Foreningsvejviser Polsk

Transkrypt

Foreningsvejviser Polsk
PRZEWODNIK MIEJSKI STRUER
– KLUBY I
STOWARZYSZENIA
1
KLUBY I STOWARZYSZENIA W STRUER
Ludzie o wspólnych zainteresowaniach
Większość Duńczyków naleŜy do róŜnego rodzaju klubów lub stowarzyszeń.
Stowarzyszenia umoŜliwiają poznanie osób o takich samych zainteresowaniach.
Zainteresowania te mogą być związane ze sportem, polityką lub kulturą.
Dołącz do nas
Dla nowych mieszkańców udział w róŜnorodnych spotkaniach odbywających się w
klubach lub stowarzyszeniach umoŜliwia poznanie nowych osób oraz aktywny udział w
Ŝyciu społecznym. Stowarzyszenie kierowane jest przez zarząd wybrany przez członków
klubu. Jako członek stowarzyszenia moŜesz przedstawić własne propozycje dotyczące
działalności stowarzyszenia oraz pełnić stanowisko członka zarządu.
W Struer istnieje wiele róŜnorodnych stowarzyszeń. Podjęliśmy decyzję o wydaniu
przewodnika po stowarzyszeniach w celu zebrania oraz przedstawienia informacji na
temat działających w mieście stowarzyszeń. Przewodnik ten zawiera równieŜ dane
kontaktowe osób posługujących się językiem angielskim działających w róŜnych klubach.
Informacje na temat stowarzyszeń moŜna równieŜ znaleźć w Rejestrze stowarzyszeń
dostępnym w bibliotece: http://www.struerbibliotek.dk/webtop/site.aspx?p=16024
Składki członkowskie
Niemal cała działalność związana z lekkoatletyką opiera się o członkowstwo w róŜnych
stowarzyszeniach. Wynika to z konieczności ponoszenia przez kluby opłat za wynajem
obiektów, zatrudnianie trenerów itp., stąd konieczność opłacania składek członkowskich.
Informacje dotyczące składek członkowskich dostępne są w poszczególnych klubach i
stowarzyszeniach.
Pomoc finansowa rodziców
Wiele dzieci oraz młodzieŜy w czasie wolnym od zajęć bierze udział w róŜnych
wydarzeniach sportowych. Najczęściej rodzice wspierają swoje dzieci, na przykład
poprzez opłacanie składek członkowskich, dowoŜenie ich oraz odbieranie po imprezie, a
takŜe branie w nich czynnego udziału.
Stowarzyszenia dla nowych mieszkańców
W mieście działa wiele róŜnych stowarzyszeń zrzeszających przede wszystkim nowych
mieszkańców pochodzących z innych krajów. NaleŜą do nich między innymi kluby dla
obcokrajowców, stowarzyszenia przyjaciół oraz organizacje skupiające się na integracji
oraz wymianie kulturowej. Patrz takŜe http://www.finfo.dk.
Dane kontaktowe
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Sørenem
Sørensenem, miejskim konsultantem ds. czasu wolnego: [email protected]
Korzystaj z Ŝycia!
2
Spis treści
Lekkoatletyka oraz inne dyscypliny sportowe
• Klub dla biegaczy AK Kilen
5
• Klub siatkarski Hjerm FIF Volleyball
6
• Klub tenisowy Humlum Tennisklub
7
• Stowarzyszenie sportowe Langhøj KFUM’s IF
8
• Klub nurkowy Sportsdykkerklubben Blæksprutten
9
• Klub boksu amatorskiego Struer Amatørbokseklub
10
• Klub piłkarski Struer Boldklub
11
• Klub brydŜowy Struer Bridgeklub
12
• Klub sportowy Struer Fitness & Struer Firmaidræt
13
• Klub piłki ręcznej Struer Forenede Håndboldklubber
14
• Klub golfowy Struer Golfklub
15
• Klub kajakowy Struer Kajakklub
16
• Klub tańca Struer Line Dance
17
• Klub sportów motorowych Struer og Omegns Motor Sport
18
• Klub wioślarski Struer Roklub
19
• Klub Ŝeglarski Struer Sejlklub
20
• Stowarzyszenie tańca sportowego
Struer Sportsdanserforening
• Klub Squash Club
21
22
• Klub pływacki Struer Svømmeklub
23
• Klub tenisowy Struer Tennisklub
24
• Klub kajakowy Tambohus Kajakklub
25
• Stowarzyszenie sportowe Thyholm Idrætsforening
26
• Klub jeździecki Thyholm Rideklub
27
• Klub rowerowy UniCykelKlubben i Struer
28
• Klub windsurfingowy Windsurfingklubben Windy
29
3
• Klub tańca Æ West Coast Set Dancers
30
Harcerstwo oraz inne zajęcia na wolnym powietrzu
• Stowarzyszenie właścicieli psów
Danmarks Civile Hundefører-Forening, Thyholm afdeling
• FDF Struer
32
• Jegindø FDF
33
• Świat fiordów Nordvestjysk Fjordkultur
34
31
Muzyka i kultura
• International Café
35
• Stowarzyszenie sztuki Kunstforeningen Limfjorden
36
• Szkoła sztuk pięknych Struer Billedskole
37
• Orkiestra dęta Struer Brass Band
38
• Orkiestra Struer FDF Orkester
39
• Stowarzyszenie międzynarodowe Struer Internationale Forening
40
Stowarzyszenia społeczne
• Rodzina i społeczeństwo Familie og Samfund,
Bremdal –Struer
• Stowarzyszenie obywateli Hjerm Borgerforening
42
• Stowarzyszenie obywateli Humlum og Omegns Borgerforening
43
• Stowarzyszenie obywateli Jegindø Borgerforening
44
• Stowarzyszenie obywateli Struer Borgerforening
45
• Stowarzyszenie gimnastyczne Vejrum Borger- og Gymnastikforening
46
• Venøboen
47
41
4
LEKKOATLETYKA ORAZ INNE DYSCYPLINY
SPORTOWE
AK Kilen
www.akkilen.dk
Działalność
AK Kilen jest klubem dla biegaczy
zrzeszającym około 100 członków. Biegi
odbywają się we wtorki, czwartki i soboty.
Podczas biegu wyznaczone są osoby
nadające tempo, które zapewniają
zachowanie róŜnych poziomów prędkości
biegu, tak aby kaŜdy po krótkim
przygotowaniu mógł wziąć w nich udział.
Biegi odbywające się we wtorki oraz czwartki rozpoczynają się po południu o godzinie
17:30. Biegi w soboty rozpoczynają się o godzinie 13:00.
