Karpik2011_katalog_17102011:Layout 1

Komentarze

Transkrypt

Karpik2011_katalog_17102011:Layout 1
Święto Karpia / Carp Festival
IX Międzynarodowy Konkurs
9th
Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011”
International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Niemodlin – Ośrodek Kultury/Center of Culture,
Listopad/November 2011
Słowem wstępu / Introduction
Idea Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik” zrodziła się w 2003 roku, a jego
pierwsza edycja miała zasięg ogólnopolski. Od roku 2004 konkurs ma charakter międzynarodowy i cieszy się wielkim uznaniem wśród rysowników, zarówno
polskich, jak i zagranicznych.
„Karpik” jest konkursem rekomendowanym przez
Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury i światowe portale satyryczne. Zaliczany jest do ścisłej czołówki wydarzeń satyrycznych organizowanych w Polsce. Jest jedyną tego typu imprezą cykliczną organizowaną na Opolszczyźnie.
Konkurs promowany jest na portalach artystycznych i satyrycznych niemal na wszystkich kontynentach. Do chwili obecnej, w ośmiu edycjach konkursu,
udział wzięło ponad 1000 rysowników z 50 krajów
świata. Prace konkursowe były eksponowane w wielu
miastach i galeriach.
Organizacja tak wielkiego przedsięwzięcia nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie wspaniała pomoc naszych przyjaciół i hojność sponsorów, za którą bardzo
serdecznie dziękujemy.
Katarzyna Paszula-Gryf
dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie
2
Ośrodek Kultury
w Niemodlinie
Center of Culture
in Niemodlin
ul. Mikołaja Reja 1
49-100 Niemodlin
tel.+48 77 460 60 96
www.okniemodlin.org
The idea of the International Satirical Picture
Competition "Karpik" was born in 2003 and its first
edition confined to Poland. Since 2004 the competition
has spread worldwide and is well acclaimed among
drawers, cartoonists both from Poland and from abroad.
"Karpik" is a competition recommended by the Society of Polish Cartoonists and worldwide satirical
websites. It is considered to be one of the most important satirical events organised in Poland. It is the only annual event of such type organised in the Opole region.
The competition is promoted on artistic and satirical websites of almost all the continents. Up to the present time over 1000 cartoonists from 50 countries
have taken part in all the eight editions of the competition. The works from the competition were displayed
in many cities and galeries.
Organising such a big undertaking wouldn't be possible, if there were not the great help of our friends and
the generosity of our sponsors. We wish to thank them
for that.
Katarzyna Paszula-Gryf
the director of the Culture Centre in Niemodlin
Michał Graczyk
Michał Graczyk
pomysłodawca konkursu, komisarz wystawy
the originator, the commissioner of the exhibition
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Gmina Niemodlin / The Commune of Niemodlin
Urząd Miejski w Niemodlinie
City Hall in Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
49-100 Niemodlin
tel.+ 48 77 460 62 95
www.niemodlin.pl
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
3
Gmina Niemodlin / The Commune of Niemodlin
Gmina Niemodlin położona jest
w centralno-zachodniej części województwa opolskiego. Jej powierzchnia
wynosi 18 322 ha, natomiast jej obszar
z wyłączeniem miasta Niemodlin wynosi 17 011 ha. W październiku 2011 roku
Gmina Niemodlin liczyła 13 404 mieszkańców, w tym 6574 mieszkańców zamieszkiwało w mieście Niemodlin.
W skład gminy wchodzi miasto Niemodlin oraz 27 sołectw tj.
Brzęczkowice, Gościejowice, Góra, Grabin, Gracze, Grodziec, Jaczowice, Jakubowice, Krasna Góra, Lipno, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Michałówek, Molestowice, Piotrowa, Radoszowice,
Rogi, Roszkowice, Rutki, Rzędziwojowice, Sady, Sarny Wielkie, Sosnówka, Szydłowiec Śląski, Tarnica, Tłustoręby i Wydrowice.
Gmina Niemodlin położona jest na skraju Borów Niemodlińskich
stanowiących obszar chronionego krajobrazu, reliktu wczesnośredniowiecznej puszczy. Teren Borów Niemodlińskich przecina rzeka
Ścinawa Niemodlińska, która zasila szereg stawów rybnych, stanowiących ostoję kilkudziesięciu rzadkich gatunków ptaków, w tym orła bielika.
Na uwagę zasługuje również najstarszy w Polsce ogród dendrologiczny w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym w Lipnie, w którym
znajduje się kilkadziesiąt gatunków i odmian egzotycznych drzew i krzewów strefy umiarkowanej całego świata.
4
The Commune of Niemodlin is located within the CentralEastern part of the Opolskie province. Its total surface area amounts
to 18 322 hectares, whereas its area along with the inclusion of the city
of Niemodlin amounts to 17 011 hectares. In October 2011 the
commune of Niemodlin amounted to 13 404 inhabitants including 6574
inhabitants residing within the city of Niemodlin.
The commune consists of the city of Niemodlin along with 27 other
hamlets i.e. Brzęczkowice, Gościejowice, Góra, Grabin, Gracze,
Grodziec, Jaczowice, Jakubowice, Krasna Góra, Lipno, Magnuszowice,
Magnuszowiczki, Michałówek, Molestowice, Piotrowa, Radoszowice,
Rogi, Roszkowice, Rutki, Rzędziwojowice, Sady, Sarny Wielkie,
Sosnówka, Szydłowiec Śląski, Tarnica, Tłustoręby and Wydrowice.
The commune of Niemodlin is located on the border of Niemodlińskie Forests (NIemodlińskie Bory), which constitute the area of
protected landscape, the relict of early medieval forest. The area of
Niemodlińskie Forests is cut through by the river of Ścinawa Niemodlińska, which flows through the series of fish ponds, which constitute the habitat of several rare species of birds including the whitetailed eagle.
