PDF Numer 87 Ulotka - ścieki - Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Komentarze

Transkrypt

PDF Numer 87 Ulotka - ścieki - Starostwo Powiatowe w Gliwicach
W ty m
n um e r ze :
Urząd przyjazny
klientom
Miliony
na inwestycje
Dwie imprezy – Konferencja międzynarodowa „Wpływ ponadnarodowej współpracy samorządów
na jakość życia społeczności lokalnych” oraz Piknik turystyczny z Powiatem Gliwickim stanowiły podsumowanie kilku jubileuszy: 15-lecia Powiatu Gliwickiego, 10-lecia Polski w Unii Europejskiej oraz 10lecia współpracy Powiatu Gliwickiego z Powiatem Mittelsachsen (Niemcy) i Hrabstwem Denbighshire
w Walii (Wlk. Brytania), 8-lecia – z Powiatem Puckim i 5-lecia z Powiatem Calw (Niemcy).
– str. 3
– str.7
EKO-Wiadomości
– str. 10
Ulotka – ścieki
zgodnie z prawem
Do tego numeru „Wiadomości Powiatu Gliwickiego” dołączona jest
ulotka przygotowana przez Wydział
Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
w Gliwicach. Zawiera zbiór przepisów i zasad dotyczących ścieków.
W ulotce zawarte zostały wszystkie
najważniejsze informacje, m.in. obowiązki właściciela nieruchomości, które wynikają z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, a także zakazy wynikające z ustawy Prawo
wodne. Ulotka zawiera także przypomnienie o legalizacji decyzją urządzeń
wodnych, wymienione zostały w niej
również sytuacje, kiedy należy uzyskać
pozwolenie wodnoprawne i kto jest
właściwy do jego wydania. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi przepisami dotyczącymi ścieków.
(SoG)
www.powiatgliwicki.pl
wa tel Po wia tu Gli wic Gliwickiego, Magdalena Budny. KonfeByło więc na poważnie i na wesoło. Obie
kiego Volkerowi Uhligorencja współfinansowana była przez
imprezy odbyły się 31 maja –pierwsza
wi, a także – tegorocznej
Fundację Współpracy Polsko-Niemiecrano w Pałacu w Pławniowicach, a druga
na gro dy Be ne Me ri tus
kiej. Obrady wykazały, jak wiele mieszpo południu na plaży w Niewieszach nad
Chó ro wi „Skow ro nek”
kańcy naszych powiatów zawdzięczają
Jeziorem Pławniowickim. Konferencja
składała
się
z trzech paneli,
podczas których
prelekcje wygłosili
m.in. prof. Jerzy
Buzek,
Paweł
Ożóg – koordynaVolker Uhlig, starosta Powiatu Mittelsachsen
tor Re gio nal ne w Niemczech (z lewej) został Honorowym Obygo Ośrodka Dewatelem Powiatu Gliwickiego. Na zdjęciu ze stabaty Międzynarorostą gliwickim Michałem Nieszporkiem w chwilę
dowej w Katowipo odebraniu tego tytułu w Pałacu w Pławniowicach.
cach, Rafał Bartek
było skosztować regionalnych przy– dyrektor generalsmaków.
z Gie rał ny Domu WspółPiknik zorganizował – przy wspartowic.
pracy Polsko-Nieciu środków unijnych – Powiat GliwicMoc atramieckiej, starostoki w ramach VII Metropolitalnego
kcji dla
wie naszych partNa pikniku nad jeziorem bawili się z nami młodsi i starsi, oklaskując występujących
Święta Rodziny i Międzynarodowego
wszystnerskich powia- na scenie artystów.
Dnia Rodzin 2014 pod patronatem Prekich zatów: Volker Uhlig
zydenta RP Bronisława Komorowskiepewnił Piknik turystyczny z Powiatem
kontaktom z partnerskimi samorządami
(Mittelsachsen), Helmut Riegger (Calw)
go.
Gliwickim. Były występy, koncerty,
w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce.
i Wojciech Dettlaff (Puck) oraz przedstakonkursy, darmowe atrakcje dla dzieMiłym akcentem konferencji było
wicielka Hrabstwa Denbighshire, Caro(RG)
ci, mini targi turystyczne, można też
wręczenie statuetki Honorowy Oby lyn Brindle, a także sekretarz Powiatu
Więcej na str. 2, 8-9 i 16
Foto(2): R. Gozdek
NA POWAŻNIE I PIKNIKOWO
Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś
Statkiem po kanale
Wycieczka statkiem po Kanale Gliwickim to nie lada atrakcja dla miłośników turystyki wodnej. Pokonując jego trasę – o długości 40,60 km – z Gliwic do Kędzierzyna-Koźla można przekonać się,
że kanał to także ciekawy zabytek
hydrotechniczny.
Kanał Gliwicki został wybudowany
w latach 30. XX wieku, zaczyna się
w Kędzierzynie-Koźlu na 98,00 kilometrze Odry, a kończy w Gliwicach –
w basenie portowym Portu Gliwice.
Służy do transportu rzecznego – głównie węgla, choć w coraz mniejszym
stopniu. Życie w turystykę na kanale
tchnęli niedawno założyciele Mariny
Gliwice, Ewa i Czesław Sternalowie.
W gliwickiej Marinie znajdują się pomosty do cumowania, można wypożyczyć kabinowe łodzie motorowe (organizowane są wyprawy także ze sterni-
kiem). Marina organizuje również specjalne rejsy, w tym m.in. tradycyjnym
galarem odrzańskim „Samba” oraz
wiele ciekawych imprez (szczegóły
na http://marinagliwice.pl).
Od maja zeszłego roku, dzięki interpelacji wniesionej przez posła Jana
Kaźmierczaka do Ministerstwa Środowiska, żegluga na kanale odbywa się
także w niedzielę i święta. Żeglujący
mają do pokonania sześć śluz. W powiecie gliwickim znajdują się dwie
z nich – śluza Rudziniec (długość: 71,4 m, szerokość: 12 m, różnica
poziomów: 6,25 m) i śluza Dzierżno
(długość: 71,5 m, szerokość: 12 m, różnica poziomów: 10,3 m). Ich maszynownie to prawdziwe muzea techniki –
zwłaszcza zaś główne elementy tj. silniki i zasuwy.
Dokończenie na str. 4
Foto: R. Gozdek
ISSN 1895-9989
Nr 6 (87) czerwiec 2014
Wiadomości
Powiatu
Gliwickiego
MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY
Rejs po Kanale Gliwickim to ciekawa wycieczka nie tylko ze względu
na wodne atrakcje, ale też walory przyrodnicze i zabytkowe.
WIEŚCI Z SESJI
Dobre partnerstwo
NR 6 (87) CZERWIEC 2014
29 maja odbyła się 45. sesja Rady Powiatu Gliwickiego. Kolejna
zaplanowana jest na 25 czerwca.
Foto: S. Guzik
Powiatowe szkoły i PPP w Pyskowicach
Majowe posiedzenie Komisji Edukacji Rady Powiatu Gliwickiego –
podobnie jak kwietniowe – miało
charakter wyjazdowy. W kwietniu
radni odwiedzili powiatowe placówki oświatowe w Knurowie,
w maju zaś – w Pyskowicach.
Posiedzenie rozpoczęło się w Zespole
Szkół Specjalnych w Pyskowicach. Jego pracę przybliżyła radnym – oraz towarzyszącym im Sławomirowi Adamczykowi z Zarządu Powiatu Gliwickiego i Anetcie Krzemińskiej, naczelnik
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych – dyrektor Jadwiga Nandzik, która także oprowadziła
ich po placówce. Zespół ten prowadzi
Szkołę Podstawową Specjalną, Gimnazjum Specjalne, Szkołę Przysposabiającą do Pracy i Szkołę Zawodową Specjalną, obejmując swym oddziaływaniem uczniów upośledzonych w stop-
2
niu lekkim, umiarkowanym, znacznym
i głębokim oraz przewlekle chorych
i niedostosowanych społecznie. Personel tej placówki prowadzi także zajęcia
w Oddziale XVII Psychiatrycznym Sądowym dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku. – To trudna
praca, ale dająca wielką satysfakcję –
mówiła dyr. Nandzik. Radni mieli okazję przekonać się, że pyskowicki ZSS
jest doskonale prowadzony i ma bardzo
dobrą bazę lokalową.
W kolejnej odwiedzanej placówce
powiatowej – Zespole Szkół im. M.
Konopnickiej – o jej pracy opowiedziała dyr. Elwira Dersiewicz. Uczniowie
kształcą się tu w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej. Dużym zainteresowaniem cieszy się klasa mundurowa
w LO. „Konopnicka” przeszła w ostatnich latach szereg modernizacji i remontów,
wybudowane
zostało
przy niej nowoczesne boisko sportowe
i powstał Geopunkt z wiernymi makietami ssaków plejstoceńskich – mamuta
wielkiego i nosorożca włochatego. Remontu wymaga jeszcze parking na tyłach budynku, ale ze względu na to, iż
zarówno budynek, jak i park wokół
„Konopnickiej” stanowią I klasę zabytków, jest to przedsięwzięcie kosztowne
i musi poczekać na realizację.
Uzupełnieniem wizyty w ZS im. M.
Konopnickiej było odwiedzenie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.
Z pracą tej placówki zapoznała radnych
dyrektor Tamara Orłowska. Podobnie
jak przed miesiącem w Knurowie, tak
i w Pyskowicach radni zajęli się także
problemem uzależnień wśród młodzie-
ży. W tę tematykę wprowadziły ich Iwona Zając – pedagog szkolny w „Konopnickiej” i Anna Siemińska
–
pedagog
szkolny w ZSS
oraz Grzegorz
Antosz – członek Zarządu
Stowarzysze- W jednej z klas Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach.
nia Pomocy
„Arka Noego”
– Są to szkoły na dobrym poziomie,
z siedzibą w Gliwicach.
choć nadal wymagają kolejnych in– Zapoznaliśmy się ze stanem bawestycji. Na pewno nie mamy się
zy, kształ ce niem oraz pro ble ma mi
jednak czego wstydzić, porównując
w sferze wychowawczej naszych plaje z innymi placówkami oświatowycówek oświatowych w Pyskowicach
mi w kraju.
– podsumowuje Mariusz Podbrożny,
prze wod ni czą cy Ko mi sji Edu ka cji.
(RG)
Foto: R. Gozdek
Niemcy z Mittelsachsen podczas powodzi w 2010 r.
Mieszkańcy tego powiatu przeprowadzili błyskawiczną zbiórkę pieniężną i przekazali 30 tys. euro
na konto knurowskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, po czym PCK przeznaczył te środki
na zakup sprzętu AGD, pościeli itd. dla najbardziej
potrzebujących powodzian. Również Lions Club
z Mittwiedy zebrał pieniądze, które przekazał na konto gliwickiego oddziału tego stowarzyszenia, a ten
rozdysponował je wśród ofiar powodzi. Niemcy
użyczyli też nam wówczas osuszacze do wilgotnych
pomieszczeń, które bardzo przydały się powodzianom. Gdy z kolei doszło do powodzi w 2013 r. w powiecie Mittelsachsen, przed kościołami w gminie
Gierałtowice przeprowadzona została szybko spontaniczna zbiórka pieniędzy, które przedstawiciel knurowskiego PCK przekazał na rzecz powodzian podczas wizyty
w Niemczech.
Dobrze poznali już naszych zachodnich partnerów uczestnicy dorocznego
Biegu Powiatu
Mittelsachsen.
Biorą w nim
udział uczniowie ze szkół
Na konferencji prasowej, zorganizowanej z okazji jubileuszu, na pytania dziennipo nad gim na karzy odpowiadali (od lewej): Helmut Riegger, Volker Uhlig, Michał Nieszporek,
zjalnych z KnuWojciech Dettlaff i Carolyn Brindle.
rowa i Pyskoduże zasługi w popularyzacji regionalizmu Kaszub wic, którzy bardzo cenią sobie kontakty z rówieśnikai pomagała nam niejednokrotnie w przenoszeniu tych mi z Niemiec. Podobne możliwości dał projekt „Lodoświadczeń na grunt śląski. Z kolei reprezentantki kalnie na rzecz edukacji. Polsko-niemiecka wymiana
Hrabstwa Denbighsire współpracowały z nami wcze- doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych
śniej m.in. w ramach projektu „Tożsamość kulturowa potrzeb edukacyjnych” w ramach Programu „Uczei regionalna – ważny element podnoszenia jakości nie się przez całe życie” – Projekty Partnerskie Comeedukacji w Walii i na Śląsku” w ramach Programu nius Regio w latach 2010-2012, który realizowaliśmy
„Uczenie się przez całe życie” – Projekty Partnerskie wspólnie z Powiatem Calw.
To tylko kilka przykładów naszej dobrej partnerComenius Regio.
To właśnie do takiej konkretnej współpracy i po- skiej współpracy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy
mocy sprowadza się nasze partnerstwo. Nie zapomnę się do niej przyczyniają, tworząc Europę bez granic.
nigdy, jak spontanicznie udzielili nam wsparcia
Starosta gliwicki MICHAŁ NIESZPOREK
Na nasze święto przyjechały delegacje ze wszystkich
zaprzyjaźnionych powiatów na czele ze starostami:
Powiatu Mittelsachsen Volkerem Uhligiem, Powiatu
Calw – Helmutem Rieggerem i Powiatu Puckiego –
Wojciechem Dettlaffem, zaś Hrabstwo Denbighshire
reprezentowały panie Carolyn Brindle i Sara Jones.
W skład delegacji wchodzili mieszkańcy w różny
sposób tworzący naszą współpracę. Byli to m.in. muzycy orkiestry „Milkauer” z Mittelsachsen, którzy
koncertowali wspólnie z orkiestrą KWK „Knurów”.
Z Calw przyjechali leśnicy i muzycy grający na rogach, którzy dołączyli do naszych sygnalistów myśliwskich. W skład delegacji tego powiatu wchodzili
również dr Joachim Bley – szef Wydziału Bezpieczeństwa i Środowiska w tamtejszym starostwie
i Hans-Georg Heide – komendant Powiatowej Straży
Pożarnej, współpracujący z Powiatowym Związkiem
OSP w Gliwicach. Staroście puckiemu towarzyszyła
m.in. dr Ewa Kownacka z Zarządu Powiatu, która ma
podziału Powiatu
Gliwickiego na
okręgi wyborcze,
ich numerów, granic oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Było to konieczne w związku ze zmianą interpretacji przepisów prawnych. Kolejna uchwała dokonała bieżących zmian w Uchwale Nr XLI/269/2014 Rady
Powiatu Gliwickiego z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych finansowanych ze środków
PFRON w br. Następnie pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały Sejmiku Województwa
Śląskiego w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
wyborczym w wyborach do Sejmiku.
Bardzo ważna jest uchwała, która dokonała zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2014-2017. Wynikają one przede wszystkim z tego,
iż w prognozie tej trzeba było
uwzględnić trzy duże projekty drogowe, na które powiat otrzymał
ostatnio dofinansowanie ze środków unijnych (przebudowę moPodczas majowej sesji Rady Powiatu Gliwickiego.
stów w Leboszowicach i Pławnioradna Ewa Jurczyga. Warto przypomnieć, że wicach oraz Szlak Europejski), a także zadania
na kwietniowej sesji przyjęliśmy uchwałę, związane z ochroną zdrowia: modernizację nierunad którą długo pracowała ta właśnie komisja. Do- chomości Szpitala w Knurowie, modernizację odkonała ona zmian w uchwale Rady Powiatu Gli- działów szpitalnych w Pyskowicach, modernizawickiego z 27 marca 2003 r. w sprawie uchwale- cję Przychodni Rejonowej nr 2 w Knurowie, monia statutu powiatu. Dzięki temu m.in. mieszkań- dernizację traktu operacyjnego w Szpitalu w Pycy powiatu (co najmniej 500 osób) mogą teraz wy- skowicach oraz termomodernizację i inne prace
stępować z inicjatywą podjęcia określonej uchwa- w budynku apteki i przychodni zdrowia w Pyskoły, w Biuletynie Informacji Publicznej publikowa- wicach przy ul. Wojska Polskiego 10. Konieczne
ne są również protokoły z posiedzeń komisji Ra- zmiany zostały także dokonane w uchwale budżedy, a porządek obrad każdej sesji winien obejmo- towej powiatu na br.
Przypominam, że wszystkie uchwały, a także
wać także wolne głosy. Ewa Jurczyga krótko zreferowała, jak pracowała ta doraźnie powołana ko- interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia
radnych zamieszczane są w Biuletynie Informacji
misja, która doprowadziła do tych zmian.
Radni na sesji przyjęli kilka uchwał. Mocą Publicznej.
pierwszej z nich uchylili uchwałę z 24 kwietnia
Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego
br., która dokonała zmian w uchwale dotyczącej
TADEUSZ MAMOK
Na naszej majowej sesji Jacek Chyliński z Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej przedstawił prezentację na temat modelu nieodpłatnego poradnictwa
prawnego i obywatelskiego wraz z jego rekomendacjami odnośnie wdrażania go na szczeblu powiatu. Jacek Chyliński podobne prezentacje
przedstawia w wielu powiatach w całym kraju.
Dają one samorządowcom cenną wiedzę o tym,
jak można zorganizować bezpłatne poradnictwo
prawne na swym terenie. Podobnie było i u nas –
prelekcja została wysłuchana z uwagą i radni
na pewno podzielą się tą wiedzą ze wszystkimi zainteresowanymi w swych gminach.
