Grudzień 2015 - Ziemia Ropczycka

Komentarze

Transkrypt

Grudzień 2015 - Ziemia Ropczycka
IEMIA
Z
ROPCZYCKA
ISSN 1508-4604
GAZETA POWIATOWA
NR 12 (290)
GRUDZIEŃ 2015
CENA 2,50 ZŁ
(w tym 5% VAT)
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ
Fot. Wiesław Maziarz
IWIERZYCE l OSTRÓW l ROPCZYCE l SĘDZISZÓW MŁP. l WIELOPOLE SKRZ.
Magicznych
świąt Bożego Narodzenia
oraz
szczęśliwego
Nowego 2016 Roku
życzy Redakcja
ROPCZYCE
SPIS TREŚCI
WIEŚCI Z MAGISTRATU ...........................................................................4-5
OBRADOWAŁA RADA MIEJSKA ...................................................6-7
SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA ....................................................8-15
• Podsumowanie roku inwestycyjnego w gminie Ropczyce
• Nowe zasady i stawki za śmieci • Szacunek dla honorowych
krwiodawców • Poznają i chronią - pątnicy w strażackich
mundurach • Z działań policji • 25-lecie Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach • Z życia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach • Harcerska
gwiazdka z nieba • W trosce o najmłodszych
Święto Niepodległości
Uroczystości z okazji 11 listopada w 97. rocznicę odzyskania
niepodległości, rozpoczęły się z mszą św. za Ojczyznę z intencji
Samorządu Ropczyc. Kościół farny zgromadził mieszkańców,
samorządowców, liczne poczty sztandarowe oraz młodzież.
Koncelebrze przewodniczył ks. dziekan dekanatu ropczyckosędziszowskiego, Powiatowy Kapelan Związku OSP RP ks.
Leopold Kordas.
Szczegóły na str. 4
CENTRUM KULTURY IM. JÓZEFA MEHOFFERA
W ROPCZYCACH .........................................................................................15
• Podróże w literaturze
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W ROPCZYCACH ...................................................................................16-18
• Biblioteka poleca • Spotkanie autorskie z Małgorzatą
Karoliną Piekarską • Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
• Biblioteczna Akcja: e-motywacja • Elmer w bibliotece
• Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ GMINY ROPCZYCE ..........................19-23, 26
• Zaczarowany świat bajek • Światowy Dzień Pluszowego
Misia • Jesienny bal w Przedszkolu nr 1 w Ropczycach • Gimnazjaliści walczą z mową nienawiści • Z życia przedszkola
w Lubzinie • Magiczny biwak • Babcina spiżarka bez
e-ziarnka • Święto Niepodległości w Zespole Szkół w Lubzinie • W Niedźwiadzie też świętowano • Śpieszmy się kochać
ludzi, tak szybko odchodzą
Tradycyjnie, w uroczystościach patriotycznych uczestniczą poczty sztandarowe
z różnych instytucji i jednostek
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ROPCZYCACH ..............................27
• Matematyka przynosi sukcesy
ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-TECHNICZNYCH W ROPCZYCACH ...............27
• Kursy informatyczne • Informatycy w krajowej czołówce
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. DR JANA ZWIERZA W ROPCZYCACH .....28-29
• Gry planszowe pomocne w nauczaniu • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży • Śpiewać, tylko to więcej
nic • Bądźmy życzliwi • Szkolni krwiodawcy
Program artystyczny przygotowała młodzież z ZS nr 2 w Ropczycach
WIADOMOŚCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE .....................30-32
TO I OWO ..................................................................................................32-39
• Co nam powiedzą zwierzęta w Wigilię? • Grudzień • Idą
święta • Dieta, nowości i nowe trudności • Bóle głowy i migreny • Modne paznokcie! • Boże Narodzenie - czas kolęd
• Krzyżówka świąteczna
PTTK ROPCZYCE ....................................................................................40-41
• O historii i dniu dzisiejszym • Powrót do początków
WIADOMOŚCI SPORTOWE .................................................................41-45
• Sukces dziesięciolatków Soccera! • Turniej koszykówki
gimnazjalistów • Piłka nożna • Grad medali w Tyszowcach
• X Plebiscyt „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie
- 2015” • Sukcesy młodych karateków
IEMIA
Z
ROPCZYCKA
GAZETA POWIATOWA
W koncercie patriotycznym wystąpiła ropczycka orkiestra dęta, chór
Bell Canto z Małej oraz solista Jakub Kołodziej
Fot. P. Skałuba, B. Pomaraniec
• Święto Niepodległości • Gminny wieczór andrzejkowy
• W żółwim tempie, ale skutecznie • Wartość człowieka mierzy się dobrocią
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej w Ropczycach. Nakład: 1200 egz.
Zespół redakcyjny: Teresa Kiepiel – red. nacz., Elżbieta Kosydar, Agnieszka Szela, Edyta Pazdan, Piotr Skałuba, Jolanta
Kaszowska, Marcin Świerad – red. Wielopole Skrz. Współpracują: Katarzyna Sikora, Maria Wójcik, Barbara Traciak
(Sędziszów Młp.).
Adres redakcji: ul. Bursztyna 1, 39-100 Ropczyce. Dyżury redakcyjne: czwartek w godz. 10.00-12.00 w Centrum Kultury
tel. 17 22-18-228. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych tekstów.
Za treść poszczególnych artykułów odpowiadają ich autorzy. Druk: Drukarnia „Duet”, tel. 17 87-11-281.
Reklamy prosimy przesyłać na e-mail: [email protected], [email protected]
www.gazeta-ziemiaropczycka.pl
Miesięcznik Powiatowy „Ziemia Ropczycka” jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej
Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy;
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich.
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.
Niebo ziemi, niebu ziemia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia...
Krzysztof Dzikowski
Z okazji świąt Bożego Narodzenia
Czytelnikom oraz Przyjaciołom biblioteki
życzymy wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju i radości.
Niech nadchodzący 2016 rok będzie dla Państwa
czasem spełnionych nadziei oraz realizacji
osobistych i zawodowych zamierzeń.
Dyrekcja i pracownicy
Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej
w Ropczycach
Wszystkim naszym
klientom i konsumentom
składamy
najserdeczniejsze życzenia
spokojnych i pełnych radości
Świąt Bożego Narodzenia,
a także pomyślności
i samych sukcesów w Nowym Roku 2016
Zarząd i pracownicy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ropczycach
WIEŒCI Z MAGISTRATU
WIEŚCI Z MAGISTRATU
Urząd Miejski w Ropczycach
39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1
tel. (17) 22 10 510, fax. (17) 22 10 555
e-mail: [email protected]
www.ropczyce.eu
Dni pracy: pn. 8.30-16:30
wt.-pt. 7:30-15:30
Przyjęcia stron przez burmistrza:
poniedziałek 14:00-16:00
piątek 8:00-12:00
(szczegółowy plan na stronie internetowej UM)
Bolesław Bujak – Burmistrz
Wiesław Maziarz – Zastępca Burmistrza
Urząd Stanu Cywilnego
tel. (17) 22 10 538
Referat Spraw Organizacyjnych
i Obywatelskich
tel. (17) 22 10 520
Ewidencja Ludności
tel. (17) 22 10 526
Ewidencja Działalności Gospodarczej
tel. (17) 22 20 271
Referat Budżetu i Finansów
tel. (17) 22 10 540
Referat Podatków
tel. (17) 22 10 546
podatki z terenu miasta
tel. (17) 22 10 545
podatki z terenów wiejskich
tel. (17) 22 10 548
opłaty za śmieci
Referat Budownictwa, Planowania
Przestrzennego i Nieruchomości
tel. (17) 22 10 560, 564
decyzje o warunkach zabudowy,
wyrysy z miejscowego planu, podział,
sprzedaż nieruchomości i inne
Referat Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Odpadami
tel. (17) 22 10 557
spory wodne, wycinka drzew, decyzje
środowiskowe, gospodarka odpadami
Referat Dróg i Gospodarki
Mieszkaniowej
tel. (17) 22 10 531, 532
utrzymanie dróg i ulic miejskich
tel. (17) 22 10 530
dodatki mieszkaniowe
Referat Rozwoju Gospodarczego
tel. (17) 22 10 565
Referat Programów Pomocowych
i Rozwoju
tel. (17) 22 10 558
Referat Zamówień Publicznych
tel. (17) 22 20 275
Biuro Rady Miejskiej
tel. (17) 22 10 535
Zespół ds. Promocji Gminy
tel. (17) 22 10 559
Pożytek Publiczny
tel. (17) 22 10 523
STR. 4
Ropczyckie obchody Œwiêta
Niepodleg³oœci
Obchody uroczystoœci 11 listopada w 97. rocznicê odzyskania
niepodleg³oœci, tradycyjnie rozpoczê³y siê z msz¹ œw. za Ojczyznê z intencji Samorz¹du. Koœció³ farny zgromadzi³ mieszkañców, samorz¹dowców, liczne
poczty sztandarowe oraz m³odzie¿. Koncelebrze przewodniczy³ ks. dziekan dekanatu ropczycko-sêdziszowskiego, Powiatowy Kapelan Zwi¹zku OSP RP
ks. Leopold Kordas. Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa burmistrz
Ropczyc, zastêpca oraz Prezydium Rady Miejskiej, z³o¿yli wi¹zanki kwiatów pod tablicami pami¹tkowymi przy koœciele oraz
pod pomnikiem papie¿a Jana
Paw³a II. W dalszej czêœci uroczystoœci nast¹pi³o z³o¿enie kwia-
tów w rynku, pod Pomnikiem
Pamiêci.
Po z³o¿eniu kwiatów przez
pos³a RP, delegacje samorz¹dów, s³u¿b mundurowych, instytucji, przedstawicieli zak³adów
pracy, firm i placówek oœwiatowych, burmistrz Boles³aw Bujak
w krótkim okolicznoœciowym
przemówieniu przypomnia³,
czym jest niepodleg³oœæ; przekaza³ tak¿e, wszystkim uczestnikom
Œwiêta Niepodleg³oœci, ¿yczenia
oraz podziêkowania za udzia³
Dzieñ Pracownika Socjalnego
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz 25-lecia powo³ania Oœrodków Pomocy Spo³ecznej w Polsce, 20 listopada br.
burmistrz Boles³aw Bujak spotka³ siê z pracownikami placówek pomocy spo³ecznej z naszej
gminy: Miejsko-Gminnego
Dotacja na remonty zabytkowych koœcio³ów
Decyzj¹ Samorz¹du Miasta
i Gminy Ropczyce przyznano
pomoc w pracach restauracyjnych zabytkowych koœcio³ów
wpisanych do rejestru zabytków znajduj¹cych siê na naszym terenie. Podczas paŸdziernikowej sesji Rady Miejskiej radni, na wniosek ksiê¿y proboszczów, podjêli uchwa³ê w sprawie przyznania dotacji celowej
na odbudowê zabytkowego o³tarza Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy w koœciele pw. Przemienienia Pañskiego w Ropczycach
oraz remont zabytkowego ogrodzenia koœcio³a w parafii pw.
Œw. Miko³aja Biskupa w Lubzinie. £¹czna kwota przyznanych
dotacji to 20 tys. z³.
w uroczystoœciach. Szczególne
s³owa skierowa³ do m³odzie¿y.
Nastêpnie zebrani przeszli do
Centrum Kultury, gdzie program
artystyczny pt. „Niepodleg³oœæ”
przygotowa³y dzieci i m³odzie¿
z Zespo³u Szkó³ Nr 2. W monta¿u
s³owno-muzycznym przybli¿y³y
historiê Polski i ciê¿k¹ drogê do
odzyskania niepodleg³oœci.
W godzinach popo³udniowych
równie¿ w CK odby³ siê koncert
pieœni i melodii patriotycznych
w wykonaniu ropczyckiej Orkiestry Dêtej pod batut¹ Edwarda
Guzika, chóru Bell Canto z Ma³ej
przygotowanego przez dyrektora
szko³y Stanis³awa Strza³kê oraz
przy udziale wokalisty – tenora Jakuba Ko³odzieja. Wykonywane
by³y znane i popularne piosenki
¿o³nierskie, w œpiewanie których
chêtnie w³¹czy³a siê publicznoœæ.
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
Œrodowiskowego Domu Samopomocy, Dziennego Domu Pobytu Emerytów Rencistów
i Osób Samotnych oraz szefami
instytucji w zakresie pomocy spo³ecznej o charakterze powiatowym: Centrum Pomocy Rodzinie, Warsztatów Terapii Zajêciowej Caritas oraz PCK.
Burmistrz podziêkowa³ wszystkim zebranym za zaanga¿owanie w pracê na rzecz osób potrzebuj¹cych. Wszystkim, którzy
œwiêtuj¹ Dzieñ Pracownika Socjalnego ¿yczy³ wielu si³ i pogody ducha.
Podziêkowania i gratulacje
z okazji jubileuszu z³o¿y³ pracownikom Wies³aw Rygiel – kierownik Miejsko-Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej. Do ¿yczeñ
do³¹czy³ siê równie¿ obecny na
spotkaniu ks. dr Stanis³aw Mazur – proboszcz ropczyckiej fary,
a tak¿e ks. dr Piotr Potyra³a –
wicedyrektor Caritas Diecezji
Rzeszowskiej, który przekaza³
gratulacje od Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej oraz dyrektora Podkarpackiego Caritas.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
WIEŒCI Z MAGISTRATU
Budowa kolejnego bloku przy
ul. Mehoffera
Dobieg³y koñca prace przy
budowie pierwszego bloku
mieszkalnego na osiedlu przy
ul. Mehoffera w Ropczycach.
Towarzystwo Budownictwa
Spo³ecznego uzyska³o ju¿ decyzjê na u¿ytkowanie. W chwili
obecnej w³aœciciele mieszkañ
prowadz¹ prace wykoñczeniowe, a najemcy oczekuj¹ na zagospodarowanie. Czêœæ mieszkañ w³asnoœciowych jest jeszcze
do nabycia.
W zwi¹zku z przyjêtym przez
rz¹d rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów w sprawie warunków
i trybu finansowania zwrotnego
w ramach realizacji przez Bank
Gospodarstwa Krajowego rz¹dowego programu wsparcia
budowy mieszkañ na wynajem
o umiarkowanym czynszu, Samorz¹d Ropczyc podj¹³ decyzjê
o przyst¹pieniu do programu.
Projekt zak³ada zwiêkszenie dostêpnoœci mieszkañ dla rodzin
oraz osób m³odych, rozpoczynaj¹cych aktywnoœæ zawodow¹.
Mieszkania budowane w ramach
programu bêd¹ wynajmowane
na stabilnych i atrakcyjnych finansowo warunkach. Gminna
spó³ka TBS do koñca lutego z³o¿y wniosek o dofinansowanie.
Œrodki bêd¹ przyznawane w drodze konkursu. W zwi¹zku z tymi
planami, Samorz¹d Ropczyc zabezpieczy³ w bud¿ecie na rok
przysz³y œrodki finansowe na
projekt nowego budynku mieszkalnego wraz z infrastruktur¹, na
którego wykonanie TBS podpisa³ stosown¹ umowê. Projekt
obejmuje 24 mieszkania, z czego wiêkszoœæ bêdzie pod wynajem. Ponadto, zlecony zosta³
projekt budowy chodnika przy
ul. Skorodeckiego, który komunikowa³ bêdzie to osiedle z ul.
Wyszyñskiego w okolicy ZOZ-u.
Ni¿sze op³aty dla przewoŸników korzystaj¹cych z dworca
autobusowego
W zwi¹zku z przejêciem przez
Gminê Ropczyce dworca autobusowego, od 1 stycznia 2016 r.
Samorz¹d Ropczyc znacz¹co
obni¿a stawkê op³aty za korzystanie przez operatorów i przewoŸników z przystanków komunikacyjnych. Stawka w wysokoœci 0,05 z³ obowi¹zywaæ bêdzie
za jedno zatrzymanie œrodka
transportu na przystanku komunikacyjnym i 0,50 z³ za ka¿de zatrzymanie na dworcu. Wszelkie
op³aty z tytu³u korzystania z przy-
stanków i dworca, zgodnie z przepisami ustawy, stanowi¹ dochód
gminy, który przeznaczony jest
na pokrycie kosztów utrzymania
i remontów przystanków komunikacyjnych oraz kosztów przebudowy czy modernizacji. Intencj¹ Samorz¹du jest zwiêkszenie bezpieczeñstwa i wygody
u¿ytkowników transportu publicznego poprzez stworzenie
w obszarze dworca autobusowego g³ównego wêz³a transportu
komunikacyjnego w mieœcie.
Spotkanie promocyjne folderu w osiedlu Brzyzna
Rozbudowa i wyposa¿enie
¯³obka Miejskiego
w Ropczycach
Dobieg³y koñca prace zwi¹zane z rozbudow¹ ¯³obka Miejskiego w Ropczycach. W po³owie listopada dokonano odbioru
koñcowego zadania.
Dziêki realizacji tej inwestycji
do placówki od stycznia bêdzie
uczêszczaæ 66 dzieci – o 30 wiêcej, ni¿ obecnie. Zakres prac
obejmowa³ wykonanie przebudowy i remontu czêœci istniej¹cego budynku wraz z robotami
zewnêtrznymi, w tym m. in. wymian¹ posadzek, ok³adzin œciennych i stropowych, stolarki
drzwiowej i okiennej, przebudowê wewnêtrznej instalacji wodnej, c.o., kanalizacyjnej, p. po¿.
i elektrycznej. Wykonana zosta³a tak¿e klimatyzacja, monito-
ring i domofon. Przebudowane
zosta³o ogrodzenie wraz z bram¹,
taras oraz schody i chodniki. Oddano równie¿ do u¿ytku plac
zabaw o nawierzchni bezpiecznego upadku. W chwili obecnej
trwa wyposa¿anie nowych sal
w meble, zabawki, sprzêt RTV
i AGD oraz pomoce dydaktyczne w tym „magiczny dywan”, interaktywn¹ pomoc dydaktyczn¹
do æwiczeñ, gier i zabaw ruchowych. W najbli¿szym czasie nast¹pi rozstrzygniêcie konkursu
na nowe stanowiska pracy
w ¿³obku.
Burmistrz Ropczyc pozyska³
na tê inwestycjê dofinansowanie
z rz¹dowego programu „Maluch” w wysokoœci 750 tys. z³.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
21 listopada br. w remizie OSP
w Brzyznej odby³o siê spotkanie
zorganizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce
oraz Ko³o Gospodyñ Wiejskich
z osiedla Brzyzna. Celem spotkania by³a promocja lokalnego
folderu „Ocaliæ od zapomnienia
– dziedzictwo kulturowe i historyczne osiedla Brzyzna”. W pierwszej tego typu publikacji ksi¹¿kowej znajduje siê m.in. rys historyczny, dzia³alnoœæ KGW
oraz bogata dokumentacja fotograficzna – równie¿ obiektów
historycznych i ludzi z Brzyznej.
Publikacja ta by³a zwieñczeniem
realizowanego projektu.
Dziêki wspólnemu przedsiêwziêciu Stowarzyszenia oraz lo-
kalnego KGW, dofinansowanemu przez Samorz¹d Ropczyc,
uda³o siê przybli¿yæ m³odemu
pokoleniu wygl¹d dawniej wsi
i ¿ycia ówczesnej ludnoœci. Podczas realizacji projektu odby³y siê
m.in.: spotkania z seniorami,
wystawy oraz tematyczne warsztaty, na których przybli¿ono tradycje i historiê wsi. W spotkaniu
uczestniczyli m.in.: burmistrz
Boles³aw Bujak, prezes Zarz¹du
Wojewódzkiego Zwi¹zku Rolników Kó³ek i Organizacji Rolniczych Mieczys³aw Bochenek,
radni miejscy, zarz¹d osiedla
oraz OSP, szefowe KGW z gminy Ropczyce oraz licznie zgromadzeni mieszkañcy osiedla
Brzyzna.
STR. 5
OBRADOWA£A RADA MIEJSKA
XV sesja
30 paŸdziernika 2015 r.
Podczas obrad XV sesji Rada
Miejska w Ropczycach uchwali³a18 uchwa³ stanowi¹cych o:
l przyznaniu 600 tys. z³ dotacji
dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego, bêd¹cej udzia³em Gminy Ropczyce w przebudowie dróg powiatowych
na terenie so³ectwa NiedŸwiada, pod warunkiem
otrzymania przez powiat dotacji rz¹dowej na tê drogê,
l przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego
nieruchomoϾ dworca autobusowego przy ul. Zielonej,
l przyjêciu na 2016 rok stawek podatków lokalnych
stanowi¹cych tzw. dochody
w³asne Gminy,
l przyznaniu dotacji po 10 tys.
z³ na odnowê zabytków, to jest
na remont ogrodzenia koœcio³a œw. Miko³aja w Lubzinie oraz odbudowê o³tarza
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w koœciele Przemienienia Pañskiego w Ropczycach,
l aktualnych sprawach finansowo-bud¿etowych oraz
spo³ecznych.
W comiesiêcznym sprawozdaniu burmistrz Ropczyc Boles³aw Bujak poinformowa³
radnych o dzia³alnoœci administracji samorz¹dowej:
l w zwi¹zku z nabyciem nieruchomoœci dworca autobusowego, poprzez decyzjê Rady
w czêœci uchwa³odawczej, zosta³ postawiony pierwszy krok
na rzecz rewitalizacji tego
obszaru. Dotychczasowe prawo miejscowe stanowi³o, ¿e
znajduje siê tam tylko dworzec autobusowy. Przy opraSTR. 6
cowywaniu nowego planu
zagospodarowania bêd¹ poszukiwane nowe mo¿liwoœci
wykorzystania tej czêœci œródmieœcia. Jedn¹ z funkcji bêdzie centralny miejski dworzec autobusowy, z którego
na równych zasadach bêd¹
korzystaæ wszyscy chêtni przewoŸnicy. O tym równie¿ stanowi decyzja Rady podjêta
w czêœci uchwa³odawczej dotycz¹ca 50-groszowej op³aty
za jeden wjazd œrodka transportu. Idealnie, przede
wszystkim dla podró¿nych,
ale równie¿ i dla ruchu miejskiego, by³oby, aby ka¿dy autobus pospieszny, zwyk³y czy
bus przewo¿¹cy pasa¿erów
wje¿d¿a³ na ropczycki dworzec. Wówczas pasa¿erowie
nie czekaliby, czêsto w deszczu, czy w zimnie, na œrodek
transportu w ró¿nych miejscach miasta,
l podatki lokalne na przysz³y
rok zatwierdzone przez
Radê, bêd¹ w niezmienionej
wysokoœci obowi¹zywaæ trzeci rok. U pod³o¿a tej propozycji le¿y g³ównie znikoma
inflacja, brak wzrostu dochodów mieszkañców i niezwykle suche lato, czego skutki
odczuli przede wszystkim
rolnicy. Tym samym, niezmieniony dochód z podatków do bud¿etu Gminy, wytycza poziom i zakres wydatków bud¿etowych na przysz³y
rok. Naczeln¹ zasad¹ bêdzie
tu oszczêdnoœæ w sprawach
bie¿¹cych na rzecz przedsiêwziêæ rozwojowych. Dyskusjê
nad trudnymi problemami
bud¿etowymi rozpoczyna
przed³o¿ony Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej15 listopada projekt bud¿etu Gminy
na 2016 rok
l koñczy siê sezon inwestycyjny w 2015 roku. Przedsiêwziêcia odebrane i zmierzaj¹ce do zamkniêcia (w etapach zaplanowanych na bie¿¹cy rok) to:
– budynek wielofunkcyjny
w Brzezówce, przy czym decyzj¹ Rady w czêœci uchwa³odawczej zakres prac zosta³ poszerzony o wykonanie odwodnienia terenu; ponadto planuje siê zakoñczenie prac
w gara¿u i oddanie go do u¿ytku OSP jeszcze w tym roku,
– rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego i OSP w Lubzinie,
– modernizacja p³ywalni krytej wraz z dobudow¹ obiektu sauny (wykoñczenie wewn¹trz planuje siê na I kwarta³ przysz³ego roku),
– rozbudowa ¿³obka wraz z wyposa¿eniem,
– remont zespo³u boisk, tzw. Orlik przy Zespole Szkó³ nr 2.
Wœród nowych inwestycji jest
budowa szko³y w Brzezówce,
zainicjowana przez zakontraktowanie jej projektu technicznego. Zapowiedzi reformy
oœwiatowej (likwidacja gimnazjów i przywrócenie 8-klasowych
szkó³ podstawowych oraz w powrót 6-latków do zerówek) zmuszaj¹ do analizy zamierzeñ inwestycyjnych w dziedzinie oœwiaty. Dotyczy to Zespo³u Szkó³
nr 1. Zapowiadane przekszta³cenia to nie tylko ewentualnoœæ
zmiany planów inwestycyjnych.
To przede wszystkim ubytek
subwencji, gdy¿ ta „idzie” za
uczniem, a tak¿e mniejszy wymiar godzin lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów
w ka¿dej ze szkó³, dla których
organem prowadz¹cym jest
Gmina, przy niezmienionych
wydatkach na utrzymanie
obiektów oœwiatowych
l ostatnio zakoñczone i kontynuowane roboty drogowe
oraz wnioski o przyznanie
dotacji:
– droga w Gnojnicy Woli (jak
kilkakrotnie od pocz¹tku
inwestycji zaznaczano – najwiêksza inwestycja drogowa
w 2015 roku). Jej koszt to
prawie 2 miliony z³; finansowana jest po po³owie
z dotacji rz¹dowej i œrodków
w³asnych Gminy. Znacz¹co
poprawi ona jakoœæ i bezpieczeñstwo poruszania siê
w tym rejonie so³ectwa. Poprzedni¹ drog¹ budowan¹
z tego programu by³a ulica
Kolonia wraz z now¹ czêœci¹,
³¹cznikiem do drogi E4,
ko³o krzy¿a,
– wniosek o dotacjê na modernizacjê dróg w Lubzinie
(d³ugoœæ 3,8 km, wartoœæ
kosztorysowa równie¿ prawie 2 mln z³)
– chodnik na osiedlu Granice przy ulicy Leœnej (jako
ostatni etap realizowanego
projektu technicznego; ulica jest powiatowa, ale opracowanie projektu i budowa
chodnika finansowane s¹
ze œrodków gminnych),
– zmodernizowany odcinek
drogi na Porêbach Chechelskich do Cheche³ i £¹czek (jest to modernizacja
kolejnego odcinka tej drogi, tym razem 700-metrowego, przy udziale dotacji rz¹dowej w 80%)
– droga, tzw. „³¹cznik” w Gnojnicy Woli i 200 metrów drogi
w NiedŸwiadzie (wykonane
w ramach dotacji z Urzêdu
Marsza³kowskiego z funduszu ochrony gruntów rolnych)
– oœwietlenie uliczne: w Lubzinie na drodze powiatowej
w kierunku Brzezówki oraz
w NiedŸwiadzie Dolnej od
mostu do szko³y; rozpoczyna siê budowa nowego odcinka: od mostu w kierunku NiedŸwiada Budy
– chodniki na osiedlu Czekaj: od drogi wojewódzkiej
do koœcio³a oraz przy drodze wojewódzkiej od granicy z gmin¹ Ostrów w kierunku osiedla przy cukrowni.
(koszt drugiego chodnika
to 185 tys. z³. Gmina finan-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
OBRADOWA£A RADA MIEJSKA
mieszkuj¹cych nierucho- wiele innych spraw np. punksuje go w po³owie. Oprócz
moœæ. Bêdzie wynosiæ: 4,50z³ ty selektywnej zbiórki odpatego Gmina Ropczyce na
– ponad 5 osób i 5,50 z³ – dów, edukacja ekologiczna)
w³asny koszt wykona³a prodo 5 osób w³¹cznie. Op³ata i sum¹ wnoszonych op³at – pojekt budowlany)
za odpady niesegregowane wsta³a koniecznoœæ zmiany
– inne przedsiêwziêcia bie¿¹tych op³at.
wyniesie 14 z³,
ce: wybrukowanie alejek na
Jakie powinny byæ nowe
cmentarzu komunalnym l aktualnych sprawach wynikaj¹cych z ustawowych i bie- stawki op³at za odpady komu(126 m2), jesienne nasadze¿¹cych okolicznoœci oraz nalne? W analizie tego zagadnia kwiatów na rabatach miejwskazañ organów nadzoru, nienia zosta³y rozwa¿one
skich, przygotowanie zimodotycz¹cych np. aktualizacji wszelkie okolicznoœci, warunwego utrzymania dróg i ulic
w niektórych uchwa³ach po- ki i porównania wynikaj¹ce
W ci¹gu mijaj¹cego roku
datkowych, zasadach przy- z obecnie obowi¹zuj¹cego sysbud¿etowego radni decydoznawania dotacji na dzia³al- temu, a tak¿e sygna³y p³yn¹ce
wali o wymienionych inwestynoœæ placówek edukacyj- od mieszkañców. W zwi¹zku
cjach przez g³osowania,
nych innych, ni¿ gminne z tym, ¿e w tzw. terenie (obok
zw³aszcza w sprawach bud¿e(dotyczy tzw. przedszkola osiedli miejskich to równie¿
towych. Na zakoñczenie sezoochronki i szko³y w Brzezów- obszar so³ectw Lubziny, Brzenu robót drogowych dokonace), kredytu na sfinansowa- zówki, NiedŸwiady, Ma³ej,
li objazdu najwiêkszych przednie ostatniej raty za inwesty- Gnojnicy) firma odbieraj¹ca
siêwziêæ drogowych, co mia³o
cjê p.n. termomodernizacja odpady musi dotrzeæ do ka¿miejsce 30 paŸdziernika br.
budynków p³ywalni krytej dej nieruchomoœci z osobna,
do czasu otrzymania ostat- w przeciwieñstwie do zabudowy blokowej, gdzie odpady
niej transzy dotacji.
W czêœci informacyjnej bur- gromadzone s¹ zbiorowo
mistrz Boles³aw Bujak odniós³ w wyznaczonych miejscach –
siê do dwóch uchwa³ podjê- po konsultacjach zapropono27 listopada 2015 r.
tych przez Radê, a dotycz¹cych wano zmianê metody na naliRadni uchwalili 10 uchwa³ metody ustalenia op³aty i okre- czanie „od osoby” w zabudoœlenia stawki op³aty za gospo- wie jednorodzinnej. Przy
stanowi¹cych o:
l zatwierdzeniu „Planu go- darowanie odpadami komu- czym zosta³a zachowana wra¿spodarki niskoemisyjnej nalnymi oraz wzoru deklara- liwoœæ i ukierunkowanie na
Gminy Ropczyce” (plan za- cji o wysokoœci op³aty sk³ada- pomoc dla rodzin wielodzietwiera m.in. opis obecnej sy- nej przez w³aœciciela nieru- nych, wielopokoleniowych,
tuacji w rejonie w kwestii chomoœci. Zapozna³ osoby wyrazem czego s¹ (w odpasubstancji szkodliwych w po- uczestnicz¹ce w sesji, a za ich dach segregowanych) dwa
wietrzu, a tak¿e sposoby in- poœrednictwem innych miesz- przedzia³y op³at do 5 i ponad
westycyjne ich ogranicze- kañców, z przyczyn¹ i motywa- 5 osób. W rodzinach tzw. 3+
mi skierowania takich projek- nadal bêdzie obowi¹zywaæ ponia),
l ustaleniu op³aty za pobyt tów uchwa³ pod obrady Rady moc – zni¿ka wynikaj¹ca z gmindziecka w ¿³obku w wysoko- Miejskiej. Uchwa³a o metodzie nego programu Karta Rodzizagospodarowania odpadów ny Wielodzietnej.
œci 1 z³ za godzinê,
W zwi¹zku z nowelizacj¹ stal przyjêciu metody i stawek wprowadza nowoœæ w so³ecop³at za gospodarowanie twach oraz w zabudowie jedno- wek w³aœciciele nieruchomoodpadami komunalnymi rodzinnej na terenie miasta. œci (nie dotyczy to mieszkañZasad¹ ustawow¹ (ustawa ców bloków) bêd¹ zobowi¹zaoraz wzoru deklaracji. Jest to
o
utrzymaniu czystoœci i po- ni do aktualizacji deklaracji
nowelizacja systemowa, bêdzie obowi¹zywaæ od 1 kwiet- rz¹dku w gminach) jest, ¿e o odp³atnoœci. Bêdzie mo¿na
nia 2016 roku. W zabudo- op³ata za odbiór nieczystoœci tego dokonaæ w miejscowowie wielorodzinnej na tere- sta³ych jest powszechna (ka¿- œciach zamieszkania, w wyznanie miasta metoda i stawki da rodzina musi j¹ ponosiæ) czonych terminach, o czym
pozosta³yby bez zmian. oraz p³acona jest do urzêdów mieszkañcy zostan¹ poinforZmiana dotyczy nierucho- gmin i miast. O tym, jaka fir- mowani w zwyczajowy sposób.
moœci zamieszka³ych w zabu- ma bêdzie zajmowaæ siê od- Nadmieniæ nale¿y, ¿e w nodowie jednorodzinnej, za- biorem odpadów, ich neutra- wym systemie znaczna grupa
grodowej na terenie miasta lizacj¹, utylizacj¹, odstawia- mieszkañców bêdzie mia³a
i so³ectw oraz zabudowy wie- niem na wysypisko, itp. decy- odp³atnoœæ ni¿sz¹; dotyczy to
lorodzinnej poza miastem. duje przetarg. Tegoroczny w szczególnoœci gospodarstw
Bêdzie tu równie¿ obowi¹- przetarg opiewa na wartoœæ jednoosobowych i dwuosobozywa³a metoda naliczania wy¿sz¹, ni¿ poprzedni. A po- wych. Wynika to z metody naodp³atnoœci „od osoby”. niewa¿ kolejn¹ zasad¹ usta- liczania kosztów „od osoby”,
W przypadku segregowanej wow¹ jest nakaz bilansowania uwa¿anej za bardziej sprawiezbiórki odpadów stawka bê- kosztów zwi¹zanych z usuwa- dliw¹ i preferowan¹ przez
dzie zró¿nicowana w zale¿- niem i utylizacj¹ odpadów znaczn¹ czêœæ samorz¹dów
noœci od iloœci osób za- (obok przetargu znaczenie na gmin i miast.
