link otwiera się w nowym oknie

Komentarze

Transkrypt

link otwiera się w nowym oknie
WYDANIE SPECJALNE
NASZE SPRAWY
Pismo Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba
Rok 2015
Nr 80
ISSN 1233-1376
magazyn bezpłatny
1990-2015
Miasto i Gmina Nowa Dęba
25 lat
Samorządu Gminnego
2
nr 80 NASZE SPRAWY
» 25 lat Samorządu Gminnego
SZANOWNI PAŃSTWO!
25 lat temu, 8 marca 1990 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie
terytorialnym. Następnie 27 maja odbyły się
pierwsze w pełni demokratyczne wybory
samorządowe do rad gmin, które były równocześnie pierwszymi wolnymi wyborami w Polsce
po II wojnie światowej.
Konsekwencją rewolucji ustrojowej roku 1990
był dalszy rozwój prawa samorządowego, łącznie
z restytucją powiatu i powołaniem po raz pierwszy
w historii samorządu polskiego - samorządu województwa.
Otworzyło to drogę do tego, by obywatele
sami podejmowali decyzje w sprawach, które ich
bezpośrednio dotyczą i które są dla nich najważniejsze.
Tak zaczęła odradzać się w Polsce samorządność. Dzisiaj, bez wątpienia, trudno sobie bez niej
wyobrazić w pełni demokratyczną Polskę. Obchodzimy właśnie jej jubileusz, rok 2015 to Rok
Samorządności.
Obchody 25-lecia to dobry moment do dyskusji o przyszłości samorządu w Polsce. Bez względu
jednak na jej wynik, samorządy mają i mieć będą
zasadnicze znaczenie dla stabilizacji i rozwoju kraju. To one decydują m.in. o tym, jak nam się żyje
i jak świadczona jest większość usług publicznych.
Dzisiaj w działalności samorządu
terytorialnego swój bezpośredni i pośredni
udział ma wiele tysięcy obywateli, co jest podstawą demokratycznego państwa i społeczeństwa
obywatelskiego.
Pragnę wyrazić uznanie i szacunek ludziom,
którzy podjęli trud działania dla wspólnego dobra,
a szczególnie radnym, burmistrzom i pracownikom samorządowym.
Z perspektywy 25 lat widać, że mimo trudnych warunków, w których przyszło im działać,
samorządy spełniają pokładane w nich nadzieje,
a dla budowy silnego państwa szczególne znaczenie mają dorobek pokoleń, ciągła praca, samodoskonalenie i służba ludziom.
Jesteśmy w trakcie siódmej kadencji rad
gmin, w tym czwartej kadencji gmin w nowym
kształcie ustrojowym, związanym z wprowadzeniem jednoosobowych organów wykonawczych,
wybieranych bezpośrednio przez mieszkańców
gmin. Trudno zatem dorobek polskiego samorządu porównywać z innymi państwami, gdzie
funkcjonuje on od ponad dwustu lat. Mimo to,
wydaje się jednak, że Polacy znają ducha samorządowego, że dobrze czują się w swoich „małych
ojczyznach”, że patriotyzm lokalny przestaje być
synonimem prowincjonalności i zaściankowości.
Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym obowiązująca od 27 października 2002 r.
spowodowała nową rzeczywistość organizacyjno
- prawną i funkcjonalną samorządów gminnych.
Wprowadzone zmiany rozgraniczyły zakres kompetencji organu wykonawczego, jakim jest burmistrz wybierany w wyborach bezpośrednich, od
organu stanowiącego - rady gminy. Wspomniana
nowelizacja ograniczyła skład osobowy rady gminy, a zakres tematyczny, różnorodność spraw i ich
olbrzymia liczba sprawia, że decyzje tego organu
często są podejmowane pod przymusem czasu
i okoliczności wynikających z ciągłych zmian
przepisów prawa.
Problemem samorządów w ramach działań
decentralizacyjnych jest przerzucanie odpowiedzialności państwa na samorządy. Przekazywane
zadania najczęściej nie idą w parze ze środkami
niezbędnymi na ich realizację. Z dokonanych
przez korporacje samorządowe wyliczeń wynika,
że budżety nasze zostały pozbawione dochodów
w wysokości 8 mld zł - to środki, które utraciliśmy w wyniku zmian prawa i koszty nałożonych
zadań.
Nowodębski samorząd w swej 25-letniej
historii wyraźnie ewaluował.
I i II kadencja samorządu to bardzo entuzjastyczne działania nowej rady i zarządu, które
uczyły się wzajemnych relacji i umiejętności poruszania się w nowej rzeczywistości. Był to czas
przeobrażeń nie tylko formalno - prawnych, ale też
i infrastrukturalnych. Gmina przejmowała zadania w zakresie funkcjonowania przedszkoli, opieki
społecznej, szkół, ochotniczych straży pożarnych,
organizowała kulturę. To był czas powstania policji municypalnej, czyli Straży Miejskiej. Na
przełomie tych kadencji gmina przejmowała sport
poprzez komunalizację obiektów socjalnych Zakładów Metalowych „DEZAMET”. Z drugiej zaś
strony budowała gazociągi, wodociągi, kanalizacje
czy telefonizowała miasto i sołectwa. Dużym wydarzeniem było wybudowanie nowej oczyszczalni
ścieków, która zapewniła poszerzanie podstawowej sfery usług komunalnych. Koniec II kadencji
to moment utworzenia Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Jej istnienie można było docenić w ostatnim kryzysowym okresie, kiedy to
trudna sytuacja w jednym zakładzie nie powodowała zagrożenia funkcjonowania całej gminy, jak
było to w połowie lat 90-tych.
III kadencja samorządu to czas podejmowania
się realizacji zadań inwestycyjnych przy udziale
środków przedakcesyjnych na budowę kanalizacji
czy dróg. To w tej kadencji pojawia się pierwsza
strategia rozwoju gminy, jako podstawowy dokument programowy wyznaczający główne kierunki
działania dla gminy. W tym okresie pojawia się
samorząd powiatowy, z którym gmina współpracuje przy budowie hali sportowej.
IV i V kadencja samorządu to okres dostosowywania się organów gminy do nowej sytuacji
prawnej. Okres ten charakteryzuje się pewnym
usystematyzowaniem funkcjonowania rady, gdzie
istotną rolę odgrywają jej komisje. Jest to też okres
napływu środków unijnych do gminnej kasy. IV
i V kadencja to czas intensywnej poprawy stanu
nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy, a także budowa kanalizacji sanitarnych oraz krytej pływalni. Jest to też okres wzrostu wydatków na zadania własne gminy, takie jak oświata czy pomoc
społeczna, poprzez przerzucanie przez państwo
zadań bez środków finansowych.
VI kadencja samorządu to kolejne działania w zakresie rozwoju gminy. To przejęcie dróg
w nowodębskiej podstrefie i jej otwarcie dla
przedsiębiorców, powstanie i dynamiczny rozwój
podstrefy w Chmielowie, budowa i modernizacja
dróg, parkingów i chodników, to kolejne sieci kanalizacyjne, wodociągowe, a także modernizacja
stacji uzdatniania wody. Wspomnieć należy także
o powstaniu żłobka miejskiego, budowie obiektów
szatniowych dla LZS, remontach obiektów na obszarach wiejskich oraz budowie kolejnych placów
zabaw dla najmłodszych.
VII kadencję rozpoczynamy wyborem Młodzieżowej Rady Miejskiej, która także będzie
podejmować działania na rzecz naszej gminy,
a w szczególności na rzecz jej młodzieży, to przygotowanie do wyboru Rady Seniorów Miasta
i Gminy Nowa Dęba, to zapewne kolejne działania
w zakresie poprawy życia mieszkańców.
25. rocznica reaktywowania w Polsce samorządu terytorialnego to dobra okazja do podsumowania minionego okresu. Spojrzenie z tej perspektywy uświadamia, jak wiele już w tej dziedzinie
osiągnęliśmy. I jest to dorobek budowany w wielu
przypadkach od podstaw, ale też i w oparciu o spuściznę pozostawioną przez poprzednie pokolenia.
Te minione 25 lat może być bez wątpienia powodem do zadowolenia, nie mniej trzeba zwrócić
uwagę na pogarszającą się sytuację prawno-finansową polskich samorządów.
Dzięki samorządowcom wszystkich szczebli,
dzięki Wam - radnym, burmistrzom, sołtysom,
możliwe było i jest budowanie naszych małych ojczyzn zgodnie z oczekiwaniami, potrzebami i dążeniami wszystkich nas. Wszystkim, którzy w tym
czasie sprawowali władzę samorządową należą się
szczere gratulacje za odbudowę i wspieranie działalności społeczności lokalnych, ale także za wkład
w budowę solidnych fundamentów gospodarczych
i społecznych
Wojciech Serafin
Przewodniczący Rady Miejskiej
NASZE SPRAWY nr 80
» 25 lat Samorządu Gminnego
3
URZĄD MIASTA I GMINY
Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce. Jej rolę szczegółowo określa ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym.
Gmina realizuje swoje zadania poprzez
zastępca burmistrza.
• Inwestycji - kierownik Andrzej
swoje organy: Radę Miejską w Nowej Dębie
Kołomycew,
• w VI kadencji, w latach 2010-2014 - bur(organ stanowiący i kontrolny) oraz burmi• Organizacyjny - kierownik Barbara
mistrz Wiesław Ordon i Zygmunt Żołądź strza (organ wykonawczy). Do listopada 2006
Sudoł,
zastępca burmistrza.
r. organem wykonawczym był zarząd. Gmina
• Straży Miejskiej - komendant SM
Mieczysław Nalepa,
wykonuje swoje zadania przy pomocy jednost- • w obecnej, VII kadencji od 2014 roku burmistrzem jest Wiesław Ordon, a zastępcą bur- • Rozwoju Lokalnego i Programów
ki organizacyjnej czyli Urzędu Miasta i Gminy
mistrza jest Zygmunt Żołądź.
Nowa Dęba, którym w okresie 25 lat kierowali:
Pomocowych - kierownik Sławomir
Białas.
Sekretarze Gminy: Jadwiga Motyka
• w I kadencji, w latach 1990-94 - burmistrz
Stanisław Piechota i Jan Orzakiewicz - za- - Radłowska, Wiesław Ordon, Janusz
Szymański, a obecnie Elżbieta Gil.
stępca burmistrza.
Skarbnicy Gminy - Helena Rojek,
• w II kadencji, w latach 1994-98 - burmistrz
Teresa Trojanowska, a obecnie Alicja
Wacław Wróbel i Jan Orzakiewicz - zastępca
Furgał.
burmistrza.
W skład Urzędu Miasta i Gminy obec• w III kadencji, w latach 1998-2002 - bur- nie wchodzą następujące referaty:
mistrz Wacław Wróbel i Paweł Grzęda - za- • Spraw Komunalnych i Społecznych stępca burmistrza.
kierownik Ewa Rozenbajgier,
• Finansowy - kierownik Alicja Furgał,
• w IV kadencji, w latach 2002-2006 - bur• Urząd Stanu Cywilnego i Spraw
mistrz Józef Czekalski i Krzysztof Michałów
Obywatelskich - kierownik Bożena
-zastępca burmistrza.
Szczepan,
• w V kadencji, w latach 2006-2010 - bur- • Gospodarki Przestrzennej i NieruchoUrząd Miasta i Gminy Nowa Dęba
mistrz Wiesław Ordon i Zygmunt Żołądź mości - kierownik Barbara Duda,
SOŁECTWA I OSIEDLA
Uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 25 stycznia 1991 r. utworzono jednostki pomocnicze - sołectwa: Alfredówka,
Cygany, Chmielów, Jadachy, Rozalin, Tarnowska Wola i osiedle Buda Stalowska.
Uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 3 kwietnia 1991 r. założono kolejne
jednostki pomocnicze: osiedle Dęba i osiedle Poręby Dębskie. Kolejną jednostkę pomocniczą o nazwie „osiedle Broniewskiego” Rada Miejska utworzyła uchwałą z 30
listopada 1995 r.
Wszystkie jednostki pomocnicze mają
statuty, na podstawie których działają. Od
2007 r. sołtysi i przewodniczący zarządów
osiedli wybierani są przez mieszkańców
w wyborach bezpośrednich (poprzednio wybierani byli przez ogólne zebrania
mieszkańców).
• sołectwo Jadachy - Janina Garboś,
Zbigniew Zych, Andrzej Jadach, od 2007
r. Józef Grdeń.
• sołectwo Rozalin - Eugeniusz Rębisz,
Kazimierz Stróż, od 2007 r. Kazimierz
Durda.
• sołectwo Tarnowska Wola - Jan Białas,
Jan Baracz, Józef Sadecki, Jan Rutkowski,
od 2011 r. Sławomir Rutkowski.
Przewodniczący Zarządów Osiedli:
• osiedle Buda Stalowska - Leszek
Bałdys, Kazimierz Wdowiak, Krystyna
Szkodzińska, Edward Kopeć, Kamil
Tomczyk.
• osiedle Dęba - Krystyna Buś, Jan Flis,
Władysław Flis, Maria Panek, od 2011 r.
Władysław Flis.
• osiedle Poręby Dębskie - Tadeusz Gunia,
Kazimierz Skimina, Andrzej Wołosz.
•osiedle Broniewskiego - Alojzy Bańka,
Aleksander Grzęda, Tadeusz Dziobak,
od listopada 2008 r. Zofia Styka.
Sołtysi:
• sołectwo Alfredówka - Ryszard Pisz,
Zbigniew Ordon, Kazimierz Wołosz,
Zbigniew Urbański, Danuta Wołosz,
Edward Kopeć, Kamil Tomczyk.
• sołectwo Chmielów - Mieczysław Biało,
od 1996 r. Jan Kotulski.
• sołectwo Cygany - Władysław Rożek,
Mieczysław
Kozdęba,
Ryszard
Samojeden, Marcin Zawada.
Burmistrz z sołtysami i przewodniczącymi kadencji 2015-2019
4
nr 80 NASZE SPRAWY
» 25 lat Samorządu Gminnego
PIERWSZA KADENCJA
SAMORZĄDU GMINNEGO 1990-1994
Idea odbudowy w Polsce autentycznego samorządu, utworzenia władz terytorialnych zdolnych do samodzielnego określania celów rozwoju lokalnego mogła zmaterializować się dopiero po 1989 roku w Odrodzonej Polsce, kiedy rozpoczął się proces reformowania ustroju państwa, decentralizacji władzy i stopniowego przekazywania jej w ręce obywateli - wspólnotom
terytorialnym.
27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe do rad gmin, które były równocześnie pierwszymi w pełni wolnymi wyborami w Polsce po II wojnie światowej. W gminie Nowa Dęba, w 24 okręgach jednomandatowych o mandat radnego miasta i gminy Nowa Dęba ubiegało się 104 osoby.
» 25 lat Samorządu Gminnego
NASZE SPRAWY nr 80
5
INWESTYCJE GMINNE W LATACH 1990-1994
MELIORACJE
• Budowa mostów:
- na rzece Dęba - osiedle Dęba
- na rzece Dęba - Alfredówka
• Budowa kładki na Bystrzyku - Nowa
Dęba
• Budowa kanalizacji burzowej przy
ul. Podleśnej
ZAOPATRZENIE W WODĘ
• Budowa wodociągów:
- Alfredówka, Jadachy, Rozalin, Tarnowska Wola, os. Dęba
- magistrale wodociągowe w Nowej Dębie, w os. Dęba i Poręby Dębskie
UZBROJENIE TERENU
• Budowa gazociągów: Alfredówka, Cygany, Rozalin, Tarnowska Wola, Nowa
Dęba - os.za Bystrzykiem
• Telefonizacja: Cygany, Chmielów, Jadachy
• Telewizja kablowa w Nowej Dębie
• Uzbrojenie os. Hubala w energię elektryczną i drogi
• Budowa wymiennikowni ciepła przy
ul. Słowackiego
• Zagospodarowanie terenu wokół hali
targowej.
