Karta zmiany danych

Transkrypt

Karta zmiany danych
Karta zmiany danych Klienta
ID Klienta (z systemu transakcyjnego):
Zmiana wzoru podpisu
Dane osobowe
Imiona i Nazwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Nazwa dokumentu tożsamości
Seria i nr dokumentu tożsamości
PESEL
NIP
Imię ojca
Imię matki
Obywatelstwo
Status dewizowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną
Nazwisko rodowe matki
Dane adresowe
Adres zameldowania
Adres do korespondencji
Przekazanie zmian danych do Agenta Transferowego:
- ProService Agent Transferowy Sp. z o.o., ul. Puławska 436, 02-801 Warszawa
- Atlantic Fund Services, ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa
- Biuro Usług Transferowych Banku Zachodniego WBK SA ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
 Wyrażam zgodę nie wyrażam zgody na równoczesne przekazanie dyspozycji zmiany danych osobowych do właściwego Agenta Transferowego
 nie dotyczy
ID Klienta
Numer Klienta
Rola
(modulo)
(Właściciel/ współwłaściciel/ pełnomocnik/ poręczyciel/
ubezpieczony, przedstawiciel ustawowy, użytkownik)
Uwaga: zmiana zostanie wprowadzona do wszystkich systemów informatycznych Deutsche Banku Polska S.A. na podstawie Karty Zmiany Danych Klienta i
dotyczyć będzie wszystkich produktów posiadanych w Deutsche Bank Polska S.A.
Podpis Klienta
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego: 2 651 449 384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP 676-01-07-416.
www.deutschebank.pl
WZ/2008/08/05
Data przyjęcia wniosku, pieczątka imienna i podpis osoby przyjmującej wniosek

Podobne dokumenty