___________________

Komentarze

Transkrypt

___________________
3VL IEC molded case circuit breakers
1
___________________
Informacje o dokumencie
2
___________________
Informacje o produkcie
3
___________________
Opis produktu
SENTRON
Wyłączniki kompaktowe
3VT2 i 3VT3
Instrukcja obsługi wyłączników
kompaktowych 3VT2 i 3VT3
4
___________________
Akcesoria dodatkowe
5
___________________
Serwis i przeglądy
6
___________________
Schematy połączeń
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
02/2015
Informacje prawne
1.1 Wprowadzenie
Informacje prawne
1.1 Wprowadzenie
Informacje prawne
Zasady bezpieczeństwa
Niniejsza instrukcja zawiera uwagi, do których stosowanie się zapewni bezpieczeństwo użytkownikowi oraz
zapobiegnie uszkodzeniom mienia. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oznaczone są
odpowiednim symbolem, uwagi odnoszące się jedynie do uszkodzeń mienia nie są oznaczone żadnym
symbolem. Uwagi znajdujące się poniżej ułożone są wg stopnia zagrożenia.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
oznacza, że w razie niepodjęcia odpowiednich środków dojdzie do śmierci lub poważnych uszkodzeń ciała.
OSTRZEŻENIE
oznacza, że w razie niepodjęcia odpowiednich środków może dojść do śmierci lub poważnych uszkodzeń ciała.
UWAGA
z symbolem, oznacza, że w razie niepodjęcia odpowiednich środków może dojść do uszkodzeń mienia.
UWAGA
bez symbolu, oznacza, że w razie nie podjęcia odpowiednich środków może dojść do uszkodzenia mienia.
INFORMACJA
oznacza, że w razie niezastosowania się do instrukcji może dojść do nieprzewidzianej sytuacji.
W razie wystąpienia większej ilości zagrożeń, użyty zostanie symbol największego stopnia zagrożenia.
Zawiadomienie o możliwości wystąpienia zagrożenia zdrowia oznaczone symbolem może zawierać także
ostrzeżenie dotyczące uszkodzenia mienia.
Wykwalifikowany personel
Z urządzenia/systemu można korzystać jedynie zgodnie z niniejszą instrukcją. Urządzenie/system może
obsługiwać jedynie wykwalifikowany personel. Za osoby wykwalifikowane uważa się osoby uprawnione do
nadzorowania, oznaczania urządzeń, systemów i obwodów zgodnie z przyjętymi zasadami i normami
bezpieczeństwa.
Użytkowanie
Zapamiętaj:
OSTRZEŻENIE
Urządzenie można wykorzystywać jedynie do zastosowań opisanych w katalogu lub broszurze technicznej,
z wykorzystaniem urządzeń lub elementów innych producentów, uznanych lub poleconych przez firmę Siemens.
Do prawidłowego funkcjonowania urządzenia niezbędne jest prawidłowe przetransportowanie, przechowywanie,
montaż, eksploatacja oraz czynności konserwacyjne.
Znaki towarowe
Wszystkie nazwy oznaczone ® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Siemens AG. Wykorzystywanie
pozostałych znaków towarowych zawartych w niniejszej publikacji przez osoby trzecie do potrzeb własnych
może naruszać prawa ich właścicieli.
Odrzucenie odpowiedzialności
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji zgadzały się z opisywanym
osprzętem i oprogramowaniem. Nie możemy jednak zagwarantować pełnej zgodności informacji. Jednakże,
informacje zawarte w niniejszej publikacji są regularnie weryfikowane, a wszelkie poprawki znajdują się w
poprawionych wydaniach.
Instrukcja obsługi 3VT
4
Informacje prawne
1.1 Wprowadzenie
Instrukcja obsługi 3VT
5
Spis treści
1.1 Wprowadzenie
Spis treści
Informacje prawne ...................................................................................................................................................4
Spis treści ................................................................................................................................................................6
Informacje o dokumencie.........................................................................................................................................8
2
1.1
Wprowadzenie ..................................................................................................................................8
1.2
Wsparcie techniczne ........................................................................................................................8
Informacje o produkcie ...................................................................................................................................10
2.1
Ważne informacje ...........................................................................................................................10
Zakres ..........................................................................................................................................10
Standardy i certyfikacje ................................................................................................................10
Warunki użytkowania ...................................................................................................................10
Zrzeczenie się odpowiedzialności................................................................................................10
2.2
Dane zamawiania ...........................................................................................................................11
Schemat numeru zamówieniowego .............................................................................................11
2.3
Budowa wyłącznika ........................................................................................................................12
Budowa wyłącznika 3VT2 i 3VT3 ................................................................................................12
3
Opis produktu .................................................................................................................................................14
3.1
Przegląd wyłączników 3VT .............................................................................................................14
SENTRON 3VT wszystkie typy ....................................................................................................14
Dostępne akcesoria dla wyłączników 3VT2 i 3VT3 ..................................................................15
3.2
Wyzwalacze nadprądowe 3VT2 i 3VT3 ..........................................................................................16
Budowa wyzwalacza elektronicznego: ........................................................................................16
Montaż wyzwalacza nadprądowego w bloku wyłącznika. ...........................................................17
Wykonanie nastaw charakterystyki na wyzwalaczu nadprądowym .............................................17
Ustawienie charakterystyki wyłączania ........................................................................................18
Zabezpieczenie przeciążeniowe (termiczne) L ............................................................................18
Zabezpieczenie zwarciowe krótkozwłoczne S .............................................................................19
Zabezpieczenie zwarciowe bezwłoczne I ....................................................................................19
Przegląd wyzwalaczy elektronicznych ETU wyłącznika 3VT2 ....................................................21
Przegląd wyzwalaczy elektronicznych ETU wyłącznika 3VT3 ....................................................25
4
Akcesoria dodatkowe .....................................................................................................................................30
4.1
Wyposażenie wewnętrzne 3VT2 i 3VT3 .........................................................................................30
Rozmieszczenie przedziałów akcesoriów wewnątrz wyłącznika 3VT2 .......................................30
4.2
Styki pomocnicze , alarmowe i zależne ..........................................................................................32
Stan łączników pomocniczych w przedziałach akcesoriów .........................................................32
Instrukcja obsługi 3VT
6
Spis treści
1.1 Wprowadzenie
Montaż i demontaż styków pomocniczych ...................................................................................32
4.3
Wyzwalacze napięciowe i podnapięciowe ......................................................................................34
Montaż i demontaż wyzwalacza napięciowego i podnapięciowego ............................................34
4.4
Napędy obrotowe 3VT2 i 3VT3 ......................................................................................................36
Pozycje pracy napędu obrotowego ..............................................................................................36
Montaż i demontaż napędu obrotowego bezpośredniego ...........................................................36
Blokowanie napędu obrotowego w pozycji 0 ...............................................................................38
Odblokowanie napędu obrotowego drzwiowego w pozycji 1 ......................................................39
4.5
Napędy silnikowe 3VT2 i 3VT3.......................................................................................................39
Budowa napędu silnikowego .......................................................................................................40
Montaż napędu silnikowego 3VT2 i 3VT3 ...................................................................................40
Działanie napędu silnikowego ......................................................................................................41
4.6
Wzajemna blokada cięgnowa 3VT2 i 3VT3 ....................................................................................44
Działanie blokady mechanicznej ..................................................................................................44
4.7
Podstawy wysuwne ........................................................................................................................48
Operacje na wyłączniku w technice wysuwnej: ...........................................................................49
4.8
Podstawy wtykowe .........................................................................................................................52
Operacje na wyłączniku w technice wtykowej: ............................................................................52
5
Serwis i przeglądy ..........................................................................................................................................54
5.1
Przeglądy – wymagane czasookresy .............................................................................................54
5.2
Czynności podczas przeglądu: .......................................................................................................54
5.3
Rozwiązywanie problemów ............................................................................................................55
Kontakt z serwisem ......................................................................................................................57
6
Schematy połączeń ........................................................................................................................................58
6.1
Schemat obwodów sterowania 3VT2 .............................................................................................58
6.2
Schemat obwodów sterowania 3VT3 .............................................................................................60
Instrukcja obsługi 3VT
7
Informacje o dokumencie
1.1 Wprowadzenie
1
Informacje o dokumencie
1.1
Wprowadzenie
Przeznaczenie dokumentu
Niniejszy podręcznik opisuje zasady konfiguracji i obsługi wyłączników kompaktowych
3VT2 i 3VT3.
Jego użytkownikami mogą być:

projektanci;

operatorzy instalacji;

inżynierowie uczestniczący w pracach;