Miejscem spotkania jest szatnia klubu, za basenem Struer Swimming Pool.
Trasy do pokonania są róŜne, od 5 kilometrów w górę, w zaleŜności od stopnia
zaawansowania biegaczy.
Prowadzone są równieŜ całoroczne zajęcia
grupowe na parkingu Kjærgaards Mølle w
kaŜdą sobotę o godzinie 10:00.
Lokalizacja
Adres klubu:
Struer Stadium
Park Alle 10
7600 Struer.
Dane kontaktowe:
Aby dowiedzieć się więcej lub zostać członkiem klubu, naleŜy skontaktować się z Knud
Holdgaard, wysyłając wiadomość na adres e-mail:
[email protected]
Tel.: 40 14 22 33
5
Hjerm FIF Volleyball
www.hjerm-fif.dk
Działalność
Klub siatkarski Hjerm FIF Volleyball prowadzi grupy w kaŜdym przedziale wiekowym oraz
dla kaŜdego poziomu zaawansowania. Klub ma charakter społeczny. Cechuje go ciepła
atmosfera, sprawiająca Ŝe zawodnicy zarówno na boisku, jak i w klubie czują się tak
dobrze, jak w domu. Klub ten oferuje wsparcie związane z osiąganiem wyznaczonych
celów sportowych, zarówno na poziomie zawodowym, jak i rekreacyjnym.
Klub organizuje oraz uczestniczy w wielu sportowych imprezach w sezonie. Zapewnia
dzięki temu moŜliwość współzawodniczenia z wieloma róŜnymi zespołami. Jako
reprezentacja zespołowa bierze udział w takich zawodach, jak HjermCup Competition, w
których aktywnie uczestniczy około 250 siatkarzy.
Zespoły klubu:
Siatkówka dla dzieci (od 2 klasy szkoły podstawowej):
Siatkówka dla młodzieŜy
(od 6 klasy szkoły podstawowej):
Siatkówka mieszana (męŜczyźni i kobiety):
Jyllandsserie dla kobiet:
Sekcja 1 i 2 męŜczyzn:
środy, 17:30–18:45
środy, 17:00–18:30
środy, 18:30–20:30
środy, 18:30–20:30
poniedziałki, 19:30–21:30
środy, 20:30–22:00
Więcej informacji moŜna znaleźć na stronie internetowej klubu.
Lokalizacja
Hjerm Hallen
Vestre Hovedgade 34B
7560 Hjerm
Dane kontaktowe:
Jesper Kjær (angielski)
[email protected]
Tel.: 40 18 99 85
Carsten Jørgensen (angielski)
[email protected]
Tel.: 21 96 25 35
6
Humlum Tennisklub
www.humlumtennis.dk
Działalność
Klub tenisowy dla dzieci, młodzieŜy oraz dorosłych na kaŜdym poziomie zaawansowania.
Podczas sezonu letniego dostępne są dwa zewnętrzne korty tartanowe. W czasie sezonu
zimowego jest to jedyny klub w mieście oferujący grę w tenisa na tartanowym korcie
krytym w hali klubu.
Lokalizacja
Mellemvej 3
Humlum
7600 Struer
Dane kontaktowe:
Aksel Gadegaard
[email protected] Tel.:
97 86 15 86
Søren Lund Pedersen
Tlf.: 97 86 14 13
7
Langhøj KFUM’s IF
www.langhoj-if.dk
Działalność
Lokalny klub sportowy oferujący róŜne zajęcia sportowe dla mieszkańców okolicy. Klub
prowadzi zajęcia z piłki ręcznej, badmintona, siatkówki, step up'u, z piłką do ćwiczeń,
tańca line dance, Let's Rumba oraz fitness.
Lokalizacja
Langhøjhallen
Bækvej 2, Asp
7600 Struer
Tel.: 97 48 73 95
Dane kontaktowe:
Przewodniczący:
Per Dybdal (angielski)
[email protected]
Tel.: 97 48 75 30
Step Up oraz zajęcia z piłką do ćwiczeń:
Malene Holdgård (angielski)
[email protected]
Tel.: 28 56 09 84
Piłka ręczna:
Kirsten S. Pedersen (angielski)
[email protected]
Tel.: 27 89 88 12
Taniec line dance:
Hanne Tronhjem (angielski)
[email protected]
Tel.: 97 86 50 95
Badminton:
Bente Søvndal (angielski/niemiecki)
[email protected]
Tel.: 23 95 03 17
Zajęcia Let’s Rumba:
Nancy Steiner (angielski/hiszpański)
[email protected]
Tel.: 97 85 19 36
Siatkówka:
Hans Christiansen
[email protected]
Tel.: 97 48 71 31
Fitness:
Thomas (angielski)
[email protected]
Tel.: 22 33 49 70
8
Sportsdykkerklubben Blæksprutten
www.blaeksprutten.com
Działalność
Klub nurkowy dla całych rodzin. Klub organizuje podróŜe dla
rodzin i przyjaciół do ekscytujących i atrakcyjnych miejsc. Wycieczki te często obejmują
równieŜ nurkowanie.
Główną działalnością klubu jest nurkowanie w
pięknych wodach Danii. Cieśnina Limfjord oferuje
moŜliwość nurkowania w naturalnym środowisku
oraz obcowania z przepięknym podwodnym
światem. Niezwykłe wraki spoczywające na dnie
Morza Północnego stanowią idealne miejsce do
nurkowania wraz z przyjaciółmi.
Klub oferuje równieŜ zajęcia na basenie Struer Swimming Pool odbywające się dwa razy
w tygodniu. Zajęcia na basenie obejmują zarówno pływanie indywidualne, jak i ćwiczenia
w grupie. Klub organizuje równieŜ podwodne rugby. KaŜdy moŜe wziąć udział w grze lub
po prostu zasiąść na trybunie. Niedzielne popołudnie jest idealną okazją do spędzenia
wolnego czasu z rodziną na basenie, popływania oraz spotkania się z osobami o tych
samych zainteresowaniach.
Dla początkujących klub oferuje kursy nurkowania, jak równieŜ chętnie słuŜy pomocą i
radą. W przypadku zainteresowania nurkowaniem, prosimy o kontakt w celu
zorganizowania testowego nurkowania oraz popołudniowego szkolenia na basenie.
