Informacja z dnia 13 marca 2013 r.

Komentarze

Transkrypt

Informacja z dnia 13 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 11 kwietnia 2013 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Porczyńska
Poz. 1508
Data: 2013-04-11 12:16:42
INFORMACJA
WÓJTA GMINY GODKOWO
z dnia 13 marca 2013 r.
o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 r.
Budżet gminy uchwalony został dnia 20 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr XVII/71/2011 Rady Gminy Godkowo
w następujących wielkościach: - dochody: 9.637.439 zł z tego: dochody bieżące w wysokości 9.315.439 zł
dochody majątkowe w wysokości 322.000 zł - wydatki: 9.497.439 zł z tego : wydatki bieżące w wysokości
9.094.304 zł wydatki majątkowe w wysokości 403.135 zł wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze
źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 144.119 zł. - nadwyżka : 140.000 zł - rozchody:
140.000 zł W okresie sprawozdawczym dokonano dwudziestu dwóch zmian budżetu, w tym dwanaście zmian
dokonał Wójt Gminy i dziesięć zmian dokonała Rada Gminy. W wyniku dokonywanych zmian budżet gminy,
na koniec 2012 roku przedstawiał się następująco: - dochody: 10.716.199,58 zł w tym: dochody bieżące
w wysokości 10.376.652,17 zł dochody majątkowe w wysokości 339.547,41 zł - wydatki: 10.576.199,58 zł w
tym: wydatki bieżące w wysokości: 10.015.118,17 zł z tego kwota 3.966.885,85 zł to wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe w kwocie 561.081,41 zł, wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki
pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 239.105,54 zł. W okresie
sprawozdawczym plan dochodów i wydatków budżetu gminy zwiększył się o 1.078.760,58 zł, tj. o 10,07% .
Dochody budżetu: Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 10.716.199,58 zł i
został wykonany w kwocie 10.695.133,13 zł tj. w 99,80%. Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów
gminy za 2012 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1.
Dział 010 ,,ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” Dochody wykonano w 100%. Plan 318.611,19 zł wykonano
318.611,19 zł. Kwota ta stanowi dotację celową od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na
wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej.
Dział 020 ,,LEŚNICTWO” Dochody wykonano w 252,62%. Plan 3.000 zł, a wykonanie 7.578,67 zł.
Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.
Dział 150 ,,PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE” Dochody wykonano w 100%. Plan 10.400 zł
wykonano w kwocie 10.400 zł. W tym dziale otrzymano dotację z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dotacja z Ministerstwa Gospodarki na
realizację zadań przyjętych w ,,Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
Dział 600 ,,TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” Dochody wykonano w 100%. Plan 100.000 zł wykonano
w kwocie 100.000 zł. W tym dziale otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie wykonania zadania pod nazwą ,,przebudowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych Grużajny – Nawty III etap”.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
–2–
Poz. 1508
Dział 700 ,,GOSPODARKA MIESZKANIOWA” Dochody wykonano w 46,98%. Plan 302.500 zł.
Wykonanie 142.104,63 zł. Są to dochody z tytułu: • wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste 7.391,24
zł; • dochody z najmu lokali 65.899,21 zł; • dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 3.817 zł; •
dochody ze sprzedaży składników majątkowych 63.940,13 zł; • odsetki od nieterminowych wpłat –1.057,05 zł.
Dział 750 ,,ADMINISTRACJA PUBLICZNA” Dochody wykonano w 99,48%. Plan 184.365 zł.
Wykonano 183.405,71 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie 17.335 zł). Dochody te to różne opłaty, tj. wpływy z różnych usług,
opłaty administracyjne, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, darowizny, refundacja z PUP Elbląg
w kwocie 101.605,84 zł i inne.
Dział 751 „ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” Dochody wykonano w 99,97%. Plan 580 zł. Wykonanie
579,84 zł ( dotacje celowe na utrzymanie stałego rejestru wyborców).
Dział 756 ,,DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ” Na plan 2.742.114 zł wpłynęło
2.919.246,22 zł, tj. 106,46 %. Z tego:
1) wpływ z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
- podatek od nieruchomości: na plan 693.000 zł, wykonanie 706.197 zł; 101,90%,
- podatek rolny: na plan 343.000 zł, wykonanie 428.819,34 zł, 125,02%,
- podatek leśny: na plan 92.000 zł, wykonanie 91.900 zł; 99,89%,
- podatek od środków transportowych: na plan 5.300 zł, wykonanie 4.896 zł; 92,38%,
- podatek od działalności gospodarczej na plan 2.000 zł, wykonanie 6 zł; 0,30%
- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 23.000 zł, wykonanie 24.602 zł; tj. 106,97%.
2) wpływy z podatków od osób fizycznych:
- podatek od nieruchomości: na plan 157.000 zł, wykonanie 221.100,35 zł; 140,83%,
- podatek rolny: na plan 739.000 zł, wykonanie 781.828,96 zł; 105,80%,
- podatek leśny: na plan 4.600 zł, wykonanie 5.107,93 zł; 111,04%,
- podatek od środków transportowych: na plan 4.900 zł, wykonanie 6.425 zł; 131,12%,
- podatek od spadków i darowizn: na plan 0 zł, wykonanie 3.160 zł
- wpływy z opłaty targowej: na plan 1.000 zł, wykonanie 30 zł; 3%
- podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 25.000 zł, wykonanie 32.407 zł; 129,63%,
- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 8.135 zł, wykonanie 11.504,87 zł; 141,42%.
Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości
13.023 zł, opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 29.771,70 zł, wpływy z tytułu innych lokalnych
opłat 48.941,94 zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 2.000 zł, wykonanie 2.810,13 zł;
tj.140,51% oraz podatek od osób fizycznych na plan 521.179 zł, wykonanie 506.715 zł; 97,22%. Na dzień 31
grudnia 2012 roku zaległości w podatkach stanowią kwotę 122.535,40 zł. W stosunku do podatników opieszale
realizujących obowiązek podatkowy zostały wdrożone kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie
realizacji niektórych źródeł dochodów.
Dział 758 ,,RÓŻNE ROZLICZENIA'' Dochody w tym dziale wykonano w 100,01%. Plan 3.898.936,85
zł, wykonanie 3.899.353,37 zł. Są to:
- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2.366.400 zł, wykonanie 2.366.400 zł; 100,00%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1.479.412 zł, wykonanie 1.479.412 zł, 100,00%.
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin – wykonanie 3.619 zł
- odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych i odsetki od lokat O/N –
plan 20.000 zł, wykonanie 16.797,52 zł, 83,99%,
- zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2011 w wysokości plan
i wykonanie w kwocie 33.124,85 zł.
Dział 801 ,,OŚWIATA I WYCHOWANIE'' Dochody wykonano w 117,64%. Plan 510 zł. Wykonanie
599,96 zł. Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, 5% wynagrodzenia z podatku
dochodowego za terminowe przekazywanie.
Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA” Dochody wykonano w 99,77 % Plan 2.775.157 zł. Wykonanie
2.768.726,74 zł. Są to przede wszystkim dotacje w łącznej kwocie 2.742.263,29 zł. Poza tym są to wpływy
z usług, dochody z funduszu alimentacyjnego należne gminie oraz dochody ze Starostwa Powiatowego
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
–3–
Poz. 1508
w Elblągu na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej w Godkowie w kwocie 4.500 zł oraz wpływ
dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne w kwocie 11.240,16 zł.
Dział 853 „ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” Dochody
wykonano w 93,04 %. Plan 239.165,54 zł. Wykonanie 222.521,21 zł. Są to środki otrzymane w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty:
1) Projekt realizowany przez Gimnazjum w Dobrym pn: ,,Zajęcia dodatkowe w nauce pomagają, wyniki
testów kompetencji podwyższają i do udziału w konkursach zachęcają”.
2) Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie pn. ,,Czas na aktywność
w Gminie Godkowo’’.
3) Projekt realizowany przez Szkoły Podstawowe: Bielica i Godkowo pn: ,,Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Godkowo”.
Dział 854 ''EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA'' Dochody wykonano w 93,09 %. Plan
125.860 zł. Wykonanie 117.163,40 zł. Są to odsetki dopisane do rachunków bankowych szkół oraz dotacja na
stypendia szkolne i wyprawki dla uczniów szkół podstawowych w łącznej kwocie 117.128,80 zł.
Dział 900 ''GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA'' Dochody wykonano
w 32,28%. Plan 15.000 zł. Wykonanie 4.842,19 zł. Są to dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski
za ochronę środowiska i opłaty produktowej. Stan należności gminy z tytułu zaległości na dzień 31 grudnia
2012 r. wynosi narastająco 287.723,42 zł, z tego:
- 9,59 zł z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- 296,35 zł z tytułu opłat adiacenckich,
- 14.790,55 zł z dzierżawy mienia komunalnego oraz umów o podobnym charakterze,
272.626,93 zł zaległości podatkowe w tym:
- 1.746,80 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 4.702,90 zł – podatek rolny od osób prawnych,
- 32.059,66 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 128.302,74 zł - podatek rolny od osób fizycznych,
- 707,77 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 750 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 304 zł – podatek od czynności cywilno-prawnych
- 47.534,06 zł – zabezpieczenia hipoteczne osoby fizyczne,
- 56.519 zł – odsetki zabezpieczone hipotecznie osoby fizyczne.
Wydatki budżetu: Plan wydatków, po zmianach wyniósł 10.576.199,58 zł i został wykonany w kwocie
10.012.807,72 zł, co stanowi 94,67 % uchwalonego planu. Zestawienie wielkości planowanych i wykonanych
wydatków w pełnej szczegółowości pokazuje załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. W wykonanych
wydatkach ogółem w 2012 r.:
- wydatki bieżące stanowiły kwotę 10.015.118,17 zł, tj. 94,70 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe wyniosły 561.081,41 zł tj. 5,31 % wydatków ogółem.
W wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły plan
3.966.885,85 zł wykonanie 3.868.543,92 zł, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły plan
2.395.968,31 zł wykonanie 2.207.006,87 zł. Kwoty wydatków przedstawiały się w następujący sposób:
Dział 010 ,,ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” Wydatki zostały wykonane w 99,04 %. Plan wydatków
358.211,19 zł wykonano w kwocie 354.771,84 zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki na: kwota
11.560,65 zł została wydatkowana na melioracje wodne na terenie gminy w miejscowościach: Szymbory,
Godkowo, Plajny, Dąbkowo, kwotę 24.600 zł przekazano na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego oraz kwotę 318.611,19 zł, która została wydatkowana na wypłatę rolnikom zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Dział 150 ,,PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE” Wydatki wykonano w 100%. Plan i wykonanie
wydatków w kwocie 13.000 zł. Kwota ta została zapłacona wykonawcy za program ,,Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032”. W dziale tym kwota 10.400 zł stanowiła dotacja otrzymana od Ministra
Gospodarki.
Dział 600 ,,TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” Wydatki wykonano w 67,97%. Plan 510.547,41 zł wykonano
w kwocie 349.354,33 zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki między innymi na: kwotę 10.000 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
–4–
Poz. 1508
przekazano dotację dla powiatu na zakupy inwestycyjne – dofinansowanie kosztów naprawy drogi Nr 1171
Słobity, Stojpy, Cieszyniec do drogi wojewódzkiej Nr 513 o łącznej długości 2,1 km. Zadanie realizowane
wspólnie z powiatem elbląskim oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Młynary. Kwota 19.114,20 zł została zapłacona za zimowe utrzymanie dróg gminnych, kwotę 4.942,50 zł
zapłacono za zajęcie pasa drogowego zgodnie z otrzymanymi decyzjami, kwotę 11.000 zł wydatkowano na
usługi remontowe dróg gminnych: Łępno - kolonia Łępno, Ząbrowiec – Zimnochy, Godkowo, Ząbrowiec.
Kwotę 6.765 zł wydatkowano na zakup zamiatarki ciągnikowej do miejscowości Miłosna. Kwotę 505,70 zł
przeznaczono na zakupy bieżące na utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy. W tym dziale
został wykonany III etap drogi gminnej Grużajny – Nawty o długości 0,816 km na łączną kwotę 247.809,67 zł
w tym otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100.000 zł oraz kwota 14.821,50 zł została
zapłacona za dokumentację techniczną oraz podział na odcinki drogi Nawty – Skowrony. Kwotę 34.395,76 zł
wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych między innymi: roboty ziemne koparką, transport i zakup żwiru,
zakup kruszywa, przepustów, rur, trójników, teowników, cementu, odwodnienie dróg gminnych, równanie,
zbieranie poboczy i kopanie rowów - przy drogach.
Dział 700 ,,GOSPODARKA MIESZKANIOWA” Wydatki wykonano w 90,92 %. Plan 39.000 zł
wykonano w kwocie 35.457,18 zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki na: remont mieszkania w Ośrodku
Zdrowia w Godkowie w kwocie 10.752 zł, remonty bieżące mieszkań gminnym w miejscowościach: Burdajny,
Lesiska i Dobry w kwocie – 1.664,13 zł oraz kwotę 23.041,05 zł wydatkowano na decyzje o warunkach
zabudowy – 26 decyzji.
Dział 710 ,,DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” Wydatki wykonano w 83,43%. Plan 56.600 zł wykonano
w kwocie 47.223,49 zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki na: kwotę 11.839,98 zł wydatkowano na
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Godkowo sporządzony na podstawie
i według Uchwały Nr XXVII/74/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 grudnia 2011 obejmujący teren drogi
wojewódzkiej Nr 513 oraz drogi powiatowej Nr 09242 w Godkowie. Na opracowania geodezyjne
i kartograficzne wydatkowano kwotę 20.052,01 zł tj. podziały działek, ogłoszenia prasowe, działek
przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za zmiany, odpisy i założenia ksiąg wieczystych, wypisy z ewidencji
gruntów. Kwotę 4.200 zł wydatkowano na wycenę oświetlenia ulicznego na ternie gminy, oraz kwotę
11.131,50 zł wydatkowano na wycenę mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży.
Dział 750 ,,ADMINISTRACJA PUBLICZNA” Wydatki zostały wykonane w 93,25%. Plan 1.704.793,91
zł wykonanie w kwocie 1.589.783,45 zł. W dziale tym znajduje się utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego
między innymi: wydatkowana kwota 56.774,54 zł na Urzędy wojewódzkie tj. wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
W tym dziale otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej w kwocie 17.335 zł . Kwota 39.439,54 zł stanowi koszt własny. Kwota 57.361,38 zł została
wydatkowana na Radę Gminy. Na diety została wydatkowana kwota 54.587,50 zł oraz kwotę 2.773,88 zł
stanowiły koszty poniesione na usługi pozostałe, zakupy i materiały do obsługi rady. Kwota 1.160.698,99 zł
została wydatkowana na utrzymanie Urzędu Gminy. W kwocie tej zostały poniesione wydatki między innymi
na: kwota 825.417,92 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w roku 2012.
Ogólnie kwota 31.000 zł została wydatkowana na remonty bieżące Urzędu Gminy, w tym elewacja budynku
w kwocie 24.200,24 zł. Kwotę 22.999,77 zł wydatkowano na zakup samochodu ciężarowo-skrzyniowego
marki Volkswagen na potrzeby Urzędu Gminy. Kwota 24.613,42 zł stanowiła odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych. Kwotę 47.856,06 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia tj. na zakup
materiałów biurowych, tonerów do drukarek, papier, środki czystości, akcesoria komputerowe: monitor do kasy
w Urzędzie Gminy oraz skaner do referatu GKiŚ, opał – 2.559,40 zł , grzejniki do pokojów w Urzędzie Gminy
– 1.943,09 zł, abonament LEX – 6.263,55 zł czasopisma i prenumeraty, tablicę informacyjną do Urzędu Gminy
–2.512,61 zł, opony do samochodu Renault – 1.800 zł oraz zakup paliwa. Kwotę 86.539,51 zł wydatkowano na
zakup usług pozostałych tj. zapewnienie ciągłości ośrodka danych i cyfrowy urząd – 2.250 zł, usługi
kominiarskie - 384,36 zł, obsługa prawna – 28.905 zł, przesyłki pocztowe – 18.366,08 zł, usługi informatyczne
– 19.698 zł, opieka autorska Zeto – 12.879,71 zł, abonament BIP – 2.662,68 zł. Kwotę 63.656,49 zł stanowiły
opłaty za: zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi internetowe, opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia mienia gminnego, oraz szkolenia pracowników. Kwotę 78,70 zł
poniesiono na zwroty za przejazdy na komisje poborowe. Kwotę 314.869,84 zł wydatkowano na pozostałą
działalność. W dziale tym wydatkowano między innymi na: 2.000 zł przekazano na organizację powiatowych
dożynek dla Gminy Rychliki, kwota 26.300 zł została wydatkowana na diety sołtysów, kwota 195.774,31 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
–5–
Poz. 1508
w tym kwota 101.605,84 zł stanowiła zwrot kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy na poniesione koszty na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych. Kwotę 8.751,44 zł
stanowiły koszty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwotę 21.548 zł przeznaczono na
wypłatę inkasa dla sołtysów. W dziale tym również wydatkowano na: organizację dożynek gminnych, zakup
paliwa i części do ciągnika, artykuły do magazynu gminnego, tablice dla sołtysów, koszty egzekucyjne, wpisy
do hipotek przymusowych, rejestracja samochodu, badania okresowe pracowników.
Dział 751 ,,URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” Wydatki zostały wykonane w 99,97 %. Plan 580 zł
wykonano w kwocie 579,84 zł. W dziale tym wykonano wydatki na utrzymanie stałego rejestru wyborców.
Otrzymano dotacje w kwocie 579,84 zł.
Dział 754 ,,BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” Wydatki
zostały wykonane w 86,84%. Plan 94.800 zł wydatkowano w kwocie 82.319,80 zł. W dziale tym wydatkowano
między innymi: kwotę 5.000 zł przekazano na fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu
z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Godkowie, kwotę 2.000 zł przekazano dla Wojewódzkiej Komendy
Policji w Olsztynie na sztandar, 3.000 zł przekazano dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Elblągu na
ubezpieczenie samochodów strażackich, 10.624,67 zł wydatkowano na zakup bramy garażowej do budynku
OSP Godkowo gdzie znajdują się samochody strażackie. Pozostałe koszty w tym dziale zostały przeznaczone
między innymi na: zakup paliwa do samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych: Godkowo, Skowrony,
Dobry, Osiek, Grądki, ubezpieczenia samochodów strażackich, wynagrodzenie dla kierowców Ochotniczych
Straży Pożarnych, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych.
Dział 757 ,,OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” Wydatki zostały wykonane w 96,39%. Plan 31.000 zł
wydatkowano w kwocie 29.880,76 zł. W dziale tym zostały zapłacone odsetki od pożyczki wziętej
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na kanalizację
i oczyszczalnię ścieków w miejscowości Godkowo w roku 2010.
Dział 758 ,,RÓŻNE ROZLICZENIA” Wydatki wykonano w 38,31%. Plan 41.735 zł wydatkowano kwotę
15.990,58 zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki między innymi na: prowizje bankowe w kwocie
6.630,48 zł pobierane przez bank, kwota 3.135 zł została przekazana do związku gmin w Ostródzie, oraz kwota
6.225,10 zł została przekazana jako składki członkowskie: Łączy nas Kanał Elbląski – 1.200 zł i składka
członkowska do Związku Gmin Czyste Środowisko w Ostródzie w kwocie 5.025,10 zł. Kwota 25.000 zł
nie została wykorzystana, która była zabezpieczona na zarządzenie kryzysowe jako rezerwa.
Dział 801 ,,OŚWIATA I WYCHOWANIE” Wydatki wykonano w 97,19%. Plan 3.084.301 zł
wydatkowano kwotę 2.997.503,24 zł. Szkoły podstawowe w Bielicy i Godkowie kwota wydatkowano
stanowiła 1.741.301,69 zł. Największe koszty stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 85,80%
w Szkole Podstawowej w Bielicy oraz 83,37% w Szkole Podstawowej w Godkowie całego planu. Wydatki
w Szkole Podstawowej w Bielicy: stypendia dla uczniów w kwocie 1.419 zł, zakup opału do szkoły –
19.494,91 zł, środki czystości – 2.078,47 zł, zakupy pozostałe takie jak: materiały papiernicze, znaczki
pocztowe, akcesoria komputerowe, bojler do kuchni, druki akcydensowe, tablice informacyjne, zakup
wężownicy, i innych materiałów. Na pomoce dydaktyczne w szkole wydatkowano kwotę 880,17 zł a za energię
i wodę zapłacono kwotę 9.014,46 zł. Wywóz nieczystości stałych i ciekłych w kwocie 936 zł, usługi
kominiarskie w kwocie 266,16 zł. Za opiekę autorską programów 2.558,96 zł. Wydatki w Szkole Podstawowej
w Godkowie: kwotę 3.185 zł stanowiły stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, zakup
opału do szkoły w kwocie 36.755,99 zł, środki czystości 2.834,48 zł, materiały i urządzenia gospodarcze
w kwocie 4.978,97 zł , zakup ław i łączników kominiarskich na dach szkoły w kwocie 1.1456,39 zł oraz inne
materiały takie jak: materiały papiernicze, zakup dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych i legitymacji,
znaczków pocztowych, zakup separatora tłuszczu, zakup obrzeży do chodnika, zakup akcesorii
komputerowych. Na pomoce dydaktyczne szkoła wydatkowała kwotę 1.983,86 zł, a na energię kwotę
12.952,41 zł. Kwotę 3.628,56 zł wydatkowano na wywóz nieczystości stałych, a usługi kominiarskie 423,12 zł.
Na programy wydatkowano kwotę 3.370,76 zł. Koszt oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
stanowił kwotę 157.468,39 zł., gdzie najwięcej stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota 893.861,35 zł została wydatkowana przez
Gimnazjum w Dobrym. Kwotę 4.000 zł wydatkowano na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
zakup słomy i węgla – 26.380 zł , zakup terakoty na parter do gimnazjum – 1.158,50 zł, zakup kosiarki
Husqvarna M 145 – 999,00 zł oraz inne zakupy poniesione między innymi na: środki czystości, materiały
gospodarcze, materiały papiernicze i biurowe, zakup dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, zakup
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
–6–
Poz. 1508
wyposażenia do kuchni, zakup sznura do pieca, zakup krzeseł do pokoju nauczycielskiego, zakup pompy
wodnej. Na pomoce dydaktyczne wydatkowano kwotę 1.700z,ł a na energię i wodę kwotę 18.748,98 zł.
W gimnazjum wykonano oświetlenie w sali gimnastycznej na kwotę 12.969 zł. Ponadto poniesiono koszty na
wywóz nieczystości stałych w kwocie 1.620 zł, i płynnych – 2.592 zł, obsługę informatyczną – 5.756,40 zł oraz
inne usługi takie jak: prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa serwisowa alarmu, przegląd i naprawę
gaśnic, programy komputerowe. Dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 189.735,06 zł. Kwota ta
została poniesiona na dowóz dzieci w kwocie: 183.625,71 zł oraz poniesiono koszty na dowóz dziecka do
Gimnazjum w Dobrym z miejscowości Klekotki oraz ubezpieczenia autobusu i przeglądy autobusu.
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli: na ten cel wydatkowano w Szkole Podstawowej w Godkowie,
Bielicy i Gimnazjum w Dobrym łącznie kwotę 7.240,59 zł. Pozostała działalność w szkołach i gimnazjum
została wykonana w kwocie 7.896,16 zł. Koszty to wyjazdy uczniów na zawody sportowe.
