INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ŁADOWARKA KOŁOWA SKL 823

Komentarze

Transkrypt

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ŁADOWARKA KOŁOWA SKL 823
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ŁADOWARKA KOŁOWA
SKL 823
AKTUALNA OD POJAZDU O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM
823 / 0100 >
KARL SCHAEFF GMBH & CO MASCHINENFABRIK - D - 74595 LANGENBURG
SKL 823
Zarząd / Sprzedaż:
Karl Schaeff GmbH & Co. - Maschinenfabrik,
Schaeffstr. 8; Postfach 61; D - 74595 Langenburg
Telefon: +49 / (0) 7905 - 580; Telefax: +49 / (0) 7905 - 58114
Obsługa klientów:
Karl Schaeff GmbH & Co. - Maschinenfabrik,
Eelbacher Str. 8; Postfach 1264; D - 91534 Rothenburg
Telefon: +49 / (0) 9861 - 97 24 51; Telefax: +49 / (0) 9861 / 97 24 60
Części zamienne:
Karl Schaeff GmbH & Co. - Maschinenfabrik,
Eelbacher Str. 8; Postfach 1264; D-91534 Rothenburg
Telefon: +49/(0) 9861-97 20; Telefax: +49/(0) 9861/97 24 10
SCHAEFF
SCHAEFF
SKL 823
Spis rzeczy
1. Wstęp .................................................................................................................................. 1
1.1. Informacje ogólne....................................................................................................... 1
1.2. Gwarancja i obsługa.................................................................................................... 2
1.3. Wskazówki co do posługiwania się instrukcją obsługi ................................................ 2
1.4. Przepisy dotyczące ochrony środowiska ................................................................... 3
1.5. Piktogramy ................................................................................................................. 3
1.6. Prawa ......................................................................................................................... 5
2. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy ........................................................................................ 7
2.1. Uwagi wstępne ........................................................................................................... 7
2.2. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .................................................................... 7
2.3. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa .......................................................................... 8
2.4. Personel ..................................................................................................................... 8
2.5. Obszar zagrożenia ..................................................................................................... 9
2.6. Przewóz osób ............................................................................................................. 9
2.7. Statyczne bezpieczeństwo ......................................................................................... 9
2.8. Jazda ładowarki ....................................................................................................... 10
2.9. Praca ładowarki........................................................................................................ 11
2.10. Pomocnicy prowadzący ........................................................................................... 11
2.11. Praca przy zagrożeniu spadającymi przedmiotami ................................................. 11
2.12. Praca w rejonie instalacji podziemnych ................................................................... 12
2.13. Praca w pobliżu elektrycznych linii napowietrznych ................................................ 12
2.14. Praca w pomieszczeniach zamkniętych .................................................................. 13
2.15. Przerwy w pracy ....................................................................................................... 13
2.16. Przezbrajanie, obsługa, naprawy ............................................................................. 14
2.17. Podnoszenie, załadunek i transport ......................................................................... 15
2.18 Nadzór i odbiór .......................................................................................................... 16
2.19. Ochrona przeciwpożarowa ...................................................................................... 16
2.20. Wyjście awaryjne ..................................................................................................... 17
2.21. Wskazania co do pozostałych zagrożeń.................................................................. 17
3. Dane Techniczne .............................................................................................................. 19
3.1. Widoki maszyny ....................................................................................................... 19
3.2. Silnik ......................................................................................................................... 22
3.3. Instalacja elektryczna ............................................................................................... 22
3.4. Napęd jezdny ........................................................................................................... 22
3.5. Hamulce ................................................................................................................... 23
3.6. Instalacja hydrauliczna ............................................................................................. 23
3.7. Osie .......................................................................................................................... 24
3.8. Ogumienie ................................................................................................................ 24
3.9. Materiały smarne...................................................................................................... 24
3.9.1. Ilości zalewane ................................................................................................ 24
3.9.2.Dane środków smarnych .................................................................................. 25
3.10. Dopuszczalne naciski na grunt wg StVZO............................................................... 26
3.11. Poziom hałasu wg EG 86/662.................................................................................. 26
3.12. Wymiary i ciężar ....................................................................................................... 26
3.13. Przednie urządzenie ładujące .................................................................................. 26
3.14. Rodzaje łyżek ........................................................................................................... 27
3.15. Urządzenie układarkowe .......................................................................................... 27
3.16. Pozostałe wyposażenie ........................................................................................... 28
SKL 823
SCHAEFF
4.Sterowanie pracą ładowarki .............................................................................................. 30
4.1. Przeszkolenie wstępne .............................................................................................. 30
4.2. Wskażniki i organy sterujące ..................................................................................... 31
4.3. Silnik ........................................................................................................................... 35
4.3.1. Zapuszczanie silnika ......................................................................................... 35
4.3.2. Kontrola silnika podczas pracy ......................................................................... 36
4.3.3. Wyłączenie silnika ............................................................................................. 36
4.4. Fotel operatora, przestawianie kolumny kierownicy ................................................. 37
4.5. Ogrzewanie/ przewietrzanie ....................................................................................... 37
4.6. Przełącznik świateł ..................................................................................................... 38
4.7. Wypełniane ogumienia wodą ..................................................................................... 38
4.8. Jazda, kierowanie, hamowanie .................................................................................. 39
4.8.1. Jazda ................................................................................................................. 39
4.8.2. Kierowanie ........................................................................................................ 41
4.8.3. Hamulce ............................................................................................................ 41
4.8.4. Jazda drogowa .................................................................................................. 42
4.8.5. Postój [ parkowanie] .......................................................................................... 42
5. Praca ładowarką ............................................................................................................... 44
5.1. Uwagi ogólne ............................................................................................................. 44
5.2. Użycie funkcji roboczych ............................................................................................ 44
5.3. Zmiana narzędzia roboczego..................................................................................... 46
5.3.1. Uwagi ogólne .................................................................................................... 46
5.3.2. Mocowanie narzędzi ......................................................................................... 47
5.4. Zalecenia dotyczące pracy ........................................................................................ 49
5.4.1. Ładowanie ......................................................................................................... 49
5.4.2. Zgarnianie, równanie......................................................................................... 49
5.4.3. Wykopy.............................................................................................................. 49
6. Podnoszenie, holowanie i transport ładowarki ................................................................. 51
6.1. Podnoszenie, holowanie ............................................................................................ 51
6.2. Załadunek maszyny dźwigiem ................................................................................... 52
6.3. Transport maszyny..................................................................................................... 52
7. Obsługa i pielęgnacja ....................................................................................................... 54
7.1. Uwagi ogólne ............................................................................................................. 54
7.2. Części i środki do obsługi .......................................................................................... 55
7.3. Pielęgnacja i czyszczenie .......................................................................................... 56
7.4. Użytkowanie koparki w zimie ..................................................................................... 56
7.5. Czynności przed uruchomieniem ............................................................................... 57
7.5.1. Sprawdzenie poziomu oleju .............................................................................. 57
7.5.2. Układ chłodzenia ............................................................................................... 57
7.5.3. Paliwo ................................................................................................................ 58
7.5.4. Poziom oleju hydraulicznego ............................................................................ 58
7.5.5. Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego...................................................... 58
7.5.6. Sprawdzenie poziomu oleju w osiach ............................................................... 59
7.5.7. Sprawdzenie ciśnienia w ogumieniu ................................................................. 60
7.5.8. Sprawdzenie dokręcenia nakrętek kół .............................................................. 60
7.5.9. Urządzenia elektryczne ..................................................................................... 60
SCHAEFF
SKL 823
7.6. Przeglądy i prace obsługowe ........................................................................................ 61
7.6.1. Wymiana oleju w silniku ................................................................................. 61
7.6.2. Filtr oleju silnika .............................................................................................. 61
7.6.3. Odpowietrzenie karteru ................................................................................... 62
7.6.4. Instalacja paliwowa ......................................................................................... 63
7.6.4.1. Filtr paliwa ........................................................................................... 63
7.6.4.2. Zbiornik paliwa .................................................................................... 63
7.6.4.3. Odpowietrzanie instalacji paliwa ......................................................... 64
7.6.5. Filtr powietrza i chwyt ...................................................................................... 65
7.6.5.1.Zawór odpylający ................................................................................. 65
7.6.5.2. Chwyt powietrza.................................................................................. 65
7.6.5.3. Terminy wymiany wkładów filtrujących ............................................... 65
7.6.5.4. Wymiana wkładów filtrujących ........................................................... 66
7.6.5.5. Czyszczenie wkładu bezpieczeństwa ................................................. 67
7.6.6. Chłodnica wody i oleju hydraulicznego .......................................................... 68
7.6.6.1. Czyszczenie żeberek ......................................................................... 68
7.6.6.2. Wymiana chłodziwa ............................................................................ 68
7.6.7. Sprawdzenie paska klinowego........................................................................ 69
7.6.8. Sprawdzenie luzu zaworowego ...................................................................... 70
7.6.9. Akumulator ...................................................................................................... 71
7.6.10. Wymiana oleju hamulcowego ......................................................................... 72
7.6.11. Wymiana oleju hydraulicznego ....................................................................... 72
7.6.12. Wielofunkcyjny filtr oleju hydraulicznego ........................................................ 73
7.6.13. Filtr odpowietrzenia ......................................................................................... 74
7.6.14. Wymiana oleju w osiach ................................................................................. 74
7.6.14.1. Dyferencjał osi przedniej ................................................................... 74
7.6.14.2. Dyferencjał osi tylnej ........................................................................ 75
7.6.14.3. Przekładnia(dodatkowa) tylnego mostu ............................................ 75
7.6.14.4. Piasta koła ........................................................................................ 76
7.6.15. Filtr pyłowy wentylacji kabiny .......................................................................... 76
7.7. Plany obsługi i przeglądów ........................................................................................ 77
7.7.1. Obsługa codzienna i cotygodniowa ................................................................ 77
7.7.2. Schemat punktów smarowania ....................................................................... 79
7.7.3. Plan przeglądów.............................................................................................. 81
7.8. Przerwy w użytkowaniu .............................................................................................. 83
7.8.1. Konserwacja przy czasowym unieruchomieniu maszyny ............................... 83
7.8.2. Zabiegi w czasie przerwy w użytkowaniu ....................................................... 83
7.8.3. Wznowienie użytkowania ................................................................................ 83
8.Usterki w pracy .................................................................................................................. 85
8.1. Wstęp ....................................................................................................................... 85
8.2. Silnik główny ............................................................................................................ 85
8.3. Maszyna nie daje się kierować ................................................................................ 85
8.4. Hamulec główny – niedostateczne hamowanie ....................................................... 85
8.5. Hamulec postojowy – niedostateczne hamowanie .................................................. 85
8.6. Hydrostatyczny napęd jezdny nie ma położenia zerowego ..................................... 85
8.7. Olej hydrauliczny przekracza dopuszczalną temperaturę ....................................... 86
8.8. Oporne przyspieszanie i opóźnianie, za mały zasięg .............................................. 86
8.9. Przekładnia pracuje tylko w jednym kierunku .......................................................... 87
8.10. Przekładnia nie pracuje w żadnym kierunku............................................................ 87
8.11. Urządzenie robocze nie pracuje .............................................................................. 87
SKL 823
SCHAEFF
8.12.Spadek mocy [ ładowanie ] ....................................................................................... 88
8.13. Siłowniki nie pracują zadawalająco ......................................................................... 88
8.14. Usterki instalacji elektrycznej ................................................................................... 88
9. Dodatek ............................................................................................................................ 90
9.1. Układ elektryczny ..................................................................................................... 90
9.2. Układ hydrauliczny ................................................................................................... 101
SCHAEFF
1. Wstęp.
1.1.Informacje ogólne.
Zdecydowaliście się państwo na ładowarkę kołową Schaeff SKL 823.
Zaufanie udzielone temu wyrobowi znajdzie potwierdzenie w ekonomicznych korzyściach, jakie ta maszyna przyniesie.
SKL 823
Numer identyfikacyjny pojazdu
wybity jest na tabliczce znamionowej, umieszczonej z przodu tylnej
części podwozia, po prawej stronie.
Niniejsza Instrukcja Obsługi zawiera wszystkie dane i wskazówki potrzebne do prawidłowego użytkowania tej maszyny. Przed
przystąpieniem do użytkowania maszyny,
należy niniejszą instrukcję dokładnie przeczytać i zrozumieć, a podczas użytkowania
maszyny mieć ją w zasięgu ręki, dla sprawdzenia.
W sprawie dodatkowych wyjaśnień prosimy bezzwłocznie zwrócić się do swego
dostawcy maszyny.
Niniejsza instrukcja nie obejmuje urządzeń
specjalnych ani przystawek specjalnych.
Zastrzegamy sobie prawo, w ramach postępu technicznego, do wprowadzania
usprawnień bez zmiany instrukcji obsługi.
Zmienianie konstrukcji wyrobów
firmy Schaeff oraz uzbrajanie ich
dodatkowym wyposażeniem lub narzędziami spoza naszego programu
dostaw, wymaga naszej pisemnej
zgody. Bez tego wygasa nasza
gwarancja, a w przypadku ewentualnych szkód przez to spowodowanych, również nasza odpowiedzialność za wyrób.
Rys.1.
Typ pojazdu i jego Numer Identyfikacyjny (1/1), należy bezwględnie podawać, przy wszelkich zapytaniach oraz w każdej korespondencji.
1.
SKL 823
1.2.Gwarancja i obsługa.
Okres gwarancji wynosi 1000 motogodzin
w okresie najwyżej 12 miesięcy, liczonych
od dnia przekazania względnie uruchomienia maszyny.
Niezawodność i bezawaryjna praca maszyny gwarantuje użytkownikowi jej racjonalne wykorzystanie. Ładowarka Schaeff
spełni oczekiwania użytkownika, gdy
będzie prawidłowo eksplaatowana i
otrzyma fachową obsługę techniczną.
Uważna obserwacja maszyny w jej działaniu oraz używanie przepisanych środków
smarnych zapobiegają wystąpieniu awarii.
Wszelkie naprawy maszyny wymagające
fachowej wiedzy, powinien wykonywać
przeszkolony personel. Dlatego przeglądy
i naprawy, powinny być powierzane serwisowi Waszego dostawcy.
Z uwagi na możliwość ewentualnych roszczeń gwarancyjnych, należy bezwzględnie przestrzegać okresy wymagane planem obsługi i przeglądów.
Również po upływie okresu gwarancyjnego, należy regularnie przeprowadzać
obsługę, aby zapewnić sobie stałą gotowość i odpowiednią żywotność maszyny.
Należy przestrzegać, by przy wszelkich
przytrafiających się naprawach, używane
były wyłącznie oryginalne części zamienne firmy Schaeff. W ten sposób
utrzymuje się stałą, wysoką jakość produktu i zapewnia oryginalny stan maszyny.
SCHAEFF
1.3.Wskazówki, co do posługiwania się
instrukcją obsługi.
Oznaczenia rysunków i pozycji.
Zawarte w tekście odniesienia do rysunków i pozycji, np. „Rys 12 / 4” oznaczają rysunek 12, pozycję 4.
Niniejsza instrukcja, zawiera również informacje o wyposażeniu dodatkowym.
Znaki informacyjne.
Niebezpieczeństwo.
Ten znak, informuje o dużym ryzyku uszkodzenia ciała osób. W takim
przypadku, wskazania bezpieczeństwa pracy muszą być rygorystycznie przestrzegane.
Wskazówka - ostrzeżenie
Ten znak wskazuje, że może nastąpić uszkodzenie maszyny jeżeli nie
będą przestrzegane wskazania podane w instrukcji użytkowania lub nie
będą uwzględniane przy jej obsłudze szczególne wskazówki.
Wskazówka.
Ten znak, wskazuje na ważne
informacje dotyczące zastosowania lub postępowania.
2.
SCHAEFF
1.4.Przepisy dotyczące ochrony
środowiska.
Przy wszystkich pracach przy maszynie,
czy próbach maszyny, należy przestrzegać
obowiązujących przepisów w zakresie
ochrony środowiska.
Przy pracach instalacyjnych, naprawczych
i konserwatorskich, należy szczególnie
uważać, aby materiały zagrażające środowisku takie jak :
• tłuszcz i olej do smarowania,
• olej hydrauliczny,
• olej pędny,
• środki chłodzące,
• płyny czyszczące, zawierające środki
rozpuszczające, nie spływały w ziemię albo
do otworów kanalizacji.Te materiały, należy przechowywać oraz transportować w
odpowiednich pojemnikach i usuwać w
miejsce dla tych materiałów przeznaczone.
Jeżeli w / w płyny zanieczyszczą ziemię
(grunt), należy natychmiast skutecznie zahamować dalszy ich wyciek. W przypadkach zagrożenia środowiska, należy usunąć zanieczyszczoną ziemię. Środki do zabezpieczania (zamykania i usuwania) muszą być tak dobrane, aby spełniały warunki postawione przez służby ochrony
środowiska.
SKL 823
1.5.Piktogramy.
Tabela poniżej objaśnia znaczenie piktogramów, mogących mieć zastosowanie w
maszynie.
Symbol
Objaśnienie
Konrola ładowania
akumulatora
Żarzenie
Ciśnienie oleju w silniku
Temperatura oleju w
silniku
Poziom oleju w silniku
Temperatura chłodziwa
Poziom chłodziwa
Filtr powietrza
Paliwo
Zapas paliwa
Dmuchawa
Ogrzewanie / Wietrzenie
Wycieraczka / Spłukiwanie
szyb
Olej hydrauliczny
Zapas oleju
hydraulicznego
Temperatura oleju
hydraulicznego
Wskaźnik
zanieczyszczenia
oleju hydraulicznego
Sygnał dźwiękowy
3.
SKL 823
SCHAEFF
Symbol
Objaśnienie
Wskaźnik pracy
Wskaźnik motogodzin
Hamulec postojowy
Hamulec napędzany z
instalacji hydraulicznej
Światła awaryjne
Lampy kierunkowskazów
lewe / prawe
Lampa miejsca pracy
V
R
Reflektor odległościowy
Kierunek jazdy
Do przodu / do tyłu
Symbol
Objaśnienie
Ustawianie prędkości
obrotowej silnika
Włączać tylko podczas
postoju
Duża prędkość
Apteczka pierwszej
pomocy
Gaśnica
Ograniczenie od góry
ruchu łyżki do tyłu
Tłumienie drgań
Na maszynie: Zachować
bezpieczny odstęp.
Zagrożenie zgniecenia
Światło ostrzegawcze,
dookolne
Punkty kotwiczenia
Punkt podwieszenia pod
dźwig
Duża prędkość
Mała prędkość
Zagrożenie zranienia
Przestrzegać wskazań
Instrukcji Użytkowania
Smar
Miejsce smarowania
praską
Niebezpieczeństwo
Wyłączenie hydrauliki
roboczej
Odryglowane
Zaryglowane
Pozycja pływająca
W Instrukcji Użytkowania:
Ostrzeżenie
Na maszynie:
Uwaga
Wskazówka
4.
SCHAEFF
1.6.Prawa autorskie.
Prawo własności do niniejszej Instrukcji
Użytkowania
posiada
Karl
Schaeff
GmbH&Co. KG Maschinenfabrik.
Niniejsza Instrukcja przeznaczona jest dla
personelu użytkującego, obsługującego,
naprawczego i dla nadzoru.
Niniejsze wydawnictwo, nie może być bez
wcześniejszej pisemnej zgody właścicieli
praw autorskich, ani w całości, ani we fragmentach, w nieuprawniony sposób powielane, rozpowszechniane lub wykorzystywane w celach promocyjnych.
SKL 823
5.
SKL 823
SCHAEFF
6.
SCHAEFF
2. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
2.1.Uwagi wstępne.
Przed przystąpieniem do użytkowania maszyny, należy zapoznać się z instrukcją
obsługi i dla zapewnienia bezpieczeństwa
przyswoić sobie i dokładnie przestrzegać
następujące zasady.
Podczas użytkowania maszyny ziemnej,
muszą również być przestrzegane, krajowe
przepisy BHP, np. w RFN będą to
Unfallverhutungsvorschriften „ Erdbaumaschinen”
[VBG
40
–
(Vorschrifte
Bauberufsgenossenschaften) – przepisy bhp dla
maszyn ziemnych związków
zawodowych
budownictwa ] oraz „Fahrzeuge’’ [ VBG 12 –
jak wyżej, dla pojazdów ].
SKL 823
2.2.Użytkowanie zgodne
z przeznaczeniem.
Maszyna ziemna wyposażona w normalną
łyżkę przeznaczona jest wyłącznie do takich prac, które odpowiadają funkcji maszyny i jej narzędzi.