XVI sesja
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
Przyjmuj¹c do wiadomoœci
fakt o zmianie op³aty za odpady, trzeba jednoczeœnie wspomnieæ o braku wzrostu podatku od nieruchomoœci (w tym
od domów, dzia³ek, dzia³alnoœci gospodarczej), podatku
rolnego, leœnego, od œrodków
transportowych, do których
ponoszenia zobowi¹zani s¹
w³aœciciele nieruchomoœci
i gospodarstw rolnych oraz
przedsiêbiorcy.
Omawiaj¹c dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ burmistrz zaznaczy³, ¿e dokonuj¹c przed sesj¹
przegl¹du najwiêkszych inwestycji kubaturowych Rada
skontrolowa³a wykonanie rzeczowe inwestycyjnej czêœci tegorocznego bud¿etu.
Podkreœli³, ¿e zosta³ zakoñczony proces budowy, przebudowy, modernizacji dróg
i chodników w bie¿¹cm roku.
W ostatnim czasie do tego zakresu wesz³o wykonanie postulowanych odcinków dróg
w Brzezówce (ok. 250 m) oraz
Pietrzejowej (ul. Spokojna),
odbierany jest chodnik przy
drodze wojewódzkiej do granicy z gmin¹ Ostrów na terenie osiedla Czekaj. Wniosek
o dotacjê na odnowê dróg
w Lubzinie nie uzyska³ noty
pozytywnej w ocenie formalnej, w zwi¹zku z tym Gmina
wnios³a protest.
Tematem informacji burmistrza by³o równie¿ spotkanie
organizowane przez Starostê
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego w sprawie wspólnych dzia³añ miejscowych samorz¹dów na rzecz przygotowania wa¿nej dla naszego powiatu inwestycji drogowej –
³¹cznika drogi E4 i wêz³a autostrady w Borku Wielkim.
W sesji Rady Miejskiej uczestniczy³ starosta Witold Dar³ak,
który w swoim wyst¹pieniu
równie¿ podkreœla³ potrzebê
wspó³dzia³ania lokalnych samorz¹dów w kwestii przygotowania tej inwestycji, co dotyczy równie¿ udzia³u finansowego. Ponadto deklarowa³ starania powiatu na rzecz utrzymania i rozwoju miejscowych,
podleg³ych powiatowi placówek s³u¿by zdrowia – ZOZ
Ropczyce wraz ze szpitalem
w Sêdziszowie M³p.
STR. 7
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Podsumowanie roku inwestycyjnego
w gminie Ropczyce
Dobiegaj¹ koñca realizacje najwa¿niejszych inwestycji w gminie
Ropczyce zaplanowane na 2015 r. Radni Rady Miejskiej podczas
dwóch wyjazdów (30 paŸdziernika i 27 listopada) zapoznali siê
z postêpem prac przy tych inwestycjach. Obejrzeli. m.in. przebudowan¹ drogê gminn¹ w Gnojnicy Woli, ³¹cz¹c¹ centrum wsi
z s¹siednim so³ectwem Zagorzyce w gminie Sêdziszów M³p., rozbudowany ¿³obek, budowê obiektu wielofunkcyjnego w Brzezówce
i rozbudowê remizy OSP w Lubzinie, wyremontowany obiekt krytej
p³ywalni oraz boisko ORLIK przy Zespole Szkó³ nr 2 w Ropczycach.
Remont drogi w Gnojnicy
Woli (o d³ugoœci 2818 m) zrealizowano w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych, tzw. schetynówek. Wykonawc¹, wybranym w drodze
przetargu, by³a firma POLDIM
z Dêbicy, wspó³pracuj¹ca z lokalnym podwykonawc¹. Oprócz budowy nowego mostu
zakres prac obejmowa³ m.in.
wykonanie robót ziemnych,
odwodnienie korpusu drogowego poprzez wykonanie przepustów oraz zjazdów, a tak¿e
podbudowy t³uczniowej nawierzchni bitumicznej. Realizacja tego zadania kosztowa³a
ok. 1,95 mln z³, z czego 50%
stanowi dofinansowanie.
Rozbudow¹ ¯³obka Miejskiego w Ropczycach zajmowa³a siê ropczycka Remontowo-Wytwórcza Spó³dzielnia
Pracy POKÓJ. W ramach zadania wykonany zosta³ gruntowny remont pomieszczeñ
adaptowanej czêœci budynku,
m. in.: niezbêdne przemurowania, tynki, posadzki wraz
z podbudowami, monta¿ sto-
larki okiennej i drzwiowej zewnêtrznej i wewnêtrznej, prace malarskie i wykoñczeniowe. Powsta³y tak¿e nowe instalacje: elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna oraz. Obiekt zosta³ wyposa¿ony w nowe zaplecze kuchenne, domofon, monitoring i klimatyzacjê. W obrêbie
dzia³ki wyremontowane zosta³o ogrodzenie, furtki oraz brama wjazdowa, zaœ na placu zabaw u³o¿ono bezpieczn¹ nawierzchniê i zamontowano
urz¹dzenia do zabawy. Z kostki brukowej wybudowano
nowe chodniki. Od strony
placu zabaw powsta³o tak¿e
niezale¿ne wejœcie do szko³y
muzycznej. Rozbudowa ¿³obka
kosztowa³a 586 522,57 z³.
W 2014 r. rozpoczê³a siê budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce. Prace trwa³y od marca do wrzeœnia 2014
roku, wykonywa³a je Remontowo-Wytwórcza Spó³dzielnia
Pracy POKÓJ. I etap budowy
kosztowa³ 596 248,45 z³. Wykonano wtedy roboty naprawcze
So³tys Marek Fic przy jednym z przebudowanych mostów
STR. 8
Prace w budynku wielofunkcyjnym w Brzezówce s¹ bardzo zaawansowane
przyziemia budynku, stan surowy i roboty uzupe³niaj¹ce
przyziemia, stan surowy parteru, konstrukcjê dachu z pokryciem, przebudowê kabla koliduj¹cego z projektowanymi
schodami i podjazdami dla
osób niepe³nosprawnych oraz
prze³o¿ono wodoci¹gu
Od lipca tego roku kontynuowane by³y prace (etap II)
przy budowie obiektu w Brzezówce przy udziale tego samego wykonawcy. W II etapie realizacji zadania wykonane zosta³y izolacje przeciwwilgociowe i termiczne œcian fundamentowych przyziemia oraz
drena¿ opaskowy wokó³ budynku, roboty instalacyjne
wewn¹trz budynku, (instalacje podtynkowe elektryczne,
wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania na parterze), zamontowano zewnêtrzn¹ stolarkê okienn¹
i drzwiow¹, w tym bramê gara¿ow¹, wytynkowane zosta³y œciany wewnêtrzne i strop parteru, a tak¿e po³o¿ona warstwa
chudego betonu z dodat-
kiem œrodka wodoszczelnego
w piwnicy oraz gara¿u OSP.
W tym roku opracowana zosta³a tak¿e dokumentacja na
remont drena¿u opaskowego,
odprowadzanie wód opadowych z rynien i przebudowê
przy³¹cza kanalizacji sanitarnej, koliduj¹cej z planowanym
do projektowania budynkiem
szko³y. Wykonano równie¿ roboty dodatkowe w gara¿u i kanalizacjê deszczow¹ wokó³ budynku. Poci¹gnê³o to za sob¹
dodatkowe koszty w wysokoœci
ok. 33 500 z³. Koszt wykonania
prac w II etapie zamkn¹³ siê
w kwocie 405 887,15 z³. Koszt
realizacji pozosta³ego zakresu
robót to kwota 1,4 mln z³.
W 2014 r. rozpoczê³a siê równie¿ modernizacja budynku
OSP w Lubzinie realizowana
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 r. Wykonawc¹ robót
by³a Firma Remontowo-Budowlana MAR-MARz BrzeŸnicy; na realizacjê tego zadania
Gmina dysponowa³a kwot¹
w wysokoœci 1 028 270,76 z³.
Dzieci bêd¹ mia³y w ¿³obku wspania³e warunki pobytu
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
W ubieg³ym roku wykonano wtedy remont istniej¹cego
budynku OSP, przebudowano instalacje: wodno-kanalizacyjn¹, elektryczn¹, wykonano
klimatyzacjê i wentylacjê mechaniczn¹. Przeprowadzony
zosta³ tak¿e remont kompleksowy wszystkich pomieszczeñ:
zamontowano podwieszane
stropy, ocieplony zosta³ dach
nad I piêtrem, powsta³ szyb
windowy i zainstalowano windê. Budynek zosta³ ocieplony,
dobudowano równie¿ wiatro³ap od strony wschodniej.
W 2015 r. zadanie to by³o
kontynuowane (VI-X. 2015)
przy udziale tego samego wykonawcy. Budynek OSP zosta³
rozbudowany o obiekt pozostaj¹cy na razie w stanie surowym otwartym. Zabezpieczone zosta³y fundamenty istniej¹cego budynku w miejscu
rozbudowy, powsta³y œciany
parteru i piêtra, strop nad
parterem, konstrukcja stalowa dachu, który pokryty zosta³
blach¹, zrobiono obróbki blacharskie. Na parterze budynku znajduj¹ siê pomieszczenia zaplecza kuchennego, a na
piêtrze znajd¹ swoje miejsce
Rada So³ecka, OSP i KGW
(sale spotkañ z zapleczem sanitarnym). Tegoroczny koszt
modernizacji to kwota
231 319,93 z³. Do zakoñczenia
zadania potrzeba jeszcze
ok.1,9-2 mln z³.
W ramach remontu i termomodernizacja krytej p³ywalni
w Ropczycach wyodrêbniæ
mo¿na cztery elementy:
1. Termomodernizacjê budynków krytej p³ywalni w Ropczycach, dofinansowan¹ ze
œrodków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu PL04 Oszczê-
dzanie energii i promowanie odnawialnych Ÿróde³ energii. Obejmowa³a m.in. termomodernizacjê
budynku krytej p³ywalni w Ropczycach i si³owni, w tym m.in.:
modernizacjê lub wymianê stolarki drzwiowej, wymianê
oszkleñ, instalacjê kolektorów
s³onecznych, modernizacjê instalacji wewnêtrznych (c.o.,
c.w.u.) i wentylacyjnych, wymianê oœwietlenia na energooszczêdne oraz budowê instalacji
do odzysku ciep³a ze œcieków
p³ywalni; wartoœæ wykonywanych robót budowlanych wynios³a 2 618 656,35 z³, dofinansowanie ze œrodków MF –
1 597 186,15 z³.
2. Remont budynku krytej
p³ywalni w Ropczycach realizowany w ramach Programu
Rozwoju Inwestycji Sportowych, dofinansowany ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Zakres robót obejmowa³
m.in.: remont dachu, w tym
pokrycia z folii zgrzewalnej,
modernizacjê (uszczelnienie
posadzki hali basenowej),
docieplenie zewnêtrznej czêœci rury zjazdowej, remonty:
zadaszenia nad wejœciem
g³ównym do budynku, schodów technicznych zewnêtrznych, pomieszczeñ mokrych
w budynku: klatki schodowej
na zje¿d¿alniê, pomieszczeñ
pryszniców, natrysków na parterze, posadzki w hali basenowej, pomieszczeñ technicznych w piwnicy, a tak¿e wymianê urz¹dzeñ wewnêtrznej instalacji elektrycznej oraz wy-
Kryta p³ywalnia przechodzi pierwszy generalny remont od rozpoczêcia dzia³alnoœci
mianê i remont urz¹dzeñ wewnêtrznych instalacji sanitarnych.
Wartoœæ wykonywanych robót
budowlanych – 682 305,60 z³.
Dofinansowanie ze œrodków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynios³o 346 134,00 z³.
3. Wykonanie jacuzzi w hali
basenowej dla 8 osób wraz
z instalacjami: wodoci¹gow¹,
elektryczn¹, kanalizacji sanitarnej oraz technologi¹ basenow¹. Wartoœæ wykonywanych
robót zamknê³a siê w kwocie
294 363,60 z³.
4. Rozbudowê i przebudowê budynku krytej p³ywalni
w Ropczycach (I etap) obejmuj¹c¹ wykonanie stanu surowego zamkniêtego, przy³¹cza kanalizacji deszczowej,
ogrzewania wpustu dachowego, instalacji ppo¿. w budynku krytej p³ywalni, elewacji,
dachu.
Wartoœæ wykonywanych robót zamknê³a siê w kwocie
152 250,61 z³.
Remont kompleksu boisk
sportowych ORLIK przy ul.
Konarskiego w Ropczycach,
wykona³a, wybrana w przetargu
nieograniczonym, firma BUDMAT z Krynicy Zdroju. Kosztowa³ on 638 276,57 z³ brutto.
W ramach zadania wyremontowane zosta³o boisko o nawierzchni poliuretanowej oraz
boisko o nawierzchni z trawy
sztucznej. Wymienione zosta³y tak¿e tradycyjne oprawy
oœwietleniowe na energooszczêdne (LED-owe), zamontowana zosta³a instalacja monitoringowa, wymieniono ogrodzenie, zamontowano ³awki
oraz zainstalowano nowy budynek zaplecza (stary budynek
przeniesiony zosta³ na dzia³kê
przy stadionie w Lubzinie).
Inf. w³asna
W zmodernizowanym budynku OSP w Lubzinie znajd¹ siê pomieszczenia
m.in. dla Rady So³eckiej, OSP, KGW i oœrodka zdrowia
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
STR. 9
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Nowe zasady i stawki za œmieci
Zgodnie z ustaw¹ o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach,
w paŸdzierniku br. po raz kolejny rozstrzygniêty zosta³ przetarg
na wywóz i zagospodarowanie
odpadów komunalnych.
Przetarg wygra³a spó³ka gminna – Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych – oferuj¹c najni¿sz¹
cenê spoœród z³o¿onych ofert,
jednak kwotowo wy¿sz¹ w porównaniu z rokiem poprzednim,
co zmusi³o Radê Miejsk¹ do
okreœlenia nowej stawki za odbiór œmieci.
Radni na ostatniej sesji (27 listopada) przyjêli propozycjê
przygotowan¹ przez zespó³ powo³any zarz¹dzeniem Burmistrza Ropczyc w celu dok³adnej
analizy zagadnienia, ze szczególnym uwzglêdnieniem sygna³ów
p³yn¹cych od mieszkañców oraz
faktu, ¿e system gospodarki
„œmieciowej” musi siê samofinansowaæ. Oznacza to, ¿e Gmina nie
mo¿e na tym zadaniu zarabiaæ,
Obecnie op³aty bêd¹ wynosiæ:
za odpady segregowane:
z w zabudowie wielorodzinnej – 7 zł od osoby,
z w zabudowie jednorodzinnej:
- w gospodarstwie zamieszkałym do 5 osób – 5,50 zł od osoby,
- w gospodarstwie zamieszkałym przez 6 i więcej osób – 4,50 zł od osoby,
z za odpady niesegregowane obowiązuje jedna stawka – 14 zł od osoby.
jak równie¿ nie powinna siê dok³adaæ kosztem innych zadañ
np. ze œrodków finansowych
przeznaczonych na budowê i
remont dróg, budowê chodników, oœwietlenia itp. Op³ata musi
wiêc pokryæ miêdzy innymi koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku w tym recyklingu,
utylizacji, utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Op³ata, któr¹
uiszczaj¹ mieszkañcy ma odzwierciedlaæ koszty zagospodarowania odpadów od momentu ich odebrania a¿ do ostatecznego ich przetworzenia.
Zgodnie z podjêt¹ uchwa³¹,
od 1 kwietnia 2016 roku, w Ropczycach stawki bêd¹ naliczane
„od osoby” zamieszkuj¹cej dane
gospodarstwo. Do tej pory naliczano op³aty mieszane tj. od osoby w zabudowie wielorodzinnej
i od gospodarstwa w zabudowie
jednorodzinnej i zagrodowej.
Wprowadzaj¹c zró¿nicowane
stawki w zale¿noœci od iloœci osób
zamieszkuj¹cych dan¹ nieruchomoœæ uwzglêdniono politykê prorodzinn¹ propagowan¹ przez
burmistrza i Radê Miejsk¹, tj.
wsparcie dla rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych.
Powy¿sze zmiany bêd¹ wi¹za³y siê z koniecznoœci¹ z³o¿enia
nowych deklaracji „œmieciowych” przez mieszkañców domów jednorodzinnych naszej
gminy. Mieszkañcy bloków nie
maj¹ takiego obowi¹zku, gdy¿
w ich przypadku nie zmieni³ siê
Szacunek dla honorowych krwiodawców
28 listopada br. w Zespole Szkó³
Agro-Technicznych odby³o siê
spotkanie z okazji Dnia Honorowego Dawcy Krwi.
Uczestniczyli w nim za m.in.
przedstawiciele samorz¹dów
gminnego i powiatowego: Burmistrz Ropczyc Boles³aw Bujak i
Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego Bernadeta
Frysztak. Wœród goœci obecni
byli równie¿: przewodnicz¹cy
Komisji Zdrowia Rady Miejskiej
w Ropczycach Andrzej Rachwa³,
kierownik Miejsko - Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
Wies³aw Rygiel, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Zofia Mudryk, dyrektor
Zespo³u Oœwiaty w starostwie
powiatowym Stanis³aw Skiba,
prezes Stowarzyszenia na rzecz
Osób Upoœledzonych Umys³owo
W³adys³aw Antos, przedstawiciele Centrum Kultury oraz ZHP,
dyrektorzy Szkó³, opiekunowie
Szkolnych Kó³ PCK, zaproszeni
goœcie oraz m³odzie¿ ropczyckich szkó³.
Spotkanie to by³o zwieñczeniem obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa, które odbywaj¹ siê corocznie w dniach
22-26 listopada. Impreza by³a
z³o¿ona z trzech czêœci: oficjalnej, artystycznej, prowadzonej
przez grupê biesiadn¹ z Broniszowa pod kierownictwem S³a-
system naliczania op³aty – obowi¹zywa³ i nadal bêdzie obowi¹zywa³ system „od osoby”.
Nowe deklaracje bêdzie mo¿na sk³adaæ ju¿ od 15 stycznia
2016 roku. Mieszkañcy bêd¹
mieæ do wyboru kilka mo¿liwoœci z³o¿enia nowej deklaracji:
1. w miejscu zamieszkania
(so³ectwie, osiedlu), w wyznaczonych miejscach i terminach,
o czym mieszkañcy zostan¹ odpowiednio wczeœniej poinformowani poprzez og³oszenia,
2. w Urzêdzie Miejskim w Ropczycach – pierwsze piêtro, pokój
103, w godzinach pracy urzêdu:
- poniedzia³ki od 8.30 do 16.30,
- od wtorku do pi¹tku od 7.30
do 15.30,
3. za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej (dla osób,
które dysponuj¹ bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc¹ wa¿nego
kwalifikowanego certyfikatu lub
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym „ePUAP”).
Bogumi³ Wójciak
womiry Marciniec oraz bezalkoholowego przyjêcia, które przygotowa³y panie: Dorota Dudziñska, Magdalena Charchut i Halina Wiktor wraz z m³odzie¿¹ ZS
Agro-Technicznych w Ropczycach, sponsorowanego przez
Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych dzia³aj¹c¹
przy Gminie Ropczyce (która
równie¿ sfinansowa³a paczki
¿ywnoœciowe dla honorowych
krwiodawców) oraz ze œrodków
w³asnych.
Inf. w³asna
Budowa zakoñczona
Pod koniec listopada zosta³
oddany do u¿ytku pierwszy
blok mieszkalny na nowym
osiedlu przy ul. Mehoffera w
Ropczycach wybudowany
przez Ropczyckie Towarzystwo
Budownictwa Spo³ecznego. W
czterokondygnacyjnym budynku powsta³o 24 mieszkania, z
czego 8 lokali przeznaczonych
zosta³o na wynajem, a pozosta³e 16 - do sprzeda¿y.
Mieszkania s¹ 2- i 3-pokojowe, o powierzchniach od
STR. 10
42,55 do 55,99 m2. Ka¿de posiada wydzielone miejsce parkingowe w obrêbie dzia³ki,
istnieje te¿ mo¿liwoœæ korzystania z dodatkowych miejsc
parkingowych przy ulicy wewn¹trzosiedlowej.
TBS uzyska³ ju¿ pozwolenie
na u¿ytkowanie obiektu; obecnie klucze s¹ przekazywane
lokatorom i w³aœcicielom nowych mieszkañ.
Inf. w³asna
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Poznaj¹ i chroni¹
– p¹tnicy w stra¿ackich mundurach
Wiceprezes ZW OSP prof. W. Tabasz i ekipa ratownicza w koœciele
w Brzezinach
16,18 i 20 listopada 2015 r. stra¿acy z Komendy Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Ropczycach uczestniczyli
w æwiczeniach taktyczno-bojowych w Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. œw. Miko³aja Bpa
w Brzezinach.
Realizowany temat æwiczeñ
dotyczy³ prowadzenia dzia³añ
ratowniczo-gaœniczych w zabytkowych obiektach sakralnych.
W czasie æwiczeñ g³ówny nacisk po³o¿ony zosta³ na zapoznanie stra¿aków zarówno
z dojazdem do obiektów, rozk³adem pomieszczeñ w obiektach, jak równie¿ instalacjami
maj¹cymi pierwszorzêdne
znaczenie w razie wyst¹pienia
zagro¿enia (instalacja gazowa,
elektryczna, wyjœcia ewakuacyjne oraz punkt czerpania
wody (w pobli¿u strumienia
Brzezinka).
Obiekt koœcio³a brzeziñskiego to modrzewiowy dom, którego œciany nawy g³ównej pokryte s¹ polichromi¹ z XVII w.,
przedstawiaj¹c¹ sceny z ¿ycia
Matki Bo¿ej, wizerunkami œwiêtych pañskich, scen¹ s¹du ostatecznego i potêpienia, a tu¿
pod stropem prezbiterium
znajduje siê szeœæ odrestaurowanych owalnych medalionów
ze scenami z ¿ycia, a raczej nale¿a³oby powiedzieæ z legend
o œwiêtym Miko³aju.
Koœció³ zosta³ konsekrowany w roku 1501, a w roku 2001
wierni obchodzili jego piêæsetlecie podkreœlone odnowieniem szalowania i wyposa¿enia, fundacj¹ dzwonu i sympozjum naukowym. Tu w Brzezinach, w roku 1266, wojewoda krakowski Piotr ze ¯migrodu stoczy³ bitwê z wojskami
ksiêcia ruskiego Swarno, który to ksi¹¿ê wyprawi³ siê w te
strony z myœl¹ o grabie¿y. By³y
tak¿e wyprawy tatarskie pustosz¹ce te ziemie, przed którymi ludnoœæ chroni³a siê w³aœnie w koœciele lub dzwonnicy, co przypomina wystrój
dzwonnicy w typie tzw. izbicy
lub makowicy. Koœció³ i dzwonnica swój wygl¹d zawdziêczaj¹
Z dzia³añ policji
Zaledwie kilku godzin potrzebowali ropczyccy policjanci z wydzia³u kryminalnego na
ustalenie i zatrzymanie sprawcy rozboju, do jakiego dosz³o
25 listopada w Ropczycach na
ul. Grunwaldzkiej. 21-letni
napastnik wszed³ do apteki
i za¿¹da³ od farmaceutki wydania pieniêdzy. Mê¿czyzna
za swój czyn odpowie przed s¹dem.
Rano, 25 listopada ropczyccy policjanci otrzymali informacjê o rozboju, do jakiego dosz³o
na ulicy Grunwaldzkiej. Z relacji zg³aszaj¹cej wynika³o, ¿e po
otwarciu apteki do œrodka
wszed³ mê¿czyzna z zas³oniêt¹
twarz¹ i za¿¹da³ wydania pieniêdzy z kasy. Gdy farmaceutka
odmówi³a, z kieszeni bluzy wystawi³ przedmiot przypominaj¹cy broñ, gro¿¹c kobiecie. Prze-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
w du¿ej mierze ks. Józefowi
Kazimierzowi Szalickiem, proboszczowi z lat 1757-1798.
W roku 1933 za czasów w³odarzenia ks. Miko³aja Piechury
koœció³ parafialny przeciêto
i dobudowano transept, czyli
nawê poprzeczn¹, uk³adaj¹c
ca³oœæ obiektu na rzucie krzy¿a. Staraniem obecnego proboszcza ks. Józefa K³osowskiego, elementy koœcio³a i otoczenia zosta³y odrestaurowane i uporz¹dkowane pod k¹tem historycznej tkanki urbanistycznej, jednoczeœnie
wspó³czesnych funkcji kultowych, edukacyjnych, turystycznych, kulturalnych i spo³ecznych. Przeprowadzono roboty restauratorskie i konserwatorskie poprawiaj¹ce estetykê
wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ wraz
z wyposa¿eniem oraz zagospodarowaniem terenu.
16.11.2015 r. w æwiczeniach
ratowniczych udzia³ wziêli: m³.
bryg. Piotr Sochacki, m³. kpt.
Arkadiusz B³achowicz, m³.
kpt. S³awomir Ruman, m³. asp.
Dominik Malisiewicz, st. ogn.
Robert Koza, ogn. Piotr Marchlik, m³. ogn. Krzysztof Wrona, st. str. Mateusz Filipek.
18.11.2015 r. w æwiczeniach
uczestniczyli: m³. kpt. Konrad
Œwierad, st. asp. Tadeusz Pasela, m³. asp. Pawe³ £agowski, st.
ogn. Jerzy Szalwa, ogn. Krzysztof
Przypek, st. sekc. Rafa³ Strza³ka,
st. str. Krzysztof Piku³a.
20.11.2015 r. w æwiczeniach
wziêli udzia³: asp. sztab. Bogdan Œwiêtoñ, asp. Kamil B³achowicz, m³. asp. Dawid £opuszyñski, ogn. £ukasz Nogieæ,
m³. ogn. Marcin Mucha, st.
sekc. Piotr Paœko, sekc. Damian Przydzia³.
Ka¿dorazowo stra¿akom ratownikom towarzyszy³ kustosz
brzeziñskiego sanktuarium
œw. Miko³aja – proboszcz brzeziñski i dziekan wielopolski,
wspomniany ju¿ ks. pra³. Józef
K³osowski. Dziêki niemu stra¿acy, a tak¿e w pewnej mierze
p¹tnicy, mieli okazjê wys³uchaæ historii parafii i obiektów sakralnych. Ka¿da figura,
obraz, detal sztuki snycerskiej
w brzeziñskiej œwi¹tyni ma
swoich twórców, ofiarodawców, narastaj¹ce zbiegiem lat
legendy i oczywiœcie kult.
W trzeciej z kolei „wyprawie”
stra¿aków do Brzezin wzi¹³
tak¿e udzia³ wiceprezes Zarz¹du Wojewódzkiego OSP RP
prof. W³adys³aw Tabasz, jednoczeœnie w³aœnie brzeziniak
i znawca historii regionu. Przypomnia³ s³uchaczom historiê
akcji ratowniczych przy zabytkowym koœciele podczas dzia³añ frontowych wiosn¹ 1915
roku i w sierpniu 1944 roku
oraz podczas póŸniejszych
huraganów i powodzi nawiedzaj¹cych wieœ Brzeziny. Dziêki zaanga¿owaniu kilku pokoleñ brzeziñskich stra¿aków
z OSP, a od przesz³o dwudziestu lat tak¿e z PSP, obiekt zosta³ ochroniony, choæ wprawne oko mo¿e dostrzec w poszyciu koœcio³a œlady po po¿arze,
od³amkach pocisków artyleryjskich i seriach z broni maszynowej, „nabytych” podczas dzia³añ wojennych. Brzeziniacy zapraszaj¹ kolejnych p¹tników
i turystów (choæby z racji odpustu na œw. Miko³aja 6 grudnia i Matki Bo¿ej Jagodnej
w lipcu), a stra¿akom dziêkuj¹
za ratownicz¹ czujnoœæ.
Inf. w³.
straszona wyda³a mu pieni¹dze
w kwocie 65 z³otych. Zaraz po
tym mê¿czyzna uciek³. W rozmowie z kobiet¹ policjanci ustalili rysopis, ubiór oraz kierunek
ucieczki napastnika i natychmiast przyst¹pili do poszukiwania przestêpcy. Funkcjonariusze patrolowali pobliskie ulice,
sprawdzali przystanki i dworce.
Sprawdzili równie¿ monitoring.
W trakcie patrolowania centrum miasta zauwa¿yli mê¿czyznê, którego wygl¹d i ubiór odpowiada³ rysopisowi napastni-
ka. Okaza³o siê, ¿e by³ to 21-letni mieszkaniec Ropczyc. Policjanci podczas przeszukania
jego mieszkania odnaleŸli imitacjê pistoletu na plastikowe
kulki bez magazynka, któr¹
mê¿czyzna mia³ przy sobie podczas napadu.
Funkcjonariusze odzyskali
czêœæ ze skradzionych pieniêdzy. 21-latek trafi³ do policyjnego aresztu; us³ysza³ zarzut
rozboju. Decyzj¹ ropczyckiej
prokuratury, zosta³ objêty poCi¹g dalszy na str. 12
STR. 11
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
25 lecie
Miejsko-Gminnego
Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Ropczycach
W latach dziewiêædziesi¹tych wprowadzono w Polsce
g³êbokie reformy systemu zabezpieczenia spo³ecznego.
Zasady funkcjonowania pomocy spo³ecznej okreœli³a
uchwalona w 1990 roku nowa
ustawa o pomocy spo³ecznej.
Odpowiada³a ona aktualnym
potrzebom i okreœli³a miejsce
pomocy spo³ecznej w systemie
zabezpieczenia spo³ecznego.
K³ad³a nacisk na rozwój form
pomocy niematerialnej, wprowadzi³a prace socjaln¹ oraz
ró¿ne formy poradnictwa. Do
realizacji celów pomocy spo³ecznej na szczeblu lokalnym
zosta³y utworzone oœrodki
pomocy spo³ecznej.
1 kwietnia 2015 roku minê³o 25 lat funkcjonowania Miejsko – Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Ropczycach. Uchwa³¹ Nr IX/49/90
Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ropczycach z 27 lutego
1990 r., utworzono z dniem
1 kwietnia 1990 roku jednostkê samorz¹du terytorialnego
dzia³aj¹c¹ w ramach osobowoœci prawnej gminy, realizuj¹c¹
czêœæ zadañ publicznych Gminy. Siedziba MGOPS w Ropczycach ulokowana by³a i nadal jest w budynku gminnym
przy ulicy Krótkiej 1.
G³ównym celem pomocy
spo³ecznej jest umo¿liwienie
przezwyciê¿ania trudnych sytuacji ¿yciowych tym, którzy
nie s¹ w stanie sami ich pokonaæ, wykorzystuj¹c w³asne
uprawnienia, zasoby i mo¿liwoœci. Pomoc spo³eczna
wspiera ich w wysi³kach zmierzaj¹cych do zaspokojenia
niezbêdnych potrzeb i umo¿liwia im ¿ycie w warunkach
odpowiadaj¹cych godnoœci
cz³owieka. Zadaniem pomocy
spo³ecznej jest tak¿e zapobieganie trudnym sytuacjom
¿yciowym przez podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze œrodowiskiem.
Pierwszym kierownikiem
jednostki by³a Stanis³awa Rojek – do 1994 roku. Zatrudnionych by³o wtedy siedmiu
pracowników socjalnych i pracownik administracyjny. Obs³uga ksiêgowo-kadrowa znajdowa³a w Gminie. Na prze³omie 1994 roku kierownictwo
MGOPS objê³a Joanna Jordan, która do 2014 roku pe³ni³a w/w funkcjê.
Praca Miejsko-Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Ropczycach stale ewaluowa³a i pomna¿a³a siê o nowe za-
Ci¹g dalszy ze str. 11
licyjnym dozorem. Dalsze czynnoœci w tej sprawie prowadzi
Komenda Powiatowa Policji
w Ropczycach pod nadzorem
miejscowej prokuratury.
*****
11 listopada w godzinach
popo³udniowych do trzech
osób mieszkaj¹cych w Ropczycach zadzwoni³ mê¿czyzna
podaj¹cy siê za ich krewnego.
Dzwoni¹cy prosi³ o pieni¹dze. W jednym przypadku
by³a to kwota 15 tysiêcy z³otych.
Jak twierdzi³, potrzebowa³
pieniêdzy, ¿eby pokryæ koszty
wypadku, jaki spowodowa³.
Osoby, do których zadzwoni³
oszust wykaza³y siê czujnoœci¹.
Nie da³y siê zwieœæ. Gdy potwierdzi³y, ¿e telefonuj¹cy do
nich cz³owiek nie jest tym, za
kogo siê podaje, o sprawie powiadomi³y ropczyck¹ policjê.
Policjanci przestrzegaj¹
przed oszustami, którzy chc¹
wy³udziæ pieni¹dze. B¹dŸmy
podejrzliwi, gdy ktoœ prosi nas
o po¿yczkê. Osoby starsze
STR. 12
dania. W wyniku tego w marcu 2004 roku powsta³a komórka d/s œwiadczeñ rodzinnych,
którego obecnym kierownikiem jest Pawe³ Wiktor i Fundusz Alimentacyjny prowadzony przez Annê Guzek (od
sierpnia 2008 roku). W listopadzie 2004 roku rozpocz¹³
dzia³alnoœæ Œrodowiskowy
Dom Samopomocy w Ropczycach dla osób z przewlek³ymi
zaburzeniami psychicznymi,
niepe³nosprawnych intelektualnie i ruchowo, którego
kierownikiem zosta³a Renata
Kasprzycka.