Dział 851 ,,OCHRONA ZDROWIA” Wydatki wykonano w 83,68%. Plan 78.087 zł wydatkowano kwotę
65.346,97 zł. W dziale tym planowane były wydatki na zwalczanie narkomani na plan 400 zł wydatkowano
zero złotych. Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 55.987 zł wydatkowano kwotę 51.457,53 zł. Koszty
poniesiono głównie na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej, która funkcjonowała do czerwca 2012 roku
oraz koszty Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 25.642,59 zł. Główne
koszty to: wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji, za
prowadzenie punktu konsultacyjnego, dofinansowanie do dożynek gminnych, organizacja widowiska
artystycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum, zakup mebli biurowych na
wyposażenie komisji. Kwotę 13.889,44 zł poniesiono na koszty utrzymania Ośrodka Zdrowia w Godkowie.
Największy wydatek stanowił zakup energii elektrycznej oraz drobne materiały na bieżące utrzymanie ośrodka.
Dział 852 ,,POMOC SPOŁECZNA” Wydatki wykonano w 99,03 %. Plan 3.402.678,44 zł wydatkowano
w kwocie 3.369.694,67 zł. Na domy pomocy społecznej w roku 2012 przekazano kwotę 204.709,43 zł. Kwotę
2.089.645,36 zł otrzymano i wydatkowano dotację na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej stanowiły kwotę 48.156,16 zł z tego otrzymana dotacja na ten cel stanowiła kwotę
45.875,75 zł. Kwota 2.280,41 zł została wykonana ze środków własnych przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Na zasiłki i pomoc w naturze GOPS wydatkował kwotę 282.743,82 zł z tego kwota 202.895,31 zł
to kwota otrzymanej dotacji. Kwota 79.848,51 zł została dołożona ze środków własnych. Na dodatki
mieszkaniowe wydatkowano kwotę 28.595,36 zł i jest to kwota na którą gmina nie otrzymuje żadnej dotacji.
Kwota 135.532,38 zł została wypłacona z dotacji przyznanej w roku 2012 i przeznaczona na wypłatę zasiłków
stałych. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie w roku 2012 została wydatkowana kwota
285.710,05 zł w tym otrzymana dotacja stanowiła kwotę 87.717 zł. Kwota 197.993,05 zł stanowiła koszty
własne. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały pokryte w 100% ze środków gminy
i stanowiły kwotę 9.840 zł. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano dotację i wydatkowano kwotę
26.097,90 zł. W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 229.446,18 zł w tym otrzymano dotację
w kwotach: 14.500 zł na wypłatę jednorazowych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, dotację na
dożywianie dzieci w kwocie 139.999,59 zł oraz dotacje na utrzymanie świetlicy środowiskowej i prac
społecznie użytecznych w kwocie 15.740,16 zł.
Dział 853 ,,POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” Wydatki
wykonano w 93,46%. Plan 254.600,63 zł wydatkowano w kwocie 237.325,27 zł. Kwotę 222.448,18 zł
otrzymano ze środków Wspólnej Polityki Rolnej. Realizowane były projekty unijne przez jednostki: Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Gimnazjum w Dobrym, Szkoły Podstawowe: Bielica i Godkowo. Szczegółowe
wydatki zostały opisane przez poszczególne jednostki i dołączone do wykonania budżetu za 2012 rok.
Dział 854 ,,EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” Wydatki wykonano w 94,75%. Plan
306.027 zł wykonano w kwocie 289.950,54 zł. W dziale tym koszty zostały poniesione między innymi na
utrzymanie świetlic szkolnych w łącznej kwocie 133.925,54 zł. Pomoc materialna dla uczniów została
wypłacona w kwocie 144.206 zł z tego 117.128,80 zł stanowiła dotacja na ten cel.
Dział 900 ,,GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” Wydatki wykonano
w 82,51%. Plan 349.138 zł wydatkowano w kwocie 288.077,55 zł. Kwotę 11.623,25 zł wydatkowano na
gospodarkę ściekową i ochronę wód. Kwota 10.373,25 zł została wydatkowana na oczyszczalnię ścieków
w miejscowości Stojpy oraz kwotę 1.250 zł przekazano jako dotację celową z budżetu na dofinansowanie
przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiek. Kwotę 27.875,92 zł przeznaczono na oczyszczanie
wsi. Koszty to wywóz nieczystości stałych. Kwota 174.825,87 zł została wydatkowana na oświetlenie uliczne
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
–7–
Poz. 1508
oraz konserwację tego oświetlenia na terenie gminy. Na zakład usług komunalnych przekazano kwotę
43.869,46 zł z tego kwota 13.869,46 zł stanowiła dopłatę do ceny wody i ścieków oraz kwota 30.399 zł została
przekazana na zakup środków trwałych: urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia rur oraz samochodu
dostawczo-ciężarowego. Kwotę 2.832 zł wydatkowano w rozdziale wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Kwotę 27.051,05 zł wydatkowano
w pozostałej działalności między innymi na: utrzymanie psów w schronisku, zakup karmy dla psów, zakup
klatek do przetrzymywania psów i chwytaka do łapania psów, zakup paliwa do wykaszarek i kosiarek będących
na wyposażeniu gminy oraz pił spalinowych oraz części do tych pił.
Dział 921 ,,KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” Wydatki wykonano
w 99,74%. Plan 194.000 zł wykonano w kwocie 193.496 zł. W dziale tym przekazano dotację podmiotową
z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 158.000 zł oraz kwotę 35.496 zł zapłacono za
dokumentację na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Godkowie – Zielony Amfiteat r.
Dział 926 ,,KULTURA FIZYCZNA I SPORT” Wydatki wykonano w 91,83 %. Plan 57.100 zł wykonano
w kwocie 52.434,21 zł. W dziale tym przekazano dotację celową z budżetu dla Klubu Żuraw w kwocie 35.000
zł. Pozostałe koszty to między innymi: stypendia dla najlepszych zawodników, zakup materiałów
i wyposażenia oraz koszty energii i koszty utrzymania boisk sportowych w miejscowościach: Godkowo,
Burdajny i Grądki.
Wydatki inwestycyjne i majątkowe zrealizowane w roku 2012
LP Rozdział Nazwa zadania
Plan
wydatków
Wykonanie na
31.12.2012 r
% wyk.
Planu
1. 60016
Modernizacja drogi gminnej Nawty-Grużajny (III etap)
200.00,00
200.00,00
100
2. 60016
Modernizacja drogi gminnej Nawty-Skowrony
210.547,41
62.631,17
29,75
3. 60016
Zakup zamiatarki na drogi
7.000
6.765,00
96,64
4. 60014
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na drogę Nr 1171 Słobity, Stojpy, Cieszyniec
do drogi wojewódzkiej Nr 513 o łącznej długości 2,1 km
10.000,00
10.000,00
100
5. 75023
Zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Urzędu Gminy
23.000,00
22.999,77
99,99
6. 75412
Zakup bramy garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie
11.000,00
10.624,67
96,59
7. 75814
Dofinansowanie drogi dojazdowej Ostróda-Czyste środowisko
3.135,00
3.135,00
100
8. 90001
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów oczyszczalni
30.000,00 zł
1.250,00
4,17
9. 90017
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
samorządowych zakładów budżetowych
30.399,00
30.399,00
100
10. 92109
Dokumentacja na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Godkowie - Zielony
Amfiteatr
36.00,00
35.496,00
98,60
zakupów
inwestycyjnych
dla
Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach w roku 2012
LP
1.
2.
3.
4.
NAZWA
JEDNOSTKI
W tym:
Wynagrodzenia
i poch.
Odpisy na
ZFŚS
Pozostałe
wydatki
972.550,60
925.833,04
756.900,78
42.331,00
126.601,26
wydatki projektowe
29.996,60
29.760,94
0,00
0,00
0,00
Szkoła Podstawowa
w Godkowie z tego:
1.172.892,94
1.156.857,90
919.937,68
50.596,00
186.324,22
wydatki projektowe
29.954,94
29.902,99
0,00
0,00
0,00
Gimnazjum
w Dobrym z tego:
1.040.711,00
1.008.577,21
719.913,90
45.794,00
242.869,31
wydatki projektowe
87.550,00
76.431,41
0,00
0,00
0,00
1.339.842,00
1.302.371,05
273.416,18
6.605,00
1.022.349,87
102.440,00
96.570,84
0,00
0,00
0,00
6.050.203,04
5.619.168,52
1.198.375,38
35.552,72
4.385.240,42
561.081,41
383.300,61
0,00
0,00
0,00
10.576.199,58
10.012.807,72
3.868.543,92
180.878,72
5.963.385,08
GOPS z tego:
Urząd Gminy z tego:
wydatki majątkowe
OGÓŁEM
WYDATKI
Wykonanie
31.12.2012
Szkoła Podstawowa
w Bielicy z tego:
wydatki projektowe
5.
Plan po
zmianach
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
–8–
Poz. 1508
Zatrudnienie: W ciągu całego 2012 r. pracowało średnio miesięcznie:
- w ramach robót interwencyjnych –3 osoby,
- robót publicznych - 7 osób,
- prac społecznie-użytecznych – 8 osób,
- stażu – 9 osób.
Koszty wynagrodzeń i pochodnych powyższych pracowników wyniosły 195.774,31 zł, z czego na 31 grudnia
2012 r. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował kwotę 101.605,84 zł. Zwroty są terminowe i zaległości
nie występują.
Wójt Gminy na bieżąco analizował wykonanie planu wydatków budżetu i czuwał, by nie przekroczono ich
limitów. Tam gdzie zachodziła uzasadniona konieczność poniesienia większych wydatków lub pojawiały się
wydatki nieprzewidziane, dokonywano zmian w uchwalonym planie.
Okres całego roku 2012 zamknięto bez wymagalnych zobowiązań, tj. takich, których termin płatności minął.
Ponadto w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. gmina dokonała spłaty w wysokości 140.000 zł
pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich na oczyszczalnię i kanalizację ścieków w miejscowości Godkowo
w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Rok 2012 zamknął się nadwyżką w kwocie 682.325,41 zł. Dochody ogółem, mimo wysokiego wykonania
w podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku rolnego od osób prawnych udało się je dobrze
zrealizować w kwocie 1.002.929,31 zł, tj. w 111,94% zakładanego planu. Szczególnie niekorzystne zmiany dla
budżetu objawiają się w spadku dochodów własnych tj. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, które
zostały wykonane w 31,97% zakładanego planu w roku 2012. Mimo spadku dochodów własnych wartość
stosowanych ulg, zwolnień obniżeń w podatkach lokalnych w stosunku do stawek ustawowych rośnie. Dodać
należy, że długotrwałe stosowanie preferencji postrzegane jest przez podatników jako przywilej, którego
odebranie jest szczególnie trudne i wywołuje opór społeczny. Trzeba szukać dodatkowych stałych źródeł
i zdawać sobie sprawę, że Gminy już nie stać na zrzekanie się należnych jej dochodów zagwarantowanych
w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tym bardziej, iż skutki liczone są do subwencji.
Z kolei wydatki wykonano w 94,67%, czyli w kwocie 10.012.807,72 zł. Wśród wydatków bieżących
największą pozycję zajmują wydatki oświatowe, zaraz za nimi najwięcej wydano na pomoc społeczną.
Wójt Gminy Godkowo
Janusz Ryszard Grzywalski
Załącznik Nr 1 do Informacji Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
Dział
Rozdział
§
010
01095
2010
020
02001
0750
150
15095
2020
600
60016
6260
700
70005
0470
Treść
Plan na 2012 r.
Wykonanie na
31.12.2012 r.
% wykonania
planu
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Przetwórstwo przemysłowe
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
Transport i łączność
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
318 611,19
318 611,19
318 611,19
318 611,19
318 611,19
318 611,19
100,00
100,00
100,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
7 578,67
7 578,67
7 578,67
252,62
252,62
252,62
10 400,00
10 400,00
10 400,00
10 400,00
10 400,00
10 400,00
100,00
100,00
100,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100,00
100,00
302 500,00
302 500,00
8 000,00
142 104,63
142 104,63
7 391,24
46,98
46,98
92,39
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
0750
0760
0077
0870
0910
750
75011
0690
0970
2010
75023
0690
0830
0970
75095
0960
0970
2460
751
75101
2010
756
75601
0350
75615
0310
0320
0330
0340
0910
75616
0310
0320
0330
0340
0360
0430
0500
0910
75618
0410
0480
0490
75621
0010
0020
758
75801
2920
75802
–9–
wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo
własności
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
Pozostała działalność
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty targowej
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
Poz. 1508
72 000,00
65 899,21
91,53
2 000,00
0,00
0,00
20 000,00
3 817,00
19,09
200 000,00
500,00
63 940,13
1 057,05
31,97
211,41
184 365,00
17 645,00
300,00
10,00
17 335,00
183 405,71
17 346,88
1,55
10,33
17 335,00
99,48
98,31
0,52
103,30
100,00
50 000,00
20 000,00
5 000,00
25 000,00
116 720,00
16 700,00
46 581,33
21 408,23
1 511,72
23 661,38
119 477,50
17 850,00
93,16
107,04
30,23
94,65
102,36
20,00
100 000,00
21,66
101 605,84
108,30
101,61
580,00
579,84
99,97
580,00
579,84
99,97
580,00
579,84
99,97
2 742 114,00
2 919 246,22
106,46
2 000,00
2 000,00
6,00
6,00
0,30
0,30
1 156 300,00
1 256 414,34
108,66
693 000,00
343 000,00
92 000,00
5 300,00
23 000,00
706 197,00
428 819,34
91 900,00
4 896,00
24 602,00
101,90
125,02
99,89
92,38
106,97
939 635,00
1 061 564,11
112,98
157 000,00
739 000,00
4 600,00
4 900,00
0,00
1 000,00
25 000,00
8 135,00
221 100,35
781 828,96
5 107,93
6 425,00
3 160,00
30,00
32 407,00
11 504,87
140,83
105,80
111,04
131,12
0,00
3,00
129,63
141,42
121 000,00
91 736,64
75,82
25 000,00
36 000,00
60 000,00
13 023,00
29 771,70
48 941,94
52,09
82,70
81,57
523 179,00
509 525,13
97,39
521 179,00
2 000,00
3 898 936,85
2 366 400,00
506 715,00
2 810,13
3 899 353,37
2 366 400,00
97,22
140,51
100,01
100,00
2 366 400,00
0,00
2 366 400,00
3 619,00
100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2750
75807
2920
75814
0920
2030
6330
801
80101
0690
0920
0970
80103
0970
80110
0920
0970
852
85212
0970
2010
0980
85213
2010
2030
85214
2030
85216
2030
85219
0920
0970
2030
85228
0830
85278
2010
85295
2010
2030
2320
853
85395
0920
2007
2009
854
85401
0970
– 10 –
terytorialnego
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin)
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wpływy z różnych opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wpływy z różnych dochodów
Gimnazja
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z
funduszu alimentacyjnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
gmin)
Ośrodki pomocy społecznej
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
gmin)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z usług
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
gmin)
Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Pozostałe odsetki
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej
Polityki Rolnej
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej
Polityki Rolnej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wpływy z różnych dochodów
Poz. 1508
0,00
1 479 412,00
1 479 412,00
53 124,85
20 000,00
15 577,44
3 619,00
1 479 412,00
1 479 412,00
49 922,37
16 797,52
15 577,44
100,00
100,00
93,97
83,99
100,00
17 547,41
17 547,41
100,00
510,00
325,00
0,00
30,00
295,00
35,00
35,00
150,00
10,00
140,00
2 775 157,00
2 093 814,00
599,96
393,45
79,00
32,25
282,20
35,40
35,40
171,11
17,31
153,80
2 768 726,74
2 095 967,97
117,64
121,06
0,00
107,50
95,66
101,14
101,14
114,07
173,10
109,86
99,77
100,10
500,00
2 090 019,00
1 503,87
2 089 645,36
300,77
99,98
3 295,00
4 818,74
146,24
46 027,00
35 474,00
45 875,75
35 334,00
99,67
99,61
10 553,00
10 541,75
99,89
202 906,00
202 895,31
99,99
202 906,00
202 895,31
99,99
136 043,00
136 043,00
135 532,38
135 532,38
99,62
99,62
87 927,00
160,00
50,00
87 717,00
87 881,68
164,68
0,00
87 717,00
99,95
102,93
0,00
100,00
5 040,00
5 040,00
26 100,00
26 100,00
4 236,00
4 236,00
26 097,90
26 097,90
84,05
84,05
99,99
99,99
177 300,00
14 800,00
170 239,75
14 500,00
96,02
97,97
140 000,00
139 999,59
100,00
22 500,00
15 740,16
69,96
239 165,54
239 165,54
60,00
212 450,80
222 521,21
222 521,21
73,03
197 763,05
93,04
93,04
26 654,74
24 685,13
92,61
125 860,00
35,00
35,00
117 163,40
34,60
34,60
93,09
98,86
98,86
93,09
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
85415
2030
900
90019
0690
– 11 –
Pomoc materialna dla uczniów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
gmin)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wpływy z różnych opłat
Dochody ogółem
Przychody ogółem, w tym:
Pożyczki:
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY
Poz. 1508
125 825,00
125 825,00
117 128,80
117 128,80
93,09
93,09
15 000,00
15 000,00
15 000,00
10 716 199,58
0,00
0,00
10 716 199,58
4 842,19
4 842,19
4 842,19
10 695 133,13
0,00
0,00
10 695 133,13
32,28
32,28
32,28
99,80
0,00
0,00
99,80
Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
Dział
Rozdział
§*
010
01008
4210
4300
01030
2850
01095
4110
4120
4010
4210
4300
4430
4370
150
15095
4300
600
60014
6620
60016
4170
4210
4270
4300
4430
6050
6060
60095
4210
700
70005
4170
4210
4270
4300
710
71004
4300
71014
4300
71095
4170
4300
750
75011
4010
Treść
Plan na
2012 r.
Wykonanie na
31.12.2012 r.
