CXV-D Skraplacze-odparowywacze

Komentarze

Transkrypt

CXV-D Skraplacze-odparowywacze
MCXV-Dv09PL
CXV-D Skraplacze-odparowywacze
INSTRUKCJI EKSPLOATACJI I KONSERWACJI
Zalecany program konserwacji i
obserwacji
Urządzenia firmy Baltimore Aircoil Company wymagają prawidłowej instalacji, eksploatacji i konserwacji.
Dokumentacja eksploatowanego sprzetu, w tym schemat, karta danych technicznych oraz niniejszy podrecznik,
musi bya zawsze dostepna. Dla zapewnienia długotrwałej, bezproblemowej i bezpiecznej pracy urządzenia
konieczne jest sporządzenie planu obsługi obejmującego program regularnych przeglądów, obserwacji i
konserwacji. Wszystkie przeglądy, czynności konserwacyjne i obserwacje należy notować w dzienniku
eksploatacyjnym układu chłodzenia. Zamieszczone w tym dokumencie instrukcje eksploatacji i konserwacji
pokazują, jak można te zadania zrealizować.
Oprócz sporządzenia planu eksploatacji i dziennika eksploatacyjnego układu chłodzenia zalecane jest
prowadzenie analizy zagrożeń układu chłodzenia, najlepiej przez podmiot niezależny.
W wypadku układu chłodzenia program ograniczania ilości kamienia kotłowego, korozji i zanieczyszczeń
biologicznych należy wdrożyć przy pierwszym napełnianiu układu, a potem regularnie realizować zgodnie z
uznanymi zasadami postępowania (na przykład EUROVENT 9-5/6, ACOP HSC L8, Guide des bonnes pratiques,
Legionella et tours aéroréfrigérantes itp.). Pobieranie próbek wody, wyniki testów i działania poprawcze należy
odnotowywać w dzienniku eksploatacyjnym układu chłodzenia.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych zaleceń w zakresie utrzymania sprawnej i bezpiecznej pracy układu
chłodzenia należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem firmy BAC Balticare. Imię i
nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu można znaleźć na stronie internetowej www.BACservice.eu.
Kontrole i regulacje
Rozruch
Co
Co
tydzien
miesiąc
Wanna wody zimnej i filtry siatkowe
X
Poziom roboczy oraz ilość wody
X
X
Wydmuch
X
X
Grzałki wody w wannie
X
Napiecie paska
X
Osiowanie napedu
X
Kołnierz blokujący
X
Obroty wentylatorów i pomp
X
Przekładnia napędowa
X
Napęd zębaty
X
Przemiennik częstotliwości
X
Napięcie i natężenie prądu silnika
X
Nietypowe hałasy i/lub drgania
X
Co kwartał
Co 6
Co rok
miesięcy.
Wyłączenie
z ruchu
X
uzupełniającej
Kontrole i obserwacja
Rozruch
X
X
X
X
X
X
X
Co tydzien
Co miesiąc
Co kwartał
Co 6
miesięcy.
Stan ogólny
X
Sekcja wymiany ciepła i eliminatory dryfu
X
Zespolone osłony wlotowe
X
2
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
X
X
X
Co rok
Wyłączenie z
ruchu
Kontrole i obserwacja
Rozruch
Co tydzien
Co miesiąc
Co kwartał
Co 6
Co rok
miesięcy.
Rozprowadzanie wody
X
Wał wentylatora i wentylator osiowy
X
X
Silnik wentylatora
X
X
Pompa wody zraszacza
X
X
Elektryczny regulator poziomu wody
X
Wyłączenie z
ruchu
X
X
(opcjonalny)
Test TAB (suwaki zanurzeniowe)
X
Jakooa wody w obiegu
X
Przegląd systemu
X
X
X
X
Prowadzenie zapisów
Smarowanie
według zdarzeń
Rozruch
Co tydzien
Co miesiąc
Co kwartał
Co 6
Co rok
miesięcy.
Łożyska wału wentylatora
X
Łożyska silnika*
X
X
Regulowana podstawa silnika
X
X
Napęd zębaty
X
X
Wyłączenie
z ruchu
X
X
X
* Dotyczy tylko silników ze smarowniczkami o typowym rozmiarze ramy > 200L (> 30 kW).
