Археографический сборник документов, относящийся к истории

Komentarze

Transkrypt

Археографический сборник документов, относящийся к истории
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Перейти на страницу с полной версией»
247 —
Kolendzie y Bartbmieiowi Miniewskiemu wikaremu Supraslskiemu, o naiachanie na wies Oleszki (a Domino Joanne Zaleski Capitaneo Surazene), do starostwa .Surazskiego nalez^cey, y o zabranie Ostapka soltysa violenter, ze wszystkim jego gospodarstvvem, a ten chbp prawdziwy by} poddany Supraslski, o ktorego w Grodzie Branskim agitowala si? sprawa. R. 1673, die sabbato anteD-nicam Invocavit quadragesimalem, w grodzie Branskim manifestowal si? x. Bartlomiey Miniewski wikary Supraslski napp. Kazimierza Wilkanowskiego, Jana Szczawinskiego y stag ich, ktorzy post I)-nicam septuagesimam feria 5-ta, przybrawszy sobie potenta suis comprincipalibus et complicibus in numero quindecem sibi melius notis, wazyli si? przeciwko prawu pospolitemu naiachac armata manu na Topilec, folwark Suprasl­
ski, w niebytnosci ekonoma, a tam furiae nieprzyiacielskie stroic, ztamti\d do Baciut takim ze sposobem przybywszy, slugi jw. jmx. Cypryana Zochowskiego e-ppa Witebskiego, koadjutora arcybiskupstwa Polockiego, potr^cali y skomatycznie dyffamowali. R. 1673, d. 24Marca, przywiley krola Michala, копГігтицсу y approbui^cy tak krolow Wladystawa, iako y krola Ja­
na Kazimierza, dane Supraslowi na cerkiew Tykocinsk£{, na dwie wloki y place,
do niey nalezace, przywileie.
іфсстьянинъ въ самомъ д л былъ Суііраслъскимъ подданнымъ , о которомъ въ Брянск велось д ло. 1673 г., вт. субботу иервон нед ли B. поста, въ Брянскомъ грод замвнлъ о. Вар. Мпневскій, С. викарій, на іт. Ка;шміра Вплькановскаіо, Ивана Щавннскаго и слугъ ііхъ, которые въ шітницу іюсл нед ли о Блудномъ сып , съ свонми помощннкамп и участникамн, въчисл имь лучше пзв схномъ, осм лились, вопреки общественнымъ законамъ, вооруженно на хать на С. фольварокъ Тоішлецъ, въ отсутствіи эконома, и іюказывать тамъ враждебное неіістовство. A оттуда прыбывъ въ Батюты, они поколотили слугъ его м. о. Еипріана Жоховскаго, еписЕОпа Витебскаго, коадъютора Полоцкаго архіеііископства, и позорно безславили. — 24 Марта, иривилей к. Михаила, іюдтверждаюіцій и одобряющій данные C. монастырк) королями Владиславомъ и Яномъ Казиміромъ привилеи на Тыкотинскую церковь, на дв уволоки н на плацы, къ ней придадлежащіе. 1673 г. Марта 24. Отрывокъ :!:) привилея, даннаго к. Михаиломъ G. монастырю, въ подтвержденіе привилеевъ Владислава и Яна Казиміра, на Тыкотинскую церковь. Посему, чтобы эти вышесказанные \ і?с zeby te przerzeczone place y inne, do cerkwie Tykocinskiey w unij S. b?- плацы п другіе, присовокупленные къ г|!