Lokalizacja
Bredgade 50B
7600 Struer
- basen Struer Swimming Pool:
środy, 20:00–21:30
niedziele, 16:00–18:30
Dane kontaktowe:
Aby dowiedzieć się więcej lub zapisać się do klubu,
naleŜy skontaktować się z: Przewodniczący:
Flemming Bertelsen
[email protected]
Tel.: 51 36 41 36
9
Struer Amatør Bokseklub
www.struer-ab.dk
Działalność
Klub boksu tradycyjnego dla dzieci oraz młodzieŜy. Klub prowadzi szkołę boksu (Boxing
School) dla dzieci w wieku od 8 do 15 lat, a takŜe grupę dla dorosłych, w której podstawę
stanowią zajęcia ruchowe. W klubie panuje miła atmosfera. Z klubem współpracuje grupa
bokserów oraz trenerów.
Sezon trwa od sierpnia do maja.
W sezonie:
Grupa pięściarzy:
poniedziałki, wtorki i czwartki, 18:15–20:00
Szkoła boksu:
poniedziałki, wtorki i czwartki, 17:00–18:15
Zajęcia dla dorosłych:
środy, 16:30–18:00
Lokalizacja
Pomieszczenia treningowe znajdują się w piwnicy Parkskolen: Park Allé 1
7600 Struer
Dane kontaktowe:
Przewodniczący:
Jan Iversen
Tel.: 25 35 63 58
Adam Bashanov
(czeczeński/rosyjski)
Tel.: 52 65 72 76
Riki Osmancevic
(bośniacki/chorwacki/
serbski/angielski/niemiecki)
Tel.: 28 34 22 19
Inge Birthe Vennevold
(angielski)
Tel.: 40 21 32 04
Quadir Faik
(kurdyjski)
Tel.: 50 42 36 91
10
Struer Boldklub
www.struerboldklub.dk
Działalność
Klub piłkarski Struer Boldklub dla dzieci oraz dorosłych, męŜczyzn i kobiet. Klub
organizuje zarówno zawody, jak i rekreacyjne spotkania piłkarskie. Klub współpracuje z
wieloma utalentowanymi trenerami, posiada wspaniałe obiekty oraz znany jest z
przyjaznej atmosfery.
Lokalizacja
Adres klubu oraz boisk do piłki noŜnej:
Park Allé 8
7600 Struer.
Dane kontaktowe:
Anni Johansen
[email protected]
Tel.: 61 77 40 73
Klaus Helmin-Poulsen
[email protected]
Tel.: 50 85 50 32
Istnieje równieŜ moŜliwość kontaktu z członkami zarządu klubu. Informacje na ten temat
znajdują się na stronie internetowej klubu.
11
Struer Bridge Klub
www.bridge.dk/4380
Działalność
Klub organizuje gry w brydŜa w kaŜdy poniedziałek po południu. Otwarty jest równieŜ
popołudniami w kaŜdą środę przez 10 tygodni w sezonie zimowym.
Członkowstwo w klubie obejmuje jeden sezon.
Klub czynny jest w kaŜdy poniedziałek od maja do sierpnia od godziny 18:45 przy
Enggården.
Lokalizacja
Enggården
Anlægsvej 8
7600 Struer
Dane kontaktowe:
Poul Bo Madsen
[email protected]
Tel.: 97 86 52 04
12
Struer Fitness / Firma Idræt Struer
www.struerfitness.dk
Działalność
Struer Fitness jest centrum sportowym załoŜonym przez Firmaidræt Struer. Centrum
dostępne jest dla wszystkich zainteresowanych aktywnością fizyczną w dobrym
towarzystwie oraz przyjemnym otoczeniu.
Powierzchnia klubu mieszcząca się na parterze budynku zajmuje 365 m². Klub
wyposaŜony jest w sprzęt treningowy, m.in. w rowery oraz atlasy umoŜliwiające trening
całego ciała, a takŜe miejsca wydzielone na ćwiczenia indywidualne. Klub posiada równieŜ
duŜą salę na zajęcia aerobowe oraz pomieszczenie z rowerami treningowymi.
Klub współpracuje z 34 instruktorami.
Klub sportowy Firmaidræt Struer/Struer Fitness to
centrum rekreacji dla kaŜdego. Oferuje on szeroki
wachlarz zajęć zarówno dla osób indywidualnych,
jak i firm. Oferta zajęć jest bardzo szeroka.
Lokalizacja
Bredgade 21
7600 Struer
Tel.: 96 840 100
Dane kontaktowe:
Flemming Odde
[email protected]
Tel.: 51 501 896 / 40 853 504
Klub sportowy Struer Fitness – Firmaidræt Struer
[email protected]
Tel.: 96 840 100
13
Struer Forenede
Håndboldklubber
www.struerfh.dk
Działalność
Klub Struer Forenede Håndboldklubber jest klubem piłki ręcznej z własnym boiskiem przy
Struer Halls, Park Alle 4, Struer. Członkami klubu są osoby w kaŜdym wieku, począwszy
od dzieci po seniorów.
Klub znany jest z przyjemnej atmosfery oraz pomocy w realizowaniu celów sportowych.
Klub stale się rozwija w celu zapewnienia swoim członkom, ich rodzinom oraz
zgromadzonej na meczach widowni jak najlepszych warunków oraz wspaniałej atmosfery.
Lokalizacja
The Struer Halls
Park Alle 4
7600 Struer
Dane kontaktowe:
Przewodniczący:
Hanne Engtorp
[email protected]
Tel.: 97 85 47 33
Tel. kom.: 30 25 47 33
Allan Lund Sørensen (angielski)
[email protected]
Tel.: 97 85 48 51
Tel. kom.: 60 64 11 99
Adres mailowy klubu:
[email protected]
14
Struer
Golfklub
www.struer-golfklub.dk
Działalność
Niezwykłe 18-dołkowe pole golfowe połoŜone
na wspaniałym terenie ze wzniesieniami,
lasem oraz jeziorami. Siedemnaście dołków
widocznych jest z nad cieśniny Limfjord.
Klub oferuje równieŜ 9-dołkowe pole golfowe
Pay & Play, które nie wymaga członkostwa
klubu lub wcześniejszego doświadczenia w
tym sporcie. Pole golfowe połoŜone jest od strony zawietrznej Thagård Plantation.
Stanowi ono niezwykłe wyzwanie zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych
graczy.
Obiekty klubu połoŜone są w trzech miejscach farmy Thagård. W obiektach znajdują się
kawiarnia/restauracja, sale spotkań, sklep ze sprzętem golfowym, toalety oraz szatnie itp.
Lokalizacja
Thagårdvej 16
Humlum
7600 Struer
Dane kontaktowe:
Jette Gamskjær Christensen
[email protected]
Tel.: 97 86 17 20
15
Struer Kajakklub
www.struerkajakklub.dk
Działalność
Klub kajakowy Struer Kajakklub oferuje treningi na kajakach rekreacyjnych, sportowych i
morskich. Jest on organizatorem wielu ciekawych wycieczek oraz imprez. Członkowie
klubu po ukończeniu szkolenia mogą korzystać z naleŜących do klubu kajaków morskich
do prywatnych wypraw.
