plik w formacie pdf

Komentarze

Transkrypt

plik w formacie pdf
ISSN 1730-4881
Nr 7-8/2014
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GNIEWINO
Z okazji œwiêta Wojska Polskiego
UROCZYSTOŒCI
W GNIEWINIE
Obchody tegorocznego Œwiêta Wojska Polskiego w Gniewinie rozpoczê³a msza œw. za Ojczyznê w koœciele parafialnym, po niej przemaszerowano w paradzie od remizy OSP do kompleksu „Kaszubskie Oko”, gdzie
pod wie¿¹ odby³ siê atrakcyjny piknik militarny.
II Ogólnopolski
Pó³maraton ¯arnowiecki
Zakoñczenie roku na
UTW w Gniewinie
Piknik militarny
w Lisewie
Piknik obywatelski
w Jêczewie
czyt. str. 3
czyt. str. 3
Obchody tradycyjnie rozpoczêto uroczyst¹ msz¹ œw. za Ojczyznê w koœciele parafialnym w Gniewinie, w której
uczestniczyli m.in. marynarze z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego
i Dowodzenia
cdMarynarki
na str. 2Wojennej
w Wejherowie z kmdr. ppor. Jaros³awem Dziekoñskim i pocztem sztandarowym jednostki. Gminê reprezentowali m.in. wójt Zbigniew Walczak,
Msza œw. w koœciele
w Gniewinie transmitowana na ca³y œwiat
Wystawa PGNiG
w SZS w Gniewinie
Koncert w SZS
w Gniewinie
„Dzieci rodzicom”
Naczelnik US
w Wejherowie radzi:
„Kliencie weŸ paragon”
czyt. str. 4
cd. str. 2
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 7-8/2014
Dobre miejsce
Z okazji œwiêta Wojska Polskiego
UROCZYSTOŒCI
W GNIEWINIE
przewodnicz¹cy Rady Gminy Dietrich Krzebietke i sekretarz Gminy Mariola Kwaœniewska.
Po mszy, o godz. 13:00 uroczystym przemarszem od remizy
OSP w Gniewinie udano siê do kompleksu „Kaszubskie
Oko”, gdzie pod wie¿¹ odby³ siê piknik militarny. Okaza³¹
paradê, w której uczestniczy³y m.in. wozy bojowe jednostki
wojskowej z Wejherowa, wozy bojowe jednostek OSP
z gminy Gniewino, wozy konne i pojazdy stowarzyszenia
Militaria Trójmiasto, prowadzi³y orkiestry dête: z Gniewina
pod batut¹ Waldemara Szczypiora i S³awoszyna pod batut¹ Witolda Roeske.
O 14:00 rozpoczê³a siê piknikowa zabawa pod wie¿¹,
w trakcie której mo¿na by³o skosztowaæ tradycyjnego posi³ku œredniowiecznego i wojskowej grochówki, zwiedziæ stanowiska pojazdów militarnych, w tym m.in. budz¹cy du¿e
zainteresowanie samochód z wie¿¹ radiolokacyjn¹, postrzelaæ z wiatrówki, a najm³odsi mogli „poszaleæ” na „dmuchañcach”, spróbowaæ konnych przeja¿d¿ek i wzi¹æ udzia³
w konkursach prowadzonych przez Mieszka Weltrowskiego. By³y te¿ prezentacje grup rekonstrukcyjnych oraz
przedstawiciela Wioski Gin¹cych Zawodów.
Na scenie czas uprzyjemnia³y wystêpy gniewiñskiego ze-
spo³u EUFORIA, klaunów, a na zakoñczenie wyst¹pi³a
gdañska grupa bluesrockowa KOT KRESKOWY.
W trakcie pikniku odby³ siê te¿ turniej dla so³ectw sk³adaj¹cy siê ze strzelania z wiatrówki, rzutu granatem i podkow¹
oraz biegu z noszami. Zaplanowane by³o jeszcze strzelanie
do tarcz z ³uków, ale ze wzglêdu na niekorzystne warunki
pogodowe konkurencja ta nie odby³a siê.
W turnieju wziê³y udzia³ dru¿yny z 5 so³ectw: Gniewina,
Kostkowa, Bychowa, Rybna i Chynowia. Najlepsza okaza³a siê dru¿yna z Bychowa w sk³adzie: Agnieszka MingaRohde, Damian Rohde, Arkadiusz Pendowski, Pawe³ Rodziewicz, Danuta Bianga i Tomasz Bianga i ona w nagrodê
otrzyma³a puchar, który wrêczyli im Mariola Kwaœniewska
i Dietrich Krzebietke.
Zabawa zakoñczy³a siê po godz. 19-tej.
(MOD)
2
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 7-8/2014
Dobre miejsce
Zjazd „Strzebielinkowców”
ODS£ONIÊTO TABLICÊ PAMI¥TKOW¥
Setki osób, dawnych internowanych i cz³onków ich rodzin, wziê³o udzia³ w „ZjeŸdzie Strzebielinkowców”, by³ych internowanych w okresie stanu wojennego dzia³aczy NSZZ „Solidarnoœæ”, który odby³ siê 17 sierpnia w
Gniewinie i Strzebielinku.
Zjazd by³ych internowanych w Oœrodku Odosobnienia
w Strzebielinku i cz³onków ich rodzin rozpoczê³a uroczysta
msza œw. w intencji ojczyzny i zmar³ych internowanych, która
odby³a siê w parafialnym koœciele p.w. œw. Józefa Rzemieœlnika w Gniewinie. Koncelebrowanemu nabo¿eñstwu
przewodzi³ ks. abp senior Edmund Piszcz, a teksty czytali
Halina Winiarska i Jerzy Kiszkis, znane aktorskie ma³¿eñstwo z Gdañska (Jerzy Kiszkis by³ internowany w Strzebielinku od 13 grudnia 1981 r. do 15 stycznia 1982 r.)
Po mszy uczestnicy zjazdu udali siê do Domu Pomocy Spo³ecznej w Strzebielinku, gdzie niegdyœ mieœci³ siê oddzia³
zewnêtrzny Zak³adu Karnego w Wejherowie w stanie wojennym zamieniony na Oœrodek Odosobnienia Internowanych, by dokonaæ uroczystego ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej wykonanej wed³ug projektu Bogdana Pietruszki, twórcy Pomnika Poleg³ych Stoczniowców 1970. Obok tablicy
umieszczono plansze informacyjne z planem i zdjêciami
z obozu oraz pe³n¹ list¹ internowanych.
Po odegraniu hymnu narodowego przez Gminn¹ Orkiestrê Dêt¹ z Gniewina, poœwiêcenia tablicy dokona³ ks.
abp Edmund Piszcz a ods³oni³ j¹ marsza³ek województwa pomorskiego Mieczys³aw Struk. Uroczystoœæ
wzbogaci³o wspólne odœpiewanie z towarzyszeniem orkiestry „Pieœni konfederatów” i „A mury run¹” Jacka
Kaczmarskiego.
Po uroczystoœci w Strzebielinku zwiedzono pomieszczeBiuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 7-8/2014
nia dawnego oœrodka dla internowanych a dziœ Oœrodka
Opieki Spo³ecznej, a nastêpnie udano siê do Gniewina, gdzie
w Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Bibliotece o godz.
14,30 odby³a siê premiera nowego, poszerzonego wydania
ksi¹¿ki Jana Mura „Dziennik internowanego” oraz wernisa¿e wystaw fotograficznych: Strzebielinek w stanie wojennym, Ocenzurowano. List ze Strzebielinka oraz Stan wojenny na Pomorzu zorganizowanych przez Oddzia³ Instytutu Pamiêci Narodowej w Gdañsku i Europejskie Centrum
Solidarnoœci w Gdañsku. Ich otwarcia dokona³ dr hab. Miros³aw Golon, dyrektor Oddzia³u IPN w Gdañsku.
Zjazd zakoñczy³o kole¿eñskie spotkanie.
Zjazd zorganizowa³ Komitet, który reprezentowali Andrzej
Drzycimski, Jan Skiba i Andrzej Rzeczycki. Patronatów honorowych i wsparcia udzielili prezydenci najwiêkszych polskich miast, ministrowie, marsza³kowie, w³adze samorz¹dowe, NSZZ „Solidarnoœæ”, dyrektorzy instytucji krzewi¹cych pamiêæ o historii najnowszej Polski: Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa, Instytutu Pamiêci Narodowej oraz Europejskiego Centrum Solidarnoœci. (MOD)
3
Dobre miejsce
W Czymanowie odby³y siê...