DROGI
• Budowa i modernizacja dróg:
- do kościoła Podwyższenia Krzyża Św.
i Żłobka
- ul. Cmentarna
• Zatoki autobusowe w os. Dęba
NIERUCHOMOŚCI
• Przejęto od ZM DEZAMET trzy budynki wielomieszkaniowe
Zespół Placówek Oświatowych z lotu ptaka
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
• W 1994 r. powstała Straż Miejska
• Zakup samochodów strażackich:
- Tarnowska Wola - lekki wóz Żuk
- Osiedle Dęba - średni wóz bojowy
- Jadachy - ciężki wóz bojowy
• Kontynuacja budowy remizy OSP
w Chmielowie, budowa dachu na remizie w Rozalinie
OŚWIATA
• Przejęcie przez gminę prowadzenia i finansowania przedszkoli i żłobka
• Rozbudowa szkół w os. Dęba, Poręby
Dębskie i Alfredówce - etap I
• Ogrzewanie gazowe w Przedszkolu nr 1
i Żłobku Miejskim
OCHRONA ZDROWIA
• Zakup holtera i kardiomonitorów dla
szpitala w Nowej Dębie
POMOC SPOŁECZNA
• Przejęcie przez gminę prowadzenia pomocy społecznej
GOSPODARKA ŚCIEKOWA
• Modernizacja oczyszczalni ścieków
OŚWIETLENIE ULIC
• Budowa oświetlenia przy ul. Wojska
Polskiego
CHODNIKI
• Budowa i remonty chodników: przy
ul. Krasickiego, Jana Pawła II, Szkolnej,
Al. Zwycięstwa, w Chmielowie przy
drodze powiatowej - dojazd do stacji
PKP
KULTURA
• Modernizacja części elewacji Domu
Kultury w Nowej Dębie
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
„Jesteśmy, aby wspierać, pomagać,
uczyć...”
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie powstał w lipcu 1999
roku przy ulicy Kościuszki 110, w ramach
struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Od 1 kwietnia 2012
roku jest samodzielną jednostką samorządową. Ośrodek otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7 - 15. Celem działalności Środowiskowego Domu
Samopomocy jest udzielanie wsparcia
osobom przewlekle psychicznie chorym,
osobom niepełnosprawnym intelektualnie
oraz osobom wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych
poprzez działania terapeutyczne i treningi
w różnych obszarach, w funkcjonowaniu
w życiu społecznym, w umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych
i umiejętności spędzania wolnego czasu.
Podczas pobytu w ośrodku uczestnicy
mogą brać udział w terapii zajęciowej,
zajęciach ruchowych i relaksacyjnych.
Udzielane jest im wsparcie psychologiczne, pomoc w dotarciu do świadczeń zdrowotnych oraz w załatwianiu spraw urzędowych.
W ŚDS terapia zajęciowa i treningi
czynności samoobsługowych odbywają
się w pracowniach: kulinarnej, plastycznej, krawieckiej, komputerowej, pracowni
skóry i rękodzieła oraz pracowni stolarskiej. Uczestnicy zajęć mają udzielane
wsparcie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, pomoc w zaspokajaniu
niezbędnych potrzeb życiowych, postępowanie rehabilitacyjne rozumiane jako
zespół działań zmierzających do osiągnię-
Spotkanie podopiecznych Środowiskowego
Domu Samopomocy
6
nr 80 NASZE SPRAWY
» 25 lat Samorządu Gminnego
cia przez te osoby najpełniejszej z możliwej samodzielności. Osoby przeżywające
depresję, po dramatycznych przeżyciach
osobistych lub kryzysach psychicznych
są objęte opieką i takim wsparciem terapeutycznym, aby mogły konstruktywnie wyjść z problemów emocjonalnych,
ponownie uwierzyć w swoje możliwości
i sens życia. Poprzez codzienne relacje
uczestników między sobą nawiązała się
grupa wsparcia środowiskowego, co po-
zwala uczestnikom pomagać sobie nawzajem, także poza Środowiskowym Domem
Samopomocy. U wielu uczestnictwo w zajęciach dostarcza stale nowych i pozytywnych doświadczeń, wzmacnia ich mocne
strony, rozwija umiejętności i otwiera na
aktywność społeczną.
W ciągu prawie szesnastu lat naszej
działalności wielu uczestników zaczęło
samodzielnie kierować swoim życiem bez
konieczności terapii i stałego wsparcia,
stali się oparciem dla własnej rodziny. Niektóre osoby podniosły swoje kwalifikacje,
ukończyły szkołę lub podjęły zatrudnienie
na otwartym rynku pracy. Uczestnicy, którzy brali udział w projektach aktywizacji
zawodowej, kursach lub turnusach rehabilitacyjnych są zmotywowani do większej
samodzielności, aktywności i zdecydowania w podejmowaniu działań.
Gabriela Nowak-Wolwowicz
Kierownik ŚDS
POMOC SPOŁECZNA
Wraz z powstaniem i tworzeniem się
Polski Samorządowej w 1990 roku został
powołany, właściwą uchwałą Rady Miejskiej, do życia Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Pierwszą siedzibą
Ośrodka był budynek przychodni zdrowia
przy ul. Świerczewskiego (obecnie Jana
Pawła II nr 4), skąd następnie został przeniesiony do siedziby Urzędu Miasta i Gminy. Kolejną lokalizacją Ośrodka był budynek przy ul. Kościuszki 110. Obecnie (od
2005 roku) Ośrodek znajduje się w odnowionym i przystosowanym odpowiednio
do potrzeb tego typu instytucji, budynku
po tzw. małej szkółce przy ul. M. Reja 3.
Rokrocznie do Ośrodka wpływa ok. 2500
zgłoszeń w sprawach udzielenia pomocy
lub świadczeń realizowanych w ramach
pomocy społecznej przez gminę. Liczba
wydawanych w związku z tym decyzji to
ok. 4000 aktów administracyjnych rocznie. Pomocą Ośrodka jest objętych blisko
800 rodzin, w których żyje ponad 1500
osób.
Wachlarz spraw, którymi zajmują się
pracownicy Ośrodka, a są to m. innymi:
pracownicy socjalni, opiekunki środowiskowe, asystenci rodziny, jest bardzo szeroki i obejmuje działania od porad socjalnych
i prawnych, poprzez dożywianie dzieci
i dorosłych, usługi opiekuńcze w miejscu
Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
zamieszkania podopiecznych, skierowania
do domów pomocy społecznej, partycypowanie w kosztach funkcjonowania pieczy zstępczej rodzinnej i instytucjonalnej,
spraw dot. przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej związanej z różnego
rodzaju sytuacjami losowymi, do szeroko
rozumianych akcji profilaktycznych i informacyjnych. Ośrodek stale współpracuje
między innymi z Policją, Strażą Miejską,
ochroną zdrowia, szkołami, kuratorami,
pedagogami, sądem, placówkami opiekuńczymi, powiatowymi i wojewódzkimi
urzędami pracy, zakładami pracy, parafiami, organizacjami pozarządowymi itp.
Wszystkim współpracującym z Ośro­
dkiem i przyczyniającym się do rozwiązywania trudnych problemów społecznych
i niesienia pomocy dla innych serdecznie
dziękujemy za te 25 lat wspólnych owocnych działań.
Leszek Mirowski
Kierownik MGOPS
HONOROWI OBYWATELE NOWEJ DĘBY
• Uchwałą Nr XXIV/171/91 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 28 listopada 1991
r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa, uznając zasługi inż. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w rozwoju naszego regionu m. in. Poprzez założenie Centralnego Okręgu Przemysłowego, w ramach
którego powstały obecne Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. i miasto Nowa Dęba,
Rada Miejska dla upamiętnienia zasług
i złożenia hołdu nieżyjącemu założycielowi postanowiła nadać honorowe obywatelstwo Jego córkom - Annie Puget i Ewie
Obrąbalskiej.
• Uchwałą Nr XXIX/212/92 Rady Miejskiej
w Nowej Dębie z 22 maja 1992 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa
w hołdzie Marii Konopnickiej, za Jej
twórczość dla dzieci, która ma ogromny
wpływ na wychowanie, uczy zachwycać
się pięknem przyrody, miłości do ziemi
ojczystej i jej tradycji Szkoła Podstawowa
nr 1 w Nowej Dębie przyjmuje Jej imię.
W 150 rocznicę Jej urodzin jako wyraz
wdzięczności dla Marii Konopnickiej za
twórczość patriotyczną i umiłowanie dzieci, Rada Miejska przyznaje Jej prawnukowi Janowi Bieleckiemu tytuł „Honorowego Obywatela Nowej Dęby”.
» 25 lat Samorządu Gminnego
NASZE SPRAWY nr 80
7
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY
Minione lata w historii kultury naszego regionu to okres bardzo dynamicznych zmian. Kiedy 22 lipca 1980 roku
oddawano do użytku nowy, dostosowany
do działalności kulturalnej obiekt, placówka przeniesiona z Klubu Fabrycznego
Zakładów Metalowych „Dezamet” zyskała nazwę „Międzyorganizacyjny Dom
Kultury i Techniki”. Budynek z dużą
salą widowiskowo-kinową oraz pomieszczeniami na zajęcia taneczne i inne formy krzewienia kultury pomieścił także
drugą placówkę kulturalną, jaką była
„Miejska Biblioteka Publiczna”. W tym
samym czasie Biblioteka zyskała dwie
nowe agendy: wypożyczalnię dla dorosłych oraz oddział dla dzieci, a następnie
w 1982 roku, jako kolejna agenda Biblioteki powstała czytelnia. Kolejna zmiana
organizacyjna nastąpiła w 1990 roku, kiedy nazwę „Międzyorganizacyjny Dom
Kultury i Techniki” zmieniono na „Dom
Kultury i Techniki”.
Duża zmiana statutowa miała miejsce
w 1995 roku, kiedy
Rada Miejska Nowej Dęby podjęła
uchwałę o połączeniu dwóch instytucji kultury: „Domu
Kultury i Techniki” oraz „Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej” w jedną. Zmiana weszła
w życie z dniem 2
stycznia 1996 roku
i od tej chwili „Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej
Dębie” jest jedyną instytucją kultury
w Gminie Nowa Dęba. Z nieznacznymi zmianami organizacyjnymi w 2010
i 2011 roku SOK funkcjonował do 2014
roku, kiedy na prośbę ówczesnego dyrektora Rada Miejska Nowej Dęby nadała
nowy statut pozwalający na działalność
SOK dostosowaną do obecnych potrzeb
w zakresie prowadzenia i propagowania
działalności oraz edukacji kulturalnej.
Obecnie Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie mający swoją siedzibę
przy ul. Żeromskiego 2 w Nowej Dębie
skupia w swoich strukturach następujące
działy i filie:
- Dział Upowszechniania Kultury i Administracji - Dom Kultury wraz
z Filiami: Wiejskie Centrum Kultury im.
ks. Jana Twardowskiego w Chmielowie,
Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach, Dom Ludowy - Wiejskie Centrum
Aktywności w Rozalinie, Dom Ludowy
- Wiejskie Centrum Aktywności w Tarnowskiej Woli;
- Dział Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowa Dęba wraz z Filiami:
w Osiedlu Dęba, w Chmielowie, w Cyganach.
W okresie ostatnich kilku lat, dzięki
odważnym decyzjom Samorządu Nowej
Dęby budynek siedziby SOK przeszedł
gruntowny remont i modernizację oraz
został świetnie wyposażony sprzętowo.
Również budynki wiejskich Filii SOK
poddane zostały remontom i modernizacjom zarówno nakładem Gminy jak
i własnymi środkami SOK. Dzięki tym
wszystkim zmianom pracownicy SOK
działający na rzecz strzeżenia i rozwoju
się ponad 20 zajęć tygodniowo. Ponieważ
oferta jest rozbudowana w ramach danej
dziedziny, zajęcia zostały pogrupowane
w sześć kategorii tematycznych, na które
składają się zajęcia: taneczno-ruchowe,
teatralne, plastyczne, muzyczne, hobbystyczne i rozrywkowe. Z wymienionych
stałych form zajęć artystycznych SOK
i w jego filiach ogólnie tygodniowo z zajęć w tygodniowo korzysta ok. 650 osób
(dzieci, młodzieży i dorosłych), które
z oferty SOK mogą korzystać przez 7 dni
w tygodniu średnio po 13,7 godz. na dobę.
W latach 2009-2014 oferta stałych zajęć
kulturalnych została rozwinięta zarówno
w Nowej Dębie i w filiach sołeckich i jak
widać po liczebności uczestników cieszy
się zainteresowaniem.
W ubiegłym roku Samorządowy
Ośrodek Kultury zorganizował lub
współorganizował w Nowej Dębie oraz
w innych miejscowościach Gminy Nowa
Dęba ponad 150 imprez i wydarzeń kulturalnych. Wśród nich
z zakresu kabaretu,
teatru dla dorosłych,
teatru dla dzieci, spektakli grup działających
w SOK, koncertów kinowych, wystaw artystycznych, koncertów
muzycznych, czwartkowych spotkań historycznych, spotkań
czwartkowych z ciekawymi ludźmi, promoSamorządowy Ośrodek Kultury cji pozycji wydawniczych i innych imprez
kultury w naszym lokalnym środowisku
niecyklicznych. SOK w swoim coroczzyskali nowe możliwości pracy na rzecz
nym kalendarium organizuje lub współspołeczności. Czy lata działalności kulorganizuje wiele wydarzeń i konkursów
turalnej w Gminie Nowa Dęba zostały
cyklicznych.
dobrze wykorzystane niech Czytelnicy
W 2010 r. SOK został jednym z szedalszej treści tego skrótowego artykułu
ściu założycieli Uniwersytetu Trzeciego
ocenią sami.
Wieku w Nowej Dębie, dla którego stał
Obecnie w nowodębskiej siedzibie
się główną bazą lokalową i podstawą
Samorządowego Ośrodka Kultury dziadziałalności. Od 2013 roku dla trzech najłają zajęcia ukierunkowane na uczestniważniejszych mecenasów naszej kultury
ków: tych najmłodszych, tj. dzieci w wiegminnej, wręczane są statuetki „Mecenaku przedszkolnym, szkoły podstawowej,
sa Kultury”. W 2014 roku zainaugurowastarszych, tj. młodzież gimnazjalną, szkół
ny został „Festiwal muzyki kameralnej
średnich i studentów oraz przeznaczone
i organowej Margaritae Baroci”. W tym
dla osób dorosłych i seniorów. W minioroku organizowana jest druga edycja Fenym sezonie w Nowej Dębie odbywało
stiwalu licząca siedem koncertów a fakt,
się ponad 50 zajęć tygodniowo, natomiast
że współfinansowana jest ze środków
w Chmielowie, Cyganach, Rozalinie TarMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodonowskiej Woli i w Jadachach odbywało
wego świadczy o tym, że poziom arty-
8
nr 80 NASZE SPRAWY
styczny i merytoryczny Festiwalu został
dostrzeżony i uznany przez Ministra Kultury. W czasie ostatnich wakacji odbyła
się również pierwsza edycja wakacyjnego „Gorącego Przeglądu Koncert UFF”.
Najnowszą dużą inicjatywą kulturalną
w Nowej Dębie jest Orszak Trzech Króli
organizowany dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu instytucji, grup i osób
prywatnych.
» 25 lat Samorządu Gminnego
premierowymi a niekiedy i przedpremierowymi, co sprawia, że nowodębskie
kino stoi w jednym w szeregu z kinami
z największych miast naszego regionu,
nawet tych sieciowych.
W latach 2009-2015 w ramach około
trzydziestu dwóch zrealizowanych projektów współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury
przeznaczane są na rozwój i organizację
podstawowej działalności jednostki w zakresie organizowania życia kulturalnego
gminy.
Ubiegłe lata to również czas inwestycji realizowanych przez SOK, m.in.
termomodernizacji Filii w Rozalinie,
wykonanie elewacji budynku w Cyganach, adaptacji i remontu pozyskanych
W ramach środków własnych i współpracy z Burmistrzem Biblioteka i jej agendy filialne wyposażone zostały w sprzęt
multimedialny i nowe meble biblioteczne.
Czytelnia zlokalizowana została w doświetlonym i ergonomicznym miejscu,
a biblioteka została skomputeryzowana
z udostępnionym katalogiem elektronicznym w Internecie. W celu popularyzacji
czytelnictwa od najmłodszych lat, stworzony został kącik dla dzieci, w którym
prowadzone są „Bajkowe spotkania
w Kąciku Malucha”. Jednocześnie kontynuowane są zakupy nowych książek i prasy równoważąc liczbę zakupionych pozycji do parametru nowości wydawniczej.
Od kilku lat SOK zyskał nowy status
w branży wydawniczej - status wydawcy.
Wydawane są zarówno pozycje książkowe, gra planszowa oraz pozycje multimedialne, bowiem SOK jest producentem
pierwszego teledysku o Nowej Dębie
w wykonaniu Zespołu Wokalnego „Partita” a także płyty reaktywującej zespół
„Sagittarius”.
