w ęd ki ko ło w ro tk i pr zyn ęty ż y łk ihakizan ęty ubran

Komentarze

Transkrypt

w ęd ki ko ło w ro tk i pr zyn ęty ż y łk ihakizan ęty ubran
WĘDKI
KOŁOWROTKI
PRZYNĘTY
ŻYŁKI
HAKI
ZANĘTY
UBRANIA
122-128
114-121
104-113
90-101
70-88
46-67
24-43
6-21
AKCESORIA
W´dziska DRAGON HM sta∏y si´ standardem w rynkowej ofercie w´dzisk z górnej pólki. W tym sezonie rodzina HMów powi´ksza si´ o nowe modele w serii HM80. Poj´cie „grafit wysokomodu∏owy” funkcjonuje w obr´bie w´dkarstwa
doÊç d∏ugo i zosta∏o nie jeden raz nachalnie wypaczone przez sprytnych producentów w´dzisk. Tak naprawd´, wielu
w´dkarzy, nawet tych pasjonujàcych si´ nowoczesnym sprz´tem, straci∏o zaufanie do tego okreÊlenia i raczej traktuje
je jako slogan reklamowy, a nie informacj´ technicznà. Dlatego te˝, nowe kije DRAGON-a mo˝na w pe∏ni uznaç za wzorzec, który pokazuje czym ró˝ni si´ spinning rzeczywiÊcie wykonany z grafitu o ekstrawysokim module spr´˝ystoÊci
od klasycznej masówki, na której umieszczono napis „High Modulus”.
Technologiczny przełom
œ
DRAGON
Projektowanie w´dzisk z grafitu o module spr´˝ystoÊci powy˝ej 50 mln PSI jest trudnym
przedsi´wzi´ciem, na które nie decydujà si´ nawet firmy o zas∏u˝onej i d∏ugiej tradycji w budowie w´dzisk spinningowych. Dlaczego? Bo niesie to za sobà du˝e ryzyko – kije sà czu∏e na
zewn´trzne urazy, przecià˝enie mo˝e doprowadziç do trwa∏ego uszkodzenia. Proces projektowania i wytwarzania jest kosztowny, kosztowny jest surowiec, czyli w przypadku reklamacji same k∏opoty. K∏opotów tych mo˝na uniknàç, stosujàc mniej sztywny grafit (czyli o mniejszym module spr´˝ystoÊci), dodajàc troch´ szk∏a, pogrubiajàc Êciank´ blanku (pi´kny slogan
o „mi´sistym blanku” !!!) i jego Êrednic´.
Spinningi HM80 majà jednà cech´, która stawia je w szeregu najlepszych i najnowoczeÊniejszych
w´dzisk obecnie produkowanych – zosta∏y od poczàtku do koƒca zaprojektowane jako modele
wytwarzane z supersztywnego grafitu o module spr´˝ystoÊci 80 mln PSI. Oznacza to, ˝e obok
bardzo specyficznego i bardzo drogiego materia∏u grafitowego wykorzystano niemal wszystkie
dost´pne obecnie technologie kompozytów w´glowych. Zastosowano, z góry zaprojektowany,
ukierunkowany przestrzennie uk∏ad noÊnych w∏ókien grafitowych, dzi´ki czemu we wszystkich
modelach blanki charakteryzujà si´ du˝à smuk∏oÊcià oraz ma∏ymi Êrednicami. JednoczeÊnie,
przy ma∏ych Êrednicach nowe HM-y przenoszà ogromne obcià˝enia, które p∏ynnie rozk∏adajà
si´ wzd∏u˝ d∏ugoÊci w´dziska. Kamieniem milowym w technologii wykonania spinningów
HM80 jest ograniczenie zawartoÊci ˝ywicy epoksydowej w kompozycji z w∏óknami grafitowymi. ZawartoÊç ˝ywicy jest tak ma∏a, ˝e uzyskane tworzywo jest ju˝ okreÊlane mianem ceramiki w´glowej. Ma to kolosalne znaczenie w∏aÊnie z uwagi na olbrzymià sztywnoÊç zastosowanych w∏ókien – najwa˝niejszym ogranicznikiem stosowania grafitów o podobnej sztywnoÊci,
przy klasycznych technologiach kompozycji w´glowych, jest w∏aÊnie zawartoÊç ˝ywicy. Dopiero tworzywa ceramiczne (czyli tworzywa o niemal jednorodnej strukturze materia∏owej)
mogà naprawd´ w pe∏ni wykorzystywaç zalety grafitu wysokomodu∏owego.
warstwy
grafitu
zawartoÊç
˝ywic epoksyd.
poni˝ej 15%
A
B
warstwy ˝ywicy
poprzeczna osnowa z grafitu
2 pod∏u˝nie u∏o˝one warstwy grafitu
warstwy
˝ywicy
2 ukoÊnie u∏o˝one warstwy grafitu
A) Przekrój standardowego w´dziska w´glowego (3 warstwy grafitu + osnowa)
B) Przekrój w´dziska wykonanego w technologii CGT (4 warstwy grafitu + osnowa)
Ja­ko pierw­sza fir­ma eu­ro­pej­ska i jed­na z trzech na Êwie­cie, ofe­ru­je­my naj­now­sze mo­de­le
w´­dzisk spin­nin­go­wych, wy­ko­na­nych w tech­no­lo­gii CGT ­– Ce­ra­mic Gra­phi­te Technology.
Tech­no­lo­gia ta ba­zu­je na wy­ko­rzy­sta­niu spe­cja­li­stycz­nych tka­nin z gra­fi­tu (po­nad 80 mln
PSI) o bar­dzo ma­∏ej za­war­to­Êci ˝y­wi­cy. Ob­ni­˝o­na do 15% za­war­toÊç ˝y­wi­cy po­wo­du­je, ˝e
ma­te­ria∏, z któ­re­go jest wy­ko­na­ne w´­dzi­sko tra­ci ce­chy kom­po­zy­cji gra­fit-˝y­wi­ca i na­bie­ra
w∏a­sno­Êci two­rzy­wa ce­ra­micz­ne­go. Spin­ning sta­je si´ l˝ej­szy, zde­cy­do­wa­nie moc­niej­szy
i du­˝o bar­dziej dy­na­micz­ny.
Ma­te­ria∏ do pro­duk­cji w´­dzisk HM80 do­star­czo­ny zo­sta∏ przez ab­so­lut­ne­go li­de­ra w pro­duk­
cji w∏ó­kien w´­glo­wych na Êwie­cie – ja­poƒ­skà fir­m´ „To­ray”. To w∏a­Ênie „To­ray” wraz z ame­
ry­kaƒ­skim „Du Pont-em” do­star­cza­jà ke­vlar i two­rzy­wa w´­glo­we u˝y­wa­ne przez NASA do
pro­duk­cji os∏on pro­mów ko­smicz­nych.
Wszystkie omówione modele nowych spinningów majà najwy˝szy standard wykoƒczenia.
Stosowane sà wy∏àcznie materia∏y o najwy˝­szej jakoÊci.
– korek importowany z Portugalii, klasa AAA (Extra Premium);
– uchwyty do mocowania ko∏owrotka firmy Fuji;
– przelotki Fuji Alconite, Fuji SiC, Pacific Bay SiC;
– omotki firmy Gudebrod.
$
Indeks
29-01-275
D∏ugoÊç
Ci´˝ar wyrzut.
Waga
D∏. transport.
Moc (Power)
Akcja (Action)
D∏. dolnika
2.75 m
2–14 g
156 g
1.40 m
MEDIUM
MED-FAST
28.5 cm Przelotki
Orient. cena
25 16 10 8L 7
7
6
6
6
6
1100 z∏
BYAG BYAG BYAG BYAG BLAG BLAG BLAG BLAG BLAG BFAT
Indeks
29-02-275
D∏ugoÊç
Ci´˝ar wyrzut.
Waga
D∏. transport.
Moc (Power)
Akcja (Action)
D∏. dolnika
2.75 m
2–14 g
173 g
1.40 m
MEDIUM
X-FAST
29.5 cm Przelotki
Orient. cena
30 16 10 8L 7
7
6
6
6
6
1100 z∏
BYAG BYAG BYAG BYAG BLAG BLAG BLAG BLAG BLAG BFAT
Indeks
D∏ugoÊç
Ci´˝ar wyrzut.
Waga
D∏. transport.
Moc (Power)
Akcja (Action)
D∏. dolnika
29-03-275
2.75 m
3.5–18 g
185 g
1.41 m
MEDIUM
FAST
28.5 cm 29-03-290
2.90 m
3.5–18 g
202 g
1.48 m
MEDIUM
FAST
30.5 cm 30
BYAG
30
BYAG
16
BYAG
16
BYAG
10
BYAG
10
BYAG
Przelotki
Orient. cena
8L 7
7
6
6
6
6
1100 z∏
BYAG BLAG BLAG BLAG BLAG BLAG BFAT
8L 7
7
6
6
6
6
1150 z∏
BYAG BLAG BLAG BLAG BLAG BLAG BFAT
DRAGON HM80 River Runner – dwa klasyczne spinningi na pstràgi (2.45 m i 2.60 m, 5.5–21.5 g). Zaprojektowane specjalnie do po∏owu
pstràgów na woblery. Bardzo szybka akcja przy semiparabolicznym ugi´ciu. Wygodne tak˝e do jeziorowego ∏owienia z ∏odzi na Êrednie
woblery, obrotówki i wahad∏ówki.
Indeks
Ci´˝ar wyrzut.
Waga
D∏. transport.
Moc (Power)
Akcja (Action)
D∏. dolnika
2.45 m
5.5–21.5 g
142 g
1.25 m
MEDIUM
FAST
27.0 cm 29-04-260
2.60 m
5.5–21.5 g
148 g
1.32 m
MEDIUM
FAST
28.5 cm Przelotki
25 16
10 8L
7
BYAG BYAG BYAG BYAG BLAG
25 16
10 8L
7
BYAG BYAG BYAG BYAG BLAG
Orient. cena
7
6
6
6
BLAG BLAG BLAG BFAT
7
6
6
6
BLAG BLAG BLAG BFAT
1050 z∏
1100 z∏
DRAGON HM80 Easy Rider – dwa doÊç mocne w´dziska szczupakowe, do ∏owienia z ∏odzi (2.60 m, 7–25 g) oraz z brzegu (2.75 m, 7–
25 g). Szybka akcja, olbrzymia moc u˝ytkowa, ∏atwoÊç dalekiego wyrzutu przyn´ty. Idealnie pasujà do Êrednich woblerów oraz Êrednio
ci´˝kich, du˝ych gum. Zwolennicy d∏ugich w´dzisk na sandacze te˝ na pewno zachwycà si´ tymi kijami.
Indeks
Ci´˝ar wyrzut.
Waga
D∏. transport.
Moc (Power)
Akcja (Action)
D∏. dolnika
2.60 m
7–25 g
164
1.33
MED-HEAVY
FAST
29.5 cm 29-05-275
2.75 m
7–25 g
1.41
MED-HEAVY
FAST
30.0 cm 30
BYAG
30
BYAG
16
BYAG
16
BYAG
10
BYAG
10
BYAG
Przelotki
Orient. cena
8L 8
7
7
7
7
1100 z∏
BYAG BLAG BLAG BLAG BLAG BFAT
8L 8
7
7
7
7
7
1150 z∏
BYAG BLAG BLAG BLAG BLAG BLAG BFAT
DRAGON HM80 Black Hunter – w´dzisko do ∏owienia przede wszystkim w rzekach, na du˝ych odleg∏oÊciach (2.90 m, 10.5–35 g).
Doskona∏y spinning na bolenie, szczupaki i sandacze. Z ∏atwoÊcià wytrzyma walk´ z sumem czy z trocià. Po∏àczenie niespotykanej dynamiki, lekkoÊci oraz czu∏oÊci.
Indeks
Ci´˝ar wyrzut.
Waga
D∏. transport.
Moc (Power)
Akcja (Action)
D∏. dolnika
2.90 m
10.5–35 g
201 g
1.45 m
MED-HEAVY
X-FAST
31.0 cm Przelotki
Orient. cena
30 16 10 8L 8
7
7
7
7
7
1200 z∏
BYAG BYAG BYAG BYAG BLAG BLAG BLAG BLAG BLAG BFAT
DRAGON HM80 Iron Lord – specjalistyczny kij na trocie oraz do metody trollingowej (2.90 m, 14–50 g). Dopasowany do ∏owienia na
woblery. Umiarkowanie szybka akcja, olbrzymi zapas mocy. Ciekawa propozycja tak˝e dla ∏owców sumów.
Indeks
29-09-290
D∏ugoÊç
Ci´˝ar wyrzut.
Waga
D∏. transport.
Moc (Power)
Akcja (Action)
D∏. dolnika
2.90 m
14–50 g
237 g
1.49 m
HEAVY
FAST
35.0 cm Przelotki
30 20 16
12
10
8
8
8
SVSG SVSG SVSG SVSG SVSG SVSG SVSG SVSG
Orient. cena
8
PST
1300 z∏
29-10-320
D∏ugoÊç
3.20 m
Ci´˝ar wyrzut.
30–60 g
Waga
D∏. transport.
Moc (Power)
HEAVY
Akcja (Action)
FAST
D∏. dolnika
39.0 cm Przelotki
30 20 16
12
10
8
8
8
SVSG SVSG SVSG SVSG SVSG SVSG SVSG SVSG
Orient. cena
8
PST
1300 z∏
DRAGON HM80 Fat Boy – specjalna propozycja dla ∏owców sumów i g∏owacic (2.98 m, 40–80 g). Supermocne w´dzisko spinningowe
o umiarkowanie szybkiej akcji. Pierwsze testy przesz∏o latem 2003 roku na Alasce.
D∏ugoÊç
Ci´˝ar wyrzut.
Waga
D∏. transport.
Moc (Power)
Akcja (Action)
D∏. dolnika
2.98 m
40–80 g
265 g
1.52 m
X-HEAVY
FAST
36.5 cm Przelotki
30 20 16
12
10
8
8
8
SVSG SVSG SVSG SVSG SVSG SVSG SVSG SVSG
Orient. cena
8
PST
1300 z∏
DRAGON HM80 Guide Traveller (29-15-275), Adventure Stream (29-16-260), Black Nymph (29-16-275) – zestaw trzech superszybkich w´dzisk muchowych. Swoimi mo˝liwoÊciami rzutowymi zaskakujà ka˝dego, nawet najbardziej doÊwiadczonego muszkarza.
Indeks
29-15-275
29-16-260
29-16-275
D∏ugoÊç
2.75 m
2.60 m
2.75 m
Ci´˝ar wyrzut.
AFTMA 4-5
AFTMA 5-6
AFTMA 5-6
Waga D∏. transport.
96 g
0.93 m
96 g
0.90 m
101 g
0.95 m
Moc (Power)
–
–
–
Akcja (Action)
X-FAST
X-FAST
X-FAST
D∏. dolnika
–
–
–
12
10
12
4
4
4
3
3
3
2
2
2
Przelotki
1
1
1
1
1
1
1/0 1/0 1/0 1/0
1/0 1/0 1/0 1/0
1/0 1/0 1/0 1/0
Orient. cena
1150 z∏
1150 z∏
1200 z∏
114-121
AKCESORIA
Indeks
29-12-298
104-113
UBRANIA
DRAGON HM80 Salmon Master – klasyczny „∏ososiowiec” (3.20 m, 30–60 g). Kolosalna moc oraz bardzo wysublimowana dynamika. Kij
bardzo lekki, nie m´czy przegubu d∏oni, nawet przy wielogodzinnym ∏owieniu. Wielka okazja dla globtroterów podró˝ujàcych po Êwiecie
w poszukiwaniu najwi´kszych ∏ososi.
