Kwiecień 2008

Komentarze

Transkrypt

Kwiecień 2008
KWIECIEN2OOB
łvąsTĄ
€ĘPĄ
Ę
wydanie wiosenne
:..
"
-.:
*
.] ffTć
- L -,{ l;
NOWOSC ! ! !
a:at:t:t
PCIWIEDZONKA
NAUCZYCIELIORAZ
UCZNIOW NASZEJ
$ZKOŁY!!1
ilt:''::l
;&**'l ;$ćt!;
':'
.'!.
':."}
:,:"-
. ł
:t:
-jr
"{:
W NUMERZE:
{. FELIETON,,Wołaj Fuj''
'
.-ą
. t ! : &@
WYWIAD Z PANEM MARCINEM KRENCEM!!!
{. GWIEZDNATELEWIZJA
Ą
,"o"n.*orexpwp.plĄ
na dobry począlek _ wslępniak
DrcCzg
Cz,YT€ L NlCY
wLoswawad,chodzt\
Nasza V6da
GAZETASZKOLNAZS46
www.zs46bemowo.pl
Dzień jest coraz dłuzszy. Temperatura jest coraz
wyzsza. Za oknem jest coraz bardziej zielono. A jednak Yeda\toYwaozeLwt1:
mimo to, kazdego ranka widzę ttum smutnych ludzi, o|gaKrasnodębska
którzy wyglądajątak, jakby znajdowali się w celi. o co
zesyóŁredak'ogswg:
chodzi?
Biegam po szkole, witam się ze wszystkimi dla dobra Ewelina
Miszczuk
Paszula
społecznego robię z siebie błazna. Ludzie, ile czasu Karolina
można się nie uśmiechaćw ogóle, nic a nic? Długo. oj,
Karo|ina
Leśkiewicz
Zwiezyńska
dtugo. Ja rozumiem, Że egzarniny już blisko, ie duźzo Magda
Budyn
nauki, ale heloł (nie sądziłam,że kiedyś to napiszę!) Szymon
EwaJózefik
wiosna, moi drodzy, wiosna!
Peczyńska
Więc proszę Was wszystkich: więcej radości, więcej K|audia
Gawryło
pozytywnego nastawienia! Zima juit poszła, czas w to KamiIa
twierzyć|' Razem z zimowymi kurtkami schowajcie KasiaWalkowiak
Bogórska
zimowe humory. Zamtast spędzaćkolejnągodzinę przed Patrycja
telewizorem (o którym prawdę poznacie w aĘkule
opLekvtw
,,Gwiezdna telewizjł') ldżciena spacer.
Łączcte się w pary, wąchajcie kwiatki, stuchajcie śpiewu PaniMajaGąsik
ptaków. Nadszedł czas radości!
(głębokioddech)
1Ąelet otąŁadlc<L
Poniosło mnie. Trochę. Trochę bardzo. W końcu Szymon
Budyn
wiosna nie zając. Szkoła, prace domowe i sprawdziany
zdecydowanie mają więcej wspólnego z zającem.
,l
Na chwile wolne od nauki proponujemykolejny numer ,,NaszejBźdy'.a w nim
między innymi: wywiad z panem Marcinem Krencem, nowości muzyczne,
dowcipy, sprawdzone przepisy a takŻe nowość - dział objęty patronatem
Nieistniejącego Związku WolnościSłowa Polskiej Mtodzieży - fe|ieton!
W imieniu własnym,redakcji, a takżewiosny,
aĄr- Wł^ńR*vkg.
Wywiad z Panem Marcinem Krencem!
Jak trafiłPan do naszejszkoŁv?
Cztery lata temu w naszejszkole
potrzebowanonauczycielafizyki, a ja
szukałempracy w Warszawie.
odpowiedziałemna ogłoszeniei zostałęm
Zaproszonyna rozmowękwalifikacyjną.
Czy lubi Pan swoja pracę?Co najbardziei
Panu sie w niej oodoba?
Bardzo lubię swoją pracę. Praca nauczycie|a
nie jest monotonnai nie możesię nudzić.
Każdaprowadzona|ekcjajest innai
nieprzewidywalna.Można wprowadzićtzki
sam tematw kilku klasach,jednak w kazdej
omawianiego będziewyg|ądało
inaczej.
Praca nauczycielato równieŹ ciągłe
przebywaniewśródmłodzieŹy,a to pozwala
czuó się zawsze młodo'
Czy zawsze chciałbyó Pan nauczycielem
fizyki? Jak potoczytvbvsię Pana losv. gdyby
nie zostałPan nauczycielem?
Gdybym powiedział,żezawsze chciałem
zostać nauczycielem fizyki, to bym
na1zwyczajniejw świecieskłamał.
Dopiero
podczaspraktyk pedagogicznych
realizowanychw czasie studiów na wydziale
fizyki,'połknąłembakcyla,,przekazywania
wiedzy.Nigdy nie zas|'anawialem
się.czym
bym się zajmował' gdybym nie był
nauczycielem.Myślęjednak, Źe
poświęcałbym
bardzo dużoczasu
informatyce,która jest w tej chwili moim
hobby.
Może zdradzi nam Pan.jak się Panu udaje
wiedzeuczniom.
tak dobrzeprzekazl.wać
Myślę,żenajważniejszew uczeniujest
odpowiedniewyj aśnienie
trudnych
zagadnień.Fizyka to trudny przedmiot'
jakiśtemat,staramsię zna|eźó
Wyjaśniając
ptzykładyz życia codziennegoi pokazaćje
uczniom' Uwa'Źam,żew ten sposób jest im
łatwiejzrozumieó nawetbardzo trudne
zasadnienia.
Czy ma Pan jakaśmetodęna poskromienie
najbardziejnieznośnych
uczniów?
Z kużdymmożnasię,'dogadaó'''Bardzo
częstozdarza się,żeuczeń, który
przeszkadza na zajęciach potrzebuje tylko
troszeczkęwięcej uwagi,nii ten grzeczny.
Niestety czasamitrzebasięgnąópo ,,cięższe',
argumentyi vutedyzdarzająsię uwagi.
Co Pan robi w wolnym czasie? Czy ma Pan
iakieśszczegó|nezainteresowania
Mam go bardzomało.Lwią częśókażdego
popołudniazajmujemi sprawdzanieprac
uczniów i przygotowaniezajęó. Wolny czas
poświęcam
na obejrzeniedobregofilmu,
przeczryIznie
ciekawej ksiąŻki.Jeżelitylko
znajdęchwilę' grywam w gly strategiczne.
Ciekawejakie ma Pan marzenia.
Chciałbymkiedyśwrócić na wieś.Pochodzę
z małejmiejscowościznajdującejsię na
PojezierzuWielkopolskim. Marzę o
wyprowadzcez miasta i zamieszkaniuw
domu na obrzeżulasu.
Na pewnobardzowiele ciekawychrzeczy
nauczyłPan ucmiów w naszei szkole' A czy
myśliPan. żeuczniowie czegośPana
nauczyli?
. Praca nauczycie\azmusza do ciągłego
uczenia się. Uczniowie zdobywająróżnego
rodzaju ciekawostkiibardzo częstochcąze
mną rozmawiaćna ich temat'Dowiaduję się
Medy różnychnowych, ciekawych rzeczy.