Procedury czyszczenia
Rozruch
Co tydzien
Co miesiąc
Co kwartał
Co 6
Co rok
miesięcy.
Czyszczenie mechaniczne
Dezynfekcja**
Misa odpływowa
Wyłączenie
z ruchu
X
X
X
(X)
(X)
(X)
X
** Zależy od stosowanej praktyki.
Uwagi
1. Urządzenia do uzdatniania wody oraz inne urządzenia pomocnicze zintegrowane z instalacją chłodzącą mogą
nakładać dodatkowe wymagania, oprócz przedstawionych powyżej. W sprawie wymaganych działań oraz ich
częstotliwości, należy skontaktować się z dostawcami tych urządzeń.
2. Zalecana częstotliwość czynności serwisowych dotyczy typowych instalacji. Inne warunki środowiska mogą
wymagać częstszego serwisowania.
3. W przypadku pracy w temperaturach otoczenia poniżej temperatury zamarzania wieża chłodnicza powinna
być kontrolowana częściej (patrz Praca przy niskiej temperaturze otoczenia w odpowiedniej Instrukcji
eksploatacji i konserwacji).
4. W przypadku jednostek z napędem pasowym napięcie nowego paska należy ponownie wyregulować po 24
godzinach pracy, a następnie co miesiąc.
3
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
Spis treści
INSTRUKCJI EKSPLOATACJI I KONSERWACJI
1
2
3
4
5
6
7
Szczegóły budowy
5
Skraplacze wyparne
5
Informacje ogólne
6
Warunki eksploatacji
6
Podłączenie rurociągów
7
Środki ostrożności
7
Wymagania w zakresie utylizacji
8
Jakość wody
9
Dbałość o jakość wody
9
Ograniczanie rozwoju drobnoustrojów
12
Dezynfekcja chemiczna
12
Pasywacja
12
Króciec przelewowy
13
Eksploatacja w niskich temperaturach
14
Eksploatacja w niskich temperaturach
14
Ochrona przed zamarznięciem wody w wannie
14
Regulacja wydajności
14
Procedury konserwacji
16
Kontrole i regulacje
16
Przeglądy i działania zaradcze
25
Smarowanie
30
Układ z napędem zębatym
31
Procedury czyszczenia
34
Konserwacja kompleksowa
36
Konserwacja kompleksowa
36
Długotrwałe przechowywanie na zewnątrz
36
Dalsze informacje i pomoc
38
Balticare
38
Dalsze informacje
38
4
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
CXV-D
SZCZEGÓŁY BUDOWY
1
Skraplacze wyparne
1.
Układ rozprowadzania wody zraszającej
2.
Osłona wentylatora
3.
Wentylator
4.
Silnik wentylatora
5.
Wężownica
6.
Zespolone osłony wlotowe
7.
Wanna ociekowa wody zimnej
8.
Powierzchnia ociekaczy ze zintegrowanymi eliminatorami unosu
9.
Połączenia wężownicy
10. Demontowane eliminatory unosu
11. Obudowa
12. Pompa zraszacza
1 Szczegóły budowy
1 Szczegóły budowy
5
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
CXV-D
INFORMACJE OGÓLNE
2
Warunki eksploatacji
Sprzęt chłodniczy firmy BAC został zaprojektowany z założeniem podanych niżej warunków, których podczas
eksploatacji nie wolno przekraczać.
• Obciążenie wiatrem: W sprawie zapewnienia bezpiecznej eksploatacji nieosłoniętego urządzenia
narażonego na działanie wiatru o prędkości powyżej 120 km/h i zainstalowanego na wysokości powyżej 30 m
od ziemi należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy BAC-Batlicare.
• Zagrożenia sejsmiczne: W sprawie zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia zainstalowanego w
strefach średniego i wysokiego zagrożenia należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy BACBalticare.
Standardowe silniki elektryczne są przystosowane do pracy w zakresie temperatur od -25°C do +40°C.
• Ciśnienie obliczeniowe: 23 bary (standardowe) lub 28 barów (opcjonalne) zgodnie z PED
• Temperatura wlotowa czynnika chłodniczego: maks. 120°C
• Temperatura wylotowa czynnika chłodniczego: min. –20°C.
