Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Transkrypt

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Płock, dnia 21.11.2012 r.
DA/PB
DA/PB/PB-232232-43/12
43/12
Zamawiający:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Pl. Dąbrowskiego 2
09-402 Płock
tel./fax (...)24 366-54-00,/(…)24 366-54-21
http:/ www.pwszplock.pl
e-mail: [email protected]
Wszyscy Wykonawcy
Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity - Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Płocku informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest:
„Świadczenie
Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie obiektów Państwowej
Wyższej Szkoły
Szkoły Zawodowej w Płocku w roku 2013”
2013”.
I.
Wybrana została do realizacji zamówienia najkorzystniejsza oferta, którą złożył Wykonawca: Agencja
Ochrony ARGUS sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 16B/5, 9696-500 Sochaczew w cenie: 363 298,96 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru wykonawcy: wykonawca j/w złożył najkorzystniejszą i nie podlegającą odrzuceniu
ofertę oraz spełnił wszystkie warunki w niniejszym postępowaniu. Ponadto zaoferował on najniższą
cenę, tym samym zdobywając najwyższą liczbę punktów – 10,00
10,00 pkt.
II.
II. Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 5 ofert wykonawców:
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Nr
oferty
1
VANGUARD sp. z o.o., ul. Wspólna 32,
05-090 Janki
2
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
EGIDA Zbigniew Biernat, ul. Norbertańska
9, 09-402 Płock
3
MM SERVICE SECURITY sp. z o.o., ul. 3
Maja 64/66, 93-408 Łódź
4
Agencja Ochrony DES Jacek Dobrogoszcz,
ul. Kwiatka 43/3, 09-400 Płock
5
Agencja Ochrony ARGUS sp. z o.o., ul.
Piłsudskiego 16B/5, 96-500 Sochaczew
Cena ofertowa
571 064,40 zł brutto
Liczba otrzymanych
punktów
6,36 pkt
366 609,76 zł brutto
9,90 pkt
452 196,27 zł brutto
8,03 pkt
770 633,27 zł brutto
4,71 pkt
363 298,96 zł brutto
10,00 pkt
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się jedynym kryterium, którym jest cena
(brutto). W kryterium tym każdy wykonawca mógł maksymalnie otrzymać 10,00 pkt.
III. Ponadto informujemy, iż z niniejszego postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca,
żadna oferta nie została odrzucona.
IV.
IV. Zamawiający przewiduje zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia nie wcześniej niż w
dniu 27.11.2012r.
Otrzymują:
1. Wszyscy Wykonawcy
2. www.pwszplock.pl
3. tablica ogłoszeń dot. zamówień publicznych PWSZ
4. a/a

Podobne dokumenty