DNI GMINY GNIEWINO
Przez dwa dni – w sobotê i niedzielê 12-13 lipca – na placu koncertowym w Czymanowie obchodzono Dni
Gminy Gniewino.
Niestety, w tym roku pogoda nie sprzyja³a zabawie na wolnym powietrzu. Szczególnie w sobotê deszcz i ch³ód zniechêci³y do przybycia na imprezê wiele osób, które przy lepszej pogodzie chêtnie wziê³yby udzia³ w przygotowanych
przez organizatora atrakcjach. Mimo to na wieczorny wystêp gwiazdy imprezy – zespo³u KOMBII – przyby³o, jak
oceniaj¹ organizatorzy, od 1,5 do 2 tys. osób.
Sobota
Imprezê w sobotê o godz. 15,30 otworzy³ paradny przemarsz spod OSP w Gniewinie pod „Kaszubskie oko”, sk¹d
bez bisów a na zakoñczenie Grzegorz Skawiñski otrzyma³
ogromny bukiet z okazji obchodzonych przez niego 6 lipca
60. urodzin.
autokarami pojechano do Czymanowa. A tam w godzinê
póŸniej wójt Zbigniew Walczak przekaza³ symboliczn¹ bu³awê Stolemowi otwieraj¹c oficjalnie imprezê i ¿ycz¹c
wszystkim, mimo nieprzyjaznej aury, wielu wra¿eñ.
Jako pierwsi wyst¹pili „Nadolanie” a po nich zaprezentowa³ siê warszawski kabaret „Filip z konopi” Filipa Borowskiego rozœmieszaj¹c uczestników ciekawymi skeczami. Po kabarecie przyszed³ czas na wystêp poprockowego
zespo³u KAKADU z Kielc, a po ponownym krótkim wystêpie kabaretu na scenie pojawi³ siê Roxanne – Roxette Cover Band graj¹cy najwiêksze przeboje znanego na ca³ym
œwiecie ROXETTE.
Coraz wiêksza rzesza widzów czeka³a jednak na wystêp
„gwiazdy”, czyli zespo³u KOMBII Grzegorza Skawiñskiego. Pó³toragodzinny koncert rozpocz¹³ siê o 21,30 i przyniós³ wszystkim wiele muzycznych wra¿eñ. Nie oby³o siê
4
Imprezê zakoñczy³ imponuj¹cy pokaz sztucznych ogni.
Niedziela
Drugi dzieñ obchodów Dni Gminy Gniewino to przede
wszystkim VIII Kaszubski Przegl¹d Orkiestr Dêtych,
który o 11,45 otworzy³ wystêp Gminnej Orkiestry Dêtej z
Gniewina. Po niej na scenie pojawi³y siê: Stra¿acko-Gminna Orkiestra Dêta z Pinczyna (gmina Zblewo), Orkiestra
cd na str. 5
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 7-8/2014
Dobre miejsce
DNI GMINY GNIEWINO
cd. ze str. 4
ski, uczniowie Macieja Langi z Luzina, laureaci XV Wojewódzkiego Konkursu Gitarowego.
Dêta OSP S³awoszyno (gmina Krokowa), Gminna Orkiestra Dêta GOK ¯ukowo, Orkiestra Dêta Gminy £êczyce
ze Strzebielina, Orkiestra Dêta „Ziemia Lêborska”, Gminna Orkiestra Dêta z Linii i Orkiestra Dêta Gminy Wejherowo z Bolszewa.
Po wystêpach orkiestr z
krótkim recitalem pojawi³
siê na scenie Miko³aj
Gubczuk, œpiewak Ukraiñskiej Opery Narodowej
z Kijowa, wykonuj¹c dwie
arie operowe a na zakoñczenie znan¹ pieœñ neapolitañsk¹ „O sole mio”.
Po nim na scenie pojawili
siê uczniowie ze Studia Talentów dzia³aj¹cego przy
Centrum Kultury, Sportu,
Turystyki i Bibliotece
Artystyczne wystêpy zakoñczy³ pokaz zespo³u tanecznego
Red Team pod opiek¹ Doroty Wiêckowskiej.
Przez ca³y czas dwudniowej imprezy na najm³odszych czeka³y atrakcje m.in. w postaci dmuchanej zje¿d¿alni, dmuchanego ringu, minipracowni chemicznej, „wytwórni” baniek mydlanych czy strzelnicy. Mo¿na by³o te¿ skosztowaæ
„zupy przewodnicz¹cego” czy wypieków pañ z KGW Perlino, a tak¿e zapoznaæ siê z walorami gminy Gniewino czy
sprawami zwi¹zanymi z energetyk¹ j¹drow¹ w punktach
prowadzonych przez Justynê Wiszniewsk¹ i Marzenê
Pa³kê.
Dwudniow¹ imprezê prowadzi³ Mieszko Weltrowski.
Dodajmy, ¿e sponsorami VIII Kaszubskiego Przegl¹du Orkiestr Dêtych byli: Starostwo Powiatowe w Wejherowie,
Zarz¹d Wojewódzki OSP i firma Polish Polka Promotion.
(MOD) Fot. K. Niedziela, M. Odyniecki
Zawody Wêdkarskie
„Zakoñczenie Sezonu”
Zawody odbêd¹ siê 27 wrzeœnia na przystani w Nadolu nad jez. ¯arnowieckim. Wszystkich zainteresowanych zachêcamy do odwiedzania strony
www.gniewino.pl
oraz www.facebook.pl/AktywneGniewino
gdzie ju¿ wkrótce szczegó³y i regulamin zawodów.
Wiêcej informacji na temat zapisów mo¿na uzyskaæ
pod nr telefonu: 48 728-349-946.
w Gniewinie, którzy otrzymali certyfikaty ukoñczenia roku
nauki.
Byli to pianiœci prowadzeni przez Iwonê Filant - Melañczuk:
Zuzia Ku¿d¿a³, Micha³ Boruszewski, Zuzanna Marzec, Zosia Kamiñska i Dominika Selonka oraz gitarzyœci prowadzeni przez Macieja Lange: Jakub Zarzeczny, Zuzanna Bagnecka, Miron Weltrowski i Mateusz Turulski, z którym
goœcinnie na flecie poprzecznym jeden utwór zagra³a Marlena Formella. Wyst¹pili tak¿e Piotr Klein i Maciej NadolBiuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 7-8/2014
TELEFONY STRA¯Y GMINNEJ
W KOSTKOWIE:
58 670-69-98, 58 670-66-21
KOMISARIAT POLICJI
W GNIEWINIE:
58 679-98-70,
5
Dobre miejsce
W skansenie „Zagroda gburska”
XIII KRANCBAL
Po raz 13-ty w skansenie „Zagroda gburska i rybacka” odby³ siê Nadolski Festyn Folklorystyczny
KRANCBAL, w trakcie którego prezentowano kaszubsk¹ twórczoœæ ludow¹, dawne sprzêty i czynnoœci, a tak¿e przysmaki regionalnej kuchni kaszubskiej.
Po tym, co pokazano na XIII KRANCBALU w Nadolu,
trzeba przyznaæ, ¿e impreza nie tylko cieszy siê du¿ym zainteresowaniem ale tak¿e utrzymuje miêdzynarodowy charakter, a to za spraw¹ wystêpu przyby³ego a¿ z Kanady
zespo³u „Ludowe nuty” i rosyjskiego zespo³u „Doczki”.
O du¿ym zainteresowaniu œwiadczyli licznie przybyli widzowie, nawet z najdalszych stron naszego kraju. W popo³udniowych godzinach droga i place, nawet w doœæ odleg³ej
okolicy od wejœcia do skansenu, by³y dos³ownie „zapchane” samochodami.
Kilka minut po godz. 11,00 Krancbal oficjalnie otworzyli
dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej Miros³aw Kuklik oraz
starosta pucki Wojciech Dettlaff i wójt Gniewina Zbigniew
Walczak. Program imprezy spe³ni³ oczekiwania goœci.