• Odpowiednie dla urządzenia czynniki chłodnicze: R-717, freony (HFC)
Standardowe wężownice skraplaczy wytwarzane są ze stali czarnej i cynkowane ogniowo po wytworzeniu. Mogą
one zawierać zanieczyszczenia, takie jak węgiel, tlenek żelaza lub drobiny spawalnicze. W razie stosowania
freonów (HFC) i wrażliwych części układu, takich jak elektroniczne urządzenia rozprężające lub półszczelne
sprężarki, należy brać pod uwagę warunki wewnętrzne w wężownicy, w tym wilgotne powietrze. Instalator musi
zastosować niezbędne środki zapobiegawcze na miejscu, aby zapewnić bezpieczną pracę tych elementów w
połączeniu z wężownicami skraplacza.
Maksymalne ciśnienie zraszania: 14 kPa (jeśli pompy zostały instalowane przez inną firmę, zalecane jest
zainstalowanie ciśnieniomierzy na wlocie układu rozprowadzania wody).
Należy pamiętać, że w temperaturze otoczenia powyżej 40°C pompy wody zraszającej muszą działać nawet
wtedy, gdy skraplacz pracuje jałowo. Zapobiega to niepożądanemu uchodzeniu czynnika chłodniczego przez
zawory bezpieczeństwa (instalowane przez inną firmę).
Wymagania dotyczące odmulania
Instalator skraplaczy BAC musi zapewnić prawidłowe odpowietrzenie układu, umożliwiające usunięcie powietrza
z wężownic przed rozpoczęciem eksploatacji.
Uwięzione powietrze może uniemożliwić swobodne odprowadzenie czynnika chłodniczego oraz zmniejszyć
wydajność cieplną. Wszystkie połączenia (wykonane przez innych instalatorów) muszą być szczelne
i odpowiednio sprawdzone.
Aby upewnić się, że w układzie chłodniczym nie ma substancji ulegających skraplaniu, należy postąpić według
instrukcji zawartych w Podręczniku zastosowań produktów BAC – wydanie UE
(http://www.baltimoreaircoil.eu/sites/BAC/files/BAC_Application_Handbook_EU-EDV.pdf) w sekcji „Wytyczne
obsługi technicznej skraplacza” na stronie 51.
6
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
2 Informacje ogólne
2 Informacje ogólne
Podłączenie rurociągów
Wszystkie rurociągi ęzewnętrzne w stosunku do sprzętu chłodniczego BAC muszą być mocowane do elementów
wsporczych oddzielnie. W przypadku montażu urządzenia na szynach lub sprężynach antywibracyjnych rurociągi
muszą mieć kompensatory eliminujące wibracje przenoszone przez rurociągi zewnętrzne.
Doboru wielkości rur ssawnych należy dokonywać zgodnie z przyjętą dobrą praktyką, która w przypadku
większych przepływów może wymagać zastosowania większej średnicy niż średnica złącza wylotu wieży
chłodniczej. W takich sytuacjach należy instalować adaptory.
Środki ostrożności
Wszystkie urządzenia elektryczne, mechaniczne i zawierające elementy obrotowe stanowią potencjalne
zagrożenie, zwłaszcza dla osób niezaznajomionych z ich konstrukcją, budową i funkcjonowaniem. W związku z
tym konieczne jest przedsięwzięcie odpowiednich środków ostrożności (w tym, jeśli to konieczne zastosowanie
obudów ochronnych dla niniejszego urządzenia) zapewniających bezpieczeństwo osób postronnych (z
uwzględnieniem dzieci) i chroniące ich przed obrażeniami oraz zabezpieczające urządzenia, związane z nimi
instalacje i pomieszczenia przed uszkodzeniem.
W przypadku wątpliwości dotyczących procedur bezpiecznego i prawidłowego montażu, instalacji, eksploatacji
lub konserwacji, należy zwrócić się o poradę do producenta urządzeń lub do jego przedstawiciela.
Podczas prac na działającym urządzeniu należy pamiętać, że niektóre części mogą mieć podwyższoną
temperaturę. Wszelkie prace wykonywane na wysokości należy prowadzić z większą ostrożnością, aby zapobiec
wypadkom.