) Въ актахъ Виженсвой К., (т. Істр. 144—147) паиечатапъ подтвердііте.іі)НЫІ1 прпвітлеп к. Мнхапла, огт. 17 Апр ля, слоію въ слово такоЛ же, какъ и пом щенный въ л топпсп подъ 24 Марта, кром окоичапія, коюрое п юзі щаемъ. Перейти на страницу с полной версией»
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Перейти на страницу с полной версией»
—
248 —
djicey inkorporowaue, in pacifica et quieta posessione zawsze zostawaly y kaptan tameczny teraznieyszy y na potym b§d^cy do nieslusznych podatkow^ sktadek, exakcyi y wazelakich in genere niepowinnych ci§iarow , aby nie byli niecessytowani > aggrawowani, miec wiecznemi y nieodzownemi czasy chcemy, y tych, ktorzy by contravenirent woli naszey, sub paenis nostris arbitrarijs napominamy. Na co dla lepszey wiary r^kq si? naszq podplsawszy, piecz^c w. x. Lit. przycisn^c rozkazalismy. Dan w Warszawie, dnia XXIV mCa Marca. Roku Panskiego MDCLXXIII. Panowania naszego IV roku. Michal krol. церкви, пребывающей въ св. уніи, всегда оставались въ мирномъ и сшжойномъ ся влад ніи, и чтобы тамошній священннкъ, нын шніа и потомъ им ющій быть, не принуждаемы былн къ ненадлежащимъ податямъ . складкамъ, вымогательствамъ, и необременяемы были всякаго рода налогами, на в чныя, невозвратныя времена желаемъ того и къ тому уб ждаемъ, подъ угрозою опред ленныхъ наказаній т мъ, которые бы шли противъ нашен воли. На что, для лучшей в рности, подписавъ нашею рукою, мы ириказали приложить нашу печать в. к. Л. Данъ въ Варшав , 24 Марта, 1673 г., царствованія пашего 4. Михаилъ король. R. tegoi 1673, d. 7 Aprila, drugi przywiley, od tegoz krola Michata otrzymany, approbui^cy przywileie krolow Wladystawa y Jana Kazimierza na cerkiew Tykocinskq, іпкогрогицс ia wiecznemi czasy do tawry Supraslskiey, otrzymany w Warszawie, ktory de verbo ad verbum tak si? w sobie ma, iako y pierwszy, wyzey przepisany; przy koncu tylko niektore addytamenta s^ odmienione. — Maia d. 27, przywiley na ідкі, alias biota, y na wolny wst^p do rzeczek Sokolskiego lesnicta, dla Jowienia ryb, od krola Michala dany Supraslowi, y list podawczy przy tymze przywileiu, aktykowane sq wgrodzie woiewodztwa Nowogrodzkiego, ktorych extrakty tak si§ w sobie maiq, Ruskim pismem: — 7 Апр ля, другой иривилей, отъ того же к. Михаила полученный, іюдтверждающій привилеи к.к. Владислава и Яна Казиміра на Тыкотинскую церковь, присоединяющіе ее къ С. лавр на в чныя времена, который слово въ слово такой же, какъ и выше наішсанный. Въ конц только н которыя прибавленія перем нены *). — Мая 27, привилей, данный к. Михаиломъ С. монастырю на луга, или болота, и на свободный доступъ кър камъ Сокольскаго л сничества для ловлн рыбы, и вводный актъ при томъ же привиле , внесены въ акты воеводства Новогородскаго, выписи коихъ сл дующаго содержанія, на Русскомъ язык : ТЫКОТИНСКОЙ 1) См. Акта В. К. т. I, стр, 146—7. Перейти на страницу с полной версией»
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Перейти на страницу с полной версией»
— 249 — fl
9
— Мая 27. Выпись изъ книгъ гродскжхъ Новогородскихъ привилея, даннаго к. Михаиломъ G. мопастырю на свободное рыболовство въ р кахъ Сокольскаго л о ничества и на луга. К. Михаилъ, по представленію С. монаховъ, что они, по уставу, не дятъ мяса, дозволплъ ииъ ловить рыбу во всемъ Сокольскомъ л сничеств и далъ монастырю болота, или луга, насупротивъ монастыря. Л та отъ Нарожденя Сына Божого тысеча шесть сотъ семдесятъ третего, м сяца Мая двадцать семого дня. Ыа урад кгродскомъ, вь замку государскомъ Новгородскомъ,ііередомноіо Крыштофомъ Керсновскимъ, подвоедимъ Новгородскимъ, отъясне велмояшого его м, пана Дмихра Самуеля Полубннского, воеводы Новгородского , постаиовившися очевисто слуга ясие велмолшого въ Боз превелебнаго его ы. ксендза Коленды, метрополиты Киевского, Галицкого и всея Руси, ианъ Мац й Шервинскій опов даль, покладалъ и ку актыкованю до книгь кгродскихъ Новгородскихъ уписати далъ привилей наясн йшого короля его м. Михала, пана нашого милостивого, на речь въ немъ ниясей мененую, ясневелмоясному въ Боз превелебному еіо м. ксендзу Коленд метрополит и въ Боз велебнымъ отцомъ базыліаномъ кляштору