Innowacje burzące - Sławomir Lachowski

Komentarze

Transkrypt

Innowacje burzące - Sławomir Lachowski
TO NIE WYNALAZKI
ZMIENIAJĄ ŚWIAT, ALE
ICH ZASTOSOWANIE
Prezes BRE Bank SA
Sławomir Lachowski
Innowacyjne strategie działania w biznesie
10 maja 2006
1
Dzisiejszy wykład będzie się składał z czterech głównych
elementów
Struktura wykładu
Strona
2
A. Organizacja zajęć i wprowadzenie
2
B. Teoria innowacji
8
C. Fale rozwoju cywilizacji
33
D. Internet
74
Organizacja cyklu wykładów Innowacyjne strategie działania w biznesie
Co oferujemy?
Prowadzący zajęcia
Sławomir Lachowski
• Mało teorii
• Znaczną dawkę analizy w oparciu o case studies
• Doświadczenie praktyków – liderów Nowej Gospodarki
przy współudziale
• A. Łaszkiewicz
• W. Bolanowski
• M. Jaworski
Czego wymagamy!
• Obecności i aktywności
• Dociekliwości i samodzielności
• Zainteresowania procesami gospodarczymi i
zarządzaniem strategicznym
• P. Kucharski
Jak to sprawdzimy?!
• Esej na wybrany temat
• Udział w zajęciach
3
Cykl wykładów na Uniwersytecie Gdańskim
Harmonogram wykładów na Uniwersytecie Gdańskim
4
Data
Godzina
Wykład 2006
Prowadzący
Gość
1.
10.05
15:0018:15
To nie wynalazki zmieniają świat, ale ich zastosowanie
Sławomir
Lachowski
2.
17.05
15:0018:15
Nowa Gospodarka – mit czy rzeczywistość
Sławomir
Lachowski
3.
24.05
15:0018:15
Innowacyjne strategie działania w praktyce. Studia przypadków
• mBank – rewolucja w finansach osobistych
• Intel – zmieniaj się lub zgiń
Sławomir
Lachowski
A. Łaszkiewicz,
P. Kucharski
4.
31.05
15:0017:30
Innowacyjne strategie działania w praktyce. Dyskusja panelowa
• Microsoft – wzrost na fali innowacji
• Apple - pasja tworzenia
Sławomir
Lachowski
A. Łaszkiewicz,
M. Jaworski
W. Bolanowski
-
Zmiana jest nieodłącznym elementem rozwoju i wymaga
nieustannego dostosowywania
Czy można przewidzieć zmianę?
1
„To nie wynalazki, technologie
zmieniają świat, ale ich zastosowanie”
Historia przełomowych wynalazków i technologii
„Jeśli się nie zmieniasz,
to zginiesz”
Spencer Johnson
„Kto zabrał mój
sen”
„Ze wszech miar
popieram postęp, ale nie
lubię zmian”
Innowacje, które
zmieniają świat
4
Mark Twain
„Zmiana to zasada życia. Przeoczą przyszłość Ci,
którzy patrzą tylko w przeszłość i teraźniejszość”
J.F. Kennedy
3
5
2
Historia wielkich wynalazków (1/2)
Wynalazek
3200 p.n.e.
KOŁO
Gospodarka i system społeczny
„przemysł” wojskowy
specjalizacja produkcji
Styl życia i kultura
Mobilność
Rozwój rzemiosła – garncarstwo
Większa różnorodność i
wytrzymałość naczyń
Dopiero w XIII w. czterokołowe wozy stają się powszechnym środkiem transportu
1447
DRUK
Kontrola Państwa i Kościoła
Wolność prasy:
USA od 1791
Francja 1789
Niemcy 1949
Nowe rzemiosło - drukarstwo
Książki dla wszystkich
Gazety i czasopisma
Pismo - środek komunikacji
Pierwsza przypominająca dzisiejszą gazeta pojawia się dopiero w 1631 r. we Francji
1769
MASZYNA
PAROWA
Inicjacja ery uprzemysłowienia
Uniezależnienie człowieka od
naturalnych źródeł energii
Szybki rozwój wytwórczości
Ponad 5krotny wzrost handlu
międzypaństwowego
Nieludzkie warunki pracy w
fabrykach: Kobiety i dzieci (10h),
mężczyźni 15h.
Odpływ ludności wiejskiej
do miast, głodujący proletariat,
epidemie
100 lat minęło zanim energia parowa osiągnęła 50% udziału w pokryciu zapotrzebowania na energię w WB
Żegluga (1802) – przemysł zaczyna wykorzystywać szlaki wodne
Kolej (1804) – powstają pierwsze towarzystwa kolejowe, wzrasta mobilność ludzi i towarów
Górnictwo (1835) – usprawnienie pracy przy wydobyciu węgla i rud żelaza oraz w hutach
Budowa dróg (1859) – pojawia się walec parowy, następuje znaczna poprawa jakości dróg.
Energetyka (1888) – maszyny parowe napędzają pierwsze prądnice.
6
Historia wielkich wynalazków (2/2)
Wynalazek
1876
TELEFON
Gospodarka i system społeczny
Tworzą się struktury w zarządzaniu
i podejmowaniu decyzji
Styl życia i kultura
Komunikacja na odległość
Pierwszy podwodny transatlantycki kabel w 1956 roku umożliwiał jednoczesne prowadzenie zaledwie 89 rozmów
1879
ŻARÓWKA
Rozwój elektrowni i sieci elektrycznej
Wydłużenie dnia pracy
Wykorzystanie linii produkcyjnej
Dopiero w 90 lat po odkryciu elektryczności i 46 lat od zbudowania
pierwszej elektrowni, energia elektryczna uzyskała 50% udział w bilansie energetycznym USA.
II połowa XX wieku – komputer i technologie informatyczne
stanowią trzon kolejnej fali innowacji wprowadzając świat w Erę Informacji
7
Dzisiejszy wykład będzie się składał z czterech głównych
elementów
Struktura wykładu
Strona
8
A. Organizacja zajęć i wprowadzenie
2
B. Teoria innowacji
8
C. Fale rozwoju cywilizacji
33
D. Internet
74
Definicja innowacji
Innowacja
Innowacja to istotna zmiana funkcji produkcji, polegająca na odmiennym niż
uprzednio kombinowaniu tzn. łączeniu ze sobą czynników produkcji
J. Schumpeter
Innowacja to ucieleśnienie, kombinacja lub synteza wiedzy w postaci oryginalnych,
ważnych i cenionych nowych produktów, procesów lub usług
Zarządzanie kreatywnością i innowacją, Harvard Business Essentials
Innowacja wprowadzenie czegoś nowego; rzecz nowo wprowadzona; nowość;
reforma. Etym. - późn.łac. innovatio 'odnowienie' od łac. innovare 'odnawiać';;
novare 'odświeżać; zmieniać’
Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
Innowacja to "…szczególne narzędzie przedsiębiorców, za pomocą którego ze
zmiany czynią okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub do
świadczenie nowych usług".