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Pozostała działalność
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Przetwórstwo przemysłowe
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień ( umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Drogi publiczne gminne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup usług pozostałych
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
358 211,19
13 000,00
1 000,00
12 000,00
26 600,00
26 600,00
354 771,84
11 560,65
874,00
10 686,65
24 600,00
24 600,00
%
wykonani
a planu
99,04
88,93
87,40
89,06
92,48
92,48
318 611,19
403,05
50,90
2 357,00
1 705,08
1 231,24
312 363,92
500,00
318 611,19
403,05
50,90
2 357,00
1 705,08
1 231,24
312 363,92
500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
510 547,41
10 000,00
10 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
349 354,33
10 000,00
10 000,00
100,00
100,00
100,00
68,43
100,00
100,00
498 547,41
10 000,00
14 000,00
11 000,00
41 000,00
5 000,00
410 547,41
7 000,00
338 848,63
7 414,00
11 526,69
11 000,00
34 569,27
4 942,50
262 631,17
6 765,00
67,97
74,14
82,33
100,00
84,32
98,85
63,97
96,64
2 000,00
2 000,00
39 000,00
39 000,00
1 800,00
1 000,00
12 200,00
24 000,00
56 600,00
12 000,00
12 000,00
24 100,00
24 100,00
20 500,00
4 700,00
15 800,00
1 704 793,91
58 022,93
44 094,00
505,70
505,70
35 457,18
35 457,18
1 752,00
1 000,00
9 664,13
23 041,05
47 223,49
11 839,98
11 839,98
20 052,01
20 052,01
15 331,50
4 200,00
11 131,50
1 589 783,45
56 774,54
42 880,80
25,29
25,29
90,92
90,92
97,33
100,00
79,21
96,00
83,43
98,67
98,67
83,20
83,20
74,79
89,36
70,45
93,25
97,85
97,25
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
4040
4110
4120
4210
4440
75022
3030
4210
4300
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4480
4700
6060
75045
3020
75095
2710
2820
3020
3030
3040
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4280
4300
4410
4430
4440
751
75101
4110
4120
4170
4210
754
75403
3000
75404
– 12 –
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Komisje poborowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Pozostała działalność
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Jednostki terenowe Policji
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Komendy wojewódzkie Policji
Poz. 1508
3 475,00
7 190,00
1 170,00
1 000,00
1 093,93
60 800,00
57 000,00
3 000,00
800,00
1 215 334,54
7 422,47
3 474,12
7 190,00
1 135,69
1 000,00
1 093,93
57 361,38
54 587,50
1 973,88
800,00
1 160 698,99
2 795,27
99,97
100,00
97,07
100,00
100,00
94,34
95,77
65,80
100,00
95,50
37,66
694 000,00
46 840,00
105 000,00
8 500,00
1 000,00
666 477,12
46 833,93
104 455,19
7 651,68
0,00
96,03
99,99
99,48
90,02
0,00
6 600,00
55 851,65
21 000,00
31 000,00
1 500,00
88 547,00
2 660,00
1 800,00
6 539,55
47 856,06
16 552,28
31 000,00
1 310,00
86 539,51
2 562,27
1 614,35
99,08
85,68
78,82
100,00
87,33
97,73
96,33
89,69
8 000,00
6 000,87
75,01
13 000,00
18 600,00
24 613,42
50 000,00
6 400,00
11 785,43
17 485,00
24 613,42
49 281,00
6 346,29
90,66
94,01
100,00
98,56
99,16
23 000,00
22 999,77
100,00
200,00
200,00
370 436,44
2 000,00
78,70
78,70
314 869,84
2 000,00
39,35
39,35
85,00
100,00
40 000,00
0,00
0,00
5 000,00
3 211,80
64,24
26 400,00
5 000,00
26 300,00
4 900,00
99,62
98,00
161 000,00
7 170,00
27 315,00
2 500,00
21 600,00
46 600,00
2 000,00
2 300,00
12 000,00
300,00
500,00
8 751,44
580,00
159 096,51
7 168,27
27 110,76
2 398,77
21 548,00
39 732,17
1 016,63
2 095,00
9 247,49
0,00
293,00
8 751,44
579,84
98,82
99,98
99,25
95,95
99,76
85,26
50,83
91,09
77,06
0,00
58,60
100,00
99,97
580,00
579,84
99,97
48,00
8,00
320,00
204,00
94 800,00
48,00
7,84
320,00
204,00
82 319,80
100,00
98,00
100,00
100,00
86,84
5 000,00
5 000,00
2 000,00
5 000,00
5 000,00
2 000,00
100,00
100,00
100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
3000
75411
3000
75412
3020
4110
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4420
4430
6060
75421
4210
4300
757
75702
8070
758
75814
4300
4430
6650
75818
4810
801
80101
3020
3240
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
80103
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4410
4440
80110
3020
3240
4010
4040
– 13 –
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Ochotnicze straże pożarne
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zarządzanie kryzysowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
papierów wartościowych oraz od krajowych
pożyczek i kredytów
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Stypendia dla uczniów
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty za usługi internetowe
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Gimnazja
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Stypendia dla uczniów
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Poz. 1508
2 000,00
3 000,00
3 000,00
84 300,00
10 000,00
2 000,00
3 000,00
3 000,00
72 319,80
5 149,22
100,00
100,00
100,00
85,79
51,49
300,00
14 000,00
25 000,00
7 500,00
1 000,00
4 500,00
3 000,00
500,00
500,00
7 000,00
11 000,00
166,01
13 329,20
23 076,27
5 703,05
0,00
4 500,00
2 967,38
102,00
0,00
6 702,00
10 624,67
55,34
95,21
92,31
76,04
0,00
100,00
98,91
20,40
0,00
95,74
96,59
500,00
300,00
200,00
31 000,00
31 000,00
0,00
0,00
0,00
29 880,76
29 880,76
0,00
0,00
0,00
96,39
96,39
31 000,00
29 880,76
96,39
41 735,00
16 735,00
7 200,00
6 400,00
3 135,00
15 990,58
15 990,58
6 630,48
6 225,10
3 135,00
38,31
95,55
92,09
97,27
100,00
25 000,00
25 000,00
3 084 301,00
1 792 657,00
73 049,00
0,00
0,00
2 997 503,24
1 741 301,69
71 374,18
0,00
0,00
97,19
97,14
97,71
4 685,00
1 120 984,00
86 051,00
212 606,00
29 440,00
10 456,00
90 300,00
3 500,00
28 300,00
4 700,00
2 800,00
25 700,00
2 630,00
3 350,00
4 604,60
1 104 846,82
86 033,37
206 824,58
26 006,62
9 990,00
86 493,07
2 864,03
21 966,87
2 479,18
1 750,00
20 107,62
2 382,56
2 829,73
98,28
98,56
99,98
97,28
88,34
95,54
95,78
81,83
77,62
52,75
62,50
78,24
90,59
84,47
2 250,00
8 500,00
82 956,00
400,00
1 149,46
6 643,00
82 956,00
0,00
51,09
78,15
100,00
0,00
160 253,00
9 850,00
157 468,39
9 477,48
98,26
96,22
110 508,00
8 356,00
21 430,00
3 149,00
1 000,00
200,00
5 760,00
918 224,00
39 300,00
109 054,89
8 294,76
20 850,06
3 031,21
999,99
0,00
5 760,00
893 861,35
38 491,82
98,69
99,27
97,29
96,26
100,00
0,00
100,00
97,35
97,94
4 000,00
559 500,00
41 224,00
4 000,00
548 350,37
41 223,71
100,00
98,01
100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
80113
4110
4170
4300
4430
80146
4300
4410
4700
80195
4300
851
85153
4170
4210
4300
85154
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4410
4440
4700
85195
4170
4210
4260
4270
4300
852
85202
4330
85212
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4370
4410
4440
4700
85213
2910
– 14 –
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty za usługi internetowe
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Dowożenie uczniów do szkół
Składki na ubezpieczenie społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
Poz. 1508
87 100,00
14 200,00
7 300,00
49 500,00
1 700,00
23 000,00
13 500,00
500,00
26 000,00
500,00
2 400,00
84 517,11
13 846,29
7 282,00
45 405,81
1 700,00
18 748,98
13 237,40
387,00
25 644,57
350,88
2 272,21
97,03
97,51
99,75
91,73
100,00
81,52
98,05
77,40
98,63
70,18
94,68
1 500,00
2 300,00
44 700,00
193 670,00
470,00
2 800,00
187 000,00
3 400,00
10 997,00
5 000,00
4 163,00
1 834,00
1 463,20
2 240,00
44 700,00
189 735,06
376,35
2 377,50
183 625,71
3 355,50
7 240,59
4 335,00
2 425,59
480,00
97,55
97,39
100,00
97,97
8 500,00
8 500,00
78 087,00
400,00
200,00
100,00
100,00
55 987,00
17 421,00
2 209,00
4 033,00
526,00
18 510,00
5 300,00
4 750,00
390,00
1 148,00
1 700,00
7 896,16
7 896,16
65 346,97
0,00
0,00
0,00
0,00
51 457,53
17 411,78
2 135,48
3 950,21
516,33
17 962,46
4 594,22
3 649,05
90,00
1 148,00
0,00
75,98
75,98
83,68
0,00
0,00
0,00
0,00
91,91
99,95
96,67
97,95
98,16
97,04
86,68
76,82
23,08
100,00
0,00
21 700,00
700,00
2 000,00
12 000,00
2 000,00
5 000,00
3 402 678,44
207 260,00
207 260,00
13 889,44
700,00
2 000,00
9 833,61
79,67
1 276,16
3 370 312,67
204 709,43
204 709,43
64,01
100,00
100,00
81,95
3,98
25,52
99,05
98,77
98,77
2 090 019,00
2 089 645,36
99,98
2 027 318,00
27 367,90
2 153,00
5 245,00
443,00
4 800,00
11 097,17
7 979,00
2 000,00
2 027 196,40
27 364,06
2 152,68
5 239,83
442,90
4 800,00
10 855,46
7 979,00
2 000,00
99,99
99,99
99,99
99,90
99,98
100,00
97,82
100,00
100,00
87,00
1 093,93
435,00
86,10
1 093,93
435,00
98,97
100,00
100,00
48 379,41
48 156,16
99,54
2 202,41
2 202,41
100,00
84,91
98,20
98,69
65,84
86,70
58,27
26,17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
4560
4130
85214
3110
85215
3110
85216
2910
4560
3110
85219
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4370
4410
4430
4440
4700
85228
4170
4300
85278
3110
85295
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4370
4440
853
85395
2910
3110
4017
4019
4117
4119
4127
4129
4177
4179
4217
4219
– 15 –
naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
Świadczenia społeczne
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia społeczne
Zasiłki stałe
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Świadczenia społeczne
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Poz. 1508
150,00
78,00
52,00
46 027,00
292 906,00
45 875,75
283 361,82
99,67
96,74
292 906,00
28 720,00
28 720,00
165 261,03
28 518,03
283 361,82
28 595,36
28 595,36
164 750,41
28 518,03
96,74
99,57
99,57
99,69
700,00
700,00
136 043,00
297 958,00
1 650,00
135 532,38
285 710,05
1 098,70
99,62
95,89
66,59
184 080,00
14 758,00
31 120,00
4 300,00
9 180,00
5 500,00
29 630,00
3 000,00
177 852,77
14 736,26
30 194,72
3 586,54
8 004,61
4 261,59
29 275,82
2 875,75
96,62
99,85
97,03
83,41
87,20
77,48
98,80
95,86
1 000,00
6 000,00
5 740,00
2 000,00
434,40
6 000,00
5 740,00
1 648,89
43,44
100,00
100,00
82,44
16 040,00
9 840,00
61,35
15 840,00
200,00
26 100,00
26 100,00
230 035,00
208 941,00
9 791,00
1 545,00
2 279,00
335,00
1 259,00
3 820,00
500,00
700,00
9 840,00
0,00
26 097,90
26 097,90
229 446,18
208 849,08
9 772,64
1 518,78
2 189,20
305,58
992,94
3 818,62
439,03
695,31
62,12
0,00
99,99
99,99
99,74
99,96
99,81
98,30
96,06
91,22
78,87
99,96
87,81
99,33
865,00
254 600,63
254 600,63
4 659,09
865,00
237 325,27
237 325,27
4 659,09
100,00
93,21
93,21
100,00
10 836,00
57 844,07
4 547,78
16 658,49
1 899,47
2 226,10
258,88
38 448,16
6 415,25
53 502,46
9 272,93
10 218,00
55 816,53
4 416,67
15 683,73
1 794,87
2 185,54
253,94
37 861,66
6 311,75
50 856,54
8 918,37
94,30
96,49
97,12
94,15
94,49
98,18
98,09
98,47
98,39
95,05
96,18
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
4307
4309
4437
4439
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4410
4440
85415
2910
4560
3260
900
90001
4210
4300
6230
90003
4210
4300
90015
4210
4260
4270
4300
90017
2650
6210
90019
4210
4300
90095
4170
4210
4300
921
92116
2480
92109
6060
926
92605
2830
3250
4170
4210
4260
4300
– 16 –
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pomoc materialna dla uczniów
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Inne formy pomocy dla uczniów
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zakłady gospodarki komunalnej
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów
budżetowych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
Stypendia różne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
OGÓŁEM WYDATKI, w tym:
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
Poz. 1508
43 770,17
4 234,28
26,15
1,35
306 027,00
139 202,00
2 132,00
35 332,90
2 988,18
26,15
1,35
289 950,54
133 925,54
1 530,71
80,72
70,57
100,00
100,00
94,75
96,21
71,80
103 259,00
6 617,00
18 549,00
2 290,00
1 050,00
5 305,00
166 825,00
10 003,00
100 224,06
6 604,13
17 679,43
2 092,95
489,26
5 305,00
156 025,00
10 003,00
97,06
99,81
95,31
91,40
46,60
100,00
93,53
100,00
1 816,00
1 816,00
100,00
155 006,00
349 138,00
48 000,00
3 000,00
15 000,00
30 000,00
144 206,00
288 077,55
11 623,25
0,00
10 373,25
1 250,00
93,03
82,51
24,22
0,00
60,96
4,17
33 000,00
1 000,00
32 000,00
176 939,00
1 000,00
98 793,00
76 146,00
1 000,00
43 899,00
13 500,00
27 875,92
18,76
27 857,16
174 825,87
0,00
98 686,79
76 139,08
0,00
43 869,46
13 470,46
84,47
1,88
87,05
98,81
0,00
99,89
99,99
0,00
99,93
99,78
30 399,00
30 399,00
100,00
15 000,00
2 832,00
16,33
3 000,00
12 000,00
32 300,00
500,00
18 000,00
13 800,00
194 000,00
158 000,00
158 000,00
0,00
2 832,00
27 051,05
480,00
15 982,35
10 588,70
193 496,00
158 000,00
158 000,00
58,41
6,34
83,75
96,00
88,79
76,73
99,74
100,00
100,00
36 000,00
36 000,00
35 496,00
35 496,00
98,60
98,60
57 100,00
57 100,00
35 000,00
52 434,21
52 434,21
35 000,00
91,83
91,83
100,00
2 100,00
2 000,00
12 000,00
3 000,00
3 000,00
10 576 199,58
10 015 118,17
3 966 885,85
1 500,00
1 877,10
10 312,12
1 492,91
2 252,08
10 012 807,72
9 629 507,11
3 868 543,92
71,43
93,86
85,93
49,76
75,07
94,67
96,15
97,52
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 17 –
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
a) wydatki bieżące, w tym:
- na obsługę długu j.s.t.,
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
j.s.t.,
b) wydatki majątkowe,
- w tym wydatki inwestycyjne
ROZCHODY
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY
Poz. 1508
2 395 968,31
35 000,00
31 000,00
0,00
2 207 006,87
35 000,00
29 880,76
0,00
92,11
100,00
96,39
0,00
561 081,41
487 547,41
140 000,00
10 716 199,58
383 300,61
338 516,61
140 000,00
10 152 807,72
68,31
69,43
100,00
94,74
Załącznik Nr 3 do Informacji Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Godkowie za rok 2012.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie realizował zadania z zakresu pomocy społecznej
wynikające z ustaw, programów rządowych oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów. W roku 2012 z
różnorodnych form pomocy skorzystało 284 rodziny. Zostały przyznane 42 zasiłki stałe w tym 24 dla osób
samotnych i 18 dla osób pozostających w rodzinie, 114 zasiłków okresowych w tym 104 z tytułu bezrobocia.
Usługami opiekuńczymi w formie pomocy sąsiedzkiej było objętych 8 osób. Pomocą w formie opłacenia
dożywiania w szkołach zostało objętych 156 uczniów, z pozostałych form pomocy skorzystało 183 rodziny. W
Domach Pomocy Społecznej przebywało 10 osób. W roku 2012 dodatkowo realizowano pomoc dla osób, które
poniosły szkody w budynkach mieszkalnych w wyniku gradobicia, z pomocy skorzystało 9 rodzin na kwotę
26.097,90 zł, środki na w/w pomoc pochodziły z budżetu państwa. Z pomocy w formie zasiłku celowego w
ramach rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 142 rodziny. W okresie
wakacyjnym z wypoczynku letniego skorzystało 46 dzieci, z tego 21 dzieci z tytułu gradobicia, wyjazd był
finansowany przez Wojewodę, dzieci te otrzymały również wyprawki szkolne / plecaki z wyposażeniem/.Z
pomocy w ramach dodatków mieszkaniowych skorzystało 26 rodzin. Oprócz pomocy finansowej na bieżąco
była realizowana praca socjalna w szczególności pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, motywowanie do
podjęcia leczenia osoby uzależnione, motywowanie do samodzielnego rozwiązania trudnych sytuacji bytowych
poprzez aktywne poszukiwanie pracy. W realizacji tych działań GOPS współpracował z Powiatowym Urzędem
Pracy, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kuratorami zawodowymi i społecznymi
Sądu Rejonowego w Braniewie, Policją , Szkołami oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.
W ramach pomocy żywnościowej PEAD ośrodek współpracował ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń”. W
ramach partnerstwa GOPS ponosił koszty przyznanej żywności oraz koszty transportowe. W miesiącu czerwcu
została zakończona działalność Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Godkowie. Wyposażenie znajdujące
się w świetlicy przes zło na własność gminy. W ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej prowadzi obsługę techniczno- administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego
przez Wójta Gminy. W roku 2012 zostało wydanych 1280 decyzji administracyjnych. W Ośrodku było
zatrudnionych 7 osób obecnie jest 5 osób w tym 3 pracowników socjalnych z czego jeden pracownik jest
finansowany ze środków UE w ramach projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek.
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Małgorzata Hurman
Załączniki do sprawozdania:
Załącznik Nr 1 Wydatki zrealizowane w 2012 roku.
Załącznik nr 2 Dochody wykonane w 2012 roku
Załącznik nr 3 Projekt PO KL wraz z planem i wykonaniem w 2012 roku.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 18 –
Poz. 1508
Załącznik nr 1
Wydatki zrealizowane w 2012 roku.
Dział
Rozdział
§
Plan na 2012 r.
Wykonanie na 31.12.2012 r.
Ochrona zdrowia
25.987,00
25.814,94
%
wykonania planu
99,34
4010
4040
4110
4120
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
25.987,00
17.421,00
2.209,00
3.483,00
476,00
25.814,94
17.411,78
2.135,48
3.400,21
472,22
99,34
99,95
96,67
97,62
99,21
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
800,00
800,00
100,00
4300
Zakup usług pozostałych
360,00
357,25
99,24
4410
Podróże służbowe i krajowe
90,00
90,00
100,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
851
85154
852
Treść
1.148,00
1.148,00
100,00
1 211.415,00
207.260,00
207.260,00
1 179.985,27
204.709,43
204.709,43
97,41
98,77
98,77
10.553,00
10.541,75
99,89
10.553,00
292.906,00
10.541,75
283.361,82
99,89
96,74
292.906,00
28.720,00
28.720,00
136.043,00
136.043,00
297.958,00
1.650,00
184.080,00
14.758,00
31.120,00
4.300,00
9.180,00
283.561,82
28.595,36
28.595,36
135.532,38
135.532,38
285.710,05
1.098,70
177.852,77
14.736,26
30.194,72
3.586,54
8.004,61
96,81
99,57
99,57
99,62
99,62
95,89
66,59
96,62
99,85
97,03
83,41
87,20
3020
4010
4040
4110
4120
4210
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające
w zajęciach centrum integracji społecznej
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
Świadczenia społeczne
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia społeczne
Zasiłki stałe
Świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
4260
4300
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
5.500,00
29.630,00
4.261,59
29.275,82
77,48
98,80
4370
3.000,00
2.875,75
95,86
4410
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podróże służbowe i krajowe
1.000,00
434,40
43,44
4430
Rożne opłaty i składki
6.000,00
6.000,00
100,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
5.740,00
5.740,00
100,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
2.000,00
1.648,89
82,44
16.040,00
15.840,00
200,00
9.840,00
9.840,00
0,00
61,35
62,12
0,00
3110
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Świadczenia społeczne
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
26.100,00
26.100,00
195.835,00
175.000,00
26.097,90
26.097,90
195.596,58
174.999,48
99,99
99,99
99,88
100,00
4010
4040
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
9.791,00
1.545,00
9.772,64
1.518,78
99,81
98,30
4110
4120
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
2.279,00
335,00
2.189,20
305,58
96,06
91,22
4210
4260
4300
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
1.000,00
3.820,00
500,00
992,94
3.818,62
439,03
99,29
99,96
87,81
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
700,00
695,31
99,33
865,00
865,00
100,00
1 237 402,00
1 205 800,21
97,45
85202
4330
85213
4130
85214
3110
85215
3110
85216
3110
85219
85228
4170
4300
85278
3110
85295
4440
OGÓŁEM WYDATKI
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Małgorzata Hurman
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 19 –
Poz. 1508
Załącznik nr 2
Dochody wykonane w 2012 roku
Dział
Rozdział
§
Treść
5.250,00
4.400,68
%
wykonania
planu
83,82
Ośrodki pomocy społecznej
210,00
164,68
78,42
0920
Pozostałe odsetki
160,00
164,68
102,93
0970
Różne dochody
50,00
0,00
0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
5.040,00
4.236,00
84,05
Wpływy z usług
5.040,00
4.236,00
84,05
DOCHODY OGÓŁEM
5.250,00
4.400,68
83,82
852
Plan na 2012 r
Pomoc społeczna
85219
85228
0830
Wykonanie na
31.12.2012 r.
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Małgorzata Hurman
Załącznik nr 3
Projekt PO KL wraz z planem i wykonaniem w 2012 roku
Projekt systemowy pt. „ Czas na aktywność w Gminie Godkowo”, nr POKL 07.01.01-28-279/09
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków
budżetu państwa realizowany na podstawie aneksu umowy nr POKL 07.01.01-28-279/09-03
Cel główny projektu: Wzrost kompetencji społecznych i zawodowych u 12 osób bezrobotnych do końca 2012
roku.
Działania w ramach projektu:
Z 12 os. (10K i 2M) bezrobotnymi zawarto kontrakty socjalne, w ramach których:
skierowano Beneficjentów Ostatecznych do Klubu Integracji Społecznej
uczestnicy objęci byli wsparciem specjalistów: psycholog ( trening kompetencji i umiejętności społecznych,
trening twórczej aktywności); doradca zawodowy (warsztaty aktywizacji zawodowej z zakresu aktywnego
poszukiwania pracy wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania); prawnika (grupowe
poradnictwo prawne)
Grupa 6K wzięła udział w warsztatach rękodzielnictwa Decoupage w wymiarze 40 godz.
Przeprowadzono szkolenia zawodowe:
- Stylizacja paznokci – 3K
- Operator wózka jezdniowego - widłowego wraz z wymianą butli – 4K/1M
Dodatkowo: uczestnikom zapewniono serwis kawowy, poczęstunek i catering podczas zajęć. Uczestnicy wzięli
udział w wyjeździe do kina wraz z uroczystą kolacją oraz uczestniczyli w uroczystym spotkaniu wigilijnym –
podsumowującym projekt. Udział Beneficjentów Ostatecznych w warsztatach i szkoleniach zawodowych
poparto odpowiednimi zaświadczeniami po ich zakończeniu. Realizacja projektu przyczyniła się do integracji
BO, wzrostu samooceny i wiary we własne siły uczestników projektu, zwiększając tym samych ich zdolności
komunikacyjne. Beneficjenci nabyli umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych, poszerzyli swoją wiedzę
w dziedzinie aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe.
Kontynuowano zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego, finansowanego z UE, który wraz z dwoma
dotychczasowymi pracownikami socjalnymi świadczył pracę socjalną i upowszechniał instrumenty aktywnej
integracji. Wypłacono dodatki specjalne dla dwóch dotychczas zatrudnionych pracowników socjalnych oraz dla
członków Zespołu Zarządzającego.
DOCHODY
Plan dochodów na 2012 rok wynosił – 60, 00 zł, wykonano – 73,03 zł, tj. – 121,77%. Dochodami są odsetki
zgromadzone na rachunku jednostki.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 20 –
Poz. 1508
WYDATKI
Plan wydatków po zmianach na 2012 rok wynosił – 102.440,00 zł, zaś wykonanie – 96.570,84 zł, tj. –
94,27%. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
Dz.
Rozdz.
§
853
85395
3110
4017
4019
4117
4119
4127
4129
4177
4179
4217
4219
4307
4309
4437
4439
Treść
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Plan
2012 r.
102.440,00
102.440,00
10.836,00
45.480,82
2.366,03
8.358,90
434,85
1.076,60
56,00
2.970,50
154,50
1.140,66
33,19
28.045,17
1.459,28
26,15
1,35
Wykonanie
Wskaźnik
2012 r.
w%
96.570,84
94,27
96.570,84
10.218,00
43.664,58
2.271,62
7.816,58
406,56
1.058,79
55,07
2.970,50
154,50
452,29
23,50
26.093,63
1.357,72
26,15
1,35
Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne kształtował się na poziomie 60.898,20 zł natomiast
wykonanie wyniosło 58.398,20 zł tj. 95,90% natomiast w stosunku do całego planu wydatków stanowiło
57,01%. Pozostałe wydatki wyniosły – plan 41.541,80 zł, wykonanie 38.172,64 tj. 91,89%, w stosunku do
całego planu wydatków wynosiło 37,26%. Wszystkie zobowiązania za zakup materiałów i usług, podatek
dochodowy od osób fizycznych, jak i składki ZUS regulowane były terminowo. Na dzień 31-12-2012 r. brak
zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu.
Sporządził: Główna Księgowa Anna Tanona
Godkowo, dnia 25.02.2013 r
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Małgorzata Hurman
Załącznik Nr 4 do Informacji Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej
Gminy Godkowo za rok 2012
Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie gminy
Godkowo, wpisaną do rejestru instytucji prowadzonego przez organizatora. Bibliotece podlegają świetlice
wiejskie znajdujące się na terenie gminy. Działalność Biblioteki opiera się na podstawie Statutu nadanego jej
przez organizatora. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych,
informacyjnych i kulturalnych oraz upowszechnianie wiedzy i kultury. W Bibliotece zatrudnione są 2 osoby:
kierownik oraz księgowa w wymiarze ½ etatu. W celu łatwiejszego dostępu mieszkańców do literatury
założono 3 punkty biblioteczne w miejscowościach : Dobry , Grądki i Skowrony , w których systematycznie
dokonuje się wymiany książek. W 2012 roku Biblioteka przeniosła się do lokalu po byłym przedszkolu co
spowodowało zdecydowaną poprawę warunków pracy i obsługi czytelników. Powierzchnia lokalu umożliwiła
wyodrębnienie pracowni komputerowej, działu popularno-naukowego i wypożyczalni z czytelnią. Jest też
miejsce na organizację spotkań i imprez dla użytkowników. Ponadto zakupiono nowy komputer na stanowisko
księgowej, pozyskano także jeden komputer i urządzenie wielofunkcyjne po byłej świetlicy socjoterapeutycznej
z Projektu PIAP. Obecnie punkt dostępu do Internetu mieści się w Bibliotece.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 21 –
Poz. 1508
I. Sprawy organizacyjne
- sporządzenie rocznych sprawozdań do GUS, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz
Urzędu Gminy
- sporządzenie planu pracy na rok następny
- uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez WBP oraz inne podmioty
- uczestnictwo kierownika Biblioteki w opracowywaniu strategii rozwoju gminy
- uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach z opiekunami świetlic wiejskich
- uczestnictwo kierownika Biblioteki w zespole ds. promocji gminy
- współpraca ze szkołami i innymi podmiotami w zakresie edukacji kulturalnej
- zakup środków czystości i innych artykułów do świetlic wiejskich
II. Zbiory biblioteczne, udostępnianie i upowszechnianie
Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 12.922 woluminy.
W 2012 roku wpłynęło łącznie 258 woluminów, w tym:
243 – zakup nowości do Biblioteki
15 - Biblioteka otrzymała w darze
W zakupie nowości bibliotecznych przeważała literatura piękna dla dorosłych oraz literatura dla dzieci i
młodzieży. Dotacja samorządowa na zakup książek wyniosła 3.000 tysiące złotych, a dotacja z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2.580 złotych. Łącznie zakup nowości wydawniczych wyniósł 5.580
złotych. Oprócz książek Biblioteka gromadzi także zbiory audiowizualne, elektroniczne, mapy i foldery.