Przy ogromnym wsparciu Gminy
Nowa Dęba, reaktywowana została działalność Kina „Metalowiec”, które obecnie
działa przez 5 dni w tygodniu wyświetlając min. 2 seanse dziennie. Wyświetlane
filmy, w znacznym stopniu są pozycjami
Festiwal orkiestr dętych w Chmielowie
i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki
Narodowej, Samorządu Województwa
Podkarpackiego, Starostwa Powiatowego
SOK pozyskał ponad czterysta tysięcy
złotych środków zewnętrznych. Do tego
należy doliczyć kolejne kilkadziesiąt tysięcy rocznie, które pozyskuje się od instytucji powiatowych i wojewódzkich,
sponsorów z firm sektora prywatnego
a także w formie poza pieniężnej, np.
w formie spektakli. Jednocześnie corocznie SOK wypracowuje z własnej działalności kilkaset tysięcy złotych, które
Święto Nowej Dęby - Militariada
w Chmielowie doświetlonych pomieszczeń pod działalność Biblioteki. W Nowej
Dębie wyremontowane zostały piwnice
od strony parku, dzięki czemu można
było poszerzyć ofertę prowadzonych zajęć kulturalnych. W 2014 roku zakupiona została plenerowa estrada sceniczna
z zadaszeniem, na której odbywało się
w sezonie wiele koncertów jeszcze bogatszych widowiskowo dzięki nowym możliwościom.
W niedalekiej przyszłości SOK czeka
uruchomienie profesjonalnie wyposażonego studia fotograficznego, a później
budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku SOK w Nowej
Dębie, koniecznego również dla wygody
matek z wózkami dziecięcymi oraz budowa sceny w sali widowiskowej CKL
w Cyganach. Prowadzone są również starania o utworzenie w Nowej Dębie Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia, by
dzieci mieszkańców mogły na wysokim
poziomie kształcić się na miejscu, bez
konieczności opuszczania terenu gminy.
Ze strony kulturalnej działalności Miasta
i Gminy Nowa Dęba ważne jest utworzenie muzeum regionalnego, ale czy to się
uda - zobaczymy.
Krystian Rzemień, dyrektor SOK
» 25 lat Samorządu Gminnego
NASZE SPRAWY nr 80
9
DRUGA KADENCJA
SAMORZĄDU GMINNEGO 1994-1998
Wybory do Rady Miejskiej w Nowej Dębie II kadencji odbyły się 19 czerwca 1994 r. w 24 okręgach jednomandatowych. O 24 mandaty ubiegało się 110 kandydatów na radnych, zgłoszonych przez 17 komitetów wyborczych. Po rezygnacji
Kazimierza Chwesiuka, 20 listopada 1994 r. odbyły się wybory uzupełniające do rady. O mandat ubiegało się 6 kandydatów. Wybory wygrał Antoni Malcharek. Kolejne wybory uzupełniające do rady odbyły się 25 lutego 1996 r., po rezygnacji
Antoniego Malcharka. O mandat ubiegało się 3 kandydatów. Wybory wygrał Szczepan Furman. Po rezygnacji Wiesława
Ordona, 26 stycznia 1996 r. odbyły się kolejne wybory uzupełniające do rady. O mandat ubiegało 2 kandydatów. Wybory wygrał Aleksander Sawicki. Po rezygnacji Andrzeja Kołomycewa, 28 kwietnia 1996 r. odbyły się wybory uzupełniające do rady.
O mandat ubiegało się 5 kandydatów. Wybory wygrał Antoni Kapusta. 13 października 1996 r. odbyły się kolejne wybory
uzupełniające do rady. O mandat ubiegało się 2 radnych. Radnym został wybrany Jan Kotulski.
10 nr 80 NASZE SPRAWY
» 25 lat Samorządu Gminnego
INWESTYCJE GMINNE W LATACH 1994-1998
Do najważniejszych wydarzeń tego okresu należy powołanie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która
miała zmienić monokulturę przemysłową Nowej Dęby i okręgu siarkowego. Działania te wsparte zostały poprzez telefonizację miasta i wsi oraz budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków.
OŚWIETLENIE ULIC
MELIORACJE
mieszkaniowe;
• Odmulenie
rzeki
Mokrzyszówka - opracowanie koncepcji zagospodarowania • Wymiana 150 sztuk opraw oświetleniowych na energooszczędne
w Chmielowie
terenu dworca autobusowego, terenu usług
CHODNIKI
• Regulacja rzeki Dęba w os. Dęba
przy Jana Pawła II
ZAOPATRZENIE W WODĘ
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE • Wykonanie chodnika w Jadachach (Podleśnictwo)
• Budowa wodociągów:
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
KULTURA
- zakończenie budowy w Alfredówce i Ro- • Powołanie Jednostki Ratowniczo-Gaśnizalinie
czej w Nowej Dębie (na bazie straży zawo- • Połączenie Domu Kultury i Techniki oraz
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
dowej)
- w os. Poręby Dębskie „za torem”
w Samorządowy Ośrodek Kultury
• Budowa przepompowni przy ul. Strzelni- • Budowa strażnicy OSP w Cyganach (30 %
SPORT
czej
zaangażowania)
• Opomiarowanie przyłączy domowych • Włączenie do Krajowego Systemu Ratow- • Utworzenie Samorządowego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
niczo-Gaśniczego jednostek OSP w Dębie
w Chmielowie i Cyganach
• Wsparcie finansowe dla budowy bieżni
i Chmielowie
UZBROJENIE TERENU
lekkoatletycznej przy LO
• Budowa gazociągów: w os. Poręby Dęb- • Zakup systemu sterowania syrenami alar• Zakup ośmiu stołów betonowych do tenisa
skie (ul. Hubala, Solinka, Niżańska
mowymi dla potrzeb obrony cywilnej
i dwunastu koszy do koszykówki.
• Telefonizacja:
OŚWIATA
ZMIANY NAZW ULIC W NOWEJ
- budowa nowej centrali telefonicznej w mie- • Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3
DĘBIE
ście na 2000 abonentów
w osiedlu Dęba
- budowa 33 km światłowodu, 23 km sieci
• Zakończenie budowy szkoły w Alfredów- • Uchwałą nr XXV/199/96 Rady Miejskiej
w Nowej Dębie z 23 maja 1996 roku
ce
- nowa centrala telefoniczna w Tarnowskiej
w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście
• Remont świetlicy dziecięcej w Nowej DęWoli na 250 abonentów
Nowa Dęba, dokonano zmiany nazwy
bie; otwarcie sali gimnastycznej przy SP nr
- rozszerzenie centrali w Chmielowie o 256
ulicy z dotychczasowej „Generała Karola
3 w osiedlu Dęba
abonentów
Świerczewskiego” na „Jana Pawła II”.
- budowa 86 km sieci telefonicznej na obsza- • Remont elewacji szkoły w Tarnowskiej
• Uchwałą Nr XLVIII/357/98 Rady Miejrach wiejskich
Woli
skiej w Nowej Dębie z 26 lutego 1998 r.
• Zakończenie uzbrojenia os. Hubala: doproPOMOC SPOŁECZNA
w sprawie zmiany nazw ulic na terenie
wadzenie gazu, energii elektrycznej, kana- • Przygotowanie siedziby Ośrodka Pomocy
miasta Nowa Dęba zmieniono nazwy nalizacji
Społecznej w budynku nr 110 przy ul. Kostępujących ulic:
ściuszki
DROGI
- „22 Lipca” na „ks. Henryka Łagockiego”
GOSPODARKA ŚCIEKOWA
• Budowa i modernizacja dróg:
• Budowa nowej oczyszczalni biologiczno- - „Kosmonautów” na „Eugeniusza Kwiat- Zagumnie w Chmielowie
kowskiego”
-mechanicznej dla gminy;
- ul. Kwiatkowskiego
• Budowa kanalizacji w os. Dęba i Poręby - „Jana Krasickiego” na „Ignacego Krasic- ul. Sienkiewicza w os. Dęba
kiego”
Dębskie
• Partycypacja w modernizacji dróg wojewódzkich: w Rozalinie, Alfredówce • Rozpowszechnienie odbioru odpadów ko- - „Tomasza Dąbala” na „Władysława Sikorskiego”
munalnych w gospodarstwach - zakup poi Chmielowie
- „Piaskowa” na „Bronisława Zybury”.
nad 1300 pojemników na śmieci
NIERUCHOMOŚCI
• Powstanie Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (z podstrefami w Nowej Dębie
i Chmielowie)
• Podjęcie uchwały o zbyciu mieszkań komunalnych za 50% wartości
• Sprzedaż terenu pod budowę dwóch budynków mieszkalnych (przy ul. Krasickiego i Mickiewicza)
• Gmina przejęła od ZM DEZAMET budynki nr 106, 108 i 110 przy ul. Kościuszki,
stadion sportowy i basen kąpielowy oraz
teren Ośrodka Rekreacyjnego „Nad Zalewem”
PLANY PRZESTRZENNE
• Zmiany w planach zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy:
Oczyszczalnia ścieków
- wyznaczenie ok. 40 ha pod budownictwo
» 25 lat Samorządu Gminnego
NASZE SPRAWY nr 80 11
JUBILEUSZ 35-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH - 1996 ROK
• Uchwałą Nr XXV/197/96 Rady Miejskiej
w Nowej Dębie z 23 maja 1996 r. w sprawie nadania dyplomów uznania „Zasłużony dla miasta i gminy Nowa Dęba”
z okazji jubileuszu 35-lecia nadania praw
miejskich Nowej Dębie postanowiono
uhonorować dyplomem uznania następujące zakłady i jednostki, które przez długie lata działają na terenie miasta i gminy, a swą działalnością przyczyniły się
w szczególny sposób do rozwoju miasta
i gminy:
- Zakłady Metalowe „DEZAMET” S. A.
w Nowej Dębie,
- Spółdzielnia Inwalidów „ZJEDNOCZENIE” w Nowej Dębie,
- Liceum Ogólnokształcące im. Jana
Kochanowskiego w Nowej Dębie,
- Zespół Szkół Zawodowych im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie,
- Jednostka Wojskowa 2090 w Nowej
Dębie.
• Uchwałą Nr XXV/196/96 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 23 maja 1996 r.
w sprawie nadania dyplomów uznania
„Zasłużony dla miasta i gminy Nowa
Dęba” z okazji jubileuszu 35 - lecia nadania praw miejskich Nowej Dębie postanowiono nadać dyplom uznania za pełną
zaangażowania postawę w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym miasta i gminy godną naśladowania przez
młode pokolenia następującym osobom:
- Władysław Bober - kapelmistrz Zakładowej Orkiestry Dętej ZM „Dezamet”
- Stefan Buś - rzemieślnik, Prezes Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnobrzegu
- Kazimierz Chwesiuk - Przewodniczący NSZZ „Solidarność
- Franciszek Drożdż - emerytowany
felczer medycyny
- Andrzej Gerwatowski - propagator
nauki pływania wśród dzieci i młodzieży
- Zdzisław Jabłoński - lekarz medycyny - specjalista chirurg
- Ks. Marian Kondysar - były proboszcz parafii Chmielów
- Maria Konefał - emerytowana nauczycielka
- Bronisława Lis - emerytowana nauczycielka, w latach okupacji prowadziła
tajne nauczanie
- Edward Mitał - emerytowany nauczyciel, pierwszy Dyrektor Technikum
Mechanicznego
- Andrzej Mucha - długoletni Prezes
Spółdzielni Inwalidów „Zjednoczenie”
- Bronisław Nalepa - długoletni pracownik ZM „Dezamet”, specjalista - konstruktor
- Ks. Eugeniusz Nycz - Proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Nowej Dębie.
- Kazimierz Paprot - długoletni Prezes
PTTK - Oddział w Nowej Dębie
- Józef Sawuła - długoletni pracownik
GS, PSS, Przewodniczący Rady Narodowej
- Jan Strojek - były sołtys, współzałożyciel Komitetu Budowy Gazociągu, Prezes OSP
- Ks. Zygmunt Wandas - pierwszy
Proboszcz Parafii w Jadachach, budowniczy kościoła
- Tadeusz Węgrzynek - emerytowany
nauczyciel
- Józef Wilk - były sołtys sołectwa Rozalin
- Ks. Mieczysław Wolanin - Proboszcz
Parafii p.w. M. B. Kr. P. w Nowej Dębie
- Stanisław Wójtowicz - społecznik,
zaangażowany w rozbudowę Szkoły Podstawowej i budowę kościoła.
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W NOWEJ DĘBIE
1990 - przejęcie przez gminę Nowa Dęba
od ZM DEZAMET obiektów Zakładowego
Klubu Sportowego STAL
1996 - Uchwałą Rady Miejskiej w Nowej
Dębie powołany został zakładu budżetowego Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji
(SOSiR), który w 1999 stał się jednostką budżetową
2004 - Grzegorz Sudoł, były zawodnik
STALI na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach
zdobył VII miejsce w chodzie na 50 km,
2005-2006 - budowa trybuny na stadionie
i montaż 800 krzesełek
2005 - rozpoczęcie budowy krytej pływalni przy ul. Kościuszki - podpisanie umowy pomiędzy gminą Nowa Dęba a firmą AMB Solid
z Tarnowa na rozpoczęcie budowy I etapu.
2008 - Mistrzostwa Polski w Chodzie
Sportowym Juniorów i Weteranów w Nowej
Dębie Imprezę organizował SOSiR w Nowej
Dębie, przy współudziale Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki, Województwa Podkarpackiego, Powiatu Tarnobrzeskiego oraz Gminy
Nowa Dęba
2009 - oddanie do użytku kompleksu bo-
isk sportowych Orlik w Nowej Dębie - boisko
do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boisko
do siatkówki i koszykówki o nawierzchni syntetycznej; dla potrzeb użytkowników oddano
także kompleks szatniowo- socjalny.
2010 - IX Miejsce Grzegorza Sudoła na
Igrzyskach olimpijskich Pekinie.
2010 - Mistrzostwa Polski Seniorów
i Weteranów w chodzie sportowym, na starcie
stanęła czołówka polskich chodziarzy z olimpijczykiem Grzegorzem Sudołem na czele.
Medale dla zwycięzców wręczał Robert Korzeniowski - dwukrotny złoty medalista olimpijski.
2010 - oddanie o użytku Krytej Pływalni
w Nowej Dębie -i basen sportowy o wymiarach 25mx12,5m i głębokości od 1,4m do 1,8m,
basen rekreacyjny o wymiarach 13,5m x 8,8m
i głębokości od 0,6m do 1,2m, zjeżdżalnia rynnowa o całkowitej długości 60 metrów i różnicy poziomów 5,23m, 2 wanny jacuzzi, sauna
sucha
2010 - oddanie do użytku skate-parku
i dirt-parku w Nowej Dębie; wymiary powierzchni placu skate-parku: 22m x 14m.
2010 - Wykonanie oświetlenia halogenowego płyty treningowej na stadionie SOSiR.
Zamontowanie 12 lamp na 6 słupach o łącznej
mocy 12 kw.
2011 - Powołanie przez Burmistrza Rady
Sportu Miasta i Gminy Nowa Dęba - organu
opiniodawczo-doradczego w sprawach dotyczących kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
składającego się z członków zgłaszanych przez
organizacje i instytucje realizujące zadania
w zakresie kultury fizycznej
2012 - Modernizacja budynku Lendzion
przy ul. Rzeszowskiej 6 na potrzeby organizacji i stowarzyszeń pozarządowych - obecnie
siedziba administracji i Zarządu MKS STAL
Nowa Dęba
- Adaptacja pomieszczenia w budynku
szatniowo-administracyjnym przy ul. Sportowej 5 obecnie siedziba dyrekcji, administracji
SOSiR
- Reaktywacja obozu pod namiotami
w Piaskach koło Krynicy Morskiej - ZM DEAZAMET przekazał na rzecz Gminy Nowa
Dęba sprzęt i wyposażenie Bazy Namiotowej
w Piaskach. Od roku 2012 SOSiR organizuje
12 nr 80 NASZE SPRAWY
obozy wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży.
2013 - Powstanie Sekcji Pływackiej PIRANIE SOSiR Nowa Dęba. Sekcja liczy 50 zawodników, których trenuje 2 trenerów. Zawodnicy odnoszą znaczące sukcesy na pływalniach
województwa podkarpackiego.
- Oddanie do użytku szatni klubu sportowego LKS Tarnowska Wola - zestaw szatniowo socjalny zbudowany z kontenerowych
systemów modułowych. Mieszczący szatnie,
prysznice, wc, pokoje dla sędziów i zarządu
klubu.
- Oddanie do użytku szatni klubu sportowego LZS Cygany - parterowy budynek z szatniami, wc prysznicami i poddaszem użytkowym na pomieszczenia klubowe.