What should moreover be paid attention to is the oldest Polish
dendrology garden area located within Natural Environment and
Landscape System in Lipno, which houses several dozens of species
and specimen of exotic trees and bush characteristic for moderate climatic zone areas from all over the world.
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Agencja Rynku Rolnego / Agricultural Market Agency
Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Opolu
Agricultural Market Agency
Regional Branch in Opole
ul. Horoszkiewicza 6
45-301 Opole
tel. 77 441 70 00
fax 77 441 70 01
www.arr.gov.pl
ul. Hoszkiewicza 6
45-301 Opole
Phone: +48 77 441 70 00
Fax: +48 77 441 70 01
www.arr.gov.pl
Agencja Rynku Rolnego administruje wybranymi mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej oraz finansowanymi z budżetu krajowego, w tym:
The Agricultural Market Agency administers the Common Agricultural Policy schemes as well as the schemes financed from the national budget. The Agency:
•
•
•
•
•
•
•
prowadzi interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych
i ich przetworów
administruje systemami kwotowania produkcji
administruje wymianą towarową z zagranicą poprzez
wydawanie pozwoleń na przywóz i wywóz
oraz wypłacanie refundacji wywozowych
wspiera promocję produktów żywnościowych
oraz ich konsumpcję
administruje Funduszami Promocji
monitoruje produkcję biogazu rolniczego.
Telefoniczny Punkt Informacyjny:
22 661 72 72
•
•
•
•
•
carries out intervention activities – buying-in and sales
of agricultural products and processed products,
administers the systems of production quota,
administers foreign trade by issuing export and import
licenses and by paying out export refunds,
supports the promotion and consumption of food products,
administers the promotion funds,
supervises the production of agricultural biogas.
Information Call Center:
+48 22 661 72 72
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
5
Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu
Polskie Towarzystwo
Rybackie
ul. Winiarska 1,
60-654 Poznań
tel./fax +48 61 842 51 34
www.ptryb.pl
Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu powstało jako
stowarzyszenie w dniu 25 maja 1993 roku z przekształcenia Wielkopolsko-Pomorskiego Towarzystwa Rybackiego, działającego z przerwami od 1918 roku. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej, a siedzibą miasto Poznań.
Towarzystwo zrzesza 550 członków hodowców ryb, dzierżawców, właścicieli i pracowników rybactwa. Posiada sztandar i odznakę członkowską oraz wydaje dwumiesięcznik „Przegląd Rybacki”.
Nadaje certyfikaty dla hodowców karpia.
Celem Towarzystwa jest:
1. Tworzenie sprzyjających warunków do harmonijnego rozwoju
rybactwa śródlądowego i reprezentowania jego interesów,
2. Inspirowanie i rozwijanie twórczych inicjatyw zmierzających
do doskonalenia postępu technicznego, metod hodowli produkcji ryb, obrotu ryb, profilaktyki i zwalczania chorób ryb oraz doskonalenie prawa rybackiego,
3. Przeciwstawianie się narastającemu procesowi degradacji środo-
6
wiska wodnego, wypracowanie skutecznych metod egzekwowania rekompensat za powstałe straty, zjednywanie zwolenników
zwalczania różnych form zanieczyszczania środowiska,
4. Ułatwianie przepływu informacji o najnowszych zdobyczach nauki
i techniki nadających się do zastosowania w praktyce rybackiej.
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
•
Współdziałanie z Organami Władzy i Administracji Państwowej,
samorządami terenowymi,
• Współpracę z organizacjami społecznymi, jednostkami naukowo-badawczymi i produkcyjnymi,
• Udzielanie pomocy członkom Towarzystwa,
• Przygotowanie i wydawanie materiałów informacyjnych, dokumentacyjnych, szkoleniowych i innych dla potrzeb działalności
członków Towarzystwa,
• Popularyzowanie problematyki doskonalenia i ochrony czystości wód,
• Prowadzenie szkoleń, inicjowanie i organizowanie konferencji
i odczytów,
• Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód służy
wyłącznie do realizacji celów statutowych.
Polskie Towarzystwo Rybackie zostało odznaczone w 2002
roku przez, Kapitułę Instytutu Rybactwa Śródlądowego medalem im. Profesora Korwina Sakowicza za wybitne zasługi dla rybactwa śródlądowego.
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
The Polish Fishermen's Association in Poznań
Polskie Towarzystwo
Rybackie
ul. Winiarska 1,
60-654 Poznań
Phone/Fax: +48 61 842 51 34
www.ptryb.pl
The Polish Fishermen's Association in Poznań was founded as
an association on 25 May 1993 as transformed from the Wielkopolska
and Pomerania Fishermen's Association, operating with intermissions
since 1918. The area of its activity is the Republic of Poland and its seat
is in the city of Poznań.
The Association gathers 550 members: fish breeders, fishery
lessees, owners and workers. It has its own standard and membership
pin, and issues a bi-monthly „Przegląd Rybacki" [Fishermen's Review].
It also issues certificates to carp breeders.
The aims of the Association are to:
1. Create advantageous conditions for the harmonious development
of inland fisheries and represent their interests;
2. Inspire and develop creative initiatives aiming at the improvement
of technical changes, fish culture and production methods, fish
sales, the prevention and control of fish diseases, as well as improvement of fishery regulations
3. Prevent increasing degradation of the aquatic environment, develop effective methods to enforce compensations for incurred
losses, win supporters for the control of various forms of environmental pollution;
4. Promote dissemination of information on latest advances of science
and technology to be used in fishery practice.
The Association realizes its aims by:
•
•
•
•
•
•
•
Cooperation with governmental and state administration agencies,
local governments,
Cooperation with non-governmental organizations, research and
development centers and production entities,
Aiding Association members,
Preparation and issuing information, documentation, training, etc.
materials for the purpose of activity of Association members,
Popularization of improvement and protection of water purity,
Trainings; initiation and organization of conferences and lectures,
Economic activity, the revenue from which is used solely for the
realization of statutory activities.
