Pobierz - Atlas Copco Polska

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Atlas Copco Polska
Atlas Copco
Filtry sprężonego powietrza
Rozwiązania z zakresu uzdatniania sprężonego powietrza
Wysoce wydajna filtracja
Zarówno procesy produkcyjne jak i produkty finalne w dużej mierze są uzależnione od jakości sprężonego powietrza. Jeżeli nie jest ono uzdatnione
w odpowiedni sposób może być powodem wielu uszkodzeń i prowadzić do znaczącego obniżenia wydajności produkcji. Firma Atlas Copco oferuje
szeroką gamę innowacyjnych rozwiązań z zakresu filtracji sprężonego powietrza opartych na zawansowanym medium wykonanym z włókna
szklanego. Rozwiązania te pozwalają na ochronę Państwa inwestycji, wyposażenia i procesów poprzez efektywne obniżanie zawartość wszystkich
rodzajów zanieczyszczeń w sprężonym powietrzu.
Korzyści:

Maksymalny stopień usuwania zanieczyszczeń

Zwiększona niezawodność

Znaczące oszczędności energii

Prosta obsługa serwisowa

Ograniczone koszty eksploatacyjne systemu
dd+ filTer range
+dd
+ filTer
dd
filTer
Coalescing
filters range
forrange
general purpose
Filtry
DD+
protection, removing solid particles, liquid
Coalescing
Coalescing
filtersfilters
for for
general
general
purpose
purpose
water
and oil aerosol.
Filtry protection,
koalescencyjne
ogólnego
zastosowania,
protection,
removing
removing
solid solid
particles,
particles,
liquidliquid
Total
Mass ze
Efficiency:
99.3%.
usuwające
sprężonego
powietrza cząsteczki stałe,
water
water
and oil
and
aerosol.
oil aerosol.
+ filter shouldoleju.
For
optimum
filtration,
a DD
be
wodę
w postaci
ciekłej
oraz aerozole
Total
Total
Mass
Mass
Efficiency:
Efficiency:
99.3%.
99.3%.
preceded
bymasowa
a water separator.
Całkowita
efektywność filtracji: 99,3%.
For optimum
For optimum
filtration,
filtration,
a DD+afilter
DD+should
filter should
be
be
Dla optymalnej
filtracji,
filtr
DD+ powinien być
preceded
preceded
by a water
by
a water
separator.
separator.
ddp+ filTer range
+ filTer
+ filTer
ddp
ddp
range
range
Particulate
filters
for dust
protection.
Filtry
DDp+
Count Efficiency: 99.92% at most penetrating
Particulate
Particulate
filtersfilters
for dust
for protection.
dust protection.
particle
size.
Filtry
cząsteczkowe
doatochrony
przedpenetrating
pyłem.
CountCount
Efficiency:
Efficiency:
99.92%
99.92%
most
at most
penetrating
+ filter should
A DDpEfektywność
be preceded by a dryer at
particle
particle
size. size. filtracji dla cząsteczek o najwyższej
all times.
przenikalności: 99,92%.
+ should
A DDp
A+ DDp
filter
filter should
be preceded
be preceded
by a by
dryer
a dryer
at
at
all times.
all
Dlatimes.
optymalnej filtracji, filtr DDp+ powinien być
poprzedzony osuszaczem.
poprzedzony separatorem wody.
pd+ filTer range
Filtry
+pd
+ PD+
pd
filTer
filTer
range
range
High-efficiency
coalescing
filters, removing
Wysoce
efektywne
filtry
koalescencyjne,
solid
particles,
liquid
water
and oil aerosol.
High-efficiency
High-efficiency
coalescing
coalescing
filters,filters,
removing
removing
usuwające
sprężonego
powietrza cząsteczki
Total
Mass ze
Efficiency:
99.92%.
solid
solid
particles,
