L_ *_ 4a19__ -,g?

Transkrypt

L_ *_ 4a19__ -,g?
KslĄZKA PRZEDMlARoW
Łagiewnicka 25 m 8
,1
4-0'1
1202-09
KNR
,
3
- 7
5
Zeskrobanie
0-23
2611-03
Pzygotowanie starego podłożapod docieplenie metodą lekką-mokrą
dwukrotne gruntowanie emulsjąATLAS UNI-GRUNT poz1+ poz2
nad 5 m2
KNR
i
zmycie starej farby w §omieszczóniicn
ściany
o
ÓÓńło-0Ęl §o:--ńż
KNR-W 4-01 Dwukrotne ńa|owanie faroińi emilG!;nyńi śiaiycntvńkow ńewńę
sufitów
-
12
,,,m2 -
KNRł// 441 Pzygotowanie powierzcńńi pod ńalowanió farbami emulsyjnymi starych
1204-08 tynków zposzpachlowaniemnierówności
tńnyiń-ńż
erNn-w4-01 Dwukrotnemalowaniefarbąolejnąuprzedniońalowanej stolarki okiennej-ln2'
o pow. ponad 1.0 m2
Wytiució ż ńuiu iŃśtawienre ńów}ćń
pow.do 0.52 m2
Ścianki dział.GR z płyt gips,-kańon,na rusztach metal.pojed.z pokryciem
obustr.jednowarstw.55-01
1,25-2-3,25
'Ństawienib
a
-
ńowvĆn
ił t<run z-o7
Dwukiótne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych
lfr2
47,518
7n2
Uzup,tyńk,Żwyk wewłat lll z zaprsem.-wap,na ścian.i słup,prostok,na
podł,z cegły i pustaków (do 5m2 w 'l miej.)
1,20"2,20
-wvńlana
0223-03
ustępu} ńisrąĘianśŃą'kompart'
1
KNR
s ooo
,
8.125
1499__,
,aAZĘM _
_
1.4_0q,
|:::__]0od
1.000
|
ł-ol
071 1-03
19
_
szt.
-:-:i.-_
J29-Ą?0:0?Ł
aaż
-320o
8.125
szt.
ł-ol 1żu|ółnióńie Scńn lub zamurowaniióŃórów w ścianachna ząrawió óńE
0304-02 mentowo-wapiennejbloczkamizbetonukomórkowego
iu,ipp
i- -
MZEM
47.518
RAZEM
-16KNR
-f7 xNn
200,
",-
szt.
3.000
-62. MZEM
_ __rYL2
Montafuieóow iub kuchni przenośnych
Z-OI
RAZEM
mz
,1
509-01
u.sG
1.800,
1n2
dŻwi płytowych do WC
0,70-2,00
-
|^'
3
0702-05
1
62
62
2-07
2003-01
3'600
,62
Wykucie z muru iwstawienie nowych drzwi płytowych
lZrrun
s t<lln
BAZĘ\ł '
'-
14.31L
_im2 __
-RAZEM -
-0.9Eąq!
1209-13
--l
_
drżwi zewnętznych
1,1]-Ą1?-2§9+0,53-0,qZ-2,9011J5j1,9_0'2ćq
KśNR3
i a ,0702-06
l---tOrSNn S
', 0702-05
309-09
l'l'€lsl
nokrotnym szpachlowaniem
1209-04
1
.!7-łla,
.ą4Er'l :
;
'-
tas
__
157,625
:
7
,-- TsKsrln
_2pp,13
Rnzelrł --zos
47,518
'
1206-04
157.625
_ąłżEltł:
1n2
KtIR-Wł-Ol ówuXrotńe malowanie far:ńmi olejnyńi starych tynków wewn. ściań ż
MZEM
-M'E!ł
tyńków wewnętrznyĆŃńz
157,625
]
zg5.]1l_',-}-0-145
,|!t
KNR_W 4-01 Dwukrotne malowanie rarbami Óńulsyjnymistaryclr
1204-02
ścian
47,518
1n2
-,g?
47,518
4a19__
*_
RAZEM
,
-
47,518+157_,625
1204-01
6
L_
?,59+ !,.35- 2,0 9
ą-Ol
1202-09
t<tln
Razem
7n2
nad 5 m2 sufitów
6, 00-4, 35+5, 0Q-
Z
Poszcz
Zeskrobanje i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow,podłogi po-
ł-OZ W/ńiana}lewu
0218_0,1
1
m3
.__
62
q2
kp|.
47 _518
0Q91
RAZEM
2,6,4,0
iąAżEM
|tp|._
1
RAZEM
,0_00_
§4L
szt-
0,634
].!00_
_
_
2s4o
1.000
KSlĄZKA PRZEDMlARoW
Łagiewnicka 25 m 8
_LŁ_&q9t : _
20KNR 4{2 Wymiani
0220-05
-
zl rrun
_
_
__Óe'"
e-|emen-tów zest-awr,r
i*/i"*",L__
uńywalkowąo
_-____irn._::s§a_* ą_ 89Ł
1'000
- syror, z t,voz-ywa
szt. -BĄZĘM -1.000
,l
ąłż-WYń€na
póaEjsćia
0212-05
źruiżPćW o śi.t l o mm łączonych metodą kle.|enia
_ !1§9
1
-
4-0'
22 Kr.lR
01 20_01
4:O2
23 KNR
01 1 8-01
Wyńńni
msc,
źóńoru czerpańego (wypŃowego) o Sr.
,l5
mń
śzi.
szl
Wymiana zaworu przelolowego o śr,15-20
łOXrun Z-Oż-DwuXiotne ńalowańie rarOamióŃlsypymi
vYv
podłoźy9lP-UWyUl1.9lulll9yvolI19l!l
gipsowych z gruntowaniem WC
'1505-03
lJUJ-UJ
PvulvLy
:_.__,1,25-2:?-?l}§
,_
mm
powiezńńiŃównętzńycn
_ążEM _
1.000
RAZEM
.-
l.q9q
-lo00
1.000
nnz-eń -
1.000
szt.
-
,ńz
,m2 _L=_J9źq9.,__ __ _.|
_| _BĄ?ĘM ] 16.25!

Podobne dokumenty