Cz}' moŹenam Pan zdradzió swoje plany na
orzysztośó?
Myś|ę,Żejeszcze wiele lat będęuczyłw
szkole.
Zvczę więc. spełnieniaPańskich marzeń i
zrealizowaniaplanów!Dziękujęza rozmowę.
Również dziękuję.
*ąffi$
WołajFuj
Niektórzy
nie
|ubią
poniedziałkóW/
zupy jarzynowej
|ubbiaĘchkozaków.Ja nie |ubię
WF-u. Wbrew pozorom nie
d|atego,że unikam aktywności
fizycznej.No, mozed|ategoteż.
Wyobraź
sobiewtoreka|bo
czwafteĘ bo b|iżejweekendu,
świecisłońce,śpiewająptaszki'
Wróć' Pada deszcz,wieje wiatr,
jest szaro i naprawdęNIC ci się
nie chce' Tn,va właśnie
matemaĘka.Pytasz ko|eżankę,
jaka następnalekcja z nadzieją,
Że może usłyszysz: godzina
wychowawcza (wtedy będziesz
mógł zająć ławkę W pozycji
półleżącej,
nie udawaj,każdytak
robi).
Tymczasem pada
odpowiedź:
WF. KrewodpływaCi
z w,larzy, ręce zaczl1nająsię
pocić, czujesz gulę w gard|e.
(Chceszuciekać,a|e bieganieto
sport!)DlaczegoWF? Przecież
był
wczorajiprzedwczorajiw
zeszłym Ęgodniu. Iść do
pedagoga?
Pie|ęgniarki?
Wychowawcy?
Wszystkojużbyło,
nie ma wyboru.Braki kostiumu
wykorzystaneod dawna. Od
bardzodawna.
Przykro mi. Nie zdqiyłeś
uciec'Terazczasbędziemijałtak
szybko,żerówniedobrzemógłby
się cofać. Tępym wzrokiem
patr lsz
na
nauczyciela.
,,Ciekawe,czy będąc dzieckiem,
znęcał się nad pluszowymi
misiami." ,,Dzisiaj gracie w
koszykówkę',- mówi człowieĘ
który w poprzednim
wcie|eniuna
pewno był bu|dogiem'Nawet
po|iczki
zostały
mu podobne.
Rzucasz.
Biegasz.
więcej
Kozłujesz. Jeszcze
biegasz. Jeszczewięcej rA)casz,
jeszczewięcejkozłujesz.
Zatrzymujesz
się.Gdybynie
to, ze towarzyszy temu efekt
parowozu (sap, sdp, sap), a
twojeserceuderzatak częstojak
Że to koniec.
nigdy, myś|ałbyś,
Twój koniec.
Czy wieszjuŹ,d|aczegonie
|ubięWF-u? Wyobraźsobie, ze
potem nada|musisz siedziećw
Nie fajnie?
szko|e.o właśnie!
D|atego proszę Tego Waznego
którego
W
Człowieka,
kompetencjachlezy dbanie o
ku|turęflapzngmłodziezyw tym
mojej. O ZROB COS! O ZBAW
MNIE!
Gwiezdna telewizja
Któżz nasnieog|ąda
te|ewizji?
Ktonie
pzed
zasiada
telewizorem
z pi|otem
w rękuz
oczywistym
zamiaremgimnastyki
kciuka?No
p|anują
dobze'..Są teżtacy,ktÓzy zawzięcie
pudełkiem'
każdy
kontakt
z magicznym
Jednak
nieoszukujmy
się,miłośnikÓw
ambitnej
te|ewizji
iestniewielu.
Wciąi jesteśmy
zasypywani
nowymi
programami,
serialami,
zekomymifilmamihitami'Jednak większośÓ
z emitowanych
programÓw
rozrywkowych
zajmująte'
w ktÓrych
zobaczyćmożemy
tabunygwiazd.Gwiazdy
jeżdŹą(o pŻepraszam
tańczą śpiewają
tańcz{ na łyżwach
a|botresują
zwiezęta|ub
programy
chodząpo linie.Wszystkie
kreują
te
gwiazdy
Iubpzypominają
światu
o ichistnieniu,
gdy ich tzw.pięÓ minutdawnopzeminęło.
programy
Wszystkie
typu:,,Gwiazdy
tańcząna
już
lodzie'',
oni
śpiewają'
czy
zakozeniony
''Jak
w naszejmenta|ności
z gwiazdami''
,,Taniec
stały
sięd|anascodziennością
jestterazog|ądanie
gwiazd
Norma|ne
po parkiecie
śmigających
czy dziezącychw
mikrofon.
I
wydawaÓ
żena
dłoni
bysięmogło,
jużnie
nicbardziej
orygina|nego
naszejte|ewizji
staÓ.A|e natura|nie
Po|satszykował
d|anas
niespodziankę. 'Gwiezdny
cyrk'''
po
Taaaaaaaaak...
Dotar|iśmy
do momentu,
gozejjuż
kto
którym
chybaniebędzie.
Chociaż
wie'jakąniespodziankę
mad|anasjeszcze
w
zanadnunasza telewizja....
Obecniewiele
mówisięnatemat
z
Źw' boomu na programyrozrywkowe
gwiazd'
udziałem
MÓwi się |eŻ przy tym o potzebie
szaregoobywate|a.
Możeon pzecieżdzięki
szk|anemuekranowizobaczvÓ w kimś
popu|arnym
zwyklegoczłowieka,
który ma
jak
potzeby
takie on.
I nag|eokazujesię,żegwiazdasama
robi zakupyczy zaopatruje
się w poranną
gazetę.
Teżchodzido kinaa niety|kospędza
bankietach
i pzyjęciach.
czasnawystawnych
dochodzi
wtedy
obywatel
Statystyczny
(ak
gwiazda
sięokazato
żeskoro
do wniosku,
to co
takasamajak on) stałasię popu|ama
jemustoi na pzeszkodzie.
zaczyna
snuÓ
l
plany.Zwyklena planachpopzestaje
ale czy
No
ba!
nie
mogą
dowańościować'..?
mazenia
wywiadu
z prof.
wam|ekturę
Po|ecam
WiesławemGodzicem, medioznawcąz
w którym
UniwersytetuJagie||ońskiego,
pzyb|iża
profesor
fenomenwymienionych
oto jego
wyŻĄ przezemnie programów.
fragmenty.
typu
fenomenprogramów
Jak wytłumaczyć
',Jak oni śpiewaj{'
'.Taniecz gwiazdami,',
czy ''Gwiazdy tańczą na lodzie'.?
-W Polscenie ma tradycji
wspÓlnejzabawy,
najczęściej
są to wese|a,na ktÓrychpodpici
Terazcośsię zmienilo,
|udziesię obłapują
poruszające
sprawnie
og|ądaÓ
ładne,
chcemy
z dojrzattą
żejestto związane
sięciala.Myś|ę,
naszą
któryskierował
faząkonsumpcjonizmu,
uwagęna ciało.
Wcześniej
Po|acy
Wogó|enie
myś|eli
o tym- jeszcze15 |attemuw Po|sce
jednoz najniższych
mie|iśmy
zużyÓmydła!
odkrycieciałapokazało,
ie mogęsprawowaÓ
nad nim władzęw sensiei fizycznym,i
ku|turowym'
Mogęje wyuczyć
np.rozmaitych
kroków'
Tosięwiąże
z wo|nością
Powstałteż nowytyp gwiazdy. gwiazdy
telewizyjno.tabloidowej.