Klub prowadzi równieŜ zajęcia wioślarskie dla początkujących dzieci, młodzieŜy oraz
dorosłych, a takŜe specjalne programy dla zaawansowanych wioślarzy. Przez ostatnie
kilka lat klub był zmuszony do stworzenia listy oczekujących na kurs dla początkujących,
tak więc w przypadku zainteresowania naleŜy jak
najszybciej skontaktować się z klubem.
Lokalizacja
Adres klubu:
Fjordvejen 10B, Bremdal,
7600 Struer
Dane kontaktowe:
Tage Øe (angielski/hiszpański)
[email protected]
Tel.: 20 99 00 82
Heinz Schmidt (niemiecki)
[email protected]
Tel.: 97 18 27 95
16
Struer Line Dance
www.struerlinedance.dk
Działalność
Celem klubu jest spopularyzowanie tańca line dance. W klubie utworzono trzy grupy,
których zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia jednej grupy odbywają się w
poniedziałki, a pozostałych dwóch grup we wtorki. Poza tym klub organizuje imprezy
prywatne i ogólnodostępne.
Lokalizacja
Zajęcia odbywają się w salach gimnastycznych przy:
Struer Østre Skole
Gimsinghovedvej 8
7600 Struer
Dane kontaktowe:
Przewodniczący:
Lis Kruuse
Vestervold 9, 1.tv.
7600 Struer
[email protected]
Tel.: 22 91 05 00
Instruktor tańca:
Lene Andreasen
Reberbanen 7, 1.tv.
7600 Struer
[email protected]
Tel.: 24 91 42 25
Instruktor tańca:
Lone Krohn Jensen
Strandvejen 23 tv.
7600 Struer
[email protected]
Tel.: 41 16 73 83
17
Struer & Omegns
Motor Sport
www.soms.dk
Działalność
Klub sportów motorowych Struer & Omegns Motor Sport liczy około 40 członków.
Działalność klubu skupia się przede wszystkich na wyścigach samochodowych. Posiada
on na swoim koncie sześć zwycięstw od 1980 roku w klubowych mistrzostwach Club team
championship. To najlepszy wynik wśród wszystkich klubów na terenie kraju. Kierowcy
klubu są wybitnymi fachowcami, co umoŜliwiło na przestrzeni lat zdobycie wielu medali
na Mistrzostwach Danii i Norwegii.
Klub SOMS równieŜ aktywnie uczestniczy w wyścigach rajdowych, zarówno rekreacyjnie,
jak i na zaawansowanym poziomie.
Jednocześnie jest to jeden z najmniejszych klubów w Danii, szczycący się długą historią
organizowania mistrzostw zarówno wyścigów samochodowych, jak i rajdowych. W 2010
roku klub SOMS był głównym organizatorem 1. wyścigu na Mistrzostwach Europy
Północnej w wyścigach samochodowych North European Zone Championship.
Aby zostać członkiem klubu SOMS nie jest wymagane posiadanie licencji kierowcy
wyścigowego czy rajdowego. W przypadku zainteresowania sportami motorowymi klub
oferuje moŜliwość poznania i spotkania się z innymi osobami o podobnych
zainteresowaniach. Członkowie klubu mogą uczestniczyć w podróŜach organizowanych
przez klub, na przykład wyścig Le Mans lub Rajdowe Mistrzostwa Świata.
Składka członkowska SOMS wynosi około 350 DKK na rok. Składka ta obejmuje
członkostwo DASU (Dansk Automobil Sports Union) oraz otrzymywanie magazynu
Autosport wydawanego 10 razy w roku.
Lokalizacja
Klub nie posiada siedziby. W
przypadku zainteresowania, naleŜy
kontaktować się z osobą kontaktową
klubu.
Dane kontaktowe:
Niels Holst
[email protected]
Tel.: 97 84 03 16 / 20 48 08 16
18
Struer Roklub
www.struerroklub.dk
Działalność
Klub wioślarski Struer Roklub oferuje zajęcia umoŜliwiające zapoznanie się z róŜnymi
typami łodzi, takimi jak ingrigger, gig i sculler. Wioślarstwo jest wspaniałą formą
aktywnego wypoczynku dla osób w kaŜdym wieku, od 10 do 100 lat.
Sport ten zapewnia ćwiczenia ruchowe wszystkich partii ciała, przy jednoczesnym
obcowaniu z naturą w najlepszy moŜliwy sposób – na wodzie. Wcześniejsze
doświadczenie nie jest wymagane: kaŜdy moŜe się nauczyć wioślarstwa.
Lokalizacja
Fjordvejen 10c
Bremdal strand
7600 Struer
Dane kontaktowe:
Poul Nielsen (angielski/niemiecki)
[email protected]
Tel.: 40 56 87 13
19
Struer Sejlklub
www.struersejlklub.dk
Działalność
Klub Ŝeglarski dostępny dla kaŜdego – od doświadczonych Ŝeglarzy po osoby Ŝeglujące
wyłącznie rekreacyjnie. Klub prowadzi pręŜną sekcję młodzieŜową oraz tętni Ŝyciem.
Klub zrzesza róŜnorodnych ludzi, którzy pragną dzielić się zainteresowaniami oraz
zamiłowaniem do Ŝycia blisko wody lub nad wodą.
Lokalizacja
Ved Fjorden
7600 Struer
Dane kontaktowe:
Dorthe Wodstrup Mouritsen
[email protected]
Tel.: 61 60 39 51
Istnieje równieŜ moŜliwość kontaktu z członkami zarządu klubu. Informacje na ten temat
znajdują się na stronie internetowej klubu.
20
Struer
Sportsdanserforening
www.struerdans.dk
Działalność
Stowarzyszenie tańca sportowego Struer Sportsdanserforening prowadzi zajęcia z wielu
róŜnych stylów tanecznych, m.in. rock ’n’ roll, showdancing, cheerleading, disco freestyle,
hip hop, standard/Latin, jump style, MGP oraz Zumba.
NiezaleŜnie od tego na jakie zajęcia uczęszcza uczestnik zajęć, Struer
Sportsdanserforening zawsze gwarantuje wspaniałą zabawę oraz radość płynącą z tańca.