Pracami tymi są oddzielanie, podejmowanie, przenoszenie oraz wysypywanie gruntu i materiału skalnego lub innych materiałów, załadunek ich na samochody, przenośniki taśmowe i inne urządzenia przenośnikowe. Transport materiału następuje
głównie na skutek jazdy maszyny.
W Polsce, należy przestrzegać obowiązujące przepisy o ruchu drogowym - Kodeks
Drogowy i ogólne zasady bezpieczeństwa
– Kodeks Pracy. Mogą one dotyczyć np.
zasad postępowania z materiałami niebezpiecznymi lub używania osobistego wyposażenia ochronnego.
Przez zastosowanie narzędzi specjalnych,
jak np. łyżka uniwersalna, łyżka bocznie –
wychylana, zamiatarka, widły podnośnikowe itp., umożliwia się wykonanie zadań
właściwych dla tych narzędzi.
Ponadto, podczas użytkowania w miejscach szczególnych [ jak np. tunele, sztolnie, kamieniołomy, pontony, obszary skażone itd.], należy również przestrzegać
ustanowionych w tym zakresie wymagań
bezpieczeństwa.
Inne zastosowania lub użycie wychodzące
poza te zakresy, np. przewóz pasażerów
lub wykorzystywanie urządzenia podnośnikowego jako rampy roboczej itp., nie są
zgodne z przeznaczeniem i za szkody wynikłe z tych zastosowań dostawca nie
odpowiada. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.
Przestrzeganie
instrukcji
użytkowania
obsługi oraz wykonywanie prac obsługowych, z dotrzymywaniem obowiązujących
terminów, mieści się w zakresie pojęcia
użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
7.
SKL 823
2.3.Ogólne wskazówki bezpieczeństwa.
• Nie wolno stosować sposobów pracy
ograniczających bezpieczeństwo.
• Maszynę ziemną wolno użytkować tylko
w stanie sprawnym i bezpiecznym.
• Przy użytkowaniu, obsłudze, naprawach, montażu i transporcie maszyny,
wiążące są przepisy instrukcji obsługi
wydanej przez wytwórcę.
• Użytkownik powinien zasady bezpieczeństwa uzupełnić w wymaganym
zakresie specjalnymi, miejscowymi,
właściwymi dla danego zastosowania
maszyny instrukcjami.
• Instrukcja obsługi i przepisy dotyczące
bezpieczeństwa, powinny być starannie
przechowywane przy stanowisku pracy
operatora.
• Instrukcja obsługi i przepisy bezpieczeństwa muszą być kompletne i
znajdować się w czytelnym stanie.
• Urządzenia zabezpieczające maszyny
ziemne nie mogą być wyłączone lub z
niej wymontowane.
• Podczas użytkowania maszyny, należy
używać odzieży ochronnej. Należy eliminować pierścionki, szaliki i rozpięte
kurtki. Przy określonych pracach mogą
okazać się konieczne ochronne okulary,
obuwie ochronne, kaski, rękawice,
kamizelki
odblaskowe,
ochronniki
słuchu i temu pdobny sprzęt.
• Przed rozpoczęciem pracy, należy
zebrać informacje na temat możliwości
uzyskania pierwszej pomocy i służb
ratowniczych [ jak lekarz, straż pożarna,
itp. służby ].
• Należy sprawdzić obecność i zgodną z
przepisami zawartość apteczki pierwszej pomocy.
• Muszą być znane miejsca przechowywania na ładowarce i sposób użycia
gaśnic oraz miejscowe możliwości alarmowania, oraz zwalczania pożaru.
• Luźne przedmioty, jak np.narzędzia i
inny sprzęt, muszą być na ładowarce
zabezpieczone.
SCHAEFF
8.
•
Drzwi, okna, pokrywy, klapy itp.należy
zamknąć lub w stanie otwartym zabezpieczyć przed przypadkowym zatrzaśnięciem.
2.4.Personel.
Ładowarki
mogą
być
samodzielnie
obsługiwane przez osoby, które :
• Są do tego fizycznie i umysłowo przydatne.
• Zostały przeszkolone w kierowaniu lub
obsłudze ładowarek i swoje umiejętności w tym zakresie wykazały przedsiębiorcy.
• Wzbudzają zaufanie, że przekazane
zadania niezawodnie wykonają.
• Operator maszyny musi mieć ważne,
potwierdzone egzaminem przed uprawnioną
Komisją
EgzaminacyjnoKwalifikacyjną, uprawnienia operatora
klasy III .
Należy przestrzegać prawnie wymaganego
wieku personelu.
Operator musi być przez przedsiębiorcę,
do prowadzenia względnie obsługi ładowarki, wyznaczony.
Urządzenia
sterownicze
mogą
obsługiwane tylko z fotela operatora.
być
Do wchodzenia na maszynę i chodzenia
po niej, należy używać stopni i powierzchni
do tych celów przewidzianych.
Operator powinien dbać o to, by jego
stanowisko, stopnie oraz powierzchnie do
chodzenia po maszynie, były wolne od zabrudzeń, smarów, oleju, lodu lub śniegu.
SCHAEFF
SKL 823
2.5.Obszar zagrożenia.
• W obszarze zagrożenia maszyny
ziemnej, nie mogą przebywać żadne
osoby.
•
•
•
Obszarem zagrożenia jest przestrzeń
wokół maszyny, w której znajdujące się
osoby narażone są na wywołaną ruchem pracy maszyny kolizję z nią samą
lub jej narzędziem albo na uderzenie
przez spadający materiał gruntowy lub
narzędzie.
Oparator może pracować ładowarką
tylko wtedy, gdy w jej obszarze zagrożenia nie znajdują się żadne osoby.
Przy występującym zagrożeniu operator powinien, ostrzec osoby sygnałem
dźwiękowym.
•
Jeżeli, mimo ostrzeżenia sygnałem
osoby, nie opuszczą obszaru zagrożenia, operator powinien przerwać
pracę ładowarką.
•
Dla uniknięcia niebezpieczeństwa zakleszczenia, należy zapewnić bezpieczny odstęp co najmniej 0,5 m do stałych budynków, ścian, wyrobisk, rusztowań i innych maszyn.
•
Jeżeli nie można zapewnić odstępu
bezpieczeństwa, należy obszar między
stałymi przedmiotami, a obszarem ruchu roboczego ładowarki odgrodzić.
•
Jeżeli widzialność z miejsca operatora
na jego obszar pracy, względnie obszar
jazdy jest ograniczona przez związane
z pracą przeszkody, należy operatorowi
przydzielić pomocnika prowadzącego
lub odgrodzić obszar pracy maszyny
stałą zaporą.
2.6.Przewóz osób.
Nie wolno przewozić osób na ładowarce.
2.7.Statyczne bezpieczeństwo.
Ładowarka musi być w taki sposób stosowana, obsługiwana i wykorzystywana,
aby warunki jej statecznego postoju,
względnie bezpieczeństwo przed przewróceniem się były zawsze zapewnione.
Operator ma obowiązek dostosować prędkość jazdy do miejscowych warunków.
Nie wolno przekraczać dopuszczalnego
obciążenia ładowarki.
Maszyna powinna znajdować się zawsze w
takiej odległości od krawędzi uskoków, wykopów, hałd i skarp, aby nie zaistniało niebezpieczeństwo obsunięcia lub upadku.
W pobliżu wykopów, szybów, rowów i krawędzi wykopów oraz skarp, należy ładowarki zabezpieczać przed stoczeniem się
lub obsunięciem.
9.
SKL 823
2.8.Jazda ładowarki.
Przed przystąpieniem do pracy, należy tak
ustawić fotel operatora, lusterka i elementy
sterowania, żeby bezpieczna praca była
możliwa.
SCHAEFF
Maszyny budowlane mogą jeździć po
drogach publicznych tylko wtedy, gdy
posiadane są wymagane prawem zezwolenia dla kierowcy i pojazdu.
10.
Jeżeli przy fotelu znajduje się pas bezpieczeństwa, operator powinien go zawsze
zakładać.
Szyby powinny być czyste i bez lodu.
Według
StVZO
[
Strassenverkehr
–
Zulassungsordnung – niemieckie przepisy o
dopuszczeniu do ruchu drogowego ] ładowarkę
obowiązuje następujące wyposażenie :
Drogi przejazdu powinny być tak dobrane,
żeby był zapewniony bezpieczny i bezawaryjny przebieg jazdy. Oznacza to, że muszą być dostatecznie szerokie, mieć możliwie małe spadki oraz odpowiednio nośne
podłoże.
•
•
•
Odcinki spadków na drogach dojazdu powinny być tak urządzone, aby można było
maszynę pewnie zahamować.
Poza drogami publicznymi, np. na terenie
zakładów, należy również stosować przepisy o ruchu drogowym. Ta wskazówka
dotyczy również zezwolenia na prowadzenie pojazdu.
Przed wjazdem na odcinek ze spadkiem,
należy włączyć odpowiedni bieg i nie przełączać przełożeń na odcinku spadku [ bieg
drogowy lub terenowy ].
Dla poprawienia stateczności maszyny,
należy przy stromych spadkach lub wzniesieniach prowadzić ciężar od strony wzniesienia.
Przed wjazdem na mosty, stropy, sklepienia itp., należy upewnić się co do ich
nośności.
Przed wjazdem pod mosty i do tuneli,
należy sprawdzić wymiary przejazdu.
Na drogach publicznych maszyny budowlane, jako samojezdne maszyny
robocze, podlegają ustawowym przepisom
o ruchu drogowym.
trójkąt ostrzegawczy
światło ostrzegawcze
apteczka pierwszej pomocy
SCHAEFF
SKL 823
2.9.Praca ładowarki.
Codziennie przed rozpoczęciem pracy oraz
po każdej zmianie narzędzia, powinien
operator sprawdzić prawidłowość zamocowania narzędzia, względnie zaryglowania szybkozłącza. Należy ostrożnie poruszać narzędziem na małej wysokości. W
czasie tego sprawdzenia, nikt nie może
znajdować się w obszarze zagrożenia.
Operator może tylko wtedy przenosić narzędzie robocze ładowarki nad stanowiskami kierowania, obsługi lub pracy innych maszyn, jeżeli te miejsca zabezpieczone są dachami ochronnymi [FOPS –
przepisy EWG dotyczące obciążeń ].
Przy braku wymaganej ochrony, powinien
kierowca, względnie operator danej maszyny, opuścić pojazd na czas koniecznego przenoszenia narzędzia nad jego
miejscem pracy.
Maszynę, należy ładować w taki sposób,
aby nie była przeciążona i w czasie jazdy
nie gubiła ładunku. Pojazd, należy załadowywać z możliwie najniższej wysokości.
W miejscach wyładunku wywrotek można
używać maszyn ziemnych tylko wtedy, gdy
istnieją odpowiednie zabezpieczenia przed
stoczeniem się maszyny lub jej upadkiem.
2.10.Pomocnicy prowadzący.
Pomocnicy prowadzący operatora muszą
być łatwo rozpoznawalni, np. przez odpowiedni ubiór i powinni przebywać w polu
widzenia operatora.
Pomocnik prowadzący nie może podczas
swych czynności być obciążony innymi,
odwracającymi jego uwagę zadaniami.
2.11.Praca przy zagrożeniu spadającymi przedmiotami.
Przy zagrożeniu spadającymi przedmiotami można stosować maszyny ziemne
tylko wtedy, gdy miejsce operatora
osłonięte jest dachem ochronnym [ FOPS –
przepisy EWG dotyczące obciążeń ]. Jeżeli
istnieje obawa, że przedmioty mogą wpaść
do kabiny, należy zastosować ochronę
szyb kabiny.
Przed ścianami, np. stosami materiałów,
należy starać się ustawić i użytkować
ładowarkę w taki sposób, by miejsce operatora i dojście do niego, nie były zwrócone w stronę ściany.
Wyburzenia można dokonywać ładowarkami tylko wtedy, jeżeli nie ma zagrożenia
dla ludzi. Patrz broszura „Abbrucharbeiten”
(ZH 1/614) [ „Prace rozbiórkowe ‘’ ( ZH 1/ 614 ) ]
niemieckiego związku zawodowego budownictwa lądowego.
11.
Napięcie nominalne
[Volty]
do 1000 V
do 1 kV do 110 kV
SKL
SCHAEFF
823
do 110 kV do 220 kV
do 220 kV do 380 kV
napięcia nieznane
Odstęp
[m]
1,0 m
3,0 m
4,0 m
5,0 m
5,0 m
2.12.Praca w rejonie instalacji podziemnych.
Przed podjęciem prac wydobywczych
ładowarkami, należy ustalić, czy w przewidywanym obszarze pracy nie znajdują się
podziemne instalacje, które stanowią zagrożenie dla ludzi.
Jeżeli takie instalacje się tam znajdują, należy ustalić z ich właścicielem lub użytkownikiem, ich położenie i przebieg oraz
ustalić i przeprowadzić czynności zabezpieczjące.
Przebieg instalacji, należy przed rozpoczęciem ładowania oznaczyć jednoznacznie,
pod nadzorem. Jeżeli nie można ustalić
położenia instalacji, należy wykonać rowy
poszukiwawcze, ewentualnie, nawet przez
kopanie ręczne.
W przypadku niespodziewanego natrafienia lub uszkodzenia instalacji podziemnych
lub ich osłon, operator powinien natychmiast przerwać pracę i powiadomić nadzór.
2.13.Praca w pobliżu elektrycznych
linii napowietrznych.
Dla pracy ładowarki w pobliżu elektrycznych linii napowietrznych lub linii trakcyjnych, musi być – dla zabezpieczenia
przed przeskokiem napięcia – zapewniony,
zależny od napięcia nominalnego tych linii,
odstęp linii do maszyny i jej narzędzia.
Dotyczy to również narzędzi doczepianych
i podwieszanych i podwieszanych ładunków.
12.
Należy zachować następujące przepisowe
odstępy :
Przy tym, należy uwzględnić również ruchy
robocze ładowarki, np. położenie narzędzia
oraz wymiary ładunków. Zawsze trzeba też
brać pod uwagę nierówności gruntu powodujące pochylenie ładowarki i zbliżenie do
linii napowietrznej.
Na skutek wiatru mogą wystąpić wahania,
zarówno napowietrznych przewodów elektrycznych, jak i narzędzia ładowarki, co
spowoduje zmniejszenie się odległości.
Jeżeli wymagany odstęp od elektrycznych
linii napowietrznych lub trakcyjnych nie
może być dotrzymany, użytkownik ładowarki, w porozumieniu z właścicielem lub
użytkownikiem linii napowietrznej, powinien
podjąć inne środki zapobiegające przeskokowi napięcia. Mogą to być np.
•
•
•
•
Wyłączenie prądu elektrycznego.
Przełożenie linii napowietrznej.
Zastąpienie linii kablem.
Ograniczenie zasięgu pracy.
SCHAEFF
2.14.Praca w pomieszczeniach
zamkniętych.
Jeżeli ładowarkę stosuje się w pomieszczeniu zamkniętym, należy zapewnić dostateczne wietrzenie i stosować przepisy
szczególne, obowiązujące w tym pomieszczeniu.
2.15.Przerwy w pracy.
Przed przerwą lub zakończeniem pracy,
powinien operator ustawić ładowarkę na
odpowiednio wytrzymałym i równym podłożu, oraz zabezpieczyć ją przed niezamierzonym przemieszczeniem.
Operator ładowarki przed przerwą lub zakończeniem pracy, powinien tak ułożyć na
ziemi lub zabezpieczyć narzędzie, aby nie
mogło się poruszyć.
Operatorowi nie wolno opuścić ładowarki,
dopóki narzędzie nie zostało ułożone na
ziemi lub zabezpieczone.
Maszyny ziemne wolno odstawić na postój
tylko tam, gdzie nie stanowią przeszkody,
np. dla publicznego ruchu drogowego lub
komunikacji na budowie. W danym przypadku, należy je zabezpieczyć urządzeniami ostrzegawczymi, np. trójkątami
ostrzegawczymi, taśmami sygnalizacyjnymi, lampami migającymi lub ostrzegającymi.
Przed opuszczeniem kabiny operator powinien wszystkie elementy sterujące ustawić w położenie zerowe, wyłączyć hydraulikę roboczą i uruchomić hamulce.
Jeżeli operator oddala się od maszyny, powinien uprzednio wyłączyć silnik i zabez-
SKL 823
pieczyć go przed nieuprawnionym uruchomieniem [ wyjąć kluczyk ].
13.
SKL 823
2.16.Przezbrajanie, obsługa, naprawy.
Maszyny ziemne mogą być przezbrajane,
obsługiwane i naprawiane tylko pod nadzorem osoby wyznaczonej przez użytkownika
i zgodnie z Instrukcją Użytkowania i
Obsługi.
Po każdym przezbrojeniu narzędzia roboczego, operator powinien przekonać się o
prawidłowym jego zamocowaniu, względnie zaryglowaniu szybkozłącza.
Np. prace przy :
• hamulcach,
• układzie kierowniczym,
• instalacji hydraulicznej,
• instalacji elektrycznej,
ładowarki może wykonywać tylko do tego
przeszkolony personel fachowy.
Przy wszystkich pracach obsługowych
musi być zapewnione stabilne ustawienie
maszyny na podłożu.
Narzędzie pracy należy ułożyć na ziemi lub
zabezpieczyć przed poruszeniem w odpowiednio pewny sposób, np. przez podpory
cylindrowe lub kozły. Przy pracującym silniku nie wolno osobom wchodzić w niebezpieczny obszar zginania się ładowarki
przegubowej.
Dla ustawienia maszyny, należy podnośniki tak podkładać, by uniemożliwić zsunięcie
się maszyny. Należy unikać skośnego
ustawiania i podstawiania podnośników.
Podniesione maszyny, należy podbudować
np. podkładami „ na krzyż ‘’, balami lub
belkami lub stalowymi koziołkami.
Maszyny podniesione własnym narzędziem, należy natychmiast pewnie podbudować. Praca pod maszyną podtrzymy-
SCHAEFF
waną wyłącznie hydrauliką jest niedozwolona.
Przed jakimikolwiek pracami obsługowymi
lub naprawami, należy wyłączyć silnik napędowy. Od tego wymagania można
odstąpić jedynie w przypadku prac których
nie można wykonać bez napędu.
14.
Przy pracach obsługowych lub naprawach
układu hydraulicznego, należy uprzednio
wyzerować w nim ciśnienie. W tym celu,
należy przy wyłączonym silniku napędowym złożyć narzędzie robocze na ziemi i
tak długo manipulować dźwigniami sterowania, aż ciśnienie w instalacji spadnie do
zera.
Przy pracach z instalacją elektryczną lub
spawaniu łukowym maszyny, należy odłączyć akumulator.
Odłączyć, należy najpierw zacisk bieguna
ujemnego, a potem dodatniego. Przy załączaniu, należy postępować w odwrotnej
kolejności.
Podczas prac obsługowych w rejonie akumulatora, należy go okryć materiałem izolującym. Nie wolno odkładać narzędzi na
akumulator.
Urządzenia zabezpieczające zespoły ruchome maszyny można otwierać lub usuwać tylko przy napędzie wyłączonym i zabezpieczonym
przed
nieuprawnionym
załączeniem. Urządzeniami zabezpieczającymi są np. pokrywy silnika, drzwi, siatki
ochronne.
Po zakończeniu prac, należy wszystkie
urządzenia zabezpieczajęce z powrotem
prawidłowo zamontować.
SCHAEFF
SKL 823
Prace spawalnicze na strukturze nośnej
maszyny można wykonywać tylko w porozumieniu z wytwórcą, według uznanych zasad techniki spawalniczej.
Przy zabezpieczeniach przed wywróceniem [ROPS - przepisy EWG dotyczące
zabezpieczeń przed wywróceniem] oraz przy
dachach ochronnych [FOPS – oprzepisy EWG
dotyczące obciążeń] nie można wykonywać
żadnego spawania albo wiercenia, które by
mogły mieć wpływ na wytrzymałość ich konstrukcji.
Zmiany, np.spawania na instalacji hydraulicznej mogą być przeprowadzone tylko
za zgodą wytwórcy.
Przed rozpoczęciem pracy przy instalacji
hydraulicznej muszą być wyzerowane ciśnienia robocze, sterujące i ciśnienie w
zbiorniku.
Połykanie smarów, ich długotrwały lub powtarzający się kontakt ze skórą, może być
niebezpieczny dla zdrowia. Przy użyciu
zgodnym z przeznaczeniem, nie ma specjalnych zagrożeń zdrowotnych. Należy,
przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa ogłaszane w wydawnictwach
producentów olejów.
