Awaria serwera

Transkrypt

Awaria serwera
Awaria serwera
Autor:Konrad Weso?owski<[email protected]>
W nocy z 27 na 28 (niedziela-poniedzia?ek) oko?o godziny 3:30 dosz?o do awarii serwera
zarz?dzaj?cego sieci? HLG. Mimo, ?e szybko przyst?piono do naprawy, awaria okaza?a si? na
tyle powa?na, ?e wymaga?a wymiany elementów i ponownej konfiguracji. Sprawno?? sieci
zosta?a przywrócona po 4 godzinach. W ca?ym zdarzeniu pocieszaj?cy jest fakt, ?e usterka
nast?pi?a w godzinach o znikomej aktywno?ci oraz ukaza?a sprawno?? dzia?ania serwisu. Po
raz kolejny potwierdzi?a si? s?uszno?? tworzenia backup'ów i elementów redundantnych, a
jednocze?nie zosta?a podj?ta decyzja o przyspieszeniu prac, zwi?zanych z wydzielonym
po??czeniem dla odbiorców biznesowych. Oczywi?cie za utrudnienia przepraszamy.
Awaria serwera
1z1

Podobne dokumenty