Oprócz wystêpów zespo³ów z Kanady i Rosji, dobrze zaprezentowa³y siê zespo³y regionalne: „Duet wokalny”
z Leœniewa, kapela rodziny Klas z Sierakowic, „Kabaret
Kaszubski” z Gnie¿d¿ewa, „Rumska kapela plenerowa”
z Rumi oraz niezmordowani miejscowi „Nadolanie”. Pogoda pocz¹tkowo te¿ dopisa³a, wiêc goœcie mogli w pe³ni
korzystaæ z prawie siedmiogodzinnej dawki wra¿eñ. Dopiero po godz. 17,00 rozpêta³a siê burza, co niektórych sk³oni³o
do opuszczenia skansenu.
W przerwach miêdzy popisami zespo³ów mo¿na by³o obejrzeæ i nabyæ wyroby ludowych artystów, którzy prezentowali rzeŸbê, malarstwo, rogarstwo, haft, plecionkarstwo,
zabawki i pami¹tki z Kaszub. Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê stoiska z przysmakami regionalnej kuchni kaszubskiej:
swojskie mas³o, swojski chleb ze smalcem, wêdliny, sery,
wêdzone ryby a tak¿e ciasta. By³y te¿ warsztaty plastyczne, regionalne i popisy cyrkowe dla dzieci.
Oprócz skansenu, tu¿ obok, na przystani w Nadolu, równie¿
czeka³o sporo atrakcji.
Du¿ym powodzeniem
cieszy³y siê stoiska pañ
z Kó³ Gospodyñ Wiejskich z gminy Gniewino oraz „dmuchañce”
i skoki na batucie.
- Kaszuby to jedna
z nielicznych, a na wybrze¿u jedyna kraina,
gdzie tradycja jest tak
g³êboko kultywowana
– twierdzi Miros³aw
Kuklik. – Ludnoœæ autochtoniczna, która po II Wojnie Œwiatowej pozosta³a w³aœnie tu, na Kaszubach, jak widaæ, chêtnie wraca do swoich korzeni.
Organizatorem XIII KRANCBALU by³o Muzeum Ziemi
Puckiej im. Floriana Cynowy w Pucku wspólnie z gmin¹
Gniewino i powiatem puckim a prowadzi³ go Leszek Winczewski.
(MOD)
6
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 7-8/2014
Dobre miejsce
W skansenie w Nadolu
DZIEÑ CHLEBA I MIODU
Po raz pi¹ty, tym razem w przedostatni¹ niedzielê sierpnia, w nadolskim skansenie odby³ siê, bêd¹cy swoistymi
do¿ynkami, festyn pn. „Dzieñ Chleba i Miodu”.
Jak to od piêciu lat jest w zwyczaju, festyn pn. „Dzieñ Chleba i Miodu” rozpocz¹³ siê msz¹ œw. w koœciele p.w. œw.
Augustyna Biskupa w Nadolu odprawion¹ w intencji rolników i ich rodzin, po czym z towarzyszeniem Orkiestry Dêtej Gminy Gniewino, nios¹c piêkne do¿ynkowe wieñce przygotowane przez gniewiñskie so³ectwa, przemaszerowano
do Zagrody Gburskiej i Rybackiej w skansenie, bêd¹cym
oddzia³em zamiejscowym Muzeum Ziemi Puckiej. Po oficjalnym otwarciu imprezy dokonanym przez Miros³awa
Kuklika, dyrektora Muzeum oraz Zbigniewa Walczaka,
wójta gminy Gniewino, gospodarza terenu, na którym odbywa³a siê impreza, rozpoczê³a siê do¿ynkowa zabawa.
Przybyli t³umnie goœcie, tak¿e spoza terenu gminy Gniewino, nie tylko mogli skosztowaæ swojskiego chleba, miodu,
mas³a, wêdzonych kie³bas i ryb, ale te¿ zapoznaæ siê z urz¹dzeniami u¿ywanymi w dawnych gospodarstwach, m.in.
wzi¹æ udzia³ w wypieku „wiejskiego chleba”. Przybyli te¿
licznie pszczelarze, nie tylko z powiatu wejherowskiego, by
uczestnikom festynu zachwalaæ produkty swoich pasiek.
Po raz trzeci w ramach festynu rozegrano konkurs do¿ynkowych wieñców, w którym wziê³o udzia³ 11 so³ectw z gminy
Gniewino. Jury w sk³adzie: Justyna Wiszniewska, Miros³aw Kuklik, Waldemar Szczypior i Werner Grabe, mia³o
nie³atwe zadanie dokonania oceny prezentowanych wieñców, gdy¿ wszystkie prezentowa³y siê piêknie i zas³ugiwa³y
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 7-8/2014
na nagrody. Wieñce oceniano w dwóch kategoriach: wieniec klasyczny i wieniec niekonwencjonalny. Ostatecznie
przyznano nagrody i wyró¿nienia nastêpuj¹cym so³ectwom:
Wieniec klasyczny:
1m. Perlino
2m. Nadole
3m. Kostkowo
Wyró¿nienia za udzia³ w konkursie: Chynowie, Lisewo, Rybno
i Tadzino
Wieniec niekonwencjonalny:
1m. Bychowo
2m. Mierzynko
3m. Gniewino
Wyró¿nienie: Czymanowo
Za zwyciêstwo so³ectwa otrzyma³y po 500 z³, za 2 miejsce
400 z³, za trzecie 300 z³, a za wyró¿nienia po 200 z³.
Nagrody i wyró¿nienia wrêczali: Justyna Wiszniewska i
Waldemar Szczypior, dyrektor CKSTiB w Gniewinie.
Dodajmy, ¿e podczas festynu czas goœciom umilali: Orkiestra Dêta Gminy Gniewino, Zespó³ „Nasze Stronë” z Prusewa, zespó³ „Kartëscze Zwónczi” z Kartuz, duet „Tropico” z Kartuz i zespó³ folklorystyczny „Nadolanie” z Nadola.
(MOD)
7
Dobre miejsce
Na odpust œw. Anny
PIELGRZYMK¥ PRZEZ JEZIORO
Po raz dwunasty w XXI wieku, w tym roku pod przewodnictwem ks. bp. Wies³awa Szlachetki, wyruszy³a z
Nadola przez jez. ¯arnowieckie wodno-piesza pielgrzymka na odpust œw. Anny do ¯arnowca.
W tym roku po raz dwunasty mieszkañcy Nadola, które
nale¿y do bêd¹cego czêœci¹ ¿arnowieckiej parafii samodzielnego wikariatu p.w. œw. Augustyna Biskupa w Nadolu oraz
przybyli goœcie, wziêli udzia³ w pielgrzymce przez jezioro.
Jest to kontynuacja tradycyjnej pielgrzymki z czasów sprzed
II Wojny Œwiatowej, gdy Nadole by³o jedyn¹ po tej stronie
Jeziora ¯arnowieckiego wsi¹, która nale¿a³a do Polski i le¿¹cej na drugim brzegu jeziora parafii w ¯arnowcu, a jedyn¹ drog¹ p¹tników udaj¹cych siê na odpust œw. Anny
by³a przeprawa ³odziami przez jezioro do Lubkowa a stamt¹d pieszo do koœcio³a p.w. œw. Anny w ¯arnowcu.
Tegorocznej pielgrzymce przewodzi³ ks. bp Wies³aw Szlachetka w asyœcie proboszcza parafii ¿arnowieckiej ks. kan.
Krzysztofa Stachowskiego i wikarego z Nadola ks. Marka Brudzisza oraz. innych ksiê¿y, którzy licznie przybyli na szampana. Po chrzcinach ks. bp W. Szlachetka dokona³
odpust. Wziêli w niej tak¿e udzia³ przedstawiciele w³adz sa- symbolicznego poœwiêcenia tej ³odzi jak i pozosta³ych jedmorz¹dowych, m.in. starosta pucki Wojciech Dettlaff, wójt nostek bior¹cych udzia³ w pielgrzymce.
gminy Gniewino Zbigniew Walczak, wójt gminy Krokowa
Henryk Doering oraz Miros³aw Kuklik, dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej.
Przyby³ych z koœcio³a filialnego pielgrzymów powita³a na
molo w Nadolu Gminna Orkiestra Dêta z Gniewina pod
batut¹ Waldemara Szczypiora.
