Stargardzki Informator Samorządowy 5/2013

Komentarze

Transkrypt

Stargardzki Informator Samorządowy 5/2013
nr 05 (43)
Maj 2013
miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy
ISSN 2081-2280
Nowy zak³ad – nowe miejsca pracy
Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym. W hali przemys³owej o powierzchni 11
tys. m2 bêdzie konfekcjonowana stal. W przysz³ym roku w nowym zak³adzie pracê znajdzie 70 osób.
Strona 3
Dziesiêciolecie
PROMYKÓW
Strony 7,8
Prezydent Pajor
o trzech
kadencjach
Strony 4,9,10
2
AKTUALNOŒCI
Basteja ju¿ wyposa¿ana
Konferencja naukowa pod has³em „Miêdzy tradycj¹ a nowoczesnoœci¹. Polskie i niemieckie muzealnictwo na Pomorzu” bêdzie jednym z elementów otwarcia obiektu muzealnego w Bastei. Konferencja odbêdzie siê w dniach 13/14 czerwca.
Aktualnie trwaj¹ ostatnie prace zwi¹zane z
przebudow¹ obiektu i budow¹ czêœci pawilonu
w Parku Piastowskim. Wnêtrze nowego, multimedialnego muzeum jest wype³niane urz¹dzeniami i instalacjami, które bêd¹ s³u¿yæ zwiedzaj¹cym.
Przypomnijmy, stargardzka inwestycja jest
czêœci¹ projektu pod nazw¹ „Dwa miejsca z histori¹ – przebudowa, remont i rozbudowa obiektu
Bastei w Stargardzie Szczeciñskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów (840m2) w Neubrandenburgu oraz Bastei (360m2) w Stargardzie Szczeciñskim”.
Konferencja, która odbêdzie siê 13 i 14
czerwca jest zwieñczeniem partnerskiego projektu, w którym Gmina Miasto Stargard oraz Miasto Neubrandenburg skonsolidowa³y wspó³pracê i wspólnie stworzy³y dwie koresponduj¹ce ze
sob¹ wystawy w dwóch historycznych, zabytkowych obiektach – stargardzkiej Bastei oraz
klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu.
(RuM)
UWAGA! Utrudnienia dla kierowców i pieszych
Z pocz¹tkiem czerwca planowane jest rozpoczêcie prac zwi¹zanych z przebudow¹ skrzy¿owania
ulic Broniewskiego, Niepodleg³oœci, Ró¿ana i budowa w tym miejscu ronda.
W zwi¹zku z rozpoczêciem prac wyst¹pi¹ utrud- prac przejazd t¹ ulic¹ bêdzie utrudniony, MZK planienia w ruchu. Zgodnie z zatwierdzonym projek- nuje wprowadziæ dla autobusów objazd przez ul.
tem organizacji ruchu prace prowadzone bêd¹ w 3 Iwaszkiewicza.
etapach.
W przypadku powstania sytuacji uniemo¿liwiaW dwóch pierwszych etapach wjazd z ka¿dej j¹cej przejazd przez przebudowywane skrzy¿owaulicy prowadz¹cej do skrzy¿owania bêdzie umo¿li- nie, awaryjnie bêdzie mo¿na skorzystaæ z przejazdu
wiony.
drog¹ gruntow¹ przy zak³adzie ZNI i dalej do ul.
W 3 etapie zamkniêty zostanie wjazd z ul. Ró¿a- Spokojnej lub drog¹ od miejscowoœci Golczewo
nej w ul. Broniewskiego. Ruch pojazdów w miej- przy nowym cmentarzu a¿ do ul. Spokojnej.
scu prac kierowany bêdzie tymczasow¹ sygnalizaZgodnie z umow¹ ca³oœæ prac planuje siê zacja œwietln¹. W celu zmniejszenia utrudnieñ w ru- koñczyæ z pocz¹tkiem listopada 2013 r.
chu tymczasowa organizacja ruchu bêdzie na bie¿¹O wszelkich zmianach komunikacyjnych na teco korygowana i dostosowywana do potrzeb.
renie inwestycji bêdziemy informowali na bie¿¹co
Z uwagi na fakt, i¿ ul. Niepodleg³oœci odbywa w „SIS” oraz na stronie www.stargard.pl.
siê ruch autobusów komunikacji miejskiej i podczas
(BiT)
Meldunek na nowych zasadach
Wiele u³atwieñ wprowadzono w przepisach dotycz¹cych zameldowania cudzoziemców oraz
obywateli polskich. Zmiany dotycz¹ce meldunków sta³ych, czasowych a tak¿e sankcji karnych
za ich niedope³nienie.
Nie ma ju¿ obowi¹zku zameldowania na pobyt
czasowy nie przekraczaj¹cy 3 miesiêcy dla obywateli
polskich, UE, pañstw zrzeszonych w EFTA z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej. Zlikwidowany zosta³
równie¿ obowi¹zek meldunkowy dla wczasowiczów i
turystów.“W³aœciciele mieszkañ, so³tysi, dozorcy, administratorzy domów oraz zak³adów pracy nie musz¹
ju¿ weryfikowaæ, czy mieszkaniec lub pracownik jest
zameldowany pod danym adresem.““Nowe przepisy
daj¹ te¿ mo¿liwoœæ dope³nienia obowi¹zku meldunkowego przez pe³nomocnika. Musi on posiadaæ i okazaæ
pe³nomocnictwo w formie, o którym mowa w art. 33 §
s.2
2 Kodeksu postêpowania administracyjnego - udzielone na piœmie lub zg³oszone do protoko³u. Osoby,
które wyje¿d¿aj¹ na d³u¿ej zagranicê, musz¹ zg³osiæ
ten fakt w biurze meldunkowym tylko w przypadku
wyjazdów przekraczaj¹cych 6 miesiêcy.““Osoba, która zamelduje siê w nowym miejscu mo¿e zostaæ automatycznie wymeldowana z dotychczasowego miejsca
pobytu sta³ego lub czasowego przekraczaj¹cego 3 miesi¹ce. Natomiast sam obowi¹zek meldunkowy powinien nast¹piæ w ci¹gu 30 dni od chwili przybycia do
nowego miejsca zamieszkania, a nie jak dotychczas
przed up³ywem czwartej doby. Podczas zameldowywania siê nie s¹ ju¿ wymagane informacje o wykszta³ceniu, obowi¹zku wojskowym oraz nie potrzeba przedk³adaæ ksi¹¿eczki wojskowej.““Nowe przepisy znios³y tak¿e sankcje karne za niedope³nienie obowi¹zku
meldunkowego dla obywateli polskich, UE, pañstw
zrzeszonych w EFTA z EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej.
(RuM)
„Puls Biznesu” (nr 94 z 17-19 maja) opublikowa³ wyniki rankingu „Filary Polskiej Gospodarki” na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Wœród laureatów znaleŸli siê
prezydent S³awomir Pajor oraz stargardzka
fabryka Bridgestone.
Wysoko
w rankingu
„Pulsu
Biznesu”
„Puls Biznesu” w po³owie maja przyzna³ firmom z naszego regionu tytu³ Filarów Polskiej Gospodarki, a prezydentom, burmistrzom wójtom —
Samorz¹dowych Mened¿erów Roku. Prezydent S³awomir Pajor w rankingu uplasowa³ siê na 5 miejscu
wœród wójtów, burmistrzów i prezydentów najprê¿niej rozwijaj¹cych siê gmin w naszym województwie.
Natomiast stargardzka fabryka Bridgestone zajê³a czwart¹ pozycjê w zachodniopomorskiej ods³onie „Filarów Polskiej Gospodarki 2012”.
(RuM)
Ranking „Filary Polskiej Gospodarki” ma
na celu wyró¿nienie firm stabilnych i znacz¹co
wp³ywaj¹cych na rozwój regionów, w których
prowadz¹ dzia³alnoœæ, a jednoczeœnie uto¿samiaj¹cych siê z tymi regionami. To ranking
firm, które s¹ wa¿nymi pracodawcami, wspieraj¹cymi i promuj¹cymi zatrudnienie, które
umo¿liwiaj¹ rozwój przedsiêbiorczoœci, a tak¿e anga¿uj¹ siê w dzia³ania na rzecz rozwoju
spo³ecznoœci lokalnych.
ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013
3
NASZ TEMAT
Nowy zak³ad – nowe miejsca pracy
Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym. W hali przemys³owej o powierzchni 11
tys. m2 bêdzie konfekcjonowana stal. W przysz³ym roku w nowym zak³adzie pracê znajdzie 70 osób.
Na rozpoczêcie prac budowlanych musieliœmy bom. Hala bêdzie ponadto wyposa¿ona w dwa dŸwi- niu w celu ich sprzeda¿y odbiorcom koñcowym.
czekaæ prawie cztery lata. 1 czerwca 2009 roku zna- gi: jeden o udŸwigu 40 t przeznaczony do przeno- Odbiorcami spó³ki bêd¹ producenci dŸwigów, konna na belgijskim i europejskim rynku obróbki ele- szenia zwojów elementów metalowych, a drugi o
mentów stalowych firma Van Heyghen Stal Polska
Sp. z o.o. zakupi³a nieruchomoœæ w Stargardzkim
Parku Przemys³owym o powierzchni blisko 11 ha.
Nieruchomoœæ po³o¿ona jest przy ulicy Przemys³owej. Niepewna sytuacja na rynkach œwiatowych
zablokowa³a na jakiœ czas dalsz¹ inwestycjê. W tym
roku prace jednak ruszy³y pe³n¹ par¹.
Van Heyghen w Stargardzie
Wartoœæ inwestycji opiewa na kwotê 70 milionów z³otych. W Stargardzkim Parku Przemys³owym
rozpoczêto budowê hali wraz z zapleczem socjalnobiurowym o powierzchni 11 000 m2. Znajd¹ siê w
niej dwie linie produkcyjne. Przy ka¿dej bêdzie pracowaæ 35 osób. Ka¿da kolejna linia produkcyjna
jaka powstanie da zatrudnienie nastêpnym 35 oso-
tenerów, firmy konstrukcyjne i inni.
W kolejnych latach dzia³alnoœci planowany jest
dalszy rozwój inwestycji. Firma chce m.in. wykonaæ instalacjê do uszlachetniania stali. Dodatkowo
planowane jest wybudowanie kolejowego terminalu prze³adunkowego.