Ostrożność
NIE PRZYKRYWAĆ JEDNOSTEK ELIMINATORAMI Z PCV ANI PLANDEKAMI Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO. WZROST TEMPERATURY WYWOŁANY DZIAŁANIEM PROMIENI
SŁONECZNYCH MOŻE ZDEFORMOWAĆ WKŁAD LUB ELIMINATORY.
UPOWAŻNIENI PRACOWNICY
Obsługę, konserwację i naprawę niniejszego urządzenia należy powierzyć wyłącznie pracownikom posiadającym
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do tego typu czynności. Wszyscy tacy pracownicy powinni być dokładnie
zaznajomieni z urządzeniem, związanymi z nim instalacjami i elementami sterującymi oraz procedurami
określonymi w niniejszym oraz w innych istotnych podręcznikach. Podczas przenoszenia, unoszenia, instalacji,
eksploatacji i naprawy urządzenia, należy zachować odpowiednie środki ostrożności, stosować odpowiednie
procedury i narzędzia, aby zapobiec obrażeniom cielesnym i/lun stratom na mieniu.
2 Informacje ogólne
2 Informacje ogólne
7
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
BEZPIECZEŃSTWO MECHANICZNE
Bezpieczeństwo mechaniczne urządzeń jest zgodne z wymaganiami dyrektywy maszynowej UE. W zależności
od warunków panujących w miejscu instalacji konieczne może okazać się zamontowanie takich elementów, jak
osłony dolne, drabinki, klatki bezpieczeństwa, schody, pomosty dostępowe, poręcze i krawężniki,
zapewniających bezpieczeństwo i wygodę uprawnionym pracownikom wykonującym czynności serwisowe i
konserwacyjne.
Niniejszego urządzenia nigdy nie wolno użytkować bez założonych osłon wentylatorów, paneli dostępowych i
drzwi dostępowych.
W przypadku eksploatacji urządzenia z falownikiem regulującym prędkość wentylatora konieczne jest podjęcie
działań zapobiegających pracy urządzenia z „prędkością krytyczną wentylatora” lub zbliżoną.
Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciel firmy BAC Balticare.
BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
Każdy wentylator oraz silnik pompy związany z niniejszym urządzeniem powinien zostać wyposażony w
wyłącznik z blokadą umieszczony w widocznym miejscu przy urządzeniu. Zabrania się wykonywania
jakichkolwiek czynności na wentylatorach, silnikach, napędach lub w ich pobliżu oraz wewnątrz urządzenia,
zanim elementy te zostaną fizycznie odłączone od zasilania.
LOKALIZACJA
Wszystkie urządzenia chłodnicze powinny być zlokalizowane jak najdalej od miejsc zamieszkanych, otwartych
okien lub wlotów powietrza do budynków.
MIEJSCOWE PRZEPISY
Instalacja i eksploatacja urządzeń chłodniczych może podlegać miejscowym uregulowaniom, nakładającym
między innymi wymogi przeprowadzania analizy ryzyka. Należy w związku z tym zapewnić ciągłą zgodność z
wymaganiami prawnymi.
Wymagania w zakresie utylizacji
Demontaż urządzenia i utylizację czynników chłodniczych, oleju i pozostałych części należy przeprowadzić
w sposób ekologiczny, chroniąc pracowników przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z narażeniem na
działanie szkodliwych substancji.
Przestrzegać krajowych i regionalnych przepisów w zakresie utylizacji materiałów i ochrony pracowników
w odniesieniu do:
• prawidłowego obchodzenia się z materiałami budowlanymi i konserwacyjnymi podczas rozmontowywania
urządzenia. Dotyczy to w szczególności obchodzenia się z materiałami zawierającymi szkodliwe substancje,
takie jak azbest czy substancje rakotwórcze;
• właściwej utylizacji materiałów budowlanych i konserwacyjnych oraz komponentów takich jak stal, tworzywa
sztuczne, czynniki chłodnicze i ścieki zgodnie z lokalnymi oraz krajowymi wymaganiami dotyczącymi
gospodarki, recyklingu i utylizacji odpadami.