personel serwisowy i konserwacyjny.
Dla zrozumienia treści zawartych w niniejszym podręczniku wymagana jest ogólna wiedza z
dziedziny elektrotechniki.
Do celów instalowania i podłączania urządzenia konieczna jest znajomość stosownych
przepisów oraz norm bezpieczeństwa
1.2
Wsparcie techniczne
Dalsze informacje można uzyskać pod adresem:
[email protected]
Instrukcja obsługi 3VT
8
Informacje o dokumencie
1.2 Wsparcie techniczne
Instrukcja obsługi 3VT
9
Informacje o produkcie
2.1 Ważne informacje
2
2
Informacje o produkcie
2.1
Ważne informacje
Zakres
Ten podręcznik przeznaczony jest dla urządzeń:
● Wyłączniki i rozłączniki kompaktowe 3VT2 wraz z akcesoriami dodatkowymi
● Wyłączniki i rozłączniki kompaktowe 3VT3 wraz z akcesoriami dodatkowymi
Standardy i certyfikacje
Wyłączniki kompaktowe 3VT są zgodne z następującymi normami i standardami:
● IEC 60947-1
● IEC 60947-2
● IEC 60947-3
● GOST
● CCC
Warunki użytkowania
Wyłączniki kompaktowe 3VT zostały zaprojektowane do stosowania wewnątrz obudów.
Obudowy powinny być odpowiednio przygotowane na działanie warunków klimatycznych
takich jak wilgotność, temperatura otoczenia czy praca w strefach wybuchowych.
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Produkty opisane w niniejszej dokumentacji zostały opracowane w celu wykonywania funkcji
zabezpieczeniowych i łączeniowych jako element większej instalacji, maszyny lub systemu.
Kompletne bezpieczeństwo jest zatem odpowiedzialnością również pozostałych urządzeń
będących elementami składowymi. Siemens AG jak również Siemens Spółka z o.o.
odpowiadają za produkt 3VT z wyłączeniem elementów nieprodukowanych przez Siemensa,
dlatego nie mogą zagwarantować poprawności działania całego systemu, w którym został
zastosowany wyłącznik 3VT.
Podstawą gwarancji są nienaruszone plomby dostarczanych urządzeń 3VT.
Instrukcja obsługi 3VT
10
Informacje o produkcie
2.2 Dane zamawiania
2.2
Dane zamawiania
Schemat numeru zamówieniowego
Wyłącznik lub rozłącznik kompaktowy 3VT2 i 3VT3 jest składową dwóch części :
podstawy (bloku wyłącznika) i wyzwalacza nadprądowego ETU (ang. electronic trip unit ) lub
modułu rozłącznika.
Typ podstawy wyłącznika kompaktowego 3VT jest definiowany przez schemat
numeru zamówieniowego składającego się z 16 pozycji:
Wyzwalacz nadprądowy lub moduł rozłącznika jest dobierany według
schematu numeru 9-cio pozycyjnego.
Instrukcja obsługi 3VT
11
Informacje o produkcie
2.3 Budowa wyłącznika
2.3
Budowa wyłącznika
Budowa wyłącznika 3VT2 i 3VT3
① Osłona zacisków górnych i dolnych
② Śruby do montażu pokrywy styków
pomocniczych i wyzwalacza napięciowego
③ Tabliczka znamionowa wyłącznika
④ Dźwignia wyłącznika
⑤ Wyzwalacz nadprądowy ETU
⑥ Pokrętła wyzwalacza nadprądowego.
⑦ Przycisk TEST
⑧ Wskaźnik położenia styków głównych
wyłącznika
⑨ Oznaczenia standardów
Instrukcja obsługi 3VT
12
Informacje o produkcie
2.3 Budowa wyłącznika
Instrukcja obsługi 3VT
13
Opis produktu
3.1 Przegląd wyłączników 3VT
3
3
Opis produktu
3.1
Przegląd wyłączników 3VT
Wyłączniki kompaktowe 3VT zostały zaprojektowane do stosowania wewnątrz obudów.
Obudowy powinny być odpowiednio przygotowane na działanie warunków
klimatycznych takich jak wilgotność, temperatura otoczenia czy oddziaływanie
środowiska kwaśnego.
SENTRON 3VT wszystkie typy
Odpowiednie typy wyłączników są powiązane z wartościami maksymalnych prądów
znamionowych:
Oznaczenie typu
Maksymalny prąd znamionowy [A]
3VT1
160
3VT2
250
3VT3
630
3VT4
1000
3VT5
1600
Instrukcja obsługi 3VT
14
Opis produktu
3.1 Przegląd wyłączników 3VT
Dostępne akcesoria dla wyłączników 3VT2 i 3VT3
1
Podstawa wyłącznika z osprzętem montażowym
16
Napędy obrotowe boczne i przednie
2
Podstawa wtykowa
17
Napęd silnikowy, licznik operacji łączeniowych
3
Podstawa wysuwna
18
Wyzwalacz napięciowy
4
Przyłącza ramowe
19
Wyzwalacz podnapięciowy
5
Przyłącza do przewodów okrągłych
20
Złącze obwodów pomocniczych
6
Przyłącza o zwiększonym przekroju
21
Styk sygnalizacji położenia wyłącznika w kasecie
7
Zaciski tunelowe podwójne
22
Zestaw kodujący wyłączników wtykowych i wysuwnych
8
Zaciski tunelowe sześciokrotne
23
Styk pojedynczy NO lub NC
9
Przyłącza tylne
24
Styk podwójny 1NO+1NC lub 2NO lub 2NC
10
Przyłącza śrubowe
25
Styk pojedynczy CO
11
Zaciski obwodów pomocniczych
26
Styk wyprzedzający
12
Napędy obrotowe przednie
27
Blokada położenia dźwigni wyłącznika 0.
13
Napęd obrotowy boczny
28
Pokrywka plombująca
14
Blokady dwóch wyłączników
29
Osłona wyzwalacza ETU
15
Blokady cięgnowe
30 / 31
Instrukcja obsługi 3VT
15
Osłony zacisków i bariery międzyfazowe
Opis produktu
3.2 Wyzwalacze nadprądowe 3VT2 i 3VT3
3.2
Wyzwalacze nadprądowe 3VT2 i 3VT3
Elektroniczny wyzwalacz nadprądowy stanowi oddzielną, wymienną część wyłącznika /
rozłącznika serii 3VT2 i 3VT3. Wymieniając jednostkę wyzwalacza nadprądowego
można zmienić zakres prądowy wyłącznika.
Dostępne są wyzwalacze nadprądowe wyłączników serii 3VT2 o trzech wartościach
prądu znamionowego In = 100, 160 i 250 A oraz wyzwalacze nadprądowe wyłączników
serii 3VT3 o trzech wartościach prądu znamionowego
In = 250, 400 i 630 A (315 i 500 dodatkowo dla char. LP). W zależności od wymogów
regulacji charakterystyki wyzwalania i selektywności dostępne są wyzwalacze: DP, MP,
MPS i DPN. Prawidłowe działanie wyzwalacza nie zależy od kształtu płynącego prądu.
Wyzwalacz jest sterowany przez procesor, który na podstawie pomiaru prądu oblicza
jego wartość skuteczną. Dzięki temu wyzwalacze mogą być stosowane do
zabezpieczenia obwodów, w których sinusoidalny prąd jest zniekształcony na przykład
przez harmoniczne, w których pracują przekształtniki częstotliwości, układy
kompensacji mocy, zasilacze impulsowe i podobne. Wszystkie typy wyzwalaczy
zabezpieczają obwody przed zwarciem i przeciążeniem. Charakterystyki wyłączania nie
zależą od temperatury otoczenia.
Budowa wyzwalacza elektronicznego:
① Cewka wybijakowa wyzwalacza
zwarcia
② Przycisk TEST
⑥ Gniazdo testowania.
③ Obszar nastaw prądu przeciążenia
⑦ Odwzorowanie graficzne charakterystyki
④ Obszar nastaw czasu przeciążenia
⑧ Wskaźniki LED przeciążania
⑤ Obszar nastaw prądu i czasu
⑨ Tabliczka typu
Instrukcja obsługi 3VT
16
Opis produktu
3.2 Wyzwalacze nadprądowe 3VT2 i 3VT3
Montaż wyzwalacza nadprądowego w bloku wyłącznika.
Wyzwalacz jest zamocowany do konstrukcji wyłącznika za pomocą dwóch śrub.
Wyzwalacz należy zainstalować przed pierwszym uruchomieniem.
Wyzwalacz instalować i deinstalować w pozycji TRIP wyłącznika.
Blok wyłącznika
Wyzwalacz lub
moduł
rozłącznika
Wykonanie nastaw charakterystyki na wyzwalaczu nadprądowym
1. Zdjąć przezroczystą pokrywę na wyzwalaczu wg rysunku i wykonać nastawy
zgodnie z założeniami projektu
2. Zainstalować przezroczystą pokrywę.
Instrukcja obsługi 3VT
17
Opis produktu
3.2 Wyzwalacze nadprądowe 3VT2 i 3VT3
Ustawienie charakterystyki wyłączania
Charakterystyka wyzwalaczy nadprądowych jest określona w normie EN 60947-2. Dla
wyzwalaczy ETU DP, MP, MPS i DPN charakterystyka wyłączania jest nastawiana przy
pomocy pokręteł, znajdujących się na wyzwalaczu nadprądowym. W programie
SIMARIS curves dostępna jest prezentacja, która opisuje możliwości realizowania
nastaw dla odpowiednio wybranego typu zabezpieczenia. Ułatwia to dobór
odpowiedniej nastawy w oparciu o graficzne i dynamiczne przedstawienie
charakterystyki.
Krzywa L to strefa niskich przetężeń i ochrona przeciążeniowa.
Krzywa S to strefa średnich przetężeń i ochrona przed oddalonymi zwarciami w
zabezpieczanych przewodach. Opóźnienie wyłączenia umożliwia uzyskanie
selektywności wyłączania niskich prądów zwarciowych. W przypadku wyzwalaczy MPS
możliwe jest ustawienie opóźnienia na poziomie 0, 100, 200 lub 300 ms.
Strefa I to strefa dużych przetężeń prądu i zabezpieczenie przed granicznym prądem
zwarciowym. W przypadku wyzwalaczy MP czas opóźnienia można ustawić na 0 lub 50
