Rok IV nr 4 (39) kwiecień 2010r

Komentarze

Transkrypt

Rok IV nr 4 (39) kwiecień 2010r
Rok IV nr 4(39) kwiecień 2010 r.
miesięcznik, pismo bezpłatne
Poruszona tragicznymi wydarzeniami pod Smoleńskiem
mieszkanka Bystrej napisała wiersz pt. „W pamięci”:
W pamięci
szukam miejsca dla ciebie
na twoje imię i twoje nazwisko
na twe tytuły i ludzkie zasługi
na wiarę w Boga w każdym momencie
na twoich bliskich łzy wypłakane
i na twą służbę polskiej macierzy
szukam miejsca dla ciebie
na Warszawskich Powązkach
w wawelskim sarkofagu
przed ikoną jasnogórską
i pod krzyżem milenijnym
obok gdańskiej stoczni
szukam miejsca dla ciebie
pośród zdarzeń dziejowych
obok solidarnych i solidarności
pomiędzy walczącymi i budującymi
przy wybitnych postaciach
i straconych na Golgocie Wschodu
znalazłam miejsce dla ciebie
wśród pieśni żałobnych Beskidów
na tablicy ozłoconej literami
i w codziennej modlitwie porannej
będziesz żył rodaku w mojej pamięci
Łączę się w bólu z rodzinami zmarłych
pod Smoleńskiem
i współrodakami pogrążonymi w żałobie.
ISSN 1897–3566
SMOLEŃSK 2010
Dzień 10 kwietnia 2010 r. zapisał się na kartach historii jako jeden z najtragiczniejszych dni dla Narodu Polskiego. W wyniku katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem zginęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką Marią, ministrowie i wiceministrowie, wysocy urzędnicy państwowi, marszałkowie sejmu i senatu, posłowie i senatorowie, najwyżsi dowódcy wszystkich rodzajów wojsk, duchowni trzech
wyznań, przedstawiciele Rodzin Katyńskich, oficerowie Biura Ochrony Rządu, cała załoga samolotu oraz wielu innych wybitnych Polaków, razem 96 osób.
Nasza ojczyzna, po raz kolejny,
straciła swoich wybitnych synów i córki. Symbolika tego zdarzenia, miejsca, a nawet czasu, przywodzi na myśl
zbrodnię katyńską sprzed 70 lat, kiedy funkcjonariusze NKWD wymordowali tysiące polskich jeńców wojennych na terenie Katynia, Miednoje i Charkowa.
Chcąc oddać hołd poległym Polakom władze samorządowe Gminy Wilkowice, podjęły decyzję o zorganizowaniu, obok pomnika ku czci Bohaterów Odrodzenia w Wilkowicach, 16
kwietnia 2010 r. uroczystość, podczas
której odsłonięty i poświęcony został krzyż wraz z pamiątkowym obeliskiem.
Podczas uroczystości samorządowcy, lokalne organizacje, stowarzyszenia i kluby sportowe oraz zgromadzeni mieszkańcy złożyli pod krzyżem wiązanki kwiatów oraz znicze.
Wójt Gminy Mieczysław Rączka wygłosił również przemówienie, którego
fragmenty prezentujemy poniżej.
Bystra, 16 kwietnia 2010 roku.
Aneta Kreta–Maciejowska
W NUMERZE:
• BUDOWA ZBIORNIKA MAŁEJ RETENCJI
W WILKOWICACH
• XI DNI WILKOWIC
• KONKURS PLASTYCZNY
• ZAŚPIEWALI PO ANGIELSKU
– PO RAZ–DRUGI!
• „VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT”
• ZADYSZKA I ZMIANY W GLKS WILKOWICE
Odsłonięcie pamiątkowej tablicy
Spotykamy się dziś, złączeni bólem i głębokim smutkiem, aby oddać hołd Panu Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu oraz 95 wybitnym Polakom, którzy w tragicznych okolicznościach, zginęli w wypadku lotniczym pod Smoleńskiem.
Ci wspaniali rodacy zginęli dając świadectwo prawdy o straszliwej zbrodni katyńskiej w 1940 roku, dokonanej przez Związek Sowiecki na Polakach.
Spotykamy się w miejscu, w którym nasi przodkowie z Wilkowic,
Bystrej, Mesznej i Boru, w poczuciu patriotyzmu, 90 lat temu, zbudowali pomnik i oddawali hołd bohaterom, którzy wywalczyli niepodległość naszej ojczyzny.
My również, dla upamiętnienia zbrodni katyńskiej oraz tragicznej
śmierci Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wraz z polską delegacją, wznieśliśmy krzyż oraz posadowiliśmy obelisk, który będzie
nas i przyszłe pokolenia skłaniał do zadumy oraz pamięci o tych tragicznych zdarzeniach.
Cześć ich pamięci!”
UG
Z KART HISTORII
Lato 1939 r., było niespokojne. W każdej niemal chwili liczono się z
możliwością wybuchu wojny, jednak każdy z obywateli jak najdalej odsuwał od siebie tą myśl. Zdawano sobie sprawę z tego, że niedługi czas
jaki dano Polakom na odbudowę Państwa po okresie 123 lat niewoli, był
zbyt krótki, aby przygotować się do tak ciężkiej próby – nie tylko pod
względem militarnym, ale również społeczno–gospodarczym. Wojskowi
oraz cywile doskonale zdawali sobie sprawę, że od przeł. Zwardońskiej i
dalej doliną Soły, a w konsekwencji między innymi przez Bramę Wilkowicką przetoczy się ciężkie niemieckie natarcie. O świadomości zagrożenia świadczy między innymi, plan budowy kilkunastu schronów bojowych w Węgierskiej Górce, z których do 1 września wybudowano tylko
pięć, a cztery zostały obsadzone. Mieszkańcy okolicznych miejscowości
za punkt honoru stawiali sobie, aby poprzez społeczne zbiórki pieniędzy
doposażyć polską armię. Nie inaczej było w Wilkowicach. W archiwum
pana Andrzeja Polaka – radnego z Wilkowic, zachował się dokument z
uroczystości poświęcenia ciężkiego karabinu maszynowego, przekazanego III Pułkowi Strzelców Podhalańskich przez gromadę Wilkowice w
dniu 14 maja 1939 r. Pułk stacjonował w garnizonie Bielsko. W czasie
wojny obronnej 1939 r., wchodził w skład 21 Dywizji Piechoty Górskiej,
walczącej w ramach Armii Kraków. Przekazanym był prawdopodobnie
ckm wz.30 – produkowana w Polsce kopia Browninga M1917. Jego wojenne losy są nieznane. Z archiwalnych dokumentów wynika, że składki
na ten cel przeznaczyło blisko 80 mieszkańców Wilkowic, ofiarując od
50 gr. do 10 zł.
S. Filapek
ZAPORA W WILKOWICACH
Pełną parą ruszyły prace przy budowie zbiornika małej retencji w Wilkowicach, na potoku Wilkówka. Zbiornik ten jest niezbędny mieszkańcom, nie tylko jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe,
ale również jako zbiornik wody pitnej, której podczas okresów letnich
susz, zaczyna brakować. Zakłada się, że dzięki inwestycji uzyska się
miesięczny jej zapas. W skład budowanej zapory ziemnej wchodzą
następujące obiekty i urządzenia: zapora czołowa, budowla przelewowo-upustowa, czasza zbiornika, zapora przeciwrumoszowa i aparatura kontrolno-pomiarowa. Długość korony zapory będzie wynosiła 106 m, poziom piętrzenia ustalono na poziomie 480 m n.p.m. Czasza zbiornika będzie rozciągać się na długości ok. 84 m przy max szerokości ok. 65 m. Powierzchnia zbiornika wyniesie ok. 0,6142 ha. W
najgłębszym miejscu zapora będzie miała 8,4 m. Budowę realizuje
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. (UG)
Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice.
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25,
43–365 Wilkowice. Tel. (+48 33) 499 00 77 w. 414 (w godz. od 8.00 do 15.00), e–mail: [email protected]
Redaktor naczelny: Sławomir Filapek
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania.
Nadesłanych materiałów redakcja nie zwraca. Serwis internetowy: www.wilkowice.pl
Skład i druk: Drukarnia Małysz, Jerzy Małysz, ul. Spółdzielcza 7, 43–436 Górki Wielkie, tel. (+48 33) 853 91 11
Skład ukończono: 29.04.2010 Nakład: 2.000 egz.
2
WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka między innymi:
– prowadził rozmowy z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie
ważnych inwestycji na terenie gminy, czego finałem będzie budowa ciągu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej w Mesznej.
– prowadzi intensywne działania zmierzające do powołania Straży Gminnej. Planowany termin rozpoczęcia służby to 1 lipca br.;
– prowadzi szczególny nadzór na ważnymi inwestycjami realizowanymi
na terenie Gminy Wilkowice, przede wszystkim: budową sali gimnastycznej
przy Gimnazjum w Bystrej, remontem sali widowiskowej w Domu Strażaka
w Wilkowicach, zapleczem za strażnicą w Bystrej oraz modernizacją alejek w
parku wilkowickim obok budynku Urzędu Gminy.