8
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
3
CXV-D
JAKOŚĆ WODY
Dbałość o jakość wody
W każdym sprzęcie chłodniczym działającym w trybie wyparnym chłodzenie odbywa się przez odparowywanie
niewielkiej ilości wody obiegowej podczas jej przepływu przez urządzenie. Gdy woda wyparowuje,
zanieczyszczenia obecne w wodzie pozostają w niej. O ile pewna mała ilość wody nie zostanie odprowadzona z
układu, przez tzw. spust, stężenie rozpuszczonych substancji stałych będzie szybko wzrastać, prowadząc do
osadzania się kamienia, korozji lub obu tych zjawisk. Ponieważ wody ubywa z układu na skutek parowania i
spustu, należy ją uzupełniać.
Całkowita ilość uzupełnienia, czyli dolewka jest określana w następujący sposób:
Dolewka = strata wskutek parowana + spust
Oprócz zanieczyszczeń obecnych w dolewanej wodzie do urządzenia dostają się rozmaite zanieczyszczenia
unoszące się w powietrzu i drobiny biologiczne i spływają do wody obiegowej. Konieczny jest nie tylko spust
niewielkiej ilości wody. Podczas pierwszej instalacji układu należy też wdrożyć program uzdatniania wody
specjalnie opracowany pod kątem ograniczania ilości kamienia kotłowego, korozji i zanieczyszczeń biologicznych
i stale go potem realizować. Co więcej, aby mieć gwarancję, że układ uzdatniania wody utrzymuje jakość wody w
zadanych granicach, należy realizować program stałej kontroli.
Spust należy sprawdzać i regulować stosownie do używanego urządzenia spustowego.
Aby zapobiec nadmiernemu gromadzeniu się zanieczyszczeń w wodzie obiegowej, należy niewielką ilość wody
«upuszczać» z układu z szybkością wyznaczoną na podstawie wymagań w zakresie uzdatniania wody. Wielkość
spustu ustala się na podstawie cykli projektowych stężenia dla danego układu. Te cykle stężenia zależą od
jakości dolewanej wody i podanych niżej wytycznych projektowych dotyczących jakości wody obiegowej.
Woda uzupełniająca dolewana do jednostki wyparnej powinna mieć twardość wynoszącą co najmniej 30 ppm
CaCO3.
Gdy do osiągnięcia tej wartości konieczne jest użycie zmiękczacza, woda dolewana do jednostki wyparnej nie
powinna być całkowicie zmiękczona, lecz mieszana z dopływającą wodą niezmiękczoną tak, aby minimalna
twardość mieszaniny mieściła się w przedziale od 30 do 70 ppm CaCO3.
Utrzymanie minimalnej twardości wody uzupełniającej eliminuje korozyjne działanie całkowicie miękkiej wody i
ogranicza konieczność stosowania inhibitorów korozji do ochrony układu.
Aby ograniczyć korozję i osadzanie się kamienia, należy zapewnić skład chemiczny krążącej wody
odpowiadający wytycznym jakości wody dla użytych materiałów konstrukcyjnych wymienionych w tabeli(-ach)
poniżej.
3 Jakość wody
3 Jakość wody
9
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
Powłoka hybrydowa BALTIBOND® i
SST304
pH
od 6,5 do 9,2
Wskaźnik pH podczas początkowej pasywacji
Całkowita twardość (jak CaCO3)
poniżej 8,2
(tylko dla jednostek z wężownicą HDG)
od 50 do 750 mg/l
Całkowita zasadowość (jak CaCO3)
maks. 600 mg/l
Całkowita ilość rozpuszczonych substancji stałych
maks.2050 mg/l
Konduktywność
3300 µS/cm
Chlorki
maks. 300 mg/l
Siarczany
maks. 350 mg/l
Całkowita wielkość związków stałych w zawiesinie
maks. 25 mg/l
Chlorowanie (w przeliczeniu na chlor wolny): ciągłe
maks. 1.5 mg/l
Chlorowanie (w przeliczeniu na chlor wolny): dawkowanie
okresowe w celu czyszczenia i dezynfekcji
maks. 5-15 mg/l na maks. 6 godzin.
maks. 25 mg/l na maks. 2 godzin.
maks.50 mg/l na maks. 1 godzin.
Zasady jakości wody obiegowej dla powłoki hybrydowej Baltibond®
*Uwagi: Dopuszczalne jest wyższe stężenie siarczanów, o ile suma parametrów chlorków i siarczanów dla powłoki Balticond/SST304 nie
przekracza 650 mg/l.
