Pobierz - Portal Romanisty

Transkrypt

Pobierz - Portal Romanisty
Espacio Joven 1, 2, 3
Podręcznik zgodny z najnowszą ustawą o systemie oświaty z 2014 roku!
Seria podręczników do nauki języka hiszpańskiego
dla gimnazjum na rok szkolny 2015/2016,
opracowana ściśle według wytycznych MEN
dotyczących wieloletniego używania podręczników.
Kompletny kurs na trzy lata nauki
Do podręcznika
dołączono
płytę CD audio.
Nie zawiera
materiałów i treści
o charakterze
reklamowym.
Usunięto
tabele oraz luki
w tekście wymagające
uzupełnienia.
Wykonanie poszczególnych
ćwiczeń nie wymaga
wprowadzania pisemnych
uzupełnień w podręczniku.
Usunięto odnośniki
do nagrań audio i wideo
znajdujących się na
dodatkowych materiałach
dydaktycznych.
a
er
wi OM
a
Z -R
CD
Podręcznik opracowany ściśle według najnowszych wytycznych MEN!
Spis treści broszury Espacio Joven:
Płyta CD demo 2
Komponenty Espacio Joven 1/2/3 3
Spis treści podręcznika Espacio Joven 1 4
Wybrany rozdział podręcznika Espacio Joven 1 6
Publikacje przygotowujące do egzaminów 22
Rozwijanie czterech sprawności językowych Gramatyka i leksyka 24
26
Zapewniamy szybki i łatwy dostęp do naszych materiałów.
Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy płytę CD demo, a na niej:
• spisy treści podręczników
Espacio Joven 1, 2, 3,
• pierwszy rozdział podręcznika
Espacio Joven 1,
• wybrane strony z zeszytów ćwiczeń
Espacio Joven 1, 2, 3,
• wybrane rozdziały przewodników
metodycznych Espacio Joven 1, 2, 3,
Tutaj powinna znajdować się
Twoja płyta CD demo
• bezpłatne materiały dydaktyczne:
◦ program nauczania,
◦ dydaktyczny plan pracy
z podręcznikiem
– rozkład materiału,
◦ słowniczek hiszpańsko-polski,
◦ tłumaczenie kompendium
gramatycznego,
◦ tłumaczenie poleceń z zeszytu
ćwiczeń,
• katalogi wydawnictw
Nowela i Edinumen.
2
Komponenty Espacio Joven 1/2/3
ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ!
Uaktualniona wersja różni się od znanej do tej pory wersji międzynarodowej.
Dowiedz się, w jaki sposób podręcznik został dostosowany do najnowszych wytycznych MEN.
Zobacz też str 6-21.
Numer MEN już wkrótce
Numer MEN już wkrótce
Numer MEN już wkrótce
Podręcznik, część 1
+ płyta CD audio
Podręcznik, część 2
+ płyta CD audio
Podręcznik, część 3
+ płyta CD audio
Komponenty do nabycia
oddzielnie:
Komponenty do nabycia
oddzielnie:
Komponenty do nabycia
oddzielnie:
Zeszyt ćwiczeń, część 1
Zeszyt ćwiczeń, część 2
Zeszyt ćwiczeń, część 3
Materiały do PDI
Materiały do PDI
Materiały do PDI
Bezpłatne materiały
do pobrania online:
Bezpłatne materiały
do pobrania online:
Bezpłatne materiały
do pobrania online:
• program nauczania,
• dydaktyczny plan pracy
z podręcznikiem – rozkład
materiału,
• tłumaczenie kompendium
gramatycznego,
• słowniczek hiszpańsko-polski,
• polskojęzyczna wersja
poleceń z zeszytu ćwiczeń.
• program nauczania,
• dydaktyczny plan pracy
z podręcznikiem – rozkład
materiału,
• tłumaczenie kompendium
gramatycznego,
• słowniczek hiszpańsko-polski.
• program nauczania,
• dydaktyczny plan pracy
z podręcznikiem – rozkład
materiału.
Każda ze stron podręcznika została uważnie przeredagowana pod kątem nowych wytycznych
MEN, które nie pozwalają na pozostawienie miejsc, które mogą sugerować uczniowi pisemne
wykonywanie ćwiczeń w podręczniku, oraz odwołują do pozatekstowych elementów
komplementarnych. W związku z tym usunięte zostały wszelkie odnośniki do nagrań wideo
oraz audio umieszczonych na stronie internetowej wydawcy, tabele oraz luki w tekście
wymagające uzupełnienia, a ponadto polecenia zostały ujęte w taki sposób, aby wykonanie
poszczególnych ćwiczeń nie wymagało wprowadzania pisemnych uzupełnień w podręczniku
(dla części ćwiczeń zaleca się ich realizowanie w formie ustnej).
