[pol. Krajowa Spółka Autostradowa, SA], z siedzibą

Komentarze

Transkrypt

[pol. Krajowa Spółka Autostradowa, SA], z siedzibą
Zgodnie z § 10 ustawy nr 428/2002 Dz. U. o ochronie danych osobowych w brzmieniu
późniejszych przepisów (dalej tylko „ustawa nr 428/2002 Dz. U.“) niniejszym
informujemy o następujących okolicznościach:
1. Spółka „Národná diaľničná spoločnosť, a. s.” [pol. Krajowa Spółka Autostradowa, S.A.], z siedzibą
ul. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratysława, REGON: 35 919 001, wpisana do Rejestru Handlowego
Sądu Powiatowego Bratysława I, dział: Sa, wkładka nr 3518/B (dalej tylko „uŜytkownik“) jest
uŜytkownikiem systemu informacyjnego elektronicznego poboru Myta, w którym są przetwarzane
dane osobowe UŜytkowników Pojazdów (osób prawnych, wraz z danymi osobowymi osób
fizycznych reprezentujących te osoby prawne i osoby fizyczne) oraz Kierowców Pojazdów (dalej
tylko „osoby, których to dotyczy“) w celu elektronicznego poboru Myta za korzystanie z
Wyznaczonych Odcinków Dróg.
2. Osoby uprawnione i pośrednicy SkyToll, a.s. z siedzibą Apollo Business Center, ul. Prievozská 2/a,
821 09 Bratysława, REGON: 44 500 734, spółka wpisana do Rejestru Handlowego Sądu
Powiatowego Bratysława I dział: Sa, wkładka nr 4646/B, ewentualnie osoby upowaŜnione przez
pośrednika za zgodą uŜytkownika na podstawie pisemnej umowy o zakresie i o warunkach
przetwarzania danych osobowych albo pisemnego upowaŜnienia, zawartych zgodnie z § 5 ust. 2
ustawy nr 428/2002 Dz. U. o ochronie danych osobowych zgodnie z późniejszymi przepisami, które
pozyskują dane osobowe, np. ich pracownicy, na Ŝądanie osób, których to dotyczy, wylegitymują
się natychmiast pisemnym upowaŜnieniem SkyToll, a.s., legitymacją słuŜbową i/lub dowodem
osobistym.
3. Obowiązek udzielenia danych osobowych przez osoby, których to dotyczy wypływa na mocy
ustawy o elektronicznym poborze myta. Skutkiem odmowy udzielenia danych osobowych jest
niemoŜliwość zawarcia „Umowy o korzystaniu z wyznaczonych odcinków dróg”, zatem
niemoŜliwość korzystania z Wyznaczonych Odcinków Dróg.
4. Obowiązek udzielenia wymaganych danych osobowych określają w szczególności następujące
ustawy:
a) Ustawa o elektronicznym poborze myta,
b) Regulamin poboru myta,
c) Ustawa nr 513/1991 Dz. U. - Kodeks Handlowy, w brzmieniu późniejszych przepisów.
Postanowienia dalszych, ogólnie obowiązujących przepisów prawa, pozostają waŜnymi.
5. Dane osobowe osób, których to dotyczy, do powyŜej wspomnianego celu pozyskują w imieniu
uŜytkownika osoby upowaŜnione przez pośrednika SkyToll, a. s. za zgodą uŜytkownika na
podstawie pisemnej umowy o zakresie i o warunkach przetwarzania danych osobowych albo
pisemnego upowaŜnienia, zawartych zgodnie z § 5 ust. 2 ustawy nr 428/2002 Dz. U.
6. Dane osobowe osób, których to dotyczy, udzielane się zgodnie ze szczegółowymi przepisami
prawa, w szczególności Policji Kolejowej, Słowackiej SłuŜbie Informacyjnej, organom prowadzącym
postępowanie karne albo Okręgowemu Urzędowi Transportu, do realizacji zadań zgodnie z ustawą
nr 25/2007 Dz. U. o elektronicznym poborze myta za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg
lądowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym.
7. Dane osobowe osób, których to dotyczy, mogą być udostępnione jedynie zgodnie
ze szczegółowymi przepisami prawa Republiki Słowackiej, w szczególności audytorowi
finansowemu, kancelarii adwokackiej albo urzędowi komorniczemu.
