Różyńska Joanna Karolina

Transkrypt

Różyńska Joanna Karolina
Curriculum Vitae
INFORMACJE OSOBISTE
Różyńska Joanna Karolina
[email protected]
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
01/10/2010–Obecnie
Adiunkt
Zakład Bioetyki i Problemów Społecznych Medycyny, Katedra Psychospołecznych Podstaw
Rehabilitacji i Bioetyki, Wydział Rehabilitacji
01/10/2008–30/09/2010
Asystent
Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki, Katedra Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji, Wydział
Rehabilitacji
24/05/2014–Obecnie
Członek
Komisja do spraw etyki w ochronie zdrowia przy Ministrze Zdrowia RP
17/05/2011–31/12/2014
Członek i sekretarz
Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
22/01/2013–31/12/2014
Członek
Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Europejską Siecią Komisji do spraw Rzetelności w Nauce
Polskiej Akademii Nauk
WYKSZTAŁCENIE I ODBYTE
SZKOLENIA
27/01/2009–25/05/2010
Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii
06/08/2006–13/06/2009
Master of Science in Bioethics
Union Graduate College /Mount Sinai School of Medicine NY, USA
03/07/2005–16/06/2007
Advanced Certificate in Research Ethics
Union Graduate College/Mount Sinai School of Medicine Bioethics Program, NY, USA & Department
of Medical History and Ethics at the Medical Faculty of Vilnius University, Litwa
01/10/1998–30/09/2005
Magister filozofii
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii (studia w ramach MISH UW)
01/10/2000–08/07/2003
Certyfikat Specjalizacyjny: Negocjacje, mediacje, rozwiązywania
konfliktów
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk
Społecznych
9/1/15
© Unia Europejska, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Strona 1 / 2
Curriculum Vitae
01/10/1998–08/07/2003
Różyńska Joanna Karolina
Magister socjologii w zakresie stosowanych nauk społecznych
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk
Społecznych (studia w ramach MISH UW)
01/10/1997–20/02/2003
Magister prawa
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
01/10/2000–18/06/2001
Center of American Law Studies
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego & Fredric G. Levin College of Law,
University of Florida, USA
INFORMACJE DODATKOWE
Publikacje
Punktacja MNiSW - 152
Punktacja IF - 3,96
Konferencje
Czynny udział - 40 wystąpień konferencyjnych, w tym 17 na zagranicznych konferencjach
międzynarodowych
Bierny udział - 1 międzynarodowe sympozjum naukowe
Nagrody i wyróżnienia
▪ The Caroline Miles Visiting Scholarship for scientific stay in the Ethox Center, Oxford University
(January-February 2015)
▪ Stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki dla wybitnych młodych naukowców (20122015).
▪ Stypendium naukowe tygodnia Polityka w dziedzinie nauk humanistycznych (2011)
▪ stypendium naukowe Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Niemiec na odbycie stażu w
Instytucie Etyki i Historii Medycyny Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Tübingen (lipiec-sierpień
2007)
▪ Stypendia konferencyjne: Fundacja Batorego, Polska (2005), Fondation Brocher, Szwajcaria
(2011), Swiss Science Foundation, Szwajcaria (2011), GLEUBE, EU-Project (2011), PRIM&R, USA
(2011)
9/1/15
© Unia Europejska, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Strona 2 / 2