Indeks
90-101
ZANĘTY
29-07-290
D∏ugoÊç
70-88
HAKI
D∏ugoÊç
29-05-260
46-67
ŻYŁKI
D∏ugoÊç
29-04-245
24-43
PRZYNĘTY
DRAGON HM80 Electra Dream – dwa doÊç d∏ugie (2.75 m i 2.90 m) spinningi o bardzo szybkiej akcji i p∏ynnej linii ugi´cia, przeznaczone do lekkich przyn´t (3.5–18 g). Krótszy model (2.75 m) to idealne, uniwersalne w´dzisko do lekkiego ∏owienia w rzekach i wodach
stojàcych, na ró˝ne rodzaje sztucznych przyn´t. Z kolei d∏u˝szy model (2.90 m) znakomicie pasuje do rzecznego ∏owienia na przelewach
– bardzo por´czny i wygodny kij.
6-23
KOŁOWROTKI
DRAGON HM80 Golden River – ultraszybki kij do lekkich przyn´t (2.75 m, 2–14 g). „Pere∏ka” w kolekcji DRAGON-a, bardzo lekkie
w´dzisko o olbrzymiej mocy u˝ytkowej. Pomimo typowego dla ultraszybkiej akcji, szczytowego ugi´cia idealnie t∏umi drgania podczas
dynamicznego wyrzutu. Kij do lekkich gum, ma∏ych woblerów i obrotówek. Ka˝dy kto choç na chwil´ weêmie go do r´ki nie b´dzie chcia∏
wracaç do innego w´dziska.
WĘDKI
DRAGON HM80 Silver Demon – w´dzisko zaprojektowane przede wszystkim do ∏owienia kleni i jazi w rzekach (2.75 m, 2–14 g). Umiarkowanie szybka akcja umo˝liwia „mi´kki”, lekki i precyzyjny wyrzut ma∏ych przyn´t (woblerki, ma∏e twistery, ˝uczki, ma∏e jigi) oraz ich
bezb∏´dne prowadzenie – z pràdem i pod pràd. Na pewno spodoba si´ tak˝e ∏owcom jeziorowych okoni, a tak˝e pstràgarzom, zwolennikom spokojnego holu.
122-128
Dream Rods
œ
Spin­nin­gi­Êci i musz­ka­rze w Pol­sce i w wie­lu in­nych kra­jach
ju˝ daw­no prze­ko­na­li si´ o wy­jàt­ko­wych za­le­tach se­rii luk­
su­so­wych w´­dzisk sy­gno­wa­nych zna­kiem HM62. Ol­brzy­mi
suk­ces se­rii HM tkwi w per­fek­cyj­nym po­dej­Êciu do two­rze­
nia ka˝­de­go eg­zem­pla­rza, mo˝­li­we­mu dzi´­ki za­sto­so­wa­niu
nie­zwy­kle wy­so­kich stan­dar­dów pro­duk­cji i kon­tro­li pro­ce­
su wy­twa­rza­nia.
$
Lek­koÊç, fan­ta­stycz­na dy­na­mi­ka, ide­al­ne t∏u­mie­nie drgaƒ –
to wspól­ne ce­chy dla wszyst­kich w´­dzisk z se­rii HM62. Z ro­ku
na rok udo­sko­na­la­my po­szcze­gól­ne mo­de­le, wpro­wa­dza­my do
ich kon­struk­cji no­we roz­wià­za­nia, dzi´­ki cze­mu sta­jà si´ one co­
raz lep­sze, co­raz no­wo­cze­Êniej­sze, co­raz bar­dziej trwa­∏e. Dzi´­ki
ta­kie­mu po­dej­Êciu do te­ma­tu uda­∏o si´ nam stwo­rzyç ki­je nie­po­
wta­rzal­ne, o in­dy­wi­du­al­nym cha­rak­te­rze i zna­ko­mi­tych w∏a­Êci­wo­
Êciach u˝yt­ko­wych.
Fir­ma Dra­gon dys­po­nu­je eki­pà do­sko­na­∏ych fa­chow­ców, w po­
sta­ci cz∏on­ków Te­am Dra­gon, któ­rzy w opar­ciu o no­wo­cze­sne tech­
ni­ki pro­jek­to­we oraz w∏a­sne do­Êwiad­cze­nie sà w sta­nie opra­co­
waç ka˝­de w´­dzi­sko.
Wy­twór­ca blan­ków do na­szych w´­dzisk to fir­ma z ol­brzy­mim
do­Êwiad­cze­niem, ma­jà­ca do­st´p do naj­no­wo­cze­Êniej­szych tech­no­
lo­gii kom­po­zy­tów w´­glo­wych, za­trud­nia­jà­ca wy­bit­nych fa­chow­
ców pro­du­ku­jà­cych w´­dzi­ska dla naj­lep­szych.
Wszyst­kie w´­dzi­ska wy­twa­rza­my w tech­no­lo­gii mul­ti­war­stwo­
wej na spe­cjal­nie opra­co­wa­nych dla nas rdze­niach, b´­dà­cych w∏a­
sno­Êcià na­szej fir­my. Dzi´­ki sto­so­wa­niu su­row­ca w po­sta­ci tzw.„prepre­gów” o nie­wiel­kiej za­war­to­Êci ˝y­wi­cy epok­sy­do­wej, blan­ki wy­
ró˝­nia­jà si´ wy­jàt­ko­wà wy­trzy­ma­∏o­Êcià me­cha­nicz­nà, przy jed­no­
cze­snym za­cho­wa­niu ma­∏ej ma­sy.
Wszyst­kie w´­dzi­ska zbro­jo­ne sà w Pol­sce, w fir­mie Dra­gon,
w na­szym w∏a­snym za­k∏a­dzie wy­twór­czym. Ofe­ru­je­my dwie wer­
sje wy­koƒ­cze­nia – stan­dar­do­wà, za­pro­jek­to­wa­nà we­d∏ug naj­
now­szych tren­dów w dzie­dzi­nie pro­jek­to­wa­nia w´­dzisk oraz
zindywidualizowanà – na specjalne zamówienie i ÊciÊle wed∏ug
˝yczenia klienta.
Ofe­ru­je­my naj­wy˝­szej kla­sy osprz´t i ma­te­ria­∏y wy­koƒ­cze­
nio­we: prze­lot­ki SIC fir­my Pa­ci­fic Bay oraz prze­lot­ki fir­my Fu­ji,
uchwy­ty ko­∏o­wrot­ka z firm Fuji, Pa­ci­fic Bay i Stru­ble, r´­ko­je­Êci
wy­ko­ny­wa­ne sà z por­tu­gal­skie­go kor­ka kla­sy AAA, tzw. Extra
Pre­mium, a omot­ki i la­kier do ich wy­kaƒ­cza­nia z ame­ry­kaƒ­skiej
fir­my Gu­de­brod.
HM62plus Super Fast – ostatnia generacja w´dzisk spinningowych z materia∏u HM62, o nieco innej budowie blanku; ci´˝ar rzutowy od 5 do 18 gramów, ekstremalnie szybka akcja, szczytowe ugi´cie, mocny dolnik i znakomita czu∏oÊç przy spinningowaniu praktycznie ka˝dà przyn´tà.
Indeks
D∏ugoÊç Ci´˝ar wyrzut. Waga
29-71-215
29-71-230
29-71-245
29-71-260
29-71-275
29-71-290
2.15 m
2.30 m
2.45 m
2.60 m
2.75 m
2.90 m
5–18 g
5–18 g
5–18 g
5–18 g
5–18 g
5–18 g
142 g
147 g
158 g
175 g
187 g
190 g
D∏. transp.
L. elem.
1.11 m
1.19 m
1.27 m
1.35 m
1.42 m
1.50 m
2
2
2
2
2
2
Moc (Power) Akcja (Action) D∏. dolnika
MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
MEDIUM
X-FAST
X-FAST
X-FAST
X-FAST
X-FAST
X-FAST
24.0 cm 25.0 cm 26.0 cm 27.0 cm 28.0 cm 30.5 cm 25
25
25
25
30
30
16
16
16
16
16
16
10
10
10
10
10
10
8L
8L
8L
8L
8L
8L
Przelotki
7 6
7 6
7 7
7 7
7 7
7 7
Orient. cena
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
930 z∏
945 z∏
960 z∏
970 z∏
985 z∏
1000 z∏
HM62 plus Super Fast (29-71-275)
HM62 Super Fast (2.55 m, c.w. 5–25 g) – mocny kij o szczytowej akcji, wspaniale podajàcy przyn´t´; bardzo szeroki zakres stosowanych przyn´t; rarytas dla fanów fenwick’owskich River Runner’ów.
Indeks
D∏ugoÊç Ci´˝ar wyrzut. Waga
29-32-255 2.55 m
5–25 g
163 g
D∏. transp.
1.30 m
L. elem.
2
Moc (Power) Akcja (Action) D∏. dolnika
MEDIUM
X-FAST
28.5 cm 25
16
12
Przelotki
10
8
7
7
7
Orient. cena
905 z∏
HM62 Super Fast (29-32-255)
HM62 Wobbler (2.45 m, c.w. 5–25 g) oraz HM62 Trout (2.55 m, c.w. 5–30 g) – dwa spinningi skonstruowane z myÊlà o stworzeniu idealnego zestawu do po∏owu pstràgów w ró˝nej wielkoÊci rzekach i na ró˝ne przyn´ty; pierwszy sprawdza si´ przede wszystkim z woblerami 4–6 cm, drugi to mocne w´dzisko na Brd´ czy Pas∏´k´, Êwietne z wi´kszymi woblerami 7–9 cm, zawsze skuteczne
przy ∏owieniu pod pràd i tam gdzie potrzebujemy rezerwy mocy blanku.
Indeks
D∏ugoÊç Ci´˝ar wyrzut. Waga
29-32-245 2.45 m
5–25 g
148 g
29-33-255 2.55 m
5–30 g
190 g
D∏. transp.
1.28 m
1.31 m
L. elem.
2
2
Moc (Power) Akcja (Action) D∏. dolnika
MEDIUM
FAST
28.5 cm MEDIUM
FAST
28.0 cm 25
25
16
16
12
12
Przelotki
10
8
10
8
7
7
Orient. cena
835 z∏
850 z∏
7
7
7
HM62 Pike (2.85 m, c.w. 10–35 g) – klasyk Dragona od roku 2000; mo˝na chyba Êmia∏o powiedzieç, ˝e to najpopularniejsze wÊród
polskich spinningistów w´dzisko z wy˝szej pó∏ki; solidny blank, Êwietna manewrowoÊç, znakomite czucie przyn´ty i przede wszystki pewny hol; kij–marzenie dla w´dkarzy znad du˝ych rzek nizinnych.
Indeks
D∏ugoÊç Ci´˝ar wyrzut. Waga
29-33-285 2.85 m
10–35 g
205 g
D∏. transp.
1.46 m
L. elem.
2
Moc (Power) Akcja (Action) D∏. dolnika
MEDIUM
FAST
30.5 cm 25
16
12
Przelotki
10
8
7
7
7
Orient. cena
890 z∏
HM62 Pike (29-33-285)
HM62 Jerk (2.00 m, c.w. 10–35 g), HM62 Zander (2.29 m, c.w. 14–35 g) i HM62 Kogut (2.13 m, c.w. 21–50 g) – sandaczowy zestaw na zbiorniki zaporowe; Jerk do w´dzisko przede wszystkim do przyn´t mi´kkich, do Êrednioszybkiego prowadzenia; Zander
przeznaczony jest do najci´˝szych g∏ówek, przede wszystkim do bardzo agresywnego opadu; Kogut to specjalistyczny spinning do
po∏owu na te zdobywajàce coraz wi´kszà popularnoÊç przyn´ty, ∏àczy sztywnoÊç blanku przy ostrym podrywaniu ci´˝kiej przyn´ty
z pe∏nym ugi´ciem przy holu du˝ej ryby.
Indeks
D∏ugoÊç Ci´˝ar wyrzut.
29-33-200 2.00 m
10–35 g
29-33-229 2.29 m
14–35 g
29-35-213 2.13 m
21–50 g
Waga
142 g
171 g
174 g
D∏. transp.
1.04 m
1.18 m
1.11 m
L. elem. Moc (Power) Akcja (Action) D∏. dolnika
2
MEDIUM
FAST
25.5 cm 2
MED-HEAVY
FAST
29.5 cm 2
MED-HEAVY
FAST
29.0 cm 25
25
25
16
16
16
12
12
12
Przelotki
10
8
10
8
10
8
7
7
8
7
7
8
Orient. cena
850 z∏
890 z∏
905 z∏
HM62 Jerk (29-33-200)
Indeks
D∏ugoÊç Ci´˝ar wyrzut. Waga
29-35-205 2.05 m
20–50 g
170 g
29-35-206 2.15 m
20–50 g
D∏. transp.
1.07 m
1.07 m
L. elem. Moc (Power) Akcja (Action) D∏. dolnika
2
MED-HEAVY
FAST
29.5 cm 2
MED-HEAVY
FAST
30.5 cm 25
16
16
10
Przelotki
10
8
7
7
12
8
8
7
8
7
7
Orient. cena
905 z∏
905 z∏
HM62 Slider (29-35-205)
Indeks
D∏ugoÊç Ci´˝ar wyrzut. Waga
29-38-298 2.98 m
40–80 g 230 g
29-38-315 3.15 m
40–80 g 240 g
D∏. transp.
1.53 m
1.62 m
L. elem.
2
2
Moc (Power) Akcja (Action) D∏. dolnika
HEAVY
FAST
36.0 cm HEAVY
FAST
41.0 cm 30
30
20
20
Przelotki
12
10
12
10
16
16
8
8
8
8
8
8
Orient. cena
1105 z∏
1120 z∏
HM62 G∏owatka (29-38-298)
Indeks
D∏ugoÊç Ci´˝ar wyrzut. Waga
29-41-245 2.45 m
5–18 g
165 g
D∏. transp.
0.85 m
L. elem. Moc (Power) Akcja (Action) D∏. dolnika
3
MED-LIGHT
FAST
26.0 cm 25
16
Przelotki
8
7
10
Orient. cena
945 z∏
6
6
TEST magazynu FISKE FÖR ALLA
nr 9/2005 – najlepszy spinning typu
„Travel” na rynku szwedzkim.
HM62 Travel (29-41-245)
Indeks
D∏ugoÊç Ci´˝ar wyrzut. Waga
29-42-275 2.75 m
7–21 g
198 g
D∏. transp.
0.73 m
L. elem.
4
Moc (Power) Akcja (Action) D∏. dolnika
MEDIUM
FAST
28.0 cm 25
16
Przelotki
10
8
12
7
7
7
Orient. cena
985 z∏
HM62 Travel (3.00 m, c.w. 40–80 g) – niespotykane w w´dziskach o tych parametrach po∏àczenie mocy i czu∏oÊci a do tego pe∏na wygoda w transporcie – zaledwie 79 cm po roz∏o˝eniu na cztery cz´Êci; Êwietny spinning na trocie i ∏ososie, g∏owacice, sumy.
Indeks
D∏ugoÊç Ci´˝ar wyrzut. Waga
29-48-300 3.00 m
40–80 g 275 g
D∏. transp.
0.79 m
L. elem.
4
Moc (Power) Akcja (Action) D∏. dolnika
HEAVY
FAST
37.0 cm 30
20
Przelotki
12
10
16
8
8
8
Orient. cena
1160 z∏
HM62 Dry Fly (AFTMA 4–5) – cztery muchówki o d∏ugoÊciach 2.55 m, 2.75 m, 2.82 m i 2.90 m, przeznaczone g∏ównie do po∏owu na suche muchy i inne drobne przyn´ty z lekkimi sznurami klasy 4–5; najkrótszy model to m.in. Êwietna muchówka na lipienie.