3
Spis treści Espacio Joven 1
Índice de contenidos
Comunicación
Gramática
Léxico
UNIDAD 0: Así somos (pág. 8)
•Discriminarinformación
•Preguntarelsignificadodeunapalabra
•Preguntarcómosedicealgoenotra
lengua
•Pediraclaracionesyrepeticiones
•Deletrear
•Lossignosdeinterrogacióny
exclamación
•Léxicoreferidoalaclase
•Losverbosser, tener y llamarse
•Losartículosdeterminadose
indeterminados
•Losinterrogativos
•Tú y usted
•Nacionalidades
•Nombresdepaíses
•Profesiones
•Mesesdelaño
•Númeroscardinales(0-31)
•Verbosdela1.ªconjugación
•Elgéneroyelnúmero
•Eladjetivocalificativo:concordancia
•El verbo estar
•Cuál,dequé
•Loscolores
•Lacasa
•Númeroscardinales(32-100)
UNIDAD 1: Hola, ¿qué tal? (pág. 14)
•Saludar,presentarseydespedirse
•Pedirydarinformaciónpersonal
UNIDAD 2: Estás en tu casa (pág. 30)
•Expresaropiniónypreferencia
•Describirobjetosylugares
AHORA COMPRUEBA: Repaso de las unidades 1 y 2 (pág. 46)
UNIDAD 3: ¡Es muy simpática! (pág. 48)
•Describirpersonas:físicoycarácter
•Hablardelestadofísico
•Expresarposesión
•Describirprendasdevestir
•Verbosdela2.ªy3.ªconjugación
•Adjetivosposesivos
•Adjetivosdemostrativos
•Lafamilia
•Elestadofísico
•Laropa
•Elcarácter
•Elaspecto
físico
UNIDAD 4: ¡Todos los días lo mismo! (pág. 64)
•Preguntarydecirlahora
•Describiraccioneshabituales
•Concertarunacita
•Verbosconirregularidadesvocálicas
•Losverboshacer, venir y salir
•Verbosreflexivos
•Usodequedar
•Actividadescotidianasydeocio
•Partesdeldíaydíasdelasemana
•Profesiones
AHORA COMPRUEBA: Repaso de las unidades 3 y 4 (pág. 80)
UNIDAD 5: ¿Te gusta? (pág. 82)
•Expresargustosypreferencias
•Expresaracuerdoydesacuerdo
•Pedirenunbaroenunrestaurante
•Expresardolor
•Pronombresdeobjetoindirecto+
gustar, encantar y doler
•Amítambién,amítampoco,amí
sí,amíno
•Ser/estar
•Actividadesdeocioytiempolibre
•Elcarácteryelestadodeánimo
•Partesdelcuerpo
•Comidasyalimentos
•Losverbosir, coger, seguir y jugar
•Contrastehay/está(n)
•Preposicionesa, en y de
•Adverbiosdecantidad
•Elverboconocer
•Expresionesdelugar
•Transportes
•Losviajes
•Laciudadydirecciones
UNIDAD 6: Vamos de viaje (pág. 98)
•Pedirydarinformaciónespacial
•Preguntarydecirladirección
•Localizarpersonas,objetosylugares
AHORA COMPRUEBA: Repaso de las unidades 5 y 6 (pág. 114)
Apéndice gramatical
6 • seis
4
116
Jesteśmy zawsze na bieżąco!
Zobacz, czego nauczysz swoich uczniów
z podręcznikiem Espacio Joven 1, dostosowanym
do najnowszych wytycznych MEN.
Índice
Spis treści Espacio Joven 1
Fonética y ortografía
Cultura
•Elalfabeto
•Elmundohispano
•Letrasysonidosen
español
•Elespañolenelmundo
•LaslenguasdeEspaña
Relato
•La escuela de idiomas
•DELE ...............................23
Prueba de comprensión de lectura
•EVALUACIÓN ................ 26
•Letrash, ll, y
•LaviviendaenEspaña
•Elcorreoelectrónico
• Los problemas de
Raquel
•DELE ...............................39
Prueba de gramática
Prueba de expresión e interacción
orales
•EVALUACIÓN ................ 42
•Elsonido/k/
•Elsonido/θ/
•LasNavidadesen
España
•La cena de
Nochebuena
•DELE ...............................57
Prueba de comprensión de lectura
Prueba de expresión e interacción
escritas
•EVALUACIÓN ................ 60
•Aprendemosaelegir
entre b y v
•Elsistemaeducativo
en España
•El día a día de los
españoles
•DELE ...............................73
Prueba de comprensión auditiva
Prueba de expresión e interacción
escritas
•EVALUACIÓN ................ 76
•Lossonidos/r/y/rr/
•Lossonidos/x/y/g/
•Costumbres
alimenticias en
España
•Las recomendaciones
de Mónica
•Eltransporteen
España
•Las vacaciones de
Lucía
•DELE ...............................91
Prueba de comprensión de lectura
•EVALUACIÓN ................ 94
•DELE .............................107
Prueba de comprensión de lectura
•EVALUACIÓN .............. 110
Tabla de verbos
124
Glosario
126
siete • 7
5
Unidad
Wybrany rozdział zaktualizowanego podręcznika Espacio Joven 1
1
Hola, ¿qué tal?
Contenidos funcionales
Saludar, presentarse y despedirse
Pedir y dar información personal
Contenidos gramaticales
Los verbos ser, tener y llamarse
Los artículos determinados e
indeterminados
Los interrogativos
Tú y usted
Contenidos léxicos
Będziesz pod wrażeniem zmian!
Zajrzyj do przykładowego rozdziału podręcznika Espacio Joven A1
i poznaj zmiany, które wprowadziliśmy zgodnie z najnowszymi
wytycznymi MEN!
• usunięto odnośniki do nagrań audio i wideo znajdujących się
na dodatkowych materiałach dydaktycznych,
• usunięto tabele oraz luki w tekście wymagające uzupełnienia,
• ćwiczenia zmodyfikowano w sposób nie wymagający
wprowadzania pisemnych uzupełnień w podręczniku,
• nie zawiera materiałów i treści o charakterze reklamowym.
Bez obaw! Nic nie tracisz – uczeń będzie teraz wykonywał więcej
ćwiczeń ustnie lub w zeszycie, a wszystkie odsłuchy umieszczone
są na płycie CD audio dołączonej do podręcznika.
Nacionalidades Nombres de países
Profesiones
Meses del año
Números cardinales (0-31)
Fonética y ortografía
Letras y sonidos en español
Contenidos culturales
El español en el mundo
Las lenguas de España
Relato
La escuela de idiomas
¿Qué ves?
1. Fíjate en la imagen y elige la opción correcta.
2.
1. La imagen representa:
a. una foto de familia.
b. una foto de compañeros de clase.
c. una foto de vacaciones.
3. Los chicos están:
a. en el instituto.
b. en un parque.
c. en la biblioteca.
2. En la imagen:
a. hay 5 chicos.
b. hay 1 chico y 3 chicas.
c. hay 2 chicos y 2 chicas.
4. Los chicos tienen en la mano:
a. mochilas y estuches.
b. carpetas y cuadernos.
c. bolígrafos y libros.
6
Escucha y completa estas frases en tu cuaderno.
a. Miguel es de Barcelona, él es … .
b. Alberto es de Buenos Aires, él es … .
c. Nélida es de Madrid, ella es … .
d. Cecilia es de Bogotá, ella es … .
14 • catorce
6
W zadaniu usunięte zostały luki,
aby uczniowie mogli rozwiązać
ćwiczenie w zeszytach.