– przygotowuje do złożenia wniosek o dofinansowanie ze środków UE
na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach w ramach RPO.
– sfinalizował rozmowy i przygotowuje się do zakupu budynku w Mesznej na potrzeby społeczno–kulturalne.
– ogłosił m.in. przetargi na:
• Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul.
Klimczoka 68 – etap II;
• Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilkowice – zadanie nr 1;
• Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilkowice – zadanie nr 1”
– zadanie realizaowane w ramach projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Meszna na terenie Gminy Wilkowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
• Przeprowadzenie szkolenia obejmującego kurs prawa jazdy kategorii B dla
18 osób w ramach projektu pn. Integracja mieszkanek gminy poprzez kurs
prawa jazdy kategorii B współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 7.3.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W WILKOWICACH INFORMUJE,
iż w marcu 2010 r. ostatecznie zakończyła się rekrutacja do III
etapu projektu realizowanego przez tut. Ośrodek „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice”. Spośród wielu zgłoszeń,
komisja składająca się z Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wilkowicach oraz Pracowników Socjalnych wyodrębniła 15 osób – 12 kobiet oraz 3 mężczyzn.
Od 29 marca 2010 r. wytypowani uczestnicy rozpoczęli warsztaty składające się z następujących zajęć:
– trening kompetencji i umiejętności społecznych,
– indywidualne doradztwo zawodowe, w tym badanie predyspozycji zawodowych,
– warsztaty rozwoju osobistego (dla kobiet),
– trening umiejętności psychospołecznych.
Po zakończeniu w/w warsztatów uczestnicy odbędą kursy zawodowe zgodne z ich wyborem oraz posiadanymi predyspozycjami.
Działania, przewidziane w tegorocznym etapie projektu, mają na
celu zaktywizowanie uczestników, zarówno w życiu społecznym jak
i zawodowym. Kursy zawodowe umożliwiają podniesienie oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych a także przekwalifikowanie.
Uczestnicy projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki zostaną objęci dodatkowym wsparciem finansowym przez
tut. Ośrodek.
Zespół projektowy
W dniu 23 marca br. w Bystrej, przy ul. Klimczoka, na terenie Szkoły Podstawowej, dokonano kradzieży rowera górskiego marki Dartmoore o
wartości 2000,00 zł
Z 1 na 2 kwietnia br. w Bystrej przy ul. Jasnej, z terenu budowy dokonano kradzieży kabla czterożyłowego o dł. 65 metrów i wartości ok. 260,00 zł.
Dnia 7 kwietnia w Bystrej, zatrzymano nietrzeźwego kierującego motorowerem mieszkańca Bielska–Białej, u którego w wydychanym powietrzu
stwierdzono ponad 2 promile alkoholu.
W nocy z dnia 15 na 16 kwietnia dokonano włamania poprzez zerwanie kłódki zabezpieczającej drzwi do kiosku wielobranżowego w Bystrej przy
ul. Fałata, skąd skradziono ok. 200 paczek papierosów o łącznej wartości ok.
1700,00 zł.
17 kwietnia w Mesznej przy ul. Jaśminowej miał miejsce pożar szopy o konstrukcji drewnianej, w wyniku czego powstały straty o wartości 15000,00 zł.
20 kwietnia w Bystrej przy ul. Cmentarnej dokonano włamania do samochodu marki Mercedes Sprinter, skąd skradziono saszetkę z pieniędzmi, dokumentami i innymi drobnymi przedmiotami, na sumę 3500,00 zł.
19 kwietnia przy ul. Niecałej w Bystrej dokonano kradzieży rowera górskiego marki Author o wartości 2000,00 zł.
22 kwietnia w Bystrej przy ul. Fałata dokonano zatrzymania nietrzeźwego kierującego samochodem marki VW Golf, u którego w wydychanym powietrzu stwierdzono 1,3 promila alkoholu.
24 kwietnia spaleniu uległo drewniane pomieszczenie gospodarcze
przy ul. Zawiłej w Mesznej, w wyniku czego powstały straty o wartości ok.
5000,00 zł.
Wszystkie opisane powyżej sprawy są w chwili obecnej w toku, wobec
czego zwracamy się z prośbą o wszelkiego rodzaju informacje mogące przyczynić się, w istotny sposób, do wykrycia sprawców tych przestępstw. Szczególnie zwracamy się z prośbą o wszelkie informacje mające związek z zaistniałymi pożarami budynków gospodarczych.
Okres wiosenny powoduje częste zaangażowanie domowników w prace na domowych działkach i ogrodach. W związku z pojawiającymi się sygnałami o przemieszczających się osobach zajmujących się akwizycją, bądź
w inny sposób zachęcających do kupowania różnorakich przedmiotów prosimy o zamykanie, w czasie wykonywania prac przydomowych, mieszkań, domów, garaży, ganków itd.
W związku z aurą i rozpoczętym sezonem rowerowym prosimy również o
zwracanie szczególnej uwagi o zabezpieczenie swoich jednośladów, przed możliwością ich kradzieży, w rejonach sklepów, szkół, boisk, miejsc wypoczynku.
3
XI DNI WILKOWIC
JEDZ Z KLIMATEM!
„Jedz z klimatem” to hasło tegorocznych obchodów Dnia Praw Zwierząt Klubu Gaja przypadającego 22 maja. Kampanię popiera aktorka Magdalena Różczka.
Sytuacja zwierząt we współczesnym świecie jest zatrważająca. Miliony
z nich hodowanych, w samej tylko Europie, nie mają zachowanego nawet minimum dobrostanu. Rośnie społeczne zainteresowanie indywidualnymi przypadkami złego traktowania zwierząt towarzyszących, ale brakuje wiedzy o
losie zwierząt hodowlanych i olbrzymim wpływie przemysłowych hodowli
na zmiany klimatyczne. – wyjaśnia Jacek Bożek prezes Klubu Gaja.
W Polsce ta tematyka jest mało znana, tymczasem, jak wyjaśniają eksperci, nadmierna produkcja żywego inwentarza będzie tylko zaostrzać szkody dla
ogólnej produkcji żywności i dla środowiska związane z globalnym ociepleniem, takie jak coraz częstsze susze, powodzie, huragany i klęski nieurodzaju. Zagadnienia związane z prawami i dobrostanem dotyczą przecież nie tylko
zwierząt towarzyszących człowiekowi czy gospodarskich, ale także zwierząt
hodowanych na masową skalę. Takie hodowle wywierają olbrzymi negatywny wpływ na klimat. Można to jednak zmieniać promując ekologiczne efekty
rolnictwa, produkty zwierzęce z wolnego chowu i gospodarstw ekologicznych
i świadome wybory konsumenckie. Wszystkie wymienione aspekty podejmuje program Klubu Gaja „Pomagamy zwierzętom – chronimy klimat”, który popiera także aktorka Magdalena Różczka. Przestałam jeść mięso sześć lat temu.
Teraz czuję, że jestem w zgodzie ze sobą, a na kawałek mięsa patrzę prawie jak
na kawałek człowieka – wyjaśnia aktorka. Chętnie przyłączam się do kampanii Klubu Gaja, bo bardzo chciałabym, aby ludzie nie jedli mięsa, a tym samym
przestali dla tego celu zabijać zwierzęta – dodaje Magdalena Różczka.
Uroczyste obchody Dnia Praw Zwierząt Klub Gaja organizuje w Bibliotece Śląskiej w Katowicach 21 maja. Zaplanowano: konferencję prasową,
wręczenie nagród „Współodczuwania”, prezentację dobrych praktyk podejmowanych przez instytucje i placówki edukacyjne realizujące program „Pomagamy zwierzętom – chronimy klimat” oraz działania artystyczne przygotowane przez Górnośląskie Centrum Kultury.
Dla wolontariuszy i sympatyków działań Klubu Gaja Dzień Praw Zwierząt
jest kluczowym wydarzeniem. Organizacja była jedną z pierwszych w Polsce,
która poprowadziła społeczne kampanie na rzecz zagwarantowania w polskim
ustawodawstwie praw chroniących zwierzęta przed niehumanitarnym traktowaniem. Po kilku latach działań, w 1997 r. Sejm RP przyjął Ustawę o ochronie
zwierząt, a z okazji Dnia Praw Zwierząt Klub Gaja wręcza nagrody „Współodczuwania” ludziom, instytucjom, firmom i placówkom edukacyjnym, które
swoimi działaniami, w skuteczny sposób, sprzyjają społecznej promocji praw
zwierząt. Ale 22 maja to dzień działania dla każdego – na jego własnym talerzu. Jedz z klimatem, który ze względu na kosztowną dla środowiska działalność człowieka zmienia się na jego niekorzyść! Jedz z klimatem tak, aby sprzyjało to twojemu zdrowiu, zwierzętom i środowisku naturalnemu! Jedz z klimatem, by poprawiać jakość swojego życia i innych wokół!
Działanie realizowane są w ramach programu „Pomagamy zwierzętom – chronimy klimat” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronat objął Minister Środowiska.
