Protokół z 40/09 posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i

Komentarze

Transkrypt

Protokół z 40/09 posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i
KOMISJA
NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
protokół z posiedzenia 40 / 09 w dniu 22 października 2009 roku
Posiedzenie odbyło się w Kędzierzynie-Koźlu. Radni – członkowie Komisji zwizytowali filię
Pedagogicznej Biblioteki, w związku z zakończeniem remontu obiektu. Dyrektor Biblioteki
Jan Feusette oprowadził członków Komisji po remontowanym obiekcie, zapoznał ze stanem
prac remontowych i nowymi warunkami lokalowymi obiektu, planami dot. rozwoju placówki
ze względu na uzyskane nowe moŜliwości. Następnie członkowie Komisji udali się do
Zespołu Szkół Zawodowych, mieszczących się w sąsiedztwie filii Biblioteki, gdzie
kontynuowali posiedzenie. Dyrektor Zespołu oprowadziła członków Komisji po obiekcie
Szkoły, przedstawiła funkcjonowanie jednostki oraz plany dot. jej rozwoju.
Porządek obrad:
1.Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kędzierzynie-Koźlu – zakończenie
remontu obiektu.
2.Stan realizacji zadań oświatowych samorządu województwa opolskiego w roku szkolnym
2008 / 2009.
3.Promocja kultury województwa opolskiego w kraju i za granicą – ze szczególnym
uwzględnieniem promocji w regionach partnerskich.
4.Sprawy róŜne.
Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kędzierzynie-Koźlu – zakończenie
remontu obiektu.
W. Zadka – obiekt po remoncie Państwo widzieli, będzie to w pełni nowoczesny obiekt,
spełniający wszystkie wymagane standardy, dający moŜliwości rozwoju placówki,
organizowania spotkań, odczytów, co wpłynie na pewno na wzrost znaczenia Biblioteki w
mieście i lepszego wypełniania swej roli. Na podwórku trwają jeszcze prace remontowe,
naleŜy wykonać odprowadzenie wody, zrobić parking, pozostaje jeszcze wyposaŜenie obiektu
w nowe meble i na początku 2010 roku planowane jest uroczyste otwarcie obiektu po
remoncie.
Stan realizacji zadań oświatowych samorządu województwa opolskiego w roku
szkolnym 2008 / 2009.
W. Zadka – prezentacja – wg Rozporządzenia do końca października jest obowiązek
przedstawienia stanu realizacji zadań organowi prowadzącemu. Samorząd województwa dla
jednostek, które prowadzi przeznaczył na remonty i zakupy inwestycyjne ponad 1 mln zł.
Jednostki bardzo dobrze te środki wykorzystały, w poprzednich latach wiele jednostek
przeszło gruntowne remonty i prowadzone były duŜe inwestycje. Nasze wojewódzkie
jednostki, w większości są w bardzo dobrym stanie, jednak niektóre z nich, jak np. Zespół
Szkół w Brzegu, który mieści się w obiekcie zabytkowym, wymaga pilnego remontu, gdyŜ są
juŜ wskazania Nadzoru Budowlanego oraz Konserwatora Zabytków dot. wykonania
niezbędnych prac remontowych.
E.Kurek – Liceum Dwujęzyczne – Komisja była orędownikiem jego utworzenia, usłyszała za
to słowa krytyki, jaka jest sytuacja tej jednostki.
T.Karol – atrakcyjność Liceum wzrasta, poziom nauczania jest bardzo dobry i nasze uczelnie
są zainteresowane jego przejęciem wraz z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych.
Prawdopodobnie stanie się tak, dlatego, gdyŜ zostaną wprowadzone nowe uregulowania
prawne dot. przejęcia przez uczelnie wyŜsze tego typu szkół. Temat ten będzie poruszany na
najbliŜszym Konwencie Marszałków. Ministerstwo oraz same uczelnie stoją na stanowisku,
Ŝe kadra inŜynieryjna powinna dysponować lepszą wiedzą językową, stąd pomysł przejęcia
szkół językowych przez uniwersytety i politechniki.
E. Kurek – ile kosztuje nas utrzymanie Liceum Dwujęzycznego.
W. Zadka – na to Liceum w związku z jego utworzeniem zostały przeznaczone znaczące
środki, gdyŜ naleŜało szkołę wyposaŜyć w niezbędny sprzęt, utworzyć pracownie itd. Teraz
koszt jest znacznie niŜszy, ale koszt kształcenia w dwóch językach będzie zawsze wyŜszy niŜ
w innych szkołach. Szkoła od początku miała być szkołą elitarną.
E.Kurek – z załoŜenia miała to być szkoła dla dzieci inwestorów, przyciągająca ich do
naszego miasta i województwa, miała mieć bardzo wysoki poziom nauczania
i
międzynarodową maturę.