Następnie sprawozdanie za lata 2012-2014
z prac Doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Gliwickiego przedstawiła jej przewodnicząca,
Foto: R. Gozdek
Za nami dwie duże imprezy, które uświetniły jubileusz 15-lecia Powiatu Gliwickiego, 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
oraz kilku rocznic współpracy z naszymi partnerami: powiatami
Mittelsachsen i Calw w Niemczech, walijskim Hrabstwem Denbighshire w Wielkiej Brytanii oraz polskim Powiatem Puckim. Imprezy te
udowodniły, że na przyjaciół zawsze można liczyć.
FORUM SAMORZĄDOWCÓW
www.powiatgliwicki.pl
URZĄD PRZYJAZNY KLIENTOM ERASMUS
z dużym plusem
AKTUALNOŚCI
NR 6 (87) CZERWIEC 2014
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
wprowadziło ostatnio – z myślą
o swych klientach – kilka ułatwień
i udogodnień.
W Wydziale Komunikacji i Transportu działa elektroniczny system kolejkowy…
…a na rowerzystów czekają przed starostwem eleganckie i bezpieczne wiaty.
daw na przed urzę dem ma ją oni
do dyspozycji specjalne dwie wiaty,
gdzie mogą pozostawić swe jednoślady. Pierwsza z nich zamontowana została od frontu głównego budynku,
przy małym parkingu od ulicy Zygmunta Starego, a druga na dużym
parkingu znajdującym się od strony
ul. Królowej Bony. Wiaty są zadaszone, umożliwiają wygodne przypięcie
rowerów.
Wiaty rowerowe (model Merkury)
wykonała firma Budotechnika z Pilchowic. Prezentują się bardzo efektownie,
mają nowoczesną konstrukcję i dedykowane oznaczenia graficzne. (SoG, RG)
Czekają nas poważne remonty drogowe
Spotkania dla mieszkańców
Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach informuje, że
w związku z rozpoczęciem robót w ramach realizacji
zadań: „Szlaku Europejskiego” oraz przebudowy mostu
w Pławniowicach i mostu w Leboszowicach organizuje
spotkania informacyjno-promocyjne z mieszkańcami
Bojszowa, Kleszczowa, Leboszowic i Pławniowic.
wano w następujących terminach:
– 16 czerwca godz. 18.00 Pławniowice – budynek OSP
– 16 czerwca godz. 19.30 Kleszczów – budynek szkoły podstawowej
– 17 czerwca godz. 19.00 Bojszów – budynek przy boisku
sportowym.
Foto: R. Gozdek
Celem spotkań jest zapoznanie mieszkańców z zakresem
prac, czasem realizacji i możliwymi
(SoG)
utrudnieniami, jakie mogą wystąpić
w trakcie wykonywania trzech zadań:
„Przebudowa mostu JNI 01015126
w Pławniowicach zlokalizowanego
w ciągu dróg powiatowych łączących
DK 40 z DK 88”, „Przebudowa mostu
JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych
łączących DW 921 z DW 408” oraz
„Szlak Europejski – połączenie drogi
wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej
nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych
nr 2918S i nr 2915S od miejscowości
Rachowice do Kleszczowa” realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego.
11 czerwca odbyło się już pierwsze
Most w Leboszowicach od dawna czekał na remont, podobnie jak most
z tych spotkań, zorganizowane w Lebo- w Pławniowicach. Niebawem prace się rozpoczną, ale może się to wiązać
szowicach. Kolejne spotkania zaplano- z utrudnieniami dla kierowców.
Ponadto będą mieli okazję poznać kulZespół Szkół im. I. J. Paderewskiego
turę i obyczaje Hiszpanii podczas bojest beneficjentem pierwszego rozdania
gatego programu kulturalnego. Projekt
środków w unijnym programie edukastwarza szansę na podniesienie jakości
cyjnym Erasmus+. „Praktyka zagraprocesu kształcenia zawodowego
niczna biletem do przyszłości współw Technikum nr 1 oraz odpowiada zaczesnego Europejczyka” to tytuł nowełożeniom strategii rozwoju turystyki
go projektu tej szkoły, z którego skow województwie śląskim, której podrzystają uczniowie kształcący się w zastawowym celem jest podniesienie dowodzie technik obsługi turystycznej.
stępności i jakości świadczonych usług
Projekt powstał z myślą o młodzieży
turystycznych. Wartość projektu wynopragnącej poszerzać swoje horyzonty,
si 42 320 euro. Koordynatorem progradoskonalić umiejętności zawodowe
mu jest Aleksandra Rokita, nauczycielw zakresie obsługi turystycznej, podka turystycznych przedmiotów zawonosić swe kompetencje kluczowe, m.
dowych.
in. językowe ze szczególnym uwzględZe środków unijnych sfinansowany
nieniem języka zawodowego i zwiękzostanie również drugi projekt „Padeszyć swoją atrakcyjność na europejrewskiego”, noszący nazwę „Lingwiskim rynku pracy.
styczne szlify“. Dzięki niemu 11 naNa miesięczną praktykę zawodową
uczycieli języków obcych tego Zespołu
do Hiszpanii wyjedzie 16-osobowa
weźmie udział w wakacyjnych kursach
grupa uczniów wyłoniona w procesie
językowych w Wielkiej Brytanii
rekrutacji zgodnie z opracowanym rei Niemczech, co przysłuży się podniegulaminem. Podstawą kwalifikacji jest
sieniu ich kompetencji merytorycznych
suma punktów otrzymanych za: ocenę
i metodycznych, a także przyniesie
z zachowania, średnią ocen ze wszystefekty w postaci europejskiej współkich przedmiotów, ocenę z j. angielpracy szkół. Wartość tego projektu wyskiego, osiągnięcia szkolne i pozasznosi 22 737 euro. Jego koordynatorem
kolne, opinię wychowawcy i rozmowę
kwalifikacyjną.
– Uczestnicy realizujący projekt
osiągną szereg pozytywnych rezultatów, takich
jak
m.in. zdobycie certyfikatów ukoń- Z projektu skorzystają m.in. uczniowie Technikum Nr 1, wchoczenia kur- dzącego w skład „Paderka”.
sów językojest Monika Popowska, nauczycielka
wych i odbycia stażu oraz dokumentów
przedmiotów nauczanych dwujęzyczEuropass Mobilność – informuje Doronie.
ta Gumienny, dyrektor Zespołu Szkół
im. I. J. Paderewskiego w Knurowie. –
(DG)
Foto: B. Makar
Foto (2): S. Guzik
Łatwiej jest obecnie załatwiać sprawy
w Wydziale Komunikacji i Transportu
tego urzędu. Uruchomiony w nim został elektroniczny system kolejkowy,
który usprawnił obsługę klientów.
Pomieszczenia tego wydziału zostały kilka lat temu zmodernizowane, jest
on przestronny i kolorowy, ma też specjalny kącik dla dzieci, w którym maluchy mogą bawić się i rysować, gdy ich
rodzice załatwiają sprawy urzędowe.
Niedawno w wydziale uruchomiony
został natomiast elektroniczny system
kolejkowy – klienci otrzymują numerki
do konkretnego okienka, dowiadując
się przy tym, ile osób jest przed nimi,
co umożliwia im planowanie czasu pobytu w urzędzie.
Dzięki temu systemowi na rejestrację pojazdów można umówić się także
przez Internet. Aby to uczynić, należy
wejść na stronę www.powiatgliwicki.pl
i kliknąć na ikonkę znajdującą się
po lewej stronie: System rezerwacji wizyt. Po zarejestrowaniu się (wymagane
jest podanie adresu e-mail) i zalogowaniu na konto, w zakładce Operacje należy wybrać dogodną datę i godzinę.
Już od dawna natomiast istnieje
możliwość sprawdzenia poprzez Internet, czy dany dowód rejestracyjny lub
prawo jazdy są już gotowe do odebrania. Jeśli zaś klienci podadzą swój numer telefonu lub adres mailowy, te informacje przesyłane są też do nich
SMS-em lub przy pomocy maila.
Udo god nie nia cze ka ją tak że
na klien tów, któ rzy do sta ro stwa
przyjeżdżają na rowerach. Od nie-
Praktyki zawodowe w Hiszpanii i zagraniczne kursy językowe – tak atrakcyjne formy kształcenia i podnoszenia kwalifikacji umożliwi uczniom oraz
nauczycielom Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie program
edukacyjny Erasmus+.
Ważne dla niepełnosprawnych
Od 1 lipca br. zaczną obowiązywać nowe przepisy o karcie parkingowej dla osób niepełnosprawnych.
Sejm zmienił przepisy dotyczące kart
parkingowych (Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – DZ. U 2013 r.,
poz. 1446). Organem wydającym kartę
parkingową będzie przewodniczący
powiatowego zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności. Kartę parkingową – uprawniającą do parkowania
na tzw. kopertach – będą mogły otrzymać wyłącznie osoby ze znacznym
stopniem niepełnosprawności oraz
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dla osób do 16 roku życia,
które nie mają w orzeczeniu określonego stopnia niepełnosprawności, warun-
kiem otrzymania karty parkingowej
będzie ograniczona możliwość poruszania się. Osoba spełniająca powyższe warunki otrzyma imienną kartę
parkingową. Będzie ona wydawana dla
osoby prywatnej na czas określony,
w oparciu o okres ważności posiadanego orzeczenia, ale nie dłużej niż na
5 lat.
Wydawanie kart parkingowych
od 1 lipca 2014 r. odbywać się będzie
w Miejskim Zespole ds. Orzekania
o Niepełnosprawności, mieszczącym
się w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 20 (tel. 32 230 26 90,
fax 32 232 99 10), który obsługuje
również mieszkańców powiatu gliwickiego. Obecnie obowiązujące karty
parkingowe stracą ważność 30 listopada 2014 r.
(SoG)
3
Foto: R. Gozdek
Już po raz czternasty
w turniejowe szranki
stanęły szkoły podstawowe,
biorące
udział w dorocznym
Konkursie
Wiedzy
o Powiecie Gliwickim.
Tegoroczna
edycja odbyła się
pod tytułem „Powiat
Gliwicki
śpiewa”,
czyli koncert jubileuszowy. Był to szczególny ukłon jego organizatorek i pomysłodawczyń – Teresy
Bochenek i Hanny
Pyki z Miejskiej Szko- Uczestnicy konkursu i jego organizatorzy po zakończeniu artystycznych zmagań w sali sesyjły Podstawowej nr 2 nej starostwa.
z Oddziałami Intedzielnie opracowaną piosenkę o własnej miejscowości lub
gracyjnymi w Knurowie w stronę Powiatu Gliwickiego,
gminie. Każdy wykonany utwór zachwycał pomysłowością
który świętuje w bieżącym roku jubileusz 15-lecia swoi poziomem wykonania. Okazało się, że w powiecie mieszka
jej działalności.
wielu młodych, utalentowanych muzyków – grających
na rozmaitych instrumentach od keyboardu przez skrzypce,
dzwonki, gitarę po cymbałki. Zabawne teksty o swoich miejscowościach były ich żywą reklamą. I miejsce za prawdziwy
show wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 6 w Pyskowicach, II zajęła Szkoła Podstawowa w Kotulinie, a III przypadło w tym roku Szkole Podstawowej ze Świbia. Dodajmy, że
reprezentantki zwycięskiej placówki są uczennicami klasy
czwartej, a wspaniale konkurowały ze starszymi kolegami
i koleżankami z innych szkół.
Organizatorami konkursu tradycyjnie już byli: Starostwo
Powiatowe w Gliwicach oraz Miejska Szkoła Podstawowa
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie. Swoje uznanie uczestnikom konkursu wyraził starosta
gliwicki Michał Nieszporek, zaś nagrody wręczał Sławomir
Adamczyk z Zarządu Powiatu Gliwickiego.
(MFR)
Z miesiąca na miesiąc poszerza się księgozbiór publikacji wydanych przez Starostwo
Powiatowe w Gliwicach. Napawa nas to
szczególną satysfakcją, bo wydawnictwa są
bardzo cenione przez rzesze czytelników.
Na początku tego roku wspólnie z Gliwickim Oddziałem PTTK wydany został siódmy (tematyczny) „Informator Turystyczny”, w którym znalazły
się informacje dotyczące atrakcji turystycznych
i rekreacyjnych Powiatu Gliwickiego. W publikacji zawarty został też kalendarz imprez organizowanych przez gliwicki PTTK. Informator dostępny jest w Starostwie Powiatowym w Gliwicach,
jak również w gliwickim Oddziale PTTK.
W kwietniu br. ukazało się (cyklicznie, jak co
roku) „Kalendarium Imprez Powiatu Gliwickiego”, obejmujące maj – wrzesień 2014 r. Znalazły
się w nim prawie wszystkie najważniejsze imprezy, które odbywają się w tym okresie na terenie
powiatu. Kalendarium dostępne jest w wersji elektronicznej m.in. na stronie www.powiatgliwicki.pl
oraz w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach i w urzędach miast i gmin Powiatu Gliwickiego.
„Przewodnik Rowerem przez Powiat Gliwicki” to kolejne wydawnictwo opracowane wspólnie
z Wydawnictwem Alatus z Katowic. Jest to doskonały, starannie opracowany, aktualny przewodnik
po trasach rowerowych powiatu z opisem wszystkich atrakcji turystycznych, sakralnych, architektonicznych, rekreacyjnych i przyrodniczych. Atutem najważniejszym przewodnika są jednak
szczegółowe opisy tras rowerowych (krok po kroku, kółko za kółkiem) oraz najaktualniejsze mapy
Statkiem po kanale
Dokończenie ze str. 1
Na szczególną uwagę zasługuje syfon Kłodnicy – to miejsce,
gdzie bezkolizyjnie krzyżują się rzeka Kłodnica i kanał w Kędzierzynie-Koźlu. Kłodnica przepływa w specjalnej rurze
pod kanałem – wody nie stykają się. Płynąc kanałem można zobaczyć wiele ciekawostek, m.in. kolonie kormoranów czy architektoniczną perełkę powiatu – Pałac w Pławniowicach. Ciągle
jednak niewykorzystane są wszystkie atuty kanału, co ma związek z brakiem infrastruktury turystycznej. Temu tematowi poświęcone było spotkanie w gliwickim biurze poselskim Jana
Kaźmierczaka, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów i zainteresowanych instytucji. Zadeklarowali oni chęć
współpracy na rzecz rozwoju i promocji turystyki na Kanale Gliwickim. Z ramienia Powiatu Gliwickiego w spotkaniu uczestniczyła sekretarz Magdalena Budny. Przypomnijmy, że samorząd
4
Brewerie co roku przyciągają liczną
publiczność, nie zabrakło na nich także
zaproszonych gości, których witał dyrektor Centrum Kultury „Zamek
w Toszku” Artur Czok. Wśród nich byli m.in.: posłowie na Sejm RP Krystyna
Szumilas i Jan Kaźmierczak, członek
Zarządu Powiatu Gliwickiego Sławomir Adamczyk, burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk, wójtowie gmin Rudziniec i Wielowieś Krzysztof Obrzut
i Ginter Skowronek, radni Powiatu Gliwickiego Andrzej Kurek i Mariusz
Podbrożny, kierownik placówki terenowej KRUS w Gliwicach Krystyna Kręgiel oraz wiceprezes Fundacji LGD
Spichlerz Górnego Śląska Danuta Elwart.
Projekt „IX Brewerie Toszeckie –
husycka zawierucha. Promocja turystyczna zamku w Toszku poprzez wydarzenie historyczne”
jest
dofinansowany
z PROW-u 2007–2013.
Patronat honorowy
nad wydarzeniem objęli: Małgorzata Handzlik
– poseł do Parlamentu
Europejskiego, Michał
Nieszporek – starosta
gliwicki,
Grzegorz
Kupczyk – burmistrz
Rycerski szturm na Zamek wzbudził duże zaintereso- Toszka.
Na zamkowym wzgórzu można było
podziwiać pokazy walk rycerskich –
konnych i pieszych, wysłuchać koncertu zespołu Percival, zobaczyć na specjalnej ekspozycji, jak wyglądało
uzbrojenie husyckie i dowiedzieć się
od członków Stowarzyszenia Artylerii
Dawnej „Arsenał” ciekawych historii
o husytach, m.in. o ich wyprawie
w XV w. na Śląsk. Oddziały te dotarły
aż do Toszka. Tematykę husycką widzom przybliżył również spektakl Teatru Gry i Ludzie – „Husycka zawierucha”, zaprezentowany w dwóch aktach.
W II części przedstawienia wzięli
udział członkowie „Arsenału” oraz
Stowarzyszenia Chorągiew Ziemi Górnośląskiej, którzy efektownie zainscenizowali szturm na wozy husyckie.
Na zakończenie imprezy odbył się koncert zespołu Brathanki.
wanie publiczności.
(SoG)
z Powiatem Puckim i 5-letniego współdziałania
tras rowerowych z podziałem na wszystkie osiem
z Powiatem Calw. Publikacja wydana została w ligmin powiatu. Ozdobą są barwne fotografie rowemitowanym nakładzie, dostępna jest w Starostwie
rzystów i obiektów. Przewodniki można zakupić
Powiatowym w Gliwicach.
za 10,00 zł w Punkcie Informacji Turystycznej
i Kulturalnej w Gliwicach. Dostępne są także w li(MFR)
mitowanym nakładzie w Starostwie
Powiatowym w Gliwicach oraz
w urzędach miast i gmin Powiatu
Gliwickiego.
Najświeższa publikacja „Wpływ
ponadnarodowej współpracy samorządów na jakość życia społeczności
lokalnych” to wydane w trzech wersjach językowych podsumowanie
dotychczasowej współpracy partnerskiej i międzynarodowej Powiatu
Gliwickiego. Znalazła się w niej historia 10-letniej współpracy z Powiatem Mittelsachsen i Hrabstwem
Denbighshire, 8-letniego partnerstwa Te publikacje niedawno trafiły do czytelników.