Można używać tylko wskazane przez
wytwórcę ładowarki przewody giętkie. Hydrauliczne przewody giętkie muszą być
fachowo ułożone i zamontowane.
W pobliżu paliwa i akumulatora nie wolno
palić ani manipulować otwartym ogniem.
2.17.Podnoszenie, załadunek i
transport.
Holowanie ratownicze maszyn ziemnych
może być przeprowadzane jedynie urządzeniami holowniczymi o odpowiedniej wytrzymałości. Przy tym, należy posługiwać
się wyznaczonymi przez wytwórcę punktami mocowania.
Przy załadunku i transporcie, należy ładowarkę i niezbędny sprzęt pomocniczy zabezpieczyć przed nie zamierzonym ruchem.
Podwozie, należy na tyle oczyścić z błota,
śniegu czy lodu, aby można było bez
obawy poślizgu wjechać na pochylnię.
Do transportu samochodem ciężarowym,
na przyczepach niskopodwoziowych lub
koleją, należy ładowarkę niezawodnie
unieruchomić klinami i zakotwiczyć za punkty mocowania.
Przed jazdą, należy trasę sprawdzić pod
względem szerokości dróg i zwężeń, wyso-
kości pod mostami i wiaduktami, oraz nośności dróg.
15.
SKL 823
2.18. Nadzór i odbiór.
Maszyna powinna być zbadana i odebrana
we wszystkich swych częściach, według
zaleceń przepisów BHP przez biegłego
[np. inżyniera lub mistrza maszyn budowlanych] w następujących okolicznościach:
• przed pierwszym użyciem oraz przed
ponownym uruchomieniem, po istotnych zmianach.
• co najmniej raz w roku.
• w międzyczasie, stosownie do warunków użytkowania i wymagań zakładowych.
Orzeczenie z badania maszyny musi być
sporządzone na piśmie i przechowywane
do następnego badania.
Przed każdą dniówką, powinien operator
dokonać przeglądu ładowarki zgodnie z
planem przeglądów.
Hydrauliczne przewody giętkie, należy
wymieniać z chwilą rozpoznania następujących uszkodzeń :
• uszkodzenie warstwy zewnętrznej na
głębokość uzbrojenia.
• skruszenie warstwy zewnętrznej.
• zniekształcenie w stanie pod lub bez
ciśnienia, nie odpowiadające pierwotnemu kształtowi przewodu w chwili zabudowy.
• nieszczelność.
• uszkodzenie końcówki lub połączenia
końcówki z przewodem.
Stan płynu chłodzącego wolno sprawdzać
tylko przy ochłodzonym korku. Korek,
SCHAEFF
należy ostrożnie przekręcać, aby powoli
wyzerować nadciśnienie.
16.
Przed pracą operator powinien sprawdzić
działanie urządzeń zabezpieczających, a
zauważone usterki natychmiast zgłaszać
nadzorowi, a przy zmianie, również i następcy.
Przy usterkach zagrażających bezpieczeństwu pracy, należy przerwać pracę do czasu ich usunięcia.
2.19. Ochrona przeciwpożarowa.
MTK115002
Gaśnicę, należy przechowywać
w kabinie i oznaczyć ją odpowiednim symbolem.
SCHAEFF
2.20.Wyjście awaryjne.
Jako wyjście awaryjne przewidziane są
prawe drzwi kabiny.
2.21.Wskazania, co do pozostałych
zagrożeń.
Jeżeli na skutek zatrzymania silnika,
usterki pompy hydraulicznej lub utraty oleju
hydraulicznego dojdzie do awarii układu,
dostępne pozostają jedynie funkcje
awaryjne :
• kierowanie ręczne.
• opuszczenie narzędzia roboczego
[ możliwe tylko przy włączonym
zapłonie ].
SKL 823
17.
SKL 823
SCHAEFF
18.
SCHAEFF
3. Dane Techniczne.
3.1.Widoki maszyny.
SKL 823
Rys.3. – Rysunek wymiarowy ładowarki z łyżką standardową.
19.
SKL 823
SCHAEFF
Rys.4. – Rysunek wymiarowy ładowarki z łyżką uniwersalną .
20.
SCHAEFF
SKL 823
Rys.5. – Rysunek wymiarowy ładowarki z osprzętem widłowym.
21.
SKL 823
3.2.Silnik.
Wytwórca :
SCHAEFF
Perkins.
Typ :
Rodzaj :
Pojemność :
Moc,wg DIN 70020 :
Moment obrotowy :
Jedn.zużycie paliwa:
Chłodziwo :
Ogrzewanie :
704 – 30.
Czterosuwowy silnik Diesel z wtryskiem bezpośrednim.
3000 cm 3
37,0 kW, przy n = 2400 min –1
maksymalny 186 Nm / 1600 min-1
215 g / kWh.
Woda z dodatkiem przeciw zamarzaniu przez cały rok.
Powietrze z otoczenia z wymiennikiem ciepła podłączonym do
obiegu chłodziwa.
3.3.Instalacja elektryczna.
Napięcie robocze :
Akumulator :
Generator :
Rozrusznik :
Udogodnienia rozruchu:
Oświetlenie :
12 V
12 V / 105 Ah / 450 A
12 V , 65 A prądu przemiennego.
2,5 kW
Świece żarowe.
Zgodnie z StVZO, lampy halogenowe H4 [ StVO-Strassenverkehr–
Zulassungsordnung-niemieckie przepisy o dopuszczeniu do ruchu
drogowego ].
3.4.Napęd jezdny.
Napęd jezdny :
Prędkość jazdy :
Pompa sterowana,bezpośrednio przyłączona do silnika Diesla
i dwustopniowy, przełączalny pod obciążeniem silnik hydrauliczny – przy przekładni redukcyjnej osi tylnej.
Do przodu – do tyłu.
Zakres
„Praca”
Zakres
„Droga”
Przenoszenie mocy :
Wersja
standardowa
Wersja
szybkiej jazdy
0 – 6,5 km/h
0 – 6,5 km/h
0 – 20 km/h
0 – 30 km/h
Hydrostatyczny napęd jezdny w obiegu zamkniętym.
Samoczynne dopasowanie uciągu i prędkości poprzez regulację obciążenia granicznego pompy nastawnej.
Bezstopniowa regulacja prędkości do przodu i do tyłu.
Napęd na wszystkie koła przez wał z przegubami.
Ciśnienie podczas jazdy: Maksymalnie 440 barów.
22.
SCHAEFF
3.5.Hamulce.
Hamulec zasadniczy:
SKL 823
Hydraulicznie uruchamiany hamulec z centralnym bębnem na osi
przedniej, połączony z hyrostatycznym hamulcem napędu jezdnego. Hamulec działa poprzez napęd na wszystkie koła.
Hamulec postojowy:
Mechanicznie uruchamiany hamulec bębnowy na osi przedniej.
Hamulec dodatkowy:
Hydrostatyczny napęd jezdny działa w układzie zamkniętym jako
nie zużywający się hamulec dodatkowy.
3.6.Instalacja hydrauliczna.
Pompa hydrauliczna:
Zębata pompa napędzana bocznym odprowadzeniem mocy od
silnika Diesla.
Wydatek pompy
: max 37,5 I/min
Ciśnienie robocze kierowania :
175 barów
Ciśnienie robocze ładowania :
250 barów
Zawór priorytetowy :
Uprzywilejowanie zaopatrzenia układu kierowania, spowodowane
przez układ czujników obciążenia [ load sensing system ], przez
co w razie potrzeby, do dyspozycji jest cała ilość oleju. W ten sposób, również przy bardzo małych obrotach silnika możliwe są szybkie ruchy kierownicy.
Kierowanie :
Kierowanie przegubowe, w pełni hydrauliczne, działające proporcjonalnie, za pomocą sterownika kierowania i dwóch siłowników
podwójnego działania.
Całkowity kąt kierowania : 80 o
Układ ładowania :
Chłodnica oleju
hydraulicznego:
Siłowniki podwójnego działania ; jeden podnoszący oraz jeden
równobieżny (patentowy) siłownik wywrotu łyżki.
Trójobwodowy zawór sterujący.
Pływające położenie łyżki przy funkcji „ opuszczanie ‘’, ustawianie
elektrohydrauliczne.
Jednodźwigniowe sterowanie krzyżowe [ joystick ] ze zintegrowanym sterowaniem kierunku jazdy, pływającego ustawienia łyżki i
dodatkowych obwodów sterujących.
Połączone filtry ssąco – powrotne zabudowane w zbiorniku .
Regulowana termostatem.
23.
SKL 823
3.7.Osie.
SCHAEFF
Oś przednia :
Napędzana przekładnią planetarną z samohamownym mechanizmem
różnicowym i zintegrowanym centralnym bębnem hamulcowym,
zawieszona sztywno.
Oś tylna :
Napędzana przekładnią planetarną z samohamownym mechanizmem
różnicowym i zintegrowaną przekładnią redukcyjną, zawieszona
wahliwie.
Kąt wahania +- 12 o
3.8 .Ogumienie.
Rozmiar
365/70
10,5-18
12,5-18
15,5/55
335/80
335/80
Typ
Profil
R 18
MPT 8 PR
MPT 8 PR
R 18
R 18 XM
R 18
SPT 9
TG 32
E 91
MPT
27 TL Michelin
SPT 9
Ciśnienie
przód
3,0
3,0
2,0
2,5
2,5
2,5
Ciśnienie
tył
2,0
2,0
1,8
1,8
2,0
2,0
Ogumienie specjalne za oddzielnym uzgodnieniem.
Przy pracy podnośnikowej, należy ciśnienie w ogumieniu podnieść conajmniej
o 0,5 bara.
3.9. Materiały smarne.
3.9.1.Ilości zalewane
Zbiornik paliwa :
ca.
72,00 l
Olej napędowy.
Olej w silniku i filtrze :
ca.
8,20 l
Olej hydrauliczny ; zbiornik i instalacja :
ca.
61,00 l
Olej hydrauliczny.
Zbiornik hydrauliczny :
ca.
46,00 l
Olej hydrauliczny [ ilość dla
wymiany ].
Hamulec zasadniczy :
ca.
0,25 l
Olej AFT.
Korpus środkowy osi przedniej :
ca.
6,50 l
Olej przekładniowy.
Korpus środkowy osi tylnej :
Przekładnia :
Piasty kół :
w każdej po
Chłodziwo :
ca.
ca.
ca.
ca.
6,50 l
1,50 l
0,35 l
13,00 l
Olej silnikowy [ ilość dla
wymiany ].
Olej przekładniowy.
Olej przekładniowy.
Olej przekładniowy.
Woda z dodatkiem przeciw
zamarzaniu i korozji.
Podane ilości są przybliżone. Decyduje zawsze odczyt miernika napełnienia.
24.
SCHAEFF
3.9.2.Dane środkow smarnych.
SKL 823
Zastosowanie
Silnik napędowy
Skrócone
oznaczenia Bi
--
Silnik napędowy
EO 1540 A
Chłodnica silnika
napędowego
SP-C
Układ hydrauliczny
HYD 1040
1)
BIO-E-HYDHEES
Zalecane środki smarne dla
Środkowej Europy
Nazwa
Wyszczególnienie,
Normy, Wymagania
Olej napędowy
DIN 51601
(diesel)
ASTM D975 1-D / 2-D
Olej silnikowy
SAE 15W-40
API CF4
Chłodziwo
Chłodziwo- czysta woda
z dodatkiem antykorozyjnym i przeciwzamarzającym
HVLP D 68 ,
Olej hydrauliczny
SAE 10W-40 lub polskie
lub olej wg tabeli
oleje, patrz niżej
MehrbereichsMotoröl
BIO-oleje
hydrauliczne na
bazie
syntetycznych
estrów
Stosowany na życzenie
klienta. Na maszynie
nakleić piktogram:
Oleje degradujące
się biologicznie – nie
mieszać olejów różnych
producentów.
Osie,
Piasty,
Przekładnie
Punkty smarowania
GO 90 LS
Olej przekładniowy SAE 80W-90LS
API-GL 5
MPG-A
Hamulce
ATF
Smar wielozadaniowy na bazie litu
Olej hamulcowy
Uwaga !
Według potrzeb stopsować olej
„zimowy“ lub „letni“
Patrz instrukcja obsługi silnika
Patrz instrukcja obsługi silnika
Mineralne oleje hydrauliczne
muszą spęłniać wymagania
lepkości :
przy 100°C min 10 mm 2/s (cSt)
przy -10°C ca.1500 mm 2/s (cSt)
Oleje biologicznie się degradujące
muszą spełniać wymagania lepkości
analogicne jak oleje mineralne
Przy przejściu na oleje BIO
należy instalację opróżnić,oczyścić
i przepłukać oraz wymienić
filtry.Szczegóły konsultować z
dostawcą.
Zalecane zamienniki
SAE 90LS
SAE 85W-90LS
K2K-30
DIN 51825
ATF
Typ A Suffix A
Dexron-IID
1)
Bi = Oznaczenie środków smarnych wg Naczelnej Organizacji Niemieckiego Przemysłu
Budowlanego.
Olej silnikowy
Olej hydrauliczny
według API CG 4 lub CF 4 i
według ACEA E3 lub E2
według DIN 51524.T3 HVLP
Temperatura otoczenia
Temperatura oteczenia
Oleje polskie wg I.M.B. i G.S. W-wa : - Olej hydrauliczny rzadki HL 32
- Olej hydrauliczny średni HL 46 ( do – 10 o C )
- Olej hydrauliczny gęsty HL 68
25.
SKL 823
SCHAEFF
3.10.Dopuszczalne naciski na grunt wg StVZO [Strssenverkehr – Zulassungsordnung – niemieckie
przepisy o dopuszczeniu do ruchu drogowego ].
Dopuszczalny ciężar całkowity
Dopuszczalny nacisk na oś przednią
Dopuszczalny nacisk na oś tylną
Patrz : tabliczka znamionowa względnie Ogólne
Zezwolenie na Użytkowanie.
3.11.Poziom hałasu wg EG 86/662.
Poziom mocy hałasu
Poziom ciśnienia hałasu w miejscu kierowcy
Lw ( A) = 97 dB ( A )
Lp ( A ) = 75 dB ( A )
3.12.Wymiary i ciężar.
Podane liczby dotyczą łyżki standardowej i ogumienia 12,5 –18 MPT 8 PR
Ciężar maszyny gotowej do pracy z wyposażeniem standardowym:
Długość całkowita z łyżką normalną ułożoną na ziemi :
Szerokość całkowita:
Wysokość całkowita nad kabiną :
Rozstaw osi :
Rozstaw kół :
Tylny kąt nawisu:
Prześwit pod wałem przegubowym:
Promień skrętu (zawracania) zewnętrznej krawędzi łyżki
w położeniu transportowym :
Promień zakrętu wewnętrznej krawędzi ogumienia :
Promień zakrętu zewnętrznej krawędzi opony :
kg
mm
mm
mm
mm
mm
3900
4830
1700
2615
1950
1330
o
35
mm 430
mm 3880
mm 1840
mm 3510
3.13.Przednie urządzenie ładujące.
Podane liczby dotyczą łyżki standardowej i ogumienia 12,5 – 18 MPT 8 PR
Szerokość łyżki :
Pojemność wg DIN/ISO 7546 [gęstość maks. = 1,8 t/m3]:
Wysokość wysypywania przy kącie wysypywania 45o:
Szerokość wysypywania przy maksymalnej wysokości:
Maksymalna wysokość punktu obrotu łyżki:
Kąt wychylenia wstecznego łyżki:
Kąt wysypywania przy maksym. wysok. Wysypywania:
Głębokość zgarniania:
Siła podnoszenia przy ziemi:
Siła urabiania na ostrzu łyżki:
Ładunek wywrotowy na wprost:
Ładunek wywrotowy z przegubem wychylonym:
Czas podnoszenia:
Czas opuszczania:
Wychylanie łyżki:
* według ISO 8313
Stateczność odpowiada DIN 24094
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
mm
m3
mm
mm
mm
1700
0,65
2500
570
3140
o
50
o
45
mm
55
N*
32300*
N*
33900*
kg*
2750*
kg*
2475*
s
5,2
s
3,6
s
1,1
26.
SCHAEFF
SKL 823
3.14.Rodzaje łyżek.
Łyżka standardowa
Łyżka ziemna
Łyżka uniwersalna
Łyżka do materiałów lekkich
Łyżka do materiałów b.lekkich
Łyżka wychylana boczna
Łyżka wysokiego wyładunku
Zawartość ze sto –
żkiem usyp. [ m 3 ]
0,65
0,72
0,60
0,80
1,00
0,50
0,65
Szerokość
[ mm ]
1700
1700
1700
1700
1850
1750
1850
Gęstość
Maks. [ t/m3 ]
1,8
1,6
1,6
1,2
0,8
1,6
1,2
3.15.Urządzenie układarkowe.
• Płyta nośna wideł z szybkozłączem według ISO / FEM Klasa 2 Forma B,
DIN 15 173 wzgl. ISO 2328.
Szerokość podnośnika widłowego :
1240 mm
Długość wideł :
900 mm lub 1120 mm
Maksymalna wysokość układania :
2965 mm
Podany ładunek użyteczny podczas jazdy po równej powierzchni i przy opuszczonym
ładunku określony jest przy współczynniku stateczności 1,25 (80%).
•
Podany ładunek użyteczny podczas jazdy po nierównej powierzchni i przy opuszczonym
ładunku określony jest przy współczynniku stateczności 1,67 (60%), względnie przy
zastosowaniu haka współczynnik stateczności wynosi 2,00 (50%).
•
Podane wielkości ładunku użytecznego odnoszą się do opisanego wyposażenia i pełnego
zatankowania.
Ładunek użyteczny
Ogumienie 405/80
R 25
/ z dodatkowym
Cały zakres podnoszenia Seria
i kierowania
obciążnikiem *
Standard
( wspóczynnik 1,25 )
1550 / 1650 kg*
( współczynnik 2,00 )
960 / 1030kg*
Położenie transportowe
Standard
( współczynnik 1,25 )
( współczynnik 1,67 )
1800 / 1900 kg*
1340 / 1400 kg*
*) Przy użyciu przykręcanych obciążników osi tylnej lub wypełnieniu kół tylnych wodą.
Przy pracy jako układarka, należy ciśnienie w przednich kołach podwyższyć
o co najmniej 0,5 bara.
Wibracje - maszyna spęłnia wymagania w zakresie drgań mechanicznych i mieści się w granicach wartości odpowiadających przepisom.
27.
SKL 823
SCHAEFF
3.16.Pozostałe wyposażenie.
• Wymuszona wentylacja kabiny.
• Klimatyzator.
• Wersja do szybkiej jazdy.
• Sprzęg szybkozmienny sterowany hydraulicznie (szybkozłącze).
• Ogrzewanie postojowe silnika Diesla z zegarem załączającym.
• Różne wyposażenie elektryczne jak reflektor miejsca pracy, dookolna lampa.
ostrzegawcza, odbiornik radiowy itp.
• Ostrzegacz jazdy do tyłu ( Backalarm ).
• Lemiesz do śniegu.
• Zamiatarka.
• Hak nośny nakładany na widły układarki.
• Przyłącze dla hydraulicznego młota ręcznego.
• Filtr gazów wydechowych silnika Diesla.
• Katalizator.
• Fotel operatora (amortyzowany ).
• Elektryczna pompa tankująca.
• Gaśnica.
• Urządzenie do ruchu pełzającego.
• Zabezpieczenie przed kradzieżą.
• Obciążnik tylnej osi.
Dalsze wyposażenie na zapytania ofertowe.
Zmienianie konstrukcji firmy Schaeff oraz uzbrajanie ich dodatkowym wyposażeniem
lub narzędziami z poza naszego programu dostaw, wymaga naszej pisemnej zgody.
Bez tego wygasa nasza gwarancja, a w przypadku ewentualnych szkód przez to
spowodowanych również nasza odpowiedzialność za wyrób.
28.
SCHAEFF
SKL 823
29.
SKL 823
SCHAEFF
4. Sterowanie pracą ładowarki.
4.1.Przeszkolenie wstępne.
Osoby jeszcze nie zaznajomione z urządzeniami sterującymi i wskaźnikami tej maszyny
powinny dokładnie przeczytać niniejszy rozdział zanim przystąpią do kierowania jej jazdą
i pracą.
W niniejszym rozdziale omówione są główne funkcje ładowarki.
Przed przystąpieniem do kierowania pracą i jazdą ładowarki, należy dobrze utrwalić sobie w
pamięci funkcje i położenie poszczególnych wskaźników i dźwigni sterujących.