Beata Tarnawa
Do Mieszkańców Wilkowic
– WAŻNE
Pragniemy poinformować, że w związku z przygotowaniem do publikacji dokumentu opisującego 100–letnią historię Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, zamierzamy umieścić w nim świadectwa, zdjęcia i inne osobiste dokumenty, pochodzące z różnych okresów działalności placówki. Sporą ilość
tych bezcennych dokumentów przekazali szkole mieszkańcy Wilkowic.
Prosimy, aby osoby, które nie wyrażają zgody na publikację przekazanych szkole dokumentów, skontaktowały się z placówką do 30.06.2010 r., w
celu odebrania osobistych pamiątek szkolnych.
Pozostawienie w szkole dokumentów bez komentarza właściciela jest dla
nas równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację.
Dyrektor szkoły, mgr Andrzej Pobożny
4
Przez 10 lat od 3 czerwca 2000 roku, w Wilkowicach przy „Domu
Strażaka” odbywa się impreza „Dni Wilkowic” – bardzo lubiana przez
mieszkańców i coraz liczniej przybywających do nas turystów i zwolenników dobrej muzyki i jedzenia. Przypomnijmy, że 3 czerwca 2000 roku
(sobota) w przedszkolu odbywał się uroczysty „Dzień Dziecka”. Strażacy i wojskowi demonstrowali sprzęt, a dzieci piszczały, gdy potężny kosz
wozu strażackiego wynosił ich ponad budynki przy ulicy Strażackiej. W
Szkole Podstawowej i w Gimnazjum „Dzień sportu”, rajd rowerowy szlakiem miejsc pamięci narodowej w sołectwie Wilkowice. Otwarto stronę internetową Gminy Wilkowice. Na scenie wystąpiły dzieci i młodzież
Wilkowic, to było dla nich niesamowite przeżycie. Po nich wystąpiły zespoły „Kapela Kowalczyki”, zespół Indian peruwiańskich, zespół country „Texas Band”, „Wałasi” z Istebnej. O godzinie 19. „gwóźdź” programu – Komendant OSP Kopydłów, znany z programu telewizyjnego
„Spotkanie z Balladą” Leszek Benke, po nim występ zespołu rockowego z Wilkowic „Heaven’s Gate. Tak, mieliśmy taki zespół. Potem festyn.
Grał zespół „Wałasi”. Bardzo udana impreza, od razu polubiona przez
wszystkich ludzi, którzy tłumnie przybyli pod strażnicę. Domagano się,
aby ją wpisać na stałe w kalendarz imprez sołectwa, tym bardziej, że nie
było ich wiele. Należy wspomnieć, iż inicjatorem tej imprezy był Mieczysław Rączka – obecny wójt Wilkowic.
Na scenie przy strażnicy, przez te 10 lat, występowało wielu artystów
i zespołów. Między innymi: „Kabaret Długi”, „Kabaret Masztalscy”, Andrzej Grabowski, Tomasz Szwed z zespołem, Grupa Furmana (która wykonała specjalnie napisaną piosenkę dla Wilkowic), Grupa Mariusza Kalagi, Kapela Bawarska. Występ kapeli połączono z konkursem jodłowania. Zespół „Karaluchy” grający pięknie utwory zespołu The Beatles, zespół „Dwie Korony”, zespół „Forte”, super zespół „Lonstar”.
Od 2001 roku stało się tradycją, iż niedziela trzeciego dnia zarezerwowana jest dla zespołów country, tzw. „Wilkowicki Piknik Country”.
Ten dzień w Wilkowicach znają już nie tylko mieszkańcy Wilkowic, ale
prawie wszyscy fani tej muzyki. Występowały czołowe zespoły z Czech i
Słowacji, występowała Kasia Bochenek z zespołem Black Horse.
Tak moglibyśmy wspominać, wspominać bo każde „Dni Wilkowic”,
były niepowtarzalne, miłe i dobrze zorganizowane. Strażacy zawsze stawali na wysokości zadania, były wspaniałe pieczone golonka, prosiaki,
jagniątka, kiełbaski. Były imprezy towarzyszące. W piątek sport w całej
gminie i sportowy „Piknik na boisku”. Przez ostatnie trzy lata „Dni Wilkowic” organizowała rada sołecka Wilkowic, pomagali im różni działacze społeczni.
„Dni Wilkowic” to promocja miejscowości. Wiedzą o tym kraje zachodnie gdzie w każdym mieście, w każdej wiosce, bardzo uroczyście
odbywają się takie imprezy. „Dzień golonki”, „Dzień piwa”, „Dzień pieczonej kiełbaski”. Oni prześcigają się w pomysłach jak zapromować swoją miejscowość. Robią to również miasta i wsie prawie w całej Polsce.
W tym roku społeczeństwo wsi Wilkowice może liczyć na naszych
dzielnych strażaków i sportowców. Zawiązał się nowy komitet organizacyjny, w skład którego weszły następujące osoby:
1. Ryszard Rączka
– Przewodniczący
2. Wojciech Kąkol
– Członek
3. Maria Ferdynus
– Członek
4. Andrzej Polak
– Członek
5. Marcin Stawinoga
– Członek
6. Władysław Wala
– Członek i rzecznik prasowy,
(tel. 601–866–966)
Odważni czy desperaci to, proszę Państwa, okaże się już niedługo, a
zależy to głównie od Państwa. Nie zamykajcie przed nimi drzwi, bądźcie wyrozumiali i hojni. Oni będą zbierać pieniądze na imprezę promującą naszą wieś, nasze sklepy, punkty gastronomiczne i zakłady produkcyjne i handlowe. Kochani nasi biznesmeni i mieszkańcy – zapewniamy, że
docenimy i będziemy reklamować każdego, kto nam pomoże. Nie dajmy
zapomnieć o takiej fantastycznej imprezie, jaką były i będą „DNI WILKOWIC” – najbliższe już 25–27 czerwca br.
Władysław Wala
TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ
KONKURS PLASTYCZNY ETAP POWIATOWY
– PRACE DZIECI Z POWIATU BIELSKIEGO
W dniu 27 marca 2010 roku w OSP Jaworze odbyły się powiatowe eliminacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Reprezentujący Gminę Wilkowice:
– Katarzyna Krupa, Marcin Kąkol, Tomasz Tomal zajęli:
W grupie szkół podstawowych Katarzyna Krupa – I miejsce.
W grupie szkół gimnazjalnych Marcin Kąkol – I miejsce.
W grupie szkół ponadgimnazjalnych Tomasz Tomal – II miejsce.
Gratulujemy !, a Katarzynie Krupa i Marcinowi Kąkol życzymy dalszych
sukcesów podczas eliminacji wojewódzkich.
13 kwietnia 2010 r. w budynku Komendy Miejskiej PSP w Bielsku–Białej przy ulicy Leszczyńskiej dokonano wręczenia nagród za prace plastyczne, które wzięły udział w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak
zawsze rękę poda” organizowanym przez Komendanta Głównego PSP.
KURSY DLA WSZYSTKICH
MIESZKAŃCÓW
Podczas rozdania nagród był obecny Wicestarosta Mirosław Szemla, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Bielskiego Pan Aleksander
Radkowski, a taże Z–ca Komendanta Miejskiego PSP bryg. Krzysztof Grygiel.
Zwycięzcy poszczególnych grup:
Grupa I wiek 6–8 lat:
1 miejsce –Nina Kumorek – Szkoła Podstawowa w Bystrej;
2 miejsce– Julia Wieczorek – Zespół Szkolno–Przedszkolny w Szczyrku;
3 miejsce – Aleksandra Wolińska – Zespół Szkolno–Przedszkolny w Mesznej;
Wyróżnienie – Aneta Zuziak – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr
4 w Kalnej;
Wyróżnienie – Zuzanna Nikiel – Zespół Szkolno–Przedszkolny w Szczyrku.
Grupa II wiek 9–12 lat:
1 miejsce – Kamil Binda – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu;
2 miejsce – Klaudia Rydzom – Zespół Szkolno–Przedszkolny w Wilamowicach;
3 miejsce – Emilia Gawlas – Szkoła Podstawowa w Porąbce;
Wyróżnienie – Aleksandra Szemla Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Nr 4 w Rybarzowicach;
Wyróżnienie – Adrianna Kamela – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kaniowie.
Grupa III wiek 13–16 lat:
1 miejsce – Konstancja Kubicka –Gimnazjum w Mazańcowicach;
2 miejsce – Renata Wasiel – Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach;
3 miejsce – Sandra Krasny – Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach;
Wyróżnienie – Aleksandra Marek Zespół Szkolno–Przedszkolny i Gimnazjum nr 2 w Szczyrku;
Wyróżnienie – Wioletta Mędrala Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej.
Grupa IV uczniowie niepełnosprawni:
1 miejsce Mateusz Chrapkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kozach;
2 miejsce Łukasz Lekki – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kozach.
Gminne Centrum Kształcenia przypomina o możliwości odbycia
BEZPŁATNYCH kursów dla wszystkich mieszkańców w ramach projektu Unii Europejskiej „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”. Kursy odbywają się na zasadzie e– learningu.
