pobierz plik

Komentarze

Transkrypt

pobierz plik
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
ZASADY OCHRONY
INFORMACJI NIEJAWNYCH
MIĘDZYNARODOWYCH
- PRZETARGI I KONTRAKTY
1
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
WYKAZ ZAGADNIEŃ
1. Informacja niejawna międzynarodowa
2. System ochrony informacji niejawnych międzynarodowych w RP
3. Klauzule tajności
4. Informacje „wrażliwe”
5. Warunki dostępu do informacji niejawnych
6. Kontrakty związane z dostępem do informacji niejawnych
7. Kontrakty podwykonawcze
8. Przesyłanie materiałów niejawnych za granicę
2
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
INFORMACJA NIEJAWNA MIĘDZYNARODOWA
Informacja niejawna pochodząca od podmiotu zagranicznego
e
LUB
wytworzona w jego interesie – wymagająca ochrony przed nieuprawnionym
ujawnieniem na podstawie zobowiązań przyjętych przez RP
3
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
SYSTEM OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
MIĘDZYNARODOWYCH W RP (1)
NADZÓR
SKW
NATO
UE
ESA
INNE KRAJE
ABW
SFERA
WOJSKOWA
KRAJOWA WŁADZA
BEZPIECZEŃSTWA
SFERA
CYWILNA
4
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
SYSTEM OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
MIĘDZYNARODOWYCH W RP (2)
PRZEDSIĘBIORCA
KIEROWNIK
PRZEDSIĘBIORCY
ABW / SKW
PEŁNOMOCNIK
OCHRONY
PION
OCHRONY
ADMINISTRATOR
SYSTEMU TI
PRACOWNICY
5
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
KLAUZULE TAJNOŚCI (1)
KLAUZULE KRAJOWE
OZNACZENIE
POTENCJALNY
SKUTEK UJAWNIENIA
ŚCIŚLE TAJNE
WYJĄTKOWO POWAŻNA SZKODA DLA RP
TAJNE
POWAŻNA SZKODA DLA RP
POUFNE
SZKODA DLA RP
ZASTRZEŻONE
SZKODLIWY WPŁYW NA WYKONYWANIE
ZADAŃ PRZEZ ORGANY WŁADZY LUB INNE
JEDNOSTKI ORG.
6
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
KLAUZULE TAJNOŚCI (2)
KLAUZULE W NATO
OZNACZENIE
POTENCJALNY
SKUTEK UJAWNIENIA
COSMIC TOP SECRET
WYJĄTKOWO POWAŻNA SZKODA
DLA NATO
NATO SECRET
POWAŻNA SZKODA
DLA NATO
NATO CONFIDENTIAL
SZKODLIWE DLA NATO
NATO RESTRICTED
NIEKORZYSTNE DLA
INTERESÓW NATO
7
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
KLAUZULE TAJNOŚCI (3)
KLAUZULE W UNII EUROPEJSKIEJ
OZNACZENIE
POTENCJALNY
SKUTEK UJAWNIENIA
TRES SECRET UE /
EU TOP SECRET
WYJĄTKOWO POWAŻNA SZKODA
DLA UE
SECRET UE /
EU SECRET
POWAŻNA SZKODA
DLA UE
CONFIDENTIEL UE /
EU CONFIDENTIAL
SZKODA DLA UE
RESTREINT UE /
EU RESTRICTED
NIEKORZYSTNE DLA
INTERESÓW UE
8
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
KLAUZULE TAJNOŚCI (4)
KLAUZULE W EUROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ
OZNACZENIE
POTENCJALNY
SKUTEK UJAWNIENIA
ESA TOP SECRET
WYJĄTKOWO POWAŻNA SZKODA
DLA ESA
ESA SECRET
POWAŻNA SZKODA
DLA ESA
ESA CONFIDENTIAL
SZKODA DLA ESA
ESA RESTRICTED
NIEKORZYSTNE DLA