Indeks
29-55-255
29-55-275
29-55-282
29-55-290
D∏ugoÊç
2.55 m
2.75 m
2.82 m
2.90 m
Ci´˝ar wyrzut.
AFTMA 4–5
AFTMA 4–5
AFTMA 4–5
AFTMA 4–5
Waga
91 g
91 g
93 g
95 g
D∏. transp.
1.30 m
1.43 m
1.47 m
1.50 m
L. elem.
2
2
2
2
Moc (Power) Akcja (Action) D∏. dolnika
–
FAST
–
–
FAST
–
–
FAST
–
–
FAST
–
10
12
12
12
5
4
4
5
4
3
3
4
3
2
2
3
2
1
1
2
Przelotki
1 1/0
1 1/0
1 1/0
1 1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0 1/0
1/0 1/0
1/0 1/0 1/0
Orient. cena
675 z∏
690 z∏
700 z∏
715 z∏
HM62 Nymph (AFTMA 5–6) – dwie muchówki o d∏ugoÊciach 2.75 m i 2.90 m, przeznaczone g∏ównie do po∏owu na ci´˝kie nimfy ze
sznurami klasy 5–6; szybka akcja i du˝a moc pozwlajàca na zdecydowane podnoszenie sznura z wody.
Indeks
D∏ugoÊç Ci´˝ar wyrzut. Waga
29-56-275 2.75 m AFTMA 5–6 95 g
29-56-290 2.90 m AFTMA 5–6 101 g
D∏. transp.
1.43 m
1.50 m
L. elem.
2
2
Moc (Power) Akcja (Action) D∏. dolnika
–
FAST
–
–
FAST
–
12
12
4
5
3
4
2
3
1
2
Przelotki
1 1/0 1/0 1/0 1/0
1 1 1/0 1/0 1/0 1/0
Orient. cena
700 z∏
730 z∏
90-101
ZANĘTY
70-88
HAKI
HM62 Travel (29-48-300)
46-67
ŻYŁKI
HM62 Travel (2.75 m, c.w. 7–21 g) – 9 stóp d∏ugoÊci, cztery cz´Êci i... nie sposób zauwa˝yç tej nietypowej budowy; blank jest tak smuk∏y
i pracuje tak równomiernie na ca∏ej d∏ugoÊci, ˝e praktycznie ka˝dy, kto nie wie, ˝e oglàda travel’a, jest przekonany, ˝e to klasyczny
dwucz´Êciowiec; uniwersalne w´dzisko, Êwietne na bolenie, szczupaki, sandacze, znajdzie równie˝ zastosowanie na pstràgi i brzany.
24-43
PRZYNĘTY
HM62 Travel (2.45 m, c.w. 5–18 g) – trzycz´Êciowy model „podró˝ny” o subtelnej akcji, pi´knej krzywej ugi´cia; w´dzisko g∏ównie
dla pstràgarzy, ale sprawdzi si´ tak˝e jako lekki kij sandaczowo-szczupakowy.
6-23
KOŁOWROTKI
HM62 G∏owatka (2.98 m, c.w. 40–80 g) i HM62 Salmon (3.15 m, c.w. 40–80 g) – profesjonalne spinningi dla ∏owców najwi´kszych
ryb ∏ososiowatych; konstrukcja G∏owatki pozwala na ∏owienie du˝ymi woblerami w najszybszym nurcie, z kolei Salmon przy olbrzymiej
mocy ca∏ego blanku, niezb´dnej przy holu, pozwala jednoczeÊnie na komfortowe podawanie niewielkich przyn´t trociowych.
WĘDKI
HM62 Slider i HM62 Slider Cast (2.05 m, c.w. 20–50 g) – lekkie kije do jerkowania bezsterowcami takimi jak Salmo Slider czy Salmo
Fatso; równomierne ugi´cie blanku ∏àczà ze Êwietnym przekazywaniem informacji o pracy przyn´ty i braniu ryby; wyjàtkowo wyrafinowane jak na posiadanà moc; dwie wersje uzbrojenia – do ko∏owrotka spinningowego oraz do multiplikatora.
104-113
HM62 Nymph (29-56-275)
Indeks
D∏ugoÊç Ci´˝ar wyrzut.
29-57-275 2.75 m AFTMA 6–7
29-57-290 2.90 m AFTMA 6–7
29-57-305 3.05 m AFTMA 6–7
Waga
97 g
105 g
115 g
D∏. transp.
1.43 m
1.50 m
1.58 m
L. elem.
2
2
2
Moc (Power) Akcja (Action) D∏. dolnika
–
FAST
–
–
FAST
–
–
FAST
–
12
12
12
5
5
5
4
4
4
3
3
4
2
2
3
Przelotki
1 1
1 1
2 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Orient. cena
730 z∏
755 z∏
785 z∏
HM62 Travel Fly (AFTMA 4–5 i 5–6) – dwie muchówki trzycz´Êciowe, stanowiàce kompletny zestaw na wi´kszoÊç polskich wód; akcja bardziej klasyczna, wolniejsza od pozosta∏ych w´dzisk HM62.
Indeks
D∏ugoÊç Ci´˝ar wyrzut. Waga
29-65-275 2.75 m AFTMA 4–5 98 g
29-66-275 2.75 m AFTMA 5–6 95 g
D∏. transp.
0.96 m
0.96 m
L. elem.
3
3
Moc (Power) Akcja (Action) D∏. dolnika
–
MED-FAST
–
–
MED-FAST
–
12
12
4
4
3
3
2
2
Przelotki
1
1 1/0 1/0 1/0 1/0
1
1 1/0 1/0 1/0 1/0
Orient. cena
920 z∏
930 z∏
114-121
AKCESORIA
HM62 Streamer (29-57-275)
UBRANIA
HM62 Streamer (AFTMA 6–7) – trzy muchówki o d∏ugoÊciach 2.75 m, 2.90 m i 3.05 m, przeznaczone g∏ównie do po∏owu na streamery
ze sznurami klasy 6–7; szybka akcja i du˝a moc pozwlajàca na zdecydowane podnoszenie sznura z wody; najd∏u˝szy model stworzony
m.in. z myÊlà o po∏owie troci i szczupaków na du˝e muchy.
122-128
HM62 Travel Fly (29-65-275)
œ
Naj­now­sza se­ria Te­am Dra­gon, to no­wy, nie­osià­gal­ny do tej po­ry dla in­nych wy­twór­ców, stan­dard w dzie­
dzi­nie bu­do­wy pro­fe­sjo­nal­nych w´­dzisk spin­nin­go­wych. Osià­gni´­cie ce­lu kosz­to­wa­∏o nas pra­wie dwa la­
ta pra­cy nad pro­jek­ta­mi i kon­struk­cjà, a póê­niej wie­le mie­si´cy te­stów na wo­dach ca­∏ej Eu­ro­py. Spin­nin­
gi Te­am Dra­gon ∏à­czà w nie­ro­ze­rwal­nà ca­∏oÊç kil­ka bar­dzo wa˝­nych dla u˝yt­kow­ni­ków, a jed­no­cze­Ênie
trud­nych do po­∏à­cze­nia w jed­nym w´­dzi­sku, cech. Dzi´­ki wy­ko­rzy­sta­niu naj­no­wo­cze­Êniej­szych tech­no­
lo­gii w∏ó­kien w´­glo­wych stwo­rzy­li­Êmy no­wa­tor­ski pro­dukt, za­pew­nia­jà­cy kom­fort ∏o­wie­nia w ka˝­dych
wa­run­kach, da­jà­cy w´d­ka­rzo­wi po­czu­cie za­do­wo­le­nia i du­my z u˝y­wa­ne­go sprz´­tu.
W serii TEAM DRAGON uda∏o po∏àczyç si´ w jednà,
nierozerwalnà ca∏oÊç kilka bardzo istotnych, a jednoczeÊnie
bardzo odleg∏ych od siebie wymagaƒ:
– wykorzystanie najnowoczeÊniejszej technologii w´glowej
do zrealizowania specyficznego, nowatorskiego, projektu
w´dzisk;
– stworzenie w´dzisk zapewniajàcych najwy˝szy komfort
∏owienia;
– dopasowanie ceny produktu do aktualnych mo˝liwoÊci
fi­nan­so­wych rynku, czyli umo˝liwienie korzystania
z najno­woczeÊniejszego sprz´tu bardzo du˝ej grupie
w´dkarzy.
Wszyst­kie za­pro­jek­to­wa­ne zo­sta­∏y przy u˝y­ciu no­wych tech­
nik kom­pu­te­ro­wych, ja­ko w´­dzi­ska cha­rak­te­ry­zu­jà­ce si´ szyb­
kà (fast) i eks­traszyb­kà (su­per fast) ak­cjà. Do ich bu­do­wy za­
sto­so­wa­no tzw. kon­struk­cj´ wie­lo­mo­du­∏o­wà (mul­ti­mo­du­lus)
w opar­ciu o trzy od­mia­ny gra­fi­tu o ró˝­nej sztyw­no­Êci:
– szczy­tów­ki wy­ko­na­no ze sztyw­ne­go gra­fi­tu wy­so­komo­du­
∏o­we­go – 62 mln PSI;
– do bu­do­wy cz´­Êci Êrod­ko­wej u˝y­to Êred­niomo­du­∏o­we­go
gra­fi­tu o pod­wy˝­szo­nej sztyw­no­Êci – 40 mln PSI;
– dol­ni­ki zbu­do­wa­no z naj­wy˝­szej, u˝y­wa­nej obec­nie do bu­
do­wy w´­dzisk od­mia­ny gra­fi­tu (tzw. spa­ce gra­de) o sztyw­
no­Êci 80 mln PSI.
Ja­poƒ­ska fir­ma „Fu­ji” oraz amer­kaƒ­ska „Pa­ci­fic Bay” to le­gen­dar­ni ju˝ pro­du­cen­ci naj­
lep­szych na Êwie­cie prze­lo­tek oraz ma­te­ria­∏ów wy­koƒ­cze­nio­wych u˝y­wa­nych do pro­duk­
cji i zbro­je­nia w´­dzisk. Na­zwy „Fu­ji” lub „Pa­ci­fic” od lat sta­no­wià dla w´d­ka­rzy gwa­ran­
cj´ naj­wy˝­szej ja­ko­Êci. Jed­nak ze wzgl´­du na wy­so­kà ce­n´ i d∏u­gi okres ocze­ki­wa­nia na
do­sta­wy, po­dyk­to­wa­ne od­mien­nà stra­te­già mar­ke­tin­go­wà ja­poƒ­skiej fir­my, tyl­ko pro­du­
cen­ci naj­wy˝­szej kla­sy sprz´­tu de­cy­du­jà si´ na zbro­je­nie swo­ich wy­ro­bów w osprz´t fir­
my „Fu­ji”. No­wa se­ria na­szych w´­dzisk o na­zwie Te­am Dra­gon zo­sta­∏a wy­ko­na­na z naj­
lep­szych w∏ó­kien w´­glo­wych, w opar­ciu o naj­no­wo­cze­Êniej­sze tech­no­lo­gie i ja­ko pro­dukt
z „naj­wy˝­szej pó∏­ki” za­s∏u­gu­je na naj­wy˝­szej kla­sy wy­koƒ­cze­nie. Tyl­ko osprz´t sy­gno­
wa­ny mar­kà „Fu­ji” spe∏­nia wszel­kie wy­ma­ga­nia sta­wia­ne przez nas dla tej kla­sy sprz´­
tu, dla­te­go zde­cy­do­wa­li­Êmy si´ na wy­ko­rzy­sta­nie go w grupie w´­dzisk spin­nin­go­wych
najwy˝szej klasy.
Spinningi serii Team Dragon wyposa˝ono w uchwyt ko∏owrotka firmy FUJI oraz prze­
lotki FUJI Alconite (rozmieszczenie i dobór wielkoÊci wed∏ug tzw. NEW–FUJI SYSTEM).
10
(2.15 m / 1–7 g) – ultradelikatna wklejanka okoniowa do ∏owienia najmniejszymi przyn´tami, przeznaczona g∏ównie do po∏owu z ∏odzi;
szybka akcja, mocny dolnik.
D∏ugoÊç
2.15 m
Ci´˝ar wyrzut.
1–7 g
Waga
123 g
D∏. transport.
1.12 m
Moc (Power)
U-LIGHT
Akcja (Action)
X-FAST
D∏. dolnika
22.0 cm
Przelotki
Orient. cena
10 8L 5 320 z∏
25 16
7 6 5 (2.30 m / 1–7 g) – ultradelikatna wklejanka okoniowa do ∏owienia najmniejszymi przyn´tami, przeznaczona g∏ównie do po∏owu z ∏odzi;
szybka akcja, mocny dolnik.
Indeks
28-29-230
D∏ugoÊç
2.30 m
Ci´˝ar wyrzut.
1–7 g
Waga
127 g
D∏. transport.
1.19 m
Moc (Power)
U-LIGHT
Akcja (Action)
X-FAST
D∏. dolnika
24.0 cm
Przelotki
Orient. cena
10 8L 5 335 z∏
25 16
7 6 5 Indeks
28-29-245
D∏ugoÊç
2.45 m
Ci´˝ar wyrzut.
1–7 g
Waga
D∏. transport.
1.26 m
Moc (Power)
U-LIGHT
Akcja (Action)
X-FAST
D∏. dolnika
26.0 cm
Przelotki
Orient. cena
10 8L 7 6 5
5 5
350 z∏
25 16
(2.75 m / 1–7 g) – ultradelikatna wklejanka okoniowa do ∏owienia najmniejszymi przyn´tami, przeznaczona do po∏owu z brzegu, znakomita do ∏owienia z trokiem przy niewielkim obcià˝eniu.
Indeks
28-29-275
D∏ugoÊç
2.75 m
Ci´˝ar wyrzut.
1–7 g
Waga
152 g
D∏. transport.
1.40 m
Moc (Power)
U-LIGHT
Akcja (Action)
X-FAST
D∏. dolnika
28.0 cm
25
Przelotki
Orient. cena
10 8L 7 6 6 5 5 5 380 z∏
16
TEST magazynu FISKE FÖR ALLA nr 4/2005 – najlepsza lekka w´dka jigowa na rynku szwedzkim.
(2.40 m / 2–10 g) – wklejanka okoniowa przeznaczone g∏ównie do po∏owu z ∏odzi; szybka akcja i doÊc mocna budowa blanku pozwalajà ∏owiç tak˝e niewielkimi obrotówkami i woblerkami.
Indeks
28-30-240
D∏ugoÊç
2.40 m
Ci´˝ar wyrzut.
2–10 g
Waga
132 g
D∏. transport.
1.25 m
Moc (Power)
LIGHT
Akcja (Action)
FAST
D∏. dolnika
24.0 cm
Przelotki
Orient. cena
10 8L 7 6 5
5 5
365 z∏
30 16
(2.55 m / 2–10 g) – uniwersalna wklejanka okoniowa do po∏owu z brzegu i z ∏odzi; szybka akcja i doÊc mocna budowa blanku pozwalajà
∏owiç tak˝e niewielkimi obrotówkami i woblerkami.
D∏ugoÊç
2.55 m
Ci´˝ar wyrzut.
2–10 g
Waga
141 g
D∏. transport.
1.33 m
Moc (Power)
LIGHT
Akcja (Action)
FAST
D∏. dolnika
26.0 cm
Przelotki
Orient. cena
16
10 8L 7 6 5
5 5
380 z∏
30 (2.75 m / 3–12 g) – solidna wklejanka brzegowa o mocnym dolniku, idealna do po∏owu na ci´˝szy zestaw z trokiem bocznym.
Indeks
28-30-275
D∏ugoÊç
2.75 m
Ci´˝ar wyrzut.
3–12 g
Waga
144 g
D∏. transport.
