Potwierdzenie woli uczeszczania dziecka do PM nr 8

Transkrypt

Potwierdzenie woli uczeszczania dziecka do PM nr 8
Dębica, dnia……………..…….
Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 8
POTWIERDZENIE*
Oświadczam, że moje dziecko:
Imię i nazwisko……………............................................................................……..……………..
Data urodzenia…………………………………………………………………………….……………
Adres zamieszkania…..……..………...............................................................…………………..
będzie uczęszczało od 01.09.2016 r. do Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Dębicy.
…….……………………..……………………
Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych
*Rodzic (opiekun prawny) wypełnia po zakwalifikowaniu kandydata do przedszkola

Podobne dokumenty