Pomoc dla Barbary

Transkrypt

Pomoc dla Barbary
MoŜe znamy się
tylko z widzenia...
Potrzebuję pomocy!
Nazywam się Barbara Osiewała. Urodziłam się, mieszkam i pracowałam 30 lat jako
nauczycielka w szkole podstawowej w mojej rodzinnej wsi Tokary Pierwsze. Długotrwał a
walka z chorobą uniemoŜliwiła mi powrót do pracy i obecnie jestem na okr esowej rencie
chorobowej. Mam 51 lat, rodzinę dwoje dzieci i jeszcze tyle planów na przyszłość. Niestety
choroba zmieniła moje Ŝycie i nie pozwala się nim cieszyć.
Moja walka z chorobą nowotworową rozpoczęła się w 2011 roku. Po niewłaściwej
pierwszej diagnozie nastąpiła lawina konsekwencji. W lutym 2012 roku miałam pierwszą
operację- wynik nowotwór złośliwy–czerniak. Następnie radioterapia, badania kontrolne, i
druga operacja. Kolejne badania i udział w badaniach klinicznych-chemioterapia. Od styczni a
2014r. otrzymuję inny rodzaj chemiot erapii. Od 2 lat jestem pacjentką Centrum Onkologi i
w Warszawie. Szansą dla mnie jest lek IPILIMUMAB. Niestety lek ten nie jest
refundowany przez NFZ i bar dzo drogi. Terapia kosztuje ponad 300 000 zł i sama nie
jestem w stanie pokryć kosztów leczenia.
Walczę z chorobą, poszukuję ludzi dobrej woli i o wraŜliwym sercu, którzy
zechcieliby mi pomóc. Wiele razy pomagałam innym, dziś ja potrzebuję pomocy.
Dziękuję za kaŜdy dar !
MoŜesz pomóc:
przekazując darowiznę na konto Stowarzyszenia „Nadzieja” w Malanowie
ul. Kaliska 2, 62-709 Malanów nr konta 34 8557 0009 0100 8502
2001 0006 - z dopiskiem "dla Barbary Osiewała"
lub
przekazując 1 % podatku dochodowego na Stowarzyszenie „Nadzieja”
w Malanowie nr KRS 0000257764 - z dopiskiem "dla Barbary Osiewała"