Regulamin rekrutacji dla uczniów spoza obwodu Gimnazjum nr 3

Transkrypt

Regulamin rekrutacji dla uczniów spoza obwodu Gimnazjum nr 3
ZAŁĄCZNIK NR 9 do Statutu
Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej
w Sieradzu
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
SPOZA OBWODU ORAZ DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO
W GIMNAZJUM NR 3 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W SIERADZU
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 3 stycznia 2014r., poz. 7);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych
typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.);
• Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r.
w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół
sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012r., poz. 1129).
§ 1. Zasady przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum
1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez
dyrektora szkoły działająca w oparciu o art. 20 zb i art. 20 zc Ustawy o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013r.
3. Rekrutacja odbywa się w oparciu o następujące kryteria oraz sposób przeliczania
ich na punkty (max. 43 punkty):
1) wyniki edukacyjne osiągnięte po I półroczu klasy VI szkoły podstawowej:
a) średnia ocen powyżej 4,00 – 10 pkt.
b) średnia ocen od 3,00 do 4,00 – 5 pkt.
c) średnia poniżej 3,00 – 3 pkt.
2) ocena zachowania uzyskana po I półroczu klasy VI szkoły podstawowej:
a) ocena wzorowa i bardzo dobra – 10 pkt.
b) ocena dobra – 5 pkt.
c) ocena poprawna – 3 pkt.
d) poniżej poprawnej – 0 pkt.
3) sukcesy i osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych (I – III miejsce):
a) na szczeblu wojewódzkim i międzywojewódzkim - 10 pkt.
b) na szczeblu międzypowiatowym – 7 pkt.
c) na szczeblu powiatu – 5 pkt.
d) na szczeblu miejskim – 3 pkt.
4) bieżąca realizacja obowiązku szkolnego przez starsze rodzeństwo kandydata
– 3 pkt.
5) fakt pracy rodzica w danej placówce – 5 pkt.
6) niepełnosprawność lub inne szczególne przypadki zdrowotne i rodzinne
kandydata – 5 pkt.
4. Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:
1) wniosek rodzica/prawnego opiekuna z uzasadnieniem o przyjęcie dziecka do
szkoły;
2) kwestionariusz zgłoszenia dziecka do szkoły według wzoru szkoły;
3) wykaz ocen klasyfikacyjnych za I półrocze klasy VI szkoły podstawowej;
4) kserokopie dyplomów osiągnięć ucznia;
5) oświadczenie rodzica o realizacji obowiązku szkolnego przez rodzeństwo
dziecka;
6) kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie, opis
sytuacji rodzinnej.
5. Rodzic/prawny opiekun może wnieść do Dyrektora gimnazjum odwołanie od
rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia
w trybie określonym w art. 20 ze ust. 6, 7, 8, 9 Ustawy o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013r.
§ 2. Zasady przyjmowania uczniów do oddziału sportowego
1. Do oddziału sportowego w gimnazjum mogą być przyjęci kandydaci spełniający
następujące warunki:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim
o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez uprawnionego lekarza;
2) zaliczyli próby sprawności fizycznej ustalone przez komisję rekrutacyjną;
3) przedstawili pisemną zgodę rodziców;
4) przedstawili
opinię
wychowawcy
i
nauczyciela
prowadzącego
zajęcia
wychowania fizycznego.
2. Kryteria próby sprawności fizycznej przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną
(maksymalnie 90 pkt.):
1) test sprawności ogólnej (max. 30 pkt.)
a) piłka nożna
- bieg 60m (max. 10 pkt.)
- test Coopera (max 10 pkt.)
- rzut piłką lekarską (max 10 pkt.)
b) piłka koszykowa
- bieg 60m (max. 10 pkt.)
- test Coopera (max 10 pkt.)
- skoczność (max 10 pkt.)
2) test sprawności specjalnej (max. 60 pkt.)
a) piłka nożna
- żonglerka piłką (max. 20 pkt.)
- bieg z prowadzeniem piłki po kopercie (max. 20 pkt.)
- gra (max. 20 pkt.)
b) piłka koszykowa
- chwyty, podania (max. 15 pkt.)
- kozłowanie piłki (max. 15 pkt.)
- rzuty do kosza (max. 15 pkt.)
- gra (max. 15 pkt.)
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych podczas rekrutacji stosuje
się kryteria ujęte w § 1 ust. 3.
4. Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:
1) kwestionariusz zgłoszenia dziecka do szkoły według wzoru szkoły;
2) kwestionariusz ucznia do klasy sportowej według wzoru szkoły;
3) wykaz ocen klasyfikacyjnych za I półrocze klasy VI szkoły podstawowej.
Załączniki do niniejszego regulaminu:
1) Wzór kwestionariusza zgłoszenia dziecka do szkoły
2) Wzór kwestionariusza ucznia do oddziału sportowego

Podobne dokumenty