1.40 m
Moc (Power)
LIGHT
Akcja (Action)
FAST
D∏. dolnika
28.0 cm
30
Przelotki
Orient. cena
10 8L 7 6 6 5 5 5 390 z∏
16
46-67
ŻYŁKI
Indeks
28-30-255
24-43
PRZYNĘTY
Team Dragon (28-29-275)
6-23
KOŁOWROTKI
(2.45 m / 1–7 g) – ultradelikatna wklejanka okoniowa do ∏owienia najmniejszymi przyn´tami, przeznaczona do po∏owu z ∏odzi jak równie˝ z brzegu przy ∏owieniu z mniejszej odleg∏oÊci; szybka akcja, mocny dolnik.
WĘDKI
Indeks
28-29-215
70-88
Team Dragon (28-30-240)
Indeks
28-31-275
D∏ugoÊç
2.75 m
Ci´˝ar wyrzut.
3–14 g
Waga
154 g
D∏. transport.
1.41 m
Moc (Power)
LIGHT
Akcja (Action)
MED-FAST
D∏. dolnika
27.5 cm
Przelotki
Orient. cena
8L 7 6 6
6
6 6
520 z∏
25 12
(2.75 m / 7–21 g) – znacznie mocniejszy od innego parabolika w serii Team Dragon, testowany m.in. na ∏owisku brzanowym, niesamowicie spr´˝ysty, dzi´ki zwi´kszonemu zastosowaniu najsztywniejszych w∏ókien grafitowych, bardzo ma∏a Êrednica dolnika.
Indeks
28-32-276
D∏ugoÊç
2.75 m
Ci´˝ar wyrzut.
7–21 g
Waga
D∏. transport.
1.41 m
Moc (Power)
MEDIUM
Akcja (Action)
MED-FAST
D∏. dolnika
30.0 cm
25
Przelotki
Orient. cena
8L 7 6 6 6 6 6 545 z∏
12 (2.40 m / 3–14 g) – superprecyzyjny kij pstràgowy, o szybkiej akcji, idealnie pasujàcy do niewielkich woblerów i obrotówek, znakomicie
przenosi prac´ przyn´ty.
Indeks
28-31-240
D∏ugoÊç
2.40 m
Ci´˝ar wyrzut.
3–14 g
Waga
147 g
D∏. transport.
1.23 m
Moc (Power)
MED-LIGHT
Akcja (Action)
FAST
D∏. dolnika
Przelotki
Orient. cena
10 8L 6
6
380 z∏
30 16
7 6
90-101
ZANĘTY
Team Dragon (28-31-275)
HAKI
(2.75 m / 3–14 g) – w´dzisko kleniowo–jaziowe o klasycznej akcji semiparabolicznej, niesamowicie spr´˝yste, dzi´ki zwi´kszonemu zastosowaniu najsztywniejszych w∏ókien grafitowych, bardzo ma∏a Êrednica dolnika.
104-113
(2.45 m / 7–21 g) – uniwersalny spinning o bardzo szerokiej gamie zastosowaƒ, od pstràgów po l˝ejsze ∏owienie szczupaków, Êwietny
zarówno ze Êrednimi woblerami jaki i z g∏ówkami jigowymi 7–15 g.
D∏ugoÊç
2.45 m
Ci´˝ar wyrzut.
7–21 g
Waga
145 g
D∏. transport.
1.25 m
Moc (Power)
MEDIUM
Akcja (Action)
X-FAST
D∏. dolnika
27.5 cm
Przelotki
Orient. cena
10 8L 7 6 6
6 6
420 z∏
30 16
Team Dragon (28-32-245)
114-121
(2.60 m / 5–18 g) – kij pstràgowy na wi´ksze rzeki, czu∏a szczytówka i mocny dolnik, równomierne ugi´cie.
D∏ugoÊç
2.60 m
Ci´˝ar wyrzut.
5–18 g
Waga
134 g
D∏. transport.
1.35 m
Moc (Power)
MEDIUM
Akcja (Action)
FAST
D∏. dolnika
30.0 cm
Przelotki
Orient. cena
16
10 8L 7 6
6
6 6
405 z∏
30 (2.70 m / 5–18 g) – specjalistyczne w´dzisko spinningowe do ∏owienia na mi´kkie przyn´ty, ekstremalnie szczytowa akcja i nieprawdopodobna czu∏oÊç.
Indeks
28-31-270
D∏ugoÊç
2.70 m
Ci´˝ar wyrzut.
5–18 g
Waga
173 g
D∏. transport.
1.39 m
Moc (Power)
MED-LIGHT
Akcja (Action)
FAST
D∏. dolnika
Przelotki
Orient. cena
16
10 8L 7 6
6
6 6
405 z∏
30 AKCESORIA
Indeks
28-31-260
UBRANIA
Indeks
28-32-245
122-128
Team Dragon (28-31-270)
11
œ
(2.60 m / 7–21 g) – prawdziwa „pere∏ka” w serii, bardzo uniwersalny model o ekstraszybkiej akcji do spinningowania ma∏ymi i Êrednimi przyn´tami.
Indeks
28-32-260
D∏ugoÊç
2.60 m
Ci´˝ar wyrzut.
7–21 g
Waga
148 g
D∏. transport.
1.39 m
Moc (Power)
MEDIUM
Akcja (Action)
X-FAST
D∏. dolnika
Przelotki
Orient. cena
10 8L 7 6 6 6 6
4 35 z∏
30 16
(2.75 m / 7–21 g) – ekstremalnie szybki spinning szczupakowy, do po∏owu z brzegu w rzekach czy jeziorach, optymalnie pracuje z g∏ówkami
5–15 g czy obrotówkami nr 2 i 3.
Indeks
28-32-275
D∏ugoÊç
2.75 m
Ci´˝ar wyrzut.
7–21 g
Waga
166 g
D∏. transport.
1.42 m
Moc (Power)
MEDIUM
Akcja (Action)
X-FAST
D∏. dolnika
30.0 cm
Przelotki
Orient. cena
10 8L 7 6 6
6 6
450 z∏
30 16
(2.70 m / 10–25 g) – solidne szczupakowo–sandaczowe w´dzisko, przeznaczone g∏ównie do Êrednioci´˝kiego ∏owienia z brzegu w rzekach nizinnych.
Indeks
28-32-270
D∏ugoÊç
2.70 m
Ci´˝ar wyrzut.
10–25 g
Waga
163 g
D∏. transport.
1.39 m
Moc (Power)
MEDIUM
Akcja (Action)
X-FAST
D∏. dolnika
Przelotki
Orient. cena
10 8L 7 6 6
6 6
435 z∏
30 16
(2.90 m / 10–25 g) – d∏ugi spinning dalekiego zasi´gu, idealny na bolenie, równie znakomity do ∏owienia jeziorowych szczupaków z brzegu, akcja szybka.
Indeks
28-32-290
D∏ugoÊç
2.90 m
Ci´˝ar wyrzut.
10–25 g
Waga
D∏. transport.
1.50 m
Moc (Power)
MEDIUM
Akcja (Action)
FAST
D∏. dolnika
32.5 cm
30
Przelotki
Orient. cena
10 8L 7 6 6 6 6 6 460 z∏
16
(2.95 m / 10–28 g) – d∏ugi spinning dalekiego zasi´gu, idealny na bolenie, równie znakomity do ∏owienia jeziorowych szczupaków z brzegu, akcja ekstraszybka.
Indeks
28-32-295
D∏ugoÊç
2.95 m
Ci´˝ar wyrzut.
10–28 g
Waga
163 g
D∏. transport.
1.53 m
Moc (Power)
MEDIUM
Akcja (Action)
X-FAST
D∏. dolnika
32.5 cm
30
Przelotki
Orient. cena
10 8L 7 6 6 6 6 6 475 z∏
16
Team Dragon (28-32-260)
(2.40 m / 7–28 g) – wklejanka sandaczowa o bardzo mocnym dolniku, czu∏a, pomalowana na czerwono szczytówka pozwala zauwa˝yç
ka˝de branie, a solidny blank wytrzyma forsowny hol du˝ego drapie˝nika.
Indeks
28-33-240
D∏ugoÊç
2.40 m
Ci´˝ar wyrzut.
7–28 g
Waga
D∏. transport.
1.26 m
Moc (Power)
Akcja (Action)
MED-HEAVY
X-FAST
D∏. dolnika
30.0 cm
Przelotki
Orient. cena
10 8L 6 6 6 390 z∏
30 16
7 (2.60 m / 7–28 g) – wklejanka sandaczowa o bardzo mocnym dolniku, czu∏a, pomalowana na czerwono szczytówka pozwala zauwa˝yç
ka˝de branie a solidny blank wytrzyma forsowny hol du˝ego drapie˝nika.
Indeks
28-33-260
D∏ugoÊç
2.60 m
Ci´˝ar wyrzut.
7–28 g
Waga
D∏. transport.
1.36 m
Moc (Power)
Akcja (Action)
MED-HEAVY
X-FAST
D∏. dolnika
32.5 cm
Przelotki
Orient. cena
10 8L 7 6 6
6 6
420 z∏
30 16
Team Dragon (28-33-260)
(2.30 m / 7–25 g) – dynamiczny kij do l˝ejszego ∏owienia sandaczy, optymalnie pracuje z g∏ówkami 12–20 g, znakomita czu∏oÊç, sprawdza si´ tak˝e przy ∏owieniu okoni w g∏´bokich miejscach.
Indeks
28-32-230
D∏ugoÊç
2.30 m
Ci´˝ar wyrzut.
7–25 g
Waga
120 g
D∏. transport.
1.20 m
Moc (Power)
MEDIUM
Akcja (Action)
X-FAST
D∏. dolnika
27.5 cm
Przelotki
Orient. cena
10 8L 6 365 z∏
30 16
7 6 6 (2.55 m / 10–28 g) – lekki kij do po∏owu szczupaków na przyn´ty mi´kkie, ∏àczy moc blanku z czu∏à szczytówkà; superszybka akcja i znakomite przekazywanie pracy przyn´ty.
Indeks
28-33-255
D∏ugoÊç
2.55 m
Ci´˝ar wyrzut.
10–28 g
Waga
158 g
D∏. transport.
1.33 m
Moc (Power)
MEDIUM
Akcja (Action)
FAST
D∏. dolnika
32.5 cm
30
Przelotki
Orient. cena
10 8L 7 6 6 6 6 390 z∏
16
Team Dragon (28-32-230)
(2.10 m / 14–35 g) – klasyczne w´dzisko sandaczowe do metody agresywnego opadu, lekkie i szybkie, o znakomitym przenoszeniu drgaƒ
ze szczytówki na dolnik.
Indeks
28-34-210
D∏ugoÊç
2.10 m
Ci´˝ar wyrzut.
14–35 g
Waga
137 g
D∏. transport.
1.10 m
Moc (Power)
Akcja (Action)
MED-HEAVY
X-FAST
D∏. dolnika
30.0 cm
Przelotki
Orient. cena
10 8L 7 6
390 z∏
30 16
6 6
(2.30 m / 14–35 g) – wyd∏u˝ony model sandaczowego spinningu do metody agresywnego opadu, lekkie i szybkie, o znakomitym przenoszeniu drgaƒ ze szczytówki na dolnik.
Indeks
28-34-230
D∏ugoÊç
2.30 m
Ci´˝ar wyrzut.
14–35 g
Waga
142 g
D∏. transport.
1.20 m
Moc (Power)
Akcja (Action)
MED-HEAVY
X-FAST
D∏. dolnika
30.0 cm
Przelotki
Orient. cena
10 8 8L 7
7
7
405 z∏
30 16
Team Dragon (28-34-210)
TEST magazynu FISKE FÖR ALLA nr 4/2005 – najlepszy mocny spinning na rynku szwedzkim.
(2.40 m / 18–42 g) – bardzo szybkie i mocne w´dziska szczupakowo–sandaczowe; majà dwa zastosowania: po∏ów szczupaków na woblery oraz sandaczy z opadu przy wolniejszym prowadzeniu ci´˝kiej przyn´ty.
Indeks
28-34-240
D∏ugoÊç
2.40 m
Ci´˝ar wyrzut.
18–42 g
Waga
158 g
D∏. transport.
1.25 m
Moc (Power)
Akcja (Action)
MED-HEAVY
X-FAST
D∏. dolnika
Przelotki
Orient. cena
10 8 8L 7
7
7
390 z∏
30 16
(2.55 m / 18–42 g) – bardzo szybkie i mocne w´dziska szczupakowo–sandaczowe; majà dwa zastosowania: po∏ów szczupaków na woblery oraz sandaczy z opadu przy wolniejszym prowadzeniu ci´˝kiej przyn´ty.
Indeks
28-34-255
12
D∏ugoÊç
2.55 m
Ci´˝ar wyrzut.
18–42 g
Waga
183 g
D∏. transport.
1.32 m
Moc (Power)
Akcja (Action)
MED-HEAVY
X-FAST
D∏. dolnika
35.0 cm
Przelotki
Orient. cena
10 8L 7 6 6
6 6
405 z∏
30 16
Team Dragon (28-34-240)
(2.85 m / 25–60 g) – ∏owcy ∏ososi i srebrniaków znajdà tu swojego nowego faworyta, d∏ugie a przy tym lekkie i szybkie w´dzisko, którym znakomicie wyrzuca si´ lekkie przyn´ty, a przy tym odczuwa zapas mocy niezb´dny do d∏ugiego holu pot´˝nego i walecznego przeciwnika.
D∏ugoÊç
2.85 m
Ci´˝ar wyrzut.
25–60 g
Waga
214 g
D∏. transport.
1.48 m
Moc (Power)
HEAVY
Akcja (Action)
FAST
D∏. dolnika
35.0 cm
Przelotki
Orient. cena
12 10 8L 8 7
7 7
460 z∏
30 16
WĘDKI
Indeks
28-36-285
Team Dragon (28-36-285)
6-23
Indeks
28-38-290
D∏ugoÊç
2.90 m
Ci´˝ar wyrzut.
40–80 g
Waga
246 g
D∏. transport.
1.50 m
Moc (Power)
HEAVY
Akcja (Action)
FAST
D∏. dolnika
37.5 cm
Przelotki
Orient. cena
16 12 10 8L 8 490 z∏
30 20
8 8
Team Dragon (28-38-290)
Indeks
28-37-185
D∏ugoÊç
1.85 m
Ci´˝ar wyrzut.
30–70 g
Waga
166 g
D∏. transport.
0.97 m
Moc (Power)
HEAVY
Akcja (Action)
FAST
D∏. dolnika
25.0 cm
Przelotki
Orient. cena
12 10 8 8L
8 380 z∏
30 20 (1.98 m / 30–70 g) – specjalistyczne w´dzisko do metody jerkowej; ten model pozwala swobodnie rzucaç ci´˝kimi przyn´tami, a tak˝e
prowadziç je bardzo agresywnie, wersja d∏u˝sza z uchwytem spinningowym.
Indeks
28-37-198
D∏ugoÊç
1.98 m
Ci´˝ar wyrzut.
30–70 g
Waga
175 g
D∏. transport.
1.04 m
Moc (Power)
HEAVY
Akcja (Action)
FAST
D∏. dolnika
25.0 cm
Przelotki
Orient. cena
12 10 8 8L
8 390 z∏
30 20 (1.85 m / 30–70 g) – specjalistyczne w´dzisko do metody jerkowej; ten model pozwala swobodnie rzucaç ci´˝kimi przyn´tami, a tak˝e
prowadziç je bardzo agresywnie, wersja krótsza z uchwytem pod multiplikator.
Indeks
28-37-186
D∏ugoÊç
1.85 m
Ci´˝ar wyrzut.
30–70 g
Waga
163 g
D∏. transport.