W latach 2009-2013 Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Ropczycach
wdra¿a³ nowe formy us³ug dla
swoich klientów, które mo¿liwe by³y do zrealizowania poprzez dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej. By³y to
projekty systemowe „Czas na
aktywnoœæ w gminie Ropczyce”, w ramach których prowadzono aktywizacjê zawodow¹,
zdrowotn¹ i spo³eczn¹ dla 124
osób i rodzin (dofinansowanie
ze œrodków UE na realizacjê
zadañ projektowych wynios³o
1 265 322,25z³, wk³ad w³asny
Gminy – 140 957,64 z³).
Równie¿ w 2013 roku
MGOPS realizowa³ Programy
Aktywnoœci Lokalnej, których
celem by³o zwiêkszenie aktywnych form integracji spo³ecznej wœród mieszkañców gminy Ropczyce dla osób, grup
i œrodowisk bêd¹cych w procesie wykluczenia spo³ecznego
lub zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym. W bie¿¹cym
roku zakoñczy³ siê realizowany przez rok projekt konkursowy „Postaw na doœwiadczei samotnie mieszkaj¹ce s¹
szczególnie nara¿one na próby oszustwa tzw. „metod¹ na
wnuczka”. Radzimy, aby w razie jakichkolwiek w¹tpliwoœci
sprawdziæ wiarygodnoœæ rozmówcy i skontaktowaæ siê
z rodzin¹. W przypadku obaw
i podejrzeñ co do próby oszustwa, nale¿y niezw³ocznie powiadomiæ policjê.
Oprac. na podstawie
strony internetowej policji
w Ropczycach
nie” dla osób m³odych, do 30
roku ¿ycia z gminy Ropczyce zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym, którego wartoœæ opiewa³a na kwotê 276 192,31 z³ (dofinansowanie w pe³nej wysokoœci ze œrodków UE).
Obecnie kierownikiem
Miejsko-Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej jest Wies³aw Rygie. W jednostce pracuje dziesiêciu pracowników
socjalnych, piêæ opiekunek
domowych, jeden aspirant
pracy socjalnej, jeden administrator, kierownik oraz
trzech inspektorów w komórce ds. œwiadczeñ rodzinnych
oraz siedem osób obs³ugi
i administracyjno-biurowych.
Praca Oœrodka Pomocy Spo³ecznej zwi¹zana z obs³ug¹
klienta nie koñczy siê na gromadzeniu dokumentów oraz
wyp³acaniu œwiadczeñ finansowych. To równie¿ pomoc rzeczowa i us³ugowa, a tak¿e dzia³ania z zakresu pracy socjalnej
i rozwijanie nowych form samopomocy. Nale¿y przy tym nadmieniæ, ¿e realizacja tych zadañ
jest niezwykle pracoch³onna
i czasoch³onna ze wzglêdu na
bardzo zbiurokratyzowany system przyznawania pomocy
(obszerne druki, du¿a iloœæ
dokumentów, sta³e weryfikacje
wywiadów, zmiany w przepisach prawnych).
Przez lata funkcjonowania
zakres dzia³añ MGOPS w Ropczycach znacz¹co siê rozwin¹³
poprzez pomoc œrodowiskow¹, tj. m.in. us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze w miejscu zamieszkania, pomoc instytucjonaln¹ oraz pracê socjaln¹
z rodzinami, które wymagaj¹
pomocy. Realizuj¹c zadania
oœrodek pomocy podejmuje
wspó³pracê z instytucjami, organizacjami spo³ecznymi dzia³aj¹cymi na rzecz osób i rodzin
wymagaj¹cych pomocy, m.in.
ze Œrodowiskowym Domem
Samopomocy w Ropczycach,
Dziennym Domem Pobytu
Emerytów, Rencistów i Osób
Samotnych, PCPR, PUP w Ropczycach, Warsztatami Terapii
Zajêciowej „Caritas” w Ropczycach, S¹dem Rejonowym, Caritas w Rzeszowie, itp.
MGOPS w Ropczycach
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Z ¿ycia Œrodowiskowego Domu
Samopomocy w Ropczycach
Wydarzenia ostatnich tygodni by³y, dla podopiecznych
Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach, zarówno okazj¹ do radosnego
œwiêtowania, jak i integracji
czy refleksji. Wiele inicjatyw
i spotkañ, w których uczestniczyliœmy kszta³towa³o nasz¹
œwiadomoœæ historyczn¹, wzbogacaj¹c przy tym w wiedzê. By³y
i takie, które pobudza³y do
podejmowania nowych wyzwañ czy d¹¿eñ, rozwijaj¹c
nowe umiejêtnoœci i rzucaj¹c
inne, œwie¿e spojrzenie.
Jeszcze we wrzeœniu ca³a spo³ecznoœæ ŒDS œwiêtowa³a Dzieñ
Ch³opaka. Z tej okazji panie
przygotowa³y program okolicznoœciowy dedykowany wszystkim panom. G³ówn¹ czêœæ spotkania stanowi³a prezentacja artystyczna w formie poetyckomuzycznej, w której uczestniczki wykorzysta³y swoje talenty
i umiejêtnoœci. Istotnym momentem by³o tak¿e osobiste
wrêczenie przez panie symbolicznych upominków.
1 paŸdziernika uczestniczyliœmy w XVII Spartakiadzie
Sportowej Œrodowiskowych
Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego
w Cieszanowie. Punkt podkreœlaj¹cy wagê tego cyklicznego wydarzenia stanowi³
przemarsz reprezentantów
ŒDS-ów na teren Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu „Wêdrowiec”. Kulminacyj-
Integracyjne rozgrywki w krêgle
nym momentem programu
by³o zapalenie znicza olimpijskiego oraz œlubowanie. Zmotywowani do wspó³zawodnictwa uczestniczyliœmy w rozgrywkach sportowych. Fina³em imprezy by³o wrêczenie
dyplomów oraz pucharów za
aktywny udzia³ w spartakiadzie. Udzia³ w tak wielkim
wydarzeniu przyniós³ wiele
satysfakcji i radoœci, staj¹c siê
przy tym motywacj¹ do dalszych wysi³ków i dzia³añ.
Tak¿e w paŸdziernika, korzystaj¹c z piêknej pogody
wêdrowaliœmy w poszukiwaniu pierwszych oznak jesieni.
Pod¹¿aj¹c wzd³u¿ spacerowej
alei, zwanej Szwajcari¹ Ropczyck¹ podziwialiœmy otaczaj¹ce nas jesienne barwy. Czujni
i zas³uchani w przestrzeñ,
Rozstrzygniêcie konkursu „Jesienne kompozycje”
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
w bliskoœci z przyrod¹, dyskutowaliœmy o darach natury,
którymi jesteœmy na co dzieñ
obdarzeni.
Kolejnym wydarzeniem
i zarazem propozycj¹ dla kreatywnych by³ udzia³ w konkursie fotograficznym. Z racji
Œwiatowego Dnia Zdrowia zostaliœmy zaproszeni na V Konkurs Fotograficzny Œrodowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. Coroczne przedsiêwziêcie podejmowane przez
ŒDS w Dêbicy stwarza mo¿liwoœæ propagowania twórczoœci
osób z zaburzeniami psychicznymi. Tegoroczna impreza
pn. „Podkarpackie anio³y” by³a form¹ poszerzania wiedzy,
rozwoju, a tak¿e poszukiwania
kolejnych inspiracji. Najbar-
dziej oczekiwanym punktem
programu by³o rozstrzygniêcie konkursu fotograficznego, w którym wziê³o udzia³
dwoje podopiecznych naszej
placówki. Nasze nadzieje nie
by³y bezpodstawne; cieszyliœmy siê z sukcesu Tomasza
Pluty za fotografiê „Schodami
do nieba”.
W ramach treningu umiejêtnoœci spêdzania wolnego
czasu zorganizowaliœmy integracyjne rozgrywki w krêgle,
zapraszaj¹c do udzia³u w zawodach reprezentantów ŒDS
w Bliznem i Dêbicy. Dla niektórych rozgrywki okaza³y siê
pierwszym tego typu doœwiadczeniem. Innym wydarzeniem w ramach treningu
umiejêtnoœci spo³ecznych
Ci¹g dalszy na str. 14
XVII Spartakiada Œrodowiskowych Domów Samopomocy województwa podkarpackiego
STR. 13
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Ci¹g dalszy ze str. 13
oraz organizowania wolnego
czasu by³ wyjazd do rzeszowskiego kina Helios. Korzystaj¹c
z uroków jesieni, równie¿ w ramach treningów, wybraliœmy siê
na grzybobranie do Kamionki.
Pod koniec paŸdziernika
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ropczycach zapoznaliœmy siê z treœci¹
aktu lokacji Króla Kazimierza
o nadaniu praw miejskich
miastu Ropczyce. By³ to wstêp
do prelekcji poœwiêconej urodzie Podkarpacia w wydawnictwach albumowych Józefa
Ambrozowicza. Spotkanie prowadzone przez bibliotekarkê
Gra¿ynê WoŸny wzbogacone
zosta³o prezentacj¹ zdjêæ Dariusza Kie³ka, który uchwyci³
bliskie nam tereny z lotu ptaka. Doskonal¹c umiejêtnoœci
spo³eczne podopieczni ŒDS
w Ropczycach wyjechali do
miejscowoœci Mazury w gminie Rani¿ów. Zwiedzili tam
Izbê Regionaln¹, zapoznali
siê tak¿e z dzia³alnoœci¹ zespo³u „Mazurzanie”, który
wpisa³ siê w historiê miejscowoœci i gminy Rani¿ów. Kilka
dni póŸniej w Woli Rani¿owskiej rozstrzygniêty zosta³ konkurs „Jesienne kompozycje”,
zorganizowany przez wójta
Rani¿owa, GOKSiR w Rani¿owie oraz ŒDS w Woli Rani¿owskiej. Prace naszych podopiecznych zosta³y wysoko
ocenione, bowiem zajê³y III
miejsce w konkursie. Po oficjalnym og³oszeniu wyników
oraz wrêczeniu dyplomów
zwiedziliœmy izbê poœwiêcon¹
pamiêci genera³a Bronis³awa
Kwiatkowskiego, znajduj¹c¹
Grzybobranie
siê w Szkole Podstawowej
w Mazurach.
W dni poprzedzaj¹ce Œwiêto Wszystkich Œwiêtych odwiedzaliœmy cmentarze, modlitw¹ wyra¿aj¹c pamiêæ o zmar³ych podopiecznych naszego
domu. Zapalaj¹c znicze wyra¿aliœmy wiarê w istnienie dalszej wêdrówki, pamiêtaj¹c, ¿e
na ziemi jesteœmy jedynie
przechodniami.
W listopadzie zwiedziliœmy
wystawê prac Bogus³awy Kocio³ek-Cieœli w Centrum Kultury w Ropczycach. Na wystawie dostrzegliœmy kilka prac
abstrakcyjnych, które zmotywowa³y nas do w³asnej interpretacji przekazu artystki. Koniec listopada przywo³a³ w nas
chêæ wspólnego radowania
siê i zabawy. Integracja odgrywa istotn¹ rolê w kszta³towaniu umiejêtnoœci spo³ecznych, tak wiêc trwaj¹c w okresie zabaw, 24 listopada zorganizowaliœmy imprezê andrzejkow¹ z udzia³em podopiecznych ŒDS w Dêbicy, Woli Rani¿owskiej oraz Spie. Spotkaniu towarzyszy³y wró¿by andrzejkowe oraz tañce przy
muzyce. Taniec, jako œwietna
forma terapii nie tylko odda-
Harcerska gwiazdka z nieba
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
to wyj¹tkowy czas; najlepszy,
aby zwróciæ uwagê na drugiego cz³owieka, zobaczyæ czy
komuœ nie dzieje siê krzywda,
czy ktoœ nie potrzebuje naszej
pomocy. Doceniaj¹c moc tych
wyj¹tkowych dni, my, harcerze
pragniemy byæ najbardziej
otwarci na drugiego cz³owieka. Razem mo¿emy sprawiæ,
by te œwiêta by³y wyj¹tkowe dla
najbardziej potrzebuj¹cych
rodzin w naszej okolicy.
STR. 14
Dlatego, jak co roku, organizujemy akcjê „Harcerska
gwiazdka z nieba”. Akcja nasza
ma na celu zbiórkê najpotrzebniejszych rzeczy, tj. ¿ywnoœci,
œrodków czystoœci, przyborów
Wizyta w Izbie Regionalnej w Mazurach
je temperament, osobowoϾ,
cechy charakteru; stwarza tak¿e mo¿liwoœæ wyra¿enia w³asnych stanów emocjonalnych
zarówno pozytywnych, jak i
negatywnych. Rytm i ruch u³atwiaj¹ poznanie swoich emocji i porozumienie z innymi
ludŸmi staj¹c siê przy tym
drog¹ do uzyskania harmonii
cia³a i umys³u.
Tym akcentem zakoñczyliœmy okres zabaw, rozpoczynaj¹c równoczeœnie adwentowy
czas oczekiwania. Na zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia wszystkim Czytelnikom
dedykujemy wiersz autorstwa
Agnieszki Armaty, który wprowadzi nas w ten wyj¹tkowy klimat.
ŒDS w Ropczycach
Bo¿e Narodzenie
Ju¿ wieczór wyj¹tkowy siê zaczyna
Pierwsza gwiazda na niebie ju¿ b³yszczy
Przychodzi na œwiat Bo¿a Dziecina
W tê noc raduj¹ siê wszyscy
Bóg na ziemiê przyszed³ w maleñkiej osobie
Który teraz w zimnym le¿y ¿³obie
Pastuszkowie ju¿ spiesz¹ by powitaæ Dzieciê
Wieœæ radosna roznosi siê po ca³ym œwiecie
Bia³y obrus na nim sianko i bia³y op³atek
Przypomina ¿e Dziecina króluje nad œwiatem
Pierwsza gwiazda za oknami grudzieñ
Wszystko po to by pamiêtaæ o tym wielkim cudzie
W tym Dzieci¹tku moc nad losem
S³owem œwiat odmieni
Którzy pójd¹ za tym g³osem zostan¹ zbawieni
szkolnych, zabawek, s³odyczy
dla dzieci, nowej poœcieli i
rêczników. Zebrane rzeczy zostan¹ przekazane najbardziej
potrzebuj¹cym rodzinom.
Ka¿da chwila to szansa, by
zmieniæ œwiat na lepsze. Bez
Pañstwa pomocy nie damy
rady. Z ca³ego serca dziêkujemy za zaanga¿owanie w tak
szlachetny cel.
Komenda Hufca ZHP
w Ropczycach
Zbiórkê darów prowadzimy
od 16 listopada do 17 grudnia 2015 r.
w siedzibie Komendy Hufca ZHP w Ropczycach przy ul. Krótkiej
1 (w budynku Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej)
pokój 6a (I piêtro) w godzinach od 10:00 do 15:00.
Bardzo prosimy o w³¹czenie siê do naszej akcji!
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
W trosce o najm³odszych
Troska o dziecko jest podstawowym sprawdzianem stosunku cz³owieka do cz³owieka
Jan Pawe³ II
Praca z dzieæmi polega m.in. na uczeniu siê wspólnej zabawy
CENTRUM KULTURY
IM.
Odzia³ przedszkolny w Specjalnym Oœrodku SzkolnoWychowawczym dzia³a od
2013 r. Zosta³ utworzony dla
dzieci od trzeciego roku ¿ycia
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu umiarkowanym, znacznym, autyzmem,
w tym zespo³em Aspergera
oraz innymi deficytami rozwojowymi. W swojej pracy z dzieæmi skupiamy siê m.in. na:
kszta³towaniu umiejêtnoœci
spo³ecznych i budowaniu relacji z innymi dzieæmi, przygotowaniu do nauki pisania i
czytania, prac¹ nad samodzielnoœci¹ i samoobs³ug¹,
rozwijaniu sprawnoœci ruchowej i uczeniu wspólnej zabawy, pobudzaniu i rozwijaniu
zmys³ów i wyra¿aniu potrzeb
i emocji.
Zajêcia w oddziale przedszkolnym prowadzone s¹ w oparciu o program edukacji przedszkolnej oraz indywidualne programy terapeutyczno-edukacyjne. Dzieci korzystaj¹ tak¿e z programu wczesnego wspomagania rozwoju, podczas którego
uczestnicz¹ m.in. w zajêciach
integracji sensorycznej oraz zajêciach logopedycznych.
Wszystkich zainteresowanych
naszym przedszkolem
zapraszamy do SOSW
w Ropczycach,
ul. Wyszyñskiego 14,
tel. 17 2218382
Marzena Andreasik
El¿bieta Pasela
JÓZEFA MEHOFFERA W ROPCZYCACH
Podró¿e w literaturze
Eliminacje rejonowe konkursu recytatorskiego „Literatura i dzieci. Podró¿e ma³e i du¿e” odby³y siê w Ropczycach 25 listopada
2015 roku, w Centrum Kultury.
Jury wys³ucha³o 44 wykonawców w dwóch grupach wiekowych: klasy 0-III (gr. m³odsza)
i klasy IV-VI (gr. starsza) ze
szkó³ podstawowych.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez
Wojewódzki Dom Kultury
w Rzeszowie. Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy zakwalifikowali siê do fina³u, który
odbêdzie siê w grudniu w Rzeszowie.
Karolina Dar³ak
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
W konkursie prezentowane by³y grupowe inscenizacje oraz indywidualne pokazy recytacji i œpiewu
Fot. B. Pomaraniec
Laureatami konkursu, którzy zaprezentują się
w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie zostali:
w grupie młodszej:
v Emilia Pasela (SP w Wiercanach) – piosenka
v Julia Tęczar (SP w Ociece/filia Żdżary) – recytacja
v Alicja Wojnarowska (MOK w Dębicy) – recytacja
v Patryk Bieś (SP w Kozodrzy) – recytacja
v Aleksandra Jaskot (MOK w Dębicy) – recytacja
w grupie starszej:
v grupa teatralna ze SP w Iwierzycach – inscenizacja
v Weronika Koziara (SP w Iwierzycach) – recytacja
STR. 15
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH
Biblioteka poleca
Autor: Vivien Spitz
Tytu³: Doktorzy z piek³a rodem
Wydawnictwo: Replika 2013
Ksi¹¿ka jest œwiadectwem
skazania wielu pseudomedyków, którzy podczas drugiej
wojny œwiatowej dopuœcili siê
licznych, straszliwych eksperymentów na wiêŸniach obozów koncentracyjnych. Autorka ksi¹¿ki, na podstawie relacji wzbogaconych w³asnymi
obserwacjami, szczegó³owo
pisze o zbrodniach pope³nionych rzekomo w imiê nauki
i patriotyzmu. Ksi¹¿ka zawiera unikatowe fotografie oraz fragmenty autentycznych protoko³ów z przes³uchañ oskar¿onych.
Vivien Spitz by³a œwiadkiem procesów Miêdzynarodowego
Trybuna³u Wojskowego w Norymberdze. Sta³a siê naocznym
œwiadkiem historii i wiele lat po wojnie dawa³a œwiadectwo
przeciwko negowaniu Holokaustu i nazistowskich zbrodni.
W roku 2000 otrzyma³a nagrodê Humanitarian Award ustanowion¹ przez Narodowe Stowarzyszenie Reporterów S¹dowych.
Marcin Zieliñski
Wypo¿yczalnia dla doros³ych MiPBP
Autor: Agata Mañczyk
Tytu³: Pierwsza noc pod go³ym niebem
Wydawnictwo: Nasza Ksiêgarnia 2015
„Pierwsza noc pod go³ym niebem” to
pe³na humoru powieœæ z motywem drogi. Poœcigi, podró¿e stopem, nag³e
zwroty akcji, a do tego tajemniczy skarb,
no i mi³oœæ…
Inka to przyk³adna uczennica, panna z dobrego domu. Niestety, nie czu³a
siê szczêœliwa we w³asnym perfekcyjnym
domu. Rodzice w ogóle jej nie znali.
Decydowali za ni¹, nie liczyli siê z jej zdaniem. Zabraniali jej
wszystkiego, co lubi³a: spotkañ z przyjació³k¹ i zbiórek harcerskich. Zale¿a³o im tylko, by ich córeczka zawsze mia³a najlepsze oceny, by³a idealn¹ dam¹ i grzecznie siê zachowa³a. Gdy
czara siê przela³a, dziewczyna uciek³a z domu.
Bazyl to zbuntowany nastolatek o czerwonych w³osach. Jego
¿ycie te¿ niezbyt dobrze siê uk³ada³o. Straci³ przyjaciela, nauczyciele go nie lubili za buntowniczy charakter. Przez swój
wygl¹d od razu bywa³ negatywnie oceniony przez ludzi. Zostawiaj¹c za sob¹ nieciekaw¹ przesz³oœæ, tak¿e ucieka z domu,
jak najdalej przed siebie.
Nasi bohaterowie spotykaj¹ siê przypadkowo w dworcowej
kawiarni. Bazyl przysiada siê do stolika Inki z zamiarem okradzenia jej, jednak zamiast tego wdaj¹ siê w ciekaw¹, za¿art¹
dyskusjê. Oboje uparci, ka¿dy przekonany o w³asnych racjach
zaczynaj¹ wpadaæ w coraz to nowsze k³opoty. Co z tej znajomoœci wyniknie? W jakie tarapaty wpadn¹? Nie dowiecie siê, je¿eli nie przeczytacie. Pe³na akcji, humoru, historia która
spodoba siê i m³odzie¿y i doros³ym. Nie nudzi, a wci¹¿ odkrywa przed nami nowe przygody, emocje i prze¿ycia.
Anna Gajecka
Oddzia³ dla dzieci MiPBP w Ropczycach
Autor: Magdalena Kordel
Tytu³: Okno z widokiem
Wydawnictwo: Sol 2015
„Okno z widokiem” to kolejna powieœæ polskiej autorki bestsellerowych
ksi¹¿ek „Uroczysko”, „Sezon na cuda”,
„Wymarzony czas”, Magdaleny Kordel.
Jak we wczeœniejszych powieœciach autorka znowu zaprasza nas do Malowniczego, uroczego miasteczka po³o¿onego w Sudetach, by wtajemniczyæ nas
w pe³ne zamieszania ¿ycie mieszkañców.
Do Malowniczego po wielu latach wraca Ró¿a, doktor archeologii, uciekaj¹c od osobistych k³opotów w opiekuñcze ramiona najukochañszej babci Matyldy. Niestety nied³ugo dane jest
jej cieszyæ siê spokojem, gdy¿ w mieœcie pojawia siê tajemniczy
inwestor, który chce przenieœæ kapliczkê z jej „kumplem”
z dzieciñstwa œw. Antonim, a w to miejsce wybudowaæ magazyny. Ró¿a postanawia walczyæ o swojego œwiêtego, znajduje sprzymierzeñców w osobach burmistrza, profesora archeologii
i miejscowego proboszcza. Co zaczê³o siê dobrze, teraz zaczyna
siê komplikowaæ. Stare tajemnice wychodz¹ na jaw, a grupa
studentów archeologii dokonuje wstrz¹saj¹cego odkrycia.
„Okno z widokiem”, to ciep³a, optymistyczna i lekka lektura, napisana prostym jêzykiem, z du¿¹ iloœci¹ zabawnych dialogów i barwnie opisanych postaci. Œwietna powieœæ na wieczór, który chce siê spêdziæ przy fili¿ance herbaty w cudownym miejscu.
Edyta Bojarska
Filia MiPBP w Lubzinie
STR. 16
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH
¿e z dwutygodnikiem Victor gimnazjalista, gdzie publikowa³a
w odcinkach powieœci: Klasa
pani Czajki, Tropiciele i Dzika.
W latach 2008-2011 prowadzi³a rubrykê Zapytaj Goœkê w magazynie Trzynastka. Jest cz³onkiem polskiej sekcji IBBY (miêdzynarodowej organizacji nonprofit zajmuj¹cej siê literatur¹
dzieciêc¹) oraz Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich.
W spotkaniu wziê³a udzia³
m³odzie¿ z klas II gimnazjum
nr 1 i nr 2. Autorka opowiada³a o swojej twórczoœci inspirowanej codziennym ¿yciem
i o odkrywaniu tajemnic w³asnej rodziny. Mówi³a o tym, jak
wa¿ne w ¿yciu s¹ wartoœci,
a zw³aszcza korzenie, o które
trzeba dbaæ, pielêgnuj¹c rodzinne wiêzi. Na swoim literackim koncie ma szeœæ powieœci dla m³odzie¿y, z których
wielk¹ furorê zrobi³a Klasa
pani Czajki, której fragmenty
s¹ w kilku podrêcznikach do
jêzyka polskiego. M³odzi ludzie bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, z du¿ym
zainteresowaniem s³uchali
historii z ¿ycia autorki i jej rodziny, a najbardziej poruszy³a
ich wojenna historia ma³ego
Jasia Tchórza. Ch³opiec niebawem stanie siê bohaterem
nowej ksi¹¿ki Ma³gorzaty Karoliny Piekarskiej.
Anna Gajecka
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki
rozmawia. Nasze czytelniczki
podda³y ostrej ocenie dojrza³ych bohaterów powieœci – rodziców tytu³owej Julii. Mimo
wszystko bardzo kochani i t³umaczeni przez umieraj¹c¹ córkê pañstwo Medyñscy nie zawsze zachowywali siê w³aœciwie,
ich podejœcie do nastoletniej
dziewczyny pozostawia³o wiele
do ¿yczenia. Zdaniem czytelniczek, powieœci dla m³odzie¿y,
które tak chêtnie wypo¿yczaj¹
m³ode dziewczêta, powinny
tak¿e czytaæ ich matki, a wówczas ³atwiej by im by³o spojrzeæ
na œwiat oczyma nastoletnich
córek.
Agnieszka Szela
Spotkanie autorskie
z Ma³gorzat¹ Karolin¹
Piekarsk¹
Oddzia³ dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Ropczycach by³ organizatorem spotkania autorskiego z Ma³gorzat¹ Karolin¹ Piekarsk¹, autork¹, pisark¹, dziennikark¹ prasow¹
i telewizyjn¹, autork¹ ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y, których akcja rozgrywa siê na Saskiej Kêpie, gdzie sama mieszka i sk¹d
pochodz¹ jej przodkowie.
W latach 1994-2006 i w roku
2008 pani Ma³gorzata wspó³pracowa³a z dwutygodnikiem
Cogito. Publikowane w latach
1998-2005 na ³amach pisma
felietony Wzrockowisko ukaza³y
siê drukiem jako ksi¹¿ka. Do
2006 roku wspó³pracowa³a tak-
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie ropczyckich gimnazjów
Na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki, które odby³o siê
27 listopada, rozmawialiœmy
o powieœci Ewy Barañskiej Nie
odchodŸ, Julio.
Klubowiczów zainteresowa³a osoba autorki – rzeszowianki, która, szukaj¹c pomys³u na ¿ycie po trudnych
zmianach, jakie zafundowa³a
jej choroba – siêgnê³a po pióro i zaczê³a pisaæ, i to z powodzeniem, ksi¹¿ki dla wymagaj¹cego czytelnika, jakim
jest m³odzie¿.
Uczestniczki Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki
Nie odchodŸ, Julio pozornie
opisuje pierwsze doœwiadczenia mi³osne m³odych ludzi
pochodz¹cych z ró¿nych œrodowisk spo³ecznych i wyznaj¹-
cych ró¿ne wartoœci. W trakcie
czytania okaza³o siê, ¿e ta ksi¹¿ka przemyca o wiele wa¿niejsze treœci, o których niekiedy
trudno siê z m³odymi ludŸmi
Po raz kolejny w naszym mieœcie zagra
Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy
W tym roku has³em i celem przewodnim akcji jest
„Pediatria. Godna opieka ludzi w podesz³ym wieku. Mierzymy wysoko”.
Od rana na ulicach miasta wolontariusze WOŒP bêd¹ zbieraæ do puszek pieni¹dze, a o godz. 15.00
rozpocznie siê w hali widowiskowo-sportowej impreza w programie której znajd¹ siê wystêpy
artystyczne, pokazy karate, licytacje. O 20.00 zobaczymy tradycyjne œwiate³ko do nieba.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
STR. 17
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH
Biblioteczna Akcja:
e-motywacja
W listopadzie MiPBP w Ropczycach dwukrotnie wziê³a udzia³
w projekcie Akcja: e-motywacja przeznaczonym g³ównie dla seniorów. Pierwsze spotkanie odby³o siê 5 listopada. Jego uczestnicy rozmawiali z aktork¹ i modelk¹ Helen¹ Norowicz oraz psychologiem Tomaszem Koz³owskim o radoœciach i przyjemnoœciach,
które spotykamy na co dzieñ, a nie zawsze staramy siê je zauwa¿yæ.
Helena Norowicz РgoϾ
specjalny webinarium – to aktorka teatralna i filmowa, która w wieku 80 lat zosta³a modelk¹. Podczas spotkania opowiedzia³a o swoim dzieciñstwie, fascynacji sportem
i gimnastyk¹. Przez wiêkszoœæ
kariery artystycznej Norowicz
zwi¹zana by³a z Teatrem Studio za³o¿onym w 1972 przez
Józefa Szajnê. Zagra³a m.in.
w filmach „Dekalog IV” Krzysztofa Kieœlowskiego i „Matka
Teresa od kotów” Paw³a Sali.
Kiedy przesz³a na emeryturê
po intensywnej karierze zawodowej zajê³a siê gimnastyk¹
i prac¹ na dzia³ce. Jak stwierdzi³a modelka: nowa energia
przysz³a wraz z propozycj¹ udzia-
³u w sesjach zdjêciowych dla
dwóch marek modowych. Warto
dodaæ, ¿e Helena Norowicz
pod koniec paŸdziernika 2015
roku na gali magazynu „Elle”
odebra³a nagrodê Ikony Stylu
przyznanej przez redakcjê magazynu i czytelników tego ekskluzywnego czasopisma. W tym
internetowym seminarium
uczestniczy³o 16 osób, a byli
to seniorzy, studenci i czytelnicy chêtnie korzystaj¹cy
z naszej oferty kulturalnej.
Kolejne spotkanie w ramach projektu odby³o siê
19 listopada i poœwiêcone
by³o ludzkim niedoskona³oœciom, które mo¿na pokonywaæ poprzez pomys³ na aktywnoœæ. Goœciem specjalnym we-
Elmer
Dyskusje on-line ciesz¹ siê du¿¹
popularnoœci¹ g³ównie wœród seniorów
binarium by³a Ewa NowickaRusek, antropolog spo³eczny
(doœwiadczana systematyczn¹
utrat¹ wzroku ju¿ od dzieciñstwa) oraz Tomasz Koz³owski
– psycholog.
Pani Nowicka-Rusek jest
profesorem na Uniwersytecie
Warszawskim. Zajmuje siê badaniem ró¿norodnoœci kulturowej, religijnoœci, mniejszoœci narodowych i etnicznych.
Jako dydaktyk ma dobry kontakt z m³odzie¿¹. Jako podró¿niczka ma ulubiony sposób
wêdrowania; s¹ to wyprawy
autostopem. Lubi te¿ chodziæ
po górach i jeŸdziæ na nartach. Uwielbia ruch i systematycznie uprawia p³ywanie.
Uwa¿a, ¿e nie powinno siê
zwracaæ uwagi na ograniczenia, jakie nas dotykaj¹, a jedynie przyj¹æ do wiadomoœci
i traktowaæ je tak, jakby ich nie
by³o. Ewa Nowicka-Rusek
w 2007 roku zosta³a laureatk¹
konkursu „Cz³owiek bez barier”. Ceni najbardziej bogate ¿ycie wewnêtrzne (w niej
samej jest go wiele), otwarcie
na innych ludzi i prawdziw¹
mi³oœæ do ¿ycia. W spotkaniu
uczestniczy³o ponad 20 osób,
byli to w wiêkszoœci emeryci.
Helena Róg
Gra¿yna WoŸny
Dziœ prawdziwych Cyganów ju¿ nie ma
Pod takim tytu³em odby³o zosta³y odczytane uczestnisiê 25 listopada spotkanie kom spotkania. W atmosferê
w Saloniku Literackim po- taboru wprowadza³y zebraœwiêcone Romom. Dorota Ko- nych cygañskie b¹dŸ inspirotyñska zapozna³a zebranych wane cygañskimi rytmami
z nie³atw¹ i skomplikowan¹ piosenki œpiewane przez zehistori¹ Romów, ich kultur¹ spó³ wokalny dzia³aj¹cy w bii tradycjami. Przedstawi³a tak- bliotece pod kierunkiem El¿¿e postaæ Papuszy – cygañskiej biety Banaœ. Nie zabrak³o takpoetki wywodz¹cej siê z gru- ¿e charakterystycznych elepy etnicznej Polska Roma mentów cygañskiego wielo(polscy Romowie nizinni), barwnego stroju. To by³ radopisz¹c¹ w jêzyku romskim. œnie spêdzony czas, tak jak raElmer w bibliotece
S³oñ Elmer jest bohaterem popularnych ksi¹¿ek dla dzieci
Wybrane utwory tej niezwykle dosne i kolorowe s¹ stroje,
W ramach akcji „Apetyt na stawê poœwiêcon¹ bajkowym utalentowanej artystki, której piosenki i tañce romskie.
MiPBP w Ropczycach
czytanie” mali czytelnicy z Pu- bohaterom w ramach Œwiato- talent odkry³ Jerzy Ficowski,
blicznego Przedszkola Nr 1 wego Dnia Postaci z Bajek. Po
w Ropczycach spotkali siê, obejrzeniu wystawy dzieci wyw Oddziale dla dzieci MiPBP s³ucha³y z audiobooka historyw Ropczycach, z goœciem spe- jek, których g³ównym bohatecjalnym – s³oniem Elmerem, rem by³ w³aœnie s³oñ Elmer.