Wybrany rozdział zaktualizowanego podręcznika Espacio Joven 1
Usunięte zostały luki, aby uczniowie
mogli rozwiązać ćwiczenie typu
prawda/fałsz w zeszytach.
Trabajamos con el diálogo
3.
7
Escucha el diálogo y di si las frases a-e son verdaderas o falsas.
Nélida: Hola, ¿qué tal? Me llamo
Nélida. Y tú, ¿cómo te llamas?
Alberto: Hola, yo soy Alberto y él es
Miguel.
Miguel: ¿Qué tal? Ella es Cecilia. Es
colombiana, de Bogotá y
estudia 2.º de la ESO.
Cecilia: Hola a todos, ¿qué tal? ¿De
dónde eres Alberto? ¿Eres
español?
Alberto: No, soy argentino, de Buenos
Aires, pero vivo en España.
Nélida: Cecilia, ¿cuántos años tienes?
Cecilia: Tengo 13 años. ¿Y tú?
4.
8
Nélida: Tengo 12 años.
Miguel: Bueno, chicos, vamos a clase.
¡Hasta luego!
Alberto: Sí, es verdad, ¡hasta luego!
Nélida y Cecilia: ¡Adiós!
a. Alberto es español.
b. Cecilia tiene 13 años.
.
c. Cecilia es colombiana
d. Miguel es de Bogotá.
n 12 años.
e. Nélida y Cecilia tiene
Escucha otra vez y repite.
5. Mira las diferentes situaciones sociales. A es informal y B es formal.
A.
Víctor: ¡Hola, Susana! ¿Qué tal
estás?
Susana: Bien. Mira, este es Antonio,
un amigo del instituto.
Víctor: Hola, Antonio.
Antonio: ¡Hola! ¿Qué tal?
B.
Jesús: Buenos días, Leonor.
¿Cómo está usted?
Leonor: Muy bien, gracias. Mire, le
presento al Sr. Fernández.
Julián: Encantado.
Jesús: Encantado.
6. Lee las siguientes frases y di si es formal o informal.
a. ¡Hola!, ¿qué tal?
b. Buenos días, ¿cómo está?
c. Encantado.
W zadaniu usunięte zostały luki, aby
uczniowie mogli rozwiązać ćwiczenie
w zeszytach lub ustnie.
Zgodnie z wytycznymi MEN usunięto odwołanie do materiałów dodatkowych.
quince • 15
7
Wybrany rozdział zaktualizowanego podręcznika Espacio Joven 1
Hablar por hablar
SALUDAR, PRESENTARSE, PRESENTAR A OTROS Y DESPEDIRSE
Informal
Formal
-Hola, ¿qué tal (estás)?
-Buenos días.
-Buenas tardes.
-Buenas noches.
Para
presentarse
-Hola, soy/me llamo + nombre
-Hola, ¿qué tal (estás)?
-Buenos días,
-Buenas tardes,
-Buenas noches,
Para
presentar a
alguien
-Mira,
Para
saludar
este/a es
estos/as son
+ nombre
al Sr.
a la Sra.
+ apellido
Vedi Palabra por palabra, pág. 8
-Encantado/a.
-¿Cómo está?
Para responder
-Hola, ¿qué tal?
a una
presentación
Para
despedirse
-Mire, le
presento
+ soy + nombre
-Adiós.
-Hasta luego/mañana/pronto.
Señor
Sr.
Señora
Sra.
Señorita
Srta.
1. Fíjate en las imágenes y relaciónalas con su diálogo.
a
1.
2.
Buenos días, Sra. Gómez.
¿Cómo está?
Bien, Carlitos.
Hola, ¿cómo te llamas?
Yo me llamo Marta. ¿Y tú?
Yo soy Daniel. ¿Qué tal?
2. Preséntate a tu compañero.
16 • dieciséis
8
c
b
3.
4.
d
Hola, papá, este es mi amigo Alberto.
Encantado.
Hola.
¡Adiós, chicos!
¡Hasta mañana, profesor!
¡Hola
Me llam !
o Danie
l,
¿y tú?
Comunicación
Unidad
Wybrany rozdział zaktualizowanego podręcznika Espacio Joven 1
1
PEDIR Y DAR INFORMACIÓN PERSONAL
3.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Francisca Gutiérrez Mejías.
¿De dónde eres?
-Soy de Uruguay.
-Soy uruguaya.
¿Cuántos años tienes?
-Tengo 15 años.
¿Dónde vives?
-Vivo en Sevilla.
-Vivo en la calle Reina.
¿Qué haces?
-Soy estudiante.
-Soy profesor.
9
Escucha y completa estos diálogos en tu cuaderno. Después, represéntalos
con tu compañero.
W zadaniu usunięte zostały luki,
aby uczniowie mogli rozwiązać
ćwiczenie w zeszytach.
En el médico
a.
Médica:
Carlos:
Médica:
Carlos:
¿Cómo … llamas?
Me llamo Carlos.
¿Cuántos años. …?
Tengo 5 … .
En la biblioteca
b.
Bibliotecario:
Rosalía:
Bibliotecario:
Rosalía:
¿Cómo te llamas?
Me … Rosalía Castro Gómez.
¿… vives?
Vivo en la calle Molina.
En la calle
c.
Beatriz:
Hans:
Beatriz:
Hans:
¿De dónde …?
Soy alemán.
¿Y … haces?
… profesor.
4. Mira estas personas famosas. Elige una de ellas, imagina que eres tú y preséntate
a tu compañero. Ahora tu compañero hace lo mismo.
Puedes usar estas profesiones:
cantante
futbolista
tenista
actriz
Zgodnie z wytycznymi MEN usunięto odwołanie do materiałów dodatkowych.
diecisiete • 17
9
Wybrany rozdział zaktualizowanego podręcznika Espacio Joven 1
Paso a paso
EL ARTÍCULO
Artículo indeterminado
Masculino
Singular
Plural
un
unos
Artículo determinado
Femenino
Masculino
Femenino
el
los
la
las
Singular
una
unas
Plural
El artículo indeterminado sirve
para hablar de personas, animales
o cosas por primera vez cuando no
queremos especificar:
En el aula hay una pizarra.
El artículo determinado sirve para
identificar y hablar de personas, animales o cosas que conocemos.
La pizarra es blanca.