The Polish Fishermen's Association was awarded in 2002 by
the Chapter of the Institute of Inland Fisheries with the Profesor
Korwin-Sakowicz Medal for outstanding services for inland
fisheries.
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
7
Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”
LGR „Opolszczyzna”
Plac Kopernika 5/3
45-040 Opole
tel. 77 403 31 72
[email protected]
www.lgropolszczyzna.com
Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” powstała w 2009 roku. Zrzesza rybaków, gminy i organizacje społeczne zajmujące się
hodowlą ryb, wędkarstwem i rekreacją nad wodami śródlądowymi.
Dzięki LGR „Opolszczyzna” można ubiegać się o środki unijne
z programu operacyjnego PO RYBY 2007-2013. Unia wsparła naszą
inicjatywę kwotą 22 milionów złotych. Fundusze przeznaczone są
w szczególności na turystykę, ochronę środowiska, rozwój przedsiębiorczości lokalnej, organizowanie kół zainteresowań dla dzieci
i młodzieży, promocję miejscowości.
Decydując się na udział LGR Opolszczyzna w Międzynarodowym
Konkursie Rysunku Satyrycznego „Karpik” w Niemodlinie chcemy
pokazać mieszkańcom regionu, że hodowla ryb to także znakomita
okazja do propagowania walorów przyrodniczych stawów hodowlanych. Pragniemy zachęcać mieszkańców regionu do innego spojrzenia na stawy – jako na dar przyrody. Ponadto naszym celem jest
promocja ekoturystyki, zdrowego stylu życia i spożywania ryb śródlądowych. Zależy nam szczególnie, aby zachęcać do podawania potraw z karpia nie tylko z okazji świąt Bożego Narodzenia, ale także
znacznie częściej, pod różnymi postaciami. Rybacy chętnie podzielą
się swoimi przepisami na potrawy rybne i opowiedzą o swoim codziennym życiu i pasji, jaką jest hodowla ryb.
Jako rybak z zamiłowania i wykształcenia zamierzam skutecznie pomóc beneficjentom w łowieniu unijnych pieniędzy. Chciałbym
również promować markę „Opolskiego Karpia” i opolskich rybaków,
którzy poświęcili rybactwu swoje życie. Mam nadzieję, że dzięki
działalności LGR „Opolszczyzna” unijne wsparcie odpowiednio wykorzystamy do osiągnięcia zaplanowanych celów.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniająca inwestycję w zrównoważone rybactwo
8
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Jakub Roszuk
Prezes LGR „Opolszczyzna”
The Local Fishermen’s Group ”Opolszczyzna”
LGR „Opolszczyzna”
Plac Kopernika 5/3
45-040 Opole
Phone: +48 77 403 31 72
[email protected]
www.lgropolszczyzna.com
The Local Fishermen’s Group “Opolszczyzna” was founded
in 2009. It forms a union with fishermen, boroughs and social organizations occupied with fish farming, fishing and recreation by inland surface waters.
Thanks to the LFG “Opolszczyzna” there is a possibility to apply for
the European Union founds from the operational programme PO RYBY
2007-2013. The EU supported our initiative with the amount of PLN
22 million. The founds are mostly devoted to tourism, environment
protection, development of local entrepreneurship, organizing interest groups for children and teenagers and region promotion.
By making a decision of the LFG “Opolszczyzna” taking part in the
International Satiric Cartoon Competition „Karpik” in Niemodlin, we
would like to show the inhabitants in the region, that fish farming is also a great opportunity to promote environmental advantages of inland
surface waters. We also want to encourage the inhabitants of the region to a different way of perceiving the ponds – as a gift of nature. Except for this our aim is to promote ecotourism, healthy lifestyle and consumption of inland surface waters’ fish. It is especially important for us
to encourage to serve dishes made of carp not only on the occasion of
Christmas supper, but also more often, served in different ways. Fishermen are willing to share their recipes to make fish dishes and will tell
about their everyday life and their fish farming passion.
As a fisherman by passion and by occupation I intend to help my
beneficiaries in effective ‘fishing’ for the European Union founds. I
would also like to promote the make of “Opolski Carp” and Opole fishermen, who devoted their whole life to fishing. I hope that thanks to
the actions undertaken by the LFG “Opolszczyzna” we will make proper use of the EU support to achieve the goals which we have planned.
Jakub Roszuk
President LGR “Opolszczyzna”
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniająca inwestycję w zrównoważone rybactwo
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
9
Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe
Gospodarstwo Rybackie Niemodlin
The Fish Farm Niemodlin
49-100 Niemodlin ul. Wojska Polskiego 1
tel. +48 77 4606321, +48 77 460 62 46
tel./fax +48 77 460 63 72
NIP 754-000-54-47 REGON 530561490
e-mail: [email protected]
10
Tradycje hodowli ryb w okolicach Niemodlina sięgają XVI wieku. PGL LP Gospodarstwo Rybackie Niemodlin prowadzi działalność na obszarze 708,5 ha położonych na terenie
nadleśnictw Opole oraz Tułowice.
The fish breeding traditions round about Niemodlin go back
to the sixteenh century. PGL LP The Fish Farm Niemodlin does
a good trade on the area of 708,5 hectares located in Opole and
Tułowice woodlands.
Zgrupowane w sześciu obiektach stawy to zbiorniki śródleśne,
zasilane wodami opadowymi. Podstawą działalności jest chów i hodowla karpia. Prowadzony jest pełny 3-letni cykl hodowlany od tarła naturalnego poprzez odchów materiału zarybieniowego aż
do produkcji ryby handlowej przeznaczonej na zaopatrzenie rynku.
Dodatkowo hodowane są takie gatunki ryb jak: amur, tołpyga biała i pstra, sum, szczupak oraz lin urozmaicające naszą ofertę handlową.
Karpie karmione naturalnymi paszami zbożowymi mogą śmiało
ubiegać się o miano ryb hodowanych ekologicznie o czym świadczy
renoma jaką cieszą się u konsumentów.