To nietypowe spotkanie barbohaterem serii ksi¹¿eczek
autorstwa Davida McKee. dzo podoba³o siê naszym goPrzed czytaniem ulubionych œciom. S³oñ tak¿e by³ zadowohistoryjek dzieci zapozna³y siê lony. Po¿egna³ dzieci, a one uœz funkcjonowaniem biblioteki. miechniête wróci³y do przedRenata Szkutak Bohaterk¹ listopadowego spotkania literackiego by³a romska poetka
Nastêpnie wszyscy obejrzeli wy- szkola.
w bibliotece
Papusza
STR. 18
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
25 listopada to dzieñ, kiedy na
œwiecie obchodzi siê urodziny
pluszowego misia.
Œwiatowy Dzieñ Pluszowego Misia
Miœ jest przyjacielem dzieci;
czy zatem wypada zapomnieæ
o urodzinach przyjaciela? Miœ
to nie tylko pluszowa przytulanka, to „ktoœ” bardzo bliski,
ciep³y i czêsto niezast¹piony.
Du¿e, ma³e, kolorowe, puchate i miêciutkie. Pluszowe
misie opanowa³y przedszkole
w Lubzinie. „Przyby³y” ze swoimi ma³ymi w³aœcicielami, aby
bawiæ siê i œwiêtowaæ. Dzieci
odwiedzi³ tak¿e niecodzienny – ¿ywy pluszowy miœ, który
wspólnie z dzieæmi tañczy³,
s³ucha³ wierszy bra³ udzia³
w konkursach. Na zakoñczenie zabawy podzieli³ siê
z dzieæmi „s³odkim co nieco”. Ka¿de dziecko ma pluszowego misia. To najukochañsza zabawka z dzieciñstwa
Po weso³ej zabawie przedszkolaki ogl¹da³y teatrzyk kukie³kowy pt. „Kot w butach”
przygotowany przez reatr
„Fiku – Miku” z Rzeszowa.
Dyrektor przedszkola sk³ada serdeczne podziêkowania
nauczycielce Halinie Goncerz oraz pani Agnieszce
Dura³ za przygotowanie i poprowadzenie uroczystoœci.
Anna Bielatowicz
Zaczarowany œwiat bajek
Teatr jest dobry na wszystko, dlatego 12 listopada 2015 r. uczniowie klas 0-III SP w Lubzinie wybrali siê do Centrum Kultury
w Ropczycach na przedstawienie teatralne pt. „Zaczarowany œwiat bajek”.
Spektakl zrealizowa³a agencja artystyczna „Joanna”.
Uczniowie zobaczyli na scenie bohaterów znanych i lubianych wierszy polskich autorów pisz¹cych dla najm³odszych: Juliana Tuwima i Jana
Brzechwy. Dzieci aktywnie
uczestniczy³y w przedstawieniu poprzez wystêpy na scenie, odpowiedzi na pytania
i wspólny œpiew. Wspania³a
gra aktorska, kostiumy i scenografia, wdziêczne tañce
i piosenki oraz muzyka zabra³y m³odych widzów w œwiat fantazji pod przewodnictwem
czarodzieja Dyzia. Wyszli oni
z teatru bardzo zadowoleni
i pe³ni niezapomnianych wra¿eñ.
ZS w Lubzinie Bajki s¹ dobre na wszystko, zw³aszcza w listopadowy czas
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
STR. 19
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
Jesienny bal to wa¿ne
wydarzenie w ¿yciu przedszkola
Jesienny bal
w Przedszkolu nr 1 w Ropczycach
Goœciem specjalnym balu by³ S. Mazur, dyrektor MGZO
We wtorek 17 listopada w Przedszkolu nr 1 odby³ siê „Jesienny
bal” Kosza³ka Opa³ka; bardzo
wa¿ny dzieñ w ¿yciu ka¿dego
przedszkolaka i nieod³¹czny
element dzieciñstwa.
Jest on atrakcyjn¹ i lubian¹
przez dzieci form¹ rozrywki,
dostarcza wielu prze¿yæ, radoœci i zadowolenia. Od samego rana dzieci, rodzice, nauczyciele oraz pozostali pracownicy przedszkola krz¹tali
siê dbaj¹c o ka¿dy drobny
szczegó³. Pomys³owoœæ naszych pañ nie mia³a granic.
Pani Jesieñ kolejno zaprasza³a ka¿d¹ grupê: ¯abki, Krasnale, Jagódki, Pszczó³ki, Kotki
i Biedronki. Ka¿da z grupa po
barwnej prezentacji strojów
rozpoczê³a tañce, w rytm skocznej muzyki, które by³y przeplatane recytacj¹ wierszyków.
Miga³y œwiat³a fleszy, ka¿dy rodzic chcia³ uwieczniæ na fotografii swoj¹ pociechê. Pani
dyrektor by³a bardzo dumna
ze swoich podopiecznych,
którzy tak cudownie siê prezentowali. Zachwytu nie ukrywali równie¿ goœcie specjalni:
dyrektor MGZO Stanis³aw
Mazur oraz wieloletnia dyrektor naszego przedszkola – Alicja Celler. Radosny, szeroki
uœmiech na buŸkach naszych
pociech to najlepsze podsumowanie wspólnej zabawy.
Pozosta³y wspomnienia, które
Ka¿da grupa przedszkolna prezentowa³a program artystyczny
bêd¹ nam towarzyszyæ do kolejnego balu, który ju¿ za rok.
Oby by³ równie¿ barwny i weso³y jak tegoroczny.
Serdecznie dziêkujemy
wszystkim rodzicom, którzy
przyczynili siê do organizacji
balu, w szczególnoœci paniom:
Sylwii Ferfeckiej i Magdalenie Cabaj-Fic za wcielenie siê
w role pani Jesieni i Kosza³ka
Opa³ka.
Malwina
Stelmaszczyk-S¹siadek
Gimnazjaliœci walcz¹ z mow¹ nienawiœci
Grywalizacja podzielona jest wywo³anie zmian postaw
Od wrzeœnia br. w Gimnazjum Nr 1 w Ropczycach realizowany jest
na
3 etapy (levele). Na poko- uczniów wobec problemu
projekt: „Hate Over – klasa wolna od mowy nienawiœci”.
Istot¹ projektu jest podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do
zmniejszenia zjawiska stosowania mowy nienawiœci wœród
gimnazjalistów. Realizacja
projektu obejmie okres od
wrzeœnia 2015 r. do lutego
2016 r. Na wirtualnej platformie uczniowie z pedagogiem
tworz¹ profil swojej klasy i dokumentuj¹ efekty dzia³añ podejmowanych w ramach poszczególnych etapów programu. Za ka¿de zrealizowane
zadanie klasa otrzymuje okreœlon¹ liczbê no hate’ów, przydzielan¹ na podstawie oceny
Komisji Eksperckiej. Klasa
bêdzie tak¿e mog³a na bie¿¹STR. 20
co œledziæ punktacjê i swoje
miejsce na planszy w zestawieniu z innymi zg³oszonymi
w projekcie uczestnikami.
Czym jest mowa nienawiœci,
czym jest grywalizacja? Otó¿
mowa nienawiœci, to takie
u¿ywanie jêzyka, które ma na
celu zniewa¿enie, pomówienie lub nawo³ywanie do nienawiœci wobec pewnej osoby
lub grupy osób. Natomiast
grywalizacja jest œwiadomym
zastosowaniem technik wykorzystywanych w grach, aby
zwiêkszyæ zaanga¿owanie
i zmieniæ zachowania ludzi
poprzez ukierunkowanie ich
na okreœlony cel.
nanie ka¿dego z nich klasa ma
2 miesi¹ce. I level to poznanie
zjawiska jakim jest mowa nienawiœci – zdefiniowanie i poznanie jej skutków. II level to
dzia³anie i realizacja inicjatyw
m³odzie¿y – bezpoœrednia walka z mow¹ nienawiœci w jej najbli¿szym œrodowisku jakim jest
szko³a. Natomiast III level to
dzia³ania skupione na w³¹czaniu m³odzie¿y do aktywnego
dzia³ania i podejmowania inicjatyw na rzecz œrodowiska lokalnego.
Po I etapie zajmujemy II
miejsce wœród 40 uczestników. Aktualnie jesteœmy na
etapie tworzenia kampanii
spo³ecznej, której celem jest
mowy nienawiœci. Krêcimy
krótki filmik, do którego scenariusz napisali wy³onieni
przez klasê liderzy. Nosi on
tytu³ „Nowy w klasie”. Pokazuje jakie skutki ma wrogie i lekcewa¿¹ce nastawienie do nowego kolegi oraz jak zdrowa,
dobra atmosfera w klasie dodaje skrzyde³ jednostkom.
Na koniec gimnazjaliœci
z Lubelszczyzny i Podkarpacia
wezm¹ udzia³ w grze miejskiej
bêd¹cej podsumowaniem
dzia³añ w obszarze walki
z mow¹ nienawiœci. Po grze
odbêdzie siê panel podsumowuj¹cy, rozdanie statuetek
i certyfikatów.
Ma³gorzata S¹siadek
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
Z ¿ycia przedszkola w Lubzinie
Podczas „Jesiennego balu” przedszkolaki bawi¹ siê wspólnie z dzieæmi z zerówki ze SP w Lubzinie.
W³asnorêcznie posadzone cebulki kwiatowe pozwol¹ obserwowaæ ich
wzrastanie na wiosnê
Nasze przedszkole tworzy rodzinny, mi³y i radosny klimat
sprzyjaj¹cy wszechstronnemu
rozwojowi osobowoœci dzieci.
Edukacja w przedszkolu oparta jest przede wszystkim na zabawie, która jest najsilniejszym
bodŸcem zachêcaj¹cym dzieci
do nauki i do dzia³ania, do zdobywania nowych doœwiadczeñ.
Dzieci najchêtniej i najszybciej
ucz¹ siê tego, czego doœwiadczaj¹ wszystkimi zmys³ami i dlatego nale¿y je odpowiednio
stymulowaæ.
W placówce staramy siê
wszechstronnie rozwijaæ osobowoœæ intelektualn¹, fizyczn¹,
spo³eczn¹ i twórcz¹ ma³ego
dziecka. Najwa¿niejszym etapem ¿ycia cz³owieka jest dzieciñstwo, 50% zdolnoœci do
uczenia siê rozwija siê w³aœnie
w pierwszych piêciu latach
¿ycia. Poprzez kontakt z otaczaj¹cym œwiatem, piêknem przy-
rody, obcowanie ze sztuk¹, kultur¹, literatur¹ oraz poprzez
dzia³ania i doœwiadczenia rozwijamy u dzieci najcenniejsze
cechy charakteru takie jak: dobro, tolerancjê, wra¿liwoœæ,
empatiê. Ucz¹ siê one swobodnie wyra¿aæ swoje myœli i pragnienia, ¿ycia poœród innych,
a tak¿e radzenia sobie w ¿yciu
oraz radzenia sobie z problemami we wspó³czesnym œwiecie. Spotykanie z policjantk¹ – dzieci pozna³y podstawowe przepisy i zaHalina Goncerz sady ruchu drogowego i bezpiecznej zabawy.
Dzieci robi¹ sa³atki, soki owocowe; ucz¹ siê zdrowego od¿ywiania, poznaj¹ zdrowy styl ¿ycia.
Jesieñ w parku jest piêkna i kolorowa
Magiczny biwak
Trzydniowy magiczny biwak harcerski (20-22 listopada), który
odby³ siê w Zespole Szkó³
w NiedŸwiadzie Dolnej oparty
zosta³ na serii ksi¹¿ek J.K. Rowling „Harry Potter”. Podczas biwaku harcerze poznali zaklêcia,
uczestniczyli w lekcji zielarstwa, nauczyli siê przygotowywaæ skomplikowane eliksiry,
jednoczeœnie gromadz¹c harcersk¹ wiedzê.
Pierwszym punktem biwaku
by³o przydzielenie harcerzy do
domów oraz wyznaczenie prefektów. Potem przyszed³ czas
na zajêcia ze znaków patrolowych nazwanych runami oraz
Trzydniowy biwak harcerski wykorzystywa³ motywy powieœci o Harrym Potterze
eliksirów, wzbogacone kilkoma nieskomplikowanymi, ale
efektownymi doœwiadczeniami chemicznymi. Zajêcia z zielarstwa przynios³y znajomoœæ
nowych gatunków roœlin,
a „nauka latania na miotle” poprawi³a znajomoœæ musztry.
Ka¿dy z domów bra³ udzia³
w turnieju quiditcha, w którym
nagrod¹ by³ „Z³oty znicz”.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
Uczestnicy biwaku musieli
tak¿e uporaæ siê z zagadkow¹
chorob¹ jednej z profesorek.
Bieg do Zakazanego Lasu, okaza³ siê nie tylko dobrym sposobem na nauczenie siê wspó³pracy, ale i sprawdzianem umiejêtnoœci poruszania siê w terenie zgodnie ze znajomoœci¹
run. Kamieñ filozoficzny, który
mia³ okazaæ siê lekarstwem na
Fot. Agata Kujda
wszelkie dolegliwoœci, nie by³
³atwy do zdobycia, jednak harcerze wspaniale poradzili sobie
ze wszystkimi zadaniami.
Wszyscy uczestnicy biwaku
otrzymali pami¹tkowe plakietki, ale przede wszystkim, mile
spêdzili czas; ju¿ nie mog¹ siê
doczekaæ kolejnego spotkania.
Alicja Strza³ka,
Alicja Dziedzic
STR. 21
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
Zespó³ Szkó³ w NiedŸwiadzie Górnej gospodarzem tegorocznej edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego
Babcina spi¿arka
bez e-ziarnka
Tak brzmia³o has³o tegorocznego Gminnego Konkursu Ekologicznego, który 19 listopada odby³ siê w Zespole
Szkó³ w NiedŸwiadzie Górnej.
Jego celem nadrzêdnym by³o
zmotywowanie m³odzie¿y do
zapoznania siê z zagadnieniami zdrowego od¿ywiania, rozszerzenie wiedzy o sk³adnikach chemicznych u¿ywanych
w przemys³owej produkcji ¿ywnoœci i uœwiadomienie negatywnego wp³ywu niew³aœciwych nawyków ¿ywieniowych
na funkcjonowanie organizmu. Zgodnie z has³em konkursu promowano ¿ywnoœæ
przygotowywan¹ tradycyjnymi
metodami w warunkach domowych, bez u¿ycia chemicznych konserwantów, barwników, spulchniaczy, itp.
Wystrój sali gimnastycznej,
bêd¹cej aren¹ konkursowych
zmagañ, by³ adekwatny do za³o¿onych celów. Wieœniaczy
p³otek, na którym suszy³y siê
gliniane naczynia, zza którego
wystawa³y radoœnie dorodne
s³oneczniki, nawi¹zywa³ do
dawnych czasów, kiedy to ka¿da szanuj¹ca siê gospodyni
w³asnorêcznie przygotowywa³a
zdrow¹ ¿ywnoœæ. Imponuj¹cych rozmiarów starodawny
kredens wype³niony by³ domowej roboty przetworami z owoców i warzyw – tak kiedyœ wy-
gl¹da³a ka¿da domowa spi¿arnia przed nadejœciem zimy.
Scenografiê dope³nia³y zabytkowe ju¿ sprzêty kuchenne do
wyrobu sera, mas³a czy chleba.
Zgodnie z dawn¹ estetyk¹
i u nas uroku ekspozycji dodawa³y szyde³kowe serwety na
pó³kach. Wielu goœci z nutk¹
nostalgii w g³osie przyznawa³o, ¿e naprawdê czuj¹ siê jak
u babci, co by³o dla nas najcenniejszym komplementem.
Goœcie dopisali!
Szko³a w NiedŸwiedzie Górnej le¿y ju¿ na obrze¿ach gminy Ropczyce, mimo to mieliœmy
zaszczyt przyj¹æ dru¿yny ze
wszystkich dwunastu placówek
rejonu. Czteroosobowe zespo³y uczniów przyjecha³y wraz
z przygotowuj¹cymi ich do konkursu nauczycielami. Wœród
dopinguj¹cej m³odzie¿ publicznoœci zobaczyæ mo¿na by³o
burmistrza Ropczyc Boles³awa
Bujaka, ksiêdza proboszcza parafii w NiedŸwiadzie, Tadeusza
Polaka wraz z ksiêdzem wikarym, Sebastianem Knurkiem
oraz ksiêdzem rekolekcjonist¹,
a tak¿e kilku dyrektorów szkó³:
Bo¿enê Pyzik (ZS w Lubzinie),
Wiolettê Czemarnik (ZS w NiedŸwiadzie Dolnej, Paw³a Przetockiego (ZS nr 3 w Ropczycach) i Grzegorza Laskê (ZS
w £¹czkach Kucharskich).
Czêœci¹ zmagañ konkursowych by³y zadania kulinarne
Konkurs uwa¿am za otwarty
Og³osi³a o godzinie dziesi¹tej dyrektor Zespo³u Szkó³
w NiedŸwiedzie Górnej Teresa Bieszczad. Przed rozpoczêciem zadañ konkursowych
wszyscy wys³uchali krótkiej
prelekcji higienistki szkolnej
Zofii Król na temat ¿ywnoœci z
e-dodatkami i zdrowotnych
konsekwencji bezrefleksyjnego jej spo¿ywania. Potem przyszed³ czas na zmagania konkursowe. Zadania wymagaj¹ce
wiedzy teoretycznej przeplata³y siê z konkurencjami zrêcznoœciowymi i praktycznymi.
Najpierw uczniowie musieli spoœród wielu produktów
wybraæ te, które nie zawieraj¹
dodatków chemicznych; wszyscy wykonali to polecenie bezb³êdnie. Nastêpnie nale¿a³o
odró¿niæ surowe jajo kurze od
ugotowanego. To zadanie okaza³o siê dla m³odzie¿y trudniejsze, ju¿ nie wszystkie dru¿yny
zdoby³y punkt. Kolejnym wyzwaniem by³o obieranie jajka
na twardo ze skorupki na czas,
a tak¿e wykonanie kanapek, do
Otwarcia konkursu dokona³a dyrektor ZS w NiedŸwiadzie Górnej Teresa Bieszczad
STR. 22
których nale¿a³o sporz¹dziæ
pastê z prawdziwego wiejskiego twarogu i dowolnych dodatków warzywnych.
Najtrudniejszym wyzwaniem
by³ jednak test sprawdzaj¹cy
wiedzê uczniów na temat zdrowej ¿ywnoœci i zdrowego od¿ywania, którego autork¹ by³a
Ma³gorzata Œwistak. Sk³ada³ siê
z dwudziestu pytañ, a o skali
jego trudnoœci œwiadczy fakt,
¿e ¿aden zespó³ nie uzyska³
maksymalnej iloœci punktów.
Po zmaganiach intelektualnych najlepsz¹ odskoczni¹ jest
ruch. Ostatni¹ konkurencj¹
by³ wyœcig przez warzywny tor
przeszkód przygotowany przez
Magdalenê Zegar.
Jak w szwajcarskim
zegarku…
Organizacja tak du¿ego konkursu to nie lada przedsiêwziêcie. Ka¿da konkurencja wymaga³a ró¿norodnych rekwizytów,
produktów, naczyñ i przyrz¹dów.
Uda³o siê jednak zorganizowaæ
wszystko tak, by nie by³o przestojów i nudy. W chwilach, gdy
uczennice w kolorowych spódniczkach, bia³ych bluzkach
i kwietnych wiankach na g³owach roznosi³y to, co by³o w danej konkurencji potrzebne,
czas oczekiwania umila³y uczestnikom wystêpy szkolnego chóru, solistki z kl. II gimnazjum
Karoliny Misiorek i szkolnego
zespo³u instrumentalnego
w sk³adzie: Zuzanna Ragan –
gitara, Patrycja Koœkiewicz –
flet poprzeczny, Wiktoria Raœ –
saksofon, Jaros³aw Jod³owski –
skrzypce, Stanis³aw Cabaj – instrumenty klawiszowe, Grzegorz Zajechowski – perkusja,
Szymon Raœ – bongosy. Nad
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
Przerwy w konkursie wype³ni³y wystêpy zespo³ów
artystycznych
wysokim poziomem popisów
muzycznych czuwa³ Stanis³aw
Woœko. Poza tym przygotowano
te¿ gawêdy o dawnych sposobach przygotowywania sera,
mas³a i chleba na zakwasie.
Opowieœciom towarzyszy³ pokaz potrzebnych produktów,
naczyñ i przyrz¹dów (m.in. dzie¿a, koszyk, w którym chleb wyrasta³, maselnica czy prasa do
sera).
Tak sprawny przebieg imprezy to g³ównie zas³uga Barbary Pociask i Magdaleny Zegar, choæ oczywiœcie wielu innych nauczycieli równie¿ ma
swój udzia³ w tym sukcesie.
S¹ zwyciêzcy,
ale nie ma pokonanych
Najwiêcej punktów i tym samym pierwsze miejsce w tegorocznym Gminnym Konkursie Ekologicznym zdobyli
uczniowie Zespo³u Szkó³ nr 4
w Ropczycach. Drugie miejsce
Wœród goœci by³ m.in. burmistrz B. Bujak
wywalczy³a dru¿yna z Zespo³u
Szkó³ w Ma³ej, zaœ trzecie przypad³o reprezentantom Zespo³u Szkó³ nr 3 w Ropczycach.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziêkujemy za pracê
w³o¿on¹ w przygotowanie siê
do tych nie³atwych zmagañ.
Zwyciêzcy otrzymali nagrody
indywidualne i stosowne dyplomy. Uhonorowano tak¿e
nauczycieli, którzy tak doskonale przygotowali m³odzie¿ do
konkursu. Wrêczono równie¿
nagrody dla szkó³ laureatów,
które s³u¿yæ teraz bêd¹ ca³ym
spo³ecznoœciom szkolnym. –
Sam udzia³ w konkursie jest ju¿ jednak nagrod¹ i wyró¿nieniem,
a tak¿e atrakcj¹ umilaj¹c¹
szkoln¹ codziennoœæ. – pokreœli³a dyrektor Teresa Bieszczad,
zwracaj¹c siê do pozosta³ych
dru¿yn. – Nie ma zatem przegranych. Wszyscy zyskali wiedzê i wspomnienia z wizyty w NiedŸwiadzie.
Ciep³e s³owa skierowa³ rów-
nie¿ do nas burmistrz Boles³aw
Bujak. Nie by³y to tylko s³owa.
Ka¿dy uczestnik konkursu
wyjecha³ od nas z pami¹tkowym dyplomem i nagrod¹ –
wdziêcznie opakowanym s³oikiem miodu, zupe³nie jak
z babcinej spi¿arni. Dyplomy
z podziêkowaniem powêdrowa³y te¿ do wszystkich zaanga¿owanych w konkurs nauczycieli oraz dyrektorów szkó³.
Sponsorami nagród byli
burmistrz Boles³aw Bujak dyrektor MGZO w Ropczycach
Stanis³aw Mazur.
Brawa dla
niedŸwiedzkich rodziców
Ka¿dy, kto goœci³ w Zespole
Szkó³ w NiedŸwiadzie Górnej
wie, ¿e Rada Rodziców jest tu
wyj¹tkowa; z³o¿ona z rodziców
niezwykle zaanga¿owanych
i chêtnie w³¹czaj¹cych siê
w ¿ycie szko³y. Ponadto mamy
wœród nich rewelacyjne i nie-
zwykle pracowite gospodynie,
które i tym razem zechcia³y b³ysn¹æ swoim kunsztem. W czasie, gdy m³odzie¿ rozwi¹zywa³a
test konkursowy, ich opiekunowie zostali zaproszeni na
przek¹skê z³o¿on¹ z potraw tradycyjnych, od wieków goszcz¹cych na wiejskich sto³ach. By³
wiejski chleb wypieczony w domowych piecach i proziaki, do
tego domowy smalec lub mas³o i oczywiœcie nie mog³o zabrakn¹æ ogórków. Takich frykasów w ¿adnym hipermarkecie kupiæ siê nie da!
Po zakoñczeniu konkursu
wszyscy jego uczestnicy zostali poczêstowani przygotowanymi przez mamy kanapkami,
zaœ nauczycieli uraczono wybornym ¿urem, misami pierogów ruskich i z kapust¹, domowej roboty, rzecz jasna. (Ile
to pracy kosztuje wie tylko ten,
kto sam z dwie setki pierogów
ulepi³ choæ raz w ¿yciu!) Nie
zabrak³o i domowych ciast,
które w wydaniu naszych mam
s¹ prawdziwym rajem dla podniebienia. Korzystaj¹c z okazji, sk³adamy im najszczersze
podziêkowania za to, ¿e s¹. Zawsze chêtne i niezawodne.
Reasumuj¹c, cieszymy siê,
¿e mogliœmy byæ w tym roku
gospodarzami konkursu,
a nasza praca zaowocowa³a
udan¹ imprez¹. Uœmiech
i satysfakcja goœci by³a dla nas
du¿¹ radoœci¹!
ZS w NiedŸwiadzie Górnej
Œwiêto Niepodleg³oœci w Zespole Szkó³ w Lubzinie
11 listopada jest naszym œwiêtem narodowym. W tym roku obchodziliœmy 97. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci.
Z tej okazji 13 listopada
w Zespole Szkó³ w Lubzinie
odby³ siê uroczysty apel poœwiêcony najwa¿niejszemu
polskiemu œwiêtu narodowemu, który przygotowali
uczniowie klasy VI, pod kierunkiem Gra¿yny Tyrañskiej.
Apel wprowadza³ w atmosferê wydarzeñ poprzedzaj¹cych datê 11 listopada 1918
roku. W skrócie zobrazowano
sytuacjê polityczn¹ kraju, jaka
mia³a miejsce przed odzyskaniem przez Polskê niepodleg³oœci. Jednak najwiêkszy nacisk po³o¿ono na ukazanie
Polonez, polski taniec narodowy jest nieod³¹cznym elementem programów patriotycznych
narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli stale wychodzi³ z inicjatyw¹ walki za
ojczyznê. Przypomniano daty
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
trzech najwa¿niejszych po- tych czasów. Na zakoñczenie
wstañ narodowych. Ca³oœæ apelu Zespó³ Pieœni i Tañca
przeplatana by³a recytacj¹ „Lubsza” zatañczy³ poloneza.
ZS w Lubzinie
wierszy i piosenkami z tamSTR. 23
23
24
25
26
27
28
29
30
31
22
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2
3
4
5
6
sb
nd
pn
wt
śr Kacpra, Melchiora, Baltazara
TRZECH KRÓLI
cz Rajmunda, Lucjana
pt Seweryna, Mścisława
sb Juliana, Marceliny
nd Danuty, Wilhelma
pn Honoraty, Matyldy
wt Arkadiusza, Benedykta
śr Hilarego, Weroniki
cz Feliksa, Domosława
pt Pawła, Izydora
sb Włodzimierza, Marceli
nd Antoniego, Jana
pn Małgorzaty, Piotra
wt Henryka, Mariusza
śr Fabiana, Sebastiana
cz Agnieszki, Jarosława
DZIEŃ BABCI
pt Wincentego, Anastazji
DZIEŃ DZIADKA
sb Rajmunda, Ildefonsa
nd Franciszka, Felicji
pn Pawła, Miłosza
wt Tytusa, Tymoteusza
śr Jerzego, Anieli
cz Tomasza, Piotra
pt Franciszka, Zdzisława
sb Macieja, Martyny
nd Jana, Ludwiki
NOWY ROK
Bazylego, Grzegorza
Danuty, Genowefy
Anieli, Eugeniusza
Edwarda, Szymona
1 pt Mieczysława, Mieszka
STYCZEŃ
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Ignacego, Brygidy
Marii, Konrada
Błażeja, Oskara
Joanny, Weroniki
TŁUSTY CZWARTEK
Agaty, Adelajdy
Pawła, Doroty
Ryszarda, Teodora
Hieronima, Sebastiana
Eryka, Apolonii
Scholastyki, Jacka
POPIELEC
Olgierda, Lucjana
Eulalii, Modesta
Grzegorza, Katarzyny
Walentego, Cyryla
Jowity, Józefa
Danuty, Juliana
Aleksego, Zbigniewa
Szymona, Konstancji
Konrada, Arnolda
Leona, Zenobiusza
Piotra, Roberta
Marty, Małgorzaty
Polikarpa, Izabeli
Bogusza, Macieja
Wiktora, Cezarego
Aleksandra, Mirosława
Gabriela, Anastazji
Oskara, Romana
Antoniny, Augusta
LUTY
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
21
22
23
24
25
26
27
29 wt
30 śr
31 cz
28 pn
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
Antoniny, Radosława
Heleny, Pawła
Tycjana, Kunegundy
Kazimierza, Łucji
Fryderyka, Wacława
Róży, Wiktora
Pawła, Tomasza
Beaty, Wincentego
DZIEŃ KOBIET
Katarzyny, Franciszki
Cypriana, Marcelego
Konstantego, Benedykta
Bernarda, Grzegorza
Bożeny, Krystyny
Leona, Matyldy
Ludwiki, Klemensa
Izabeli, Hilarego
Zbigniewa, Patryka
Cyryla, Edwarda
Józefa, Bogdana
Eufemii, Klaudii
NIEDZIELA PALMOWA
Benedykta, Lubomira
Bogusława, Katarzyny
Feliksa, Pelagii
Marka, Gabriela
Marii, Wieńczysława
Teodora, Emanuela
Lidii, Ernesta
WIELKANOC
Anieli, Sykstusa
PON. WIELKANOCNY
Wiktora, Eustachego
Amelii, Jana
Balbiny, Gwidona
MARZEC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
Zbigniewa, Grażyny
Franciszka, Władysława
Ryszarda, Pankracego
Wacława, Izydora
Ireny, Wincentego
Celestyna, Wilhelma
Donata, Rufina
Dionizego, Januarego
Marii, Marcelego
Michała, Makarego
Leona, Filipa
Juliusza, Wiktora
Przemysława, Marcina
Justyny, Waleriana
Anastazji, Bazylego
Julii, Benedykta
Roberta, Patrycego
Bogusławy, Bogumiły
Adolfa, Tymona
Czesława, Agnieszki
Feliksa, Anzelma
Leona, Łukasza
Jerzego, Wojciecha
Grzegorza, Aleksandra
Marka, Jarosława
Marii, Marcelego
Jerzego, Anieli
Zyty, Teofila
Rity, Angeliny
Mariana, Katarzyny
KWIECIEŃ
2016
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
2 pn
3 wt
ŚWIĘTO PRACY
Zygmunta, Anatola
Marii, Antoniny
KONSTYTUCJI 3 MAJA
Floriana, Moniki
Ireny, Waldemara
Jakuba, Judyty
Ludmiły, Benedykta
Stanisława, Wiktora
Grzegorza, Katarzyny
Izydora, Antoniny
Władysława, Ignacego
Pankracego, Dominika
Roberta, Serwacego
Macieja, Bonifacego
1 nd Józefa, Filipa
MAJ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
DZIEŃ DZIECKA
Marianny, Marzanny
Karola, Leszka
Franciszka, Aleksandra
Bonifacego, Walerii
Norberta, Bogumiła
Roberta, Wiesława
Maksyma, Seweryna
Felicjana, Pelagii
Bogumiła, Małgorzaty
Feliksa, Barnaby
Leona, Jana
Antoniego, Lucjana
Elizy, Elwiry
Jolanty, Wita
1 śr Jakuba, Konrada
CZERWIEC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
Haliny, Mariana
Jagody, Urbana
Jacka, Ottona
Malwiny, Izabeli
Karoliny, Antoniego
Dominiki, Gotarda
Estery, Metodego
Edgara, Elżbiety
Lukrecji, Weroniki
Amelii, Filipa
Olgi, Kaliny
Jana, Pameli
Irwina, Małgorzaty
Marcelina, Ulryka
Włodzimierza, Henryka
Mariki, Benity
LIPIEC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
Justyna, Nadii
Kariny, Gustawa
Lidii, Augusta
Dominika, Protazego
Oswalda, Stanisławy
Jakuba, Sławy
Doroty, Kajetana
Emiliana, Sylwiusza
Ireny, Jana
Borysa, Filomeny
Ligii, Zuzanny
Klary, Lecha
Diany, Hipolita
Euzebiusza, Maksymiliana
Marii, Napoleona
WNIEBOWZIĘCIE NMP
SIERPIEŃ
Mażoretki
Ropczycka orkiestra dęta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Danuty, Remigiusza
Teofila, Dionizego
Jana, Teresy
Franciszka, Rozalii
Igora, Apolinarego
Artura, Brunona
Justyny, Amalii
Brygidy, Pelagii
Wincentego, Ludwika
Daniela, Leona
Aleksandra, Aldony
Maksymiliana, Serafina
Edwarda, Geralda
Bernarda, Alana
DZIEŃ NAUCZYCIELA
Jadwigi, Albina
Kornela, Kamili
Ignacego, Wiktora
Łukasza, Juliana
Piotra, Ziemowita
Ireny, Felicjana
Jakuba, Urszuli
Filipa, Salomei
Marleny, Seweryna
Antoniego, Marcina
Darii, Bonifacego
Lucjana, Damiana
Sabiny, Iwony
Szymona, Tadeusza
Wioletty, Jacka
Edmunda, Przemysława
Krzysztofa, Urbana
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
Bronisławy, Idziego
Stefana, Juliana
Grzegorza, Izabeli
Rozalii, Róży
Doroty, Teodora
Beaty, Eugeniusza
Melchiora, Reginy
Adriana, Radosława
Piotra, Sergiusza
Łukasza, Mikołaja
Dagny, Hiacynta
Marii, Gwidona
Jana, Eugenii
Cypriana, Roksany
Albina, Nikodema
Edyty, Ludmiły
Roberta, Justyny
Stanisława, Irmy
Januarego, Teodora
Eustachego, Euzebii
Mateusza, Marka
Tomasza, Maurycego
Bogusława, Tekli
Gerarda, Teodora
Władysława, Aurelii
Kosmy, Damiana
Wincentego, Justyny
Wacława, Luby
Michała, Gabriela
Wery, Felicji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
PAŹDZIERNIK
WRZESIEŃ
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Bohdana, Jerzego
Marcina, Sylwii
Karola, Olgierda
Elżbiety, Sławomira
Feliksa, Leonarda
Antoniego, Ernesta
Bogdana, Godfryda
Aleksandra, Ludwika
Leona, Ludomira
Marcina, Anastazji
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Renaty, Witolda
Benedykta, Mateusza
Emila, Agaty
Alberta, Leopolda
Małgorzaty, Gertrudy
Salomei, Grzegorza
Karoliny, Romana
Matyldy, Seweryna
Rafała, Anatola
Janusza, Rufusa
Cecylii, Marka
Klemensa, Adeli
Flory, Emmy
Katarzyny, Erazma
Konrada, Leonarda
Waleriana, Franciszka
Zdzisława, Stefana
Błażeja, Fryderyka
Andrzeja, Konstantego
1 wt Ruperta, Seweryna
LISTOPAD
Zespoły śpiewacze: NIEDŹWIEDZANIE i MŁODZI NIEDŹWIEDZANIE
Kapela rodzinna KURASIE
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
27
28
29
30
31
wt
śr
cz
pt
sb
26 pn
25 nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Natalii, Edmunda
Pauliny, Piotra
Franciszka, Ksawerego
Barbary, Krystiana
Sabiny, Krystyny
Mikołaja, Emiliana
Ambrożego, Marcina
Marii, Wirginii
Leokadii, Wiesława
Bogdana, Julii
Damazego, Daniela
Joanny, Aleksandra
Łucji, Otylii
Alfredy, Jana
Waleriana, Celiny
Alicji, Zdzisławy
Łukasza, Floriana
Bogusława, Wiktora
Dariusza, Urbana
Dominika, Bogumiła
Tomasza, Anastazego
Zenona, Honoraty
Jana, Małgorzaty
Adama, Ewy
WIGILIA
Alberta, Augenii
BOŻE NARODZENIE
Szczepana, Dionizego
DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT
Maksyma, Żanety
Antoniego, Cezarego
Dawida, Dominika
Eugeniusza, Seweryna
Sylwestra, Melanii
GRUDZIEŃ
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ZIELONE ŚWIĄTKI
Andrzeja, Szymona
Weroniki, Stanisława
Jana, Eryka
Piotra, Celestyna
Aleksandra, Bazylego
Wiktora, Jana
Wiesławy, Heleny
Iwony, Michała
Joanny, Zuzanny
Grzegorza, Urbana
Pauliny, Filipa
BOŻE CIAŁO
DZIEŃ MATKI
Augustyna, Juliana
Justyny, Jaromira
Magdaleny, Urszuli
Jana, Karola
Anieli, Feliksa
15 nd Zofii, Małgorzaty
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
pn
wt
śr
Joachima, Rocha
Jacka, Anity
Heleny, Bronisława
Bolesława, Juliana
Bernarda, Sobiesława
Joanny, Kazimiery
Cezarego, Zygfryda
Apolinarego, Filipa
Bartłomieja, Maliny
Ludwika, Luizy
Natalii, Sandry
Józefa, Moniki
Patrycji, Adeliny
Jana, Sabiny
Szczęsnego, Róży
Rajmunda, Romany
Formacja tańca nowoczesnego VEGA
Anety, Aleksego
Erwina, Kamila
Alfreda, Wincentego
Czesława, Hieronima
Daniela, Dalidy
Magdaleny, Bolesławy
Bogny, Sławosza
Kingi, Krystyny
Krzysztofa, Walentyny
Anny, Mirosławy
Natalii, Aureliusza
Aidy, Innocentego
Marty, Olafa
Julity, Ludmiły
Ignacego, Ernesty
Dziecięca Rewia Folklorystyczna i zespół estradowy GAMA
Aliny, Anety
Alberta, Laury
Elżbiety, Marka
Gerwazego, Protazego
Wincentego, Bogumiły
Alojzego, Alicji
Jana, Tomasza
Wandy, Zenona
DZIEŃ OJCA
Jana, Danuty
Doroty, Wilhelma
Dawida, Rudolfa
Cyryla, Władysława
Ireneusza, Leona
Piotra, Pawła
Lucyny, Emilii
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
W NiedŸwiadzie
te¿ œwiêtowano
Niezwykle uroczyœcie w tym
roku œwiêtowali Dzieñ Niepodleg³oœci uczniowie Zespo³u
Szkó³ w NiedŸwiadzie Górnej
oraz mieszkañcy wsi.