W zadaniu usunięte zostały luki,
aby uczniowie mogli rozwiązać
ćwiczenie w zeszytach.
1. Copia las palabras en tu cuaderno. Completa con los artículos determinados
o indeterminados como en el ejemplo del punto a.
a. un / el lápiz
b. ? / ?
profesora
c. ? / ?
estudiante
d. ? / ?
carpeta
e. ? / ?
profesor
f. ? / ?
bolígrafo
g. ? / ?
estudiante
h. ? / ?
diccionario
2. En tu cuaderno, escribe estos nombres de objetos de la clase y complétalos con los
artículos en plural.
a. ? / ? sillas
b. ? / ? cuadernos
c. ? / ? papeleras
d. ? / ? libros
e. ? / ? mochilas
f. ? / ? estuches
W zadaniu usunięte zostały luki, aby uczniowie mogli rozwiązać ćwiczenie w zeszytach.
3. Copia en tu cuaderno y completa como en el ejemplo.
a. Un diccionario
b. ? mochila
c. ? estuche
d. ? mp4
e. ? pizarra
18 • dieciocho
10
El diccionario de Juan.
? de Marisa.
? de Pablo.
? de mi amigo.
? de la clase.
W zadaniu usunięte zostały luki,
aby uczniowie mogli rozwiązać
ćwiczenie w zeszytach.
Gramática
Unidad
Wybrany rozdział zaktualizowanego podręcznika Espacio Joven 1
1
SER, TENER, LLAMARSE: presente de indicativo
Yo
Tú
Él/ella/usted
Nosotros/as
Vosotros/as
Ellos/as/ustedes
Llamar(se)
me llamo
te llamas
se llama
nos llamamos
os llamáis
se llaman
Ser
soy
eres
es
somos
sois
son
Tener
tengo
tienes
tiene
tenemos
tenéis
tienen
El pronombre personal puede o no aparecer: (Yo) me llamo Clara.
En la 1.ª e 2.ª persona del plural, el español tiene una forma específica para el femenino:
Nosotros/vosotros
Nosotras/vosotras
Alfonso y Gonzalo
Carlota y Matilde
Usted y ustedes son pronombres de cortesía. Se conjugan igual que la 3.a
persona: Señor García, ¿de dónde es usted?
4. Elige y lee la opción correcta.
a. ¿Cómo te/se llamas?
d. ¿De dónde es/eres tú?
b. ¿Tienes/Tiene usted teléfono?
e. ¿Cuántos años tiene/tengo Luis?
c. Él es/eres el profesor de español.
f. Nos/Os llamamos Ana y César.
5. Lee la presentación de Jorge y completa
oralmente su carné de estudiante.
Hola, ¿qué tal?
Me llamo Jorge. Mis apellidos son Ordúñez Chamizo. Soy español y estudiante
de 1.º de la ESO. Tengo 12 años. Vivo en
Madrid, en la calle Almagro.
Hasta pronto.
Carné de estudiante
NOMBRE:
APELLIDOS:
PAÍS:
EDAD:
años
CIUDAD:
DIRECCIÓN: C/
ESTUDIOS:
de la ESO.
W zadaniu usunięto miejsce przeznaczone do wprowadzenia własnego tekstu, aby uczniowie
mogli zapisać go w swoich zeszytach.
6. Escribe una presentación similar a la de Jorge con tu información personal. Utiliza
el modelo del ejercicio 5.
Zgodnie z wytycznymi MEN usunięto odwołanie do materiałów dodatkowych.
diecinueve • 19
11
Wybrany rozdział zaktualizowanego podręcznika Espacio Joven 1
Palabra por palabra
Países y nacionalidades
1. Observa este mapa y escribe el nombre de los países en tu cuaderno.
Francia Italia Inglaterra Alemania
Holanda Portugal España Suiza Rusia
W zadaniu usunięte zostały luki, aby uczniowie mogli
rozwiązać ćwiczenie w zeszytach.
Noruega
Suecia
3.
I
1. I
Irlanda
2.
A
Bélgica
5.
Polonia
4. A
I
Austria
Rumanía
6. F
7.
L
8.
9.
T
Grecia
Ñ
2. Completa oralmente el cuadro con las nacionalidades de algunos países del ejercicio 1.
País
Hombre
Mujer
Francia
Portugal
Holanda
Inglaterra
Alemania
francés
portugués
?
?
?
?
holandesa
inglesa
?
alemán
País
Hombre
Mujer
España
Italia
Rusia
Suiza
?
española
italiano
?
rusa
suizo
?
?
W zadaniu usunięte zostały luki, aby uczniowie mogli rozwiązać ćwiczenie w zeszytach.
3.
10
Escucha el diálogo y selecciona la nacionalidad de cada uno.
Daniel es
español
portugués
francés
Susie es
suiza
holandesa
inglesa
Olga es española
20 • veinte
12
rusa
alemana
Unidad
Wybrany rozdział zaktualizowanego podręcznika Espacio Joven 1
Léxico
1
Los números del 0 al 31
4.
0
1
2
3
4
5
6
7
5.
11
Escucha y repite.
cero
uno
dos
tres
cuatro
cinco
seis
siete
12
8
9
10
11
12
13
14
15
ocho
nueve
diez
once
doce
trece
catorce
quince
16
17
18
19
20
21
22
23
dieciséis
diecisiete
dieciocho
diecinueve
veinte
veintiuno
veintidós
veintitrés
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
treinta
treinta y uno
24
25
26
27
28
29
30
31
Escucha e indica los números que oigas.
6. En tu cuaderno, escribe los resultados con letras.
a. 6 x 5 = ?
b. 3 + 4 = ?
c. 15 - 7 = ?
d. 20 : 2 = ?
W zadaniu usunięte zostały luki, aby
uczniowie mogli rozwiązać ćwiczenie
w zeszytach.
7. ¿Cuándo es tu cumpleaños?
Pregunta a tu compañero y
escribe en tu cuaderno el día
de su cumpleaños.
¿Cuándo es tu cumpleaños?
Mi cumpleaños es el 4 de
junio.
e. 7 + 15 + 4 = ?
f. 11 x 2 = ?