Ważne miejsce w zbiorach Biblioteki zajmują regionalna, czyli różne wydawnictwa dotyczące naszego
regionu. Prenumerata obejmuje 20 tytułów w tym jeden dziennik regionalny. Czasopisma są przeglądane na
miejscu i wypożyczane do domu oraz do świetlic wiejskich.
Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych na zewnątrz w 2012 roku:
książki i czasopisma – 4648
zbiory audiowizualne - 33
Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych na miejscu – 589
Zarejestrowano 327 aktywnie wypożyczających czytelników, w tym 121 czytelników do lat 15. Na selekcję
przeznaczono 329 woluminów , były to książki bardzo zniszczone oraz przestarzałe i nieatrakcyjne dla
czytelników. Biblioteka prowadzi działania mające na celu upowszechnianie i rozwój czytelnictwa. Do
najważniejszych należą: działalność dwóch Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych i dla młodzieży
szkolnej, spotkania autorskie oraz zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla dzieci.
III. Działalność informacyjna
Biblioteka posiada pięć komputerów z dostępem do Internetu, przy czym z czterech mogą korzystać
użytkownicy, piąty zaś służy do katalogowania książek. Łącznie z komputerów i Internetu skorzystało 387
użytkowników, udzielono 371 informacji w oparciu o Internet i księgozbiór podręczny. Ważne miejsce w pracy
Biblioteki zajmuje obsługa studentów i osób uczących się. Na zapotrzebowanie tych osób prowadzone są
wypożyczenia międzybiblioteczne. Biblioteka jest administratorem strony internetowej gminy: Bazy Informacji
Lokalnej, która jest uzupełniana i aktualizowana na bieżąco. Biblioteka uczestniczy w Programie” Akademia
Orange dla Bibliotek”, którego celem jest edukacja i popularyzacja wykorzystania Internetu przez
użytkowników Bibliotek. Na zadanie to Biblioteka otrzymała grant w wysokości 234,10 zł.
IV. Zrealizowane zadania w 2012 roku
- Spektakle teatralne dla dzieci w wykonaniu aktorów z Teatru Art-re z Krakowa pt” Królowa śniegu” oraz
„ złota rybka”. Oba spektakle obejrzało razem 113 dzieci wraz z opiekunami.
- Konkurs dla mieszkańców gminy ”Tradycje Wielkanocne” na najładniejszą palmę, pisankę i najsmaczniejsze
ciasto wielkanocne. Na konkurs napłynęło 40 prac dorosłych, dzieci i młodzieży. Rozstrzygnięcie konkursu
odbyło się w Bibliotece i zgromadziło 18 osób.
- Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych i dla dzieci. Odbyło się 12 spotkań podczas ,
których omawiano przeczytaną wcześniej książkę. W Bibliotece działają dwa Dyskusyjne Kluby Książki dla
dorosłych i dla dzieci. Koordynatorem obu klubów jest kierownik Biblioteki, a patronat sprawuje Instytut
Książki
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 22 –
Poz. 1508
- Spotkanie z pisarką Katarzyną Enerlich zrealizowane ze środków Instytut Książki w ramach działającego w
Bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki. Autorka mieszkanka Warmii i Mazur barwnie opowiadała o swoich
książkachi fascynacji historią regionu.
- Wycieczka do Biblioteki dzieci z kl. I, zapoznanie z biblioteką, jej zbiorami, regulaminem, promocja
czytelnictwa wśród najmłodszych.
- Zorganizowanie imprezy w Bibliotece z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. W spotkaniu
uczestniczyło 43 dzieci z opiekunami, czytano opowieści o misiach, opowiedziano o genezie święta, śpiewano i
tańczono z ulubionym misiem- zabawką.
-Włączenie się Biblioteki w organizację Dnia Rodziny na Sportowo. Konkursy zręcznościowe dla dzieci –
uczestniczyło w nich 22 dzieci.
- Występ zespołu „Melodie z Godkowa” w Bibliotece połączone ze spotkaniem stowarzyszenia SCAL ,
pogadanka z cyklu „Spotkania na przyzbie”.
- Konkurs skierowany do mieszkańców gminy ”Magia Świąt Bożego Narodzenia” na najładniejszą kartkę,
szopkę oraz najsmaczniejszą potrawę wigilijną. W konkursie udział wzięło71 osób, a sfinansowano go ze
środków pozyskanych od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Świąteczne wystawy pokonkursowe w Bibliotece obejrzało 75 mieszkańców gminy.
Kierownik Biblioteki Publicznej
Gminy Godkowo
Anna Korzeniowska
Sprawozdanie opisowe z działalności świetlic wiejskich
w gminie Godkowo za rok 2012.
Na terenie gminy Godkowo działa 13 świetlic wiejskich, służą one mieszkańcom jako miejsca spotkań,
integracji i organizacji okolicznościowych imprez. Opiekunowie świetlic dbają o porządek , bezpieczeństwo
przebywających tam osób i organizują pracę w danej świetlicy.
Opiekunami świetlic są osoby zatrudnione w ramach stażów absolwenckich, prac interwencyjnych i innych
skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy. Świetlice podlegają Bibliotece Publicznej Gminy Godkowo i są
finansowane z dotacji samorządowej. Mieszkańcy i osoby uczęszczające do świetlic chętnie uczestniczą w
różnych akcjach i działaniach organizowanych przez Urząd Gminy lub inne podmioty działające na terenie
gminy.
Działalność świetlic wiejskich – zrealizowane zadania
- Kulig połączony z ogniskiem, zabawy na śniegu – zorganizowane w świetlicy wiejskiej w: Osieku, Bielicy
- Impreza okolicznościowa z okazji Dnia Kobiet zorganizowana przez opiekunów świetlic wiejskich w Bielicy,
Szymborach , Podągach, Dobrym, Ząbrowu, Skowronach.
- Zorganizowanie wyjazdu do kina z okazji Dnia Kobiet w świetlicy wiejskiej w Grądkach. W wyjeździe
uczestniczyło 30 pań.
- Zorganizowanie zabawy choinkowej dla dzieci- w trakcie zabawy słodki poczęstunek, gry, zabawy,
zgadywanki w następujących świetlicach: Burdajny, Szymbory, Grądki.
- Powitanie wiosny , topienie Marzanny, wspólne ognisko dla dzieci w świetlicach: Podągi, Skowrony,
Szymbory i w pozostałych.
- Świętowanie Dnia Matki i Dziecka w świetlicach wiejskich – występy artystyczne dzieci, przygotowywanie
upominków dla mam i poczęstunku – we wszystkich świetlicach
- Impreza z okazji Dnia Pluszowego Misia zorganizowana w świetlicy wiejskiej w Skowronach
- Spotkanie słowno-muzyczne z uczestnictwem Słwaka Pyrko na temat przeciwdziałania agresji, zgubnych
skutków nałogów itp. – świetlica wiejska w Skowronach
- Kurier Świętego Mikołaja – spotkanie dla dzieci z okazji Mikołajek, paczki od Fundacji „Przyjaciółka”
połączone z wigilią dla mieszkańców – świetlica w Skowronach
- Spotkanie z Mikołajem- paczki dla dzieci od Fundacji „Przyjaciółka” w Podągach
- Z okazji świąt „Jasełka„ w wykonaniu dzieci – występ dla mieszkańców w świetlicy w Godkowie
- Organizacja Dnia Seniora, występ zespołu śpiewaczego- spotkania dla seniorów w świetlicy wiejskiej w
Ząbrowcu , Bielicy , Szymborach , Grądkach , Osieku, Godkowie.
- Wieczór wróżb andrzejkowych zorganizowany w świetlicach wiejskich- Ząbrowiec, Osiek, Podągi
- Pożegnanie lata – impreza w świetlicy wiejskiej w Osieku i Grądkach: mecz rodzice – dzieci, pokazy
strażackie
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 23 –
Poz. 1508
V. Uczestnictwo opiekunów świetlic w Zimowych Igrzyskach Sportowych
Warsztaty z rękodzieła zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Szymborach i Osieku dla opiekunów świetlicnauka wykonywania ozdób świątecznych
Zajęcia z aerobiku w świetlicy wiejskiej w Godkowie- raz w tygodniu
Uczestnictwo w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego - rozgrywki odbywały się w okresie zimowym w
poszczególnych świetlicach wiejskich

Udział opiekunów świetlic i osób uczęszczających do świetlic w Tygodniu Sportu i

Gminnym Dniu Rodziny
Udział opiekunów świetlic wiejskich w akcji wiosennego sprzątania świata

Zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji

Uczestnictwo opiekunów świetlic wiejskich wspólnie z Radami Sołeckimi w konkursie

„Czym chata bogata” podczas Dożynek Gminnych
- Wykonywanie wieńców dożynkowych na Dożynki Gminne i Powiatowe
- Aktywne uczestnictwo w konkursach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną
Kierownik Biblioteki Publicznej
Gminy Godkowo
Anna Korzeniowska
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za okres 0d 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Paragraf/Wyszczególnienie
Plan na 2012 r. w zł
Wykonanie 2012 r. w zł
Kwota
%
158.000,00
158.000,00
100
2.580,00
2.580,00
100
Dotacja z Fundacji Orange
234,10
234,10
100
Pozostałe przychody
10,00
13,00
-
Przychody finansowe
50,00
25,53
51,06
-
1.000,00
-
160.874,10
161.852,63
100,60
5.218,63
5.218,63
-
Ogółem
166.092,73
167.071,26
100,58
WYDATKI ŚWIETLICE
WIEJSKIE
93.008,13
92.875,16
100,94
§ 4170 – Wynagrodzenia
bezosobowe
48.415,00
48.414.75
99,99
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia
społeczne
5.150,00
5.149,89
99,99
§ 4210 – Zakup mate r. i
wyposażenia
18.550,00
18.512,43
99,79
§ 4210 – Zakup mate r. i
wyposażenia –świetlica Bielica
nagroda Starostwo Powiatowe w
1.000,00
941,70
-
PRZYCHODY
Dotacja z UG Godkowo
Dotacja z Biblioteki Narodowej
Nagroda dla wsi Bielica za
wyróżnienie w konkursie Powiatu
Elbląskiego „Wieś z Inicjatywą”,
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Razem
Stan środków pieniężnych na B.O.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 24 –
Poz. 1508
Elblągu
§ 4260 – Zużycie energii i wody
8.650,00
8.628,63
99,75
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych
40,00
40,00
100
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
9.550,00
9.536,56
99,85
§ 4400 – Czynsz za lokal
1.560,00
1.560,00
100
93,13
91,20
97,92
WYDATKI BIBLIOTEKI
74.084,60
73.989,20
99,87
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe
39.100,00
39.083,89
99,95
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia
społeczne
8.100,00
8.078,36
99,73
§ 4120 – Składki Fundusz Pracy
931,00
930,91
99,99
§ 4170 – Wynagrodzenia
bezosobowe
550,00
550,00
100
§ 4210 – Zakup mate r. i
wyposażenia
6.400,00
6.351,09
99,23
§ 4240 – Zakup książek i pomocy
naukowych
5.593,00
5.593,00
100
§ 4260 – Zużycie energii i wody
135,00
134,45
99,59
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych
100,00
100,00
100
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
1.930,00
1.924,94
99,73
§ 4370 – Zakup usług telekom. tel.
stacjonarny
1.720,00
1.716,96
99,82
§ 4400 – Czynsz za lokal
7.872,00
7.872,00
100
420,60
420,60
100
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS
1.193,00
1.193,00
100
§ 4750 – Zakup akcesorii
komputerowych
40,00
40,00
100
166.092,73
166.864,36
100,46
-
206,90
-
§ 4410 – Krajowe podróże służbowe
§ 4410 – Krajowe podróże służbowe
Wydatki (świetlice + biblioteka)
Stan środków pieniężnych na B.Z.
Sporządził: Justyna Drzewiecka-Mały
Godkowo, dnia 2013-02-27
Kierownik
Biblioteki Publicznej
Gminy Godkowo
Anna Korzeniowska
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 25 –
Poz. 1508
Załącznik Nr 5 do Informacji Nr Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu za 2012 r.
SZKOŁA PODSTAWOWA W BIELICY
DOCHODY
Plan dochodów na 2012 r. wynosi - 145,00 zł, wykonano - 169,13 zł, tj.– 116,64 %. Dochodami szkoły są
wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również kapitalizacja
odsetek na rachunkach bankowych.
Plan i wykonanie dochodów w roku 2012
Dz.
Rozdz.
§
801
80101
0920
0970
80103
0970
853
85395
0920
854
85401
0970
Treść
Plan 2012
Wskaźnik %
140
125
10
115
15
Wykonanie
2012
157,47
144,07
11,87
132,20
13,40
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Oddziały
przedszkolne
w
szkołach
podstawowych
Wpływy z różnych dochodów
Pozostałe zadania z zakresu polityki
społecznej
Pozostała działalność
Pozostałe odsetki
Edukacyjna opieka społeczna
Świetlice szkolne
Wpływy z różnych dochodów
RAZEM
15
0
13,40
7,26
89,33
X
0
0
5
5
5
145
7,26
7,26
4,40
4,40
4,40
169,13
X
X
88,00
88,00
88,00
116,64
Uwag
i
112,48
115,26
118,70
114,96
89,33
WYDATKI
Plan wydatków po zmianach wynosił – 972.550,60 zł, wykonanie –925.833,04 zł tj. - 95,20 %.
Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:
rozdz. 80101 plan
821.679,00 wykonanie 783.754,12 tj. 95,38 % rozdz. 80103 plan 75.495,00 wykonanie
73.225,94 tj. 96,99 % rozdz. 80146 plan 4.834,00 wykonanie 1.224,29 tj. 25,33 % rozdz. 80195 plan
1.500,00 wykonanie 420,00 tj. 28,00 %
rozdz. 85395 plan
29.996,60 wykonanie 29.760,94 tj. 99,21 %
rozdz. 85401 plan
33.856,00 wykonanie 31.682,41 tj. 93,58 %
rozdz. 85415 plan
5,190,00 wykonanie
5.190,00 tj. 100,00 %
Największą część budżetu, wydatkowano na płace i pochodne od płac – § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 794.395,67 zł tj. 85,80% i Fundusz Świadczeń Socjalnych – § 4440 - 42.331,00 zł tj. - 4,57%
Pozostałe wydatki to wydatki związane z utrzymaniem szkoły takie jak :
801 80101§ 3240 – 0,15%
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce .- 1.419,00 zł
801 80101§ 4210 – 3,11%
- opał (węgiel, miał, drewno, rozpałka) – 19.494,91 zł
- środki czystości – 2.078,47 zł
- zakup materiałów papierniczych, tuszy i tonerów do drukarek, zakup tonerów do ksera i taśmy do faxu łącznie –
2.099,47 zł
- prenumerata głosu nauczycielskiego- 208,00 zł
- zakup znaczków pocztowych – 233,25 zł
- zakup akcesoriów komputerowych -180,96 zł
- zakup drukarki 390,00 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 26 –
Poz. 1508
- zakup krzesła obrotowego do komputera – 160,00 zł
- zakup wagi na potrzeby pielęgniarki szkolnej 39,99 zł
- zakup bojlera do kuchni – 630,00 zł
- zakup wężownicy, rusztu, kształtek do kuchni, i glinki –345,93 zł
- zakup druków akcydensowych -372,45 zł
- zakup paliwa i oleju do kosiarki – 264,37 zł
- zakup farby do odmalowania placu zabaw – 641,70 zł
- zakup preparatu do utylizacji szamba-79,50 zł
- zakup tablicy informacyjnej o realizacji projektu EFS – 50,00 zł
- zakup pieczątki datownika 50,00 zł
- zakup koła do taczki, żarówek, klamek, zamków, odpowietrzników, i innych materiałów do remontów systemem
gospodarczym – 1.447,17 zł
801 80101 § 4240 – 0,10%
- zakup pomocy dydaktycznych: – 880,17 zł
801 80101 § 4260 – 0,97%
- energia, woda – 9.014,46 zł
801 80101 § 4270 – 0,07%
- naprawa kserokopiarki – 221,40 zł
- naprawa kosiarki do trawy – 280,60 zł
- naprawa drukarki – 147,60 zł
801 80101 § 4280 – 0,11%
- za przeprowadzenie badań okresowych, laryngologicznych i profilaktycznych pracowników – 1.030,00 zł
801 80101 § 4300 – 0,63%
- wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 936,00 zł
- usługi kominiarskie – 266,16 zł
- prowizje bankowe – 679,03 zł
-usługi transportowe – 166,05 zł
- abonament za program VULCAN – 950,00 zł
- opieka autorska programu PUMA – FK – 1.608,96 zł
- usługa informatyczna – 885,60 zł
- przegląd i naprawa gaśnic – 49,20 zł
- przegląd kserokopiarki – 196,80 zł
- wykonanie odbitek zdjęć do kroniki szkolnej 124,55 zł
801 80101 § 4350 – 0,05%
- usługi internetowe – 460,35 zł
801 80101 § 4370 – 0,17%
- usługi telekomunikacyjne – 1560,71 zł
801 80101 § 4410 – 0,04%
- podróże służbowe krajowe – 402,00 zł
801 80101 § 4430 – 0,13%
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 488,00 zł
- kompleksowe ubezpieczenie szkoły – 708,00 zł
801 80103 § 4210 – 0,05%
- zakup materiałów, pomocy do oddziału zerowego – 499,99 zł
801 80146 § 4300 , § 4410, § 4700, - 0,13%
- na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1.224,29 zł
801 80195 § 4300 – 0,11%
- na wyjazdy sportowe uczniów – 995,34 zł
854 85401 § 4410 – 0,02%
- podróże służbowe krajowe (wyjazdy na zakupy na dożywianie) – 194,40 zł
854 85415 § 3260 – 0,56%
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 5.190,00 zł
Wydatki na realizację projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
szkół podstawowych Gminy Godkowo” finansowanego ze środków EFS, wyniosły 29.760,94 zł, co stanowi –
3,21% wykonanego budżetu.
Sprawozdanie z realizacji projektu stanowi załącznik nr 1.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 27 –
Poz. 1508
Środki przekazywane były sukcesywnie w miarę potrzeb. Wszystkie zobowiązania z zakupu materiałów
i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składki ZUS regulowano w terminie.
Plan wydatków w roku 2012
Dz.
Rozdz.
§
801
80101
3020
3240
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
80103
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4410
4440
80146
4300
4410
4700
80195
4300
853
85395
4117
4119
4127
4129
4177
4179
4217
4219
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4410
4440
85415
3260
Treść
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.
Stypendia dla uczniów
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek
Zakup energii i wody
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty za usługi internetowe
Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na Zakład. Fundusz Świad. Socjaln.
Szkolenia pracowników
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na Zakład. Fundusz Świad. Socjaln.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Szkolenia
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan
2012
903.508,00
821.679,00
34.401,00
1.500,00
522.798,00
38.850,00
102.206,00
14.740,00
3.956,00
32.400,00
1.500,00
11.300,00
2.700,00
2.000,00
9.000,00
500,00
2.000,00
1.500,00
2.500,00
37.428,00
400,00
75.495,00
4.510,00
51.801,00
3.825,00
10.280,00
1.499,00
500,00
200,00
2.880,00
4.834,00
1.000,00
2.000,00
1.834,00
1.500,00
1.500,00
29.996,60
29.996,60
547,40
96,60
79,05
13,95
3.198,55
564,45
21.672,11
3.824,49
39.046,00
Wykonanie
2012
859.199,69
783.754,12
32.845,63
1.419,60
511.279,30
38.832,68
96.699,66
11.937,44
3.490,00
28.766,17
880,17
9.014,46
649,60
1.030,00
5.862,35
460,35
1.560,71
402,00
1.196,00
37.428,00
0,00
73.225,94
4.354,16
50.560,36
3.764,64
9.744,96
1.421,83
499,99
0,00
2.880,00
1.224,29
395,00
349,29
480,00
995,34
995,34
29.760,94
29.760,94
546,82
96,51
78,35
13,83
3.197,70
564,30
21.473,91
3.789,52
36.872,41
Wskaźnik
%
95,10
95,38
95,48
94,64
97,80
99,96
94,61
81,21
88,22
88,78
58,68
79,77
24,06
51,50
65,13
92,07
78,04
26,80
47,84
100,00
0,00
96,99
96,54
97,60
98,42
94,80
98,12
100,00
X
100,00
25,33
39,50
17,46
26,17
66,36
66,36
99,21
99,21
99,89
99,91
99,11
99,11
99,97
99,97
99,09
99,09
94,43
Świetlice szkolne
Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na Zakład. Fundusz Świad. Socjaln.
Pomoc materialna dla uczniów
Inne formy pomocy dla uczniów
R AZEM
33.856,00
532,00
23.802,00
1.710,00
4.549,00
640,00
600,00
2.023,00
5.190,00
5.190,00
972.550,60
31.682,41
295,10
22.876,55
1.697,97
4.019,43
575,96
194,40
2.023,00
5.190,00
5.190,00
925.833,04
93,58
55,47
96,11
99,30
88,36
89,99
32,40
100,00
100,00
100,00
95,20
Uwagi
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 28 –
Poz. 1508
DOCHODY WŁASNE za 2012 R.
W szkole prowadzone jest dożywianie uczniów. Rozliczeń dokonuje się na odrębnym rachunku bankowym. Na
przychody składają się wpłaty uczniów, wpłaty GOPS Godkowo i MGOPS w Pasłęku. Rozchody to zakup
produktów do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej.
Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2012 r.
Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
Gminy Godkowo” w SP w Bielicy w okresie od 02.01.2012 r. do 15.06.2012 r.
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem
dysleksji – prowadząca zajęcia – mgr Joanna Dolińska
Łącznie od 02.01.2012 r. do 15.06.2012 r. odbyło się 30 godz. zajęć.
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – prowadząca zajęcia – mgr
Agnieszka Frankowska
Łącznie od 02.01.2012 r. do 15.06.2012 r. odbyło się 30 godz. zajęć.
3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – prowadząca zajęcia – mgr Izabela
Jachimek
Łącznie od 02.01.2012 r. do 15.06.2012 r. odbyło się 30 godz. zajęć.
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych
ryzykiem dysleksji
Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej. W zajęciach brało udział 8 uczniów.
Na zajęciach:
- rozpoznawano litery, tworzono nowe wyrazy, zdania;
- w dalszym ciągu ćwiczono percepcję wzrokową, układano podpisy do obrazków;
- doskonalono czytanie sylab i całych wyrazów przy zastosowaniu domina sylabowo-wyrazowego;
- ćwiczono technikę czytania wykorzystując zestawy „Logico Piccolo”;
- uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali bajek, np.: „Żółw i zając”;
- ćwiczono mówienie na podstawie ilustracji pt.: „Ola maluje” ;
- ćwiczono technikę pisania;
- opisywano ilustracje (zapisywano wyrazy i zdania – poprawność ortograficzna);
- układano puzzle;
- rozwiązywano zagadki słowne, obrazkowe, rebusy;
- ćwiczono motorykę małą i dużą w grach, pląsach i zabawach ze śpiewem,
- prowadzono ćwiczenia doskonalące wypowiedzi dzieci (mowę i myślenie).
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Zajęcia matematyczne odbywały się dwa razy w tygodniu. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas
I-III (8 osób). W trakcie zajęć doskonalono technikę rachunkową w zakresie 10, 20, 100, zależnie od
klasy, utrwalano pojęcia związane z upływem czasu, utrwalano figury geometryczne, ćwiczono
spostrzegawczość.
W trakcie zajęć korzystano z pomocy „Logico Piccolo – Liczenie w zakresie 10. Dodawanie.