W wigiliê œwiêta odby³a siê
uroczysta akademia patriotyczna dla ca³ej spo³ecznoœci
szkolnej. Najpierw wys³uchano okolicznoœciowych wierszy
i pieœni w wykonaniu gimnazjalnego zespo³u wokalno –
muzycznego, a potem wszyscy
obejrzeli „film” z uczniami
klasy III gimnazjum w rolach
g³ównych. Ten „film” to kilka
cudownych, ¿ywych lekcji historii.
£¹cz¹c przyjemne z po¿ytecznym m³odzie¿ kl. III gimnazjum pod opiek¹ wychowawczyni Barbary Pociask i Magdaleny Zegar uczestniczy³a w cyklicznych rajdach rowerowych
do Pustkowa na Górê Œmierci, Bliznej, Stêpiny, na Ka³u¿ówkê i na cmentarz w Brzezinach, realizuj¹c w ten sposób
od wrzeœnia projekt edukacyjny pod has³em „Miejsca pamiêci w naszym regionie”. Ka¿da wyprawa to edukacja patriotyczna i zdrowotna.
Gimnazjaliœci i jednoczeœnie cz³onkowie Klubu rowerowego Dwa kó³ka i ja mieli
okazjê podziwiaæ wspania³y, jesienny krajobraz okolicznych
Uczniowie ZS w NiedŸwiadzie Górnej wystêpuj¹cy
w akademii
miejscowoœci oraz zwiedzaæ
miejsca pamiêci i wys³uchaæ
opowieœci znakomitych ludzi,
przybli¿aj¹cych im wojenn¹
historiê Polski. Wypowiedzi
uczniów œwiadczy³y o tym, ¿e
wiedza zdobyta podczas tych
patriotycznych wypraw na d³ugo zostanie w ich pamiêci.
Ca³y program mieli okazjê
zobaczyæ 11 listopada w godzinach wieczornych licznie zgromadzeni mieszkañcy NiedŸwiady. Organizatorów cieszy³a bardzo obecnoœæ ksiêdza
proboszcza T. Polaka, rodziców i dziadków oraz du¿ej
grupy m³odzie¿y, absolwentów naszej szko³y. Niektórzy
nie ukrywali wzruszenia, wspo-
minaj¹c zapewne swoich dziadów i pradziadów walcz¹cych
o niepodleg³oœæ. Wieczornica dla niepodleg³ej wzbogacona zosta³a o wspólny œpiew
pieœni legionowych. Tym razem nastrój by³ o wiele bardziej podnios³y, gdy¿ pod
os³on¹ nocy wspaniale podœwietlone œwieczkami brzozowe krzy¿e na tle bia³o czerwonych barw naszej flagi narodowej dodawa³y ca³ej scenerii
dodatkowego blasku i œwi¹tecznego uroku. Taka inicjatywa ³¹czy pokolenia i wpisuje siê w kanon uroczystoœci
œrodowiskowych organizowanych przez nasz¹ szko³ê.
Inf. w³asna
Œpieszmy siê kochaæ ludzi,
tak szybko odchodz¹
Dzieñ 18 listopada 2015 r. w Zespole Szkó³ w NiedŸwiadzie Dolnej
na d³ugo pozostanie w pamiêci spo³ecznoœci szkolnej oraz przyby³ych goœci. Wieczór wzruszeñ, pe³en nostalgicznych, nastrojowych myœli nad ulotnoœci¹ chwil, przygotowali uczniowie gimnazjum pod opiek¹ Joanny Wojnarowskiej i Agnieszki Kucab. O oprawê muzyczn¹ zadba³ zespó³ Panta Rhei oraz uczniowie klas 4-6 SP
pod opiek¹ Ernesta Radonia.
W piêknej, nastrojowej scenerii, przy œwiecach m³odzie¿
czyta³a znane wiersze m.in.:
Tetmajera, Staffa, Leœmiana,
ks. Twardowskiego oraz
wspó³czesnych autorów, zwi¹zanych z nasz¹ szko³¹ i œrodowiskiem lokalnym. W reperSTR. 26
tuarze wieczoru znalaz³y siê
utwory S³awomiry Marciniec
oraz Agnieszki Armaty Tatary.
Pani S³awomira specjalnie na
ten wieczór przygotowa³a
i przeczyta³a swoje wiersze.
Publicznoœæ us³ysza³a równie¿
wiersze El¿biety Boduch, au-
Organizatorzy wieczoru poezji „Œpieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹”
torki wielu wzruszaj¹cych w poœpiechu codziennoœci zautworów na temat przemijania stanowiæ siê przez chwilê nad
istot¹ ¿ycia i œmierci.
i œmierci.
Agnieszka Kucab
Ten listopadowy wieczór
Joanna Wojnarowska
da³ nam sposobnoœæ, aby
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
Jak co roku, uczniowie Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Tadeusza Koœciuszki w Ropczycach
bior¹ udzia³ w licznych konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Szczególnie du¿a grupa licealistów z wielkimi sukcesami próbuje swoich si³ w konkursach matematycznych.
W finale XXXI konkursu
im. Jana Marsza³a powiat ropczycko-sêdziszowski reprezentowaæ bêdzie szeœcioro
uczniów liceum: Kamil Roman (Id matematyczno-informatyczna), Marcelina Be³zo
(IIb matematyczno-jêzykowa),
Karol Smolak i Rafa³ Bieszczad (IIId matematyczno-informatyczna oraz Ksawery Czapor i Szymon Œwiêtoñ (IIIb
matematyczno-jêzykowa).
Od kilku lat ropczyccy licealiœci osi¹gaj¹ sukcesy w tej
rywalizacji. Cztery lata temu –
wyró¿nienie, trzy lata temu –
drugie i trzecie miejsce, dwa
lata temu – pierwsze, a w zesz³ym roku – drugie miejsce.
Czy tegoroczni laureaci szczebla powiatowego dorównaj¹
swoim poprzednikom? Sta-
W
ROPCZYCACH
Matematyka przynosi sukcesy
Marcelina Be³zo, Szymon Œwiêtoñ, Rafa³ Bieszczad, Ksawery Czapor, Kamil Roman, Karol Smolak
raj¹ siê bardzo i wiele wysi³ku
wk³adaj¹ w solidne przygotowania. Wiêcej informacji o konkursie i wynikach na stronie
http://lo-lancut.pl/.
Zaanga¿owanie uczniów
w konkursy matematyczne, ich
wzajemna wspó³praca, udzia³
w kó³ku matematycznym, dobre nastawienie do matematyki nie tylko przynosz¹ s³awê
Ropczycom w skali Polski, ale
maj¹ te¿ wiele innych pozytywnych skutków. Jednym z nich
jest najwy¿szy wynik ropczyckiego ogólniaka z matury pod-
stawowej z matematyki w powiecie. Liczna grupa uczniów
walczy, jak co roku, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH Kraków. W kategorii matematyka
wystartowali: Rafa³ Bieszczad
(IIId) i Karol Smolak (III d),
Szymon Œwiêtoñ (IIIb), Kamil
Paœko (IIId), Marcelina Be³zo (II b), Kamil Roman (Id),
w kategorii fizyka: Rafa³ Bieszczad (IIId) i Marcin Kozek
(IIId) oraz w kategorii geografia: Dominik Szkutak
(IIIb).
W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej wystartowali: Karol Smolak oraz Kamil Roman, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Informatycznej – Karol Smolak, zaœ
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Fizycznej – Rafa³ Bieszczad.
Przed uczniami kolejne wyzwania. Gratulujemy im dotychczasowych sukcesów, ¿yczymy kolejnych zwyciêstw
i niezale¿nie od wyników, chylimy czo³a przed ich pracowitoœci¹.
LO w Ropczycach
ZESPÓ£ SZKÓ£ AGRO-TECHNICZNYCH W ROPCZYCACH
Kursy informatyczne
Lokalna Akademia Cisco
dzia³aj¹ca przy Zespole Szkó³
Agro-Technicznych rozszerzy³a swoj¹ ofertê o kolejne kursy informatyczne potwierdzane miêdzynarodowymi certyfikatami. Tym razem uczniowie mog¹ pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê z zakresu systemu operacyjnego Linux. Na uczniów
chêtnych do skorzystania z takiej formy dokszta³cania nie
trzeba by³o d³ugo czekaæ. Dominik Toton z trzeciej klasy
Technikum Informatycznego
jako pierwszy przeszed³ kilkutygodniowy kurs i pozytywnie
zda³ egzamin.
Certyfikowane kursy to bardzo oczekiwany przez pracodawców wpis w naszym CV,
szczególnie gdy zdobyte umiejêtnoœci s¹ potwierdzane przez
wiod¹ce miêdzynarodowe
marki w danej dziedzinie.
Informatycy
w krajowej czołówce
Informatycy w krajowej czo³ówce
Przez siedem lat istnienia
Akademia Cisco z „Agrotechnika” wyda³a ju¿ kilkadziesi¹t
certyfikatów potwierdzaj¹cych
wiedzê kursantów z obszaru
budowy komputerów oraz dzia³ania sieci komputerowych.
Teraz czas na system Linux.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
ZSAT w Ropczycach
PING, czyli Potyczki Informatyczne Nowej Generacji to ogólnopolski konkurs programistyczny organizowany przez Wydzia³ Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
W gronie pretendentów do
podium nie mog³o zabrakn¹æ
reprezentantów Zespo³u Szkó³
Agro-Technicznych w Ropczycach. A¿ trzech uczniów rop-
czyckiej szko³y znajduje siê
w œcis³ej czo³ówce konkursu:
Dominik Toton, jego m³odszy
brat Sebastian oraz Rafa³ Dar³ak. Ca³a trójka bardzo ciê¿ko
pracuje nad wynikiem i jak
dot¹d œwietnie im idzie.
PING to kolejna okazja do
potwierdzenia obecnoœci Informatyków z „Agtotechnika”
w krajowej czo³ówce.
ZSAT w Ropczycach
STR. 27
ZESPÓ£ SZKÓ£ IM. KS. DR JANA ZWIERZA W ROPCZYCACH
19 listopada 2015 r. m³odzie¿
Zespo³u Szkó³ im. ks. dra Jana
Zwierza, której najbardziej
„w duszy gra” mia³a okazjê zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci na szerokim forum podczas
XXIII Rzeszowskich Dni Kultury
Szkolnej w klubie muzycznym
„Mikrofon”.
Organizowany rokrocznie
przez III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Cypriana Kamila Norwida konkurs tradycyjnie stworzy³ utalentowanym
m³odym ludziom z ca³ego
Podkarpacia mo¿liwoœæ urzeczywistnienia ich artystycznych wizji i przekonania siê,
w jaki sposób s¹ one odbierane przez innych.
Zespó³ Szkó³ w Ropczycach
reprezentowali w tym roku: Paulina Pieja, Martyna Ochab i Gabriela Mikowska (1TE), Monika Zagaja (3THT) i Krzysztof
Ja³owiec (1OH), Przemys³aw
Siuta (3TEM) oraz Karolina
Dec (3TFS). Uczniowie przygo-
Œpiewaæ, tylko to wiêcej nic
M³odzie¿, której „w duszy gra”
towywali siê do wystêpów bardzo
intensywnie, rozœpiewuj¹c siê
„na ca³ego” nie tylko pod czujnym okiem i uchem niezawodnej Anety Dylskiej, ale równie¿
korzystaj¹c z cennych rad kadry
nauczycielskiej ropczyckiego
Centrum Edukacji Muzycznej
Music Team (Katarzyna Lach –
wokal, Przemys³aw Przywara – instrumenty: gitara klasyczna, aku-
styczna i elektryczna). Ze strony
pracowników Music Team mogliœmy liczyæ zarówno na pe³en
profesjonalizm, jaki i niezwykle
ciep³e i przyjazne przyjêcie, za
co jesteœmy im wszyscy ogromnie wdziêczni i dziêkujemy ca³ym naszym rozœpiewanym sercem!
Mimo, i¿ konkurencja by³a
naprawdê mocna i nie uda³o
Gry planszowe pomocne w nauczaniu
25 listopada w Zespole Szkó³ im.
ks. dra J. Zwierza mia³o miejsce szkolenie dla nauczycieli
p.n. Gry symulacyjne w nauczaniu przedsiêbiorczoœci i przedmiotów ekonomicznych na przyk³adzie gry „Oil City – galicyjska gor¹czka czarnego z³ota”.
Ten d³ugi tytu³ kryje w sobie
zapowiedŸ wielkich emocji
zwi¹zanych z organizacj¹ kolejnego turnieju miêdzyszkolnego dla uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zespó³ Szkó³ kontynu-
Gry planszowe
to tak¿e edukacja
uje w ten sposób tradycjê nieszablonowego kszta³cenia
umiejêtnoœci ekonomicznych
wraz z poznawaniem naszej
bogatej historii. Oil City – galicyjska gor¹czka czarnego z³ota to
gra inspirowana histori¹ dzie-
wiêtnastowiecznych pionierów przemys³u naftowego
z Galicji. Jest to symulacja prowadzenia biznesu nafciarskiego dla 9–30 osób od 13 roku
¿ycia. Gracze wchodz¹ w role
historycznych przedsiêbiorców i dzia³aj¹ w spó³kach. Podczas rozgrywki ucz¹ siê wspó³pracy w grupie, zarz¹dzania ryzykiem, inwestowania i planowego dzia³ania w warunkach
gwa³townych zmian cen surowców. Wydawc¹ gry jest Ma³opolski Instytut Kultury.
Nauczyciele uczestnicz¹cy
w szkoleniu poznali wiele in-
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom m³odzie¿y
Od 29 paŸdziernika do 13 listopada 2015 r. organizowane by³y w
Zespole Szkó³ im. ks. dra Jana Zwierza spotkania informacyjne dla
uczniów klas maturalnych z doradc¹ zawodowym z PUP
w Ropczycach.
Przedstawi³ on m³odzie¿y
aktualn¹ sytuacjê na rynku pracy oraz prognozy i tendencje
dotycz¹ce zawodów przysz³oœci,
rozmawia³ z uczniami na temat
wyboru kierunku dalszego
STR. 28
kszta³cenia oraz mo¿liwoœci
zdobywania kwalifikacji zawodowych w systemie szkolnym
oraz pozaszkolnym, np. poprzez szkolenia zawodowe.
Uczniowie uzyskali równie¿
niezbêdne informacje na temat us³ug i instrumentów rynku pracy realizowanych przez
Powiatowy Urz¹d Pracy w Ropczycach, tj. poœrednictwa pracy, doradztwa zawodowego
i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkoleñ zawodowych, sta¿u oraz dotacji na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej.
nam siê tym razem zdobyæ
najwy¿szych miejsc, udzia³
w zmaganiach konkursowych
z ca³¹ pewnoœci¹ pozostawi
naszej m³odzie¿y piêkne
wspomnienia i zachêci do dalszego doskonalenia warsztatu
muzycznego i rozwijania twórczych pasji.
Diana Dumara
teresuj¹cych faktów zwi¹zanych z okresem burzliwego
rozwoju przemys³u naftowego
na prze³omie XIX i XX w.
Zapoznali siê z zasadami prowadzenia rozgrywek i kreatywnego wykorzystania narzêdzia,
jakim s¹ nowoczesne gry planszowe do uatrakcyjnienia prowadzenia zajêæ. Ka¿da szko³a,
której przedstawiciel uczestniczy³ w szkoleniu otrzyma³a
egzemplarz gry Oil City. Na
pierwsz¹ po³owê lutego
2016 r. umówiliœmy siê na
miêdzyszkolny turniej. Jesteœmy dumni, ¿e w³aœnie z naszej szko³y wyp³ywaj¹ tak fascynuj¹ce inspiracje.
ZS w Ropczycach
M³odzie¿ uczestnicz¹ca
w spotkaniu wykazywa³a du¿e
zainteresowanie omawian¹
tematyk¹. Uczniowie zadawali wiele pytañ i chêtnie w³¹czali siê do rozmowy. Mamy
nadziejê, ¿e wiedza zdobyta
podczas spotkañ zaowocuje
po ukoñczeniu szko³y i pomo¿e poruszaæ siê œwiadomie na
rynku pracy.
Aneta Bochenek
Agnieszka Rymut
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
ZESPÓ£ SZKÓ£ IM. KS. DR JANA ZWIERZA W ROPCZYCACH
B¹dŸmy ¿yczliwi
21 listopada obchodzony jest
jako œwiatowy dzieñ ¿yczliwoœci i pozdrowieñ, dzieñ dobrych
uczynków i pozytywnych emocji.
Idea tego œwiêta wywodzi siê
ze Stanów Zjednoczonych
z 1973 r., kiedy to dwaj bracia
Brian i Michael McCormack
postanowili zareagowaæ na konflikt zbrojny pomiêdzy Egiptem
a Izraelem. Chcieli pokazaæ
œwiatu, i¿ walka i zawiœæ szkodz¹,
nie buduj¹. Inicjatywa ¿yczliwoœci mia³a za zadanie przekonaæ
rz¹dz¹cych do rozwi¹zywania
problemów w sposób pokojowy,
a nie zbrojny.
Oryginalna nazwa œwiêta
brzmi Hallo World Day i symbolizuje cel tego dnia, czyli
mówienie „hallo” (czeœæ) do
przynajmniej dziesiêciu osób
dziennie. Obecnie dzieñ ¿yczliwoœci obchodzony jest w ponad 180 krajach.
Przes³anie tej akcji jest zatem
proste – b¹dŸmy ¿yczliwi codziennie, a nie tylko od œwiêta. Cz³owiek ¿yczliwy zawsze
znajduje pomocników i sprzy-
Dyrektor ZS Mariusz Pilch
mierzeñców, ³atwiej pokonuje
wszelkie przeszkody i nawi¹zuje kontakty. ¯yczliwoœæ ma tak
niezwyk³¹ moc, ¿e wytwarza
mi³¹ atmosferê i daje wiele radoœci, zacieœnia wiêzy miêdzy
ludŸmi i rodzi mo¿liwoœæ partnerskiej wspó³pracy. ¯yczliwoœæ umo¿liwia rozwi¹zywanie
konfliktów, integruje ludzi
oraz pomaga w realizacji wielu
czynnoœci i zadañ. Istotne jest
tak¿e to, ¿e aby uzyskaæ pomoc
i sympatiê, trzeba samemu daæ
coœ z siebie innym.
Dzieñ 21 listopada to szczególna okazja, by zastanowiæ siê
czy jesteœmy wobec siebie ¿yczliwi. Z czego sk³ada siê ¿yczliwoœæ? Wystarczy zsumowaæ
uœmiech, mi³e s³owo i ciep³e
spojrzenie. Na co dzieñ zapominamy o takich gestach.
Goni¹c za codziennymi sprawami, zdarza nam siê zapo-
mnieæ o tak prostej czynnoœci,
jak¹ jest uœmiech, dobre s³owo czy uczynek. Jako ludzie
potrzebujemy ciep³a i mi³ego
gestu od innych osób. S³owem zwyk³ej jak¿e ludzkiej
¿yczliwoœci. Œwiatowy Dzieñ
¯yczliwoœci i Pozdrowieñ to
te¿ apel do tych, którzy na co
dzieñ s¹ ¿yczliwi i uczynni, aby
zara¿ali tym dobrem innych.
Pozytywna energia, któr¹ wypuœcimy w œwiat do ludziwróci do nas ze zdwojon¹ moc¹.
Uœmiechajmy siê zatem do
drugiego cz³owieka bez wyraŸnej przyczyny! Tak sobie. Bezinteresownie. Bo uœmiech,
serdecznoœæ i wzajemne ciep³o s¹ dobre na wszystko.
Zachêcamy wszystkich do bycia ¿yczliwymi osobami nie tylko
21 listopada, ale przez ca³y rok.
ZS w Ropczycach
Uczniowie ZS w Ropczycach z pewnoœci¹ wiedz¹ co to ¿yczliwoœæ
¯yczliwoœæ to uœmiech, mi³e s³owa i ciep³e spojrzenie
Szkolni krwiodawcy
M³odzie¿ Zespo³u Szkó³ im. ks. dra Jana Zwierza wziê³a udzia³ w drugiej w tym roku szkolnej
akcji krwiodawstwa. Dziêki wspó³pracy z rzeszowskim RCKiK zainteresowani mogli oddaæ krew
w krwiobusie, którym co dwa miesi¹ce przyje¿d¿a
do Ropczyc wykwalifikowana ekipa (parking
obok hali widowiskowo sportowej).
Nastêpna akcja – w drugi czwartek stycznia.
Dorota Mucha
Wszelkie informacje na temat donacji oraz terminów akcji krwiodawstwa na terenie naszego województwa
s¹ dostêpne na stronie https://www.rckk.rzeszow.pl
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
STR. 29
WIADOMOŒCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYÑSKIE
Wójt Gminy, Rada Gminy
oraz Gminny Oœrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyñskim byli organizatorami obchodów 97. rocznicy odzyskania Niepodleg³oœci, które rozpoczê³y siê z³o¿eniem kwiatów pod pomnikiem poœwiêconym uczestnikom walk o woln¹ Polskê.
Nastêpnie, w koœciele parafialnym p.w. NMP w Wielopolu Skrzyñskim, odby³a siê
msza œwiêta w intencji Ojczyzny, po czym uczestnicy uroczystoœci przemaszerowali do
sali Gminnego Oœrodka Kultury i Wypoczynku. Tam goœcie obejrzeli program patriotyczny przygotowany przez
m³odzie¿ i chór Consonans
z Publicznego Gimnazjum im.
ks. Jerzego Popie³uszki pod
kierunkiem nauczycieli: Katarzyny Szczyrek, Alicji Paryœ oraz
Tomasza Andreasika.
W uroczystoœci wziêli udzia³
przedstawiciele duchowieñstwa, samorz¹du gminnego,
radni gminni i powiatowi,
pracownicy oœwiaty, poczty
sztandarowe szkó³ i stowarzy-
Œwiêto Niepodleg³oœci
szeñ, a tak¿e gminna orkiestra
dêta, chór rolników z Wielopola Skrzyñskiego, strzelcy,
harcerze, dzieci, m³odzie¿
i doroœli mieszkañcy gminy
Wielopole Skrzyñskie.
Na zakoñczenie uroczystoœci wójt podziêkowa³ uczestnikom uroczystoœci i zachêca³
do licznego brania udzia³u
w tego typu imprezach.
GOKiW
w Wielopolu Skrzyñskim W koœciele parafialnym odby³a siê msza œw. w intencji Ojczyzny
Program patriotyczny przygotowa³a m³odzie¿ gimnazjum w Wielopolu Skrzyñskim
Ten op³atek wszystkich ³¹czy,
t³umi spory, k³ótnie koñczy,
ten op³atek mo¿e wiele,
z nim ¿yczenia p³yn¹ szczere.
Wigilijna, cicha noc
ma w sobie niezwyk³¹ moc,
dzisiaj chc¹ byæ razem wszyscy,
kolêdowaæ do ko³yski.
Do Jezusa Maleñkiego,
w biednej szopie zrodzonego,
By sw¹ r¹czk¹ b³ogos³awi³,
zmartwieñ wszystkich nas pozbawi³.
STR. 30
Na radosne Œwiêta Bo¿ego Narodzenia,
gdy œwiêty op³atek w dr¿¹cych rêkach trzymaæ bêdziemy
i pe³nymi wesela kolêdami mi³oœæ Pana wychwalaæ
proszê przyj¹æ najlepsze ¿yczenia œwi¹teczne i noworoczne.
Niech Pan Sw¹ ³ask¹ darzy, zeœle b³ogos³awieñstwo pokoju,
jednoœci serca i szczêœliwe dni.
¿yczy
dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury i Wypoczynku
w Wielopolu Skrzyñskim
Marcin Œwierad wraz z pracownikami
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
WIADOMOŒCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYÑSKIE
Gminny wieczór andrzejkowy
21 listopada Zarz¹d Klubu Seniora oraz Gminny Oœrodek Kultury
i Wypoczynku w Wielopolu
Skrzyñskim zorganizowali gminny wieczór andrzejkowy u seniorów, w którym uczestniczy³o ok.
130 osób z Brzezin, Nawsia, Glinika, Broniszowa oraz gospodarze wieczoru z Wielopola Skrz
wraz z prezes Mari¹ Sk³aub¹.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili
nas zaproszeni goœcie: wójt
Marek Têczar wraz z ma³¿onk¹,
sekretarz Gminy Krystyna Wlezieñ, radni gminni: Renata
Góra wraz z ma³¿onkiem, Tadeusz Opoñ wraz z ma³¿onk¹,
Tadeusz Bokota, so³tysi: Janusz
Misiora (Wielopole Skrz.),
Maria ¯ywot (Nawsie), Adam
Galas (Broniszów) oraz Janina
i Józef Ciosowie.
W spotkaniu uczestniczy³a
tak¿e Stefania Buda z Nosówki ze swoimi przyjació³mi. To
gawêdziarka, regionalistka,
wieloletnia dzia³aczka spo³eczna, ambasadorka polszczyzny, która ods³ania m³odemu
pokoleniu tradycjê i zwyczaje
swojego regionu.
Podczas wieczoru andrzejkowego na scenie zaprezentowali siê cz³onkowie klubów seniora z Glinika i
Broniszowa
Podczas tego wyj¹tkowego
wieczoru w programie rozrywkowym wyst¹pili cz³onkowie
klubów seniora z Glinika i
Broniszowa, którzy zaprezen- czoru mogli tak¿e smacznie
towali skecze i Zespó³ Pieœni zjeœæ i potañczyæ przy zespole
i Tañca „Bardo” z Brzezin – muzycznym Fokus.
M. Tabasz-Mazur
Berdechowa. Uczestnicy wie-
W ¿ó³wim tempie, ale skutecznie
¯ó³w Franklin to chyba najbardziej znany na œwiecie ¿ó³w.
Tê bajkow¹ postaæ stworzy³a
kanadyjska pisarka Paulette
Bourgeois. Franklin wystêpuje w serii lubianych ksi¹¿eczek
dla dzieci oraz filmów animowanych. Ka¿dy tomik czy odcinek zawiera oddzieln¹ przygodê ¿ó³wia, jego rodziny
i przyjació³. I tak siê sk³ada, ¿e
te historie s¹ bardzo podobne do prze¿yæ kilkuletnich
dzieci. Tak jak one, Franklin
zmaga siê trudnymi uczuciami, wchodzi w nieznane sytuacje, poznaje nowych ludzi,
uczy siê w³aœciwych postaw, itp.
Poniewa¿ przed ¿yciowymi
próbami, jakie przechodzi
bajkowy ¿ó³w, staje tak¿e ka¿dy kilkulatek, œwiat wykreowany przez kanadyjsk¹ pisarkê
daje dzieciom i ich rodzicom
lekcje odwagi i m¹droœci.
A pouczenia i rady ukryte
w fabule opowieœci maj¹
wiêksz¹ moc oddzia³ywania,
ni¿ bezpoœrednie moralizatorstwo. Powoli przenikaj¹c do
œwiata dzieciêcych myœli
i uczuæ dokonuj¹ tam pozytywnych zmian.
baw przy muzyce. Bibliotekarki
czyta³y dzieciom opowiadania
o Franklinie, prezentowa³y serie ksi¹¿ek i zadawa³y zagadki.
Dziêkujemy nauczycielkom
ze szkó³ i przedszkoli za opiekê nad dzieæmi i wspóln¹ za-
bawê z ¿ó³wiem Franklinem.
Dzieci w ka¿dej chwili mog¹
pog³êbiæ przyjaŸñ z ¿ó³wiem
Franklinem, gdy¿ seria ksi¹¿ek o jego przygodach jest
dostêpna w ka¿dej bibliotece.
Zachêcamy rodziców do siêgniêcia po nie.
Maria Wójcik
¯ó³w Franklin w listopadzie odwiedzi³ cztery biblioteki wchodz¹ce w sk³ad GOKiW w Wielopolu: 4.11. by³ w Brzezinach, 5.11.
– w Gliniku, 6.11 – w Nawsiu,
a 9.11 – w Wielopolu (dwa spotkania). Dziêki uprzejmoœci
pañ z ksiêgarni Nova ze Strzy¿owa, które udostêpni³y strój,
pluszowy ¿ó³w bawi³ siê z dzieæmi przedszkolnymi. Opowiada³ im o sobie, odpowiada³ na
pytania, pozwala³ siê g³askaæ Przedszkolaki i uczniowie zerówki z SP w Gliniku na spotkaniu z ¿ó³i przytulaæ, by³ wodzirejem za- wiem Franklinem w Bibliotece Publicznej w Gliniku
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
STR. 31
WIADOMOŒCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYÑSKIE
Wartoœæ cz³owieka
mierzy siê dobroci¹
Sylwester
2015/2016
Pod tym has³em odby³a siê
czwarta w tym roku spo³eczna
akcja honorowego oddawania
krwi w ramach tegorocznych Dni
Honorowego Krwiodawstwa (2226 XI) w Wielopolu Skrzyñskim.
Jej organizatorem by³ Gminny
Klub HDK-PCK „Solidarne Serce”.