Lista dostępnych kursów, oto niektóre z nich:
SZKOLENIA INFORMATYCZNE:
•
Arkusze kalkulacyjne
•
Pakiet biurowy w biznesie
•
Obsługa systemu Linux
•
Tworzenie stron internetowych
•
Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze
•
Wirtualny ehandel
•
Usługi w sieci internetowej
•
Grafika menadżerska i prezentacyjna
•
Przetwarzanie i edycja tekstów
•
Użytkowanie komputerów
•
Kurs grafiki komputerowej
SZKOLENIA JĘZYKOWE:
•
Język angielski dla początkujących
•
Język niemiecki poziom dla początkujących
•
Język niemiecki poziom dla średniozaawansowanych
SZKOLENIE
„ Podstawy obsługi komputera” (dla początkujących)
Informujemy jednocześnie, że w CK można uzyskać porady prawne dla
określonych przypadków prawnych znajdujących się w Kompendium Wiedzy Obywatelskiej.
Więcej informacji udziela CK w Urzędzie Gminy p. 200 lub pod nr telefonu 33 499 00 77 wew.200
ZAPRASZAMY
W konkursie na etap powiatowy spłynęło łącznie 129 prac. Po przeprowadzonej ocenie nadesłanych prac Jury wybrało najlepsze prace w czterech
kategoriach wiekowych, ponadto przyznano nagrody specjalne:
• Nagroda Specjalna Redaktora Naczelnego gazety samorządowej „Mój Powiat”;
• Nagroda Specjalna Komendanta miejskiego PSP w Bielsku–Białej.
Nagroda Specjalna Redaktora Naczelnego gazety samorządowej „Mój Powiat”;
• Kesja Giełdoń – Zespół Szkolno–Przedszkolny w Wilamowicach;
• Paulina Mrowiec Publiczne Przedszkole w Buczkowicach;
Nagroda Specjalna Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku–Białej.
• Jakub Gacek – Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach.
Wszystkie prace zostaną dostarczone do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Trzymajmy kciuki za naszych małych artystów, aby ich prace przeszły do
dalszego szczebla centralnego, bo naprawdę dzieciaki wykazały się dużą pomysłowością w przedstawieniu pracy strażaków, jak i co do technik wykonania. Oczywiście nie mogło zabraknąć tzw. przysłowiowego kotka na drzewie,
którego ściągali strażacy po drabinie.
Po małym co nieco oraz po rozdaniu nagród dzieciaki oraz ich wychowankowie poszli zwiedzać nową jednostkę oraz, jako pierwsi, mieli okazje
zobaczyć nową komorę dymową, której uroczyste oddanie jest przewidziane
na 7 maja podczas obchodów dnia strażaka.
INFORMACJA
Dyrekcja Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy,
ul. J. Fałata 2, 43–360 Bystra uprzejmie informuje, że Firma Powszechny Zakład Ubezpieczeń Życie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 24, posiada udział w dofinansowaniu
zakupu analizatora elektrolitów w celu doposażenia Medycznego
Laboratorium Diagnostycznego tutejszego Szpitala
Dyrektor SZCHPIG w Bystrej – Urszula Kuc
5
ZAŚPIEWALI PO ANGIELSKU
– PO RAZ –DRUGI!
Dnia 11 lutego 2010 r. w Szkole Podstawowej w Wilkowicach odbyła
się druga edycja Gminnego Festiwalu Piosenki Angielskiej. Głównymi celami imprezy było:
• integrowanie szkół Gminy Wilkowice,
• prezentowanie umiejętności językowych i wokalnych uczniów,
• propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki,
• promowanie aktywności twórczej wśród młodzieży.
W festiwalu, oprócz szkół podstawowych, wzięły udział również gimnazja, które znacznie podniosły atrakcyjność festiwalu poprzez nietypową interpretację i aranżację piosenek.
Konkurs miał charakter przeglądu w następujących kategoriach: soliści, duety, zespoły wokalne (maksymalnie sekstet) z podziałem na grupy wiekowe:
a) uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej,
b) uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej,
c) uczniowie gimnazjum.
Uczestnicy oceniani byli przez powołane jury (muzyk, anglista) pod kątem: poprawności językowej, stopnia zaawansowania, walorów głosowych,
scenicznych i interpretacji utworów.
Wszyscy uczestnicy otrzymywali dyplomy, drobne gadżety, które zawdzięczałyśmy wydawnictwom podręczników języka angielskiego: Pearson Longman i MacMillan Polska. Szczególne podziękowania kierujemy do
sklepu „Euro” w Bystrej, który mile nas zaskoczył bogactwem ofiarowanych
upominków dla wszystkich uczestników. Nagrody główne dla pierwszych
trzech zwycięzców w poszczególnych kategoriach zakupione były dzięki
wsparciu finansowemu Rad Rodziców: SP Wilkowice, SP Bystra oraz Zespołu Szkolno–Przedszkolnego z Mesznej.
Szczególne podziękowanie należy się również Panu W. Kąkolowi oraz
Panu Kurowskiemu za wsparcie ze strony technicznej (OSP w Wilkowicach
użyczył i podłączył nam nagłośnienie – sprzęt nagłaśniający).
Zwycięzcy – zespoły:
Kamila Dobija, kl. 6; Anna Lewińska, kl. 6; Michelle Lasut, kl. 4; Ewelina Wala, kl. 4– „Love story” Taylor Swift SP Wilkowice – I miejsce.
Elżbieta Rakoczy, Marzena Pochopień, Natalia Jarzębowska, Dorota Kozieł, kl. 2 –”Love” z Musicalu RENT Gimnazjum Wilkowice – I miejsce.
Zwycięzcy –soliści:
Martyna Śliwa, SP Bystra, kl. 6 – I miejsce „Love story” Taylor Swift.
Danuta Pawlak, Gimnazjum Bystra, kl. 3 – I miejsce „House of the rising
Sun” Animals.
Estera Kowalcze, SP Meszna, kl. 3– wyróżnienie „Always on my mind”
Elvis Presley.
Artur Dobija, Gimnazjum Bystra, kl. 1 – wyróżnienie „We will rock
you” Queen.
Festiwal okazał się być strzałem w dziesiątkę, o czym świadczy zaangażowanie wszystkich pięciu szkół Gminy, a nawet placówek takich jak sklep
„Euro” w Bystrej. Dzięki wsparciu i patronatowi Wójta Gminy Wilkowice,
Pana Mieczysława Rączka, w przyszłości planujemy (organizatorzy) przenieść imprezę ze szkolnej sali gimnastycznej na salę odnowionej strażnicy w
Wilkowicach. Uważam, że zakładane cele festiwalu: integracja szkół, wyszukanie i wsparcie talentów wśród uczniów, rozpowszechnianie nauki języka
angielskiego, zostały w pełni osiągnięte.
Organizatorkami festiwalu były Panie ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach: Jola Oszek, Anna Węgrzyn, Beata Jędryka.
PODZIĘKOWANIA
Serdeczne podziękowania dla księdza kanonika Franciszka Kuligi
– proboszcza Parafii Św. Michała Archanioła w Wilkowicach, za okazaną
naszemu Bratu Śp. Romanowi Raczek wieloletnią pomoc, życzliwość, wielkie i szlachetne serce oraz wsparcie duchowe w trudnych chwilach życia.
Gorące słowa podziękowania dla kierownictwa, pracowników oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach, gdzie nasz Brat Roman spędził wiele lat. Blisko ukochanej Parafii, wśród życzliwych, przychylnych i szanujących go ludzi. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu pracowników
mógł cieszyć się godnym i spokojnym życiem.
Wyrazy wdzięczności dla Urzędu Gminy w Wilkowicach za okazaną pomoc finansową.
Za zorganizowanie niezwykle uroczystego nabożeństwa żałobnego księdzu proboszczowi składamy serdeczne Bóg zapłać.
Rodzina
6
GMINA WILKOWICE JAKO PARTNER
INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ
Z BIELSKA–BIAŁEJ,
PRZYGOTOWUJE PROJEKT
PT.: „NAUCZYCIEL EUROPEJSKI”.
Projekt będzie realizowany w całości z funduszy europejskich w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” w województwie śląskim.
W ramach projektu realizowany będzie:
10–miesięczny kurs języka angielskiego dla osób początkujących lub
średnio zaawansowanych, przygotowanie i wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych niezbędnych do ubiegania się nauczyciela o dotację w ramach
działania Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej programu Socrates–Comenius „Uczenie się przez całe życie”.
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie czynni nauczyciele zamieszkali na terenie gminy Wilkowice pragnący wyjechać za granicę w ramach otrzymanej dotacji z działania Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej
programu Socrates–Comenius „Uczenie się przez całe życie”.
W 2010 roku pierwszeństwo mają nauczyciele, którzy nigdy jeszcze nie
byli beneficjentami programu „Socrates” bądź programu „Uczenie się przez
całe życie”, nauczyciele zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczyciele uczący innych przedmiotów niż języki obce, nauczyciele podnoszący swoje kwalifikacje.