ms.
Zabezpieczenie przeciążeniowe (termiczne) L
Zależny wyzwalacz ETU DP posiada pokrętło do regulacji prądu Ir ,które służy do
ustawienia prądu znamionowego wyłącznika. Krzywa wyłączania przesuwana jest
wzdłuż osi prądu. Przy pomocy obwodów wewnętrznych wyzwalacza ustawiona jest
jedna, stała charakterystyka wyłączania.
Zależne wyzwalacze ETU MP, MPS i DPN posiadają dwa przełączniki: I r i tr. Pierwszy
przełącznik (Ir) służy do ustawienia prądu znamionowego wyłącznika. Krzywa
wyłączania jest przesuwana wzdłuż osi prądu. Przełącznik (t r) ustawia opóźnienie
wyłączania w przypadku, gdy wartość prądu przekroczy poziom 7.2 I r. Charakterystyka
wyłączania jest przesuwana wzdłuż osi czasu. Za pomocą przełącznika t r można
wybrać jedną z ośmiu charakterystyk wyłączania.
W przypadku wyzwalaczy ETU MP i MPS dostępne są 4 charakterystyki
zabezpieczenia silników i 4 charakterystyki ochrony przewodów i kabli. Czas
wyłączania odpowiada klasom ochrony 10, 20, 30. Przy pomocy przełącznika t r, można
wybrać charakterystykę, odpowiadającą wymaganemu typowi rozruchu silnika (rozruch
lekki, średni, ciężki, bardzo ciężki). W przypadku wyzwalaczy ETU DPN dostępne jest 8
charakterystyk ochrony linii / przewodów i transformatorów. W przypadku zadziałania
zależnego wyzwalacza i otwarcia wyłącznika niemożliwe jest jego natychmiastowe
załączenie. Z powodu wewnętrznej pamięci termicznej, która przechowuje model
Instrukcja obsługi 3VT
18
Opis produktu
3.2 Wyzwalacze nadprądowe 3VT2 i 3VT3
stygnięcia nie jest możliwe załączenie wyłącznika do czasu kiedy się schłodzi. Możliwe
jest wyłączenie pamięci termicznej przez zmianę położenia przełącznika z pozycji “T (t)”
na “T(0)”. Zależny wyzwalacz termiczny pozostaje aktywny i wyłączana jest tylko pamięć
termiczna. Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia pamięci termicznej kilkukrotne
powtarzanie załączania wyłącznika może doprowadzić do wzrostu temperatury
zabezpieczanego odbiornika.
Zabezpieczenie zwarciowe krótkozwłoczne S
Ten typ wyzwalania stosowany jest tylko w wyzwalaczach nadprądowych ETU MPS.
Niniejszy typ wyzwalania spełnia funkcję opóźnionego wyłączania zwarciowego.
Stosowany jest w selektywnych kaskadowych układach rozdzielczych. Poziom
wyzwalania jest regulowany za pomocą parametrów Isd i tv. Isd jest wielokrotnością
prądu Ir (Isd= n × Ir). Jest to prąd zwarciowy, który w zakresie od poziomu Ii do Ii
powoduje wyłączenie wyłącznika z opóźnieniem równym tv, gdzie tv to opóźnienie
zadziałania wyłącznika. Niezależny wyzwalacz opóźniający powoduje otwarcie
wyłącznika, jeśli prąd osiągnie ustawiony poziom krotność przez czas określony w
nastawie parametru tv.
Zabezpieczenie zwarciowe bezwłoczne I
W przypadku wyzwalaczy ETU DP, MP i DPN, poziom niezależnego bezzwłocznego
wyzwalania jest ustawiany za pomocą przełącznika Ii. Przełącznik Ii służy do ustawienia
poziomu prądu zwarcia, którego osiągnięcie lub przekroczenie spowoduje bezzwłoczne
otwarcie wyłącznika. Charakterystyki wyłączania wyzwalaczy ETU LP, DP, MP, MPS i
DPN z podłączonym obciążeniem. Charakterystyka wyłączania w stanie zimnym
pokazuje czas wyłączania, gdy przed wyłączeniem spowodowanym przetężeniem
przez wyłącznik nie płynął prąd. Charakterystyka wyłączania w stanie ciepłym pokazuje
czas wyłączania od momentu wystąpienia przetężenia do chwili, gdy przez wyłącznik
przestaje płynąć prąd, w sytuacji, gdy przed przetężeniem przez wyłącznik długotrwale
płynął prąd. Charakterystyki
wyzwalaczy elektronicznych nie
zależą od temperatury otoczenia i
przedstawiane w stanie zimnym.
Wyzwalacze elektroniczne
umożliwiają przeprowadzenie
wyzwalania w stanie ciepłym.
Czasy wyłączania ulegają
skróceniu w stanie ustalonym, jak
Instrukcja obsługi 3VT
19
są
Opis produktu
3.2 Wyzwalacze nadprądowe 3VT2 i 3VT3
pokazano na poniższym wykresie. Stan ustalony jest to czas, po którym
charakterystyka wyłącznika się już nie zmienia. Jeśli wyłącznik zostanie obciążony
prądem znamionowym przez 30 minut, czas wyłączania skróci się o połowę. Jeśli prąd
obciążenia jest mniejszy niż 70% poziomu prądu Ir, czas wyłączania nie ulega
skróceniu.
Skrócenie czasu wyłączenia z przyrostem obciążenia:
T - Podczas wyłączania ze stanu “ciepłego”, czas wyłączania jest skrócony w ramach
czasu tv o współczynnik k.
Czas utrzymywania charakterystyki cieplnej na stałym poziomie.
W przypadku wyzwalaczy naprądowych czas stały wynosi tu ≥ 30 min. W tym
przedziale czasu ma miejsce skrócenie czasu tv o współczynnik k.
Rzeczywisty czas wyłączania ts = k tv
Przykład:
Z wykresu można odczytać stałą skrócenia czasu zadziałania. Przy stałej wartości
obciążenia 85% prądu Ir rzeczywisty czas zadziałania ulegnie skróceniu do:
ts = 0.74 tv
k [–] współczynnik redukcji czasu
Ir [A] nastawiony znamionowy prąd wyzwalacza nadprądowego
tv [s] czas zadziałania, pokazany na charakterystyce
ts [s] rzeczywisty czas zadziałania w stanie “ciepłym”
tu [s] czas utrzymywania stałego poziomu charakterystyk
Wyzwalacze nadprądowe są ustawiane przez producenta
Ir = min
Pamięć termiczna = T(t)
Ii = min, 0 ms
tr = TV, t(t), min
Isd = 0 ms, min
IN = 0.5 Ir
Instrukcja obsługi 3VT
20
Opis produktu
3.2 Wyzwalacze nadprądowe 3VT2 i 3VT3
Przegląd wyzwalaczy elektronicznych ETU wyłącznika 3VT2
Funkcja zabezpieczenia
Typ / Prąd znamionowy
ETU LP - Ochrona kabli.
Wyzwalacz typu LP jest przeznaczony do ochrony kabli i instalacji elektrycznych
3VT9216-6AB00 IN=160A
3VT9200-6AB00 IN =200A
3VT9250-6AB00 IN =250A
Zabezpieczenie przewodów o niskich prądach rozruchowych. Wyzwalacz 3VT92..-6AB00 jest
przeznaczony tylko do stosowania z wyłącznikami 3VT2725 -.AA36-0AA0 lub 3VT2725 -.AA460AA0. Wyzwalacz posiada wewnętrzną pamięć termiczną, której nie można wyłączyć. Prądy
znamionowe wyzwalaczy są zakodowane w ich oznaczeniu i odpowiadają standardowym
typoszeregom (patrz tabela ze specyfikacją). Poziom prądu zwarciowego jest stały i ustawiony na
poziomie 4 × In. Jedną z zalet tych wyzwalaczy jest ich prostota, gdyż nie jest wymagana żadna
regulacja. Przeznaczone są dla prostych zastosowań.
ETU DP - Ochrona rozdzielnic i instalacji
Wyzwalacze typu DP są dedykowane do ochrony rozdzielnic.
3VT9210-6AC00 IN =100A
3VT9216-6AC00 IN =160A
3VT9250-6AC00 IN =250A
Instrukcja obsługi 3VT
21
Opis produktu
3.2 Wyzwalacze nadprądowe 3VT2 i 3VT3
Funkcja zabezpieczenia
Typ / Prąd znamionowy
Wyzwalacz 3VT92..-6AC00 przeznaczony jest tylko do użycia z wyłącznikami 3VT2725-.AA36-0AA0
lub 3VT2725-.AA46-0AA0. Działanie wyzwalacza jest sterowane za pomocą procesora. Wyzwalacz
posiada pamięć termiczną, którą można wyłączyć przesuwając przełącznik na panelu przednim z
pozycji T(t) do pozycji T(0). Po wyłączeniu pamięci termicznej wyzwalanie termiczne pozostaje
aktywne. Przepływ prądu o wartości 70% Ir jest sygnalizowane miganiem co 1.5 s. zielonej diody
LED. Gdy wartość prądu wzrasta, częstotliwość pulsowania zielonej diody rośnie. W przypadku
osiągnięcia poziomu 110% Ir, dioda LED świeci ciągle na czerwono i tuż przed wyłączeniem
ponownie zaczyna migać. W dolnej części obudowy znajdują się dwie fotodiody do komunikacji z
dodatkowym modułem sygnalizacji. Wyzwalacze posiadają specjalnie dobraną charakterystykę
wyłączania w celu umożliwienia eksploatacji transformatorów do 1.5 Ir. Regulacja charakterystyk
wyłączania jest prosta. Ustawia się tylko poziom prądu znamionowego i poziom wyłączania prądu
zwarciowego na 4 Ir lub 8 Ir.
ETU DPN - Ochrona przewodów i transformatorów w układach sieci TN-C-S i TN-S
Wyzwalacze typu DP są dedykowane do ochrony rozdzielnic w układzie 4 przewodowym
3VT9210-6BC00 IN =100A
3VT9216-6BC00 IN =160A
3VT9250-6BC00 IN =250A
Wyzwalacze 3VT92..-6BC00 są przeznaczone tylko do stosowania z wyłącznikiem 3VT2725-.AA560AA0. Działanie wyzwalacza jest sterowane za pomocą mikroprocesora. Wyzwalacz posiada pamięć