Foto: R. Gozdek
Nasze nowe wydawnictwa
Husycka zawierucha opanowała Zamek w Toszku 18 maja, a wszystko
za sprawą IX Brewerii Toszeckich.
powiatowy wspiera promocyjnie tę niewątpliwą atrakcję turystyczną naszego regionu.
(SoG)
Foto: S. Guzik
Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym zadaniem uczestników było wykonanie zabawki dla dziecka lub
gry planszowej wykorzystującej walory przyrodnicze i kulturowe związane z powiatem gliwickim. Uczniowie stanęli
na wysokości zadania, wykonując naprawdę ciekawe gry
planszowe, klocki, kuferek z grami i inne zabawki. Nie zabrakło powiatowego Eurobiznesu, gry typu powiatowy Chińczyk i innych ciekawych rozwiązań planszowych. Zachwyciły kukiełki przygotowane przez Miejską Szkołę Podstawową
nr 1 w Knurowie. Ponadto każda z gier posiadała walor edukacyjny, co ogromnie ucieszyło organizatorów. Grając –
uczniowie poznawali Powiat Gliwicki i uczyli się o nim.
Drugi etap konkursu odbył się w sali sesyjnej Starostwa
Powiatowego w Gliwicach w czwartek 29 maja, kiedy to
uczestnicy przedstawili zgromadzonej publiczności samo-
Husyci na Zamku
AKTUALNOŚCI
Foto: S. Guzik
Jubileusz w grach i śpiewach
NR 6 (87) CZERWIEC 2014
Poseł Jan Kaźmierczak zabiega o to, by Kanał Gliwicki był
jedną z wizytówek Śląska. Na zdjęciu – spotkanie poświęcone temu tematowi.
TO NIE JEST PISMO POWIATU
W związku z interpelacją, złożoną na ostatniej sesji Rady Powiatu Gliwickiego przez radnego Andrzeja Kurka, Zarząd Powiatu Gliwickiego wyjaśnił, że
nie wydaje czasopisma o nazwie „Gazeta Lokalna”, które
w winiecie oraz w stopce redakcyjnej ma określenie: Pismo Powiatu Gliwickiego.
Ponieważ określenie Pismo Powiatu Gliwickiego wskazuje, iż jego wydawcą jest samorząd powiatowy, radny złożył w tej sprawie
interpelację. W odpowiedzi na nią
czytamy, iż Zarząd Powiatu Gli-
wickiego nie wydaje takiego czasopisma. W związku z tym starosta
gliwicki wystosował do redaktora
naczelnego oraz wydawcy tego periodyku pismo, w którym zwraca
się o wyjaśnienie, na jakiej podstawie w jego nazwie użyte zostało
określenie wskazujące, iż jego wydawcą jest Powiat Gliwicki, wezwał go również do zaprzestania
posługiwania się tą nazwą, a także
poinformował, iż w wypadku dalszego wydawania pisma o takim
tytule Powiat Gliwicki podejmie
stosowne kroki prawne.
(RG)
www.powiatgliwicki.pl
25 lat po wolnych wyborach w Polsce Poznaj
swego
Avatara
Foto (2): ARC
Centralne uroczystości w kraju – m.in.
z udziałem Baracka Obamy, prezydenta Stanów Zjednoczonych – zorganizowane zostały w Warszawie na placu
Zamkowym. Miała w nich okazję
– Na uroczystość w Warszawie pojechałam jako absolwentka Programu
Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, na zaproszenie Szkoły Liderów – opowiada. – To niezapomniane przeżycie móc uczestniczyć w takim
wydarzeniu. Mimo powagi uroczystości, nie było sztywno, dało się odczuć
amerykański klimat, którego w Polsce
brakuje.
W Knurowie do specjalnych urn trafiły kartki z marzeniami, które następnie
przesłano do prezydentów: Polski i tego miasta.
uczestniczyć Aneta Nowak z Knurowa,
prezes Stowarzyszenia Cztery Pory Roku.
Z kolei u nas na 3-dniową imprezę
zaprosiło wszystkich Towarzystwo Miłośników Knurowa i Fundacja im. Ste-
Wszyscy dobrze się bawili na tegorocznym Rodzinnym Pikniku Integracyjnym w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej.
skiej i sąsiednich miejscowości, a także
przedstawiciele instytucji współpracujących z „Zameczkiem”. Wszyscy
wspólnie bawili się przy muzyce zespołu WADAM, były występy iluzjonisty, liczne gry oraz zabawy dla dzieci
Imprezę zorganizowali DPS „Zameczek”, Stowarzyszenie Moja Gmina Nasz Powiat oraz Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym i Chorych Psychicznie
„Pomost” we współpracy z Powiatem
Gliwickim.
(RG)
Rodzinnie i integracyjnie
Impreza zorganizowana została w ramach VII Metropolitalnego Święta Rodziny. Poprzedziła ją msza św. odprawiona przez ks. Dariusza Gołka, proboszcza parafii w Pilchowicach, w intencji m.in. zmarłych członków Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz Powiat –
w tym Zbigniewa Pańczyka, pierwszego starosty gliwickiego – oraz mieszkańców i pracowników DPS „Zameczek”.
Otwarcia Pikniku dokonali dyrektor DPS-u „Zameczek” Ewa Zamora
i Grzegorz Michalik – przewodniczący Koła Terenowego w Pilchowicach
Stowarzyszenia MGNP. Potem nastał
czas wesołej zabawy. Pensjonariuszom „Zameczku” towarzyszyli
w niej rodziny oraz goście z zaprzyjaźnionych domów pomocy społecz- W parku wokół „Zameczku” było podnej, mieszkańcy Kuźni Nieborow- czas Pikniku bardzo wesoło.
fana Batorego.
Wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Zespołem
Szkół
im. I. J. Paderewskiego i ZSZ
nr 2 – przygotowało grę miejską, a w „Paderku” odbyła się
debata pt. „Rola
kobiet w przeAneta Nowak na centralnych uroczystościach w Warszastrzeni wolno- wie tuż obok Lecha Wałęsy, gdy b. prezydent spontaniczści”, w której nie wszedł w tłum, by każdy mógł zrobić sobie z nim „seluczestniczyła m.in. fie”.
poseł Krystyna
– Projekt miał charakter edukacyjSzumilas.
Imprezę
zakończono
ny, a jego głównym celem – oprócz
4 czerwca wykładem poświęconym wyprzybliżenia młodzieży wydarzeń
darzeniom 1989 roku, połączonym
czerwcowych – była integracja mięz Toastem Wolności. Tego samego dnia
dzypokoleniowa – mówi Ewa Jurczyna placu Merkury odbyła się impreza
ga, kierownik UTW. – Serdecznie dzię„Marzenia do spełnienia”, zrealizowana
kuję wszystkim, którzy brali udział
we współpracy z Kancelarią Prezydenta
w jego przygotowaniu i realizacji,
RP. Wzięli w niej udział uczniowie poszczególnie młodzieży z powiatowych
wiatowych szkół i mieszkańcy Knuroszkół ponadgimnazjalnych i jej opiewa. Projekt zakończył wykład wygłokunkom, Katarzynie Szwarczyńskiej
szony przez słuchaczkę UTW Marię
i Marzenie Kapłanek.
Szreter (nauczycielkę historii) i Toast
Wolności wzniesiony Coca-Colą.
(RG)
Jubileuszowy festyn
dały mieszkanki „Ostoi”, a na koniec
zagrała gwiazda wieczoru – kabaret
„Kafliki” z Łączy. O oprawę muzyczną zadbał zespół „Selex”, były liczne
konkursy i zabawy dla dzieci oraz zabawa taneczna. Nie zabrakło też innych atrakcji – można było np. przejechać się na motocyklu, o co zadbała
grupa miłośników stalowych rumaków, albo odbyć podróż… policyj„Kafliki” na festynie grały, śpiewały
nym wozem!
i opowiadały przezabawne wice.
Jak zawsze festyn miał charakter
Pod hasłem „20 lat minęło” przecharytatywny, a jego organizację
biegał tegoroczny festyn integrawsparli liczni sponsorzy. Tym razem
cyjny w Domu Pomocy Społecznej
dochód z loterii i licytacji obrazów,
„Ostoja” w Sośnicowicach.
prac plastycznych oraz (nawet) jubileuszowego tortu przeznaczony zostanie
Był to bowiem już 20. festyn organizona wyposażenie jednego z holi zabytwany tu co roku, by integrować jego
kowego budynku „Ostoi”.
pensjonariuszki i ich rodziny z mieszWśród licznie zgromadzonych gości
kańcami Sośnicowic i okolicznych
festynu byli samorządowcy, m.in. wimiejscowości. Udało się to wspaniale.
cestarosta gliwicki Waldemar Dombek
Na początku wystąpiły dzieci z przedi burmistrz Sośnicowic Marcin Stronszkola „Chatka Uszatka” z gliwickiej
czek.
Ostropy ze śląskim programem, potem
prawdziwy popis muzycznego humoru
(RG)
Foto: R. Gozdek
4 czerwca w całej Polsce w różnej
formie świętowano 25. rocznicę
wolnej Polski. Również mieszkańcy
powiatu gliwickiego uczcili ten jubileusz.
NR 6 (87) CZERWIEC 2014
POSZUKIWANI PRZEZ POLICJĘ
Na prośbę Komisariatu Policji w Knurowie zamieszczamy zdjęcia i dane osób poszukiwanych przez Wydział Kryminalny. Policja (zapew-
MISIAK Marek –
ostatnio zamieszkały
Knurów, ul. Dworcowa 17/2. Poszukiwany
na podstawie listu
gończego wydanego
przez Prokuraturę Rejonową Gliwice-Zachód, sygn. akt 2Ds-909/09
z 26.10.2009 r., za przestępstwo
z art. 158 § 1 kk i inne.
niając anonimowość) czeka na informacje
od tych, którzy mogą coś wiedzieć o ich obecnym miejscu przebywania. Można je zgłaszać
BUREK Romuald –
ostatnie znane miejsce
zamieszkania Knurów,
ul. Mieszka I 17B/5.
Poszukiwany na podstawie listu gończego
wydanego przez Prokuraturę Rejonową
w Mysłowicach, sygnatura akt 2Ds-331/04 z 6.11.2004 r., za przestępstwo
z art. 286 § 1 kk i inne.
pod nr. tel. 32 337 25 38, 32 337 25 37,
32 337 25 00 lub 997 i 112 lub przesyłać mailowo
na adres: [email protected]
SKOWRON Dawid
– ostatnio zamieszkały Knurów, ul. Lotników 7B/9. Poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego
przez
Sąd
Rejonowy
w Gliwicach, sygn. akt IX K 307/12
z 14.10.2013 r., za przestępstwo
z art. 209 § 1 kk.
BAŃKOWSKI Tomasz – ostatnie znane
miejsce zamieszkania
Knurów, ul. Łokietka 4/5. Poszukiwany
na podstawie listu
gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, sygn. akt III K 655/07
z 8.11.2010 r., za przestępstwo
z art. 158 § 1 kk i inne.
W Centrum Edukacyjnym im. Św.
Jana Pawła II w Gliwicach odbyło się ciekawe spotkanie z Danutą i Markiem Kuźnikami z Częstochowy, którzy – w ramach VII Metropolitalnego Święta Rodziny –
wygłosili referat pt. „Poznaj swojego Avatara i startuj w dorosłe
życie”.
Prelekcja adresowana była do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu. Małżeń stwo Kuź ni ków, na uczy ciel ka
i psy cho log, a pry wat nie ro dzi ce
czwórki dzieci, podzieliło się z nimi
swoimi doświadczeniami osobistymi
i za wo do wy mi. Da nu ta i Ma rek
Foto: M. Fiszer-Rębisz
AKTUALNOŚCI
w przystępny, a czasem zabawny sposób przedstawili słuchaczom procesy,
jakie zachodzą w umysłach i ciałach
dojrzewających młodych ludzi. Okres
dojrzewania nie jest łatwym czasem,
dlatego warto odszukać w sobie filmowego „Avatara” i dumnie i mądrze
wkro czyć w do ro słe ży cie. War to
mierzyć się ze swoimi niedoskonałościami, walczyć z pokusami, by zachować własne „ja” i odnaleźć się
w późniejszym życiu, w którym nie
powinno zabraknąć miłości do Boga
i bliźniego.
Or ga ni za to ra mi spo tka nia by li
Po wiat Gli wic ki i Dusz pa ster stwo
Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej.
(MFR)
WYGRAŁ Z NAMI
Dzię ku je my za od po wie dzi, na de sła ne na ma jo wą edy cję kon kur su WY GRAJ Z NA MI, któ ry
organizujemy wspólnie z Placów ką Te re no wą KRUS w Gli wi cach. Spo śród au to rów pra wi dło wych odpowiedzi wylosowaliśmy Al fre da Wilcz ka. Pa na Al fre da pro si my o kon takt te le fo nicz ny pod nr. 32 332 66 65
w ce lu usta le nia ter mi nu od bio ru
na gro dy. Na stęp na edy cja kon kur su – w lip co wo -sierp nio wym
wy da niu WPG.
(RG)
5
PRZEDSIĘBIORCZY
POWIAT
GOSPODARKA I FINANSE
Kontynuujemy nasz cykl PRZEDSIĘBIORCZY POWIAT. Przedstawiamy w nim
przedsiębiorców z terenu powiatu gliwickiego i prowadzone przez nich
firmy. Piszemy, jakie mają recepty na sukces, jak się zmieniają, jak sobie
radzą na rynku. Zapraszamy do lektury.
25 lat na rynku
Auto Rem Service to firma z Toszka istniejąca na rynku
ćwierć wieku. Wszystko rozpoczęło się 10 maja 1989 r.,
kiedy Józef Golombek wraz z ojcem otworzył pierwszy
warsztat samochodowy. W kolejnych latach Auto Rem
Service znacznie poszerzył swoją działalność.
Foto: S. Guzik
borze lakierów. Jego żona Magdalena prowadzi księgowość
w firmie. W miarę możliwości pomagają też teściowie i rodzice. W serwisie zatrudnieni są specjaliści do napraw, a pan
Józef ponadto zajmuje się doradztwem biznesowym.
Właściciel Auto Rem Service z wykształcenia jest mechanikiem, praktykę w zawodzie zdobywał u ojca od najmłodAuto Rem Service to niezależny serwis samochodowy, który
szych lat. W swoim warsztacie także dba o naukę początkuświadczy usługi w zakresie napraw i obsługi samochodów.
jących mechaników.
Specjalizuje się także w naprawach powypadkowych.
– Jestem zrzeszony w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
w Gliwicach. Przy współpracy z Cechem szkolimy uczniów w zawodach
mechanik i blacharz samochodowy.
Z naszego warsztatu wyszło wielu
czeladników i mistrzów, którzy działają na lokalnym rynku i z powodzeniem prowadzą swoje warsztaty i firmy transportowe – wyjaśnia. – Miniony czas pozwolił nam na zebranie
ogromnego doświadczenia oraz profesjonalnego sprzętu. Dzięki temu jesteśmy w stanie każdą naprawę przeprowaNiedawno uruchomione Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych.
dzić kompleksowo – tak w skrócie podsumowuje ćwierćwiecze działalności właściciel firmy.
– Działalność rozpocząłem w rodzinnej miejscowości Li– W roku 25-lecia działalności firmy otwieramy przy ul.
gocie Toszeckiej, 18 lat temu warsztat przeniosłem do ToszDworcowej Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych.
ka na ul. Dworcową, później na ul. Strzelecką. Otworzyliśmy
Klient otrzyma usługę kompleksową, począwszy od holowarównież sklep z częściami samochodowymi, materiałami lania z miejsca wypadku, naprawy blacharsko-lakierniczej, sakierniczymi i mieszalnię lakierów. Później swój punkt mielimochodu zastępczego na czas naprawy, aż po likwidację
śmy także w Gliwicach, jednak po latach wróciliśmy z dziaszkody – informuje.
łalnością do Toszka, na ul. Boczną. Tutaj działa też nasze
Pełna obsługa klienta w jednym miejscu to nie tylko więkCentrum Napraw Powypadkowych – warsztat jest wyposażosze udogodnienie, ale i – jak zapewnia właściciel – w efekcie
ny w specjalistyczny sprzęt do napraw powypadkowych oraz
końcowym tańszy koszt usługi.
w komorę do lakierowania lakierami wodnymi – ekologiczRecepta na prosperowanie na rynku? Dobre wykonywanymi – opowiada Józef Golombek.
nie swojej pracy, w mniejszych miejscowościach opinia o daAuto Rem Service to firma rodzinna. Pan Józef prowadzi
nej firmie jest bardzo ważna. To także pomaga w zdobywają z żoną Bożeną, która zajmuje się sprawami pracowniczyniu klientów – zadowoleni z wykonanej usługi z pewnością
mi, dodatkowo prowadzi sklep w Ligocie. Brat Dariusz to
polecą dany warsztat innym.
złota rączka w naprawach blacharskich, jest specjalistą w do(SoG)
Energia po nowemu
TAURON Dystrybucja zakończył budowę nowej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV
Wielowieś. Głównym celem inwestycji jest
poprawa niezawodności i jakości dostaw
energii elektrycznej na terenie Wielowsi,
Toszka, Tworoga i Pyskowic.
Stacja wyposażona jest w dwa transformatory zasilające nowoczesną rozdzielnicę napowietrzną,
które zostały zbudowane na stanowiskach spełniających rygorystyczne wymogi ochrony środowi-
Promują lokalne produkty
Produktom lokalnym i ich promocji
poświęcona została konferencja,
która odbyła się 22 maja w Koszęcinie.