Enero
L
M
1
X
Febrero
J
V
S
Julio
D
2
L
M
7
X
Agosto
J
V
S
D
8
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
7 L 8 M 9 X 10 J 11 V 12S 13D
7 L 8 M 9 X 10 J 11 V 12S 13D
Marzo
3
Septiembre
9
14 15 1 16 2 17 3 18 4 19 5 206
14 15 1 16 2 17 3 18 4 19 5 206
L 8M
X 1025
J 1126
V 1227
S 13D
L 8M
X 1025
J 1126
V 1227
S 13D
217 22
239 24
239 24
Abril
4 217 22Octubre
10
1 1631
2 17 3 18 4 19 5 206
1 1631
2 17 3 18 4 19 5 206
2814291530
2814291530
L 8M
X 1025
J 1126
V 1227
S 13D
L 8M
X 1025
J 1126
V 1227
S 13D
217 22
239 24
239 24
Mayo
5 217 22Noviembre
11
1 1631
2 17 3 18 4 19 5 206
1 1631
2 17 3 18 4 19 5 206
2814291530
2814291530
L 8M
X 1025
J 1126
V 1227
S 13D
L 8M
X 1025
J 1126
V 1227
S 13D
217 22
239 24
239 24
Junio
6 217 22Diciembre
12
1 1631
2 17 3 18 4 19 5 206
1 1631
2 17 3 18 4 19 5 206
2814291530
2814291530
L
M
X
J
V
S
D
L
M
X
J
V
S
217 228 239 2410251126122713
217 228 239 2410251126122713D
1 1530
2 1631
3 17 4 18 5 19 6 207
1 1631
2 17 3 18 4 19 5 206
281429
2814291530
218 229 23102411251226132714
217 228 239 2410251126122713
2815291630173118 19 20 21
2814291530163117 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
21 22 23 24 25 26 27
29 30
28 29 30 31
8. ¿Cuál es tu número de teléfono?
Pregunta a tu compañero.
Es el
659 241 487.
¿Cuál es tu
número de
teléfono?
Zgodnie z wytycznymi MEN usunięto odwołanie do materiałów dodatkowych.
veintiuno • 21
13
Wybrany rozdział zaktualizowanego podręcznika Espacio Joven 1
Suena bien
Fonética y ortografía
La pronunciación de ch, ñ y s
1.
2.
13
Escucha.
1
2
chico, chica, coche,
dieciocho, escuchar
niño, español, enseñar,
mañana, compañero
El grupo ch representa un solo
sonido en español: [t ]
La letra ñ no existe en otras
lenguas, pero sí su sonido: [ ]
14
3
rosa, casa, piscina, escribir
bocas, grandes
En el sur de España y en gran
parte de Hispanoamérica, la
s [s] se aspira al final de
la sílaba o palabra.
Escucha otra vez y repite.
3. Clasifica oralmente las siguientes palabras como grupo 1, grupo 2 o grupo 3, según
el cuadro anterior.
Soñar
Chocolate
Escuela
Silla
Noche
Corcho
Pasta
España
W zadaniu usunięte zostały luki,
aby uczniowie mogli rozwiązać
ćwiczenie w zeszytach.
4.
15
Dictado.
W zadaniu usunięte zostały luki,
aby uczniowie mogli rozwiązać
ćwiczenie w zeszytach.
22 • veintidós
14
Zgodnie z wytycznymi MEN usunięto odwołanie do materiałów dodatkowych.
Unidad
Wybrany rozdział zaktualizowanego podręcznika Espacio Joven 1
Me preparo para el DELE
1
Prueba de comprensión de lectura
1. Lee los textos e indica la respuesta correcta.
Valerie es francesa, pero vive en
España. Su número de teléfono es el
916863850. Es policía y tiene 19 años.
María es chilena.
Es enfermera y vive en Mallorca.
Manuel tiene 14 años.
Vive en Italia, pero es español.
Es estudiante.
Carmen es profesora.
Es de México y tiene 28 años.
1. Valerie es de…
a. España.
b. Francia.
c. Italia.
2. Valerie tiene…
a. diecinueve años.
b. diecisiete años.
c. dieciocho años.
3. María es…
a. enfermera.
b. profesora.
c. médica.
4. María vive en…
a. España.
b. Francia.
c. Portugal.
7. Carmen es…
a. chilena.
b. italiana.
c. mexicana.
5. Manuel tiene…
8. Carmen es…
a. trece años.
b. once años.
c. catorce años.
a. policía.
b. profesora.
c. estudiante.
6. Manuel es de…
a. México.
b. Italia.
c. España.
9. En las imágenes hay…
a. dos chicos.
b. una chica y tres chicos.
c. un chico y tres chicas.
veintitrés • 23
15
Wybrany rozdział zaktualizowanego podręcznika Espacio Joven 1
Mundo hispano
El idioma español
1. Lee el texto y elige la respuesta correcta.
La Sagrada Familia
El español (o castellano) es la lengua que hablan casi 500 millones de personas en todo el mundo. En España no solo se
habla español, también hay otras lenguas oficiales: en Cataluña
también hablan catalán, en Galicia el gallego y en el País Vasco el euskera. La pronunciación del español es
diferente dependiendo de la región de España.
a. En España solo hay una
lengua oficial.
1.
b. En España se hablan
cuatro lenguas.
Flamenco
Aceite
a. El español lo hablan 500
millones de personas en
toda España.
3.
b. El español lo hablan 500
millones de personas en
todo el mundo.
a. La pronunciación del español
es igual en toda España.
2.
b. La pronunciación del español
es diferente en cada región.
2. Observa la carta y anota en tu cuaderno las regiones de España donde se hablan
otras lenguas oficiales.
Asturias
Galicia
Cantabria
País Vasco
Navarra
La Rioja
Castilla y León
Cataluña
Aragón
Madrid
Extremadura
Valencia
Castilla-La Mancha
Murcia
Andalucía
Islas Canarias
Ceuta
Melilla
24 • veinticuatro
16
Islas Baleares
Cultura
Unidad
Wybrany rozdział zaktualizowanego podręcznika Espacio Joven 1
1
3. Lee el texto e indica verdadero o falso.
El español en el mundo
El español se habla en muchos países de Hispanoamérica, en Guinea Ecuatorial y en Filipinas.