termiczną, którą można wyłączyć przesuwając przełącznik z pozycji T(t) do pozycji T(0). Wyłączenie
pamięci termicznej nie wyłącza zabezpieczenia przeciążeniowego. Możliwa jest regulacja prądu
znamionowego Ir opóźnienia wyłączania przy prądzie 7.2 Ir i poziomu wyłączania prądu
zwarciowego. Normalna praca urządzenia jest sygnalizowana przez miganie co 1.5 sekundy zielonej
diody LED. Wraz ze wzrostem wartości prądu częstotliwość pulsowania diody rośnie. W przypadku,
gdy prąd przekroczy poziom 110% Ir, dioda LED świeci na czerwono w sposób ciągły i zaczyna
migać na czerwono tuż przed wyłączeniem wyłącznika. W dolnej części obudowy znajdują się dwie
fotodiody, które służą do komunikacji z dodatkowym modułem sygnalizacyjnym. Prąd czwartego
bieguna (N) jest nastawialny za pomocą przełącznika IN jako n-krotność prądu Ir . Pomiar prądu
bieguna N może być wyłączony przez ustawienie przełącznika w pozycji„OFF”.
Instrukcja obsługi 3VT
22
Opis produktu
3.2 Wyzwalacze nadprądowe 3VT2 i 3VT3
Funkcja zabezpieczenia
Typ / Prąd znamionowy
ETU MP - Ochrona rozdzielnic i instalacji transformatorów i silników
Wyzwalacze typu MP i MPS są dedykowane do ochrony instalacji i rozdzielnic oraz silników i
transformatorów.
3VT9210-6AP00 IN =100A
3VT9216-6AP00 IN =160A
3VT9250-6AP00 IN =250A
Wyzwalacz 3VT92..-6AP00 jest przeznaczony do stosowania tylko z wyłącznikami 3VT2725-.AA360AA0 lub 3VT2725-.AA46-0AA0. Działanie wyzwalacza jest sterowane mikroprocesorowo.
Wyzwalacz posiada pamięć termiczną, którą można wyłączyć przesuwając przełącznik z pozycji T(t)
do T(0). Po wyłączeniu pamięci termicznej funkcja zabezpieczenia przeciążeniowego pozostaje
aktywna. W przypadku błędu symetrii jednej lub dwóch faz w trybie charakterystyki M (z powodu
przepływu w pozostałych fazach prądu większego niż wartość Ir) wyłącznik zostanie otwarty z
opóźnieniem 4 sekund (tak zwane wyzwalanie pod-prądowe). Pozostałe nastawialne parametry to
prąd znamionowy i poziom zadziałania zabezpieczenia zwarciowego. Czas opóźnienia wyzwalania
zwarciowego może być ustawiony na 0 lub 50 ms. Przepływ prądu o wartości 70% Ir jest
sygnalizowany przez miganie zielonej diody LED co 1.5 sekundy. Wraz ze wzrostem prądu rośnie
częstotliwość migania diody LED. W przypadku, gdy prąd przekroczy poziom 110% Ir, dioda LED
świeci na czerwono w sposób ciągły i zaczyna migać na czerwono tuż przed wyłączeniem
wyłącznika. W dolnej części obudowy znajdują się dwie fotodiody, które służą do komunikacji z
dodatkowym modułem sygnalizacyjnym. Wyzwalacze posiadają specjalnie dobraną charakterystykę
wyłączania w celu umożliwienia optymalnej pracy transformatorów przy prądzie do 1.5 Ir. Wyzwalacz
posiada 8 charakterystyk wyłączania: cztery typu “M” do ochrony silników i 4 w trybie “TV” do
ochrony przewodów i transformatorów. Przy pomocy przełącznika można wybrać właściwy typ
charakterystyki.
Instrukcja obsługi 3VT
23
Opis produktu
3.2 Wyzwalacze nadprądowe 3VT2 i 3VT3
Funkcja zabezpieczenia
Typ / Prąd znamionowy
ETU MPS - Ochrona rozdzielnic i instalacji transformatorów i silników
Wyzwalacze typu MP i MPS są dedykowane do ochrony instalacji i rozdzielnic oraz silników i
transformatorów.
3VT9210-6AS00 IN =100A
3VT9216-6AS00 IN =160A
3VT9250-6AS00 IN =250A
Wyzwalacz 3VT92..-6AS00 jest przeznaczony do stosowania z wyłącznikami 3VT2725-.AA36-0AA0
lub 3VT2725-.AA46-0AA0. Działanie wyzwalacza jest sterowane za pomocą mikroprocesora.
Wyzwalacz posiada pamięć termiczną, którą można wyłączyć przez przesunięcie przełącznika z
pozycji T(t) do pozycji T(0). Wyłączenie pamięci termicznej nie wyłącza zabezpieczenia
przeciążeniowego. Jeśli w trybie charakterystyki silnikowej M wystąpi asymetria prądu jeden lub
dwóch faz (z powodu przepływu prądu o wartości wyższej niż Ir w pozostałych fazach), wyłącznik
zostanie rozłączony z opóźnieniem 4 sekund (tak zwane wyzwalanie podprądowe). Pozostałe
nastawialne parametry to prąd znamionowy i poziom zadziałania zabezpieczenia zwarciowego. Czas
opóźnienia wyzwalania zwarciowego może być ustawiony na 0, 100, 200 lub 300 ms. Przepływ
prądu o wartości 70% Ir i jest sygnalizowany przez miganie zielonej diody LED co 1.5 sekundy. Wraz
ze wzrostem prądu rośnie częstotliwość migania diody LED. W przypadku, gdy prąd przekroczy
poziom 110% Ir, dioda LED świeci na czerwono w sposób ciągły i zaczyna migać na czerwono tuż
przed wyłączeniem wyłącznika. W dolnej części obudowy znajdują się dwie fotodiody, które służą do
komunikacji z dodatkowym modułem sygnalizacyjnym. Wyzwalacze posiadają specjalnie dobraną
charakterystykę wyłączania w celu umożliwienia optymalnej pracy transformatorów przy prądzie do
1.5 Ir. Wyzwalacz posiada 8 charakterystyk wyłączania: cztery typu “M” do ochrony silników i 4 w
trybie “TV” do ochrony przewodów i transformatorów. Za pomocą przełącznika można wybrać
właściwy typ charakterystyki.
Instrukcja obsługi 3VT
24
Opis produktu
3.2 Wyzwalacze nadprądowe 3VT2 i 3VT3
Przegląd wyzwalaczy elektronicznych ETU wyłącznika 3VT3
Funkcja zabezpieczenia
Typ / Prąd znamionowy
ETU LP - Ochrona kabli.
Wyzwalacz typu LP jest przeznaczony do ochrony kabli i instalacji elektrycznych
3VT9325-6AB00 IN =250A
3VT9331-6AB00 IN =315A
3VT9340-6AB00 IN =400A
3VT9350-6AB00 IN =500A
3VT9363-6AB00 IN =630A
Zabezpieczenie przewodów o niskich prądach rozruchowych. Wyzwalacz 3VT93..-6AB00 jest
przeznaczony tylko do stosowania z wyłącznikami 3VT3763 -.AA36-0AA0 lub 3VT3763 -.AA460AA0. Wyzwalacz posiada wewnętrzną pamięć termiczną, której nie można wyłączyć. Prądy
znamionowe wyzwalaczy są zakodowane w ich oznaczeniu i odpowiadają standardowym
typoszeregom (patrz tabela ze specyfikacją). Poziom prądu zwarciowego jest stały i ustawiony na
poziomie 4 × In. Jedną z zalet tych wyzwalaczy jest ich prostota, gdyż nie jest wymagana żadna
regulacja. Przeznaczone są dla prostych zastosowań.
ETU DP - Ochrona rozdzielnic i instalacji
Wyzwalacze typu DP są dedykowane do ochrony rozdzielnic.
3VT9325-6AC00 IN =250A
3VT9340-6AC00 IN =400A
3VT9363-6AC00 IN =630A
Wyzwalacz 3VT93..-6AC00 przeznaczony jest tylko do użycia z wyłącznikami 3VT3763-.AA36-0AA0
lub 3VT3763-.AA46-0AA0. Działanie wyzwalacza jest sterowane za pomocą procesora. Wyzwalacz
posiada pamięć termiczną, którą można wyłączyć przesuwając przełącznik na panelu przednim z
pozycji T(t) do pozycji T(0). Po wyłączeniu pamięci termicznej wyzwalanie termiczne pozostaje
aktywne. Przepływ prądu o wartości 70% Ir jest sygnalizowane miganiem co 1.5 s. zielonej diody
LED. Gdy wartość prądu wzrasta, częstotliwość pulsowania zielonej diody rośnie. W przypadku
Instrukcja obsługi 3VT
25
Opis produktu
3.2 Wyzwalacze nadprądowe 3VT2 i 3VT3
Funkcja zabezpieczenia
Typ / Prąd znamionowy
osiągnięcia poziomu 110% Ir, dioda LED świeci ciągle na czerwono i tuż przed wyłączeniem
ponownie zaczyna migać. W dolnej części obudowy znajdują się dwie fotodiody do komunikacji z
dodatkowym modułem sygnalizacji. Wyzwalacze posiadają specjalnie dobraną charakterystykę
wyłączania w celu umożliwienia eksploatacji transformatorów do 1.5 Ir. Regulacja charakterystyk
wyłączania jest prosta. Ustawia się tylko poziom prądu znamionowego i poziom wyłączania prądu
zwarciowego na 4 Ir lub 8 Ir.
ETU DPN - Ochrona przewodów i transformatorów w układach sieci TN-C-S i TN-S
Wyzwalacze typu DP są dedykowane do ochrony rozdzielnic w układzie 4 przewodowym
3VT9325-6BC00 IN =250A
3VT9340-6BC00 IN =400A
3VT9363-6BC00 IN =630A
Wyzwalacze 3VT93..-6BC00 są przeznaczone tylko do stosowania z wyłącznikiem 3VT3763-.AA560AA0. Działanie wyzwalacza jest sterowane za pomocą mikroprocesora. Wyzwalacz posiada pamięć
termiczną, którą można wyłączyć przesuwając przełącznik z pozycji T(t) do pozycji T(0). Wyłączenie
