DOTYCZY: WYJAŚNIENIE TRE POSTĘPOWANIA: WP/132

Transkrypt

DOTYCZY: WYJAŚNIENIE TRE POSTĘPOWANIA: WP/132
2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
04-470 Warszawa, ul. Marsa 110
Warszawa, dnia 24.08.2016 r.
DOTYCZY: WYJAŚNIENIE
NIENIE TRE
TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU,
ARGU, NUMER
POSTĘPOWANIA:
POWANIA: WP/132
WP/132/2016.
Zamawiający - 2 Regionalna Baza Logistyczna informuje, iż w postępowaniu
na usługę przeprowadzenia
szkolenia z obsługi, naprawy i serwisowania
urządzeń łączności
ci specjalnej,
specjalnej wpłynął wniosek o wyjaśnienie Warunków Przetargu
następującej treści:
W nawiązaniu
zaniu do otrzymanej Zmiany treści
tre ci Warunków Przetargu, numer
postępowania: WP-132-2016
2016 prowadzonego w trybie
trybie przetargu, przedmiotem
którego jest usługa przeprowadzenia szkolenia z obsługi, naprawy i serwisowania
urządzeń łączności
ci specjalnej (pismo wych. Nr RTD 835/16/375/27.07.2016), Nazwa
Wykonawcy poniżej
ej przedstawia uwagi i pytania do ww. dokumentu.
1. W Warunkach przetargu w części
cz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
ust. 3 pkt. 6 oraz w Załączniku
Załą
nr 1 do umowy „Opis
Opis przedmiotu umowy”,
umowy w ust.
3 pkt.6 treść opisowa sposobu przeprowadzenia szkolenia jest niespójna
z przedstawioną tabelą „Podział grup szkolenia w zakresie obsługi, naprawy
i serwisowania urządzeń
dzeń łączności specjalnej”.
Nie ma technicznej możliwości
mo
ci równoległego przeszkolenia teoretycznego
administratorów i inspektorów bezpieczeństwa
bezpiecze stwa teleinformatycznego bbędzie
prowadzone w pierwszym dniu szkoleniowym (tak jak to jest
jest opisane), gdyż
gdy grupy
te będą szkolone w różnych terminach.
W związku
zku tym proponuje się
si zapis w ww. miejscu: „Szkolenie teoretyczne dla
administratorów oraz inspektorów bezpieczeństwa
bezpiecze stwa teleinformatycznego będzie
b
prowadzone w pierwszym (1) dniu szkoleniowym zgodnie z podziałem na grupy
przedstawionym w tabeli”.
2. W Warunkach przetargu w części
cz ci Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust.
3, w Tabeli „Podział grup szkolenia w zakresie obsługi, naprawy i serwisowania
urządzeń łączności
ci specjalnej” oraz w Zał
Załączniku
iku nr 1 do umowy „Opis
przedmiotu umowy”, w ust. 3 pkt. 6 prosimy o wprowadzenie zmiany dot.
kolejności
ci szkolenia poszczególnych grup. Ze wzgl
względów
dów merytorycznych,
szkolenie praktyczne instruktorów powinno odbyć
odby się po szkoleniu praktycznym
administratorów,, po którym powstaną
powstan odpowiednie zapisy systemowe i mo
możliwy
będzie
dzie audyt dziennika zdarzeń.
zdarze . Optymalnym rozwiązaniem
rozwią
będzie
WP-10
Strona 1
przeprowadzenie szkolenia instruktorów bezpieczeństwa teleinformatycznego po
przeszkoleniu administratorów.
3. Prosimy o uszczegółowienie zapisów w Warunkach przetargu w części
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. 3 pkt. 7 lit. a) oraz w załączniku
nr 1 do umowy „Opis przedmiotu umowy”, w ust. 3 pkt.7 lit. a), który
ma następujące brzmienie: „Zestawy stacji: stacja planowania i stacji ładowania
i redystrybucji – opcjonalnie”
Przeprowadzenie kompleksowego szkolenia praktycznego z eksploatacji zestawu
stacji kryptograficznych dla systemu SZAŁWIA i RUMIANEK jest możliwe
wyłącznie w sytuacji zapewnienia przez Organizatora szkolenia kompletnych
zestawów stacji systemów SZAŁWIA i RUMIANEK w miejscu szkolenia.
Nazwa Wykonawcy pismem nr wych. 1260 z dn. 16.06.2016 informował
o powyższej sytuacji. Poniżej znajduje się szczegółowe ukompletowanie
poszczególnych systemów.