» 25 lat Samorządu Gminnego
2015 - złożenie wniosku do Ministerstwa
Sportu o dofinansowanie projektu bieżni lekkoatletycznej wraz z skoczniami i rzutniami
oraz z systemem nawadniania głównej płyty
boiska SOSiR.
Pływalnia kryta - SOSiR
2015 - sukcesy Kamila Gurdaka zawodnika
sekcji lekkiej atletyki MKS STAL Nowa Dęba
- wicemistrzostwo Polski na 800m, srebrny
medal w sztafecie 4x800m na nieoficjalnych
mistrzostwach świata.
Adam Szurgociński, dyrektor SOSiR
MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ I CMENTARZ WOJENNY
Krzyż II Wojny Światowej w Nowej Dębie
1 września 2009 r., w 70.rocznicę wybuchu
II wojny światowej na cmentarzu komunalnym
w Nowej Dębie został odsłonięty pomnik w postaci krzyża, którego celem było upamiętnienie
Krzyż II wojny światowej w Nowej Dębie
dla kolejnych pokoleń tego strasznego wydarzenia. Pod krzyżem zostały zamieszczone dwie
tablice: jedna - upamiętniająca rocznicę wydarzenia i druga - poświęcona Armii Krajowej.
W roku 2013 r. w 70. rocznicę ludobójstwa na
Wołyniu na postumencie pod krzyżem zawieszona została trzecia tablica, upamiętniająca rodaków, „którzy na Wschodzie złożyli swe życie
na ołtarzu Ojczyzny”. Pomnik jest miejscem
rocznicowych wydarzeń związanych z II wojną
światową.
Pomnik Ofiar Bombardowania Chmielowa
2 września 2009 r. odsłonięty został Pomnik
Ofiar Bombardowania Chmielowa w 70. rocznicę tego tragicznego wydarzenia, w trakcie które-
go zginęło 60 mieszkańców tej wsi, zniszczona
została połowę gospodarstw domowych. Dla
upamiętnienia tego okrutnego dla chmielowian
dnia mieszkańcy postanowili wznieść pomnik,
który w swej treści oddałby hołd poległym.
Powołany został społeczny komitet budowy pomnika, którego dobrym duchem był śp. radny
Ryszard Rutyna, zaś jego projekt wykonał miejscowy artysta-plastyk Stanisław Mityk. Pomnik
przedstawia pęknięty owoc chmielu - symbolu
Chmielowa, pośrodku którego położony jest
krzyż - symbol cierpienia, ale też i odrodzenia.
Pomnik został wykonany z bryły czerwonego
piaskowca, ułożonego na betonowym postumencie, obłożonym takim samym piaskowcem.
Rewitalizacja Pomnika Grunwaldu
w Chmielowie
W lipcu 2010 r. pod Pomnikiem Grunwaldu w Chmielowie odbyły się uroczystości
upamiętniające 600. rocznicę sławetnej bitwy.
Uroczystość odbywała się pod odnowionym
pomnikiem, którego historia sięga 1910 r. To
wtedy społeczność Chmielowa ufundowała
i wzniosła pomnik w 500-lecie bitwy grunwaldzkiej. W 1942 r. pomnik został wysadzony
przez Niemców. Po wojnie, w 1948 r. został ponownie wzniesiony. Od pewnego czasu był już
zaniedbany. Udało się na jego rewitalizację pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich i odnowić go na rocznicę bitwy pod
Grunwaldem.
Krzyż wojenny w Alfredówce
Na terenie wsi, niedaleko szkoły znajduje
się krzyż upamiętniający 20 poległych w latach
1914-1920 - z okresu I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Usytuowany jest na
niewielkim wzniesieniu, wokół łąk i pastwisk.
W ostatnich latach krzyż został zastąpiony nowym, wykonanym z drewna, teren wokół został
zagospodarowany. Jest to miejsce, gdzie odby-
wają się okolicznościowe Msze św. organizowane dla mieszkańców Alfredówki.
Remont Cmentarza Wojennego Żołnierzy
Armii Austro-Węgierskiej poległych w 1915r.
6 sierpnia 2014 r. na Cmentarzu Wojennym
Żołnierzy Armii Austro - Węgierskiej poległych
w 1915 roku, położonym na terenie Kopalni Siarki Machów w Chmielowie, odbyły się uroczystości 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej.
Cmentarz ten w ostatnich latach był odnawiany. W ramach prac restauracyjnych wykonano 82 symbolicznych nagrobków betonowych
oraz 82 szt. pionowych płyt z wgłębionym „reliefem” krzyża. Alejki wewnątrz cmentarza zostały wysypane kruszywem łamanym i okolone
obrzeżami betonowymi. Dookoła cmentarza został wykonany mur z piaskowca na betonowym
fundamencie. Na cmentarz wchodzi się poprzez
betonowy portal złożony z płyt, pośród których
wycięty jest krzyż.
Zdemontowano istniejący kamienny monument krzyża z fundamentem, wykonano nowy
fundament, odlew żelbetowy nowego monumentu. Dokonano konserwacji i montażu zabytkowego drewnianego krzyża z czasu I Wojny
Światowej, demontażu, konserwacji i ponownym montażu tablicy pamiątkowej z czerwonego
piaskowca.
Zadanie było finansowane z budżetu państwa i z budżetu gminy.
Cmentarz wojenny w Chmielowie
» 25 lat Samorządu Gminnego
NASZE SPRAWY nr 80 13
TRZECIA KADENCJA
SAMORZĄDU GMINNEGO 1998-2002
Wybory do Rady Miejskiej w Nowej Dębie III kadencji odbyły się w dniu 11 października 1998 r. w 12 okręgach wyborczych. O 24 Mandaty ubiegało się 96 kandydatów na radnych, zgłoszonych przez 44 komitety wyborcze. Mandaty zdobyły
komitety wyborcze: KW „Akcja Wyborcza Solidarność” - 15 mandatów, KKW Sojuszu Lewicy Demokratycznej - 2 mandaty,
KW Ruch Patriotyczny OJCZYZNA - 1 mandat, KW „Mieszkańcy Nowej Dęby” - 1 mandat, KW „Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym” - 1 mandat, KW dzielnica Dęba - 1 mandat, KW „Mogiły” - 1 mandat, KW „RAD-MAR” - 1 mandat, KW
„Młodość, Wiedza, Doświadczenie” - 1 mandat.
Po rezygnacji Mariana Mikielewicza, 26 września 1999 r. odbyły się wybory uzupełniające do rady w okręgu wyborczym
nr 2. Kandydaci - 4. Radnym został wybrany Andrzej Chejzdral. Po rezygnacji Leszka Mirowskiego, 10 lutego 2002 r. odbyły
się wybory uzupełniające do rady w okręgu wyborczym nr 2. Kandydaci - 2. Radną została wybrana Maria Nowotko.
14 nr 80 NASZE SPRAWY
» 25 lat Samorządu Gminnego
INWESTYCJE GMINNE W LATACH 1998-2002
W tej kadencji pojawiła się pierwsza strategia rozwoju gminy, jako podstawowy dokument programowy dla gminy.
To także czas podejmowania się realizacji zadań inwestycyjnych przy udziale funduszy przedakcesyjnych na budowę
kanalizacji czy dróg.
MELIORACJE
• Odłączenie kanalizacji burzowej od
kanalizacji sanitarnej w mieście
UZBROJENIE TERENU
• Opracowanie projektu na budowę
kotłowni miejskiej na biomasę i zabezpieczenie 50% wartości zadania
ze środków zewnętrznych
DROGI
• Budowa i modernizacja dróg:
- ul. Kwiatkowskiego
- ul. Mickiewicza (od Leśnej do Sikorskiego)
- Zagroble w Jadachach
- Koniec w Chmielowie
- Piaski i Mała Ulica w Cyganach
• Modernizacja placów i parkingów
przy ulicach: 1 Maja, Jana Pawła II,
Rzeszowskiej, Kościuszki
NIERUCHOMOŚCI
• Wykonanie elewacji na czterech budynkach komunalnych; wymiana
pokrycia 50% dachów na budynkach komunalnych
DOKUMENTY PROGRAMOWE
• Opracowanie Strategii Rozwoju
Gospodarczego Gminy
BEZPIECZEŃSTWO PUBLI­
CZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
• Zakup samochodów: Polonez dla
Straży Miejskiej i Policji
• Pozyskanie używanych wozów
bojowych dla OSP Rozalin i OSP
Poręby Dębskie; zakupiono średni samochód dla OSP Chmielów
(środki mieszkańców i pozyskane
z zewnątrz)
OŚWIATA
• Zakończenie budowy szkoły w os.
Dęba
• Zmiana systemu ogrzewania na gazowe: SP 1, SP 2, Świetlica Szkolna,
SP Chmielów, SP Jadachy, SP Tarnowska Wola
• Remont dachu na SP Tarnowska
Wola i SP Cygany
POMOC SPOŁECZNA
• Utworzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy w budynku nr 110
przy ul. Kościuszki
GOSPODARKA ŚCIEKOWA
• Zakończenie budowy kanalizacji
w os. Dęba i Poręby Dębskie
• Budowa kanalizacji w Tarnowskiej
Woli
• Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów w mieście
i części gminy
OŚWIETLENIE ULIC
• Budowa oświetlenia przy ul. Bieszczadzkiej
CHODNIKI
• Budowa chodników przy ul. Kościuszki, Rzeszowskiej (od Kościuszki do Al. Zwycięstwa), Mickiewicza i Jana Pawła II (po stronie
nieparzystej)
SPORT
• Modernizacja sali gimnastycznej
w Chmielowie
JUBILEUSZ 10-LECIA ISTNIENIA ODRODZONEGO
SAMORZĄDU - 2000 ROK ORAZ 40-LECIA NADANIA
PRAW MIEJSKICH - 2001 ROK
• Uchwałą Nr XXIII/177/2000 Rady
Miejskiej w Nowej Dębie z 25 maja
2000 r. w sprawie nadania dyplomu
„Zasłużony dla Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba” z okazji
10 - lecia istnienia odrodzonego samorządu postanowiono nadać dyplom uznania za pełną zaangażowania postawę skierowaną na poprawę
warunków życia w społecznościach
lokalnych, następującym osobom:
- Jan Baracz - sołtys wsi Tarnowska Wola
- Kazimierz Chwesiuk - radny
Rady Miejskiej I i II kadencji
- Halina Drągowska - radna Rady
Miejskiej II i III kadencji
- Jan Flis - przewodniczący Zarządu Osiedla Dęba od 1991 r.; radny
od 1990 r.,
- Władysław Flis - przewodniczący Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły w os. Dęba
- Janina Garboś - wieloletni sołtys sołectwa Jadachy; radna RM w latach 1990-94;
- Władysław Gurdak - przewodniczący Rady Miejskiej w l. 1994-98
- Jan Kotulski - sołtys wsi Chmielów od 1996 r.; radny RM w l. 199698
- Mieczysław Kodęba - sołtys wsi
Cygany od 1991 r., radny Rady Miejskiej w l. 1990-98
- Mieczysław Ordon - członek Rady Sołeckiej w Chmielowie
i Społecznego Komitetu Modernizacji Szkoły
- Stanisław Piechota - burmistrz
miasta i gminy w l. 1990-94
- Eugeniusz Rębisz - były sołtys
wsi Rozalin
- Kazimierz Skimina - przewodniczący Zarządu Osiedla Poręby Dębskie, radny Rady Miejskiej
- Jerzy Sudoł - radny Rady Miej-
skiej, Rad Powiatu Tarnobrzeskiego,
wicestarosta
- Józef Tomczyk - wieloletni druh
strażak, organizator i budowniczy remizy OSP w Alfredówce,
- Tadeusz Wiercioch - przewodniczący Rady Miejskiej w l.1990-94,
radny I i II kadencji;
- Stanisław Zbyrad - wiceprezes
Zarządu Powiatowego OSP, prezes
Zarządu Miejsko - Gminnego OSP,
• Uchwałą Nr XXIII/178/2000 Rady
Miejskiej w Nowej Dębie z 25 maja
2000 r. w sprawie nadania dyplomu „Zasłużony dla Rozwoju Samorządu Miasta i Gminy Nowa
Dęba” z okazji 10 - lecia istnienia
odrodzonego samorządu postanowiono nadać dyplom uznania za
zaangażowanie na rzecz poprawy
warunków życia mieszkańców naszej gminy, następującym firmom:
- Przedsiębiorstwo Budowlane
NASZE SPRAWY nr 80 15
» 25 lat Samorządu Gminnego
Nowbud Ltd. z Nowej Dęby
- Rzeszowskie Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych sp. z o.o. z Rzeszowa
- Telekomunikacja Polska S. A.
Zakład Telekomunikacji w Tarnobrzegu
- Zakład Wod. - Kan. i c.o.
Ryszard Hoffman ze Staszowa
• Uchwałą Nr XXXVI/271/2001
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
z 30 maja 2001 r. w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Nowej
Dęby” z okazji 40-lecia nadania
praw miejskich Nowej Dębie postanowiono nadać medal w uznaniu
szczególnych zasług w działalności
na rzecz miasta i gminy, następującym osobom:
Stanisław Biela - pierwszy Kapelmistrz Orkiestry Dętej w Nowej
Dębie
Barbara Flis - długoletnia nauczycielka Szkoły Filialnej w Porębach Dębskich
Eugeniusz Flis - długoletni Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej
w Osiedlu Dęba
Józef Jadach - działacz społeczny
z sołectwa Jadachy
Bronisław Koper - strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielowie
i skarbnik Społecznego Komitetu
Rozbudowy Remizy OSP w Chmielowie
Helena Maguder - długoletni dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
w Nowej Dębie (dawniej Technikum
Mechanicznego)
Tadeusz Oktawiec - długoletni
ordynator Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc szpitala w Nowej Dębie
Jerzy Panek - wieloletni dyrektor
Zakładów Metalowych „Dezamet”
S.A.
Julian Żmihorski - wieloletni
Prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów w Nowej Dębie
• Uchwałą
Nr
Rada Miejska w Nowej Dębie z dnia
30 maja 2001 r. w sprawie nadania
medalu „Za zasługi dla Nowej
Dęby” z okazji 40 - lecia nadania
praw miejskich Nowej Dębie postanowiono nadać medal w uznaniu
szczególnych zasług w działalności
na rzecz miasta i gminy, następującym firmom:
- Zespół Szkół w Nowej Dębie
- Zespół Szkół Zawodowych
w Nowej Dębie
- Jednostka Wojskowa 2090 w Nowej Dębie
- Zakłady Metalowe DEZAMET
S.A. w Nowej Dębie
- Spółdzielnia Inwalidów ZJEDNOCZENIE w Nowej Dębie
- Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
- Zarząd Miejsko - Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Nowej Dębie.
XXXVI/272/2001
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ
Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest: zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowy odbiór
i oczyszczanie ścieków komunalnych,
produkcja, dystrybucja i sprzedaż
ciepła (od 2003 r.), odbiór odpadów
komunalnych, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, zarządzanie
cmentarzem komunalnym, zarządzanie nieruchomościami wykonywane
na zlecenie.
Przedsiębiorstwo realizuje ponadto inne zadania własne gminy
w zakresie: oczyszczania ulic, placów
i ciągów pieszych na terenie miasta Nowa Dęba oraz TSSE Podstrefa
Nowa Dęba, zimowego utrzymanie
(zwalczanie śliskości i odśnieżanie)
dróg i ciągów pieszych na terenie
miasta Nowa Dęba zgodnie z wykazem ulic do zimowego utrzymania,
bieżącego utrzymanie i konserwacji
zieleni miejskiej, wycinki i formowania koron drzew w ramach zabiegów
pielęgnacyjnych na terenie miasta
Nowa Dęba, bieżącego utrzymania
dróg, placów i ciągów pieszych na
terenie miasta Nowa Dęba oraz Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej EURO-PARK WISŁOSAN
Podstrefa Nowa Dęba, administrowania, dozorowania, utrzymania czystości, utrzymania technicznego
urządzeń i budynku - dworca PKS
w Nowej Dębie w godzinach jego
otwarcia ustalonych przez Gminę,
oraz bieżące utrzymanie toalet miejskich zlokalizowanych na placu przy
SOK i na terenie ogródka „Koziołek
Matołek”, zapewnienia schronienia,
wyżywienia oraz opieki weterynaryjnej bezdomnych psów, w ramach
prowadzonego przez Gminę „Przytuliska”.