Wstępny termin rozpoczęcia realizacji projektu przewidywany jest na wrzesień 2010 r. Zajęcia prowadzone będą w dni powszednie 2 razy w tygodniu po
1,5 godziny przez okres 10 miesięcy na terenie miasta Bielska–Białej.
Osoby zainteresowane udziałem w w/w projekcie proszone są o złożenie
wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie w terminie do 14 maja 2010
r. w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach (siedziba Zespołu budynek Urzędu Gminy w Wilkowicacg – parter pokój 202–203 tel. 33
4990077 wew. 207. Deklarację uczestnictwa można pobrać na stronie internetowej Gminy Wilkowice www.wilkowice.pl lub w Zespole Obsługi Szkól
i Przedszkoli w Wilkowicach.
SPOTKANIA Z TEATREM
Jak to jest być aktorem? Czy to ciężka praca? Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bystrej mają okazję się o tym przekonać na organizowanych od początku roku szkolnego, warsztatach teatralnych, prowadzonych przez pana
Jerzego Dziedzica, aktora Teatru Polskiego. Zajęcia cieszą się dużą popularnością, szczególnie te, na których można się wykazać swoimi umiejętnościami i porównać je z grą aktorską.
Ostatnio uczniowie świetnie się bawili, gdyż do szkoły przybyła też pani
charakteryzatorka z teatru, przywożąc kufer pełen peruk, sztucznych nosów,
akcesoriów do makijażu. I tak oto na naszych oczach młoda dziewczyna stała
się babcią, przystojny chłopak odrażającym staruchem, ktoś inny– piratem z
raczej nieciekawą fizjonomią, a jeszcze inny– siedemnastowiecznym elegancikiem z wypielęgnowaną fryzurą.
Zabawa była przednia, a przy tym możliwość poznania teatru „od podszewki”. To bardzo cenne w czasach, gdy młodziez niechętnie uczestniczy w
spektaklach teatralnych. Warto rozwijać takie zainteresowania, bowiem na
pewno będą procentować w przyszłości.
B.Pietras
Z DZIEJÓW BYSTRZAŃSKIEJ
SZKOŁY – CZASY WOJNY
1 września 1939 roku nauka w szkole w Bystrej Krakowskiej oraz Śląskiej nie rozpoczęła się z powodu najazdu Niemiec hitlerowskich na Polskę.
Okupanci zamknęli placówki szkolne, grabili wyposażenie i 10 września zaczęli otwierać swoje szkoły w miejsce poprzednich. Nauczano zgodnie z programem nauczania w Rzeszy. Szkoła w Bystrej Krakowskiej została szkołą
podstawową specjalnego typu o charakterze przejściowym, tzw. Ubergangsvolksschulen. Szkoły przejściowe, po odpowiednim opanowaniu języka niemieckiego przez uczniów, miały być zamknięte. Nauka „trwała od 1 do 3 godzin dziennie,(…), a przewinieniem najczęściej i najdotkliwiej karanym było
używanie języka polskiego przez dzieci.”
W szkole w Bystrej pojawili się nowi nauczyciele – Niemcy z Bielska: pani Klara Brzuzka, pan Kaleta. Kierownikiem mianowano pana Buczka. Zmienili oni mieszkanie kierownika (na terenie placówki) na salę lekcyjną. Ich „podstawowym zadaniem miało być doprowadzenie dzieci i młodzieży do takiej praktycznej znajomości języka niemieckiego, żeby wystarczyła
do rozumienia i wykonywania poleceń niemieckich.” Przedwojenni nauczyciele polscy, tj. Genowefa Oślizło, Maria i Fryderyk Połoncarzowie i Józef
Gwóźdź musieli natychmiast opuścić wioskę. Gabinet fizyko–chemiczny,
przyrodniczo–geograficzny, biblioteka i pracownia robót ręcznych zostały
całkowicie zniszczone. Zniszczeniu uległ budynek i jego otoczenie, zdemolowano wnętrze i doszczętnie zdewastowano urządzenia. Zmieniali się także
nauczyciele, gdyż najstarsi absolwenci szkoły wspominają nazwisko kierownika Guntrama i nauczycieli: Pfajfera, Klajsner. Dzieci polskie chodziły do
szkoły w Bystrej Krakowskiej, dzieci niemieckie i rodziców, którzy podpisali
volkslistę oraz te polskie dzieci, które z braku miejsca nie zostały przyjęte do
szkoły po stronie „krakowskiej” – uczęszczały do szkoły w Bystrej Śląskiej.
Zorganizowanie tajnego nauczania, z powodu braku polskich nauczycieli, było niemożliwe. Niektórzy mieszkańcy w miarę możliwości sami w
domach uczyli swe dzieci. Nauczyciele niemieccy w szkole w Bystrej Krakowskiej stosowali brutale metody „wychowawcze”, o których wspomina pani Aleksandra Kubica: „Wysoka kultura nauczycieli z lat 1936–1939,
traktowanie wszystkich uczniów równo, bezinteresowne pomaganie w nauce, organizowanie imprez z okazji świąt państwowych, przedstawień teatralnych,(…),na których uczono nas patriotyzmu miłości do Ojczyzny, bliźnich i Boga, pomogło nam godnie przetrwać czas nauki w okresie okupacji,
kiedy p. Brzuzka, p. Kaleta, p. Pfajfer, a szczególnie kierownik w mundurze
SS–p. Guntram, wymierzali nam karę pejczem…” Mimo ogromnych szykan
nie udało się Niemcom wykorzenić polskości.
R. Trela, B. Pietras
NABÓR DO AKADEMII ORLIKA
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach ogłasza pierwszy
nabór do Akademii Orlika. Sprawdzian kwalifikujący do udziału w bezpłatnej szkółce piłkarskiej odbędzie się w dniu 15 maja (sobota) o godz. 10.00
na boisku „Orlik” w Wilkowicach, ul. Samotna 12. W przypadku złej pogody (padający deszcz) sprawdzian odbędzie się na hali GOSiR w Wilkowicach, ul. Szkolna 8a. Młodzież przynosi ze sobą sprzęt sportowy i obuwie do
sztucznej nawierzchni.
Projekt realizowany jest w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Program składa się z trzech
etapów:
Etap 1. Nabór do Akademii Orlika, który odbędzie się na podstawie prostych testów sprawnościowych. Do udziału zapraszamy wszystkie dzieci z
roczników 2001–2003.
Etap 2. Wakacje z „Orlikiem”. Do udziału w nim zostanie zaproszonych
30 dzieci, które przejdą 1. etap testów. Program zostanie uruchomiony w
okresie od 1 lipca do 31 sierpnia.
Etap 3. Szkolenie. Zajęcia w ramach Akademii Orlika prowadzone będą od
września 2010 r. do czerwca 2011 r., dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny.
Po ukończeniu 2. etapu zostanie utworzona jedna grupa szkoleniowa składająca się z 15 zawodników. Zajęcia prowadzone będą wg programu opracowanego przez Akademię Orlika.
Wszystkie dzieci biorące udział w
szkoleniu otrzymają pakiet treningowy – koszulkę, spodenki i torbę treningową.
W dniu 15 maja odbędzie się
również nabór do drużyn GLKS Wilkowice: żaków (rocznik 1999–2000)
i trampkarzy (rocznik 1996–1998).
Zapraszamy młodych piłkarzy wraz
z rodzicami.
Dyrektor GOSiR i Zarząd
GLKS Wilkowice
„VERBA VOLANT,
SCRIPTA MANENT”
(słowa ulatują, pismo pozostaje) – z historii Szkoły Podstawowej w Wilkowicach
W archiwum Szkoły Podstawowej w Wilkowicach zachował się bardzo
ciekawy dokument z roku 1926, zwany „Katalogiem Klasowym”, w którym
widnieją oryginalne podpisy nauczycieli, pracujących wtedy w szkole.
Są wśród nich: ks. Jacek Matoga, Pani Józefa Ozgowa, Pani Wiktoria Powrożniakowa, Pani Stefania Kołodziejczyk, Pani Waleria Kołodziejczykówna, Pani Apolonia Czaderówna, Pan Antoni Lindert i Pan W. Ozga.
Pan W. Ozga był kierownikiem Szkoły Powszechnej 7– mio klasowej im.
króla Władysława Jagiełły w Wilkowicach od roku 1918 do 1927. Do chwili obecnej osobom zbierającym materiały, dotyczące historii szkoły udało się
odtworzyć imiona i nazwiska wszystkich kierowników i dyrektorów szkoły
od 1910 do 2010 roku, z wyjątkiem Pana W. Ozga.
Apelujemy z tego miejsca do mieszkańców Wilkowic, pamiętających
– chociaż z opowiadań – te odległe czasy, aby pomogli nam rozszyfrować
imię byłego kierownika naszej placówki. Informacje te z pewnością wzbogacą opisywaną historię szkoły.
Za wszelką pomoc – dziękujemy.