Peter F. Drucker
9
Rola innowacji w rozwoju gospodarczym, zarządzaniu i strategii
działania
Strategia
błękitnego oceanu
Zarządzanie
innowacjami w
przedsiębiorstwie
Innowacje
przyrostowe i
burzące
Fale Schumpetera
10
I
Teoria strategii
innowacji
II
Teoria innowacji
na poziomie
przedsiębiorstwa
III
Teoria innowacji na
poziomie sektorów
gospodarki
IV
Teoria innowacji na
poziomie gospodarki
(makroekonomiczna)
Postęp technologiczny jest podstawową przyczyną długookresowego
rozwoju gospodarczego i krótkookresowej niestabilności
Równomierny rozwój
gospodarczy
Nieregularny rozwój
gospodarczy
– Założenie keynesistów,
monetarystów i nowych klasyków,
że długookresowy składnik trendu
wzrostu gospodarczego jest gładki
– Josehp Schumpeter jest prekursorem
idei, że cykl koniunkturalny jest
sposobem realizacji rozwoju
gospodarczego
– Krótkookresowe fluktuacje są
powodowane przez wstrząsy
popytowe
– Postęp technologiczny jest przyczyną
krótkookresowej niestabilności i
długookresowego rozwoju
– Monetaryści i nowi klasycy wstrząsy
popytowe wiązali ze zmianami
podaży pieniądza
– We współczesnych teoriach
realnego cyklu akcentowany jest
nieregularny charakter zmian
technologicznych jako przyczyna
szoków podażowych;
– tym samym odrzuca się neoklasyczny
model Solowa, który zakładał, że
wzrost wydajności pracy wynikający z
postępu technologicznego przebiega w
czasie równomiernie
Źródło: Historia myśli ekonomicznej, H. Landreth i D. Colander, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005
11
Joseph Schumpeter - prekursor teorii realnego cyklu
koniunkturalnego
Joseph Alois Schumpeter (1883 – 1950)
• Studia na wydziale prawa Uniwersytetu
Wiedeńskiego i wykładowca na
uniwersytetach w Czerniowce i Graz
• W latach 1919-1920 był ministrem
finansów trapionej powojennym kryzysem
Austrii,
• W latach 1920-1924 był prezesem
Biedermann Banku w Wiedniu, który
podczas jego prezesury zbankrutował. Po
bankructwie banku zdecydował się
spłacać wierzycieli, przez co stracił cały
majątek i przez 10 lat spłacał długi
• W latach 1925-1932 wykładowca
Uniwersytetu w Bonn.
• Od roku 1932 aż do śmierci wykładał w
Harvardzie.
Źródło: „Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków. Wokół teorii Josepha Aloisa Schumpetera” Adam Glapiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004
12
W ostatnich 200 latach każda następna fala innowacji posiada
coraz krótszy okres trwania
1
Era maszyny
parowej
Wiodące branże w okresie 1 fali
• Energia wodna
• Tekstylia
• Żelazo
1785-1845, 60 lat
13
2
Era kolei
żelaznych
Wiodące branże w
okresie 2 fali
• Energia parowa
• Kolej
• Stal
1845-1900, 55 lat
3
Era
elektryczności
Wiodące branże w
okresie 3 fali
• Elektryczność
• Chemikalia
• Silnik spalinowy
1900-1950, 50 lat
4
Era
komputera
Wiodące branże w
okresie 4 fali
• Komputer
• Elektronika
• Lotnictwo
1950-1990, 40 lat
5
Era informacji
i wiedzy
Wiodące branże
w okresie 5 fali
•
•
•
•
Internet
Sieci cyfrowe
Software
Nowe media
1990-2020, 30 lat
Główną przyczyną przyśpieszających fal Schumpetera jest
rosnąca liczba osób zaangażowanych w R&D oraz zwiększające
się nakłady na badania
Kwatera główna jednego z
pierwszych na świecie laboratoriów
badawczych Bell Laboratories
14
Znaczenie innowacji w gospodarce
Bezprecedensowo wysokie tempo przemian sprawia, że teoria często nie przystaje do praktyki, zaś
doświadczenia z przeszłości nie tylko nie wystarczają, ale podstawową umiejętnością staje się umiejętność
zapominania, wyzbywania się starych nawyków i wzorców.
Fala INNOWACJI
„zatapia”
nieprzygotowanych
Cykle życia wiedzy i innowacji stają się bowiem coraz krótsze. Fala innowacji „zatapia” nieprzygotowanych.
Przysparza pracy i obrotów jednostkom wyposażonym w bogatą wiedzę i nowe technologie, skazując na
wykluczenie z rynku jednostki niedysponujące takimi atutami.
Źródło: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2005 roku, red. T. Baczko, Warszawa, 2005
15
Rola innowacji w rozwoju gospodarczym, zarządzaniu i strategii
działania
Strategia
błękitnego oceanu
Zarządzanie
innowacjami w
przedsiębiorstwie
Innowacje
przyrostowe i
burzące
Fale Schumpetera
16
I
Teoria strategii
innowacji
II
Teoria innowacji
na poziomie
przedsiębiorstwa
III
Teoria innowacji na
poziomie sektorów
gospodarki
IV
Teoria innowacji na
poziomie gospodarki
(makroekonomiczna)
Koncepcja innowacji burzących Claytona Christiansena bazuje
na badaniach empirycznych
Clayton M. Christensen
Przyczyny upadku przedsiębiorstw, które miały dobry management, wprowadzają innowacje,
słuchają swoich klientów, a pomimo to straciły całkowicie swoją pozycję rynkową
17
Definicja niszczących innowacji versus innowacje przyrostowe
„Innowacja oddziela wygranych od
przegranych”
Steve Jobs, Apple Inc.
• Przyrostowe innowacje to innowacje, dzięki którym produkt lub usługa działają
lepiej w taki sposób, który doceniają klienci głównego segmentu rynku
(np., Windows 95; procesor Intel 286-386-486; zarządzanie gotówką w Merrill Lynch).
• Niszczące innowacje kreują zupełnie nowy rynek poprzez wprowadzenie nowego
rodzaju produktu lub usługi, który jest faktycznie z początku gorszy wedle oceny
klientów głównego segmentu rynku (np., stacje dysków, opony radialne, mikrohuty,
komputery osobiste, drukarki laserowe, handel w internecie).
18
Niszczące technologie
Krzywa wyników istniejącej technologii
- wzrost dzięki stałym udoskonaleniom
Użytkownik
docelowy
Sprawność, którą
Sprawność
klienci mogą wykorzystać
Niszcząca
technologia
Czas
19
Niszczące technologie
Krzywa wyników istniejącej technologii
- wzrost dzięki stałym udoskonaleniom
Windows
Sprawność
‘95
’98
Użytkownik
docelowy
Sprawność, którą
‘93
klienci mogą wykorzystać
Linux
Niszcząca
technologia
Czas
20
2000
XP
Opony wyprodukowane: 1961 - 1989
Opony
radialne
Opony
opasane
Opony opasane
Opony opasane
diagonalne
Źródło: Sull, Donald. “The Dynamics of Standing Still: Firestone Tire & Rubber and the Radial Revolution,” Business
History Review, 1999, pp. 430-464.