Po krótkim powitaniu przez wójta Z. Walczaka zebranych
na molo p¹tników, wrêczono zwyciêzcy zorganizowanego
po raz drugi konkursu na najpiêkniej przystrojon¹ ³ódŸ nagrodê w postaci Pucharu Œw. Anny i nagrody pieniê¿nej
w wysokoœci 500,- z³. Zdoby³a j¹ ³ódŸ ¿aglowa nale¿¹ca do W przeprawie, która wyruszy³a z przystani w Nadolu a zaprywatnego Muzeum Przedmiotów Historycznych i Zapo- koñczy³a siê w le¿¹cym po drugiej stronie jeziora Lubkomnianych z Bychowa, którego w³aœcicielem jest Jacek Ba- wie, wziê³y udzia³ gniewiñskie jednostki p³ywaj¹ce: wycieczgnecki, a wyró¿nienie w postaci nagrody pieniê¿nej w wy- kowy statek „Nadolanin” oraz szybkie ³odzie „Iguasu”
sokoœci 300,- z³ otrzyma³a ³ódŸ motorowa nale¿¹ca do Jac- i „Parana”, a tak¿e prywatne motorówki i jachty.
ka Frasa z Wejherowa. Nagrody wrêczy³ laureatom ks. bp Po niemal godzinnym p³ywaniu ³odzie przybi³y do przystani
W. Szlachetka i wójt Z. Walczak.
w Lubkowie, sk¹d, razem z oczekuj¹cymi na p³yn¹cych
Po wrêczeniu nagród odby³ siê chrzest zwyciêskiej ³odzi
¿aglowej: matka chrzestna, któr¹ by³a Beata Brzozowska,
nada³a jej imiê „Sancta Anna” i obla³a ¿aglówkê butelk¹
8
p¹tników pozosta³ymi wiernymi, ruszono w piesz¹ pielgrzymkê do koœcio³a parafialnego p.w. œw. Anny w ¯arnowcu,
gdzie odprawiono mszê odpustow¹.
Dodajmy, ¿e ks. bp Wies³aw Szlachetka zosta³ 21 grudnia
2013 roku mianowany przez papie¿a Franciszka biskupem
pomocniczym archidiecezji gdañskiej a 4 stycznia 2014 r.
otrzyma³ z r¹k Nuncjusza Apostolskiego w Polce ks. abp.
Celestino Migliore sakrê biskupi¹ w Bazylice Archikatedralnej w Gdañsku Oliwie.
Ks. bp Wies³aw Szlachetka urodzi³ siê 21 listopada 1959 r.
w Ma³ej Komorzy (gmina Tuchola). Œwiêcenia kap³añskie
otrzyma³ 17 maja 1986 r. z r¹k ks. bp. Mariana Przykuckiego. 8 maja 2000 r. zosta³ ustanowiony proboszczem nowo
utworzonej parafii œw. Polikarpa Biskupa i Mêczennika w
Gdañsku-Osowej, gdzie doprowadzi³ wraz z parafianami do
wybudowania nowego koœcio³a. Jest doktorem nauk teoloc d i poet¹.
.
gicznych w zakresie biblistyki
(MOD)
scdtr.9
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 7-8/2014
Dobre miejsce
„Jak ciê widz¹, tak ciê pisz¹”
KONKURS ROZSTRZYGNIÊTY
24 lipca komisja konkursowa dokona³a oceny 30 zg³oszonych do Gminnego Konkursu Estetyzacyjnego „Jak
ciê widz¹, tak ciê pisz¹” obiektów i w poszczególnych kategoriach wybra³a kandydatów do nagród przyznawanych przez wójta gminy.
Przed przyst¹pieniem do oceny Gminna Komisja Konkursowa w sk³adzie: Gra¿yna Baranowska – przewodnicz¹ca komisji, Barbara Ga³ek, Judyta Smulewicz, Stefan
Bojke i Rafa³ Kamiñski – cz³onkowie, przeprowadzi³a weryfikacjê wszystkich z³o¿onych deklaracji uczestnictwa, w
wyniku której, dzia³aj¹c zgodnie z regulaminem Gminnego
Konkursu Estetyzacyjnego „JAK CIÊ WIDZ¥, TAK CIÊ
PISZ¥” nie zakwalifikowa³a zg³oszenia do konkursu laureata z poprzednich trzech edycji konkursu w kategorii „Najbardziej estetyczny ogródek kwiatowo-rekreacyjny”.
Wczeœniej, 22 lipca br. jedna zg³aszaj¹ca siê osoba wycofa³a swoj¹ deklaracjê, wobec czego komisja zakwalifikowa³a do konkursu 30 zg³oszeñ, których oceny dokonano
24 lipca podczas wizji lokalnych.
Szczególn¹ uwagê zwracano na stan techniczny budynków, bel ze S³uszewa i Bo¿ena Rzepkowska z Chynowia.
estetykê ogrodzeñ i podwórka – stan nawierzchni dojaz- W kategorii „Najbardziej estetyczna zagroda rolnicza”
dów, wydzielenie chodników, œcie¿ek, zastosowanie rodzi- nie przyznano nagród ani wyró¿nieñ, podobnie jak w katemych gatunków roœlin, gospodarkê odpadow¹, a tak¿e na gorii „Najbardziej estetyczny i ukwiecony balkon”, do
czêœæ rekreacyjno-wypoczynkow¹. Doceniano równie¿ której zg³oszono taras nie spe³niaj¹cy kryteriów oceny w tej
wk³ad pracy, aran¿acjê i pomys³owoœæ w³aœcicieli.
kategorii.
W kategorii „Najbardziej estetyczna wieœ” zwracano uwagê na ogólny ³ad i porz¹dek panuj¹cy we wsi, zagospodarowanie placów, chodników, aran¿acjê wokó³ Domów So³eckich, utrzymanie terenów zielonych i zagospodarowanie
miejsc odpoczynku dla mieszkañców. Natomiast w kategorii „Najbardziej estetyczny ogródek so³ecki”, komisja
w swej w ocenie kierowa³a siê estetyk¹ ogródka, jego harmonijnym wpisaniem siê w krajobraz wsi, zastosowaniem
rodzimych gatunków roœlin, aran¿acj¹ i pomys³owoœci¹
ogródka.
I tak w kategorii „Najbardziej estetyczna wieœ” postanowiono przyznaæ nagrodê wsi Mierzyno, w kategorii „Najbardziej estetyczny ogródek so³ecki” I miejsce zdoby³o
so³ectwo Lisewo, II miejsce so³ectwo Mierzyno a III miejsce so³ectwo Perlino.
- Chcia³abym nie tylko w imieniu komisji, ale i wszystkich
W kategorii „Najbardziej estetyczny budynek wieloro- mieszkañców naszej gminy serdecznie podziêkowaæ uczestdzinny” wygra³a wspólnota mieszkaniowa bloku Nr 4 na nikom konkursu – mówi Gra¿yna Baranowska. – To dziêki
Osiedlu XXX-lecia PRL w Gniewinie, a w kategorii „Naj- takim ludziom jak oni gmina Gniewino staje siê coraz piêkbardziej estetyczna zagroda nierolnicza” I miejsce zdo- niejsza.
Opr. (MOD)
byli Gra¿yna i Jerzy Mach z Mierzyna, II miejsce Gra¿yna Niedba³a z Czymanowa, III miejsce Tomasz Reszke
Ma³gorzata Rudziñska przy wspó³pracy Centrum
z ul. Lipowej w Rybnie. W tej kategorii przyznano równie¿
Kutury,
Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie
wyró¿nienia. Otrzymali je: Maria Brzeska, ul. Nowa w
organizuje coroczny kurs jêzyka angielskiego.