Konferencja została zorganizowana
przez Fundację Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska” we
współpracy z Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa Oddział
w Częstochowie oraz Wydziałem Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Otworzyli ją:
Iwona Janic – prezes Fundacji, Stanisław Gmitruk – dyrektor ARiMR
w Częstochowie oraz Bartłomiej Góra
– kierownik Referatu Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
W pierwszej części konferencji produkty lokalne Spichlerza przedstawiła
Sławomira Klijanowicz-Marciniec –
dziennikarka, kulturoznawca, pilot wycieczek po Górnym i Dolnym Śląsku.
Następnie przedstawiciele ARiMR
w Częstochowie – Leszek Znamierowski i Przemysław Posmyk omówili
Podczas konferencji swoje stoiska wystawili rękodzielnicy i wytwórcy produktów lokalnych z terenu gmin Spichlerza.
ska naturalnego. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, Główny Punkt
Zasilania Wielowieś jest całkowicie
bezobsługowy, a sterowanie urządzeniami zlokalizowanymi na terenie stacji odbywa się zdalnie z siedziby Dyspozycji Wysokich Napięć. Dodatkowo dzięki wybudowaniu nowej stacji
elektroenergetycznej, możliwy będzie
odbiór energii z planowanej w okolicy
farmy wiatrowej.
Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa
w projekcie PROW 2014-2020
Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów
Unii Europejskiej. Jego celem
głównym jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone
zarządzanie zasobami naturalnymi
oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Jak informuje kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w Pyskowicach, Andrzej Frejno – pośród
6
programów wspierających polską wieś,
znajdujących się w projekcie PROW
2014-2020, na uwagę zasługuje program nieco przypominający cieszące
się dotychczas sporą popularnością
renty strukturalne.
Jego nazwa to „Płatności dla rolników
kwalifikujących się do wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw
(Płatności dla rolników przekazujących
małe gospodarstwa)”. Jest to program adresowany do tych rolników, którzy kwalifikują się do otrzymania płatności bezpo-
średnich oraz trwale przekażą swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi.
Gospodarstwo, które przejmie grunty, musi posiadać – lub osiągnąć
po przejęciu gruntów od beneficjenta
działania – co najmniej wielkość odpowiadającą średniej wielkości gospodarstwa w Polsce lub średniej wielkości
gospodarstwa w danym województwie,
jeśli średnia powierzchnia gospodarstw
w danym województwie jest większa
niż średnia wielkość gospodarstwa
w Polsce.
m.in. możliwości finansowania i realizacji projektów w ramach programów
operacyjnych w latach 2014-2020 oraz
poruszyli zagadnienie aktywizacji
mieszkańców obszarów wiejskich.
W drugiej części spotkania pracownicy Wydziału Gospodarki, Promocji
i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego – Agnieszka Kotwa oraz
Aleksander Kotulecki przedstawili
prezentacje poświęcone produktom
tradycyjnym i regionalnym, europejskim i krajowym systemom jakości,
a także działaniom Samorządu Województwa Śląskiego. W konferencji
wziął udział starosta gliwicki Michał
Nieszporek.
W przerwach uczestnicy mieli także
możliwość odwiedzić stoiska wystawiennicze, gdzie prezentowali się rękodzielnicy oraz wytwórcy produktów lokalnych z terenu gmin Spichlerza.
W skład Spichlerza Górnego Śląska
wchodzi pięć gmin z powiatu gliwickiego: Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś.
(SoG)
Foto: K. Bednarczyk
NR 6 (87) CZERWIEC 2014
– Tak nowoczesny Główny Punkt Zasilania
stanowi istotny argument mogący wpłynąć
na przyciągnięcie inwestorów – informuje Łukasz
Zimnoch, rzecznik prasowy woj. śląskiego spółki
TAURON Dystrybucja. – Dostawy prądu o odpowiedniej mocy to jeden z kluczowych wymogów
przedsiębiorców, zanim zdecydują się ulokować
kapitał w danym miejscu. Budowa nowego obiektu trwała 9 miesięcy, a jego koszt wyniósł 17 mln
złotych.
Kryteria wyboru uwzględniać będą:
– wielkość przekazywanego gospodarstwa
(preferencja dla gospodarstw większych),
– wielkość gospodarstwa przejmującego grunty (preferencja dla gospodarstw
mniejszych),
– preferencję dla przekazywania gruntów młodym rolnikom.
Roczna stawka pomocy będzie odpowiadać 120 proc. rocznej płatności,
do otrzymania której beneficjent kwalifikuje się w ramach płatności obszarowych. Opisana wyżej stawka pomocy
(RG)
przysługuje
za rok, w którym
beneficjent trwale
przekazuje swoje Informuje AnFrejno,
gospodarstwo, i la- drzej
kierownik Biura
ta następne, do ro- P o w i a t o w e g o
ku 2020 włącznie. ARiMR w PyskoPomoc wypła- wicach.
cana będzie jednorazowo.
Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020został
przekazany do Brukseli, gdzie oczekuje na akceptację Komisji Europejskiej.
www.powiatgliwicki.pl
POTRZEBNY ZOL
Miliony
na inwestycje
W KRĘGU ZDROWIA
NR 6 (87) CZERWIEC 2014
To była długo wyczekiwana placówka. Przybywa bowiem osób
wymagających długotrwałej opieki, a rodzina nie zawsze ma warunki, by im ją zapewnić.
Wywiad z LESZKIEM KUBIAKIEM, prezesem Zarządu Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o.
Jeden z pokoi, przeznaczonych dla
powstałej placówki.
po zawałach, którym towarzyszy niewydolność krążenia), z zaburzeniami
układu oddechowego, chorobami przewodu pokarmowego wymagającymi
odżywiania pozajelitowego, chorobami
układu ruchu ograniczającymi samodzielną egzystencję, wymagającymi rehabilitacji oraz z powikłaniami chorób
metabolicznych, w tym cukrzycy.
W knurowskim ZOL-u spełnione są
wysokie standardy pobytu. Do dyspozycji pacjentów są m.in. sale rehabilita-
Foto (2): R. Gozdek
W maju uroczyście otwarty został Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Knurowie. Placówka zlokalizowana jest
przy ul. Dworcowej 3. Zapewnia całodobową opiekę medyczną pacjentom
wymagającym szczególnego, długotrwałego leczenia – m.in. osobom z zaburzeniami neurologicznymi (np.
po udarach mózgu), z zaburzeniami
układu sercowo-naczyniowego (stany
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Krystyna Szumilas – poseł na Sejm RP, Michał Nieszporek – starosta gliwicki oraz Józef Kapłanek – prezes Zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego.
cyjne, sala terapii
zajęciowej oraz pokój dzienny. Placówką kieruje lek.
med. Marian Gabryś, a personelem
niższym i średnim
zarządza Barbara
Orze
chowska, któpacjentów noworzy wcześniej kierowali Oddziałem dla
Przewlekle Chorych w Szpitalu w Knurowie. Przeznaczony dla 50 pacjentów
ZOL zatrudnia 30 osób, w tym m.in. rehabilitantów, logopedę i psychologa.
Placówka czeka na pacjentów, którzy z różnych względów nie mają opieki całodobowej w domu, a rodzina nie
jest w stanie zapewnić im właściwej
pielęgnacji. Na razie pobyt w placówce
jest odpłatny (na poziomie porównywalnym z innymi ZOL-ami, ale
w komfortowych warunkach). – Stara-
my się o pozyskanie na prowadzone tu
świadczenia medyczne kontraktu
z NFZ od 1 lipca – mówił podczas
otwarcia placówki Michał Ekkert, prezes Zarządu Szpitala w Knurowie sp.
z o. o., która to spółka powołała do życia ZOL. – Wówczas pobyt stanie się
bezpłatny.
Zakład jest spółką z o. o., w której
udziały ma Szpital w Knurowie oraz
Fundusz Inwestycyjny Feniks z Warszawy, zasilony środkami finansowymi
z Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego. Umowa spółki przewiduje
w okresie kilkuletnim wykupienie
wszystkich udziałów przez knurowski
szpital.
Inicjatorom przedsięwzięcia uruchomienia ZOL-u gratulował m.in.
Grzegorz Sztolcman, poseł na Sejm RP,
który podkreślił, iż takie placówki są
niezwykle potrzebne.
przez doświadczonego chirurga w towarzystwie wykwalifikowanych pielęgniarek i anestezjologa.
kiem po wi kłań – na przy kład krwia ków czy in fek cji, i co też rów nie
waż ne – zde cy do wa nie bar dziej ko -
(RG)
Jeśli odczuwasz mrowienie palców
(pierwszego, drugiego i trzeciego),
które nasila się w nocy lub przedmioty wypadają Ci z rąk i nie potrafisz zapiąć guzika, to może to być
zespół cieśni kanału nadgarstka.
Jest to dolegliwość powstająca
na skutek długotrwałego ucisku
nerwu pośrodkowego, biegnącego w kanale nadgarstka. Przyczynami najczęściej są stany zapalne
nerwu pośrodkowego, ścięgien
i związany z tym obrzęk, jak również mogą to być zmiany pourazowe, zwyrodnieniowe, a także anomalie medyczne, np. tłuszczaki.
Foto (2): K. Surma – Nowiny Gliwickie
Małoinwazyjna metoda endoskopowa
W Szpitalu w Knurowie Sp. z o.o. zabieg wykonywany jest przy użyciu
techniki małoinwazyjnej i artroskopu
Zespół operacyjny. Chirurg Grzegorz Sztolcman, anestezjolog Bogdan Nowiński, pielęgniarki Gabriela Baluch (po lewej) i Karolina
Witała.
Podczas zabiegu likwidującego zespół cieśni
nadgarstka chirurg wykonuje tylko kilkumetrowe nacięcie.
Me to da en do sko po wa
w znie czu le niu miej sco wym, znacz nie skra ca
czas go je nia i re ha bi li ta cji, a przez to szyb szy po wrót do nor mal ne go funk cjo no wa nia. Jest też obar czo na mniej szym ry zy -
sme tycz na (kil ku mi li me tro we na cię cie).
Szczegółowe informacje uzyskać
można pod nr tel. 32 331 92 66 lub
pod ad re sem ma ilo wym: se kre ta [email protected] oraz na stro nie in ter ne to wej: www.szpi talk nu row.pl.
(MN)
– Na ostatniej sesji Rady Powiatu
Gliwickiego zapadły ważne finansowe decyzje dotyczące Szpitala w Pyskowicach.
– Tak, mają one istotne znaczenie dla dalszego rozwoju szpitala.
Po raz pierwszy zapisano w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2014-2017 środki finansowe
umożliwiające etapową modernizację
szpitala zgodnie z nakazami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
– Warto przypomnieć, że placówkom, które do końca 2016 roku nie
spełnią tych wymogów, grozi likwidacja. O jakie kwoty chodzi?
– Szpital zgodnie z prognozą otrzyma
w 2015 roku 1,25 mln zł, a w 2016
roku 1,35 mln zł. Do tego należy dodać 300 tys. zł przeznaczone na inwestycje w tym roku. Ponadto w wydatkach na projekt pod nazwą „Rozbudowa oddziału wewnętrznego dla zapewnienia opieki długoterminowej dla
przewlekle chorych oraz modernizacji
oddziału noworodków poprzez jego
remont, zakup nowego sprzętu w celu poprawy jakości świadczonych
usług”, do którego ubiegamy się o dofinansowanie w ramach funduszy norweskich, Rada Powiatu zabezpieczyła
nam 400 tys. zł w postaci wkładu
własnego na lata 2014-2015. W sumie
Powiat Gliwicki planuje przeznaczyć
na modernizację pyskowickiego szpitala 3,3 mln zł do końca 2016 roku.
Zaplanowano przy tym pomoc 4 gmin –
Toszka, Wielowsi, Rudzińca i Pyskowic
– po 300 tys. zł w latach 2015 i 2016.
– Na co zostaną przeznaczone te pieniądze?
– Przy takiej konstrukcji dofinansowania inwestycji, Zarząd naszej spółki przygotował harmonogram zadań
realizowanych w kolejnych latach.
W chwili obecnej przystępujemy do
zadania nr 1 – etapowej modernizacji
budynku starego szpitala, zgodnie
z wymaganymi nakazami oraz w celu poszerzenia prowadzonej działalności o poradnie przyszpitalne, które
mają się wpisywać w nowe standardy kompleksowej i ciągłej opieki nad
pacjentem zgodnie z nową polityką
NFZ. Koszt pierwszego etapu modernizacji wynosi około 300 tys. zł. Następnym zadaniem jest modernizacja
oddziałów szpitalnych na kwotę
1,1 mln zł, realizowana w latach 20152016 – w pierwszym roku kosztem 700
tys. zł, a w drugim 400 tys. zł.
– To jednak nie wszystkie inwestycje…
– Równolegle planujemy wykonanie
modernizacji traktu operacyjnego za 1,5 mln zł – w 2015 roku pierwszy etap prac na kwotę 550 tys. zł,
głównie roboty budowlano-remontowe oraz drugi etap na kwotę 950 tys.
zł. Koniec inwestycji przewiduje się
do 30 listopada 2016. Zaplanowane
środki finansowe na całość modernizacji pozwolą na dokończenie niezbędnego zakresu prac wynikających
z nakazów sanitarno-epidemiologicznych i ministerialnych, które zaczną
obowiązywać 1 stycznia 2017 roku.
– Są jeszcze dalsze plany.
– Projekt przebudowy szpitala zakłada także dodatkowe inwestycje, takie
jak powstanie pracowni tomografii
komputerowej czy oddziału intensywnej terapii, ale jest to najbliższa przyszłość zależna od sytuacji finansowej
spółki i jej dalszych perspektyw rozwoju. Podjęte przez Radę Powiatu decyzje zapisane w wieloletniej prognozie finansowej są elementem wsparcia
dla dalszej działalności spółki w zakresie świadczonych usług medycznych. Niestety nie można tego powiedzieć o polityce NFZ, która na
obecnym etapie zwiększa wymagania
dla świadczonych usług przy równoczesnym obniżaniu wartości kontraktu.
– Tak więc z niecierpliwością czekamy na zakończenie remontów.
– My także. Zainwestowane środki finansowe wpłyną znacząco na poprawę warunków leczenia w pyskowickim szpitalu, z czego najbardziej powinni być zadowoleni zarówno pacjenci, jak i personel naszej placówki.
(RG)
Duży zastrzyk finansowy
Na majowej sesji Rady Powiatu Gliwickiego duże środki finansowe
przeznaczone zostały na inwestycje w placówkach służby zdrowia
w powiecie.
Poza pieniędzmi, które otrzyma szpital w Pyskowicach (o czym piszemy
wy żej), w zmia nach do ko na nych
w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Gliwickiego radni przeznaczyli 700 tys. zł dla ZOZ-u w Knurowie na modernizację nieruchomości
tamtejszego szpitala, która wykonana
będzie w latach 2015-2016. Knurowski ZOZ otrzyma także 1,5 mln zł
na modernizację Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6, przeprowadzaną w latach 20142016. Z kolei na termomodernizację
budynku apteki i przychodni zdrowia
w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskie go 10 oraz in ne pra ce w la tach 2013-2015 powiat przeznaczy
blisko 280 tys. zł, przy czym ubiega
się również o dofinansowanie z WFOŚiGW, bo koszt zaplanowanych tam
modernizacji wynosi ponad 1,2 mln
zł.
(RG)
7
WIELKI JUBILEUSZ: PIKNIK,
NR 6 (87) CZERWIEC 2014
W przerwie konferencji jubileuszowy tort kroili przedstawiciele zaprzyjaźnionych powiatów
(od lewej): starosta Powiatu Calw – Helmut Riegger, starosta gliwicki – Michał Nieszporek,
przedstawicielka Hrabstwa Denbighshire – Carolyn Brindle, starosta Powiatu Mittelsachsen –
Volker Uhlig i Andrzej Sitkiewicz z Zarządu Powiatu Puckiego, a dzielili go też m.in. prof. Jerzy
Buzek i poseł Krystyna Szumilas.
Na pięknym dziedzińcu Zespołu Pałacowo-Parkowego w Pławniowicach gości Konferencji międzynarodowej „Wpływ ponadnarodowej współpracy samorządów na jakość życia społeczności
lokalnych” witały orkiestry KWK „Knurów” i „Milkauer” z powiatu Mittelsachsen.
Przedstawiciele chóru „Skowronek”, prezes Tadeusz Czech i wiceprezes Weronika Czech – tegorocznego laureata nagrody Bene Meritus – po wręczeniu
jej insygniów przez Tadeusza Mamoka (z lewej), przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego i wiceprzewodniczącego Krzysztofa Stolarka (z prawej).
Prof. Jerzy Buzek podczas konferencji poruszył kwestie
polskiej współpracy międzynarodowej w kontekście 10. rocznicy wstąpienia naszego kraju do UE.
Nad całością obrad czuwała Magdalena Budny, sekretarz Powiatu Gliwickiego.
Goście z Niemiec – na swe specjalne życzenie –odwiedzili kaplicę Pałacu w Pławniowicach. Z jej historią zapoznał ich gospodarz byłych włości rodziny
Ballestremów, ks. dr Krystian Worbs.
Podczas Pikniku turystycznego z Powiatem
Gliwickim na plaży w Niewieszach wystąpiły talenty „Spichlerza Górnego Śląska”.
Wśród nich była m.in. Julia Maniura – laureatka nagrody Grand Prix w konkursie „Godomy po naszymu”.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się
stoisko Powiatu Gliwickiego,
wystawione na minitargach
turystycznych. Na zdjęciu pracownicy
Wydziału Rozwoju i Promocji starostwa
w Gliwicach ze starostą puckim
Wojciechem Dettlaffem.
Na scenie zaprezentował się także Chór Gospel z Pyskowic „Przebudzenie”.