Stawy Gospodarstwa położone w zwartych kompleksach leśnych
Borów Niemodlińskich stanowią dużą atrakcję krajobrazową.
The ponds grouped in six objects these are the midforest containers, powered by dooping waters. The basic of the trade in carp
breeding. There is also conducted the full three year breeding cycle
from the natural spawn till the commercial fish production needed
for the market provision.
In addition, there are kept such fish species like amur, tołpyga
biała, sum szczupak or lin which vary our trade offer.
The carps fed with natural grain fodder can be boldly regarded
as the ecological breeded fish. What proves the satisfaction of the
clients.
The great landscape attraction make up the ponds of the farm
located in Niemodlińskie Bory woodlands.
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
X Międzynarodowy
Konkurs Rysunku Satyrycznego
„Karpik 2012”
10th International
Cartoon Contest
„Karpik 2012”
Niemodlin – Polska
Niemodlin – Poland
Regulamin konkursu:
Competition rules:
• Rysunki należy wysłać w wersji oryginalnej i dołączyć kopię na nośniku CD
w dobrej rozdzielczości.
• Format prac nie powinien przekraczać formatu A4!
• Każda praca powinna być opisana na odwrocie pełnym adresem
uczestnika.
• Temat: „Ryby, rybacy, połowy, w sieci...”
• Organizatorzy przyznają nagrody:
1 Nagroda – 2500 PLN
2 Nagrody – x 1500 PLN
• Prace muszą być przesłane do 30 września 2012 roku!
• Po zakończeniu wystawy nadesłane prace przechodzą
na własność organizatorów (zostaną zlicytowane na cele charytatywne).
• Nagrodzeni i zakwalifikowani na wystawę pokonkursową otrzymają 1 kopię
katalogu wydanego przez organizatorów.
• The drawings must be sent in oryginal versions and a CD copy in good
resolution must be attached.
• The formats of the works should not exceed the A4!
• Each work should be signed on the reverse and bear the author’s full address.
• Theme: “Fish, fishermen, fishing, anglers”
• The following prizes have been established:
1st prize of 2500 PLN
2nd 2 x prize of 1500 PLN
• The works must arrive by 30 september 2012!
• After the exposition, illustrations become the property
of organizer and may be used for promotion purposes end exhibition.
• The winers as well as cartoonists qualifield to participate
in the post-competition exhibition shall be provided with
a free copy of a catalogue published by organizers.
• Send your work at the adress:
• Prace należy przesyłać na adres:
Ośrodek Kultury (z dopiskiem Karpik 2012)
ul. Mikołaja Reja 1
49-100 Niemodlin
Polska
Ośrodek Kultury (Karpik 2012)
ul. Mikołaja Reja 1
49-100 Niemodlin
woj. opolskie,
Poland
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
11
Słowem wstępu / Slovo přístup / Introduction
„Święto Karpia”/„Svátek Kapra”/”Carp Festival”
■ Projekt „Święto Karpia” swoje korzenie ma w organizowanym
od 2003 roku Konkursie Rysunku Satyrycznego „Karpik”.
Idea przedsięwzięcia nawiązuje do licznych stawów hodowlanych,
z których od kilku wieków słynie Niemodlin. W trakcie realizacji kolejnych edycji konkursu rysunkowego zrodził się pomysł o poszerzenie go
o element kulinarny – organizację Polsko-Czeskiego Konkursu Kulinarnego na Potrawę z Ryb. Dzięki nowej formie obchodów tego kulturalnego wydarzenia zostanie poszerzona współpraca Gminy Niemodlin
z partnerskim miastem
Stity.
■ Projekt „Svátek kapra”
má své kořeny v Soutěži satirických kreseb „Karpik”,
pořádané od roku 2003.
Myšlenka akce navazuje
na řadu chovných rybníků typických pro Niemodlin již po
několik století. S postupem
doby vznikl nápad rozšířit
kreslířskou soutěž o gastrono-
12
mický prvek uspořádáním Polsko-české gastronomické soutěže zaměřené na rybí speciality. Nová podoba této kulturní akce rozšiřuje
také spolupráci obce Niemodlin s partnerským městem Štíty.
■ The project of ”Carp Festival” has its roots in the Satirical Cartoon Contest ”Karpik” organized since the year 2003.
The idea of the project refers to numerous fish-breeding ponds
which have made Niemodlin famous for several centuries. Throughout the consecutive editions of the Cartoon Contest the
idea started to develop the event with
a culinary element – we suggested
to organize a PolishCzech Fish–Dish Culinary Contest. The cooperation between the
Niemodlin Commune
and the town of Stita
will surely be broadened thanks to the new
formula of the culinary
event.
Projekt „Święto Karpia 2011” / Projekt „Svátek Kapra 2011” / The Project of „Carp Festival 2011”
Potrawy / Jídla / Dishes
Karp Bożonarodzeniowy
Składniki:
Karp podzielony na porcje, sól, olej, masło, sok z cytryny, kminek, przyprawa do ryb, czerwona, słodka papryka mielona,
czosnek, przyprawa grillowa, pieprz mielony, piwo.
Sposób przygotowania: • Posolone i pokropione sokiem z cytryny porcje pozostawiamy na co najmniej godzinę w lodówce.
• Potem układamy je w nasmarowanej masłem brytfannie i posypujemy mieloną, czerwoną papryką, dodajemy czosnek, przyprawę do ryb,
kminek, przyprawę grillową i odrobinę mielonego pieprzu.
• Dodajemy masło, olej i pieczemy pod przykryciem około 45 minut.
• Następnie dodajemy 200 ml piwa i jeszcze przez 15 minut pieczemy bez przykrycia.
Pstrąg na Maśle
Składniki:
Pstrąg, sól, kminek, masło.
Sposób przygotowania: • Oprawionego pstrąga solimy, posypujemy kminkiem i do środka wkładamy kawałki masła.
• Smażymy na maśle około 20 minut.
