Załącznik nr 1 W N I O S E K o wydanie licencji sędziego kategorii A

Transkrypt

Załącznik nr 1 W N I O S E K o wydanie licencji sędziego kategorii A
Załącznik nr 1
WNIOSEK
o wydanie licencji sędziego kategorii A*, B * lub C*
Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………
Urodzony
………………………………………………………………………………………………
Zamieszkały w
………………………………………………………………………………………………
Telefon
………-………-………
e-mail ………………………………………………
wnoszę o wydanie mi licencji sędziego kategorii A*, B*, C*.
Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1) zaświadczenie właściwego organu ZPRP o ukończeniu kursu dla sędziów odpowiedniej
kategorii i zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym;
2) zobowiązania kandydatów na sędziów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do Regulaminu, własnoręcznie podpisane;
3) kopię licencji sędziego kategorii A* lub B*;
4) zaświadczenie właściwego organu ZPRP o liczbie zawodów piłki ręcznej sędziowanych
przez wnioskodawcę w ciągu ostatnich dwóch lat*;
5) kopię świadectwa ukończenia gimnazjum*, szkoły średniej*, szkoły policealnej*,
dyplomu ukończenia studiów wyższych*;
6) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wykonywanie funkcji sędziego
piłki ręcznej lub piłki ręcznej plażowej*;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenie zawodów
na boisku* lub na piasku*;
8) dwa zdjęcia o wymiarach paszportowych.
……………………………………………………
(Miejscowość i data)
*niewłaściwe skreślić
……………………………………
(Podpis wnioskodawcy)

Podobne dokumenty