PPH PLASTEX COMPOSITE ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż

Komentarze

Transkrypt

PPH PLASTEX COMPOSITE ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż
Syndyk masy upadłości
Magdaleny Witowskiej-Seruga
prowadzącej działalność pod firmą
PPH PLASTEX COMPOSITE
w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 14
ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż
samochodu marki AUDI A8 4.2 TDI Quattro
o numerze rejestracyjnym WA 46478 będącego współwłasnością
GETIN NOBLE BANK S.A. w Warszawie
Cena wywoławcza wynosi 83.300,00 złotych
Oferty w dokładnie i starannie zaklejonych kopertach z wyraźnym dopiskiem: „PRZETARG RUCHOMOŚCI – samochód AUDI Model: A8 4.2 TDI
Quattro o numerze rejestracyjnym WA 46478 – NIE OTWIERAĆ” należy
składać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ Sąd Gospodarczy
IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa pod sygnaturę akt IX GUp 7/12 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2013 roku.
Otwarcie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym obejmującym otwarcie
ofert i aukcję w dniu 20 marca 2013 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla
Warszawy Pragi Północ przy ul. Terespolskiej 15A, w Warszawie, w sali 216
o godzinie 10.00. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium
w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwotę 8.330,00 zł na rachunek bankowy sprzedającego 98 1050 1025 1000 0090 7223 5568. Wadium jest uznawane za skutecznie wpłacone wyłącznie wtedy – jeżeli uznanie rachunku
bankowego sprzedającego kwotą wadium nastąpi najpóźniej na dwa dni
przed upływem terminu składania ofert.
Z warunkami oraz przedmiotem przetargu można się zapoznać w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Mińskiej 69 po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 22 810 49 57 lub 601 339 696.
Syndyk zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu
bez podania przyczyn.

Podobne dokumenty