Karp po Niemodlińsku
Składniki:
4 marchewki, 2 cebule, 1 seler, 2 pory (z białymi końcami), wegeta, oliwa, liść laurowy, ziele angielskie, Karp – ok. 1,5 kg,
mąka, sól, pieprz, cytryna, olej.
Sposób przygotowania: • Karpia pokroić w dzwonki. Otoczyć w mące i obsmażyć na patelni.
• Jarzyny pokroić w talarki, por pod skosem w krążki, wymieszać z wegetą i oliwą, zielem angielskim i liściem laurowym.
• Gdy jarzynki zmiękną, przełożyć do naczynia żaroodpornego na spód. Następnie układamy karpia smażonego,
przykrywamy warzywami i pakujemy w folię aluminiową.
• Wkładamy do piekarnika na 180-200°C na około 40-60 minut.
Projekt „Święto Karpia 2011” / Projekt „Svátek Kapra 2011” / The Project of „Carp Festival 2011”
13
Potrawy / Jídla / Dishes
Vánoćní Kapr
Suroviny:
Rozporcovaný kapr, sůl, olej, máslo, citrónová št’áva, kmín, rybí koření, mletá červená paprika sladká, česnek, grilovací koření,
pepř mletý, pivo.
Postup přípravy: • Osolené porce pokapané citrónovou šťávou necháme alespoň 1 hodinu v chladničce odležet.
• Potom je rozložíme do máslem vytřeného pekáče a přidáme mletou červenou papriku, česnek, rybí koření, kmín, grilovací koření a trochu mletého
pepře.
• Přidáme máslo, olej a pečeme zakryté asi 45 minut.
• Potom přidáme 2 dcl piva a odkryté pečeme ještě 15 minut.
Pstruch na Másle
Suroviny:
Pstruh, sůl, kmín, máslo.
Postup přípravy: • Vykuchaného pstruha osolíme, posypeme kmínem a vnitřek vyplníme plátky másla.
• Smažíme na másle asi 20 minut.
Kapr po Nemodlinsku
Suroviny:
4 mrkve, 2 cibule, 1 celer, 2 pórky (s bílými konci), vegeta, olivový olej, bobkový list, nové koření, kapr – cca 1,5 kg, mouka, sůl,
pepř, citrón, olej.
Postup přípravy: • Kapra pokrájíme na filety. Obalíme v mouce, osmažíme na pánvi.
• Zeleninu pokrájíme na kolečka, pórek zešikma, promícháme s vegetou a olivovým olejem, novým kořením a bobkovým listem.
• Když zelenina změkne, přendáme na dno žáruvzdorné mísy. Na směs položíme smaženého kapra, přikryjeme zeleninou a alobalem.
• Vložíme do trouby na 180-200°C a pečeme cca 40-60 min.
14
Projekt „Święto Karpia 2011” / Projekt „Svátek Kapra 2011” / The Project of „Carp Festival 2011”
Potrawy / Jídla / Dishes
Christmas carp
Ingredients:
carp divided into portions, salt, oil, butter, lemon juice, caraway, fish seasoning, red sweet ground paprika, garlic,
barbecue seasoning, pepper, beer.
Method: • Leave salted, sprinkled with lemon juice portions of carp for at least 1 hour in a fridge.
• Then place them in a greased tin and sprinkle with pepper, add some garlic, fish seasoning, caraway, barbecue seasoning and a little
pepper.
• Add butter, oil, and fry under the cover for about 45 minutes.
• Next add 200ml beer and fry without a cover.
Trout on butter
Ingredients:
Trout, salt, caraway, butter.
Method: • Sprinkle the prepared trout with salt and caraway, then put pieces of butter inside the fish.
• Fry on butter for about 20 minutes.
Niemodlin – style carp
Ingredients:
4 carrots, 2 onions, 1 celeriac, 2 leeches (with white ends), seasoning, olive oil, a bay leaf, pimento, a carp of 1,5 kg, flour,
pepper, lemon, oil.
Method: • Cut the carp into thick slices. Coat them in flour and fry gently on the frying pan.
• Cut the vegetables into round slices, cut the leech on a slant, mix with seasoning , olive oil, pimento and a bay leaf.
• When the vegetables are soft put them on the bottom of a casserole.
• Then put the fried carp, cover with the vegetables and pack in aluminum foil. Put into the oven at 180-200 degrees for about 40-60
minutes.
