Dla buDownictwa mieszkaniowego, komercyjnego

Komentarze

Transkrypt

Dla buDownictwa mieszkaniowego, komercyjnego
sierpień 2011
Zagospodarowanie wody
deszczowej wokół domu
Instrukcja
montażu
Dla budownictwa mieszkaniowego,
komercyjnego, przemysłowego
i infrastrukturalnego
Zagospodarowanie wody deszczowej wokół domu
Elementy systemu
I.
Elementy systemu
1. Zbieranie - system rynnowy
Zbieranie odbywa się poprzez zamontowany system odprowadzający wodę z dachu (np. system rynnowy). Do tego celu
polecamy rynnę Kanion lub Kanion Stal.
rura spustowa
czyszczak
kolano jednokielichowe
redukcja
wpust
deszczowy
uniwersalny
2. Podczyszczenie - studnie osadnikowe z filtrem
Dla zapewnienia właściwej eksploatacji oraz dłuższej żywotności systemu zaleca się stosowanie elementów podczyszczających zarówno w układach ze zbiornikiem retencyjnym
jak i ze skrzynkami retencyjno – rozsączającymi. Zaleca się
czyszczenie studzienki osadnikowej minimum dwa razy w
roku (w okresie wiosennym oraz po letnich burzach).
Wymagane zamontowanie systemu podczyszczającego np.
studzienka z filtrem.
Schemat studzienki osadnikowej
Dobór średnicy filtra Azura w zależności od powierzchni
Do 200 m2
Od 200 – 500 m
– filtr Azura 110
– filtr Azura 160 (wymagana średnica studzienki min. 400)
2
– filtr Azura 200 (wymagana średnica studzienki min. 600)
Od 500 – 1000 m2
2
TELEFON
61 891 10 00
FAX
61 891 10 11
INFOLINIA
800 161 555
E-MAIL
[email protected]
Zagospodarowanie wody deszczowej wokół domu
Elementy systemu
3. Retencja - zbiorniki retencyjne
1. Wymiary
1500 L
2600 L
4300 L
5200 L
7600 L
Zagospodarowanie wody deszczowej wokół domu
Instrukcja montażu – sierpień 2011
www.wavin.pl
Zagospodarowanie wody
deszczowej wokół domu
3
Zagospodarowanie wody deszczowej wokół domu
Elementy systemu
2. Osprzęt zbiornika
Elementy dodatkowe:
Uszczelka in situ
50/60 mm - 1 sztuka
Właz żeliwny
DN 600 kl. A
Rura PVC-s kan.wew.
50x2,5x500 p g2 - 3 sztuki
Kolano PVC-U kan.wew
50/45 p HT - 2 sztuki
Korek PVC-U kan.wew
50 p HT - 1 sztuka
Rura trzonowa
karbowana 600 PP
(SN4) – 1m
(przycinana na karbie)
Uszczelka do
teleskopowego
apadapteru do włazów
Wkładka in-situ
Zbiornik
4
TELEFON
61 891 10 00
FAX
61 891 10 11
INFOLINIA
800 161 555
E-MAIL
[email protected]
Zagospodarowanie wody deszczowej wokół domu
Elementy systemu
4. Rozsączanie - skrzynki retencyjno-rozsączające
1. Wymogi
Minimalne odległości skrzynek retencyjno–rozsączajacych od
budynku:
2,0 m - budynek z izolacją
5,0 m – budynek bez izolacji
Zalecana minimalna odległość posadowienia dna skrzynek
retencyjno – rozsączających od poziomu wody gruntowej
min. 1,0 m.
1,5 m od rurociągów gazowych i wodociągowych
Minimalne odległości skrzynek retencyjno – rozsączajacych:
0,8 m od kabli elektrycznych
3 m od drzew
0,5 m od kabli telekomunikacyjnych
2 m od granicy działki, drogi publicznej lub chodnika lub ulicy
30 m od studni
2. Instrukcja montażu skrzynek retencyjno-rozsączających
Wykop pod instalację należy wykonać
o wymiarach większych o 10 cm do 30
cm (w zależności od przepuszczalności
gruntu) od wymiaru kompletu skrzynek.