21
Opony
radialne
Ewolucja przemysłu dysków twardych (ze
146 założonych firm, 125 firm upadło)
2.5”
3.5”
Prairietek, Quantum,
Conner, Western Digital
Conner, Quantum, Maxtor,
Western Digital, Seagate
Wielkość
rynku
5.25”
Seagate, Miniscribe, Maxtor,
Micropolis, Computer Memories
8”
Shugart, Micropolis,
Priam, Quantum
14”
Contol Data, IBM, Memorex,
Diablo, DEC, Ampex
1976
22
1981
1986
Źródło: Clay Christensen
The Innovator’s Dilemma (1997)
1991
1996
Innowacje są źródłem przewagi konkurencyjnej
Innowacje przyrostowe – obrona
pozycji konkurencjnej
Innowacje burzące – wzrost
konkurencyjności poprzez zmianę
status quo
• Mikroprocesory: 386, 486 i Pentium
• Autobusy – NABI
• Software: Windows 95 i Windows 98
• Linie lotnicze – Southwest Airlines
• Telefony komórkowe z aparatem
fotograficznym
• Mikrohuty
Źródło: (1) The Innovator’s Dilema, Clayton M. Christensen, Collins Business Essentials, 2002, (2) Zarządzanie kreatywnością i innowacją,
Harvard Business Essentials, 2004, (3) Strategia błękitnego oceanu, W. Chan Kim, Renee Mauborgne, MT Biznes, 2004
23
Innowacje burzące
Studium przypadku: mikrohuty
Stal produkowana w mikrohutach Blacha stalowa
(25% marży
60% rynku)
Stal konstrukcyjna
(18% marży
22% rynku)
Wyniki
Pręty
(12% marży
8% rynku)
Pręty zbrojeniowe
(7% marży
4% rynku)
Niszcząca technologia
Czas
Źródło: The Innovator’s Dilema, Clayton M. Christensen, Collins Business Essentials, 2002
24
Rola innowacji w rozwoju gospodarczym, zarządzaniu i strategii
działania
Strategia
błękitnego oceanu
Zarządzanie
innowacjami w
przedsiębiorstwie
Innowacje
przyrostowe i
burzące
Fale Schumpetera
25
I
Teoria strategii
innowacji
II
Teoria innowacji
na poziomie
przedsiębiorstwa
III
Teoria innowacji na
poziomie sektorów
gospodarki
IV
Teoria innowacji na
poziomie gospodarki
(makroekonomiczna)
Przedsiębiorstwa dokonują nieustannie innowacji na sześciu
płaszczyznach
A
D
Innowacje
wartości
Innowacje w
modelu
biznesowym
B
Dystrybucja
Produkty i
usługi
Innowacje w
dziedzinie
procesów
C
E
Innowacje w
technologii
F
Klient
docelowy
Technologie
wspomagające
Źródło: Making innovation work, T. Davila, M. Epstein, R. Shelton, Wharton School Publishing, 2005
26
Matryca innowacji – stopień radykalności innowacji
Technologia
nowa
Częściowo
radykalne
Radykalne
bliska
obecnej
Przyrostowe
Częściowo
radykalne
bliski obecnemu
nowy
Model biznesowy
Innowacje burzące
27
Źródło:Opracowanie własne i Making innovation work, T. Davila,
M. Epstein, R. Shelton, Wharton School Publishing, 2005
Proces innowacyjności w przedsiębiorstwie
Tworzenie pomysłów
Innowacje radykalne
Tworzenie
pomysłów
Wybór
Wykonanie
Tworzenie
wartości
Innowacje przyrostowe
Tworzenie pomysłów
Źródło:Opracowanie własne i Making innovation work, T. Davila,
M. Epstein, R. Shelton, Wharton School Publishing, 2005
Interesujące ile musi być tworzonych pomysłów w IBM po lewej stronie tunelu
(procesu innowacyjności), jeśli ta firma tylko w 2001 uzyskała 3 288 patentów !!!
28
Rola innowacji w rozwoju gospodarczym, zarządzaniu i strategii
działania
Strategia
błękitnego oceanu
Zarządzanie
innowacjami w
przedsiębiorstwie
Innowacje
przyrostowe i
burzące
Fale Schumpetera
29
I
Teoria strategii
innowacji
II
Teoria innowacji
na poziomie
przedsiębiorstwa
III
Teoria innowacji na
poziomie sektorów
gospodarki
IV
Teoria innowacji na
poziomie gospodarki
(makroekonomiczna)
Strategia błękitnego oceanu zmieniła podejście do analizy
strategicznej
W. Chan Kim
Renee Mauborgne
Stworzenie nowej wartości dla nabywców i własnej
firmy umożliwia otwarcie nowej, wolnej przestrzeni
rynkowej i sprawienie, że konkurencja przestaje się
liczyć
30
Czerwony ocean
wszystkie istniejące sektory rynku
(przestrzeń odkryta i poznana)
Błękitny ocean
wszystkie nieistniejące sektory rynku
(przestrzeń nieodkryta i wolna od
konkurencji)
• obowiązują tu dawno zdefiniowane i zaakceptowane zasady gry
• tworzy się popyt, a nie walczy o niego
• poruszające się w nim firmy starają się prześcignąć konkurencję i
pozyskać dla siebie większą część popytu
• istnieją tu nieograniczone szanse na opłacalny i dynamiczny
rozwój
• w miarę jak wody oceanu stają się coraz bardziej tłoczne,
perspektywy rozwoju i zysków kurczą się , produkty
przekształcają się w podobne sobie towary powszechnego
użytku, coraz ostrzejsza rywalizacja „plami wody krwią”
• tworzy się je poprzez ponowne wytyczenie granic
dotychczasowych branż (Cirque du Soleil) lub gdy istniejąca
firma tworzy zalążek zupełnie nowej branży (e-Bay)
31
Porównanie oceanów
czerwony ocean
błękitny ocean
1.
rywalizacja na istniejącym rynku
1.
2.
pokonanie konkurencji
stworzenie bezkonkurencyjnego obszaru
rynku
3.
eksploatacja istniejącego popytu
2.
brak konkurencji jako czynnika
decydującego
4.
szukanie kompromisu między
wartością a kosztami
3.
stworzenie i zaspokojenie nowego popytu
5.
dopasowanie całego systemu działań
firmy do jednego z dwóch celów:
4.
naturalna zgoda między kosztami a
wartością
5.
dopasowanie całego systemu działań
firmy do osiągnięcia dwóch celów
jednocześnie:
32
–
wyróżnienia się na tle konkurencji
lub
–
redukcji kosztów
–
wyróżnienia się na tle konkurencji i
–
redukcji kosztów
Innowacja wartości jest podstawą strategii błękitnego oceanu
Innowacja wartości – równoczesne dążenie
do wyjątkowości i niskich kosztów
Zysk i konsekwencje wzrostowe wynikające
z tworzenia błękitnych oceanów
Koszty
Debiuty
biznesowe
Wpływ na
przychody
Innowacja
wartości
Wartość dla
nabywcy
33
Wpływ na zyski
Debiuty na
czerwonych
oceanach
Debiuty na
błękitnych
oceanach
Studium przypadku: amerykański przemysł winiarski w końcu lat
dziewięćdziesiątych i wino [yellow tail]
Wysokie
wartości
Prestiżowe wina wysokiej jakości
Tanie wina
[yellow tail]
Niskie
wartości
Cena
Marketing z
wykorzystanie
m mass
mediów
Wykorzystanie
enologicznej terminologii i
innych wyróżników w
informacjach o winie
[yellow tail]
34
Prestiż i
dziedzictwo
winnicy
Jakość
leżakowania
Tanie wina
Bogactwo
smaku wina
Prestiżowe wina
wysokiej jakości
Wybór
win
Łatwość
wyboru
Łatwość
picia
Przyjemność i
doznania
Dzisiejszy wykład będzie się składał z czterech głównych
elementów
Struktura wykładu
Strona
35
A. Organizacja zajęć i wprowadzenie
2
B. Teoria innowacji
8
C. Fale rozwoju cywilizacji
33
D. Internet
74
Pierwsza fala: era maszyny parowej