Projekt „Święto Karpia 2011” / Projekt „Svátek Kapra 2011” / The Project of „Carp Festival 2011”
15
Lista uczestników / The list of participants
■
Wielka Brytania / UK:
• Jimmy Mir
■
Argentyna / Argentina:
• Santiago Cornejo
■
■
Belgia / Belgium:
• Andre Mathijs• Constantin Sunnerberg
• Nikola Hendrickx• Philippe Cruyt
Czechy / Czech Republic:
• David Evzen • Jiri Srna • Miroslav Kral Cesky
• Roman Kubec • Oldrich Hejziar
• Ivana Valocká • Pavel Dvoracek
■
Białoruś / Belorussia:
• Marina Gorelova • Galina Pavlova
■
■
Estonia:
• Edgar Salm
Bośnia i Hercegowina / Bosnia and Herzegovina:
• Sljivo Husein • Resad Sultanovic
■
■
Brazylia / Brazil:
• Mauro Zamaro • Jose Nivaldo Pereira De Souza
Egipt / Egypt:
• Mohamed Effat Ismail • Fawzy Morsy Fawzy
•Wesam Khalil
■
Bośnia i Hercegowina / Bosnia and Herzegovina:
• Sljivo Husein
■
Finlandia / Finland:
• Heino Partanen
■
Bułgaria / Bulgaria:
• Galina Pavlova • Jovcho Savov
• Rumen Angelov Radoev • Anatoliy Stankulov
• Ivelin Stoyanov • Trayko Popov • Tsocho Peer
• Iren Trendafilov • Valentin Georgiev
■
Francja / France:
• Stephanie Sevgeant • Małgorzata Gnyś
■
Grecja / Greece:
• Coutarelli Demetrios • Thimodeas Fotis
• Sotiris Arnis • Grigoris Georgiov
■
Hiszpania / Spain:
• Manuel Sainz Serrano • Juli Sanchis Aguado
• Moises Ramirez Alonso
■
16
• Han Chang • Ren Bing Hao • Wu Qian Yun
• Che.;n Xiao an • Zhou Yun hao • Run Tang Li
• An ke Yu • Wang Xiao Ran • Jiang Shu Wey
Chiny / China:
• Li Hai Jun • Guibao Gai • Li Jing Shan
• Liang Jungi • Hao Yapeng • He Zi Zheng - dz
• Shi Tian Jun • Guo Zhi Hang • Zhi Chong Liang
• Wany Ke Han • He Xin Wan • Li Yu Tong
■
Indie / India:
• Mohesh Kumar Dubey • Thipparthi Gangadhar
■
Indonezja / Indonesia:
• Armen Hamonangan• Agus Eko Santos
• Darsond • Danny Adil
■
Iran:
• Ali Divanari • Mohsen Zarifian
• Ali Askhannejad • Bahareh Zare
• Roozbeh Jafarzadeh • Akbar Pirjani
• Mona Khosnava • Shahram Shirzadi
• Davoud Houshmand • Mehid Afradi
• Erfan Mojdeh • Hamed Sharifi
• Vahid Alimohammadi • Leila Jami
• Niloofar Ghabadi • Masoud Sabahi
• Farhad Rahim Gharamateki
• Seyyed Hassan Hejazi
• Hossein Rahimkhani
■
Izrael / Israel:
• Eynat Mendelson • Kfir Weizman
• Sergey Schichenko • Grigori Katz
■
Kanada / Canada:
• Oskar Malatesta
■
Macedonia:
• Spiro Dzajkov
■
Meksyk / Mexico:
• Gabriel Lopez Martinez
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Lista uczestników / The list of participants
Nigeria:
• Azuka Nwokocha
• Janusz Kożusznik • Marek Gliwa
• Magdalena Wosik • Szczepan Sadurski
• Michał Ogiński • Piotr Opałka
• Katarzyna Petrykowska • Tomasz Wołoszyn
• Grzegorz Szumowski • Marek Dąbrowski
• Anna Dziemieszyńska • Grzegorz Wach
• Paweł Kuczyński • Witold Mysyrowicz
■
■
■
Niemcy / Germany:
• Pavel Taussing • Valeriu Kurtu
• Waldemar Mandzel • Helmut Jacek
• Peter Ruge
■
Malezja / Malaysia:
• Noor Effa Nizah Binii Jasni
■
Malta:
• Dunstan Hamilton
■
Polska / Poland:
• Mieczysław Podgórski • Andrzej Krawczak
• Mariusz Bocheński • Marcin Bondarowicz
• Marek Jerzy Szymańczuk • Andrzej Terlecki
• Henryk Cebula • Sławomir Lizoń
• Tomasz Rzeszutek • Zbigniew Piszczako
• Tadeusz Krotos • Jadwiga Gilun • Katrzyna Grypo
• Sławoimr Łuczyński • Daniel Strzelczyk
• Paweł Stańczyk • Cezary Przęzak
• Grzegorz Pepaś • Jacek Lanckoroński
• Anna Sokolska • Justyna Porada
• Dariusz Pietrzak • Józef Jabłoński
• Paula Pabiańska • Agnieszka Pabiańska
• Bartłomiej Belniak • Marek Kretowicz
• Maciej Trzepałka • Joanna Hanć
• Izabela Studnik • Adam Polkowski
• Bartłomiej Kuźnicki • Halina Kuźnicka
Rosja / Russia:
• Wiaczesław Tarasow • Andrey Rijov
• Anatoly Radin • Vladimir Semerenko
• Alexandr Shaurov • Nickolay Chernyshev
• Club Cranberry •Misha Chernyshev
• Nicolay Chernyshev
■
Rumunia / Romania:
• Victor Chiril • Mihai Danielescu • Artuche Felix
• Marian Lupu • Nicolae Lupu • Alin Cantemir
• Misaila Carmen Niculina • Gabriel Rusu
• Vasile Pascuta • Alin Cantamir Toader
• Octavian Bour • Mihai Boaca
■
Salwador / El Salvador:
• Ricardo Clement
■
Serbia:
• Sava Babić • Milenko Kosanovic
• Slobodan Obradovic • Sekerim Sikanja
• Mileta Miloradovic • Predrag Srbljanin –Srba
■
Słowacja / Slovakia:
• Radoslaw Repicky • Jozef Storinsky
• Bobo Pernecky • Frantisek Bojnican
■ Sri Lanka:
• Paul Miranda
■
Singapur / Singapore:
• Seen Mun Kong
■
Turcja / Turkey:
• Halit Kurtulmus • Alp Yurtsever • Musa Gumus
• Erdogan Basol • Murat Donmez
■
Ukraina / Ukraine:
• Vladimir Kazanevsky • Oleksy Kustovsky
• Valeriy Chmyriov • Sergey Vemozhko
• Michael Mayewski • Alexandru Dubovsky
• Yuriy Kosobukin
■
USA:
• William Lockett • Walerian Domanski
• Roozbeh Jafarzadeh • Raul de la Nuez
• Andrzej Pacułt • Huey Nguyenhuu
■
Urugwaj / Uruguay:
• Raquel Orzuj
■
Uzbekistan:
• Nicolay Svirdenko • Asimkhan Vasikhanov
• Farrukh Teshayev • Gaziev Mirsait
• Popov Nikolay • Makhmudjon Eshonkulov
• Husan M. Sodiqov • Raushan.M Egamberdiev
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
17
Protokół „Karpik 2011” / Protocol “Karpik 2011”
Jury podczas obrad w dniu 7 października 2011 r. w składzie / Jury when sit on 7 October 2011 on warehouse:
Jacek Frąckiewicz – przewodniczący / chairperson
Wiesław Lipecki, Michał Graczyk, Marek Adamus, Małgorzata Biedroń – członkowie / members
ustaliło co następuje / make what follows:
Grand Prix otrzymuje / Grand Prix goes to:
Nikola Hendrickx Belgia / Belgium
Dwie Nagrody równorzędne otrzymują / Two Awards go to:
Henryk Cebula Polska / Poland • Magdalena Wosik Polska / Poland
Wyróżnienia Honorowe otrzymują / Honorable Mentions go to:
Oleksiy Kustovsky Ukraina / Ukraine • Gabriel Rusu Rumunia / Romania • Vladimir Kazanevsky Ukraina / Ukraine