Rybnie, Katarzyna i Piotr Wenta z Rybienka, Janina GlaSpotkanie organizacyjne odbêdzie siê
pa z ul. Lipowej w Perlinie i Barbara Jaskulska z ul. Zwyciêstwa w Gniewinie.
w dniu 15.09.2014 r. o godz. 17,00 w siedzibie
W kategorii „Najbardziej estetyczny ogródek kwiatowoCKSTiB w Gniewinie ul Sportowa 1.
rekreacyjny” I miejsce zajêli Aleksandra i Piotr Jadczak
Informacje i zapisy pod numerem tel.
z ul. Piaskowej w Gniewinie, II miejsce Bernadeta Pie693-433-962
ni¹¿k z Czymanowa a wyró¿nienia otrzymali: Halina HeBiuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 7-8/2014
9
Dobre miejsce
So³eckie konkursy rozstrzygniête
WYGRA£O LOGO
CZYMANOWA
W konkursie na najpiêkniejsze logo so³ectwa wygra³o Czymanowo, a w konkursie „Wspieranie lokalnych
inicjatyw w ramach aktywizacji Grup Odnowy Wsi”
przyznano so³ectwom nagrody na realizacjê wybranych
zadañ inwestycyjnych i aktywizuj¹cych lokaln¹ spo³ecznoœæ.
Z pocz¹tkiem maja br. wójt gminy Gniewino og³osi³ dwa
konkursy: jeden dotyczy³ opracowania logotypów so³ectw a
drugi, dla dzia³aj¹cych w poszczególnych so³ectwach od
koñca ub. roku Grup Odnowy Wsi, wspierania lokalnych
inicjatyw maj¹cych na celu realizacjê inwestycji i aktywizacjê lokalnej spo³ecznoœci.
Na pierwszy z nich,
w którym, zgodnie z regulaminem, mogli
wzi¹æ udzia³ mieszkañcy czy Rady So³eckie,
wp³ynê³o 12 zg³oszeñ
logotypów so³ectw, spoœród których powo³ana
przez wójta komisja
konkursowa w sk³adzie: Mariola Kwaœniewska – przewodnicz¹ca oraz Gabriela Wyszecka
i Gra¿yna Baranowska – cz³onkowie, postanowi³a 1 nagrodê w wysokoœci 1.500,- z³ przyznaæ so³ectwu Czymanowo, 2 nagrodê w wysokoœci 1.200,- so³ectwu Mierzynko, a 3 nagrodê w wysokoœci 800,- z³ so³ectwu Nadole.
Pozosta³e so³ectwa równie¿ otrzyma³y za udzia³ w konkursie nagrody w wysokoœci po 300,- z³.
W konkursie pt. „Wspieranie lokalnych inicjatyw w ramach aktywizacji Grup Odnowy Wsi”, którego g³ównym
celem jest zwiêkszenie aktywnoœci lokalnych spo³ecznoœci,
wspieranie ciekawych inicjatyw oraz umacnianie poczucia
odpowiedzialnoœci za wspólnotê lokaln¹ poprzez realizacjê
zadañ w dwóch kategoriach: dzia³añ aktywizuj¹cych i zadañ inwestycyjnych, wziê³y udzia³ Grupy Odnowy Wsi z 12
so³ectw. Zg³oszono 12 projektów na realizacjê zadañ inwestycyjnych i 18 na realizacjê zadañ aktywizuj¹cych spo³ecznoœæ lokaln¹. £¹czna pula nagród wynosi³a 60 tys. z³ z czego:
- 20% œrodków przeznaczono na realizacjê zadañ aktywizuj¹cych spo³ecznoœæ lokaln¹
- 80% œrodków przeznaczono na realizacjê zadañ inwestycyjnych.
Do zadañ inwestycyjnych zaliczono zakup takiego sprzêtu
jak: gry, sprzêt nag³aœniaj¹cy, AGD, RTV, zastawa sto³owa,
sprzêt ogrodniczy, rekreacyjny itp. a tak¿e budowê obiektów ma³ej architektury (w tym zakup materia³ów).
Komisja konkursowa w sk³adzie: Mariola Kwaœniewska
– przewodnicz¹ca, Gra¿yna Baranowska i Miros³aw
10
Trocki – cz³onkowie, postanowi³a przyznaæ so³ectwom na
realizacje zadañ inwestycyjnych w sumie kwotê 48 tys. z³,
z czego poszczególne so³ectwa otrzyma³y:
Bychowo – 4.600,- z³ na doposa¿enie Domu So³eckiego
Chynowie – 4 tys. z³ na architekturê zieleni wokó³ przystanku PKS i zakup kuchenki do Domu So³eckiego
Czymanowo – 4.545,- z³ na zakup zastawu nag³aœniaj¹cego
do Domu So³eckiego
Gniewino – 4.350,- z³ na zagospodarowanie i wyposa¿enie
w sprzêt i urz¹dzenia Domu So³eckiego
Kostkowo – 5 tys. z³ na zakup sprzêtu nag³aœniaj¹cego do
Domu So³eckiego
Lisewo – 775,- z³ na zakup gabloty szklanej na nagrody do
Domu So³eckiego i urz¹dzenie miejsca na ognisko
Mierzynko – 2.859,- z³ na zakup nag³oœnienia do Domu So³eckiego i zagospodarowanie zieleni we wsi Salino
Mierzyno – 4.521,- z³ na si³owniê zewnêtrzn¹ wraz z tablic¹
informacyjn¹
Nadole – 4.600,- z³ na zagospodarowanie powsta³ych w 2013
roku ci¹gów pieszojezdnych w centrum Nadola w ma³e formy architektoniczne oraz zakup spalinowej kosiarki
Perlino – 4.600,- z³ na wybudowanie obiektu biesiadnego
z paleniskiem na ognisko wraz z ³awkami i grillem
Rybno – 5 tys. z³ na budowê k¹cika rekreacyjnego oraz
mebli ma³ej architektury
Tadzino – 3.150,- z³ na stworzenie miejsca rekreacyjno –
wypoczynkowego.
Wœród zadañ aktywizuj¹cych lokaln¹ spo³ecznoœæ przewidziano m.in. organizacje imprez okolicznoœciowych, festynów, biesiad, konkursów, warsztatów i kursów, a tak¿e zakup nagród, artyku³ów spo¿ywczych itp. Na tego typu dzia³ania komisja przyzna³a so³ectwom w sumie 12 tys. z³, od
520,- z³ dla Chynowia na organizacjê „Po¿egnania lata” do
1784,- z³ dla Gniewina na estetyzacjê domu so³eckiego poprzez wyposa¿enie go w elementy dekoracyjne wykonane
przez mieszkañców i organizacjê „Po¿egnanie lata” w Domu
So³eckim. Pozosta³e so³ectwa otrzyma³y: Kostkowo – 1456,z³, Rybno - 1.200,- z³, Bychowo, Czymanowo, Mierzynko
i Tadzino - po 1 tys. z³, Nadole – 901,- z³, Perlino – 800,- z³,
Mierzyno – 700,- z³ i Lisewo- 630,- z³.
W czwartek 19 lipca, podczas spotkania w Centrum Kultury Sportu Turystyki i Bibliotece, w imieniu wójta gminy Gniewino sekretarz gminy Mariola Kwaœniewska wrêczy³a so³tysom i liderom Grup Odnowy Wsi przyznane w obu konkursach nagrody.
Przypomnijmy, ¿e liderami Grup Odnowy Wsi powsta³ych
w poszczególnych so³ectwach podczas zebrañ wiejskich
w listopadzie i grudniu 2013 roku zostali:
Bychowo – Tadeusz Abako, Chynowie – Halina Szymañska, Czymanowo – Andrzej Bukowski, Gniewino – Agata
Stankiwicz, Kostkowo – Grzegorz Pukszta, Lisewo – Katarzyna Thiel, Mierzynko – Rafa³ Bojke, Mierzyno – Magda Maksymiuk, Nadole – Rafa³ Kamiñski, Perlino – Waldemar Bia³k, Rybno – Karol Jaworski, Tadzino – Katarzyna
Krzebietke.
¯yczymy mieszkañcom so³ectw udanej realizacji przedstawionych w konkursie projektów.
(MOD)
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 7-8/2014
Dobre miejsce
CKSTiB podsumowuje
WAKACJE 2014
W pi¹tek 22 sierpnia zakoñczy³y siê zajêcia wakacyjne jakie przygotowa³o dla dzieci i m³odzie¿y Centrum
Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie.
Wakacje zaczêto od warsztatów strzeleckich prowadzonych
przez Andrzeja Miedziaka, które cieszy³y siê jak zawsze
sporym zainteresowaniem. Z dnia na dzieñ na strzelnicy stawia³o siê coraz wiêcej m³odych amatorów strzelectwa.