Lokalizacja
Dansehjørnet
Østergade 26
7600 Struer
Dane kontaktowe:
Åse Pedersen (niemiecki)
[email protected]
Tel.: 51 21 32 48
Kajenthini (tamilski)
Tel.: 23 96 64 92
Jodie Fredriksen
(nowozelandzki/francuski/angielski)
Tel.: 30 20 93 90
Adres mailowy klubu: [email protected]
21
Struer Squash Club
www.struersquash.dk
Działalność
Klub Struer Squash Club jest duŜym, świetnie prosperującym klubem, zrzeszającym około
120 członków oraz posiadającym trzy super nowoczesne korty. Klub ten jest jedynym
klubem w Danii wyposaŜonym w przesuwane ściany kortów, umoŜliwiające w kilka minut
przekształcenie trzech kortów pojedynczych w dwa korty deblowe.
Korty te są połączone z Struer Halls. Te dwa obiekty posiadają wspólne szatnie oraz
kawiarnię. Na korty do squasha prowadzi osobne wejście, co umoŜliwia grę w godzinach
od 7:00 do 23:30, 365 dni w roku.
Lokalizacja
Park Allé 4
7600 Struer
Dane kontaktowe:
Søren Bødker Hansen
[email protected]
Strona internetowa klubu:
http://www.struersquash.dk/Klubben/Bestyrelsen.aspx
22
Struer Svømmeklub
www.struer-svømmeklub.dk
Działalność
Główną działalnością klubu Struer Svømmeklub jest pływanie, jednak oferuje on znacznie
więcej. Klub prowadzi równieŜ wiele zajęć ogólniedostępnych, zarówno dla dzieci, jak i
dorosłych. Pomimo Ŝe pływanie jest konkurencją indywidualną, w klubie panuje bardzo
koleŜeńska atmosfera wśród wszystkich członków, niezaleŜnie od płci, wieku i
umiejętności.
Lokalizacja
Park Allé 6
7600 Struer
Dane kontaktowe:
Henrik Hedegaard
[email protected]
Tel.: 30 12 72 12
Thomas Kaaber
[email protected]
23
Struer Tennisklub
www.struertennisklub.dk
Działalność
Klub tenisowy Struer Tennisklub jest klubem dla fanów tenisa ziemnego, bez względu na
wiek oraz umiejętności.
Na terenie klubu znajduje się sześć kortów tenisowych (cztery tartanowe i dwa asfaltowe)
oraz jeden mini kort. Z kortów tartanowych mogą korzystać wyłącznie członkowie klubu,
jednak korty asfaltowe i mini kort są otwarte dla wszystkich graczy. Istnieje moŜliwość
wypoŜyczenia rakiet i piłek na terenie klubu. Klub posiada własny „dom klubowy” z
kuchnią, WC, prysznicami i szatniami oraz „salon klubowy” z ogólnodostępnym pokojem
spotkań z sofami.
Lokalizacja
Klub jest połoŜony za Struer Halls i basenem:
Struer Tennisklub
Park Alle 8D
7600 Struer
Dane kontaktowe:
Tommy Bay (angielski)
[email protected]
Tel.: 97 86 86 97
Thusi Selvaratnam (tamilski)
[email protected]
Tel.: 23 46 90 55
24
Tambohus
Kajakklub
www.tambohusbylaug.dk
Działalność
Kajakarstwo morskie dla całej rodziny. MoŜliwość uprawiania kajakarstwa morskiego
przez osoby w kaŜdym wieku i róŜnym stopniu zaawansowania.
Klub organizuje wyprawy dla grup i osób indywidualnych, jak równieŜ kursy kajakowe dla
osób początkujących.
MoŜliwość spędzenia wolnego czasu w przyjemnej i przyjaznej atmosferze.
Lokalizacja
Tambohus Naturhavn
Tambohus Havn
7790 Thyholm
Dane kontaktowe:
Ole Brændgaard
[email protected]
Tel.: +45 40 18 32 01
Jan Iversen
[email protected]
Tel.: +45 97 87 56
25
Thyholm Idrætsforening
www.thyholm-if.dk
Działalność
Stowarzyszenie sportowe Thyholm posiada sekcję piłki noŜnej i sekcję piłki ręcznej.
Obydwie sekcje obejmują wiele zespołów współzawodniczących w odpowiednich ligach
DIF (Danmarks Idræts Forbund).
Lokalizacja
Piłka noŜna:
Enghavevej 19
Hvidbjerg
7790 Thyholm
Piłka ręczna:
Midtpunktet Thyholm
Rughavevej 5
Hvidbjerg
7790 Thyholm
Dane kontaktowe:
Przewodniczący:
Aksel Laurberg
Sønderlandsgade 16
7790 Thyholm
[email protected]
Tel.: 97 87 17 16
Skarbnik:
Hans Odgaard (angielski/niemiecki)
Kildevænget 21
7790 Thyholm
[email protected]
Tel.: 97 87 10 66
Piłka noŜna:
Niels Hedegaard (angielski/niemiecki)
Helligkildevej 20E
7790 Thyholm
[email protected] lub
[email protected]
Piłka ręczna:
Bodil Nørgard (angielski/niemiecki)
Orionsgade 15
7790 Thyholm
[email protected]
Tel.: 21 46 75 10
26
Thyholm Rideklub
www.thyholmrideklub.dk
Działalność
Niewielki klub jeździecki dla jeźdźców o róŜnym poziomie zaawansowania. Istnieje
moŜliwość pobierania lekcji dresaŜu, skoków przez przeszkody i woltyŜerki. MoŜna
przyprowadzić własnego konia (na terenie klubu znajdują się stajnie) lub wypoŜyczyć
konia treningowego.
Dla nowych klubowiczów pierwszy miesiąc lekcji jest bezpłatny.
Lokalizacja
Følhøjvej 3
Odby
7790 Thyholm
Dane kontaktowe:
Osoba odpowiedzialna za lekcje:
Pia Nygaard
Tel.: 23 48 55 15
Przewodniczący:
Tina Bill
[email protected]
Tel.: 61 74 54 27
27
UniCykelKlubben i Struer (UCKS)
www.ucks.dk
Działalność
UCKS jest klubem, w którym moŜna nauczyć się jazdy na
rowerze jednokołowym. Organizatorzy stawiają sobie za
cel dobrą zabawę i rozwijanie umiejętności jazdy na rowerze
jednokołowym.
Uczestnicy zajęć nauczą się róŜnych tricków, zwiększą kondycję
będą mogli wziąć udział w rajdach na dłuŜszych dystansach.