0.97 m
Moc (Power)
HEAVY
Akcja (Action)
FAST
D∏. dolnika
25.0 cm
Przelotki
Orient. cena
10 8 8 8 8 380 z∏
16 12
8L 46-67
ŻYŁKI
Team Dragon (28-37-185)
24-43
PRZYNĘTY
(1.85 m / 30–70 g) – specjalistyczne w´dzisko do metody jerkowej; ten model pozwala swobodnie rzucaç ci´˝kimi przyn´tami, a tak˝e
prowadziç je bardzo agresywnie, wersja krótsza z uchwytem spinningowym.
KOŁOWROTKI
(2.90 m / 40–80 g) – jak istotne w ∏owieniu g∏owacic jest niezawodne w´dzisko wie ka˝dy, kto zakosztowa∏ uroku jesienno-zimowych
poranków w górach; solidna szczytówka, masywny dolnik, a w sumie ciàgle doÊç lekkie, wygodne w manewrowaniu w´dzisko – takie
mo˝liwoÊci dajà znakomite materia∏y i unikalna konstrukcja serii Team Dragon.
70-88
(1.98 m / 30–70 g) – specjalistyczne w´dzisko do metody jerkowej; ten model pozwala swobodnie rzucaç ci´˝kimi przyn´tami, a tak˝e
prowadziç je bardzo agresywnie, wersja d∏u˝sza z uchwytem pod multiplikator.
D∏ugoÊç
1.98 m
Ci´˝ar wyrzut.
30–70 g
Waga
173 g
D∏. transport.
1.04 m
Moc (Power)
HEAVY
Akcja (Action)
FAST
D∏. dolnika
25.0 cm
Przelotki
Orient. cena
10 8 8 8 8 390 z∏
16 12
8L Team Dragon (28-37-186)
HAKI
Indeks
28-37-199
90-101
(2.75 m / 10–28 g) – trzycz´Êciowy „travel” o szybkiej akcji, w´dzisko uniwersalne, ale ze wzgl´du na d∏ugoÊç g∏ównie do po∏owów
z brzegu.
D∏ugoÊç
2.75 m
Ci´˝ar wyrzut.
10–28 g
Waga
155 g
D∏. transport.
0.98 m
Moc (Power)
MEDIUM
Akcja (Action)
X-FAST
D∏. dolnika
30.0 cm
Przelotki
Orient. cena
10 8 8L 7 7
7 7
460 z∏
30 16
ZANĘTY
Indeks
28-42-275
Team Dragon (28-42-275)
(3.05 m / 21–50 g) – trzycz´Êciowy „travel” trociowy, niezawodny towarzysz pomorskich wypraw, szybka akcja i du˝a moc przy jednoczeÊnie
czu∏ej szczytówce.
D∏ugoÊç
3.05 m
Ci´˝ar wyrzut.
21–50 g
Waga
190 g
D∏. transport.
1.08 m
Moc (Power)
HEAVY
Akcja (Action)
FAST
D∏. dolnika
35.0 cm
Przelotki
Orient. cena
12 10 8 8 8
8 8
545 z∏
30 16
UBRANIA
Indeks
28-45-305
104-113
Team Dragon (28-45-305)
(2.75 m / AFTMA 4–5) – lekka muchówka g∏ównie przeznaczona do suchej i mokrej muchy, pozwala zastosowaç sznury od klasy 4 do 5.
D∏ugoÊç
2.75 m
Ci´˝ar wyrzut.
AFTMA 4/5
Waga
82 g
D∏. transport.
1.41 m
Moc (Power)
–
Akcja (Action)
MED-FAST
D∏. dolnika
–
Przelotki
12 4 3 2 1 1 1/0 1/0 1/0 1/0
Orient. cena
270 z∏
(2.90 m / AFTMA 5–6) – lekka i szybka muchówka do mokrej muchy oraz mniejszych streamerów, pozwala zastosowaç sznury od
klasy 5 do 6.
Indeks
28-56-290
D∏ugoÊç
2.90 m
Ci´˝ar wyrzut.
AFTMA 5/6
Waga
88 g
D∏. transport.
1.50 m
Moc (Power)
–
Akcja (Action)
MED-FAST
D∏. dolnika
–
Przelotki
Orient. cena
285 z∏
12 5 4 3 2 1 1 1/0 1/0 1/0 1/0
AKCESORIA
Indeks
28-55-275
114-121
122-128
Team Dragon (28-56-290)
13
œ
Silver Edition
Obserwujemy dok∏adnie reakcje w´dkarzy na corocznà ofert´ sprz´towà.
Miniony sezon 2005 dostarczy∏ wyjàtkowo klarownych wniosków: coraz wi´ksze grupa w´dkarzy sp∏awikowych i gruntowych stawia producentom wysokie wymagania. W´dziska gruntowe muszà byç coraz
lepiej dopracowane. Seria Team Dragon Silver Edition ustanowi∏a nowy standard w zakresie specjalistycznego sprz´tu o przyst´pnych cenach.
Odleg∏oÊciówki, quivery, feedery oraz
szeroka gama w´dzisk karpiowych (a˝
12 modeli, dwu– i trzycz´Êciowych, od
2 3/4 lbs a˝ po 4–funtowe „monster killery”) stanowià prawdziwy ewenement
na tle ca∏ego rynku w´dkarskiego. To
18 znakomicie opracowanych kijów
gruntowych, przy konstrukcji których
uwzgl´dniono uwagi najlepszych ekspertów od ∏owienia gruntowego oraz
wszystkie wnioski jakie stanowià owoc
post´pu na tym polu w obr´bie ostatnich czterech lat.
Zastosowano optymalnie dobrany materia∏ w postaci mieszanek grafitu o zadanych z góry para­metrach
wytrzyma∏oÊciowych i sztywno­Êcio­
wych. Blanki w´dzisk wykonano w tech­
no­logii multiwarstwowej, z pre–pregów o obni˝onej zawartoÊci ˝ywicy epoksydowej, co w konsekwencji zaowocowa∏o idealnà dynamikà
przy zachowaniu zmniejszonej masy
w´dzisk. PostawiliÊmy na sprawdzonà
konstrukcj´ IM8, uzupe∏nianà tam
gdzie to by∏o niezb´dne w∏óknami
o sztywnoÊci 62 mln i 80 mln PSI.
Wykorzystujàc aktywne wspomaganie komputerowe z wyjàtkowà
precyzjà opracowaliÊmy sposób zbro-
14
jenia w´dzisk, po∏o˝enie przelotek na
blanku, gabaryty i kszta∏t r´kojeÊci.
Wszystkie elementy zastosowane
do zbrojenia w´dzisk spe∏niajà surowe normy narzucone przez Team Dragon – pierÊcienie przelotek klasy SiC,
pracujàce, ale nieodkszta∏calne ramki
przelotek z ultralekkiego stopu metali, grafitowe uchwyty do ko∏owrotków,
specjalistyczne nici omotek w klasie
"limited stretch", nie starzejàcy si´ lakier epoksydowy do omotek. Koƒcowy
efekt to lekkie, sztywne i smuk∏e blanki w matowym, czarnym kolorze, metalowe elementy uchwytów, ramki przelotek i pierÊcienie wzmacniajàce o barwie imitujàcej aluminium – nic dodaç,
W dwucz´Êciowych karpiówkach
zastosowaliÊmy dodatkowy oplot
wzmacniajàco–ochronny z materia∏u
o nazwie CFW Graphite.
Ró˝norodnoÊç dolników w´dzisk
Team Dragon Silver Edition.
Odleg∏oÊciówka, feeder czy w´dka
morska – dla ka˝dego modelu po­
wsta∏ specjalny kszta∏t uchwytu.
nic ujàç. Testy rzutowe i praktyczne
tylko potwierdzi∏y pierwsze wra˝enie.
Czu∏oÊç, pewnoÊç holu, znakomite
ugi´cie, nie brakuje niczego.
Zainteresowanie w´dziskami Team
Dragon Silver Edition spowodowa∏o,
˝e postanowiliÊmy jesienià minionego roku poszerzyç ofert´ o sprz´t
morski. PrzygotowaliÊmy siedem
dwucz´Êciowych w´dzisk w ró˝nych
d∏ugoÊciach i parametrach rzutowych
od 80–150 g do 200–400 g, w tym jeden model do multiplikatora. Warto
zwróciç uwag´ na lekkoÊç blanków,
niesamowità czu∏oÊç i Êwietnà estetyk´ wykonania, szczególnie ciekawy
jest design dolników w´dek.
Najnowsze modele w kolekcji Team
Dragon to 6 dwucz´Êciowych karpiówek.
Nazwa
Team Dragon Silver Edition Match
Team Dragon Silver Edition Match
D∏ugoÊç
3.90 m
4.20 m
Ci´˝ar wyrzutowy
3–20 g
3–20 g
Waga
230 g
243 g
D∏ugoÊç transp.
1.36 m
1.46 m
Liczba elem.
3
3
Orient. cena
270 z∏
300 z∏
WĘDKI
Indeks
27-21-390
27-21-420
Team Dragon Silver Edition Match (27-21-390)
6-23
Nazwa
Team Dragon Silver Edition Quiver
Team Dragon Silver Edition Quiver
D∏ugoÊç
2.70 m
3.00 m
Ci´˝ar wyrzutowy
up to 50 g
up to 50 g
Waga
154 g
164 g
D∏ugoÊç transp.
1.55 m
1.64 m
Liczba elem.
2+3
2+3
Orient. cena
210 z∏
220 z∏
Team Dragon Silver Edition Quiver (28-23-270)
KOŁOWROTKI
Indeks
27-23-270
27-23-300
24-43
Nazwa
Team Dragon Silver Edition Feeder
Team Dragon Silver Edition Feeder
D∏ugoÊç
3.90 m
4.20 m
Ci´˝ar wyrzutowy
up to 120 g
up to 120 g
Waga
360 g
377 g
D∏ugoÊç transp.
1.37 m
1.45 m
Liczba elem.
3+3
3+3
Orient. cena
320 z∏
340 z∏
Team Dragon Silver Edition Feeder (27-24-421)
PRZYNĘTY
Indeks
27-24-391
27-24-421
46-67
Indeks
27-28-361
27-28-391
27-30-361
27-30-391
27-32-361
27-32-391
Nazwa
T. D. Silver Edition Carp 2-cz´Êciowy
T. D. Silver Edition Carp 2-cz´Êciowy
T. D. Silver Edition Carp 2-cz´Êciowy
T. D. Silver Edition Carp 2-cz´Êciowy
T. D. Silver Edition Carp 2-cz´Êciowy
T. D. Silver Edition Carp 2-cz´Êciowy
D∏ugoÊç
3.60 m
3.90 m
3.60 m
3.90 m
3.60 m
3.90 m
Ci´˝ar wyrzutowy
3 lbs
3 lbs
3 1/2 lbs
3 1/2 lbs
4 lbs
4 lbs
Waga
392 g
410 g
395 g
415 g
419 g
430 g
D∏ugoÊç transp.
1.85 m
2.03 m
1.85 m
2.03 m
1.85 m
2.03 m
Liczba elem.
2
2
2
2
2
2
Orient. cena
280 z∏
300 z∏
300 z∏
320 z∏
330 z∏
350 z∏
ŻYŁKI
70-88
Team Dragon Silver Edition Carp (27-28-361)
Indeks
27-27-360
27-27-390
27-29-360
27-29-390
27-31-360
27-31-390
Nazwa
T. D. Silver Edition Carp 3-cz´Êciowy
T. D. Silver Edition Carp 3-cz´Êciowy
T. D. Silver Edition Carp 3-cz´Êciowy
T. D. Silver Edition Carp 3-cz´Êciowy
T. D. Silver Edition Carp 3-cz´Êciowy
T. D. Silver Edition Carp 3-cz´Êciowy
D∏ugoÊç
3.60 m
3.90 m
3.60 m
3.90 m
3.60 m
3.90 m
Ci´˝ar wyrzutowy
2 3/4 lbs
2 3/4 lbs
3 1/4 lbs
3 1/4 lbs
3 3/4 lbs
3 3/4 lbs
Waga
322 g
365 g
388 g
434 g
387 g
445 g
D∏ugoÊç transp.
1.26 m
1.36 m
1.26 m
1.36 m
1.26 m
1.37 m
Liczba elem.
3
3
3
3
3
3
Orient. cena
260 z∏
280 z∏
290 z∏
310 z∏
320 z∏
340 z∏
90-101
ZANĘTY
Team Dragon Silver Edition Carp (27-27-390)
HAKI
104-113
Nazwa
Team Dragon Silver Edition Pilk
Team Dragon Silver Edition Pilk
Team Dragon Silver Edition Pilk
Team Dragon Silver Edition Pilk
Team Dragon Silver Edition Pilk
Team Dragon Silver Edition Pilk
D∏ugoÊç
2.70 m
3.00 m
2.70 m
3.00 m
2.40 m
2.60 m
Ci´˝ar wyrzutowy
80–150 g
80–150 g
100–200 g
100–200 g
200–400 g
200–400 g
Waga
303 g
357 g
344 g
384 g
357 g
375 g
D∏ugoÊç transp.
1.42 m
1.60 m
1.43 m
1.59 m
1.27 m
1.37 m
Liczba elem.
2
2
2
2
2
2
Orient. cena
210 z∏
220 z∏
220 z∏
240 z∏
220 z∏
240 z∏
UBRANIA
Indeks
27-42-270
27-42-300
27-43-270
27-43-300
27-46-240
27-46-260
114-121
Team Dragon Silver Edition Pilk (27-43-270)
Nazwa
Team Dragon Silver Edition Pilk Cast
D∏ugoÊç
2.40 m
Ci´˝ar wyrzutowy
150–300 g
Waga
281 g
D∏ugoÊç transp.
1.26 m
Liczba elem.
2
Orient. cena
210 z∏
AKCESORIA
Indeks
27-45-241
122-128
Team Dragon Silver Edition Pilk Cast (27-45-241)
15
œ
MILLENIUM
warstwa noÊno–
wytrzyma∏oÊciowa z grafitu
24 i 30 mln PSI
Heavy Duty
Dobre, solidne w´dziska oferowane po przy­st´p­
nych cenach. Szybka akcja, lekkoÊç i wytrzyma∏oÊç.
Czy to wszystko mo˝na pogodziç ? Tak, mo˝na !
Du˝o czasu i wysi∏ku kosztowa∏o nas przygotowanie nowej serii w´dzisk spinningowych, które
za cel stawiajà sobie zdobycie miana wyjàtkowo
d∏ugowiecznych i niezniszczalnych.
Millenium powraca!
W´dziska te wytwarzane sà na bazie atestowanego grafitu IM6, o najwy˝szej dost´pnej jakoÊçi, zamawianego wy∏àcznie u dostawców japoƒskich, g∏ównie
w firmie Toray. Wymagania u˝ytkowe poszczególnych
modeli zosta∏y sformu∏owane przez grup´ Team Dragon, doskona∏ych fachowców o du˝ym doÊwiadczeniu
w´dkarskim. Du˝y wk∏ad wnieÊli testerzy i dystrybutorzy Dragona ze Szwecji.
Zastosowano technologi´
multiwarstwowà, a poszczególne warstwy grafitu sà uk∏adane
z zachowaniem optymalnego
kierunku g∏ównych, noÊnych
w∏ókien grafitowych. Wykorzystano mo˝liwoÊci ograniczenia udzia∏u ˝ywicy w kompozycie, dzi´ki czemu w efekcie
koƒcowym uzyskano blanki,
o stosunkowo znacznej gruboÊci
Êcianki i ma∏ej zawartoÊci ˝ywicy, bardzo spr´˝yste i bardzo
mocne. Wszystkie w´dziska
Millenium charakteryzujà si´
idealnie p∏ynnà linià ugi´cia
i nienagannà pracà podczas
du˝ych obcià˝eƒ.