Przed każdym rozpoczęciem pracy, należy maszynę poddać szczegółowym oględzinom,
zwracając przy tym uwagę na uszkodzenia, luźne lub brakujące śruby, kałuże oleju lub paliwa. Usterki, należy natychmiast usuwać. Jeżeli usterki zagrażają bezpieczeństwu pracy
można ładowarkę użytkować dopiero po ich usunięciu.
Przed przystąpieniem do pracy ładowarką, należy wykonać przeglądy zgodnie z rozdziałem
7.5.
30.
SCHAEFF
SKL 823
4.2.Wskaźniki i dźwignie sterujące.
Poniższe zestawienie zawiera również wyposażenie specjalne !
Rys.10.1.
31.
SKL 823
SCHAEFF
Objaśnienia do Rys.10.1.
1. Przełącznik kierunkowskazów, sygnału dźwiękowego, świateł mijania.
2. Podwójny pedał hamulca.
3. Przestawianie kolumny kierownicy.
4. Pedał gazu.
5. Hamulec postojowy.
6. Dźwignia sterowania urządzeniem ładunkowym (joystick).
7. Wybór kierunku jazdy – nie działa przy wyłączonej hydraulice roboczej.
8. Uruchomienie dodatkowego obwodu sterującego.
9. Użycie impulsowe – położenie pływające.
10. Przełącznik dmuchawy.
11. Nie wykorzystane *.
12. Nie wykorzystane *.
13. Nie wykorzystane *.
14.Wyłącznik uruchamiania dodatkowego obwodu sterującego [ Poz. 8 ].
15.Wyłącznik wyboru położenia pływającego – Wyłączone / Impuls / Ciągłe.
16.Nastawnik suwakowy ogrzewania.
17.Włącznik żarzenia i rozruchu.
18.Płyta bezpieczników i przekaźników.
19. Przełącznik ; powietrze wewnętrzne / zewnętrzne dmuchawy.
20.Radioodbiornik.
* Zarezerwowane dla takiego wyposażenia jak np. tłumienie drgań, cofanie łyżki itp.
32.
SCHAEFF
SKL 823
Wskaźniki i dźwignie sterujące.
Rys.10.2.
33.
SKL 823
SCHAEFF
Objaśnienia do Rys.10.2.
21. Wskaźnik ładowania.
22.Wskaźnik ciśnienia oleju silnika.
23.Wskaźnik drożności filtra.
24.Wskaźnik hamulca postojowego.
25.Jazda do przodu.
26.Nie wykorzystane *.
27.Światła drogowe.
28.Kierunkowskazy.
29.Nie wykorzystane*.
30.Wskaźnik żarzenia.
31.Jazda do tyłu.
32.Nie wykorzystane*.
33.Przełącznik zakresu jazdy szybko / powoli.
34.Nie wykorzystane*.
35.Przełącznik wielofunkcyjny z blokadą do wyłączenia urządzenia roboczego i przełączania
wyboru kierunku jazdy z pozycji 8 na pozycję 51.
Przełączać tylko przy zatrzymanej maszynie !
36.Wskaźnik świateł awaryjnych .
37.Licznik motogodzin.
38.Wskaźnik ilości paliwa.
39.Wskaźnik temperatury chłodziwa.
40.Przełącznik wycieraczki / spryskiwania przedniej szyby.
41.Przełącznik wycieraczki / spryskiwania tylnej szyby.
42.Nie wykorzystane*.
43.Nie wykorzystane*.
44.Nie wykorzystane*.
45.Nie wykorzystane*.
46.Wybór kierunku jazdy – działa tylko przy wyłączonej hydraulice roboczej.
47.Oświetlenie.
48.Gniazdko wtykowe.
* Zarezerwowane dla takiego wyposażenia jak np. lampa dookolna, pompa wodna
zamiatarki, reflektor dodatkowy.
34.
SCHAEFF
SKL 823
4.3. Silnik.
4.3.1.Uruchamianie silnika.
Przed każdym rozpoczęciem
pracy, należy dokonać przeglądu
zgodnie z rozdziałem 7.5.
Przed uruchomieniem silnika sprawdzić, czy nikt nie znajduje się przy
maszynie oraz obszarze zagrożenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
Wszystkie dźwignie ustawić w położenie neutralne.
Hamulec postojowy (10/5) zaciągnięty,
przełączniki wyboru kierunku jazdy
(10/7) , (10/46) ustawić w położenie „0”.
Włożyć kluczyk w przełącznik żarzenia i
rozruchu (10/17).
Kluczyk przekręcić w prawo w położenie „1”. Zapalą sią lampki wskaźników
(10/21), (10/22) i włączy się żarzenie kontrolka (10/30) pali się.
Pedał gazu ( 10/4 ) ustawić w położenie
pełny gaz [ rozruch normalny] względnie w położenie [ rozruch gorący ].
Przełącznik żarzenia i rozruchu ustawić
w położenie „2”. Jeżeli silnik zacznie
pracować, przestawić kluczyk z powrotem w położenie „1” i obniżyć obroty do
dolnej prędkości biegu jałowegu.
Lampki wskaźników powinny zgasnąć.
Jeżeli silnik nie uruchomi się do 15 sekund, cofnąć kluczyk do położenia „1”
lub „0” i powtórzyć rozruch nie wcześniej jednak jak po 10 sek.
Nie obciążać od samego początku
silnika w pełni. Pracować na obrotach umiarkowanych, aż silnik osiągnie temperaturę pracy.
Rys.10.
35.
SKL 823
SCHAEFF
4.3.2.Kontrola silnika podczas pracy.
• Jeżeli zapali się wskaźnik ładowania
(10/21) lub ciśnienia oleju (10/22), silnik
natychmiast wyłączyć i ustalić przyczynę. Ewentualnie wezwać personel serwisowy.
• Przy przekroczeniu dopuszczalnej temperatury wody chłodzącej (10/39) przerwać pracę, otworzyć osłony silnika i na
biegu jałowym pracować do ochłodzenia silnika.
• Po ochłodzeniu silnik wyłączyć i ustalić
przyczynę. Ewentualnie wezwać personel serwisowy.
Uruchomienie silnika i maszyny
bez usunięcia usterki może spowodować ciężkie uszkodzenie silnika.
Rys.10.
4.3.3.Wyłączenie silnika.
Nie wyłączać silnika przy pełnym
obciążeniu, lecz pracować przed wyłączeniem pewien czas na niskich
obrotach biegu jałowego.
•
•
Przekręcić kluczyk w położenie „0”.
Silnik wyłączy się automatycznie.
36.
SCHAEFF
SKL 823
4.4.Fotel operatora , przestawianie
kolumny kierownicy.
Fotel.
Fotel komfortowy wyposażony jest w mechaniczą amortyzację i olejowo-pneumatyczne tłumienie. Fotel spełnia międzynarodowe wymagania jakości i bezpieczeństwa
wg ISO 7096 Klasa 3 ISO 6683 (Rys.11).
1. Przestawianie poziome.
2. Ustawienie ciężaru kierowcy.
3. Ustawienie oparcia.
4. Ustawienie wysokości.
Przestawienie do góry:
Podnieś fotel do usłyszenia zazębienia się
zapadki.
Rys.11.
Przestawianie do dołu:
Podnieść fotel aż do zderzaka, po czym fotel opadnie do położenia dolnego.
Przestawienie kolumny kierownicy.
• Wcisnąć dźwignię blokującą (10/3).
• Przestawić kierownicę.
• Zwolnić dźwignię blokującą.
4.5.Ogrzewanie / przewietrzanie.
Ogrzewanie.
• Ogrzewanie przyłączone jest do obiegu
chłodziwa silnika i regulowane przełącznikiem suwakowym (10/16).
• Dmuchawa włączana jest przełącznikiem (10/10) i może zasysać powietrze
z kabiny lub z zewnątrz.
• Do zasysania powietrza z kabiny otworzyć otwory zasysania (10/19).
Przewietrzanie.
• Dla przewietrzania ustawić suwak
ogrzewania (10/16) w położenie
„zimno”.
• Dmuchawę uruchamia się wyłącznikiem (10/10).
• Rozdział powietrza odbywa się przez
ustawienie dysz wylotowych.
Rys.10.
37.
SKL823
SCHAEFF
4.6.Przełącznik świateł.
Przełącznikiem (10/47)
oświetlenie ładowarki.
przełącza
się
Stopień 0 Światła wyłączone.
Stopień 1 Światła postojowe.
Stopień 2 Światła mijania / drogowe.
Włączenie świateł drogowych
odbywa się porzez podniesienie przełącznika dźwigniowego
(10/1) pod kierownicą. Wtedy
zapala się niebieski wskaźnik
świateł drogowych (10/27).
Rys.10.
4.7.Napełnienie ogumienia wodą.
Przy zastosowaniu do ładowarki osprzętu widłowego, można dla podniesienia udźwigu tylne
koła napełnić wodą z dodatkiem środka przeciw zamarzaniu.
Mieszanie przeprowadzić w odpowiednio dużym naczyniu. Mieszaninę ochłodzić i rozetrzeć
bryły.
Zawsze chlorek magnezowy sypać do wody, a nie na odwrót !
Nie dopuścić, by roztwór dostał się do oczu, na skórę lub na odzież.
Działanie żrące !
Zalecane dla 75% wypełnienia przy odporności -20°C.
Dane dla jednego koła:
Typ ogumienia
Chlorek magnezowy
Woda
Wzrost ciężaru na skutek
ca. kg
ltr.
wypełnienia ca. kg
365/70 R 18 SPT 9
44
78
122
10,5-18 MPT 8 PR TG 32
22
38
60
12,5-18 MPT 8 PR
43
73
116
15,5-55 R18 MPT PG 7
34
58
92
335/80 R 18 XM
36
60
96
335/80 R 18 SPT 9
36
60
96
Dla uzyskania odporności do – 30 o C zwiększyć o 25 % ilość chlorku magnezowgo, a
zmniejszyć o 10% ilość wody.
38.
SCHAEFF
SKL 823
4.8. Jazda, kierowanie, hamowanie.
4.8.1.Jazda.
Podczas jazdy po drogach publicznych, ładowarka jako samojezdna
maszyna robocza podlega przepisom ruchu drogowego. W Niem
czech są to StVZO i StVO.
[ Strassenverkehr-Zulassungsordnung oraz
Zatrzymanie.
Zwolnienie
pedału
gazu
powoduje
zmniejszenie
się
prędkości
jazdy.
Hydrostatyczny napęd jezdny działa przy
tym jako nie zużywający się hamulec
pomocniczy.
• Patrz również punkt„4.8.3.Hamowanie”
Strassenverheh-Ordnung – przepisy o dopuszczeniu do ruchu drogowego i o ruchu
drogowym ].W Polsce jest to Kodeks
Drogowy.
Pojazd wyposażony jest w dwa
przełączniki kierunku jazdy, które
działają w zależności od dokonanego przez operatora wyboru. Jeden
przełącznik (16/51) znajduje się na
tablicy wskaźników, a drugi (16/8)
umieszczony jest na dźwigni sterowania osprzętem ładowarkowym
joystick (16/7), który współdziała z
układem hydraulicznym. Przełączania dokonuje się przełącznikiem
wielofunkcyjnym (16/40), który znajduje się na tablicy wskaźników.
Przełącznik ten (16/40) może być
przełączany tylko w czasie bezruchu (postoju) maszyny. Należy
upewnić się, czy przełączniki
(16/51) oraz (16/8) są ustawione w
położeniu
neutralnym
(pozycja
środkowa), a to w celu zapobieżenia przypadkowym zahamowaniom
lub zmianom kierunku jazdy.
39.
SKL 823
SCHAEFF
Ruszanie z miejsca.
• Ustawić w położenie „0” przełączniki
(10/7) na joysticku i (10/46) na tablicy
wskaźników.
• Uruchomić silnik.
• Unieść ramę wysięgnika do znaczka
(12/1) „Jazda”.
• Załączyć zakres prędkości (10/33)
„Szybko” lub „Wolno” wg potrzeby.
• Zwolnić hamulec postojowy (10/5).
• Ustawić odpowiedni kierunek jazdy
przełącznikiem (10/7) lub (10/46).
• Wcisnąć pedał gazu (10/4) – maszyna
ruszy przy określonej prędkości obrotowej silnika.
• Możliwa jest szybka zmiana kierunku
jazdy przez przestawienie przełącznika
kierunku jazdy.
Rys.10.
Rys.12.
40.
SCHAEFF
SKL 823
4.8.2.Kierowanie.
Ładowarka kołowa wyposażona jest w hydrauliczny układ przegubowego kierowania,
uruchamiany poprzez sterownik, który wiernie odtwarza ruchy kierownicy.
Przy usterkach układu sterowania, należy natychmiast ustalić przyczynę i w razie
konieczności wezwać personel serwisowy.
4.8.3.Hamulce.
Hamulec zasadniczy i pomocniczy.
• W celu zatrzymania maszyny zwolnić pedał gazu. Hydrostatyczny napęd działać będzie
jako hamulec pomocniczy. Pedału hamulca zasadniczego (10/2) używać odpowiednio do
potrzeb.
Hamulec postojowy.
• Hamulec postojowy (10/5) zaciągać tylko przy maszynie stojącej.
Zaciągnięcie hamulca postojowego (10/5) wyłącza napęd jezdy.
Działanie hamulca zasadniczego.
• Maszyna wyposażona jest w urządzenie
hamulcowe, które zmienia prędkość jazdy niezależnie od prędkości obrotowej
silnika.
• Przez wciśnięcie podwójnego pedału
hamulca (10/2), zostanie prędkość
jazdy zmniejszona, aż do zatrzymania,
niezależnie od aktualnej prędkości
obrotowej silnika.
• W ten sposób umożliwione jest precyzyjne podjechanie przy maksymalnej
prędkości silnika, np. przy załadunku
samochodów ciężarowych, gdy konieczny jest szybki cykl pracy.
Rys.10.
41.
SKL 823
SCHAEFF
4.8.4.Jazda drogowa.
Przed podjęciem jazdy po drogach
publicznych, należy spełnić następujące
punkty:
• Opróżnić łyżkę i zupełnie ją wyciągnąć.
• Założyć osłonę na przednią krawędź
łyżki.
• Łyżkę bocznie-wywrotową zabezpieczyć
sworzniami.
• Łyżkę wysoko-wywrotową wciągnąć
zupełnie.
Sterczące widły zdemontować !
•
Ramę wysięgnika podnieść do
zaznaczonej wysokości (12/1), aby mieć
swobodę ruchu od dołu.
• Ustawić przełączniki kierunku jazdy (10/7
i 10/46) w położenie „0”.
• Wyłączyć hydraulikę roboczą (10/35) i
układ kierowania joystick.
Rys.12.
Przełączać tylko podczas postoju !
•
Sprawdzić działanie kierunkowskazów,
świateł awaryjnych, sygnału dźwiękowego, świateł mijania i świateł
drogowych.
• Zamknąć drzwi kabiny.
4.8.5.Postój [ parkowanie ].
• Ustawić przełączniki kierunku jazdy (10/7
i 10/46) w położenie „0”.
• Narzędzie robocze ułożyć na ziemi.
• Wyłączyć hydraulikę roboczą (10/35).
• Zaciągnąć hamulec postojowy (10/5).
• Zatrzymać silnik i wyjąć kluczyk ze
stacyjki oraz zamknąć kabinę, aby
uniemożliwić dostęp nieuprawnionych.
W razie potrzeby zabezpieczyć maszynę klinami przed odtoczeniem się.
Rys.10.
42.
SCHAEFF
SKL 823
43.
SKL 823
SCHAEFF
5. Praca ładowarką.
5.1.Uwagi ogólne.
Codziennie przed rozpoczęciem pracy i po każdej zmianie narzędzia,
roboczego, należy sprawdzić pra
widłowość zamocowania narzędzia
względnie prawidłowe zaryglowanie
szybkozłącza. W tym celu, należy
ostrożnie ruszać łyżką na małej
wysokości.
Przed rozpoczciem ładowania, należy sobie dobrze przyswoić sposób sterowania
maszyną przy pomocy dźwigni. Przy pracach ładunkowych ruchy jazdy i narzędzia,
powinny płynnie przechodzić jedne w drugie.
Zanim nabierze się wprawy, należy pracować z małą prędkością jazdy.
5.2.Użycie funkcji roboczych.
Sterowanie łyżką.
• Sterowanie odbywa się przy pomocy
dźwigni sterowania (10/6).
Sterowanie obwodem dodatkowym.
• Załączyć [ np.dla łyżki uniwersalnej ]
obwód dodatkowy (10/14).
• Sterowanie przyciskami (10/8) prawym
i lewym .
Rys.10.
Dodatkowy obwód sterowania, należy zawsze odłączyć, gdy nie przewiduje się sterowania dodatkowego
[np.otwierania i zamykania łyżki
uniwersalnej ].
Do dodatkowego obwodu sterowania
można przyłączyć również inne narzędzia,
np.szybkozłącze sterowane hydraulicznie ,
łyżkę bocznie wywrotową, itp. Dla specjalnych narzędzi stosować (niezbędny jest)
4-ty obwód sterowniczy.
• Załączanie dźwignią (21/10).
44.
SCHAEFF
SKL 823
Sterowanie położeniem pływającym
łyżki.
Położenie pływające łyżki wyłączać,
gdy układem się nie steruje. Przełącznik (10/15) ustawić w położenie
„0”.
Praca impulsowa.
• Przełącznik położenia pływającego
(10/15) ustawić na „Stopień 1”.
• Włączyć przełącznik (10/9).
Praca ciągła.
• Ułożyć łyżkę na ziemi i ustawić
przełącznik (10/15) na „Stopień 2”
Rys.10.
SKL 823
5.3 . Zmiana narzędzia roboczego.
5.3.1.Uwagi ogólne.
45.
SCHAEFF
Dla optymalnego wykorzystania maszyny
w różnych zastosowaniach, przewidziano
szereg wymiennych narzędzi roboczych.
Ładowarkę można wyposażyć w szybkozłącze, co skraca czas wymiany narzędzi
roboczych. Do pracy z łyżką uniwersalną,
zamiatarką przednią itp., potrzebny jest
dodatkowy obwód sterujący.
W naszych maszynach istnieje możliwość stosowania, przy spełnieniu
określonych warunków, także innych
narzędzi pracy.
Mogłoby się jednak okazać, że niezbędne są prace dostosowawcze
lub powstałyby ograniczenia w ich
zastosowaniu. Stosowanie narzędzi
pracy, które nie są objęte naszym
programem dostaw, musiałoby być
przez nas pisemnie zaakceptowane.
Prosimy koniecznie o poinformowanie się przed zastosowaniem takiego narzędzia pracy u Państwa dostawcy i uzyskanie od niego akceptacji zastosowania.
Dla uniknięcia wypadków z ludźmi,
należy po zdemontowaniu zabezpieczyć narzędzie przed wywróceniem.
46.
SCHAEFF
5.3.2.Montaż narzędzi pracy.
SKL 823
Miejsca składowania, przechowywania narzędzi roboczych oraz miejsce mocowania narzędzi na „ płycie
czołowej”wyposażonej w urządzenie
szybkiej wymiany (szybkozłącze)
muszą być wolne od brudu.
Przed odłączeniem przewodów
(podłączeń) hydraulicznych, należy
poluzować połączenie urządzenia.
•
Dźwignia sterująca (13/1) przechowywana jest w kabinie .
1
Przy hydraulicznie uruchamianym
urządzeniu do wymiany (szybkozłącze) najpierw, należy odłączyć
podłączenia hydrauliczne (system
musi być bez ciśnienia).
Przebieg wymiany narzędzi za pomocą
mechanicznego urządzenia szybkiej
wymiany (szybkozłącza).
•
Narzędzie pracy ustawić tak, aby
stabilnie leżało na podłożu.
• Unieść dźwignię ryglującą, szybkozłącze otworzyć dźwignią (13/1), aż do
całkowitego odłączenia narzędzia roboczego od płyty czołowej.
• Dostawić inne narzędzie pracy do płyty
czołowej
oraz
ustawić
dźwignię
szybkozłącza w położenie zamknięte .
• Sprawdzić, czy narzędzie pracy jest
dobrze osadzone i zamocowane.
Funkcjonowanie szybkozłącza okresowo sprawdzać, sworznie według
L82313
Bild 13
Rys.13.
potrzeb smarować.
47.
SKL 823
Zmiana narzędzi hydraulicznym szybkozłączem.
SCHAEFF
•
Do wymiany ustawić narzędzie na
podłożu tak, aby się nie przewróciło.