1
Era maszyny
parowej
Wiodące branże w okresie 1 fali
• Energia wodna
• Tekstylia
• Żelazo
1785-1845, 60 lat
36
2
Era kolei
żelaznych
Wiodące branże w
okresie 2 fali
• Energia parowa
• Kolej
• Stal
1845-1900, 55 lat
3
Era
elektryczności
Wiodące branże w
okresie 3 fali
• Elektryczność
• Chemikalia
• Silnik spalinowy
1900-1950, 50 lat
4
Era
komputera
Wiodące branże w
okresie 4 fali
• Komputer
• Elektronika
• Lotnictwo
1950-1990, 40 lat
5
Era informacji
i wiedzy
Wiodące branże
w okresie 5 fali
•
•
•
•
Internet
Sieci cyfrowe
Software
Nowe media
1990-2020, 30 lat
Mimo tego, że już starożytni Grecy znali siłę pary, to dopiero ulepszona
maszyna Watta w epoce rewolucji przemysłowej zmieniła oblicze
cywilizacji
Prototypy maszyn parowych
Starożytna Grecja – starożytni Grecy znali siłę parową
1690r. – Francuz Denis Papin zbudował prototyp parowego silnika
tłokowego
1698r. Thomas Savery zbudował silnik do odwadniania kopalń,
jednak nie uzyskał on uznania w szerszej skali
1712r. – Thomas Newcomen stworzył silnik parowy
Stworzenie maszyny parowej udoskonalonej
Jahmes Watt – uznaje się go za ojca maszyny parowej, którą stworzył w 1764
roku, jednakże dopiero 23 lata (1787 rok) później ulepszona maszyna parowa
znajduje zastosowanie w przemyśle włókienniczym
37
Maszyna parowa stała się kołem zamachowym rewolucji
przemysłowej (1/2) – zastosowanie w przemyśle
Maszyny
parowe w
przemyśle
Górnictwo
od 1781 roku
• maszyny do pomp
odwadniających
• maszyny wyciągowe
38
Przemysł
włókienniczy
od 1787 roku
Pozostałe gałęzie
przemysłu:
od 1808 roku
• początkowo siłą
pary napędzano
tylko pojedyncze
ciężkie maszyny
Maszyna parowa stała się kołem zamachowym rewolucji
przemysłowej (2/2) – zastosowanie w transporcie
Maszyny
parowe
transporcie
39
Pojazdy
drogowe z
napędem
parowym
Rozwój
parowców
od 1801 roku
od 1783 roku
• Anglik Richard
Trevithick
zbudował w
1801 roku
pojazd
napędzany
parą wodną
• Pierwszy
parowiec
zbudował
Francuz Claude
Francois
Dorothee de
Juffroy
d’Anbans w 1783
roku
Kolej dla
przemysłu
od 1800 roku
• W 1803 roku
brytyjski
inżynier Richard
Trevithick
buduje pierwszą
nadającą się do
eksploatacji
lokomotywę
parową
Pociągi
pasażerskie
od 1825 roku
• Robert
Stephenson w
1825 otwiera
pierwszą
publiczną linię
kolei dla ruchu
pasażerskiego
W kolejnych dziesięcioleciach maszyna parowa znajduje
zastosowanie w kolejnych dziedzinach
Wpływ maszyny parowej na gospodarkę od 1764 roku
40
po 40 latach
po 70 latach
Przemysł zaczyna
wykorzystywać
szlaki wodne
Usprawnienie pracy
przy wydobyciu
węgla i rud żelaza
oraz w hutach
po 90 latach
Pojawia się walec
parowy, następuje
znaczna poprawa
jakości dróg
po 120 latach
Maszyny parowe
napędzają pierwsze
prądnice
Druga fala: era kolei żelaznych
1
Era maszyny
parowej
Wiodące branże w okresie 1 fali
• Energia wodna
• Tekstylia
• Żelazo
1785-1845, 60 lat
41
2
Era kolei
żelaznych
Wiodące branże w
okresie 2 fali
• Energia parowa
• Kolej
• Stal
1845-1900, 55 lat
3
Era
elektryczności
Wiodące branże w
okresie 3 fali
• Elektryczność
• Chemikalia
• Silnik spalinowy
1900-1950, 50 lat
4
Era
komputera
Wiodące branże w
okresie 4 fali
• Komputer
• Elektronika
• Lotnictwo
1950-1990, 40 lat
5
Era informacji
i wiedzy
Wiodące branże
w okresie 5 fali
•
•
•
•
Internet
Sieci cyfrowe
Software
Nowe media
1990-2200, 30 lat
W 1804 roku została wynaleziona kolej, która zapoczątkowała nową erę
w gospodarce - jednym z jej motorów rozwoju staje się branża kolejowa
Era kolei żelaznej
• Po 40 latach od wynalezienia
maszyny parowej powstają
pierwsze towarzystwa
kolejowe, wzrasta mobilność
ludzi i towarów
• Do 1860 więcej niż połowa
szlaków kolejowych na świecie
przypadała na Stany
Zjednoczone.
• W 1860 Ameryka posiadała
zaledwie 9 miast. Do 1900
powstało ich 38.
42
Po 65 latach od wynalezienia kolei zostały połączone oba
wybrzeża Ameryki – Wschodnie i Zachodnie
Budowa kolei transkontynentalnej
1862 – kolej transkontynentalna Union Pacific i Central Pacific rozpoczynają budowę na
mocy Aktu Kongresu USA. Budowana 6 lat przez ponad 20.000 ludzi
Linki:
http://www.up.com/
43
Rezultat wybudowanej kolei transkontynentalnej zmienił oblicze
Ameryki
Budowa kolei transkontynentalnej
Skrócenie czasu podróży z 6 miesięcy do 10 dni
Rozwój handlu i przemysłu paliwowego
Rozwój środkowej części USA
Korzyści z
budowy
linii
Wzrost obronności kraju
44
Osadnictwo na nowo, słabo
zaludnionych terenach
Rosja w 112 lat po odkryciu kolei ukończyła budowę Kolei
Transyberyjskiej
Budowa kolei transsyberyjskiej
Magistrala Syberyjska, lub też Wielka
Syberyjska Droga
• Najdłuższa kolej na świecie, której długość
wynosi 9288 km
• Była budowana przez 25 lat i ukończona w
1916 roku
• Pracowało nad nią 90 tysięcy pracowników
• Rosja nie byłaby w stanie utrzymać w swoich
granicach regionów Dalekiego Wschodu bez
kolei transsyberyjskiej
• Kolej transsyberyjska została zbudowana
wyłącznie za środki państwowe, w celu
niedopuszczenia zachodnich inwestorów do
zdobycia wpływów na Syberii
45
Trzecia fala: era elektryczności
1
Era maszyny
parowej
Wiodące branże w okresie 1 fali
• Energia wodna
• Tekstylia
• Żelazo
1785-1845, 60 lat
46
2
Era kolei
żelaznych
Wiodące branże w
okresie 2 fali
• Energia parowa
• Kolej
• Stal
1845-1900, 55 lat
3
Era
elektryczności
Wiodące branże w
okresie 3 fali
• Elektryczność
• Chemikalia
• Silnik spalinowy
1900-1950, 50 lat
4
Era
komputera
Wiodące branże w
okresie 4 fali
• Komputer
• Elektronika
• Lotnictwo
1950-1990, 40 lat
5
Era informacji
i wiedzy
Wiodące branże
w okresie 5 fali
•
•
•
•
Internet
Sieci cyfrowe
Software
Nowe media
1990-2020, 30 lat
Wynaleziona żarówka w 1879 roku była wynikiem nowej fali
innowacji związanych z erą elektryczności
Wynalazki związane z elektrycznością
1879 - żarówka
1821r.
1831r.
1862r.
1882r.
M. Faraday,
M. Faraday,
T. Edison,
• silnik
elektryczny,
• prądnica
E.W.
Siemens,
• tarcza
Farday’a
47
• prądnica
użytkowa
• Elektrownia
w Nowym
Jorku
W erze elektryczności gospodarka uzyskała nowe narzędzia
umożliwiające wzrost efektywności
Wpływ wynalazków na gospodarkę
Rozwój
elektrowni i sieci
elektrycznej
Wykorzystanie
linii produkcyjnej
Wydłużenie dnia
pracy
90 lat po odkryciu elektryczności i 46 lat od zbudowania pierwszej elektrowni, energia elektryczna
uzyskała 50% udział w bilansie energetycznym USA.