pamięci termicznej nie wyłącza zabezpieczenia przeciążeniowego. Możliwa jest regulacja prądu
znamionowego Ir opóźnienia wyłączania przy prądzie 7.2 Ir i poziomu wyłączania prądu
zwarciowego. Normalna praca urządzenia jest sygnalizowana przez miganie co 1.5 sekundy zielonej
diody LED. Wraz ze wzrostem wartości prądu częstotliwość pulsowania diody rośnie. W przypadku,
gdy prąd przekroczy poziom 110% Ir, dioda LED świeci na czerwono w sposób ciągły i zaczyna
migać na czerwono tuż przed wyłączeniem wyłącznika. W dolnej części obudowy znajdują się dwie
fotodiody, które służą do komunikacji z dodatkowym modułem sygnalizacyjnym. Prąd czwartego
bieguna (N) jest nastawialny za pomocą przełącznika IN jako n-krotność prądu Ir . Pomiar prądu
bieguna N może być wyłączony przez ustawienie przełącznika w pozycji„OFF”.
ETU MP - Ochrona rozdzielnic i instalacji transformatorów i silników
Wyzwalacze typu MP i MPS są dedykowane do ochrony instalacji i rozdzielnic oraz silników i
transformatorów.
3VT9325-6AP00 IN =250A
3VT9340-6AP00 IN =400A
3VT9363-6AP00 IN =630A
Instrukcja obsługi 3VT
26
Opis produktu
3.2 Wyzwalacze nadprądowe 3VT2 i 3VT3
Funkcja zabezpieczenia
Typ / Prąd znamionowy
Wyzwalacz 3VT93..-6AP00 jest przeznaczony do stosowania tylko z wyłącznikami 3VT3763-.AA360AA0 lub 3VT3763-.AA46-0AA0. Działanie wyzwalacza jest sterowane mikroprocesorowo.
Wyzwalacz posiada pamięć termiczną, którą można wyłączyć przesuwając przełącznik z pozycji T(t)
do T(0). Po wyłączeniu pamięci termicznej funkcja zabezpieczenia przeciążeniowego pozostaje
aktywna. W przypadku błędu symetrii jednej lub dwóch faz w trybie charakterystyki M (z powodu
przepływu w pozostałych fazach prądu większego niż wartość Ir) wyłącznik zostanie otwarty z
opóźnieniem 4 sekund (tak zwane wyzwalanie pod-prądowe). Pozostałe nastawialne parametry to
prąd znamionowy i poziom zadziałania zabezpieczenia zwarciowego. Czas opóźnienia wyzwalania
zwarciowego może być ustawiony na 0 lub 50 ms. Przepływ prądu o wartości 70% Ir jest
sygnalizowany przez miganie zielonej diody LED co 1.5 sekundy. Wraz ze wzrostem prądu rośnie
częstotliwość migania diody LED. W przypadku, gdy prąd przekroczy poziom 110% Ir, dioda LED
świeci na czerwono w sposób ciągły i zaczyna migać na czerwono tuż przed wyłączeniem
wyłącznika. W dolnej części obudowy znajdują się dwie fotodiody, które służą do komunikacji z
dodatkowym modułem sygnalizacyjnym. Wyzwalacze posiadają specjalnie dobraną charakterystykę
wyłączania w celu umożliwienia optymalnej pracy transformatorów przy prądzie do 1.5 Ir. Wyzwalacz
posiada 8 charakterystyk wyłączania: cztery typu “M” do ochrony silników i 4 w trybie “TV” do
ochrony przewodów i transformatorów. Przy pomocy przełącznika można wybrać właściwy typ
charakterystyki.
ETU MPS - Ochrona rozdzielnic i instalacji transformatorów i silników
Wyzwalacze typu MP i MPS są dedykowane do ochrony instalacji i rozdzielnic oraz silników i
transformatorów.
3VT9325-6AS00 IN =250A
3VT9340-6AS00 IN =400A
3VT9363-6AS00 IN =630A
Instrukcja obsługi 3VT
27
Opis produktu
3.2 Wyzwalacze nadprądowe 3VT2 i 3VT3
Funkcja zabezpieczenia
Typ / Prąd znamionowy
Wyzwalacz 3VT93..-6AS00 jest przeznaczony do stosowania z wyłącznikami 3VT3763-.AA36-0AA0
lub 3VT3763-.AA46-0AA0. Działanie wyzwalacza jest sterowane za pomocą mikroprocesora.
Wyzwalacz posiada pamięć termiczną, którą można wyłączyć przez przesunięcie przełącznika z
pozycji T(t) do pozycji T(0). Wyłączenie pamięci termicznej nie wyłącza zabezpieczenia
przeciążeniowego. Jeśli w trybie charakterystyki silnikowej M wystąpi asymetria prądu jeden lub
dwóch faz (z powodu przepływu prądu o wartości wyższej niż Ir w pozostałych fazach), wyłącznik
zostanie rozłączony z opóźnieniem 4 sekund (tak zwane wyzwalanie podprądowe). Pozostałe
nastawialne parametry to prąd znamionowy i poziom zadziałania zabezpieczenia zwarciowego. Czas
opóźnienia wyzwalania zwarciowego może być ustawiony na 0, 100, 200 lub 300 ms. Przepływ
prądu o wartości 70% Ir i jest sygnalizowany przez miganie zielonej diody LED co 1.5 sekundy. Wraz
ze wzrostem prądu rośnie częstotliwość migania diody LED. W przypadku, gdy prąd przekroczy
poziom 110% Ir, dioda LED świeci na czerwono w sposób ciągły i zaczyna migać na czerwono tuż
przed wyłączeniem wyłącznika. W dolnej części obudowy znajdują się dwie fotodiody, które służą do
komunikacji z dodatkowym modułem sygnalizacyjnym. Wyzwalacze posiadają specjalnie dobraną
charakterystykę wyłączania w celu umożliwienia optymalnej pracy transformatorów przy prądzie do
1.5 Ir. Wyzwalacz posiada 8 charakterystyk wyłączania: cztery typu “M” do ochrony silników i 4 w
trybie “TV” do ochrony przewodów i transformatorów. Za pomocą przełącznika można wybrać
właściwy typ charakterystyki.
Instrukcja obsługi 3VT
28
Opis produktu
3.2 Wyzwalacze nadprądowe 3VT2 i 3VT3
Instrukcja obsługi 3VT
29
Akcesoria dodatkowe
4.1 Wyposażenie wewnętrzne 3VT2 i 3VT3
4
4
Akcesoria dodatkowe
4.1
Wyposażenie wewnętrzne 3VT2 i 3VT3
Rozmieszczenie przedziałów akcesoriów wewnątrz wyłącznika 3VT2
W celu demontażu pokrywy przedziału akcesoriów wewnętrznych należy zdemontować
pokrywę przednią odkręcając dwie śruby mocujące.
Styki są rozmieszczone w przedziałach następująco:
Wersja 3-biegunowa 3VT2:
NR
Funkcja
Opis działania
①
Styk
Sygnalizuje
alarmowy
otwarcie
wyłącznika
wyzwalaczem
nadprądowym.
Wersja 3-biegunowa 3VT3:
②
Styk
Sygnalizuje
zależny
otwarcie
wyłącznika
wyzwalaczem,
przyciskiem
TEST lub
przyciskiem
Instrukcja obsługi 3VT
30
Akcesoria dodatkowe
4.1 Wyposażenie wewnętrzne 3VT2 i 3VT3
OFF napędu
silnikowego.
③,④ Styk
... ⑨
pomocniczy
Sygnalizuje
pozycję
głównych
styków.
Wersja 4-biegunowa 3VT2:
⑩
Styk
Sygnalizuje z
wyprzedzający
wyprzedzeniem
lub
zwarcie /
Wyzwalacz
rozwarcie
napięciowy
głównych
styków
Wersja 4-biegunowa 3VT3:
Umożliwia
zdalne
wyłączenie
wyłącznika
.
UWAGA
Montaż wyzwalacza napięciowego lub zanikowego uniemożliwia zastosowanie
styków wyprzedzających. Styki wyprzedzające są zintegrowane w odpowiednim
wyzwalaczu napięciowym.
Styki wyprzedzające nie mogą być instalowane z napędem silnikowym.
Instrukcja obsługi 3VT
31
Akcesoria dodatkowe
4.2 Styki pomocnicze , alarmowe i zależne
4.2
Styki pomocnicze , alarmowe i zależne
Stan łączników pomocniczych w przedziałach akcesoriów
Montaż i demontaż styków pomocniczych
Montaż styków należy przeprowadzić zgodnie z:
Instrukcja obsługi 3VT
32
Akcesoria dodatkowe
4.2 Styki pomocnicze , alarmowe i zależne
UWAGA
Styki podwójne są wyposażone w jedną stopkę montażową.
Wpięcie stopki w odpowiedni przedział akcesoriów definiuje
funkcję styku podwójnego. Styk podwójny można obracać o
180 ° w celu uzyskania odpowiedniej funkcji.
Demontaż styków należy przeprowadzić zgodnie z:
Instrukcja obsługi 3VT
33
Akcesoria dodatkowe
4.3 Wyzwalacze napięciowe i podnapięciowe
4.3
Wyzwalacze napięciowe i podnapięciowe
Wyłącznik kompaktowy 3VT2 można wyposażyć w wyzwalacz napięciowy lub
podnapięciowy. Wyzwalacz montowany jest w przedziale akcesoriów wewnętrznych nr
10. Zasilenie wyzwalacza jest możliwe tylko po prawidłowym zamontowaniu.
Wyzwalacz napięciowy powoduje wyłączenie wyłącznika tzn. przejście z pozycji
załączony I do pozycji TRIP.
Odpowiednie napięcie pracy należy wybrać za pomocą zworek kodujących:
Montaż i demontaż wyzwalacza napięciowego i podnapięciowego
Montaż wyzwalacza należy przeprowadzić w następujący sposób:
Instrukcja obsługi 3VT
34
Akcesoria dodatkowe
4.3 Wyzwalacze napięciowe i podnapięciowe
W celu demontażu wyzwalacza należy:
UWAGA
Zasilanie wyzwalacza zdemontowanego z przedziału akcesoriów nie jest możliwe,
wyzwalacz może ulec uszkodzeniu.
Instrukcja obsługi 3VT
35
Akcesoria dodatkowe
4.4 Napędy obrotowe 3VT2 i 3VT3
4.4
Napędy obrotowe 3VT2 i 3VT3
Napęd ręczny obrotowy umożliwia załączanie i wyłączanie wyłącznika za pomocą