- Pożegna|iŚmy
jużgwiazdy
starego
typu,np'
Mari|yn
Monroe.Większośó
uczestnikÓw
tych
programÓw
to akto|zy
seria|i
te|ewizyjnych'
oni
nie są bóstwami,są ''nasi'',tab|oidy
podkreś|ają
że oni teżsami robiązakupy.
Przekazd|a widza. ja też mÓgłbym
coś
gdybym
osiągnąÓ,
ty|kochciał'
Ki|kaładnych
mi|ionów
widzówżyjetymiprogramami,
co
tydzień prasa ko|orowaopowiadao ich
pzygodach,Pojawiasię tu pewnananacja
- miłośÓ,
pierścionki
melodramatyczna
z
To shownasabsorbujew TVN,
brylantem.
- nie
publicznej
Polsacieczy niestety
w telewizji
przezchwi|ę,
pnez
parę
a|e
tygodni,
miesięcy.
Całypzemysł
media|ny
natopracuje.
materiał
wvsokich|otów.czy skłaniado
myś|enia
o życiu.
W pewnym
sensietak.Bo
jest
połowa
procesu'
obejzenieprogramu
to
DrugaczęśÓ
torozmowa
o tym,co widzie|iśmy.
Wtedymożemy
mÓwiÓo quasi.inte|ektua|nym
odbiozetelewizji.
żeci, którzynie
Czy|ichcepanpowiedzieć,
jest
wiedząkto to
KatanynaCichopekczy
RafałMaserakz .'Tańcaz gwiazdami''
coś
tracą?
- DzisiajmodnejestniewiedzieÓ,ktojestkimw
te|ewizji.
Część
|udziniechcetegowiedzieÓ,
bo
uważają Że dzięki temu stają się
intelektualistami.
To.jestnawetzabawne,
bo
po|egana pzyznaniusobiewyższejpozycji
pEez odtzucenie
pewnego
typuwiedzy.Ale ci,
coś
którzyrezygnująz
tegotypudoświadczeń,
bo skoro
tracą temat do konwersacji,
większośÓ
to og|ąda- ja wiem,że t0 jest
- to oni też powinni'
strasznyargument
Większość og|ąda
bezrefleksyjnie.
te
programy
- Zdziwilaby
jestw
się pani,jakata większośÓ
gruncie
i to
Telewizja to
Żeczyaktywna.
Patzy i krytykuje'
tylko
rozrywka?
jest idealnapostawa.
Bo co my w gruncie
- Bardzozadkonadajesię do inte|ektua|nej zeczy wiemy o czytelnikuhistoryjekw
w Internecie?
Czyludzie
zadumy.Tu nie ma czasu na myś|enie. tabloidach
alboplotek
Słuchamy
osoby, która powo|iwypowiada tam zaglądajążeby wiedzieÓWięcej0
co te głupie
czy Żebyzobaczyć,
swojekwestie,za|zymujesię, zastanawia, gwiazdach,
''Jezus
ja
zrobiły.
Zupełnie
znowuniemądrego
waha'A widzmyś|i: Maria,
co mamz
ce|ebrytki
jesttakagrupka,
używają
niewiemy,
doczegoonitejwiedzy
tymzrobiÓ?''.
OczywiŚcie,
do
któĘ takie programysą skierowane,
ale
Żezaczynamy
byÓte|ewidzami'
generalnie
to nie dla nich jest telewizja. Mamwrażenie,
któzy oglądająw jakimśce|u, żeby się
pośmiać,
się
wydrwiÓ'Zwiększył
WzmocniÓ,
Zresztąte|ewizja
teżspowodowała,
że samo
jest
poziomkrytycyzmu,
chociażzawsze ten
pojęcie
intelektua|izmu
sięzmienia'
ByÓmoże
zombi,czyli
telewizyjnego
margines
takiego
już
nie chodzi
o głębię,a|e o szerokośĆ
jak
programów |eci.A|eniemam
pochłaniacza
pojęcie
Natomiast
spojzenia'
myzbudowa|iŚmy
pzez
pewności,
i jakzostanie
który
z obrazÓw
inte|ektua|izmu
nakontakcie
z książkączytam,
zinterpretowany,
telewidza
takiego
zastanawiam
MannW
się, co tam napisał
''Czarodziejskiej
górze'''
ltn.
A telewizja.|estpotzebnado drażnienia,
pzy okazji
głównie
emocjona|nego.
A|ejeś|i
i śpiewów
stawiapytanie:
tychtańcóW
telewizja
czytyteŻtakmożesz,
czywańo?Todajejakiś
Nie wiem,czy to jest
materiał
do myś|enia'
Droga Ciociu Dobra Rado!
odjakiegoś czasu na nicz1'rnnie mogę się
skupió. Jak się uczę' to nic mi
nie wchodzi do głowy.Już nie wiem, co
mam robió, bo niedługoegzaminy, a
ja za nic nie potrafię się zabrae. ńoję się,
Że właśnte
ptzez to źlenapiszę test i nie
dostanesię do dobrego liceum. Proszę,
pomóż mi!
Załamana
Przede wszystkim powinnaśdotrzećdo
źródłaproblemu. Twoje rozkojarzeniei
brak koncentracji uwagi mogąbyć rłłiązane
z okresem dojrzewania oraz nadmiarem
stresu i problemów. A możepo prostu jesteś
zakochana? Postaraj się w miarę moż|iwości
pokonaćproblemy, które nie pozwalają
skupić Ci się na nauce.Jeże|ijednak ci się to
nie uda, proponujęzajęciaz koncentracji
uwagi' które są prowadzonem.in. w naszej
szko|eprzez pana pedagogaoraz poradnie
psycho|ogiczno-pedagogiczne.
Na takich
zajęciachmogłabyś
wykonywaó różne
ćwiczenia,które poprawią Twoja pamięći
koncentrację,a takżeudoskonala|ogiczne
myślenie.Są to umiejętności,
które na
pewno przydadzą się na egzaminie.Istnieją
takżenatura|nemetody na Twoje problemy.
Jeżeliczeka Cię trudny sprawdzian' zjedz
marchewkę'a na pewno nauka szybciej
wejdzie Ci do głowy.Bardzo pomocnesą
produkty odźryrłcze
wzbogaconew magnez'
m,in.orzechy,Cenneprzy twoich
rozterkach są talrżemelisa (uspokaja)i
żenszeń(redukuje oslabienie).Radzę Ci'
abyśnaukę przep|atałaz wypoczynkiemi
rozrywką' a|e oczywiścietak' aby nie
ucierpiało na Ęm Twoje zdrowie. Może
przeczytasz interesującą książkę, obejrzysz
ciekarvyfilm lub spotkasz się z
przyjaciółmi? Czasem dobrze jest po
prostuoderwaćsię od książeki wvjść
na
powietrze.io relaksującyń.
świeże
spacerze lub pzejażdżce na rowerze na
pewno to' co wcześniejwydawało ci się
trudne' nag|estanie się prościutkiejak
bułkaz maslem i Zapamiętaszwszystkie
ważneterminy, pojęciai zagadnienia.