•
•
•
•
•
•
Wyłączyć silnik napędowy.
Wyzerować ciśnienie hydrauliki przy
użyciu przycisków (10/8). W przypadku
narzędzia napędzanego hydraulicznie
odłączyć przewody hydrauliczne przy
obu blokach rozdzielczych .
Zawór kulowy (14) ustawić w położenie
„Szybkozłącze - odryglować”.
Zapuścić silnik .
Przyciskiem (10/8) odryglować szybkozłącze i odjechać od narzędzia.
Podjechać po następne narzędzie, podjąć je oraz zaryglować przyciskiem
(10/8).
8
14
Sprawdzić wzrokowo, czy szybkozłącze zaryglowało się prawidłowo.
Bild 10
L823X503
Rys.10.
•
•
Zatrzymać silnik.
Wyzerować
ciśnienie
przyciskiem
(10/8).
• Przestawić zawór kulowy ( 14 ) w położenie „Szybkozłącze – zaryglowane”.
Jeżeli narzędzie nie jest napędzane
hydraulicznie, obwód sterowania
dodatkowego (10/14) musi być
odłączony.
L82314
Bild 14
Rys.14.
48.
SCHAEFF
5.4. Zalecenia dotyczące pracy.
5.4.1.Ładowanie.
•
SKL 823
Łyżkę podczas ruchu transportowego
napełnioną lub pustą, należy prowadzić
nisko przy ziemi.
•
W miarę możliwości, należy unikać
długich odcinków jazdy ładowarką!
Przy ładowaniu łyżkę opuścić i ustawić tnącą krawędź równolegle do
podłoża. Według potrzeb zmniejszyć
prędkość jazdy pedałem hamulca.
Wjechać łyżką w ładowany materiał.
Gdy się łyżka napełni, podnieść trochę ramę i nachylić łyżkę w kierunku
ramy. Dla opróżnienia podnieść łyżkę tak, aby znalazła się nad miejscem wysypu,a następnie wywrócić.
5.4.2.Zgarnianie, równanie.
• Opuścić ramę wysięgnika i pod
niewielkim kątem wprowadzić ostrze
łyżki w grunt. Nie wrowadzać za głęboko , w ten sposób uzyskać efekt
ścinania równomiernej warstwy urobku.
• Podczas zgarniania lub równania
głębokość regulować wychyleniami
łyżki.
5.4.3.Wykopy.
• Przy wykonywaniu wykopu pod budowę zdejmować możliwie równomierne
warstwy.
• Robotę tak zaplanować, aby ładowarka
z pełną łyżką wyjeżdżała z wykopu
przodem.
• Wyjazd z wykopu utrzymywać o możliwie małym nachyleniu.
49.
SKL 823
SCHAEFF
50.
SCHAEFF
6. Podnoszenie, holowanie i transport
SKL 823
ładowarki.
6.1.Podnoszenie, holowanie.
Aby uniknąć uszkodzenia hydraulicznego
układu jezdnego, odholowanie ładowarki,
należy ograniczyć do przypadków koniecznego odblokowania skrzyżowań lub
dróg. Podczas holowania, o ile to możliwe
pracować silnikiem na biegu jałowym.
1
Punkty zaczepienia.
z przodu : z lewej i z prawej strony na
płytach osi.
Z tyłu:
sprzęg przyczepowy.
1
Maksymalne obciążenie punktów
zaczepienia około 4200 kg.
L82316
Bild 16
Rys.16.
•
Podczas
holowania
ładowarki
z
jakiegokolwiek powodu obwód olejowy
„Jazda” musi być otwarty, aby przekładnia hydrostatyczna nie oddziaływała jako hamulec.
• Należy w tym celu na obydwóch
zaworach ograniczających wysokie
ciśnienie (16/1) z obejściem, wkręcić
śrubę (17/2) o około 2 obroty, uprzednio luzując nakrętkę (17/1).
• Po zakończonym holowaniu odkręcić
śrubę (17/2) do pierwotnego położenia
oraz dokręcić nakrętkę zabezpieczającą (17/1).
Podczas pracy przy układzie hydraulicznym, obowiązuje najwyższa
czystość.
Przyjmować jako zasadę, że przy
wszelkich pracach obsługowych i
naprawach, należy maszynę zabezpieczyć klinami i odciążyć hydraulikę.
2
1
L82317
Bild 17
Rys.17.
51.
SKL 823
6.2.Załadunek maszyny dźwigiem.
SCHAEFF
Do załadunku ładowarki używać
dźwigu o wystarczającej nośności i
zawiesi i o dostatecznej wytrzymałości.
Przed załadunkiem maszyny dźwigiem,
należy poczynić następujące przygotowania.
• Łyżkę opróżnić i przechylić do tyłu.
• Podnieść ramę wysięgnika w położenie
do jazdy.
• Zablokować przegub kierowania.
• Wyłączyć silnik.
• Wyjść z kabiny i zamknąć drzwi.
• Podwiesić fachowo maszynę, przy
pomocy trzypunktowego zawiesia w
wyznaczonych punktach (Rys.18.).
6.3.Transport maszyny.
Przed
transportem
na
przyczepie
niskopodwoziowej, wagonie kolejowym
itp.,
należy
wykonać
następujące
czynności.
• Łyżkę opróżnić i przechylić do tyłu.
• Wjechać
ładowarką
na
środek
transportowy, względnie załadować
dźwigiem.
• Zablokować przegub kierowania.
• Opuścić narzędzie na podłogę.
• Wyłączyć silnik.
• Wyjść z kabiny i zamknąć drzwi.
• Zakotwiczyć maszynę za wyznaczone
punkty mocowania (Rys.19.).
L82318
Bild 18
Rys.18.
Uważać na całkowitą wysokość na
podjeździe.
Niebezpieczeństwo pod wiaduktami itp.
L82319
Bild 19
Rys.19.
52.
SCHAEFF
SKL 823
53.
SKL 823
7. Obsługa i pielęgnacja.
7.1.Uwagi ogólne.
SCHAEFF
Sprawność i żywotność maszyny zależy w wysokim stopniu od obsługi i pielęgnacji.
Z tego powodu, w interesie każdego właściciela maszyny jest przeprowadzanie przepisanych
prac obsługowych i dotrzymywanie terminów przeglądów. Niniejszy rozdział kładzie szczególny nacisk na okresową obsługę, kontrolę i smarowanie.
W okresie gwarancyjnym przewidziano trzy szczegółowe przeglądy, które muszą być
przeprowadzone przez wykwalifikowany personel.
W odniesieniu do typów, terminarze obsługi i przeglądów zawarte są w każdej instrukcji
obsługi i w każdym Protokole Przekazania i Świadectwie Gwarancyjnym.
Terminy przeglądów
1. Przegląd
po około
100 motogodzin
2. Przegląd
po około
500 motogodzin
3. Przegląd
po około 1000 motogodzin
Kolejne przeglądy co
500 motogodzin
Powyższe trzy przeglądy są obowiązkowe i odbywają się na koszt użytkownika.
Przy niedotrzymania terminu, należy liczyć się z ograniczeniem świadczeń gwarancyjnych.
Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek zawartych w Rozdziale 2 „Bezpieczeństwo
i Higiena Pracy”.
54.
SCHAEFF
7.2.Części i środki obsługi.
Części do obsługi.
SKL 823
Numer części.
Wkład filtra oleju hydraulicznego
Filtr powietrza kabiny
Filtr oleju silnika
Filtr paliwa z uszczelnieniem
Filtr powietrza, wkład główny
Filtr powietrza,wkład bezpieczeństwa
Pasek klinowy
Uszczelka pokrywy zaworowej
5 003 650 368
5 003 650 362
5 568 656 894
5 568 656 315
5 501 660 957
5 501 660 956
5 568 656 896
5 568 656 895
Różne.
Olej hydrauliczny – Schaeff, mineralny
4 312 005 050
Olej hydrauliczny –Schaeff, biologicznie się samodegradujący Informacje u dostawcy
wyrobów Schaeff
Olej przekładniowy [SAE 85 W 90 LS ]
4 314 005 775
Olej silnikowy [ SAE 15 W 40 ]
4 312 905 759
Dodatek antykorozyjny i przeciw zamarzaniu
4 440 305 025
Należy przechowywać dla celów serwisowych odpowiednie zapasy części szybko się
zużywających.
Materiały smarne.
• Żywotność i gotowość do pracy maszyny zależy w dużej mierze od używania
przepisowych środków smarnych i dotrzymywania terminów obsługi.
• Używanie środków smarnych, które nie odpowiadają naszym zaleceniom, może
spowodować szkody, za które w ramach udzielonej gwarancji, nie będziemy ponosić
odpowiedzialności.
• Dane
środków
smarnych,
patrz
„Dane
Techniczne”
–
Rozdział
3.9.
55.
SKL 823
7.3.Pielęgnacja i czyszczenie.
SCHAEFF
Czyszczenie ładowarki, należy przeprowadzić w odpowiednim, wyposażonym w
odolejacz miejscu.
•
•
•
•
•
•
•
Aby lakier odpowiednio się utwardził,
przez pierwsze dwa miesiące po przejęciu, lub po ponownym malowaniu,
maszyna nie może być czyszczona
parową myjką strumieniową lub wysokociśnieniową.
Do mycia i czyszczenia nie używać
agresywnych środków. Zaleca się
używanie środków stosowanych do
mycia samochodów osobowych.
Przy czyszczeniu strumieniową myjką
parową, temperatura wody nie powinna
przekraczać 80 o C, a ciśnienie 70
barów. Odległość dyszy od maszyny
powinna wynosić co najmniej 30 cm.
Wykładzin wewnętrznych [materiałów
tłumiących itp.] nie myć bezpośrednim
strumieniem wody, pary lub wysokiego
ciśnienia.
Przy czyszczeniu strumieniem wody
lub pary, nie wolno kierować strumienia
do wnętrza rury wydechowej i filtra powietrza.
Podczas czyszczenia silnika myjką
wodnoparową, wrażliwe zespoły silnika,
takie jak prądnica, kable, przełącznik
ciśnieniowy oleju itp., nie mogą
być
wystawiane na bezpośrednie działanie
strumienia.
Po każdym myciu na mokro, należy
ładowarkę
nasmarować zgodnie z
planem smarowania i sprawdzić
wszystkie cykle pracy, oraz funkcje
kierowania i jazdy.
Należy uwzględniać następujące uwagi
oraz wskazówki zawarte w instrukcji użytkowania silnika.
Olej hydrauliczny.
• Po dłuższym postoju w temperaturze
około lub poniżej 0 o C, należy
maszynę podgrzać na średnich obrotach [około 3 – 5 min].
Olej silnikowy.
• Podstawą wyboru klasy lepkości oleju
[ Klasa SAE ] jest temperatura
otoczenia w miejscu pracy ładowarki.
• Patrz rozdział 3.9.2. „Dane środków
smarnych”
Płyn chłodzący.
• Przed nastaniem pory zimowej, należy
sprawdzić stężenie środka przeciw
zamarzaniu i w razie potrzeby
dostosować do panujących temperatur.
• Fabryka
wypuszcza
ładowarki
przygotowane do pracy do –25 o C.
Stan akumalotora.
• Uruchamianie silnika przy niskich
temperaturach wymaga dobrego stanu
akumulatora.
Przez
podgrzanie
akumulatora do około + 20 o C [ wyjęcie akumulatora po wyłączeniu silnika i przechowywanie go w pomieszczeniu],uzyskuje się obniżenie granicznych temperatur o około 4 – 5 o C.
• Podczas
zakładania
akumulatora
zwracać uwagę na dobry kontakt na
zaciskach.
• Zaciski dokręcać „z wyczuciem”- tak,
aby nie zdeformować czopów akumulatora.
Paliwo.
• Aby wykluczyć zatykanie się przewodów parafiną, należy w zimie używać
tylko zimowego paliwa, odpowiedniego
dla temperatury otoczenia.
56.
7.4.Użytkowanie ładowarki w zimie.
SCHAEFF
7.5. Czynności przed uruchomieniem.
SKL 823
7.5.1.Sprawdzenie poziomu oleju.
•
Poziom oleju silnika, należy sprawdzać
codziennie, przed rozruchem, przy
poziomym ustawieniu maszyny.
• Rysy na miarce (21/1) oznaczają stan
minimalnie dopuszczalny i maksymalny
• W razie potrzeby uzupełnić stan oleju.
Otworzyć wlew oleju (22/2) i dolać oleju
czystym naczyniem.
7.5.2.Układ chłodzenia.
Poziom płynu.
Układ chłodzenia uzupełniać tylko przy
zimnym silniku. Przy gorącym chłodziwie
grozi poparzenie i uszkodzenie silnika.
•
2
1
L82321
Bild 21
Rys.21.
Otworzyć korek (22/1) i uzupełnić chłodziwo. Zbiornik wyrównawczy przy
ochłodzonym silniku powinien być wypełniony do połowy.
1
Uzupełniać mieszaniną wody środka
przeciwzamarzającego w stosunku
procentowym 50/50.
Sprawdzenie własności przeciwmroźnych.
• Przed nastaniem pory zimowej, należy
sprawdzić stężenie środka przeciw
zamarzaniu.
• Fabryka wypuszcza ładowarki dostosowane do pracy w temperaturze do –
25 o C. W razie potrzeby dostosować
chłodziwo do panujących temperatur.
L82322
Bild 22
Rys.22.
57.
SKL 823
SCHAEFF
7.5.3.Paliwo.
Zapas paliwa.
•
Sprawdzić poziom paliwa według
wskaźnika (10/38).
• Dla przeciwdziałania wytrącania się
kondensatu po zakończeniu dziennej
pracy uzupełnić paliwo w zbiorniku
(23/1).
Nigdy nie zużywać paliwa do końca,
aby nie spowodować zapowietrzenia instalacji paliwowej.
Odstojnik wody.
• Codziennie sprawdzać we wzierniku
(23/2), czy zebrał się kondensat i w
razie potrzeby usunąć.
Rys.23.
7.5.4.Poziom oleju hydraulicznego.
• Sprawdzić poziom oleju miarką (24/1) i
w razie potrzeby uzupełnić.
2
7.5.5.Sprawdzenie
poziomu
płynu
hamulcowego.
• Wzrokowo sprawdzić poziom płynu
hamulcowego (24/2).
Instalację hamulcową uzupełniać
wyłącznie olejem ATF.
1
L82324
Bild 24
Rys.24.
58.
SCHAEFF
SKL 823
7.5.6.Sprawdzenie poziomu oleju w
osiach.
Usunąć śruby kontrolne, sprawdzić poziom
oleju i w razie potrzeby uzupełnić.
1
•
Dyferencjał przedniej osi (25/1).
L82325
Bild 25
Rys.25.
1
2
•
•
Dyferencjał tylnej osi (26/1).
Przekładnia (dodatkowa) mostu tylnego (26/2).
L82326
Bild 26
Rys.26.
OIL
LEVEL
1
•
Piasta koła (27/1)
Kontrollstellung
L82327
Bild 27
Rys.27.
59.
SKL 823
SCHAEFF
7.5.7.Sprawdzenie ciśnienia w ogumieniu.
• Sprawdzić ciśnienie według tabeli rozdziału 3.8.
7.5.8.Sprawdzanie dokręcenia nakrętek
kół.
• Sprawdzić prawidłowy moment dokręcenia nakretek kół codziennie przez
pierwsze 50 motogodzin, a następnie w
regularnych odstępach czasu i w razie
potrzeby dokręcić.
Moment dokręcający : 325 Nm.
•
Podczas montowania kół dokręcać
nakrętki stopniowo „na krzyż”, aż do
osiągnięcia
właściwego
momentu
dokręcającego.
7.5.9.Urządzenie elektryczne.
• Należy sprawdzić oświetlenie oraz
urządzenia ostrzegawcze z lampkami
kontrolnymi włącznie.
60.
SCHAEFF
SKL 823
7.6. Przeglądy i prace obsługowe.
7.6.1.Wymiana oleju w silniku.
Ilość i rodzaj oleju wg podrozdziału 3.9
Wymiana
wg
planu
przeglądów
podrozdział 7.7.3.
2
Zużyty olej zbierać w naczynie i nie
pozwolić by wsiąkał w ziemię.
Zużytym olejem dysponować wg
przepisów.
Wymiana oleju
• Podgrzać silnik do temperatury oleju
około 80 o C.
• Ustawić maszynę poziomo.
• Wyłączyć silnik.
• Usunąć pokrywę z dołu, z tyłu maszyny.
• Podstawić odpowiednie naczynie na
zużyty olej.
• Nakręcić wąż do spuszczania oleju
(30/1) na zawór bezpieczeństwa / wymiany oleju.
Podczas wymiany gorącego oleju
grozi niebezpieczeństwo poparzenia !
•
•
•
•
•
•
•
Zdjąć wąż do spuszczania oleju (30/1) i
nakręcić kaptur na zawór.
Założyć z powrotem pokrywę na
wziernik.
Wymienić filtr oleju silnika [patrz 7.6.2.].
Nalać świeżego oleju przez wlew
(30/2), aż do znaczka „ MAX” na miarce
oleju (30/3).
Uruchomić silnik i popracować około 2
minut na małych obrotach biegu jałowego.
Wyłączyć silnik.
Sprawdzić poziom oleju i w razie
potrzeby uzupełnić.
1
3
L82330
Bild 30
Rys.30.
7.6.2.Filtr oleju silnika.
Przy każdej wymianie oleju silnika, należy
również wymienić filtr oleju.
• Podstawić pod filtr naczynie na olej.
• Oczyścić filtr oleju od zewnętrz.
• Odkręcić filtr (31/1) i sprawdzić, czy
końcówka mocująca filtr jest dobrze
zamocowana.
• Zużytym filtrem dysponować zgodnie z
przepisami.
• Sprawdzić stan gniazda filtra.
• Nowy filtr zalać olejem, uszczelkę
zwilżyć olejem i reką mocno przykręcić.
• Po próbie silnika sprawdzić szczelność
filtra.
1
L82331
Bild 31
Rys.31.
61.
SKL 823
SCHAEFF
7.6.3.Odpowietrzenie karteru.
Wymiana według
podrozdział 7.7.3.
planu
przeglądów
Obszar wokół otworu odpowietrzającego ( 32/6) musi być czysty, a
otwór wolny.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Części odpowietrzenia karteru (32/1)
zmontować w prawidłowej kolejności.
Wadliwy montaż może spowodować uszkodzenie silnika.
Wykrecić cztery śruby i zdjąć pokrywkę
odpowietrznika.
Wyjąć membranę (32/2) z pierścieniem
pasowanym (32/3), oraz sprężynę
(32/4).
Poluzować obejmę mocującą przewód
odpowietrzenia i zdjąć przewód.
Oczyścić gniazdo odpowietrzenia w
pokrywie zaworowej (32/5), przewód
odpowietrzenia oraz otwór odpowietrzenia (32/6).
Założyć nową sprężynę (32/4) do
gniazda odpowietrzenia.
Nowy pierścień pasowany założyć na
sprężynę wraz z nową membraną.
Założyć pokrywę odpowietrzenia.
Wkręcić i dociągnąć cztery śruby.
Założyć przewód odpowietrzający i
umocować obejmy.
2
3
4
5
6
1
L82332
Bild 32
Rys.32.
62.
SCHAEFF
SKL 823
7.6.4. Instalacja paliwowa.
7.6.4.1.Filtr paliwa.
Wymiana filtra paliwa zgodnie z planem
przeglądów podrozdział 7.7.3.
• Oczyścić filtr paliwa (33/1) z zewnątrz,
wykręcić z dołu korek spustowy i zlać
paliwo.
Zbierać wyciekające paliwo i dysponować nim według przepisów !
•
•
•
•
•
•
•
•
Przytrzymać dolną część elementu
filtrującego i poluzować śrubę mocującą
(33/2) przechodzącą przez głowicę
filtra i środek elementu filtrującego.
Odjąć w dół dolną część filtra (33/3).
Wyjąć wkład filtra i dysponować nim
zgodnie z przepisami.
Oczyścić dolną i górną część filtra.
Nowe uszczelki (33/4, 33/5, 33/6) lekko
zwilżyć paliwem.
Założyć nowy wkład na dolną część
filtra i razem współśrodkowo dosunąć
do głowicy filtra.
Dokręcić śrubę mocującą.
Odpowietrzyć instalację paliwową
[wg punktu 7.6.4.3.].
7.6.4.2.Zbiornik paliwa.
Obsługa
według
planu
przeglądów
podrozdział 7.7.3
• Spuścić korkiem spustowym (34/1)
kondensat wodny ze zbiornika paliwa.