Odejmowanie”, „Liczenie w zakresie 20. Dodawanie i odejmowanie”, „Liczby w zakresie 100.
Spostrzeganie. Porównywanie”, Geometria z samochodem, Rok – czas.
Dzięki pomocom stosowanym w trakcie zajęć rozwijano u dzieci sferę intelektualną, emocjonalną i
manualną. Zestawy ćwiczeń budziły u dzieci ciekawość poznawczą, przede wszystkim jednak rozwijały
logiczne myślenie. Uczniowie bardzo chętnie korzystali z gotowych zestawów w trakcie zajęć.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 29 –
Poz. 1508
3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej. Uczęszczali na nie czterej
uczniowie. Założenia programowe zostały w pełni zrealizowane.
Na zajęciach:
- wykonywano zestawy ćwiczeń przygotowujących narządy mowy do prawidłowej realizacji głosek, w tym,
ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia narządów artykulacyjnych;
- ćwiczono prawidłową wymowę głosek korygowanych, różnicowano słuchowo i werbalnie głoski, utrwalano
ich wymowę;
- ćwiczono prawidłową wymowę grup spółgłoskowych;
- przeprowadzano ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną (ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia myślenia,
ćwiczenia pamięci symultatywnej);
- przeprowadzano gry i zabawy stymulujące rozwój mowy dziecka, zabawy słuchowo-artykulacyjne;
- stosowano ćwiczenia emisyjno-głosowe, ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego, autokontroli
słuchowej, ćwiczenia usprawniające motorykę i kinezję narządów mowy;
- wykonywano ćwiczenia według programu terapii sygmatyzmu, programu terapii parasygmatyzmu, programu
terapii rotacyzmu, programu terapii pararotacyzmu;
- korzystano z materiału językowego, stanowiącego podstawę programów rewalidacji mowy dzieci ze
specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w porozumiewaniu się;
- korzystano z szeregu pomocy dydaktycznych, zakupionych w ramach projektu, takich jak: „Labirynt
logopedyczny”, „Logico Piccolo – Głoski litery, sylaby, wyrazy”, „Logico Piccolo – Trudne głoski s, sz, z, ż”,
„Logico Piccolo – Trudne głoski sz, cz, ż”, puzzle logopedyczne, domino fonetyczne, zeszyty logopedyczne
ucznia, „Domino logopedyczne”, „Logo-Rymy. Piękne wierszyki z odrobiną muzyki”, piórka, „Dmuchajka”.
Uczniowie bardzo chętnie uczęszczali na zajęcia logopedyczne, pracowali z zaangażowaniem i radością. Z
przyjemnością wykonywali kolejne ćwiczenia, zapewniające im poczucie radości i dumy z pokonywania
przeszkód. Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt służący do indywidualizacji nauczania
uczniów kl. I-III pomogło zrealizować główny cel programu, a mianowicie wsparcie uczniów, szczególnie tych
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W okresie od 02.01.2012 r. do 15.06.2012 r. nauczycielki
prowadzące zajęcia w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
szkół podstawowych Gminy Godkowo” w SP w Bielicy realizowały je zgodnie z opracowanymi programami
zajęć oraz z indywidualnymi potrzebami i możliwościami uczniów.
Realizacja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych Gminy Godkowo” w SP w Bielicy, rozpoczęła się 2 stycznia 2012 r. i zakończyła się
15.06.2012 r. Prowadzące zajęcia, zrealizowały treści programowe założone w programach prowadzonych
przez siebie zajęć. Otrzymane „Logico Piccolo” (kwiecień 2012) pomogło motywować uczniów do
wykonywania kolejnych ćwiczeń, zapewniając im poczucie radości i dumy z pokonywania przeszkód. Środek
ten pomógł uczyć logicznego myślenia, oraz zachęcił dzieci do zmierzania się z coraz ciekawszymi zadaniami.
Głównym celem zajęć było wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów będących
przyczyną ich trudności szkolnych, zachęcenie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się, zniwelowanie
przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na zajęciach. Oczekiwane rezultaty to wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów oraz wyposażenie ich w doświadczenia ułatwiające odnoszenie sukcesów w
dalszej edukacji. Założony cel główny został w pełni zrealizowany.
Wybrane przybory i materiały, które podczas pracy na zajęciach realizowanych w ramach projektu,
pozwoliły dzieciom na ekspresję, różne formy działań twórczych, skorelowanych z pracą na zajęciach, a
mianowicie: rysowanie, malowanie, wycinanie, lepienie, rozwijały również sprawność manualną, kształtowały
precyzję ruchów, koordynację wzrokowo-ruchową, stymulowały rozwój wyobraźni, myślenia i planowania
oraz doskonaliły zdolność koncentracji uwagi i wytrwałość. Zakup wybranych pomocy i materiałów
uatrakcyjnił zajęcia, sprawił, że stały się one dla dzieci bardzo ciekawe.
Ponadto nauczyciele prowadzący zajęcia zgromadzili (przed rozpoczęciem zajęć) deklaracje rodziców o
uczestnictwie dzieci w projekcie oraz przeprowadzili testy na początku zajęć, a z zakresu zajęć logopedycznych
nauczyciel sporządził opinie. Zgromadzone dokumenty dotyczące realizacji projektu znajdują się w specjalnie
oznaczonych skoroszytach w dokumentacji szkoły. Nauczyciele prowadzący zajęcia na bieżąco prowadzili
dzienniki zajęć realizowanych w ramach projektu, które również oznakowano specjalnymi emblematami.
Zamieszczono informację o projekcie na stronie internetowej szkoły, każdy środek dydaktyczny zakupiony w
ramach projektu oznaczono emblematem, informującym o tym, iż jest to zakup współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na budynku szkoły umieszczono tablicę
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 30 –
Poz. 1508
informującą o realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych Gminy Godkowo”.
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Sarnowska
Załącznik Nr 6 do Informacji Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu za 2012 r.
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie
DOCHODY
Plan dochodów na 2012 r. wynosił 240,00 zł wykonano w 2012 - 291,38 zł tj. 121,41%.
Dochodami szkoły są kapitalizacje odsetek na rachunku bankowym, wynagrodzenie za terminowe
odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz opłaty za wydawanie duplikatów świadectw
szkolnych i legitymacji. (załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania)
WYDATKI
Plan wydatków po zmianach w 2012 r. wynosi 1.172.892,94 zł wykonano 1.156.857,90 zł, tj. 98,63 %
(załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania), w tym ujęty jest również plan wydatków na realizację projektu
pt. ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy
Godkowo”, finansowanego ze środków EFS. Część opisowa stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
sprawozdania.
Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:
rozdz. 80101 plan 970.978,00 zł wykonanie 957.547,57 zł
rozdz. 80103 plan 84.758,00 zł wykonanie
84.242,45 zł
rozdz. 80146 plan
3.163,00 zł wykonanie
3.056,60 zł
rozdz. 80195 plan
2.500,00 zł wykonanie
2.480,69 zł
rozdz. 85395 plan 29.954,94 zł wykonanie
29.902,99 zł
rozdz. 85401 plan 77.909,00 zł wykonanie
75.997,60 zł
rozdz. 85415 plan
3.630,00 zł wykonanie
3.630,00 zl
tj. 98,62%
tj. 99,39%
tj. 96,64%
tj. 99,23%
tj. 99,83%
tj. 97,55%
tj. 100,00 %
Największą część wykonanego budżetu w 2012 r., bo aż 83,37% pochłonęły płace i pochodne od
funduszu płac (dział 801 rozdz. 80101§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, dział 801 rozdz. 80103§ 3020,
4010, 4040, 4110, 4120, i dział 854 rozdz. 85401§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 ), czyli: 964.452,05 zł.
Na Fundusz Świadczeń Socjalnych w dziale 801 rozdz. 80101§ 4440, 801 rozdz. 80103 § 4440 i 854 rozdz.
85401§ 4440 przeznaczono–4,37% budżetu (czyli:50.596,- zł).
Pozostałe wydatki to wydatki związane z utrzymaniem szkoły, takie jak:
801 80101§ 3240 – 0,28%
 stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.- 3.185,00 zł
801 80101§ 4210 – 4,99%
 Opał (miał, drewno) – 36.755,99 zł
 środki czystości – 2.834,48 zł
 materiały i urządzenia gospodarcze – 4.978,97 zł
 materiały papiernicze, kserograficzne i biurowe – 2.046,23 zł
 prenumerata – 417,95 zł
 zakup dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych i legitymacji – 322,36 zł
 zakup znaczków pocztowych, kopert – 415,50 zł
 zakup benzyny, oleju i materiałów do kosiarki, piły i nożyc – 174,10 zł
 zdjęcia szkolne – 89,26 zł
 zakup suszarek do naczyń do kuchni szkolnej – 98,50 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 31 –
 zakup separatora tłuszczu – 553,50 zł
 zakup tablicy informującej o realizacji programu EFS – 50,00 zł
 zakup obrzeży do chodnika – 1.245,15 zł
 zakup grzejników na salę gimnastyczną – 1.718,16 zł
 zakup koszy na śmieci – 223,36 zł
 zakup kodów kreskowych do biblioteki – 560,00 zł
 zakup folii do przykrycia piaskownicy – 210,00 zł
 zakup ław i łączników kominiarskich na dach szkoły – 1.456,39 zł
 zakup akcesoria komputerowych – 140,00 zł
 zakup materiałów na remont korytarza – 3.437,00 zł
801 80101 § 4240 – 0,17%
 zakup pomocy dydaktycznych: – 1.983,86 zł
801 80101 § 4260 – 1,12%
 energia, woda, ścieki – 12.952,41 zł
801 80101 § 4270 – 0,16%
 naprawa monitorów w pracowni komputerowej – 332,10 zł
 naprawa wentylatora na Sali gimnastycznej – 73,80 zł
 remont podkaszarki żyłkowej – 49,20 zł
 naprawa ksera – 638,38 zł
 naprawa magnetofonu – 84,20 zł
 naprawa centrali telefonicznej – 651,90 zł
801 80101 § 4280 – 0,06%
 za przeprowadzenie badań okresowych, laryngologicznych i profilaktycznych pracowników –
720,00 zł
801 80101 § 4300 – 1,23%
 wywóz nieczystości stałych– 3.628,56 zł
 usługi kominiarskie – 423,12 zł
 prowizje bankowe – 690,45 zł
 usługi transportowe – 1.904,03 zł
 abonament za program VULCAN – 950,00 zł
 opieka autorska programu PUMA – FK – 1.608,96 zł
 opłata licencji Prawo Oświatowe – 811,80 zł
 usługa informatyczna – 1.260,00 zł
 odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na 2 lata – 207,87 zł
 konserwacja i modernizacja Sali komputerowej – 1.560,00 zł
 abonament za licencję na 3 lata na program antywirusowy G DATA – 885,60 zł
 przegląd i naprawa gaśnic – 314,88 zł
801 80101 § 4350 – 0,17%
 usługi teleinformatyczne – 1.922,21 zł
801 80101 § 4370 – 0,11%
 rozmowy telefoniczne – 1.269,02 zł
801 80101 § 4410 – 0,07%
 podróże służbowe krajowe – 747,46 zł
801 80101 § 4430 – 0,47%
 opłaty za korzystanie ze środowiska – 3.452,00 zł
 kompleksowe ubezpieczenie szkoły – 1.995,00 zł
801 80103 § 4210 – 0,04%
 zakup materiałów, pomocy do oddziału zerowego – 500,00 zł
801 80146 § 4300 – 0,17%
 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- 1.940,00 zł
801 80146 § 4410 – 0,10%
 podróże służbowe krajowe z dokształcania nauczycieli – 1.116,60 zł
801 80195 § 4300 – 0,21%
 na wyjazdy sportowe uczniów – 2.480,69 zł
Poz. 1508
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 32 –
Poz. 1508
854 85401 § 4410 – 0,02%
 podróże służbowe krajowe (wyjazdy na zakupy na dożywianie) – 210,86 zł
854 85415 § 3260 – 0,31%
 dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 3.630,00 zł
Wydatki na realizację projektu pt. :Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych Gminy Godkowo”, finansowanego ze środków EFS, kształtowały się na poziomie – 2,58%
wykonanego budżetu. Część opisowa stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.
Środki przekazywane były sukcesywnie w miarę potrzeb. Wszystkie zobowiązania na zakup
materiałów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składki ZUS regulowano w terminie.
DOCHODY WŁASNE
Na przychody dochodów własnych składają się wpłaty uczniów na dożywianie i wpłaty darowizn. Rozchody to
zakup produktów do przygotowywania posiłków – dotyczy dożywiania i odnośnie darowizn na
współfinansowanie działalności podstawowej szkoły, czyli na wydatki wg potrzeb szkoły zgodnie z
określonym celem wpłacanej darowizny.
Rozliczenia są prowadzone na odrębnym rachunku bankowym. Stan środków na koniec
2012 r. wyniósł:
0,00 (w rozbiciu: dożywianie – 0,00 darowizny: 0,00).
Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania dochodów za 2012 rok
Dz.
Rozdz.
801
80101
80103
854
85401
§
Treść
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
0690
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
0970 Wpływy z różnych dochodów
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
0970 Wpływy z różnych dochodów
RAZEM
Wykonanie
dochodów
za 2012 rok
w zł
Wskaźnik
220,00
200,00
0,00
20,00
180,00
20,00
271,38
249,38
79,00
20,38
150,00
22,00
123,35
124,69
0,00
101,90
83,33
110,00
20,00
20,00
20,00
20,00
240,00
22,00
20,00
20,00
20,00
291,38
110,00
100,00
100,00
100,00
121,41
Plan
za 2012 rok
w zł
Uwagi
%
Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania wydatków za 2012 rok
Dz.
Rozdz.
§
801
80101
3020
3240
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
Treść
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.
Stypendia dla uczniów
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Plan
za 2012 rok
w zł
1061399,00
970978,00
38648,00
3185,00
598186,00
47201,00
110400,00
14700,00
6500,00
57900,00
2000,00
17000,00
2000,00
Wydatki
za 2012 rok
w zł
1047327,31
957547,57
38528,55
3185,00
593567,52
47200,69
110124,92
14069,18
6500,00
57726,9
1983,86
12952,41
1829,58
Wskaźnik
%
98,67
98,62
99,69
100,00
99,23
100,00
99,75
95,71
100,00
99,70
99,19
76,19
91,48
Uwagi
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
80103
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4440
80146
4300
4410
80195
4300
853
85395
4117
4119
4127
4129
4177
4179
4217
4219
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4410
4440
85415
3260
– 33 –
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty za usługi internetowe
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Pomoc materialna dla uczniów
Inne formy pomocy dla uczniów
RAZEM
Poz. 1508
800,00
16700,00
2130,00
1350,00
720,00
14245,27
1922,21
1269,02
90,00
85,30
90,24
94,00
750,00
6000,00
45528,00
84758,00
5340,00
58707,00
4531,00
11150,00
1650,00
500,00
2880,00
3163,00
2000,00
1163,00
2500,00
2500,00
29954,94
29954,94
1096,69
193,52
156,70
27,68
6396,61
1128,80
17811,69
3143,25
81539,00
77909,00
900,00
59306,00
3315,00
10400,00
1550,00
250,00
2188,00
3630,00
3630,00
1172892,94
747,46
5447,00
45528
84242,45
5123,32
58494,53
4530,12
11105,1
1609,38
500,00
2880,00
3056,60
1940,00
1116,60
2480,69
2480,69
29902,99
29902,99
1096,69
193,52
156,7
27,68
6396,61
1128,8
17767,55
3135,44
79627,60
75997,60
862,50
57825,03
3314,93
10121,28
1475,00
210,86
2188,00
3630,00
3630,00
1156857,90
99,66
90,78
100,00
99,39
95,94
99,64
99,98
99,60
97,54
100
100,00
96,64
97
96,01
99,23
99,23
99,83
99,83
100
100
100
100
100
100
99,75
99,75
97,66
97,55
95,83
97,50
100,00
97,32
95,16
84,344
100
100
100
98,63
Załącznik nr 3
do sprawozdania
z wykonania projektu za 2012 rok
Sprawozdanie z realizacji projektu
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
szkół podstawowych Gminy Godkowo” .
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie realizowała powyższy projekt od
02.01.2012 r. do 15.06.2012 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1,
Poddziałanie 9.1.2.
W ramach projektu odbywały się zajęcia pozalekcyjne, których głównym celem było wyrównanie szans
edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów z klas I-III.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 34 –
Poz. 1508
Cele szczegółowe to podniesienie umiejętności w zakresie czytania i pisania oraz umiejętności
matematycznych. Do realizacji tych zajęć wykorzystano ciekawe pomoce dydaktyczne, które zakupiono w
ramach realizacji projektu. Każdy uczeń był objęty 30-godzinnym udziałem w zajęciach.
Harmonogram zajęć w ramach projektu:
Klasa I (6 ucz.), zajęcia prowadziła p. Małgorzata Urbańska
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji.
Data przeprowadzonych zajęć: 07.02.12 r., 14.02.12 r., 21.02.12 r., 28.02.2012 r., 06.03.2012 r., 13.03.12 r.,
20.03.12 r., 27.03.12 r., 17.04.12 r., 24.04.12 r., 08.05.12 r., 15.05.12 r. – 24 godziny
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
Data przeprowadzonych zajęć: 10.02.12 r., 24.02.12 r., 09.03.12 r., 23.03.12 r., 30.03.12 r., 13.04.12 r.,
20.04.12 r., 11.05.12 r., 22.05.12 r., 25.05.12 r., 29.05.12 r., 05.06.12 r., 12.06.12 r. – 26 godzin
Klasa II (6 ucz.), zajęcia prowadziła p. Regina Czaus
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji.
Data przeprowadzonych zajęć: 07.02.12 r., 14.02.12 r., 21.02.12 r., 28.02.12 r., 06.03.12 r., 13.03.12 r.,
20.03.12 r., 27.03.12 r., 17.04.12 r., 08.05.12 r., 15.05.12 r., 05.06.12 r. – 24 godziny
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
Data przeprowadzonych zajęć: 08.02.12 r., 15.02.12 r., 22.02.2013 r., 29.02.12 r., 07.03.12 r., 14.03.12 r.,
21.03.12 r., 28.03.12 r., 04.04.12 r., 11.04.12 r., 18.04.12 r., 30.05.12 r.,– 24 godziny
Klasa III (6 ucz.), zajęcia prowadziła p. Mariola Buń
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji.
Data przeprowadzonych zajęć: 08.02.12 r., 15.02.12 r., 22.02.2012 r., 29.02.12 r., 07.03.12 r., 14.03.12 r.,
21.03.12 r., 28.03.12 r., 18.04.12 r., 09.05.12 r., 23.05.12 r., 06.06.12 r. – 24 godziny
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
Data przeprowadzonych zajęć: 09.02.12 r., 16.02.12 r., 23.02.12 r., 01.03.12 r., 08.03.12 r., 15.03.12 r.,
22.03.12 r., 29.03.12 r., 12.04.12 r., 17.05.12 r., 31.05.12 r., 14.06.12 r. – 24 godzin
W projekcie brało udział 21 uczniów w tym 9 dziewczynek i 12 chłopców.
Informacje o projekcie były przekazywane przez szkołę dla rodziców podczas zebrań i rozmów
indywidualnych oraz umieszczone są na szkolnej stronie internetowej www.spgodkowo.edupage.org.
Na budynku szkolnym umieszczono tablicę o treści:
Tu realizowany jest projekt:
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
Gminy Godkowo”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Na potrzeby zajęć szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt (zestaw komputerowy z drukarką)
służący do indywidualizacji nauczania uczniów kl. I – III.
Pomoce dydaktyczne, które zostały zakupione na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i
pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji:
Czytam i piszę. Gra edukacyjna eduROM
Analiza i synteza wzrokowa
Karty do nauki czytania
100 pytań i odpowiedzi 1
100 pytań i odpowiedzi 2
100 pytań i odpowiedzi 3
100 pytań i odpowiedzi 4
Bolek i Lolek. Alfabet i nauka czytania
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 35 –
Poz. 1508
Reksio i ortografia
Ćwiczenia grafomotoryczne. Klasa 0-1.Zeszyt 1
Kocham czytać. Pakiet 18 zeszytów
Słowa i zdania
Kocham mówić-historyjki obrazkowe z tekstami
Czasownik - Co robi? Co się z nim dzieje?
Co to? Kto to? Rzeczownik
Ciche czytanie ze zrozumieniem
Gramatyka na wesoło 1
Gramatyka na wesoło 2
Czytanie ze zrozumieniem
Zwierzaki-figuraki. Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla dzieci od 7 do 9 lat
Detektyw ortografek
Rzeczownik 1
Rzeczownik 2
Przymiotnik 1
Zestaw kontrolny PUS
Zestaw indywidualny podstawowy
Zwierzaki-Figurki. Ćwiczenia ułatwiające czytanie i pisanie dla dzieci od 7 do 9 lat
Małymi kroczkami. Ćwiczenia do zajęć wyrównawczych dla klas I-II
Pomoce dydaktyczne, które zostały zakupione na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
umiejętności matematycznych:
Zestaw matematyczny z kartami zadań
Przybijanka - duży zestaw
Kształty do przybijania
Karty pracy do mozaikowego placu
Figury geometryczne w przestrzeni
Liczę z Reksiem
Odejmowanie do 20-domino
Dodawanie do 20-domino
Paleta-Tarcze ćwiczeń M1
Paleta –Tarcze ćwiczeń M2
Paleta-Tarcze ćwiczeń M5
Matematyka I
Matematyka II
Czas i zegar – tablice do odczytywania czasu
Małe napy – zestaw do tworzenia kompozycji
Rozwijamy mowę i myślenie dziecka. Zestaw II
Dni tygodnia
Trener pamięci - zadania logiczne
Zegar i kalendarz
Kostka z numerami
Kostka z działaniami matematycznymi
Zegar stojący
Waga wisząca
Miarka 1m
Piramida Matematyczna M1
Piramida Matematyczna M2
Mnożenie – domino
Gra Twist - Która godzina?
Zestaw kontrolny PALETA
Małymi kroczkami. Zegar
Mnożenie-Schubitrix
Realizacja wyżej wymienionego projektu pozwoliła między innymi na:
Pełną indywidualizację pracy z każdym dzieckiem objętym projektem.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 36 –
Poz. 1508
Stawianie zadań dostosowanych do możliwości dziecka i zapewnienie warunków do poprawnego
wykonywania ćwiczeń.
Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do coraz trudniejszych, od prostych do bardziej
złożonych.
Zapewnienie warunków utrwalenia prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków w
czytaniu, pisaniu oraz w nauce matematyki.
Dostosowanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka.
Mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń
Korygowanie i usprawnianie tych procesów, od których zależy uczenie się matematyki.
Niwelowanie lękowych nastawień do zadań wymagających wysiłku intelektualnego.
Dostarczanie dodatnich emocji w celu wzmacniania aktywności i zachowań zmierzających do osiągnięcia
intelektualnego sukcesu.
Wzbudzenie w uczniach poczucia wiary we własne siły i ciekawości poznawczej.
Mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności.
Uatrakcyjnianie zajęć poprzez różnorodne pomoce dydaktyczne dostarczone do szkoły w ramach projektu.
Założone cele zajęć zostały osiągnięte w znacznym stopniu, bowiem wyrównano braki w wiadomościach i
umiejętnościach wynikające z deficytów rozwojowych, słabej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej u
niektórych uczniów.
Jednakże tego typu zajęcia powinny być prowadzone w kolejnych latach, gdyż droga do zdobywania
umiejętności mówienia, czytania, pisania i liczenia jest długa, a na efekty trzeba czekać.
