Uchwała Nr 3 -wniosek o zwiększenie środków finansowych

Transkrypt

Uchwała Nr 3 -wniosek o zwiększenie środków finansowych
Uchwała Nr 3/11
Gminnej Rady Sportu
z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie zwiększenia środków finansowych w budŜecie gminy na 2011r.
Na podstawie § 8 Regulaminu działania Gminnej Rady Sportu stanowiącego
załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/11 Burmistrza Moniek z dnia 21 stycznia 2011r.
w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz
ustalenia regulaminu jej działania, Gminna Rada Sportu uchwala co następuje:
§1
Gminna Rada Sportu wnioskuje do Burmistrza Moniek o zwiększenie na 2011 rok środków
finansowych do kwoty 230 tys. zł na realizację zadań publicznych przeznaczonych. na
dofinansowanie działalności statutowej organizacji pozarządowych i klubów sportowych z
terenu Gminy Mońki.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia .
Przewodniczący Gminnej Rady Sportu
Zbigniew Stypułkowski

Podobne dokumenty