• Oczyścić i sprawdzić na uszkodzenia
siatkę gardzieli zalewowej (34/2).
Rys.33.
2
1
L82334
Bild 34
Rys.34.
63.
SKL 823
SCHAEFF
7.6.4.3.Odpowietrzanie instalacji paliwa.
Jeżeli powietrze dostanie się do instalacji
trzeba przed uruchomieniem silnika
instalację odpowietrzyć.
Powietrze dostaje się do instalacji gdy:
• zużyje się całe paliwo ze zbiornika,
• rozbiera się przewody paliwa,
• wymienia się filtry paliwa.
Odpowietrzanie.
• Odkręcić śrubę odpowietrzającą (35/1)
z boku na pompie wtryskowej. Pompować ręczną dźwignią (35/2) pompy
podającej, aż przez otwór odpowietrzający wychodzić będzie paliwo bez
pęcherzyków powietrza.
1
2
L82335
Bild 35
Rys.35.
Jeżeli kułaczek napędowy stoi na
pełnym skoku pompowanie ręczną
dźwignią jest mało skuteczne.Wtedy, należy przekręcić wał korbowy o
jeden obrót.
•
•
Dokręcić śrubę odpowietrzającą.
Przełącznik żarzenia – rozruchu
ustawić w położenie „1”.
• Uruchomić rozrusznik w odstępach 15to sekundowych, aż silnik zacznie
pracować.
• Jeżeli silnik po krótkim okresie
normalnego biegu staje lub pracuje
nierówno, należy sprawdzić, czy w
układzie paliwowym nie pozostało
jeszcze powietrze.
• Jeżeli tak jest, należy sprawdzić niskociśnieniową część instalacji i powtórzyć proces odpowietrzania.
64.
SCHAEFF
SKL 823
7.6.5.Filtr powietrza i chwyt.
Wszystkie prace przy chwycie powietrza wykonywać wyłącznie przy
zatrzymanym silniku. Nie uruchamiać silnika przy wyjętym wkładzie
filtra powietrza.
7.6.5.1.Zawór odpylający.
• Zawór odpylający (36/1) w znacznym
stopniu nie wymaga obsługi.
• Ewentualne zapieczenia się pyłu
usuwa się przez ściśnięcie zaworu.
Rys.36.
7.6.5.2.Chwyt powietrza.
• Sprawdzić zamocowanie filtra oraz
obejmy czy nie mają uszkodzeń.
• Sprawdzić szczelność kanału powietrznego za filtrem.
• Sprawdzić części gumowe, czy nie są
uszkodzone.
Uszkodzone części wymienić natychmiast.
7.6.5.3.Terminy wymiany wkładów filtrujących.
Główny wkład filtra powietrza.
• Wkład główny filtra powietrza wymienia
się, jeżeli podczas pracy zapala się
lampka kontrolna filtra (10/23) na
tablicy przyrządów.
• Krótkotrwałe opóźnienie obsługi nie
powoduje jeszcze spadku skuteczności
filtrowania.
Wkład bezpieczeństwa filtra.
Wkład bezpieczeństwa filtra powietrza
wymienia się :
• Po pięciokrotnej wymianie wkładu
głównego.
• Nie później niż co dwa lata.
• Jeżeli wkrótce po wymianie wkładu
głównego lampka znowu się zapali.
• Po uszkodzeniu wkładu głównego.
• Po uszkodzeniu wkładu bezpieczeństwa.
Rys.10.
65.
SKL 823
SCHAEFF
7.6.5.4.Wymiana wkładów filtrujących.
Wkład główny.
Wersja z trzema zapinkami:
• Otworzyć zapinki (37/1), zdjąć dolną
część obudowy (37/4).
Wersja z dwoma zaczepami :
• Obydwa zaczepy (37/7) pociągnąć na
zewnątrz przydolnej części obudowy
(37/8) i odjąć część obudowy.
Obydwie wersje :
• Wyjąć zużyty wkład filtra (37/2) lekko
nim pokręcając.
• Sprawdzić, czy wkład bezpieczeństwa
powinien być wymieniony.
Wkład bezpieczeństwa wyjmować
tylko w razie konieczności jego
obsługi.
•
Odnotować obsługę w odpowiednich
polach na wkładzie bezpieczeństwa
(37/3).
• Włożyć ostrożnie nowy lub wyczyszczony wkład (37/2) otwartą stroną do
obudowy filtra, upewnić się, że ułożony
jest prawidłowo.
Wersja z trzema zapinkami.
• Nałożyć dolną część obudowu (37/4)
[uważać na położenie zaworu odpylającego].
• Założyć zapinki (37/1) na krawędź
obudowy i zapiąć.
Wersja z dwoma zaczepami :
• Nałożyć dolną część obudowy (37/8)
[(37-A) uważać na położenie zaworu
odpylającego] silnie docisnąć (37-B) i
zaczepić zaczepami (37/7). Wkład
filtrujący
wepchnięty
zostaje
w
prawidłowe położenie automatycznie.
Sprawdzić (37-C), czy obydwa zaczepy zaczepiły się prawidłowo.
Rys.37.
66.
SCHAEFF
SKL 823
•
Wkład bezpieczeństwa.
• Wymontować wkład główny.
Plombę (37/5) wkładu bezpieczeństwa (37/3) wyjmować tylko w
przypadku jego wymiany. Wkładu
bezpieczeństwa nie wolno czyścić, ani używać powtórnie po
wyjęciu.
Wyczyszczony wkład sprawdzić, czy
nie jest uszkodzona powierzchnia papierowa oraz uszczelnienie gumowe.
Szczeliny i perforacje papieru można
wykryć prześwietlając je ręczną lampą.
W żadnym wypadku nie wolno
używać uszkodzonych wkładów. W
razie wątpliwości zakładać nowy
wkład.
•
Plombę (37/5) wkładu bezpieczeństwa
przekłuć od wewnątrz na zewnątrz
odpowiednim narzędziem np. wkrętakiem i podwarzyć dwa skrzydełka
które powsały w wyniku tego przekłucia
(37/6).
• Uchwycić wkład bezpieczeństwa (37/3)
za te skrzydełka (37/6) i wyjąć wkład
lekko nim podkręcając. Wkładem
dysponować zgodnie z przepisami.
• Włożyć do obudowy nowy wkład bezpieczeństwa i sprawdzić jego prawidłowe ułożenie.
• Zamontować wkład główny.
Rys.37.
7.6.5.5.Czyszczenie wkładu głównego.
W żadnym wypadku nie wolno wkładu głównego myć lub szczotkować.
Podczas przedmuchiwania, należy
uważać, aby płyn nie przedostał się
na stronę wewnętrzną wkładu.
•
W razie potrzeby można wkład główny
czyścić do pięciu razy. Wkład musi być
wymieniony na nowy nie rzadziej niż po
dwóch latach użytkowania. Liczbę
przeprowadzonych czyszczeń, należy
zaznaczyć na wkładzie.
• Do czyszczenia wkładu, należy na
wylot przewodu sprężonego powietrza
nałożyć rurkę zagiętą na końcu o 90o ,
która musi być tak długa, aby sięgała
aż do dna wkładu. Wkład główny filtra
przedmuchiwać suchym sprężonym
powietrzem, posuwając się w górą i w
dół tak długo, aż kurz przestanie się
wydobywać.
Rys.38.
67.
SKL 823
SCHAEFF
•
7.6.6. Chłodnica wody i oleju hydraulicznego.
Sprawdzić poziom chłodziwa i uzupełnić [w razie potrzeby wielkrotnie].
7.6.6.1.Czyszczenie żeberek.
Czyszczenie wg planu obsługi, podrozdział
7.7.3.
Zanieczyszczona chłodnica powoduje przegrzanie silnika i / lub
oleju hydraulicznego.
•
Oczyścić
chłodnicę
(39)
przedmuchując ją sprężonym powietrzem
od strony wylotu powietrza chłodzącego.
• W razie potrzeby, np. przy zabrudzeniu
olejem czyścić na zimno lub myjką
parowo-wodną.
• Po czyszczeniu podgrzać silnik do temperatury pracy w celu osuszenia
chłodnicy.
7.6.6.2.Wymiana chłodziwa.
Wymianę przeprowadzać zgodnie
planem przeglądów, podrozdział 7.7.3.
Rys.39.
z
Korek chłodnicy otwierać tylko przy
chłodnym silniku.
Wymienianie gorącego chłodziwa
grozi poparzeniem!
•
•
•
•
•
•
•
68.
Ustawić ładowarkę poziomo.
Wyłączyć silnik i ochłodzić układ
chłodzenia.
Zdjąć pokrywkę (39/1) ze zbiornika
wyrównawczego wody chłodzącej.
Wykręcić korek spustowy (40/1) na
bloku cylindrów i zlać chłodziwo.
Odłączyć dolny przewód giętki od
chłodnicy i zlać chłodziwo. W razie
potrzeby przepłukać układ czystą wodą.
Wkręcić z powrotem korek spustowy na
bloku i przyłączyć przewód giętki na
dole chłodnicy.
Napełnić układ chłodziwem [ patrz
podrozdział 3.9. ] i zamknąć pokrywką
zbiornik wyrównawczy.
Uruchomić silnik, podgrzać, wyłączyć i
ochłodzić.
Rys.40.
SCHAEFF
SKL 823
7.6.7.Sprawdzenie paska klinowego.
Obsługa wg planu obsługi, podrozdział
7.7.3.
Pasek sprawdzać i napinać tylko
przy silniku zatrzymanym.
Przeprowadzić oględziny paska na całym
obwodzie pod względem jego uszkodzeń.
3
Paski zużyte lub uszkodzone wymieniać natychmiast.
Sprawdzenie napięcia paska bez użycia
przyrządu.
• Dla sprawdzenia napięcia nacisnąć
pasek klinowy kciukiem w środku jego
najdłuższego odcinka i zmierzyć ugięcie.
• Przy umiarkowanym nacisku kciuka siłą
około 45 N, ugięcie powinno wynosić10
mm.
Napinanie paska klinowego.
• Poluzować śrubę mocującą (41/1) i
śrubę na kabłąku napinającym (41/2).
Nie luzować śruby (41/3) mocującej
kabłąk do silnika, gdyż można
uszkodzić obudowę termostatu.
2
1
L82341
Bild 41
Rys.41.
•
Odchylić prądnicę, aż do odpowiedniego napięcia paska klinowego.
• Dociągnąć śruby mocujące prądnicy i
kabłąka napinającego.
• Jeszcze raz sprawdzić napięcie paska
klinowego.
Po założeniu nowego paska należy
po 15 min pracy jeszcze raz sprawdzić napięcie i w razie potrzeby
wyregulować ponownie.
69.
SKL 823
SCHAEFF
7.6.8.Sprawdzenie luzu zaworowego.
Obsługa wg planu obsługi, podrozdział
7.7.3.
• Luz zaworowy (42/1) sprawdza się
szczelinomierzem, pomiędzy górną
częścią trzonka zaworu (42/3), a
dźwignią zaworową (42/2).
• Prawidłowe luzy zaworowe wynoszą :
Zawór wlotowy - 0,35mm
Zawór wylotowy - 0,35mm
5
4
Zdjąć pokrywę zaworową.
Pokręcić wałem w kierunku obrotów
silnika, aż nastąpi przykrycie (mijanie
się) zaworów cylindra Nr 4.
• W tym położeniu sprawdzać luzy
zaworowe na cylindrze Nr 1.
W razie potrzeby wyregulować
zaworowy. W tym celu :
luz
¾ Poluzować przeciwnakrętkę (42/4).
¾ Wkrętakiem, tak przekręcić śrubę regulacyjną (42/5), by po dokręceniu przeciwnakrętki uzyskać pawidłowy luz
zaworowy (42/1).
•
Gdy nastąpi przekrycie (mijanie się)
zaworów w cylindrze Nr 2, sprawdzić
luzy zaworowe w cylindrze Nr 3. W
razie potrzeby luz wyregulować.
• Gdy nastąpi przekrycie (mijanie się)
zaworów w cylindrze Nr 1, sprawdzić
luzy zaworowe w cylindrze Nr 4. W
razie potrzeby luz wyregulować.
• Gdy nastąpi przekrycie (mijanie się)
zaworów w cylindrze Nr 3, sprawdzić
luzy zaworowe w cylindrze Nr 2. W
razie potrzeby luz wyreguować.
Moment dokręcenia nakrętki głowicy
11 Nm.
70.
1
3
Cylinder Nr 1 znajduje się z przodu,
po stronie wentylatora.
•
•
2
L82342
Bild 42
Rys.42.
-
SCHAEFF
7.6.9. Akumulator.
Obsługa wg planu obsługi, podrozdział
7.7.3.
SKL 823
1
Przy pierwszym instalowaniu akumulatora postępować zgodnie z
zaleceniem wytwórcy.
•
Poziom elektrolitu powinien znajdować
się około 10 mm nad górną krawędzią
płyt. W razie potrzeby uzupełnić czystą
wodą destylowaną.
• Akumulator sprawdzać tylko przy
wyłączonym silniku.
L82343
Bild 43
Rys.43.
Przy akumulatorze bezobsługowym
sprawdzanie nie jest potrzebne.
Wymontowanie akumulatora.
• Akumulator znajduje się w tylnej części
nadwozia, z prawej strony tyłu.
• Najpierw odłączyć przewód „masowy”,
a następnie przewod „plusowy”.
• Odłącznik kątownik (43/1).
• Wyjąć akumulator.
Zamontowanie akumulatora.
• Wstawić
akumulator
w
miejsce
mocowania i zamocować kątownikiem.
• Załączać najpierw przewód plusowy
( + ), a następnie ( - ).
Uważać, by zacisk przewodu minusowego ( masowego ) był podłączony do ( - ) bieguna akumulatora, a
przewodu plusowego do (+) bieguna
akumulatora.
•
Szczególnie w zimie, należy dbać o dobre naładowanie akumulatora.
71.
SKL 823
SCHAEFF
7.6.10.Wymiana oleju hamulcowego
Wymiana
wg
planu
przeglądów,
podrozdział 7.7.3.
Używać wyłącznie oleju ATF.
Zużyty olej zbierać do naczyń i nie
pozwolić,
żeby
zanieczyszczał
glebę.
Zagospodarować zgodnie
przepisami !
• Olej hamulcowy może wymieniać tylko
przeszkolony personel.
7.6.11.Wymiana oleju hydraulicznego
Ilość i rodzaj oleju hydraulicznego patrz
Dane Techniczne, podrozdział 7.7.3.
Wymiana oleju hydraulicznego
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
72.
Olej hydrauliczny wymieniać w
stanie podgrzania do temperatury
pracy.
Wysunąć tłoczyska wszystkich siłowników.
Wyłączyć silnik.
Wykręcić miarkę (44/1).
Podstawić naczynie na olej.
Wykręcić korek zalewowy (44/4) ze
zbiornika oleju hydraulicznego i zlać
olej do czystego naczynia.
Zużyty olej zbierać do naczyń i nie
pozwolić,
żeby
zanieczyszczał
glebę.
Zagospodarować zgodnie z
przepisami !
W razie potrzeby zbiornik czyścić i
płukać [w tym celu wymontować filtr
ssąco-powrotny
(44/2),
patrz
podrozdział 7.6.12 ].
Starannie wkręcić korek zlewowy.
Wlać nowy olej przez filtr odpowietrzenia. W tym celu zdjąć głowicę filtra.
Założyć głowicę filtra odpowietrzenia.
Wkręcić miarkę.
Rys.44.
SCHAEFF
7.6.12.Wielofunkcujny
hydraulicznego.
Wymiana
wg
planu
podrozdział 7.7.3.
SKL 823
filtr
oleju
3
2
1
przeglądów,
Po poważniejszych naprawach,należy po próbnej pracy również wymienić wkład filtra hydraulicznego.
Wymiana wkładu filtra.
• Wykręcić miarkę oleju (44/1).
• Zdjąć pokrywkę (45/1) przy pomocy
narzędzia pomocniczego. Ciągnąć i
równocześnie pokręcając wyjąć wkład
filtra (45/5) razem z wlewem (45/3).
• Odłączyć wkład filtra od wlewu i
zagospodarowac zgodnie z przepisami.
• Sprawdzić stan uszczelki pokryw (45/2)
oraz uszczelki wlewu (45/4) i wymienić
w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń.
• Założyć nowy wkład filtra na wlew i
umieścić razem w filtrze.
• Nakręcić pokrywkę (45/1) i dokręcić
momentem 20 Nm.
• Wkręcić miarkę oleju.
• Sprawdzić
szczelność filtra podczas
próbnej pracy układu hydraulicznego.
4
L82344
Bild 44
Rys.44.
1
2
3
4
5
L82345
Bild 45
Rys.45.
73.
SKL 823
SCHAEFF
7.6.13.Filtr odpowietrzania.
Wymiana
wg
planu
przeglądów,
podrozdział 7.7.3.
•
•
•
•
•
Filtr odpowietrzania wymieniać
również w przypadku jego zabrudzenia, np. przez opary oleju hydraulicznego.
Wyjąć miarkę oleju (46/4).
Usunąć filtr odpowietrzania (46/1) i
zagospodaroać zgodnie z przepisami.
Oczyścić siatkę (46/3) i sprawdzić, czy
nie ma uszkodzeń. W razie uszkodzenia wymienić na nową.
Założyć filtr odpowietrzania (46/1) z
uszczelką kołową (46/2) i dokręcić ręką.
Wkręcić z powrotem miarkę oleju.
1
2
3
4
L82346
Bild 46
Rys.46.
7.6.14.Wymiana oleju w osiach.
Wymiana wg planu przeglądów, pdrozdział
7.7.3.
Olej w osiach wymieniać w stanie
zagrzania pracą.
Zużyty olej zlewać do naczyń. Nie
pozwolić na przedostanie się do
gleby.
Olejem dysponować zgodnie z
przepisami.
Po zalaniu nowego oleju do osi
maszynę wprawić w ruch na około 5
minut, dla prawidłowego rozprowadzenia oleju. Sprawdzić powtórnie
poziom oleju i w razie potrzeby
uzupełnić.
7.6.14.1. Dyferencjał osi przedniej.
• Ustawić maszynę poziomo.
• Wykręcić korek kontrolno–zalewowy
(47/1).
• Wykręcić korek spustowy (47/2) i
spuścić olej.
• W razie potrzeby oś przepłukać.
• Starannie wkręcić z powrotem korek
spustowy.
• Wlać nowy olej przez otwór kontrolno –
zalewowy, aż wycieknie.
• Starannie wkręcić z powrotem korek
kontrolno – zalewowy.
74.
2
1
L82347
Bild 47
Rys.47.
SCHAEFF
SKL 823
7.6.14.2.Dyferncjał osi tylnej.
Dyferencjał osi tylnej oraz oś tylna
mają wspólny olej, zalewany przez
jeden otwór.
•
•
•
•
•
•
•
Ustawić maszynę poziomo.
Wykręcić korek kontrolno - zalewowy
(48/1).
Wykręcić korek spustowy (48/2) na dyferencjale i spuścić olej.
W razie potrzeby oś przepłukać.
Starannie wkręcić z powrotem korek
spustowy (48/2).
Wlać nowy olej przez otwór kontrolno zalewowy, aż zacznie wyciekać.
Starennie wkręcić korek kontrolno zalewowy (48/1).
1
2
L82348
Bild 48
Rys.48.
7.6.14.3.Przekładnia (dodatkowa)
tylnego mostu.
•
•
•
•
•
•
•
Ustawić maszynę poziomo.
Wykręcić korek kontrolno - zalewowy
na przekładni (49/1).
Wykręcić korek spustowy (49/2) na
przekładni i spuścić olej.
W razie potrzeby przekładnię przepłukać.
Starannie wkręcić z powrotem korek
spustowy (49/2).
Wlać nowy olej przez otwór kontrolno zalewowy, aż zacznie wyciekać.
Starennie wkręcić korek kontrolno zalewowy (49/1).
Rys.49.
75.
SKL 823
7.6.14.4.Piasta koła.
•
•
•
•
•
•
Piasta koła ma wspólny korek zalewowy, kontrolny i spustowy !
Obracać koło, aż korek (50/1) znajdzie
się na dole.
Wykręcić korek i zlać olej do naczynia.
W razie potrzeby piastę przepłukać.
Ustawić koło w położeniu zalewania i
kontrolnym. Znaczek kontrolny musi
być ustawiony poziomo.
Zalewać olej do dolnej krawędzi
otworu.
Starannie wkręcić z powrotem korek.