Zespół Promujący Szkołę
7
ZADYSZKA I ZMIANY W GLKS WILKOWICE
Sezonu „Jesień 2009” nasi piłkarze nie będą wspominać najlepiej. Głównym powodem jest fakt, że z pierwszej drużyny odeszli czterej podstawowi
piłkarze. Dawid Kanik, Tomek Gąsiorek, Marcin Olearczyk, Łukasz Krystian
trenowali i przygotowywali się do sezonu w hali w Wilkowicach. Korzystali z siłowni i sauny, uzgodnili z zarządem warunki występu w naszej drużynie. Jednak w ostatniej chwili przed rozpoczęciem rozgrywek – rozmyślili się
i postanowili grać w KS „Halny” Kalna. Nieładnie, Panowie – to taki chwyt
poniżej pasa, lekceważenie nie tylko zarządu, kolegów z drużyny, kibiców,
ale i mieszkańców gminy. Efektem odejścia czołowych piłkarzy klubu jest
słaba gra i miejsce w tabeli rozgrywek. GLKS Wilkowice zajmuje ostatnie
14. miejsce w tabeli, 8 punktów, stosunek bramek 10 : 49!!! a Kalna górą – 1.
miejsce, 32 punkty, stosunek bramek 34 : 18!
W tej nie najlepszej atmosferze w dniu 27.03.2010 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo–wyborcze GLKS Wilkowice.
Była bardzo rzeczowa i konkretna dyskusja w trosce o wychowanie sportowe młodzieży. Uczestnicy spotkania podkreślali fakt, iż w gminie Wilkowice powstały doskonałe warunki do trenowania różnych dyscyplin sportowych. Jest prawdą, są dobre obiekty, ale i młodzież garnie się do uprawiania sportu, o czym świadczy pełna obsada zarówno na hali, jak i na „Orliku”. Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że przy boisku „Orlik” koło Urzędu Gminy gromadzą się pseudosportowcy, którzy zaśmiecają obiekt i używają niecenzurowanych słów, ale najśmieszniejsze jest to, że przeskakują przez
płot, przekładają rowery mimo, że bramka od strony ul. Samotnej jest otwarta. Młodzieży, do was apel – szanujcie to, co ma wam służyć, nie róbcie bałaganu, zachowujcie się kulturalnie, nie psujcie tego, co jest piękne. Jednocześnie apelujemy do władz o zwrócenie uwagi na te incydenty. Myślę, iż dobrą
inicjatywą jest powołanie gminnych służb porządkowych, wiele jest takich
wrażliwych problemów do rozwiązania w naszej gminie.
Podczas zebrania wybrano nowe władze GLKS Wilkowice:
1.
Ryszard Rączka
– Prezes
2.
Władysław Wala
– Wiceprezes
3.
Józef Stawinoga
– Wiceprezes
4.
Zygmunt Kliś
– Skarbnik
5.
Marcin Stawinoga – Sekretarz
6.
Paweł Lenda
– Członek
7.
Łukasz Hola
– Członek
Komisja Rewizyjna:
1.
Marian Woliński
2.
Czesław Kanik
3.
Jarosław Chojnacki
Witamy w zarządzie klubu młodych ludzi: Pawła Lendę i Łukasza Holę.
Życzymy im dobrej sportowej pracy w zarządzie. Cieszymy się, że pracę dla
klubu zechcieli podjąć Józef Stawinoga, Zygmunt Kliś oraz Marcin Stawino-
WYPRAWA DO BZIN
Na zaproszenie Jána Beňuša starosty Bzin i Rady Bzin pojechaliśmy w
dniach 9–10 kwietna 2010 na Słowację w okolicę malowniczego miasta Dolný
Kubín. Mało kto wie, że tam też są baseny z wodami termalnymi. Zaproszono
nas na turniej piłki halowej, w którym występowały zespoły oldbojów:
– TS „Bielskie Orły”
– Bziny
– Oravský Podzámok
– OŚK Bziny
– GLKS Wilkowice
Drużyna Wilkowic wystąpiła w składzie: Piotr Kwaśny – bramkarz, Józef Stawinoga, Władysław Wala, Grzegorz Bak, Tadeusz Studencki, Marcin
Stawinoga, Jacek Polak, Łukasz Stawinoga, Michał Czader, Rafał Caputa,
Mieczysław Rączka, Marek Kubica, Ryszard Rączka.
Mecze odbywały się na pięknej hali sportowej w Dolným Kubínie. Spotkania prowadzili zawodowi sędziowie. Mecze trwały dwa razy po 20 minut.
Imprezie towarzyszyła wspaniała oprawa artystyczna. Było to wielkie święto halowej piłki nożnej. Niestety, gdy rozgrywano ostatnie mecze turnieju dowiedzieliśmy się o tragicznym wypadku pod Smoleńskiem. Jeszcze w tym
momencie nikt nie uświadamiał sobie ogromu tragedii. Mimo to, turniej przerwano, a zawodnicy i kibice minutą ciszy uczcili ten fakt. Potem panowała atmosfera powagi i bólu z powodu śmierci tak zasłużonych ludzi. Sportowcy
krzyczą: „Cześć ich pamięci”.
Wyniki poszczególnych meczy:
1. TS Bielskie Orły – Oravský Podzámok 5 : 2
2. Oravský Podzámok – Bziny
2:3
3. GLKS Wilkowice – TS Bielskie Orły 1 : 6
4. OŚK Bziny – Oravský Podzámok
2:7
5. Oravský Podzámok – GLKS Wilkowice 4 : 3
(17 sekund przed końcem meczu Wilkowice prowadziły 3 : 2)
6. OSK Bziny – TS Bielskie Orły
0:3
8
ga. To sprawdzeni działacze, znawcy futbolu. Józek Stawinoga to również
były dobry piłkarz, jeden z najlepszych piłkarzy w historii Wilkowic. Całemu
zarządowi życzymy efektownych wyników wszystkich drużyn piłkarskich i
siatkarskich klubu. Dobrej pracy z młodzieżą i wychowania ich na pożytek
klubu, jak i dla społeczeństwa. Dziękujemy za pracę Panu mgr. inż. Markowi Kubicy. Po wielu latach pracy w klubie, powołano go na wyższą funkcję
– Dyrektora GOSiR. Z urzędu doglądał będzie piłkarzy.
Szczególne podziękowania składamy Stanisławowi Białkowi, który pełnił funkcję kierownika drużyny przez 25 lat. Wyobrażacie sobie Państwo
– przez pół wieku wiosną, latem i jesienią co niedziela jeździł z drużyną, opiekował się zawodnikami, był dla nich ojcem, bratem, starszym kolegą. Wszyscy go lubili i szanowali. To co robił, robił z wielkim entuzjazmem i fachowością. Zaczynał wysoko, bo drużyna grała wtedy w „okręgówce”. Nie wahał się sprowadzić syna Sławka do Wilkowic. Sławek był młodym znakomitym bramkarzem, grał na Śląsku w Nowej Rudzie. Obecnie Pan Sławek jest
II trenerem BKS Bielsko–Biała.
To były piękne czasy dla klubu piłkarskiego w Wilkowicach. Łza się w
oku kręci i chce się śpiewać „to były piękne dni, niezapomniane dni”. Jest
przy piłkarzach na dobre i na złe.
Przez 25 lat nie popełnił błędu w wypełnianiu kart i sprawozdań meczowych, ponieważ przez 25 lat nie przyszła kara dla niego z podokręgu. To
niesamowite! Dziękujemy Panie Staszku, jesteśmy z Pana dumni. Życzymy
Panu dużo zdrowia, pogody ducha i szczęścia na dalszą drogę. Klub i piłkarze nigdy Pana i pracy społecznej, jaką Pan wykonał nie zapomną. DZIĘKUJEMY. Życzymy takich samych sukcesów Pana następcy Marcinowi Stawinodze, który obecnie pełni funkcję kierownika drużyny. Jak już jesteśmy przy
pożegnaniach, to musimy napisać, że chce zrezygnować z funkcji gospodarza klubu Pan Jan Wyrobek. Ten człowiek zrobił bardzo dużo dla klubu. Pracował nienagannie przez 25 lat (zaczynał ze Stanisławem Białkiem). Zawsze,
prawie każdy dzień (oprócz zimy) na stanowisku. Myślimy, że do czerwca się
rozmyśli, będziemy go namawiali, decyzja jednak należy do Pana Wyrobka.
Zawodnikom i trenerowi Januszowi Mędrzakowi życzymy, aby przerwali tę złą passę i dali trochę radości wilkowickim kibiciom i entuzjastom piłki nożnej.
Jednocześnie zapraszamy wszystkich na majówkę 1 maja przy boisku w
Wilkowicach. Będzie jak za dawnych lat – muzyka, doskonały bufet. Będzie
również, a może przede wszystkim, turniej piłkarski z udziałem drużyn międzynarodowych. Byli zawodnicy, zwolennicy klubu, mieszkańcy Wilkowic,
pamiętajcie – to jubileusz klubu. Proszę nie zapomnieć. 4 lipca 1948 roku na
tym boisku rozegrano po raz pierwszy mecz z „Siłą” Trzyniec. Mecz oglądało ponad trzy tysiące osób.
My też zapraszamy – 1 maja 2010 roku, to samo boisko, lecz 52 lata później, warto sobie przypomnieć.