48
T. Edison – geniusz wynalazczości i biznesu
Menlo Park
- pierwsze laboratorium – fabryka
wynalazków
- cel „tworzenie jednego przełomowego
wynalazku co pół roku i jednego mniej
istotnego co 10 dni”
W Menlo Park i West Orange Lab powstały
wynalazki: żarówka, tonograf, oscyloskop,
turbina parowa, lodówka, tramwaj
elektryczny i wiele innych
General Electric
jedna z najbardziej innowacyjnych firm na
świecie zawdzięcza swoją pozycję
wdrażaniu rynkową dzięki wdrażaniu
wynalazków z Menlo Park i Orange Lab
49
Czwarta fala: era komputera
1
Era maszyny
parowej
Wiodące branże w okresie 1 fali
• Energia wodna
• Tekstylia
• Żelazo
1785-1845, 60 lat
50
2
Era kolei
żelaznych
Wiodące branże w
okresie 2 fali
• Energia parowa
• Kolej
• Stal
1845-1900, 55 lat
3
Era
elektryczności
Wiodące branże w
okresie 3 fali
• Elektryczność
• Chemikalia
• Silnik spalinowy
1900-1950, 50 lat
4
Era
komputera
Wiodące branże w
okresie 4 fali
• Komputer
• Elektronika
• Lotnictwo
1950-1990, 40 lat
5
Era informacji
i wiedzy
Wiodące branże
w okresie 5 fali
•
•
•
•
Internet
Sieci cyfrowe
Software
Nowe media
1990-2020, 30 lat
Stworzenie pierwszego elektronicznego komputera ENIAC w
1946 roku było początkiem ery komputerów
Wynalazki ery komputera
1946
Pierwszy elektroniczny komputer ENIAC
1950
Pierwszy komputer wykorzystywany do celów cywilnych
1953
IBM wkracza do „historii komputerów” z modelem 701
1981
IBM tworzy komputer osobisty IBM PC
1924 – siedziba IBM
II połowa XX wieku – komputer i technologie informatyczne stanowią trzon kolejnej fali
innowacji wprowadzając świat w Erę Informacji
51
Pierwszy komputer ENIAC miał 85 m3, ok. 18 000 lamp
elektronowych i był wykorzystywany do celów wojskowych
Funkcje i budowa ENIAC
Funkcje
Wygląd
• tablice balistyczne
– xxx
• warianty budowy bomby
wodorowej,
• projekty taktycznej broni
atomowej,
• badanie promieni kosmicznych,
• projekty tuneli
aerodynamicznych,
• ”cywilne" obliczenia wartości
liczby
• pi z dokładnością do tysiąca
miejsc po przecinku.
52
ENIAC,
wynaleziony
w 1946
25 lat po wynalezieniu ENIAC IBM wyprodukował pierwszy IBM PC
(Personal Computer), który błyskawicznie upowszechnił się na świecie
Od ENIAC’a do IBM PC
1981
IBM PC
1971
1965
1963
1958
1947
1946
ENIAC
53
Tranzystor
Mysz
komputerowa
1956
Pierwszy
twardy dysk
(IBM)
Pierwszy
układ
scalony
Minikomputer
Mikroprocesor
23 XII 1947 pracownicy Bell Telephone Laboratories – W.
Shockley, W. Brattain i J. Bardeen wynajdują tranzystor
Tranzystor - 1947
1981
IBM PC
1971
Budowa
tranzystora
Znaczenie
tranzystora
Krótka
historia
rozwoju
54
Tranzystor jest zbudowany z metalopodobnego pierwiastka
chemicznego – germanu i posiada ponad 100 – krotna moc
wzmacniania sygnału
Tranzystor umożliwił produkcję mniejszych urządzeń
elektronicznych z uwagi na niską chłonność energii
Rok 1950
Rok 1955
Rok 2000
Teraz
Wynalezienie
fototranzystora
(tranzystor
uruchamiany
przez światło)
Wyprodukowano
na świecie kilka
milionów sztuk
tranzystorów
Wynaleziono
tranzystor
jednocząsteczkowy o
wielkości
jednego
nanometra
Wyprodukowano
na świecie
miliard miliardów
sztuk
tranzystorów
1965
1963
1958
1947
1946
ENIAC
Tranzystor
Mysz
komputerowa
1956
Pierwszy
twardy dysk
(IBM)
Pierwszy
układ
scalony
Minikomputer
Mikroprocesor
Najważniejsze innowacje na drodze do stworzenia i
upowszechnienia komputera osobistego (PC)
Pierwszy twardy dysk - 1956
1981
IBM PC
1971
Budowa RAMAC’a
1965
1963
1958
1947
IBM RAMAC 305 złożony był z pięćdziesięciu 24- calowych dysków
Nośnikiem pamięci było 50 aluminiowych dysków okrytych emalią
magnetyczną wirujących na wspólnej osi
Zastosowano uniwersalne głowice zapisująco – rejestrujące, po jednej
na każdą parę dysku
• Pojemność tego dysku według dzisiejszych standardów
wynosiła 4,4 MB. IBM dzierżawił te dyski za roczną opłatę 35
tysięcy USD.
• Dzis 4,4 MB pojemności w cenach detalicznych z 2006 roku
kosztuje 8,8 groszy, natomiast Google daje dziś za darmo 2,7
GB pojemności każdemu użytkownikowi ich serwera
pocztowego Gmail.
55
1946
ENIAC
Tranzystor
Mysz
komputerowa
1956
Pierwszy
twardy dysk
(IBM)
Pierwszy
układ
scalony
Minikomputer
Mikroprocesor
Najważniejsze innowacje na drodze do stworzenia i
upowszechnienia komputera osobistego (PC)
Pierwszy układ scalony - 1958
1981
IBM PC
Idea Kolby’ego polegała na tym, że wszystkie elementy układu
elektronicznego, a nie tylko tranzystory, mogą być wykonane z
półprzewodnika
1971
1965
1963
1958
1947
1946
ENIAC
Budowa układu scalonego
56
•
Pojedyncza struktura układu scalonego zbudowana była z germanu na powierzchni nie
przekraczającej kilku mm2
•
Prototyp pierwszego układu scalonego składał się z jednego tranzystora, trzech
rezystorów i jednego kondensatora
Tranzystor
Mysz
komputerowa
1956
Pierwszy
twardy dysk
(IBM)
Pierwszy
układ
scalony
Minikomputer
Mikroprocesor
Najważniejsze innowacje na drodze do stworzenia i
upowszechnienia komputera osobistego (PC)
Mysz komputerowa - 1963
Rozwój myszy komputerowej
Początki
Pierwsza mysz wykonana była z drewna i miała jeden
przycisk
1981
IBM PC
1971
1965
1963
1958
1947
Upowszechnienie
Mysz
mechaniczna
Mysz optyczna
Mysz
komputerowa
obecnie
57
Popularność zyskała dopiero w 1982 roku, kiedy to
zastosowano ją w słynnym komputerze firmy Apple
pierwszej maszynie, w której pojawił się graficzny
interfejs użytkownika
Wykorzystanie metalowej kulki pokrytej gumą wraz z
systemem rolek
Zainstalowanie w podstawie jednej lub więcej diod
elektroluminescencyjnej oraz systemu czujników
optycznych
Współcześnie zamiast diod świecących stosuje się
laser, co jeszcze bardziej podnosi rozdzielczość myszy
1946
ENIAC
Tranzystor
Mysz
komputerowa
1956
Pierwszy
twardy dysk
(IBM)
Pierwszy
układ
scalony
Minikomputer
Mikroprocesor
Najważniejsze innowacje na drodze do stworzenia i
upowszechnienia komputera osobistego (PC)
Minikomputer - 1965
1981
IBM PC
1971
Pierwszym minikomputerem był model PDP – 8, który operował na
dwunastu bitowych słowach
1965
1963
1958
1947
1946
ENIAC
Powstanie pierwszych interpretorów i kompilatorów języków
oprogramowania (m. in. Basic, Fortan, Focal) ułatwiły znacznie
programowanie tego komputera
58
Tranzystor
Mysz
komputerowa
1956
Pierwszy
twardy dysk
(IBM)
Pierwszy
układ
scalony
Minikomputer
Mikroprocesor
Najważniejsze innowacje na drodze do stworzenia i
upowszechnienia komputera osobistego (PC)
Mikroprocesor - 1971
1981
IBM PC
1971
Budowa
mikroprocesora
Pierwszy