Baltiplus Protection
pH
6,5 do 9,0
Wskaźnik pH podczas początkowej pasywacji
poniżej 8,2
Całkowita twardość (jak CaCO3)
od 50 do 600 mg/l
Całkowita zasadowość (jak CaCO3)
Całkowita ilość rozpuszczonych substancji stałych
maks.500 mg/l
maks. 1500 mg/l
Konduktywność
2400 µS/cm
Chlorki
maks.250 mg/l
Siarczany
maks.* 250 mg/l
Całkowita wielkość związków stałych w zawiesinie
maks. 25 mg/l
Chlorowanie (w przeliczeniu na chlor wolny): ciągłe
maks. 1 mg/l
Chlorowanie (w przeliczeniu na chlor wolny): dawkowanie
okresowe w celu czyszczenia i dezynfekcji
maks. 5-15 mg/l na maks. 6 godzin.
maks. 25 mg/l na maks. 2 godzin.
maks.50 mg/l na maks. 1 godzin.
Zasady jakości wody obiegowej dla ochrony Baltiplus
10
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
*Uwagi: Dopuszczalne jest wyższe stężenie siarczanów, o ile suma parametrów chlorków i siarczanów dla ochrony Baltiplus nie przekracza
500 mg/l.
SST304
SST316 z wężownicą HDG
SST316
(z wężownicą SST316)
od 6,5 do 9,2
od 6,5 do 9,5
poniżej 8,2
(tylko dla jednostek z
wężownicą HDG)
Nie dotyczy
od 50 do 750 mg/l
od 50 do 750 mg/l
Całkowita zasadowość (jak CaCO3)
maks. 600 mg/l
maks. 600 mg/l
Całkowita ilość rozpuszczonych substancji
stałych
maks.2050 mg/l
maks.2500 mg/l
3300 µS/cm
4000 µS/cm
Chlorki
maks. 300 mg/l
maks.750 mg/l
Siarczany
maks. 350 mg/l
maks.* 750 mg/l
Całkowita wielkość związków stałych w
zawiesinie
maks. 25 mg/l
maks. 25 mg/l
Chlorowanie (w przeliczeniu na chlor wolny):
ciągłe
maks. 1.5 mg/l
maks. 2 mg/l
Chlorowanie (w przeliczeniu na chlor wolny):
dawkowanie okresowe w celu czyszczenia i
dezynfekcji
maks. 5-15 mg/l do
na maks. 6 godzin.
maks. 25 mg/l do
na maks. 2 godzin.
maks.50 mg/l do
na maks. 1 godzin.
maks. 5-15 mg/l do
na maks. 6 godzin.
maks. 25 mg/l do
na maks. 2 godzin.
maks.50 mg/l do
na maks. 1 godzin.
pH
Wskaźnik pH podczas początkowej
pasywacji
Całkowita twardość (jak CaCO3)
Konduktywność
Zasady jakości wody obiegowej dla stali nierdzewnej
*Uwagi: Dopuszczalne jest wyższe stężenie siarczanów, o ile suma parametrów chlorków i siarczanów dla powłoki SST304 nie przekracza
650 mg/l, dla powłoki SST316 nie przekracza 1500 mg/l.
Zastosowanie uzdatniania wody za pomocą ozonu wymaga użycia stali nierdzewnej 316.
Cykle stężenia określa się jako stosunek stężenia rozpuszczonych substancji stałych w wodzie obiegowej do
stężenia rozpuszczonych substancji stałych w wodzie dolewanej. Stopień spustu można obliczyć następująco:
spust = strata wskutek parowania / (cykle stężenia – 1)
Strata wskutek parowania jest nie tylko funkcją obciążenia cieplnego, ale też zależy od warunków klimatycznych,
typu używanego sprzętu i stosowanej metody regulacji wydajności. Strata wskutek parowania w warunkach
letnich wynosi około 0,431 l/1000 kJ usuwanego ciepła. Na podstawie tej wartości należy tylko dobrać wielkość
zaworu spustowego, natomiast nie należy jej używać do obliczania rocznego zużycia wody.
3 Jakość wody
3 Jakość wody
11
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
Ograniczanie rozwoju drobnoustrojów
Rozwój glonów i innych drobnoustrojów, jeśli nie jest ograniczany, prowadzi do spadku skuteczności układu i
może przyczynić się do rozwoju potencjalnie groźnych drobnoustrojów, na przykład z rodzaju Legionella, w
układzie wody obiegowej.