W kolejnych dniach odbywa³y siê otwarte lekcje nauki gry
na pianinie prowadzone przez Iwonê Filant - Melañczuk,
W dniu 21.09.2013 r. o godz. 14:00
na Cmentarzu w Rybnie odbêdzie siê
UROCZYSTOŒÆ OBCHODÓW
MARSZU ŒMIERCI
Program uroczystoœci:
- 14:00 - odegranie Hymnu Pañstwowego
- wyst¹pienia przedstawicieli w³adz samorz¹dowych
- apel poleg³ych
- z³o¿enie kwiatów przez przyby³e delegacje
- okolicznoœciowy program artystyczny
- Msza Œwiêta w intencji Ofiar Marszu Œmierci
Dowozy autobusami dla mieszkañców:
Linia nr 1
które przyci¹gnê³y m³odych muzyków. W kolejnym tygodniu wakacji zorganizowano dla dzieci warsztaty rêkodzielnicze, które przeprowadzi³a instruktor Dorota Borówka
zdumiona wysokim poziomem stworzonych prac. Nastêpnie wspólnie bawiono siê na wystêpie teatru Art-Re z Krakowa, który wystawi³ spektakl pt. „Pch³a Szachrajka”.
Czytanie ksi¹¿ek oraz zajêcia plastyczne w Bibliotece, jakie
przeprowadzi³a Hanna Grzybowska, równie¿ cieszy³y siê
ogromnym powodzeniem. Kolejn¹ atrakcj¹ dla odwiedzaj¹cych Centrum dzieci by³y zajêcia teatralno - plastyczne prowadzone przez Krzysztofa Niedzielê.
Nie mo¿na oczywiœcie zapomnieæ o warsztatach kulinarnych prowadzonych przez Ko³a Gospodyñ, So³tysów, Rady
So³eckie oraz chêtnych mieszkañców. Zajêcia cieszy³y siê
ogromnym zainteresowaniem wœród m³odych kucharzy z
naszej gminy. Po wszystkich uœmiechniêtych twarzach, pe³nych brzuchach i pytaniach o kolejne tego typu zajêcia mo¿na
stwierdziæ, ¿e by³y one bardzo udane.
W kolejnych dniach darmowo mo¿na by³o skorzystaæ z tenisa sto³owego, gier X-box oraz bowlingu. W ostatnim tygodniu zorganizowano warsztaty malarskie dla dzieci, które
pod okiem Teresy Marzec sprawdza³y swój talent malarski. Wszystkim zajêciom towarzyszy³y darmowe filmowe
czwartki dla dzieci i doros³ych w sali kinowej.
W ramach wakacyjnych zajêæ chêæ zorganizowania czasu
dla dzieci i m³odzie¿y zg³osi³y so³ectwa: Perlino, Lisewo,
Kostkowo, Rybno, Nadole, Chynowie oraz Mierzyno. Odbywa³y siê tam warsztaty kulinarne, wyjazdy, rozgrywki
sportowe i wiele innych atrakcji, za co nale¿¹ siê so³ectwom s³owa wdziêcznoœci.
Serdecznie podziêkowania za udzia³ w zajêciach nale¿¹ siê
wszystkim dzieciom i m³odzie¿y, a tak¿e prowadz¹cym zajêcia, bez których ich organizacja by³aby bardzo trudna.
Zapraszamy na kolejne spotkania w przysz³e wakacje!
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 7-8/2014
12,40 – Mierzynko PKS
12.43 – Salino k. Koœcio³a
12,47 D¹brówka k. Krzy¿a
12,50 Kostkowo M³oty
13,00 Chynowie Folwark
13,05 Chynowie PKS
13,10 – Kostkowo PKS
13,15 – S³uszewo k. Krzy¿a
13,20 – Rybienko PKS
Linia nr 2
12,35 – Toliszczek PKS
12,40 – Bychowo PKS
12,45 – Perlino
12,49 - Perlinko
12,59 – Mierzyno PKS
13,05 –Jêczewo
13,09 Tadzino
13,14 – Lisewo PKS
13,18 - Strzebielinek
13, 20 Rybno PKS
Linia nr 3
12,50 – Gniewino Pomnik
12,53 – Strzebielinko
12,55 – Gniewino PKO
12,57 – Gniewino Osiedle
13,07 Nadole PKS
13,10 – Czymanowo PKS
13, 12 – Czymanowo Jamnik
13,15 – Opalino PKS
Przyjazd na cmentarz wszystkich autobusów 13,25.
Powroty autobusów po zakoñczeniu uroczystoœci.
PODZIÊKOWANIA
Teresa Kaczmarek, so³tys Kostkowa, w imieniu
dzieci z so³ectwa serdecznie dziêkuje
Pani Marzenie Pa³ce
za zorganizowanie wycieczki
do Centrum Eksperyment w Gdyni.
11
Dobre miejsce
Na zgrupowaniu w Gniewinie
LETNIA AKADEMIA M£ODYCH OR£ÓW
160 ch³opców w wieku 11 i 12 lat wziê³o udzia³ w zgrupowaniu powo³anej do ¿ycia przez Polski Zwi¹zek Pi³ki
No¿nej Letniej Akademii M³odych Or³ów (LAMO), które odby³o siê w Gniewinie.
W sobotê 5 lipca prezes PZPN Zbigniew Boniek oraz skich: Marcin Dorna, Rafa³ Janas, Robert Wójcik, Andrzej
wójt gminy Gniewino Zbigniew Walczak, wziêli udzia³ w Dawidziuk, Bart³omiej Zalewski i Józef M³ynarczyk, który
konferencji prasowej, podczas której omówiono ideê powo- zajmuje siê szkoleniem m³odych bramkarzy.
³ania Letniej Akademii M³odych Or³ów, w której w tym roku W niedzielê 6 lipca dosz³o do wymiany grup – do domu
bior¹ udzia³ najzdolniejsi pi³karze z roczników 2002 i 2003. wyjecha³o 80 ch³opców z rocznika 2003, natomiast w ich
Do LAMO po trzech zawodników z ka¿dego rocznika wska- miejsce w Hotelu Mistral Sport pojawi³a siê tak samo liczna
za³y okrêgowe zwi¹zki pi³karskie, a 32 wytypowali zwi¹z- grupa zawodników o rok starszych.
(MOD)
kowi trenerzy, którzy jeŸdzili po ró¿nych turniejach i obserwowali mecze m³odzie¿owych dru¿yn.
Pi³karski pojedynek
¯ONACI GÓR¥!
- To nasz autorski pomys³ – stwierdzi³ Zbigniew Boniek. Do tej pory w PZPN nikt szkoleniem dzieci nie zajmowa³
siê a my chcemy to zmieniæ i dlatego powo³ano do ¿ycia
LAMO, w której æwicz¹ najzdolniejsi w kraju ch³opcy 11 i
12-letni, w sumie 160 m³odych pi³karzy. Ta akcja bêdzie
kontynuowana. Tu, w Gniewinie, s¹ doskona³e warunki do
organizowania podobnych przedsiêwziêæ Chcia³bym pogratulowaæ i podziêkowaæ panu wójtowi Zbigniewowi Walczakowi za realizacjê tak wspania³ego pomys³u. Nie tylko Hiszpanie czuli siê tu œwietnie – zapewni³ prezes PZPN.
M³odzi pi³karze mieszkaj¹ i trenuj¹ w Hotelu Mistral Sport
w Gniewinie, który w 2012 r., podczas mistrzostw Europy,
by³ centrum pobytowym reprezentacji Hiszpanii, a obecnie
na zgrupowaniach przebywaj¹ w nim takie zespo³y jak Legia Warszawa, Panathinaikos Ateny, Pogoñ Szczecin i Apoel
Nikozja.
Zajêcia w LAMO prowadz¹ trenerzy ró¿nych kadr junior-
12
W zorganizowanym w so³ectwie Lisewo pi³karskim pojedynku ¯ONACI kontra KAWALEROWIE lepsi okazali siê ci pierwsi.
9 sierpnia 2014 na boisku przy domu so³eckim w Lisewie
odby³ siê mecz pi³karski, w którym zmierzyli siê ¿onaci i
kawalerowie z lisewskiego so³ectwa. Zaciêta walka toczy³a siê o puchar radnej Hanny Thiel oraz nagrody Ko³a Gospodyñ Wiejskich. Lepsza okaza³a siê dru¿yna ¯ONATYCH,
która wygra³a pojedynek 5:2.