Obsypkę wykonać gruntem przepuszczalnym (piasek gruboziarnisty lub żwir).
W skrzynce wycinamy otwór do króćca
montażowego.
Skrzynki rozsączające w zależności od
rodzaju montażu łączymy za pomocą:
Klipsów – dla montażu w poziomie
Rurek łączących – dla montażu w
pionie (w przypadku montażu dwóch
warstw lub więcej)
Podsypka i obsybka w gruntach o dobrych parametrach przepuszczalności (piasek gruboziarnisty lub średnioziarnisty) wynosić powinna ok. 10 cm; dla gruntów
o gorszej przepuszczalności należy zwiększyć podsykę i obsypkę do ok. 30 cm.
Następnie rozkładamy geowłókninę, układamy skrzynki i zawijamy geowłókninę
wokół skrzynek (zakładka min. 30 cm). Materiał do wykonania podsypki i osypki
może stanowić piasek gruboziarnisty lub żwir o granulacji 8-16 mm lub 16-32 mm.
Materiał podsypki i osypki należy zagęścić warstwami o grubości 20-30 cm.
Zasypujemy wykop gruntem rodzimym.
Pierwsza warstwa gruntu o grubości
20 cm, powinna być gruntem przebranym (bez kamieni, materiałów budowlanych i innych elementów o ostrych
krawędziach).
Zagospodarowanie wody deszczowej wokół domu
Instrukcja montażu – sierpień 2011
www.wavin.pl
Zagospodarowanie wody
deszczowej wokół domu
5
Zagospodarowanie wody deszczowej wokół domu
Instrukcja montażu
II. Instrukcja montażu
1. Lokalizacja
1. Nie wolno zabudowywać terenu nad zbiornikiem. Minimalną
odległość posadowienia zbiornika od budynków pokazno na
rys. 1
2. Zbiornik przeznaczony jest do zakopania na terenach obciążonych ruchem pieszym i rowerowym (obciążenie klasy A15).
Należy zachować min. 2 m odległości od terenów obciążonych
ruchem samochodowym.
3. Grunt wokół zbiornika musi być przepuszczalny. Zbiorniki nie
mogą by umieszczone na terenach o wysokim poziomie wody
gruntowej, bowiem grozi to ich „wybiciu” na powierzchnie spo-
6
TELEFON
61 891 10 00
FAX
61 891 10 11
wodowanym siła wyporu wody gruntowej. W takim przypadku
należy wykonać drenaż.
4. Należy określić rodzaj i stabilność gruntu (zgodnie z DIN 1054
wydania 1/2003, E DON 4084 wydanie 11/2002). Jeżeli okaże
się to konieczne należy wykonać ścianę oporową.
5. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na znajdujące się w
gruncie rury oraz przewody, a także roślinność (np. korzenie
drzew). Należy unikać ich uszkodzenia.
6. Grubość przykrycia zbiornika gruntem nie może przekraczać
1,0 m.
INFOLINIA
800 161 555
E-MAIL
[email protected]
Zagospodarowanie wody deszczowej wokół domu
Instrukcja montażu
2. Obsypka i podsypka
1. Obsypka powinna być wykonana z
materiałów przepuszczalnych, wolnych
od obiektów o ostrych krawędziach i
które można dobrze ubić. Nie powinny
być to iły i gliny, zaleca się żwir oraz
piaski gruboziarniste o granulacji do
32mm (np. 0/32 lub 2/16). Wielkość
obsybki powinna być różnorodna, tak
aby można ja było mocno ubić. W
przypadku gdy w obsybce znajdują się
obiekty o ostrych krawędziach, w celu
ochrony ścianek zbiornika należy obsypać go piaskiem. Ziemia z wykopu oraz
drobnoziarnisty piasek, w większości przypadków, nie spełniają powyższych wymagań i dlatego nie mogą
być wykorzystane. Piaski gliniaste, ziemia oraz inne grunty spoiste również
nie nadają się do obsypania zbiornika.
2. Jeżeli ziemia z wykopu jest przepuszczalna oraz stabilna można ją wykorzystać do wypełnienia przestrzeni pomiędzy obsypka zbiornika a ścianami
wykopu (tzw. zasypka).