Znana europejska marka
Spó³ka „Van Heyghen Staal” zosta³a za³o¿ona
przez Henrego Van Heyghena w 1981 roku. W
1989 roku przenios³a swoj¹ siedzibê do Evergem
pod Ghent w Belgii. Firma zajmuje siê szeroko
pojêtym konfekcjonowaniem stali. Wiêcej informocy udŸwigowej 20 t - przeznaczony do ³adowa- macji na temat dzia³alnoœci firmy jest na stronach:
www.vanheyghenstaal.be oraz www.europicnia pociêtych listew do œrodków transportu.
Dzia³alnoœæ polega³a bêdzie na ciêciu zwojów kling.com.
(RuM)
metalu, nastêpnie na ich szlifowaniu, wyrównywa-
Wielkoœæ i po³o¿enie
Jest po³o¿ony w pó³nocno-zachodniej czêœci
miasta i zajmuje obszar 150 ha. Na inwestorów czeka 16 ha atrakcyjnych terenów inwestycyjnych.
Oferta jest uzupe³niana o kolejne modu³y inwestycyjne.
Inwestycje w infrastrukturê
W celu stworzenia korzystnych warunków dla
rozwoju przedsiêbiorczoœci na terenie Stargardzkiego Parku Przemys³owego zrealizowany zosta³ w
2006 roku projekt inwestycyjny wspó³finansowany z funduszy unijnych pn. „Budowa i modernizacja dróg wewnêtrznych, budowa infrastruktury sieciowej w Stargardzkim Parku Przemys³owym”. Projekt zosta³ zrealizowany w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw. Wartoœæ ca³kowita projektu
opiewa³a na kwotê 7,568 mln z³otych. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wynosi³ 6,231 mln z³. Pozosta³¹ kwotê
pokry³o Miasto Stargard.
W ramach inwestycji wybudowano: ulice Skandynawsk¹, Przemys³ow¹ oraz przebudowano ulicê Ciepln¹. Powsta³y nowe ci¹gi pieszo-rowerowe, oraz zatoki autobusowe, wybudowano równie¿ system odwodnienia dróg w tym rozbudowy
jednego i wybudowania dwóch dodatkowych
zbiorników retencyjno -infiltracyjnych. Wykonane zosta³o równie¿ nowe oœwietlenie uliczne wraz
z instalacj¹ zasilaj¹c¹. W obrêbie wybudowanych
dróg zosta³y tak¿e urz¹dzone tereny zielone i zasadzone nowe drzewa.
Stargardzki Park
Przemys³owy
Obok inwestycji drogowych, dostawcy mediów
zrealizowali inwestycje w zakresie infrastruktury
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, ciep³owniczej, energetycznej i gazowej oraz teletechnicznej. Nak³ady
inwestycyjne tylko spó³ek komunalnych MPGK i
PEC wynios³y ponad 2,5 mln z³otych.
Firmy i dzia³alnoœæ
Od pocz¹tku istnienia SPP na jego obszarze zainwestowa³o 26 firm. Inwestorzy reprezentuj¹ liczne bran¿e produkcji i us³ug, m.in. logistyka, konstrukcje stalowe, produkcja wyrobów parafinowych,
produkcja elementów grzejnych, produkcja akcesoriów i komponentów dla przemys³u samochodowego, automatyka. Do najwiêkszych zak³adów i pracodawców dzia³aj¹cych w SPP mo¿na zaliczyæ:
Backer OBR, Tradis, Klippan Safety Polska, Spaas
Candles Poland, FP Kuca.
mentów linii technologicznych oraz utrzymania ruchu. Firma zakupi³a nieruchomoœæ zabudowan¹ hal¹
w SPP.
Skrypko&Skrypko – firma z bran¿y meblarskiej.
Firma jest w trakcie przygotowania do realizacji inwestycji.
PPHU Agrosad- firma z bran¿y obs³ugi komunikacji. Zakoñczy³a budowê swojego obiektu i rozpoczê³a dzia³alnoœæ w SPP. Firma ju¿ przygotowuje
kolejny etap inwestycji.
Euro-Max – firma z bran¿y budowlanej i meblarskiej. Firma jest w trakcie realizacji inwestycji.
Najbli¿sze projekty
Czêœæ firm funkcjonuj¹cych w Stargardzkim
Parku Przemys³owym, nadal inwestuje i rozbudowuje ju¿ istniej¹ce zak³ady. Prowadzone s¹ tak¿e
rozmowy z kolejnymi potencjonalnymi inwestorami, miêdzy innymi z kooperantami ju¿ dzia³aj¹cych
w Stargardzie firm daj¹cymi efekt kuli œnie¿nej.
Ostatnie inwestycje
Firmy które w ostatnim okresie zakoñczy³y inMiejsca pracy
westycje lub s¹ w trakcie budowy:
Zakoñczone oraz bêd¹ce w przygotowaniu i reSpecma Sp. z o.o.– producent systemów i komponentów hydraulicznych. Na prze³omie 2013/14 alizacji inwestycje w Stargardzkim Parku Przemyroku planowana jest ju¿ rozbudowa i zwiêkszenie s³owym tworz¹ ponad 1600 miejsc pracy.
Oprac. Stargardzka Agencja
zatrudnienia.
Rozwoju Lokalnego
P&S s.c. – firma zajmuje siê produkcj¹ ele-
ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013
s.3
4
WYWIAD Z PREZYDENTEM
Bêdzie jeszcze wiêcej
miejsc pracy
nie bud¿etem to po prostu odpowiedzialnoœæ przed
mieszkañcami. Nie mogê nikomu obiecaæ, ¿e w Stargardzie w ci¹gu roku czy dwóch wyremontujemy
wszystkie drogi, chodniki, b¹dŸ wybudujemy nowy
amfiteatr czy stadion. Musimy mierzyæ si³y na zamiary i mo¿liwoœci. Powtórzê, najpierw praca dla
stargardzian. Wiêksza iloœæ miejsc pracy to wiêksze
wp³ywy podatkowe do bud¿etu miasta. Wiêksza
iloϾ miejsc pracy to mniejsza iloϾ bezrobotnych, a
co za tym idzie mniejsza iloœæ osób korzystaj¹cych z
pomocy spo³ecznej. To mechanizm naczyñ œciœle ze
sob¹ po³¹czonych. Realizujemy konkretn¹, przemyœlan¹ koncepcjê miasta zrównowa¿onego rozwoju ma byæ atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, pracy
i wypoczynku.
- Zrównowa¿ony rozwój to jednak nie tylko
praca…
- Oczywiœcie, ¿e nie. W ci¹gu ostatnich piêciu
lat na ró¿nego rodzaju inwestycje miasto przeznaczy³o ponad 115 milionów z³otych. W tym okresie
Tadeusz Surma
- Minê³o 10 lat jak rz¹dzi Pan Stargardem.
Czy nasze miasto wygl¹da dziœ ju¿ tak jak sobie
Pan marzy³ w 2002 roku?
- Jest blisko tego mojego ówczesnego wyobra¿enia. Przyznajê, ¿e w wielu sprawach osi¹gnêliœmy wiêcej ni¿ pocz¹tkowo zak³ada³em, np. jeœli
chodzi o pozyskiwanie inwestorów, tworzenie nowych miejsc pracy. Bo to by³ i jest najwa¿niejszy
problem Stargardu. I tak naprawdê gdyby nie zaufanie jakim trzy razy obdarzyli mnie mieszkañcy by³oby to bardzo trudne. W tego typu dzia³aniach potrzebna, wrêcz niezbêdna jest mo¿liwoœæ kontynuacji wczeœniej podejmowanych dzia³añ. Koncepcja
z utworzeniem dwóch parków przemys³owych nie
zrealizowa³a siê w ci¹gu jednego roku. 27 inwestorów, bo tylu w tej chwili utworzy³o swoje fabryki na
terenach obu parków to jest w³aœnie efekt tych dziesiêciu lat. W tych zak³adach i fabrykach pracuje ju¿
ponad 2 500 osób. Ale czy to rozwi¹za³o ju¿ wszystkie problemy stargardzian? Absolutnie, nie! Robi-
my wszystko, ¿eby stwarzaæ dobre warunki dla inwestorów i ¿eby czuli siê w Stargardzie dobrze. Tylko
wtedy bêd¹ do nas przychodzili kolejni. Nie jest tak,
¿e ktoœ przyprowadza inwestora i ten zaczyna budowaæ fabrykê. Inwestor sam o tym decyduje. Przychodzi tam, gdzie siê dobrze czuje, gdzie panuje dobry
klimat. To wszystko znajduj¹ u nas inwestorzy. Gdy
z nimi rozmawiam, podkreœlaj¹ nasze starania, to ¿e
reagujemy na ich potrzeby i jesteœmy otwarci na
wspó³pracê. Doceniaj¹ to i szanuj¹.
- A co z pozosta³ymi, jak Pan to nazwa³, problemami?
- Wraz ze swoimi zastêpcami, bardzo czêsto
obje¿d¿amy miasto. JeŸdzimy w ró¿ne miejsca i przygl¹damy siê, jak przebiegaj¹ prace, co nale¿y zmieniæ, co naprawiæ, co zagospodarowaæ. Naprawdê,
du¿o jest jeszcze do zrobienia. Oczywiœcie. Choæ
wiele uda³o siê ju¿ zrobiæ, to wci¹¿ pozostaje wiele
dziedzin i spraw, które pozostawiaj¹ niedosyt. Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e obracamy siê w okreœlonych realiach bud¿etowych. A w³aœciwe zarz¹dzas.4
wybudowano b¹dŸ zmodernizowano ponad 40 km
dróg i chodników, ponad 21 km œcie¿ek rowerowych, powsta³o ponad 600 miejsc parkingowych,
boiska ze sztuczn¹ nawierzchni¹. Rewitalizujemy
zabytki, równie¿ poszczególne kwarta³y miasta. Staramy siê prowadziæ w³aœnie zrównowa¿ony rozwój.
Nie zapominamy równie¿ o ró¿nego rodzaju programach wsparcia. To s¹ efekty wieloletniego dzia³ania. Myœlê, ¿e z czasem bêdzie jeszcze lepiej. Powtórzê raz jeszcze: potrzebujemy konsekwencji w
dzia³aniu.
- Wspomnia³ Pan o programach wsparcia.