16
rdzeƒ w´glowy
24 mln PSI
wysokomodu∏owy
grafit IM6
o sztywnoÊci 36 mln PSI
w´glowy
p∏aszcz
ochronny
Przelotki SiC osadzone w specjal­
nych, wy­jàtkowo mocnych ramkach.
Dwuskładnikowy, elastyczny lakier
do omotek, o mniejszej skłonnoÊci
do p´kania w wyniku intensywne­
go u˝ytkowania w´dziska.
Estetyczne
i trwa∏e
zakoƒczenie
dolnika.
Na uwag´ zas∏uguje równie˝ niezwykle staranne i skrupulatne
wykoƒczenie. Montowane sà przelotki z pierÊcieniami SIC i klasowe, zindywidualizowane uchwyty do ko∏owrotków oraz wyprofilowane r´kojeÊci z g∏adkiego, portugalskiego korka. Omotki, z nici Gudebrod, sà precyzyjnie nawijane i zabezpieczane dwusk∏adnikowym
lakierem. Przyj´ty system kontroli technicznej zapewnia, ˝e znaczek
Millenium dostajà wy∏àcznie egzemplarze w 100% spe∏niajàce wymagania narzuconego standardu.
Power Jig – bardzo mocne wklejanki sandaczowe, po∏àczenie czu∏ej szczytówki z pe∏nego w∏ókna w´glowego z solidnym, mocnym blankiem; ekstremalnie szybka akcja i zapas mocy pozwalajàcy ∏owiç ci´˝kimi g∏ówkami jigowymi na du˝ych g∏´bokoÊciach.
D∏ugoÊç
2.40 m
2.55 m
2.70 m
Ci´˝ar wyrzut.
5–25 g
5–25 g
5–25 g
Waga
172 g
208 g
224 g
D∏. transp.
1.26 m
1.33 m
1.41 m
L. elem.
2
2
2
Dł. uchwyt przód
6.0 cm
6.0 cm
6.0 cm
D∏. dolnika
30.0 cm 30.0 cm 32.5 cm 30
30
30
16
16
16
10
10
10
8
8
8
Przelotki
8
6
8
6
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Orient. cena
210 z∏
225 z∏
240 z∏
Millenium HD Power Jig (23-31-240)
Indeks
23-32-240
D∏ugoÊç
2.40 m
Ci´˝ar wyrzut.
5–25 g
Waga
160 g
D∏. transp.
1.26 m
L. elem.
2
Dł. uchwyt przód
6.0 cm
D∏. dolnika
30.0 cm 30
16
10
8
Przelotki
8
6
6
6
Orient. cena
210 z∏
Super Fast – uniwersalne w´dzisko spinningowe do Êrednich przyn´t; bardzo szybka akcja, p∏ynne ugi´cie przy holu; Êwietne w∏aÊciwoÊci
rzutowe; idea∏ boleniowy, znakomity spinning rzeczny.
Indeks
23-32-270
D∏ugoÊç
2.70 m
Ci´˝ar wyrzut.
5–25 g
Waga
172 g
D∏. transp.
1.40 m
L. elem.
2
Dł. uchwyt przód
6.0 cm
D∏. dolnika
32.5 cm 30
16
10
8
Przelotki
8
6
6
6
6
Orient. cena
225 z∏
Indeks
23-33-240
D∏ugoÊç
2.40 m
Ci´˝ar wyrzut.
10–35 g
Waga
170 g
D∏. transp.
1.26 m
L. elem.
2
Dł. uchwyt przód
6.0 cm
D∏. dolnika
27.5 cm 30
16
10
8
Przelotki
8
6
6
6
Orient. cena
220 z∏
24-43
PRZYNĘTY
Wobbler – w´dzisko zaprojektowane do ∏owienia du˝ymi woblerami (do 12–15 cm i 30–35 g) z ∏odzi; mocny dolnik pozwalajàcy kontrolowaç przyn´t´ i solidna szczytówka, która wytrzyma poszarpywanie stawiajàcych spory opór woblerów.
6-23
KOŁOWROTKI
Trout – mocny kij pstràgowy do Êrednich i wi´kszych woblerów; szybka akcja, z ugi´ciem przechodzàcym na Êrodkowà cz´Êç blanku; potencjalny faworyt spinningistów ∏owiàcych pstràgi w du˝ych rzekach.
WĘDKI
Indeks
23-31-240
23-31-255
23-31-270
Millenium HD Wobbler (23-33-240)
46-67
Pike – dwa w´dziska szczupakowe o szybkiej akcji; ze wzgl´du na swojà d∏ugoÊç przeznaczone g∏ównie do spinningowania z brzegu;
sprawdzà si´ znakomicie jako jesienne uniwersa∏y na du˝e rzeki.
D∏ugoÊç
2.70 m
2.90 m
Ci´˝ar wyrzut.
10–35 g
10–35 g
Waga
216 g
236 g
D∏. transp.
1.41 m
1.52 m
L. elem.
2
2
Dł. uchwyt przód
6.0 cm
6.0 cm
D∏. dolnika
32.5 cm 35.0 cm 30
30
16
16
10
10
8
8
Przelotki
8
6
8
6
6
6
6
6
6
6
Orient. cena
240 z∏
260 z∏
Millenium HD Pike (23-33-270)
ŻYŁKI
Indeks
23-33-270
23-33-290
70-88
Kogut – wàsko wyspecjalizowane w´dziska dla ∏owców sandaczy, pos∏ugujàcych si´ ci´˝kimi (25–35 g) jigami; bardzo sztywny i mocny
blank, znakomicie przenoszàcy informacj´ o ka˝dym tràceniu przyn´ty i jej kontakcie z dnem.
D∏ugoÊç
2.05 m
2.25 m
Ci´˝ar wyrzut.
18–42 g
18–42 g
Waga
174 g
185 g
D∏. transp.
1.08 m
1.18 m
L. elem.
2
2
Dł. uchwyt przód
6.0 cm
6.0 cm
D∏. dolnika
30.0 cm 30.0 cm 30
30
16
16
10
10
8
8
Przelotki
8
6
8
6
6
6
6
Orient. cena
225 z∏
240 z∏
Millenium HD Kogut (23-34-225)
Indeks
23-36-180
23-36-181
23-36-195
23-36-196
D∏ugoÊç
1.80 m
1.81 m
1.95 m
1.95 m
Ci´˝ar wyrzut.
25–60 g
25–60 g
25–60 g
25–60 g
Waga
158 g
163 g
171 g
175 g
D∏. transp.
0.95 m
0.95 m
1.02 m
1.02 m
L. elem.
2
2
2
2
Dł. uchwyt przód
6.0 cm
6.0 cm
6.0 cm
6.0 cm
D∏. dolnika
25.0 cm 25.0 cm 25.0 cm 25.0 cm 30
16
30
16
16
12
16
12
10
10
10
10
8
8
8
8
Przelotki
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Orient. cena
205 z∏
205 z∏
220 z∏
220 z∏
90-101
ZANĘTY
Fatso Jerk, Fatso Jerk Cast – solidne, a przy tym Êwietnie dopracowane w´dziska do połowu jerkbaitami; szybkie, o równomiernym
ugi´ciu na całej długoÊci blanku, dobrze wywa˝one, znakomicie przekazujàce prac´ przyn´ty; uzbrojenie w wersji spinningowej i pod
multiplikator.
HAKI
Indeks
23-34-205
23-34-225
104-113
Millenium HD Fatso Jerk (23-36-195)
Indeks
23-38-290
D∏ugoÊç
2.90 m
Ci´˝ar wyrzut.
40–80 g
Waga
270 g
D∏. transp.
1.50 m
L. elem.
2
Dł. uchwyt przód
10.0 cm
D∏. dolnika
37.5 cm 30
20
12
Przelotki
10 8
8
8
8
Orient. cena
290 z∏
Catfish – najmocniejszy spinning w ca∏ej ofercie Dragona, zaprojektowany dla w´dkarzy znad Odry i Wis∏y ∏owiàcych sumy od czerwca
do póênej jesieni; gwarantujemy, ˝e ten blank wytrzyma forsowny hol nawet na plecionce 0.30 mm.
D∏ugoÊç
3.00 m
Ci´˝ar wyrzut.
50–120 g
Waga
318 g
D∏. transp.
1.55 m
L. elem.
2
Dł. uchwyt przód
12.0 cm
D∏. dolnika
40.0 cm 30
20
16
Przelotki
12 10 10
10
10
Orient. cena
295 z∏
Seatrout – profesjonalne w´dzisko trociowe, odbiegajàce od ciàgle jeszcze funkcjonujàcego kanonu „s∏upa telegraficznego”; lekkie, szybkie, manewrowe; Êwietne w∏aÊciwoÊci rzutowe i zapas mocy odpowiedni do holu metrowego ∏ososia.
Indeks
23-35-290
D∏ugoÊç
2.90 m
Ci´˝ar wyrzut.
21–50 g
Waga
217 g
D∏. transp.
1.51 m
L. elem.
2
Dł. uchwyt przód
6.0 cm
D∏. dolnika
35.0 cm 30
20
12
Przelotki
10 8
8
8
8
Orient. cena
275 z∏
114-121
AKCESORIA
Indeks
23-41-300
UBRANIA
G∏owatka – nazwa mówi wszystko, spinning zbudowany wy∏àcznie z myÊlà o ∏owieniu du˝ymi woblerami w szybkich nurtach Dunajca
i innych rzek po∏udnia; z doÊwiadczenia mo˝na przewidywaç, ˝e po to w´dzisko si´gnie te˝ wielu ∏owców troci i ∏ososi.
122-128
Millenium HD Seatrout (23-35-290)
17
œ
oplot
wzmac­nia­jà­cy
war­stwa no­Êno–wy­trzy­ma­∏o­Êcio­wa
z w∏ó­kien w´­glo­wych 24 mln PSI
Ka˝dy lubi wybieraç w szerokiej ofercie. Z takiego za∏o˝enia wychodziliÊmy, przygotowujàc seri´ DRAGON MYSTERY, która
stanowi podstawowà ofert´ w tzw. klasie Êredniej wy˝szej.
Mo˝emy byç dumni z efektu pracy. Oferujemy Wam sprz´t,
który nie zawiedzie nawet bardzo du˝ych oczekiwaƒ. Cechà
tych w´dzisk jest wysoka wytrzyma∏oÊç, uzyskiwana dzi´ki zastosowaniu kompozytu epoksydowo-w´glowego, który stanowi
rdzeƒ blanku. Oparcie konstrukcji na w∏óknach w´glowych o sztywnoÊci 24 mln PSI i uzupe∏nienie ich o grafit usztywniajàcy
30 mln PSI pozwoli∏o na poprawienie akcji przy jednoczesnym
zwi´kszeniu noÊnoÊci rzutowej blanków. W serii Mystery zastosowaliÊmy najwy˝szej klasy przelotki typu SiC, z cieƒszym
i l˝ejszym pierÊcieniem oraz korkowe r´kojeÊci.
Solidny materia∏ w po∏àczeniu z nowoczesnà te­chno­logià
produkcyjnà i kontrolà jakoÊci wed∏ug najwy˝szych standardów pozwoli∏y na skonstruowanie w´dzisk do praktycznie
ka˝dej metody po∏owu.
rdzeƒ w´­glo­wy
24 mln PSI
war­stwa usztyw­
nia­jà­ce­go gra­fi­tu
30 mln PSI
UST Wooven
Carbon
Konstrukcja serii MYSTERY opiera si´ na w∏óknach
w´­glowych o sztywnoÊci 24 mln PSI, a jej zewn´trznà
warstw´ ochronnà stanowi tzw. UST WOOVEN CARBON
z dodatkowym oplotem Power Mesh. Wszystkie zastosowane grafity produkowane sà przez japoƒskà firm´ Toray,
Êwiatowego lidera w dziedzinie w∏ókien w´glowych.
Seria Mystery to w sumie 68 ró˝nych w´­dzis­k – wszystkie w bardzo przyst´pnych cenach!
Tele Specialist Match i Tele Power Match – lekkie teleskopy do po∏owów sp∏awikowych, uzbrojone w dwa rodzaje
przelotek: tzw.matchowe o ma∏ej Êrednicy i d∏ugiej stopce lub w standardowe przelotki do w´dzisk teleskopowych.
Indeks
22-00-360
22-00-390
22-00-420
22-01-360
22-01-390
22-01-420
Nazwa
Mystery Tele Specialist Match
Mystery Tele Specialist Match
Mystery Tele Specialist Match
Mystery Tele Power Match
Mystery Tele Power Match
Mystery Tele Power Match
D∏ugoÊç
3.60 m
3.90 m
4.20 m
3.60 m
3.90 m
4.20 m
Ci´˝ar wyrzutowy
2–15 g
2–15 g
2–15 g
3–20 g
3–20 g
3–20 g
Waga
238 g
282 g
345 g
241 g
316 g
354 g
D∏ugoÊç transp.
0.82 m
0.82 m
0.83 m
0.83 m
0.84 m
0.85 m
Liczba elem.
7
8
9
7
8
9
Mystery Tele Specialist Match (22-00-360)
Tele Leszcz i Tele Allround – uniwersalne w´dziska do po∏owu ryb spokojnego ˝eru ze sp∏awikiem lub lekkim koszyczkiem
zan´towym.
Indeks
22-02-360
22-02-390
22-02-420
22-03-360
22-03-390
22-03-420
Nazwa
Mystery Tele Leszcz
Mystery Tele Leszcz
Mystery Tele Leszcz
Mystery Tele Allround
Mystery Tele Allround
Mystery Tele Allround
D∏ugoÊç
3.60 m
3.90 m
4.20 m
3.60 m
3.90 m
4.20 m
Ci´˝ar wyrzutowy
5–30 g
5–30 g
5–30 g
10–40 g
10–40 g
10–40 g
Waga
287 g
322 g
360 g
300 g
355 g
400 g
D∏ugoÊç transp.
0.83 m
0.84 m
0.88 m
0.85 m
0.83 m
0.85 m
Liczba elem.
6
7
7
6
7
7
Mystery Tele Allround (22-03-360)
Tele Carp, Tele Power Carp i Tele Pro Carp – seria karpiówek o trzech zakresach ci´˝arów rzutowych, mocne w´dziska
na najwi´ksze okazy.
Indeks
22-04-360
22-04-390
22-05-360
22-05-390
22-06-360
22-06-360
Nazwa
Mystery Tele Carp
Mystery Tele Carp
Mystery Tele Power Carp
Mystery Tele Power Carp
Mystery Tele Pro Carp
Mystery Tele Pro Carp
D∏ugoÊç
3.60 m
3.90 m
3.60 m
3.90 m
3.60 m
3.90 m
Ci´˝ar wyrzutowy
20–60 g
20–60 g
40–80 g
40–80 g
60–100 g
60–100 g
Waga
283 g
374 g
376 g
396 g
381 g
441 g
D∏ugoÊç transp.
0.84 m
0.84 m
0.86 m
0.86 m 0.87 m
0.86 m
Liczba elem.
6
7
7
7
7
7
Mystery Tele Power Carp (22-05-360)
Tele Dorsz – bardzo mocne w´dziska pilkerowe.
Indeks
22-07-240
22-07-270
Nazwa
Mystery Tele Dorsz
Mystery Tele Dorsz
D∏ugoÊç
2.40 m
2.70 m
Ci´˝ar wyrzutowy
100–200 g
100–200 g
Waga
294 g
342 g
D∏ugoÊç transp.
0.76 m
0.82 m
Liczba elem.
6
6
Mystery Tele Dorsz (22-07-270)
Mini Spinn – lekkie spinningi wielocz´Êciowe o bardzo szybkiej akcji i czu∏ej szczytówce.
