QWHUQDFMRQDOL]DFMD PRELOQRĞü Z

Komentarze

Transkrypt

QWHUQDFMRQDOL]DFMD PRELOQRĞü Z
management summation
,QWHUQDFMRQDOL]DFMDPRELOQRĞü
ZSURJUDPDFKQDXF]DQLDXF]QLyZ
.2/(-1<.52.:52=:2-8
02%,/12ĝ&,8&=1,Ï:
Poprowadź mobilność uczniów o krok dalej!
Pobyt zagraniczny rozwija osobowość uczniów, a także
daje im niepowtarzalną okazję nabycia kluczowych dla
rozwoju przyszłej kariery zawodowej doświadczeń
i kompetencji. Język, komunikacja międzykulturowa
oraz praktyka w rozwiązywaniu problemów, a przy tym
wysoka jakość edukacji to tylko niektóre z zysków,
które niesie międzynarodowa mobilność uczniów oraz
nauczycieli. Przygotowujcie i zachęcajcie Waszą kadrę
oraz uczniów do umiędzynarodowienia i mobilności
poprzez udział w projekcie Internacjonalizacja
i Mobilność w Programach Nauczania Uczniów (INtheMC).
Europa potrzebuje świeżych umysłów.
Strategia Unii Europejskiej na 2020r. przyjmuje za priorytety: inteligentny, zrównoważony i globalny wzrost;
nowe kompetencje do nowych miejsc pracy;
Program „Uczenie się przez całe życie”;
globalizacja, mobilność oraz internacjonalizacja.
Edukacja stanowi warunek sukcesu w realizacji priorytetów, a VET (Kształcenie i Szkolenie Zawodowe) jest
kluczowym obszarem dla przyjętych działań.
VET powinien wyposażać swoich absolwentów w umiejętności pozwalające na elastyczne i skuteczne dostosowywanie się do zmian środowiska, dlatego sektor
kształcenia zawodowego i rynek pracy muszą stać się
jeszcze bardziej zintegrowane. Zgodnie z dzisiejszymi
oczekiwaniami poziom i jakość kształcenia specjalistów
muszą wzrastać, tak aby sprostać wyzwaniom gospodarczym i ekonomicznym jakie niesie ze sobą przyszłość.
Globalizacja w gospodarce kreuje nowe potrzeby,
wśród których doświadczenie młodych osób związane
z uczeniem się za granicą staje się coraz częściej wymagane. Ten argument przemawia za celowością większego zaangażowania się w rozwój międzynarodowych
kwalifikacji specjalistów na rynku pracy oraz programu
„Uczenie się przez całe życie”.
Jak Ty i Twoja szkoła możecie przyczynić się do wzrostu
gospodarczego i sprostać wyzwaniom społecznym nakreślonym dla Europy 2020? Projekt INtheMC może Wam
w tym pomóc, korzystajcie więc z niego!
Program pilotażowy
Obawy przed nadmiernymi kosztami: fizycznymi lub
mentalnymi sprawiają, że wiele spośród dostępnych
środków i innowacyjnych strategii UE nie zostaje dobrze wykorzystanych w praktyce.
Projekt INtheMC to zmienia!
Celem INtheMC jest zwiększenie tak liczby nauczycieli
jak i liczby uczniów uczestniczących w procesie rozwoju internacjonalizacji i mobilności. Uczestnicy projektu
pochodzą z siedmiu krajów UE. Opracowali strategie
i zebrali zestaw najlepszych praktyk z sektora kształcenia zawodowego aby pomóc we wzajemnym uczeniu
się i międzynarodowym transferze wiedzy o metodyce
umiędzynarodowienia i mobilności uczniów. INtheMC
promuje wielokierunkową i wszechstronną edukację nauczycieli, uczniów i kadry zarządzającej. Przygotowane
materiały zostały zweryfikowane, ocenione, poprawione i udostępnione na stronie internetowej www.
inthemc-project.org. Gotowe narzędzia można zastosować w każdej grupie docelowej.
Są kompletne i udostępnione bezpłatnie.
Przyłączenie się do projektu INtheMC zoptymalizuje