Niektóre z nich s¹ wzorcowe na skalê ogólnopolsk¹.
- Niew¹tpliwie jest to w du¿ej mierze zas³uga
moich wspó³pracowników, których szczêœliwie dobrze dobieram. Nikt nie jest alf¹ i omeg¹ i wszystkiego nie potrafi. Wiele zale¿y od tego jaki zespó³
ludzi siê zbuduje. Mam to szczêœcie, ¿e w moim
otoczeniu s¹ ludzie o du¿ej wra¿liwoœci spo³ecznej i
pomys³ach na rozwi¹zywanie problemów spo³ecz-
nych. Nie boj¹ siê wyzwañ i trudnych zadañ do
realizacji. Jednym z nich, by³ Piotr Mync, prezes
Stargardzkiego TBS. On nieustannie mia³ pomys³y
jak wykonuj¹c statutowe funkcje spó³ki, nie zapominaæ o tych, którzy potrzebuj¹ pomocy. Tak zrodzi³y siê mieszkania dla wychowanków domu dziecka, dla seniorów, czy te¿ usprawniono system mieszkañ dla osób niepe³nosprawnych, zapocz¹tkowany
jeszcze przez mojego poprzednika. W tej chwili
mieszkalnictwo chronione w Stargardzie jest w czo³ówce w kraju, jeœli nie wzorcowym na skalê ogólnopolsk¹. To my wyznaczamy trendy w tych sprawach. Mówiê to z czystym sumieniem.
- Wskazywa³aby na to liczba delegacji z innych miast przyje¿d¿aj¹cych podpatrzeæ jak to
siê robi w Stargardzie…
- Czasami bywa to trochê uci¹¿liwe. Z drugiej
strony, jeœli mamy jakieœ dobre doœwiadczenia, to
czemu nie mamy siê nimi dzieliæ z innymi?
- My równie¿ podpatrzyliœmy jak to robi¹
inni, m.in. dotyczy to programu „Szko³a-Rodzina-Œrodowisko”. W tym roku mija 10 lat od
kiedy funkcjonuj¹ w Stargardzie œwietlice „Promyk”.
- To kolejny program, z którego jestem bardzo
rad i dumny. Obecny mój zastêpca Rafa³ Zaj¹c, wówczas naczelnik wydzia³u spraw spo³ecznych, przedstawi³ mi koncepcjê zrealizowania programu w stargardzkich podstawówkach i gimnazjach. Zgodzi³em
siê. „Szko³a-Rodzina-Œrodowisko”, w ramach którego dzia³aj¹ œwietlice „Promyk” okaza³ siê bardzo
pomocny dla dzieci. W sytuacji, kiedy w szko³ach w
ca³ej Polsce, brakuje pieniêdzy na zadania pozalekcyjne, my oferujemy ca³¹ szerok¹ gamê tego typu
zajêæ w ramach sprawdzonego programu.
- Program „Szko³a – Rodzina-Œrodowisko”
to oferta skierowana do dzieci. Czym jest Centrum Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych?
- To kolejny element tworzenia spo³eczeñstwa
obywatelskiego. Jeœli ludzie siê organizuj¹ i maj¹
tak¹ potrzebê wspólnych dzia³añ to samorz¹d jest
od tego, aby pomagaæ. Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych wychodzi naprzeciw tym potrzebom oddolnych inicjatyw. Bez wzglêdu na to czy jest siê prezydentem, czy pe³ni siê inne
funkcje publiczne, nale¿y mocno st¹paæ po ziemi.
My nie pozjadaliœmy wszystkich rozumów. W organizacjach pozarz¹dowych dzia³aj¹ ludzie, którzy
wiedz¹ co i w jaki sposób chc¹ robiæ. I co najwa¿niejsze - robi¹ to skutecznie. Takich sprawdzonych
partnerów mamy ju¿ kilkudziesiêciu. Nasze organizacje realizuj¹ wiele zadañ w³asnych miasta, dzia³aj¹c w bezpoœrednim kontakcie z tymi, którzy potrzebuj¹ ich wsparcia. W ostatnim roku przekazaliœmy
im z bud¿etu kwotê ponad 4 milionów z³otych. I te
œrodki z roku na rok s¹ coraz wiêksze.
- „Caritas” realizuje kilka zadañ zleconych i
finansowanych przez Miasto. Korzystaj¹ z tego
ci najs³absi wymagaj¹cy pomocy i solidarnoœci.
- „Caritas” jest organizacj¹ pozarz¹dow¹, która
jest dla nas niezawodnym partnerem. Co potwierdza tylko to, o czym mówi³em wczeœniej. Wiele dzia³añ podejmujemy wspólnie. Obecnie s¹ to: dom dla
samotnych matek, schronisko dla bezdomnych mê¿Dokoñczenie strony 9,10
ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013
5
Z ¯YCIA SPÓ£EK
Konsultacje z mieszkañcami
w sprawie œmieci
Odby³y siê ju¿ pierwsze konsultacje z mieszkañcami dotycz¹ce nowego systemu gospodarowania odpadami. Jednodniowe punkty informacyjne organizowane s¹ w kolejne weekendy maja i
raz w czerwcu w szeœciu szko³ach na terenie miasta.
W ramach akcji, mieszkañcy domków jednorodzinnych i w³aœciciele mieszkañ z ma³ych wspólnot,
którzy nie posiadaj¹ zarz¹dcy zewnêtrznego, mogli
uzyskaæ pomoc przy wype³nianiu deklaracji, a tak¿e
j¹ z³o¿yæ. Na ich podstawie bêd¹ naliczane przysz³e
op³aty. Pierwsi mieszkañcy mogli poradziæ siê w
punkcie zlokalizowanym w Szkole Podstawowej nr
8 przy ul. Traugutta. Akcja cieszy³a siê sporym zainteresowaniem. Pytano o zasady funkcjonowania
nowego systemu, a tak¿e zasady zbiórki selektywnej. Pracownicy ZUK wyjaœniali równie¿ mieszkañcom co to jest Ekopunkt przy ul. Bogus³awa IV,
w którym przyjmowany jest np. zu¿yty sprzêt elektroniczny. Ponadto wyjaœniano w¹tpliwoœci dotycz¹ce sposobu wype³niania deklaracji. W kolejne
weekendy spotkania odbywa³y siê jeszcze w: SP nr
6 i SP nr 7 .
Deklaracje od mieszkañców domków jednorodzinnych i w³aœcicieli mieszkañ z ma³ych wspólnot
s¹ przyjmowane jeszcze do 6 czerwca w Zarz¹dzie
Us³ug Komunalnych, w Biurze Obs³ugi Klienta przy
ul. Pierwszej Brygady 35 (biurowiec by³ego ZNTK,
I piêtro, pok. 103) od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 7:00 - 15:00.
Kolejne konsultacje z mieszkañcami odbêd¹ siê:
- 25 maja (sobota) - Szko³a Podstawowa Nr 4
ul. Wielkopolska 30,
- 26 maja (niedziela) - Szko³a Podstawowa Nr 1
ul. Sienkiewicza 8,
- 2 czerwca (niedziela) - Zarz¹d Dróg Powiatowych przy ul. Bydgoskiej 13/15.
Umowa JEREMIE podpisana
W dniu 24 kwietnia 2013 r. Fundusz Porêczeñ Kredytowych podpisa³ umowê z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako Menad¿erem Funduszu Powierniczego JEREMIE. Umowa dotyczy przyznania dofinansowania w wysokoœci 5 milionów z³otych, z którego skorzystaæ
bêd¹ mogli stargardzcy przedsiêbiorcy.
Wsparcia finansowe udzielane bêdzie dla
przedsiêbiorców z powiatu stargardzkiego na rozwój dzia³alnoœci. Po¿yczki bêd¹ udzielane dla rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jak i firmom istniej¹cym ju¿ na rynku, które z ró¿nych
powodów potrzebuj¹ œrodków finansowych.
Maksymalna kwota po¿yczki bêdzie wynosiæ bêdzie 250 tys. z³, i bêdzie udzielania na preferencyjnych warunkach (oprocentowanie ju¿ od 2%).
Œrodki z po¿yczki bêd¹ mog³y byæ przeznaczone
na finansowanie dzia³alnoœci gospodarczej mikro,
ma³ego lub œredniego przedsiêbiorcy, w szczególnoœci na finansowanie inwestycji oraz wszystkie
inne cele gospodarcze przyczyniaj¹ce siê do rozwoju firmy.
Szczegó³y dotycz¹ce oferty dostêpne s¹ w siedzibie Funduszu przy ul. Pierwszej Brygady 35
lok. 303 w Stargardzie Szczec. lub pod numerem
telefonu 91 834 11 07.
ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013
SARL. W kwietniu rozstrzygniête zosta³y cztery postêpowania przetargowe na sprzeda¿ nieruchomoœci w Stargardzkim Parku Przemys³owym.
MPGK. Spó³ka informuje o zamiarze sprzedania z³omu mieszanego pochodz¹cego z ruroci¹gów
technologicznych i armatury wodoci¹gowej, 4 sztuk
pomp g³êbinowych, 4 sztuk zbiorników do fluorkowania wody. Szczegó³y na www.mpgk.stargard.pl.
PEC. Zakoñczono postêpowanie w sprawie
dostaw mia³u, nowa umowa opiewa na 34,5 tys. ton.
Za ka¿d¹ spó³ka zap³aci 309,40 z³ (netto).
FPK. Fundusz Porêczeñ Kredytowych od 2010
r. udziela wsparcia dla przedsiêbiorców z powiatu
stargardzkiego w postaci porêczenia sp³aty kredytów. Tylko od stycznia do kwietnia b.r. FPK udzieli³o
porêczeñ na kwotê 1,5 mln z³, z którego skorzysta³o
26 przedsiêbiorców.
PEC. Koñczy siê sezon grzewczy 2012/2013.
Nastêpuj¹ ostatnie od³¹czanie ciep³a w budynkach
mieszkalnych. Tym samym spó³ka rozpoczyna sezon inwestycji. Prace obejm¹ g³ownie modernizacje
sieci w celu zapewnienia bezawaryjnej dzia³alnoœci
w kolejnym okresie grzewczym.
STBS. Nowym prezesem spó³ki zosta³ Jerzy
Siod³ak, dotychczas bêd¹cy na stanowisku wiceprezesa. Jak informowaliœmy wczeœniej, Piotr Mync,
który kierowa³ Stargardzkim TBS ponad 10 lat, jest
od 6 maja wiceprezydentem Szczecina.