Frekwencja nie by³a zbyt
du¿a; w akcji wziê³o udzia³ 26
osób. Szkoda, bo krew jest najbardziej poszukiwanym lekiem, niezbêdnym do ratowania ¿ycia lub zdrowia. Ale ci,
którzy przyszli byli bardzo zadowoleni z profesjonalnej
obs³ugi personelu, który
wzbudzi³ zaufanie nawet tych,
którzy krew oddawali po raz
pierwszy. Nieocenion¹ pomoc¹ w przeprowadzeniu akcji wykazali siê: Krzysztof Bujak i Marcelina Jod³owska,
Sala Ośrodka Kultury
w Wielopolu Skrzyńskim
31 grudnia 2015 r.
/czwartek/
początek godz. 19:00
Gra zespół:
QUATRO
którym serdecznie za to dziêkujemy. Sprawnie i w doskona³ym nastoju przeprowadzona akcja sprawi³a, ¿e uzyskaliœmy zapewnienie o organizacji kolejnej, która odbêdzie
siê 17 stycznia 2016 roku.
Mamy nadziejê, ¿e w nowym
roku 2016 bêdziemy mogli
cieszyæ siê stale wzrastaj¹c¹
frekwencj¹ ludzi dobrej woli.
Stanis³aw Wlezieñ
Zapisy przyjmowane są
w siedzibie GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim
od wtorku do soboty w godz. 8:00-20:00,
do dnia 23.12.2015 r. /środa/
Płatne przy zapisie.
Więcej informacji
pod nr tel. 17 77 88 450 wew. 1
Bilet wstępu 250 zł. od pary
Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim
TO I OWO
Co nam powiedz¹
zwierzêta w Wigiliê?
Opowieœci o zwierzêtach mówi¹cych w Wigiliê mo¿na us³yszeæ jeszcze we wspó³czesnych
czasach. Zwi¹zane s¹ one z pogañskimi Godnymi Œwiêtami,
które przypada³y w okresie zimowego przesilenia s³oñca od 25
grudnia do 6 stycznia. Czas ten
obchodzono jako œwiêto obfitoœci i plonów. Jednym ze zwyczajów by³o karmienie gospodarskich zwierz¹t biesiadnym jad³em. Ponadto Godne Œwiêta
by³y œwiêtami zmar³ych. Wierzono, ¿e wêdruj¹ce wtedy duchy
przodków mog¹ przemawiaæ
przez zwierzêta.
Wielu ludzi wierzy w to, ¿e
w noc wigilijn¹ o pó³nocy zwierzêta mówi¹ ludzkim g³osem.
Czêœæ z nas czeka do 24:00 i nas³uchuje, zastanawiaj¹c siê, co
takiego mo¿e powiedzieæ nasz
pupil. Oczekujemy oczywiœcie
komplementów pod naszym adresem, ale jak jest w rzeczywistoœci? Czy nasze zwierzaki mog¹
mieæ nam coœ do zarzucenia?
STR. 32
Jedna z opowieœci o tym, dlaczego zwierzêta mówi¹ ludzkim
g³osem ma zwi¹zek z narodzinami Chrystusa. Kiedy ma³y Jezus
przyszed³ na œwiat, to w³aœnie
zwierzêta przekazywa³y tê dobr¹
nowinê. By³y zwierzêta gospodarskie – konie, owce, krowy;
st¹d przekonanie, ¿e mówiæ potrafi¹ jedynie te zwierzêta. Dlatego ¿eby uczciæ tê zwierzêc¹
m¹droœæ, po wigilijnej wieczerzy,
ludzie zanosili do obory pokruszony op³atek oraz resztki ze
œwi¹tecznego sto³u.
Inna legenda zwi¹zana jest z tradycj¹ ludow¹. Lud wiejski wierzy³,
¿e w ten szczególny dzieñ zwierzaki potrafi¹ mówiæ, ale absolutnie
nie mo¿na ich pods³uchiwaæ. Legenda mówi, ¿e w wigilijny wieczór g³osy zwierz¹t s¹ zaczarowane i biada temu, kto je us³yszy
i zrozumie. O tym do dziœ kr¹¿y
pewna tragiczna historia. Dawno
temu ¿y³ parobek, pod opiek¹ którego znajdowa³y siê dwa konie. Nie
obchodzi³ siê jednak z nimi zbyt
dobrze. Bi³ je batem, nie dawa³
im siana, g³odzi³. Zbli¿a³y siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, a parobek
kiedyœ us³ysza³, ¿e w³aœnie wtedy
zwierzaki mówi¹ ludzkim g³osem
i… postanowi³ je pods³uchaæ.
Schowa³ siê w stajni i czeka³ na
pó³noc. Gdy wybi³a godzina 24:00
us³ysza³ rozmowê koni:
- Wiesz mo¿e, co bêdziemy jutro
robiæ? – zapyta³ pierwszy.
- Oczywiœcie. Bêdziemy jechaæ po
deski na trumnê dla parobka – odpowiedzia³ drugi, po czym mocno kopn¹³ parobka.
Ze zwierzêtami domowymi
wi¹¿e siê jeszcze inna historia siêgaj¹ca prastarych tradycji. Wierzono bowiem, ¿e w okresie Bo¿ego Narodzenia, który wówczas
kojarzony by³ nie tylko z dobrobytem i obfitoœci¹, ale tak¿e œwiêtem zmar³ych, nale¿y szczodrze
karmiæ zwierzêta resztkami z wigilijnego sto³u, poniewa¿ wêdruj¹ce w tym czasie duchy przodków mog¹ przemówiæ w³aœnie
przez nasze zwierzêta.
Wiêkszoœæ z nas podchodzi do
tych historii z przymru¿eniem
oka, ale i nutk¹ nadziei, ¿e jednak o pó³nocy uda siê us³yszeæ
kilka s³ów od naszego pupila.
A co takiego powiedzia³yby nam
zwierzaki, gdyby rzeczywiœcie potrafi³y mówiæ ludzkim g³osem?
– Psy powiedzia³yby, ¿ebyœmy nie
byli tacy powa¿ni, czêœciej siê z nimi
wyg³upiali i spêdzali z nimi wiêcej
czasu. £¹czy siê to z dostarczaniem
pozytywnych emocji obu stronom
i zacieœnianiem wiêzi miêdzy opiekunem a psem. A tak¿e ¿ebyœmy w³o¿yli
wiêcej wysi³ku w poznanie psa, a nie
zgadywali, co mu jest potrzebne –
mówi Katarzyna Szewczyk, psi
behawiorysta z centrum rehabilitacyjnego dla zwierz¹t VitaVet.
Czegokolwiek nie us³yszelibyœmy z pyszczków naszych pupili,
musimy pamiêtaæ, ¿e s¹ to ¿ywe
istoty, które podobnie, jak ludzie
maj¹ swoje prawa, wymagaj¹ odpowiedniego traktowania i szacunku. Zwierzêta nie mog¹ byæ
wy³¹cznie œwi¹tecznym prezentem, którym siê trochê pobawimy, a potem od³o¿ymy na bok.
Zastanówmy siê wiêc te¿ nad
tym, jacy jesteœmy dla zwierz¹t,
nie tylko tych naszych domowych, ale tak¿e innych, bezdomnych. Mo¿e wówczas przekonamy siê, co moglibyœmy us³yszeæ,
jeœli zwierzaki rzeczywiœcie mówi³yby ludzkim g³osem.
Oprac. na podstawie
www.e-lecznica.pl
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
TO I OWO
Grudzien
W grudniu równie¿ warto zagl¹daæ do ogrodu, gdy¿ mog¹ go ozdabiaæ oszronione lub oœnie¿one korony drzew i krzewów, piêknie
przebarwione na czerwono pêdy dereni, pozostawione owocostany
dzikich ró¿, berberysów i jarzêbiny. W tym miesi¹cu ¿egnamy
jesieñ i witamy zimê. I choæ najwiêksze mrozy dopiero przed nami,
na pocieszenie pozostaje fakt, i¿ od koñca miesi¹ca dni bêd¹ ju¿
Grudzieñ w sadzie
e Zagl¹damy do przechowy- coraz d³u¿sze!
wanych owoców. Te najbardziej dojrza³e zabieramy do
spo¿ycia, a egzemplarze
gnij¹ce wyrzucamy. W pomieszczeniu do przechowywania powinna teraz panowaæ temperatura minimalnie powy¿ej 0°C i du¿a wilgotnoœæ powietrza, najlepiej 90%. Pomieszczenie z
przechowywanymi owocami
warto wietrzyæ, aby obni¿yæ
zawartoϾ etylenu.
e Aby zapobiec pêkaniu kory
i powstawaniu ran zgorzelinowych ju¿ pod koniec
grudnia mo¿emy wykonaæ
bielenie pni drzew owocowych.
e Kora mo¿e byæ te¿ obgryzana przez sarny. W celu odstraszenia saren zaleca siê
zawieszaæ na wysokoœci 1 m
myde³ka toaletowe zawiniête w papier.
e Niezale¿nie od podjêtych
dzia³añ zapobiegawczych,
trzeba kontrolowaæ stan
drzew w sadzie przez ca³¹
zimê. Zniszczenia i odarcia
kory przez zwierzêta, a tak¿e pod³u¿ne pêkniêcia kory
na pniu drzew lub grubszych konarach zobaczymy
go³ym okiem. Uszkodzone
miejsca warto posmarowaæ
maœci¹ ogrodnicz¹ (np. Funaben Plus 03 PA lub EKO
Derma).
e Od nastêpnego miesi¹ca
bêdzie mo¿na rozpocz¹æ
ciêcie drzew owocowych,
dlatego te¿ warto siê do tego
przygotowaæ i sprawdziæ, w
jakim stanie jest nasz sprzêt
do ciêcia. Czy no¿e i sekatory nie s¹ uszkodzone, zardzewia³e i nie wymagaj¹
konserwacji lub wymiany na
nowe?
Grudzieñ w ogrodzie
warzywnym
e Na pocz¹tku miesi¹ca nale¿y
wykonaæ ostatnie prace porz¹dkowe na dzia³ce. Pamiêtajmy, aby po ich zakoñczeniu
wyczyœciæ i zakonserwowaæ
narzêdzia ogrodnicze.
e Pamiêtajmy, i¿ gruboœæ okrywy œnie¿nej ma bardzo du¿e
znaczenie dla g³êbokoœci zamarzania gleby. Je¿eli zima
jest bezœnie¿na, zapobiegajmy zamarzaniu gleby poprzez rozk³adanie na jej powierzchni liœci lub s³omy. Na
tak chronionym stanowisku,
w przysz³ym sezonie bêdzie
mo¿na prowadziæ uprawy
pod tunelami niskimi, za³o¿yæ inspekt lub rozsadnik.
e Je¿eli nie mamy zaufania do
„zieleniny” kupowanej w
sklepie, mo¿na spróbowaæ
pêdziæ niektóre warzywa samodzielnie. W tym celu w
skrzynce na oknie warto posadziæ korzenie pietruszki i
selera (nie mog¹ byæ zbyt
mocno przyciête z góry), cebulê lub kêpy szczypiorku
wykopane z ogrodu. Jeœli zapewnimy im wystarczaj¹c¹
iloœæ œwiat³a i wody, szybko wypuszcz¹ zielone listki, które
bêdzie mo¿na regularnie
skubaæ do potraw. Szczypiorek najlepiej czuje siê w³aœnie na parapecie i musi byæ
regularnie podlewany (bry³a korzeniowa nie mo¿e przeschn¹æ). Pietruszka i seler
korzeniowy na zielon¹ naæ
mo¿na pêdziæ nawet w widnej piwnicy czy na werandzie
zabezpieczonej przed mrozem (najodpowiedniejsza
jest temp. ok. 15OC i umiarkowanie wilgotna ziemia).
Grudzieñ w ogrodzie ozdobnym
e Korony drzew i krzewów
iglastych warto obwi¹zaæ
sznurkiem; w ten sposób zabezpieczymy konary i ga³êzie przed wy³amaniem pod
ciê¿arem œniegu.
e Rabaty, na których posadziliœmy roœliny cebulowe, takie jak tulipany i narcyzy,
dobrze jest wyœció³kowaæ
s³om¹, ga³¹zkami drzew
iglastych lub kor¹ sosnow¹.
e W piwnicy sprawdzamy stan
przechowywanych cebul,
k³¹czy i bulw. Te z objawami
chorobowymi czy uszkodzeniami przez szkodniki trzeba natychmiast usun¹æ.
e W czasie mrozów wywieœmy
przeznaczone dla ptaków
kulki t³uszczu zmieszanego
z ziarnem. Rudziki lubi¹ p³atki owsiane, a kosy gustuj¹ w
nadpsutych jab³kach. Aby
nasza pomoc dotar³a do najbardziej potrzebuj¹cych ptaków, takich jak sikorki, a tak¿e trznadle i dzwoñce - konieczne jest przygotowanie
odpowiedniego karmnika,
w którym zarówno karma, jak
i korzystaj¹ce z niej ptaki
bêd¹ os³oniête przed deszczem i wiatrem. Karmniki
mo¿na zawieszaæ wœród ga³êzi drzew lub mocowaæ do wysokich podpór (zabezpieczy
to ptaki przed atakami kotów). Ptaki zwabione do
ogrodu w okresie zimy,
wiosn¹ pomog¹ walczyæ ze
szkodnikami, np. z mszycami.
e Nadal mo¿emy pobieraæ
zdrewnia³e sadzonki z krzewów zimozielonych.
e Podczas du¿ych mrozów nale¿y sprawdzaæ czy w oczku
Poszukujê przyjaznego domu dla 4-miesiêcznych koci¹t.
Informacja pod nr tel 509 700 183
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
wodnym nie zamarza woda.
Je¿eli pojawi³a siê tafla lodu,
nale¿y wyr¹baæ przerêbel.
Aby zapobiec zamarzaniu
wody warto zastosowaæ styropianowy przerêbel, dostêpny w ró¿nych wersjach, w zale¿noœci od naszych potrzeb.
e Wiele osób do usuwania
lodu ze œcie¿ek i chodników
u¿ywa soli. Jest ona ³atwo dostêpna i stosunkowo tania.
Niestety, jest te¿ szkodliwa
dla roœlin i nie wolno jej
u¿ywaæ w ogrodzie. Zamiast
soli stosujmy preparaty do
usuwania lodu bezpieczne
dla roœlin.
Trawnik w grudniu
e W tym okresie nie wykonujemy w zasadzie ¿adnych
prac pielêgnacyjnych. Po
opadach œniegu unikajmy
chodzenia po trawniku,
gdy¿ pod udeptanym, zmro¿onym œniegiem z ³atwoœci¹
powstaj¹ brunatne plamy
zgni³ej murawy.
e W wypadku gdy na powierzchni trawnika wytworzy siê skorupa lodowo-œniegowa, dobrze jest j¹ rozkruszyæ. Je¿eli tego nie zrobimy,
zalegaj¹cy, zbity œnieg sprawi, ¿e wiosn¹ trawnik ³atwo
zaatakuje pleœñ œniegowa.
e Je¿eli chcemy wiosn¹ za³o¿yæ trawnik, a ziemia jeszcze
nie zamarz³a, warto na stanowisku przeznaczonym
pod trawnik przekopaæ g³êboko glebê i pozostawiæ j¹
w tzw. ostrej skibie (po przekopaniu nie zagrabiaæ i nie
wyrównywaæ). Tak pozostawion¹ glebê zimowe mrozy
rozkrusz¹, rozmiêkcz¹ i dotleni¹. Pod wp³ywem mrozu gleba nabierze lepszej
struktury i stanie siê lepiej
przepuszczalna dla wody.
Przy okazji wyginie czêœæ
chwastów. Dziêki temu wiosenne zak³adanie trawnika
bêdzie ³atwiejsze.
„Eden-Ogrody Marzeñ”
Us³ugi
Ogólnoogrodnicze
Krzysztof Zegar
39-106 £¹czki Kucharskie 183
tel. 783 501 401
STR. 33
TO I OWO
Id¹
œwiêta
Kiedyœ w d³ugie adwentowe
wieczory wykonywano ró¿ne
ozdoby choinkowe – „œwiaty”
z kolorowych op³atków piêknie wyciêtych i sklejonych
w kule. Z bibu³ek, waty, wy-
dmuszek, s³omek, piórek
i kolorowych „z³otek” powstawa³y anio³y, zwierz¹tka i ³añcuchy. Orzechy w³oskie zawijano
w bibu³kê lub dekorowano
„z³otkiem”. Zawieszano te¿ kolorowe cukierki i piêknie
ozdobione ciasteczka i pierniki oraz czerwone jab³ka. Na
stropie najwiêkszego pokoju
zawieszaj¹c „œwiaty” i „paj¹ki”,
wieszano „pod³aŸniczkê” –
choinkê lub ga³¹Ÿ œwierkow¹
ozdobion¹ wst¹¿kami, ciastkami, jab³kami, kolorowymi wycinankami z op³atków i papie-
ru. Do mieszkania na pod³ogê przynoszono s³omê lub siano, w rogach pokoju stawiano
snopki.
Wspó³czeœnie na sto³ach
króluj¹ ró¿ne stroiki, na œcianach zawiesza siê girlandy
i wieñce oraz choinki dekorowano ozdobami. Zaskoczmy
swoich bliskich i na wyj¹tkowe œwiêta przygotujmy wyj¹tkow¹ dekoracjê sto³u.
Choinka jest symbolem rajskiego drzewa. Jab³ka to symbol owocu zakazanego zerwanego przez Ewê, podobnie jak
orzechy. £añcuch symbolizuje niewolê grzechu. Dzwoneczki to tradycyjny symbol
radoœci z pokonanego z³a,
a anio³y – symbole dobrej nowiny. Gwiazdy i lametê wiesza
siê na pami¹tkê Gwiazdy Betlejemskiej, a „œwiaty” – ozdoby z op³atków w kszta³cie kuli
s¹ symbolami doskona³oœci
Boga. Œwiate³ka – œwiece lub
elektryczne lampki s¹ symbolem Pana Jezusa. Ciastka
i cukierki (wspó³czeœnie tak¿e czekoladowe ozdoby) przypominaj¹ s³odk¹ radoœæ z narodzin Zbawiciela.
Wigilia to wyj¹tkowy dzieñ
w polskiej tradycji. Nawet
w królewskim pa³acu s³oma
i siano przypomina³y, ¿e Pan
Jezus urodzi³ siê w stajence.
I pamiêtajmy co mówi stare
przys³owie: „Jaka Wigilia, taki
ca³y rok”.
Eugenia Strojny
Powiatowy Zespó³
Doradztwa Rolniczego
w Ropczycach
Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
¿yczymy Wam na stole du¿o jedzenia.
By ryba œwietnie smakowa³a
i kapusta piêknie siê prezentowa³a.
Choinka œlicznie œwieci³a i ka¿da bombka siê mieni³a.
Abyœcie znaleŸli pod choink¹ prezentów moc, w tê
wspania³¹, œwi¹teczn¹, Bosk¹ noc.
Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego w Ropczycach
STR. 34
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
TO I OWO
Dieta, nowoœci i nowe trudnoœci
W dziedzinie od¿ywiania
pojawi³a siê prawdziwa rewolucja. Po raz pierwszy odk¹d
jestem lekarzem, wycofane
zosta³y wszystkie leki odchudzaj¹ce; farmakologiczne leczenie w tym obszarze nie istnieje, wszystkie dzia³ania
przejê³a nowa dziedzina medycyny – dietetyka. Pos³uguje siê ona biologicznym warsztatem badawczym i odkrywa
powoli prawa, jakie rz¹dz¹
naszym od¿ywianiem.
Po pierwsze, tkanka t³uszczowa uznana zosta³a za dodatkowy gruczo³ dokrewny wydzielaj¹cy hormony, w tym leptynê odpowiedzialn¹ za uczucie g³odu i sytoœci, a tak¿e
magazynuj¹cy hormony wydzielane przez inne gruczo³y
endokrynne, na przyk³ad, kortykosterydy produkowane
przez nadnercza czy estrogeny. Mo¿emy byæ pewni, ¿e zostan¹ one wyrzucone do
krwiobiegu i narobi¹ nam k³opotów. Tak wiêc oty³oœæ to nie
tylko defekt kosmetyczny, ale
choroba przewlek³a, która zaburza wiele szlaków metabolicznych naszego organizmu
i mo¿e doprowadziæ do
mia¿d¿ycy, cukrzycy, chorób
serca i naczyñ, a tak¿e dny
moczanowej, nadciœnienia
têtniczego, choroby zwyrodnieniowej stawów i nowotworów przewodu pokarmowego.
Po drugie, potrafimy ju¿ trochê t¹ struktur¹ sterowaæ. Potrafimy tak uk³adaæ nasze
od¿ywianie, by metabolizm
pobudziæ i przez to nasiliæ
spalanie kalorii i obni¿yæ
wagê. Piszê ten artyku³, gdy
wokó³ zima, a to nie jest dobra pora do utrzymania wagi,
bowiem zawsze po zimie ka¿dy z nas doros³ych bêdzie
wa¿y³ oko³o 3 kg wiêcej, przy
za³o¿eniu, ¿e nie bêdzie zmienia³ nic w swoim od¿ywianiu.
Bierze siê to z prastarego mechanizmu, który nosimy w so-
bie od ok.10 000 lat, od czasu
gdy zaczêliœmy wêdrowaæ na
pó³noc od równika i spotykaæ
siê z zimnem i z zim¹ jako
por¹ roku. Wtedy okaza³o siê,
¿e wiêksze szanse na prze¿ycie maj¹ ci, którzy zgromadzili na zimê wiêcej tkanki t³uszczowej, bo to potê¿ny magazyn
energii, a jako otulina umiejscowiona w tkance podskórnej chroni przed zimnem.
Od tej pory wszystko siê
zmieni³o. Teraz mamy ogrzewane domy, a nasz wydatek
energetyczny nie jest zim¹
wiêkszy, ni¿ latem i zawsze
mamy pod dostatkiem jedzenia; natomiast nasz stary dobry mechanizm metaboliczny
pozosta³ i gdy tylko dnie siê
skracaj¹, a œrednia temperatura na zewn¹trz spada, w³¹cza system oszczêdzaj kalorie
i gromadŸ je w postaci dodatkowych kilogramów t³uszczu w tkance podskórnej, najlepiej na brzuchu. Dzieje siê to przy pomocy hormonu snu – melatoniny. Kiedy dni staj¹ siê coraz
krótsze to przez ni¹ stajemy siê
bardziej senni i coraz bardziej
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
³asi na s³odycze i czêstsze podjadanie. A okazji do ucztowania nie brakuje, bo od zawsze
ludzie spotykali siê przy stole, przy jedzeniu, a œwiêtowanie kojarzy siê przecie¿ z dobr¹ kuchni¹.
Poniewa¿ ju¿ wiemy, co nas
czeka wiosn¹ proponujê parê
rad, by mniej by³o problemów
z utrzymaniem figury. Po
pierwsze, zamiast soli u¿ywajmy pieprzu, bowiem sól wzmaga apetyt a ostre przyprawy
pobudzaj¹ metabolizm. Dobrze by by³o przed obiadem
wypiæ szklankê wody; to spowoduje, ¿e nieco mniej zjemy.
NieŸle by³oby te¿ przygotowaæ
sobie danie na ma³ym talerzu;
wtedy nieco mniej sobie na³o¿ymy, a do mózgu dotrze sygna³ optyczny nadmiaru pokarmu, a przez to wczeœniej
nadejdzie sygna³ sytoœci.
A wracaj¹c do dietetyki,
obecnie dominuje pogl¹d, ¿e
ka¿dy cz³owiek jest inny, st¹d
i dieta powinna byæ dobierana indywidualnie do ka¿dego cz³owieka, przy za³o¿eniu
pewnych ogólnych zasad do-
tycz¹cych ¿ywienia. Wa¿ne te¿
jest, by od¿ywianie uwzglêdnia³o wyznawany system wartoœci, na przyk³ad wegetarianizm, no i by jedzenie by³o po
prostu smaczne.
Dzisiaj, gdy istnieje bezpoœrednia komunikacja miêdzy
wszystkimi krajami na œwiecie,
to równie¿ ca³y œwiat ma dostêp do kuchni wszystkich
narodów. Podczas moich
podró¿y obserwowa³em, w jak
ró¿ny sposób od¿ywiaj¹ siê ludzie w ró¿nych strefach kulturowych, ale te¿ sam na sobie sprawdzi³em, jak trudno
zaakceptowaæ nowe zwyczaje
¿ywieniowe. Pamiêtam, ¿e na
Cejlonie w niektórych lokalnych restauracjach z szesnastu
dañ obiadowych mog³em
zjeϾ tylko lody, bo w smaku
trochê przypomina³y nasze
lody. Natomiast po pobycie w
Turcji d³ugo jeszcze do ka¿dego posi³ku szuka³em czegoœ na s³odko, bo tak tamta
kuchnia zmieni³a moje smaki. Za to w Maroko, po spróbowaniu tamtejszej herbaty
s³odkiej, jak ulepek zrozumia³em dlaczego ten kraj
przoduje w zachorowaniach
na cukrzycê.
I tu dochodzimy do najwa¿niejszego problemu wspó³czesnej dietetyki – zdrowego
od¿ywiania, bo wszak jesteœmy
tym, co jemy a nasze zdrowie
zale¿y bezpoœrednio od produktów, które wybieramy do
spo¿ycia; od nas zale¿y wybór,
czy bêdziemy siê od¿ywiaæ
zdrowo, co pozwoli nam zachowaæ zdrowie na d³ugie lata
czy, nie przywi¹zuj¹c wagi do
jedzenia, bêdziemy od¿ywiaæ
siê chaotycznie, przysparzaj¹c
sobie wielu problemów zdrowotnych.
Mimo magii œwi¹tecznego
czasu ¿yczê Wam drodzy Czytelnicy dobrych wyborów, równie¿ przy biesiadnym stole
i wszelkiej pomyœlnoœci na
wszystkie dni nadchodz¹cego
Nowego Roku.
Marek Ziajor
specjalista medycyny
rodzinnej
STR. 35
TO I OWO
Bóle g³owy i migreny
Co to jest migrena?
Migrena to jedno z najczêstszych schorzeñ neurologicznych. Ocenia siê, ¿e ponad
10% ludzi miewa napady migreny, ale tylko u czêœci z nich
stanowi ona istotny problem
medyczny. Wystêpuje czêœciej
u kobiet. Pierwsze napady migreny mog¹ pojawiaæ siê ju¿
w dzieciñstwie, najczêœciej rozpoczynaj¹ siê miêdzy 25, a 50
rokiem ¿ycia. Przypadki migreny pojawiaj¹cej siê po 50 roku
¿ycia s¹ niezmiernie rzadkie
i musz¹ byæ przedmiotem szczególnie wnikliwej diagnostyki.
Czym ró¿ni siê migrena
od bólu g³owy?
Migrena charakteryzuje siê
silnym i nawracaj¹cym bólem,
który przewa¿nie obejmuje
jedn¹ stronê g³owy (strony
mog¹ siê zmieniaæ), najczêœciej towarzysz¹ jej takie objawy, jak md³oœci, zawroty g³owy,
nadwra¿liwoœæ na ha³as i problemy ¿o³¹dkowe.
Napiêciowy ból g³owy wywo³any jest kurczami miêœni szyjnych i ramion. Tego typu ból
g³owy jest prawie zawsze spowodowany wadami postawy,
siedz¹cym trybem ¿ycia, stresem, napiêciem, niepokojem
i charakteryzuje siê uporczywym, lecz niepulsuj¹cym bólem, obejmuj¹cym ca³¹ powierzchniê g³owy. Bóle napiêciowe to zwykle bóle o niewielkim nasileniu, ograniczaj¹ce w ma³ym stopniu aktywnoœæ chorego, podczas gdy
migrena charakteryzuje siê
silnymi napadami, nierzadko
zmuszaj¹c chorego do pozostania w ³ó¿ku. W napiêcioSTR. 36
wym bólu g³owy nie mamy do
czynienia z objawami zwiastuj¹cymi, co zdarza siê w bólach
migrenowych. Ponadto u 15%
wystêpuje aura migrenowa,
a w przebiegu incydentu
mo¿na wyró¿niæ okreœlone
fazy. Objawy towarzysz¹ce migrenie, takie jak œwiat³owstrêt,
nadwra¿liwoœæ na dŸwiêki,
nudnoœci i wymioty, czêsto nie
s¹ obserwowane w napiêciowych bólach g³owy. Podobnie
jest z osmofobi¹, czyli nadwra¿liwoœci¹ na zapachy, któr¹
stwierdza siê u ok. 40% osób
z migren¹, a w napiêciowych
bólach g³owy nie wystêpuje
ona wcale. Czêstymi czynnikami wywo³uj¹cymi zarówno jeden, jak i drugi typ bólów s¹
stres i napiêcie emocjonalne.
Klasterowy ból g³owy jest
raczej rzadkim, ale bardzo
bolesnym rodzajem bólu, objawiaj¹cym siê nag³ym i rozdzieraj¹cym bólem, zazwyczaj
jednostronnym, który mo¿e
pojawiæ siê podczas snu. Towarzysz¹ mu nadwra¿liwoœæ na
œwiat³o, ³zawienie i katar, który jest bardziej uci¹¿liwy
w pozycji le¿¹cej.1
kr¹¿enie i wprowadza w stan
odprê¿enia, dlatego jest zalecany przy bólach napiêciowych i migrenowych. Mo¿na
korzystaæ z us³ug masa¿ysty,
jednak ze wzglêdów ekonomicznych rozs¹dniejsze jest
kupno masa¿era – urz¹dzenia, które umo¿liwia samodzielny a jednoczeœnie doœæ
skuteczny masa¿ na co dzieñ
4) masa¿er g³owy – prosty
i skuteczny przyrz¹d do masa¿u g³owy wymyœlony przez Aborygenów
5) innym rozwi¹zaniem,
które dodatkowo przynosi
spektakularne korzyœci dermatologiczne jest stosowanie
k¹pieli mikrob¹belkowej. Japoñscy naukowcy zaprojektowali domowe generatory mlecznej wody, które ju¿ podbi³y serca Azjatów i Amerykanów,
a obecnie wchodz¹ na rynek
europejski. Mikro – i nanob¹belki powietrzno-wodne podczas k¹pieli pêkaj¹, wykonuj¹c unikalny hydromikromasa¿, który wybitnie rozluŸnia
i relaksuje
6)akupunktura, czyli nak³uwanie ig³ami okreœlonych
punktów sieci kana³ów energetycznych na ciele. Wed³ug
tradycyjnej filozofii chiñskiej,
ig³y wspomagaj¹ przep³yw energii i tym samym przyczyniaj¹
siê do wyleczenia bólu g³owy
7) akupresura, czyli ucisk
okreœlonych punktów cia³a
(zamiast nak³uwania ig³ami).
Ból g³owy mo¿na z³agodziæ
uciskaj¹c miejsce miêdzy palcem wskazuj¹cym a kciukiem
– ucisk musi byæ silny, aby wywo³a³ ból w tym miejscu. Inne
punkty to kostne czêœci krêgos³upa wyczuwalne na karku, które nale¿y uciskaæ obydwoma kciukami
8)aromaterapia to metoda
relaksacji, która równie¿ jest
pomocna w ³agodzeniu migreny i bólu napiêciowego.
Zalecane poni¿ej olejki eteryczne mo¿na dodawaæ do
k¹pieli lub nasyciæ ich zapachem ca³y dom: olejek miêty
pieprzowej, olejek rozmarynowy, olejek drzewa ró¿anego,
olejek grejpfrutowy
9) tlenoterapia bywa skuteczna w przerwaniu napadu
bólu, zw³aszcza klastra.
Sposoby leczenia migren
i bólów g³owy
1) zimne ok³ady na czo³o
lub kark
2)gor¹cy prysznic mo¿e pomóc w przypadku napiêciowego bólu g³owy (rozluŸnia
miêœnie), jednak ze wzglêdu
na rozszerzanie naczyñ krwionoœnych przez gor¹c¹ wodê
nie jest wskazany przy migrenie – mo¿e j¹ wywo³aæ
3)masa¿ rozluŸnia napiête
w³ókna miêœniowe, poprawia
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
TO I OWO
10) osteopatia, czyli ³agodne zabiegi manualne w obrêbie uk³adu ruchu bywaj¹ pomocne w przypadku nieprawid³owej postawy i nadmiernego napiêcia miêœni.
Czêste bóle g³owy lub migreny
Zablokowania stawów g³owowo-szyjnych C0-C1
Zablokowania w tym miejscu powstaj¹ czêsto w wyniku
nag³ego ruchu, szarpniêcia,
uderzenia g³ow¹ czy te¿ ci¹g³ych przeci¹¿eñ zwi¹zanych
z postaw¹ cia³a i stresem.
Objawy takiego zablokowania to: ból g³owy, sztywnoœci
karku, ból ramion, zaburzenia
widzenia, szumy uszne, zawroty i zaburzenia równowagi.
Równie czêsto zablokowanie
górnych krêgów szyjnych zwi¹zane jest z wad¹ zgryzu. Sta³e
przeci¹¿enie miêœni ¿waczy
powoduje odruchowe napiêcie miêœni karku i g³owy.
U dzieci starszych zablokowanie stawów g³owowo- szyj-
nych prowadzi do tzw. szkolnych bólów g³owy. Powstaje ono
w wyniku postawy przodopochylenia w czasie lekcji lub
odruchowego napinania miêœni karku u dzieci z nierozpoznan¹ wad¹ wzroku. Interesuj¹cym zagadnieniem jest wystêpowanie tych zablokowañ
u niemowl¹t i ma³ych dzieci.
Najnowsze badania naukowe
dowodz¹, ¿e istnieje œcis³a korelacja pomiêdzy wystêpowaniem wad zgryzu, a wadami
postawy. Bardzo ³atwo wyt³umaczyæ zale¿noœæ miêdzy problemami lokalizuj¹cymi siê w rejonie stawów skroniowo-¿uchwowych, a np. stawu krzy¿owobiodrowego, czy stawów koñczyn dolnych. Sytuacje w których dochodzi do wzmo¿onego napiêcia w systemie miêœniowo-powiêziowym, nierzadko manifestuj¹ siê silnymi bólami, nawet wœród odleg³ych
struktur miêœniowo-kostnostawowych. W³aœciwa diagnostyka
i terapia stanowi w takich przy-
padkach bardzo skuteczn¹
i zdrow¹ alternatywê dla leków
przeciwbólowych.