pokrętła umieszczonego bezpośrednio lub na obudowie rozdzielnicy.
Pozycje pracy napędu obrotowego
Napęd obrotowy posiada 3 pozycje łączeniowe
:
Załączony
TRIP – Wyzwolony
Wyłączony
Montaż i demontaż napędu obrotowego bezpośredniego
Wyłączyć wyłącznik przesunąć
dźwignie w pozycję 0
Instrukcja obsługi 3VT
36
Akcesoria dodatkowe
4.4 Napędy obrotowe 3VT2 i 3VT3
Odkręcić przedłużenie dźwigni
Odkręcić i usunąć pokrywę
akcesoriów wewnętrznych
Za pomocą wkrętaka płaskiego
przesunąć blokadę pokrętła
Instrukcja obsługi 3VT
37
Akcesoria dodatkowe
4.4 Napędy obrotowe 3VT2 i 3VT3
Założyć pokrętło w pozycji 0
napędu obrotowego
Założyć napęd obrotowy upewniając
się że pozycja wyłącznika i napędu
jest 0
Wkrętakiem dokręcić śruby
mocujące
Blokowanie napędu obrotowego w pozycji 0
Niektóre napędy obrotowe umożliwiają blokadę pokrętła i wyłącznika w pozycji
wyłączonej.
Instrukcja obsługi 3VT
38
Akcesoria dodatkowe
4.5 Napędy silnikowe 3VT2 i 3VT3
Napędy obrotowe bez możliwości blokowania:
Napędy obrotowe z możliwością blokowania:
Odblokowanie napędu obrotowego drzwiowego w pozycji 1
Dla wykonania sprzęgła drzwiowego typu 3VT9300- 3H.30 wyjątkowo istnieje
możliwość otwarcia drzwi zdjęcia blokady drzwiowej w stanie załączonym wyłącznika.
4.5
Napędy silnikowe 3VT2 i 3VT3
Napęd silnikowy jest częścią składową wyłącznika, która umożliwia jego zdalne
załączanie i wyłączanie. Napędy silnikowe 3VT2 i 3VT3 posiadają zasobnik
sprężynowy, który magazynuje energię w celu zamknięcia wyłącznika w czasie nie
dłuższym niż 50 ms. Zwolnienie mechanizmu sprężynowego i zamknięcie wyłącznika
jest wykonywane przy pomocy wyzwalacza zamykającego, który jest elementem
wyposażenia napędu silnikowego. Czas otwarcia wyłącznika przy pomocy napędu
silnikowego nie przekracza 800 ms. Ta metoda przełączania wyłącznika umożliwia jego
Instrukcja obsługi 3VT
39
Akcesoria dodatkowe
4.5 Napędy silnikowe 3VT2 i 3VT3
stosowanie do sterowania procesami technologicznymi. Gdy wymagane jest szybkie
wyłączenie (na przykład w przypadku stopu bezpieczeństwa), możliwe jest stosowanie
napędu silnikowego razem z wyzwalaczem napięciowym lub podnapięciowym.
Budowa napędu silnikowego
①
Wskaźnik zazbrojenia
②
Uchwyt do ręcznego zazbrajania
③
Licznik operacji łączeniowych (opcjonalny)
④
Przełącznik:
AUTO: - praca automatyczna zdalne
sterowanie elektryczne aktywne
MANUAL: Praca lokalna zdalne sterowanie
nieaktywne
⑤
Lokalny przycisk ZAŁĄCZ
⑥
Wskaźnik położenia styków głównych
⑦
Lokalny przycisk WYŁĄCZ
⑧
Blokada mechaniczna do założenia kłódki
Montaż napędu silnikowego 3VT2 i 3VT3
Napęd silnikowy należy instalować zgodnie z:
Instrukcja obsługi 3VT
40
Akcesoria dodatkowe
4.5 Napędy silnikowe 3VT2 i 3VT3
UWAGA
Należy bezwzględnie przestrzegać pozycji montażowej napędu silnikowego.
Nieprawidłowy montaż może być przyczyna uszkodzenia napędu i wyłącznika.
Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Nie dotykać ani nie umieszczać
palców wewnątrz mechanizmu napędu silnikowego.
Działanie napędu silnikowego
Na panelu napędu silnikowego znajduje się przełącznik
wyboru trybu pracy z możliwością zdalnego monitorowania
położenia przełącznika. Pierwszy tryb to automatyczne
sterowanie zdalne (przełącznik w pozycji AUTO ). Jest to
standardowa pozycja pracy mechanizmu. Drugi tryb to
sterowanie ręczne (przełącznik w pozycji MANUAL ),
praca
mechanizmu
napędowego
bez
podłączania
obwodów sterujących.
Tryb AUTO
Zdalne otwieranie i załączenia w trybie AUTO jest
wykonywane za pomocą przycisków, podłączonych do
złącza obwodów sterujących napędu silnikowego. Ponadto
możliwe jest sterowanie wyłącznikiem za pomocą
przycisków znajdujących się na panelu napędu
silnikowego.
Tryb MANUAL
W trybie MANUAL możliwe jest sterowanie wyłącznikiem
za pomocą czerwonego i zielonego przycisku znajdujących
się na panelu napędu silnikowego. Funkcja zdalnego
Instrukcja obsługi 3VT
41
Akcesoria dodatkowe
4.5 Napędy silnikowe 3VT2 i 3VT3
zamykania wyłącznika jest zablokowana w trybie
MANUAL, natomiast ze względów bezpieczeństwa funkcja
zdalnego wyłączania za pomocą przycisku OFF pozostaje
aktywna.
Stabilne pozycje napędu silnikowego
Napęd silnikowy posiada dwie stabilne pozycje. W
pierwszej wyłącznik jest załączony. Gdy wyłącznik zostaje
otwarty w trybie AUTO wskutek działania wyzwalacza
nadprądowego lub pomocniczego, z powodu
mechanicznego połączenia wyłącznika i napędu
silnikowego generowany jest impuls i sprężyna jest
napinana automatycznie. Zasobnik sprężynowy może być
napinany automatycznie przez stałe załączenie
przełącznika S lub przez załączenie przełącznika S po
teście wyłącznika. W drugiej stabilnej pozycji wyłącznik
jest otwarty, sprężyna zasobnika napięta i napęd silnikowy
jest gotowy i oczekuje na impuls załączania.
Zazbrajanie ręczne
Napęd silnikowy umożliwia przełączanie wyłącznika po
zaniku zasilania sterującego. W trybach MANUAL i AUTO
możliwe jest napięcie sprężyny za pomocą dźwigni
ręcznej. Gdy sprężyna zasobnika jest napięta, możliwe jest
załączanie / wyłączenie przełącznika przy pomocy
przycisków znajdujących się na panelu mechanizmu
napędowego.
Wskaźnik zazbrojenia
Na panelu przednim znajduje się wskaźnik stanu napięcia
sprężyny, informujący o możliwości załączenia wyłącznika.
ZAZBROJONY i gotowy do załączenia
Napęd silnikowy NIEZAZBROJONY
Wskaźnik położenia styków głównych
I – wskazuje, że wyłącznik jest załączony
0 – wskazuje, że wyłącznik jest wyłączony
Zdalna kontrola
Napędy silnikowe 3VT3 umożliwiają zdalne monitorowanie
stanu napięcia sprężyny zasobnika - przy pomocy sygnału
Instrukcja obsługi 3VT
42
Akcesoria dodatkowe
4.5 Napędy silnikowe 3VT2 i 3VT3
dostępnego na listwie połączeniowej. Napędy silnikowe
3VT2 pozwalają opcjonalnie na zdalne monitorowanie
wybranego trybu MANUAL / AUTO.
Licznik operacji łączeniowych
Możliwe jest podłączenie do napędu silnikowego
elektromagnetycznego licznika cykli, który można
zamocować w obudowie napędu lub na zewnątrz obudowy
(na przykład na drzwiach rozdzielnicy lub wewnątrz
rozdzielnicy za pomocą metalowego wspornika). Licznik
podłącza się do wyłącznika przez złącze zewnętrznego
licznika cykli.
Blokowanie napędu
Napęd silnikowy może być zablokowany przed
załączeniem przy użyciu maksymalnie do trzech kłódek o
rozmiarze trzpienia do 4.3 mm.
Blokowanie przycisku załącz
Możliwe jest zamocowanie i zaplombowanie osłony
3VT9300-3MF20 zabezpieczającej przed załączeniem
wyłącznika przyciskiem z panelu mechanizmu
napędowego.
UWAGA
Napęd silnikowy stosowany w układach z blokadą mechaniczną cięgnową nie
może być wyłączany zdalnie. Wyłączanie należy przeprowadzać za pomocą
wyzwalacza napięciowego przypadku nie zastosowania prawidłowego schematu
łączenia nastąpi wielokrotne przewijanie napędu co może spowodować jego
uszkodzenie. Dalszej instrukcji udziela dział wsparcia technicznego Siemensa pod
adresem [email protected]
Instrukcja obsługi 3VT
43
Akcesoria dodatkowe
4.6 Wzajemna blokada cięgnowa 3VT2 i 3VT3
4.6
Wzajemna blokada cięgnowa 3VT2 i 3VT3
Wyłączniki kompaktowe 3VT2 i 3 VT3 można blokować blokada cięgnową. Zapewnia
mechaniczną blokadę dwóch wyłączników / rozłączników i uniemożliwia ich
jednoczesne załączenie. Możliwe jest jednoczesne otwarcie obydwu wyłączników.
Wyłączniki mogą być wykonane w wersji stałej, wtykowej lub
wysuwnej.
Typ blokady:
Możliwości:
3VT9200-8LC10
Blokada mechaniczna jest przeznaczona dla dwóch
wyłączników serii 3VT2.
3VT9300-8LC10
Blokada mechaniczna jest przeznaczona dla dwóch
wyłączników serii 3VT3
3VT9300-8LC20
Blokada jest przeznaczona do blokady jednego wyłącznika
serii 3VT2 z jednym wyłącznikiem serii 3VT3.
Działanie blokady mechanicznej
Blokada mechaniczna jest prawidłowo uruchomiona jeśli została prawidłowo
zainstalowana z uwzględnieniem promieni gięcia według instrukcji montażowej oraz na