Ważniejsze wydarzenia w działalności PGKiM:
1996 r. - przejęcie do eksploatacji nowo wybudowanej Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków Komunalnych;
1997 r. - przekształcenie Przedsiębiorstwa Komunalnego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej - w jednoosobową
Spółkę Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością (22.08.1997 r.) Przekształcenia dokonano na podstawie
ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospo-
darce komunalnej (Dz. U z 1997 r.
nr 9, poz. 43) i Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 19.06.1997 r.
nr XLI/312/97;
1991-2001 r. - przejęcie do eksploatacji wodociągów w sołectwach:
Alfredówka, Rozalin, Tarnowska
Wola, Cygany, Jadachy, Chmielów;
1997 - 2014 r. - przejęcie do eksploatacji kanalizacji sanitarnej w os.
Dęba, os. Poręby Dębskie, w Tarnowskiej Woli, Chmielowie, Cyganach, Jadachach i Rozalinie;
2001 r. - zakup samochodu śmieciarki, 95 sztuk pojemników typu
IGLOO i wprowadzenie systemu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Nowa Dęba.
Całość zadania sfinansowano z Powiatowego FOŚiGW Powiatu Tarnobrzeskiego;
2003 r. - przejęcie do eksploatacji
Ekologicznej Kotłowni Miejskiej
opalanej zrębką drewna oraz nowej
sieci ciepłowniczej prowadzącej do
zasobów komunalnych;
2004 r. - budowa i uruchomienie kotłowni gazowej przy ul Broniewskiego;
16 nr 80 NASZE SPRAWY
2010 r. - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakup
samochodu „śmieciarki” i pojemników do selektywnej zbiórki - nakłady kwalifikowane: 448 040,- zł,
dofinansowanie: 200 000,- zł;
28.09.2012 r. nastąpiło połączenie
spółek: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej
Dębie, jako spółki przejmującej, ze
spółką Zakład Produkcji Wody Sp.
z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie,
jako spółką przejmowaną, w trybie
art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych, poprzez przeniesienie
całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Połączenia dokonano na zasadach ujętych
w Planie Połączenia Spółek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz
Zakładu Produkcji Wody Sp. z o.o.
z dnia 22 czerwca 2012 r.; Zakład
Produkcji Wody został wykupiony od Agencji Rozwoju Przemysłu
przez gminę w roku 2009;
2013 r. - Zarząd Przedsiębiorstwa
podpisał umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
w Nowej Dębie, rozbudowa i modernizacja sieci na terenie Gminy
Nowa Dęba - etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Działanie nr 4.1 „Infrastruktura ochrony środowiska” Schemat
B „Zaopatrzenie w wodę” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013.
Zakończenie rzeczowe projektu nastąpiło 30.03.2015 r. o rozliczenie
finansowe 30.04.2015 r.
Całkowita wartość Projektu wynosi: 8 677 031,86 zł
Wydatki kwalifikowane Projektu
wynoszą: 6 951 760,11 zł
Dofinansowanie z RPO WP: 4 558
269,10 zł, tj. 65,57% kwoty wydatków.
W ramach w/w projektu:
a) wybudowano nową sieć wodociągową o długości - 2,38 km,
b) zmodernizowano sieć wodociągową o długości - 5,80 km,
c) zmodernizowano stację uzdat-
» 25 lat Samorządu Gminnego
niania wody zaopatrującej Miasto
i Gminę Nowa Dęba w wodę zdatną
do spożycia.
d) wybudowano Hydrofornię wody
„Za Aresztem” w Chmielowie;
2014 r. - Zarząd Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie
podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - Instytucją Wdrażającą I oś priorytetową
PO IiŚ - umowę o dofinansowanie,
w ramach działania 1.1 Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach
powyżej 15 tys. RLM, Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, projektu pn.
„Dokumentacja modernizacji kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy
oczyszczalni ścieków w Nowej Dębie”.
Zadanie w 85% dofinansowane zostało z UE. Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2015 r.
W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja techniczna
modernizacji kanalizacji sanitarnej
oraz rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Nowej Dębie. Szczegółowy zakres projektu obejmuje wykonanie:
- aktualizacji inwentaryzacji geodezyjnej przedwojennego odcinka
kanalizacji sanitarnej,
- dokumentacji technicznej modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej,
- dokumentacji technicznej (w tym
dokumentacji
budowlano-wykonawczej) rozbudowy i modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
Komunalnych.
Opracowana dokumentacja zostanie
wykorzystana do realizacji zadania
inwestycyjnego „Modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa
Stacja Uzdatniania Wody
i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Nowej Dębie”.
Na przestrzeni omawianego okresu w skład Zarządu Spółki wchodzili:
Marian Lis, Tadeusz Plaskota, Stanisław Mokrzycki, Marek Pabian, Jakub Sudoł, Antoni Kapusta.
W całym okresie sprawozdawczym Spółka inwestowała w budowę
sieci wod.-kan. i w zakup środków
trwałych, m.in.:
a) wodociąg Tarnowska Wola - Rozalin z przejściem pod torem
b) wodociąg w Chmielowie - do wytwórni mas bitumicznych
c) sieć ciepłownicza do SOK i budynków ul. Jana Pawła II nr 20 i nr 22
d) modernizacja sieci wodociągowej
w centrum miasta
e) budowa przepompowni ścieków
przy ul. Długiej
f) budowa dwóch studni głębinowego
ujęcia wody S-IIIA i S-1Tr
g) budowa kanalizacji sanitarnej przy
ul. Borowej
h) modernizacja hydroforni wody
przy ul. Strzelniczej
i) budowa sieci wodociągowej przy ul
Tetmajera i ul. Niżańskiej
j) budowa sieci wodociągowej wzdłuż
ul. Leśnej
k) modernizacja budynku socjalno-technicznego oczyszczalni ścieków
l) termomodernizacja budynku transportu PGKiM, etap I
Zakupy inwestycyjne Spółki: zamiatarka chodnikowa HAKO; koparko-ładowarka Catepillar; zgrzewarki do rur PE; małogabarytowy
samochód komunalny z posypywarką
i osprzętem MULTICAR oraz przy
udziale środków UE beczkę asenizacyjną pojazd specjalny WUKO.
Antoni Kapusta
PGKiM Sp. z o.o. Nowa Dęba
» 25 lat Samorządu Gminnego
NASZE SPRAWY nr 80 17
CZWARTA KADENCJA
SAMORZĄDU GMINNEGO 2002-2006
Wybory do Rady Miejskiej w Nowej Dębie IV kadencji odbyły się 27 października 2002 r. w 8 okręgach wyborczych. Po raz pierwszy w historii odbyły się bezpośrednie wybory Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
(w latach 1990-1998 burmistrz był wybierany przez Radę Miejską).
Liczba wybieranych radnych zmniejszyła się z 24 do 15. O 15 mandatów ubiegało się 93 kandydatów zgłoszonych przez 20 komitetów wyborczych. O stanowisko burmistrza ubiegało się 6 kandydatów. Pierwsza tura głosowania nie przyniosła rozstrzygnięcia. W ponownym głosowaniu 10 listopada 2002 r. zwyciężył Józef Czekalski.
18 nr 80 NASZE SPRAWY
» 25 lat Samorządu Gminnego
INWESTYCJE GMINNE W LATACH 2002-2006
Samorząd wszedł w nowe uregulowania prawne w wyniku bezpośredniego wyboru burmistrza, co wymogło wypracowanie nowej
formy współpracy z Radą Miejską. Do największych zadań należy budowa ciepłowni miejskiej na biomasę oraz rozpoczęcie budowy
basenu krytego.
NIERUCHOMOŚCI
MELIORACJE
Sosnowa
• Remont elewacji budynków nr 1, 2 i 5 przy - budowa oświetlenia przy ul. Podleśnej i Cmen• Odmulenie zbiornika nad Zalewem
ul. Broniewskiego
tarnej
• Odwodnienie ul. Podgórze i Tetmajera
PLANY PRZESTRZENNE, DOKUCHODNIKI
ZAOPATRZENIE W WODĘ
• Budowa chodników:
• Budowa magistrali wodociągowej Alfredów- MENTY PROGRAMOWE
• Opracowanie planów zagospodarowanie dla - przy ul. Bieszczadzkiej
ka - Jadachy
osiedla domów jednorodzinnych w Cyga- - przy ul. Kwiatkowskiego
nach, przy ul. Podleśnej w os. Poręby Dębskie - przy ul. ks. H. Łagockiego
• Opracowanie Strategii Zrównoważonego • Remont „plant”
Rozwoju Gminy Nowa Dęba
KULTURA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE • Zakończenie budowy Centrum Kultury LaI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
sowiackiej w Cyganach
• Pozyskanie samochodu bojowego dla OSP
SPORT, REKREACJA
Cygany, OSP Alfredówka, OSP Jadachy
• Budowa sali gimnastycznej w Jadachach
Kotłownia miejska na biomasę • Budowa garażu przy remizie OSP Alfredów- • Budowa trybun na stadionie SOSiR
ka
• I etap budowy krytej pływalni
OŚWIATA
ENERGETYKA
• Budowa boiska w Ogródku Jordanowskim
• Zakup autobusu szkolnego GIMBUS
• Budowa kotłowni miejskiej na biomasę
wraz z placem zabaw
• Budowa parkingu przy szkole w os. Dęba
DROGI
• Zakończenie budowy hali sportowej przy LO
• Zmiana systemu ogrzewania na gazowe przy
• Budowa i modernizacja dróg:
i G1
SP Rozalin
- Al. Zwycięstwa, cz. Szkolnej, Korczaka, cz.
• Budowa boiska asfaltowego przy szkole w os.
POMOC SPOŁECZNA
Leśnej
Dęba
- Nadole, cz. Zarzecza, Tetmajera, cz. Kiliń- • Remont budynku przy ul. Reja 3 pod siedzibę • Remont strzelnicy LOK.
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Sposkiego, Orkana, ks. P. Skargi; Podgórze w os.
łecznej
Dęba
GOSPODARKA ŚCIEKOWA, GO- Strzelnicza, Strażacka, Smugowa, PszczelarSPODARKA ODPADAMI
ska, Cegielniana w os. Poręby Dębskie
• Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej
- Kolnica i Szeroka Ulica w Chmielowie
w Chmielowie
- droga strefowa Cygany - Jadachy
• Budowa kanalizacji przy ul. Korczaka,
- Mała Ulica w Cyganach
Strzelniczej, Bieszczadzkiej, Zawiszy
- Szkolna i Sztymber w Tarnowskiej Woli
OŚWIETLENIE ULIC
- cz. Bardo w Rozalinie
• Budowa ronda (przez GDDKiA, gmina prze- • Dobudowa oświetlenia ulicznego:
Hala sportowa przy ZS 1 w Nowej Dębie
- ul. Majdańska, ul. Kwiatkowskiego, Zarzecze,
kazała grunty)
JUBILEUSZ 15-LECIA POWSTANIA SAMORZĄDU GMINNEGO - 2005
ROK ORAZ 45-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH - 2006 ROK
• Uchwałą Nr XXXIX/272/05 Rady Miejskiej
w Nowej Dębie z 18 maja 2005 r. w sprawie
nadania medalu
„Za zasługi dla Gminy Nowa Dęba”,
z okazji jubileuszu 15 - lecia powstania samorządu gminnego postanowiono nadać medal
następującym osobom, które swój czas, wysiłek, kierowały na rozwiązywanie lokalnych
problemów, które pobudzały inicjatywę społeczną, angażowały siebie i innych do pracy
nie tylko w strukturach samorządu , ale także
w działaniach pozarządowych:
- Adam Bunio - trener badmintona MKS
STAL Nowa Dęba
- Janusz Biliński - właściciel Firmy „Biliński”, wytwórni ozdób choinkowych
- Andrzej Chejzdral - prezes Nowodębskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, radny obecnej
kadencji, przewodniczący Rady Miejskiej
- Zdzisław Chmielowiec - członek Zarządu Osiedla Poręby Dębskie i Społecznego
Komitetu Budowy Kanalizacji w Porębach
Dębskich
- Józef Czekalski - burmistrz miasta i gminy obecnej kadencji
- Danuta Hałoń - naczelna pielęgniarka
SPZZOZ w Nowej Dębie
- Władysław Karaś - były prezes Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A. w Warszawie
- Jan Kopeć - prezes OSP w Porębach Dębskich
- Elżbieta Kozłowska - dyrektor Zespołu
Szkół Nr 1 w Nowej Dębie
- Ks. Józef Rogowski - proboszcz parafii
rzymskokatolickiej w Chmielowie
- Marian Rzeszutek - kierownik Administracji Osiedla w Nowej Dębie TSM
- Jan Serafin - dyrektor Zespołu Szkół
w Cyganach
- Maria Serafiniuk - emerytowany lekarz
medycyny
- Stanisław Skimina - radny Rady Miejskiej
- Grzegorz Sudoł - olimpijczyk w chodzie
sportowym w Atenach,
- Adam Szurgociński - prezes Zarządu Rejonowego LOK w Nowej Dębie
» 25 lat Samorządu Gminnego
NASZE SPRAWY nr 80 19
- Piotr Szypuła - wiceprezes MKS STAL
i Komitetu Miast Bliźniaczych Nowa Dęba Fermoy - Ploemeur
- Janusz Tebin - członek koła Nr 12 w Nowej Dębie Polskiego Związku Wędkarskiego
- Zdzisław Trzeciak - emerytowany policjant
- Stanisław Wójcik - prezes Zarządu Zakładów Metalowych DEZAMET S.A.
- Julian Zięba - członek Zarządu i trener
sekcji lekkiej atletyki MKS STAL Nowa Dęba
„Dezamet”
- Tadeusz Urbanik - długoletni pracownik
ZM „Dezamet”
- Kazimierz Wąsik - nauczyciel, Prezes
Zarządu Oddziału ZNP
- Jerzy Zybaczyński - doktor nauk medycznych, ordynator Oddziału Dziecięcego
• Uchwałą Nr LV/383/06 Rady Miejskiej
w Nowej Dębie z 8 czerwca 2006 r. w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Nowej
Dęby” z okazji jubileuszu 45 - lecia nadania
praw miejskich Nowej Dębie postanowiono
nadać medal następującym osobom w uznaniu szczególnych zasług w działalności na
rzecz miasta Nowa Dęba:
- Wiesława Halina Barzycka - Dyrektor
SPZ ZOZ
- Zofia Boryńska - nauczyciel, dyrektor
Zespołu Szkół
- Mieczysław Michał Grudzień - lekarz,
wieloletni Ordynator Oddziału Ginekologiczno
- Położniczego Szpitala
- Jan Inglot - od 17 lat jest członkiem Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę w Nowej
Dębie
- Władysław Kopeć - długoletni pracownik Zakładów Metalowych „Dezamet” w Nowej Dębie, przez 7 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla
- Marian Lis - długoletni pracownik
PGKiM, Prezes Zarządu
- Zofia Marut - nauczyciel, pracowała
w Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli
oraz w szkole w osiedlu Dęba, gdzie pełniła
funkcję dyrektora
- Maria Mroczek - nauczyciel z długoletnim stażem, radna dwóch kadencji Rady Miejskiej
- Wiesław Kazimierz Ordon - w latach
1994-97 pełnił funkcję przewodniczącego
Rady Redakcyjnej pisma samorządowego „Nasze Sprawy”, a od 1997 r do 2006 r. funkcję redaktora naczelnego tego pisma
- Władysław Pająk - społecznik, Prezes
OSP w Jadachach
- Alicja Anna Suska - Dyrektor SOK
- Władysław Suska - pracownik ZM
W sprawie nadania medalu „Zasłużony
dla Nowej Dęby” z okazji jubileuszu 45 - lecia
nadania praw miejskich Nowej Dębie postanowiono nadać medal następującym instytucjom i firmom w uznaniu szczególnych zasług
w działalności na rzecz miasta Nowa Dęba:
- Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Dębie
- Miejski Klub Sportowy „Stal” Nowa Dęba
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej
Dębie
- Restauracja „Dębianka” - Zbigniew
i Krzysztof Tęcza
- Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Tarnobrzegu
- Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju
w Nowej Dębie
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I NIERUCHOMOŚCI
Dla miasta i gminy Nowa Dęba zostały
opracowane w 2002 roku studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowa
Dęba” przyjęte Uchwałą Nr XLVII/355/2002
Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 15
kwietnia 2002r. zmienione Uchwałą Rady
Miejskiej Nr II/5/2015 r. z dnia 30 grudnia
2014r ,
2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa
Dęba” przyjęte Uchwałą Nr XLVII/354/2002
Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 15
kwietnia 2002r. zmienione Uchwałą Rady
Miejskie w Nowej Dębie Nr XIV/111/2011
z dnia 23 listopada 2011r.