8
Atrakcją dla wielu był konkurs kulinarny. Panie z kół gospodyń wiejskich przygotowały na tę okazję różne smakołyki. Więcej o konkursie na str. 16, tam również znajdziecie przepis na pyszne zwycięskie ciasto.
www.powiatgliwicki.pl
KONFERENCJA, ZABAWA
NR 6 (87) CZERWIEC 2014
W potyczkach kulinarnych wzięli udział także starostowie i przedstawicielka Hrabstwa Denbighshire.
Zmierzyli się w trzech konkurencjach – obieraniu cukinii, ubijaniu białek i odgadywaniu z zamkniętymi
oczami – po zapachu i dotyku – ziół. Za stołem stanęli (od lewej): starosta pucki, starosta gliwicki, starosta Powiatu Calw, Sara Jones z Walii i starosta Powiatu Mittelsachsen. Kulinarną zabawę wygrała Sara
Jones.
Jubileusze współpracy były okazją do podsumowań i podziękowań. Starosta gliwicki wręczył naszym przyjaciołom
pamiątkowe szklane tablice, a goście obdarowali Powiat
Gliwicki symbolicznymi i wymownymi prezentami, m.in.
pięknymi obrazami, drzewkiem kasztanowca czy figurką
zeppelina.
Oficjalnie imprezę otworzył i powitał wszystkich gości oraz mieszkańców powiatu starosta Michał Nieszporek, po czym Hymn Unii Europejskiej
odegrała Orkiestra KWK „Knurów”.
Mażoretki z Knurowa bardzo podobały się gościom pikniku.
W trakcie
pobytu
w Polsce dr
Joachim
Bley – szef
Wydziału
Bezpieczeństwa i Środowiska w starostwie Powiatu Calw
i Hans-Georg
Heide – komendant
tamtejszej
Powiatowej
Straży Pożarnej, na zaproszenie prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP w Gliwicach
Andrzeja Frejno odwiedzili OSP w Pławniowicach i w Wilczy, a także jednostki
ratowniczo-gaśnicze w Gliwicach-Łabędach i w Knurowie. Towarzyszyli im
m.in. wicestarosta gliwicki Waldemar Dombek i komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach st. bryg. Janusz Przybylski.
Połączone siły sygnalistów myśliwskich – naszych rodzimych i z powiatu Calw.
Prawdziwy show na plaży w Niewieszach zaprezentowała niezwykle dynamiczna orkiestra „Milkauer”.
Występ tegorocznego laureata nagrody Bene Meritus,
chóru „Skowronek” z Gierałtowic.
Było też coś dla młodzieży – występ dobrze debiutującej grupy „Muckle Roe”.
Gwiazda
wieczoru,
Zespół
Chrząszcze
przypomniał
kultowe
przeboje
Beatlesów
i Czerwonych Gitar.
Bawiliśmy się wspólnie w pięknym otoczeniu Jeziora Pławniowickiego.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tekst i foto:
ROMANA GOZDEK,
SONIA GUZIK,
MAGDALENA FISZER-RĘBISZ
9
EKO - W iadomości
NR 6 (87) CZERWIEC 2014
OCHRONA ŚRODOWISKA
Zasłużeni dla pożarnictwa
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowuje w formie bankowych linii kredytowych zadania ekologiczne. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 27 maja
w siedzibie Funduszu, zaprezentowano ich ofertę dla
osób fizycznych (w tym prowadzących działalność
gospodarczą) i wspólnot mieszkaniowych.
Foto: S. Guzik
Środowiska SA. Jej beneficjentami są osoby fizyczne, w tym
prowadzące działalność gospodarczą. Z kolei grono beneficjentów linii kredytowej pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery” – obsługiwanej przez Krakowski
Bank Spółdzielczy i Bank Spółdzielczy w Raciborzu rozszerzone zostało o wspólnoty mieszkaniowe. Zakres współpracy
tych banków z WFOŚiGW w Katowicach omówili dyrektor
Jak podkreśliła Gabriela Lenartowicz – prezes WFOŚiGW
Krakowskiego Banku Spółdzielczego Jerzy Suchy, a następw Katowicach, choć większość beneficjentów Funduszu stanie przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska: dyrektor
nowią samorządy, przedsiębiorstwa, instytucje, to także osooddziału w Katowicach Rafał Cieślawski oraz doradca ds.
by fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się
ekologii Przemysław Kozak.
o środki na inwestycje ekologiczne. Możliwość taką dają liW przypadku obu linii oprocentowanie kredytu wynonie kredytowe. Szczegółowo kwestie te omówili przedstawisi 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5 proc.
ciele Funduszu: dyrektor ekonomiczny Andrzej Waliczek
w stosunku rocznym, okres spłaty nie może być dłuższy
oraz Agnieszka Kowalkowska z Zespołu Ochrony Atmosfery
niż 12 lat od daty zakończenia zadania, w tym okres karencji.
i Powierzchni Ziemi.
Karencja nie może być dłuższa niż 12 miesięcy po wynikająLinie kredytowe obsługiwane są przez wybrane w przetarcym z umowy terminie zakończenia zadania. Zadanie powingu banki w celu udzielenia kredytów preferencyjnych na wano być zrealizowane do 18 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy.
Kredytowaniem w ramach linii „Ograniczenie emisji
zanieczyszczeń do atmosfery” objęte są zadania tj. budowa, modernizacja lub wymiana na bardziej efektywne
ekologicznie i energetycznie systemów grzewczych
oraz układów technologicznych, przeznaczonych
do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody oraz
wytwarzania ciepła technologicznego dla istniejących
obiektów; budowa systemów z udziałem niekonwencjonalnych źródeł energii; zastosowanie rozwiązań technicznych zmniejszających straty ciepła w obiektach, dla
Podczas konferencji prasowej. Od prawej: prezes Gabriela Le- których pozwolenie na użytkowanie wydano przed
nartowicz, dyrektor Krakowskiego Banku Spółdzielczego Jerzy 1 stycznia 1993 r. wraz z demontażem, transportem
Suchy i dyrektor oddziału w Katowicach Banku Ochrony Śro- i unieszkodliwieniem poprzez składowanie odpadów
dowiska Rafał Cieślawski.
zawierających azbest. Umowy zawierane przez bank
z kredytobiorcami będą do 24 kwietnia 2015 r.
Z kolei w ramach „Domu energooszczędnego” umowy
runkach określonych przez WFOŚiGW. Pierwszą taką linię
zawierane będą do 31 grudnia 2014 r., zaś kredytowaniem
Fundusz uruchomił w 1997 r. Do końca maja ub. r. benefiobjęta jest budowa obiektów energooszczędnych w zakresie
cjentom wypłacono ponad 114 mln zł.
obejmującym zakup i montaż: urządzeń niekonwencjonalWspółpracując z bankami na przestrzeni tych lat WFOŚiGW
nych źródeł ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne),
w Katowicach dofinansowywał zadania z zakresu ochrony atukładów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (tylko
mosfery (ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
dla układów, dla których odzysk ciepła wynosi min. 75
energooszczędność budynków, oszczędzanie energii cieplnej
proc.), systemu wymiennika gruntowego, zakup i montaż inpoprzez termoizolację ścian i stropów budynków, uprawy enerstalacji ogrzewania, materiałów izolacyjnych ścian, stropów,
getyczne, przedsięwzięcia energooszczędne dotyczące c. o.
dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej.
i ciepłej wody), gospodarki wodnej i ochrony wód (budowa
WFOŚiGW w Katowicach udziela dofinansowania w forprzydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie podłączeń
mie: pożyczek, w tym pożyczek pomostowych; dotacji, przebudynków do sieci kanalizacyjnej) oraz ochrony ziemi (demonkazania środków; umorzenia części wykorzystanej pożyczki;
taż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych). W radopłat, ze środków Funduszu, do oprocentowania kredytów
mach linii kredytowych na zadania z zakresu ochrony atmosfebankowych; linii kredytowych ze środków Funduszu obsłury udzielono kredytów w kwocie blisko 108,6 mln zł. Najwiękgiwanych przez wybrany bank. Więcej o WFOŚiGW w Kaszym zainteresowaniem cieszą się kredyty na zakres dotyczący
towicach i oferowanym wsparciu można znaleźć na:
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
www.wfosigw.katowice.pl.
Aktualnie czynne są dwie linie kredytowe. Pierwsza to
„Dom energooszczędny”, obsługiwana przez Bank Ochrony
(SoG)
„Zielony” piknik
Zapraszamy na VI Forum Nowej
Gospodarki w Katowicach. Nie zabraknie na nim akcentów związanych z ochroną środowiska.
Forum odbędzie się 13 czerwca w Parku Naukowo-Technologicznym EuroCentrum w Katowicach (ul. Ligocka 103). Impreza ponownie zgromadzi
liderów ze świata biznesu, nauki i administracji. Będzie także rodzinny,
10
otwarty, plenerowy piknik, pełen naukowych, ekologicznych i kulturalnych
atrakcji dla każdego!
Piknik zaplanowano w godzinach
popołudniowych. Wystąpią młodzieżowe zespoły wokalno-taneczne i śląscy
artyści na czele z Zespołem Pieśni
i Tańca „Śląsk”, a solowy występ zagwarantuje Karolina Łużniak, uczestniczka programu X-Factor. Podczas
pikniku zorganizowana zostanie także
wystawa technologiczna, pokazy naukowe i inne ekologiczne i kulturalne
atrakcje, które podniosą świadomość
na temat innowacyjności naszego regionu wśród jego najmłodszych uczestników. Jak co roku, będzie też można
zwiedzić ekologiczne obiekty Parku,
w tym niedawno otwarty budynek pasywny i nowoczesne laboratoria do badań nad energooszczędnością.
(RG)
Foto: ARC WFOŚiGW w Katowicach
Wsparcie na ekologię
Odznaczenia przyznało Prezydium Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego Województwa
Śląskiego
Związku
Ochotniczych Straży
Pożarnych RP. Podczas
obchodów Dnia Strażaka w Katowicach,
które odbyły się 22
maja w Komendzie
Wojewódzkiej
PSP, Przedstawiciele WFOŚiGW w Katowicach odebrali
otrzymali je: Rafał Mi- wysokie strażackie odznaczenia.
land – przewodniczący
W ten sposób doceniony został wieRady Nadzorczej WFOŚiGW w Katololetni wkład Funduszu w doposażanie
wicach, Karol Węglarzy – wiceprzeochotniczych straży pożarnych wojewodniczący RN, Jerzy Suchy – członek
wództwa śląskiego w sprzęt i wyposaRN oraz zastępca prezesa Zarządu Funżenie pożarnicze do przeciwdziałania
duszu – Adam Liwochowski.
i usuwania skutków powodzi, katastrof
Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
budowlanych, drogowych i innych zazostał ustanowiony przez Główny
grożeń środowiska.
Związek Straży Pożarnych RP w 1926
Jak się dowiedzieliśmy, tylko
r. i nadawany do 1939 r. Odznaczenie
w 2013 r. Fundusz przekazał śląskiemu
reaktywowano w 1959 r. Nadawane
Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku
jest funkcjonariuszom straży pożarnej
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeoraz osobom i instytucjom wspomagaczypospolitej Polskiej ponad 2 mln zł
jącym Ochotnicze Straże Pożarne i oddotacji – niejednokrotnie korzystały
działy Związku w wykonywaniu zadań
z nich także jednostki OSP na terenie
ratowniczych oraz realizacji celów
powiatu gliwickiego.
Związku.
(RG)
Drzewo Roku 2014
Trwa konkurs na Drzewo Roku 2014.
Zachęcamy do głosowania –
wspólnie wybierzmy to jedyne
drzewo w Polsce.
Internauci do końca czerwca mogą głosować na jedno z 16 drzew, które znalazły się w finale konkursu Drzewo Ro-
Foto: T. Pikuła, Klub Gaja
POWIATU GLIWICKIEGO
Na uroczystości wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka przedstawiciele
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach uhonorowani zostali Złotymi Medalami „Za zasługi dla pożarnictwa”.
ku 2014, dokonując tego przez stronę
www.drzeworoku.pl. Wystarczy wejść
na tę stronę, poznać drzewa, na które
można głosować i… kliknąć!
Finałowa grupa została wyłoniona
spośród 122 zgłoszeń, które napłynęły
z całego kraju. Teraz wspólnie możemy
wyłonić najważniejsze, najciekawsze,
najbardziej lubiane przez lokalne społeczności drzewo w naszym kraju.
W poprzednich edycjach konkursu
tytuł Drzewa Roku zdobyły: 2013 –
Dąb Wybickiego z Będomina, 2012 –
platan z Kóz (na zdjęciu), 2011 – dąb
Grot z Dęblina. Te dwa pierwsze
„stanęły na podium” międzynarodowego konkursu Europejskie Drzewo
Roku.
Wśród finalistów konkursu Drzewo
Roku 2014, na których możemy głosować, są m.in.: Kasztanowiec Benedykt
– świadek odwiedzin wielu wybitnych
osobistości, w tym prawdopodobnie
Adama Mickiewicza; Lipy Sobieskiego
posadzone na cześć króla, zniszczone
przez niemieckich
żołnierzy i zrekonstruowane przez koszęcińskich harcerzy;
Dąb Wincenty – nazwany na cześć Wincentego Pola, pierwszy punkt „Literackiego Szlaku Drzew”.
Konkurs jest częścią programu Święto
Drzewa dofinansowanego przez Narodowy
Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Organizuje go Klub Gaja. Ambasadorami konkursu są Elżbieta Dzikowska, podróżniczka i pisarka oraz
Kazimierz Kutz, reżyser i senator.
(RG)
T REŚC i ZAWARTE W p UBL ik AC ji N i E STANOW i Ą
O fi C j ALNEGO STANOW i S k A ORGANÓW
W OJEWÓ d Z ki EGO F UN d USZU
O C h RONY Ś RO d OW i S k A i G OS p O d AR ki
W O d NE j W K ATOW i CAC h
www.powiatgliwicki.pl
Edukacja i aktywizacja
SZKOLNE WIADOMOŚCI
Na zaproszenie czeskich partnerów
w Opawie przebywała niedawno delegacja złożona z pracowników Szkoły
Specjalnej w Pyskowicach – Sabiny
Krauz i Bogusława Hadzika oraz DPS
„Ostoja” – Małgorzaty Masarczyk i Cecylii Witt, a także przedstawicielek Starostwa Powiatowego w Gliwicach:
Agnieszki Gliklich – naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej i Ewy
Pieszki z Wydziału Rozwoju i Promocji.
Wizyta była doskonałą okazją
do wymiany doświadczeń na temat
wspierania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Goście z Polski mieli okazję nie tylko
przyjrzeć się w Opawie funkcjonowaniu szkoły specjalnej oraz placówki
prowadzonej przez „Sirius”, ale również odwiedzić mieszkania chronione
dla 8-20-osobowych grup dorosłych
z niepełnosprawnością intelektualną
w Krnovie i Albrechticach.
Idea tych mieszkań służy aktywizacji przebywających w nich osób – z pomocą opiekunów w miarę samodzielnie
m.in. przygotowują one posiłki, dbają
o porządek i czystość, planują i robią
zakupy. – Kluczowe jest tu słowo „pomoc” – opiekun nie wyręcza w wykonywaniu codziennych czynności, ale
służy pomocą w razie trudności z ich
wykonywaniem. To sprzyja rehabilitacji i zdobywaniu nowych umiejętności,
buduje poczucie wartości pensjonariuszy, a zarazem sprawia, że życie
w mieszkaniu chronionym zbliżone jest
do funkcjonowania w warunkach domowych – opowiadali oprowadzający
po mieszkaniach przedstawiciele prowadzącej je organizacji.
Stworzeniu ciepłego, domowego
klimatu sprzyja też aranżacja przestrzeni w placówce prowadzonej przez „Sirius”. Dom podzielony jest na kilka
części, z których każda posiada własną
kuchnię, łazienkę i rodzaj pokoju
Wsparcie kształcenia uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych
dziennego, a także kilka przytulnych
sypialni z łóżkami, nad którymi wiszą
zdjęcia danego mieszkańca i jego najbliższych. Gości z Polski zainteresowało również wykorzystanie w pracy
z podopiecznymi tabletów, które nie
tylko stymulują rozwój i stanowią cenny element terapii, ale również ułatwiają komunikację z osobami mającymi
problemy z mówieniem.
Podczas rozmów z pracownikami
„Siriusa” dzielono się dobrymi praktykami z zakresu organizacji opieki, społecznej aktywizacji i rehabilitacji podopiecznych, zastanawiając się, które
rozwiązania można i warto byłoby
w oparciu o zasoby multimedialne –
wtóruje jej Andrzej Malecko, nauczyciel matematyki, przyrody oraz techniki. – Początkowo uczniowie tylko obserwowali eksperymenty wykonywane
na dużej przerwie przez nauczyciela,
potem nastąpiła zamiana ról. Uczniowie zaczęli wychodzić z własnymi propozycjami kolejnych eksperymentów
i samodzielnie – w pojedynkę lub
Foto: R. Gozdek
mu nowatorskiemu rozwiązaniu?
– Wprowadzenie nowego sposobu
spędzania przerwy ma pokazać
uczniom, że zdobywanie wiedzy to nie
wyłącznie nudny obowiązek. Można
połączyć naukę ze świetną zabawą,
a praktyczne doświadczenia zdobywać
w sposób innowacyjny i pasjonujący –
mówi nauczycielka szkoły Katarzyna
Matuszny.
Uczniowie poniszowickiej szkoły sami planują i przeprowadzają podczas
przerw eksperymenty.
– Eksperymentalne przerwy mają
zachęcić uczniów do samodzielnego
zdobywania wiedzy, przede wszystkim
mat obowiązującej w czeskim systemie
kształcenia specjalnego tendencji
do maksymalnego ograniczania kształcenia prowadzonego w domu ucznia.