Myś|ę'żeprzydaĘby ci się takżezajęcia
antystresowe'które już niedługobędąsię
odbywaĘ w naszejszkole.Dzięki nim może
nie będzieszsię zbytnio denerwowaćprzed
egzaminem,a to z pewnością
ułatwiCi
napisaniego na 100 punktów i dostanieszsię
wymarzonego|iceum,czegoserdecznie
1o
Ci Ęczę i'1
Cbciłao6raRłta
5 rad Cioci Dobrei Rady.
dzieki którvm doskonale zdasz
egzamin!
@ Regularnierozwiazujróżnetestyi zadania'
które pomogąCi lepiejprzygotowaćsię do
testu.
o czytai dużoksiażeki ćwicz swój umysł,
krzyżóweklub
m.in.przez romviąirywanie
sudoku.
wzory.
O PrzvpomnłsobienajwaŹniejsze
poiecia.twierdzeniai cojakiśczasje
powtalzaj.
@ Dzięń przedsprawdzeniemTwojej wiedzy
zdobytejw gimnazjumnie ucz siejuż,
zrelaksujsię, odpoczniji nie stresujsię
niepotlzebnie!
O dobrzerozplanujsobieczas podczaspisania
testu!Pamiętaj,żebyna początkuzakodować
pracęi zostawiósobietrochęczasuna
kaĘ
sprawdzenieegzaminui uzupełnienie
odpowiedzr.
o Gdy dostanieszsprawdziando ręki,
zapomnij o stresie.Uwaźnie czvtai każde
zadanie! Nawet kilka razy, jeżeli tego
potlzebujesz, aby dokładniezrozumieć jego
treśći prawidłowoje wykonaó.
TRZYMAM ZA WSZYSTKICH KCIUKr!
CiocitDo6raRgóa
Babeczki
Składniki:
7z szk|ankimasłaz orzechów
nerKowca
100 g masła
17zubitejszk|ankizłocistego
cukrutrzcinowego
2 duzejajka
I łyieczkaekstraktuWaniIiowego
2 szk|ankimąki
proszkudo pieczenia
2ltyŻeczki
1/złyżeczkiso|i
3/łszk|ankim|eka2oloo temp.
pokojowej
Krem:
3/ąszk|ankiśmietanykremówki
s/ąszk|ankigładkiegotwarogu
śmietankowego
o temp.
pokojowej
1/3 szk|ankimasłaz orzechów
nanercza
3 łyżkimiodu
2 łyżeczki
ekstraktuwaniIiowego
- kandyzowane
ewentuaInie
fiołki,
cukrowedrażetkialbo orzechy
nanercza
Przvootowanie babeczek:
Rozgrzaćpiekarnikdo 190oC'
Natłuścić
foremkido mufinekaIbo
je duzymipapierowymi
wyłozyĆ
Zamieszaćmasłoz
,,papi|otkami,,'
orzechów nerkowcaz Warstwą
o|ejuprzednałozeniem'
Utrzeć
masłoz masłemorzechowymna
puszystą,gładkąmasę' Dodać
brqzowycukier,wymieszaćmasę
mikserem,a następniedodawać
po jednymjajku, starannie
mieszając.Dodaćekstrakt
waniIiowy,zamieszać.Do drugiej
miski przesiaćmąkę,proszekdo
oieczeniai só|. Do maś|anojajecznejmieszaninydodawaćna
przemiansypkieskładniki(w 3
porcjach)i mleko(w 2 porcjach),
mieszającty|koty|e,żeby
składnikisię połączyły.
Nałozyć
ciastodo przygotowanych
f o r e m e kP
. i e c p r z e z2 0 - 2 5 m i n .
Wbićszpiku|ecw środekbabeczki
- jeś|ipo Wyjęciujest suchy i
czysty, ciastojest gotowe.
ostudzićbabeczkiprzed
nałozeniem
kremu.
Krem:
kremówkęi
Ubićśmietanę
schłodzić.
Utrzećtwaró9,aż
puszysty,
będzie
częstozdejmującao ze ścianek
miski/ ma|aksera.Dodaćmasłoz
orzechównerkowcai miód'
staranniewymieszać,dodać
waniIięi znów wymieszać.Dodać
całąbitą śmietanęnaraz i
energiczniewymieszać.Nakładać
spore porcje kremu
na babeczkii ozdobićszczyt
fiołkiem,słodkimi
kandyzowanym
aIboorzechem
drażetkami
babeczkido
nerkowca.Włożyć
pojemnika,
zeby nie
szczelnego
wyschłyi schłodzićprzed
podaniem- krem niecostęzeje'
Smacznegol
Wybór drogi
Jednaz najwazniejszych
podejmiesz.
decyzji,jakąkiedyko|wiek
jest ta
Co robiszw sprawieswojejszkołyi wykształcenia?D|aczegoto właśnie
najważniejsza
decyĄa? To proste.To, co zrobisz w związkuze szkołą,mając
ki|kanaście
|at,najprawdopodobniej
zadecydujeo jakości
Życiaprzez następnepół
wieku.
pójśćdo |iceum,wykozystaćnaj|epiej
Możeszwybraćdrogęnadrzędną:
spędzonyw
nim czas, przygotowacsię do studiów i pzyszĘ kariery'Mozesz tez wybraćdrogę
podrzędną:
zakończyćszkołępzedwcześnie
|ubzostaćw niej,a|eobijaćsię i nie
podejmować
zadnychprzygotowań.
SPRAWDZ'JAK UKŁADAc| s|ĘW szKoLE!
Zakreśl wybraną
odpowiedź
1. zanniet"Am ukończyć
liceum
2.Planuję Lształció się
dalei Do llceum
3.Uważam' że dobre
wyksztalcenle ma
zasadnicze zlaczenie d[ą
moiei Drzvazłości
4.Mocno przykładan się
do nauLl
Anl trochę
Jasne' że
takl
I
2
3
4
J
I
2
3
4
o
I
2
3
4
o
1
2
3
4
5
S.zdobywam dobre
stoDnie
I
2
3
4
o
6.Biorę udzial w zajęciach
DonadDrorcramowvch
T.odrebiam lekcje na
bieżaco
8.Pą!uję trad stresem w
moim żYciu
9.Potranę zachować
rówlowagę
mlędzy szLolą
a innymi zaleciami
I
2
3
4
o
I
2
3
4
o
I
2
3
4
5
1
2
3
4
5
lo.Myślę o tym, klm chcę
byó w przysz|ości
I
2
3
4
D
suMA PLNKToW......,
I
2
3
4
o
oby tak dalej.
40-50Jesteśna drodzenadrzędnej.
drogę.
30-39 Uwazaj!Skręó we właściwą
.10-29
Jesteśna drodzepodrzędnej!
10
ńółiińu.'.s.tiorylillńi'.lril*ó
Cassie
Oto sukcesvolbumui oiosenekCossie:
Swój jedyny album pt' ,,Cassie,,wydała
8 sierpnia 2006roku. Został on wydany
przez wytwórnię Bad Boy Records.
Producentem albumu jest Ryan Leslie.
Znalazły się na nim m.in. piosenki takie, jak:
,,Me & U" i ,,Long Way 2 Go". Na ptycie jest
muzyka gatunku pop i R&B.
Wydała również trzy single:,,Me & U',,
,,LongWay 2Go" i ,,1sIt You?". Dwie
pierwsze wymienione piosenki znajduj4 się
na albumie ..Cassie".
