Zarządzanie Inwestycjami Budowlanymi

Transkrypt

Zarządzanie Inwestycjami Budowlanymi
Studia podyplomowe, kursy i szkolenia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin tel. 63249-72-34
www.pwsz.konin.edu.pl/podyplomowe
STUDIA PODYPLOMOWE „Zarządzanie Inwestycjami Budowlanymi”
Cel
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu organizacji procesu
projektowego i budowy obiektów oraz koordynacji międzybranżowej. Wiedza i umiejętności zdobywane
podczas studiów odwołują się przede wszystkim do następujących dyscyplin naukowych: budownictwo,
architektura, inżynieria środowiska oraz nauki o zarządzaniu.
Adresaci
Studia przeznaczone są dla osób, których zadaniem będzie kierowanie pracami zespołów roboczych przy
projektowaniu i realizacji inwestycji, a także w jednostkach administracji państwowej i samorządowej
związanych z budownictwem.
Wykładowcy
Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy zajmujący się teoretycznymi aspektami budownictwa,
architektury i organizacji pracy oraz osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy w przedsiębiorstwach
projektowych i wykonawczych.
Plan studiów
•
Język angielski biznesowy
•
Negocjacje
•
Kodeks postępowania administracyjnego
•
Prawo zamówień publicznych
•
Prawo gospodarcze w działalności inwestycyjno-budowlanej
•
Przetargi na usługi budowlane
•
Praktyka Prawa Budowlanego
•
Organizacja pracy zespołowej
•
Elementy planowania przestrzennego
•
Fazy procesu projektowego
•
Rysunek odręczny komunikatywny
•
Komputerowe wspomaganie projektowania
•
Przygotowanie procesów realizacji budowy
•
Sterowanie przebiegiem realizacji budowy
•
Koordynacja projektu budowlanego
Czas trwania
•
•
•
dwa semestry
270 godzin
18 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-17:30)
Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych
w planie studiów oraz złożenie egzaminu końcowego, który obejmuje problematykę przedmiotów
prowadzonych w ramach studiów. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez uwzględnienie
oceny uzyskanej z egzaminu końcowego oraz ocen uzyskanych z czterech egzaminów przedmiotowych:
• Praktyka Prawa Budowlanego
• Komputerowe wspomaganie projektowania,
• Przygotowanie procesów realizacji budowy,
• Sterowanie przebiegiem realizacji budowy.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Koszt uczestnictwa
około 2000 zł/semestr
Dla absolwentów PWSZ w Koninie 1800 zł/ semestr

Podobne dokumenty