Władysław Wala
7. Oravský Podzámok – GLKS Wilkowice
8. GLKS Wilkowice – OŚK Bziny
9. TS Bielskie Orły – Bziny
10. Bziny – OŚK Bziny
5:5
3:0
3:4
7:2
Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Bziny, drugie – TS Bielskie Orły,
trzecie – Oravský Podzámok (wyprzedziły Wilkowice różnicą bramek),
czwarte – GLKS Wilkowice, a piąte gospodarze – OŚK Bziny.
Doskonale zorganizowany turniej. Wysoki poziom wszystkich meczy.
Niezwykła gościnność gospodarzy. Dobra gra całej naszej drużyny. Bramki dla GLKS Wilkowice strzelili: Łukasz Stawinoga – 5, Grzegorz Bak – 4,
Marcin Stawinoga – 3. Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano Piotra
Kwaśnego, a najlepszym zawodnikiem w drużynie Wilkowic Władysława
Walę. Brawo. Drużyna Bzin została zaproszona do Wilkowic, zarówno na
turniej pierwszomajowy, jak i na „Dni Wilkowic” które odbędą się 25–27
czerwca 2010 roku. Zapraszamy.
Władysław Wala
NAJPIĘKNIEJSZE PALMY
KONKURS PALM
WIELKANOCNE W
W PARAFIACH W BYSTREJ
KRAKOWSKIEJ I ŚLĄSKIEJ WILKOWICACH – WYBRANE!
Tradycją stał się już w naszej parafii pw. Św. Michała Archanioła
w Wilkowicach konkurs Palm Wielkanocnych.
ORAZ W MESZNEJ
Po uroczystej Mszy Św. wszyscy którzy przynieśli palW tegoroczną Niedzielę Palmową, po raz kolejny, odbyły
się konkursu palm w parafii w pw. Najdroższej Krwi Pana Jezusa, Wniebowzięcia NMP oraz Niepokalanego Serca NMP.
Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu, dla poszczególnych
parafii w różnych kategoriach.
Bystra Krakowska:
Palma Gaikowa: I miejsce Kasia Bartków, II miejsce Paulina Polak, III miejsce Mateusz Kania.
Palma Krzaczasta: I miejsce Dominik Maślanka, II miejsce
Wiktor Nikiel, III miejsce Grzegorz Puś.
Palma Najwyższa: I miejsce Ochotnicza Straż Pożarna z
Bystrej, II Miejsce Dariusz Szymala, III Miejsce Oktawian
Adamczyk.
Wręczono również kilka wyróżnień, we wszystkich kategoriach. W konkursie brało udział około 120 dzieci wraz z rodzeństwem i rodzicami. Komisji przewodniczył ksiądz Proboszcz Tadeusz Krzyżak. Nagrody oraz słodycze dla wszystkich uczestników ufundował Urząd Gminy w Wilkowicach
oraz parafia.
Bystra Śląska:
Palma Gaikowa: I miejsce Krystian i Dawid Data, II miejsce Sandra Waligóra, III miejsce Daria Kwaśna.
Palma Krzaczasta: I miejsce Antoni Kabziński, II miejsce
Kamil Żak, III miejsce Marysia Machura.
Palma Najwyższa: I miejsce Jan i Tomasz Strzelczyk, II
miejsce Mateusz Machura, III miejsce Wiktoria Kąkol.
Podobnie jak w Bystrej Krakowskiej, konkurs nadzorowała komisja, której przewodniczył Proboszcz Parafii ksiądz Dariusz Babula. Nagrody ufundował Urząd Gminy w Wilkowicach, a wszystkie dzieci, których było blisko 100 otrzymały
„słodkiego zajączka”.
Meszna:
Palma Gaikowa: I miejsce Tomasz Kiełbas, II miejsce Tomasz Laszczak, III miejsce Piotr Pawlak.
Palma Krzaczasta: I miejsce Anna i Łukasz Kruczek, II
miejsce Michał, Marcin i Paweł Mrowiec, III miejsce Marta
i Jakub Opitek.
Palma Najwyższa: I miejsce Zuzanna Panchyrz, Damian
i Natalia Kufel, II miejsce Kamil Nowak, III miejsce Konrad
Harat.
W Mesznej, również konkursowi przewodziła komisja, która przyznała nagrody oraz wyróżnienia, a także rozdała słodycze wszystkim uczestnikom konkursu.
We wszystkich trzech parafiach, jury zwracało uwagę
przede wszystkim, aby palmy nie odbiegały od swego pierwowzoru. Oceniano pod kątem użytego materiału i sposobu zdobienia, a także estetykę wykonania. Wszystkie palmy, które
wzięły udział w konkursie nie zawierały sztucznych kwiatów
i gałązek.
Zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców do udziału w
konkursach za rok.
my zgromadzili się przed kościołem celem dokonania wyboru tych najpiękniejszych. Jak corocznie i w tym roku konkurs
przebiegł w trzech kategoriach: na najpiękniejszą palmę miotełkową, na najwyższą oraz na palmę dziewczęcą. Jury oceniało wykonane palmy zarówno pod kątem użytego materiału, jak również pod względem sposobu, estetyki i oryginalności wykonania.
Z pośród wielu palm w kategorii I – na najpiękniejszą palmę miejsca kolejno zajęli: Lik Łukasz i Monika, Jakubiec Maria, oraz Fajkis Oskar, w tej kategorii wyróżniono 9 osób. W
kategorii na palmę najwyższą I miejsce zajęła palma wykonana przez Koraczkę Seweryna, kolejne miejsca zajęli: Stachura
Wojciech i Dusińska Zofia, w tej kategorii przyznano również
9 wyróżnień. Pierwsze miejsce w kategorii palm w kształcie
bukietu (dziewczęcych) zajął Nycz Łukasz, miejsce II przyznano Gancarczyk Krzysztofowi i miejsce III otrzymała palma wykonana przez Raszkę Annę. W tej kategorii przyznano
8 wyróżnień. Łącznie w tym roku wręczono 35 upominków i
dyplomów, oraz 87 nagród pocieszenia. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konkursu, za podtrzymywanie tradycji robienia palm, wkład pracy, pomysłowość, oraz uświetnienie uroczystości Niedzieli Palmowej. Podziękowania składamy również ks. Włodzimierzowi Szczyrbakowi, za sprawne przeprowadzenie konkursu, członkom
jury w osobach: p. Barbary Adamiec, Barbary Włodarz, Renaty Jachnickiej, oraz p. Jana Wilczaka. Słowa wdzięczności,
kierujemy również dla księdza Proboszcza Franciszka Kuligi,
za przychylność i podtrzymywanie tradycji w naszej parafii.
By wszystkich można było nagrodzić upominkami, serdecznie
podziękowania składamy Urzędowi Gminy i Radzie Sołeckiej
za wsparcie finansowe. Konkurs przygotował i przeprowadził
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.
Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie
dziękujemy i jednocześnie zapraszamy w roku następnym.
Bożena Tobiasz
9
KOMPLEKSOWE USŁUGI
POGRZEBOWE
Bogusław Wałach
43–460 Bystra, ul. Przedszkolna 17
tel. całodobowy (033) 817 11 20
tel. kom. 601 525 266
–
–
–
–
–
–
–
–
10
Autokarawan
Duży wybór trumien
Chłodnia
Wieńce, palmy, wiązanki
Orkiestra
Kremacja
Urny
Załatwianie formalności ZUS
„Świadomi i odpowiedzialni
na przyszłość”
„(...) Zostawcie nam czysty kawałek świata. Zostawcie nam strumyka czysty bieg.
Zostawcie nam lasy, ogrody w kwiatach, czyste powietrze, zimą czysty śnieg.
Zostawcie nam czysty kawałek plaży. Zostawcie morza czystość pośród fal.
Pozwólcie nam o życie pięknie marzyć. Gdy nie mam marzeń w duszy rośnie żal.”
Marek Grechuta „Zostawcie nam”
„Czego Jaś się nie nauczy, Jan nie będzie umiał”, jak głosi stare porzekadło – dlatego nauczycielki w Przedszkolu Publicznym w Bystrej starają się, aby wychowankowie od najmłodszych lat poznawali swe środowisko,
podziwiali piękno beskidzkiej przyrody, a jednocześnie uczyli się o nie dbać
i je szanować. Położenie przedszkola i duży ogród pozwalają na organizowanie atrakcyjnych zabaw, zajęć, spacerów, wycieczek w różnych środowiskach
przyrodniczych (ogród, park, las) oraz w różnych porach roku, codziennie,
oczywiście przy sprzyjających warunkach pogodowych. Przedszkolaki podnoszą swą odporność, sprawność ruchową, uczą się właściwego zachowania, doskonalą orientację w przestrzeni i spostrzegawczość. Wycieczki oraz spacery do
lasu dają możliwość obserwacji drzew, rozpoznawania ich po liściach, owocach, szukania tropów, kształtują umiejętność wyciągania wniosków z zaobserwowanych zjawisk,
rozbudzają emocjonalny stosunek do przyrody, tym bardziej, iż w bezpośrednim kontakcie dzieci zapamiętują więcej i mamy nadzieję – trwalej, a poprzez te działania oraz
udział w programie ekologicznym „Święto
drzewa”, zainicjowanym przez Klub Gaja,
dzieci dowiadują się, jak ważne są drzewa
dla życia na ziemi i jak korzystać oszczędniej z ich zasobów. Od wielu lat „opiekujemy
się” przepływającą opodal rzeką Białą, bio-
rąc udział w programie, także Klubu Gaja, „Zaadoptuj rzekę”. Nasza adopcja
polega na prowadzeniu doświadczeń i zabaw badawczych z wodą, poznania
procesu obiegu wody w przyrodzie i jej znaczeniu dla wszystkich istot żyjących, zbieraniu śmieci przy brzegach naszej rzek i kształtowaniu u dzieci
nawyku oszczędnego gospodarowania wodą. Co rocznie także, zaopatrzeni w
rękawice jednorazowe, bierzemy udział w akcji „Sprzątamy świat”, kształtując postawy proekologiczne u naszych wychowanków, którzy niejednokrotnie się dziwią: Kto to tak śmieci?.