mikroprocesor
59
Mikroprocesor to monolityczny układ scalony lub
zespół układów scalonych zawierający arytmometr,
rejestry robocze, układ sterujący i inne bloki
funkcjonalne
Pierwszy mikroprocesor (układ o nazwie 4004)
wykonany został na zamówienie Japończyków jako
‘serce’ kieszonkowego kalkulatora ( 2003
tranzystory), a jego moc porównywalna była z mocą
pierwszego komputera ENIAC
1965
1963
1958
1947
1946
ENIAC
Tranzystor
Mysz
komputerowa
1956
Pierwszy
twardy dysk
(IBM)
Pierwszy
układ
scalony
Minikomputer
Mikroprocesor
W 1965 roku 36-letni Gordon Moore opisał zjawisko, które stało
się siłą motoryczną rozwoju ery komputerów
Prawo Moore’a
Prawo Moore’a - 1965
Wykres prawa Moore’a
Moc obliczeniowa komputerów podwaja się co 18
miesięcy
Gordon Moore, 1965
Komentarz
• Prawo Moore’a obowiązuje już przez 40 lat
• Intel Corporation ogłasza, iż posiada
technologię, która utrzyma prawo Moore’a
przynajmniej do 2015 roku
Gordon Moore,
współzałożyciel
Intel Corporation
Źródło: www.intel.com
60
Historia rozwoju mikroprocesorów potwierdza występowanie
prawa Moore’a w rzeczywistości
Historia rozwoju mikroprocesorów
1971
Procesor 4004: 2300 tranzystorów, 60 tys. operacji na sekundę
Intel 8086, pierwszy procesor 16-bitowy Intela
1978
Procesor 286: 134 tys. tranzystorów, trzykrotny wzrost prędkości przetwarzania danych w
1982
Intel 386TM, procesor oferujący moc 32-bitową, 275 tys. tranzystorów,
1985
Intel 486TM, 1,2 miliona tranzystorów
1989
i486SX, mikroprocesor „oszczędnościowy”
1991
Pentium, nowa generacja wydajności: 3,1 miliona tranzystorów, 90 milionów operacji na sekundę
1992
Pentium Pro, ponad 5 milionów tranzystorów w jednym układzie, 300 milionów operacji na sekundę
1993
Intel Itanium 2 mieści 592 miliony tranzystorów
2004
2006
61
Obecnie najnowsze procesory to Intel Pentium D (komputery osobiste), Intel Centrino Duo
(laptopy), Intel Viiv (domowe centra rozrywki)
Prawo Moore’a można również zaimplementować przy obserwacjach
rozwoju cen RAM oraz postępach miniaturyzacji komputerów
Rozwój ceny RAM za $1 i zmiejszanie rozmiarów komputerów
• W 1980 można było kupić za $1 1KB
RAM
• W 2000, czyli 20 lat później za $1
można już kupić 1 000 KB RAM’u
62
Następny obszar, która będzie miał
głębokie implikacje dla XIX wieku jest
trend do tworzenia rzeczy coraz
mniejszymi, czyli miniaturyzacja
Wzrostowi szybkości przetwarzania komputerów towarzyszy
proporcjonalny spadek kosztów przetwarzania
63
Niszczące innowacje potrafią zniszczyć całe rynki i firmy
produkujące zgodnie z bieżącą technologią
DEC i IBM
IBM jako lider mainframe‘s
• IBM był liderem rynku
mainframe’ów – sprzedawał
mainframes do instytucji
rządowych, uniwersytetów,
departamentów księgowych oraz
zarządzania danymi w dużych
organizacjach
• Początkowo pojawienie się
minikomputerów nie obiecywało
wysokich marż zysku, wiec IBM
zignorował ten pojawiający się
rynek
64
DEC wprowadza
minikomputer, który staje
się burzącą innowacją
• DEC wprowadza minikomputer,
który od czasu razu się niezwykle
popularny, ze względu na swoje
możliwości i zastosowanie oraz
cenę
• Wiele nowych firm weszło na
rynek minikomputerów takich jak
Digital Equipment (DEC), Data
General, Prime, Wang i Nixdorf
• IBM przedstawił dużo później
swój pierwszy minikomputer, ale
dopiero wtedy, gdy rozwinęły się
do poziomu obiecującego
odpowiedni poziom mocy
obliczeniowej dla klientów IBM
IBM kontratakuje nowa
technologią PC
• DEC było firmą najbardziej
poszkodowaną przez pojawienie
się Personal Computers (PCs) –
firma praktycznie z koroporacji
odnoszącej sukces stała się w
ciągu kilku lat podupadającą
firmą
• Rynek PC został stworzony przez
graczy nie związanych z
tworzeniem rynku
minikomputerów takich jak IBM,
Apple, Compaq
Obecnie na świecie sprzedaje się 210 milionów komputerów typu
IBM PC i Compatible rocznie
Przyrost rocznej sprzedaży komputerów na świecie
Przyrost rocznej sprzedaży komputerów IBM PC i
Compatible (w tys. sztuk)
Komentarz
Główną przyczyną wzrostu ilości
sprzedanych komputerów
rocznie były:
250 000
200 000
• ciągle rosnące wymagania
oprogramowania i wymuszona
przez to wymiana komputerów
na nowsze
150 000
• spadek ceny komputerów, przy
wzroście mocy obliczeniowych
100 000
50 000
65
20
05
20
03
20
01
19
99
19
97
19
95
19
93
19
91
19
89
19
87
19
85
19
83
19
81
0
• rozrastające się zastosowanie
komputerów w życiu
codziennym, przemyśle i
usługach
Potężny wpływ na wzrost popytu komputerów osobistych
posiadał spadek ceny oraz rozwój oprogramowania użytkowego
Czynniki kosztowe wspomagające popyt/ sprzedaż komputerów osobistych
Cena:
1985 – cena
komputera PC
XT - 2000 USD
2006 – cena
komputera PC -
250 USD
Oprogramowanie użytkowe:
Apple
66
Microsoft
Borland
Wordperfect
Lotus
Novell
Nigdy nie przestanie mnie zdumiewać,
jak długą drogę przeszły komputery
PC od czasu gdy siadłem po raz
pierwszy przed jednym z nich. Ale
jeszcze bardziej zdumiewa mnie to, że
wciąż jesteśmy dopiero na początku
rewolucji.
Bill Gates
67
Piąta fala: era wiedzy i informacji
1
Era maszyny
parowej
Wiodące branże w okresie 1 fali
• Energia wodna
• Tekstylia
• Żelazo
1785-1845, 60 lat
68
2
Era kolei
żelaznych
Wiodące branże w
okresie 2 fali
• Energia parowa
• Kolej
• Stal
1845-1900, 55 lat
3
Era
elektryczności
Wiodące branże w
okresie 3 fali
• Elektryczność
• Chemikalia
• Silnik spalinowy
1900-1950, 50 lat
4
Era
komputera
Wiodące branże w
okresie 4 fali
• Komputer
• Elektronika
• Lotnictwo
1950-1990, 40 lat
5
Era informacji
i wiedzy
Wiodące branże
w okresie 5 fali
•
•
•
•
Internet
Sieci cyfrowe
Software
Nowe media
1990-2020, 30 lat
Upowszechnienie zastosowania wynalazków i innowacji często czeka
na swój właściwy moment, od którego następuje gwałtowny wzrost
Przykłady
Internet osiągnął penetrację
50% w 30 lat po jego
wynalezieniu i zaledwie w 7 lat
po jego komercyjnym debiucie
w 1993 roku. W 1993 roku było
zaledwie 130 witryn
internetowych, w 2000 ponad
22 miliony obecnie funkcjonuje
48,5 mln aktywnych domen.
1
100 lat minęło zanim energia
parowa osiągnęła ponad 50%
udział w pokryciu zapotrzebowania
na energie w GB
2
Dopiero w 90 lat po
odkryciu elektryczności i
46 lat od zbudowania
pierwszej elektrowni,
energia elektryczna
uzyskała 50% udział w
bilansie energetycznym
USA.
Przykłady
4
50% społeczeństwa jest użytkownikami komputera
osobistego w 50 lat po jego wynalezieniu i 30 lat po
wynalezieniu mikroprocesora.