tabliczkach przełączników blokady wyświetlany jest status ok.
Uruchomienie blokady mechanicznej
W celu prawidłowego
uruchomienia blokady
mechanicznej należy się
upewnić, że dwa wyłączniki
znajdują sie w pozycji
wyłączonej 0.
Następnie przesunąć blokadę z
pozycji LOCK na pozycję OK aż
do momentu kliknięcia
Instrukcja obsługi 3VT
44
Akcesoria dodatkowe
4.6 Wzajemna blokada cięgnowa 3VT2 i 3VT3
UWAGA
Nie wolno operować blokadą
mechaniczną i zmieniać pozycji
wskaźnika jeśli wyłączniki mają
inną pozycje niż wyłączony 0.
W przeciwnym wypadku może
dojść do uszkodzenia urządzeń
Załączenie pierwszego wyłączniką
Załączamy wyłącznik.
Jednocześnie dźwignia
drugiego wyłącznika
przemieszcza się z pozycji 0 na
pozycje TRIP – wyzwolony.
Załączenie drugiego wyłącznika
W celu załączenia drugiego
wyłącznika można wyłączyć
pierwszy za pomocą przycisku
TRIP. Możliwe jest również
wyłączenie bezpośrednie za
pomocą dźwigni czyli
przesunięcie jej z pozycji I do 0
Resetujemy drugi wyłącznik
przesuwając dźwignie z pozycji
TRIP do 0.
Instrukcja obsługi 3VT
45
Akcesoria dodatkowe
4.6 Wzajemna blokada cięgnowa 3VT2 i 3VT3
Załączamy drugi wyłącznik.
Jednocześnie dźwignia
pierwszego wyłącznika
przemieszcza się z pozycji 0 na
pozycję TRIP – wyzwolony.
Blokada mechaniczna wersji wtykowej i wysuwnej
Załączanie i wyłączanie
przeprowadzać jak w przypadku
wersji stacjonarnej.
Wysuniecie wyłącznik lub
wyjęcie z podstawy wtykowej
wymaga odblokowania blokady
wyłącznika, który jest
przygotowywany do manewru.
Wyjęcie z kasety możliwe po
wcześniejszym odblokowaniu
odpowiedniej blokady. Taka
kolejność umożliwi
bezprzerwowa prace drugiego
wyłącznika.
Instrukcja obsługi 3VT
46
Akcesoria dodatkowe
4.6 Wzajemna blokada cięgnowa 3VT2 i 3VT3
Ponowne wsunięcie wyłącznika
może nastąpić na odblokowanej
blokadzie, po czym przed
załączeniem należy ponownie
przesunąć wskaźnik i
zablokować wyłącznik.
Możliwe jest wysunięcie
wyłącznika lub wyjęcie z
podstawy bez odblokowywania
blokady jeśli dwa wyłączniki są
w pozycji TRIP - wyzwolony.
Możliwe jest wsunięcie
wyłącznika lub włożenie do
podstawy bez odblokowywania
blokady jeśli dwa wyłączniki są
w pozycji TRIP-wyzwolony.
UWAGA – blokada cięgnowa z napędami silnikowymi
Ze względu na
specyfikę działania
blokady która wyzwala
drugi względem
załączanego
wyłącznika należy
stosować odpowiednie
zalecenia dla układów z
napędami silnikowymi.
Do wyłączania wyłącznika należy używać cewek wybijakowych. Dla 2 wyłączników
Instrukcja obsługi 3VT
47
Akcesoria dodatkowe
4.7 Podstawy wysuwne
jednocześnie podajemy wyłącz na cewkę. Wówczas wyłączniki są w stanie
TRIP. Napędy silnikowe nie mogą być zasilane napięciem sterowniczym bo
zaczną resetować układ, więc na zacisk 1 napędu napięcie podajemy tylko jeśli
będziemy chcieli przygotować wyłącznik do załączenia (tuz przed załączeniem, po
wyłączeniu poprzedniego). Przygotowanie wyłącznika do załączenia wymaga
resetu. Na początku podajemy napięcie na 1 i 5 jednocześnie, a po ok 2 s później
podajemy jednocześnie napięcie na załącz czyli na 4 z opóźnieniem ok 2 s. – np.
za pomocą przekaźnika 7PV1512-1AP30. Po cyklu zakończonym cyklu załączenia
zdejmujemy napięcie z 1, 5 i 4
W przypadku ręcznego łączenia należy przestrzegać zasady aby przed
załączeniem dwa wyłączniki znajdowały się w pozycji 0 – wyłączony. Naturalnie po
cyklu załączenia jeden z wyłączników będzie w stanie TRIP, dlatego kolejny cykl
wymaga najpierw resetu a później załączenia.
4.7
Podstawy wysuwne
Wersja wysuwna wyłącznika / rozłącznika przeznaczona jest do zastosowań, gdzie
wymagane jest stworzenie widocznej przerwy izolacyjnej w połączeniu z możliwością
szybkiej wymiany wyłącznika.
Podstawa wysuwna zawiera kompletny zestaw akcesoriów do montażu wyłączników /
rozłączników o konstrukcji wysuwnej.
Podstawę należy wyposażyć w:
- 3-biegunowy blok wyłącznika 3VT2725-.AA36-0AA0
- 4-biegunowy blok wyłącznika 3VT2725-.AA56-0AA0 lub 3VT2725-.AA56-0AA0
Pozycje wyłącznika
Wyłącznik w technice wysuwnej może znajdować się w trzech pozycjach:
1. Podłączony (pozycja pracy)
2. Wysunięty - TEST (pozycja konserwacji)
3.Odłączony
Instrukcja obsługi 3VT
48
Akcesoria dodatkowe
4.7 Podstawy wysuwne
Operacje na wyłączniku w technice wysuwnej:
Przygotowanie wyłącznika do wsunięcia do kasety
Należy się upewnić,
że wyłącznik, który
zamierzasz wsunąć do kasety
posiada odpowiednią blokadę
w postaci trzpienia
wkładanego od tyłu, brak
trzpienia oznacza
niekompletny lub uszkodzony
wyłącznik. W celu
uzupełnienia zgłoś się do
serwisu. Wyłącznik powinien
być w stanie „TRIP”
Wsuwanie wyłącznika do kasety – pozycja testu
Należy umieść wyłącznik w
szynach kasety. Następnie
pchnąć do pierwszego
dźwięku „Klick”.
Wsuwanie wyłącznika do kasety – pozycja pracy
Instrukcja obsługi 3VT
49
Akcesoria dodatkowe
4.7 Podstawy wysuwne
Wcisnąć przyciski
odblokowujące dźwignię.
Dźwignią wsunąć wyłącznik.
Wysuwanie wyłącznika z kasety
Należy się upewnić, że
wyłącznik, który ma zostać
wysunięty z kasety jest
wyłączony.
Wcisnąć przyciski ①
odblokowujące dźwignię.
Następnie dźwignia wysunąć
wyłącznik.
Ponownie kliknąć przyciski
odblokowujące i wyjąć
wyłącznik z kasety.
Blokowanie kasety
Instrukcja obsługi 3VT
50
Akcesoria dodatkowe
Kasetę można zablokować w
każdej z trzech ustalonych
pozycji poprzez wyciągnięcie
ucha blokującego i założenie
kłódek.
UWAGA
Wyłącznik w wersji wysuwnej z napędem silnikowym należy przed każdą zmianą pozycji
ustawić tak, aby napęd silnikowy znajdował sie w pozycji MANUAL
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie stosować wyłącznika bez trzpienia blokującego (wkładanego od tyłu wyłącznika)
Instrukcja obsługi 3VT
51
Akcesoria dodatkowe
4.8 Podstawy wtykowe
4.8
Podstawy wtykowe
Wersja wtykowa wyłącznika / rozłącznika przeznaczona jest do zastosowań, gdzie
wymagane jest stworzenie widocznej przerwy izolacyjnej w połączeniu z możliwością
szybkiej wymiany wyłącznika.
Podstawa wtykowa zawiera kompletny zestaw akcesoriów do montażu wyłączników /
rozłączników o konstrukcji wtykowej
Podstawę należy wyposażyć w:
- 3-biegunowy blok wyłącznika 3VT2725-.AA36-0AA0
- 4-biegunowy blok wyłącznika 3VT2725-.AA56-0AA0 lub 3VT2725-.AA56-0AA0
Pozycje wyłącznika
Wyłącznik w technice wtykowej może znajdować się w dwóch pozycjach:
1. Podłączony (pozycja pracy)
2.Odłączony
Operacje na wyłączniku w technice wtykowej:
Wkładanie wyłącznika do podstawy wtykowej
Należy się upewnić, że wyłącznik, który zamierzasz wetknąć do podstawy wtykowej
posiada odpowiednią blokadę w postaci trzpienia wkładanego od tyłu, brak trzpienia
oznacza niekompletny lub uszkodzony wyłącznik. W celu uzupełnienia zgłoś się do
serwisu. Wyłącznik powinien być w stanie sprawnym.
① Odpowiednią siłą należy docisnąć wyłącznik tak, aby przylegał do kasety.
② Dokręć śruby mocujące wyłącznik w kasecie odpowiednim momentem.
Instrukcja obsługi 3VT
52
Akcesoria dodatkowe
4.8 Podstawy wtykowe
Blokowanie podstawy wyłącznika przed wkładaniem wyłącznika
Podstawę wtykową można zablokować
przed wkładaniem wyłącznika przez
założenie kłódek w określonym miejscu
wewnątrz
Demontaż wyłącznika z podstawy wtykowej przeprowadzić w kolejności odwrotnej do
wkładania wyłącznika do podstawy wtykowej.
UWAGA
Wyłącznik w wersji wtykowej z napędem silnikowym należy przed każdą zmianą pozycji
ustawić tak, aby napęd silnikowy znajdował sie w pozycji MANUAL
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie stosować wyłącznika bez trzpienia blokującego (wkładanego od tyłu wyłącznika)
Instrukcja obsługi 3VT
53
Serwis i przeglądy
5.1 Przeglądy – wymagane czasookresy
5
5
Serwis i przeglądy
5.1
Przeglądy – wymagane czasookresy
Odpowiednie częstotliwości inspekcji wyłączników muszą zostać określone przez
operatora (klienta), w zależności od warunków eksploatacji danego wyłącznika
SENTRON 3VTzaleca się stosować następujące czasookresy:

Co najmniej 1 raz na rok

W trakcie przestojów, po dłuższej pracy na obciążeniu powyżej 0,8 x In

Po każdym zadziałaniu wyzwalacza nadprądowego na skutek przeciążenia lub
zwarcia
5.2

Po każdym nieoczekiwanym wyłączeniu

Co 1000 łączeń wykonanych pod obciążeniem
Czynności podczas przeglądu:
Obudowa zewnętrzna wyłącznika:
1. Sprawdzić wszystkie widoczne elementy wyłącznika pod kątem pozostałości i
innych negatywnych zjawisk jakie mogą wystąpić z powodu uszkodzenia
obudowy
2. Usunąć pozostałości kurzu, smarów etc. szmatką niestrzępiącą suchą i czystą.
UWAGA
Nigdy nie używaj środków chemicznych lub wody do czyszczenia wyłącznika
UWAGA - Możliwe uszkodzenie wyłącznika należy przestrzegać.
Nie dokonywać napraw w obudowie plastikowej lub wnętrzu wyłącznika!
Wyłączniki zawierają tylko bezobsługowe komponenty.
3. Elektryczne i mechaniczne funkcje wyłącznika:
4. Sprawdzić mechaniczne funkcjonowanie styków wyłącznika – załączyć i
wyłączyć dźwignią.
Instrukcja obsługi 3VT
54
Serwis i przeglądy
5.3 Rozwiązywanie problemów
5. Funkcja mechanicznego załączania i wyłączania wyłącznika - przyciśnij
przycisk TRIP, jeśli jest dostępny, następnie zresetuj wyłącznik.
6. Sprawdzić funkcjonalnie obwody sterowania.
7. Sprawdzić połączenia szynowe / zaciski kablowe:

Sprawdź śruby zacisków kluczem dynamometrycznym

Sprawdź miejsca wejścia kabli do końcówek kablowych

Sprawdź miejsca zacisków

Uszkodzone zaciski należy wymienić, końcówkę prze przykręceniem oczyścić.
Wyzwalacz nadprądowy:
8. Sprawdź wyzwalacz elektroniczny i jeśli to konieczne, skoryguj ustawienia
elektronicznego wyzwalacza nadprądowego zgodnie z warunkami instalacji
zabezpieczanej
9. Elektroniczne wersje wyzwalaczy nadprądowych - ETU muszą być testowane
urządzeniem dedykowanym do tego celu
5.3
Rozwiązywanie problemów
Stan wyłącznika
Przyczyna problemu
Rozwiązanie problemu
Wyłącznik wyłączony
Nadmierna wartość
Wyłącznik działa prawidłowo i wyłącza przeciążenie,
przez przeciążenie
prądu roboczego
które wystąpiły. Sprawdź, czy prąd roboczy
przekroczył wyzwalaniem termicznym limit.
Przeprowadzić oględziny zacisków. Przebarwienia
wskazują, że zaciski są poluzowane. Odpowiednie
wartości momentu obrotowego zacisków znajdują się
w instrukcji obsługi dostarczonej z każdym
wyłącznikiem.
Instrukcja obsługi 3VT
55
Podłączenie przewodu
Przeprowadzić oględziny przebarwień zacisków.
do wyłącznika mogło
Przewody mogą się poluzować podczas pracy z
zostać wykonane
różnych przyczyn, takich jak drgania (aplikacje
nieprawidłowo
obrabiarek) i na zasilaniu przewodami aluminiowymi.
Serwis i przeglądy
5.3 Rozwiązywanie problemów
Stan wyłącznika
Przyczyna problemu
Rozwiązanie problemu
Temperatura
To może być problem w gorące letnie dni lub w
otoczenia jest zbyt
miejscach narażonych na działanie wysokich
wysoka
temperatur. Chociaż wszystkie wyłączniki SENTRON
VT są kalibrowane do stosowania w temperaturze
otoczenia 55 ° C, to temperatury w rozdzielnicy mogą
przekroczyć poziom. Być może konieczna będzie
zmiana parametrów nastaw wartości Ir.
Wyzwalacz
Jeżeli żadna z powyższych sugestii nie ma
nadprądowy jest
zastosowania, wyzwalacz nadprądowy należy
niepoprawnie
zdemontować z wyłącznika i sprawdzić pod kątem
zainstalowany w bloku
przebarwień głównie w okolicach toru prądowego.
wyłącznika
Należy bezwzględnie przestrzegać poprawności
montażu wyzwalacza w bloku wyłącznika
Wyłącznik wyłączony
Rozruchy silnika
przez zwarcie
Mechaniczne i
Ustaw wyzwalacz magnetyczny na następną wyższą
wartość, przy której wyłącznik nie wyzwala.
Piki prądowe np.:
Prąd w piku w wysokości do 20-krotności prądu
podczas przełączania
znamionowego silnika, może wystąpić, gdy zmienia
rozruchu gwiazda-
się układ z gwiazdy na trójkąt. W tym przypadku,
trójkąt następuje 20
wyzwalacz zwarciowy I musi być ustawiony na
krotne zwiększenie
wyższą wartość. Jednakże, może to doprowadzić do
prądu
utraty funkcji żądanej ochrony silnika.
Wysokie zawilgocenie
Wyłączniki nie mogą być stosowane w środowiskach
elektryczne funkcje:
o wysokiej wilgotności powietrza, ponieważ może to
spowodować problemy dielektryczne izolacji. W takich
środowiskach należy podjąć właściwe środki jak
umieszczenie wyłącznika w obudowie.
Korozja
Wyłączniki nie są zaprojektowane do stosowania w
środowiskach agresywnych. W takich warunkach,
wyłącznik powinien być zainstalowany w obudowie.
Instrukcja obsługi 3VT
56
Serwis i przeglądy
5.3 Rozwiązywanie problemów
Stan wyłącznika
Przyczyna problemu
Rozwiązanie problemu
Nieprawidłowo
Określić, jakie typy akcesoriów wewnętrznych są
działające akcesoria
zainstalowane. Zdejmij pokrywę wyłącznika i określ
wewnętrzne
rodzaj akcesoriów za pomocą nr zamówienia
wyłącznika. Następnie należy sprawdzić poprawność
funkcjonowania:.
•Wyzwalacza podnapięciowy:
Zapewnić prawidłowe napięcie zasilania do
wyzwalacza podnapięciowego gdyż inaczej, wyłącznik
nie może być uruchomiony.
• Wyzwalacz wzrostowy/napięciowy:
Zapewnić prawidłowe napięcie zasilania do
wyzwalacza napięciowego gdyż inaczej, wyłącznik
może zostać uruchomiony.
• Styki pomocnicze i alarmowe: nie mają żadnego
wpływu na funkcjonowanie wyłącznika.
Napęd silnikowy nie
Nieprawidłowe
Sprawdź poprawność sterowania poprzez napęd
załącza
napięcia i długości
silnikowy. Sprawdź czy została zastosowana blokada
sygnałów sterowania
mechaniczna (patrz rozdział Blokady mechaniczne
cięgnowe)
Nieprawidłowo
Sprawdź czy napęd został zainstalowany w
zainstalowany napęd
prawidłowy sposób, czy dźwignia znajduje sie w
okienku napędu silnikowego.
Kontakt z serwisem
Jeśli wskazówki nie przyniosły rozwiązania, odpowiednie wsparcie można uzyskać
również pod adresem [email protected]
Instrukcja obsługi 3VT
57
Schematy połączeń
6.1 Schemat obwodów sterowania 3VT2
6
6
Schematy połączeń
6.1
Schemat obwodów sterowania 3VT2
Ogólny schemat sterowania wyłącznika 3VT2 3-biegunowy wraz z akcesoriami
Instrukcja obsługi 3VT
58
Schematy połączeń
6.1 Schemat obwodów sterowania 3VT2
Ogólny schemat sterowania wyłącznika 3VT2 4-biegunowy wraz z akcesoriami
Instrukcja obsługi 3VT
59
Schematy połączeń
6.2 Schemat obwodów sterowania 3VT3
6.2
Schemat obwodów sterowania 3VT3
Ogólny schemat sterowania wyłącznika 3VT3-biegunowy wraz z akcesoriami
Instrukcja obsługi 3VT
60
Schematy połączeń
6.2 Schemat obwodów sterowania 3VT3
Ogólny schemat sterowania wyłącznika 3VT3 4-biegunowy wraz z akcesoriami
Instrukcja obsługi 3VT
61
Schematy połączeń
6.2 Schemat obwodów sterowania 3VT3
Instrukcja obsługi 3VT
62

Podobne dokumenty