En Estados Unidos mucha gente también habla
español. Es la segunda lengua más estudiada en el
mundo, después del inglés.
Pero el español no se habla igual en todos los países.
Existen variedades, que puedes ver en el acento,
entre el español de España y el de América.
¿Sabes que muchos cantantes o actores
famosos hablan español? Por ejemplo, la
cantante Shakira es colombiana y la actriz Penélope Cruz es española.
También hay muchos famosos que hablan
español: Will Smith, Gwyneth Paltrow,
Nelly Furtado, Viggo Mortensen...
a. Pocas personas estudian español en el mundo.
b. Shakira es de Colombia.
c. En Colombia no hablan español.
d. El español es igual en todos los países.
e. Se habla igual en España y en Hispanoamérica.
Usunięte zostały luki przeznaczone do uzupełnienia
ćwiczenia typu prawda/fałsz. Teraz uczniowie mogą
je rozwiązać w zeszytach.
4.
16
Isabel, Benja y Lucas hablan la misma lengua: el español. En cambio, utilizan
distintas variedades. Escucha sus acentos y di de dónde es cada uno.
a. Isabel
?
b. Benja
?
c. Lucas
?
W zadaniu usunięte zostały luki, aby uczniowie mogli rozwiązać ćwiczenie w zeszytach.
5. Escribe información sobre tu país y tu idioma.
En España
En mi país…
• Haycuatrolenguasoficiales.
• Enelcolegioseestudiainglés.
• Elespañolsehablaenotrospaíses.
• Muchascancionesenespañolsonfamosasinternacionalmente.
W zadaniu usunięte zostały luki,
aby uczniowie mogli rozwiązać
ćwiczenie w zeszytach.
Zgodnie z wytycznymi MEN usunięto odwołanie do materiałów dodatkowych.
veinticinco • 25
17
Wybrany rozdział zaktualizowanego podręcznika Espacio Joven 1
Dodano zastrzeżenie, aby uczniowie nie pisali w książce i wykonali ćwiczenia na kartce bądź w zeszycie.
¡Me lo sé!
Haz estos ejercicios en una hoja o en
el cuaderno. No escribas en el libro.
Pedir y dar información personal
/10
1. Completa las frases con las siguientes palabras.
soy
a.
b.
c.
d.
e.
qué
tienes
cómo
dieciocho
tengo
dónde
cuál
soy
llamo
Me … Emilio.
Tengo … años.
… argentino.
No … teléfono.
… estudiante.
¿… te llamas?
¿Cuántos años …?
¿De … eres?
¿… es tu número de teléfono?
¿… haces?
W zadaniu usunięte zostały luki, aby uczniowie mogli rozwiązać ćwiczenie w zeszytach.
Deletrear
/8
2. Escribe los nombres de las letras que faltan para estos números.
a. U / … / O
d. O / … / O
b. TE / … / E / ESE
c. … / I / ENE / CE / O
e. DE / O / … / E
f. ENE / U / E / … / E
W zadaniu usunięte zostały luki,
aby uczniowie mogli rozwiązać
ćwiczenie w zeszytach.
g. UVE / E / I / ENE / … / E
h. … / U / A / TE / ERRE / O
Los números
/4
3. Escribe en letras los siguientes números.
a. 25
b. 31
…
…
c. 11
d. 8
…
…
W zadaniu usunięte zostały luki,
aby uczniowie mogli rozwiązać
ćwiczenie w zeszytach.
Ser, tener, llamarse : presente
/7
4. Completa con el verbo correcto.
a. Ella … María y yo me llamo Adrián.
b. Ellos … dieciséis años.
c. Nosotros … alemanes.
d. Él … estudiante de español.
26 • veintiséis
18
e. ¿Vosotros … de Alemania?
f. David y yo … trece años.
g. Ellos … Juan y Adrián.
W zadaniu usunięte zostały luki,
aby uczniowie mogli rozwiązać
ćwiczenie w zeszytach.
Evaluación
Haz estos ejercicios en una hoja o en
el cuaderno. No escribas en el libro.
Los artículos determinados e indeterminados
5. Completa con el artículo indeterminado adecuado.
a. … bolígrafo.
b. … consola.
c. … sillas.
d. … enfermeros.
6. Completa con el artículo determinado adecuado.
a. … números.
b. … país.
Unidad
Wybrany rozdział zaktualizowanego podręcznika Espacio Joven 1
c. … mesas.
d. … consola.
1
/8
W zadaniu usunięte zostały luki,
aby uczniowie mogli rozwiązać
ćwiczenie w zeszytach.
W zadaniu usunięte zostały luki,
aby uczniowie mogli rozwiązać
ćwiczenie w zeszytach.
Nacionalidad
/6
7. Escribe los gentilicios correspondientes.
a. España
b. Italia
c. Alemania
…
…
…
d. Suiza
e. Inglaterra
f. Francia
…
…
…
W zadaniu usunięte zostały luki,
aby uczniowie mogli rozwiązać
ćwiczenie w zeszytach.
Los meses del año
/4
8. Relaciona las imágenes con el mes correspondiente.
1
2
3
a.
b.
c.
d.
diciembre
agosto
febrero
marzo
4
W zadaniu usunięte zostały luki,
aby uczniowie mogli rozwiązać
ćwiczenie w zeszytach.
El español
/4
9. Responde.
a. ¿Cuántas personas hablan español en
el mundo?
b. ¿Cuál es la segunda lengua más
estudiada en el mundo?
c. ¿De dónde es Shakira?
d. ¿Cuántas lenguas oficiales hay
en España?
Zgodnie z wytycznymi MEN usunięto odwołanie do materiałów dodatkowych.
veintisiete • 27
19
Wybrany rozdział zaktualizowanego podręcznika Espacio Joven 1
Érase una vez...
1. Copia la tabla en tu cuaderno y complétala.
a. holandés
?
Holanda
b. ?
francesa
?
c. inglés
?
Inglaterra
d. ?
italiana
?
e. colombiano
?
?
W zadaniu usunięte zostały luki, aby uczniowie
mogli rozwiązać ćwiczenie w zeszytach.
2. Henry aprende español en una escuela de idiomas. Escribe a su amigo Michael
y le manda una foto. El problema es que Michael no sabe quién es quién en la foto.