particles,
liquid
liquid
water
water
and
oil
and
aerosol.
oil
aerosol.
stałe, wodę w postaci ciekłej oraz aerozole oleju.
For optimum filtration, a PD+ filter should be
Total
Total
Massmasowa
Mass
Efficiency:
Efficiency:
99.92%.
99.92%.
Całkowita
efektywność
preceded
by a DD+ filter
at all times. filtracji: 99,92%.
pdp+ filTer range
Filtry
PDp+
+ filTer
+ filTer
pdp
pdp
range
range
High-efficiency
particulate
filters for
dust
WysoceCount
efektywne
filtry cząsteczkowe
protection.
Efficiency:
99.98% at most
High-efficiency
High-efficiency
particulate
particulate
filtersfilters
for dust
for dust
do ochrony
przed
pyłem.
penetrating
particle
size.
protection.
protection.
Count
Count
Efficiency:
Efficiency:
99.98%
99.98%
at
most
at most
Efektywność filtracji dla cząsteczek o najwyższej
A
PDp+
filter should
be
preceded
by a dryer at all times.
penetrating
penetrating
particle
particle
size.
size.
przenikalności: 99,98%.
For
For optimum
filtration,
filtration,
a PD
afilter
PD+powinien
should
filter should
be byćbe
Dlaoptimum
optymalnej
filtracji,
filtr+ PD+
preceded
preceded
by a DD
by+afilter
DD+atfilter
all times.
at all times.
+ filter
+should
A PDpA
PDp
filter should
be filtracji,
preceded
be preceded
byDDp+
a dryer
by a
at
dryer
all times.
at all
times.
Dla
optymalnej
filtr
powinien
być
Filtry QD+
Qd+ filTer range
Filtr z węglem aktywowanym do usuwania par oleju
+
+ filTer
Qd
Qd
filTer
range
Activated
carbon
filter
forrange
removal of oil vapor
i zapachów węglowodoru. Maksymalna resztkowa
QdT filTer range
QdT
QdT
filTer
filTer
range
range
Activated
carbon
filter
with
long lifetime
poprzedzony filtrem DD+.
and
hydrocarbon
odors with
a ppm).
maximum
zawartość
oleju:carbon
0,003
(0,003
Activated
Activated
carbon
filtermg/m³
for
filter
removal
for
removal
of oil of
vapor
oil vapor
remaining
oil wkładu:
content1000
of godzin
0.003roboczych
mg/m³
Czas
eksploatacji
and and
hydrocarbon
hydrocarbon
odorsodors
with with
a maximum
a maximum
(0.003 ppm).
Dla optymalnej
QD+
być
remaining
remaining
oilfiltracji,
content
oil filtr
content
ofpowinien
0.003
of 0.003
mg/m³
mg/m³
1,000
hour lifetime.
poprzedzony
odpowiednią filtracją wstępną: filtrami
(0.003
(0.003
ppm).ppm).
DD+ i PD+
1,0001,000
hour hour
lifetime.
lifetime.
poprzedzony osuszaczem.
for
removal of oil vapor and hydrocarbon odors
Activated
Activated
carbon
carbon
filter filter
with with
long long
lifetime
lifetime
for for
with a maximum remaining oil content of
removal
removal
of oilofvapor
oil vapor
and hydrocarbon
and hydrocarbon
odorsodors
0.003 mg/m³ (0.003 ppm).
with with
a maximum
a maximum
remaining
remaining
oil content
oil content
of
of
4,000 hour lifetime.
0.003 mg/m³
0.003 mg/m³
(0.003(0.003
ppm).ppm).
For optimum filtration, a QD+/QDT filter should be
4,0004,000
hour hour
lifetime.
lifetime.
+
protected by the right pre-filtration including a DD
+ filter
and
PDFor
at all times.
For optimum
optimum
filtration,
filtration,
a QD+a
/QDT
QD+filter
/QDTshould
filter should
be
be
protected
protected
by theby
right
thepre-filtration
right pre-filtration
including
including
a DD+a DD+