• Pavel Dvoraček Czechy / Czech Repubic • Witold Mysyrowicz Polska / Poland
Sławomir Łuczyński Polska / Poland • Katarzyna Petrykowska Polska / Poland
Nagrodę Burmistrza Niemodlina otrzymuje / The Mayor of Niemodlin’s Award goes to:
Janusz Kożusznik Polska / Poland
Niemodlin, 7 października 2011 r. / 7 October 2011
18
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Laureaci / Winners
Nikola
Hendrickx
Belgia / Belgium
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
19
Laureaci / Winners
Henryk
Cebula
Polska / Poland
20
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Laureaci / Winners
Magdalena
Wosik
Polska / Poland
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
21
Laureaci / Winners
Oleksiy
Kustovsky
Ukraina / Ukraine
22
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Laureaci / Winners
Gabriel
Rusu
Rumunia / Romania
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
23
Laureaci / Winners
Vladymir
Kazanevsky
Ukraina / Ukraine
24
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Laureaci / Winners
Pavel
Dvoraček
Czechy / Czech Republic
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
25
Laureaci / Winners
Witold
Mysyrowicz
Polska / Poland
26
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Laureaci / Winners
Sławomir
Łuczyński
Polska / Poland
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
27
Laureaci / Winners
Katarzyna
Petrykowska
Polska / Poland
28
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Laureaci / Winners
Janusz
Kożusznik
Polska / Poland
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
29
Pozostali uczestnicy / Others participants
Vahid Alimohammadi Iran
Bartłomiej Belniak Polska / Poland
30
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Pozostali uczestnicy / Others participants
Sava Babić Serbia
Frantisek Bojnican Słowacja / Slovakia
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
31
Pozostali uczestnicy / Others participants
Marcin Bondarowicz Polska / Poland
Octavian Bour Rumunia / Romania
32
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Pozostali uczestnicy / Others participants
Valeriy Chmyriov Ukraina / Ukraine
Philippe Cruyt Belgia / Belgium
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
33
Pozostali uczestnicy / Others participants
Ali Divandari Iran
Spiro Dzajkov Macedonia
34
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Pozostali uczestnicy / Others participants
Frantisek Bojnican Słowacja / Slovakia
Makhmudjon Eshonkulov Uzbekistan
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
35
Pozostali uczestnicy / Others participants
Walerian Domanski USA
Farhad Rahim Gharamateki Iran
36
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Pozostali uczestnicy / Others participants
Anna Dziemieszyńska Polska / Poland
Davoud Houshmand Iran
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
37
Pozostali uczestnicy / Others participants
Raushan M. Egamberdiev Uzbekistan
Helmut Jacek Niemcy / Germany
38
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Pozostali uczestnicy / Others participants
David Evzen Czechy / Czech Republic
Grigori Katz Izrael / Israel
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
39
Pozostali uczestnicy / Others participants
Valentin Georgiev Bułgaria / Bulgaria
Fawzy Morsy Fawzy Egipt / Egypt
40
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Pozostali uczestnicy / Others participants
Marek Gliwa Polska / Poland
Jimmi Mir Wielka Brytania / UK
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
41
Pozostali uczestnicy / Others participants
Marina Gorelova Białoruś / Belorussia
Marek Kretowicz Polska / Poland
42
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Pozostali uczestnicy / Others participants
Oldrich Hejziar Czechy / Czech Republic
Jose Nivaldo Pereira De Souza Brazylia / Brasil
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
43
Pozostali uczestnicy / Others participants
Tadeusz Krotos Polska / Poland
Juli Sanchis Aguado Hiszpania / Spain
44
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Pozostali uczestnicy / Others participants
Vladymir Kazanevsky Ukraina / Ukraine
Yuriy Kosobukin Ukraina / Ukraine
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
45
Pozostali uczestnicy / Others participants
Milenko Kosanovic Serbia
Jacek Lanckoroński Polska / Poland
46
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Pozostali uczestnicy / Others participants
Mileta Miloradovic Serbia
Waldemar Mandzel Niemcy / Germany
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
47
Pozostali uczestnicy / Others participants
Sławomir Lizoń Polska / Poland
Moises Ramirez Alonso Hiszpania / Spain
48
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Pozostali uczestnicy / Others participants
Andrzej Krawczak Polska / Poland
Manuel Sainz Serrano Hiszpania / Spain
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
49
Pozostali uczestnicy / Others participants
Halina Kuźnicka Polska / Poland
Piotr Opałka Polska / Poland
50
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Pozostali uczestnicy / Others participants
Musa Gumus Turcja / Turkey
Andrzej Pacułt USA
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
51
Pozostali uczestnicy / Others participants
Michał Ogiński Polska / Poland
Bobo Pernecky Słowacja / Slovakia
52
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Pozostali uczestnicy / Others participants
Heino Partanen Finlandia / Finland
Dariusz Pietrzak Polska / Poland
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
53
Pozostali uczestnicy / Others participants
