Formy wsparcia, liczba osób: wsparciem w ramach projektu łącznie

Transkrypt

Formy wsparcia, liczba osób: wsparciem w ramach projektu łącznie
URZĄD PRACY
Powiat Lubański –Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu
realizuje projekt
„Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji
na rynku pracy w powiecie lubańskim (II)”
wartość projektu: 1 773 181 zł, w tym 1 507 204 zł to wkład EFS.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
(RPO WD), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Formy wsparcia, liczba osób:
wsparciem w ramach projektu łącznie zostaną objęte 143 osoby,
w tym: 70 kobiet/ 73 mężczyzn
Staż:
Liczba miejsc stażu w projekcie - 90 osób, aktualnie pozostają 3 wolne miejsca stażu
– wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Wnioski o zawarcie umowy
o zorganizowanie stażu będą rozpatrywane do wyczerpania wolnych miejsc stażu.
Środki na podjęcie działalności gospodarczej:
Planowana liczba osób, którym w ramach projektu zostaną przyznane środki na
podjęcie działalności gospodarcze – 53 osoby; aktualnie pozostają do wykorzystania
wolne środki dla 18 osób bezrobotnych; wnioski o przyznanie bezrobotnemu
środków na podjęcie działalności gospodarczej będą rozpatrywane do osiągnięcia
planowanej liczby osób w ramach projektu; średnia kwota środków do przyznania
1 osobie to 21 886,8 zł., maksymalna kwota środków o jaką można się ubiegać to
kwota 25 088,94 zł., tj. 6-cio krotność przeciętnego wynagrodzenia.
Uczestnicy projektu: projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 r.ż.
pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w PUP w Lubaniu jako osoby bezrobotne (należących do
I lub II profilu pomocy), znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 osoby starsze po 50 roku życia,
 kobiety,
 osoby niepełnosprawne,
 osoby długotrwale bezrobotne,
 osoby o niskich kwalifikacjach,
pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby mieszkające na terenach objętych programami rewitalizacji.
Co najmniej 45 osób – uczestnicy projektu muszą zamieszkiwać tereny wiejskie. Projekt realizowany jest
zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
Zapraszam pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu oraz osoby bezrobotne do współpracy
Lubań, dnia 25 lipca 2016 r.
Dyrektor PUP Lubań Krystyna Mucha

Podobne dokumenty