69
3
Największą liczba osób posiadających dostęp do Internetu jest
na obszarze Azji, Ameryki Północnej i Europy
Dostęp do Internetu na świecie
Obszary Azji i Pacyfiku
Ameryka Północna
Europa Zachodnia
Afryka i Bliski Wschód
Ameryka Łacińska
Europa Centralna i Wschodnia
USA
NORWEGIA
KANADA
DANIA
JAPONIA
AUSTRALIA
NIEMCY
FRANCJA
PKB na osobę
w milionach
IRLANDIA
KUWEIT
ARGENTYNA
ARABIA SAUDYJSKA
ESTONIA
ROSJA
ŁOTWA
LITWA
TUNEZJA
ALGIERIA
MONGOLIA
KENYA
Knowledge Economy Index, 1999
70
Dzisiejszy wykład będzie się składał z czterech głównych
elementów
Struktura wykładu
Strona
71
A. Organizacja zajęć i wprowadzenie
2
B. Teoria innowacji
8
C. Fale rozwoju cywilizacji
33
D. Internet
74
D.1
Krótka (?) historia Internetu
D.2
Internet dziś
D.3
Pliki i protokoły
74
x
x
Internet jest jednym z
najważniejszych katalizatorów
zmieniających oblicze biznesu XX
wieku. Szybki i bardzo efektywny
przepływ informacji pozwala
oszczędzać czas i pieniądze.
M. Dell
72
Internet jest jednym z największych innowacji w historii
cywilizacji
Funkcjonowanie
przedsiębiorstw
Funkcjonowanie
gospodarki
Komunikacja
Internet
Praca
Uczenie się
Wypoczynek
Internet jest jednym z największych innowacji w historii cywilizacji. Zmienia wszystko – sposób
uczenia się, wypoczynku, pracy wzajemnej komunikacji, funkcjonowania przedsiębiorstw i
gospodarki. Jego skutki i wpływ na życie społeczne, prywatne, publiczne i zawodowe trudno
przewidzieć.
73
Średnio na świecie liczba użytkowników Internetu przyrasta
183% rocznie
Penetracja użytkowników Internetu na świecie
Statystyki penetracji Internetu na świecie
%
populacji
świata
Użytkownicy
Internetu
Użytkownic
y jako % na
świecie
Przyrost
2000-2005
915,210,928
14.1 %
23,649,000
2.6 %
2.3 %
423.9 %
3,667,774,066
56.4 %
364,270,713
9.9 %
35.6 %
218.7 %
Europa
807,289,020
12.4 %
291,600,898
36.1 %
28.5 %
177.5 %
Środkowy Wschód
190,084,161
2.9 %
18,203,500
9.6 %
1.8 %
454.2 %
Ameryka północna
331,473,276
5.1 %
227,303,680
68.6 %
22.2 %
110.3 %
Ameryka Łacińska
553,908,632
8.5 %
79,962,809
14.4 %
7.8 %
342.5 %
Australia i oceania
33,956,977
0.5 %
17,872,707
52.6 %
1.7 %
134.6 %
6,499,697,060
100.0 %
1,022,863,307
15.7 %
100.0 %
Regiony świata
Afryka
Azja
ŚWIAT - SUMA
74
Populacja
( 2006 Est.)
% populacji
(penetracja)
183.4 %
Krótka historia
A. B. C.
Obecne innowacje potrzebują coraz mniej czasu, by rozpocząć
gwałtowną penetrację światowego rynku
Tempo upowszechniania innowacji
Telewizja
Elektryczność
Stopień penetracji potencjalnego rynku
docelowego na świecie (w %)
100
Magnetowid
80
Samochód
60
PC
40
Internet
GSM
20
0
10
20
30
40
50
60
70
Lata
75
Telefon
Radio
80
90
100
110
120
130
140
Krótka historia
A. B. C.
Korzenie Internetu sięgają amerykańskich systemów obronnych
z ery zimnej wojny
Etapy rozwoju Internetu (1/3)
Aspekt obronny
Pierwsze połączenia
• 1957 – pierwszy sztuczny
satelita Ziemi – Sputnik
(ZSSR)
• 1967 - powstaje
eksperymentalna sieć
ARPAnet
• Departament Obrony USA
powołuje specjalną
Agencję
- ARPA
• 1969 - pierwsza próba
zdalnego połączenia
pomiędzy komputerami w
Los Angeles i Stanford
• 1972 - Ray Tomlinson
tworzy pierwszy program do
obsługi poczty
elektronicznej. Jako
pierwszy używa znaku @
jako separatora nazwy
odbiorcy od nazwy
komputera
76
Początki komunikacji
• 1973 - powstaje pierwsze
połączenie międzynarodowe
z USA do Wielkiej Brytanii
• 1973 - idea Internetu jako
globalnej sieci Vinton Cerf i
Bob Kahn
• 1974 - Cerf i Kahn publikują
specyfikację protokołu TCP
• 1975 - powstaje pierwsza
lista mailingowa
Standaryzacja
• 1978 - powstaje specyfikacja
standardu
e-mail zbliżonego do tego,
jaki obowiązuje dziś
• 1982 - TCP/IP standardowy
protokół Internetu
(Transmission Control
Protocol/Internet Protocol),
od 1 stycznia 1983 r.
wszystkie komputery
przechodzą na pracę z
protokołem TCP/IP
• 1983 - ARPAnet zostaje
rozdzielony na dwie części:
militarną - MILNET oraz
cywilną - ARPAnet
Krótka historia
A. B. C.
Przełomem w rozwoju Internetu było zniesienie zakazu
wykorzystywania go do celów komercyjnych
Etapy rozwoju Internetu (2/3)
Ekspansja sieci
• 1984 - powstaje usługa
DNS Domain Name
System (System nazw
domen) - adresy są
wreszcie łatwe do
zapamiętania
• Prawie jednocześnie
powstają połączenia do
Europy, Ameryki
Południowej, Japonii i
Australii
• 1988 - IRC (Internet Relay
Chat) prowadzenie
rozmów w czasie
rzeczywistym
77
Pierwsze zagrożenia
• 1988 - pojawia się pierwszy
wirus internetowy o nazwie
Internet Worm
• 1989 - Australia, Niemcy,
Izrael, Włochy, Japonia,
Meksyk, Holandia, Nowa
Zelandia, Puerto Rico
Katalogowanie
• 1989 - powstaje pierwszy
katalog zasobów sieciowych
(Peter Deutsch) program
ARCHIE
• 1991 - Tim Berners-Lee
tworzy pierwszą
przeglądarkę tekstową do
WWW
• 1990 - ARPAnet kończy
swoją działalność, zarząd
nad Internetem przejmuje
NSFnet
Komercjalizacja
• 1991 - NSFnet zniosi zakaz
używania Internetu do celów
komercyjnych
• 1991 - Chorwacja, Czechy,
Hong Kong, Węgry, Polska,
Portugalia, Singapur, RPA,
Tajwan, Tunezja
Krótka historia
A. B. C.
Koniec lat 90. XX wieku jest nieodłącznie związany z rozwojem
firm typu .com i rozwojem nowych modeli biznesowych
Etapy rozwoju Internetu (3/3)
Użyteczność
• 1993 - Marc Andreessen
tworzy Mosaic - pierwszą
przeglądarkę graficzną do
odczytywania stron
WWW. Rozpoczyna się
wielka kariera stron
internetowych
78
Pierwsze firmy
• 1994 - od tego roku można
przez Internet słuchać radia
oraz zamówić pizzę z Pizza
Hut, w sieci pojawia się
także pierwszy bank
• 1994 - David Filo i Jerry
Yang tworzą Yahoo! jako
spis interesujących ich
miejsc w Internecie
Rozwój technologii i
modeli biznesowych
• 1998 - powstaje i zostaje
wdrożona technologia DSL
(Digital Subscriber Line),
zapewniająca
szerokopasmowy dostęp do
Internetu
• 2000 - powstaje technologia
WAP (Wireless Application
Protocol).
Amazon - 1995
Krótka historia
A. B. C.
Początek Internetu w Polsce można datować od 1991 roku, czyli
dopiero od 14 lat
Polska (prawie) w Internecie ...