2006 "Cossie" A|bumzno|ozł
sięw Top l0
notowonio Billboord200
no'iIepiej
spzedojqcych się
krqżkóww USA
2ooó "Me &
Singie|zno|ozłsię w Top l 0
u"
notowonio nojlepiej
sprzedoiqcych się sinoIi
2ooó "Long
Piosenkozojęło97 pozycję
Way 2
w BillboordHot 100w
ran"
rodzinnvmkroiuońvstki
Niedługo po zopoznoniu się z Ryonem
Leslie,producentem muzycznym,motko
Ventury poprosiłoo nogronie piosenki_
prezentu
urodzinowego. Piosenkę
nogrono dlo Tommy'egoMottoli,bytego
Music.
Mottolo
dyrektoro Sony
płytowy,
o
kontrokt
zooferowoł Cossie
nostępnie zoongoŹowot do produkcji
olbumu Lesliego. obecnie wyiwórniq
Cossiejest Bod Boy Recordingsno|eŹqco
do znonego ropero Diddy'ego.
No poczqtku 2008 roku ortystko
powrócito
bronży muzycznej,
do
wydojqc singel "ls lt You?". Piosenko
zno|ozłosię no oficjolnymsoundtrocku
do fi|mu Step Up 2. Cossie zogroło
równiezw fi|miejednq z drugoplonowych
rol.
W styczniu 2008 mogozyn Billboord
pzeprowodził z wokoIistkq wywiod.
Cossie oznojmitodziennikozom, iż dotq
wydonio jej nowego krqżkojest 20 mojo
2008 roku. Jego iytut jeszcze nie jest
znony.
CossondroVenturourodzitosię2ó
sierpniol98ó rokuw New Londonw
stonieConnecticut.Jej ojciec pochodziz
Fi|ipin,
o motko mo kozenie wśród
Afroomerykonówi Indion.
Z zowodu jest głowniepiosenkorkq,
zojmujesię równieżoktorsiwem.Twoay
muzykęgłównie w sty|uR&B,pop i
oonce-pop.
Cossondrood l4 rokużyciobyło
modelkq dlo ogencji WilhelminoModels,
procowoto z firmq Adidos, jej zdjęcio
możnobyło zno|eŹćw popu|ornych
mogozynoch.We wześniu2005roku
zrezygnowoto z tĄ br onŻy,poświęcojqc
się korieze muzycznej.Skończytonoukę
w 2004roku no Uniwersvtecie
Connecticui.
1l
Dyskografia Moniki Brodki
Monika Brodka jest polsk4 piosenkarkę,
która wysławiłasię dzięki programowi
telewizyjnemu ,'Idol',. Wydała duzo płyt'
Tworzy głównie w stylu pop i soul. Jej kr4żki
to:
,,Albrm" -2004
,,Moje piosenki" - 2006
,,TBA"-2008
,,AlbumVo1.L"-2004
,,Album Vol. 2"-2004
,,Ten"- 2004
,,Dziewczy na mojego chłopaka,,-2005
,,Mtałeśbyć,,-2005
,,Znam cię na pamięĆ,,-2006
,,Miałbyć ś|ub,,-2007
,,Za lrr.ałowielr.,,- 2007
Afromental,,The Breakthru"
Debiutancki aibum Afromental,
zatytułowany ,,The Breakthru,, ukazał się
12 pażdzierrika 2007 roku. Zawiera on12
utworów. Promuj4cy album singel .'I.vegot
what you need'.zostałwybrany do finałowej
szóstki koncertu Top Trendy 2007w Sopocie.
Firma fonograliczna tej płyty to EMI Music
Poland.
Patrvcia Markowska ,,Swiat sie pom}zlił,,
Album ten zostałwydany 28 września2007
roku. Jest on czwartym solowym albumem
artystki. Na płycie znajdujesię muzyka
gatunku poP. Sq tam m.in. utwory takie, jak:
,,Swiat się pomylił,,,,,Zaćrnienieserca,,i
,,Jeszczeraz,,. Wytlvórnia płytowa EMI
Music Poland.
lć
rozrywko
Szymon Majewski - (ur.1 czerwca1967
w
Warszawie) - polski dzientikarz, showman,
prcZenterradiowy i telewizyjny, satyryk, atak:Że
filmowy i telewizyjny aktor niezawodowy.
Absolwent Liceum im. Hugona Kołłątajaw
Warszawie. Prowadzący programu Szgmon
Majewski Show(Stancywi|ny:żonaMagda|ena'
dwojedzieci:Zofia i Antoni.).
Iilrrtrelia:
ż
ż
Y
ż
Y
Killer (1997)jako Mioduch
Matki, żonyi kochankiII (1998)jako Szymon Majewski
Kiler-ów 2-óch (1999)jako Mioduch
E:mc, (f002) jako Doktor Adam Kuczka, kolega Maxa na wydziale
Superprodukcja(2002)jako Prezenter telewĘjny
1|r!rrily i łyriż nIrnlr:
Srymon Majewski zdobyłWiktora 2004w kategorii ''Odkrycie te|ewĘjne roku''.
Nominowany by| teżw kategoriach ''Prezenter |ub spiker TV'' i ''Wiktor pub|iczności',,
a w roku 2006 otrzymałTelekameręw kategońi ''RozĘrwka''. Zostałrównież
wyróżnionyw roku 2006nagrodą ''Fenomen Przekroju 2005'' oraz w studenckim
plebiscycie'lSwir7 2006'' w kategorii ''OsobowośóTV'', a w 2007 otrzyma|statuetĘ
telekameryw kategorii rozrywka.
liotrrrrtll:
.
Majewski zażądałod ministra edukacji Romana GierĘcha odszkodowaniarr'
wTsokości1,5 mi|ionazl. Majewski uważa,żez powodu niezdania przez niego w
1987matury z matemaĘki (xxl Lo im. llugona Kołłątajaw Warszawie) o rok
pr"zezniego spo|eczeństwa,
opóźni|osię ''rozśmieszanie''
które straciłotym
samym 3 tys. dowcipów. Majewski powiedzia|,żeniepowodzeniespowodowa|ou
niego depresję.Dodałteż,żedwójka' którą dostałna maturze, obecniejest oceną
pozyĘ.wną'więc egzaminmógłbyzostaó lznany za zdany. Pełnomocnikami
showmanazosta|isenatorRobeń Smoktunowicz zPo oraz posełRyszard Kalisz
z SLD.
13
KłopoĘ - czy radzisz sobie z nimi?
1.
o/
zaproszony
przyjacie].
. ^-
l!ą Ly Ur!'' l
stł'ukł' lusterko
r.-i
ar]trrzaaz
w twoim Pokoju,
źAh!'
a Ty:
h^<ń.7.|..
b) Z rezygnacją mowisz, że Lo siedem lac nieszczęścia
c) Nie możesz Sie powslrZymać od zrobienia mu wymówek
2.
sprzedawca
h\
ttĆ iAk^Ś7
jakiegoś
chce cię namóI'ió
na kuPienie
lego, wj.ęc:
Potrzebujesz
a) Zdecydowanie odmawiasz i idziesz
dalej
hv vnJ 9i :9 n
9 l Y , J J \ r cv r ri roU r V v v l 'l o
u P r r ui o r l n : l z
C) Cierp1iwie
wysłuchujesz
3. Wracasz
i:
z wakacji
:\
onarainznio
Ód
r-azll
e]Z}^ńi
zachwalań
..i A
zahior:cz
<
J 4i vó
i
wchodzisz
produkt
kupujesz
do swojego
.^-..].^'...']