Radna pogratulowa³a zwyciêskiej dru¿ynie i wrêczy³a puchar jej najstarszemu zawodnikowi Franciszkowi Rohde.
Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê organizatorom oraz
sponsorom: radnej Hannie Thiel, Ko³u Gospodyñ Wiejskich,
m³odzie¿y a tak¿e cz³onkowi rady so³eckiej Markowi Thiel,
którzy zadbali równie¿ o dobr¹ muzykê i zabawê przy ognisku dla uczestników imprezy, a ci œwietnie siê bawili.
Opr. (MOD)
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 7-8/2014
Dobre miejsce
Na 3 dystansach rozegrano...
III KING OSCAR MTB MARATON
370 uczestników, w tym spora grupa zawodników z czo³ówki krajowej kolarstwa górskiego, stanê³a na starcie
rozgrywanego na terenie gminy Gniewino III King Oscar MTB Maratonu. Zwyciêzc¹ g³ównego wyœcigu okaza³
siê Bart³omiej Wawak z JBG-2 Professional MTB Team.
W minion¹ niedzielê gmina Gniewino goœci³a 370 mi³oœników 2:39:14, o ponad piêæ minut wyprzedzaj¹c pozosta³ych rywali.
kolarstwa górskiego, którzy wystartowali w rozgrywanym Kolejne miejsca zajêli:
po raz trzeci z inspiracji Przemys³awa Ebertowskiego King 2. Krzysztof Krzywy z Hotel Cztery Brzozy Gdañsk
Oscar MTB Maratonie. Impreza co roku œci¹ga na start 3. Bartosz Banach z Hotel Cztery Brzozy Aptekagemini.pl
najlepszych kolarzy górskich Pomorza oraz czo³ówkê Na dystansach MINI i MEGA panie startowa³y w dwu
krajow¹. W tym roku udzia³ wzi¹³ równie¿ 6. zawodnik kategoriach wiekowych – Elita i Masters – natomiast
niedawnych Mistrzostw Œwiata w maratonie MTB – panowie w piêciu – od M1 do M5. Na dystansie MINI w
Bart³omiej Wawak. Start i meta wyœcigu znajdowa³a siê poszczególnych kategoriach zwyciê¿yli:
na placu koncertowym w Czymanowie.
Wœród kobiet:
Jako pierwsi ruszyli rowerzyœci bior¹cy udzia³ w rowerowej Elita – Zofia Rzeszutek – Baszta Bytów
paradzie na Dystansie Rodzinnym. Po nich wystartowali Masters – Anna Kaczmarek – Gdañsk/Susz
Wœród mê¿czyzn:
M1 – Krystian Kulas – MLKS Baszta Bytów
M2 – Krzysztof Witek – Nexus Team
M3 – Wojciech Zarzycki – Apteka Gemini
M4 – Czes³aw Anolik - Old School MTB Gdañsk
M5 – Wojciech Graczyk - Peritus Jagu Gdañsk
Na dystansie MEGA zwyciê¿yli w poszczególnych
kategoriach:
Wœród kobiet:
Elita – Aleksandra Zabrocka – Baszta Bytów
Masters – Magdalena Ha³ajczak - EKET
uczestnicy maratonu, którzy mieli do wyboru trzy dystanse:
GIGA 69 km, MEGA 46 km i MINI 23 km. Trasa by³a
bardzo wymagaj¹ca: zaraz po starcie zawodnicy mieli do
pokonania podjazd pod sztuczny zbiornik EJ¯ przy ró¿nicy
wzniesieñ ponad 100 metrów. Na szczycie by³a lotna premia, gdzie trzykrotnie uczestnicy dystansu Giga zdobywali
punkty do nagrody finansowej firmy Nexus.
Na dystansie GIGA od startu mocne tempo podyktowa³
Bart³omiej Wawak, który najpierw wygra³ lotny finisz,
a potem kontynuowa³ samotn¹ jazdê a¿ do mety,
powiêkszaj¹c swoj¹ przewagê nad rywalami z ka¿dym
okr¹¿eniem i samotnie zameldowa³ siê na mecie z czasem
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 7-8/2014
Wœród mê¿czyzn:
M1 – Artur Sowiñski – BELTA TEAM Gdañsk
M2 - Bartosz Naczk - Nexus Team
M3 – Robert Banach – Hotel Cztery Brzozy Gdañsk
M4 – Piotr Urbanowicz – Prabuckie CKiS
M5 – Krzysztof Perekitko – niezrzeszony
Najm³odsz¹ uczestniczk¹ wyœcigu, podobnie jak rok temu,
by³a 14-letnia Magdalena Król z Kartuz, która na dystansie
MINI zajê³a II miejsce a jej rówieœnik, Kacper Kerner
z Bytowa, na tym samym dystansie zaj¹³ 7 miejsce.
Natomiast najstarszym uczestnikiem zmagañ by³ 69-letni
Eugeniusz Bogdziewicz z Nexus Team, który na dystansie
MINI zaj¹³ 4 miejsce (rok temu by³ drugi).
Nagrody najlepszym zawodnikom wrêcza³ Krzysztof
Kochan oraz Karolina i Przemys³aw Ebertowscy.
(MOD) Fot. Piotr Habaj
13
Dobre miejsce
W KS „Stolem” Gniewino
PODSUMOWANIE SEZONU
„STOLEM” to wiêcej ni¿ klub” – pod takim has³em 28 czerwca br. w sali kinowo-widowiskowej Centrum
Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki oraz na stadionie „Arena mistrzów” odby³o siê podsumowanie minionego sezonu pi³karskich rozgrywek dru¿yn KS STOLEM Gniewino.
Po zakoñczeniu pi³karskich rozgrywek sezonu 2013/2014 Konrad Weltrowski, Maciek Wiszniewski i Pwe³ Romejko.
w sali kinowo-widowiskowej CKSTiB w Gniewinie spo- Specjalne podziêkowanie za pomoc w zajêciach tej grupy
tkali siê pi³karze i trenerzy dru¿yny seniorów, dru¿yn junior- otrzyma³a Emilia Jastrzêbska.
skich oraz dru¿yny dzieciêcej BAMBINI a tak¿e dzia³acze Z dru¿yny Junior E2, prowadzonej przez Tadeusza Semklubowi, sponsorzy, cz³onkowie rodzin pi³karzy i kibice, merlinga wyró¿nienia otrzymali:Dawid Plackowski, Bartosz Toczek, Mi³osz Waraksa, Maciej Styn, Jakub Styn, Miby podsumowaæ minione rozgrywki.
Graj¹ca drugi sezon w V lidze dru¿yna seniorów trenowa- ko³aj Napieraj i Oskar Lawer, Adrian Do³otko. Podziêkona przez Tomasza Do³otkê, mo¿e zaliczyæ miniony sezon wanie za pomoc dru¿ynie otrzyma³ Piotr Plackowski.
do udanych. Pi³karze odnosz¹c 16 zwyciêstw, 4 razy remi- Z dru¿yny Junior D2 prowadzonej przez trenera Sylwestra
suj¹c i doznaj¹c 10 pora¿ek uplasowali siê ostatecznie na Skrzyñskiego wyró¿nieni zostali Robert Blizna, Maciej Pe³6 miejscu z dorobkiem 52 pkt. i stosunkiem bramek 81-37. kowski, Kacper Mallek. Podziêkowania za pomoc udzieDorobek bramkowy plasuje Stolema na 2 miejscu w lidze lan¹ dru¿ynie otrzymali Tomasz Mallek i Zbigniew Pe³kowpod wzglêdem iloœci strzelonych goli i pierwszym pod wzglê- ski.
dem najmniejszej liczby straconych bramek. „Królem strzel- W dru¿ynie Pomorska Junior C2, któr¹ trenuje Wojciech
Block, wyró¿nili siê Przemys³aw Behrendt, Szymon Macioców” zosta³ Mateusz Wachowiak, zdobywca 25 bramek.