1987
• Pierwsze emaile wysyłane
z Polski
79
1988
• Polskojęzyczna
lista dyskusyjna
w BITNECIE
1989
• Powstaje
czasopismo
elektroniczne
„Donosy”
1990
• Zarejestrowana
zostaje domena
„pl”
• Polska zostaje
przyłączona do
sieci
EARN/BITNET
1991
• 148.81.0.0 –
klasa adresów
IP dla Polski
17 sierpień 1991
• POLSKA W
INTERNECIE
Krótka historia
A. B. C.
W latach 1992 – 1994 Polski Internet zaczyna być katalogowany i
następuje jego coraz szybszy rozwój
Lata 1992 - 1994
Pierwsze polskie
serwery USNETU
Pierwsza wersja
elektroniczna gazety
papierowej – „Gazeta w
Krakowie”
Pierwszy katalog polskich
zasobów internetowych
Lata
1992 - 1994
Pierwsze grupy
„pl.*” w
USENECIE
Pierwszy polski serwer
IRC, serwer WWW,
strona WWW
Serwer WWW
polskiego rządu
80
Krótka historia
A. B. C.
W 1993 pojawił się w Internecie serwer WWW polskiego rządu
Lata 1992 - 1994
81
Krótka historia
A. B. C.
W latach 1995 – 1997 upowszechnia się w Polsce dostęp do sieci
oraz pojawiają się polskie portale i darmowe konta pocztowe
Lata 1995 - 1997
Polbox jako pierwszy udostępnia
za darmo miejsce na
serwerze na strony WWW
W Warszawie odbywa się
pierwsza konferencja na
temat Internetu
Pierwsze polskie
wyszukiwarki
Numer dostępowy TP S.A.
do Internetu 0202122
Powstaje pierwszy portal –
Wirtualna Polska
82
Lata
1995 - 1997
Pierwsze darmowe konta
pocztowe
Krótka historia
W latach 1998 – 2000 rozpoczyna się komercyjny boom w
Polskim Internecie
Lata 1998 - 2000
NASK wprowadza
coroczne opłaty za
rejestracje domeny
(w miejsce opłaty
jednorazowej)
Koncert internetowy
Warszawa-HelsinkiOslo podczas Festiwalu
„Warszawska Jesień”
Ruszają pierwsze
kampanie telewizyjne i
outdoor polskich portali
TP S.A.
wprowadza SDI
powstaje mBank –
pierwszy bank wirtualny
Rozpoczyna się
boom w Internecie
Lata 1998 - 2000
Polska w Internecie
83
A. B. C.
Krótka historia
A. B. C.
Po roku 2000 główne polskie portale internetowe zostają przejęte
przez firmy ze „starej” gospodarki
Po roku 2000
Załamanie na rynku spektakularne bankructwa i
porażki portali i serwisów
WWW (Arena.pl, Ahoj,
Empic, Smyk)
Pierwsze debiuty
giełdowe portali
Przejęcie
Onetu
przez ITI
Po roku
2000
TP S.A.
przejmuje
WP
84
Powstają
pierwsze
platformy
B2B
Obchody 10-lecia polskiego
Internetu na Uniwersytecie
Warszawskim
Dzisiejszy wykład będzie się składał z czterech głównych
elementów
Struktura wykładu
Strona
85
A. Organizacja zajęć i wprowadzenie
2
B. Teoria innowacji
8
C. Fale rozwoju cywilizacji
33
D. Internet
74
D.1
Krótka (?) historia Internetu
D.2
Internet dziś
D.3
Pliki i protokoły
74
x
x
Internet dziś
A. B. C.
Internet dzisiaj jest najbogatszym źródłem informacji i
najtańszym środkiem komunikacji
Istota internetu
W ciągu 9 lat
telewizja kablowa
upowszechniła się w
50 mln gospodarstw
domowych w USA
W ciągu 38 lat radio
upowszechniło się w
50 mln gospodarstw
domowych w USA
W ciągu 5 lat
światowa sieć
WWW
upowszechniła się w
50 mln gospodarstw
domowych w USA
W ciągu 13 lat
tradycyjna telewizja
upowszechniła się w
50 mln gospodarstw
domowych w USA
Internet ma ogromny wpływ na oblicze współczesnego biznesu.
Ta globalna sieć komputerowa stwarza organizacjom ogromne
szanse rozwoju.
86
Internet dziś
A. B. C.
Geograficznie największą reprezentację użytkowników Internetu
posiada Azja, Europa i Ameryka Północna
Użytkownicy i hosty
Liczba hostów w Internecie [w mln]
Struktura użytkowników Internetu na świecie [2005]
Austrialia
318
Ameryka
Łacińska
2%
7% 2%
233
172
147
Afryka
Ameryka
Północna
35%
27%
110
72
5
9
16
30
42
28%
Europa
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Źródło: NUA LTD (1995-1999), Morgan Stanley (2000-2005)
87
Źródło: InternetWorldStats 2005
Azja
Internet dziś
A. B. C.
W ciągu ostatnich 5 pięciu lat każdego roku dodatkowe 2%
populacji na świecie staje się użytkownikiem Internetu
Użytkownicy Internetu na świecie
Liczba użytkowników internetu na świecie
[w mln]
Liczba użytkowników internetu na świecie
[w % jako odsetek populacji]
15,0
14,0
976
12,0
872
751
10,0
609
8,0
485
6,0
341
240
26
55
101
150
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Źródła: NUA LTD (1995-1999), Morgan Stanley (2000-2005);
InternetWorldStats 2005 (tabela)
88
0,6
3,7
1,3
4,2
2,5
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Źródło: NUA LTD (1995-1999), Morgan Stanley (2000-2005)
Internet dziś
A. B. C.
Stany Zjednoczone mają największą absolutną liczę internautów,
natomiast w Islandii największy odsetek obywateli korzysta z Internetu
Kraje o największej liczbie użytkowników Internetu
Kraje o największej penetracji Internetu w
społeczeństwie [w %]
55%
55%
USA
55%
Korea
Południowa
57%
65%
Japonia
Szwecja
Islandia
Źródło: International Telecommunication Union (ITU),
listopad 2003
89
Lp.
Kraj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
USA
Chiny
Japonia
Niemcy
UK
Korea Pd.
Włochy
Francja
Kanada
Brazylia
Indie
Internauci (mln)
198
94
67
46
35
31
28
25
20
18
18
% internautów na
świecie
24,2%
11,5%
8,3%
5,7%
4,3%
3,9%
3,5%
3,1%
2,5%
2,3%
2,3%
Źródła: NUA LTD (1995-1999), Morgan Stanley (2000-2005);
InternetWorldStats 2005 (tabela)
Internet dziś A. B. C.
Internet doczekał się swoich symboli, kultowych marek,
miliarderów i weteranów
90
Internet dziś A. B. C.
Przeglądarki
91
Internet dziś A. B. C.
Systemy operacyjne
92
Internet dziś A. B. C.
Procesory
Wyszukiwarki
etc ...
93
Dzisiejszy wykład będzie się składał z czterech głównych
elementów
Struktura wykładu
Strona
94
A. Organizacja zajęć i wprowadzenie
2
B. Teoria innowacji
8
C. Fale rozwoju cywilizacji
33
D. Internet
74
D.1
Krótka (?) historia Internetu
D.2
Internet dziś
D.3
Pliki i protokoły
74
x
x
Pliki i protokoły A. B. C.
TCP/IP – transfer control protocol/Internet protocol
niektóre protokoły szczegółowe:
http
https
ftp
smtp
wap
...
niektóre wykorzystywane pliki:
*.htm (html)
*.php
*.asp (aspx)
*.mp3
*.swf
*.gif
*.jgp
...
95
Pliki i protokoły A. B. C.
„Nie pliki zmieniają świat, ale ich zastosowanie”
96
*.htm
97
Pliki i protokoły A. B. C.
*.php
98
Pliki i protokoły A. B. C.
*.asp
99
Pliki i protokoły A. B. C.
*.mp3
100
Pliki i protokoły A. B. C.
*.swf
101
Pliki i protokoły A. B. C.
*.jpg
102
Pliki i protokoły A. B. C.

Podobne dokumenty