MPGK. Wykonano przycinkê drzew wzd³u¿ ul.
9 Zaodrzañskiego Pu³ku Piechoty i ul. Spokojnej z
wykorzystaniem nowego karczownika. Spó³ka zakupi³a w marcu urz¹dzenie LASKI F450/15. S³u¿y
do niwelowanie wierzcho³ków pni pozostaj¹cych po
wycince drzew. Karczownik mo¿e byæ stosowany w
miejscach trudno dostêpnych.
PEC. Eksploatacja Ÿród³a geotermalnego przebiega stabilnie – informuje zarz¹d spó³ki. Firma, która dostarcza ciep³o geotermalne zapewnia p³ynnoœæ
dostaw.
OSiR. Dwa korty tenisowe przy ul. Szczeciñskiej 35 s¹ ju¿ otwarte. Po piêciomiesiêcznej przerwie tenisiœci ju¿ mog¹ graæ na m¹czce. Ceny s¹ takie
same, jak w poprzednim sezonie.
Oprac. (RuM)
Przetarg na odbiór
œmieci
Trwa przetarg nieograniczony na odbieranie
odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci zamieszka³ych z terenu miasta Stargard. Jego wynik zdecyduje, kto bêdzie wykonywa³ tê us³ugê po 1 lipca b.r.
Termin sk³adania ofert up³yn¹³ 13 maja. Wtedy
te¿ nast¹pi³o otwarcie ofert. Wp³ynê³y dwie oferty:
SITA Jantra Sp. z o.o. w Szczecinie oraz Miejskie
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Stargardzie.
Obecnie komisja przetargowa analizuje oferty.
Wyniki przetargu zostan¹ og³oszone w najbli¿szym
czasie.
(RuM)
s.5
6
KONKURSY
Zaprojektuj swój wymarzony plac zabaw
Zostañ wspó³twórc¹ rozbudowy placu zabaw w Parku Boles³awa Chrobrego!
Prezydent Stargardu og³asza Konkurs plastyczny pt. „Plac zabaw z moich marzeñ” skierowany do
stargardzkich przedszkolaków i uczniów szkó³ podstawowych zamieszka³ych na terenie Stargardu.
Konkurs ma na celu propagowanie marki miasta „Stargard – pod szczêœliw¹ gwiazd¹” oraz spe³nienie marzeñ stargardzkich dzieci. Nagrodzone prace (projekty) bêd¹ inspiracj¹ do rozbudowy istniej¹cego placu zabaw w Parku Boles³awa Chrobrego.
Konkurs rozpocz¹³ siê 16 maja 2013r. i bêdzie
trwa³ do 17 czerwca 2013r. (decyduje data wp³ywu
prac do Urzêdu Miejskiego). Rozstrzygniêcie nast¹pi do 24 czerwca 2013r.
Ka¿dy uczestnik mo¿e nades³aæ 1 wykonan¹
przez siebie pracê/projekt. Technika wykonania i
format s¹ dowolne (dopuszczalna jest forma przestrzenna - makieta).
Dla autorów najciekawszych prac/projektów
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe. W drodze konkursu zostanie wy³onionych 2 laureatów,
spoœród dwóch grup podzielonych ze wzglêdu na
rodzaj placówki do której uczêszczaj¹, tj. przedszkoli
i szkó³ podstawowych.
Szczegó³owy REGULAMIN oraz WZÓR
ZG£OSZENIA znajduje siê na www.stargard.pl
(ewentualne pytania proszê kierowaæ do inspektor
Marty ¯uchowskiej z Biura Prezydenta Miasta –
tel. 91 577 09 01).
Rodzice i Nauczyciele! Zachêæcie swoje Pociechy do udzia³u w tym wyj¹tkowym konkursie!
Delegacja Bundeswehry w Stargardzie
W Stargardzie goœcili szefowie wojsk niemieckich ze Schwerina i polskich ze Szczecina - genera³ brygady Christof Munzlinger i komandor Dariusz
Bednarczyk. W Urzêdzie Miejskim rozmawiali z w³adzami miasta i powiatu na temat organizacji systemu zarz¹dzania w sytuacjach kryzysowego.
O zarz¹dzaniu kryzysowym w Stargardzie opowiada³ Rafa³ Zaj¹c, zastêpca prezydenta miasta. Wspomnia³,
¿e najwiêksz¹ akcj¹, z któr¹ Miasto musia³o sobie poradziæ by³a tragedia autokaru pod Grenoble przed szeœciu
laty. Na jej przyk³adzie zobrazowa³ mo¿liwoœci jakimi
dysponuje Stargard w przypadkach trudnych, wymagaj¹cych interwencji s³u¿b, wspó³pracy instytucji i ludzi.
Wówczas rodziny ofiar uzyska³y od Miasta niezbêdnego w takich sytuacjach, bardzo szerokiego wsparcia –
psychologicznego, transportowego i finansowego.
W spotkaniu brali udzia³ równie¿ urzêdnicy odpowiedzialni za zarz¹dzanie kryzysowe zarówno z UM,
jak i Starostwa Powiatowego ze starost¹ Waldemarem
Gilem na czele.
s.6
O dzia³aniach podejmowanych w ostatnim roku
przez Miejski Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego opowiada³ goœciom Wies³aw Roman, naczelnik wydzia³u
Zarz¹dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UM.
Przypomnia³ akcje prowadzone w 2012 roku w zwi¹zku z wypadkiem autokaru pod Grabowem, wyciekiem
amoniaku z lodziarni, po¿arem mieszkania przy Wojska Polskiego, a tak¿e tegoroczne tragiczne wybuchy
gazu w mieszkaniach przy ul. Œwiêtope³ka i Grodzkiej.
Genera³ Christom Munzlinger wraz ze swoimi ¿o³nierzami uwa¿nie przys³uchiwali siê wypowiedziom stargardzkich urzêdników. Genera³ wskaza³ na potrzebê
czujnoœci, gdy¿ trudne sytuacje mog¹ mieæ miejsce ka¿-
dego dnia. Dlatego wa¿na jest wspó³praca i dobry kontakt, równie¿ miêdzynarodowy, pomiêdzy instytucjami.
Tylko wówczas w razie zagro¿enia mo¿na szybko i skutecznie nieœæ pomoc poszkodowanym.
Po spotkaniu goœcie udali siê na plac budowy nowego muzeum przy Bastei, które jest przyk³adem dobrej miêdzynarodowej wspó³pracy. Projekt realizowany jest bowiem wspólnie z niemieckim miastem Neubrandenburg.
Genera³ Munzlinger jest od grudnia zesz³ego roku
szefem Krajowego Dowództwa Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Schwerinie. Ma 59 lat i od 41 s³u¿y w
wojsku.
(RuM)
ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013
7
SPRAWY SPO£ECZNE
Dziesiêciolecie PROMYKÓW
Trudno ju¿ dziœ wyobraziæ sobie Stargard bez œwietlic „Promyk” w szko³ach podstawowych i gimnazjach. Prowadzone w ramach programu
„Szko³a, Rodzina, Œrodowisko” stanowi¹ wraz z nim priorytetowe zadanie w ramach profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych,
narkomanii i przemocy w rodzinie. W tym roku mija 10 lat od kiedy „Promyki” funkcjonuj¹ w Stargardzie.
Program „Szko³a, Rodzina, Œrodowisko” wprowadzony zosta³ w stargardzkich szko³ach podstawowych i gimnazjach w 2003 r. Od piêciu lat funkcjonuje
jako program budowania lokalnego systemu opieki
nad dzieckiem i rodzin¹.
Trzy obszary dzia³añ
Dzia³ania w ramach programu obejmuj¹ trzy obszary. Ka¿dy z nich opiera siê na wartoœciach, które
czêsto gin¹ w codziennym rutynowym podejœciu. Program wzmacnia je i akcentuje.
Szko³a pe³ni nie tylko funkcjê dydaktyczn¹, ale
Dla dzieci i rodzin
Wszystkie dzia³ania podejmowane w ramach
programu „SRŒ” maj¹ na celu wsparcie dziecka i
jego rodziny, zmniejszenie skali zjawiska aspo³ecznych zachowañ, w tym przemocy. Proponowane
zajêcia pozalekcyjne maj¹ stanowiæ alternatywê spêdzania czasu wolnego w atrakcyjny, spo³ecznie akceptowalny sposób. Jednoczeœnie podczas udzia³u
w zajêciach, dziecko ma mo¿liwoœæ skorzystania z
do¿ywiania w postaci bu³ki. Podczas gdy dzieci
uczestnicz¹ w ró¿nych ko³ach zainteresowañ prowadzona jest praca z rodzicami tzw. „Szko³a dla
Rodziców”. Mog¹ oni te¿ skorzystaæ z pomocy zespo³u psychologów i psychoterapeutów. W przypadku rodzin, w których wystêpuje wiele problemów, w ramach wspó³pracy instytucjonalnej z pomoc¹ przychodz¹ równie¿ Szkolne Grupy Konsultacyjne z³o¿one z przedstawicieli ró¿nych instytucji
i organizacji dzia³aj¹cych na rzecz dziecka i rodziny
Uzupe³nione s¹ zajêciami sportowymi i specjalistycznymi, m.in.: korekcyjno-kompensacyjnymi, logo-
Zajêcia ko³a szachowego
pedycznymi, socjoterapeutycznymi oraz innymi
o charakterze terapeutycznym, lecz zawsze dosto-
Zajêcia ko³a turystycznego
tak¿e wychowawcz¹, przekazuje normy i wartoœci spo³eczne, uczy komunikacji interpersonalnej i wra¿liwoœci na drugiego cz³owieka oraz zachowañ w formalnej
grupie, grupie rówieœniczej i grupach nieformalnych.
Rodzina. Wychowuje siê w niej dziecko, które
znajduje w niej podstawy do kreowania w³asnej to¿samoœci i osobowoœci. Wartoœci i styl ¿ycia rodziny s¹
dla dziecka punktem odniesienia i normami, które wynosi na zewn¹trz.
Œrodowisko. Dotyczy to wszystkich instytucji i
organizacji zajmuj¹cych siê rozwi¹zywaniem problemów m.in. uzale¿nieñ, problemu przemocy w rodzinie
oraz maj¹ce wp³yw na œrodowisko, w którym dzieci i
m³odzie¿ spêdzaj¹ czas poza domem i szko³¹.