Dla systemu SZAŁWIA w skład kompletu wchodzi:
1) Stacja Planowania Relacji Kryptograficznych (SPRK),
2) Stacja Generacji i Dystrybucji Danych Kryptograficznych (SGiDDK),
3) Stacja Redystrybucji Danych Kryptograficznych (SRDK),
4) Stacja Zarządzania i Monitorowania (SZiM,
Dla systemu RUMIANEK w skład kompletu wchodzi:
1) Stacja Planowania Powiązań Kryptograficznych i Dystrybucji (SPPKD),
2) Stacja Generacji Danych Kryptograficznych (SGDK),
3) Stacja Ładowania Danych Kryptograficznych (SŁDK).
Jednocześnie prosimy o wykreślenie z ust. 3 pkt. 7 lit. a) pojęcia „opcjonalne”.
Przygotowując wymagany szczegółowy program szkolenia oraz ofertę cenową,
Nazwa Wykonawcy musi znać zestaw stacji jakie będzie miał do dyspozycji
podczas szkolenia praktycznego. Niezbędna jest więc jednoznaczna specyfikacji
stacji dostarczonych przez organizatora.
Brak powyższego ukompletowania uniemożliwi realizację przedmiotowej usługi.
4. Prosimy o uszczegółowienie zapisów w Warunkach przetargu w części
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. 3 pkt. 7 lit. b) oraz w załączniku
nr 1 do umowy „Opis przedmiotu umowy”, w ust. 3 pkt. 7 lit. b), który ma
następujące brzmienie: „Urządzenia kryptograficzne z kompletami nośników
danych.”
Do przeprowadzenia szkolenia praktycznego z eksploatacji urządzeń
kryptograficznych wymagany jest:
1) Dla systemu SZAŁWIA – cztery (4) urządzenia IP-Krypto z kompletem
nośników i zasilaczami,
2) Dla systemu RUMIANEK - sześć (6) urządzeń BRI-ISDN z kompletem
nośników.
WP-10
Strona 2
Brak powyższego ukompletowania uniemożliwi realizację przedmiotowej usługi.
5. W załączniku nr 4 (do Warunków Przetargu) po zmianie na dzień 27.07.2016 r.
Wzór umowy w § 1 ust. 3 mowa jest o tym, że uczestnicy po zakończeniu szkolenia
powinni otrzymać certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia w zakresie
określonym tematyką. Natomiast w Warunkach przetargu w Rozdziale I ust. 8
znajduje się informacja o tym, że po zaliczeniu kursu przez uczestnika
Wykonawca wyda zaświadczenie.
W związku z powyższym prosimy o zmianę we wzorze umowy wymogu
wystawienia certyfikatu na wydanie zaświadczenia.
6. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 6 ppkt 1 oraz w
Załączniku nr 1 do umowy w pkt. 6 ppkt 1) „Wymagania w zakresie ochrony
informacji niejawnych” Wykonawca zobowiązany jest do posiadania świadectwa
bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia do klauzuli „TAJNE”.
Dlatego należy wnioskować iż wykonanie przedmiotu umowy dotyczące jej
realizacji powinno wiązać się z dostępem przez osoby uprawnione do informacji
niejawnej do klauzuli „TAJNE” włącznie.
Odnosząc się do zapisów art. 71 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie informacji
niejawnych Zamawiający winien wprowadzić do umowy Instrukcję
Bezpieczeństwa Przemysłowego. Na obecną chwilę tej instrukcji nie ma i nie ma
możliwości odniesienia się do jej szczegółowych zapisów uwzględniających
również zasady postępowania z narodowymi materiałami kryptograficznymi.
W związku z powyższym czy do umowy jako załącznik stanowiący jej integralną
część będzie wprowadzona IBP?
7. W Załączniku nr 4 (do Warunków Przetargu) po zmianie na dzień 27.07.2016 r.
Wzór umowy w § 1 ust. 4 określony został termin realizacji przedmiotu umowy od
dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2016 r. Nazwa Wykonawcy prosi o
przesunięcie proponowanego terminu realizacji na: „od dnia zawarcia umowy do
dnia 30.11.2016 r.
Zamawiający informuje, iż udzielił następującej odpowiedzi:
Zmawiający dokona zmiany treści warunków przetargu w zakresie:
- opisu przedmiotu zamówienia;
- załącznika nr 4 do Warunków Przetargu – Wzór umowy;
- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy;
WP-10
Strona 3
Jednocześnie informujemy, iż w dniu 23.08.2016 r. zmieniony został termin
składania ofert.
KOMENDANT
2 REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ
/-/wz. ppłk Andrzej MAGIERA
WP-10
Strona 4