Koncepcja zespo³owego leczenia zaburzeñ uk³adu stomatognatycznego, ³¹czy ze
sob¹ lekarzy i terapeutów wielu, czêsto odleg³ych specjalnoœci, co w prosty sposób nawi¹zuje do filozofii holistycznego patrzenia na pacjenta.
W tego typu leczeniu najwa¿niejsze s¹ z³o¿one relacje przyczynowo-skutkowe, które ostatecznie poprawiaj¹ funkcje
wielu narz¹dów i uk³adów.2
Pamiêtajmy o dbaniu o nasz
organizm pod ka¿dym wzglêdem. Zadbajmy o dietê, odpowiedni¹ dawkê ruchu i relaksu, a zmniejszymy ryzyko wyst¹pienia nie tylko migren i bólów g³owy.
1
Egilius Spierings, Poradnik profilaktyczny. Via Medica – Wydawnictwo Medyczne, Gdañsk 2006.
2
BARNES & NOBLE HEALTH
BASICS: MIGRAINE, JOAN RAYMOND, 2004.
Modne paznokcie!
www.embeauty.pl
Manicure na zimê oscyluje
wokó³ ciemniejszej palety
barw: od czerwieni, po bordo,
burgund, granat, czerñ, ciemne br¹zy czy ró¿ne odcienie
szaroœci. Jednak dla zwolenniczek naturalnego looku te¿
siê coœ znajdzie, gdy¿ paznokcie pomalowane bezbarwnym
lakierem, delikatnym ró¿em
czy sam¹ od¿ywk¹ s¹ nadal
modne.
Stosowanie od¿ywek do paznokci wydaje siê byæ konieczne dla wielu kobiet. Czêsto
jednak spotykamy na ich temat bardzo skrajne opinie.
Inaczej bêd¹ dzia³aæ te, które
s¹ w formie oliwki, balsamu czy
Jakie trendy obowi¹zuj¹ w zimowym manicure?
¿elu i s¹ wcierane lub wmasowywane wokó³ paznokci, a inaczej te w formie ¿elu nak³adane bezpoœrednio na p³ytkê
paznokciow¹. Od¿ywki, które
wmasowujemy czy wcieramy,
przynosz¹ pewne rezultaty.
Wnikaj¹ one bowiem w macierz paznokciow¹, przez co
mog¹ rzeczywiœcie wzmocniæ
paznokcie. Macierz paznokciowa to miejsce, w którym nasze paznokcie maj¹ swój pocz¹tek i jeœli w³aœnie tam je
odpowiednio od¿ywimy, bêd¹
mocne i zdrowe. Ich dzia³anie
nie jest od razu widoczne i na
efekty trzeba trochê poczekaæ. Same w sobie cudów mo¿e nie sprawi¹, ale mog¹ poprawiæ stan paznokci. Ich dzia³anie widaæ dopiero po regularnym stosowaniu i przy po³¹czeniu kuracji domowej
ze specjalnymi zabiegami
w salonie oraz zdrow¹ diet¹.
Od¿ywki nak³adane jak lakier po na³o¿eniu na p³ytkê
paznokciow¹ stanowi¹ wzmocnienie z zewn¹trz i wówczas
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
paznokcie s¹ mniej nara¿ona
na szkodliwe czynniki. Staj¹
siê bardziej szczelne i mniej
³amliwe, nie pêkaj¹ i s¹ mniej
kruche. Jednak samo uszczelnienie paznokci nie przyniesie nam rewelacyjnych rezultatów, jest to po prostu zapewnienie im warstwy ochronnej.
Jednak zbli¿a siê czas sylwestrowych i karnawa³owych szaleñstw. Z tej okazji modne s¹
Na zbli¿aj¹cy siê
okres œwi¹teczny
¿yczê Wam du¿o zdrowia,
radoœci i mi³oœci.
Natomiast w nowym roku
- trwa³ej motywacji
do pozytywnych zmian
w prozdrowotnym
trybie ¿ycia!
Rynek 1/10,
39-100 Ropczyce
Tel. 697 615 008
www.leczkregoslup.pl
paznokcie pomalowane na
z³oto, metaliczny b³êkit czy fiolet lub brokatowe. Dalej modne s¹ lakiery matowe – szczególnie w ciemnych odcieniach. Mo¿emy bawiæ siê do
woli przeró¿nymi wzorami
i miksowaniem kolorów. Paznokcie czarno-bia³e, paznokcie cieniowane (ombre), brokatowe, metaliczne s¹ szczególnie polecane w tym sezonie. Proponujê wiêc w tym
okresie nie rezygnowaæ z malowania paznokcie; uwolnijmy swoj¹ fantazjê i pozwólmy
sobie na odrobinê szaleñstwa.
STR. 37
TO I OWO
Bo¿e Narodzenie – czas kolêd
Nie wyobra¿amy sobie Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia bez kolêd.
Teksty tych najpopularniejszych
znamy na pamiêæ; ju¿ najm³odsi ucz¹ siê je œpiewaæ. Sk¹d siê
jednak wziê³y i które s¹ najpopularniejsze?
Kolêda – pierwotnie radosna pieœñ noworoczna, która
wspó³czeœnie przyjê³a powszechnie formê pieœni bo¿onarodzeniowej. Utrzymywana
najczêœciej w konwencji religijnej, pocz¹tkowo wywodz¹ca
siê z tradycji ludowej, w póŸniejszym okresie komponowana jest równie¿ przez wielu
wybitnych kompozytorów.
Odmiana kolêdy o w¹tkach
zaczerpniêtych z ¿ycia codziennego nazywana jest pastora³k¹; w odró¿nieniu od
kolêdy we wspó³czesnym, potocznym tego s³owa rozumieniu, nie jest wykorzystywana
w chrzeœcijañskich nabo¿eñstwach religijnych ze wzglêdu
na swój œwiecki charakter.
Terminem kolêda okreœla
siê równie¿ obrzêd ludowy
zwi¹zany z okresem Œwiêta Godowego, a nastêpnie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, polegaj¹cy
na obchodzeniu domów
przez kolêdników.
Kolêda swe Ÿród³a ma w obchodach rzymskich Kalendae
styczniowych (mensis Januarius). By³ to szczególny dla
Rzymian pierwszy dzieñ miesi¹ca, poniewa¿ 1 stycznia (pocz¹wszy od 153 roku p.n.e.)
konsulowie rzymscy obejmowali swój urz¹d. Z czasem, od
46 roku p.n.e. dekretem Juliusza Cezara 1 stycznia zosta³
oficjalnie og³oszony jako pocz¹tek roku administracyjnego. Z tej okazji w Rzymie odwiedzano siê, sk³adano sobie
wzajem podarki, œpiewano
pieœni. Zwyczaje te przejê³o
chrzeœcijañstwo, ³¹cz¹c je
z okresem Bo¿ego Narodzenia, uwa¿anym za pocz¹tek rachuby nowego czasu. Jest to jeden z najwa¿niejszych aspektów Bo¿ego Narodzenia.
Pocz¹tkowo twórcy kolêd
czerpali z dwóch Ewangelii:
œw. Mateusza i œw. £ukasza.
STR. 38
Pierwsz¹ wzmiankê o œpiewie
w dniu narodzin Jezusa poœrednio zawiera w³aœnie Ewangelia œw. £ukasza. Z biegiem
czasu pieœñ coraz czêœciej siêga³a do Ÿróde³ pobo¿noœci
ludowej. Inspiracj¹ by³y apokryfy i literatura œredniowiecza oraz œredniowieczny teatr.
Wed³ug tradycji chrzeœcijañskiej autorem pierwszej kolêdy by³ œw. Franciszek z Asy¿u
i by³a ona œpiewana w zorganizowanej przez niego szopce. Najstarsza polska kolêda
to Zdrow b¹dŸ, krolu anjelski
z 1424 r. Najs³ynniejsz¹ kolêd¹
jest Cicha noc, któr¹ przet³umaczono na ponad 300 jêzyków i dialektów. Powsta³a
w roku 1818 w ma³ym austriackim miasteczku Oberndorf
w Alpach. Jej autorami byli:
wikary miejscowego koœcio³a
ks. Józef Mohr oraz jego organista Franz Xaver Gruber.
Gdy œliczna Panna to kolêda
polska. S³owa i melodia anonimowe, pochodz¹ z pocz¹tku XVIII w. Czêsto zamieszczano j¹ w XVIII-wiecznych rêkopisach, a póŸniej w XIX-wiecznych drukach. Pieœñ ta by³a
bardzo popularna zw³aszcza
w klasztorach ¿eñskich. Najstarszy zachowany rêkopis pochodz¹cy z pocz¹tku XVIII w.
znajduje siê w zborach Biblioteki Jagielloñskiej.
Pieœñ o Narodzeniu Pañskim –
utwór Franciszka Karpiñskiego, powszechnie znany jako
kolêda Bóg siê rodzi, nazywana
czasem królow¹ kolêd. Tekst
pieœni powsta³ w Dubiecku
nad Sanem na zamówienie
ksiê¿nej marsza³kowej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej. Kolêda, wraz z innymi
utworami sk³adaj¹cymi siê na
Pieœni nabo¿ne, zabrzmia³a po
raz pierwszy w 1792 r. w starym koœciele farnym w Bia³ymstoku. W tym samym te¿ roku
ukaza³o siê pierwsze wydanie
jej i innych „Pieœni nabo¿nych” sporz¹dzone w klasztorze oo. Bazylianów w Supraœlu. Pieœñ sk³ada siê z piêciu
zwrotek, ka¿da po osiem
oœmiozg³oskowych wersów.
S³owa kolêdy podkreœla for-
zachowana wersja tekstu pochodzi ze zbioru z 1705, przechowywanego w Archiwum
Archidiecezjalnym w Poznaniu. Drukiem tekst kolêdy
ukaza³ siê nak³adem lwowskiej oficyny Szlichtynów
w zbiorze kantyczek najpierw
w 1767, a nastêpnie w 1785
roku..Zapis melodii Lulaj¿e,
Jezuniu, nieco ró¿ni¹cy siê od
dzisiejszej, pojawi³ siê drukiem w wydanej w 1843 roku
antologii ks. Micha³a Marcina
Mioduszewskiego pt. Pastora³ki i kolêdy z melodyjami, czyli
piosnki weso³e ludu w czasie œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia po domach
œpiewane, a przez X. M. M. M.
zebrane.
Kolêda stanowi³a inspiracjê
dla wielu twórców, m.in. Fryderyk Chopin wykorzysta³ jej
motyw w œrodkowej czêœci swego Scherzo h-moll op. 20. Cytat z kolêdy pojawi³ siê równie¿ w utworze Jacka Kaczmarskiego pt. Wigilia na Syberii..Kolêda Lulaj¿e, Jezuniu kojarzona jest z polskoœci¹, do jej
melodii niejednokrotnie uk³adano wiêc w zwi¹zku z aktualnymi wydarzeniami nowe teksty o wymowie patriotycznej.
Istnieje m.in. jej legionowa
wersja autorstwa Ludwika
Markowskiego czy inspirowana strajkiem szkolnym we
Wrzeœni przeróbka Kajetana
Sawczuka, podlaskiego poety
i dzia³acza niepodleg³oœciowego.
Wœród nocnej ciszy – kolêda
polska powsta³a na prze³omie
XVIII i XIX wieku. Po raz
pierwszy zosta³a opublikowana w 1853 w dodatku (II oraz
III) do Œpiewnika koœcielnego
autorstwa ks. Micha³a Marcina Mioduszewskiego, który
przeznaczy³ j¹ do œpiewów
mszalnych. Znana by³a ju¿
powszechnie na pocz¹tku
XIX wieku. Œpiewano j¹ zazwyczaj zaraz po rozpoczynaj¹cej j¹ kolêdzie Pienia Anio³ów
brzmi¹. Dzisiaj kolêda ta najczêœciej rozpoczyna pasterkê.
mu³a z Ewangelii œw. Jana
A S³owo Cia³em siê sta³o i mieszka³o miêdzy nami. Pi¹ta strofa
rozpoczynaj¹ca siê s³owami
Podnieœ rêkê, Bo¿e Dzieciê, b³ogos³aw (Ojczyznê) krainê mi³¹ nadaje pieœni charakteru narodowego; zwrotka ta nawi¹zywa³a równie¿ do posiad³oœci ksi¹¿¹t Lubomirskich. Utwór tak
powa¿ny w treœci, znacznie
odró¿nia³ j¹ od popularnych
wtedy kolêd ludowych. Autorowi uda³o siê po³¹czyæ wznios³oœæ z potocznoœci¹. Tekst
Karpiñskiego ju¿ wkrótce po
opublikowaniu by³ œpiewany,
ale na ró¿ne melodie. Obecnie u¿ywana melodia, utrzymana w rytmie poloneza, przypisywana bywa Karolowi Kurpiñskiemu, aczkolwiek nie
wyklucza siê jej ludowego pochodzenia. Wed³ug innych
Ÿróde³ jest to polonez koronacyjny królów polskich jeszcze
z czasów Stefana Batorego
(XVI w.). W pierwszej po³owie
XIX wieku kolêda ta by³a powszechnie znana w ca³ej Polsce, chocia¿ œpiewano j¹, w zale¿noœci od regionu, w ró¿nych wariantach melodycznych.
Jezus malusieñki – popularna
polska pieœñ religijna, pastora³ka anonimowego autorstwa, œpiewana w koœcielnym
okresie Bo¿ego Narodzenia.
Pochodzenie utworu jest
trudne do ustalenia ze wzglêdu na du¿¹ liczbê wariantów
tekstu. Brak go w drukowanych zbiorach pieœni z XVIII
wieku. Pojawia siê w XVIIIwiecznych rêkopisach z klasztorów karmelitanek z Krakowa (Kantyczki Karmelitañskie)
i benedyktynek ze Stani¹tek.
Tekst niedrukowany nosi
tytu³ Kommizeracyja i liczy 1213 strof. Tekst drukowany
w œpiewniku Pastora³ki i kolêdy
Micha³a Mioduszewskiego
z 1843 prawie nie ró¿ni siê od
wspó³czeœnie wykonywanej
Oprac. Karolina Dar³ak
kolêdy.
na
podst.
Lulaj¿e, Jezuniu – kolêda http://www.polishnews.com
polska o charakterze ko³ysan- http://www.wiadomosci24.pl/artykul/goki, powsta³a najprawdopo- dowe_swieto_czyli_jak_swietowali_nadobniej w drugiej po³owie si_slowianscy_pradziadowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/
XVII wieku. Najwczeœniejsza Kol%C4%99da
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
TO I OWO
Krzy¿ówka
œwi¹teczna
Litery z oznaczonych kratek nale¿y wpisaæ do pól od 1 do 23 znajduj¹cych siê
pod krzy¿ówk¹. Prawid³owe has³o nale¿y
przes³aæ na kartce pocztowej na adres:
Redakcja gazety „Ziemia Ropczycka”,
39-100 Ropczyce, ul. Bursztyna 1 do 11
stycznia 2016 r.
Prawid³owe odpowiedzi wezm¹
udzia³ w losowaniu nagrody, któr¹
bêdzie album pt. „Józef Mechoffer.
Artysta wszechstronny”
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
STR. 39
PTTK ROPCZYCE
O historii i dniu dzisiejszym
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny PTTK przy Szkole Podstawowej nr 1 Ropczycach liczy
ju¿ 38 lat. Powsta³ 7 lat po utworzeniu Oddzia³u PTTK w Ropczycach, który kilkanaœcie dni temu
obchodzi³ 45. rocznicê za³o¿enia.
Od samego pocz¹tku nasz
szkolny klub w swoich szeregach skupia³ pasjonatów krajoznawstwa i turystyki. M³odzi
ludzie poznawali przepiêkne
zak¹tki naszego kraju, zdobywali odznaki turystyki kwalifikowanej, przemierzali kilometry tras pieszo i na rowerach,
spotykali ciekawych ludzi
i nabywali wiele nowych, cennych umiejêtnoœci. Napotykane po drodze nieprzewidziane przeszkody, zmienna aura,
czasem nie najlepsze wyposa¿enie plecaka uczy³y, jak dzieliæ siê z innymi, jak wspólnie
podejmowaæ decyzje, tak by
nikogo nie skrzywdziæ.
Najwiêcej ciekawych i barwnych relacji mo¿na us³yszeæ od
turystów seniorów. Dostrzegaj¹
oni ró¿nice w turystyce dawniej i dziœ. Mówi¹, ¿e mimo braków bazy lokalowej, z³ych warunków sanitarnych, czy deputatów na ¿ywnoœæ, ich wêdrowanie mia³o w sobie to „coœ”.
Pierwszym opiekunem SKKT
SP Nr 1 by³a Romana D¹browska-Augustyn. Kolejnymi opiekunami byli: Urszula Jarz¹b,
Ma³gorzata Król, Alina ¯egleñ,
a od 1983 roku a¿ do roku 2002
– Eugeniusz Stêpak, który od
roku 1980 systematycznie organizowa³ i nadal organizuje rajdy rowerowe „Œladami Akcji V”.
Pod jego opiek¹ w roku 1983
dru¿yna z naszej szko³y uczestniczy³a w finale centralnym
Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Turnieju TurystycznoKrajoznawczego (OMTTK)
w Bydgoszczy. Od roku 2003
opiekunem klubu jest Ma³gorzata S¹siadek.
SKKT wprawdzie nie jest zbyt
liczny, jednak w wêdrowanie
z nami w³¹cza siê wielu uczniów
szko³y, szczególnie w organizowany ka¿dego roku „Jesienny
rajd pieszy”. Oprócz tego czêsto uczestniczymy w rajdach
z kalendarza imprez Oddzia³u
PTTK Ropczyce, jak równie¿
w wydarzeniach Oddzia³u
PTTK w Rzeszowie. Dziêki tak
wspania³ej i barwnej ofercie turystycznej wci¹¿ spotykamy nowych, ciekawych ludzi, poznajemy malownicze zak¹tki najbli¿szej okolicy i miejsc bardziej
odleg³ych, historiê i tradycje
zwiedzanych regionów, uczymy
siê doceniaæ i przede wszystkim zauwa¿aæ niesamowit¹ ró¿norodnoœæ, jak¹ ma do zaoferowania nasza ojczyzna.
Od 2004 roku dru¿yna
z SKKT SP Nr 1 w Ropczycach
bierze udzia³ w eliminacjach
wojewódzkich OMTTK PTTK.
Kilkakrotnie zajmowaliœmy miejsca na podium. Zdarza³y siê te¿
niepowodzenia. Trzy razy zajêliœmy I miejsce w województwie.
Dziêki temu braliœmy udzia³
w trzech fina³ach centralnych:
w 2011 r. w Gdañsku, w 2014 r.
w Barlinku (zachodniopomorskie) i w 2015 roku w Supraœlu
(podlaskie). Dziêki wszechstronnej i bardzo bogatej wiedzy,
jak¹ posiadaj¹ cz³onkowie zwyciêskich dru¿yn, mieliœmy okazjê nie tylko poznaæ nowe obszary Polski, ale te¿ dumnie reprezentowaæ Podkarpacie i nasz¹ ropczyck¹ szko³ê.
Wyjazdy na takie imprezy zawsze wi¹¿¹ siê z kosztami. Dlatego korzystaj¹c z okazji jeszcze
raz dziêkujemy za przychylnoœæ
dyrekcji naszej szko³y, Zarz¹dowi Oddzia³u PTTK Ropczyce
oraz Radzie Rodziców.
SKKT przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach zosta³
odznaczony honorow¹ odznak¹
„Za zas³ugi dla turystyki”,
nadan¹ przez Ministra Sportu
i Turystyki 7 lipca 2015 r. Odebra³a j¹ dyrektor Bo¿ena Rygiel
podczas spotkania z okazji 45lecia Oddzia³u PTTK w Ropczycach. Podczas tej uroczystoœci dyplomami Zarz¹du Oddzia³u oraz upominkami zostali uhonorowani opiekunowie
SKKT, jak równie¿ zas³u¿eni
uczniowie, a wœród nich: Kinga Kisiel oraz Kamil Roman –
zdobywcy II miejsca w eliminacjach wojewódzkich OMTTK
pod opiek¹ El¿biety Bokoty.
W gronie nagrodzonych znaleŸli siê oczywiœcie zdobywcy
II miejsca w Polsce podczas fina³u centralnego OMTTK –
uczniowie naszej szko³y: £ucja
K³ósek, Kacper Kojder oraz Jêdrzej Sieroñ, który dodatkowo
napisa³ najlepiej (w kraju) testy z zakresu wiedzy krajoznawczej i topograficznej.
Jak przysta³o na prawdziwych turystów, ju¿ dziœ zachêcamy do udzia³u w cyklicznym
rajdzie „Dla pieszych i narciarzy o puchar przechodni starosty strzy¿owskiego”, który
odbêdzie siê w lutym 2016 r.
Zakoñczenie rajdu, po³¹czone z niezwykle ciep³ym przyjêciem, ka¿dego roku odbywa
siê w Siedlisku Janczar
w Pstr¹gowej.
Do³¹czcie do nas, by pobiæ
zesz³oroczny rekord. Na trasê
wysz³o wówczas oko³o 600
uczestników.
Ma³gorzata S¹siadek
Powrót do pocz¹tków
21 listopada w Centrum Kultury odby³y siê uroczystoœci jubileuszowe z okazji 45-lecia Oddzia³u PTTK w Ropczycach. Przebiega³y pod patronatem Burmistrza Ropczyc Boles³awa Bujaka i Starosty Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego Witolda Dar³aka.
W spotkaniu uczestniczyli
wszyscy, którzy od wielu lat
z du¿ym zaanga¿owaniem popularyzuj¹ turystykê i krajoznawstwo, byli i obecni cz³onkowie
PTTK oraz zaproszeni goœcie.
Oddzia³ PTTK w Ropczycach istnieje 45 lat. Skupia w
swych szeregach turystów i krajoznawców, którym tworzy warunki u³atwiaj¹ce poznawanie ojczyzny, tej ma³ej, najbli¿szej, ale
te¿ obszarów poza województwem podkarpackim, szerzy
kulturê turystyki, zachêca do
STR. 40
rekreacji, propaguje wiedzê
ekologiczn¹, uczestniczy w ochronie dóbr kultury i miejsc pamiêci narodowej, a tak¿e prowadzi dzia³alnoœæ przewodnick¹. Dzia³alnoœæ PTTK opiera siê przede wszystkim na pracy spo³ecznej wolontariuszy.
Rys historyczny ropczyckiego oddzia³u PTTK przedstawi³a Irena Kurek. Zjazd za³o¿ycielski Oddzia³u PTTK w
Ropczycach odby³ siê 22 listopada 1970 roku. Pierwszy zarz¹d by³ liczny, tworzyli go:
M³odzie¿ równie¿ aktywnie dzia³a w ropczyckim PTTK
Adolf Kozio³ – prezes, W³adys³aw Chmura – wiceprezes,
Stanis³aw Makuch – sekretarz, Ludmi³a Bochenek –
skarbnik oraz siedmiu cz³onków. Wprawdzie powstanie
oddzia³u mia³o miejsce 20 lat
po utworzeniu PTTK, ale to
nie oznacza, ¿e nasz region by³
w tym czasie pozbawiony zorganizowanych form turystyki
i rekreacji. Ko³a zak³adowe
i szkolne w Sêdziszowie M³p.
i Ropczycach podlega³y wczeœniej Oddzia³owi Rzeszowskiemu PTTK. Jako pierwsze
powsta³y ko³a w Powiatowym
Domu Kultury w Sêdziszowie
M³p. i Zespole Szkó³ Rolniczych w Ropczycach, którego
prezesem by³ Tadeusz Szot,
nieco póŸniej w Sêdziszowskich Fabrykach Mebli, w Zak³adach Sprzêtu Motoryzacyj-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
PTTK ROPCZYCE
nego, Wielobran¿owej Spó³dzielni Pracy i Pañstwowym
Liceum Sztuk Plastycznych
w Sêdziszowie M³p. Od 1974
roku, przez 15 lat, funkcjê
prezesa Oddzia³u PTTK
w Ropczycach pe³ni³ niezwykle zaanga¿owany w pracê na
rzecz PTTK W³adys³aw Chmura. Oddzia³em kierowali te¿,
ale krótko: Stanis³aw Wójciak,
Ryszard Œwiêtoñ, Robert Pieczonka, Leopold Jedynak,
Pawe³ Plezia. Obecnie prezesem jest Zofia Król.
Lata dziewiêædziesi¹te by³y
dla Polaków okresem transformacji ustrojowej, nieprzychylny klimat towarzysz¹cy instytucjom, które ³¹czono
z PRL-em dotkn¹³ tak¿e
PTTK. Drastycznemu zmniejszeniu uleg³a wówczas liczba
kó³ i cz³onków: w 1995 r. dzia³a³o ju¿ tylko szeœæ kó³ skupiaj¹cych 107 osób, a w 2001 zaledwie cztery ko³a. Jednak od
2002 roku rozpocz¹³ siê proces szybkiej reaktywacji podstawowych jednostek PTTK.
Na koniec 2003 roku dzia³a³o ju¿ jedenaœcie kó³.
Kolejne lata to dynamiczne
popularyzowanie turystyki
i krajoznawstwa wœród dzieci
i m³odzie¿y szkolnej. Turystyka i rekreacja to dobry sposób
na ukazywanie m³odym nowych horyzontów intelektualnych, wyrabianie poczucia
odpowiedzialnoœci za siebie
i osoby towarzysz¹ce, budowanie przyjaŸni na szlakach.
Obecnie w ramach Oddzia³u PTTK Ropczyce zrzeszaj¹cego 262 cz³onków, funkcjonuje dziewiêæ SKKT, jedno zak³adowe (przy Przedszkolu
Publicznym nr 2) i jedno terenowe ko³o grodzkie.
Podczas spotkania jubileuszowego przypomniano najwa¿niejsze imprezy turystyczne i projekty organizowane
przez ropczycki oddzia³
PTTK do dziœ. Niektóre z nich
maj¹ swoje pocz¹tki w latach
70-tych (rajd górski „Pasmem
Klonowej Góry”, obecnie nazywany Klonowym, rajd pieszy
„Po¿egnanie lata”) czy 80-tych
(m³odzie¿owy rajd kolarski
„Œladami akcji V”; w maju
1981 roku zainicjowa³ go i wielokrotnie prowadzi³ Eugeniusz Stêpak, który organizowa³ tak¿e jesienny zlot kolarski do Kamionki; podobnie
by³o w tym roku – rajd kolarski „Œladami akcji V” przejecha³ ju¿ 34. raz).
Wiele uwagi poœwiêcono
publikacjom wydanym przez
PTTK Ropczyce, których autorami byli m.in.: W³adys³aw
Chmura, Wies³aw Szczepanek, Pawe³ Plezia, Stanis³aw
Wójciak, Roman Feret, Dariusz Mormol.
Podczas spotkania jubileuszowego wrêczone zosta³y
medale, odznaki i dyplomy
osobom szczególnie zaanga¿owanym w dzia³alnoœæ PTTK.
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzyma³a Ma³gorzata S¹siadek. Odznakê honorow¹ „Za zas³ugi dla turystyki”
odebra³ Marek Ochmañski
i SKKT PTTK ze Szko³y Podstawowej Nr 1 w Ropczycach.
Z³ot¹ honorow¹ odznakê
PTTK otrzymali: El¿bieta Œniegowska i Wies³aw Szczepanek,
a br¹zow¹ honorow¹ odznakê
PTTK – Dorota Cygan. Dyplomy PTTK Zarz¹du G³ównego
wrêczone zosta³y paniom: Renacie Kisiel, Lucynie Maziarz,
Ma³gorzacie Zaleckiej. Z³ot¹
odznakê „Zas³u¿ony w pracy
PTTK wœród m³odzie¿y” otrzy-
ma³a Lidia Brzostowska, a br¹zow¹ odznakê „Zas³u¿ony
w pracy PTTK wœród m³odzie¿y” panie: Mirella Nieckarz
i El¿bieta Ryniewicz. Zarz¹d
Oddzia³u PTTK w Ropczycach przyzna³ cz³onkom
SKKT PTTK szeϾ odznak
„Orle Loty” (otrzymali je:
Aleksandra Bieniasz, Dariusz
Matuszkiewicz, Mateusz Ogorza³ek, Justyna Pieja, Katarzyna Pieja, Karolina Przydzia³)
i 25 dyplomów za aktywn¹ pracê w PTTK, a tak¿e ufundowa³ koszulki z logo PTTK dla
kierowników i opiekunów
prowadz¹cych m³odzie¿owe
grupy rajdowe.
Uroczystoœciom towarzyszy³a
wystawa fotograficzna, na której zgromadzono zdjêcia
z imprez organizowanych
przez PTTK oraz ekspozycja
znaczków pami¹tkowych
(dawnych i wspó³czesnych)
pochodz¹cych ze zbiorów
cz³onków oddzia³u.
Spotkanie jubileuszowe
Oddzia³u PTTK w Ropczycach przygotowa³ obecnie
dzia³aj¹cy zarz¹d, na czele
z prezes Zofi¹ Król.
Inf. w³asna
WIADOMOŒCI SPORTOWE
Sukces dziesiêciolatków Soccera!
14 listopada reprezentacja Soccera Ropczyce z rocznika 2006
wziê³a udzia³ w turnieju w tarnowskiej hali Jaskó³ka.
Rozmiary hali wywar³y na zawodnikach du¿e wra¿enie
i zmobilizowa³y do wiêkszego
zaanga¿owania w grê. W stawce oœmiu zespo³ów z Ma³opolski i Podkarpacia Soccer zaj¹³
wysokie, II miejsce.
Wyniki meczów:
Soccer – Akademia Piłkarska Sanok 0:0
Soccer – Krośnieńska Akademia
Piłkarska Bardomed 2:0 (bramki:
Kacper Sąsiadek)
Soccer – Elita Brzesko 2:1 (bramki
Brajan Marek, Gabryś Nowak)
Soccer – Akademia Piłkarska Kolejarz Stróże 2:0 (bramki: Kacper
Skóra, Kacper Sąsiadek)
Soccer – Unia II Tarnów 3:0 (bram-
ki: Kacper Skóra, Dawid Kwaśniak,
Kacper Ligęska)
Soccer – Limanovia 0:3
Soccer – Unia Tarnów II 0:0
Skład zespołu: Antek Czapka, Konrad
Skałuba, Konrad Skóra, Kacper Skóra,
Adrian Witek, Kacper Sąsiadek, Brajan Marek, Dawid Kwaśniak, Bartek
Ochab, Gabryś Nowak, Nikolas Grobelny, Kacper Ligęska. Trener: Sławomir Orzech.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
Soccer gra
pod balonem
Tegoroczny sezon zimowy
zapowiada siê bardzo atrakcyjnie dla zawodników Soccera
Ropczyce, gdy¿ zawodnicy
z czterech roczników (2004,
2005, 2006, 2007) bior¹
udzia³ w rozgrywkach PRO-
FBUD Liga w Kroœnie. Nasi
m³odzi pi³karze maj¹ mo¿liwoœæ grania na Orliku pod
balonem. Ka¿dy zespó³ rozegra w Kroœnie szeœæ takich turniejów. Organizatorem zawodów jest Szkó³ka Pi³karska
Beniaminek Krosno. Dodatkowym atutem tych rozgrywek
jest mo¿liwoœæ rozegrania du¿ej liczby meczów na ka¿dym
turnieju, co ze szkoleniowego punktu widzenia jest bardzo wa¿ne. Ka¿dy rocznik ma
punktacjê, wyniki i relacje
z meczów prowadzone na bie¿¹co w Internecie. Poziom
rozgrywek jest bardzo wysoki;
ropczycki zespó³ gra miêdzy
innymi z takimi klubami, jak:
Stal Mielec, Beniaminek Krosno, Polonia Przemyœl czy Sandecja Nowy S¹cz.
W styczniu Soccer Ropczyce planuje zorganizowaæ turnieje w Ropczyckiej hali widowiskowo-sportowej.
Soccer Rpczyce
STR. 41
WIADOMOŒCI SPORTOWE
Turniej koszykówki gimnazjalistów
ch³opcy
W Zespole Szkó³ nr 2 w Ropczycach odby³y siê rozgrywki w koszykówce ch³opców szkó³ gimnazjalnych. W turnieju wziê³y
udzia³ cztery dru¿yny reprezentuj¹ce szko³y z gminy Ropczyce. Poniewa¿ nie ma na terenie
Ropczyc ¿adnej sekcji koszykówki, w sk³adach dru¿yn wiêkszoœæ stanowili siatkarze i pi³karze B³êkitnych Ropczyce,
wiêc wyniki by³y wielk¹ niewiadom¹.
Pierwsze spotkanie wskaza³o jednak faworyta tych zawodów. Ekipa z „Górki” wysoko
pokona³a rówieœników z „Jedynki”, zapewniaj¹c sobie
komfort psychiczny przed nastêpnymi meczami. Kolejne
spotkania tej dru¿yny tylko
potwierdzi³y jej dominacje,
st¹d pewne zwyciêstwa z reprezentacjami Gimnazjum
nr 3 oraz gimnazjum z Ma³ej.