Zajêcia ko³a sportowego
oraz Zespó³ Interdyscyplinarny ds. przeciwdzia³a- sowanymi do indywidualnych potrzeb dziecka.
W 2003 r., w którym wprowadzono program, w
nia przemocy w rodzinie.
szko³ach odbywa³o siê œrednio 260 godzin zajêæ tygodniowo, w których uczestniczy³o 2326 dzieci. By³o to
Tysi¹ce dzieci w Promykach
W ramach obszaru „Szko³a” realizowane s¹ zajêcia pozalekcyjne w œwietlicach integracyjno-wspieraj¹cych „Promyk”. Dzia³aj¹ one przez ca³y rok szkolny we wszystkich stargardzkich podstawówkach i
czterech gimnazjach. Te dodatkowe, ró¿norodne zajêcia z dzieæmi prowadzone s¹ przez nauczycieli.
Zajêcia specjalistyczne
Zajêcia sportowe na powietrzu
ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013
zaledwie 30% uczniów. Zajêcia prowadzi³o wówczas
190 nauczycieli i wolontariuszy.
Z danych za rok 2012 wynika, i¿ tygodniowo,
s.7
8
SPRAWY SPO£ECZNE
³¹cznie w szko³ach odbywa³o siê œrednio oko³o 1000
godzin zajêæ, w których udzia³ bra³o 3667 uczestników, czyli 63% wszystkich uczniów. W „Promykach”
aktywnie dzia³a teraz 495 nauczycieli.
Zarówno zajêcia sportowe jak i specjalistyczne maj¹
na celu zaopiekowanie siê dzieckiem. S³u¿¹ te¿ zminimalizowaniu braków wychowawczych i edukacyjnych
u dzieci, które czêsto przejawiaj¹ siê agresywn¹ postaw¹. Jest to alternatywa spêdzania czasu wolnego po
szkole w atrakcyjny sposób, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia skali zachowañ aspo³ecznych agresji, wandalizmu, przestêpczoœci wœród dzieci i m³odzie¿y.
dualne, a tak¿e podejmuje interwencje w sytuacjach
kryzysowych. Prowadzi treningi umiejêtnoœci wychowawczych i terapeutycznych dla rodziców, mediacje,
psychoedukacjê i motywacjê osób, rodzin (np. do terapii odwykowej, uczestnictwa w zajêciach „Szko³y dla
Rodziców”). Zespó³ udziela te¿ poradnictwa osobom i
rodzinom przejawiaj¹cym trudnoœci wychowawcze
specjalistów danej rodzinie daje pe³niejszy i trafniejszy
obraz jej problemów i mo¿liwoœci ich rozwi¹zania.
Pozwala tak¿e na skonstruowanie skoordynowanego
planu pomocy, w którym dzia³ania ró¿nych specjalistów nie powielaj¹ siê. Praca SGK daje pe³niejszy i
szybszy przep³yw informacji pomiêdzy s³u¿bami. W
2012 r. SGK objê³y pomoc¹ 49 rodzin.
Pe³nowartoœciowa
bu³ka dla ka¿dego
Wa¿nym elementem dzia³añ w obszarze „Szko³a”
jest do¿ywianie uczestników zajêæ pozalekcyjnych
bu³kami. Na zlecenie Miasta realizuje je Centrum So-
Zajêcia komputerowe
oraz dysfunkcje. Zajmuje siê równie¿ realizacj¹ grupowych form pracy o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym, profilaktycznym itp. Zespó³ uczestniczy w
prowadzeniu „Szko³y dla Rodziców”. W 2012 r. obj¹³
pomoc¹ 162 rodziny.
Zespó³ Interdyscyplinarny funkcjonuje w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej, zajmuje siê stricte
przemoc¹ w rodzinie, realizuj¹c obowi¹zki wynikaj¹ce
z ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie. Za
obs³ugê techniczno – organizacyjn¹ Zespo³u odpowiedzialny jest MOPS. W 2012 r. do Zespo³u InterdyscyObszar „Œrodowisko”:
plinarnego wp³ynê³y 122 formularze Niebieskiej KarMiejska Grupa Konsultacyjna, Szkolne Grupy ty.
Konsultacyjne oraz Zespó³ Interdyscyplinarny – to elementy programu w zakresie „Œrodowiska”.
Obchody jubileuszu
Miejska Grupa Konsultacyjna to zespó³ o charakW zwi¹zku z jubileuszem 10-lecia funkcjonowaterze strategicznym. Spotyka siê raz w roku lub w razie nia w Stargardzie Programu „Szko³a, Rodzina, Œrodopotrzeby czêœciej. W jej sk³ad wchodz¹ dyrektorzy i wisko”, Urz¹d Miejski wraz z partnerami zorganizuje
kierownicy instytucji oraz organizacji, których przed- kilka okolicznoœciowych imprez.
stawiciele wspó³pracuj¹ w Szkolnych Grupach KonW sobotê 25 maja odbêdzie siê rajd miêdzyszkolny.
sultacyjnych oraz Zespole Interdyscyplinarnym.
Rajd rowerowy
W poniedzia³ek 27 maja – uroczyste spotkanie
Szkolne Grupy Konsultacyjne to zespo³y o cha- Miejskiej Grupy Konsultacyjnej.
Natomiast w œrodê 29 maja, na terenie Gimnacjalne Caritas. Bu³ki pod kontrol¹ dietetyka maj¹ odpo- rakterze operacyjnym, bezpoœrednio zajmuj¹ce siê powiedni¹ kalorycznoœæ i gramaturê, a tak¿e ró¿norodny moc¹ rodzinom pozostaj¹cym w sytuacjach kryzyso- zjum nr 2 przy ul. Limanowskiego od 9.00 do 13.00
sk³ad. Przygotowuj¹ je uczestnicy Centrum Integracji wych. Na spotkaniach cz³onkowie SGK zajmuj¹ siê w odbêd¹ siê rozgrywki miêdzyszkolne stargardzkich
wiêkszoœci rozwi¹zywaniem problemów konkretnych szkó³ gimnazjalnych (pi³ka koszykowa dziewcz¹t, pi³Spo³ecznej.
Do dwunastu szkó³ trafia oko³o 500 sztuk bu³ek
dziennie. W 2012 r. wydano ich ³¹cznie 81 590 szt.
Z do¿ywiania korzystaj¹ g³ównie dzieci spêdzaj¹ce
najwiêcej czasu w œwietlicach, przede wszystkim z
najubo¿szych rodzin.
Zajêcia dla ca³ych rodzin
W obszarze „Rodzina” funkcjonuj¹: „Szko³a dla
Rodziców” oraz Zespó³ psychologów i psychoterapeutów.
Ide¹ „Szko³y dla Rodziców”, prowadzonej w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej, jest podnoszenie
kompetencji wychowawczych rodziców, zw³aszcza
tych, którzy maj¹ problemy w wykonywaniu swojej
funkcji rodzicielskiej. Zajêcia prowadzone s¹ metod¹
warsztatow¹ oraz w oparciu o fachow¹ literaturê przez
trenerów, przeszkolonych liderów, a tak¿e zaproszonych specjalistów. W 2012 r. ³¹cznie zorganizowano
30 spotkañ, w których udzia³ wziê³o 24 rodziców.
Zespó³ psychologów i psychoterapeutów równie¿
funkcjonuje w MOPS. Podejmuje dzia³ania skierowane do dzieci i ich rodziców, ale z rodzin dotkniêtych
problemem przemocy i uzale¿nieñ. Zespó³ udziela porad, konsultacji, wykonuje diagnozy i terapie indywis.8
Spotkanie MIejskiej Grupy Konsultacyjnej
rodzin, których dzieci uczêszczaj¹ do szkó³ z rejonu
objêtego opiek¹ danej SGK. Rodziny te (w których
wystêpuj¹ g³ównie problemy alkoholowe i problem
przemocy) zwykle potrzebuj¹ wielokierunkowej pomocy i wspó³dzia³ania wielu s³u¿b w rozwi¹zaniu sytuacji kryzysowych. Przyjrzenie siê bowiem przez wielu
ka no¿na ch³opców, tenis). Tego samego dnia, od 9.00
do 12.00 na Hali Miejskiej przy ul. Pierwszej Brygady
rywalizowaæ bêd¹ uczniowie szkó³ podstawowych.
Przewidziano szereg konkursów i nagród dla dzieci
i m³odzie¿y bior¹cych udzia³ w obchodach.
Oprac. Wydzia³ Polityki Spo³ecznej UM
ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013
9
WYWIAD Z PREZYDENTEM
Musimy wykorzystywaæ to co mamy, czyli liczne
œredniowieczne obiekty, bogat¹ historiê miasta,
otwieraæ je dla zwiedzaj¹cych i prezentowaæ w nowoczesny sposób nasze dziedzictwo. Turyœci s¹
coraz bardziej wybredni, i dobrze, bo to zmusza nas
do podejmowania nowych wyzwañ, aby sprostaæ
oczekiwaniom. Mogê tylko zaprosiæ mieszkañców
do tego, aby odwiedzali Bastejê. Rzeczywiœcie ta
przebudowa i to co bêdzie wewn¹trz, odbije siê g³oœnym echem nie tylko w mieœcie.
- Pana prezydentura to równie¿ powstawanie nowych obiektów sportowych, w tym sal gimnastycznych przy szko³ach. Jak bardzo by³y
potrzebne œwiadczy to, ile osób korzysta z nich
na co dzieñ.
- Nie ma ju¿ w Stargardzie ¿adnego gimnazjum
ani szko³y podstawowej, która nie posiada³aby w³asnej sali gimnastycznej. To by³ dla nas bardzo wa¿ny
cel, aby wszystkie dzieci mog³y korzystaæ z w³asnych
obiektów. W jednym tylko przypadku sala gimnastyczna przy szkole jest skromna, ale jest. Wybudowaliœmy Euroboisko, orlika przy Limanowskiego,
nowe sale w szko³ach, boisko na osiedlu Lotnisko,
gdzie równie¿ czêsto jest problem ¿eby pograæ, bo
jest tylu chêtnych. W infrastrukturê sportow¹ bêdzie-
Tadeusz Surma
Dokoñczenie ze strony 4
czyzn, dom dzienny dla osób starszych. Je¿eli mamy
takiego partnera, który ochoczo i profesjonalnie zajmuje siê powszechnie wystêpuj¹cymi w miastach
problemami bezdomnoœci i samotnoœci, to warto
korzystaæ z tego. Myœlê, ¿e umiejêtnie wykorzystujemy ten fakt dla korzyœci wielu, wielu osób.