!UZPą^vWąrrfę
u? ią
Nie
LI jńń.
^^
Sprzedawcy
z mnóstwem bagaży.
produktu.
^
ł
f
Pokoju
Ą
llń'-.Lń"^^'
uP!ZqLllfęu!E
r zeczy
h]
Ć7ok^q7
eiern]
c)
Wyrzucasz
iwi
F
wszystko
,u,P^U ^
- - Z- ą. ru r^.U^w ,d,l -r f!
d
4. Dostajesz
r'' szkole
ą]
óLę
,,agąLLą
A'
:
n^m^żA
z walizek,
nŚka*źAŚ-
5.
Gubisz
.\
qt.r.ś'
Ó.l
ra-tl
b)
Panicznje
-9 1/
n
' l u1 Ji E
ó ęJ .z
J có rńrócr!l w
znr']
się
az/
brakuje
_i
i
sie
ż
ci
tlm
11n^rrń
chęci
do
']llh
nie
n:rlrnhionia
u
Z ą: r 9 I9 e
r Ur r } n ś c i
'L
okazja
Co robisz?:
ahnni
rh.;fóc
Aź
;AVi
ś
Z mjejsca,
^
U rhr-U. ^
.łU
ć]rrj
arlrnll
aby nie
Zabłądzic
''1^^.^^;^^
ulcL
yąllt9ę
A Ty:
6. zaraz na Początkrt egzaninu
łamie Ci się pió!o.
a) Nie tracac anj chwi \j, poŻyczasz długopis i nadrabiasz
czas
h]
7.Ł\^h^nńi
a
mrlć']
c) Niespokojnie
i cz
ż^
| ^
,I\,
na
erll iwość
ruszasz
v .t ał \j ,uć- ,l '\ Jl Zą 'ż
^
zł
już zmarnowana jest
tak
ni esnraw.
aamał
boisz
a
Jc !i ę
o
i
rłycieczki.
Podczas
<ia
<iA
Myśliaz:
f €\<7
Łlief
r.:l'n-vr-i ela
się
ate
złą ocenę.
b) ''Nic nie warro robić' skoro
bardzo dobry na koniec
roku"
Ćl
.i
hv or l)q:9na :r rnur r
Lę9v
^"
vr^1
ń^.7.j-
Al.
złona
spoq1ądasZ na Zegarek, martwiąc
Stracony
Vańce
się,
że n|e zdaŻysz
7. Będąc na inPrezie
Plamę na Pewno wszyscy
oblewasz
się sokiem.
zaur'ażą, więc:
a) ProsiSZ gospodarza domu o coŚ do usuwania plam i starasz się ją
wywabi ć
r.\
!/
tr'-ł cl.r.Ę
llUfJ^ąJZ
.\
p.^<iąz
do reszty,
.j^
JlF
a
!'t
w
ńl l.oi ^
J !i Jó ęmr h. 'i l^r if c 7 r '
nnżltr=ąni Lrr!u o
ale
jest
ęJoaJ
i : luzri \af n nećv v
J
L .ąl L- '
N
nillnhll
czysty
t4
al }l j' 1 '
nil.l
]zrarrr
ńiA U
m
. [^
v Yd !}
zllnałnie
9C ri ć
9
.u]v^J ;t f. g U 7 F ć
nio
n,asll]c
8.
a)
b)
c)
pr
w skIepie
źle wydano ci resztę.
A Ty:
crzecznie
prosisz
o ponowne przeliczenie
Wolisz straciĆ ntż zwrócić na siebie uwagę
Udowadniając winę ekspedientce,
nie pozwa1asz się
zepros i ć
9 . zgL':a.Ł ci
a) Polządnie
zeszyt:
sZukasz w domu. zanim podejmiesz
l^\
r-^-,,-
^,*,-lPll,ęP-L5ywdL
c)
Pocje
]rzl
iwi
e
fÓ7d
(^. l) q
|:.l.:Ś7
t-^ I ^^]
JlU.Le9 |,
Śip
^*l ^..1-^
5p.L5u
Jąc
sytuac j i
10.
A)
Wyjazd
wakacyjny
sj-Aricf
sro
mieŚcie
b) Zostajesz
.)
lIi'^lasz
jadą'
a Ty
nie
docttodzi
^nś łaraar,zal,łar
w domu, bo widocznie
ęie
nA.l
qńh^
i
jakieŚ
działanie
L.llttLell
qzll]z:1:r.
J Lr!
r^lakół
nawet
lld
w
w il r rnrnr rj zu cr h
l
5LIdLy
tL:uk ^i or ic
l
do skutku:
nrlrl-
nia
tak byto
<nrr",ir<.
'. a'
']l1!j52
ci
_i n. n. j. - . L
malnowaĆ
]ata
W
pisane
CZu]ą
S1ę
\^rlnna'
1Z
onl
nie
Wyniki:
NoJwięcejodpowiedzi o): Zdecydowonie rodziszsobie z kłopoiomi.Zowsze
podchodziszspokojnie,z oponowoniem i dużqdozq optymizmudo trudnych sytuoc'ii.
Nic nie jest tok złe,jok się wydoje - twierdzisz.
iycie nie jest Ustoneróżomi,Więc nie
możnooczekiwoć,żewszystkozowsze będzie się Uktodotopo noszejmyśli.
Nie
zołomu'iesz
się Z by|e powodu, o|e stowioszczoto kłopotom.W swoje dziołonio
wkłodoszwie|e energii,co pozwo|oCi doprowodzoć sprowy do końco. Prob|emy?!
Zowszebiezesz ''bykozo rogi,'.Toktzymoć! Pomyś|
'iednok,że nie zowsze musisz
somotnieWolczyć.od czego sq przyjociele?!
Nojwięcej odpowiedzi b): Prob|emywytrqcojq Cię z równowogi, o porożki
przygnębiojq.Zrożoszsię nojmniejszymniepowodzeniemi od roZUtrociszpewność
jedynq osobq no świecie,
siebie.Pomyś|
W tokich chwi|och,że no pewno nie 'iesteś
którejcośtokiego się pzyirofio. TokiejestĄcie -roz no Wozie,roz pod wozem. Nie mo
się co przejmowoćiZodręczoć - zomiosttego zoinwestujtę energię w jokieś
,'noj''
dziołonie.Nie wszystkomusisię Udoć, o|e wońo podjqć ryzyko!Nie storojsię być
- ''błqdzicjest zeczq Iudzkq'..
Powodzenio!
Nojwięcej odpowiedzi c): Nie zowszedojeszsobie rodę Z kłopotomi.Niepowodzenio
i prob|emynie odbierojq Ci chęci do Ącio, o|e czosem trochę potrwo,zonim
Znojdzieszwtościwerozwiqzonie.Storoszsię i podejmujeszjokieśdziołonio,o|e nie
potrofisznodoć im wtościwegokierunku.Bordzoczęsto szukoszwiny U kogoś- spróbuj
spojrzećno siebie.Możegdy cośzmieniszwsobie, kłopotypftestonq Cię |ubić?