Супрасльского, служачій, который, лодаючи до актъ, просилъ, абы тотъ привилсй до книгь кгродскихъ Новгородскихъ принятъ и вписань былъ; яколсъ уписуючи въ книги, слово до слова такъ се въ соб маетъ: Michat, z Bozey taski, krol Polski, wielki xiqie Litewski, Ruski, Pruski, Zmuydzki, Mazowiecki, Podlaski, Wotynski, Kijowski, Podolski, Inflantski, Smolenski, Siewierski, Czernichowski. Oznaymuiemy tym listem przywileiem; naszym, komu o tym wiedziec nalezy. Doniesiono nam iest przez pp. rad y urz?dnikow naszych, przy boku naszym na ten czas b^d^cych, imieniem wielebnego Gabriela Kolendy metropolity Kijowskiego, archymandryty Supraslskiego, y wszystkich oycow klasztoru Supraslskiego, prozba, abysmy тащс w respekcie religiosam onych observantiam, ex quo nie iadai^ mi?sa, wstgp do rzeczek ekonomiey naszey Sokolskiey, tudziez widz^c necessitatem przyJ^czenia blot pewnych, ex opposite monastyra Suprasl-
Михаилъ. Божьею милостію, король польскій и up. Обьявляеыъ симъ листомъ привилеемъ пашимъ, кому о томъ в дать надлежитъ. Долоясена намъ нашими панами сов тниками и урядниками нашими, въ то время бывшими при насъ, отъ ішени преосвящ. Гавріила Коленды, м. Кіевскаго, архимандрита С. и всея братіи С. монастыря просьба о томъ, чтобы мы, принимая въ уваженіе ихъ монашеское правило , по которому они не дятъ мяса, дозволили им ть доступъ къ р чкамъ въ экономіи нашей Сокольской, а такясе чтобы мы, видя необходимость присоединенія изв стныхъ болотъ, находящихся насупротивъ С. монастыря, которыя, no дальности разстоянія, не приносятъ Сокольской эко-
Перейти на страницу с полной версией»
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Перейти на страницу с полной версией»
— 250 —
skiego b^d^cych, ktore ob distantiam loci иоміи никакой пользы, и нашему хозяйnulli usui ekonomiey Sokolskiey, y skar- ству не можетъ быть никакого убытка bowi naszemu przez onych odeyscie za- отъ того, если они отойдутъ, на в чныя dna szkoda dziac si? nie moze, dla wygo- времена присоединили къ С. монастырю, dy domowey siana y paszy pomienionym для домапшяго удобства въ с н п пастzakonnikom pozwolili y do monastyra i і бищ . И мы, мнлостиво склонивиіись на Supraslskiego wiecznie przyJ^czyli. Jakoz эту просьбу, какъ основательную, охотdo tey prozby, iako stuszney, laskawie si? но имъ уступаемъ какъ болота, которыя sktoniwszy, ch?tnie to im, iako btota, будутъ выд лены и отд лены нашиыъ ktore przez urodzonego Cypryana Pawla Сокольскимъ экономоыъ, благороднымъ Brzostowskiego, referendarza w. x. Lit., Кипр. П. Бржостовскпмъ, референдаріемъ economa naszego Sokolskiego, wydzie- в. к. Л., такъ и доступъ къ Сокольскимъ lone y odlqczone b^d^, conferuiemy, tak р чкамъ для ловли рыбъ им ть имъ доy wst§p do rzeczek Sokolskich, dla lo- зволяемъ и присоединяемъ къ С. монаwienja ryb pozwalamy y do klasztoru Su­ стырю. Им етъ и воленъ будетъ пр. Г. praslskiego przyl^czamy. Ma y wolen b§- Коленда, м. Кіевскій и архим. Супрасльdzie wielebny Gabryel Kolenda, metropo- скій, и его преемники, посл него будуlita Kijowski, archynandryta Supraslki, y щіе, также и вс оо. базиліяны, состояpo Dim nast?pui^cy sukcessorowie, takze щіе въ уніи, С. монастыря, болота коy wszyscy oycowie bazylianie, w unij s. сить, держать и употреблять, въ р чklasztoru Supraskiego b^d^cy, btota ko- кахъ рыбу ловить и иа в чныя времеsic, trzymac, uzywac, wrzekach ryby to- на располагать ими, какъ своею собwic y iako swoi^ wtasnosciq, bez zadney ственностію, безъ всякого отъ кого либо ni od kogo przeszkody, dysponowac—wie- препятствія. А утвержденіе этого приcznemi czasy, A dla approbaty tego przywi- вилея откладываемъ на будущій сеймъ leiu, od nas konferowanego, docaley rze- всей р чи посполитой, и на то дали сей czypospoJitey, na przyszly seym remittimus, привилей, къ которому вел ли и печаті. y nato^my dali ten nasz przywiley, do нашу приложить. Дано въ Варшав 21 ktorego piecz?c w. x. Lit. przycisn^c ros- Апр ля—1673 г. и пр. Михаилъ король. kazalismy. Dan w Warszawie dnia XXI тіезцса Aprila, r. Panskiego MDCLXX1II, panowania naszego IV roku. Michat krol. A печать его к. м. болыпая, маестатовая в. к. Л. притиснена. На томъ же привилею приписокъ въ тые слова: „доступъ къ р чкамъ Сокольскимъ и присоединеніе болоть къ монастырю оо. базиліанъ-унитовъ С. монастыря". Который тотъ привилей его к. м., пана нашого милостиваго, за поданемъ оного до актъ черезъ особу верху мененую, до • книгъ кгродскихъ Новгородскихъ естъ Przywiley iest podeyrzany, a listu podawczego originalu w archiwum niemasz, tylko extrakt z grodu Nowogrodziego, kto-