Dyrektor Szkoły
mgr inż. Zdzisław Białobrzewski
Załącznik Nr 7 do Informacji Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu za 2012 r.
Gimnazjum w Dobrym
DOCHODY
Plan dochodów na 2012 r. wynosił 160,00 zł wykonano w 2012 - 181,31 zł tj. 113,32%.
Dochodami szkoły są kapitalizacje odsetek na rachunku bankowym, wynagrodzenie za terminowe
odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych (załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania).
WYDATKI
Plan wydatków po zmianach w 2012 r. wynosił 953.161,00 zł wykonano 927.486,71 zł, tj. 97,31 %
(załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania).
Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:
rozdz. 80110 plan 918.224,00 zł wykonanie 893.861,35
rozdz. 80146 plan
3.000,00 zł wykonanie
2.959,70
rozdz. 80195 plan
4.500,00 zł wykonanie
4.420,13
rozdz. 85401 plan 27.437,00 zł wykonanie
26.245,53
zł
zł
zł
zł
tj.
tj.
tj.
tj.
97,35%
98,66%
98,23%
95,66%
Największą część wykonanego budżetu w 2012 r., bo aż 81,81% pochłonęły płace i pochodne od funduszu
płac (dział 801 rozdz. 80110§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 i dział 854 rozdz. 85401§ 3020, 4010, 4040,
4110, 4120 ), czyli: 758.778,83 zł.
Na Fundusz Świadczeń Socjalnych w dziale 801 rozdz. 80110§ 4440 i 854 rozdz. 85401§ 4440 przeznaczono–
4,94% budżetu (czyli:45.794,00 zł).
Pozostałe wydatki to wydatki związane z utrzymaniem szkoły, takie jak:
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 37 –
801 80101§ 3240 – 0,43%
 stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.- 4.000,00 zł
801 80101§ 4210 – 4,90%
 Opał (słoma, węgiel) – 26.380,00 zł
 środki czystości – 4.432,86 zł
 materiały i urządzenia gospodarcze – 2.781,63 zł
 materiały papiernicze, kserograficzne i biurowe (tusze, tonery) itp. – 4.906,45 zł
 prenumerata – 321,99 zł
 zakup dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych i legitymacji – 47,80 zł
 zakup znaczków pocztowych, kopert – 916,50 zł
 zakup benzyny, oleju i materiałów do kosiarki, piły i nożyc – 504,28 zł
 zakup gazu do kuchni – 360,00 zł
 zakup wyposażenia do kuchni – 449,10 zł
 zakup wyposażenia do apteczki szkolnej – 242,45 zł
 zakup sznura do pieca – 590,40 zł
 zakup krzeseł do pokoju nauczycielskiego – 690,00 zł
 zakup terakoty na parter w szkole – 1.158,50 zł
 zakup kosiarki Husqvarna M145 – 999,00 zł
 zakup znaków bezpieczeństwa – 222,30 zł
 zakup pompy wodnej – 402,55 zł
801 80101 § 4240 – 0,18%
 zakup pomocy dydaktycznych – 1.700,00 zł
801 80101 § 4260 – 2,02%
 energia, woda, – 18.748,98 zł
801 80101 § 4270 – 1,43%
 naprawa wyciągarki elektrycznej – 49,20 zł
 naprawa płyty kuchennej – 170,00 zł
 naprawa drukarki – 49,20 zł
 usługi remontowe – wykonanie oświetlenia w sali gimnastycznej – 12.969,00 zł
801 80101 § 4280 – 0,04%
 za przeprowadzenie badań okresowych, laryngologicznych i profilaktycznych pracowników –
387,00 zł
801 80101 § 4300 – 2,76%
 wywóz nieczystości stałych– 1.620,00 zł
 wywóz nieczystości płynnych – 2.592,00 zł
 usługi kominiarskie – 264,45 zł
 prowizje bankowe – 660,54 zł
 usługi transportowe – 235,01 zł
 opłaty pocztowe – 55,29 zł
 obsługa serwisowa alarmu – 184,50 zł
 abonament za program VULCAN – 1.235,00 zł
 opieka autorska programu PUMA – FK – 1.476,12 zł
 obsługa informatyczna – 5.756,40 zł
 konserwacja ksera – 147,60 zł
 szkolenie – kurs energetyczny palacza – 550,00 zł
 szkolenie bhp dla pracodawców i pracowników – 312,00 zł
 szkolenie kucharki – 240,00 zł
 konserwacja i modernizacja sali komputerowej – 3.000,00 zł
Poz. 1508
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego










– 38 –
Poz. 1508
przegląd motoroweru – 291,00 zł
przegląd i naprawa gaśnic – 398,52 zł
przegląd kuchni i instalacji gazowych – 159,90 zł
badania stanu ochrony p.poż oraz izolacji uziemienia – 2.899,11 zł
przedłużenie okresu rejestracji domeny strony WWW – 123,00 zł
usługi prawnicze – 1.353,00 zł
usługa szkoleniowa, wdrożenie programu PUMA – 717,83 zł
załadunek i wywóz popiołu – 258,30 zł
przegląd techniczny budynku – 615,00 zł
opracowanie świadectwa charakterystyki pieca – 500,00 zł
801 80101 § 4350 – 0,04%
 usługi teleinformatyczne – 350,88 zł
801 80101 § 4370 – 0,24%
 rozmowy telefoniczne – 2.272,21 zł
801 80101 § 4410 – 0,16%
 podróże służbowe krajowe – 1.463,20 zł
801 80101 § 4430 – 0,24%
 kompleksowe ubezpieczenie szkoły – 2.240,00 zł
801 80146 § 4300 – 0,22%
 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- 2.000,00 zł
801 80146 § 4410 – 0,10%
 podróże służbowe krajowe z dokształcania nauczycieli – 959,70 zł
801 80195 § 4300 – 0,48%
 na wyjazdy sportowe uczniów – 4.420,13 zł
854 85401 § 4410 – 0,01%
 podróże służbowe krajowe (wyjazdy na zakupy na dożywianie) – 84,00 zł
W Gimnazjum w Dobrym realizowany był również projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach EFS w ramach priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Plan wydatków oraz sprawozdanie z realizacji projektu współfinansowanego ze środków unii europejskiej w
ramach EFS, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.
Środki przekazywane były sukcesywnie w miarę potrzeb. Wszystkie zobowiązania na zakup materiałów i
usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składki ZUS regulowano w terminie.
DOCHODY WŁASNE
W szkole organizowane jest dożywianie. Na przychody dochodów własnych składają się wpłaty uczniów na
dożywianie oraz dofinansowanie posiłków przez GOPS w Godkowie.. Rozchody to zakup produktów do
przygotowywania posiłków – dotyczy dożywiania Rozliczenia są prowadzone na odrębnym rachunku
bankowym. Stan środków na koniec 2012 r. wyniósł: 0,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 39 –
Poz. 1508
Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania wydatków za 2012 rok
Rozdz.
§
80110
3020
3240
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
80146
4300
4410
80195
4300
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4410
4440
Treść
Oświata i wychowanie
Gimnazja
Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.
Stypendia dla uczniów
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty za usługi internetowe
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
RAZEM
Plan
za 2012 rok
w zł
Wydatki
za 2012 rok
w zł
Wskaźnik
925724,00
918224,00
39300,00
4000,00
559500,00
41224,00
87100,00
14200,00
7300,00
49500,00
1700,00
23000,00
13500,00
500,00
26000,00
500,00
2400,00
901241,18
893861,35
38491,82
4000,00
548350,37
41223,71
84517,11
13846,29
7282,00
45405,81
1700
18748,98
13237,40
387,00
25644,57
350,88
2272,21
97,36
97,35
97,94
100,00
98,01
100,00
97,03
97,51
99,75
91,73
100,00
81,52
98,05
77,40
98,63
70,18
94,68
1500,00
2300,00
44700,00
1463,2
2240,00
44700
97,55
97,39
100,00
3000,00
2000,00
1000,00
4500,00
4500,00
27437,00
27437,00
700,00
20151,00
1592,00
3600,00
100,00
200,00
1094,00
2959,70
2000,00
959,70
4420,13
4420,13
26245,53
26245,53
373,11
19522,48
1591,23
3538,72
41,99
84
1094,00
98,66
100
95,97
98,23
98,23
95,66
95,66
53,30
96,88
99,95
98,30
41,99
42
100
953161,00
927486,71
97,31
Uwagi
%
Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania dochodów w 2012 roku
Dz.
Rozdz.
801
80110
854
85401
§
Treść
Oświata i wychowanie
Gimnazja
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
0970 Wpływy z różnych dochodów
RAZEM
Plan
Wykonanie
dochodów
za 2012 rok za 2012 rok
w zł
w zł
150,00
150,00
10,00
140,00
10,00
10,00
10,00
160,00
171,11
171,11
17,31
153,80
10,20
10,20
10,20
181,31
Wskaźnik
§
114,07
114,07
173,10
109,86
102,00
102,00
102,00
113,32
Uwagi
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 40 –
Poz. 1508
Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania projektu za 2012 rok
Dz.
Rozdz.
§
853
85395
4017
4019
4117
4119
4127
4129
4177
4179
4217
4219
4307
4309
Treść
Plan
za 2012 rok
w zł
Pomoc społeczna
87550,00
Pozostała działalność
87550,00
Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do 12363,25
wynagr.
Stypendia dla uczniów
2181,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników
6655,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1174,50
Składki na ubezpieczenie społeczne
913,75
Składki na Fundusz Pracy
161,25
Wynagrodzenia bezosobowe
25882,50
Zakup materiałów i wyposażenia
4567,50
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i 12878,00
książek
Zakup energii
2272,00
Zakup usług remontowych
15725,00
Zakup usług zdrowotnych
2775,00
RAZEM
87550,00
Wydatki
za 2012 rok
w zł
76431,41
76431,41
12151,95
Wskaźnik
2145,05
6223,64
1098,28
891,7
157,36
25296,85
4464,15
11162,79
98,32
93,51
93,51
97,59
97,59
97,74
97,74
86,68
1969,91
9239,27
1630,46
76431,41
86,70
58,76
58,76
87,30
Uwagi
%
87,30
87,30
98,29
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jadwiga Bogdaniuk
Załącznik Nr 8 do Informacji Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
Informacja
z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2012 rok
Zakład zatrudnia siedmiu pracowników tym: kierownika zakładu, 2 pracowników biurowych, trzech
konserwatorów i operatora koparki. Główną działalnością zakładu jest produkcja, uzdatnianie i sprzedaż wody
prowadzona w 3 stacjach uzdatniania wody ( Osiek, Godkowo i Podągi
) i odbiór ścieków w dwóch
miejscowościach Godkowo i Podągi. Zakład dostarcza wodę do 26 miejscowości obsługuje 950 płatników
wody. Zakład zarządza cmentarzami komunalnymi w Skowronach i Burdajnach.
Wykonane przychody zakładu w 2012r wyniosły ogółem 580.780,83 zł i zostały wykonane
w 96,38 % planu rocznego (602.585 zł).
W wykonanych przychodach zakładu ogółem:
564.916,70 zł - to przychody własne (97,27%)
- 12.472,65 zł - dotacja przedmiotowa (2,15 %)
- 3.391,48 zł - odszkodowania (0,58%)
Ponadto Zakład otrzymał z budżetu gminy dotację celową na zakupy inwestycyjne w wysokości
30.399 zł. Zakupiono WUKO i samochód ciężarowy.
W okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia 2012r gospodarstwa domowe otrzymywały dopłatę
do ceny 1 m wody w kwocie 0,44 zł, dodatkowo gospodarstwa domowe w Podagach otrzymywały dopłatę do
1m odebranych ścieków w wysokości 0,55 zł.
Gospodarstwa domowe w Stojpach otrzymywały z budżetu gminy dopłatę w wysokości 1,49 zł
do każdego m zużytej wody.
W przychodach własnych:
 525.402,40 zł to należne wpływy z usług w tym:
 378.678,93 zł wpływy za wodę
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 41 –
Poz. 1508
38.302,00 zł opłaty abonamentowe
23.500,18 zł wpłaty za odbiór ścieków Podągi
35.295,54 zł wpłaty za odbiór ścieków w Godkowie
29.967,11 zł usługi koparką
19.658,64 zł pozostałe usługi
 17.585,32 zł wpływy z opłat cmentarnych
 15.010,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (koparka PELIKAN i
 samochód polonez TRUCK)
 4.110,66 zł to odsetki od nieterminowych opłat za wodę i ścieki
 139,12 zł wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych

58,00 zł wynagrodzenie płatnika z zaliczek na podatek od osób fizycznych
 1.531,20 zł to należne przychody z kosztów upomnienia
 1080,00 zł przychody za sprzedaż złomu
Należności zakładu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 38.714,73 zł
z tego: 30.489,27 zł to nieopłacone faktury za wodę i ścieki
1.346,46 zł z tytułu pozostałych usług
6.879,00 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT
Koszty zakładu i inne obciążenia w wykonaniu planu finansowego na 31 grudnia 2012r
wyniosły 575.582,62 zł, co stanowi 97,79 % planu rocznego(588.585 zł)
Inne obciążenia to 10.845,96 zł dotyczy rozliczeń z 2011r .
W 2012 roku przekazano też podatek CIT-8 (podatek dochodowy od osób prawnych
w kwocie 3351,00 zł
Koszty Zakładu to:
- 321.961,75 zł to wynagrodzenia i narzuty od wynagrodzeń
 1.583,23 zł obciążenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń(b.h.p)
 68.193,02 zł koszty zakupu materiałów i wyposażenia
w tym:
17.556,08 zł to materiały do konserwacji i naprawy sieci wodociągowej
 696,26 zł materiały oczyszczalnia Godkowo
 361,40 zł materiały oczyszczalnia Podągi
 704,07 zł materiały cmentarz Osiek
2.364,09 zł materiały cmentarz Skowrony
46.511,12 zł materiały ogólnozakładowe (w tym: 38.453,29 zł to zakupy
związane z utrzymaniem koparki i samochodów oraz 8.057,83 zł to pozostałe
zakupy
- 118.066,06 zł to koszty zakupu energii i wody w tym:
 94.908,06 zł koszty energii w stacjach uzdatniania wody i w przepompowniach
 4.168,86 zł zakup wody w Stojpach
 18.158,42 zł koszty energii oczyszczalni ścieków w Godkowie
 830,72 zł zwroty za energie w przepompowniach ścieków w Godkowie
 3.948,60 zł zakup usług remontowych ( naprawa agregatów pompowych i kserokopiarki)
 31.305,57 zł to zakup usług pozostałych w tym:
w tym:
1.785,32 zł usługi SUW Godkowo( badanie wody i usługa koparką SKR)
 1.454,49 zł usługi SUW Osiek (badanie wody i transport trzpienia)
 900,49 zł usługi SUW Podągi (badanie wody)
 4.870,74 zł usługi oczyszczalnia Godkowo (wywóz skratek, wywóz nieczystości płynnych, badanie
ścieków)
 4.718,29 zł usługi oczyszczalnia Podągi ( wywóz skratek, wywóz nieczystości płynnych, badanie ścieków,
usuwanie zatorów w kanalizacji)
 7.682,09 zł wywóz śmieci cmentarz Osiek
 3.721,41 zł wywóz śmieci cmentarz Skowrony
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 42 –
Poz. 1508
 1.544,72 zł montaż instalacji gazowej w samochodzie Renault
4.628,02 zł pozostałe usługi (wznowienie podpisu elektronicznego, usługi
informatyczne, szkolenia, wywóz śmieci, obsługa bankowa, badania czynników szkodliwych)
 543,41 zł dostęp do internetu
 1749,79 zł telefony komórkowe (pięciu pracowników)
 1676,02 zł rozmowy stacjonarne
 357,58 zł opłaty roczne za administrowanie gruntami
 413,74 zł podróże służbowe
 7.671,00 zł różne opłaty i składki (dozór techniczny, ubezpieczenie mienia, badania okresowe pojazdów i
ubezpieczenia oc)
 7.658,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 6.892,00 zł opłaty środowiskowe za pobór wód i odprowadzenie ścieków do wód i do ziemi)
0,07 zł odsetki od nieterminowej zapłaty
3.562,78 zł to środki własne na zakupy inwestycyjne (WUKO – 19.698,37 zł samochód ciężarowy14.263,41 zł ).Środki z budżetu to 30.399 zł.
Zobowiązania Zakładu na dzień 31 grudnia 2012 r stanowiły 38.806,17 zł w tym:
15.305,96 zł z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń i podatku
8.402,32 zł tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
15.097,89 zł z tytułu zakupu dóbr i usług
Faktyczny stan środków obrotowych netto za rok 2012 zgodnie z obowiązującymi przepisami wyliczono w
sposób następujący:
15.760,80 zł to środki obrotowe netto na początek roku
 + / plus / 577.389,83 zł przychody niezależnie od tego czy zostały opłacone
 + / plus / 3.391,00 zł odszkodowania
 - / minus /575.582,62 zł za ewidencjonowane koszty 2012 roku
 - / minus / 46.908,21 zł opłacone zobowiązania z roku 2011
 + / plus /36.062,25 zł zobowiązania netto, których termin płatności przypada po
- / minus / 3.351 zł podatek dochodowy od osób prawnych
= 6.762,05 zł stan środków obrotowych netto na 31.12.2012r
31.12.2012 r
p.p Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie
Walerian Stanisław Dyl
Załącznik Nr 1
Zestawienie wykonania przychodów Zakładu Usług Komunalnych
w Godkowie na dzień 31 grudnia 2012r
PRZYCHODY
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN zł
WYKONANIE zł
0690
Wpływy z różnych opłat
17.000
17.585,32
0830
Wpływy z usług
550.522
525.402,40
0870
Wpływy ze sprzedaży składników
15.010
15.010,00
4.500
4.110,66
80
139,12
majątkowych
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
0920
Pozostałe odsetki
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 43 –
Poz. 1508
0970
Wpływy z różnych dochodów
3.000
2.669,20
2650
Dotacja przedmiotowa z budżetu
12.473
12.472,65
-
3.391,48
otrzymana przez zakład budżetowy
Zwiększenia przychodów z tytułu
odszkodowań
I.
RAZEM
602.585
580.780,83
II.
Stan środków obrotowych netto
43.000
15.760,80
645.585
596.541,63
na początku okresu
sprawozdawczego
III.
OGÓŁEM I + II
p.p Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie
Walerian Stanisław Dyl
Załącznik Nr 2
Zestawienie wykonania planu kosztów
Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie na dzień 31 grudnia 2012r
KOSZTY I INNE OBCIĄZENIA
§
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
1.600
1583,23
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
253.873
252.019,12
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
20.322
19.492,09
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
45.966
45.784,41
4120
Składki na Fundusz Pracy
4.915
4.666,13
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
69.106
68.193,02
4260
Zakup energii
122.310
118.066,06
4270
Zakup usług remontowych
4.000
3.948,60
4300
Zakup usług pozostałych
34.000
31.305,57
4350
Zakup usług dostępu do sieci internet
600
543,41
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w
2.000
1.749,79
2.000
1.676,02
360
357,58
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 44 –
Poz. 1508
lokale i pomieszczenia garażowe
4410
Podróże służbowe krajowe
4430
600
413,74
Różne opłaty i składki
8.820
7.671,00
4440
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
7.658
7.658,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
6.892
6.892,00
4580
Pozostałe odsetki
-
0,07
6080
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów
budżetowych
3.563
3.562,78
-
10.845,96
588.585
586.428,58
Inne zmniejszenia
I.
RAZEM
II.
Podatek dochodowy od osób prawnych
4.000
3.351,00
III.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu
sprawozdawczego
53.000
6.762,05
OGÓŁEM I+II+III
645.585
596.541,63
p.p Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie
Walerian Stanisław Dyl
Załącznik Nr 9 do Informacji Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU URZĄD GMINY ZA 2012 ROK
Plan wydatków Urzędu Gminy Godkowo na dzień 01.01.2012 r. kształtował się na poziomie 5.239.312,00 zł,
natomiast na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 6.050.203,04 zł. W 2012 roku nastąpił wzrost wydatków w
wysokości 810.891,04 zł. Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia
tabela nr 1 i nr 2. W tabeli nr 3 przedstawiono wydatki inwestycyjne i majątkowe realizowane w 2012 roku.
Tabela nr 1 – wykonanie budżetu Urzędu Gminy
Dz.
Rozdz
§
010
01008
4210
4300
01030
2850
01095
4010
4110
4120
Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Plan
2012 r.
358211,19
13000,00
1000,00
12000,00
26600,00
26600,00
Wykonanie
2012 r.
354771,84
11560,65
874,00
10686,65
24600,00
24600,00
Wskaźnik
w%
99,04
88,93
318611,19
2357,00
403,05
50,90
318611,19
2357,00
403,05
50,90
100
92,48
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
4210
4300
4370
4430
150
15095
4300
600
60014
6620
60016
4170
4210
4270
4300
4430
6050
6060
60095
4210
700
70005
4170
4210
4270
4300
710
71004
4300
71014
4300
71095
4170
4300
750
75011
4010
4040
4110
4120
4210
4440
75022
3030
4210
4300
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
– 45 –
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Różne opłaty i składki
Przetwórstwo przemysłowe
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Drogi publiczne gminne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki
na
zakupy
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup usług pozostałych
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Odpis na ZFŚS
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podróżne służbowe krajowe
Poz. 1508
1705,08
1231,24
500,00
1705,08
1231,24
500,00
312363,92
13000,00
13000,00
13000,00
510547,41
10000,00
10000,00
312363,92
13000,00
13000,00
13000,00
349354,33
10000,00
10000,00
498547,41
10000,00
14000,00
11000,00
41000,00
5000,00
410547,41
7000,00
338848,63
7414,00
11526,69
11000,00
34569,27
4942,50
262631,17
6765,00
67,97
2000,00
2000,00
39000,00
39000,00
1800,00
1000,00
12200,00
24000,00
56600,00
12000,00
12000,00
24100,00
24100,00
20500,00
4700,00
15800,00
1704793,91
58022,93
44094,00
3475,00
7190,00
1170,00
1000,00
1093,93
60800,00
57000,00
3000,00
800,00
1215334,54
7422,47
505,70
505,70
35457,18
35457,18
1752,00
1000,00
9664,13
23041,05
47223,49
11839,98
11839,98
20052,01
20052,01
15331,50
4200,00
11131,50
1589783,45
56774,54
42880,80
3474,12
7190,00
1135,69
1000,00
1093,93
57361,38
57587,50
1973,88
800,00
1160698,99
2795,27
25,29
694000,00
46840,00
105000,00
8500,00
1000,00
666477,12
46833,93
104455,19
7651,68
0,00
6600,00
55851,65
21000,00
31000,00
1500,00
88547,00
2660,00
1800,00
6539,55
47856,06
16552,28
31000,00
1310,00
86539,51
2562,27
1614,35
8000,00
6000,87
13000,00
11785,43
100
100
68,43
100
90,92
90,92
83,43
98,47
83,20
74,79
93,25
97,85
94,35
95,50
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
4430
4440
4480
4700
6060
75045
3020
75095
2710
2820
3020
3030
3040
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4280
4300
4410
4430
4440
751
75101
4110
4120
4170
4210
754
75403
3000
75404
3000
75411
3000
75412
3020
4110
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4420
4430
6060
75421
4210
4300
757
75702
8070
758
75814
4300
4430
6650
– 46 –
Różne opłaty i składki
Odpis na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Wydatki
na
zakupy
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
Kwalifikacja wojskowa
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Pozostała działalność
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami
samorządu
terytorialnego
na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróżne służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpis na ZFŚS
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Jednostki terenowe Policji
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Komendy wojewódzkie Policji
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenie społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróżne służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Wydatki
na
zakupy
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
Zarządzanie kryzysowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
j.s.t.