Storojsię tokżetrzymoćno Wodzyswoje emocje - nie zowszenoj|epszym
rozwiqzoniemjestwybuch i ukozonieUCZUć|szczegó|nietych negotywnychl).
Pomiętoj,że |udzienie |Ubiqbyć oborczoni cudzymi prob|emomi.Nie dzie|się Więc
wszystkim,co Ci |eżyno sercu. Pneciez potrofiszsobie porodzićz drobniejszymi
kłopotomi!
15
przyszłość
Jok przepowiodono
Rzymie?
w storożytnym
Wróżby w staroż}tnymRzymie odgrywały
olbrzymiąrolę.Zająćsię wróżbiarstwem
mógłkażdyobywatel,np' pan domuw
sprawachrodzinnych lub urzędnik w
sprawachpaństwowych.Niezależnieod
tegobyli i kapłani. wróżbici;to tzw.
augurowielub auspikowiei wieszczkowie
etruscytzw. haruspikowie.
Znaki przypadkowetakie,jak: upadek
jakiegośprzedmiotu,pisk myszy czy
kicbnięcietłumaczono
w czasiewróżbjako
zapowiedźczegośzłegolub dobrego.
Równie ważnąrolę przypisywali
Rzymianieprzypadkowowypowiedzianym
słowom.
Z tegopowoduzmieniononazwy
miast.Na przykładgreckiemiasto
Maloentum(z gr. bogatew trzodyowiec)
brzmiałopo łaciniejak malum euentum.
złykoniec,zmienionowięcjego nźrz.r^/ę
na
Beneuentum(dobrykoniec).
Sztukawróżeniaharuspikówpochodziz
Etrurii, gdzie byłanajbardziejrozwinięta.
Przyjęli oni wiele zwyczajów ze Wschodu,
m.in. wróżeniez wnętrznościzwierząt
ofiarnych, a przedewszystkim z wątroby'
WedługwierzeńetruskichkaŹdejsferze
nieba.którychbyłocaerdZieści.
odpowiadała
określona
częśówątroby.
lęże|i znaleziono znaki pomyślnena
badanym narząAzie,obnoszono zb adarte
przezharuspikówwnętrzności
dookoła
ohatza,na któryn spalanoofiarnyplacek.
NieobceteżbyłyRzymianompraktyki
zaboborrne'
Wierzenialudowezostały
I ozszeIzonewpły'wamiwschodnimi,
chaldejskimii egipskimi'Były to praktyki
prywatne,
wierzonow skutkirzucania
czarów i w zapobieganieim poprzez różne
formułki,noszenieprzy sobietalizmanówi
amuletów'
Wśródludowych wierzeń znajdziemy
wywolaniaczarami
wiaręw moŹ|iwości
pozbawienia
miłości
czy możliwość
czaramikrów lub kóz mleka' Na tym t|e
powstaławiaraw ''złeoko''. Samo
spojrzeniemogłosplowadzió nieszczęścia,
aby tego uniknąćużywanoamuletów i
znaków odwracających
urok,np.
malowanena czatach"dobreoko", by
podczaspodnoszeniakielicha do ust
rozbroiónim złespojrzeniesąsiada.
jednakzachowałasię w Rzymie
Najdłużej
wiara w sny,bo ażptzez caty okres
klęskę,a przede
cesarstwa.
Niemal ka:Żdą
wszystkim śmierćcesarzapoprzedzały
ponoó różnenadprz1todzoneznaki albo
wróŹebnesny.
Augurowienatomiast
cieszy|isięw
populamością.
Rzymie dużą
Tłumaczyli
oni wo|ęboŻąokazywanąludziomza
pośrednictwem
ptaków' z:wierząti różnych
znaków przypadkowych.
Augur wyznaczałswąlaskąprzestrzeń,w
którą się wpatrywał'szukającznaków od
Boga. Wróżbywykonywałtużpo północy
lub przed południem.Nakaąrvał wówczas
mi|czeniei wśródkompletnej
ciszy
wpatrywałsię w niebo.Znaki ujrzanepo
lewej stronie,czyli wschodniej,były
pomyślne;
a po prawej'zachodniej_
niepomyślne.
Działosię tak,ponieważ
Rzymianiewierzyli, iż lewa stronaaugura
to prawicaJowisza.
Wśródznaków nieoczekiwanych
najbardziejpomyślny
byłpiorun
przecinającyniebood stronylewej do
prawej.
Augurowie wróży|i równieizz zachowania
się kur. Możnabyłotym kierować,dając
kurom j eśćhlb nie. Zdarzałosię j ednak,ze
i kuromudałosię przepowiedzieć
orzvszłość'
Ciekawostka
cezara w Kapui
Na kilka mięsięcypŹed śmiercią
podczasburzeniastarychgrobowcówrobotnicyzna|eż|i
Kapui) tabliczkę'na
w grobowcuKapysa(założyciela
któręjbyłaprzepowiędniąŹekiędyzostanąporuszonę
kościKapysa,zginiepotomękJulusa.
wróżbilaSpurinna
na podstattie
1naków
zaobserwowanychpodczas składaniaofi ar ptzęsttzęgał
Cezara.żobyw ldy marcowenie szedłna posiędzenie
sęnatu
samCęzarmiałsęn,żeunosisię
W przeddzieńśmierci
do niebai podaiedłońJowiszowi.
16
@ Hello!
- Hello, what'syour name?
- Watt'smy name.
- Yes. What'syour name?
- My nameis John Watt.Are you Jones?
- No, I'm Knot.
- Will you tell me your name?
- Will Knot.
- Why not?
- Not what?
- Not Watt,Knot!
- What?
O Sesjau psychoterapeuty.
- ProszępowiedzieÓ.Jestcoś,co pana
niepokoi?- zagajarczmowęlekarz.
- Tak. Chciałbymskoczyćdo toaletyodpowiadapacjent,wiercącsię na krześle.
- No dobrze...W takimrazie
porozmawiajmyo tym...
o Szkot ożeniłsię z wdowąi po ślubie
jedzie pociągiem.
- Gdziepanjedzie?- Pytago inny
podrózny.
- W podrożpoślubną...
- A gdzie Żona2
- ona jui była...
@ Na zakończenieroku szkolnego
dyrektorzwracasię do uczniów.
- Zyczę wam przyjemnychwakacji,
zdrowiai żebyście
we wrześniu
wrócili
mądrzejsi.
- Nawzajem- odpowiadamłodzieŹ.
@ Jasiumówi do ojca:
-Tato! Wzywającię do szkoły!
-A co znowtl zrobiłeś?
-Nic''. Tylko stolik wysadziłem'..
Po trzechdniach:
-Tato! Wzywającię do szkoły!
.A co znowuzrobiłeś?
.Nic'.. Tylko ławkęwysadziłem...
Po tygodniu:
-Tato!Wzytvającię do szkoły!
-Nie pójdęjuz więcejdo twojejszkoły!
.Słusznie.Po co chodzió po ruinach.
@ PóŹny wieczór. Nowakowieprzyłapa|i
nastoletniego
syna,jak wymykałsię z
domuz wielkąlatarkąw dloni.
. Dokądto?! - pytają'
- Na randkę- przyznałsyn.
