Uchwa³a Sejmu - Centralny Rejestr Niespokrewnionych

Transkrypt

Uchwa³a Sejmu - Centralny Rejestr Niespokrewnionych
Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej
Uchwa³a Sejmu
Uchwa³a
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie
akceptacji transplantacji jako metody leczenia
Bior±c pod uwagê, ¿e przeszczepianie narz±dów wykonywane jest w Polsce
od ponad 40 lat a polscy transplantolodzy nale¿± do ¶wiatowej czo³Ã³wki
w tej dziedzinie medycyny i ¿e jest to potrzebna, skuteczna i
bezpieczna metoda leczenia stanowi±ca dla wielu pacjentów jedyn± szansê
przed³u¿enia ¿ycia, Sejm zwraca siê do spo³eczeñstwa o powszechn±
akceptacjê tej metody leczenia. Jednocze¶nie apelujemy do w³adz
rz±dowych i samorz±dowych wszystkich szczebli o wsparcie moralne i
pomoc materialn± we wszelkich akcjach o charakterze edukacyjnym w
zakresie przeszczepiania narz±dów, komórek, tkanek i szpiku.
http://www.szpik.info
Kreator PDF
Utworzono 3 March, 2017, 17:41

Podobne dokumenty