Studium to dokument kreujący politykę przestrzenną gminy mający charakter
aktu kierownictwa wewnętrznego. Nie jest
on podstawą do wydawania decyzji administracyjnych. Przeznaczenie terenów i sposób
ich zagospodarowania i zabudowy ustala się
w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
Obszar miasta i gminy Nowa Dęba posiada częściowe pokrycie planami zagospodarowania przestrzennego.
Obowiązujące miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego to:
1) III zmiana Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta
Nowa Dęba (Uchwała XXXIX/303/97 Rady
Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 24 kwietnia
1997r.)
2) IV zmiana Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowa Dęba (Uchwała XXXIX/304/97 Rady
Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 24 kwietnia
1997r.)
3) MPZP ul Leśnej w Nowej Dębie
(Uchwała LI/389/98 Rady Miejskiej w Nowej
Dębie z dnia 17.06.1998r.) zmiana nr 1 Uchwała Nr XIV/83/03 z 13 sierpnia 2003 r., zmiana
nr 2 Uchwała Nr XIV/84/03 z 13 sierpnia 2003
r.
4) MPZP terenu pomiędzy ulicami Podleśną i Strażacką w Nowej Dębie (Uchwała Nr
XXXII/227/04 Rady Miejskiej w Nowej Dębie
z dnia 30 grudnia 2004 r.)
5) MPZP terenu górniczego „Tarnobrzeg
II”Uchwała Nr III/12/98 Rady Miejskiej
w Nowej Dębie z 27 listopada 1998r. zmiana Uchwała XXXII/228/04 Rady Miejskiej
w Nowej Dębie z dnia 30 grudnia 2004 r.)
6) MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Cygany (Uchwała
Nr XXXVI/255/05 Rady Miejskiej w Nowej
Dębie z dnia 24 marca 2005 r.)
7) MPZP terenu Aresztu Śledczego
w Nisku, Oddział Zewnętrzny w Chmielowie
(Uchwała Nr XXXVI/256/05 Rady Miejskiej
w Nowej Dębie z dnia 24 marca 2005 r.)
8) MPZP terenu w Chmielowie (Uchwala
Nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 23 listopada 2011r.)
Podejmowanie uchwał o uchwaleniu planów, bądź ich zmianie, wypływały z potrzeb
inwestycyjnych gminy; były to zarówno
wnioski mieszkańców dotyczące zagospodarowania terenów pod budownictwo (ul. Strażacka i Podleśna), jak też i inwestorów, który
chcieli lokować na terenie naszej gminy przedsięwzięcia gospodarcze (Chmielów, tereny
TSSE). Obecnie trwają prace nad planami dla
terenów Os. Północ w Nowej Dębie i dawnych
terenów posiarkowych w Chmielowie
GOSPODARKA GRUNTAMI
Sprzedaż mieszkań komunalnych
W latach 1990 -2015 (I kwartał) sprzedano
879 lokali mieszkalnych. Sprzedaż następowała zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej,
która udzielała wysokich bonifikat - od 2008
r. 90% i 95%. Obecnie gmina dysponuje 1/3
dawnego zasobu komunalnego. Upodmiotowienie mieszkańców spowodowało powstanie
wspólnot mieszkaniowych, które podeszły
bardzo odpowiedzialnie do zarządzania zaso-
20 nr 80 NASZE SPRAWY
» 25 lat Samorządu Gminnego
bem, będącym w ich dyspozycji. Wiele z nich
podjęło prace modernizacyjne, remontowe,
które przynoszą efekty w ograniczaniu stałych
wydatków, poprawiają stan substancji liczącej
kilka dziesiątków lat. Większością dawnych
wspólnot komunalnych zarządza PGKiM.
Po 1990 roku Gmina Nowa Dęba nabywała grunty w drodze komunalizacji Skarbu Państwa, wykupu gruntów od osób prywatnych,
wywłaszczeń na cele publiczne oraz w drodze
zasiedzenia i darowizny. Samorząd dokonywał
też zbycia gruntów, głównie pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne: na os. Hubala,
przy ul. Strażackiej i Podleśnej - Poręby Dębskie; w Chmielowie w Sadzie, w Cyganach na
osiedlu obok stadionu. Zbyte zostały również
tereny przy ul. Szkolnej, Krasickiego i Mickiewicza, gdzie powstały prywatne budynki
wielorodzinne .
Chodnik w osiedlu Poręby Dębskie
Obecnie w zasobie nieruchomości gminy
Nowa Dęba znajduje się 1217 ha gruntów.
PIĄTA KADENCJA
SAMORZĄDU GMINNEGO 2006-2010
Wybory do Rady Miejskiej w Nowej Dębie V kadencji i wybory Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba odbyły się w dniu 12 listopada 2006 r.
O 15 mandatów ubiegało się 60 radnych, zgłoszonych przez 13 komitetów wyborczych, natomiast o stanowisko burmistrza ubiegało się 3 kandydatów. W pierwszej turze głosowania Wiesław Ordon został wybrany Burmistrzem Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Po śmierci Ś.P. Danuty Hałoń, 24 czerwca 2007 r. odbyły się wybory uzupełniające do rady w okręgu. O mandat radnego ubiegało się 4 kandydatów. Wybory wygrał Tomasz Zieliński. Kolejne wybory uzupełniające odbyły się po śmierci Ś.P. Jerzego Lubery. O 1 mandat ubiegało się 4
kandydatów. 12 lipca 2009 r. wybory wygrała Maria Mroczek.
» 25 lat Samorządu Gminnego
NASZE SPRAWY nr 80 21
INWESTYCJE GMINNE W LATACH 2006-2010
To czas napływu funduszy unijnych do gminnej kasy na realizację wielu przedsięwzięć, m.in. basenu czy kanalizacji na obszarach wiejskich. Z drugiej strony zaś mamy do czynienia ze wzrostem wydatków na zadania własne gminy, przy zmniejszających się nakładach państwa
na takie dziedziny jak oświata czy pomoc społeczna.
MELIORACJE
• Budowa rowu odwadniającego w os. Dęba
• Budowa rowu odwadniającego przy
ul. Hubala
• Modernizacja rzeki Stawidza (przy udziale powiatu i spółek wodnych)
• Wykonanie rowu odwadniającego na os.
za kościołem w Jadachach
ZAOPATRZENIE W WODĘ
• Budowa wodociągów na os. domów jednorodzinnych w Chmielowie i Cyganach
DROGI
• Budowa i modernizacja dróg:
- ul. Wczasowa, drogi wewnętrzne między
Jana Pawła II i Krasickiego
- Smugowa, Sucharskiego, Hubala, Borowa
(za torem), drogi wewnętrzne na os. Hubala i od Sikorskiego do Majdańskiej, Podleśna (z powiatem) w os. Poręby Dębskie
- Willowa, Zarzecze, cz. Kilińskiego, Sło-
Ulica Cygańska w Cyganach
neczna, Szpitalna, Boczna, Wojska Polskiego w os. Dęba
- Szubienice, Łąki w Tarnowskiej Woli
- Podlesie, Granica w Alfredówce
- cz. Bardo w Rozalinie
- Zakładowa, Przemysłowa, Zakanale, Na
Mogiły, dojazd do stacji PKP (z powiatem)
w Chmielowie
NIERUCHOMOŚCI
• Zwrot terenów os. Północ przez TSM (ka-
sacja TSM do Sądu Najwyższego)
• Sprzedaż gruntu pod budowę budynku
przy ul. Szkolnej
• Przebudowa dworca autobusowego i parkingu
• Budowa parkingów przy ul. Jana Pawła II,
Mickiewicza, Krasickiego (obok kościoła)
• Podjęcie uchwały o zbyciu mieszkań komunalnych za 10% wartości
PLANY PRZESTRZENNE, DOKUMENTY PROGRAMOWE
• Wznowienie prac na planem zagospodarowania os. Północ
• Opracowanie Planu Rewitalizacji Miasta
i Gminy Nowa Dęba
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
• Zakup karosowanego średniego wozu bojowego dla OSP Tarnowska Wola
• Zakup samochodu dla Straży Miejskiej
OŚWIATA
• Nieodpłatne przejęcie od powiatu połowy
obiektu szkolnego w os. Dęba, wykonanie
elewacji na budynku
• Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w szkole w os. Dęba
• Dokończenie wymiany okien w obiektach
szkolnych
OCHRONA ZDROWIA
• Zakup trzech defibrylatorów, respiratora
dla dzieci i 60 łóżek dla szpitala w Nowej
Dębie
GOSPODARKA ŚCIEKOWA, GOSPODARKA ODPADAMI
• Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Chmielowie
• Budowa kanalizacji w Cyganach i Jadachach
OŚWIETLENIE ULIC
• Budowa oświetlenia ulicznego:
- przy ul. Jana Pawła II, 1 Maja, I. Krasickie-
go i Mickiewicza
- przy drodze Na Staw w Jadachach
- na Zajęczym Ługu w Cyganach
- przy ul. Pszczelarskiej w os. Poręby Dębskie
CHODNIKI
• Budowa chodników:
- przy ul. Bieszczadzkiej, Leśnej, Mickiewicza, Kościuszki, Jana Pawła II
- w Jadachach
- budowa ciągów pieszo-jezdnych w Tarnowskiej Woli i Jadachach i przy ul. Bieszczadzkiej
Wiejskie Centrum Kultury w Chmielowie
KULTURA
• Modernizacja obiektów pod potrzeby kulturalne w Chmielowie i Rozalinie
• Wykonanie elewacji budynku CKL w Cyganach
• Rozpoczęcie przebudowy SOK w Nowej
Dębie
SPORT, REKREACJA
• Zakończenie budowy krytej pływalni;
• Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cyganach
• Budowa boiska ORLIK w Nowej Dębie
• Modernizacja płyt boisk sportowych LZS
w Jadachach, Tarnowskiej Woli i Chmielowie
JUBILEUSZ 20-LECIA POWSTANIA SAMORZĄDU
GMINNEGO - 2010 ROK
Zarządzeniem Nr 635/10 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 11 maja 2010 r.
z okazji 20-lecia powstania samorządu gminnego ustanowioną Statuetkę „KRYSZTAŁOWY
LIŚĆ DĘBU” przyznano następującym osobom:
1) Stefan Buś - rzemieślnik, przedsiębiorca, społecznik, inicjator budowy nowej szkoły
oraz rozbudowy przedszkola w osiedlu, zakupu
nowego samochodu pożarniczego, remontu remizy i osprzętowania straży
2) Marek Indyk - Dyrektora Oddziału
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu, wspierający procesy przemian gospodarczych i restrukturyzacyjnych na terenie TSSE,
3) Władysław Karaś - twórca i realizator
idei utworzenia od podstaw na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Podstrefa Nowa Dęba nowoczesnej wytwórni
leków SANFARM Sp. z o.o.
4) Stanisław Wójcik - były Prezes Zarządu Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A.
w Nowej Dębie, zaangażowany w rozwój TSSE
Podstrefa Nowa Dęba.
22 nr 80 NASZE SPRAWY
» 25 lat Samorządu Gminnego
OŚWIATA W LATACH 1990-2015
Samorząd Gminy Nowa Dęba w kilka miesięcy po rozpoczęciu działalności
podjął uchwałę zmieniającą Statut Miasta i Gminy, przejmując do prowadzenia
przez gminę przedszkoli i żłobka:
• Przedszkole Nr 1 w Nowej Dębie,
• Przedszkole Nr 2 w Nowej Dębie - zlikwidowane z dniem 1 września 1991r.,
• Przedszkole Nr 3 w Nowej Dębie - zlikwidowane z dniem 1 września 1993r.,
• Przedszkole Nr 4 w Nowej Dębie - we-
• Szkoła Podstawowa Nr 2 im. H. Sienkiewicza w Nowej Dębie,
• Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bronisława Zybury w Nowej Dębie - od 1
września 2005r. szkoła weszła w skład
Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie, wraz z Przedszkolem Nr 4
i Gimnazjum Nr 2,
• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św.
Jadwigi Królowej w Alfredówce,
• Szkoła Podstawowa w Rozalinie,
w skład nowo utworzonego Zespołu
Placówek Oświatowych w Nowej Dębie, obok Przedszkola Nr 4 i Szkoły
Podstawowej Nr 3,
• Gimnazjum im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Jadachach - z dniem
1 września 2003r. weszło w skład utworzonego Zespołu Szkół w Jadachach
wraz ze Szkołą Podstawową,
• Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cyganach - zostało wygaszone z dniem 31
sierpnia 2014r.
W ramach wyrównywania szans
edukacyjnych, zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej Gmina Nowa Dęba utworzyła w 2012r. na terenie sześciu sołectw
- Zespoły Wychowania Przedszkolnego:
• Zespół Wychowania Przedszkolnego
w Alfredówce,
• Zespół Wychowania Przedszkolnego
w Rozalinie,
• Zespół Wychowania Przedszkolnego
w Tarnowskiej Woli,
• Zespół Wychowania Przedszkolnego
w Chmielowie,
• Zespół Wychowania Przedszkolnego
w Jadachach,
• Zespół Wychowania Przedszkolnego
w Cyganach.
Żłobek miejski w Nowej Dębie ruszył 1 września 2014 r.
szło w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie z dniem 1 września 2005r.,
• Przedszkole Nr 5 w Nowej Dębie - od
1 września 2001r. przedszkole i Żłobek
Miejski połączono w Zespół Placówek,
natomiast od 1 września 2007r. działa
jako samodzielne przedszkole,
• Przedszkole Nr 6 w Nowej Dębie - zlikwidowane od 1 września 1993r.,
• Żłobek Miejski - od 1993r. żłobek przekształcono w Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą Żłobek Miejski w Nowej
Dębie. W 2007r. rozwiązano Zespół
Placówek, a Żłobek Miejski włączono
w struktury P5. Utworzono go ponownie z dniem 1 września 2014r.
Natomiast na podstawie uchwały
w sprawie utworzenia zakładów budżetowych gmina przejęła prowadzenie szkół
podstawowych w 1995 r., jeszcze przed
ustawowym terminem:
• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowej
Dębie - zlikwidowana została z dniem
1 września 1999r.
• Szkoła Podstawowa im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w Tarnowskiej
Woli,
• Szkoła Podstawowa im. Fabiana Dury
w Chmielowie - szkoła weszła w skład
utworzonego z dniem 1 września 2005r.
Zespołu Szkół w Chmielowie wraz
z Gimnazjum,
• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Cyganach - szkoła weszła w skład
utworzonego z dniem 1 września 2003
r. Zespołu Szkół w Cyganach wraz
z Gimnazjum. Z dniem 31 sierpnia
2014r. rozwiązano zespół szkół i zlikwidowano gimnazjum, natomiast szkoła
podstawowa stała się samodzielną jednostką,
• Szkoła Podstawowa im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Jadachach
- z dniem 1 września 2003 r. weszła
w skład Zespołu szkół w Jadachach
wraz z Gimnazjum.
• Gimnazjum Nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Dębie,
• Gimnazjum Nr 2 im. Bronisława Zybury w Nowej Dębie - w 2005 r. weszło
Dodać należy, że od 2008 r. zespoły
te prowadzone były w ramach środków
unijnych.
Ustalenie sieci Zespołów Wychowania
Przedszkolnego miało na celu uzupełnienie sieci przedszkolnej gminy oraz zwiększenie uczestnictwa dzieci z terenów
wiejskich gminy w wychowaniu przedszkolnym.
Gmina Nowa Dęba jest organem prowadzącym dla placówek oświatowych,
w których uczniowie spełniają obowiązek
szkolny. W latach szkolnych 1995-1999
uczniowie spełniali obowiązek szkolny
w 8-klasowych szkołach podstawowych,
a w związku z przeprowadzoną reformą
oświaty, od 1 września 1999r. w 6-klasowych szkołach podstawowych i 3-klasowych gimnazjach.
Dla porównania liczba uczniów
w szkołach:
- w 1995r. - ok. 2930 uczniów (szkoły
podstawowe i „0”),
- obecnie - 1552 uczniów (903 uczniów szkoły podstawowe, 453 uczniów - gimnazja, 196 uczniów - „0”).