- A co z kultur¹? Czeka nas jeszcze wiele do
zrobienia, a przede wszystkim modernizacja
Amfiteatru. Mêczy Pana stan w jakim znajduje
siê ten obiekt?
- Niestety tak. Kilka razy zwracaliœmy siê o to,
aby modernizacja Amfiteatru znalaz³a siê w planie
indykatywnym Regionalnego Programu Operacyjnego dla naszego województwa. Za ka¿dym razem
nasze wnioski nie uzyska³y pozytywnych opinii, a
co za tym idzie, wsparcia z œrodków unijnych. Przy
tych mo¿liwoœciach finansowych, jakie posiada obecnie Stargard, nie jesteœmy w stanie udŸwign¹æ sami,
ca³ego ciê¿aru gruntownej przebudowy tego obiektu. Modernizacja Amfiteatru to koszt siêgaj¹cy kilkunastu milionów z³otych. Byæ mo¿e nie zadzia³am
w tym momencie z korzyœci¹ dla siebie, ale muszê
byæ uczciwy przede wszystkim wobec mieszkañców. W przysz³ym roku zaplanowaliœmy do realiza-
Od 10 lat Stargard wci¹¿ siê zmienia
cji drogê ³¹cz¹c¹ ulicê Spokojn¹ z rondem Golczewo to koszt równie¿ kilkunastu milionów z³otych.
Jeœli mam wybieraæ, miêdzy Amfiteatrem, a t¹ inwestycj¹ drogow¹, wybieram to drugie. Dziêki tej
drodze zwiêkszymy atrakcyjnoœæ parku przemys³owego. Byæ mo¿e, a s¹ na to du¿e szanse, pozwoli
nam to zakoñczyæ z powodzeniem rozmowy z kolejnymi inwestorami. Najpierw praca, póŸniej rozrywka. Wydaje mi siê, ¿e taki sposób postawienia
sprawy jest po prostu uczciwy i odpowiedzialny.
Nie oznacza to jednak, ¿e temat od³o¿ony jest na
pó³kê i nie bêdziemy do niego wracaæ. Widzê realn¹
szansê, aby nied³ugo do tematu wróciæ.
Kolegiata NMP i mury obronne z fortyfikacjami, doczeka³y siê tytu³u „Pomnik Historii”.
Co najmniej kilka zabytków objêtych zosta³o
pracami rewitalizacji…
- W tym przypadku akurat uda³o nam siê pozyskaæ wielokrotnie wsparcie œrodków unijnych, ale
tak¿e z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zarówno Brama Wa³owa jak i Basteja realizowane s¹ w ramach du¿ego wsparcia ze œrodków unijnych siêgaj¹cego ponad 80%. Dziêki temu
doczeka³y siê rewitalizacji.
- Basteja, to jedno z takich miejsc, o którym
od czerwca bêdzie siê du¿o mówiæ. Powstaj¹ce
tam multimedialne muzeum historii miasta, bêdzie dum¹ dla mieszkañców. To jeden z tych
projektów, które Pan szczególnie lubi, bo wprowadza Stargard w XXI wiek.
- To jest projekt, który tworzy zupe³nie now¹
jakoœæ, do której dot¹d nie byliœmy przyzwyczajeni.
my nadal inwestowaæ. Mamy kolejne projekty, tak¿e
zwi¹zane ze stadionem oraz p³ywalni¹.
- Zapowiedzia³ Pan, ¿e w ca³ym Stargardzie
powstan¹ place zabaw. Uda³o siê, ku uciesze
dzieci i rodziców.
- My w parku mo¿emy sobie posiedzieæ na ³awce
i pos³uchaæ ptaków, ale dzieci potrzebuj¹ rozrywki.
To jest naturalne. Tak jak naturalne s¹ ju¿ dla wszystkich place zabaw w mieœcie, utworzone w miejscach
rekreacji i wypoczynku.
- Wróæmy jeszcze na chwilê do gospodarki.
Bridgestone, Cargotec, MTU – to trzy wielkie
inwestycje w Stargardzie, dziêki którym blisko
2 tysi¹ce osób bêdzie mia³o sta³¹ pracê. Jak uda³o siê Panu przyci¹gn¹æ ich do nas?
- Nale¿y powiedzieæ, ¿e ju¿ teraz na terenie Parku Przemys³owego Nowoczesnych Technologii pracê ma ju¿ ponad 1000 osób i liczba ta bêdzie ros³a.
Rozbudowa³y siê Bridgestone i Cargotec. Niebawem ruszy budowa fabryki MTU. A przecie¿ jest
jeszcze tzw. ma³y park, na pó³nocy miasta i kolejne
kilka tysiêcy zatrudnionych. Myœlê, ¿e liczba miejsc
pracy w PPNT bêdzie w niedalekiej przysz³oœci co
najmniej dwukrotnie wiêksza. Oczywiœcie je¿eli
wszystko potoczy siê zgodnie z naszymi planami i
dzia³aniami, które aktualnie prowadzimy.
Jak przyci¹gamy inwestorów? To jest z³o¿ony
problem. Jak powiedzia³em wczeœniej, to inwestor
podejmuje decyzjê gdzie postawi zak³ad. My mamy
zadanie go przekonaæ do tego, ¿e u nas bêdzie mu
najlepiej. Mamy du¿y atut w postaci by³ego lotniska, na którym jest wiele p³askich gruntów. Potrze-
ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013
bowa³y one jednak mediów, infrastruktury, bez której o inwestora jest trudno. My to ju¿ mamy. Przypomnê jednak, ¿e Miasto i MPGK, wpompowaliœmy w te tereny oko³o 100 milionów z³otych na
rozwój infrastruktury technicznej. Wiele œrodków
pozyskaliœmy z Unii. Wszystko to jednak teraz procentuje. Mamy w ten sposób silne argumenty w
rozmowach z inwestorami, którzy nie tylko widz¹
nasze starania, ale równie¿ to, ¿e jesteœmy przygotowani na inwestycje.
- Inn¹ spraw¹ jest dyskrecja w rozmowach
z inwestorami. U nas nie zdarzaj¹ siê takie sytuacje jak np. na Œl¹sku, gdzie mia³a stan¹æ fabryka Mercedesa i przedwczeœnie odtr¹biono
sukces. W konsekwencji potê¿ny inwestor wybuduje fabrykê na Wêgrzech. Pana zdaniem,
gdyby Mercedesowi zaproponowano Stargard,
Polska nie straci³aby na tym?
- W tym przypadku, komuœ puœci³y nerwy i
poinformowa³ opiniê publiczn¹ o sukcesie za wczeœnie. Takie sytuacje nie maj¹ prawa siê zdarzaæ. Dwie
zasady, których wymagam od wspó³pracowników
bezwzglêdnie to: po pierwsze dyskrecja, czyli inwestor decyduje o tym kiedy poinformuje o swoich
zamierzeniach, a po drugie – nie wolno k³amaæ inwestorom. Nawet jeœli prawda nie jest sprzyjaj¹ca,
to nale¿y o niej mówiæ i wskazywaæ na sposoby
poradzenia sobie z trudnoœciami. Dyskrecja i szczeroœæ – to dwie podstawowe zasady, które inwestorzy ceni¹ w Stargardzie.
- Wspomnia³ Pan o boomie w Stargardzkim
Parku Przemys³owym i kolejnych tysi¹cach
miejsc pracy. To nie koniec?
- Tak. Trwaj¹ rozmowy z kolejnymi inwestorami. W³aœnie rozpoczê³y siê dwie kolejne inwestycje,
w tym fabryka zak³adu wysokich technologii.
- Wyprzedza Pan w gospodarczych pomys³ach konkurencje z innych miast. Trwa praca
nad utworzeniem klastra przemys³owego. Stargard dziêki temu nie straci pozycji gospodarczego lidera w regionie?
- Nie mo¿emy czekaæ i patrzeæ co siê bêdzie
dzia³o, lecz wci¹¿ iœæ do przodu. Dotychczasowe
metody pozyskiwania inwestorów w Stargardzie s¹
jeszcze z dwudziestego wieku. Mamy natomiast
wiek XXI i potrzeba nowych metod i rozwi¹zañ.
Myœlê, ¿e tak¹ odpowiedzi¹ na wyzwania nowych
czasów bêd¹ klastry. Chcemy go budowaæ. Powo³a³em pe³nomocnika do tych spraw i konsekwentnie
bêdziemy go realizowaæ.
- Stargard znów ucieka konkurencji na rynku pozyskiwania inwestorów?
- Nie traktowa³bym tego w kategoriach konkurencji. Owszem zapotrzebowanie na nowe miejsca
pracy w Polsce jest du¿e, w naszym województwie
szczególnie. Przypomnê, ¿e zachodniopomorskie jest
na drugim miejscu w kraju pod wzglêdem bezrobocia. Dlatego nie ma sensu konkurowaæ. Trzeba raczej wspólnie zabiegaæ o nowe inwestycje, bo to
le¿y w interesie ca³ego regionu.
- Wypracowa³ sobie Pan opiniê cz³owieka,
który potrafi wspó³pracowaæ z ka¿dym, komu
zale¿y na rozwoju miasta i regionu. Przez to nara¿a siê Pan czasami na krytykê i negatywne
komentarze. Warto?
- Takich krytyk siê nie bojê. Samorz¹d to nie jest
miejsce do uprawiania polityki. Tutaj nie mo¿e byæ
tak jak ogl¹damy to w telewizji, wiecznych przepychanek, k³ótni, zawiœci, braku konsensusu. Jednym
zdaniem: nie ma miejsca na politykierstwo. SamoDokoñczenie strona 10
s.9
10
WYWIAD Z PREZYDENTEM
- Jest Pan wierny osobom, na których nie
zawiód³ siê Pan jako na wspó³pracownikach, bez
wzglêdu na to jak¹ opcjê polityczn¹ reprezentuj¹. Pañskie otoczenie to ludzie o najró¿niejszych ¿yciorysach, reprezentuj¹cy ró¿ne stanowiska. Jak dobiera Pan wspó³pracowników, bo
to od tego w du¿ej mierze zale¿a³ sukces Stargardu na niwie gospodarczej i spo³ecznej?