7.6.15. Filtr pyłowy wentylacji kabiny.
Wlot powietrza wentylacyjnego wyposażony jest w filtr pyłowy lub na życzenie w
filtr węglowy.
Zdejmowanie filtra.
• Zdjąć siatkę wentylacji (51/1).
• Zdjąć kątownik mocujący (51/2).
• Zdjąć filtr pyłowy (51/3).
• Filtr oczyścić lub wymienić.
Czyszczenie filtru pyłowego
Filtra nie wolno myć ani szczotkować.
• Uderzyć kilkakrotnie filtrem w twardą,
płaską powierzchnię tą stroną, która
jest przykryta siatką.
• Przedmuchać filtr w kierunku przeciwnym do przepływu w czasie jego
pracy, suchym sprężonym powietrzem
( maks. 5 barów ).
• Sprawdzić papierową powierzchnię
filtrującą oraz uszczelnienie, czy nie są
uszkodzone.
SCHAEFF
Zakładanie filtra.
• Wsunąć, aż do oporu nowy lub wyczyszczony filtr.
Przy zakładaniu zwrócić uwagę na
położenie filtra !
Strzałki powinny wskazywać w kierunku do kabiny.
•
•
Umocować filtr kątownikiem.
Założyć siatkę wlotową.
OIL
LEVEL
1
Ablaßstellung/Drain
1
2
3
Nie zakładać ponownie filtrów uszkodzonych
L82351
Bild 51
Rys.51.
76.
L82350
Bild 50
Rys.50.
SCHAEFF
SKL 823
7.7. Plany Obsługi i przeglądów.
7.7.1.Obsługa codzienna i cotygodniowa.
Prace obsługowe i kontrolne do przeprowadzenia przez personel obsługowy.
Obsługa codzienna.
1. Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego.
2. Sprawdzić poziom oleju w silniku.
3. Sprawdzić poziom wody chłodzącej.
4. Sprawdzić poziom paliwa ( wskaźnik paliwomierza na tablicy przyrządów ) .
5. Sprawdzić wstępny filtr paliwa na obecność wody. W razie potrzeby usunąć wodę.
6. Sprawdzić poziom wody dla spryskiwacza szyb.
7. Oględziny ogólne, np.pęknięcia, uszkodzenia zewnętrzne, kompletność itp.
8. Sprawdzenie szczelności : przewody sztywne i giętkie, sterownik kierowania, pompy
hydrauliczne, siłowniki itp.
Podczas dokręcania przyłączeń przewodów chronić wkręcone końcówki przez
kontrowanie [ przytrzymanie kluczem ].
9. Sprawdzenie elektrycznych przewodów kontrolnych i ostrzegawczych oraz instalacji
oświetlenia.
10. Sprawdzić zakres i swobodę ruchu elementów sterowania.
L823War1
4
6
1
3
2
5
77.
SKL 823
Obsługa cotygodniowa
11. Wyczyścić żeberka chłodnicy ( oleju hydraulicznego i chłodnicy wody ).
Przy silnym zapyleniu zwiększyć częstotliwość czyszczenia żeberek.
12. Sprawdzić poziom elektrolitu i stan zacisków akumulatora.
13. Sprawdzić prawidłowe działanie blokady drzwi.
14. Sprawdzić ciśnienie w ogumieniu i dokręcenie nakrętek kół.
15. Sprawdzić zamocowanie osi i wału przegubowego.
16. Sprawdzić tuleje łożyskujące i sworznie narzędzia roboczego.
17. Sprawdzić sworznie, tuleje i przeguby sterowania przegubowego.
18. Sprawdzić działanie pneumatycznych amortyzatorów maski silnika.
19. Sprawdzić działanie, stan i kompletność urządzeń zabezpieczających.
20. Sprawdzić poziom oleju hamulcowego.
21. Sprawdzić filtr pyłowy i w razie potrzeby wymienić.
Przy silnym zapyleniu zwiększyć częstotliwość czyszczenia filtra.
22. Sprawdzić działanie hamulców.
23. Nasmarować maszynę zgodnie ze schematem punktów smarowania.
78.
SCHAEFF
SCHAEFF
SKL 823
7.7.2.Schemat punktów smarowania.
18
9
19
8
2
6
5
16
12
12
rechts
links
15
7
L823Shm
10
1
3
4
14
11
13
17
Rys.72.
79.
SKL 823
SCHAEFF
Wszystkie punkty smarować smarem uniwersalnym
Podana częstotliwość smarowania dotyczy pracy
jednozmianowej
Lp.
Nazwa punktu smarowania
1 Rama wycięgnika – dźwignia wychylania
Smarować
Ilość
punktów
1
Codziennie
Cotygodniowo
X
2 Siłownik wychylania – dźwignia wychylania
1
X
3 Siłownik wysięganika – rama wysięgnika
1
X
4 Siłownik wysięgnika – podwozie przednie
1
X
5 Rama wysięgnika – podwozie przednie
2
X
6 Siłownik wychylania – podwozie przednie
1
X
7 Dźwignia wychylania – dźwignia kierująca
1
X
8 Dźwignia kierująca – szybkozłącze
2
X
9 Szybkozłącze, mechaniczne
3
3
X
X
Szybkozłącze, hydrauliczne
10 Rama wysięgnika – szybkozłącze
2
X
11 Siłownik kierujący – podwozie przednie
2
X
12 Siłownik kierujący – podwozie tylne
2
X
13 Przegub
3
X
14 Przegub wału
2
X
15 Łożysko osi tylnej
1
X
16 Zawiasy drzwi kabiny
4
X
17 Zawiasy osłon i pokryw silnika
2
X
18 Łyżka uniwersalna
2
X
19 Siłownik łyżki uniwersalnej
4
X
W szczególnych warunkach użytkowania, np. przy glebie piaszczystej, należy w celu
osiągnięcia samooczyszczenia się ułożyskowań, zwiększać częstotlwość smarowania.
80.
SCHAEFF
SKL 823
7.7.3.Plan przeglądów
Prace do wykonania przez przeszkolony personel serwisowy dostawcy.
O = Sprawdzenie
X = Wymiana
Wykonywać po przepracowaniu
motogodzin
Obsługę wykonywać przy maszynie 100
podgrzanej do temperatury pracy
1 Sprawdzić, czy jest właściwa
O
instrukcja użytkowania
2 Wymiana oleju w silniku
X
3 Wymiana filtra oleju silnika
X
Odwodnić
zbiornik
paliwa
4
O
5 Wymiana filtra paliwa
6 Sprawdz. zasysania powietrza
O
7 Wymiana głównego wkładu filtra
powietrza
8 Wymiana zap. wkładu filtra pow.
9 Czyszczenie żeberek chłodnicy
O
oleju hydraulicznego i wody.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Przy silnym zapyleniu zwiększyć częst. czyszczenia.
Sprawdzić zabezpieczenie przeciw zamarzaniu cieczy chłodz.
Wymiana cieczy chłdzącej.
Sprawdzić
napięcie
paska
klinowego.
Sprawdzenie zawieszenia silnika i pompy.
Sprawdzenie wysokich i niskich
obrotów biegu jałowego.
Sprawdz./reg.luzów zaworów.
Sprawdzenie dysz wtryskowych.
Wymienić odpowietrzenie skrzyni korbowej w pokr.zaworów. 1)
Sprawdzić poziom elektrolitu i
zacisków akumulatora.
Oczyścić/wymienić filtr pyłowy
wentylacji kabiny.
Sprawdzić stan ogumienia, ciśnienie,dokręcenie nakrętek kół.
Sprawdzić zamocowanie osi
oraz wału przegubowego.
Sprawdzić tuleje i sworznie
urządzenia roboczego,w razie
potrzeby wymienić.
Sprawdzić,w razie potrzeby wymienić sworznie i tuleje przegubu kierowania przegubowego.
Sprawdzić prawidłowe działanie
blokady drzwi i w razie potrzeby
wymienić.
Sprawdzić przyrządy kontrolne,
ostrzegawcze i oświetleniowe.
500
O
X
X
O
X
O
Wykonać
co
najmniej
1000 1500 2000 2500 3000 2x w
roku
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
O
O
O
według wskaźnika
X
X
O
X
X
O
X
O
według potrzeb 1)
O
O
O
O
O
1x w
roku
X
X
O
X
X
O
O
O
O
według potrzeb 1)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
81.
SKL 823
SCHAEFF
O = Sprawdzenie
X = Wymiana
Wykonywać po przepracowaniu
godzin
Obsługę wykonywać przy maszynie 100
podgrzanej do temperatury pracy
26 Sprawdzić
swobodę
ruchu
dźwigni sterowania i wyregulować
wg potrzeby.
27 Sprawdzić szczelność wszystkich przewodów sztywnych i
giętkich, zaworu sterującego,pomphydraulicznych, siłowników itp.
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Przy dokręceniu przyłączeń
przewodów chronić wkręcane końcówki przed przekręceniem przez kontrowanie
[ kluczem ].
Sprawdzanie wzgl.wymiana oleju
hydraulicznego 2).
Wymiana wkładu filtra oleju hydr.
Wymiana filtra odpowietrzania.
Sprawdzenie wzgl. wymiana oleju
w dyferencjale osi tylnej i
przekładni.
Sprawdzenie wzgl.wymiana oleju
w dyferencjale osi przedniej.
Przekładnia dodatkowa tylnego
mostu,sprw.wzgl.wymiana oleju.
Sprawdzenie wzgl.wymiana oleju
w piastach kół osi przedniej i
tylnej.
Sprawdzenie działania hamulców
i wymiana oleju hamulcowego.
Smarowanie według schematu.
Sprawdzić działanie, stan i kompletność urządzeń zabezpieczających.
Kontrola działania hydrauliki ze
sprawdzeniem ciśnienia funkcji.
Próbna jazda i praca.
Kopię karty przeglądów przesłać
do firmy Schaeff.
500
Wykonać
co
najmniej
1000 1500 2000 2500 3000 2x w
roku
1x
w
rok
u
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
O
X
O
X
O
X
X
O
X
X
X
O
X
O
X
O
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
O
O
O
X
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
1)Co najmniej co 2 lata.
2)Przedłużenie okresów użytkownia oleju hydraulicznego – wymiana po laboratoryjnej
analizie oleju i orzeczeniu. Częstotliwość analiz wg orzeczenia labolatorium.
82.
SCHAEFF
SKL 823
7.8.Przerwy w użytkowaniu.
7.8.1.Konserwacja przy czasowym unieruchomieniu maszyny.
Dla uniknięcia uszkodzeń powstałych na skutek magazynowania maszyny [ np.korozja itp.]
należy w przypadku unieruchomienia maszyny na okres powyżej trzech miesięcy,
przeprowadzić pewne zabiegi konserwacyjne :
• Zaleca się ustawienie maszyny w pomieszczeniu suchym i nie zakurzonym.
• Oczyścić maszynę dokładnie od zewnątrz i wewnątrz, łącznie z silnikiem.
• Nasmarować maszynę zgodnie ze schematem smarowania.
• Sprawdzić wszystkie stany oleju i w razie potrzeby uzupełnić.
• Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego i w razie potrzeby uzupełnić.
• Naprawić uszkodzenia lakieru.
• Dla zapobieżenia korozji ścian zbiornika uzpełnić paliwo do pełna.
• Przeprowadzić wszystkie zabiegi konserwacyjne według instrukcji użytkowania silnika
napędowego.
• Odkryte tłoczyska siłowników zabezpieczyć typowym handlowym środkiem
antykorozyjnym.
• Akumulator wymontować, oczyścić i przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta, w
pomieszczeniu suchym, a w zimie zabezpieczonym również przed mrozem. Zaciski
posmarować smarem do zacisków (wazeliną).
• Zamknąć wlot powietrza do silnika i wylot rury wydechowej.
• Osłonić ogumienie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
7.8.2.Zabiegi w czasie przerwy w użytkowaniu.
• Maszyny unieruchomione należy co pół roku uruchomić i przeprowadzić rozgrzanie,
wszystkich agregatów przez około 15 min.
• Przed uruchomieniem, należy usunąć środek konserwacyjny z tłoczysk i otworzyć wlot
powietrza do silnika i wylot z rury wydechowej.
• Po powyższych zabiegach, należy odpowiednio uzupełnić zabiegi konserwacyjne.
7.8.3.Wznowienie użytkowania.
W celu wznowienia użytkowania, należy przeprowadzać następujące zabiegi :
• Oczyścić tłoczyska siłowników ze środka antykorozyjnego.
• Oswobodzić wlot powietrza do silnika i układ wydechowy.
• Umyć maszynę nie agresywnym środkiem czyszczącym.
• Sprawdzić stan akumulatora i zamontować do maszyny.
• Wykonać wszystkie zabiegi przepisane instrukcją użytkowania silnika napędowego
zalecane przez producenta do przeprowadzenia przed wznowieniem użytkowania.
• Jeżeli postój maszyny trwał dłużej niż pół roku wymienić olej w osiach.
• Nasmarować maszynę według schematu smarowania.
83.
SKL 823
84.
SCHAEFF
SCHAEFF
SKL 823
8. Usterki w pracy.
8.1.Wstęp.
Często usterki w pracy występują na skutek niewłaściwego obchodzenia się z maszyną,
używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub nieregularnej obsługi.
Poniższe zestawienie podaje hasłowo szereg usterek i możliwe ich przyczyny.
Jeżeli występująca usterka może być usunięta jedynie drogą naprawy, należy powiadomić i
włączyć do sprawy właściwą stację serwisową.
8.2.Silnik napędowy.
Wszystkie braki i usterki silnika napędowego, należy sprawdzać posługując się odrębną
instrukcją obsługi silnika.
W okresie gwarancyjnym usterki mogą być usuwane jedynie przez właściwą stację
serwisową, względnie specjalistyczny warsztat.
Usterka Możliwa przyczyna
Sposób usunięcia
8.3.Maszyna nie dajesię kierować.
1
Przerwany dopływ oleju do pompy.
2
Usterka pompy hydraulicznej.
3
Usterka zaworu priorytetowego.
4
Usterka urządzenia kierującego.
5
Usterka siłownika kierowania.
6
Usterka mechaniczna.
Sprawdzić / naprawić przewód ssący.
Naprawić lub wymienić.
Sprawdzić zawór [ wezwać serwis ].
Sprawdzić zawór [ wezwać serwis ].
Naprawić.
Naprawić.
8.4.Hamulec główny – niedostateczne hamowanie.
1
Zużycie hamulca bębnowego.
Wyregulować, względnie naprawić
[ wezwać serwis ].
2
Usterka głównego siłownika hamulca.
Naprawić, względnie wymienić
[ wezwać serwis ].
3
Usterka mechaniczna.
Naprawić.
8.5.Hamulec postojowy – niedostateczne hamowanie.
1
Zużycie hamulca bębnowego.
Wyregulować, względnie naprawić.
2
Mechaniczna usterka w sterowaniu.
Naprawić i / lub na nowo uregulować.
8.6.Hydrostatyczny napęd jezdny nie ma położenia zerowego.
1
Usterka przełącznika kierunku jazdy.
Wymienić, względnie naprawić.
2
Usterka magnesów zaworu załączającego. Wymienić,względnie naprawić.
3
Przestawione położenie zerowe.
Sprawdzić, wyregulować [ wezwać
serwis ].
4
Wewnętrzne uszkodzenie pompy jazdy.
Wymienić pompę jazdy.
5
Za wysokie obroty biegu jałowego.
Wyregulować.
85.
SKL 823
Usterka Możliwa przyczyna
SCHAEFF
Sposób usunięcia
8.7.Olej hydrauliczny przekracza dopuszczalną temperaturę.
Usterka przełącznika temperatury.
Wymienić.
2
Za niski poziom oleju hydraulicznego.
Uzupełnić olej.
3
Chłodnica oleju zabrudzona lub uszkodzo- Oczyścić, sprawdzić, ewentualnie
na.
wymienić .
4
Zanieczyszczony filtr ssący.
Wymienić.
5
Zawory wysokiego ciśnienia działają nie Zawory sprawdzić, ewentualnie na
ciągle względnie za wcześnie.
nowo wyregulować lub wymienić.
6
Obieg przepłukiwania nie działa.
Sprawdzić ciśnienie przepłukiwania i
napełniania, ewentualnie sprawdzić
drożność
obiegu
chłodzącego,
ciśnienie w korpusie.
7
Zużyta pompa jazdy lub silnik jazdy.
Wymienić.
8
Zużyta pompa robocza.
Wymienić.
9
Usterka głównego zaworu nadciśnienia.
Wymienić.
8.8.Oporne przyspieszanie i opóźnianie, za mały ciąg.
1
Niedostateczna moc silnika
Sprawdzić silnik.
2
Zawieszony hamulec.
Sprawdzić, usunąć usterkę.
3
Małe ciśnienie w zbiorniku paliwa.
Sprawdzić filtry nadmuchu i odpowietrzania.
4
Zatkany filtr ssący.
Wymienić wkład filtra.
5
Bieg szybko/wolno nie przełącza się ele- Dopływ prądu i zawór magnetyczny
ktrycznie lub mechanicznie.
sprawdzić, naprawić lub wymienić.
Sprawdzić silnik jazdy
6
Usterka sterowania hamulcem.
Sprawdzić,wyregulować, wymienić.
7
Pompa podająca zasysa powietrze.
Sprawdzić, usunąć nieszczelność.
8
Pompa jazdy rozregulowana.
Wyregulować pompę jazdy .
9
Za niskie ciśnienie podające wzglednie Sprawdzić ciśnienie, wyregulować.
zasilania.
10
Zawór ograniczający ciśnienie obwodu Sprawdzić, wyregulować względnie
napełniania zanieczyszczony lub uszko- wymienić.
dzony.
11
Zbyt niskie wysokie ciśnienie.
Sprawdzić wysokie ciśnienie, w razie
potrzeby wyregulować, względnie
wymienić odcinanie ciśnienia i zawory
wysokiego ciśnienia.
12
Pompa jazdy nie wychyla się w pełni, za Zanieczyszczone dysze, sprawdzić,
niskie ciśnienie sterujące.
oczyścić.
13
Uszkodzenie wewnętrzne pompy lub Zespoły wymienić.
silnika jazdy.
14
Silnik jazdy rozregulowany.
Wyregulować silnik jazdy.
86.
SCHAEFF
Usterka Możliwa przyczyna
8.9.Przekładnia pracuje tylko w jednym kierunku.
1
Usterka przełącznika kierunku jazdy.
2
Zawór magnetyczny zawieszony lub
uszkodzony.
3
Przerwany dopływ prądu do przełącznika
kierunku jazdy lub zaworu magnetycznego.
4
Ciśnienie sterowania jednostronnie za
niskie.
5
Zawór ograniczający wysokiego ciśnienia
uszkodzony lub źle wyregulowany.
SKL 823
Sposób usunięcia
Naprawić, w razie potrzeby wymienić.
Naprawić, w razie potrzeby wymienić.
Sprawdzić i usprawnić dopływ prądu
[ również połączenia z masą ] .
Zaniczyszczone dysze, sprawdzić,
naprawić.
Zamienić wzajemnie zawory. Jeżeli
maszyna teraz pojedzie w przeciwnym kierunku, wtedy zawór sprawdzić lub wymienić.
8.10.Przekładnia nie pracuje w żadnym kierunku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Za mało oleju hydraulicznego w zbiorniku.
Uszkodzone mechaniczne połączenie z
silnikiem napędowym.
Niesprawna pompa napełniająca, brak
ciśnienia napełnienia.
Defekt przełącznika kierunku jazdy.
Uszkodzenie
zaworu
magnetycznego
kierunku jazdy.
Zatkany filtr ssący.
Zagięty przewód ssący od zbiornika do
pompy.
Przerwany dopływ prądu do przełącznika
kierunku jazdy i zaworu magnetycznego.
Uszkodzenie wewnętrzne pompy lub silnika
jazdy
Przerwane mechaniczne połączenie silnika
jazdy z osią.
Uzupełnić olej.
Sprawdzić, naprawić.
Wymontować pompę i sprawdzić, w
razie potrzeby wymienić.
Naprawić, ewentuanie wymienić.
Naprawić, ewentualnie wymienić.
Wymienić wkład filtrujący .
Sprawdzić, wyprostować zagięcie.
Sprawdzić i usprawnić dopływ prądu
[ również połączenia z masa ].
Zespoły wymienić w całości.
Sprawdzić, naprawić.
8.11.Urządzenie robocze nie pracuje.
1
2
3
4
Przerwany dopływ oleju do pompy .
Sprawdzić przewód ssący, w razie
potrzeby naprawić.
Uszkodzony główny zawór nadciśnienia.
