Samodzielny Pracownik Bankowy

Transkrypt

Samodzielny Pracownik Bankowy
Opis wymogów – Standard Specjalisty Bankowego z zakresu analizy
kredytowej i fundamentalnej
Wymagania:
Zdany egzamin pisemno-ustny na poziomie Specjalisty Bankowego. Aby przystąpić do egzaminu
na poziomie Specjalisty Bankowego, to wcześniej należy mieć zdany egzamin na poziomie
Dyplomowanego Pracownika Bankowego, np. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB.
Aby uzyskać stopień Specjalisty Bankowego, to wymagane jest posiadanie stopnia zawodowego
Dyplomowanego Pracownika Bankowego, potwierdzonego Certyfikatem ZBP.
1. Polityka kredytowa banku:
o elementy polityki kredytowej
o produkty kredytowe (usługi udzielenia kredytu i usługi przyrzeczenia udzielenia
kredytu)
o specyfika poszczególnych form finansowania
o procedura kredytowa (etapy procedury kredytowej, specyfika procedur na
przykładzie wybranych banków: bank uniwersalny, bank hipoteczny, bank
spółdzielczy)
2. Sprawozdawczość finansowa firmy:
o bilans
o rachunek zysków i strat
o sprawozdanie z przepływów pieniężnych
o informacja dodatkowa
o powiązania poszczególnych sprawozdań finansowych
o interpretacja poszczególnych sprawozdań i informacje dla potrzeb oceny zdolności
kredytowej
o sprawozdawczość finansowa pełna
o sprawozdawczość finansowa uproszczona
3. Wartość pieniądza w czasie:
o istota i rodzaje stopy procentowej
o odsetki proste i złożone
o rodzaje płatności
o plan spłaty kredytu – formy spłaty, karencja spłaty
4. Zarządzanie ryzykiem kredytowym:
o identyfikacja ryzyka kredytowego
o przyczyny, rodzaje i skutki ryzyka kredytowego
o instrumenty zarządzania ryzykiem kredytowym (limity, rezerwy celowe, wymóg
kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego)
o modele ryzyka kredytowego
1
rating i jego wykorzystanie w ocenie ryzyka kredytowego
kredytowe instrumenty pochodne (derywaty)
metody pomiaru ryzyka kredytowego
analiza ryzyka kredytowego pojedynczego kredytu
analiza ryzyka portfela kredytowego
Analiza ekonomiczno-finansowa firmy:
o sprawozdawczość finansowa jako źródło analizy finansowej
o ocena dynamiczna i statyczna firmy
o ocena wstępna sprawozdań finansowych
o ocena rozwinięta – ocena płynności finansowej, ocena zadłużenia firmy, ocena
rentowności, ocena sprawności działania, ocena rynkowa firmy
o prognozowanie upadłości firmy – analiza dyskryminacyjna
o nowe mierniki w ocenie firmy
Analiza kredytowanych przedsięwzięć inwestycyjnych:
o organizacja procesu inwestycyjnego
o źródła finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego
o mierniki oceny przedsięwzięcia – wartość zaktualizowana (NPV), wewnętrzna stopa
zwrotu (IRR)
o okres zwrotu
o decyzje inwestycyjne przy uwzględnieniu inflacji
o obszary ryzyka inwestycyjnego
Analiza wniosków kredytowych MSP:
o formy organizacyjno-prawne MSP
o zakres informacji i założeń do biznes planu
o elementy biznes planu MSP
o przygotowanie i ocena uproszczonego bilansu i rachunku wyników
o analiza ekonomiczna
o analiza wrażliwości
o próg rentowności
Analiza ekonomiczno-finansowa firm leasingowych:
o forma działalności firmy leasingowej
o rodzaje operacji bankowych p[przeprowadzanych z firma leasingową
o analiza sprawozdań finansowych firmy leasingowej
o monitorowanie terminowości obsługi zadłużenia
Ocena efektywności produktów kredytowych:
o metody ustalania efektywności produktów kredytowych
o wskaźniki efektywności produktów kredytowych
o związki między oprocentowaniem a marżą
o rodzaje opłat i marż w odniesieniu do produktów kredytowych
Zabezpieczenia kredytów:
o rodzaje zabezpieczeń: osobiste i rzeczowe
o kryteria wyboru zabezpieczenia przez bank
o cechy poszczególnych form zabezpieczenia, w tym gwarancji bankowych
o fundusze poręczeniowe
o sekurytyzacja a zabezpieczenia
Restrukturyzacja trudnych kredytów:
o wybrane możliwości restrukturyzacji zadłużenia
o umowa restrukturyzacyjna
o ugoda cywilnoprawna
o postępowanie upadłościowe i naprawcze
o zamiana wierzytelności na akcje i udziały, skutki finansowe przejmowania majątku i
umarzania wierzytelności
o sekurytyzacja wierzytelności banku
o
o
o
o
o
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2
12. Windykacja wierzytelności bankowych:
o rodzaje odpowiedzialności cywilnej w relacjach bank – klient
o wstępne czynności restrukturyzacyjne
o postępowanie zabezpieczające
o dochodzenie roszczeń w drodze postępowania egzekucyjnego
o roszczenia paulińskie
13. Negocjacje z klientem:
o zasady komunikacji interpersonalnej
o komunikacja werbalna i pozawerbalna
o bariery komunikacji, jako przyczyna konfliktów
o praktyczne zasady prowadzenia negocjacji
o umiejętność doradzania
3

Podobne dokumenty