¿Puedes ayudarle?
Hola Michael:
¿Qué tal? Mira, esta es una foto de mi clase de español en la escuela de idiomas. El Sr. Pérez es colombiano y por eso habla perfectamente el español. Es el
profesor de español de la escuela Picasso. En mi clase somos cuatro estudiantes: Jean Pierre, John, Paola y yo.
Jean Pierre tiene veinte años y es francés. Habla muy mal español y nadie le
entiende. Todos los días habla con sus amigos por teléfono. Quiere ser médico
y trabajar en un hospital.
John es estudiante. Es inglés y tiene diecisiete años. Habla mucho en clase y
siempre escucha música en su iPod. Tiene un perro, se llama Tobi.
Paola es italiana. Tiene dieciocho años y es estudiante. Paola habla muy bien
español, pero a veces dice palabras en italiano.
En clase solo hablamos en español y es muy difícil entendernos, pero es muy
divertido.
Hasta luego,
Henry
28 • veintiocho
20
Relato
Unidad
Wybrany rozdział zaktualizowanego podręcznika Espacio Joven 1
1
3. Dibuja en tu cuaderno la tabla y complétala con tu compañero con las características de los estudiantes de la clase de Henry.
a. Tiene un perro.
f. Tiene veinte años.
b. Es de Francia.
g. Habla español perfectamente.
c. Es italiana.
h. Es estudiante.
d. Es inglés.
i. Tiene quince años.
e. Es de Holanda.
j. Es de Colombia.
1. Jonh
2. Paola
3. El Sr. Pérez
4. Jean Pierre
5. Henry
a
?
?
?
?
W zadaniu usunięte zostały luki, aby uczniowie
mogli rozwiązać ćwiczenie w zeszytach.
4. Pregunta a tu compañero:
a. ¿Quién tiene veinte años?
b. ¿Cómo se llama la chica italiana?
c. ¿Qué hace el Sr. Pérez?
d. ¿Cómo se llama la escuela?
e. ¿Cómo se llama el chico que tiene
diecisiete años?
f. ¿De dónde es Henry?
g. ¿Cuántos años tiene Henry?
h. ¿Cómo se llama el perro de John?
5. Estas son algunas frases de los nuevos estudiantes de español. En cada frase hay
un error. ¿Puedes corregirlas oralmente? Después, escríbelas correctamente en tu
cuaderno.
W zadaniu usunięte zostały luki, aby uczniowie mogli rozwiązać ćwiczenie w zeszytach.
1. Me llame Paola.
MellamoPaola.
4. Ella es camarero.
2. Tengo años diecisiete.
5. ¿Cuántos años eres?
3. Somos francés.
6. ¿A qué haces?
Specjalnie dla Was i Waszych uczniów przygotowaliśmy zeszyt ćwiczeń, w którym znajdują się zadania i ćwiczenia
ściśle powiązane z zawartością podręcznika!
Obejrzyj wybrane strony z zeszytu ćwiczeń Espacio Joven A1 na płycie CD demo!
veintinueve • 29
21
Publikacje przygotowujące do egzaminów
Język hiszpański – zbiór ćwiczeń dla gimnazjalistów
Przygotuj swoich uczniów do egzaminu
z języka hiszpańskiego z drugą edycją
zbioru uwzględniającego wymagania
i specyfikę zadań od 2012!
Przybliż swoim uczniom wymagania
egzaminacyjne na dwóch poziomach podstawowym i rozszerzonym.
Zbiór zawiera:
• ćwiczenia obejmujące wszystkie umiejętności określone w podstawie programowej dla poziomów III.0 i III.1,
• objaśnienia i przykłady,
• wskazówki i propozycje technik ułatwiające pracę z tekstem słuchanym lub czytanym,
• tematykę ćwiczeń stanowiącą podstawę zadań egzaminacyjnych,
• nagrania na płycie CD w wykonaniu lektorów hiszpańskojęzycznych umożliwiające rozwijanie umiejętności
rozumienia ze słuchu.
22
Publikacje przygotowujące do egzaminów
El Cronómetro Escolar
Książka została opracowana przez doświadczonych
nauczycieli i egzaminatorów Instytutu Cervantesa!
Podręcznik przygotowujący do egzaminu DELE Escolar na poziomie B1, przeznaczony dla ubiegających się o uzyskanie
certyfikatu oraz nauczycieli.
Podręcznik zawiera:
• ćwiczenia umożliwiające skuteczne przygotowanie do egzaminu, z uwzględnieniem aspektów,
które sprawiają kandydatom największe trudności,
• 6 modeli egzaminu,
• materiały pozwalające na przygotowanie do ustnej części egzaminu,
• szczegółowe informacje o egzaminie,
• porady jak skutecznie przygotować się do egzaminu,
• płytę CD audio.
23
Rozwijanie czterech sprawności językowych
MÓWIENIE
Hablemos en clase
Conversemos en clase
Książki przeznaczone do pracy z uczniami na poziomach A1/A2
oraz B1/B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego. Każda z nich zawiera po 50-60 propozycji zajęć
nastawionych na rozwijanie sprawności mówienia. Publikacje
uzupełniają fiszki ze słownictwem oraz karty do gier.
Materiały
zostały
dobrane
tak, aby zachęcić uczniów do
interakcji w języku hiszpańskim.
PISANIE
Ortografía divertida
Publikacja rozwijająca sprawność wypowiedzi pisemnych zawiera:
• zabawne ćwiczenia, które ułatwiają naukę i praktykę zasad ortografii,
• gry, które pozwalają miło spędzić czas na nauce poprawnej pisowni.
Zauważ, że zawartość jest zgodna z zasadami
ortografii ogłoszonymi przez Real Academia
Española.
24
Rozwijanie czterech sprawności językowych
CZYTANIE I SŁUCHANIE
Seria: Aprende español con…
Atrakcyjna seria lektur przeznaczona dla młodzieży gimnazjalnej, oparta na współczesnych filmach i serialach
telewizyjnych. Filmowe historie zostały dostosowane do potrzeb uczących się języka hiszpańskiego.
Dzięki dodatkowym materiałom
dla nauczyciela książki mogą
stanowić doskonałe uzupełnienie
lekcji w gimnazjum!