Istnieje moŜliwość wypoŜyczenia roweru jednokołowego do
ćwiczeń aŜ do czasu zakupu własnego.
i
Jazda na rowerze jednokołowym to nie zabawa: istnieje wiele
róŜnych zawodów obejmujących róŜne dyscypliny. Członkowie
UCKS zdobyli liczne medale zarówno w Mistrzostwach Danii, jak i
Mistrzostwach Świata.
Lokalizacja
Gymnasiehallen,
Jyllandsgade 2,
7600 Struer.
Godziny zajęć:
soboty, 11:00–13:00
wtorki, 17:00–18:00
(sezon zimowy)
Dane kontaktowe:
Przewodniczący:
Henrik Larsen (angielski)
[email protected]
Tel.: 97 85 54 46
Wiceprzewodniczący:
Kurt Larsen (angielski)
[email protected]
Tel.: 97 84 12 90
28
Windsurfingklubben Windy
www.windy-surf.dk
Działalność
Działalnością klubu Windy jest windsurfing. Ten ekscytujący sport jest źródłem zabawy, zarówno
dla początkujących, jak i doświadczonych windsurferów. Klub oferuje kursy szkoleniowe dla
nowych windsurferów w okresie wiosennym i jesiennym.
Lokalizacja
Adres klubu:
Vralden
7600 Struer
- przy porcie, niedaleko silosu Haahr.
Dane kontaktowe:
Przewodniczący:
Morten W. Jacobsen
[email protected]
Tel.: 30 10 31 53
Skarbnik:
Thommas Jacobsen
[email protected]
Tel.: 60 21 64 44
29
Æ West Coast Set-Dancers
Działalność
Działalność klubu skupia się na prowadzeniu zajęć z tańca irlandzkiego oraz na jego
promowaniu, w szczególności na stylu set dancing, który jest stylem opartym o square
dance, wykonywanym przy ludowej muzyce irlandzkiej. Jest to zdrowy, a zarazem
przyjemny sposób aktywności ruchowej pozwalający na utrzymanie świetnej figury przy
jednoczesnym słuchaniu fantastycznej muzyki.
Klub serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych. Pierwsze trzy zajęcia dla nowych
tancerzy są całkowicie bezpłatne.
Lokalizacja
Gimsing Sognegård,
Drøwten 1
Struer
– lub pod innym adresem.Informacja o adresie miejsca spotkania jest zawsze wysyłana
drogą mailową do wszystkich członków klubu.
Dane kontaktowe:
Przewodniczący:
David Longworth (angielski)
[email protected]
Tel.: 97 46 55 16 / 28 25 56 85
Członek zarządu:
Steen Kristensen
[email protected]
Tel.: 97 84 17 47 / 22 62 15 59
30
HARCERSTWO ORAZ INNE ZAJĘCIA NA
WOLNYM POWIETRZU
Danmarks civile Hundeførerforening, Thyholm afd.
www.dch-thyholm.dk
Działalność
DcH to klub dla Ciebie i Twojego psa. Właściciele oraz ich psy mogą się nawzajem poznać,
a takŜe zaprzyjaźnić się z innymi członkami klubu. Na ćwiczeniach mile widziane są psy
wszystkich ras (nawet mieszańce). Naucz swojego psa posłuszeństwa i spędź czas w miłej
atmosferze z innymi właścicielami psów oraz ich pupilami. Dostępne są kursy ogólnego
posłuszeństwa i zręcznościowe.
Wszyscy stowarzyszeni członkowie są wolontariuszami. Klub korzysta jedynie z ich
wiedzy, dzięki której pomaga on właścicielom i ich psom.
Lokalizacja
Vitasvej
7790 Thyholm
Dane kontaktowe:
Aby dowiedzieć się więcej lub
zapisać się na zajęcia próbne,
naleŜy skontaktować się z:
Przewodniczący:
Per Pinnerup
[email protected]
Główny trener:
[email protected]
31
FDF Struer
www.struer-fdf.dk
Działalność
W FDF: Klub zapewnia rozrywkę i niezapomniane wraŜenia dla
dzieci i młodzieŜy poprzez gry, fantazje, zajęcia na wolnym
powietrzu, zajęcia śpiewu i muzyczne.
ZaangaŜowani i pełni zapału członkowie klubu zapewniają
dzieciom i młodzieŜy niezapomniane wraŜenia w chrześcijańskim gronie –
zarówno na spotkaniach, jak i wokół ogniska na łonie natury.
Zostając liderem FDF, zyskują Państwo moŜliwość rozwoju osobistego w ramach
ekscytujących kursów umoŜliwiających zdobycie cennych umiejętności
przywódczych.
Frivilligt Drenge- og Pigeforbund (FDF) jest jednym z największych stowarzyszeń
kościelnych w Danii skupiającym organizacje dla dzieci i młodzieŜy. W jej skład wchodzi
około 30 000 członków i 450 lokalnych oddziałów ogólnokrajowych.
Lokalizacja
Nordvestvej 15
7600 Struer.
Dane kontaktowe:
Kim Dahl Hansen
[email protected]
Tel.: 28 19 10 34
32
Jegindø FDF
Działalność
Naszym celem są zdrowe zajęcia na wolnym powietrzu obejmujące gry, wyścigi,
Ŝeglarstwo i doświadczanie kontaktu z naturą. Uczymy dzieci i młodzieŜ, w jaki sposób
troszczyć się o siebie i o innych w oparciu o chrześcijańskie wartości: w zdrowym ciele
zdrowy duch. Unikalne otoczenie jest źródłem radości, wiele z zajęć powiązanych jest z
Ŝyciem nad wodą.
Lokalizacja
Kongevejen 49, Jegindø
7790 Thyholm
Dane kontaktowe:
Kjeld Graversgård
[email protected]
Tel.: 97 87 92 18
Leif Pedersen
[email protected]
Tel.: 96 91 61 61 / 50 92 48 69
33
Nordvestjysk Fjordkultur
www.nordvestjyskfjordkultur.dk
Działalność
Centrum kultury Świata fiordów w Struer zajmuje się promowaniem historii morskiej.
Głównym celem jest łączenie pokoleń poprzez zajęcia, które wzmacniają i zachowują
wartości kulturowe i ludzkie będące nieodłączną częścią miejscowego handlu i
rzemiosła.
Mogą Państwo razem z nami naprawiać sprzęt podczas długich zimowych wieczorów, a
następnie wypłynąć w rejs latem. Zapraszamy na przyjemną podróŜ po fiordach, wyścig
wokół wyspy Venø lub jeden z letnich wyścigów.
W okresie letnim (od maja do września) rejsy rozpoczynają się w kaŜdy wtorek
wieczorem, o godzinie 18:30 z Pier 3, Struer Havn. Zimą (od października do kwietnia)
odbywają się wieczorki klubowe w kaŜdy wtorek od 19:00, w siedzibie klubu przy ulicy
Havnevej 6.