8. Osoby, których to dotyczy, są uprawnione do korzystania z praw i prawem chronionych interesów
zgodnie z postanowieniami od § 20 do § 22 ustawy nr 428/2002 Dz. U.
9. PoniŜej podani pośrednicy, z którymi została zawarta umowa zgodnie z § 5 ust. 2 ustawy nr
428/2002 Dz. U., są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku nie zawarcia w przeciągu sześciu miesięcy stosunku umownego dane osobowe
uŜytkownika pojazdu, jeśli chodzi o osobę fizyczną, upełnomocnionego przedstawiciela uŜytkownika
pojazdu albo kierowcę pojazdu, zostaną usunięte z systemu elektronicznego myta.
11. Spis pośredników zgodnie z ustawą nr 428/2002 Dz. U.:
• CCTo, s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany, 955 01
• Q-Free s.r.o., Tower 115, Pribinova 25, Bratislava 811 09
• Dokument Logistik, s.r.o., Pri Šajbách 1, Bratislava 831 06
• Tatra Billing, s.r.o.,Hodžovo námestie 3, Bratislava 811 06
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TNT Express Worldwide, spol. s r.o., Pri starom letisku 14, Bratislava 830 06
Tempest a.s., Plynárenská 7/B , Bratislava, 821 09
Logica Czech Republic s.r.o., Na okraji 335/42, Praha 6, ČR
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, Bratislava 821 09
Diners Club Slovakia, s.r.o., Námestie Slobody 11, Bratislava 811 06
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Vogelsanger Weg 49, D-40470 Düsseldorf, Germany
Eurotoll – SAS 30 Boulevard Galieni, 92 130 Issy Les Moulineaux, France
OMV Slovensko, s.r.o. Moskovská 13, Bratislava 811 08
SHELL Slovakia, s.r.o., Oddelenie euroShell Card, Einsteinova 23, Bratislava 851 01
SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 824 12
Agip Slovensko spol. s r.o., Pribinova 25, Bratislava 811 09
ČESMAD Slovakia, Levická 1, Bratislava 826 40
Union Tank Eckstein GmbH & Co. KG, Mainparkstrasse 2-4, 63801 Kleinostheim, Germany
W.A.G. mineral fuels SK, s.r.o., Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08
Total. S.A., place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie, France
Ivo Peško, Trebišovská 21, Bratislava – Ružinov 82101
Peter Príbela, Bazovského 14, Nitra 94901
Ing. Katarína Privarová, M.R.Štefánika 2556/34 Čadca 02201
Ondrej Hoduliak, Veterná 35, Rimavská Sobota 97901
D.X. trade s.r.o., Kpt. Rašu 27, Bratislava 841 01
QiQ, spol. s r.o., Námestie sv. Egídia 95, Poprad 058 01
GASTER, s.r.o., Murániho 36 , Nitra 949 11
Pavol Kočí – BOKO, Lichardova 1547/4, Liptovský Hrádok 03301
Jozef Boroš – BOKO, 03301 Liptovská Porúbka 111
Viera Vranová – NARA, Pod hájom 1359/140, 01841 Dubnica nad Váhom
Jana Machálková, A.Kubinu 21, Trnava 91701
V + V s.r.o., Piesočná 6 , Košice - Krásna nad Hornádom 040 18
Jaroslava Zábojníková JATRYA, Považská Teplá 365, Považská Bystrica 01705
Zajac Ján, Horné Naštice 179, 956 41
Pavol Šlosár, Kráľovohorská 15, Banská Bystrica 974 00
Chlebovičová Lucia, Trstínska 57, Bratislava 841 06
Milan Cifra - MCM, Radlinského 13, Malacky 901 01
Mgr. Branislav Petrovič, Poštová 81, Bernolákovo 900 27
Kužlík Róbert, Palkovičova 8, Bratislava 821 08
Rozborová Anna - GALLET, č.d. 471, Borský sv. Jur 908 79