Indeks
22-08-240
22-08-270
18
Nazwa
Mystery Mini Spin
Mystery Mini Spin
D∏ugoÊç
Ci´˝ar wyrzutowy
2.40 m
10–30 g
2.70 m
10–30 g
Waga
155 g
169 g
D∏ugoÊç transp.
0.81 m
0.85 m
Liczba elem.
8
9
Mystery Mini Spin (22-08-270)
Tele Pole – cztery baty o bardzo mocnej konstrukcji, gotowe wytrzymaç walk´ nawet z kilkukilogramowym karpiem.
Indeks
22-10-500
22-10-600
22-10-700
22-10-800
Nazwa
Mystery Tele Pole
Mystery Tele Pole
Mystery Tele Pole
Mystery Tele Pole
D∏ugoÊç
5.00 m
6.00 m
7.00 m
8.00 m
Ci´˝ar wyrzutowy
–
–
–
–
Waga
262 g
383 g
483 g
627 g
D∏ugoÊç transp.
1.26 m
1.26 m
1.26 m
1.26 m
Liczba elem.
5
6
7
8
Mystery Tele Pole (22-10-500)
Indeks
22-21-390
22-21-420
Nazwa
Mystery Specialist Match
Mystery Specialist Match
D∏ugoÊç
3.90 m
4.20 m
Ci´˝ar wyrzutowy
2–15 g
2–15 g
Waga
261 g
275 g
D∏ugoÊç transp.
1.35 m
1.45 m
Liczba elem.
3
3
Mystery Specialist Match (22-21-420)
Light Quiver – finezyjne w´dziska do po∏owu z koszyczkiem zan´towym, w komplecie trzy ró˝ne szczytówki.
Nazwa
Mystery Light Quiver
Mystery Light Quiver
D∏ugoÊç
2.70 m
2.90 m
Ci´˝ar wyrzutowy
–
–
Waga
218 g
220 g
D∏ugoÊç transp.
1.43 m
1.47 m
Liczba elem.
2+3
2+3
Mystery Light Quiver (22-23-290)
Medium Feeder i Heavy Feeder – profesjonalne w´dziska do po∏owu z koszyczkiem zan´towym w nurcie i na du˝ych odleg∏oÊciach,
trzy ró˝ne szczytówki w zestawie.
Indeks
22-24-360
22-24-390
22-24-391
Nazwa
Mystery Medium Feeder
Mystery Medium Feeder
Mystery Heavy Feeder
D∏ugoÊç
3.60 m
3.90 m
3.90 m
Ci´˝ar wyrzutowy
40–80 g
40–80 g
80–120 g
Waga
310 g
317 g
385 g
D∏ugoÊç transp.
1.31 m
1.41 m
1.41 m
Liczba elem.
3+2
3+2
3+2
Indeks
22-25-360
22-25-390
Nazwa
Mystery Specialist Carp
Mystery Specialist Carp
D∏ugoÊç
3.60 m
3.90 m
Ci´˝ar wyrzutowy
2 lbs
2 lbs
Waga
297 g
331 g
D∏ugoÊç transp.
1.25 m
1.35 m
Liczba elem.
3
3
46-67
ŻYŁKI
Mystery Medium Feeder (22-24-390)
Specialist Carp – lekkie trzycz´Êciowe w´dzisko gruntowe do po∏owu ryb spokojnego ˝eru, wystarczajàce mocne na karpie,
ale znakomite przede wszystkim na brzany, liny czy leszcze.
24-43
PRZYNĘTY
Indeks
22-23-270
22-23-290
6-23
KOŁOWROTKI
Specialist Match – solidne odleg∏oÊciówki do metody angielskiej, wytrzyma∏y blank pozwalajàcy na rzucanie du˝ymi wagglerami
na dalekie odleg∏oÊci.
WĘDKI
70-88
Pro Carp i Long Distance Carp – solidne trzycz´Êciowe karpiówki przygotowane dla ∏owców tych niesamowicie silnych ryb; mocne
przelotki i pi´kne paraboliczne ugi´cie.
Indeks
22-26-360
22-26-390
22-28-360
22-28-390
Nazwa
Mystery Pro Carp
Mystery Pro Carp
Mystery Long Distance Carp
Mystery Long Distance Carp
D∏ugoÊç
3.60 m
3.90 m
3.60 m
3.90 m
Ci´˝ar wyrzutowy
2 1/2 lbs
2 1/2 lbs
3 lbs
3 lbs
Waga
375 g
439 g
450 g
522 g
D∏ugoÊç transp.
1.25 m
1.35 m
1.27 m
1.37 m
Liczba elem.
3
3
3
3
HAKI
90-101
Carp 2-cz´Êciowy – nowoÊç w ofercie, dwucz´Êciowe w´dziska karpiowe dla profesjonalistów podà˝ajàcych za rekordami; wspania∏e w∏aÊciwoÊci rzutowe.
Indeks
22-27-361
22-27-391
22-29-361
22-29-391
Nazwa
Mystery Carp 2-cz´Êciowe
Mystery Carp 2-cz´Êciowe
Mystery Carp 2-cz´Êciowe
Mystery Carp 2-cz´Êciowe
D∏ugoÊç
3.60 m
3.90 m
3.60 m
3.90 m
Ci´˝ar wyrzutowy
2 3/4 lbs
2 3/4 lbs
3 1/4 lbs
3 1/4 lbs
Waga
D∏ugoÊç transp.
1.85
2.03
1.85
2.03
Liczba elem.
2
2
2
2
Ultra Lite – okoniowe wklejanki o szybkiej szczytowej akcji.
Indeks
22-30-240
22-30-270
Nazwa
Mystery Mini Spin
Mystery Mini Spin
D∏ugoÊç
2.40 m
2.70 m
Ci´˝ar wyrzutowy
2–15 g
2–15 g
Waga
192 g
224 g
D∏ugoÊç transp.
1.25 m
1.40 m
Liczba elem.
2
2
104-113
UBRANIA
Mystery Carp 2-cz´Êciowy (22-29-361)
ZANĘTY
Mystery Long Distance Carp (22-28-390)
114-121
Mystery Ultra Lite (22-30-270)
Contact Jig – sandaczowy przebój, wklejanka po∏àczona z bardzo solidnym blankiem; Êwietna sygnalizacja najdelikatniejszych braƒ.
Indeks
22-31-240
22-31-270
Nazwa
Mystery Contact Jig
Mystery Contact Jig
D∏ugoÊç
2.40 m
2.70 m
Ci´˝ar wyrzutowy
3–20 g
3–20 g
Waga
194 g
228 g
D∏ugoÊç transp.
1.25 m
1.39 m
Liczba elem.
2
2
Mystery Contact Jig (22-31-270)
AKCESORIA
TEST magazynu FISKE FÖR ALLA nr 4/2005 – najlepsza w´dka jigowa (22-31-240) na rynku szwedzkim
w klasie „najlepsza jakoÊç – najlepsza cena”.
122-128
19
œ
Impulse Spinn – uniwersalne spinningi do po∏owu na Êrednie przyn´ty, Êwietne na pstràgi, okonie, do l˝ejszego ∏owienia szczupaków.
Indeks
22-32-240
22-32-270
Nazwa
Mystery Impulse Spin
Mystery Impulse Spin
D∏ugoÊç
2.40 m
2.70 m
Ci´˝ar wyrzutowy
5–25 g
5–25 g
Waga
196 g
237 g
D∏ugoÊç transp.
1.25 m
1.40 m
Liczba elem.
2
2
Mystery Impulse Spin (22-32-270)
Turbo Spinn i Pike Spinn – spinningi do Êrednioci´˝kiego ∏owienia szczupaków, sandaczy czy boleni, szybka akcja, mocny dolnik.
Indeks
22-33-240
22-33-270
22-33-290
22-35-270
22-35-290
Nazwa
Mystery Turbo Spin
Mystery Turbo Spin
Mystery Turbo Spin
Mystery Pike Spin
Mystery Pike Spin
D∏ugoÊç
2.40 m
2.70 m
2.90 m
2.70 m
2.90 m
Ci´˝ar wyrzutowy
10–35 g
10–35 g
10–35 g
15–50 g
15–50 g
Waga
198 g
226 g
265 g
255 g
282 g
D∏ugoÊç transp.
1.25 m
1.39 m
1.50 m
1.40 m
1.50 m
Liczba elem.
2
2
2
2
2
Mystery Turbo Spin (22-33-270)
Zander/Kogut – w´dziska na zbiorniki zaporowe, do ∏owienia metodà bardzo agresywnego opadu, na koguty i mocno obcià˝one gumy.
Indeks
22-34-205
22-34-225
Nazwa
Mystery Zander/Kogut
Mystery Zander/Kogut
D∏ugoÊç
2.05 m
2.25 m
Ci´˝ar wyrzutowy
10–40 g
10–40 g
Waga
174 g
186 g
D∏ugoÊç transp.
1.07 m
1.18 m
Liczba elem.
2
2
Mystery Zander/Kogut (22-34-225)
Slider Jerk i Slider Jerk Cast – wyrafinowane w´dziska do po∏owu jerkbaitami, równomierne ugi´cie na ca∏ej d∏ugoÊci blanku, lekkoÊç
i czu∏oÊç; uzbrojenie w wersji spinningowej i pod multiplikator.
Indeks
22-36-195
22-36-196
Nazwa
Mystery Slider Jerk
Mystery Slider Jerk Cast
D∏ugoÊç
1.95 m
1.95 m
Ci´˝ar wyrzutowy
20–60 g
20–60 g
Waga
182 g
186 g
D∏ugoÊç transp.
1.03 m
1.03 m
Liczba elem.
2
2
Mystery Slider Jerk (22-36-195)
Salmon Power – ∏ososiowy pewniak, bardzo mocny spinning na pomorskie wyprawy.
Indeks
22-37-270
22-37-300
Nazwa
Mystery Salmon Power
Mystery Salmon Power
D∏ugoÊç
2.70 m
3.00 m
Ci´˝ar wyrzutowy
30–70 g
30–70 g
Waga
265 g
281 g
D∏ugoÊç transp.
1.40 m
1.56 m
Liczba elem.
2
2
Mystery Salmon Power (22-37-270)
Dorsz Twister – jigowe w´dziska morskie zakoƒczone mi´kkà, ˝ó∏tà szczytówkà; Êwietne do po∏owu na twistery w miejscach p∏ytkich, typowych dla wielu rejonów Ba∏tyku.
Indeks
22-42-240
22-42-270
Nazwa
Mystery Dorsz Twister
Mystery Dorsz Twister
D∏ugoÊç
2.40 m
2.70 m
Ci´˝ar wyrzutowy
60–150 g
60–150 g
Waga
243 g
327 g
D∏ugoÊç transp.
1.25 m
1.43 m
Liczba elem.
2
2
Mystery Dorsz Twister (22-42-240)
Dorsz Pilk – klasyczne w´dziska pilkerowe, wyjàtkowo lekkie w stosunku do oferowanej mocy.
Indeks
22-43-240
22-43-270
Nazwa
Mystery Dorsz Pilk
Mystery Dorsz Pilk
D∏ugoÊç
2.40 m
2.70 m
Ci´˝ar wyrzutowy
100–200 g
100–200 g
Waga
240 g
249 g
D∏ugoÊç transp.
1.25 m
1.38 m
Liczba elem.
2
2
Mystery Dorsz Pilk (22-43-270)
Multi Tip Boat – kombajn dla prawdziwych mi∏oÊników morskich wypraw na Ba∏tyk. Trzy wymienne szczytówki o ró˝nych kolorach
i oczywiÊcie ró˝nych ci´˝arach rzutowych od 150, 200 i 250 g. Teraz w trzech d∏ugoÊciach: 2.40 m, 2.70 i 3.00 m.
Indeks
22-44-240
22-44-270
22-44-300
Nazwa
Mystery Multi Tip Boat
Mystery Multi Tip Boat
Mystery Multi Tip Boat
D∏ugoÊç
2.40 m
2.70 m
3.00 m
Ci´˝ar wyrzutowy
60–150, 100–200, 150–250 g
60–150, 100–200, 150–250 g
60–150, 100–200, 150–250 g
Waga
359 g
403 g
445 g
D∏ugoÊç transp.
1.27 m
1.42 m
1.57 m
Liczba elem.
2+3
2+3
2+3
Mystery Multi Tip Boat (22-44-270)
Sum – niezawodne w´dzisko dla gruntowców polujàcych na najwi´ksze sumy.
Indeks
22-45-300
20
Nazwa
Mystery Sum
D∏ugoÊç
3.00 m
Ci´˝ar wyrzutowy
100–300 g
Waga
352 g
D∏ugoÊç transp.
1.54 m
Liczba elem.
2
Mystery Sum (22-45-300)
Seria LEGEND to propozycja dla w´dkarzy najbardziej wymagajàcych w kwestiach estetyki wykonania i starannoÊci doboru poszczególnych elementów wykoƒczenia.
Nazwa
Legend Tele Specialist Match
Legend Tele Specialist Match
D∏ugoÊç
3.90 m
4.20 m
Ci´˝ar wyrzutowy
2–15 g
2–15 g
Waga
203 g
246 g
D∏ugoÊç transp.
0.83 m
0.87 m
Liczba elem.
8
9
Legend Tele Specialist Match (24-00-390)
Indeks
24-02-360
24-02-390
24-02-420
24-04-360
24-04-390
24-05-360
24-05-390
24-06-360
24-06-390
Nazwa
Legend Tele Leszcz
Legend Tele Leszcz
Legend Tele Leszcz
Legend Tele Carp
Legend Tele Carp
Legend Tele Power Carp
Legend Tele Power Carp
Legend Tele Pro Carp
Legend Tele Pro Carp
D∏ugoÊç
3.60 m
3.90 m
4.20 m
3.60 m
3.90 m
3.60 m
3.90 m
3.60 m
3.90 m
Ci´˝ar wyrzutowy
5–30 g
5–30 g
5–30 g
20–60 g
20–60 g
40–80 g
40–80 g
60–100 g
60–100 g
Waga
212 g
258 g
282 g
253 g
286 g
271 g
325 g
288 g
343 g
D∏ugoÊç transp.
0.84 m
0.84 m
0.89 m
0.84 m
0.85 m
0.84 m
0.85 m
0.86 m
0.87 m
Liczba elem.
6
7
7
7
7
7
7
7
7
46-67
ŻYŁKI
24-43
PRZYNĘTY
Indeks
24-00-390
24-00-420
6-23
KOŁOWROTKI
We wszystkich w´dziskach zastosowano optymalnie dobrany materia∏ w postaci mieszanek grafitu o zadanych z góry
parametrach wytrzyma∏oÊciowych i sztywnoÊciowych.
Blanki w´dzisk wykonano w technologii mul­ti­warstwowej,
z pre–pregów o obni˝onej zawartoÊci ˝ywicy epoksydowej,
co w konsekwencji zaowo­cowa∏o idealnà dynamikà przy zachowaniu zmniejszonej masy w´dzisk.
Wykonane w technologii multiwarstwowej blanki ró˝nià
si´ ostatnià warstwà grafitu. W teleskopach zastosowaliÊmy
dodatkowy oplot zabezpieczajàcy o nazwie CFW Graphite.
Zapobiega on g∏ównie zu˝y­waniu si´ teleskopowych ∏àczy
i w ten sposób umo˝liwia znacznie d∏u˝sze u˝ytkowanie
w´dziska. Wszystkie zastosowane grafity produkowane sà
przez japoƒskà firm´ Toray, Êwiatowego lidera w dziedzinie
w∏ókien w´glowych.