Priorytetem naszej Placówki jest, wieloletnia już, akcja zbierania zużytych
baterii, które wyrzucone do kosza na śmieci są zagrożeniem dla środowiska, a
u nas trafiają do specjalnych pojemników, co wpływa korzystnie na ochronę
przyrody. Dzieci otrzymują punkty za każdą przyniesioną baterię, przedszkole
– za każdy kilogram, po podsumowaniu wymieniane są one na nagrody wzbogacające bazę przedszkola (więc, czy nie warto walczyć!?). Największą nagrodą jest jednak czyste powietrze, czysta woda i piękne lasy. Mamy nadzieję, że
świadomość tego pozostanie w pamięci naszych wychowanków, a także rodziców i z pełną odpowiedzialnością będziemy dbać o nasze środowisko.
Olimpia Podwacietni
Przedszkole Publiczne w Bystrej
11
IV MŁODZIEŻOWY BIEG WILKOWIC O PUCHAR WÓJTA GMINY
29 maja 2010 r. ZAPRASZAMY dzieci szkół podstawowych, młodzież gimnazjalną oraz ponadgimnazjalną do wzięcia udziału w IV Młodzieżowym Biegu.
To kolejna okazja byście zaprezentowali swoje umiejętności lekkoatletyczne, miło i aktywnie spędzili czas, czerpiąc z tego również wymierne zyski.
Dla najlepszych zawodników przygotowaliśmy – nagrody, medale, dyplomy,
dla kolejnych – symboliczne upominki. Najliczniej reprezentowana drużyna
otrzyma główne trofeum, którym jest Puchar Wójta Gminy Wilkowice. Będziecie mieli również okazję zobaczyć pokaz ratownictwa medycznego i poznać
znanych sportowców. Zachęcamy do podjęcia treningu kondycyjnego i sprawnościowego, przygotowującego do biegu długodystansowego w terenie.
W tym dniu zapraszamy także rodziców, aby na trasie dopingowali zawodników, a swoją obecnością wyrazili im uznanie za włożony wysiłek.
Impreza odbędzie się przed Gimnazjum i halą Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach.
Zgłoszenia uczestnictwa w zawodach prosimy dokonać do dnia 21 maja
br., w sekretariacie Gimnazjum w Wilkowicach tel. (33) 8171379 lub w szkole u nauczycieli wychowania fizycznego. Dzieci i młodzież do lat 18 obowiązuje pisemna zgoda rodzica oraz adnotacja, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
Dystans biegu w poszczególnych grupach:
Klasy
IV SP – V SP dziewczęta
800m
IV SP – V SP chłopcy
800m
VI SP – I G dziewczęta
1000m
VI SP – I G chłopcy
1000m
II G – III G dziewczęta
1500m
II G – III G chłopcy
2500m
Młodzież dziewczęta 2000m
chłopcy
2500m
Harmonogram imprezy:
930–1000 zapisy uzupełniające;
1000 oficjalne otwarcie i przeprowadzenie zawodów na poszczególnych dystansach;
1230 poczęstunek, pokaz ratownictwa medycznego;
1315 rozdanie nagród i upominków;
1400 podsumowanie zawodów i zakończenie.
Udział bezpłatny.
Stowarzyszenie „RAZEM DLA WILKOWIC”
REPREZENTACJE NARODOWE W PIŁCE
RĘCZNEJ KOBIET W WILKOWICACH
Już po raz trzeci Wilkowice miały zaszczyt gościć młodzieżowe reprezentacje piłki ręcznej kobiet. W poprzednich latach na obiekcie Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji odbywał się międzynarodowy turniej Youth Silesia Cup, w którym brały udział zawodniczki do lat 20.
W tym roku miała miejsce pierwsza edycja międzynarodowego turnieju o Puchar Beskidów, również reprezentacji kobiet do lat 20, które przygotowują się do mistrzostw świata w Korei. Oprócz Polek w turnieju wystąpiły reprezentacje Holandii i Słowacji. Puchar padł łupem Holenderek, które w
rywalizacji okazały się bezkonkurencyjne. Miejsce drugie zajęły Polki natomiast na najniższym stopniu podium stanęły zawodniczki Słowacji.
TABELA KOŃCOWA
Lokata
1
2
3
Zespół
Holandia
Polska
Słowacja
Punkty
9
5
4
Bramki
125 : 100
114 : 111
99 : 127
Najlepszy bramkarz turnieju: Martyna Hoffman (Polska)
Najlepszy strzelec turnieju: Yvette Broch (Holandia)
Najlepsza zawodniczka w drużynie:
Holandia – Rachel Haze
Polska – Bogna Dybul
Słowacja – Martina Košiková
Turniej zorganizował Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach pod patronatem Starosty Bielskiego. Na zakończenie turnieju uczestniczące drużyny otrzymały pamiątkowe medale, puchary, a najlepsze zawodniczki nagrody rzeczowe. Turniej zorganizowano dzięki pomocy Spółdzielni Bystrzanka z Bystrej, Runo Styl z Żywca i Brugi Polska z Bielska–Białej.
Turniej uzyskał wysokie oceny od uczestników i kadry szkoleniowej i na stałe został wpisany do kalendarza EHF (European Handball Federation). Od
kierownika reprezentacji Polski Bogusława Trojana wójt gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka i dyrektor GOSiR Marek Kubica otrzymali podziękowania za organizację zawodów i popularyzację piłki ręcznej podpisane przez
prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce pana Andrzeja Kraśnickiego, aktualnego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach serdecznie dziękuje Dyrektorowi Gimnazjum w Wilkowicach, panu Władysławowi Niklowi,
panu Ryszardowi Dzielędziakowi oraz uczennicom tworzącym poczet flagowy: Karolinie Kanii, Alicji Śleziak, Marzenie Goły, Sandrze Krasny, Ewelinie Kwarto, Monice Borowieckiej, Izabeli Kwiatkowskiej, Patrycji Wantała, Joannie Kasprzak, Magdalenie Uroda, Katarzynie Hałat, Klaudii Śpiewak, Joannie Gilowskiej, Marcie Konior, Darii Kruczek, Patrycji Pudełko,
Annie Kościelniak, Patrycji Czarniak i Monice Hańderek za pomoc w organizacji międzynarodowego turnieju o Puchar Beskidów w
dniach 31 marca i 1 kwietnia. Dziękujemy również Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach i Bystrej oraz zespołowi ratownictwa medycznego OSP w Bystrej za zabezpieczenie całego turnieju.
Tydzień przed tym prestiżowym turniejem miał miejsce pierwszy Puchar Podbeskidzia dzikich drużyn w piłce
ręcznej, na którym obecny był trener reprezentacji Polski
kobiet pan Adam Pecold, wraz z czterema zawodniczkami. W rozgrywkach uczestniczyły również dwie drużyny z
Bystrej. Planowany jest powtórny turniej w miesiącu maju.
Dla zainteresowanych szczegóły na stronie www.GOSiR.Wilkowice.pl.
(GOSiR)
URZĄD STANU CYWILNEGO W WILKOWICACH
W związku z zamiarem organizacji uroczystości z okazji 50 LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych par, które 50 lat temu i więcej stanęły na ślubnym kobiercu, a dotychczas nie wystąpiły z wnioskiem i nie zostały
odznaczone medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w uroczystości w siedzibie Urzędu Gminy
w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, I piętro – pokój 310 lub telefonicznie pod numerem 33/499–00–77 wewn. 310.
Prosi się wszystkich zainteresowanych o składanie zgłoszeń w terminie do dnia 31 maja 2010 roku.
12

Podobne dokumenty

Rok V nr 3 (50) marzec 2011r

Rok V nr 3 (50) marzec 2011r a Robert Buchcik odwrotnie. Życiowe losy Pałki to temat na odrębną, polską opowieść. Pochodzący z Mazańcowic Buchcik od 8 lat uczył na Górnym Śląsku, a w okolice Bielska wracał motywowany konieczno...

Bardziej szczegółowo