Odsetki i dyskonto od kraj. Skarb. Papierów
wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz
związków gmin lub związków powiatów na
Poz. 1508
18600,00
24613,42
50000,00
6400,00
17485,00
24613,42
49281,00
6346,29
23000,00
22999,77
200,00
200,00
370436,44
2000,00
78,70
78,70
314869,84
2000,00
40000,00
0,00
5000,00
26400,00
5000,00
3211,80
26300,00
4900,00
161000,00
7170,00
27315,00
2500,00
21600,00
46600,00
2000,00
2300,00
12000,00
300,00
500,00
8751,44
580,00
159096,51
7168,27
27110,76
2398,77
21548,00
39732,17
1016,63
2095,00
9247,49
0,00
293,00
8751,44
579,84
99,97
580,00
579,84
99,97
48,00
8,00
320,00
204,00
5000,00
5000,00
5000,00
2000,00
2000,00
3000,00
3000,00
84300,00
10000,00
300,00
14000,00
25000,00
7500,00
1000,00
4500,00
3000,00
500,00
500,00
7000,00
11000,00
48,00
7,84
320,00
204,00
5000,00
5000,00
5000,00
2000,00
2000,00
3000,00
3000,00
72319,80
5149,22
166,01
13329,20
23076,27
5703,05
0,00
4500,00
2967,38
102,00
0,00
6702,00
10624,67
500,00
300,00
200,00
31000,00
31000,00
0,00
0,00
0,00
29880,76
29880,76
31000,00
29880,76
41735,00
16735,00
7200,00
6400,00
3135,00
15990,58
15990,58
6630,48
6225,10
3135,00
39,35
85,00
86,84
100
100
100
85,79
0,00
96,39
96,39
38,31
95,55
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
75818
4810
801
80113
4110
4170
4300
4430
851
85153
4170
4210
4300
85154
4110
4120
4170
4210
4300
4410
4700
85195
4170
4210
4260
4270
4300
852
85212
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4370
4410
4440
4700
85213
2910
4130
4560
85216
2910
4560
85295
3110
4120
853
– 47 –
dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Oświata i wychowanie
Dowożenie uczniów do szkół
Składki na ubezpieczenie społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podróżne służbowe krajowe
Odpis na ZFŚS
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz przez
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Składki na ubezpieczenie społeczne
Odsetki od dotacji oraz płatności niewykorzystanych
Zasiłki stałe
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
Zakup materiałów i wyposażenia
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Poz. 1508
25000,00
25000,00
193670,00
193670,00
470,00
2800,00
187000,00
3400,00
52100,00
400,00
200,00
100,00
100,00
30000,00
550,00
50,00
18510,00
4500,00
4390,00
300,00
1700,00
0,00
0,00
189735,06
189735,06
376,35
2377,50
183625,71
3355,50
39532,03
0,00
0,00
0,00
0,00
25642,59
550,00
44,11
17962,46
3794,22
3291,80
0,00
0,00
21700,00
700,00
2000,00
12000,00
2000,00
5000,00
2191263,44
2090019,00
13889,44
700,00
2000,00
9833,61
79,67
1276,16
2190327,40
2089645,36
2027318,00
27367,90
2153,00
5245,00
443,00
4800,00
11097,17
7979,00
2000,00
2027196,40
27364,06
2152,68
5239,83
442,90
4800,00
10855,46
7979,00
2000,00
87,00
1093,93
435,00
86,10
1093,93
435,00
37826,41
37614,41
2202,41
2202,41
35474,00
150,00
29218,03
28518,03
35334,00
78,00
29218,03
28518,03
700,00
700,00
34200,00
33941,00
259,00
4659,09
33849,60
33849,60
0,00
0,00
0,00
97,97
97,97
75,88
0,00
85,48
64,01
99,96
99,98
99,44
100
98,98
0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
85395
2910
854
85415
2910
3260
4560
900
90001
4210
4300
6230
90003
4210
4300
90015
4210
4260
4270
4300
90017
2650
6210
90019
4210
4300
90095
4170
4210
4300
921
92109
6060
92116
2480
926
92605
2830
3250
4170
4210
4260
4300
– 48 –
Pozostała działalność
Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Inne formy pomocy dla uczniów
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zasady gospodarki komunalnej
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego
zakładu budżetowego
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
Kultura fizyczna i sport
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych
Stypendia różne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Razem
Poz. 1508
4659,09
4659,09
0,00
0,00
0,00
158005,00
158005,00
10003,00
147205,00
147205,00
10003,00
93,16
93,16
146186,00
1816,00
135386,00
1816,00
349138,00
48000,00
3000,00
15000,00
30000,00
288077,55
11623,25
0,00
10373,25
1250,00
82,51
24,22
33000,00
1000,00
32000,00
176939,00
1000,00
98793,00
76146,00
1000,00
43899,00
13500,00
27875,92
18,76
27857,16
174825,87
0,00
98686,79
76139,08
0,00
43869,46
13470,46
84,47
30399,00
30399,00
15000,00
2832,00
3000,00
12000,00
32300,00
500,00
18000,00
13800,00
194000,00
36000,00
36000,00
0,00
2832,00
27051,05
480,00
15982,35
10588,70
193496,00
35496,00
35496,00
158000,00
158000,00
158000,00
158000,00
100
57100,00
57100,00
35000,00
52434,21
52434,21
35000,00
91,38
91,83
2100,00
2000,00
12000,00
3000,00
3000,00
6050203,04
1500,00
1877,10
10312,12
1492,91
2252,08
5619168,52
98,81
99,93
18,88
83,75
99,74
98,60
92,88
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 49 –
Poz. 1508
Tabela nr 2 – wydatki Urzędu Gminy
LP.
WYSZCZEGÓLNIENIE
1.
Wydatki ogółem, w tym:
2.
Wydatki majątkowe
3.
Wynagrodzenia i pochodne
4.
Odpis na ZFŚS
5.
Pozostałe wydatki
PLAN PO ZMIANACH NA
2012 ROK
WYKONANIE NA
31.12.2012 R.
6.050.203,04
STRUKTURA
WYKONANIA %
5.619.168,52
92,08
487.547,41
338.516,61
63,19
1.236.229,85
1.198.375,38
96,94
35.552,72
35.552,72
100
4.290.873,06
4.046.723,81
94,31
Tabela nr 3 – wydatki inwestycyjne realizowane w 2012 roku
Plan wydatków
na 2012 rok
Wykonanie na
2012 rok
% wyk.
planu
410.547,41
262.631,17
63,97
Zakup zamiatarki na drogi
7.000,00
6.765,00
99,96
75023
Zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby
Urzędu Gminy
23.000,00
22.999,77
99,99
4
75412
Zakup bramy garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Godkowie
11.000,00
10.624,67
96,59
5
92109
Dokumentacja na zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Godkowie – Zielony Amfiteatr
36.000,00
35.496,00
98,60
Razem
487.547,41
338.516,61
69,44
Lp
Rozdz.
Nazwa zadania
1
60016
Modernizacja drogi gminnej Grużajny – Skowrony –
Nawty
2
60016
3
Plan dochodów na 01.01.2012 rok kształtował się na poziomie 2.672.765,00 zł, natomiast na koniec 2012 roku
był na poziomie 2.703.260,00 zł. W 2012 roku nastąpił więc wzrost dochodów w wysokości 30.495,00 zł.
Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012r według źródeł dochodowych przedstawia
tabela nr 4.
Tabela nr 4 – dochody Urzędu Gminy
Lp
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN PO
ZMIANACH
WYKONANIE NA
31.12.2012
% WYKONANIA
PLANU
% W STRUKTURZE
DOCH.
I
PODATKI I OPŁATY
2.108.800,00
2.296.490,52
108,9
84,95
Podatek od nieruchomości
II
850.000,00
927.297,35
109,09
Podatek rolny
1.082.000,00
1.210.648,30
111,89
Podatek leśny
96.600,00
97.007,93
100,42
Podatek od środków transportowych
10.200,00
11.321,00
110,99
Opłata skarbowa
25.000,00
13.023,00
52,09
Wpływy opłat za wydawane
zezwolenia na sprzedaż alkoholu
36000,00
29.771,70
82,70
Opłaty za wieczyste użytkowanie
8.000,00
7.391,24
Opłata targowa
1.000,00
30,00
3,00
DOCHODY Z NAJMU GMINY
297.000,00
141.235,01
47,55
Ze sprzedaży
200.000,00
63.940,13
31,97
Z dzierżawy oraz umów o podobnym
charakterze
75.000,00
73.477,88
97,97
Wpływy z tytułu przekształcenia
użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności
2.000,00
0,00
0,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego
nieruchomości
20.000,00
3.817,00
19,09
92,39
5,23
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
III
IV
POZOSTAŁE DOCHODY
197.460,00
Poz. 1508
162.437,29
82,26
Wpływy z usług
5.000,00
1.511,72
30,24
Wpływy z różnych opłat
77.530,00
69.236,76
89,30
Wpływy z innych lokalnych opłat
60.000,00
48.941,94
81,57
Odsetki od nieterminowych wpłat
podatków i opłat
31.635,00
37.155,62
117,22
Odsetki od środków na rachunkach
bankowych
20.000,00
772,51
7,73
Wpływy z tytułu zwrotów
wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
3.295,00
4.818,74
146,24
100.000,00
101.605,84
101,61
0,00
0,00
0,00
100.000,00
101.605,84
101,61
2.703.260,00
2.701.768,66
99,95
INNE DOCHODY
Dotacje z f. celowych na
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji
Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin pozyskane z
innych źródeł
V
– 50 –
Ogółem dochody
6,01
3,76
Księgowa Urzędu Gminy
Monika Karzyńska
Załącznik Nr 10 do Informacji Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
INFORMACJA
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI
za okres 2012 roku
Lp.
Treść
Liczba
dłużników
Kwota
należności
1
1.
2
Umorzenia – ogółem
w tym:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku
albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie
odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego
użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty
6000 zł;
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób
prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by
egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu
egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów
dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie
egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;
6)wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika;
7) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;
Odroczenia – ogółem
w tym uzasadnione:
1) ważnym interesem dłużnika
2) interesem publicznym
Ro złożenia na raty – ogółem
w tym uzasadnione:
1) ważnym interesem dłużnika
2) interesem publicznym
3
3
4
11.493,08
Kwota umorzenia/odroczenia
terminu spłaty/ro złożenia na
raty płatności należności
5
11.493,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
11.493,08
0
0
0
11.493,08
0
0
0
0
0
13
0
0
4.151,88
0
0
4.151,88
13
0
4.151,88
0
4.151,88
0
2.
3.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 51 –
Poz. 1508
Załącznik Nr 11 do Informacji Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
Informacja
o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.
I. GRUNTY
ogółem wartość: 2.680.371,00 zł
Do dnia 31 grudnia 2012 r. stan posiadania gruntów zwiększył się ogółem o kwotę 1.554,00 zł w związku z
zamianą gruntów z działki 282/1 na działkę 282/2 w miejscowości Osiek. Zmniejszenie w kwocie 86.534 zł
nastąpiło na skutek zbycia nieruchomości rolnych oraz stanu posiadania mienia gminnego.
W roku 2013 przewiduje się sprzedaż działek gminnych w Godkowie na kwotę 160.000 zł .
II. BUDYNKI
ogółem wartość: 2.196.731,14 zł
Wartość budynków uległa zwiększeniu o kwotę 24.200,24 zł (elewacja na budynku Urzędu Gminy) .
Zmniejszenie wartości budynków w kwocie 9.019,49 zł sprzedaż budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w
miejscowości Ząbrowiec.
Na wartość budynków ogółem składają się środki trwałe:
1. Budynek biurowy plus magazyn o wartości 455.798,38 zł,
2. Budynek ośrodka zdrowia o wartości 239.852, 56 zł,
3. Lokale mieszkalne o wartości 452.030,62 zł,
4. Budynki świetlic wiejskich o wartości 935.924,54 zł,
5. Budynki gospodarcze o wartości 66.114,89 zł,
6. Strażnice OSP o wartości 47.010,15 zł.
W 2013 roku planuje się sprzedaż trzech lokali gminnych na łączną kwotę 10.000 zł.
Na utrzymanie zasobów w 2013 r. przewiduje się wydatkowanie łącznie 78.000 zł (dział klasyfikacji 710 po
stronie wydatków) z tego przypada na:
- zakup map ewidencyjnych terenu gminy, podział działek, wznowienie granic działek, wycena nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe za wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych oraz plany
zagospodarowania przestrzennego.
III. BUDOWLE ogółem wartość: 3.991.005,27 zł
Wartość budowli zwiększyła się o kwotę 259.556,17 zł w związku ze zwiększeniem wartości o kwotę
259.556,17 zł w związku z modernizacją drogi gminnej Grużajny – Nawty III etap. W budżecie na 2013 r.
zaplanowano inwestycję tj. modernizację drogi gminnej Nawty – Skowrony czwarty etap na łączną kwotę
200.000 zł.
IV.MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE ogółem wartość: 380.746,77 zł
Stan posiadania tego rodzaju mienia na koniec 2012 roku stanowi kwotę 380.746,77 zł. W roku 2012 został
zakupiony zestaw komputerowy na kwotę 2.480 zł, zamiatarka do wsi Miłosna za kwotę 6.765 zł oraz
dokonano likwidacji ośmiu komputerów na kwotę 25.000,53 zł, kamery na kwotę 3.399,01, sprzęt nagrywający
na kwotę 4.381,40 zł oraz zestawu prostowników i drukarek komputerowych w ilości trzech sztuk na łączną
kwotę 10.018,44 zł.
V. ŚRODKI TRANSPORTU
ogółem wartość: 683.657,32 zł
Zasób gminnych środków transportu zwiększył się o 23.317,77 zł / zakupiono samochód dostawczo-ciężarowy
na potrzeby Urzędu Gminy / Zmniejszenia to zdjęcie ze stanu ze złomowanego samochodu osobowego polonez
kombi będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 52 –
Poz. 1508
Załącznik Nr 12 do Informacji Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
Dział
Rozdział
§
Treść
Dotacje
ogółem plan
Wpływ dotacji
31.12.2012
z tego:
Wydatki
ogółem
w tym:
wynagrodzenia
1
010
2
75011
751
75101
852
85212
11
0
4
ROLNICTWO I
ŁOWIECTWO
5
318 611,19
6
318 611,19
7
318 611,19
8
2 357,00
Pozostała działalność
318 611,19
318 611,19
318 611,19
2 357,00
453,95
0
0
2010
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin)
ustawami
318 611,19
318 611,19
0
0
0
0
0
4110
Składki na ubezpieczenia
społeczne
0
403,05
403,05
0
403,05
0
0
4120
Składki na Fundusz Pracy
0
50,90
50,90
0
50,90
0
0
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
0
2 357,00
2 357,00
2 357,00
0
0
0
4210
Zakup materiałów i
wyposażenia
0
1 705,08
1 705,08
0
0
0
0
4300
Zakup usług pozostałych
0
1 231,24
1 231,24
0
0
0
0
4430
Różne opłaty i składki
0
312 363,92
312 363,92
0
0
0
0
4370
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
0
500,00
500,00
0
0
0
0
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
17 335,00
17 335,00
17 335,00
17 335,00
-
0
0
Urzędy wojewódzkie
17 335,00
17 335,00
17 335,00
17 335,00
0
0
0
2010 Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
bieżących zadań z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych
gminie ustawami
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
17 335
17 335,00
0
0
0
0
0
0
17 335,00
17 335,00
17 335,00
0
0
0
URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY,
KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
580
579,84
579,84
320,00
55,84
0
0
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
580
579,84
579,84
320
55,84
0
0
2010 Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
bieżących zadań z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych
gminie ustawami
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne
580
579,84
0
0
0
0
0
0
48,00
48
0
48
0
0
4120 Składki na Fundusz Pracy
0
8,00
7,84
0
7,84
0
0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
0
320,00
320
320
0
0
0
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia
0
204,00
204
0
0
0
0
POMOC SPOŁECZNA
2 166 393
2 165 577,26
2 165 577,26
34 316,74
5 682,73
2 027 196,40
0
Świadczenia rodzinne oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
2 090 019
2 089 645,36
2 089 645,36
34 316,74
5 682,73
2 027 196,40
0
3
01095
750
Wydatki
majątkowe
świadczenia
społeczne
10
0
pochodne od
wynagrodzeń
9
453,95
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2010 Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
bieżących zadań z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych
gminie ustawami
3110 Świadczenia społeczne
85213
85278
2 089 645,36
0
0
0
0
0
0
2 027 318,00
2 027 196,40
0
0
2 027 196,40
0
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
0
27 367,90
27 364,06
27 364,06
0
0
0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
0
2 153,00
2 152,68
2 152,68
0
0
0
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne
0
5 245,00
5 239,83
0
5 239,83
0
0
4120 Składki na Fundusz Pracy
0
443,00
442,90
0
442,90
0
0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
0
4 800
4 800,00
4 800,00
0
0
0
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia
0
11 097,17
10 855,46
0
0
0
0
4300 Zakup usług pozostałych
0
7 979,00
7 979,00
0
0
0
0
4370 Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
4410 Podróże służbowe krajowe
0
2 000,00
2 000,00
0
0
0
0
0
87,00
86,10
0
0
0
0
4440 Odpisy na ZFŚS
0
1 093,93
1 093,93
0
0
0
0
4700 Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej
2010 Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
bieżących zadań z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych
gminie ustawami
4130 Składki na ubezpieczenia
zdrowotne
0
435,00
435,00
0
0
0
0
35 474
35 334,00
35 334,00
0
0
-
0
35 474
35 334,00
0
0
0
0
0
0
35 474,00
35 334,00
0
0
-
0
26 100
26 097,90
26 097,90
26 097,90
26 100
26 097,90
0
26 100,00
26 097,90
26 097,90
Pozostała działalność
14 800
14 500,00
14 500,00
0
0
14 500,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
bieżących zadań z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych
gminie ustawami
14 800
14 500,00
-
0
0
-
0
3110 Świadczenia społeczne
0
14 541,00
14 500,00
0
0
14 500,00
0
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia
0
259,00
0,00
0
0
2 502 919,19
2 502 103,29
2 502 103,29
54 328,74
6 192,52
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
3110 Świadczenia społeczne
Ogółem
Poz. 1508
2 090 019
2010 Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
bieżących zadań z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych
gminie ustawami
85295
– 53 –
0
2 067 794,30
0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 54 –
Poz. 1508
Załącznik Nr 13 do Informacji Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU
TREŚĆ
PLAN PO ZMIANACH
2
A. DOCHODY:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
B. WYDATKI:
- wydatki bieżące
- Wydatki majątkowe
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)
D. FINANSOWANIE (D1-D2)
D1. Przychody ogółem
z tego:
Kredyty i pożyczki, w tym:
Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o
których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
Nadwyżka z lat ubiegłych
D2. Rozchody ogółem, z tego:
Spłaty kredytów i pożyczek
3
10.716.199,58
10.376.652,17
339.547,41
10.576.199,58
10.015.118,17
561.081,41
140.000
-140.000
0
0
0
WYKONANIE NA
31.12.2012 R.
4
10.695.133,13
10.509.828,59
185.304,54
10.012.807,72
9.629.507,11
383.300,61
682.325,41
-140.000
0
0
0
0
140.000
140.000
0
140.000
140.000
Załącznik Nr 14 do Informacji Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
Lp.
Nazwa przedsięwzięcia
1.
2.
Umowa 11/2004 Marcinkiewicz Halina – obsługa prawna
Umowa 2611 z 05-08-2009 PUK Ostróda – wywóz
nieczystości
Umowa 581/E/wc/2008 CLEANER Elbląg – wywóz
nieczystości płynnych
Umowa 799 PUK Pasłęk – wywóz nieczystości
Umowa CUP/G/PH3/17/09 PPUP Poczta Polska – przesyłki
listowe
Umowa nr 09/12/2007/S PUK Ostróda – wywóz
nieczystości
Umowa nr 1 z dnia 27-07-2010 PKS Elbląg – dowożenie
uczniów do szkół
Umowa nr 2/02 Zakład Usług Komunalnych Bednarczyk
Młynary – wywóz nieczystości
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Plan na 2012 r.
% wykonania
29.520,00
557,00
Wykonanie
31.12.2012
28.905,00
139,32
10.236,00
9.892,80
96,65
16.800,00
20.000,00
8.366,08
18.336,35
49,80
91,68
2.030,00
1.890,00
93,10
185.844,00
183.625,71
98,81
1.555,00
1.555,00
100
11.988,00
10.101,33
84,26
492,00
369,00
75,00
97,92
25,01
9.
Umowa PU/102/10 ZETO Olsztyn – opieka autorska
10.
Umowa stała Ziemak Janusz – przegląd alarmu
11.
Umowa z dnia 02-01-2007 Poćwiardowska Elżbieta –
badania pracowników
4.200,00
2.895,00
68,93
12.
Urząd Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia z
dnia 03-10-2011 – ciągłość ośrodka przetwarzania danych
Energia Umowa 934-S/2011 z dn.30.08.2011 – konserwacja
oświetlenia ulicznego
GTS Energis Umowa Nr D/01/04/0566 z dnia 16-10-2011rozmowy telefoniczne
Nestle Wers dystrybutor Umowa najmu DNF0054712 z 0102-2001 – woda źródlana
Projekt realizowany przez GOPS pn: Czas na aktywność w
gminie Godkowo
Projekt realizowany przez Gimnazjum w Dobrym pn:
Zajęcia dodatkowe w nauce pomagają – wyrównywanie
szans edukacyjnych
Projekt realizowany przez Szkoły Podstawowe Gminy
Godkowo pn. Indywidualizacja procesu nauczania – proces
nauczania i wychowania
RAZEM :
2.520,00
2.520,00
100
74.136,00
74.136,00
100
8.285,00
7.591,72
91,62
139,00
137,93
99,23
87.074,00
82.082,52
94,26
74.418,00
64.966,20
87,29
50.958,80
50.714,33
99,52
580.752,80
548.224,29
94,40
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 55 –
Poz. 1508
Załącznik Nr 15 do Informacji Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa - stan początkowy
ztego:
ztego:
wtym:
wtym:
ztego:
wtym:
wtym:
wtym:
Dochody
ogółem
Wyszczególnienie
Lp
dochodybieżące
1.
1.1.
środkizUE*
dochody
majątkowe
1.1.1.
1.2.
Wydatkiogółem
zesprzedaży
majątku
środkiz
UE*
1.2.1.
1.2.2.
Wydatkibieżące
razem
2.
2.1.
[2.1.]+[2.2]
[2.1.1]+[2.1.2.]
0,00
8421857,56
0,00
12814981,44
291000,00
0,00
322000,00
220000,00
0,00
1500000,00
0,00
1400000,00
8500000,00
0,00
8500000,00
0,00
Wydatkibieżące(bez
odsetekiprowizjiod:
kredytówipożyczek
orazwyemitowanych
papierów
wartościowych)
ztytułu
gwarancjii
poręczeń
podlegające
wyłączeniuz
limitówspłaty
zobowiązańz
art.243
ufp/169sufp
naprojekty
realizowane
przyudziale
środków,o
których
mowaw
art.5ust.1
pkt2
wydatki
bieżącena
obsługę
długu
odsetkii
dyskonto
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.2.
2.1.2.1.