Zagospodarowanie wody deszczowej wokół domu
Instrukcja montażu – sierpień 2011
www.wavin.pl
Zagospodarowanie wody
deszczowej wokół domu
7
Zagospodarowanie wody deszczowej wokół domu
Instrukcja montażu
3. Rury
1. Rura dopływowa powinna byc nachylona w kierunku do zbiornika (spadek >1%). Nachylenie rury odpływowej (przelewowej)
w kierunku od zbiornika powinno być większe niż rury dopływowej w kierunku do zbiornika.
8
TELEFON
61 891 10 00
FAX
61 891 10 11
2. Rurę osłonową należy zakopać tak, aby w przypadku przepełnienia się zbiornika zapobiec zalaniu budynku (np. piwnicy). Można
to zrobić zapewniając odpowiednio duże pochylenie rury osłonowej lub stosując zawór zwrotny. Rury należy zakopać odpowiednio głęboko, tak aby ochronić je przed zamarzaniem.
INFOLINIA
800 161 555
E-MAIL
[email protected]
Zagospodarowanie wody deszczowej wokół domu
Montaż podłączeń do pompy
III. Montaż podłączeń
do pompy
1. Wyciąć otwór.
2. Sfazować ścianki wykonanych otworów do grubości ok. ½ ścianki.
3. Założyć uszczelki wkładki in situ, a
następnie tuleję.
4. Dla zbiorników 2600L, 4300L, 5200L założyć uszczelkę w wewnętrznej korbie
rury trzonowej na najniższej dolinie i założyć na trzon studzienki. Jako środek
poślizgowy można zastosować olej sylikonowy. Dla zbiorników 1500L, 7600L
osadzić rurę trzonowa i uszczelnić np. kitem dekarskim.
5. Przyciąć do rzędnej wysokości terenu.
6. Założyć pokrywę.
7. Wykonujemy połączenie dla przewodu ssącego pompy.
Zagospodarowanie wody deszczowej wokół domu
Instrukcja montażu – sierpień 2011
www.wavin.pl
Zagospodarowanie wody
deszczowej wokół domu
9
Zagospodarowanie wody
deszczowej wokół domu
Instrukcja
montażu
Produkty dla systemów infrastrukturalnych
Istota naszej działalności tkwi w jakości naszych produktów.
Systemy doskonałe, a więc doskonała jakość. Przeznaczone dla dużych
odbiorców produkty Wavin powstawały na podstawie dokładnej analizy potrzeb
wykonawców i użytkowników. Są to:
kanalizacja zewnętrzna grawitacyjna PVC,
system rur dwuściennych i kształtek Wavin X-Stream,
kanalizacja zewnętrzna ciśnieniowa PE,
studzienki kanalizacyjne,
pompownie ścieków i wód zanieczyszczonych,
system ciśnieniowy do przesyłania wody z PE,
system ciśnieniowy do przesyłania wody z PVC,
system ciśnieniowy do przesyłania gazu z PE,
systemy drenarskie,
system zagospodarowania wody deszczowej Aquacell/Wavin Q-Bic,
system instalacji do podciśnieniowego odwadniania
dachów Wavin QuickStream,
systemy do renowacji rurociągów: Compact Pipe,
Shortlining KMR, Neofit, Wavin TS,
system odwodnień wiaduktów i mostów HD-PE,
separatory.
Sprawdź także ofertę z zakresu systemów
instalacyjnych dla budownictwa.
Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.
ul. Dobieżyńska 43
64-320 Buk
tel.:61 891 10 00
fax:61 891 10 11
infolinia: 800 161 555
e-mail: [email protected]
Wavin Metalplast-Buk ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, stąd rezerwuje sobie prawo do modyfikacji
lub zmiany specyfikacji swoich wyrobów bez powiadamiania. Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji
przygotowane zostały w dobrej wierze i w przeświadczeniu, że na dzień przekazania materiałów do druku są
one aktualne i nie budzą zastrzeżeń. Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego, lecz informację o produktach Wavin Metalplast-Buk.
www.wavin.pl

Podobne dokumenty