Mieczysław Podgórski Polska / Poland
Akbar Pirjani Iran
54
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Pozostali uczestnicy / Others participants
Ricardo Clement Salwador / El Salvador
Raul de la Nuez USA
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
55
Pozostali uczestnicy / Others participants
Andrey Rijov Rosja / Russia
Zbigniew Piszczako Polska / Poland
56
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Pozostali uczestnicy / Others participants
Run Tang Li Chiny / China
Cezary Przęzak Polska / Poland
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
57
Pozostali uczestnicy / Others participants
Szczepan Sadurski Polska / Poland
Vladimir Semerenko Rosja / Russia
58
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Pozostali uczestnicy / Others participants
Anna Sokolska Polska / Poland
Iren Trendafilov Bułgaria / Bulgaria
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
59
Pozostali uczestnicy / Others participants
Maciej Trzepałka Polska / Poland
Valeriu Kurtu Niemcy / Germany
60
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Pozostali uczestnicy / Others participants
Kfir Weizman Izrael / Israel
Ivana Valocká Czechy / Czech Republic
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
61
Pozostali uczestnicy / Others participants
William Lockett USA
Grzegorz Wach Polska / Poland
62
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Pozostali uczestnicy / Others participants
Pavel Taussing Niemcy / Germany
Hao Yapeng Chiny / China
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
63
Pozostali uczestnicy / Others participants
Ivelin Stojanov Bułgaria / Bulgaria
Stephanie Sevgeant Francja / France
64
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Pozostali uczestnicy / Others participants
Shahram Shirzadi Iran
Daniel Strzelczyk Polska / Poland
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
65
Pozostali uczestnicy / Others participants
Andrzej Terlecki Polska / Poland
Constantin Sunnerberg Belgia / Belgium
66
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Pozostali uczestnicy / Others participants
Grzegorz Szumowski Polska / Poland
Nicolay Svirdenko Uzbekistan
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
67
Pozostali uczestnicy / Others participants
Wiaczesław
Tarasov
Rosja / Russia
Wesam Khalil
Predrag
Srbljanin-Srba
Egipt / Egypt
68
Serbia
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Protokół „Mały Karpik 2011” / Protocol „Small Karpik 2011”
Jury podczas obrad w dniu 7 października 2011 r. w składzie / Jury when sit on 7 October 2011 on warehouse:
Jacek Frąckiewicz – przewodniczący / chairperson
Wiesław Lipecki, Michał Graczyk, Marek Adamus, Małgorzata Biedroń – członkowie / members
ustaliło co następuje / make what follows:
Grand Prix Małego Karpika – nagrodę „Lokalnej Grupy Rybackiej Opolszczyzna” otrzymuje
/ Grand Prix of Small Karpik – award of the Local Fishermen’s Group ”Opolszczyzna” goes to:
Oliwia Koteluk SP 1 Niemodlin, klasa 5 / SP 1 Niemodlin, 5
th
class
Nagrody w kategoria klas 0-4 / Awards in category of class 0-4:
Szymon Chmura SP Pokój, klasa 2 / SP Pokój, 2th class • Jessica Maciej SP Pokój, klasa 2 / SP Pokój, 2th class
Marcelina Kulczycka SP 1 Niemodlin, klasa 3 / SP 1 Niemodlin, 3th class
Nagrody w kategoria klas 5-6 / Awards in category of class 5-6:
Wiktoria Habiak SP1 Niemodlin, klasa 5 / SP 1 Niemodlin, 5th class • Hanna Węgrowska SP1 Niemodlin, klasa 5 / SP 1 Niemodlin, 5th class
Magdalena Konefał SP 1 Niemodlin, klasa 6 / SP 1 Niemodlin, 6th class
Wyróżnienia Firmy „Ornament” Nysa otrzymują / Honorable mentions of the company „Ornament” Nysa go to:
Kategoria klas 0-4 / Category of class 0-4: Natalia Wójcik SP 1 Niemodlin, klasa 3 / SP 1 Niemodlin, 3th class
Kategoria klas 5-6 / Category of class 5-6: Natalia Wyrwich SP 1 Niemodlin, klasa 6 / SP 1 Niemodlin, 6th class
Niemodlin, 7 października 2011 r. / 7 October 2010
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
69
Laureat / Winner
Oliwia
Koteluk
Polska / Poland
70
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
Organizatorzy
Ośrodek
Kultury
w Niemodline
Projekt jest współfinansowany przez Agencję Rynku Rolnego – Fundusz Promocji Ryb.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniająca inwestycję w zrównoważone rybactwo
Patronat honorowy i partnerzy
Starostwo
Powiatowe
w Opolu
Burmistrz
Niemodlina
Państwowe Gosodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Gospodarstwo Rybackie Niemodlin
Urząd Marszałkowski
w Opolu
Mieczysław
Moździerski
KWANT
Usługi Transportowe Roman
Władysław Unijewski Szymański
Jarosław
Kopij
IX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2011” / 9th International Cartoon Contest „Karpik 2011”
www.context.pl
Patronat medialny
DTP: studio ct
PSS Społem
Niemodlin
71
Design: ct www.context.pl

Podobne dokumenty

Karpik 2012 - Opolszczyzna

Karpik 2012 - Opolszczyzna Zgrupowane w sześciu obiektach stawy to zbiorniki śródleśne, zasilane wodami opadowymi. Podstawą działalności jest chów i hodowla karpia. Prowadzony jest pełny 3-letni cykl hodowlany od tarła natur...

Bardziej szczegółowo

Karpik 2014 - katalog - Ośrodek Kultury w Niemodlinie

Karpik 2014 - katalog - Ośrodek Kultury w Niemodlinie Zgrupowane w sześciu obiektach stawy to zbiorniki śródleśne, zasilane wodami opadowymi. Podstawą działalności jest chów i hodowla karpia. Prowadzony jest pełny 3-letni cykl hodowlany od tarła natur...

Bardziej szczegółowo

Karpik 2010 - Ośrodek Kultury w Niemodlinie

Karpik 2010 - Ośrodek Kultury w Niemodlinie Niemodlin – Ośrodek Kultury/Center of Culture, Listopad/November 2010

Bardziej szczegółowo