уписанъ, съ которыхъ и сесь выписъ подъ моею врадовою печатію ясне велможному въ Боз превелебному его м. кс. Кгабрыелю Коленд , м. Кіевскому, Галицкому и всея Руси, архимандрит С, и вс мъ велебнымъ оо. базыліаномъ кляштору Супрасльского естъ выданъ, Писанъ въ Новгородку. Владйславъ Вольскій, лисаръ. Привилей подозрителъный , a поа;.линника вводнаго акта н тъ въ архнв , только извлеченіе изъ книгъ гродскиіъ Перейти на страницу с полной версией»
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Перейти на страницу с полной версией»
— 251 ry de verbo ad verbura tak si§ w sobie Новгородскихъ, слово въ слово сл дующее <): ma: Tedy z^damy y miec po wiernosci waszey chcemy, abyscie na te mieysca zjachawszy y one wymierzywszy y ograniczywszy, zeby w puszczy w drzewie, y w ost^pach w zwierzu zadney nie bylo szkody, wielebnym oycom bazylianom Supraslskim w moc, w dzierzenie y realщ posessyq, stosuiqc si§ we wszystkim do przywileiu naszego, nieodwlocznie podali... И такъ, желаемъ и хочемъ отъ в. м., чтобы вы, прибывъ на то м сто, изм ривъ п ограничивь его, такь, чтобы не было никакого вреда —ни въ пущ дереву, ни въ ловахъ зв рямъ, безотлагательно подали во власть, держаніе u д йствительное влад ніе преп. оо. С. базыліанамь... Za opactwa tego Kolendy metropolity, wielkci klasztor Supraslski cierpiat krzywd?. Zakonnicy bez habitow chodzili, plaszczami zakonnemi albo mantiami miasto habitow, rozpory na r§ce porobiwszy, odziewali si?, w iedzeniu y napoiu wielk^ mizeryq ponosili. Wodk? prosti} dla xiczy garncami kupowanq. Miodu swego w klasztorze nie sycono, ale u zydow tak dla przyigcia gosci^ iako y dla siebie, beczkami y garncami brano za gotowe pieni^dze; do zakrystiy wino takze garcami po roznych mieyscach kupowano. Gale wierutna byla ruina miey­
sca tego swigtego, bo tez y wlosc cala tak byta zdezelowana (iak starzy zakon­
nicy reforowali), ze tylko trzy sochy wotow zostalo we wszystkich dobrach klasztornych. W prawach zostawat nieustannych, tak po trybunatach, iako tez po ziem'stwach y grodach, a to wszystko dzialo si§ kosztem klasztornym, przez cate lego zycie na opactwie Supraslskim. Traktamenta nieustanne z tr^bami y z hukami odprawowaly sig przy ustawicznych zjazdach, co wielk^ dla klasztoru przynosito n^dze y ucisk, a ztqd naywi§ksze bylo utrapienie temu mieyscu, ze z calym dworem swoim zawsze rezydowal, bardzo Въ архимандрнтство того ы. Коленды С. монастырь терп ль великую нужду. Монахи ходили безъ рясъ, од вались въ мантіи, илп монашескіе илащи, вм сто рясъ, под лавъ въ нихъ дыры для рукъ; въ пищ и питіи переносили велнкій недостатокъ. Для свяіденниковъ водку покупали гарнцамй. Своего меду не сытили въ монастыр , а брали у евреевъ бочками и гарнцами за деньги, какъ для принятія гостей, такъ и для себя. Для діаконика вино покуиалось гарнцами въ разныхъ м стахъ. Почти несоми нно было разореиіе этой св. обители; іюхому что и вся волость такъ было опусх ла (какъ сказывали можплые монахи), что быковъ осталось во вс хъ монастырскихъ нм ніяхъ только на три сохи. Онъ находился въ постоянныхъ процессахъ, такъ въ трпбунальныхъ, какъ и въ земскихъ и гродскихъ судахъ; a все д лалось на средсхва монастырскія во все время его жнзни на Супр. архимандритств . Совершалпсь безпресханныя угощенія, съ хрубаміі и криками, при посхоянныхъ съ здахъ, чхо ириносило монасхырю нищеху и х сноту; а найболыпе мученія монасхырь им лъ охъ юго, чхоонъ всегда пребы-
1) К. Михаглъ, объявляя своему эксшому Бржостовском}- о иривиле , данномъ С. ыонастырю, прпі азываетъ с,і; лать ему вводъ во влад ніе. Печатаемъ пзъ королевскаго ириказа уіеловіе, подъ которымъ моыахамъ іюзволено занять лугіа и ловиіь рыбу. «і q * Перейти на страницу с полной версией»

Podobne dokumenty