Renata Bal, dyrektor BOJS
» 25 lat Samorządu Gminnego
NASZE SPRAWY nr 80 23
SZÓSTA KADENCJA
SAMORZĄDU GMINNEGO 2010-2014
Wybory do Rady Miejskiej w Nowej Dębie VI kadencji i wybory Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba odbyły się
21 listopada 2010 r. O 15 mandatów ubiegało się 42 radnych, zgłoszonych przez 13 komitetów wyborczych, natomiast o stanowisko burmistrza ubiegał się 1 kandydat, dotychczasowy burmistrz Wiesław Ordon. W pierwszej
turze głosowania Wiesław Ordon został wybrany Burmistrzem Miasta i Gminy Nowa Dęba
24 nr 80 NASZE SPRAWY
» 25 lat Samorządu Gminnego
ZASŁUŻENI DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
• Uchwałami Nr XIV/124 - 131/2011
Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 23
listopada 2011 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta
i Gminy Nowa Dęba”, z okazji jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich postanowiono nadać tytuły
oraz Statuetkę „KRYSZTAŁOWY
LIŚĆ DĘBU” następującym osobom, które swoją działalnością zawodową i społeczną zasłużyły się
miastu i gminie przyczyniając się
do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć:
1) Romuald Gondek - wychowawca,
pedagog i nauczyciel wielu pokoleń
młodzieży, długoletni badacz języka ludowego okolic Nowej Dęby,
autor Słownika Gwary Lasowiackiej,
2) Bogdan Gunia - działacz społeczny i sportowy, współzałożyciel „Nowodębskiego Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego” oraz Społecznego Komitetu Pomocy Szpitalowi w Nowej Dębie,
3) Weronika Jachyra - w latach okupacji niemieckiej członkini Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej
pod pseudonimem „Pokrzywka”,
członkini Światowego Związku
Żołnierzy AK, strażniczka pamięci
o przedwojennej i wojennej historii
Dęby,
4) Antoni Malcharek - długoletni
nauczyciel oraz wychowawca dzieci
i młodzieży, twórca sekcji i propagator badmintona w Nowej Dębie,
5) Leszek Mirowski - organizator
działań na rzecz ludzi starszych,
chorych i potrzebujących pomocy,
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
6) Stanisław Mityk - artysta, plastyk,
grafik, malarz, wieloletni nauczyciel i wychowawca dzieci i młodzieży, projektant pomnika upamiętniającego 70 rocznicę bombardowania
Chmielowa,
7) Kazimierz Szczur - długoletni
społecznik, Prezes Nowodębskiego
Koła Diabetyków,
8) Tadeusz Górecki (pośmiertnie) założyciel, fundator i Komendant
Honorowej Straży Wielkanocnej,
wychowawca młodzieży stowarzyszonej w Ochotniczej Straży Pożarnej, społecznik oraz historyk regionalista,
9) Jerzy Lubera (pośmiertnie) - założyciel Bractwa Rycerskiego Miasta Nowa Dęba oraz Towarzystwa
Kultury Powszechnej RATUSZ,
społecznik, pedagog, wychowawca
młodzieży.
• Uchwałami Nr XXXII/293-295/2013
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie
nadania tytułu „Zasłużony dla Mia-
sta i Gminy Nowa Dęba” z okazji
60-lecia powstania Miejskiego Klubu Sportowego STAL Nowa Dęba
postanowiono nadać tytuły oraz
statuetkę „KRYSZTAŁOWY LIŚĆ
DĘBU” następującym osobom:
1) Wojciech Krzeszewski - wychowanek klubu, długoletni zawodnik sekcji piłki nożnej, instruktor
i trener, działacz sportowy i sędzia
piłkarski, animator sportu,
2) Czesław Krystel - zawodnik
sekcji piłki siatkowej w latach 50 tych, pierwszy instruktor i trener siatkówki męskiej, długoletni działacz
klubu i jego wiceprezes,
3) Konrad Samisz - znakomity
piłkarz wielu klubów na terenie kraju, zawodnik klubu w latach 50, 60
i 70 - tych, a następnie trener i wychowawca wielu pokoleń piłkarzy, były
uczestnik bitwy pod Monte Casino,
Ankoną i Bolonią.
• Uchwałą Nr XLII/392/2014 Rady
Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30
kwietnia 2014 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, z okazji
15-lecia działalności artystycznej
postanowiono nadać tytuł i Statuetkę „KRYSZTAŁOWY LIŚĆ
DĘBU” Zespołowi Pieśni i Tańca „Dębianie” działającemu przy
Samorządowym Ośrodku Kultury
w Nowej Dębie.
20 LAT STRAŻY MIEJSKIEJ
Straż Miejska w Nowej Dębie została utworzona na podstawie przepisów
ustawy o Policji z 1990 r. oraz Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie Nr
XXXIII/239/92 z dnia 20 listopada 1992
r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej Miasta Nowa Dęba.
Logo Straży Miejskiej
Początkowo status prawny straży
miejskiej uregulowany był w sposób
dość ogólny w ustawie o Policji. Obowiązujące wówczas przepisy stwarzały
jednostkom samorządu terytorialnego
możliwość powoływania straży w pełni
finansowanych z budżetu gminy, które
miały wykonywać przede wszystkim
czynności
administracyjno-porządkowe, a w minimalnym tylko zakresie
policyjne. Stało się to w wyniku zmian
ustrojowych w 1989 r w wyniku których
powołano samorządy terytorialne, i kiedy to w 1990 r. ustawodawca nałożył na
samorząd gminny obowiązek zapewnienia ładu i porządku publicznego.
1 maja 1994 r zatrudniono Komendanta straży miejskiej w Nowej Dębie,
którym został Adam Szurgociński. To
on stworzył tę formację od podstaw.
W czerwcu 1994 r zatrudniono dwóch
pierwszych strażników, a w następnym
roku kolejnego. W kolejnych latach ponownie powiększono skład osobowy
straży miejskiej do pięciu strażników.
Przez wiele kolejnych lat straż miejska
w Nowej Dębie funkcjonowała w takim
składzie osobowym. W wyniku stale
rosnącej liczby zgłoszeń interwencji
NASZE SPRAWY nr 80 25
» 25 lat Samorządu Gminnego
w sprawie naruszania ładu i porządku
publicznego w roku 2008 ponownie
zwiększono skład osobowy straży miejskiej o kolejnego strażnika - kobietę.
talog środków przymusu bezpośredniego, które mogły być użyte przez strażników podczas wykonywania czynności
służbowych.
Ponieważ straże miejskie zaczęły
spełniać swoją funkcję, w 1995 r Sejm
znowelizował ustawę o Policji w szczególności w zakresie regulacji dotyczących straży miejskich. Umożliwiła ona
tworzenie straży w gminach nie mających statusu miasta oraz powoływanie wspólnych straży w sąsiadujących
ze sobą gminach. Ponadto strażnikom
nadano uprawnienia procesowe w postępowaniu w sprawach o wykroczenia
i przyznano im ochronę prawną przysługującą funkcjonariuszom publicznym.
Strażnicy zostali uznani za pracowników samorządowych, sprecyzowano
kompetencje straży oraz stworzono ka-
Do bardziej radykalnych zmian doszło w dniu 1 stycznia 1998 r. kiedy to
weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. o strażach gminnych. Zawierała
ona normy dotyczące organizacji, zadań i zakresu uprawnień straży a także
ustalała uprawnienia i obowiązki strażników. Ustawa ta w sposób kompleksowy uregulowała funkcjonowanie dobrze
i sprawnie działających już straży oraz
spowodowała, że zaczęły się one dynamicznie rozwijać. Spełniło się tym
samym wcześniejsze założenie, że straż
ma być organem porządkowym, który
odciąży Policję od spraw, które w zasadzie niewiele miały wspólnego z jej
zadaniami.
Praca jaką wykonują strażnicy miejscy świadczy o niemałej roli, jaką straż
odgrywa w systemie utrzymania porządku publicznego na terenie miasta
i gminy Nowa Dęba. Z roku na rok do
straży miejskiej wpływa coraz więcej
zgłoszeń w sprawach zakłócania ładu,
spokoju i porządku publicznego, co jednoznacznie świadczy o tym, iż jest ona
niezbędnym elementem prawidłowego
funkcjonowania gminy.
Działania SM obejmują również zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
narkomanii.
Mieczysław Nalepa, komendant SM
MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
Pierwsze wybory do Młodzieżowej
Rady Miejskiej zostały przeprowadzone
w szkołach na terenie gminy Nowa Dęba
19 lutego 2015 r. W ich wyniku wybranych
zostało wg statutu 15 przedstawicieli młodzieży, którzy jako rada są samorządowym organem konsultacyjnym młodzieży
Miasta i Gminy Nowa Dęba, działającym
na rzecz wspierania i upowszechniania
idei samorządowej wśród mieszkańców,
a zwłaszcza wśród młodzieży.
Do zadań Młodzieżowej Rady Miejskiej należy przede wszystkim zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie
podejmowania decyzji, które bezpośrednio ich dotyczą, a także reprezentowanie
interesów młodzieży wobec instytucji
samorządowych oraz pozarządowych. To
także działania o charakterze społecznym,
edukacyjnym, kulturalnym, sportowym,
rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym dotyczące młodzieży w naszej
Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej:
- Wit Przemysław - przewodniczący
(ZS nr 1 w Nowej Dębie)
- Pustochin Przemysław - wiceprzewodniczący
(ZS nr 2 w Nowej Dębie)
- Horodeńska Maria - sekretarz
(ZS nr 1 w Nowej Dębie)
- Suska Kamil
(Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie)
- Tomczyk Hubert
(Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie)
- Kubicki Paweł
(Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie)
- Kotulski Damian
(Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie)
- Karaban Łukasz
(Gimnazjum nr 2 w Nowej Dębie)
Młodzieżowa Rada Miejska
gminie oraz nawiązywanie współpracy
z samorządowymi organizacjami młodzieżowymi innych miast.
- Zbyrad Barbara
(Gimnazjum nr 2 w Nowej Dębie)
- Dobrowolski Damian
(Gimnazjum nr 2 w Nowej Dębie)
- Rębisz Anastazja
(Gimnazjum w Chmielowie)
- Stelmach Mikołaj
(Gimnazjum w Chmielowie)
- Rożek Dominika
(Gimnazjum w Jadachach)
- Wołoszyn Jakub
(ZS nr 1 w Nowej Dębie)
- Kwaśnik Karol
(ZS nr 2 w Nowej Dębie)
26 nr 80 NASZE SPRAWY
» 25 lat Samorządu Gminnego
SIÓDMA KADENCJA
SAMORZĄDU GMINNEGO 2014-2018
Wybory do Rady Miejskiej w Nowej Dębie VII kadencji i wybory Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
odbyły się 16 listopada 2014 r. O 15 mandatów ubiegało się 58 radnych, zgłoszonych przez 12 komitetów wyborczych, natomiast o stanowisko burmistrza ubiegało się 3 kandydatów. W pierwszej turze głosowania Wiesław
Ordon, dotychczasowy burmistrz V i VI kadencji został wybrany Burmistrzem Miasta i Gminy Nowa Dęba.
» 25 lat Samorządu Gminnego
NASZE SPRAWY nr 80 27
SPRAWY KOMUNALNE I SPOŁECZNE
DROGI DOJAZDOWE DO
GRUNTÓW ROLNYCH 2010-2014
Od wielu już lat gmina korzysta ze
wsparcia jakiego udziela Urząd Marszałkowski w Rzeszowie na modernizację dróg dojazdowych do gruntów
rolnych. Wysokość tej dotacji sięga
80%, dzięki czemu poprawia się jakość i stan dróg poddanych modernizacji.
Od 2010 r. rozpoczęły się prace na
drodze pomiędzy Rozalinem a Tarnowską Wolą (wiodącej od Sztymberka w Tarnowskiej Woli w stronę Barda w Rozalinie). Wykonano łącznie
1750 mb drogi, biegnącej w bardzo
trudnym terenie miejscami bagnistym. Tym samym ułatwiono dostęp
rolników do pól i skomunikowanie
Barda z Tarnowską Wolą.
Podobne rozwiązanie zastosowano pomiędzy Cyganami i Jadachami,
modernizując drogę o długości 1800
mb, która biegnie od końca Małej
Uliczki do Hermanówki. Modernizowano także drogę dojazdową do pól
w Alfredówce, pomiędzy leśniczówką a Granicą, na długości 380 mb.
Uzyskano dofinansowanie na te cele
w wysokości ponad 200 tys. zł, przy
wkładzie własnym 61,5 tys. zł.
PRACE REMONTOWE NA
DROGACH I CHODNIKACH
ROK 2010-2014
Gmina podejmowała się również
poprawy stanu pozostałych dróg
w osiedlach i sołectwach, przeznaczając na ten cel 4611 ton kamienia,
200 m³ pospółki, 2260 t gruzu skru-
szonego. Dzięki temu poprawiono
te drogi wśród zabudowań, które
jeszcze nie miały nawierzchni bitumicznej, a także dojazdowe do pól.
Do prac wykorzystano równiarkę
i walec. Wartość prac w tym czasie
na tych drogach wyniosła blisko 400
tys. zł. Niektóre z dróg poddane były
gruntownej renowacji, jak choćby
część drogi Kolejka (750 mb) droga
w Sadzie (240 mb) - w Chmielowie,
droga od Podlesia do Głodyńca - Alfredówka (400 mb).
CHODNIKI,
PARKINGI,
OBIEKTY 2010-2014
Gmina w kolejnej kadencji realizowała przedsięwzięcia poprawiające
dostęp do miejsc postojowych oraz
budowała chodniki, ułatwiające poruszanie się po Nowej Dębie.
W porozumieniu z Tarnobrzeską
Spółdzielnią Mieszkaniową, która
udostępniła grunt, wykonany został
„zielony” parking wzdłuż Bystrzyka,
który rozwiązał problemy z parkowaniem pojazdów mieszkańców zasobów TSM, wspólnot mieszkaniowych
i komunalnych. Wartość tego zadania
wyniosła 150 tys. zł.
Jeśli chodzi o chodniki zrealizowano końcowy odcinek chodnika
przy ul. Konopnickiej, odremontowano chodnik przy ul. Szkolnej,
wykonano chodnik do stacji PKP
w Jadachach, zmodernizowano chodnik przy ul. Krasickiego 3. Nowy
chodnik łączący Os. Poręby Dębskie
z centrum miasta został wykonany
pomiędzy ul. Leśną a Sikorskiego -
Winda do budynku przy ul. Jana Pawła II 4
przy ul. Mickiewicza, wykonaliśmy
nowy chodnik przy bloku Kościuszki 7, 1 Maja 1. Łączna wartość prac
przy tych chodnikach wyniosła 190
tys. zł. W ciągu ostatnich lat modernizowany był ciąg pieszo-jezdny na
ul. Broniewskiego i w tym roku prace
zostaną zakończone, poprawialiśmy
również chodniki wzdłuż budynków
przy tym osiedlu położonych. Dzięki
temu osiedle będzie posiadało dobre
skomunikowanie z resztą miasta - na
te cel wydatkowaliśmy 255 tys. zł
Ważnym dla mieszkańców przedsięwzięciem byłą budowa windy do
przychodni pedagogiczno-psychologicznej przy ul. Jana Pawła II 4,
z której korzystają także pacjenci
przychodni zdrowia. Zadanie to było
realizowane wraz z Powiatem Tarnobrzeskim, który na ten cel pozyskał
środki z PFRON. Do tego budynku,
a konkretnie do przychodni dziecięcej wykonaliśmy nowe schody. Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła
290 tys. zł
AZBEST
W latach 2011- 2014 Gmina przy
udziale środków WFOŚiGW w Rzeszowie oraz NFOŚiGW finansowała
demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzący z pokryć dachowych i elewacji
budynków na terenie Miasta i Gminy
Nowa Dęba. Łącznie z terenu miasta
i gminy odebrano 222 t wyrobów zawierających azbest z 104 budynków
za kwotę 81 tys. zł, w tym dotacja
wyniosła 66 tys. zł.
Chodnik przy ulicy Mickiewicza - łącznik ulicy Leśnej i Sikorskiego
28 nr 80 NASZE SPRAWY
W latach 2011- 2014 Gmina udzieliła
dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla ośmiu
gospodarstw domowych w wysokości
20 tys. zł.