7908863,04
7901827,90
0,00
0,00
0,00
7035,14
0,00
8976384,57
8971545,26
0,00
0,00
0,00
4839,31
0,00
9216467,58
8784776,58
8748476,58
0,00
0,00
0,00
36300,00
0,00
0,00
9497439,00
9094304,00
9063304,00
0,00
0,00
0,00
31000,00
31000,00
140000,00
0,00
8565000,00
8225000,00
8200000,00
0,00
0,00
0,00
25000,00
25000,00
130000,00
0,00
8460000,00
8120000,00
8100000,00
0,00
0,00
0,00
20000,00
20000,00
1400000,00
110000,00
0,00
8450000,00
8110000,00
8100000,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
10000,00
1400000,00
110000,00
0,00
8450000,00
8110000,00
8100000,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
10000,00
Formuła
[1.1.]+[1.2]
Wykonanie2009
8839473,16
8663041,18
0,00
176431,98
44787,08
Wykonanie2010
9241881,65
9132157,52
0,00
109724,13
109724,13
Plan3kw.2011
11136841,61
8784833,76
0,00
2352007,85
2012
9637439,00
9315439,00
128143,00
2013
10000000,00
8500000,00
2014
9900000,00
8500000,00
2015
9900000,00
2016
9900000,00
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
ztego:
wtym:
Wyszczególnienie
Lp
Wydatki
majątkowe
2.2.
wtym:
Dochody
bieżącewydatkibieżące
Przychody
budżetu
naprojekty
realizowaneprzy
udzialeśrodków,o
którychmowawart.
5ust.1pkt2
Wynikbudżetu
2.2.1.
3.
4.
5.
[1.]-[2.]
[1.1.]-[2.1.]
[5.1.]+[5.2]+[5.3.]
Formuła
Nadwyżka
budżetowazlat
ubiegłychplus
wolneśrodki,o
którychmowaw
art.217ust.2pkt6
ufp,angażowanew
budżecieroku
bieżącego
wtym:
wtym:
napokrycie
deficytu
budżetu
Kredyty,
pożyczki,
sprzedaż
papierów
wartościowych
napokrycie
deficytu
budżetu
5.3.
5.3.1.
napokrycie
deficytubudżetu
Inneprzychodynie
związanez
zaciągnięciemdługu
5.1.
5.1.1.
5.2.
5.2.1.
Wykonanie2009
512994,52
0,00
417615,60
754178,14
777253,90
777253,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie2010
3838596,87
0,00
-3573099,79
155772,95
3721962,41
1280308,41
0,00
0,00
0,00
2441654,00
0,00
Plan3kw.2011
431691,00
0,00
1920374,03
57,18
148862,62
148862,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
403135,00
0,00
140000,00
221135,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
340000,00
0,00
1435000,00
275000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
340000,00
0,00
1440000,00
380000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
340000,00
0,00
1450000,00
390000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
340000,00
0,00
1450000,00
390000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 56 –
ztego:
Poz. 1508
wskaźnikizart.169/170sufp
wtym:
wtym:
Wyszczególnienie
Rozchody
budżetu
Spłatyrat
kapitałowychoraz
wykuppapierów
wartościowych
6.1.
kwotawyłączeńz
art.243ust.3pkt1
ufporazart.169
ust.3sufp
przypadającana
danyrok
budżetowy
Innerozchody(bez
spłatydługunp.
udzielanepożyczki)
Kwotadługu
6.1.1.
6.2.
7.
długspłacany
wydatkami
(zobowiązania
wymagalne,
umowyzaliczane
dokategorii
kredytówi
pożyczek,itp.)
Łącznakwota
wyłączeńzart.170ust.
3sufp
Zadłużenie/dochody
ogółem-max60%z
art.170sufp(bez
wyłączeń)
Zadłużenie/dochody
ogółem-max60%
zart.170sufp(po
uwzględnieniu
wyłączeń)
Planowanałączna
kwotaspłaty
zobowiązań/dochody
ogółem-max15%z
art.169sufp(bez
wyłączeń)
Planowanałączna
kwotaspłaty
zobowiązań/dochody
ogółem-max15%z
art.169sufp(po
uwzględnieniu
wyłączeń)
7.1.
8.
9.
9a.
10.
10a.
1,26%
Lp
6.
Formuła
[6.1.]+[6.2]
Wykonanie2009
111688,36
111688,36
0,00
0,00
107669,00
0,00
0,00
1,22%
1,22%
1,26%
Wykonanie2010
107668,26
107668,26
0,00
0,00
3458110,21
0,00
0,00
37,42%
37,42%
1,17%
1,17%
Plan3kw.2011
1727582,00
1727582,00
0,00
0,00
1829260,00
0,00
1780428,00
16,43%
0,44%
15,51%
15,51%
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
665240,00
0,00
0,00
6,90%
6,90%
0,32%
0,32%
2013
140000,00
140000,00
0,00
0,00
525240,00
0,00
0,00
5,25%
5,25%
1,65%
1,65%
2014
140000,00
140000,00
0,00
0,00
385240,00
0,00
0,00
3,89%
3,89%
1,62%
1,62%
2015
140000,00
140000,00
0,00
0,00
245240,00
0,00
0,00
2,48%
2,48%
1,52%
1,52%
2016
105240,00
105240,00
0,00
0,00
105240,00
0,00
0,00
1,06%
1,06%
1,16%
1,16%
wskaźniki z art. 243 ufp
Wyszczególnienie
Kwota
zobowiązań
związku
współtworzonego
przez jst
przypadających
do spłaty w
danym roku
budżetowym
podlegająca
doliczeniu
zgodnie z art.
244 ufp
Lp
11.
12.
12a.
12b.
13.
13a.
13b.
14.
14a.
14b.
Wykonanie 2009
126 688,00
9,04%
9,04%
9,04%
2,70%
TAK
TAK
2,70%
TAK
TAK
Wykonanie 2010
107 668,26
2,87%
2,87%
2,87%
2,33%
TAK
TAK
2,33%
TAK
TAK
Plan 3 kw. 2011
3 135,00
2,61%
2,61%
2,61%
15,54%
TAK
NIE
15,54%
TAK
NIE
2012
3 135,00
4,84%
4,79%
4,58%
0,35%
TAK
TAK
0,35%
TAK
TAK
2013
3 135,00
3,35%
3,30%
4,15%
1,68%
TAK
TAK
1,68%
TAK
TAK
2014
3 135,00
3,78%
3,73%
5,15%
1,65%
TAK
TAK
1,65%
TAK
TAK
2015
3 135,00
4,63%
4,63%
5,05%
1,55%
TAK
TAK
1,55%
TAK
TAK
2016
3 135,00
4,78%
4,78%
5,05%
1,20%
TAK
TAK
1,20%
TAK
TAK
Maksymalny
dopuszczalny
wskaźnik
spłaty z art.
243 ufp
Maksymalny
dopuszczalny
wskaźnik spłaty
z art. 243 ufp
obliczony z
wykonaniem
budżetu roku
poprzedzającego
pierwszy rok
prognozy
Relacja (DbWb+Dsm)/Do,
o której mowa
w art. 243 w
danym roku
Relacja
planowanej
łącznej
kwoty
spłaty
zobowiązań
do
dochodów
(bez
wyłączeń)
Spełnienie
wskaźnika
spłaty z art.
243 ufp po
uwzględnieniu
art. 244 ufp
(bez
wyłączeń)
Spełnienie
relacji z art. 243
ufp po
uwzględnieniu
art. 244 ufp (bez
wyłączeń)
obliczonej z
wykonaniem
roku
poprzedzającego
pierwszy rok
prognozy
Relacja
planowanej
łącznej kwoty
spłaty
zobowiązań
do dochodów
(po
uwzględnieniu
wyłączeń)
Spełnienie
wskaźnika
spłaty z art.
243 ufp po
uwzględnieniu
art. 244 ufp
(po
uwzględnieniu
wyłączeń)
Spełnienie
relacji z art. 243
ufp po
uwzględnieniu
art. 244 ufp (po
uwzględnieniu
wyłączeń)
obliczonej z
wykonaniem
roku
poprzedzającego
pierwszy rok
prognozy
Formuła
**Przeznaczenieplanowanejnadwyżkibudżetowejjestszczegółowoopisanewobjaśnieniach.
Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:
Wyszczególnienie
Lp
w tym:
wydatki
majątkowe
objęte
limitem art.
226 ust. 4 ufp
Kwoty
nadwyżki
budżetowej
planowanej w
poszczególnych
latach objętych
prognozą **
Wartość
przejętych
zobowiązań
na
wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane
związane z
funkcjonowaniem
organów JST
wydatki
bieżące
objęte
limitem art.
226 ust. 4
ufp
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
16.
17.
17.1.
od
samodzielnych
publicznych
ZOZ
Formuła
Wykonanie 2009
3 671 763,20
955 128,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie 2010
3 914 411,50
1 075 385,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan 3 kw. 2011
3 798 775,13
1 119 827,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 57 –
Poz. 1508
2012
4 088 975,00
1 676 312,00
492 123,00
0,00
140 000,00
0,00
0,00
2013
3 840 000,00
985 000,00
340 148,00
0,00
1 435 000,00
0,00
0,00
2014
3 850 000,00
989 000,00
130 313,00
0,00
1 440 000,00
0,00
0,00
2015
3 900 000,00
992 000,00
42 276,00
0,00
1 450 000,00
0,00
0,00
2016
3 910 000,00
994 000,00
42 276,00
0,00
1 450 000,00
0,00
0,00
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.
Załącznik Nr 16 do Informacji Wójta Gminy Godkowo
z dnia 13 marca 2013 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa - stan końcowy
z tego:
z tego:
w tym:
w tym:
z tego:
w tym:
w tym:
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Dochody
ogółem
1.
dochody
bieżące
1.1.
Środki
z UE*
1.1.1.
dochody
majątkowe
1.2.
Wydatki ogółem
ze sprzedaży
majątku
środki z
UE*
1.2.1.
1.2.2.
Wydatki bieżące
razem
2.
2.1.
[2.1.]+[2.2]
[2.1.1]+[2.1.2.]
Wydatki bieżące
(bez odsetek i
prowizji od:
kredytów i
pożyczek oraz
wyemitowanych
papierów
wartościowych)
z tytułu
gwarancji i
poręczeń
podlegające
wyłączeniu
z limitów
spłaty
zobowiązań
z art. 243
ufp/169sufp
na projekty
realizowane
przy udziale
środków, o
których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2
wydatki
bieżące na
obsługę
długu
odsetki i
dyskonto
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.2.
2.1.2.1.
7 035,14
Formuła
[1.1.]+[1.2]
Wykonanie 2009
8 839 473,16
8 663 041,18
0,00
176 431,98
44 787,08
0,00
8 421 857,56
7 908 863,04
7 901 827,90
0,00
0,00
0,00
7 035,14
Wykonanie 2010
9 241 881,65
9 132 157,52
0,00
109 724,13
109 724,13
0,00
12 814 981,44
8 976 384,57
8 971 545,26
0,00
0,00
0,00
4 839,31
4 839,31
Plan 3 kw. 2011
11 136 841,61
8 784 833,76
0,00
2 352 007,85
291 000,00
0,00
9 216 467,58
8 784 776,58
8 748 476,58
0,00
0,00
0,00
36 300,00
36 300,00
31 000,00
2012
2013
2014
2015
2016
a
10 741 919,58
10 402 372,17
212 450,80
339 547,41
220 000,00
0,00
10 601 919,58
10 040 838,17
10 009 838,17
0,00
0,00
0,00
31 000,00
b
22 598,00
22 598,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 598,00
22 598,00
22 598,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c
10 719 321,58
10 379 774,17
212 450,80
339 547,41
220 000,00
0,00
10 579 321,58
10 018 240,17
9 987 240,17
0,00
0,00
0,00
31 000,00
31 000,00
25 000,00
a
10 500 000,00
9 800 000,00
0,00
700 000,00
140 000,00
0,00
10 360 000,00
9 705 000,00
9 680 000,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
b
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c
10 500 000,00
9 800 000,00
0,00
700 000,00
140 000,00
0,00
10 360 000,00
9 705 000,00
9 680 000,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
25 000,00
20 000,00
a
10 600 000,00
9 800 000,00
0,00
800 000,00
130 000,00
0,00
10 460 000,00
9 760 000,00
9 740 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
b
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c
10 600 000,00
9 800 000,00
0,00
800 000,00
130 000,00
0,00
10 460 000,00
9 760 000,00
9 740 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
10 000,00
a
10 710 000,00
9 810 000,00
0,00
900 000,00
110 000,00
0,00
10 570 000,00
9 770 000,00
9 760 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
b
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c
10 710 000,00
9 810 000,00
0,00
900 000,00
110 000,00
0,00
10 570 000,00
9 770 000,00
9 760 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
a
10 750 000,00
9 850 000,00
0,00
900 000,00
110 000,00
0,00
10 644 760,00
9 794 760,00
9 784 760,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
b
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c
10 750 000,00
9 850 000,00
0,00
900 000,00
110 000,00
0,00
10 644 760,00
9 794 760,00
9 784 760,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 58 –
Poz. 1508
z tego:
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Wydatki
majątkowe
2.2.
na projekty
realizowane
przy udziale
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2
2.2.1.
Formuła
Wynik
budżetu
Dochody
bieżące wydatki
bieżące
Przychody
budżetu
3.
4.
5.
[1.] - [2.]
[1.1.] - [2.1.]
[5.1.]+[5.2]
+[5.3.]
Nadwyżka
budżetowa z
lat ubiegłych
plus wolne
środki, o
których
mowa w
art.217 ust. 2
pkt 6 ufp,
angażowane
w budżecie
roku
bieżącego
w tym:
na pokrycie
deficytu
budżetu
w tym:
Inne
przychody
nie
związane z
zaciągnięcie
m długu
w tym:
Kredyty,
pożyczki,
sprzedaż
papierów
wartościowych
na pokrycie
deficytu
budżetu
5.1.
5.1.1.
5.2.
5.2.1.
na pokrycie
deficytu
budżetu
5.3.
5.3.1.
Wykonanie 2009
512 994,52
0,00
417 615,60
754 178,14
777 253,90
777 253,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie 2010
3 838 596,87
0,00
-3 573 099,79
155 772,95
3 721 962,41
1280 308,41
0,00
0,00
0,00
2 441 654,00
0,00
Plan 3 kw. 2011
431 691,00
0,00
1 920 374,03
57,18
148 862,62
148 862,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a
561 081,41
0,00
140 000,00
361 534,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c
561 081,41
0,00
140 000,00
361 534,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a
655 000,00
0,00
140 000,00
95 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c
655 000,00
0,00
140 000,00
95 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
2013
2014
2015
2016
a
700 000,00
0,00
140 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c
700 000,00
0,00
140 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a
800 000,00
0,00
140 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c
800 000,00
0,00
140 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a
850 000,00
0,00
105 240,00
55 240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c
850 000,00
0,00
105 240,00
55 240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
z tego:
wskaźniki z art. 169/170 sufp
w tym:
w tym:
Wyszczególnienie
Rozchody
budżetu
Lp
6.
Formuła
[6.1.]+[6.2]
Wykonanie 2009
Wykonanie 2010
Plan 3 kw. 2011
2012
2013
2014
2015
Spłaty rat
kapitałowych
oraz wykup
papierów
wartościowyc
h
kwota
wyłączeń z
art. 243 ust. 3
pkt 1 ufp oraz
art. 169 ust. 3
sufp
przypadająca
na dany rok
budżetowy
Inne
rozchody
(bez spłaty
długu np.
udzielane
pożyczki)
6.1.
6.1.1.
6.2.
111 688,36
111 688,36
0,00
107 668,26
107 668,26
0,00
1 776 414,00
1 776 414,00
a
140 000,00
b
Kwota długu
dług spłacany
wydatkami
(zobowiązania
wymagalne,
umowy
zaliczane do
kategorii
kredytów i
pożyczek, itp.)
Planowana
łączna kwota
spłaty
zobowiązań/d
ochody
ogółem - max
15% z art. 169
sufp (bez
wyłączeń)
Planowana
łączna kwota
spłaty
zobowiązań/d
ochody
ogółem - max
15% z art. 169
sufp (po
uwzględnieniu
wyłączeń)
Łączna kwota
wyłączeń z
art. 170 ust. 3
sufp
Zadłużenie/do
chody ogółem
- max 60% z
art. 170 sufp
(bez
wyłączeń)
Zadłużenie/
dochody
ogółem max 60% z
art. 170
sufp (po
uwzględnie
niu
wyłączeń)
8.
9.
9a.
10.
10a.
7.
7.1.
0,00
107 669,00
0,00
0,00
1,22%
1,22%
1,34%
1,34%
0,00
2 441 654,00
1,00
1 727 582,00
26,42%
7,73%
1,22%
1,22%
1 727 582,00
0,00
665 240,00
0,00
0,00
5,97%
5,97%
16,28%
0,76%
140 000,00
0,00
0,00
525 240,00
0,00
0,00
4,89%
4,89%
1,59%
1,59%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,01%
-0,01%
-0,01%
-0,01%
c
140 000,00
140 000,00
0,00
0,00
525 240,00
0,00
0,00
4,90%
4,90%
1,60%
1,60%
a
140 000,00
140 000,00
0,00
0,00
385 240,00
0,00
0,00
3,67%
3,67%
1,57%
1,57%
b
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
c
140 000,00
140 000,00
0,00
0,00
385 240,00
0,00
0,00
3,67%
3,67%
1,57%
1,57%
a
140 000,00
140 000,00
0,00
0,00
245 240,00
0,00
0,00
2,31%
2,31%
1,51%
1,51%
b
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
c
140 000,00
140 000,00
0,00
0,00
245 240,00
0,00
0,00
2,31%
2,31%
1,51%
1,51%
a
140 000,00
140 000,00
0,00
0,00
105 240,00
0,00
0,00
0,98%
0,98%
1,40%
1,40%
b
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
c
140 000,00
140 000,00
0,00
0,00
105 240,00
0,00
0,00
0,98%
0,98%
1,40%
1,40%
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2016
– 59 –
Poz. 1508
a
105 240,00
105 240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
1,07%
1,07%
b
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
c
105 240,00
105 240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
1,07%
1,07%
wskaźniki z art. 243 ufp
Wyszczególnienie
Kwota
zobowiązań
związku
współtworzoneg
o przez jst
przypadających
do spłaty w
danym roku
budżetowym
podlegająca
doliczeniu
zgodnie z art.
244 ufp
Lp
11.
12.
12a.
12b.
13.
13a.
13b.
14.
14a.
14b.
Wykonanie 2009
126 688,00
9,04%
9,04%
9,04%
2,78%
TAK
TAK
2,78%
TAK
TAK
Wykonanie 2010
107 668,26
2,87%
2,87%
2,87%
2,38%
TAK
TAK
2,38%
TAK
TAK
Plan 3 kw. 2011
3 135,00
2,61%
2,61%
2,61%
16,30%
TAK
NIE
0,79%
TAK
TAK
a
3 135,00
4,84%
5,05%
5,41%
1,62%
TAK
TAK
1,62%
TAK
TAK
b
0,00
0,00%
0,00%
-0,02%
0,00%
x
x
0,00%
x
x
c
3 135,00
4,84%
5,05%
5,43%
1,62%
TAK
TAK
1,62%
TAK
TAK
TAK
Maksymalny
dopuszczalny
wskaźnik
spłaty z art.
243 ufp
Maksymalny
dopuszczalny
wskaźnik spłaty
z art. 243 ufp
obliczony z
wykonaniem
budżetu roku
poprzedzającego
pierwszy rok
prognozy
Relacja
(Db-Wb+Dsm)/
Do, o której
mowa w art. 243
w danym roku
Relacja
planowanej
łącznej kwoty
spłaty
zobowiązań do
dochodów (bez
wyłączeń)
Spełnienie
wskaźnika
spłaty z art.
243 ufp po
uwzględnieniu
art. 244 ufp
(bez wyłączeń)
Spełnienie relacji
z art. 243 ufp po
uwzględnieniu
art. 244 ufp (bez
wyłączeń)
obliczonej z
wykonaniem
roku
poprzedzającego
pierwszy rok
prognozy
Relacja
planowanej
łącznej kwoty
spłaty
zobowiązań do
dochodów (po
uwzględnieniu
wyłączeń)
Spełnienie
wskaźnika
spłaty z art.
243 ufp po
uwzględnien
iu art. 244
ufp (po
uwzględnien
iu wyłączeń)
Spełnienie
relacji z art. 243
ufp po
uwzględnieniu
art. 244 ufp (po
uwzględnieniu
wyłączeń)
obliczonej z
wykonaniem
roku
poprzedzająceg
o pierwszy rok
prognozy
Formuła
2012
2013
2014
2015
2016
a
3 135,00
3,63%
3,84%
2,24%
1,60%
TAK
TAK
1,60%
TAK
b
0,00
-0,01%
-0,01%
0,00%
0,00%
x
x
0,00%
x
x
c
3 135,00
3,64%
3,85%
2,24%
1,60%
TAK
TAK
1,60%
TAK
TAK
TAK
a
3 135,00
3,42%
3,63%
1,60%
1,54%
TAK
TAK
1,54%
TAK
b
0,00
-0,01%
-0,01%
0,00%
0,00%
x
x
0,00%
x
x
c
3 135,00
3,43%
3,64%
1,60%
1,54%
TAK
TAK
1,54%
TAK
TAK
TAK
a
3 135,00
3,08%
3,08%
1,40%
1,43%
TAK
TAK
1,43%
TAK
b
0,00
-0,01%
-0,01%
0,00%
0,00%
x
x
0,00%
x
x
c
3 135,00
3,09%
3,09%
1,40%
1,43%
TAK
TAK
1,43%
TAK
TAK
TAK
a
3 135,00
1,75%
1,75%
1,54%
1,10%
TAK
TAK
1,10%
TAK
b
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
x
x
0,00%
x
x
c
3 135,00
1,75%
1,75%
1,54%
1,10%
TAK
TAK
1,10%
TAK
TAK
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.
Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:
w tym:
wydatki
majątkowe
objęte limitem
art. 226 ust. 4
ufp
Kwoty nadwyżki
budżetowej
planowanej w
poszczególnych
latach objętych
prognozą **
Wartość
przejętych
zobowiązań
od samodzielnych
publicznych ZOZ
Wyszczególnienie
na wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
związane z
funkcjonowaniem
organów JST
wydatki bieżące
objęte limitem
art. 226 ust. 4
ufp
Lp
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
16.
17.
17.1.
Formuła
Wykonanie 2009
3 671 763,20
955 128,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie 2010
3 914 411,50
1 075 385,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan 3 kw. 2011
3 798 775,13
1 119 827,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a
3 967 365,85
1 704 793,91
580 752,80
0,00
140 000,00
0,00
0,00
b
2 947,90
500 606,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c
3 964 417,95
1 204 187,54
580 752,80
0,00
140 000,00
0,00
0,00
a
3 840 000,00
985 000,00
340 148,00
0,00
140 000,00
0,00
0,00
b
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c
3 840 000,00
985 000,00
340 148,00
0,00
140 000,00
0,00
0,00
a
3 850 000,00
989 000,00
130 313,00
0,00
140 000,00
0,00
0,00
2012
2013
2014
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2015
2016
– 60 –
b
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c
3 850 000,00
989 000,00
130 313,00
0,00
140 000,00
0,00
0,00
a
3 900 000,00
992 000,00
42 276,00
0,00
140 000,00
0,00
0,00
b
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c
3 900 000,00
992 000,00
42 276,00
0,00
140 000,00
0,00
0,00
a
3 910 000,00
994 000,00
39 576,00
0,00
105 240,00
0,00
0,00
b
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c
3 910 000,00
994 000,00
39 576,00
0,00
105 240,00
0,00
0,00
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.
Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą
Poz. 1508

Podobne dokumenty