Niecodziennym rezultatem
zakoñczy³o siê spotkanie, które decydowa³o o drugim
miejscu w turnieju. Uczniowie z Gimnazjum nr 1 bardzo
czêsto „dziurawili” kosz swoich przeciwników z Gimnazjum nr 3, a ci z kolei nie potrafili zdobyæ choæby jednego punktu, nie trafiaj¹c z nieprawdopodobnych sytuacji
podkoszowych. Wyrównany
i emocjonuj¹cy mecz rozegrali miêdzy sob¹ gimnazjaliœci
z Ma³ej i Czekaja. Minimalne
zwyciêstwo ch³opców z Gimnazjum nr 3 zapewni³o temu
zespo³owi trzeci¹ lokatê w zawodach, które zakoñczy³y siê
wrêczeniem dyplomów i pucharów.
Jedna z akcji w turnieju
I miejsce zdoby³a dru¿yna Gimnazjum nr 2
czu lepsze od nich okaza³y siê
dziewczêta z „Górki” (póŸniejsze tryumfatorki), natomiast
wygrana z Ma³¹ zdecydowa³a
o drugim miejscu w zawodach
zespo³u z Gimnazjum nr 5.
Gospodynie zawodów, dziewczêta z Gimnazjum nr 2,
oprócz zwyciêstwa z Gimnazjum nr 5, bardzo pewnie pokona³y uczennice Gimnazjum nr 3 oraz Ma³ej. EfektowWrêczenie nagród
ne zwyciêstwo dziewcz¹t z Ma³ej z teamem z Czekaja zapewdziewczêta
ni³o tej dru¿ynie trzeci¹ pozyW ramach kalendarza szkolne- cje w zawodach, choæ apetyty
go zwi¹zku sportowego w Rop- na wy¿sze miejsce by³y du¿o
czycach odby³ siê turniej koszy- wiêksze. Po zakoñczeniu tur-
Wyniki:
Gim nr 2 – Gim nr 5 ............... 18-16
Gim nr 3 – Mała ....................... 2-14
Gim nr 2 – Gim nr 3 ................. 32-9
Gim nr 5 – Mała ....................... 10-8
Gim nr 2 – Mała ....................... 10-3
Gim nr 5 – Gim nr 3 ................. 14-4
Tabela:
1. Gim nr 2 ...... 6 pkt. ......... 60-28
2. Gim nr 5 ...... 5 pkt. ......... 40-30
3. Mała ............ 4 pkt. ......... 25-22
4. Gim nr 3 ...... 3 pkt. ......... 15-60
RCSiR
kówki dziewcz¹t szkó³ gimnazjalnych. Do udzia³u w zawodach zg³osi³y siê cztery reprezentacje szkó³ gminy Ropczyce.
Spotkania sta³y na wysokim
poziomie, a niektóre z nich
by³y bardzo wyrównane i trzymaj¹ce do koñcowego gwizdka w napiêciu. Dwa mecze
z szeœciu rozegranych zakoñczy³y siê dogrywkami i w obydwu przypadkach bra³y
w nich udzia³ gimnazjalistki
z Witkowic. W pierwszym me-
I miejsce w rozgrywkach dziewcz¹t – dru¿yna Gimnazjum nr 2
Wyniki:
Gim. nr 2 – Gim. nr 1 .............. 30-9
Gim. nr 3 – Mała ...................... 12-9
Gim. nr 2 – Gim. nr 3 .............. 19-7
Gim. nr 1 – Mała ...................... 24-8
Gim. nr 2 – Mała ...................... 32-4
Gim. nr 1 – Gim. nr 3 .............. 35-0
Tabela:
1. Gim. nr 2 ..... 6 pkt. ......... 81-20
2. Gim. nr 1 ..... 5 pkt. ......... 68-38
3. Gim. nr 3 ..... 4 pkt. ......... 19-63
4. Mała ............ 3 pkt. ......... 21-68 I miejsce zajê³y dziewczêta z Gimnazjum nr 5
STR. 42
nieju wrêczono puchary i dyplomy za poszczególne miejsca.
Na III miejscu uplasowa³y siê uczennice z Gimnazjum w Ma³ej
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
WIADOMOŒCI SPORTOWE
Turniej Firm i Zak³adów Pracy
Pi³ka
no¿na
Kolejn¹ konkurencj¹ sportow¹ w której rywalizowali
przedstawiciele Firm i Zak³adów Pracy w ramach X Edycji
cyklu Grand Prix „Sprawnoœæ
= Efektywnoœæ” by³a halowa
pi³ka no¿na. W sk³adach dru¿yn wyst¹pi³o bardzo wielu
by³ych lub obecnie graj¹cych
zawodników z powiatu ropczycko-sêdziszowskiego. Turniej sta³ na niez³ym poziomie,
choæ zdarza³y siê mecze zakoñczone wysokimi rezultatami,
œwiadcz¹ce o ró¿nicy poziomu
miêdzy dru¿ynami.
W zawodach wziê³o udzia³
siedem dru¿yn reprezentuj¹cych firmy, zak³ady pracy
i instytucje, które rozgrywa³y
mecze systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Ekipa Hispano-Suiza
po piêciu zwyciêstwach pod
rz¹d zapewni³a sobie pierwsze
miejsce przed rozegraniem
ostatniego spotkania z zespo³em Pack-System. Utrzyma³a
jednak miano dru¿yny niepokonanej remisuj¹c ze swoimi
rywalami 1-1. Bardzo efektownie zaprezentowali siê przedstawiciele Zak³adów Magnezytowych. Wygrywali swoje spotkania po piêknych akcjach
zakoñczonymi golami, czym
zaskarbili sobie uznanie pozosta³ych dru¿yn oraz kibiców.
I miejsce w turnieju pi³ki no¿nej zdoby³a dru¿yna Hispano – Suiza
Teamowi temu przydarzy³ siê
jednak jeden s³abszy wystêp
przeciwko ekipie HispanoSuiza.
Pora¿ka ta zdecydowa³a
o tym, ¿e Magnezyty musia³y
zadowoliæ siê drug¹ lokat¹
w turnieju. Trzeci¹ pozycjê
w zawodach zajêli reprezentanci UTC Manufacturing,
dla których najwa¿niejszym
meczem okaza³o siê spotkanie z dru¿yn¹ Pack-System.
Zwyciêstwo w tym meczu oraz
punkty otrzymane walkowerem w spotkaniu ze Starostwem da³y ekipie popularnych „gaœnic” komfort miejsca
na pudle bez wzglêdu na wyniki ostatnich spotkañ. Pozosta³e zespo³y, mimo ambitnej
walki i zaciêtoœci w grze, ustêpowa³y umiejêtnoœciami dru¿ynom z czo³ówki. Du¿ym plusem dla ekip z miejsc 1-4 by³o
Wyniki:
UTC-Pack-System ...................... 2-0
(ZM)-Starostwo Powiatowe ...... 5-0
Straż-Cerplast ........................... 1-0
Hispano Suiza-UTC .................... 1-0
ZM-Pack System ....................... 5-0
Starostwo Pow.-Cerplast .......... 1-2
ZM-Hispano Suiza ...................... 1-3
Cerplast-Pack System ............... 0-2
Straż-Starostwo Pow. ............... 1-1
UTC-ZM .................................... 1-4
Hispano Suiza-Cerplast .............. 3-0
Straż-Pack System .................... 0-0
Cerplast-UTC ............................. 2-4
Straż-Hispano Suiza ................... 2-4
Star. Pow.-Pack System ............ 0-2
ZM-Cerplast .............................. 7-1
UTC-Straż ................................. 1-1
Hispano-Suiza-Star. Pow. ........... 3-2
Straż-ZM .................................. 1-4
Starostwo Pow.-UTC ................. 0-3
Pack System-Hispano-Suiza ....... 1-1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tabela turnieju piłki nożnej:
Hispano Suiza . 13 pkt. ...... 15-6
Z. Magn. ........ 12 pkt. ...... 26-6
UTC Manuf. .... 10 pkt. ....... 11-8
Pack System ... 8 pkt. ......... 5-8
Straż ............... 5 pkt. ........ 6-10
Cerplast .......... 3 pkt. ....... 5-18
Star. Pow. ....... 1 pkt. ....... 4-16
tak¿e wykorzystanie wiêkszej
liczby zawodników rezerwowych. Po urazach i zmêczeniu
niektóre zespo³y nie mia³y na
tyle zmienników, st¹d s³absze
rezultaty, a tak¿e oddanie meczu walkowerem w przypadku
bardzo dzielnej i solidnej dru¿yny Starostwa Powiatowego.
RCSiR
Tabela po czterech turniejach:
(kręgle, łucznictwo, siatkówka
plażowa, piłka nożna halowa)
1. Cerplast ......................... 24 pkt.
2. Zakłady Magnezytowe .... 20 pkt.
3. Starostwo Powiatowe .... 19 pkt.
4. UTC ................................ 15 pkt.
5. Hispano Suiza ................. 14 pkt.
6. Pack System .................. 13 pkt.
7. ZUK Ostrów ................... 12 pkt.
8. Moto-Hurt ....................... 11 pkt.
9. Straż ................................ 9 pkt.
Bank Spółdzielczy .............. 9 pkt.
Urząd Miejski .................... 9 pkt.
12. RCSiR ............................. 6 pkt.
mini-sumo dzieci
złoto: Olga Przywara, Hubert Wojdon
srebro: Anastazja Dęborowska, Kac- Liczna dru¿yna LUKS Lubzina
per Cierpiał, Oskar Sztorc; brąz: Wiktoria Golonka, Joanna Klocek, Simone
kadeci
Silvestri
złoto: Samanta Rejniak, Hubert Dęborowski, Adrian Gondek, Jakub Nomłodzicy
wakowski; srebro: Jakub Nowakowzłoto: Michał Krzysiak; srebro: Da- ski
wid Kuraś, Sławomir Ochał; brąz: Kacper Krzysiak, Albert Staroń, Kacper
młodzieżowcy
Rybski, Kacper Magdoń
srebro: Rafał Głodek
Zawody m³odzików i kadetów by³y zaliczane do rankingu Polskiego Zwi¹zku Sumo
na 2016 rok. Ma on za zadanie wy³oniæ reprezentantów
kraju na ME, które odbêd¹ siê
w paŸdzierniku w Niemczech.
Andrzej Jedynak
II miejsce w turnieju dla dru¿yny
Zak³adów Magnezytowych
Grad medali w Tyszowcach
W dniach 20-21 listopada w Tyszowcach odby³ siê Puchar Polski
Kadetów i M³odzików oraz zawody w mini-sumo dzieci.
Na turniej zawodnicy LUKS
Lubzina mogli pojechaæ po
raz pierwszy w tym roku w poszerzonym sk³adzie. Nasz klub
reprezentowa³a prawie 30osobowa ekipa. Wyjazd tak
licznej dru¿yny by³ mo¿liwy
dziêki wsparciu Pana Ludwika Pary, w³aœciciela firmy
WOD-KLIK w Lubzinie. Jak
zwykle nasi zawodnicy nie zawiedli i zdobyli a¿ 21 medali.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
STR. 43
WIADOMOŒCI SPORTOWE
X Plebiscyt
„Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie – 2015”
Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza czytelników „Ziemi Ropczyckiej” do udzia³u w IX plebiscycie Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie – 2015.
Czytelnicy mog¹ g³osowaæ w nastêpuj¹cych kategoriach:
Q Zawodnik Roku Q Zawodnik Roku Grup M³odzie¿owych
(sporty dru¿ynowe) Q Zawodnik Roku Grup M³odzie¿owych
(sporty indywidualne) Q Trener Roku Q Trener Roku Grup
M³odzie¿owych (sporty dru¿ynowe) Q Trener Roku Grup
M³odzie¿owych (sporty indywidualne) Q Prezes Roku
Q Dzia³acz Roku
W kategoriach Prezes Roku i Dzia³acz Roku nagrodzonych
bêdzie piêæ osób, a w pozosta³ych kategoriach po trzy osoby
spoœród nominowanych.
Wype³nione kupony nale¿y przes³aæ lub dostarczyæ osobiœcie (w godz. 800-1500) do dnia 29 lutego 2016 roku na adres:
Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji (stadion)
39-100 Ropczyce ul. Mickiewicza 56
Wa¿ne kupony wezm¹ udzia³ w losowaniu cennych nagród
rzeczowych. Nad prawid³owoœci¹ Plebiscytu czuwaæ bêdzie
Gminna Rada Sportu.
Lista osób nominowanych w plebiscycie „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie – 2015”
Zawodnik Roku (seniorzy):
l MKS „Błękitni” Ropczyce (piłka nożna): Łukasz Kosiba, Jakub Szewczyk,
Krzysztof Orzech, Dominik Ochał
l KS „Błękitni” Ropczyce (piłka siatkowa): Tomasz Kotyla, Marcin Białorudzki, Mateusz Sroka, Kamil Waszczuk
l LKS „Strażak” Lubzina (piłka nożna):
Marek Wegrzynowicz, Dariusz Kipa,
Andrzej Alberski
l LKS „Łopuchowa” (piłka nożna): Arkadiusz Jagoda, Dawid Baj, Damian
Wanat
l LKS „Inter” Gnojnica (piłka nożna):
Tomasz Paśko, Michał Bieś, Łukasz
Ziobro
l LUKS „Syrena” Gnojnica Wola (zapasy, sumo): Karolina Pieprzak, Kamil Ochał, Damian Ochał, Katarzyna
Pieprzak, Barbara Godek
l UKS Lubzina (zapasy i sumo): Magdalena Macios
l LZS Mała (piłka nożna): Julian Paryś,
Grzegorz Papier
l MKS Błękitni II Ropczyce (piłka nożna): Jakub Bochenek, Krystian Stępień
l „Zabiegani” Ropczyce (biegi): Władysław Rudny, Justyna Stadnik, Maciej Sąsiadek
Zawodnik Roku
Grup Młodzieżowych
– sporty drużynowe
l MKS „Błękitni” Ropczyce (piłka nożna): Damian Baran, Bartłomiej Rogala, Michał Woźny, Krystian Majka, Jakub Daniel
l KS „Błękitni” Ropczyce (piłka siatkowa): Eryk Ziajor, Wojciech Orzech,
Miłosz Ruszel, Kornel Włudyka, Dominik Wnęk
l LKS „Inter” Gnojnica (piłka nożna):
Benedykt Stec, Patryk Charchut,
Weronika Czółno, Edyta Jarząb, Karolina Zawiślak
STR. 44
l LKS „Łopuchowa” (piłka nożna): Da- l Klub „Kyokushin” Ropczyce (karate): Tomasz Pociask
mian Kmiecik, Arkadiusz Madeja
l LKS „Strażak” Lubzina (piłka nożna):
Trener Roku
Jakub Olech, Jakub Kołodziej, DaGrup Młodzieżowych
mian Tokarz
– sporty drużynowe
l SP „Soccer” Ropczyce (piłka nożna): Mateusz Bieniek, Kamil Podcza- l MKS „Błękitni” Ropczyce (piłka nożna):
Robert Raś, Łukasz Chmura (także
szy, Jakub Kobiera, Kacper Cesarz
„Soccer” Ropczyce), Grzegorz Laska
l KS „Błękitni” Ropczyce (piłka siatZawodnik Roku
kowa): Mateusz Skwirut, Krystian
Grup Młodzieżowych
Pachliński, Michał Betleja
– sporty indywidualne
l KP „Fala” Ropczyce (pływanie): Do- l LKS „Inter” Gnojnica (piłka nożna):
Michał Bieś
minik Skiba, Julia Rogala, Michał
Śliwa, Aleksandra Niemiec, Bartosz l LKS „Łopuchowa” (piłka nożna): Mariusz Pociask
Patro, Szymon Sokołowski
l UKS Lubzina (zapasy i sumo): Rafał l SP „Soccer” Ropczyce (piłka nożna): Łukasz Bieszczad, Grzegorz Róg,
Głodek, Marcin Ziarnik, Hubert DęSławomir Orzech, Bogusław Pacaborowski, Adrian Gondek
nowski
l LUKS „Syrena” Gnojnica Wola (zapasy i sumo): Klaudia Pieprzak, DoTrener Roku
minika Bober, Patrycja Jezuwid, NaGrup Młodzieżowych
talia Fąfara, Aleksandra Darłak
– sporty indywidualne
l UKS „Sokół” Ropczyce (badminton):
Joanna Stanisz, Patrycja Marchut, l UKS Lubzina (zapasy i sumo): Andrzej Jedynak
Maria Dziedzic
l Klub „Kyokushin” Ropczyce (kara- l „Fala” Ropczyce (pływanie): Jerzy
Chmura, Jerzy Pudo
te): Oskar Bożek, Dominika Pawłowl LUKS „Syrena” Gnojnica Wola (zaska, Maksymilian Kmieć
pasy i sumo): Ryszard Prokop
l UKS „Sokół” Ropczyce (badminton):
Trener Roku (seniorzy):
Dariusz Rachwał, Bartosz Curzytek
l MKS „Błękitni” Ropczyce (piłka nożl Klub „Kyokushin” Ropczyce (karana): Rafał Ormiański
te): Tomasz Pociask
l KS „Błękitni” Ropczyce (piłka siatkowa): Michał Betleja, Jan Włodarczyk
l UKS Lubzina (zapasy i sumo): AnPrezes Roku
drzej Jedynak
l LKS „Inter” Gnojnica (piłka nożna): l MKS „Błękitni” Ropczyce (piłka nożna): Adam Wojdon
Damian Czudecki
l LKS „Łopuchowa” (piłka nożna): Ma- l KS „Błękitni” Ropczyce (piłka siatteusz Kędzior
kowa): Krzysztof Waszczuk
l LKS „Strażak” Lubzina (piłka nożna): l LKS „Inter” Gnojnica (piłka nożna):
Sławomir Orzech
Adam Stec
l LZS Mała (piłka nożna): Tadeusz Sto- l LKS „Strażak” Lubzina (piłka nożna):
larski
Marek Cesarz
l LUKS „Syrena” Gnojnica Wola (za- l LKS „Łopuchowa” (piłka nożna): Mapasy, sumo): Ryszard Prokop
riusz Wiktor
l LZS Mała (piłka nożna): Mateusz
Chmura
l KP „Fala” Ropczyce (pływanie): Jerzy Pudo
l UKS Lubzina (zapasy i sumo): Bożena Pyzik
l LUKS „Syrena” Gnojnica Wola (zapasy i sumo): Ryszard Prokop
l SP „Soccer” Ropczyce (piłka nożna): Bogusław Pacanowski
l „Zabiegani” Ropczyce (biegi): Paweł
Mielniczek
l UKS „Sokół” Ropczyce (badminton):
Dariusz Rachwał
l Klub „Kyokushin” Ropczyce (karate): Tomasz Pociask
Działacz Roku
l KS „Błękitni” Ropczyce (piłka siatkowa): Stanisław Mich, Mirosław Jamróz, Marek Feret, Piotr Chmura
l MKS „Błękitni” Ropczyce (piłka nożna): Mieczysław Caryk, Witold Zięba, Marek Misiura
l LKS „Inter” Gnojnica (piłka nożna):
Zenon Charchut, Tomasz Bieś
l LKS „Strażak” Lubzina (piłka nożna):
Witold Bogacki
l LKS „Łopuchowa” (piłka nożna):
Adam Jagoda
l KP „Fala” Ropczyce (pływanie): Jerzy Chmura
l UKS Lubzina (zapasy i sumo): Andrzej Jedynak
l LUKS „Syrena” Gnojnica Wola (zapasy i sumo): Damian Ochał, Zbigniew Maciołek
l UKS „Sokół” Ropczyce (badminton):
Dariusz Rachwał
l SP „Soccer” Ropczyce (piłka nożna): Łukasz Bieszczad, Grzegorz Róg
l LZS Mała (piłka nożna): Arkadiusz
Bęben, Stanisław Strzałka
l „Zabiegani” Ropczyce (biegi): Jacek
Motyka, Aneta Bród
l Klub „Kyokushin” Ropczyce (karate
Marcin Bożek
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
WIADOMOŒCI SPORTOWE
15 listopada 2015 w hali widowiskowo – sportowej w Ropczycach odby³ siê turniej, którego
organizatorem by³ Klub Karate
Kyokushin Ropczyce. By³a to
II edycja turnieju; patronat nad
zawodami obj¹³ starosta powiatu ropczycko-sêdziszowskiego
Witold Dar³ak.
Turniej w Ropczycach by³ trzeci po zawodach w Kroœnie, Dêbicy i Brzozowie. Ostatni turniej
w tym roku odbêdzie siê 6 grudnia w Mielcu; nast¹pi tam podsumowanie i podliczenie punktów.
W ropczyckim turnieju uczestniczyli zawodnicy z dziewiêciu
miast: Rzeszowa, Krosna, Dêbicy, Ropczyc, Mielca, Kolbuszowej, Soko³owa, £añcuta i Le¿ajska. Ekipa z Ropczyc liczy³a 17 zawodników, którzy w swoich kategoriach wagowych i wiekowych
zdobyli nastêpuj¹ce miejsca:
v konkurencja KATA (walka
z cieniem, uk³ady): Natalia Cesarz, Dominika Paw³owska, Oliwia Siuta, Jagoda Mielniczek,
Bo¿ek Oskar (II miejsce – roczniki 2003), Patryk Cesarz (II miejsce – najm³odszy z naszej ekipy),
Filip Pisula, Kamil Kaczor, Mateusz Przywara, Przemys³aw Antoszewski, Hubert Dudziñski, Patryk Cierpia³, Hubert Kuraszkiewicz, Micha³ Dziuban i Domonik
Kuter.
v konkurencja KUMITE (walka kontaktowa): Oliwia Siuta
(II miejsce), Maksymilian Kmieæ
(I miejsce), Dominik Kutr (II miejsce), Przemys³aw Antoszewki (III
miejsce), Kamil Kaczor (III miejsce), Jakub Saj, Mateusz Przywara.
Debiutanci zaprezentowali siê
rewelacyjnie, a startuj¹cy w ko-
Sukcesy m³odych karateków
W ropczyckim turnieju uczestniczyli zawodnicy z dziewiêciu miast
Pagryk Czemarnik na podium w Sochaczewie
Podium turniejowe
lejnych turniejach dopisali kolejne punkty w rankingu. Przygotowaniem zawodników zajêli
siê: prezes klubu Tomasz Pociask
oraz instruktorzy: Patryk Czemarnik (7 listopada uczestniczy³
w Mistrzostwach Polski Centralnej MMA w Sochaczewie, zajmuj¹c III miejsce w swojej kategorii wagowej) i Marcin Bo¿ek.
Oskar Bo¿ek i Maksymilian
Kmieæ s¹ liderami w swoich kategoriach i maj¹ spore szanse na
wygranie tegorocznej ligi.
Turniej wypad³ bardzo dobrze
pod wzglêdem organizacyjnym
i sportowym. Dziêki zaanga¿owaniu wszystkich cz³onków klubu
KKKR oraz rodziców impreza
przebieg³a niezwykle sprawnie,
a oprawa budzi³a zachwyt goœci.
Podkarpacka Liga Dzieci i M³odzie¿y Karate Shinkyokushin to
cykl zawodów rozgrywanych
w miastach województwa podkarpackiego maj¹cy na celu propagowanie karate wœród dzieci
i m³odzie¿y. Ide¹ tego przedsiêwziêcia jest stworzenie mo¿liwoœci startu zawodnikom z ma³ym
sta¿em treningowym i wzbudzenie w nich ducha konkurencji,
X Plebiscyt
„Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2015”
Zawodnik Roku (seniorzy):
........................................................................................................
Zawodnik Roku Grup M³odzie¿owych (sporty dru¿ynowe):
........................................................................................................
Zawodnik Roku Grup M³odzie¿owych (sporty indywidualne):
........................................................................................................
Trener Roku (seniorzy):
........................................................................................................
Trener Roku Grup M³odzie¿owych (sporty dru¿ynowe):
........................................................................................................
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 12/2015 (290)
poprzez rywalizacjê na poziomie
odpowiednim do ich stopnia wyszkolenia.
Klub Karate Kyokushin Ropczyce przyst¹pi³ w 2015 roku do
Federacji Shinkyokushin, co
umo¿liwia jego zawodnikom
starty w Podkarpackiej Ligi Karate, a tak¿e wpisanie turnieju
do rozgrywek tej¿e ligi.
Na co dzieñ w ropczyckim klubie trenuje blisko 60 osób podzielonych na grupy wiekowe: 6-9 lat,
10-13 lat, 14 – i starsi w swoim DOJO
przy ul. Krakowskiej 3 oraz w Zespole Szkó³ nr 1 w Ropczycach.
Trener Roku Grup M³odzie¿owych (sporty indywidualne):
........................................................................................................
Prezes Roku:
........................................................................................................
Dzia³acz roku:
........................................................................................................
Imiê i nazwisko czytelnika:
........................................................................................................
Adres ...…………………………………………………………...
Wyra¿am zgodê dla RCSiR z siedzib¹ w Ropczycach przy ul. Konarskiego 6 na przetwarzanie danych
w celach marketingowych, w szczególnoœci poprzez publikacjê w prasie w przypadku wygrania nagrody
moich danych osobowych zawartych w kuponie, zgodnie z ustaw¹ z 29.09.1997r. o ochronie danych osobowych.
………………………
czytelny podpis
RCSiR informuje, ¿e s³u¿y Pañstwu prawo do wgl¹du i poprawy zgromadzonych danych.
STR. 45
Termomodernizacja
budynków krytej pływalni
w Ropczycach
27 listopada br. w Centrum Kultury w Ropczycach odbyła się konferencja
podsumowująca projekt realizowany przez Gminę Ropczyce od października
2014 r., współfinansowany ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach
Programu Operacyjnego „Oszczędzanie
energii i promowanie odnawialnych źródeł
energii”, dzięki wsparciu udzielonemu przez
Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię.
W konferencji udział wzięło blisko 100
osób i byli to przede wszystkim beneficjenci
ostateczni, czyli mieszkańcy gminy korzystający z krytej pływalni oraz zaproszeni goście.
Jednym z głównych punktów konferencji było
przedstawienie przez koordynatora projektu
krótkiej prezentacji nt. stopnia realizacji projektu, osiągniętych wskaźnikach produktu i rezultatu oraz poszczególnych
działań, jakie zostały zrealizowane.
W dalszej
części konferencji każdemu
uczestnikowi
wręczono drobne gadżety promocyjne, które
zostały przygotowane i wykonane w trakcie
realizacji projektu.
Konferencja była również doskonałą okazją do podzielenia się przez
uczestników projektu swoimi uwagami oraz problemami, jakie z ich punktu
widzenia były zauważalne w trakcie realizacji projektu.
Całkowita wartość projektu wyniosła 2 687 195,47 PLN, natomiast pozyskana
kwota dotacji to 1 588 192,97 PLN.
Sabina Skóra
FUH
computers
Komputery
Kasy fiskalne
Akcesoria
Papiery do drukarek i kas fiskalnych
SALON SPRZEDAŻY
ul. 3 Maja 34A, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 22 16 746
[email protected]
ul. 3 Maja 4, 39-100 Ropczyce
tel. 17 222 85 86
[email protected]
W sprawie reklam prosimy o kontakt: tel. 17 22 18 228, e-mail: [email protected] lub na adres redakcji (w stopce)
Redaguje
Elżbieta
Kosydar
www.kosydar.pl
Kompozycje świąteczne
Od 14 grudnia zapraszamy do Centrum Kultury w Ropczycach na wystawę aranżacji świątecznych ropczyckiej
florystyki Elżbiety Kosydar. Piękne prace będzie można nie
tylko oglądać, ale także zakupić. Wystawie tej towarzyszyć
będzie ekspozycja szopek bożonarodzeniowych, będąca
efektem konkursu plastycznego ogłoszonego przez Centrum Kultury w Ropczycach.
Ekspozycja będzie udostępniona dla zwiedzających
i kupujących od 14 grudnia do 21 grudnia, w dni powszednie od 8.30- 20.30, a w sobotę od 8.00-16.00.
W ŚWIECIE
KWIATÓW
Choinka
- tradycja i nowoczesność
Grudzień to czas, kiedy w naszych domach pojawia się dużo
różnych dekoracji przypominających, że zbliżają się Święta
Bożego Narodzenia. Sklepy rozbłysły dużą ilością świateł, bombek
choinkowych, gwiazdek, aniołów
i stroików. Wszystkie te ozdoby
przypominają nam ten niezwykły
czas, a handlowcy zapraszają na
zakupy, aby wszyscy otrzymali
świąteczne prezenty.
Najważniejszą dekoracją pozostaje jednak od lat choinka.
Wprawdzie przywędrowała do nas
dopiero w XIX wieku z Niemiec,
ale tak się zadomowiła, że nikt nie
wyobraża sobie świąt bez choinki,
szczególnie dzieci. W dawnych
czasach domy w Polsce zdobione
były podłaźniczką, czyli dekoracją
z gałązek drzew iglastych zawieszonych pod sufitem. W kącie izby
stał duży snopek zboża, a pod
stołem leżała wiązka siana na
pamiątkę, że Pan Jezus urodził się
w stajni na sianie. Te dawne
zwyczaje zostały zastąpione właśnie
żywą choinką, najczęściej z jodły.
Wystrojona była zawsze w różnokolorowe bombki choinkowe,
łańcuchy, złocone orzechy i jabłka.
Teraz najczęściej ubrana jest
w piękne szklane ozdoby i różnorodne światełka. Często żywe
drzewko zastąpione jest sztuczną
choinką, która niestety nie ma tego
kształtu i zapachu, co żywe drzewko. Ma tylko jedną zaletę - jest
trwała i można ją używać kilka lat.
Namawiam jednak Państwa do
zakupu żywej choinki w doniczce,
którą można wysadzić później do
ogrodu.
Dla właścicieli małych mieszkań polecam mniejsze, rosnące
w doniczkach cyprysy o pięknym
jasnozielonym kolorze, które nie
zajmują w domu wiele miejsca.
Można ubrać je w kolorowe sznury,
wstążki i małe bombki choinkowe.
Dla ludzi lubiących nowe trendy
polecam choinki florystyczne
wykonane z różnych ekologicznych materiałów. Mogą to być
gałęzie roślin iglastych ścięte
w ogrodzie, włożone do doniczki
wyłożonej gąbką florystyczną
i uformowane w kształcie stożka.
Dekoracja zależy od naszego gustu
- mogą to być orzechy i szyszki. Inni
mogą dodać do dekoracji bombki
lub kolorowe sznury i wstążki.
Niekiedy choinki bożonarodzeniowe wykonane są z kory kokosowej, juty, kratki lub ozdobnych
materiałów.
Jeżeli chcielibyście Państwo
zainspirować się nowymi pomysłami na świąteczne dekoracje zapraszam na moją coroczną wystawę
aranżacji bożonarodzeniowych
w galerii Centrum Kultury w Ropczycach. Niech w pięknie przyozdobionych Państwa domach
zagości radość i szczęście płynące
ze zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia.
Organizacja zarządzania drogami publicznymi
na terenie miasta i gminy Ropczyce
Droga krajowa E40, w tym obwodnica i drogi serwisowe pozostają w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Rzeszowie. Zimowym utrzymaniem kieruje Rejon Dróg Krajowych w Dębicy (Kazimierz Rochmalski, tel. (14) 670 35 11 całodobowo lub
602 737 463).
Wykonawcą świadczącym usługę zimowego utrzymania na odcinku od Brzezówki (od drogi gminnej w kierunku ronda) do drugiego
ronda przed Rzeszowem wraz z obwodnicą i drogami serwisowymi utrzymywanymi w V standardzie jest firma Fachman z Dębicy (Tadeusz
Zjadewicz tel. 504 108 799, baza w Ropczycach (17) 22 28 252 lub telefon alarmowy 516 185 308).
Drogi wojewódzkie pozostają w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Są to: droga nr 986 Tuszyma
- Ropczyce - Wiśniowa 9 (od Ostrowa do Łączek Kucharskich), w tym ulica 3-go Maja oraz Kolejowa wraz z rondem. Zimowym utrzymaniem
kieruje Rejon Dróg Wojewódzkich w Zawadzie tel. (14) 677 50 88 dostępny w godzinach dyżurowania tj. od godz. 3.00 do 22.00 lub 663 224
036.
Drogi powiatowe pozostają w zarządzie Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Zimowym utrzymaniem kieruje Wydział Dróg
Powiatowych w Ropczycach; dyżurni w bazie Ropczyce, telefon służbowy dyżurnych: 509 618 383.
Zimowym utrzymaniem dróg i ulic pozostających w zarządzie Gminy Ropczyce kieruje Referat Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej,
tel. (17) 22 10 532 lub 533 w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni robocze, z wyjątkiem poniedziałku (8:30 - 16:30).
Usługę stałego zimowego utrzymania ulic na terenie Osiedli: Śródmieście, Św. Barbary, Północ oraz Witkowice, tj. ul. Kolonia, Na Komis
oraz ul. Szkolna świadczyć będzie: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.z o.o. w Ropczycach tel. (17) 22 18 296 lub 298 w dni robocze
od godz. 7.00 do 15.00 oraz (17) 22 18 340 od godz. 5.00 do 13.00.
Na terenie osiedla Czekaj usługę zimowego utrzymania ulic świadczyć będzie firma Usługi Brukarsko Budowlano-Handlowe Jan
Wrona, Brzezówka 276C, 39-102 Lubzina, tel. 603 450 630 baza w Brzezówce lub 603 586 887.
Utrzymanie ulic: ks. Skorodeckiego wraz odcinkiem w kierunku Brzezówki, J. Mehoffera oraz odcinek dawnej drogi krajowej, tj. ulicę
Grunwaldzką oraz Mickiewicza do MOTO-HURTU w okresie zimowym będzie sprawowała: firma Fachman z Dębicy (Tadeusz Zjadewicz
tel. 504 108 799, baza w Ropczycach tel. (17) 22 28 252, telefon alarmowy tel. 516 185 308).
Pozostałe odcinki dróg gminnych pozostają w systemie interwencyjnego zimowego utrzymania, w związku z tym dyspozycję do
wykonawców odnośnie wyjazdu sprzętu przekazuje pracownik referatu bądź sołtys lub przewodniczący osiedla.

Podobne dokumenty