Sprawdzić, ewentualnie naprawić.
Uszkodzona pompa hydrauliczna.
Sprawdzić, naprawić lub wymienić.
Napęd pompy hydraulicznej mechanicznie Sprawdzić i naprawić.
przerwany.
87.
SKL 823
SCHAEFF
Usterka Możliwa przyczyna
Sposób usunięcia
8.12.Spadek mocy [ ładowanie ].
1
2
3
Niedostateczna moc silnika napędowego.
Za niski stan oleju hydraulicznego.
Pompa zasysa powietrze.
4
Za niskie ciśnienie robocze.
5
6
Zużyta pompa.
Niewłaściwy olej hydrauliczny.
Sprawdzić i wyregulować silnik.
Uzupełnić olej.
Dokręcić przewody giętkie. Wymienić
uszczelnienia (uszczelki).
Wyregulować na nowo wzgl.wymienić
główny zawór nadciśnienia.
Wymienić pompę.
Olej hudrauliczny musi odpowiadać
jakości naszych zaleceń.
8.13.Siłowniki nie pracują zadawalająco.
1
2
Zużyte uszczelki siłowników.
Uszkodzone zawory wtórne.
Założyć nowe uszczelnienia.
Sprawdzić zawory wtórne i wymienić
kompletami.
8.14.Usterki instalacji elektrycznej.
1
Nie działa oświetlenie zewnętrzne i / lub Sprawdzić bezpieczniki, żarówki,
wewnętrzne.
przewody i połączenia.
2
Nie działa wycieraczka szyby.
Sprawdzić bezpieczniki, żarówki,
przewody i połączenia. Sprawdzić
wycieraczkę, czy nie ma uszkodzeń
mechanicznych. W razie potrzeby
wymienić silnik wycieraczki.
3
Sygnał dźwiękowy nie działa.
Sprawdzić bezpieczniki, przewody i
połączenia. W razie potrzeby wymienić sygnał dźwiękowy.
4
Przyrządy kontrolne nie działają prawi- Ustalić przyczynę i usunąć. W razie
dłowo.
potrzeby wezwać serwis.
5
Urządzenie rozruchowe nie działa prawi- Sprawdzić naładowanie akumulatora.
dłowo.
Sprawdzić działanie rozrusznika.
Sprawdzić połączenie i stan przewodu
prądowego i masowego. Sprawdzić
działanie stacyjki i w razie potrzeby
wymienić na nową.
88.
SCHAEFF
SKL 823
89.
SKL 823
SCHAEFF
9.Dodatek
9.1.Układ elektryczny.
Rozkład bezpieczników i przekaźników w pudełku.
1
2
30
14
28
F02
29
12
13
11
25
26
10
24
27
9
23
E5
E10
7
8
21
22
E4
6
20
E9
5
19
E3
4
18
E8
3
17
E2
2
16
E7
1
E1
E6
15
3
F01
K16
La833E01
280200
Rys.80.
Miejsce
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E 10
90.
Przekaźnik
-K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K 10
K 11
Funkcja
Wolne
Zabezpieczenie rozruchu
Jazda do tyłu
Jazda do przodu
Położenie pływające
Zawór dodatkowy
Zawór dodatkowy
Hamulec
Lampa miejsca pracy, z przodu
Lampa miejsca pracy, z tyłu
Światła awaryjne
K 13
K 16
K 17
Sterowanie żarzeniem
Wyłączenie
Uruchomienie
K17
SCHAEFF
SKL 823
Rozkład bezpieczników i diod.
Miejsce
F 1
A
10
F 2
15
F 3
15
F 4
15
F 5
F 6
10
10
Jazda szybko/wolno.
Hamulec hydrostatyczny.
Przekaźnik hamulca postojowego.
Sygnał dźwiękowy.
Światło hamowania.
F 7
15
Dmuchawa ogrzewania.
F 8
F 9
15
15
Wycieraczka z przodu.
Wycieraczka z tyłu.
F10
10
Przyrządy.
F11
15
Przekaźnik poł. pływającego.
F12
10
Radio.
F13
10
MiejZawartość
sce
Wyłącznik lampy ostrzegawczej.
F15
Blokada jazdy drogowej.
Wyłączanie hydrauliki roboczej.
F16
Dodatkowy obwód sterowania.
F14 Dioda Prądnica prądu przemiennego.
D 6 1A
F29
Lampa miejsca pracy z przodu.
A
10
10
F17
15
F18
15
F19
F20
15
10
Zawartość
Wyłącznik lampy ostrzegawcz.
Blokada jazdy drogowej.
Lampa dookolna,oświetlenie
wnętrza.
Gniazdko wtykowe.
Radio.
Światła mijania.
Światła drogowe.
Światło obrysowe, lewe.
Lampa miejsca pracy,z przodu.
F21
10 Oświetlenie przyrządów.
Lampa miejsca pracy z tyłu.
Świetło obrysowe prawe.
F22
20 Wyłączanie silnika.
F23 Dioda Alarm.
1A
D5
F24
D4
F25
D3
F26
D1
F27
D2
F28
D7
F30
Dioda Hamulec hydrostatyczny.
1A
Dioda Załączanie dod. szybko/wolno
3A
Hamulec hydrostatyczny.
Dioda Zabezpieczenie rozruchu.
3A
Dioda Zabezpieczenie rozruchu.
1A
Dioda Dioda swobodnego biegu.
3A
15
Wyłączanie silnika.
Lampa miejsca pracy z tyłu.
Oznaczenie kolorów przewodów i wtyczek
bg
bl
br
dbl
dbr
beżowy
niebieski
brązowy
granatowy
c.brązowy
dgr
ge
gn
gr
hbl
ciemnoszary
żółty
zielony
szary
błękitny
hbr
hgr
hr
nt
or
jasnobrązowy
jasnoszary
jasnoczerwony
naturalny
pomarańczowy
rt
sw
vi
ws
czerwony
czarny
fioletowy
biały
91.
SKL 823
SCHAEFF
Rozruch , żarzenie
Ścieżka
Oznaczenia
1.1
1.1
1.2
1.2
G1
G2
M1
K2
1.2
K17
1.1
1.1
F01
F02
92.
Element
Ścieżka
Oznaczenia
Rozruch, żarzenie
1.2
1.2
1.3
1.3
1.4
D1
D2
S1
K13
K16
Element
Dioda
Dioda
Przeł. rozruchu z żarzeniem
Przek. sterowania czasu żarzenia
Wyłącznik silnika
1.4
Y2
Wyłączanie silnika
1.3
1.5
1.5
R1
D7
F22
Świece żarowe
Dioda
Zabezpieczenia wyłączania
Prądnica
Akumulator
Rozrusznik
Przekaźnik rozruchu
[zabezpieczenie rozruchu]
Przekaźnik rozruchu
[wspomaganie rozruchu]
Bezpiecznik tasiemk. 80A
Bezpiecznik tasiemk 100A
SCHAEFF
SKL 823
Przyrządy i wskaźniki
Ścieżka
1.5
1.6
1.6
1.5
1.6
1.5
1.7
1.7
1.7
Oznaczenie
P1
P2
P3
R3
R2
F10
H1
H2
H3
Element
Ścieżka
Oznaczenie
Przyrządy , wskaźniki
1.7
1.8
1.9
1.8
1.8
1.9
1.7
1.7
1.7
H4
H5
H11
H7
H8
H10
D6
S27
S28
Wskaźnik temperatury
Wskaźnik paliwomierza
Licznik motogodzin
Czujnik temperatury wody
Czujnik paliwomierza
Bezpiecznik
L.kontr. ładowania akum.
L.kontr.ciśnienia oleju silnika
L.kontr. zanieczyszczenia
filtra powietrza
Element
Lampa kontr. hamulca ręcznego
Jazda do przodu
Jazda do tyłu
Lampa kontr. światła drogowego
Lampa kontr. kierunkowskazów
Lampa kontrolna żarzenia
Dioda
Czujnik ciśnienia oleju silnika
Czujnik zaniecz. filtra powietrza
93.
SKL 823
SCHAEFF
Dmuchawa ogrzewania
Ścieżka
Oznaczenie
Element
Dmuchawa ogrzewania
1.10
1.10
1.10
F7
S13
M3
1.11
1.12
F8
F9
94.
Wycieraczki i spryskiwacze
Ścieżka
1.11
Bezpiecznik
1.12
Przeł.dmuchawy ogrzewania 1.10
Dmuchawa ogrzewania
1.11
Wycieraczki / spryskiwacze
1.12
Bezpiecznik
1.12
Bezpiecznik
Oznaczenie
S10
S12
M4
M6
M5
M7
Element
Przeł.wycier. sprysk.przedniego
Przeł.wycier. sprysk.tylnego
Pompa spryskiwacza przedniego
Silnik wycieraczki przedniej
Pompa spryskiwacza tylnego
Silnik wycieraczki tylnej
SCHAEFF
SKL 823
Świata i sygnalizacja
a = światło drogowe
b = światło mijania
c = światło kierukowskazu
d = światło obrysowe
e = światło hamowania
f = światło jazdy do tyłu
g = światło kierunkowskazu
h = światło obrysowe
Ścieżka Oznaczenie
Element
Ścieżka
Oznaczenie
Światła i sygnalizacja
2.1
2.1
2.2
2.2
2.1
2.3
2.4
2.2
Bezpiecznik
Bezpiecznik
Bezpiecznik
Sygnał dźwiękowy
Przełącz. światła awaryjnego
Przełącz. pod kierownicą
Przełącznik świateł
Bezpiecznik
2.2
2.4
2.4
2.1
2.2
2.4
2.3
2.5
F18
F20
F21
K11
E1
E2
E3
E4
F15
F1
F5
B5
S6
S7
S3
F19
Element
Bezpiecznik
Bezpiecznik
Bezpiecznik
Przekaźnik kierunkowskazów
Lampa drogowa lewa
Lampa drogowa prawa
Lampa tylna lewa
Lampa tylna prawa
95.
SKL 823
SCHAEFF
Światła i sygnalizacja
>823/0274
Ściężka
Oznaczenie
2.7
2.5
2.6
2.7
F16
S4
S5
S8
96.
Element
Światła i sygnalizacja
Bezpiecznik
Przełącznik lam.m.pr.przód
Przełącznik lam.m.pr.tył
Przełącznik l. ostrz.dookol.
Ścieżka
Oznaczenie
Element
2.5
2.6
2.7
2.7
E5
E6
E7
E8
Lampa miejsca pracy przód
Lampa miejsca pracy tył
Lampa ostrzegaw. dookolna
Lampa kabinowa
SCHAEFF
SKL 823
Światła i sygnalizacja
823/0275>
Ścieżka
2.7
2.5
2.6
2.7
Oznaczenia
F16
S4
S5
S8
Element
Ścieżka
Oznaczenia
Światła i sygnalizacja
2.5
2.6
2.5
2.6
2.7
2.7
K9
K 10
E5
E6
E7
E8
Bezpiecznik
Przełącznik lam.m.pr.przód
Przełącznik lam.m.pr.tył
Przełącznik l. ostrz.dookolna
Element
Przekaźnik lampy m.pr.przód
Przekaźnik lampy m.pr.tył
Lampa miejsca pracy przód
Lampa miejsca pracy tył
Lampa ostrzegawcza dookolna
Lampa kabinowa
97.
SKL 823
SCHAEFF
Jazda, hamowanie
2.9
3 3
S21/1
D5
K8
30 K3
86
85
87 87a
1
87 87a
7
XWS
4
6
XDBR
/1.6
Ścieżka
2.8
2.9
2.12
2.8
2.8
2.8
2.10
2.11
2.12
98.
Oznaczenie
F6
F4
F3
S25
S26
S23
S21/1
S22
S20
XHBL
/2.10
6
XDBL
1
5
2
6
9
1
XHGR
/2.12
107
/2.7
D3
rt
/1.8
H5
7
XDBR
/1.6
5
Y15
XDBR
/1.6
Y9
La833E07
280200
3.5
3.4
3.3
4
8
0 1
8
6
8
br
3
7
1 2 0 1
2 7
111
/1.9
112 H11
XHBL
/2.10
7
br
br
4
8
2.8
2.4
1.5
3
7
S20
5
109
86
30 K4
/1.2
D1
/2.5 85 87 87a
E3,E4
2.8
2.8
br
2.8
2.8
2
6
10
5
110
/1.2
D2
8
Y8
br
1
5
XHGR
/2.12
115
/2.8
D5
Y1
XWS
7
5
sw
85
30
9 8
5
8
sw
86
2
6
103
/1.7
H4
sw/br
D4
XHGR
/2.12
3
sw
sw/br
3
XHGR
/2.12
sw
D3
2
2
sw
115
/2.9
K3
:87
S22
br
/2.9
3
XHBL
1
5
2
6
3
7
2.8
2.8
3 XDBL
4
gr
2
XWS
/2.8
3
2
2
sw/ge
105
107
/2.4
/2.12
E2,E4
S20
:1
10
XHGR
4
S23
1
2
1
4
8
XHGR
Element
Ścieżka
Oznaczenie
Jazda, hamowanie
2.7
2.8
2.8
2.8
2.9
2.10
2.8
2.9
2.10
2.12
D3
D4
D5
K8
K3
K4
Y1
Y8
Y9
Y15
Bezpiecznik
Bezpiecznik
Bezpiecznik
Przełącznik światła hamow.
Przełącznik ham.hydrostat.
Przełącznik hamulca ręczn.
Dźwignia współrzędnych
Jazda do przodu-do tyłu
Jazda szybko-wolno
1
5
2
6
3
7
4
8
2.12
3.1
2.9
2.10
P
7
XDBL
1
br
P
1
br/ge
S26
1
4
XHGR
/2.12
2 2
XDBL
/2.9
:1
1
XHBL
gr
3
6
116
/2.8
F3 S26
sw
XWS
/2.8
8
F4
3
104
/1.5
F10
gr
2
102
/3.1
S30
:8
104
/1.5
F10
br
S25
5
101
/3.1
S30
:2
2.9
2.10
F6
XDBL
/2.9
106
/3.1
S30
:6
116
/2.12
F3
3.2
120
/1.4
XGN
:5
2.12
2.11
br
30
15
2.10
ge
2.8
2.7
Element
Dioda
Dioda
Dioda
Przełącznik hamulca hydrostat.
Przekaźnik jazda do tyłu
Przekaźnik jazda do przodu
Rozpoznanie kierunku jazdy
Zawór jazdy do tyłu
Zawór jazdy do przodu
Zawór jazdy szybko-wolno
SCHAEFF
SKL 823
Hydraulika robocza
Ścieżka
Oznaczenie
3.1
3.1
F2
S30
3.1
Y11
Położenie pływające Dodatek
Element
Hydraulika robocza
Bezpiecznik
Wyłączenie hydrauliki
roboczej
Zawór hydrauliki roboczej
Położenie pywające
3.3
3.2
F11
S32
3.3
S33
3.3
K5
3.3
Y14
Bezpiecznik
Przekaźnik położenia
pływającego
Dźwignia współrzędnych
położenia pływającego
Przekaźnik położenia
pływającego
Zawór położenia
pływającego
Ścieżka
Oznaczenie
3.5
3.4
F13
S34
3.4
3.4
3.5
3.4
S31
K7
K6
Y13
3.5
Y12
1
S 35
Opcja
Element
Dodatek
Bezpiecznik
Dźwignia wspórzędnych 3-go
obwodu
Wyłącznik 3-go obwodu ster.
Przekaźnik, dodatkowy obwód
Przekaźnik, dodatkowy obwod
Dodatkowy obwód
Dodatkowy obwód
Opcja
Stała praca 3-go obwodu ster.
99.
SKL 823
SCHAEFF
Radio, gniazdko wtykowe
Ścieżka
Oznaczenie
Element
Ścieżka
Oznaczenie
Element
3.10
3.12
3.10
B1
X11
X10
Radio
Gniazdko wtykowe
Gniazdko radiowe(AMP)
Radio, gniazdko wtykowe
3.10
3.10
3.10
3.11
100.
F12
F17
B2
B3
Bezpiecznik
Bezpiecznik
Głośnik
Głośnik
SCHAEFF
SKL 823
9.2.Układ hydrauliczny.
• Kierowanie
1
L
R
5
LS
T
P
CF
A
EF
LS
2
P
6
3
4
1
2
3
Siłownik kierowania
Zawór priorytetowy
Pompa kierowania i ładowania
L823hy1
4
5
6
Zbiornik oleju hydraulicznego
Obwód kierowania
Silnik napędowy
101.
SKL 823
SCHAEFF
13
T
P
a1
b1
7
ÜV 70 bar
8
b3
a3
b2
a2
14
9
10
11
15
B
12
230
bar
280
bar
B1
B2
280
bar
B3
P1
A
b1
b3
b2
T1
250
bar
a1
a2
a3
T2
1bar
230
bar
A1
A2
150
bar
La833H02
00-06-08
C
7
8
9
10
11
102.
Siłownik łyżki uniwersalnej
Siłownik szybkozłącza
Siłownik ramy wysięgnika
Siłownik wywrotu łyżki
Położenie pływające łyżki
A3
12
13
14
15
Zawór sterowania
Zawór sterowania ładowania
Dodatkowy obwód sterowania
Zawór kulowy
SCHAEFF
SKL 823
13
T
P
a1
10 bar
b1
16
b3
B
a3
C
b2
a2
14
A
B
R T2
T G
17
Z
b
a
PS FA
6
3
X1
X3
B
U
18
FE
MB
B
A
T1
X1
22
X2
G
S
MA
M1
A
21
C
A
P1
19
20
B1
4
3
4
6
13
14
16
Pompa kierowania i ładowania
Zbiornik oleju hydraulicznego
Silnik napędowy
Dźwignia sterowania ładowaniem
Dodatkowy obwód sterowania
Zawór odłączający układu hydr.robo.
17
18
19
20
21
22
L823hy3
Pompa jazdy
Silnik jazdy
Hydrauliczny filtr wielofunkcyjny
Filtr odpowietrzania
Regulator temperatury oleju hydraulicz.
Chłodnica oleju hydraulicznego
103.
SKL 823
104.
SCHAEFF
SKL 823
PLAN OBSŁUGI I PRZEGLĄDÓW
Sumienne przeprowadzenie przeglądów stanowi najlepsze zabezpieczenie stałej gotowości maszyny do użytkowania.
Zaleca się przeprowadzać prace w podanej kolejności i przy temperaturze roboczej.
Pierwsze przeglądy okresu gwarancyjnego ustalone w Instrukcji Obsługi, są obligatoryjne. Każdy wykonany przegląd musi
być odnotowany w książce gwarancyjnej. W przypadku zaniedbań w tym zakresie trzeba się liczyć z ograniczeniem
gwarancji.
Maszynę należy przedstawić do przeglądu w stanie wyczyszczonym.
PRZEKAZANIE URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKOWI – WPROWADZENIE
Podczas przekazywania maszyny Użytkownikowi należy postępować wg następujących punktów:
1.Instrukcja Użytkowania.
Należy objaśnić instrukcję użytkowania, strona za stroną i uzupełniać szczegółowo jej treść praktycznymi ćwiczeniami. Szczególnie
ważne są:
• Branżowe przepisy BHP.
• Dane techniczne.
• Organy sterowania, kontroli i ostrzegania.
• Prace kontrolne przed uruchomieniem.
• Docieranie silników wysokoprężnych.
• Zapuszczanie i wyłączanie silników wysokoprężnych.
• Objaśnienie hydrostatycznego napędu jezdnego.
• Jazda, zakresy prędkości, wskazówki do jazdy drogowej.
• Podnoszenie i transport maszyny.
• Sterowanie wszyskimi funkcjami.
• Obsługa szybkiej wymiany osprzętu.
• Określenie i objaśnienie przy maszynie terminówi punktów obsługi wg Planu obsługi i Przeglądów.
• Omówienie przy maszynie terminów i punktów smarowania wg schematu.
• Przekazanie instrukcji użytkowania silnika wysokoprężnego.
2. Katalog Części Zamiennych.
•
•
Układ katalogu, tabeli i rysunków.
Zamawianie części zamiennych zawsze z podaniem Typu Maszyny, Numeru Identyfikacyjnego – fabrycznego, Roku budowy,
Oznaczenia części według katalogu, Numeru części, Ilości, Adresu wysyłkowego itd.
3. Gwarancja
•
•
•
Objaśnić zasady udzielonej gwarancji.
Objaśnić Kartę Przeglądów z podkreśleniem znaczenia Planu Obsługi i Przeglądów.
Przepisowe wypełnienie i przesłanie Karty Przekazania z Gwarancją.

Podobne dokumenty