Samuelová Janka, Radvanská 25, Banská Bystrica 974 01
Šufliarsky Milan, Záhonok 1690/12, Zvolen 962 01
Tibor Íro, Ružový háj 1372/49, Dunajská Streda 929 01
Václavová Iveta Ing. - P.A.V., Centrum I. 34/77-28, Dubnica nad Váhom 018 41
Bucsuhazy Ján - DUNAUTO, Komárňanská 81, Dunajská Streda 929 01
Husovský Pavol Ing., Tulčík 97, 082 13
Milan Kolarovič, Školská 9, Madunice 922 42
Zdenko Čambal - obchodno-sprostredkovateľská firma, SNP 34, Holíč 908 51
Ivan Antoška, Moyzesova 193/14, Liptovský Hrádok 033 01
Peter Kalina, Svetozára H.Vajanského 66, Nové Zámky 940 79
Ceranková Silvia, Talinská 9, Košice 04012
Zlatica Senčáková, Havanská 8, Košice 040 13
Ivan Kunco BENZINOL-KUNCO, Hlavná 775/125, Kráľovský Chlmec 077 01
Šimko Marian, Železná Breznica 202, 962 34
Trajlínek Zdenek, Sekule 383, 908 80
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Krištofová Darina Ing., Tekovská Breznica 777, 966 52
Anna Čikovská, Kluknava 695, 053 51
Ivan Antoška, Moyzesova 193/14, Liptovský hrádok 033 01
Kýpeťová Elena, Krásna 37, Veľké Teriakovce 980 51
Sýkora Jaroslav, Brnenská 2, Malacky 901 01
Paed.Dr. Hartel Martin, Brodno 2, Žilina, Snežnica 023 32
Bajko Juraj Ing., J. Švermu 11, Michalovce 071 01
VAKAFE s.r.o., Buzinská 341/60, Čečejovce 044 71
Štefan Baťalík, Pod Orešinou 8, Nitra 94911
Juraj Jankovič - VERITAS, Jurkovičová 395/20, Nitra 949 11
Mgr. Maruška Mário - ASPENOIL, Školská 10, Nová Baňa 968 01
DANIEL ŠPANKO, Klátová Nová Ves 141, 958 44
Ing. Jozef Dallos, Damjanichova 9/4, Komárno 945 01
Paed.Dr. Ladislav Filus, Piešťanská 50, Vrbové 922 03
Jozef Zaťura, Kišovce 398, Hôrka 059 12
Demeter Igor, Ul. Doliny 33, Veľký Šariš 082 21
Mrázik František C+M, Lúčna 28/23, Prievidza 971 01
Rastislav Pavlík, Košeca 80, Košeca 018 64
Kýpeť Drahomír, Športová 8/57, Rimavská Sobota 979 01
Annová Sabina - ROSA, Lipovník 262, Lipovník 049 42
Ing. Jozef Paulíny, Štúrova 727/13, Liptovský Hrádok 033 01
Oliver Tuharský ml., Blumentálska 11, Bratislava 811 07
Ľubica bakošová, Pakanská 1115/3, Myjava 907 01
Zdenko Čambal - obchodno-sprostredkovateľská firma, SNP 34, Holič 908 51
Tanková Katarína, Nivy 1471/23, Šaľa 927 05
Ľos-Božíková Iveta, 8. Mája 635/30, Svidník 089 01
Zoltán Csılle, Jantárová, Dunajská Streda 929 01
Alexander Répáš, Eotvosova 58/9, Komárno 945 01
DANIEL ŠPANKO, Klátová Nová Ves 141, 958 44
Ing. Dušan Šimko, Hažín 66, 07234
Smolka Ján, Dolná Poruba 73, 914 44
Varga Karol, Švermova 21, Trenčín, 911 01
Peško Jozef -"PEŠKO", Bajkalská 3, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35
Mário Kintler, Janka Krála 599/19, Zeleneč 919 21
František Židek, Nezvalova 5186/5, Martin 036 01
Peter Šuch, Tichá 2012/34, Veľký Meder 93201
Maga Jaroslav, Korytnická 38, Ružomberok 034 03
Michal Bartoš, Štefánikova 810/3, Púchov 020 01
Vrabcová Alena Ing., Hradská 27, Komjatice 941 06
Vilhanová Anna, Okolie 548, Detva 960 01
Szilárdka Srnová, Sazdice 127, Sazdice 935 85
Mádel Ján - JAMEXI, Župkov č.d.239, Župkov 966 71
Róbert Ďurčan - MIKA, Clementisova 1025/18, Kysucké Nové Mesto 024 01
Jarmila Knápeková, Predmier 223, 013 51
OIL JPM, s.r.o., Hodonínska cesta, 90851 Holíč

Podobne dokumenty