Niemal wszystkie dzieci i młodzież,
bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności, dowożone są do szkoły
i tu uczestniczą w zajęciach prowadzonych w klasach specjalnie przystosowanych do ich potrzeb. Podczas zwiedzania szkoły dzielono się również
uwagami na temat efektywności stosowanych metod nauczania i wychowania oraz przydatności stosowanych
w pracy edukacyjnej nowatorskich pomocy dydaktycznych.
Wizyta w Opawie to tylko jeden
z etapów realizacji projektu – jego
uczestnicy planują kolejne wizyty studyjne, warsztaty weekendowe i organizację konferencji naukowych.
(EP)
Goście z Polski z zainteresowaniem
poznawali zasady funkcjonowania
mieszkań chronionych...
Nauka pełna eksperymentów
W XXI wieku, stawiającym na samodzielność i innowacyjność, zaistniała
potrzeba zupełnie innego spojrzenia
na szkołę. Nauczyciel przestał być jedynym dostawcą wiedzy. Zamiast tego
musi stać się przewodnikiem ułatwiającym ocenianie, segregowanie i wykorzystywanie danych, musi uczyć, jak
się uczyć, skutecznie komunikować
z innymi, efektywnie pracować w zespole, twórczo rozwiązywać nowe problemy, sprawnie posługiwać się technologią informatyczną.
Istotnym elementem wprowadzania
zmian w szkole są szkolenia nauczycieli, realizowane m.in. w ramach projektu „Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim”.
Właśnie zakończył się cykl wykładów,
warsztatów i konsultacji, których tematy, wynikające z indywidualnych potrzeb każdej placówki, obejmowały
m.in. metody pracy z uczniem, motywowania go do nauki i kształtowania
postaw, współpracy szkoły/przedszkola
z otoczeniem oraz pracy zespołowej.
Ciekawym rozwiązaniem, będącym
efektem realizacji projektu w Szkole
Podstawowej w Poniszowicach, są eksperymentalne przerwy – wypełnione
doświadczeniami naukowymi wybranymi i realizowanymi wspólnie przez
uczniów i nauczycieli, a następnie opisywanymi w szkolnej „Księdze eksperymentów”. Jakie cele przyświecały te-
wdrożyć w pracy partnerskiej instytucji.
Cennym doświadczeniem była również wizyta u drugiego czeskiego partnera projektu – w opawskiej szkole
specjalnej. Dyskutowano m.in. na te-
Foto: E. Pieszka
Szkoły specjalne z Pyskowic i czeskiej Opawy mają już za sobą wieloletnią współpracę w ramach
międzynarodowych projektów dofinansowywanych ze środków unijnych. Teraz zapisują nową kartę tej
współpracy, realizując projekt pn.
„Wsparcie kształcenia uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, w który włączyły się również Dom Pomocy Społecznej
„Ostoja” w Sośnicowicach oraz
opawska organizacja „Sirius”.
NR 6 (87) CZERWIEC 2014
w grupach – prezentować je na sali
gimnastycznej w obecności innych
uczniów i nauczycieli, którzy pełnią
... oraz zwiedzali szkołę specjalną w Opawie.
funkcje doradcze, nadzorujące i wspierające.
Nauczyciele podkreślają, że przerwa eksperymentów to przerwa wyczekiwana przez uczniów – zarówno
młodsi, jak i starsi dosłownie niemal
biegną na salę gimnastyczną przypominając sobie wzajemnie, że teraz „są
eksperymenty”. Patrząc na nich odnosi
się wrażenie, że nie wypada im w nich
nie uczestniczyć, bo straci się coś fajnego. Wykonywane doświadczenia są
przez uczniów aktywnie komentowane,
fachowo oceniane, wielu z nich planuje, co samodzielnie pokaże innym.
Na tej przerwie nie ma miejsca na nudę, bezcelowe bieganie, dokuczanie sobie – to czas naukowców. Uczniowie
wychodzą z sali rozdyskutowani,
uśmiechnięci, jak jedna drużyna.
Jakie są główne zalety eksperymentalnych przerw? – Uczniowie dążą
do samodzielnego pogłębiania wiedzy,
uczą się zarówno przez obserwację, jak
i selektywne wybieranie informacji
z Internetu, aktywizują się, wzrasta
w nich poczucie własnej wartości – zapewnia A. Malecko. – Widzą, że można uczyć się inaczej, z pasją – dopowiada K. Matuszny. – Odkrywają swoje
mocne strony, uczą się pracy w grupie,
będąc raz odbiorcą nowych treści, a innym razem ich nadawcą. Wielu z nich,
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
dzięki takim przerwom, widzi praktyczne strony uczenia się, przydatność
nauki w codziennym życiu. Dla nauczycieli eksperymentalne przerwy są
impulsem do szukania nowych sposobów przekazywania wiedzy, do pracy
warsztatowej, do korzystania z często
ukrytego potencjału uczniów.
Czy ta nowatorska forma nauczania
ma szanse wpisać się na stałe w życie
poniszowickiej szkoły? – Eksperymentalne przerwy zrodziły się z potrzeby
uczniów. Jestem przekonana, że te same potrzeby będą wpływały na kontynuowanie zajęć po zakończeniu projektu, na ich modyfikowanie, ulepszanie –
uważa pani Matuszny.
Odwiedzając tę szkołę można odczuć, że panuje w niej życzliwa atmosfera, w której łatwo podejmuje się twórcze wyzwania. Partnerski sposób traktowania nauczycieli przez dyrektora
wpływa na kulturę współpracy. Uczniowie, rodzice, dyrektor i nauczyciele są
otwarci na innowacyjne rozwiązania
i chętnie angażują się w działanie. Eksperymentalne przerwy tylko pozornie
są wyłącznie pomysłem na uatrakcyjnienie pobytu w szkole – prawdziwa ich
wartość polega na nauce planowania
działań oraz współpracy w obrębie grupy rówieśniczej i współpracy z nauczycielem, na podnoszeniu samooceny
ucznia i ukazywaniu atrakcyjnych stron
zdobywania wiedzy. Warto działać tak,
aby uczeń lubił szkołę.
Opracowała: MIRELA NAWROT
Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
11
Teatr marzeń
NR 6 (87) CZERWIEC 2014
SZKOLNE WIADOMOŚCI
Dzień Otwarty w Zespole Szkół Specjalnych
w Pyskowicach
Radosny Comenius
Foto: R. Gozdek
Imprezę otworzyli starosta gliwicki Michał Nieszporek i Grażyna Góralczyk –
dyrektor Zespołu Szkół w Knurowie,
która to placówka jest pomysłodawcą
i organizatorem Integracyjnych Spotkań
Teatralnych. Następnie na scenie zaprezentowało się sześć grup teatralnych. Jako pierwszy wystąpił Zespół „Ogniki”
z Miejskiego Przedszkola nr 13 z Od- Młodzi artyści zabrali widzów w świat, w jakim chcieliby żyć.
działami Integracyjnymi w Knurowie,
mocy Ośrodka M. B. Uzdrowienie Chorych Caritas w Knuktóry przygotował przedstawienie pt. „Zagubiony czas”, starowie zaprezentował przedstawienie pt. „Lokomotywa”.
nowiące swoisty apel do rodziców, by więcej czasu i uwagi
Spotkania zakończył Zespół „Boys Dance” z Domu Pomocy
poświęcali swoim dzieciom. Z kolei Kółko Teatralne „ProSpołecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej, rozbawiamyk” z Zespołu Szkół w Knurowie zaprezentowało spektakl
jąc wszystkich świetnymi kreacjami, w jakie wcielili się wypt. „Król Maciuś I – o prawach dziecka”, oparty na tekstach
konawcy, udający światowe gwiazdy muzyki rozrywkowej.
Janusza Korczaka, wielkiego przyjaciela najmłodszych.
Główne wyróżnienie XI Integracyjnych Spotkań TeatralPrzedstawienie pt. „12 miesięcy”, przygotowane przez klanych otrzymał Zespół „Alternatywa”, który nagrodzony zosę 3a z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Instał symboliczną statuetką Klauna, natomiast wszyscy wystętegracyjnymi w Knurowie miało taki morał: nie traktujcie
pujący otrzymali słodkie nagrody i ceramiczne słoniki, wydzieci źle i niesprawiedliwie, bo może się to dla was bardzo
konane na zajęciach warsztatowych w Zespole Szkół w Knuniedobrze skończyć. W piękny świat wierszy Jana Brzechwy
rowie.
przeniósł widzów Zespół „Drużyna Pana Kleksa” z MiejskieImpreza odbywała się równolegle z VI Knurowskimi
go Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, natomiast
Dniami Integracji „Bądźmy razem”.
Zespół „Alternatywa” ze Środowiskowego Domu Samopo(RG)
Bezpieczni na drodze
Zmagania, w których wzięli uczniowie
sześciu szkół podstawowych, przebiegały w dwóch częściach. W pierwszej
uczestnicy konkursu rozwiązywali test.
Ci, którzy uzyskali największą ilość
punktów, wzięli udział w dodatkowej
konkurencji. Wyłoniła ona najlepszą
z każdej szkoły zmierzyły się z takimi
zadaniami jak krzyżówki, rysowanie
znaków, odczytywanie kolejności przejazdu na skrzyżowaniu. Pomiędzy częściami konkursu odbył się pokaz
pierwszej pomocy.
I miejsce zajęła SP im. Gustawa
Morcinka w Toszku (w składzie: Joanna Bulla, Szymon Grabowski, Dominik
Korba, opiekun – Sabina Paździor), II –
SP w Paczynie (Emilia Rain, Klaudiusz
Potempa, Patryk Wilczek, opiekun –
Grono uczestników i organizatorów konkursu.
trójkę
konkursu
indywidualnego. I miejsce uzyskał w nim Szymon
Grabowski ze Szkoły Podstawowej im.
Gustawa Morcinka w Toszku (w nagrodę otrzymał deskorolkę), II zajęła Joanna Bulla z tej samej szkoły (nagroda –
mp3), III wywalczył Łukasz Balcer ze
SP nr 29 w Gliwicach (nagroda – plecak).
Druga część konkursu rozgrywana
była drużynowo. 3-osobowe zespoły
12
Foto (2): Sonia Guzik
29 maja w Szkole Podstawowej
w Paczynie odbył się II Powiatowy
Konkurs Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym pn.
„Miś bezpieczeństwa”.
czeństwa”, dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe, m.in. kaski, ochraniacze, latarki.
Każdy z zespołów dostał dyplomy
i upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Zarząd
Dróg Powiatowych w Gliwicach,
Urząd Miejski w Toszku, Wojewódzką
Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach i Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach. Wręczyli je uczniom oraz ich
opiekunom Waldemar Dombek – wicestarosta gliwicki, Waldemar Oczko
z Urzędu Miejskiego w Toszku, Aleksandra Wielgosz – zastępca dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach oraz policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach – sierżant Rafał Winiarski i aspirant Rafał Proszowski. Konkurs został zorganizowany
przez SP w Paczynie, Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, jego koordynatorką była Patrycja Duda – nauczycielka matematyki i techniki w SP
w Paczynie. Uczniom, opiekunom i gościom za udział podziękował dyrektor
placówki Bogdan Dutkiewicz. (SoG)
Patrycja Duda), III – Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w Gierałtowicach (Angelika
Nieradzik, Anna Michalik,
Marcin Matera, opiekun – Teresa Ral), IV – SP w Kotulinie, V – SP nr 12 w ZS-P nr 2
w Gliwicach 12, VI – SP
nr 29 w Gliwicach. Za miejsca na podium szkoły otrzy- Zwycięzcy otrzymali puchary i pluszowe „Misie
mały maskotkę „Miś bezpie- bezpieczeństwa”.
3 czerwca w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach odbył się Dzień
Otwarty Programu Comenius w ramach projektu „Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” Comenius
Partnerskie Projekty Regio. Święto
połączone zostało ze szkolnym
Dniem Dziecka, dlatego szkoła rozbrzmiewała muzyką, śpiewem i promieniowała ogromną radością.
Dopisali również goście m.in. w osobach
Krystyny Szumilas – poseł na Sejm RP,
Sławomira Adamczyka – członka Zarządu Powiatu Gliwickiego, Henryka Sibielaka – radnego Rady Powiatu Gliwickiego i Józefa Rubina – wiceprzewodniczącego Rady Miasta Pyskowice. Byli również partnerzy projektu z Czech: Jiri Kupka – dyrektor Zakladni a Prakticka Skola
w Opawie, który przyjechał z uczniami
i nauczycielami oraz reprezentanci Moravskoslezkiego Kraju z Ostrawy – Kamila
Kralowa i Duszan Folvarczny.
Specjalnych w Pyskowicach zabrali gości
w niezwykłą podróż po Europie. Z piosenką na ustach przejechali przez Polskę,
Niemcy, Czechy, Wielką Brytanię, Holandię, Hiszpanię i Francję, dając naprawdę zabawne i wypracowane przedstawienia oraz artystyczne popisy. Wspaniale
zaprezentowali się również uczniowie
z Czech, wystawiając krótkie przedstawienie pt. „Dziki Zachód”. Pękły wówczas wszelkie językowe bariery. Występy
wzbudziły ogromny aplauz widzów, którzy docenili wkład pracy młodych artystów, scenografię i dopracowaną choreografię.
Następnie nauczyciele – koordynatorzy szkolnych projektów programu Comenius Partnerskie Projekty Regio przedstawili multimedialne prezentacje, będące
podsumowaniem czterech projektów realizowanych wspólnie z Niemcami, Wielką Brytanią i Czechami. Ogrom przeprowadzonych działań projektowych zadzi-
Foto: M. Fiszer-Rębisz
Tegoroczne, XI Integracyjne Spotkania Teatralne w Knurowie przebiegały pod hasłem „…Bo teatr jest po to,
żeby wszystko było inne niż dotąd…”. I rzeczywiście, grupy występujące w Sali Kina Scena Kultura
pokazały świat naszych marzeń,
wywołując wzruszenie licznie zgromadzonej publiczności.
Uczniowie zabrali
wszystkich w niezwykłą
podróż po Europie.
Nie zabrakło momentów nostalgicznych, kiedy
odchodząca w tym roku
na emeryturę dyrektor Jadwiga Nandzik dziękowała
wszystkim za ponad dwudziestoletnią współpracę. Dopisali goście, wśród których była m.in. poseł
Ciepłe słowa pod jej adre- Krystyna Szumilas (druga z prawej).
sem skierowali Krystyna
wił i zachwycił wszystkich gości.
Szumilas, wspominająca pierwsze lata
Spotkanie w ramach projektu „Wsparwspółpracy z panią dyrektor, gdy sama
cie kształcenia uczniów o specjalnych pobyła członkiem Zarządu Powiatu Gliwictrzebach edukacyjnych” połączone było
kiego oraz Sławomir Adamczyk, podsuz obchodami Dnia Dziecka. Uczniowie
mowując dotychczasową owocną współz pyskowickiej szkoły wraz z kolegami
pracę z pyskowicką szkołą.
z Opawy i gośćmi ze szkół podstawo– Dziękuję państwu za wszystkie
wych z sąsiednich gmin rozegrali turniej
wspólne lata. Nie udałoby się zrealizować
piłki nożnej, brali udział w grach i zabawielu pomysłów bez państwa pomocy
wach sportowych, współpracowali podi bez Rady Pedagogicznej – moich pracoczas zajęć plastycznych, ceramicznych
witych, twórczych i niezastąpionych nawreszcie razem bawili się na szkolnej
uczycieli. Razem ze Starostwem Powiadyskotece.
towym w Gliwicach zrealizowaliśmy
Mimo deszczowej i chłodnej aury, był
w sumie 12 projektów, w tym drugi coto naprawdę ciepły i kolorowy Dzień
meniusowy ze szkołą w Opawie – mówiOtwarty Programu Comenius.
ła wzruszona dyrektor Nandzik.
A potem już uczniowie Zespołu Szkół
(MFR)
Wsparcie kształcenia uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych
www.powiatgliwicki.pl
Lekcja wolności
w „Konopnickiej”
SZKOLNE WIADOMOŚCI
Prof. Jerzy Buzek
odwiedził uczniów
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach odwiedził prof. Jerzy
Buzek. To młodzi wyzwalają energię, a Unia Europejska młodych
wspomaga, dzięki takim programom jak np. Erasmus – mówił.
Wakacje z logopedą
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców
do wizyty ze swym dzieckiem u logopedy w okresie
wakacyjnym.
Oferta skierowana jest szczególnie do rodziców dzieci, które
od września idą do szkoły. Wszystkim zależy na tym, by
dzieciom zapewnić dobry start. Drogą do sukcesu jest niewątpliwie prawidłowa wymowa. Dziecko dużo łatwiej uczy
się czytać i pisać, gdy poprawnie wymawia wszystkie głoski,
wyrazy, zdania. Poprawna komunikacja ułatwia adaptację
w nowym środowisku i sprzyja nawiązywaniu kontaktów
społecznych z rówieśnikami.
Do Poradni zgłaszać się mogą także pozostali rodzice zaniepokojeni rozwojem mowy swoich dzieci, z rejonu jej dzia-
łania, tzn. z Pyskowic, z miasta i gminy Toszek oraz gmin
Wielowieś i Rudziniec.
Logopeda określi poziom rozwoju mowy dziecka i udzieli szczegółowych porad do ćwiczeń w domu. Najbardziej potrzebujące dzieci będą mogły także uczestniczyć w zajęciach
indywidualnej terapii logopedycznej.
Na wizytę można już teraz umawiać się telefonicznie lub
osobiście. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach mieści się przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 37
(w budynku Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej), numer telefonu: 32 233 32 23.
– Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych –
mówią dyrektor PPP w Pyskowicach Tamara Orłowska i psycholog-logopeda Halina Muzyk.