Nordvestjysk Fjordkultur buduje nowe łodzie, odnawia
stare, a takŜe przeprowadza renowację typy łodzi
stosowanych dawniej w Limfjorden. Członkowie klubu mają
dostęp do całego sprzętu klubowego, mogą korzystać z
niego podczas pracy nad własnymi projektami w siedzibie
klubu. MoŜna takŜe wpaść i pogawędzić w przytulnym
miejscu przy filiŜance kawy.
Lokalizacja
Adres klubu:
Havnevej 6
7600 Struer
Dane kontaktowe:
Bjarne Tingkær Sørensen
[email protected]
Tel.: 20 53 80 51
34
MUZYKA I KULTURA
International Café
www.struer.dk
Działalność
Miejsce spotkań obcokrajowców pracujących w Struer lub jego okolicy. Idealne miejsce
spotkań z przyjaciółmi umoŜliwiające poznanie nowych osób w przyjaznym otoczeniu.
Duńczycy są równieŜ mile widziani.
Kawiarnia organizuje między innymi kolacje składkowe, wieczorki taneczne i kulturalne,
konkursy, pokazy filmów, wieczory Zumba, wycieczki i inne.
Spotkania zazwyczaj odbywają się przy Folkets Hus, w kaŜdą środę o godzinie 17:30.
Lokalizacja
Folkets Hus
Tegltorvet 2
7600 Struer
Dane kontaktowe:
Rahul Yadav
[email protected]
Tel.: 26 19 09 94
35
Kunstforeningen Limfjorden
www.Limfjorden.com
Działalność
Kunstforeningen jest dobrze prosperującym, aktywnym stowarzyszeniem działającym w
zachodniej części Limfjord, głównie w okolicach Struer i Lemvig. Skupia się na szerzeniu
zainteresowania i zrozumienia sztuki, szczególnie współczesnej sztuki lokalnej.
Stowarzyszenie organizuje dwie coroczne wystawy:
wystawę ocenianą przez jurorów, odbywającą się jesienią w Gimsinghoved w Struer oraz
wystawę w szkole biznesu w Lemvig podczas świąt wielkanocnych.
Lokalizacja
Stowarzyszenie nie ma stałej siedziby.
Dane kontaktowe:
Jette Damgaard
[email protected]
Tel.: 97 89 19 89
Jytte Byrsting
Tel.: 97 85 45 13
[email protected]
36
Struer Billedskole
www.struerbilledskole.dk
Działalność
Billedskole organizuje kursy sztuki wizualnej zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Oferuje
mnóstwo moŜliwości kreatywnej ekspresji. Osoby dorosłe mogą uczestniczyć w
odbywających się regularnie zajęciach porannych, krótkich kursach weekendowych oraz
spróbować swoich sił w croquis (szkicach Ŝywego modelu w krótkim czasie). RóŜne grupy
wiekowe dla dzieci i młodzieŜy.
Kursy poranne dla dorosłych są organizowane przy uwzględnieniu potrzeb uczestników,
instruktorów oraz celów kursu. Zajęcia prowadzone są w czterech grupach, kaŜda spotyka
się raz w tygodniu.
Kursy weekendowe prowadzone są przez profesjonalnych artystów zajmujących się
malarstwem, akwarelami oraz drukiem.
Zajęcia croquis odbywają się w kaŜdą sobotę rano w Gimsinghoved. Zapraszamy
wszystkich chętnych!
Grupy dla dzieci i młodzieŜy zorganizowane są w Gimsinghoved, w Venø oraz w Hjerm.
Kursy te obejmują malarstwo, rysunek i rzeźbę i dostosowane są do zainteresowań oraz
wieku uczestników.
Lokalizacja
Billedkunstlokalet
Gimsinghoved Kunst og Kulturcenter
Gimsinghoved 1
Większość zajęć odbywa się tutaj, kursy dla
dzieci organizowane są takŜe w Hjerm i
Venø.
Dane kontaktowe:
Anne Mette Hjørnholm (angielski)
[email protected]
Tel.: 22 87 47 08
Lone von Qualen (angielski)
[email protected]
Tel.: 23 98 63 35
37
Struer Brass Band
www.struerbrassband.dk
Działalność
Celem orkiestry jest popularyzowanie muzyki dętej. Orkiestra zapewnia takŜe wszystkim
osobom grającym na instrumentach dętych z okolic Struer moŜliwość rozwoju
muzycznego podczas wspólnego muzykowania. Repertuar jest róŜnorodny, zaczynając
od tradycyjnych kompozycji angielskich dla zespołów dętych, aŜ po inne aranŜacje dla
tego typu orkiestr.
Orkiestra kładzie takŜe nacisk na kompozycje duńskie, ze szczególnym uwzględnieniem
muzyki z okolic Struer, Holstebro, Vinderup, Lemvig i Thyholm.
Lokalizacja
Struer Østre Skole
Gimsinghovedvej 8
7600 Struer
W niedziele odbywają się próby pod
okiem profesjonalnego dyrygenta od
godziny 19:00 do 22:00.
Dane kontaktowe:
Przewodniczący:
Villy Buskov Mortensen
Elmevej 6, 20
7600 Struer
Tel.: 97 85 40 13 / 22 76 28 74
Skarbnik:
Finn Riksted
Rosenvænget 8
7600 Struer
Tel.: 97 85 38 97 / 27 30 80 60
38
Struer FDF Orkester
Działalność
Struer FDF Orkester to orkiestra dęta, której członkowie grają na instrumentach dętych i
perkusyjnych. Próby odbywają się w poniedziałki od 17:30 do 19:00. Występy
organizowane są w róŜnych miejscach w ciągu całego roku, włączając oprawę muzyczną
mszy, przyjęcia boŜonarodzeniowe, imprezy otwarte, loterie, Limfjorden Rundt, itd.
Wszystkie zainteresowane udziałem osoby są mile widziane, bez względu na
umiejętności.
Uczestnictwo jest bezpłatne, dostępne są wszystkie instrumenty. Warunkiem
niezbędnym jest członkostwo FDF oraz mundur FDF.
Brak ograniczeń wiekowych dla uczestników. Mile widziane osoby powyŜej 9 roku Ŝycia.
