Regulamin promocji związanej z premierą Visual Studio 2012 § 1

Transkrypt

Regulamin promocji związanej z premierą Visual Studio 2012 § 1
Regulamin promocji związanej z premierą Visual Studio 2012
§ 1. Organizator Promocji
Computer Plus Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderskich Zuchów 14,wpisana do rejestru
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS 0000109123
Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest wyłącznie
odpowiedzialny za przeprowadzenie promocji.
§ 2. Fundator voucherów na szkolenie
Fundatorem voucherów na szkolenia z programowania w Akademii Windows 8 jest Microsoft Sp. z
o. o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 195A, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056838.
§ 3. Czas Trwania Promocji
Promocja rozpoczyna się w dniu 14 września 2012 i kończy się 31 października 2012.
§ 4. Wgląd w Regulamin Promocji
Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem
http://www.computerplus.pl/PL/Aktualnosci/Strony/Promocja-Microsoft-Adobe.aspx
§ 5. Warunki uczestnictwa w Promocji
Uczestnikiem promocji (zwanego dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba prawna w czasie
trwania promocji, która dokona zakupu pakietu produktów:
pakiet nr 1- Visual Studio 2012 Professional + Adobe Web Design Premium lub
pakiet nr 2 - Visual Studio 2012 Premium + Adobe Master Collection.
§ 6. Zasady Promocji
1. Każda osoba prawna, która dokona zakupu opisanego w paragrafie 5, w określonym w
regulaminie terminie. kwalifikuje się do udziału w promocji.
2. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zakup pakietów oprogramowania wymienionych
w paragrafie 5 niniejszej umowy.
3. Korzystanie z promocji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jeden voucher na szkolenie z programowania
Windows 8 bez względu na ilość zakupionych pakietów.
5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w promocji w przypadku naruszenia
przez niego warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie
powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail Uczestnika. Decyzja
Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
§ 7. Promocja
Promocją jest zniżka 10% na obydwa produkty (zarówno w przypadku pakietu nr 1 jak i pakietu nr
2) oraz voucher na szkolenie z programowania w Akademii Windows 8. Voucher otrzymuje
pierwszych 50 uczestników promocji.* Każdy uczestnik promocji może otrzymać tylko jeden
voucher bez względu na ilość zakupionych pakietów.
*Szczegóły i warunki promocji dostępne są u odsprzedawcy, a ostateczna cena jest ustalana wyłącznie w umowie zawieranej
przez klienta z odsprzedawcą.
§ 8. Opłaty i podatki
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne podatki do uiszczenia,
których mogą być zobowiązani Uczestnicy w związku z udziałem w promocji.
§ 9. Reklamacja
Reklamacje związane z przebiegiem promocji należy kierować na piśmie, listem poleconym, na
adres Organizatora: Computer Plus Kraków S.A. ul. Krowoderskich Zuchów 14, 31-272 Kraków.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni od jej otrzymania. Uczestnik
prmocji zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego drogą elektroniczną.
§ 10. Odpowiedzialność za przesyłki
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowe doręczenie przez pocztę listów, przesyłek
oraz poczty elektronicznej, wysyłanych do i przez Uczestników promocji, w związku z przebiegiem
promocji.
§ 11. Zgoda na przesyłanie informacji
Każdy Uczestnik promocji wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji dotyczącej
promocji.
§ 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Uczestnik promocji, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2002r nr 101, poz. 926 ), poprzez przystąpienie do promocji, niniejszym wyraża
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z
promocją.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne właściwe obowiązujące przepisy prawa.
§ 13. Postanowienia końcowe
Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Uczestników ich
praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów
do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej formie
obowiązuje od daty i godziny oznaczonej w treści oraz jego umieszczenia na stronie Konkursu pod
adresem: http://www.computerplus.pl/PL/Aktualnosci/Strony/Promocja-Microsoft-Adobe.aspx

Podobne dokumenty