- Hal Jakja chodzitemw twoim wieku na
randki,to nie potrzebowałem
latarkizakpiłojciec.
- No i popatrz,na co trafiłeś...
@ Jasio mówi do mamy:
. Mamo, dzisiajrano,kiedyjechałem
autobusem,tatakazałmi wstaó i ustąliÓ
miejscekobiecie.
- To bardzoładnie'
- Ale mamo,ja siedziałemna taty
kolanach!
O Na randce'ona się spóźnia.Wreszcie
jest.
- Kochanie,dużosię spóźniłam?
- Ach, drobiazg.Data sięjeszczezgadza...
O Przychodziblondynkado sklepui przez
półgodzinymęczysię z otwarciemdrzwi.
Gdy jużweszlasklepowa.
mówi:
- Co pani tak długootwierałate drzwi,
przecieżjest napis:,,ciągnąÓ''.
Na to blondynka:
. Tak, ale nie pisze,w którą stronęciągnąó.
O Wsiadababado autobusui pytasię
kierowcy:
- Panie,a jaki to autobus?
- Czerwony.
- No ale dokąd?
- Do połowy,dalejsą szyby...
O W domu:- Dlaczegotelewizorsięnie
włącza,kiedy naciskampilota?. pyta
blondynkamęża.
- Nie wiem, nie jestemfachowcem,ale
możedlatego,żenie mamytelewizora...
n
O Powiedzonka naszych
nauczycieli:
N: No, proszę.Kto przyjdzledo tablicy?
To jest waszaszansa.' Szansa,szansa,
szansa..szansana sukces!'(śpiewa)
Uczeń: Czemu?
Nauczyciel:Bo nie ma dżemu,a
marmoladasię nie nada!
U : (podczasrekolekcji)
Ale beret!Ha, ha, ha!
N: Kaśka,uwaga'
U: ojej' ale się przejęłam.
N: Przestańciegadaó!Możejeszcze dam
wam piwko i papieroski,bo w tym
jesteście
dobre?
N: Co to jest?
U: Gaz szlachetny.
N: Yhy, tak. Samajesteśgaz sz|achetny|
jak byłeś
N: oj' Ę Jasiu'ja Cię pamiętam,
taki malutkiw wózku...
(uczeń wchodzi sp ó źniony)
N: A pan kuratorsam sobiewyznacza
godziny pracy2
U: Co?
N: Wiaderko.
N: A wy, chłopcy,co tam robiciepod
ławką?
N: (wchodzido klasy, gdzie trwa lekcja i
rozgląda się )
Uczniowie:Piotreknie jedzie na zawody,
bo ma złamanąrękę.
N: Adwokaci się znaleźli..'
U: Ale Piotreknaprawdęma złamarrą
rękę.
N: Dobra,nie róbcie ze mnie debila.
O Powiedzonka uczniów:
U: (pokazujepotamanenożyczki)
Patrzpan!
U: ' Najlepszepiwo to LubelskiFull...'
(śpiewa)
N: Gosia,do tablicy!
U: (rozwiązuje zadanie)
N: Zle! (starławszystko)
Nie będziemi
U: Co pani sobiewyobra:ża?
tu pani ścielała!
(wyszłaz klasy)
U: (rozwiązujeządanieprzy tablicy)
N: Widzę,żeEwa ma oko Mahometa.
Uczniowie:Co? Co ma?
N: My już z Ewą wiemy,o co chodzi.
U: (rozpakowuje siQ
N: Basia,zbierz sięwreszciedo kupy!
(plecakucznia leżyna łav,ce)
N: Zabierz wreszciete śmieciz ławki!
(podczasmeczuw siatkówkę)
Uczniowie:Pole!
N: Chybapoza boiskiem!
U: (śmieje
się z koleżankami)
N: Smiejsię.śmiej.
Zobaczymy.czy się
będziesztak śmiała
w sierpniuna
poprawce.
N: (na sprawdzianie)
Dosyó tegościągania!
Nie będzieciesobie
ze mrrąw kulki grać.
(...)
Gdzie tam zapuszczasz żtnawia? Patz w
swoją kartkę.
18
EA
{5 {S
E'Ą
"* B"r"n (21.03-20.04)
Zbytnia pewność
siebie a przede
Wszystkim nieostroznośćmogą cię
narazićna pewne kłopoty.
Koniecznieznajdźwięcejczasu
żeby zająć się najb|iższymi.
Waga (23.09-23.10)
Pracuj jak potrafisz najlepiej i nie
zostawiaj sobie zaległości
a będzię
za to wynagrodzenie.Nowe
przyjaźnie sprawią, że Twoje życie
stanie się bardziejciekawe.
-.&r
)
v-.{
*'6
ayk (2i.04-2o.os)
""' Skorpion (24.10-22.11)
Poczujesz w sobie siłępotrzebną do
zmian W swoim życiu.Zanim
jednak podejmieszkonkretną
decyzję,dokładnieprzeanaIizuj
swoje plany.
Nadchodzącedni będą przepełnione
radością.
za|eżyci
Jeś|ioczywiście
na utrzymaniudobrych relacjiz
rodziną i przyjaciółmi.Staraj się
bardziejuzewnętrzniaćswoje
uczucia.
E{;ilY
.
a$,i
B|iźnięta(21.05-21.06)
Dni w miarę spokojne.
Zap|anowanezadania uda się
szybko i korzystnie zrea|izować.
Nadarzysię wie|edobrychokazji do
wykorzystania swoich ta|entóWi
umiejętności.
'g'Ą
''
Strzelec (23.11 -21.121
Przed Tobą bardzo niespokojnydni.
Najważniejsze,
to nie u|egać
emocjom i trzymaćnerwy na
wodzy. Na pewne sprawy i
wydarzeniaitak nie masz żadnego
wpływu.
f.mA
<!!/t
|22'12-20'01)
Dobra zabawa w towarzystwie
przyjaciółgwarantują ci sporo
Na po|uzawodowym
szczęścia.
inte|ektemi
zabłyśniesz
kreatywnością.
ąu:,
..
Koziorożec
El R"k (22.06-22.07l
Twoje działaniawymagają
zWiększonejostrożności.
WszeIkie
niepowodzenia i kłopoty'wyjątkowo
niekorzystnieodbijąsię na TWoim
zdrowiu.Uważajna siebie!
E#r
It!!-
9*'
Lew (23.07-23.08)
Nie jesteśteraz W dobrej formie.
Lepiej Więc unikaj |udzi, którzy ź|e
na ciebie działają.Wsze|kie
konfliktyi nieporozumieniamogą
pokrzyżować
Ci wsze|kiep|any.
-'
Wodnik (21.01-19.021
Nie wdawaj się z nikim W spory bo
póżniej będziesz tego ty|ko żałował.
Okazuj wiecej serca swoim bliskim
a zobaczysz, że docenią to.
NPo
UlJ'
'
Ryby (20.02-20.03)
Nie angażujsię W sprawy, co do
których nie masz pewności'Sytuacje,
które mogą niepokoićstaraj się
szybko wyjaśnića wszystko będzie
dobrze.
Panna (24.08-22.091
Sprawy, które do tej pory
utrudniałyCi życie'powo|.
zaczynają się wyjaśniać.Może
WreszcieTwoja nauczycie|kasię
przekona,że nie jesteśtaki głupi?
L9

Podobne dokumenty