Podsumowanie sta³o siê okazj¹ do wrêczenia nagród wy- ³ek i Pawe³ Wenta. Podziêkowania za pomoc dru¿ynie otrzymali: Stanis³aw Behrendt i Marek Œwita³a.
ró¿niaj¹cym siê zawodnikom. Otrzymali je:
Kamil Kankowski, Piotr Leyk, Bartosz Sznycer, Adam Do- Z dru¿yny Junior B trenowanej przez Tadeusza Semmerlin³otko, Kamil Patelczyk, Aleksander Jakubik, Mateusz Wa- ga wyró¿nienia otrzymali: Marcin Stepieñ, Krzysztof Kankowski, Dawid Wekowski, Grzegorz Blizna, Damian Synochowiak, Piotr Basiñski i Szymon Wasilewski.
Z kolei podziêkowania otrzymali sponsorzy klubu: Zbigniew wiecki, Szymon Kankowski i Seweryn Górkowski.
Walczak, Marcin Bia³obrzeski, Genowefa Rutz, Ewa i Pa- Dodajmy, ¿e juniorzy Stolema z dru¿yn Junior E2, Junior D2
tryk Szymañscy, Witold Jankowski oraz Dorota Jastrzêb- i Pomorska Junior B – zdawali specjalne testy pi³karskie, za
ska, Krystyna Tomaszunas, Jaros³aw Pob³ocki, Ewa Ro- które otrzymywali odznaki: z³ote, srebrne i br¹zowe. Jedygaczewska, Roman Jakubik, Micha³ Jakubik, Mariola Wal- nym zawodnikiem, który zda³ test na z³ot¹ odznakê okaza³
czak, Marek Walczak, Waldemar Dzieniszewski, Jaros³aw siê Bartosz Toczek z dru¿yny Junior E2.
Liedtke, W³adys³aw Brzozowski, Barbara Siedlecka, Ry- Potem uczestnicy udali siê na stadion „Arena mistrzów”,
szard Loewenau, Eugeniusz Pi¹tek, Dariusz Majtacz, Mi- gdzie przygotowano szereg sportowych atrakcji, m.in. dla
najm³odszych konkurs w ¿onglowaniu pi³k¹ i strzelanie karcha³ Tarnawski, Miros³aw Trocki i Stanis³aw Kolb.
nych, czy mecz pomiêdzy dzia³aczami klubu a rodzicami
m³odych futbolistów. Pó³godzinne spotkanie zakoñczy³o siê
„sprawiedliwym” remisem 1:1.
Na zakoñczenie udano siê na poczêstunek do „Trzech koron”.
(MOD)
Po wrêczeniu podziêkowañ przysz³a kolej na wrêczenie wyró¿nieñ m³odym pi³karzom Stolema. Jako pierwsi symboliczne medale otrzyma³o 12 najm³odszych uczestników „futbolowego przedszkola” Stolema – BAMBINO, podopiecznych trenera Wojciech Blocka: Aleksander Block, Adrian Fatel, Kuba Kreft, Maksym Jucha, Staœ Kloka, Micha³
Szmidt, Filip Górkowski, Robert Hoppe, Igor Stanasiuk,
14
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 7-8/2014
Dobre miejsce
Regaty œw. Anny
PUCHAR DLA JAKUBA KUTARBY
Niespe³na 12-letni Jakub Kutarba, ¿eglarz KS Zatoka Puck, zosta³ zdobywc¹ Pucharu Wójta Gminy Gniewino
podczas rozegranych po raz drugi na jez. ¯arnowieckim Regat œw. Anny.
W dniach 26 i 27 lipca br. na Jeziorze ¯arnowieckim odby³y
siê regaty Œwiêtej Anny o Puchar Wójta Gminy Gniewino.
Uczestniczy³o w nich 24 m³odych ¿eglarek i ¿eglarzy z czterech klubów: UK¯ OPTI CWM Gdynia, UKS Kotwica Gdynia, UKS Lamelka Kartuzy i Zatoka Puck.
Losy zwyciêstwa w regatach wa¿y³y siê do ostatniego wyœcigu. W sumie jednak w klasyfikacji OPEN najlepszy okaza³ siê 12-letni Jakub Kutarba z KS ZATOKA Puck, który
tym samym zosta³ zdobywc¹ Pucharu Wójta Gminy Gniewino. Wyprzedzi³ on Alana Kociêdê z UK¯ OPTI CWM
Gdynia i Macieja Karszniê z KS ZATOKA Puck.
Wœród dziewczyn najlepsza okaza³a siê Wiktoria Koy z KS
ZATOKA Puck, drugie miejsce zajê³a jej kole¿anka klubowa Helena Grubba a trzecie Zosia Kucharska z UK¯ OPTI
CWM Gdynia.
Prowadzono równie¿ osobn¹ klasyfikacjê najm³odszych wójt gminy Gniewino, Stowarzyszenie LGR Pradolina £eby,
¿eglarek i ¿eglarzy – w wieku do 9 lat. Tu wœród ch³opców firma KING OSCAR, Gniewiñskie Przedsiêbiorstwo Konajlepszy okaza³ siê Jan Gierzyñski z KS ZATOKA Puck, munalne, WOPR Wejherowo, Drukarnia Multi-Druk
(MOD)
drugi by³ Kamil Pietrzak z UK¯ OPTI CWM Gdynia a trzeci Sp.z o.o. i Apteka Paneceum z Gniewina.
jego kolega klubowy Jakub Pawlak.
Oœrodek jeŸdziecki Hajduki w Chynowiu og³asza naWœród dziewczyn wygra³a Helena Grubba z ZATOKI Puck,
bór do szkó³ki jeŸdzieckiej. Zapraszamy dzieci i m³odruga by³a Zosia Kucharska z UK¯ OPTI CWM Gdynia
dzie¿ w wieku szkolnym. Zajêcia odbywaj¹ siê raz
a trzecia Aleksandra Szulska z UKS KOTWICA Gdynia.
w tygodniu. Miesiêczny koszt to 120 z³. Na terenie naPuchar i nagrody najlepszym ¿eglarzom wrêcza³ Jacek Baszej gminy zapewniamy dowóz na zajêcia.
gnecki, prezes UKS GNIEWUŒ w Kostkowie, który by³
Informacje i zapisy pod nr tel. 725 291 287
organizatorem regat. Sponsorami i fundatorami regat byli:
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 7-8/2014
15
SPONSORZY „STOLEMA”
P³ywalnia kryta
zaprasza
P³ywalnia kryta w Gniewinie od 30 czerwca zaprasza:
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 8.00 – 22:00 (ostatnie wejœcie o godz. 21:00)
oraz
w soboty i niedziele
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
w godz. 9:00 – 20:00 (ostatnie wejœcie o godz. 19:00).
Zapraszamy tak¿e do naszej strefy rekreacyjnej,
w której znajd¹ Pañstwa jacuzzi oraz saunê
– czynne codziennie od godziny 10:00.
Ponadto na p³ywalni prowadzone s¹ zajêcia
z nauki p³ywania oraz aqua aerobiku.
Jednoczeœnie informujemy o promocji na ostatnie wejœcia:
od poniedzia³ku do pi¹tku wejœcie na basen o godz. 21:00
w promocyjnej cenie - 5 z³/50 min!
Wiêcej na www.aktywne.gniewino.pl oraz pod nr telefonu
58 676 79 09 lub [email protected]
Na P³ywalni Krytej w Gniewinie
Szkó³ka p³ywacka
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rusza nabór do szkó³ki p³ywackiej dzia³aj¹cej na
P³ywalni Krytej w Gniewinie! Chcesz doskonaliæ
swoje umiejêtnoœci p³ywackie, a mo¿e nauczyæ siê
p³ywania zupe³nie od podstaw? Zapraszamy
wszystkich – bez ograniczeñ wiekowych!
Ruszamy 16 wrzeœnia!
Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu:
58 676-79-09, [email protected]
Us³ugi hydrauliczne, wodno-kanalizacyjne
Jacek Ko³odzik
84-250 Gniewino, ul. S³oneczna 38
tel. 508-071-248
Wykonam rzetelnie, uczciwie
KONTAKT
z Redakcj¹ „BIULETYNU”:
Miros³aw Odyniecki tel. 602-132-061
materia³y i informacje mo¿na te¿ nadsy³aæ
na pocztê e-mail:
[email protected]
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino. Nak³ad 2000 egz.
Redaguje kolegium.
Wydawca: na zlecenie UG Gniewino „MS” Maciej Skok Wejherowo
Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania nades³anych
tekstów.
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 7-8/2014

Podobne dokumenty