INTERESÓW ESA
9
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
INFORMACJE „WRAŻLIWE”
NATO
„NATO UNCLASSIFIED”
ESA
„ESA UNCLASSIFIED”
UE
„LIMITE”
10
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
WARUNKI DOSTĘPU
DO INFORMACJI NIEJAWNYCH (1)
BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE I PRZEMYSŁOWE
„NATO CONFIDENTIAL”
„CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”
„ESA CONFIDENTIAL”
i wyższe klauzule tajności
POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA
(osoba)
ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA
PRZEMYSŁOWEGO (podmiot)
-„NEED-TO-KNOW”
- PRZESZKOLENIE
„NATO RESTRICTED”
„RESTREINT UE/EU RESTRICTED”
„ESA RESTRICTED”
PISEMNE UPOWAŻNIENIE
(osoba)
11
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
WARUNKI DOSTĘPU
DO INFORMACJI NIEJAWNYCH (2)
BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE
„NATO CONFIDENTIAL”
„CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”
„ESA CONFIDENTIAL”
i wyższe klauzule tajności
WPIS KANCELARII TAJNEJ DO
EWIDENCJI PROWADZONEJ
PRZEZ ABW
ZAPEWNIENIE WARUNKÓW
OCHRONY INF. NIEJAWNYCH
WE WŁASNYCH OBIEKTACH
„NATO RESTRICTED”
„RESTREINT UE/EU RESTRICTED”
„ESA RESTRICTED”
12
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
WARUNKI DOSTĘPU
DO INFORMACJI NIEJAWNYCH (3)
BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE
„NATO CONFIDENTIAL”
„CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”
„ESA CONFIDENTIAL”
i wyższe klauzule tajności
„NATO RESTRICTED”
„RESTREINT UE/EU RESTRICTED”
„ESA RESTRICTED”
AKREDYTACJA BEZP. SYSTEMU
PRZEZ ABW / SKW
ZAPEWNIENIE WARUNKÓW
OCHRONY INF. NIEJAWNYCH
W SYSTEMACH
TELEINFORMATYCZNYCH
AKREDYTACJA BEZP. SYSTEMU
PRZEZ KIEROWNIKA
PRZEDSIĘBIORCY
POTWIERDZENIE AKREDYTACJI PRZEZ ABW / SKW – ŚWIADECTWO
AKREDYTACJI BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO
AKREDYTACJA – NA CZAS OKREŚLONY, NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 LAT
13
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
KONTRAKTY ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM
DO INFORMACJI NIEJAWNYCH (1)
NATO CLASSIFIED
CONTRACT
Contractor shall have
valid Facility Security
Clearance.
Contractor’s
personnel shall have
valid Personnel
Security Clearances
SPECYFIKACJA WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA / TREŚĆ UMOWY
na co zwrócić uwagę
- czy będą przetwarzane informacje niejawne?
- jaka jest najwyższa klauzula tajności?
- w jaki sposób informacje niejawne będą
przetwarzane (gdzie? w jakiej formie? czy
spełniam wymogi do przetwarzania ich we
własnych obiektach?)
- jaki jest termin rozpoczęcia realizacji? (czy
zdążę uzyskać poświadczenie/świadectwo?)
„information
classified up to and
including...”
