Wzór wypowiedzenia umowy OC

Transkrypt

Wzór wypowiedzenia umowy OC
________________________________________________________________________
miejscow ość i da ta
________________________________________________________________
nazwa ubezpieczyciela
________________________________________________________________
ulica numer budynku
________________________________________________________________
kod pocztowy mia sto
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych
Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z pózn. zm.)1 wypowiadam umowę ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych potwierdzoną polisą
ubezpieczeniową numer: _______________________________________________ .
Dane ubezpieczającego/posiadacza pojazdu:
______________________________________________________________________________
imię i nazwisko/nazwa fi rmy
______________________________________________________________________________
adres
______________________________________________________________________________
PESEL
______________________________________________________________________________
dane pojazdu: marka, typ i model
______________________________________________________________________________
numer reje stracyjny pojazdu
Z poważaniem
_________________________________________________________________________________
imię i nazwisko
1
Art. 28. 1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadac zy pojazdów
mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z
zastrzeżeniem ust. 2. […].

Podobne dokumenty