Wykorzystujàc nowoczesne metody projektowania komputerowego, precyzyjnie opracowano sposób zbrojenia
w´dzisk, po∏o˝enie przelotek na blanku, gabaryty i kszta∏t
korkowej r´kojeÊci. Wszystkie elementy zastosowane do zbrojenia w´dzisk spe∏niajà surowe normy narzucone przez Team
Dragon – pierÊcienie przelotek klasy SiC, dodatkowo pokryte zmniejszajàcym tarcie azotkiem tytanu (TiN), pracujàce,
ale nieodkszta∏calne ramki przelotek z ultralekkiego stopu
metali czy najwy˝szej klasy grafitowe uchwyty do ko∏o­
wrotków.­
WĘDKI
LEGEND
KOLEJNY KROK
DO PRZODU
70-88
Legend Tele Leszcz (24-02-360)
Nazwa
Legend Competition Pole
Legend Competition Pole
Legend Competition Pole
D∏ugoÊç
6.00 m
7.00 m
8.00 m
Ci´˝ar wyrzutowy
–
–
–
Waga
303 g
405 g
519 g
D∏ugoÊç transp.
1.23 m
1.25 m
1.25 m
Liczba elem.
6
7
8
Legend Competition Pole (24-10-800)
Nazwa
Legend Power Bolognese
Legend Power Bolognese
D∏ugoÊç
5.00 m
6.00 m
Ci´˝ar wyrzutowy
5–20 g
5–20 g
Waga
294 g
232 g
D∏ugoÊç transp.
1.31 m
1.46 m
Liczba elem.
7
8
Legend Power Bolognese (24-16-600)
Indeks
24-21-390
24-21-420
Nazwa
Legend Long Cast Match
Legend Long Cast Match
D∏ugoÊç
3.90 m
4.20 m
Ci´˝ar wyrzutowy
3–18 g
3–18 g
Waga
208 g
230 g
D∏ugoÊç transp.
1.35 m
1.47 m
Liczba elem.
3
3
Indeks
24-24-360
24-24-390
24-24-391
Nazwa
Legend Light Feeder
Legend Light Feeder
Legend Heavy Feeder
D∏ugoÊç
3.60 m
3.90 m
3.90 m
Ci´˝ar wyrzutowy
40–80 g
40–80 g
80–120 g
Waga
279 g 289 g
306 g
D∏ugoÊç transp.
1.31 m 1.35 m
1.35 m
Liczba elem.
3+2
3+2
3+2
Indeks
24-28-360
24-28-390
Nazwa
Legend Carp
Legend Carp
D∏ugoÊç
3.60 m
3.90 m
Ci´˝ar wyrzutowy
3 lbs
3 lbs
Waga
385 g
430 g
D∏ugoÊç transp.
1.28 m
1.38 m
Liczba elem.
3
3
114-121
AKCESORIA
Legend Light Feeder (24-24-360)
104-113
UBRANIA
Legend Long Cast Match (24-21-390)
90-101
ZANĘTY
Indeks
24-16-500
24-16-600
HAKI
Indeks
24-10-600
24-10-700
24-10-800
122-128
Legend Carp (24-28-360)
21
œ
4ROUT&LY
4ROUT&LY
DRAGON To­ur­na­ment, to w´­dzi­ska z tra­dy­cjà. Z tra­dy­
cjà wy­so­kiej ja­ko­Êci i do­sko­na­∏ej re­pu­ta­cji po­Êród w´d­
ka­rzy. Kie­dyÊ DRAGON ofe­ro­wa∏ pod ta­kà na­zwà se­ri´
trzech de­li­kat­nych spin­nin­gów (m. in. zdo­byw­c´ Z∏o­tej
¸u­ski Tar­gów W´d­kar­skich 1999, mo­del Su­per Fi­ne), a
ostat­nio no­wo­cze­sne muchówki, pre­cy­zyj­nie za­pro­jek­
to­wa­ne i per­fek­cyj­nie wy­ko­na­ne.
Wie­lu musz­ka­rzy, szcze­gól­nie tych, któ­rzy ∏o­wià tak­˝e in­ny­mi me­
to­da­mi, po­szu­ku­je do­pra­co­wa­ne­go ki­ja o przy­st´p­nej ce­nie z na­
dzie­jà, ˝e za­spo­koi ich wy­ma­ga­nia na wie­le se­zo­nów.
Spe∏­nia­jàc ich po­stu­la­ty i spe∏­nia­jàc tak­˝e po­stu­la­ty prze­wod­ni­
ków w´d­kar­skich, po­trze­bu­jà­cych od­po­wied­nie­go sprz´­tu dla
swo­ich klien­tów, stwo­rzy­li­Êmy mu­chów­ki To­ur­na­ment Fly.
Tym ra­zem spo­˝yt­ko­wa­li­Êmy do­Êwiad­cze­nia musz­ka­rzy ame­ry­
kaƒ­skich ∏o­wià­cych na w´­dzi­ska o szyb­kiej ak­cji. Dwie mu­chów­
ki To­ur­na­ment Fly po­wsta­∏y w wy­ni­ku wspó∏­pra­cy ja­kà na­wià­za­
li­Êmy z gru­pà spe­cja­li­stów zza oce­anu. Sà wy­ko­na­ne z wy­so­ko­
ga­tun­ko­wej od­mia­ny gra­fi­tu IM6, na rdze­niach opra­co­wa­nych
do pro­duk­cji mu­chó­wek o szyb­kiej, szczy­to­wej ak­cji. Do­sto­so­wa­
ne do sznu­ra kla­sy AFTMA 5-6, w dwóch d∏u­go­Êciach – 2.70 m
i 2.90 m – do­sko­na­le wpa­so­wu­jà si´ w wy­ma­ga­nia sta­wia­ne na
wi´k­szo­Êci pol­skich ∏o­wisk. Âwiet­ne ki­je do ∏o­wie­nia na su­chà
mu­ch´ i dol­nà nim­f´. D∏u˝­szy mo­del bar­dzo do­brze spi­su­je si´
przy po­∏o­wach z ∏o­dzi na zbior­ni­kach ze sto­jà­cà wo­dà.
To­ur­na­ment to se­ria re­ko­men­do­wa­na
przez Te­am Dra­gon!
Ci´˝ar
wyrzutowy
[g]
D∏ugoÊç
Waga transportowa
Liczba
[g]
elementów
[m]
Indeks
D∏ugoÊç
[m]
26-56-270
2.70 / 9 ft.
AFTMA
5/6
88
1.40
2
26-56-290
2.90 / 10 ft. 6 inch
AFTMA
5/6
97
1.49
2
Tournament Trout Fly
w´glowy
p∏aszcz
ochronny
Tournament Trout Fly (26-50-270)
krzy˝owy oplot
usztywniajàcy z grafitu
30 mln PSI
22
rdzeƒ w´glowy
24 mln PSI
grafit 24 mln PSI
Wielomodu∏owa konstrukcja blanku ∏àczàca podstawowe
maty w´glowe ze sztywniejszymi grafitami zwi´ksza
spr´˝ystoÊç w´dzisk.
Za­le˝­nie od ty­pu w´­dzi­ska i po­˝à­da­nej ak­cji ró˝­ne ro­dza­je
mat w´­glo­wych sà ∏à­czo­ne w in­nych pro­por­cjach. W spin­
nin­gach do­da­wa­ne sà ko­lej­ne war­stwy usztyw­nia­jà­ce, przy­
Êpie­sza­jà­ce aka­cj´, w kar­piów­kach z ko­lei wbu­do­wu­je si´
wi´­cej warstw pod­sta­wo­we­go ma­te­ria­∏u.
Indeks
21-01-360
21-01-390
21-01-420
21-03-360
21-03-390
21-03-420
21-04-360
21-04-390
21-06-360
21-06-390
21-07-240
21-07-270
21-07-300
21-24-360
21-24-390
21-24-391
21-42-240
21-42-270
21-43-240
21-43-270
21-45-300
7
8
9
7
8
9
6
7
7
6
7
7
6
7
7
7
7
7
6
6
Za­sto­so­wa­no kom­po­zyt epok­sy­do­wo–w´­glo­wy o zwi´k­szo­
nej wy­trzy­ma­∏o­Êci na roz­cià­ga­nie. Za­owo­co­wa­∏o to z jed­
nej stro­ny ob­ni­˝e­niem ma­sy w´­dzisk (w po­rów­na­niu z kla­
sycz­ny­mi ki­ja­mi kom­po­zy­to­wy­mi o ok. 15%) z dru­giej zaÊ
zwi´k­sze­niem wy­trzy­ma­∏o­Êci (ok. 50%!). Na zewnàtrz blank
wzmocniony zosta∏ dodatkowo supernowoczesnym oplotem Double X-wrap.
Ja­kiej re­cep­ty u˝y­to w DRA­GON-ie, aby uzy­skaç tak atrak­cyj­ny
pro­dukt ryn­ko­wy? W przy­pad­ku w´­dzisk sà to za­sa­dy zna­ne od
daw­na, tyl­ko rzad­ko w prak­ty­ce re­ali­zo­wa­ne: do­bry pro­jekt, do­
bry ma­te­ria∏ i pre­cy­zyj­ne wy­ko­na­nie.
Wszyst­kie mo­de­le wy­ko­ny­wa­ne sà wy­jàt­ko­wo sta­ran­nie, przy
za­cho­wa­niu za­ostrzo­nej kon­tro­li tech­nicz­nej. S∏u˝­by tech­nicz­
ne DRA­GON-a spraw­dza­jà ka˝­de w´­dzi­sko, któ­re tra­fia na pó∏­
ki skle­po­we.
Se­ria w´­dzisk Ma­gnum X-treme obej­mu­je w´­dzi­ska grun­to­we,
spin­nin­go­we, mu­cho­we, kar­piów­ki, do po­∏o­wów mor­skich z brze­
gu i z ku­tra. Wspól­ne ce­chy wszyst­kich pro­po­no­wa­nych mo­de­li
to przede wszyst­kim:
•n
o­wo­cze­snoÊç kon­struk­cji;
•d
o­sko­na­∏a funk­cjo­nal­noÊç;
• s ta­ran­ne wy­koƒ­cze­nie;
•w
y­jàt­ko­wa trwa­∏oÊç.
Na w´­dzi­ska Ma­gnum X-treme ∏o­wi si´ z przy­jem­no­Êcià! To na­
praw­d´ Do­bry Sprz´t, do któ­re­go bar­dzo szyb­ko prze­ko­nu­je­my
si´ i ∏a­two przy­zwy­cza­ja­my! W po­rów­na­niu z tym, co pro­po­nu­je
ry­nek w po­dob­nym prze­dzia­le cen, w´­dzi­ska Ma­gnum X-treme sà bez­kon­ku­ren­cyj­ne.
>8:
>8:
46-67
70-88
90-101
104-113
7
5+3
5+3
5+3
3+2
3+2
3+2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
Uni­wer­sal­na w´d­
ka na pod­lo­do­we
wy­pra­wy, ofe­ro­wa­
na w wer­sji ze szczy­
tów­kà sp∏a­wi­ko­wà
z prze­lot­kà i ki­wo­
kiem o re­gulo­wa­nej
am­pli­tu­dzie drgaƒ
(Art. Nr 20-09-001)
oraz z jed­nà szczy­
tów­kà (Art. Nr 2009-002).
20-09-001
20-09-002
114-121
AKCESORIA
21-26-360
21-26-390
21-28-360
21-28-390
Magnum X-treme Tele Specialist Match
3.60
2–15
226
0.82
3.90
2–15
260
0.82
4.20
2–15
327
0.82
Magnum X-treme Tele Power Match
3.60
3–20
224
0.82
3.90
3–20
260
0.82
4.20
3–20
337
0.82
Magnum X-treme Tele Leszcz
3.60
5–30
253
0.85
3.90
5–30
301
0.86
4.20
5–30
347
0.88
Magnum X-treme Tele Allround
3.60
10–40
271
0.84
3.90
10–40
324
0.85
4.20
10–40
388
0.85
Magnum X-treme Tele Carp
3.60
20–60
257
0.86
3.90
20–60
354
0.85
Magnum X-treme Tele Power Carp
3.60
40–80
353
0.87
3.90
40–80
385
0.86
Magnum X-treme Tele Pro Carp
3.60
60–100
384
0.88
3.90
60–100
420
0.87
Magnum X-treme Tele Dorsz
2.40
100–200
342
0.77
2.70
100–200
422
0.82
Magnum X-treme Tele Sum
3.00
150–300
522
0.84
Magnum X-treme Tele Quiver
2.40
–
163
0.58
2.70
–
183
0.64
3.00
–
211
0.68
Magnum X-treme Light Feeder
3.60
40–80
259
1.31
3.90
40–80
283
1.42
Magnum X-treme Heavy Feeder
3.90
80–120
401
1.41
Magnum X-treme Carp
3.60
2 1/2 lbs
360
1.24
3.90
2 1/2lbs
423
1.34
3.60
3 lbs
438
1.26
3.90
3 lbs
483
1.38
Magnum X-treme Dorsz Twister
2.40
60–150
243
1.25
2.70
60–150
327
1.43
Magnum X-treme Dorsz Pilk
2.40
100–200
240
1.25
2.70
100–200
249
1.38
Magnum X-treme Sum
3.00
100–300
352
1.54
Liczba
element.
w´glowa warstwa
ochronna
UBRANIA
21-09-240
21-09-270
21-09-300
D∏ugoÊç
transp.
[m]
24-43
ZANĘTY
21-05-360
21-05-390
Waga
[g]
6-23
HAKI
21-02-360
21-02-390
21-02-420
Ci´˝ar
wyrzut.
[g]
rdzeƒ z w∏ókna
szklanego klasy
E-glass
ŻYŁKI
21-00-360
21-00-390
21-00-420
D∏ugoÊç
[m]
oplot z nici grafitowej
Double X-wrap
PRZYNĘTY
WprowadziliÊmy do konstrukcji w´dzisk Magnum zmiany majàce na celu zwi´kszenie ich mocy.
Pomi´dzy rdzeƒ a warstw´ ochronnà wbudowane
zosta∏y dodatkowe w∏ókna w´glowe poprawiajàce
wytrzyma∏oÊç i spr´˝ystoÊç blanku. Na zewnàtrz konstrukcj´ wzmocni∏ supernowoczesny oplot w technologii Double X-wrap.
W´­dzi­ska Ma­gnum X-treme to z za­∏o­˝e­nia w´­dzi­
ska ofe­ro­wa­ne w naj­po­pu­lar­niej­szym u nas prze­dzia­
le cen do­st´p­nych dla ka˝­de­go pol­skie­go w´d­ka­rza.
To bar­dzo do­bry, no­wo­cze­sny sprz´t za niewielkie
pie­nià­dze. Sprz´t do­pra­co­wa­ny, funk­cjo­nal­ny, przy­
go­to­wa­ny na ka˝­dà ry­b´ i ka˝­de ∏o­wi­sko. Te ki­je nie
tyl­ko spraw­dzà si´ w ka˝­dych wa­run­kach, na te ki­
je ∏o­wi si´ z przy­jem­no­Êcià! Sta­ran­nie opra­co­wa­ne,
sta­ran­nie wy­koƒ­czo­ne, trwa­∏e, ele­ganc­kie – stanà
si´ wiernymi towarzyszami wypraw w´dkarskich
na wiele sezonów.
podwójna war­stwa noÊno–
wy­trzy­ma­∏o­Êcio­wa z w∏ó­kien
w´­glo­wych 24 mln PSI
KOŁOWROTKI
Pa­mi´­ta­jmy, ˝e Do­bry Sprz´t, to tak­˝e no­wy
spo­sób przy­go­to­wy­wa­nia ofer­ty nie tyl­ko atrak­
cyj­nej dla w´d­ka­rzy od stro­ny tech­nicz­nej i ce­
no­wej, ale przede wszyst­kim ofer­ty za­spa­ka­ja­
jà­cej w pe∏­ni na­gro­ma­dzo­ne ocze­ki­wa­nia.
WĘDKI
Double X-Wrap Protection
122-128
23

Podobne dokumenty