(RG)
Eurodeputowany w swoim wystąpieniu
„10 lat Polski w Unii Europejskiej”
przedstawił zmiany, które zaszły tuż
obok nas. Szereg inwestycji drogowych, Nowe Gliwice, Technopark oraz
Gliwicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, dofinansowywanie rolników i firm,
nowe technologie – faktycznie zmieniły Gliwice, gminę Gierałtowice i powiat gliwicki nie do poznania. Te
ostatnie lata
z pewnością
mogą
być
uznane za olbrzymi sukces dla Polski.
Jerzy Buzek nawiązał
też do energii
– tej pochodzącej ze śląskich kopalń
i tej, którą
„ S o l i d a r - Eurodeputowany z uznaniem wyrażał się o proeuropejskich
działaniach, podejmowanych w szkole.
ność” obdamicznego dobrobytu, ale i – ogólnej
rowała niegdyś całą Europę Środkowostabilności oraz bezpieczeństwa.
-Wschodnią. Podkreślił, że jest to boNa spotkanie z premierem przybyli
gactwo, które Polska wnosi do Unii Euzaproszeni goście, m.in. wójt Gminy
ropejskiej. Energia jest na Śląsku,
Gierałtowice dr Joachim Bargiel, radny
w kopalniach, ale przede wszystkim
Krzysztof Wiaterek, sołtys Gierałtowic
w młodych ludziach, należy ją jedynie
Gerda Czapelka, nauczyciele naszej
odpowiedzialnie wykorzystać.
szkoły i przedstawiciele Rady RodziUcznio wie po pro si li pre mie ra
ców.
Buzka o opinię na temat prac Parlamentu Europejskiego i znaczenia wyAleksandra Piekara
borów do tej instytucji unijnej. Gość
– ZSP w Gierałtowicach
Foto: ARC
– Ideą zorganizowania naszego
spotkania było pokazanie młodym ludziom, jak kiedyś wyglądało życie w Polsce, ówczesna
rzeczywistość. To także dobra Laureaci konkursów z dyrektor Elwirą Dersiewicz i Sławomirem Adamczykiem
okazja do rozmów uczniów z ro- z Zarządu Powiatu Gliwickiego.
dzicami, dziadkami na temat tamtych wydarzeń, które są częścią naszej
historii – mówi dyrektor ZSMK Elwira
Dersiewicz.
Na Muzeum Czasów Słusznie Minionych złożyły się przeróżne eksponaty z czasów PRL-u. Zostały one przyniesione do szkoły przez młodzież, nauczycieli i mieszkańców. Pogrupowano
je na cztery działy. Jeden z nich dotyczył propagandy, drugi przedstawiał
sklepowe półki, trzeci ucharakteryzowany został na mieszkanie, zaś ostatni
to dział wydawnictw i działalności
podziemia. Znajdowały się w nich
prawdziwe perełki, jak m.in. „Trybuna
Wspomnienie czasów słusznie minioRobotnicza” z 1964 r. czy wózek dzienych: puste półki, wiklinowy wózek
dziecięcy, pralka Frania, stary rzutcięcy z przełomu lat 40 i 50.
nik, Trybuna Robotnicza, zdjęcie
Bardzo ciekawie przebiegała LekWładysława Gomułki…
cja Wolności. Rozpoczął ją konkurs
wzięli udział uczniowie Konopnickiej
dla publiczności – Kultowe filmy
i gimnazjalistów z Pyskowic. I miejsce
PRL-u. Zadaniem było odgadnięcie
zajął w nim Dominik Mazur, II – Kamil
po fragmentach filmów, takich jak
Kupiec, III – Monika Kwaśniok. Tego
np. „Miś”, „Sami swoi”, „Człowiek
dnia nagrodzono także laureatów konz żelaza” – ich tytułów i nazwisk akkursu filmowego dla publicznotorów. W dalszym programie artyści: I miejsce – Sara Szmainta, II – Anstycznym uczniowie przedstawili pogelika Juźwin, III – Jarosław Sówka,
staci dygnitarzy PRL-u, a także osób
modowego: I – Klaudia Wyciślik, II –
walczących o wolną Polskę, w tym
Anna Gajdzik, wyróżnienia – Anna
również ludzi Solidarności. Pokazany
oraz nauczycielka Aldona Pitera.
Adamczyk, Ewelina Cichoń, Aleksanzostał też film obrazujący, jak zmieMłodzieży tego dnia towarzyszył
der Pyra oraz Muzeum Czasów – nanił się nasz kraj w ciągu tych 25 lat.
także dyrektor Miejskiego Ośrodka
grody otrzymały Karolina Sakrajda
Odbył się także pokaz mody minioKultury i Sportu w Pyskowicach, a zai Kamila Rudek. Wręczyli je Sławomir
nych lat.
razem radny Powiatu Gliwickiego
Adamczyk z Zarządu Powiatu GliwicPodczas obchodów w pyskowickiej
Henryk Sibielak.
kiego, Edward Piotrowski – sekretarz
placówce rozegrano VII Konkurs Wiemiasta Pyskowice, dyrektor Dersiewicz
dzy o Śląsku – Śląsk w PRL, w którym
(SoG)
pod kre ślił, że Eu ro par la ment ma
obecnie dużo większe uprawnienia
niż dawniej i pochwalił naszą inicjatywę organizacji szkolnych wyborów
do PE. Europoseł chętnie odpowiadał
na py ta nia uczniów: Cze go eu roposeł słucha w słuchawkach? Jakie
perspektywy w Unii mają małe wsie,
regiony, firmy, rolnicy? W jaki sposób możemy sprawdzić działalność
europosła, na którego oddaliśmy nasz
głos?
Dzięki spotkaniu młodzież z gimnazjum zrozumiała, że to w ich rękach leży poniekąd klucz do naszego ekono-
Integracja przez zabawę
Po raz 11. Zespół Szkół Specjalnych
w Knurowie zorganizował Integracyjny Piknik Powiatowy.
Zarządu Powiatu Gliwickiego wręczył
Sławomir Adamczyk. Dla uczestników
pikniku przygotowano wiele atrakcji,
w tym 10 konkurencji tj. tor przeszkód,
kręgle, unihokej, strzelanie z łuku. Były także m.in. biesiada z muzyką, wystawa ceramiki, loteria fantowa.
Piknik został zorganizowany we
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach. Podczas imprezy
pomagali również uczniowie Zespołu
Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie.
Impreza odbywała się na boisku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Wzięli w niej udział dzieci
i uczniowie z: oddziałów integracyjnych Miejskiego Przedszkola nr 13
w Knurowie, klasy integracyjnej Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Knurowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 z Gliwic, Gimnazjum nr 3
z Knurowa, a także podopieczni Ośrodka Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
(SoG)
z Knurowa. Piknik otworzyli starosta gliwicki Michał Nieszporek
oraz
dyrektor
szkoły Grażyna
Góralczyk, która
otrzymała podziękowania za dotychczasową pracę. Przechodzącej
w
tym
roku
na emeryturę dyrektor Góralczyk
kwiaty w imieniu Dobra zabawa i integracja to główne cele pikniku.
Foto: S. Guzik
Foto (3): S. Guzik
Muzeum
Czasów
S ł u s z n i e M i n i o n y c h i Lekcja Wol no ści – tak Ze spół
Szkół im. Marii Konopnickiej
w Py sko wi cach uczcił 25.
rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce. Były
konkursy, pokaz mody, puste
półki i prezentacje poświęcone ludziom i wydarzeniom
tam te go
okre su,
czy li…
o PRL-u na poważnie i na wesoło.
NR 6 (87) CZERWIEC 2014
13
NR 6 (87) CZERWIEC 2014
Ze spraw Biura Porad Obywatelskich
Uzasadnienie pisma, czyli jak
przekonać do swojej racji
– Najważniejszą częścią każdego pisma, w którym o coś prosimy czy czegoś żądamy, jest uzasadnienie. Nie wystarczy w nim
wskazać, czego dotyczą nasze roszczenia, lecz należy wyjaśnić,
dlaczego zwracamy się w konkretnej sprawie i dlaczego mamy
rację – podkreśla Małgorzata Supińska z Biura Porad Obywatelskich.
Każde pismo niezależnie od tego, do kogo jest
kierowane, wymaga zachowania odpowiedniej
konstrukcji – formy. Oprócz oczywistego oznaczenia daty, organu, do którego jest kierowane
oraz swoich danych osobowych, pismo powinno zawierać tytuł (np. wniosek o udzielenie pomocy, zapomogę, o alimenty), krótki opis żądania lub prośby. Najważniejszą jednak częścią
jest uzasadnienie, niezależnie od tego, czy piszemy samodzielnie, czy posługujemy się wzorem, gotowym drukiem.
– Uzasadnienie to nic innego jak krótkie
przedstawienie naszych racji, problemów, potrzeb – wyjaśnia M. Supińska. Nie wystarczy
napisać, że np. nie zgadzamy się z jakąś decyzją albo że chcielibyśmy otrzymać pomoc
od jakiejś instytucji. Koniecznym jest dokładnie przedstawienie sytuacji, powodów, dla
których zwracamy się z pismem. Powinniśmy
opisać naszą sytuację, w zależności od potrzeb –rodzinną, majątkową, zdrowotną. Udowodnić, że prośba czy żądanie są zasadne. Samo napisanie, że np. chcę rozwodu, nie wystarczą.
O ile dla organów administracji samorządowej często krótkie uzasadnienie może wystarczyć, o tyle dla sądu już nie. Brak uzasadnienia
może okazać się uchybieniem formalnym,
skutkiem którego sąd odmówi prowadzenia naszej sprawy. Sąd, który otrzyma taki niekompletny wniosek, wezwie stronę do uzupełnienia
tzw. braku formalnego w terminie 7 dni, ale
może to wydłużyć oczekiwanie na wyznaczenie terminu rozprawy. Dla przykładu: w sprawach rozwodowych czy alimentacyjnych mu-
simy przedstawić
sądowi powody, dla
których chcemy dochodzić alimentów,
rozwodu. Np. drugi Małgorzata Supińska
z rodziców nie łoży na utrzymanie dzieci –
trzeba wówczas wyliczyć swoje dochody,
wskazać źródła dochodów drugiego rodzica.
W trudnych sprawach, takich jak np. podział
majątku spadkowego czy dorobkowego, musimy sądowi przedstawić plan podziału danych
składników majątku. Sąd za nas nie przygotuje
takiego planu, to na nas ciąży ten obowiązek.
Z kolei dochodząc np. zwrotu pożyczki, której
udzieliliśmy znajomemu, możemy dochodzić
tego roszczenia na formularzu uproszczonym.
W rubryce „uzasadnienie” należy dokładnie
opisać sądowi, komu udzieliliśmy pożyczki,
czy spłacał jakieś raty, czy były aneksy
do umowy, czy wezwaliśmy pożyczkobiorcę
do dobrowolnej spłaty i czy odniósł się do tego
– podkreśla M. Supińska.
Niezależnie od tego, czy wypełniamy formularz czy piszemy sami pismo, dobre uzasadnienie może okazać się kluczowe dla pozytywnego załatwienia naszej sprawy.
(Opr. SoG)
Biuro Porad Obywatelskich mieści się
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.
Udziela bezpłatnych porad prawnych,
nie prowadzi spraw. Jest czynne
w każdy poniedziałek od godz. 13.00
do 15.00, a dodatkowe informacje
można uzyskać pod nr. tel.: 781 130
900.
Powiatowy rzecznik konsumentów radzi
Jakie będą zmiany (1)?
W styczniu br. do Sejmu trafił projekt ustawy o prawach konsumentów, mający stanowić kluczowy element harmonizacji naszego prawa konsumenckiego
z prawem unijnym. Proponowane zmiany nie mogą
odbiegać od treści dyrektywy UE. Tylko nieliczne
kwestie zostaną pozostawione zgodnie z dotychczas
obowiązującym porządkiem, z racji swobody na jaką
dyrektywy pozwalają. Najistotniejsza zmiana to
uchylenie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225). Kolejna zmiana to nowelizacja Kodeksu cywilnego i zintegrowania przepisów o rękojmi i gwarancji w stosunkach
konsumenckich i pozostałych umowach sprzedaży.
W ślad za tą zmianą nastąpi uchylenie ustawy
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. nr 1412, poz. 1176, ze zm.).
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PRZEDSIĘBIORCY
Należy podkreślić, że projektowana ustawa szczególny nacisk kładzie na obowiązki informacyjne spoczywające na przedsiębiorcy, który zawiera umowy
z konsumentem. Te obowiązki będą obciążały przedsiębiorców zarówno w trakcie zawierania umów typowych w lokalu przedsiębiorstwa, jak i na odległość. Przy czym obowiązki ciążące na tym obszarze
są jeszcze bardziej rozbudowane niż dotychczas.
Zgodnie z proponowanym art. 8 przedsiębiorca
najpóźniej w momencie wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową ma obowiązek poinformować go o głównych cechach świadczenia, swoich
danych – to jest firmie, adresie i numerze telefonu,
łącznej cenie towaru lub usługi, o ile specyfika
świadczenia na to pozwala. W przypadku umów
o świadczenia okresowe, na czas nieoznaczony, prenumeratę – cena lub wynagrodzenie mają obejmować pełen okres rozliczeniowy. Przedsiębiorca winien wskazać termin realizacji umowy, czyli spełnienia świadczenia oraz procedurę rozpatrywania reklamacji. Ma również poinformować o usługach po-
sprzedażowych oraz gwarancji, jeśli takowej udziela.
W przypadku umów na czas
nieoznaczony lub takich,
które ulegną automatycznemu przedłużeniu, należy
wskazać sposób i terminy
wypowiedzenia.
Wyżej wskazanych oboRyszard Kowrygo
wiązków, jak i samej ustawy nie zastosujemy do całej sfery usług opiekuńczo-socjalnych, w tym usług zdrowotnych, gier hazardowych, przewozów pasażerskich, turystycznych i timeshare, a także umów zawieranych poza lokalem
przedsiębiorstwa, gdzie wartość przedmiotu umowy
nie przekracza równowartości 50 zł.
Projekt ustawy nawiązuje do przepisów obowiązujących w zakresie nieuczciwych praktyk rynkowych. W art. 5 wskazano, że spełnienie świadczenia
niezamówionego następuje na ryzyko przedsiębiorcy, a żądanie natychmiastowej lub odroczonej zapłaty za produkty bądź zwrotu lub przechowania produktów, które zostały dostarczone przez przedsiębiorcę, ale nie zostały zamówione przez konsumenta,
odbywa się na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada
obowiązku zapłaty za nie przez konsumenta (podobnie art. 15 ustawy z dnia 02.03.2000 r.).
W kolejnych numerach „Wiadomości Powiatu
Gliwickiego” omówione zostaną nowelizacje przepisów dotyczących umów zawieranych poza lokalem
i na odległość oraz odstąpienia od nich, a także zmiany w Kodeksie Cywilnym.
Ogólne warunki obejmowania
ubezpieczeniem społecznym rolników (1)
Przepisy wspomnianej ustawy dotyczące ubezpieczenia rolnika oraz przysługujących mu świadczeń stosuje się
również do małżonka rolnika.
Przez domownika należy rozumieć
osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat oraz pozostaje z nim we
wspólnym gospodarstwie domowym
lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie. Osoba ta stale pracuje w tym
gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.
W ubezpieczeniu społecznym rolników wyodrębnia się dwa rodzaje
ubezpieczenia: ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie,
a także ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
14
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników reguluje dwa tryby objęcia ubezpieczeniem w zależności
od warunków spełnianych przez osobę
zainteresowaną: w trybie obowiązkowym (z mocy ustawy) lub dobrowolnie
(na wniosek).
UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE
Ubezpieczenie z mocy w/w ustawy
przysługuje rolnikowi lub domownikowi, w przypadku gdy spełnia wszystkie
warunki do obowiązkowego podlegania temu ubezpieczeniu.
Zgodnie z zasadami określonymi
we wspomnianej ustawie, ubezpieczeniu podlega obowiązkowo: rolnik, którego gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha
przeliczeniowego lub dział specjalny
produkcji rolnej; małżonek rolnika oraz
domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek czy domownik nie podlega inne-
mu ubezpieczeniu społecznemu, nie
ma ustalonego prawa do emerytury lub
renty lub świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
Uznaje się, że rolnik lub domownik
podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wykonywania pracy (bez względu na wymiar
czasu pracy) czy innej aktywności zawodowej, objęty jest obowiązkowymi
ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Podleganie innemu ubezpieczeniu
społecznemu dotyczy zatem m.in.:
osób, które wykonują pracę w ramach
umowy agencyjnej, umowy zlecenia;
z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym – pozarolniczej działalności gospodarczej, a także w okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Za osobę podlegającą innemu
ubezpieczeniu społecznemu uważa się
Ryszard Kowrygo
Powiatowy rzecznik konsumentów
Z powiatowym rzecznikiem konsumentów można skontaktować się pod
nr. tel. 32 332 66 81, adresem e-mail: [email protected] lub
w dniach: poniedziałek-środa 7.30-14.30,
czwartek 7.30-16.30, piątek 7.30-12.30
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach,
ul. Zygmunta Starego 17.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyjaśnia
Zgodnie z zasadami uregulowanymi ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniem
tym obejmuje się rolników wraz
z ich małżonkami oraz stale pracujących z nimi domowników.
NASZ POMOCNIK
Krystyna Kręgiel, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Gliwicach
także osobę objętą zaopatrzeniem emerytalnym, określonym w odrębnych
przepisach. Powyższe oznacza, iż
przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu każde inne ubezpieczenie społeczne ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym.