działaniach służące:
• połączeniu sektora VET z rynkiem pracy;
• kształceniu nowego kanonu kompetencji;
• podnoszeniu poziomu jakości i efektywności
kształcenia.
Internacjonalizację, mobilność i różnorodność można
i należy połączyć w jedną strategię.
Wystarczy sięgnąć po gotowe do użycia i bezpłatne
metody INtheMC!
Zainteresowani?
Skontaktujcie się z [email protected]
lub [email protected],
aby uzyskać więcej informacji.
Korzyści dla uczniów
Dla większości uczniów nawet krótki pobyt za granicą
stanowi wspaniałe przeżycie. Młodzi, którzy uczestniczą w programach mobilności, spotykają nowych ludzi
oraz poznają zupełnie odmienne środowiska nauki.
Zyskują wspaniałą okazję do poszerzenia własnych
horyzontów. Przyjaźnie i znajomości rodzące się poza
granicą kraju pomagają uczniom sprostać wymogom
globalnej rzeczywistości, w której zdolność nawiązywania i rozwijania kontaktów zagranicznych jest coraz
ważniejsza.
Doświadczenie młodych osób w międzykulturowej
komunikacji nie tylko zwiększa ich zainteresowanie
innymi nacjami, ale przede wszystkim rzetelnie
weryfikuje ich wiedzę o innych krajach.
Praca i nauka za granicą są również szansą na zdobycie
zagranicznych certyfikatów i dyplomów. Dokumenty
wydawane przez zagraniczne instytucje zwiększają
atrakcyjność jednostki na rynku pracy.
Wielu dzisiejszych pracodawców docenia to,
że młodzi pracownicy wykazują zainteresowanie wyjazdami zagranicznymi i są otwarci na naukę, pracę i życie
w innym kraju. Mobilni uczniowie zyskują dodatkowo
szansę poznania innych, często nowocześniejszych
technik zawodowych, z którymi mogliby się nie zetknąć
gdyby realizowali praktyki jedynie w najbliższym
otoczeniu (Van Brake b.r.).
Uczniowie, którzy nie mogą wyjechać za granicę,
powinni korzystać z doświadczeń swoich mobilnych
koleżanek i kolegów. Umożliwiając i zachęcając młode
osoby do dzielenia się doświadczeniami z wyjazdów zagranicznych, uwrażliwia się i otwiera całą społeczność
szkoły: uczniów, nauczycieli i kadrę kierowniczą,
na zagadnienia internacjonalizacji i mobilności.
W realizację tego zadania warto również zaangażować
uczniów przyjeżdżających z zagranicznych placówek,
któż bowiem jeśli nie oni sami, ciekawiej opowie o ich
rodzinnych krajach?
ECABO
Disketteweg 6
3821 AR Amersfoort
The Netherlands
Politeknika Ikastegia Txorrieri
Untzaga Ibaia, 1
48160 Derio
Spain
Landstede
PO Box 1 / Postbus 1
8000 AA Zwolle
The Netherlands
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego W Bydgoszczy
Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
Poland
Johannes Gutenberg - Universität Mainz
FB02 - Institut für Erziehungswissenschaft
AG Erwachsenenbildung/Weiterbildung
Colonel-Kleinmann-Weg 2
55099 Mainz
Germany
Angus College
Keptie Road
Arbroath
DD11 3EA
Scotland
Institut Européen de l’entrepreneuriat Rural
2, Rue de la Croix Verte
87000 Limoges
France
Marijampoles Profesinio Rengimo Centras
Kauno 117
68223 Marijampole
Lithuania
3URMHNWMHVWUHDOL]RZDQ\SU]\ZVSDUFLXILQDQVRZ\P.RPLVML(XURSHMVNLHM
1LQLHMV]DSXEOLNDFMDRG]ZLHUFLHGODSRJOĎG\MHMDXWRUD]Dħ.RPLVMD
QLHSRQRVLRGSRZLHG]LDOQRħFL]DVNXWNLZ\NRU]\VWDQLDLQIRUPDFML
ZQLHM]DZDUW\FK
Projectnumber: 2010-1-NL1-LEO05-02659

Podobne dokumenty