- Oceniam ludzi nade wszystko na podstawie
tego co robi¹ i w jaki sposób to robi¹. Tutaj decyduj¹ nie tylko konieczne kwalifikacje, ale tak¿e pewne
cechy charakteru. To jest oczywiste, ¿e nikt nie jest
doskona³y i nie zawsze wszystko wychodzi. Jednak
samo zaanga¿owanie, podejœcie do problemów, nie
unikanie ich rozwi¹zywania, to s¹ bardzo wa¿ne
rzeczy przy ocenie danej osoby. Moi wspó³pracownicy musz¹ byæ te¿ chêtni do pracy w zespole. Tu
nie ma miejsca na indywidualizm. Musz¹ rozumieæ,
¿e stanowimy zespó³, który zosta³ wynajêty przez
mieszkañców Stargardu po to, aby na ich rzecz pracowaæ.
- Ca³y czas ocenia Pan dzia³ania wspó³pracowników i potrafi równie¿ podj¹æ trudne decyzje o rozstaniu siê z kimœ. Wiele osób odczu³o, ¿e
kowaæ, ¿e coœ z t¹ inwestycj¹ bêdzie nie tak, bo
zabraknie Kisia, który prowadzi j¹ od samego pocz¹tku, to nie mogê sobie na to pozwoliæ. By³aby to
z mojej strony nieodpowiedzialnoœæ. Nie widzia³em
wiêc ¿adnych powodów, aby zrezygnowaæ z Marka
Kisia jako z pracownika, nadzoruj¹cego jednoczeœnie przebudowê Ratusza. Tym bardziej, ¿e da³ siê
poznaæ jako bardzo dobry organizator, sprawny i
samodzielny pracownik, nie boi siê rozwi¹zywania
problemów, a dodatkowo potrafi pracowaæ w zespole. Nie zawiód³ te¿ chyba nikogo z mieszkañ-
UM Stargard
rz¹d powsta³ po to, ¿eby ludzie lokalnie rozwi¹zywali lokalne problemy i zajmowali siê rozwojem
w³asnych miast, swoich ma³ych ojczyzn. Tak chcê
to robiæ. Je¿eli chcemy pracowaæ na rzecz miasta, to
niezale¿nie od przekonañ i pogl¹dów, musimy to
wykorzystaæ. Nie powinniœmy walczyæ ze sob¹ tylko dlatego, ¿e mamy inne pogl¹dy œwiatopogl¹dowe, inn¹ przynale¿noœæ partyjn¹. Szukajmy zgody i
porozumienia, z których zawsze bêd¹ mieli korzyœæ
mieszkañcy, bo wiêcej bêdzie mo¿na dla nich zrobiæ.
- Czasem ³atwiej jest zostaæ docenionym
przez kapitu³ê „Globe Award”, ni¿ przeczytaæ
dobre s³owo w lokalnych mediach?
- To jest na pewno smutne. Dziennikarzom czêsto brakuje obiektywizmu. £atwo zapominaj¹ o tym
co by³o, jaki do niedawna by³ Stargard, a to jaki jest
teraz - przyjmuj¹ za coœ oczywistego, normalnego.
Tymczasem niedawno by³em poza granicami Polski. Warto czasem odwiedziæ kraje, które maj¹ bardzo powa¿ne problemy gospodarcze, problemy z
rozwojem, ¿eby umieæ doceniæ to, co nam siê uda³o
dokonaæ. Wszystkim narodom ¿yczê, aby umia³y
pracowaæ dla rozwoju kraju tak, jak my robimy to w
...dba³oœæ o zabytki i estetykê miasta...
Tadeusz Surma
ców, kiedy kierowa³ sztabem kryzysowym i musia³
szybko reagowaæ na tragedie i zabezpieczaæ opiekê
poszkodowanym. Nie bêdê wiêc w tej sprawie s³ucha³ niektórych szczególnie gorliwych inkwizytorów, którzy uwa¿aj¹, ¿e wyrok s¹dowy jest za niski
i trzeba jeszcze Kisiowi do³o¿yæ.
- Zaskoczy³a Pana rezygnacja Marka Kisio z
funkcji naczelnika wydzia³u gospodarczego?
- Tak. To by³a jego decyzja. Nie dziwiê siê, bo
s.10
kariera w samorz¹dzie tak jak szybko siê zaczê³a, tak te¿ szybko mo¿e siê skoñczyæ.
- Z przykroœci¹ to stwierdzam, ale czasami rzeczywiœcie okazuje siê, ¿e nie jest ³atwo znaleŸæ mi z
kimœ wspólny jêzyk pomimo, ¿e pok³ada³em w nim
okreœlone nadzieje. Na tym jednak polega praca w
zespole, ¿e ludzie s¹ wobec siebie lojalni i zachowuj¹ siê fair. To nie oznacza oczywiœcie, ¿e maj¹ byæ
wiernopoddañczy. Oczekujê od ludzi, aby wyra¿ali
swoje zdanie, aby spierali siê, lecz szanowali podjête decyzje. To jest istota pracy zespo³owej.
- Lubi Pan otaczaæ siê agentami SB?
- To nie jest kwestia lubi - nie lubi. W przypadku
Marka Kisio s¹d orzek³, ¿e jest k³amc¹ lustracyjnym
i wymierzy³ mu najni¿szy z mo¿liwych wymiar kary.
Tadeusz Surma
Stargardzie. Przyje¿d¿aj¹ do nas czêsto wycieczki,
choæby niedawna wizyta studyjna z Ukrainy i chc¹,
aby u nich by³o jak u nas. Chêtnie im pomo¿emy,
poka¿emy, niech siê ucz¹ od nas wspó³pracy dla
dobra ogó³u. Nie mamy naprawdê czego siê wstydziæ.
- A mo¿e krytykuj¹ ci, którzy nie mog¹ siê
pogodziæ z tym, ¿e Stargard za Pana rz¹dów
omijaj¹ afery korupcyjne i spektakularne akcje
CBA?
- I oby dalej tak by³o! Zawsze znajd¹ siê niew¹tpliwie inne powody do krytyki, lecz niech bêd¹ oparte na
obiektywnych przes³ankach. Tymczasem, czêsto jest
tak, ¿e s¹ to tylko zjadliwe ataki, nacechowane emocjonalnie, w których za grosz nie ma obiektywizmu. Kiedyœ od jednego z dziennikarzy, mieszkañców Szczecina us³ysza³em, ¿e Stargard nie zas³uguje na obiekt taki
jak Galeria „Starówka”. A dlaczego nie? Bo takie mog¹
powstawaæ wy³¹cznie w Szczecinie. Takie rozumowanie jest nie tylko pozbawione sensu, ale te¿ ukazuje
sposób zaszufladkowania naszego miasta. Nie jesteœmy ju¿ sypialni¹ dla Szczecina, ale s¹ ludzie którzy nie
chc¹ tego sobie uœwiadomiæ.
- Brak afer w Pana otoczeniu mo¿e byæ wynikiem doboru wspó³pracowników?
- Wielokrotnie spotka³em siê z sytuacj¹, kiedy
moje decyzje kadrowe by³y ostro krytykowane, a
czas pokaza³, ¿e okazywa³y siê trafne. Ci ludzie
wykazali siê, sprawdzili siê. Ostatnio jeden z moich
wspó³pracowników, za którego powo³anie by³em
niegdyœ atakowany, zosta³ po¿egnany przez Radê
Miejsk¹ owacjami na stoj¹co. Oceny mog¹ wiêc byæ
ró¿ne, lecz weryfikuje wszystko ¿ycie i czas.
...a tak¿e zaspokajanie potrzeb mieszkañców
To pokazuje ile w tym by³o wspó³pracy z esbecj¹ i
jaki kaliber mia³a ta sprawa. Mimo to, Marek Kisio
poniós³ wszelkie sankcje przewidziane z uznaniem
go k³amc¹ lustracyjnym. Przesta³ byæ sekretarzem
miasta, przesta³ byæ radnym powiatowym. Osobiœcie by³em bardzo zadowolony z jego pracy i wspó³pracy z nim. Prowadzi bardzo wa¿n¹ inwestycjê
zwi¹zan¹ z przebudow¹ Ratusza o du¿ej wartoœci,
który prowadzimy przy wsparciu œrodków z Unii
Europejskiej. Je¿eli ja mam w tym przypadku ryzy-
Tadeusz Surma
Zrównowa¿ony rozwój miasta to tereny przemys³owe...
...o komfort dzieci...
atak dziennikarzy-inkwizytorów by³ perfidny i niskich
lotów. Szkoda mi zarówno jego jak i jego najbli¿szych, którzy bardzo odczuli te brutalne, pozbawione
obiektywnych przes³anek prasowe kalumnie. Rezygnuj¹c z pracy w Urzêdzie Miejskim Marek Kisio
zachowa³ siê bardzo honorowo. Nie wymaga³em tego
od niego i w ¿aden sposób nie naciska³em. Niech
ludzie sami oceni¹, czy niefrasobliwe i nie nios¹ce dla
nikogo krzywdy, czyjeœ zachowanie sprzed 30 lat jest
powodem do tego, aby przekreœlaæ dorobek cz³owieka. Podkreœlam - dobrego samorz¹dowca.
- Ma Pan jeszcze czas aby pojeŸdziæ ulubionym motorem?
- To jest moja pasja i od tego nie mo¿na uciec.
Je¿eli mam woln¹ chwilê to wsiadam na motocykl.
Ostatni zagraniczny wyjazd, o którym wspomnia³em, te¿ odby³ siê na dwóch kó³kach.
- A œci¹gnie Pan wzorem lat ubieg³ych, zaprzyjaŸnionych motocyklistów z ca³ej Polski?
- Rozmawiamy o tym. Chcia³bym, ¿eby Stargard odwiedzili w przysz³ym roku moi koledzy z
Motocyklowego Stowarzyszenia Pomocy Polakom
Zagranic¹ „Wschód-Zachód”. Zachêcam ich do tego,
byæ mo¿e siê uda.