W. Zadka – w tej szkole uczą się obcokrajowcy, ta szkoła przyciąga, wzrasta poziom
umiejętności uczniów. W sprawie matury międzynarodowej szkoła musi wystąpić do
Szwajcarii, przejście całej procedury trwa trzy lata, badana jest kadra nauczycielska, baza
szkoły, więc nie chcieliśmy robić tego w momencie, gdy szkoła rozpoczynała działalność,
poza tym matura międzynarodowa kosztuje, jej koszt to ok. 3 tysiące złotych i rodzice
wycofują się. Poza tym nie wszystkie uczelnie przyjmują absolwentów z maturą
międzynarodową, np. Uniwersytet Opolski takich maturzystów nie przyjmuje.
B.Kosak – wiele dobrego w ciągu minionych lat powiedziano o doradztwie metodycznym, ale
czy to funkcjonuje tak, Ŝe do udziału w róŜnych formach dokształcania nauczyciele są
zobowiązani, kierowani, jak to wygląda. MoŜe powinniśmy pomyśleć, aby temat doradztwa
metodycznego umieścić w planie pracy na przyszły rok, dotrzeć do realizacji doradztwa
metodycznego „na Ŝywo „
E.Kurek – Komisja odbyła posiedzenie w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym i
usłyszeliśmy tam wiele słów krytyki.
D.Byczkowski – szkoła polska potrzebuje pieniędzy i spokoju. Polski uczeń jest najbardziej
zestresowany, zmęczony, jest to jedna zbiorowa fikcja. Połowę nauczycieli naleŜałoby
zwolnić, chaos, treści porzucane bez ładu i składu, tu Ŝaden doradca metodyczny nie pomoŜe.
WOM zamknąłbym, jako instytucję z minionej epoki. Ja z racji pracy zawodowej spotykam
się, na co dzień z tymi problemami. Rodzice są zmęczeni, zajęci nie współpracują ze szkołą,
uczeń jest przemęczony, jest wiele stresów i problemów.
* Członkowie Komisji przyjęli informację / wniosek w załączeniu /.
Promocja kultury województwa opolskiego w kraju i za granicą – ze szczególnym
uwzględnieniem promocji w regionach partnerskich.
M.Matyjaszek – prezentacja informacji / w załączeniu /.
E.Kurek – chciałabym poruszyć sprawę współpracy z Burgundią. Na Komisji Współpracy z
Zagranicą była na ten temat dyskusja, głównym tematem współpracy z tym regionem ma być
turystyka, jeszcze inne obszary np. współpraca w zakresie dróg wodnych itd. Po tej dyskusji
na Komisji uznaliśmy, Ŝe te kierunki nie są właściwe, poza tym nikt z radnymi o tym nie
rozmawiał. Mnie się wydaje, Ŝe kaŜda współpraca powinna zaczynać się od obszaru kultury,
to właśnie kultura powinna być priorytetem, dopiero w następnej kolejności naleŜy włączać i
rozwijać kolejne obszary współpracy. Współpraca w dziedzinie kultury z Burgundią powinna
być zintensyfikowana, tu Departament Kultury powinien być wiodący, preferowany, a nie
sterowany przez Departament Współpracy z Zagranicą.
E.Kurek – w przyszłym roku obchodzimy 20 lecie Konkursu Burgundzkiego, z tej okazji
miała się odbyć promocja ksiąŜki Prof. Anny Nawrockiej, jak wyglądają przygotowania do tej
uroczystości.
W. Zadka – Prof. Nawrocka przekazała nam informację, iŜ rękopis będzie miała pod koniec
lutego. Aby ksiąŜka mogła się ukazać 23 marca - jest to termin obchodów 20 lecia
Konkursu, to rękopis musielibyśmy mieć w połowie stycznia, bo Ŝadne wydawnictwo nie
podejmie się korekty i wydania ksiązki w tak ekspresowym terminie. 20 lecie Konkursu
Burgundzkiego dotyczy tak naprawdę Krakowa, my teŜ wysyłamy tam swoich uczniów, dwa
lata temu Kraków był chętny do współpracy, teraz juŜ sukcesem nie chce się dzielić.
Proponuję, aby promocję ksiąŜki zorganizować u nas, poza 20 leciem Konkursu
Burgundzkiego, np. w Muzeum Powstań Śląskich.
L.Darowski – Jak Departament uwaŜa, co w działalności powinno się poprawić, czego nie
udało się zrealizować.
M.Matyjaszek – na sercu leŜy nam współpraca z Nadrenią – Palatynatem. Bardzo Ŝałujemy,
Ŝe nie odbyły się Dni Kultury Nadrenii- Palatynatu i współpraca z Niemcami praktycznie od
dawna nie istnieje. Chcemy takŜe zrealizować pomysł, aby połączyć dwa Kraje Czeskie tj.
Ołomuniecki i Środkowoczeski i zachęcić je do nawiązania współpracy między nimi.
*Członkowie Komisji przyjęli informację / wniosek w załączeniu /.
Sprawy róŜne.
E.Kurek – na następne posiedzenie Komisji prosimy o przekazanie informacji dot. sytuacji
formalno-prawnej oraz działalności Opolskiej Zachęty.
Opracowała
Jadwiga Moryto