+ filter
and PDand
PD+atfilter
all times.
at all times.
Wyposażenie standardowe
Manometr różnicowy
DD+ / PD+ 550F-8000F
Wskaźnik różnicy ciśnień
lub manometr różnicowy
Przyłącza kołnierzowe
DD+ / PD+ 550F–8000F
Szklany wziernik poziomu
kondensatu
Automatyczny spust kondensatu
– filtry DD+ / PD+ 10–550
Manualny spust
– filtry DDp+/PDp+/QD+ 10–550
Elektroniczny spust kondensatu
– filtry DD+ / PD+ 550F–8000F
Akcesoria i opcje
Zestaw połączeniowy filtra
Pozwala na prosty montaż filtrów
w zestawie
Zestaw do montażu na ścianie
Upraszcza instalację
(rozmiary: 10-550)
Styk beznapięciowy
Instalowany na manometrze
różnicowym w celu informowania
o konieczności wymiany wkładu
filtrującego.
Szybkozłączka
Pozwala na proste przyłączenie
spustu kondensatu lub separatora
wodno-olejowego
Elektroniczny spust EWD
• brak strat sprężonego powietrza
• funkcja alarmu
(opcja dla filtrów o rozmiarach 10-550)
(standard dla filtrów o rozmiarach
≥ 550F)
Dane techniczne
DD+, DDp+, PD+, PDp+, QD+
Rozmiar
10+
20+
35+
50+
70+
130+
170+
210+
310+
425+
550+
550+F
850+F
1100+F
1400+F
1800+F
2200+F
3000+F
4000+F
5000+F
6000+F
7000+F
8000+F
Wydajność
nominalna
Ciśnienie
odniesienia
Ciśnienie
maksymalne
l/s
bar(e)
bar(e)
10
20
35
50
70
130
170
210
310
425
550
550
850
1100
1400
1800
2200
3000
4000
5000
6000
7000
8000
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
20
20
20
20
20
20
20
20
20
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
3/8
1/2
1/2
3/4 & 1
1
1-1/2
1-1/2
1-1/2
2 & 2-1/2
3
3
DN80
DN100
DN100
DN150
DN150
DN150
DN200
DN200
DN250
DN250
DN300
DN300
Wolna przestrzeń
dla wymiany
wkładu
Wymiary
Przyłącza
Waga
A
B
C
D
mm
mm
mm
mm
kg
90
90
90
110
110
140
140
140
179
210
210
370
510
510
620
640
640
820
820
820
920
920
1040
61
61
61
99
99
105
105
105
121
128
128
190
230
230
290
285
285
400
400
400
550
550
525
268
268
323
374
414
520
603
603
689
791
961
1295
1360
1360
1480
1555
1555
1745
1745
1745
2085
2085
2070
75
75
75
75
75
100
100
100
150
200
200
1375
1500
1500
1560
1640
1640
1710
1710
1710
1625
1625
1625
1,0
1,1
1,3
1,6
2,1
4,2
4,5
4,6
6,9
11,0
12,6
76,0
141,0
143,0
210,0
176,0
178,0
420,0
428,0
432,0
594,0
597,0
1140,0
A
A
B
B
C
C
D
D
Spadek ciśnienia
Spadek ciśnienia – powietrze suche (mbar)
Spadek ciśnienia – powietrze mokre (mbar)
Maksymalna zawartość oleju za filtrem (mg/m3)
Efektywność filtracji (% przy MPPS***)
DD+
DDh+
DDp+
DDhp+
PD+
PDh+
PDp+
PDhp+
QD+
QDh+
N/A
180
0,07*
N/A
85
N/A
N/A
99,92
N/A
215
0,008*
N/A
100
N/A
N/A
99,98
140
N/A
0,003**
N/A
N/A: nie dotyczy
* Stężenie oleju na wlocie 10 mg/m³
** Po DD+,PD+
*** MPPS – cząsteczki zanieczyszczeń o najwyższej przenikalności
Ciśnienie wlotowe (bar)
Współczynnik korygujący
1
0,38
2
0,53
3
0,65
4
0,75
5
0,83
6
0,92
7
1
8
1,06
10
1,2
12
1,31
14
1,41
16
1,5
18*
1,57
20*
1,66
* Wersje wysokociśnieniowe nie są dostępne dla rozmiaru 425+ i większych
Certificate Number
887-10506-1111-1028
www.climatepartner.com
www.atlascopco.pl
2935 0933 42 – Polska, czerwiec 2013
Dla innych wartości ciśnienia na wlocie należy pomnożyć wydajność filtra przez następujące współczynniki korekcyjne:

Podobne dokumenty