ZAPYTANIE OFERTOWE: zapewnienie oprawy muzycznej podczas

Transkrypt

ZAPYTANIE OFERTOWE: zapewnienie oprawy muzycznej podczas
ZAPYTANIE OFERTOWE:
zapewnienie oprawy muzycznej
podczas uroczystości zakończenia I i II edycji
kursu doskonalącego „Animator kultury”
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski w Łodzi
ul. Traugutta 25
Łódź 90-113
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8
w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., tekst jednolity: Dz. U. 2010 r.
Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), ze względu na wartość zamówienia szacowaną
poniżej 14 tys. euro. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez
Zamawiającego.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest zapewnienie oprawy muzycznej podczas uroczystości
zakończenia I i II edycji kursu doskonalącego prowadzonego w ramach projektu
systemowego „Animator kultury” realizowanego przez Województwo Łódzkie Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu
oświaty. Uroczystość zakończenia kursu będzie się odbywała między
1 a 30 września 2012r. w Kinie „Cytryna” przy ulicy Pomorskiej 39/41. Ostateczna
data zostanie podana przez Zamawiającego najpóźniej 7 dni roboczych przed
terminem świadczenia usługi drogą telefoniczną lub e-mailową.
4. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi
kryteriami:
1) cena (100%).
5. Zapytanie dotyczy ceny odnośnie następujących kategorii:
1) Zapewnienie 40-minutowego występu łódzkiego zespołu muzycznego
wykonującego muzykę soft rock, soul.
2) Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej, tj. nagłośnienie
i oświetlenie podczas występu.
3) Zapewnienie realizacji muzycznej i świetlnej podczas występu.
4) Zapewnienie oprawy muzycznej podczas przerwy, w trakcie której świadczona
będzie dla uczestników spotkania usługa restauracyjna.
Projekt „Animator kultury” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Biuro Projektu: 90-113 Łódź, ul. Traugutta 25, pok. 818-820
tel. 42/ 291-97-22,42/ 291-97-23, e-mail: [email protected]
6. Warunki składania ofert:
1) Oferta musi się składać:
a) ze skanu wypełnionego - z pieczątką firmy i podpisem osoby
ją reprezentującej – załączonego druku formularza ofertowego,
b) z krótkiego opisu zaproponowanego zespołu muzycznego.
2) Ofertę należy wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:
[email protected]
3) Termin składania do 23.08.2012r., do godz. 16:00.
4) Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena netto i cena
brutto z naliczonym podatkiem VAT.
8. Warunki, które musi spełniać Wykonawca:
Wykonawca musi dysponować odpowiednim
podobnych zadań.
doświadczeniem
w
realizacji
W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować
się z pracownikiem Biura Projektu - Marcinem Domerackim, tel. 42 291-97-23,
[email protected].
Projekt „Animator kultury” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Biuro Projektu: 90-113 Łódź, ul. Traugutta 25, pok. 818-820
tel. 42/ 291-97-22,42/ 291-97-23, e-mail: [email protected]