Każdy tom zawiera płytę CD audio, co pozwala doskonalić rozumienie tekstu słuchanego. Seria obejmuje trzy poziomy
zaawansowania: A1, A2 i B1.
Seria: Alejo y su pandilla
Bogato ilustrowana seria lektur przeznaczona dla młodzieży gimnazjalnej. Odpowiada poziomom A1-A2 według
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Książki zawierają:
• ćwiczenia wprowadzające i motywujące do czytania,
• zróżnicowane ćwiczenia gramatyczne i leksykalne nawiązujące do tekstu,
• ćwiczenia rozwijające sprawność wypowiedzi pisemnej i ustnej,
• gry i zabawy,
• słowniczek,
• informacje na temat obyczajowości i kultury Hiszpanii.
25
Gramatyka i leksyka
GRAMATYKA
Gramática española básica
Gramatyka języka hiszpańskiego na poziomach od A2 do B1 według Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Autorzy książki kładą nacisk na praktyczne
zastosowanie reguł gramatycznych, a liczne przykłady ułatwiają opanowanie
poszczególnych zagadnień. Na końcu każdego z 16 rozdziałów znajdują się
ćwiczenia, dzięki którym można powtórzyć i utrwalić zagadnienia gramatyczne
omówione w danej jednostce.
Znajdziesz w niej:
• tabele odmian czasowników regularnych i nieregularnych,
• klucz do ćwiczeń,
• dodatkowe ćwiczenia i testy autoewaluacyjne na płycie CD!
Universo Gramatical
Kompleksowe kompendium gramatyczne języka hiszpańskiego obejmujące
kluczowe zagadnienia gramatyki hiszpańskiej dla poziomów A1, A2 i B1 według ESOKJ.
Ten bogaty zbiór ćwiczeń przyda Ci się do zajęć z uczniami – pomóż
im utrwalić najważniejsze zagadnienia gramatyczne!
Publikacja zawiera:
• 78 tematów uwzględniających przejrzyste objaśnienia oraz bogaty zestaw
różnorodnych ćwiczeń,
• interaktywny CD-ROM z nagraniami audio oraz elementami multimedialnymi,
• aneks w postaci wzoru odmian czasowników regularnych i nieregularnych,
rekcji czasowników oraz glosariusza pojęć gramatycznych,
• klucz do ćwiczeń.
Korzystaj z interaktywnych treści dostępnych na płycie
CD-ROM i na platformie multimedialnej ELEteca!
Seria: Paso a paso
Seria książek na różnych poziomach zaawansowania,
przeznaczona zarówno dla uczniów chcących powtórzyć
i ocenić swoje wiadomości gramatyczne, jak i dla
nauczycieli, którzy szukają pomysłu na ciekawe i skuteczne
uczenie gramatyki języka hiszpańskiego.
Zwróć uwagę, że zastosowana
metoda indukcyjna umożliwia
uczniom samodzielne odkrywanie
zasad gramatycznych. Każda książka
serii rozpoczyna się od rozdziału,
który pozwala uczniowi określić, które
zagadnienia powinien powtórzyć.
26
Gramatyka i leksyka
LEKSYKA
Láminas para clases de español
Publikacja odpowiada poziomom od A1 do B1 według Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Zestaw zawiera:
• 12 plansz ze słownictwem uporządkowanym według pól
semantycznych,
• kolorowe ilustracje ułatwiające naukę słownictwa,
• 6 plakatów umożliwiających poznanie kultury krajów
hiszpańskojęzycznych.
Juegos de tablero y tarjetas
Kolorowy skoroszyt, w którym znajduje się 30 gier planszowych,
płyta CD oraz karty obrazkowe wraz z instrukcjami, które można
wykorzystać podczas zajęć w celu ćwiczenia fonetyki, wypowiedzi
ustnej, słownictwa i gramatyki.
Vocabulario en movimiento
Publikacja przeznaczona dla uczących się języka hiszpańskiego, którzy
pragną poszerzyć zakres używanego słownictwa, a także dla nauczycieli
poszukujących materiału dodatkowego do wykorzystania na zajęciach.
Odpowiada poziomom od A1 do B1 według Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego.
W zestawie znajdziesz:
• 20 kart odnoszących się do każdego z tematów,
• propozycje użycia kart podczas zajęć!
27
Espacio Joven
• zgodny z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z lipca 2014 roku;
• opracowany ściśle według najnowszych wytycznych MEN dotyczących podręczników
i ich wieloletniego użytkowania;
• czytelne i przejrzyste układy stron w podręcznikach;
• opracowany na trzy lata nauki języka hiszpańskiego w szkołach gimnazjalnych od poziomu A1;
• sprawdzona formuła przygotowania do egzaminu gimnazjalnego i do egzaminów DELE;
• wykorzystanie dynamicznych i kolorowych grafik i zdjęć, które zachęcają uczniów do pracy z podręcznikiem;
• stopniowa i zrównoważona prezentacja zagadnień gramatycznych i leksykalnych;
• ułatwia przyswajanie słownictwa, fonetyki i gramatyki we właściwych kontekstach;
• umożliwia przeprowadzenie niestandardowych zajęć, które zainteresują uczniów i pomogą im w opanowaniu
podstaw do samodzielnego komunikowania się w języku hiszpańskim;
• dostarcza uczniom dodatkowych materiałów, które pomagają w samodzielnej nauce;
• pomaga w opanowaniu słownictwa i wymowy poprzez zastosowanie różnorodnych technik uczenia się,
między innymi odgrywania ról, prowadzenia dialogów itp.
Anna Mały
doradca metodyczny NOWELA
 (+48) 608 435 006
@ [email protected]
Łukasz Jeżyk
doradca metodyczny NOWELA
 (+48) 606 671 800
@ [email protected]
Marta Woźniak
doradca metodyczny NOWELA
 (+48) 61 856 02 94
@ [email protected]
Jorge Gutiérrez Gamón
przedstawiciel metodyczny
NOWELA/Edinumen
 (+48) 504 388 017
@ [email protected]
Diego Martín Arroyo
przedstawiciel metodyczny
NOWELA/Edinumen
 (+48) 506 910 807
@ [email protected]

Podobne dokumenty