Lokalizacja
Nordvestvej 15
7600 Struer
Dane kontaktowe:
Kierownik zespołu:
Conni Poulsen
Tel.: 97 84 1605 / 25 83 06 87
Dyrygent:
Hanne-Mette Kudahl
Tel.: 31 34 45 46 / 96 64 02 00
39
Struer Internationale Forening
www.struer-internationale-forening.dk
Działalność
Zadaniem Międzynarodowego Stowarzyszenia w Struer (SIFo), poprzez działania
kulturalne, społeczne i sportowe, jest:
- zwiększać świadomość międzynarodowej społeczności w Struer
- wspierać międzynarodowe środowisko w Struer
- wzmacniać więzi między wszystkimi obywatelami Struer, niezaleŜnie od języka,
narodowości i pochodzenia etnicznego
- promować kontakty z innymi stowarzyszeniami, klubami i osobami
zainteresowanymi całą tematyką międzynarodową
Jako członek będziesz wspierał/a zadania stowarzyszenia i będziesz miał/a moŜliwość
sugerowania aktywności i wpływu na działania stowarzyszenia.
Przykładami takich wydarzeń są:
• Wieczory kulturalne
• Wykłady
• Muzyka
• Taniecs
Lokalizacja
Brak stałej siedziby. Spotkania organizowane są w prywatnych domach lub w kawiarni
International Café.
Dane kontaktowe:
Linda Bech Wind
[email protected]
Tel.: 28 15 23 37
SIF
– Struer Internationale Forening
St ru e r I nt e r n at io n a l As s oc i at io n
– founded 2009
40
STOWARZYSZENIA SPOŁECZNE
Familie & Samfund,
Bremdal/Struer
https://sites.google.com/a/familieogsamfund.dk/familie-og-samfund/
- Kliknij Midt-Vest, następnie kliknij Lokalforeninger, aby wyświetlić program
Bremdal/Struer.
Działalność
Lokalne stowarzyszenie naleŜące do Familie &
Samfund, region Midt-Vest, jest organizacją
konsumencką skupiającą się na zagadnieniach
Ŝywności, jej bezpieczeństwa i jakości oraz
powiązanych zagadnieniach. Organizacja
wizytuje firmy, przygotowuje wydarzenia dla
lokalnych kręgów społecznych, twórczych i
kulturowych.
Lokalizacja
Brak stałej siedziby. Imprezy organizowane są w róŜnych lokalizacjach.
Dane kontaktowe:
Formand:
Przewodniczący:
Marie Christiansen (angielski w stopniu
podstawowym)
Ørnevej 30
7600 Struer
[email protected]
Tel.: 97 84 07 65
41
Hjerm Borgerforening
www.hjermbynet.dk
Działalność
Hjerm Borgerforening wspiera interesy mieszkańców Hjerm,
skupiając się na rozwoju lokalnej społeczności i dialogu z
zarządem miasta Struer.
Lokalizacja
Højgårdsparken 55
7560 Hjerm
Dane kontaktowe:
c/o Claus H. Hansen
[email protected]
Tel.: 21 32 79 16
42
Humlum og Omegns Borgerforening
www.humlum.nu
Działalność
Borgerforening działa na rzecz obywateli mieszkających w Humlum.
Jego zasługą jest między innymi zorganizowanie oświetlenia boŜonarodzeniowego, procesji,
przyjęcia z choinkami oraz innych kulturowych oraz społecznych wydarzeń dla dzieci i młodzieŜy.
Podejmuje takŜe inicjatywy zmierzające do nawiązania dialogu z zarządem miasta Struer i
regionu Midt na temat istotnych dla mieszkańców Humlum kwestii. Jeśli istnieje jakaś rzecz, z
której stowarzyszenie nie jest zadowolone, na pewno poinformuje o niej władze!
Stowarzyszenie bacznie przygląda się budowie mieszkań, oczyszczalni ścieków, ochronie
przyrody, linii brzegowej oraz pracy innych organizacji itd.
Lokalizacja
Przy Spar Humlum
Vesterbrogade 2,
Humlum
7600 Struer
Dane kontaktowe:
Marianne Frost
[email protected]
Tel.: 23 93 17 77
Nicolai Toft
[email protected]
Tel.: 26 85 42 38
43
Jegindø Borgerforening
Działalność
Stowarzyszenie reprezentuje interesy mieszkańców Jegindøborg na poziomie lokalnym
oraz podczas rozmów z przedstawicielami rządu. Organizuje takŜe imprezy społeczne.
Lokalizacja
Calle Schmidt
Havnevej 15
Jegindø
7790 Thyholm
Dane kontaktowe:
Przewodniczący:
Calle Schmidt
[email protected]
Tel.: 97 87 95 15
44
Struer Borgerforening
www.struerborgerforening.dk
Działalność
Struer Borgerforening to apolityczna organizacja zrzeszająca i promująca zgromadzenia
społeczności i róŜnorodne kulturalne wydarzenia na terenie Struer.
Lokalizacja
Brak stałej siedziby. Imprezy organizowane są w róŜnych lokalizacjach.
Dane kontaktowe:
Bent Kudsk (angielski)
Tel.: 30 72 17 10
Kontakt z zarządem:
[email protected]
Degustacja wina w Gimsinghoved
Bal boŜonarodzeniowy
w Grand Hotel
Wizyta w muzeum Struer
45
Vejrum Borger- og Gymnastikforening
www.vejrum.infoland.dk
Działalność
Celem stowarzyszenia jest wzmacnianie poczucia przynaleŜności do społeczności
lokalnej. Realizuje ten cel poprzez zajęcia gimnastyczne, badmintona, piłkę noŜną i teatr
amatorski oraz wykłady i inne wydarzenia kulturalne. Nawiązuje takŜe dialog z
przedstawicielami rządu na temat kwestii istotnych dla członków stowarzyszenia.
Lokalizacja
Sportsvej 1,
7500 Holstebro
Dane kontaktowe:
Jette Christensen
[email protected]
46
VenøBoen
http://venoe.dk/foreninger/venoeboen
Działalność
Venøboen to stowarzyszenie obywateli zrzeszające tymczasowych mieszkańców,
właścicieli domków wczasowych oraz przyjaciół Venø. Wspiera rozwój lokalnej
społeczności oraz całoroczny zrównowaŜony rozwój poprzez prace na rzecz polityki
kulturalnej, społecznej i handlowej.
VenøBoen pomaga znaleźć zakwaterowanie dla przyszłych nowych mieszkańców i
dostarcza informacji na temat zalet i wad mieszkania w Venø.
Lokalizacja
VenøBoen
v/ Anker F. Jensen
Riisvej 1
Venø
7600 Struer
[email protected]
Dane kontaktowe:
Przewodniczący:
Anker F. Jensen
[email protected]
Tel.: 97 86 80 79
47
48
49
50
51

Podobne dokumenty