„personnel security
clearance”
„facility security
clearance”
„safeguarding of
classified
documents/material”
„accredited CIS”
14
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
KONTRAKTY ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM
DO INFORMACJI NIEJAWNYCH (2)
Potwierdzanie uprawnień przedsiębiorcy i jego pracowników w zakresie
dostępu do informacji niejawnych kontrahentom zagranicznym:
Personnel Security Clearance Certificate
Attestation of Security Clearance
Facility Security Clearance Certificate
Request for Visit
Potwierdzanie uprawnień przedsiębiorców zagranicznych i cudzoziemców
w zakresie dostępu do informacji niejawnych:
Personnel Security Clearance Information Sheet
Facility Security Clearance Information Sheet
15
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
KONTRAKTY ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM
DO INFORMACJI NIEJAWNYCH (3)
Szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych o klauzuli
POUFNE, NATO/ESA CONFIDENTIAL, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL
lub wyższej przekazywanych w związku z realizacją kontraktu określa
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO
PROJECT/PROGRAMME SECURITY INSTRUCTION
albo
SECURITY ASPECTS LETTER
- KLAUZULE TAJNOŚCI (SECURITY CLASSIFICATION GUIDE)
- SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI NIEJAWNYMI
- SKUTKI ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU NIEPRZESTRZEGANIA
WYMAGAŃ INSTRUKCJI, NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA
OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
16
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
KONTRAKTY ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM
DO INFORMACJI NIEJAWNYCH (4)
Informowanie o zawarciu umowy związanej z dostępem do informacji
niejawnych o klauzuli POUFNE, ESA/NATO CONFIDENTIAL,
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL lub wyższej:
ZLECAJĄCY
WYKONAWCA
ABW / SKW
17
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
KONTRAKTY ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM
DO INFORMACJI NIEJAWNYCH (5)
Także po zakończeniu realizacji kontraktu wykonawca jest
zobowiązany zapewnić odpowiednią ochronę informacjom
niejawnym uzyskanym w trakcie jego wykonywania
18
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
KONTRAKTY PODWYKONAWCZE
obowiązek
zlecającej
kontraktu
poinformowania
o
potrzebie
jednostki
zawarcia
obowiązek informowania ABW/SKW o
zawarciu kontraktu*
ZLECAJĄCY
WYKONAWCA
podwykonawca
zobowiązany
jest
posiadać
odpowiednie
uprawnienia
(świadectwo bezp. przemysł.*)
instrukcja bezp. przemysłowego**
PODWYKONAWCA
* dotyczy klauzuli „POUFNE” / „CONFIDENTIAL” lub wyższej
** nie dotyczy informacji krajowych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”
19
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH
ZA GRANICĘ (1)
Standardowe przesyłki (dokumenty) przekazywane są za pośrednictwem:
• właściwej komórki org. MSZ - do ambasad RP, konsulatów
• właściwej jednostki org. podległej MON lub SKW
• operatorów pocztowych – w przypadku klauzuli „ZASTRZEŻONE”
Przesyłki o znacznych rozmiarach mogą być przekazywane przez
przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie
usług transportowych
konieczne odpowiednie zabezpieczenie i opakowanie przesyłki
Plan Transportu Międzynarodowego (International Transportation Plan) –
uzgadniany pomiędzy nadawcą i odbiorcą za pośrednictwem ABW i jej
zagranicznego odpowiednika
20
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH
ZA GRANICĘ (2)
Przewóz osobisty jest możliwy:
• w przypadku konieczności pilnego wywozu materiału
• jeżeli zastosowanie standardowych form przewożenia nie jest
możliwe
• do klauzuli NATO / EU / ESA SECRET włącznie
• w przypadku klauzuli NATO / EU / ESA SECRET - po uzyskaniu
zezwolenia kierownika jednostki org. (przedsiębiorcy) i uzgodnieniu
warunków przewozu z ABW/SKW
21
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH
ZA GRANICĘ (3)
Materiał może wywieźć osoba, która:
• posiada odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie
• zapewnia stałą ochronę i bezpośredni nadzór nad materiałem
• ma zapewniony środek transportu umożliwiający bezpieczny przewóz
materiału
• posiada środek łączności umożliwiający szybki kontakt z jednostką
delegującą
• posiada paszport dyplomatyczny (klauzula TAJNE / SECRET lub wyższa)
konieczne odpowiednie zabezpieczenie i pakowanie przesyłki
22
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
PODSUMOWANIE
W celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych międzynarodowych
przetwarzanych w związku z realizacją umowy niezbędne jest:
 uzyskanie odpowiednich uprawnień (pisemne upoważnienia lub
poświadczenia
bezpieczeństwa,
świadectwo
bezpieczeństwa
przemysłowego)
 odbycie szkolenia w zakresie zasad ich ochrony
 stosowanie adekwatnych do ich klauzul środków ochrony w zakresie
bezpieczeństwa fizycznego i teleinformatycznego
 przestrzeganie wymogów określonych przez jednostkę zlecającą
wykonanie umowy
 współdziałanie z ABW/SKW w związku z wykonywaniem obowiązków w
zakresie ich ochrony
23
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
DODATKOWE INFORMACJE DOT. OCHRONY INFORMACJI
NIEJAWNYCH MIĘDZYNARODOWYCH
www.bip.abw.gov.pl
adres e-mail: [email protected]
24

Podobne dokumenty