Odpady komunalne
Z dniem 1 lipca 2013r. zaczął funkcjonować nowy system gospodarki
odpadami komunalnymi, ukierunkowany na ograniczenie masy odpadów
komunalnych kierowanych do składowania poprzez zachęcenie mieszkańców do segregowania odpadów
komunalnych. Największą zmianą
było przejęcie przez Gminę obowiązków w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi, poprzez podmiot wyłoniony w drodze przetargu. System
stał się jednolity i objął wszystkie nieruchomości położone na terenie całej
Gminy. W ramach nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości wyposażeni zostali w pojemniki i worki na odpady komunalne. Na terenie
należącym do PGKiM przy ul. Leśnej
1, zlokalizowany został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkaniec może
przekazać nieodpłatnie selektywnie
zebrane odpady komunalne z terenu
gminy Nowa Dęba, m. in. sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, świetlówki, opony,
zużyte oleje, farby rozpuszczalniki,
» 25 lat Samorządu Gminnego
akumulatory i baterie, przeterminowane leki. Od początku funkcjono-
kę Roku. Udział w konkursie brały
cztery Rodzinne Ogrody Działkowe;
Konkurs Wzorowa działka - edycja 2014
wania systemu Gmina wywiązuje się
z ustawowego obowiązku osiągnięcia
odpowiednich wskaźników zbiórki
odpadów segregowanych, ograniczając tym samym ilości odpadów
zmieszanych. Przed zmianą systemu
w 2012r. z terenu Gminy odebrano
192,20 Mg segregowanych odpadów
komunalnych. W 2013r. ilość ta wzrosła do 925,31 Mg.
Konkurs „Wzorowa Działka”
i edukacja ekologiczna rolników
W latach 2011-14 organizowany był konkurs na Wzorową Dział-
„Rekreacja”, ”Relaks”, „Metalowiec”,
„Nad Bystrzykiem”. Łącznie wzięło
udział 103-ech działkowców. Zwycięzcom podczas podsumowania konkursu wręczano nagrody. W 2014r.
była to już 7 edycja konkursu.
W latach 2011-2014 w miesiącu czerwcu każdego roku w ramach
edukacji ekologicznej rolników organizowane były wyjazdy na „Dni
Otwartych Drzwi Podkarpackiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego”
w Boguchwale, z którego korzystali
rolnicy z terenu gminy Nowa Dęba.
GOSPODARKA W 25-LECIU
Podstawą rozwoju Gminy Nowa
Dęba jest jej gospodarka, oparta przede wszystkim na przemyśle.
Gmina nasza stoi obecnie mocno na
dwóch gospodarczych nogach: Nowej Dębie i Chmielowie. Znajdujące
Drogi wewnątrz nowodębskiej strefy
się w tych miejscowościach podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan
skupiają firmy, które dają miejsca
pracy i stanowią podstawę dochodów
własnych gminy. Ale minione 25 lat
niosły wiele zmian w tej dziedzinie.
Nowa Dęba. Przez kilkadziesiąt
lat życie gospodarcze miasta oparte
było o Zakłady Metalowe DEZAMET,
które w okresie największej prosperity zatrudniały ok. 5 tys. osób. W połowie lat 90-tych doszło do gospodarczego tąpnięcia, spowodowanego
zmniejszeniem zamówień produkcji
zbrojeniowej (podstawowej działalności firmy) oraz cywilnej (żelazka,
silniki, rurki grzewcze). Doszło do
restrukturyzacji zakładu, z których
wydzielono firmy produkujące żelazka i sprzęt AGD – Dezal, elementy
» 25 lat Samorządu Gminnego
grzewcze – WREG Unidez, silniki – Bernard Moteurs Poland. Później wydzielono Zakład Czynników
Energetycznych,
który
zajmował
się wydobyciem
wody i dostarczaniem mediów na
terenach przemysłowych. W międzyczasie upadła
firma BMP, Dezal
przestał produkować własne wyroby, coraz trudniejsza była sytuacja
spółki-matki.
Jako jeden ze
sposobów wyjścia
z krytycznej sytuacji było utworzenie na terenie dawnego województwa tarnobrzeskiego
specjalnej strefy ekonomicznej, która
miała wzorować się na strefie mieleckiej. I rzeczywiście jej powstanie
w 1997 r. doprowadziło do zmiany
monokultury przemysłowej w naszym mieście. Choć nie stało się to
szybko. Po paru latach do Nowej
Dęby sprowadzili się tacy inwestorzy
jak Polfa, Zapel, Marma. Zbudowano
nowe lub zagospodarowano stare hale
produkcyjne pod potrzeby nowych
firm: Sanfarmu – produkcja leków,
Innowacji – odlewy dla energetyki,
Bester Medical System – narzędzia
chirurgiczne i implanty, Marma Plast
– folie dachowe,
CAV Aerospace –
elementy dla lotnictwa. Zmieniał
się wygląd strefy,
ale też nastąpiła
znaczna dywersyfikacja produkcji,
dzięki czemu nie
odczuwaliśmy tak
boleśnie skutków
perturbacji gospodarczych w którejś
z branż produkcyjnych. Do wymienionych zakładów dołączyły na
strefie takie firmy
jak Eko-Centrum –
odlewy aluminiowe, Promost – okna
i konstrukcje aluminiowe, Eltex –
okna plastikowe, Ezal – produkcja
dla motoryzacji, Freeman and Proc-
tor Polska – produkcja konstrukcji
metalowych. W strefie pojawiły się
także firmy usługowe: Begg – hotel
NASZE SPRAWY nr 80 29
modernizacji sieci drogowej wraz
z tworzeniem miejsc postojowych.
Na terenie miasta Nowa Dęba
istotną rolę odgrywa również Spółdzielnia Inwalidów
„ Zjed noczen ie”,
specjalizująca się
w produkcji dla
przemysłu motoryzacyjnego (różnego rodzaju przewody
stalowe).
Ważne jest to, że
załoga Spółdzielni
jest zakładem pracy chronionej i zatrudnia wielu niepełnosprawnych,
którzy mogą się tu
Marma Polskie Folie - w tle nowa hala magazynowa zawodowo realizować.
i przedszkole, Blumar – stacja paliw.
Lata minionego 25-lecia to systeW ostatnim czasie w strefie swoją matyczny wzrost w branży usługoprodukcję kosmetyków zaczęła pro- wej. Jednym z pierwszych zakładów
wadzić rodzima firma New Anna Co- tej branży była restauracja Dębianka,
smetics.
która w ostatnim czasie powiększyWażnym elementem otwarcia się ła swoją ofertę o miejsca hotelowe.
nowodębskiego samorządu na stre- A pierwszym hotelem z prawdziwego
fę było przejęcie od Dezametu dróg zdarzenia był hotel Szypowski firmy
wewnętrznych o długości ok. 3,5 km. Begg. Przy wylocie na Rzeszów kilka
Drogi przekazane zostały także za lat temu otworzyła swoje podwoje resymboliczną złotówkę przez Agencję stauracja Jorgula, a w ostatnim czasie
Rozwoju Przemysłu. W dalszej ko- restauracja-dom weselny Magnolia
lejności gmina przejęła także drogę (wraz z miejscami hotelowymi) i reod Innowacji. Samorząd przejmując stauracja „Lucjana”.
drogi przejął także wiążące się z tym
Chmielów. Minione 25 lat to czas
ich utrzymanie oraz zimowe odśnie- upadku i wzrostu gospodarczego
dawnych terenów
górniczych. Podjęta w 1992 r. decyzja o zamknięciu kopalni siarki
„Machów” spowodowała znaczący
odpływ z tego terenu miejsc pracy,
na szczęście rozłożony w czasie.
Z dawnych Kopalń
i Zakładów Przetwórczych Siarki
„Siarkopol” wyodrębniono kilka
spółek, które dziś
nieźle radzą sobie
Oddział produkcyjny Polpharmy w Nowej Dębie
w gospodarczym
żanie. Zmodernizowaliśmy również świecie. Największa z nich to Zakłaok. 715 mb najbardziej zniszczonych dy Chemiczne „Siarkopol” to produnawierzchni drogowych, a obecnie cent nawozów mineralnych, zajmuje
przygotowywany jest duży projekt się także dystrybucją mediów na tam-
30 nr 80 NASZE SPRAWY
tym terenie. Zakład Obrotu Towarowego „Siarkopol” produkuje i konfekcjonuje nawozy rolnicze. Zakład
Transportu Kolejowego „Siarkopol”
działa w branży związanej z naprawą
i wypożyczaniem lokomotyw i wagonów kolejowych oraz zbiorników
transportowych.
Na majątku dawnego „Siarkopolu”
powstały i działają takie firmy jak Fenix Metals, zajmujący się odzyskiwaniem metali z odpadów, Koma i Koma
Stahlbau – konstrukcje metalowe,
obróbka metali, Teltar – producent
rur teletechnicznych, Anser – chemia
budowlana. Na dawnych terenach
pogórniczych swoją działalność rozpoczęły: Izolbex zajmujący się chemią budowlaną i produkcją styropianu, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów z Mińska Mazowieckiego,
które posadowiło w Chmielowie wytwórnię mas bitumicznych, ME Logistic (obecnie w upadłości) – centrum
logistyczne sprzętu AGD, Krusztar –
piaski i żwiry.
To na pogórniczych terenach tej
wsi powstał największy w ostatnich
latach zakład na Podkarpaciu – zakład szyb samochodowych spółki
» 25 lat Samorządu Gminnego
Pilkington Automotive Poland, będący największą inwestycją zagraniczną
2011 r. w Polsce. Pod 6,5-hektarowym
kończeniu rozbudowy.
Realizując zobowiązania wobec
firm w chmielowskiej podstrefie gmi-
Zakład Pilkington Automotive Poland w Chmielowie
dachem powstał innowacyjny zakład,
produkujący szyby samochodowe dla
wielu światowych marek. Dziś już
trwa proces rozbudowy tego zakładu
na kolejnych 3 ha. Zakład ten stał się
największym pracodawcą w regionie,
dziś zatrudnia ok. 800 osób. Ta liczba
na pewno wydatnie wzrośnie po za-
Droga Strefowa jako łącznik z drogą krajową nr 9
na wybudowała drogę łączącą strefę
przemysłową z drogą krajową nr 9.
To otwarcie na świat ulicą Strefową
pokazało, jak bardzo ta droga była
potrzebna. Kolejnym projektem poprawiającym komunikację w chmielowskiej podstrefie była modernizacja
drogi Siarkowej, biegnącej od granic
gminy, poprzez tereny przemysłowe
do centrum wsi. Bardzo ważnym zadaniem była także przebudowa ulicy
Chemicznej.
Warto także zwrócić uwagę na
powstały w samej wsi zakład opakowań, pianek i izolacji budowlanych
Vicking Packaging. A ze sfery usługowej warto wymienić restaurację
„Dworek Belweder”, która powstała
na ruinach dawnego dworku zarządcy
dóbr Tarnowskich.
Na terenie miasta i w naszych wioskach działa wiele innych, małych
firm różnych branż, które także są naszym skarbem gospodarczym.
INWESTYCJE GMINNE W LATACH 2010-2014
ZAOPATRZENIE W WODĘ
• Budowa wodociągu w Alfredówce
i Nowej Dębie
• Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody
• Rozbudowa sieci wodociągowej
na terenie Porąb Dębskich, Dęby,
Chmielowa i Tarnowskiej Woli
MELIORACJE
• Remont rowu przy drodze Cygańskiej w Cyganach
• Odbudowa rowu i przepustów w ciągu drogi Sztymberek w Tarnowskiej Woli
• Odwodnienie drogi Podleśnictwo
w Jadachach i ul. Działowej w Nowej Dębie
DROGI
• Budowa drogi Strefowej, Siarkowej,
Chemicznej i Sadowej w Chmielowie - TSSE
• Przebudowa drogi powiatowej Oci-
ce - Jadachy
• Przebudowa ul. Leśnej w Nowej Dębie
• Remont dróg dojazdowych do pól
Cygany – Jadachy, Rozalin – Tarnowska Wola, Alfredówka
NIERUCHOMOŚCI
• Przebudowa dworca autobusowego
i parkingów przy ul. Krasickiego,
Jana Pawła II, Krasickiego i Al.
Zwycięstwa
NASZE SPRAWY nr 80 31
» 25 lat Samorządu Gminnego
• Budowa windy do budynku Jana
Pawła II 4 w Nowej Dębie
PLANY
PRZESTRZENNE,
DOKUMENTY PROGRAMOWE
• Plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych w Chmielowie
• Opracowanie dokumentacji technicznej budynku wielorodzinnego
• Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w Nowej Dębie i Chmielowie
• Opracowanie dokumentacji technicznej przedszkola i sali gimnastycznej w Chmielowie
• Opracowanie projektu modernizacji stadionu sportowego w Nowej
Dębie
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
• Zakup samochodu bojowego dla
OSP Nowa Dęba, OSP Chmielów,
OSP Cygany, OSP Alfredówka
• Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej
• Termomodernizacja remiz OSP: Poręby Dębskie, Chmielów, Cygany
Remont i adaptacja pomieszczeń
OSP: Cygany, Dęba, Alfredówka
OŚWIATA
• Wykonanie nowej elewacji na budynku Szkoły Podstawowej nr 2
i Przedszkola nr 5
• Wykonanie dachu dwuspadowego
na szkole w Jadachach
• Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy SP2 w Nowej Dębie
• Adaptacja pomieszczeń Przedszkola
nr 5 na Żłobek Miejski
OCHRONA ZDROWIA
• Zakup łóżek, aparatu do znieczulenia, aparatu do prac ortopedycz-
Wiata ogniskowa nad Zalewem
nych dla szpitala w Nowej
Dębie
GOSPODARKA ŚCIEKOWA,
GOSPODARKA ODPADAMI
• Budowa kanalizacji w Rozalinie, Jadachach, Cyganach, w os. Dęba,
• Budowa kanalizacji burzowej na os.
Broniewskiego
OŚWIETLENIE ULIC
• Budowa oświetlenia ulicznego na
terenie miasta i gminy Nowa Dęba:
- ul. Podleśna, Borowa, Leśna, Krótka, oświetlenie wewnątrzosiedlowe
między ul. Rzeszowska, Krasickiego, 1 Maja i Al. Zwycięstwa
- oświetlenie LED na osiedlu domów
jednorodzinnych w Alfredówce
CHODNIKI
• Budowa chodników przy ul. Krasickiego, Sucharskiego - Hubala,
• Budowa chodników w Rozalinie
i Alfredówce
• Budowa chodnika wraz z miejscami
postojowymi przy ul. Cmentarnej
w Nowej Dębie
• Budowa parkingu i chodnika przy
ul. Strefowej w Chmielowie
KULTURA
•
Przebudowa
Samorządowego
Ośrodka Kultury
• Remont i termomodernizacja WCA
Tarnowska Wola,
• Wiejskiego Centrum Kultury i remizy OSP w Chmielowie
• Termomodernizacja budynku CKL
w Cyganach
SPORT, REKREACJA
• Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba: remont
plant, plac zabaw w Parku Miejskim, rewitalizacja zieleni, system
oznakowania, monitoring
• Zagospodarowanie terenu nad Zalewem wraz z placem zabaw
• Opracowanie projektu modernizacji
stadionu sportowego w Nowej Dębie
• Budowa szatni na boisku sportowym w Tarnowskiej Woli i w Cyganach
• Budowa altany z grillem w Rozalinie
• Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy szkole w Jadachach
• Budowa placów zabaw: przy ulicach
Krasickiego, Mickiewicza, Podgórze w os. Dęba, w Alfredówce przy
remizie, w Jadachach za kościołem,
w Chmielowie przy WCK i przy
boisku wielofunkcyjnym, w Cyganach przy szkole, w Rozalinie przy
WCA, w Tarnowskiej Woli przy
szkole, przy bloku na ul. Kościuszki
108
Chodnik i parking przy ulicy Cmentarnej
Nasze Sprawy: Pismo Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba
Wydawca: Prywatna Agencja Informacji regionalnej „Myjakpress” ul. Czarneckiego 22 Sandomierz
Adres Redakcji: UMiG Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, tel. 15 846 26 71
Druk: Drukarnia MARLEX Sp. z o.o. ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 71 36

Podobne dokumenty

nasze sprawy

nasze sprawy powiatu, dyrekcja szpitala, dowództwo poligonu, straż pożarna, a także firmy i instytucje z terenu miasta i gminy Nowa Dęba złożyły kwiaty pod obeliskiem Eugeniusza Kwiatkowskiego, rozpoczynając w ...

Bardziej szczegółowo

lato 2016link otwiera się w nowym oknie

lato 2016link otwiera się w nowym oknie ojca jako człowieka odważnego i oddanego służbie dla Ojczyzny. Szczególnie utkwiły mu w pamięci słowa mamy związane z ostatnim pożegnaniem swojego męża. Asp.PP Józef Jadach, jak i cały garnizon Pol...

Bardziej szczegółowo

nasze sprawy

nasze sprawy Pismo Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba wiosna 2015 Nr 79 ISSN 1233-1376 magazyn bezpłatny

Bardziej szczegółowo