Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 35/11

Transkrypt

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 35/11
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 35/11
Burmistrza Wasilkowa
z dnia 7 marca 2011 r.
w sprawie określenia zasad opracowania kart procesów i kart usług oraz
powołania zespołu ds. wdrażania zarządzania procesowego w Urzędzie
Miejskim w Wasilkowie.
URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE
16-010 WASILKÓW ul. BIAŁOSTOCKA 7
Telefon 85 7 185 400, fax 85 7 185 700,
www. wasilkow.pl; e-mail [email protected]
KARTA INFORMACYJNA
nazwa
nazwanie placu lub ulicy
Art. 18 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4 pkt 1 i 2, art. 8
ust.1 i 1a ustawy o drogach publicznych (Dz. U.
z 2004 r Nr 204, poz. 2086 ze zm.)
I.
podstawa
prawna
II.
wymagane
wnioski
Wniosek o nadanie nazwy
III.
wymagane
załączniki
W przypadku propozycji nadania nazwy patrona
należy dołączyć biografię
IV.
dokumenty do Nie wymagane
wglądu
V.
opłaty
Brak -nie podlega opłacie skarbowej
VI.
termin
załatwienia
sprawy
Uzależniony od podjęcia przez Radę Gminy
uchwały i publikacji w dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego
VII.
miejsce
załatwienia
sprawy
Referat Budownictwa, Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami, pok. 7, inspektor d/s
geodezji
Dni powszednie z
wtorku od
VIII. godziny pracy wyjątkiem
godz. 7.30 do godz.
15.30
Wtorek od godz. 8.00 do
godz 16.00
jednostka
Referat Budownictwa, Geodezji i Gospodarki
IX. odpowiedzialna
Nieruchomościami
W trybie art. 101 ustawy o samorządzie
gminnym po bezskutecznym wezwaniu do
usunięcia naruszenia interesu prawnego,
podjętą uchwałę można zaskarżyć do sądu
administracyjnego
X.
tryb
odwoławczy
XI.
opłaty za
odwołanie
brak
XII.
uwagi
brak
sporządził:
Inspektor d/s geodezji Bożena Radecka

Podobne dokumenty