Rozmawia³ Marcin Rumiñski
ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013
11
KOMUNIKATY
PAÑSTWOWA SZKO£A MUZYCZNA I i II STOPNIA
IM. WITOLDA LUTOS£AWSKIEGO
W STARGARDZIE SZCZECIÑSKIM
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 13
TEL/FAX 91 577-24-48
[email protected]
Pañstwowa Szko³a Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutos³awskiego
w Stargardzie Szczeciñskim og³asza nabór kandydatów na uczniów w roku
szkolnym 2013/2014. W szkole mo¿na uczyæ siê gry na nastêpuj¹cych instrumentach: fortepian, skrzypce, altówka, gitara, wiolonczela, kontrabas, flet, tr¹bka,
klarnet, obój, saksofon, perkusja i akordeon. Od wrzeœnia 2013 roku zajêcia bêd¹
odbywa³y siê w wyremontowanej i znakomicie wyposa¿onej placówce.
Szko³a mo¿e pochwaliæ siê wieloma sukcesami. Uczniowie osi¹gaj¹ laury na
konkursach miêdzynarodowych i ogólnopolskich ( liczne sukcesy pianisty Artura
Haftmana i Daniela Ziomko, klasy perkusji, skrzypiec- Julia Iwanciw) graj¹ w
orkiestrach symfonicznych i zespo³ach rozrywkowych. Trzech uczniów jest stypendystami Prezydenta Miasta Stargard. Absolwenci kszta³c¹ siê na uczelniach
artystycznych, prowadz¹ dzia³alnoœæ artystyczn¹ i pedagogiczn¹ oraz powiêkszaj¹ grono wielbicieli muzyki.
Badanie przydatnoœci do szko³y muzycznej I stopnia odbêdzie siê 10 czerwca
2013 roku, egzaminy do szko³y muzycznej II stopnia 14 i 15 czerwca 2013 roku(
podanie nale¿y z³o¿yæ do dnia 31 maja). Wszelkich informacji udziela sekretariat
szko³y. Informacje o naborze zamieszczone s¹ te¿ na stronie internetowej ( [email protected]) w zak³adce nabór 2013/2014.
Informacja o dyplomach uczniów klasy VI PSM II stopnia
W bie¿¹cym roku szkolnym PSM II stopnia koñczy 5 uczniów. Warunkiem
otrzymania dyplomu ukoñczenia szko³y jest pozytywnie zdany egzamin z historii
muzyki oraz wykonanie recitalu z instrumentu g³ównego. Tegoroczne dyplomy
odbêd¹ siê w Sali Stargardzkiego Centrum Kultury ( Ma³a scena) w nastêpuj¹cych terminach:
10 czerwca 2013 godz. 17.00 – Katarzyna Nowak – fortepian
nauczyciel mgr ¯aneta Bartosiewicz
13 czerwca 2013 roku godz. 17.00 – Daniel Ziomko- fortepian
nauczyciel mgr ¯aneta Bartosiewicz
17 czerwca 2013 roku godz. 17.00 – Artur Haftman- fortepian
nauczyciel mgr Ewa Kubiak-Kubacka
18 czerwca 2013 roku godz. 16.30 – Agata So³oducha – skrzypce
nauczyciel dr Bogdan Szczerkowski
18 czerwca 2013 roku godz. 18.00 – Krzysztof Gajek – tr¹bka
nauczyciel mgr Micha³ Koniarski
Serdecznie zapraszamy !
SESJA RADY MIEJSKIEJ
XXIX sesja Rady Miejskiej odbêdzie siê 28 maja o godz. 10.00 w sali
wielofunkcyjnej Stargardzkiego Centrum Kultury, ul. Pi³sudskiego 105.
DANE TELEADRESOWE
ZARZ¥D US£UG KOMUNALNYCH
ZUK mieœci siê na pierwszym i drugim piêtrze wie¿owca przy ul. Pierwszej
Brygady 35.
Godziny pracy: poniedzia³ek – pi¹tek od 7:00 do 15:00.
Sekretariat (II piêtro, pok. 203), e-mail: [email protected], tel. 91 834 18
30 oraz 834 18 35.
Biuro Obs³ugi Klienta (I piêtro, pok. 103), tel. 91 834 18 39 lub 91 834 18 40.
Strona internetowa: www.zuk-stargard.pl
INSTRUKTORA FITNESS
do pracy w FITNESS KLUB OSIR,
w doskona³ych warunkach, na nowoczesnym sprzêcie,
w m³odym, profesjonalnym zespole!
Jeœli:
· znasz i potrafisz nauczyæ wszystkich form treningu fitness;
· posiadasz niezbêdne uprawnienia;
· ukoñczone 18 lat;
· masz talent pedagogiczny (zajêcia z dzieæmi i doros³ymi);
· cechuje Ciê zmys³ organizacyjny, komunikatywnoœæ, umiejêtnoœæ pracy w zespole ...
do³¹cz do ekipy instruktorsko-trenerskiej Oœrodka Sportu i Rekreacji OSiR
Stargard Sp. z o. o. !
Kontakt: sekretariat OSiR Stargard Sp. z o. o. ul. Szczeciñska 35,
tel. 91 573 23 34
Dy¿ur radnych
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Wies³aw Mas³owski - przyjmuje w
poniedzia³ki od 16.00 do 17.00 w pokoju nr 29. Wszystkie dy¿ury odbywaj¹
siê w Ratuszu przy Rynku Staromiejskim 1.
Radni pe³ni¹ dy¿ury w ka¿dy roboczy poniedzia³ek od 16.00 do 17.00 w
pokoju nr 32.
27 maja - Krzysztof Sosin i Marcin Przepióra
03 czerwca – Kamil Chwa³ek, Ireneusz G¹siorek i Monika Kieliszak
10 czerwca - Wioleta Sawicka i Krystyna Smolarek
17 czerwca – Bartosz Rudnicki i Wies³aw Myszczyñski
24 czerwca - Mariusz Nosal i Krystian Masalski
Pozosta³e dy¿ury radnych s¹ na stronie: www.stargard.pl w zak³adce
Rada Miejska.
Kasa w Urzêdzie Miejskim
Informujemy, ¿e kasa w Urzêdzie Miejskim przy ul. Czarnieckiego 17 od
poniedzia³ku do pi¹tku pracuje w godzinach:
8.30 – 11.00 – przyjmowanie wp³at i wyp³aty,
11.00 – 12.30 – przerwa na rozliczenie kasy z bankiem,
12.30 – 15.00 – przyjmowanie wp³at i wyp³aty.
Kasa w ratuszu przy Rynku Staromiejskim 1:
8.30 – 11.00 – przyjmowanie wp³at i wyp³aty,
11.00 – 11.30 – przerwa œniadaniowa,
11.30 – 15.00 – przyjmowanie wp³at i wyp³aty.
W godzinach zamkniêcia obu kas istnieje mo¿liwoœæ dokonania p³atnoœci
na konto Urzêdu Miejskiego w Stargardzie bezpoœrednio w Banku PKO SA
(z ¿ubrem) bez ponoszenia jakichkolwiek op³at.
Dy¿ur Prezydenta
Prezydent Stargardu spotyka siê z mieszkañcami w ka¿dy poniedzia³ek
od godziny 14.00 w Urzêdzie Miejskim przy ul. Czarnieckiego 17.
ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013
s.11
12
IMPREZY
PE£EN ATRAKCJI
STARGARDZKI
DZIEÑ DZIECKA
Prezydent Miasta zaprasza 1 czerwca o 13.00 dzieci i rodziców na 6.
Stargardzki Dzieñ Dziecka. Na terenach zielonych Amfiteatru Miejskiego wyczarowany zostanie kolorowy œwiat „Bajlandii”…. W „Bajlandii”
bêd¹ spektakle, pokazy i zabawy plenerowe: pokaz du¿ych baniek mydlanych, „Zabawy z Piratami”, pokaz cyrkowy artysty ulicznego JUST
EDI SHOW, dmuchane zje¿d¿alnie, zamki, basen z kulkami, Byk Rodeo, bujaki „ALF” i wiele innych atrakcji. W Stacji Centrum Otwartych Drzwi dzieci wezm¹ udzia³ w zabawach i animacjach.
“Wszystkich za to zachêcamy do udzia³u w pokazach i prezentacjach promuj¹cych zdrowy tryb ¿ycia. Stargardzkie stowarzyszenia zorganizuj¹ „Dzieñ
Promocji Zdrowia”. W programie m.in.: pokazy udzielania pierwszej pomocy,
gry i zabawy dot. bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, pokazy fitness, konkurencje sportowo-rekreacyjne, ulotki, gad¿ety. Na dzieci bêdzie czeka³ policyjny
radiowóz, którego sprzêt i wyposa¿enie bêdzie mo¿na obejrzeæ od œrodka.
W trakcie trwania festynu bêdzie mo¿na kupiæ watê cukrow¹, popcorn, zabawki dla dzieci, posiliæ siê w ma³ej gastronomi.
Oprac. (RuM)
Mistrzostwa Polski
Samorz¹dowców
w Koszykówce
0d 13 do 15 wrzeœnia br. w Stargardzie bêd¹ rozgrywane Mistrzostwa
Polski Samorz¹dowców w Koszykówce Mê¿czyzn. Zg³oszenia dru¿yn
przyjmowane s¹ do 30 czerwca.
Prezydent S³awomir Pajor zaprasza do udzia³u reprezentacje samorz¹dów
z ca³ej Polski. „Zapraszam wszystkich, którzy chc¹ spêdziæ czas w atrakcyjny
sposób, ³¹cz¹c smak sportowego wspó³zawodnictwa. Wyra¿am nadziejê, ¿e
wspólnie stworzymy wspania³e widowisko koszykarskie, które wpisze siê w
kalendarz wydarzeñ sportowych w naszym mieœcie” czytamy w piœmie Prezydenta do samorz¹dowców.
Szczegó³owych informacji udziela S³awomir Wojciech Makowski, specjalista ds. organizacji imprez i marketingu OSiR Stargard Sp. z o.o. – telefon
514 399 331.
(RuM)
STARGARDZKI INFORMATOR SAMORZ¥DOWY
s.12
Wydawca: Urz¹d Miejski w Stargardzie Szczeciñskim
Redaktor Naczelny: Zdzis³aw Rygiel - Sekretarz Miasta
Adres: Urz¹d Miejski w Stargardzie Szczeciñskim, ul. Czarnieckiego 17. 73-110 Stargard Szczeciñski
Kontakt: tel.: 91 578 48 81, e-mail: [email protected], www.stargard.pl

Podobne dokumenty