Rolnik lub domownik ubezpieczony
z mocy ustawy może w szczególnych
przypadkach pozostać w ubezpiecze-
niu rolniczym po rozpoczęciu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
Ubezpieczenie z mocy ustawy istnieje niezależnie od woli osoby spełniającej warunki do podlegania temu
ubezpieczeniu lub woli płatnika.
Z podlegania ubezpieczeniu w trybie
obowiązkowym nie można zrezygnować. W każdym przypadku, gdy rolnik
lub domownik spełnia wszystkie warunki do obowiązkowego podlegania
ubezpieczeniu społecznemu rolników,
w tym jeżeli nie podlega obowiązkowo innemu ubezpieczeniu społecznemu na mocy odrębnych przepisów,
staje się on ubezpieczonym z mocy
ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników.
W następnej części napiszemy
o ubezpieczeniu dobrowolnym (na
wniosek).
Placówka Terenowa KRUS w Gliwicach mieści się przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 11, tel. (32) 230 83 41, faks (32) 302 90 29, e-mail: [email protected] Placówka jest czynna w pon., wt., śr. i pt. w godz. 7.0015.00 i w czw. od godz. 7.00 do 16.00. Placówka obejmuje swym działaniem mieszkańców następujących miejscowości i gmin: Gliwice,
Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś i Zabrze.
www.powiatgliwicki.pl
To biegła młodość!
NR 6 (87) CZERWIEC 2014
436 dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w Knurowie, Żernicy, Gierałtowicach, Paniówkach,
Przyszowicach oraz Czerwionce-Leszczynach wzięło udział w 23. edycji Biegu Młodości.
Foto (3): S. Guzik
Ta prawdziwie masowa impreza popularyzująca sport odbyła się 23 maja
w parku NOT w Szczygłowicach. Zawodnicy startowali w kilku kategoriach
wiekowych. Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych
zajęli: Oliwia Rapacz, Konrad Rojek,
Helena Martin, Michał Czubryniak,
Ola Cypel, Mateusz Kopczyński, Wiktoria Szydło, Dominik Dudek, Kalina
Kaleta, Karol Szymanik, Oliwia Szkółka, Adam Szwan, Amelia Stańczyk, Jakub Krawczyński, Angelika Kostka,
Nie tylko na starcie uczestnicy biegu wykazali się prawdziwie sportową wolą zwycięstwa.
tury w Knurowie. Patronat honorowy
sprawowali nad nim starosta gliwicki
Michał Nieszporek oraz prezydent
Knurowa Adam Rams. Na jego organizację została udzielona dotacja ze środków Powiatu Gliwickiego.
(SoG)
Wicestarosta gliwicki Waldemar Dombek gratuluje zwycięzcom w jednej
z kategorii zawodów.
Marcin Zaboroś, Karolina Kaletka, Sebastian Sujecki, Oliwia Kaczor, Kamil
Danowski, Angelika Warych, Łukasz
Bem i Jakub Wilczek.
Sygnał do startu dawali biegaczom
m.in. wicestarosta gliwicki Waldemar
Dombek, zastępca prezydenta Knurowa Piotr Surówka, Krzysztof Stolarek
– dyrektor MOSiR-u w Knurowie, a zarazem wiceprzewodniczący Rady Po-
Pomysłodawca i „dusza” Biegu Młodości, Czesław Nowak towarzyszył przez
cały czas uczestnikom imprezy.
Zawody jeździeckie
(SoG)
na stronie internetowej www.akademiats.pl.
W I Turnieju, który odbył się w maju, w pięciu kategoriach wzięło
udział 114 zawodników i zawodniczek
z trzech województw: śląskiego, opolskiego i małopolskiego. Te pierwsze
rozgrywki pokazały, że Grand Prix Ziemi Gliwickiej cieszy się z roku na rok
coraz większym zainteresowaniem.
Rywalizacja przebiegała w bardzo
dobrej sportowej atmosferze oraz
na wysokim poziomie. Pierwsze miejsce
w poszczególnych kategoriach po I Tur-
Na Grand Prix składają się cztery turnieje. Pierwszy rozegrany został 17
maja, drugi odbędzie się 14 czerwca,
trzeci – 27 września, a ostatni – 18 października. Wszystkie odbywają się
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzińcu. Mogą w nich brać udział zawodnicy niezrzeszeni (amatorzy) i zawodnicy z licencją PZTS bez ograniczeń.
Uczestnicy startują w następujących
kategoriach: I – młodzież do 17 lat
(do
rocznika 1997), II –
seniorzy/ki
od 18 lat do 49
(rocznik 1996
do 1965), III –
weterani/ki powyżej 50 lat
(rocznik 1964
i starsi), IV –
amatorzy/ki
(nie zrze sze ni
+ V Liga), V –
open (wszyscy
chętni). System Zawodnicy Grand Prix po pierwszym turnieju zawodów.
zawodów obejnieju zajmują: Szymon Budkiewicz
muje cykl czterech turniejów kwalifi(AZS Nysa), Marek Kądziela (Opoka
kacyjnych. Indywidualna punktacja
Trzebinia), Mirosław Warzecha (Czękońcowa stworzona zostanie po odrzustochowa) i Paweł Gąsiorski (Cisie).
ceniu jednego najsłabszego rezultatu,
Całą rywalizację prowadzili jako sębiorąc pod uwagę punkty, a nie zajęte
dziowie główni Dariusz Steuer oraz Jamiejsce. W przypadku równej ilości
rosław Tomicki.
punktów o kolejności zawodników deOrganizatorami zawodów są: Akacydują wyższe miejsca w poszczególdemia Tenisa Stołowego, Starostwo
nych turniejach.
Powiatowe w Gliwicach, Gmina RuDodatkowych informacji udziela
dziniec. Została na nie udzielona dotaDariusz Steuer, nr tel. 607-442-978,
cja ze środków Powiatu Gliwickiego.
e -ma il: da rio [email protected] Wię cej
o za wo dach znaj du je się tak że
(SoG, RG)
Zwyciężyli w karnych
17 maja na boisku ORLIK 2012 w Gliwicach
odbył się jubileuszowy, piąty Turniej GTW Cała Naprzód CUP. Impreza zgromadziła około 80 uczestników, grających w ośmiu zespołach.
Foto: ARC
14 czerwca na Rancho u Marka
w Bargłówce zorganizowane zostaną zawody jeździeckie w stylu
western MARCO CUP 2014.
W za wo dach mo gą uczest ni czyć
wszyscy jeźdźcy konno bez względu
na styl jazdy oraz wiek. Zawody rozgrywane będą w klasach: dzieci (zawodnicy do 13 lat włącznie), junior
(od 14 do 18 lat włącznie), open (bez
ograniczeń wiekowych) i odbędą się
w następujących konkurencjach: western pleasure, western hor se manship oraz trail.
Zgłoszenia elektroniczne w zwykłej formie pisemnej przyjmowane są
do 13 czerwca do godz. 13.00 na adres
[email protected] Powinny
one zawierać następujące informacje:
imię, nazwisko oraz data urodzenia zawodnika; nazwa konia oraz jego wiek
i płeć; imię i nazwisko właściciela konia; ośrodek/rancho/stajnia, które reprezentuje para; konkurencje, w których dana para będzie startować. Więcej na www.ranchoumarka.pl.
Trwają rozgrywki III Grand Prix Ziemi
Gliwickiej w Tenisie Stołowym.
Rancho u Marka słynie z doskonałych tradycji jeździeckich. Na zdjęciu jego wychowanka, wielokrotna mistrzyni Sabina Widera.
Rywalizacja rozpoczęła się od rozgrywek grupowych, prowadzonych w dwóch grupach po cztery
zespoły. Do półfinałów awansowały zespoły AKS
Grzy bo wi ce, ZZRG Biel szo wi ce, MŚiW oraz
GTW. Mecze półfinałowe były zacięte, ale to finał dostarczył prawdziwych emocji. W meczu
spotkały się zespoły AKS Grzybowice oraz ZZRG
Biel szo wi ce i mu sia ły roz strzy gnąć wy gra ną
w karnych. Zwyciężyli zawodnicy Bielszowic.
Najlepsze trzy zespoły otrzymały Puchary Prezydenta Miasta Gliwice oraz zaproszenie na wieczór integracyjny do Ministerstwa Śledzia. Statuetki, które przypadły Łukaszowi Buchale (AKS,
najlepszy bramkarz) oraz Mateuszowi Korban
(ZZRG Bielszowice, król strzelców) ufundował
Prezes Podokręgu Zabrze PZPN, artykuły promocyjne – Powiat Gliwicki, a gadżety – firma Football Center z Sosnowca.
Patronat honorowy nad turniejem sprawowali:
Jarosław Bryś – prezes Podokręgu Zabrze Śląskiego Związku Piłki Nożnej i starosta gliwicki
Michał Nieszporek. Organizatorami zawodów by-
li: Sto wa rzy sze nie GTW oraz Ca ła Na przód.
„Wiadomości Powiatu Gliwickiego” były jednym
z patronów medialnych tej imprezy.
(RG)
Zwycięzców ucieszyły turniejowe nagrody.
Foto: ARC
wiatu Gliwickiego, olimpijczyk
Jerzy Gros i przedstawiciele
sponsorów. Organizatorami
biegu byli: Amatorski Klub
Biegacza w Knurowie, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Knurowie oraz Centrum Kul-
Powiatowy tenis stołowy
w Rudzińcu
Foto: ARC
WIADOMOŚCI SPORTOWE
15
Spichlerzowe gotowanie
NR 6 (87) CZERWIEC 2014
Jedną z atrakcji Pikniku turystycznego z Powiatem Gliwickim, który
odbył się 31 maja nad Jeziorem
Pławniowickim, był konkurs kulinarny pn. „Spichlerzowe Gotowanie – promocja smaków regionalnych”.
łaniem Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Górnego Śląska”. Był on adresowany do kół gospodyń wiejskich
(w tym również do kół chłopa) z terenu
Spichlerza i powiatu gliwickiego. Rywalizacja polegała na przygotowaniu
we własnym zakresie produktów, przywiezieniu ich na miejsce pikniku i za-
prezentowaniu jurorom. Ocenie podlegały: smak i pomysłowość przygotowanego
produktu, estetyka podania,
opis słowny prezentowanych
produktów + przepis i historia produktu. Konkurs zorganizowany został w trzech kategoriach i w każdej z nich
wyłoniono zwycięzcę.
W kategorii „Kołocze”
zwyciężyło Koło Gospodyń
Wiejskich Gogołowa, w kategorii „Pajda ze smalcem” –
Koło Gospodyń Wiejskich
Gierałtowice, zaś – „Ciasta
inne” zwycięstwo powędro- Przedstawicielki zwycięskich kół gospodyń wiejskich tuż po odbiorze nagród.
wało do Koła Gospodyń
i zestawy kuchenne, zaś zwycięzcy doFoltyn – dziennikarka „Nowin GliwicWiejskich Przyszowice.
datkowo ogromne kosze ze słodyczakich“, Krzysztof Stolarek – wiceprzeKonkursowe produkty oceniło jury
mi. Ich przepisy prezentować będziewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego
w składzie: Maria Owczarzak-Siejko –
my na łamach WPG. Pierwszy już
oraz Andrzej Sitkiewicz – członek Zaskarbnik Powiatu Gliwickiego (przew tym wydaniu, znajdziecie go poniżej.
rządu Powiatu Puckiego.
wodnicząca), red. Marlena Polok-Kin –
Konkurs zorganizował Powiat GliUczestnicy konkursu otrzymali
zastępca dyrektora Oddziału Śląsk
wicki.
m.in. fartuszki z logo jubileuszowym
„Dziennika Zachodniego”, Monika
(SoG)
Utrzeć margarynę z cukrem pudrem
i cukrem waniliowym, następnie dodawać po 1 żółtku, nadal miksując, dalej
dodawać ser, proszek do pieczenia i budyń, a na koniec pianę ubitą z białek
jaj. Wszystko wymieszać, po czym wylać do formy i piec 30 min
w temp. 190°.
PIANA KOKOSOWA
4 białka
15 dag cukru
15 dag kokosu
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 płaskie łyżki mąki ziemniaczanej
CIASTO ORZECHOWE
4 jajka
10 dag cukru
15 dag orzechów mielonych
1 łyżka mąki pszennej
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
Białka z cukrem ubić, dodać żółtka
i dalej ubijać (tak jak biszkopt), następnie dodać orzechy, mąkę i proszek.
Osobno piec w temp. 190°.
KREM
3 szkl. mleka
1 budyń śmietankowy
4 żółtka
4 łyżki cukru
2 łyżki mąki ziemniaczanej
1 kostka masła
1 puszka brzoskwiń
Z mleka, budyniu, mąki, żółtek i cukru
ugotować budyń. Masło utrzeć, dodawać stopniowo zimny budyń, a na koniec dodać pokrojone brzoskwinie.
Na masę serowo-kokosową położyć
3/4 kremu i przykryć ciastem orzechowym, a na ciasto położyć resztę kremu.
Na górę polać czekoladę.
Foto (2): S. Guzik
Celem konkursu była promocja smaków regionalnych terenu objętego dzia-
OSTATNIA STRONA
Konkursowe jury w trakcie pracy.
ZOŚKA
Polecany przepis
Poniżej prezentujemy przepis na „Zośkę”. Ciasto to dało KGW Przyszowice
zwycięstwo w kategorii „Ciasta inne”
podczas konkursu kulinarnego „Spichlerzowe Gotowanie – promocja smaków regionalnych”, o którym piszemy
wyżej.
(SoG)
Foto (2): S. Guzik
Przepis według Agnieszki Rusin,
należącej do KGW Przyszowice
Stoisko zwycięskiego KGW Przyszowice z wieloma pysznościami do posmakowania.
SER
1 kg sera mielonego
6 jaj
20 dag cukru pudru
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 budyń
1 cukier waniliowy
1/2 kostki margaryny
WIADOMOŚCI POWIATU GLIWICKIEGO
są bezpłatnym miesięcznikiem
samorządowym, wydawanym
ze środków Powiatu Gliwickiego.
Białka z cukrem ubić
na pianę, dodać kokos,
mąkę, proszek – wymieszać i wyłożyć
na podpieczony sernik
i piec ok. 15 min (na jasno, brązowo)
Lato, lato!
Śląska fraszka
Niych niy mynczy życio ciyń
We tyn letni piyrszy dziyń.
KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
Dziękujemy za wszystkie nadesłane
odpowiedzi. Poprawne hasło krzyżówki z poprzedniego wydania WPG to
Piknik. Materiały promocyjne Powiatu
Gliwickiego otrzymują: Marianna Koziołek, Mikołaj Pacewicz oraz Krystyna Paciukanis. Gratulujemy! W celu
ustalenia terminu odbioru nagrody prosimy o kontakt telefoniczny, numer
tel. 32 332 66 65.
Pytania do krzyżówki:
Zośka jest pracochłonna, ale warta grzechu…
WIADOMOŚCI POWIATU GLIWICKIEGO
Redaktor naczelna: Romana Gozdek Zespół: Magdalena Fiszer-Rębisz, Sonia Guzik
Skład: Aniela Olbrzymek
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Gliwicach,
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice,
tel. 32 332 66 65, 32 332 66 53
e-mail: [email protected]
www.powiatgliwicki.pl
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów, zastrzega sobie prawo do
dokonywania skrótów, przeredagowań i zmiany tytułów. Przekazanie tekstów i zdjęć
do redakcji jest równoznaczne z udzieleniem wydawcy licencji niewyłącznej na ich
druk i prezentację w internecie.
Druk: Polskapresse, Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec Nakład: 10 000 egzemplarzy.
Bronisław Wątroba
1. Nazwa gminy, z której pochodzi
chór „Skowronek”, laureat tegorocznej
nagrody Bene Meritus.
2. Nazwa miasta, w którym odbywa się
doroczny Bieg Młodości.
3. Jej metropolitalne święto trwało
od 17 maja do 1 czerwca.
4. „… zawierucha” – temat przewodni
tegorocznych IX Brewerii Toszeckich.
5. Muzyczna gwiazda „Pikniku turystycznego z Powiatem Gliwickim”.
6. Wydział Komunikacji i …. w Starostwie Powiatowym w Gliwicach – tam
Powyżej zamieszczamy kolejną
krzyżówkę. Rozwiązanie (hasło krzyżówki) prosimy przesyłać do 27 czerwca br. na adres e-mail: [email protected] lub pocztą tradycyjną
na adres Starostwo Powiatowe w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, 44100 Gliwice, dopisek „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”.
(SoG)
m.in. załatwiamy sprawy związane
z rejestracją pojazdów.
7. Z jakiego państwa pochodzą placówki, z którymi współpracuje Powiat Gliwicki w ramach projektu „Wsparcie
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”?
8. Jego statuetkę jako główne wyróżnienie XI Integracyjnych Spotkań Teatralnych otrzymał Zespół „Alternatywa”.
9. „Powiat Gliwicki…” – nazwa tegorocznego Konkursu Wiedzy o Powiecie
Gliwickim.
Poprzez przesłanie rozwiązania Czytelnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś

Podobne dokumenty

Numer 102 - Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Numer 102 - Starostwo Powiatowe w Gliwicach temu, podpisana została Deklaracja Współpracy pomiędzy Powiatem Gliwickim a (wówczas jeszcze) Powiatem Freiberg, która następnie bardzo dobrze się rozwijała. Warto przypomnieć, że w ub. roku Volker...

Bardziej szczegółowo

Numer 88-89 - Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Numer 88-89 - Starostwo Powiatowe w Gliwicach Owczarzak-Siejko, skarbnik Powiatu Gliwickiego. Do cho dy po wia tu w ub. ro ku wy nio sły 68 750 210 zł, na to miast wy dat ki – 68 931 564 zł. Największe nasze inwestycje w minionym roku stanowił...

Bardziej szczegółowo