Turek, dnia 29.11.2016 r. Oznaczenie sprawy: DGK-GRAIZ/SG

Transkrypt

Turek, dnia 29.11.2016 r. Oznaczenie sprawy: DGK-GRAIZ/SG
Turek, dnia 29.11.2016 r.
Oznaczenie sprawy: DGK-GRAIZ/SG-27/2016
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie
przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Turku
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert:
w terminie przewidzianym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. do dnia
29.11.2016 r. do godz. 10.00 złożono 2 oferty.
Kwota brutto w zł jaką Zamawiający przeznacza na realizację przedmiotu zamówienia:
444.385,20 zł brutto
L.p.
Nazwa i adres Wykonawcy
1.
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna
Insurance Group
Oddział w Opolu,
45-215 Opole, ul. Luboszycka 36
2
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna,
ul. 3 Maja 4, 62-800 Kalisz
Cena oferty brutto w zł
338.392,00 zł
421.252,64 zł

Podobne dokumenty