Dlatego podczas pierwszego napełniania układu wodą należy zainicjować program uzdatniania specjalnie
opracowany pod kątem ograniczania zanieczyszczeń biologicznych, a potem regularnie go realizować zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami (krajowymi i regionalnymi) lub według przyjętych zasad należytego
postępowania, takich jak EUROVENT 9-5/6, VDMA Detailsheet 24649 itp.
Usilnie zalecane jest regularne kontrolowanie skażenia bakteriologicznego wody obiegowej (na przykład
cotygodniowo testem TAB ze slajdami zanurzeniowymi) i notowanie wszystkich wyników.
Urządzenia do uzdatniania wody powinny spełniać następujące wymagania:
Niektóre produkty do uzdatniania wody, w szczególności dyspergatory i biodyspergatory, mogą zmienić
właściwości wody (np. napięcie powierzchniowe), co może spowodować nadmierne straty unosu (przechodzenie
wody przez eliminatory). W takich przypadkach zalecamy omówienie sposobu uzdatniania wody (rodzaj produktu,
dawkowanie) ze specjalistą.
W razie wątpliwości można po czyszczeniu i dezynfekcji przeprowadzić krótką próbę przy użyciu świeżej wody
bez dodatku danego środka chemicznego (w zakresie dozwolonym lokalnie obowiązującymi przepisami).
Dezynfekcja chemiczna
1. Zarówno środki chemiczne, jak i inne środki uzdatniania wody muszą być zgodne z materiałami użytymi do
konstrukcji układu chłodzenia, w tym z samym wyparnym urządzeniem chłodniczym.
2. W przypadku użycia chemicznych środków uzdatniania wody należy wprowadzać je do wody obiegowej za
pomocą automatycznego układu doprowadzania. Zapobiegnie to tworzeniu się obszarów o wysokim stężeniu
środków chemicznych, które mogą spowodować korozję. Preferowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie
chemicznych środków uzdatniania wody do układu chłodzenia w fazie wypływowej pompy recyrkulacyjnej.
Środki chemiczne nie mogą być wprowadzane w stężonej postaci. Nie wolno ich również wprowadzać
bezpośrednio do misy wody zimnej wyparnego urządzenia chłodniczego.
3. Firma BAC szczególnie odradza użycie kwasu jako środka do usuwania kamienia (wyjątkiem są ściśle
określone warunki dla wież chłodniczych o otwartym obiegu i bardzo dużej przepustowości, wyposażonych w
zewnętrzny zbiornik lub skonstruowanych ze stali nierdzewnej).
4. W kwestii stosowania określonych procedur uzdatniania wody należy skonsultować się z kompetentną firmą
zajmującą się uzdatnianiem wody. Program oprócz dozowania i kontrolowania działania wyposażenia oraz
środków chemicznych powinien również obejmować regularne, comiesięczne kontrole obiegu wody i
przywracanie jej jakości.
5. Jeśli planowane jest wprowadzenie programu uzdatniania wody nieobjętego zasadami kontroli jakości wody
BAC, może dojść do unieważnienia gwarancji fabrycznej BAC, jeśli jakość wody nieprzerwanie znajduje się
poza zasadami kontroli, o ile firma BAC nie wyraziła wcześniej wyraźnej i pisemnej zgody. (niektóre parametry
mogą wykroczyć poza normę w niektórych, ściśle określonych warunkach)
Usilnie zaleca się comiesięczną kontrolę kluczowych parametrów jakościowych wody obiegowej. Zob. tabela:
Wytyczne dotyczące jakości wody obiegowej. Wyniki wszystkich badań muszą być zapisane.
Pasywacja
Podczas pierwszego rozruchu nowych systemów należy przedsięwziąć specjalne środki, których celem jest
zapewnienie poprawnej pasywacji powierzchni ze stali galwanizowanej i dostarczenie pełnego zabezpieczenia
przed korozją. Pasywacja to tworzenie ochronnej, pasywnej warstwy tlenu na powierzchniach ze stali
galwanizowanej.
12
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
Dla zapewnienia pasywacji ocynkowanych powierzchni stalowych pH wody obiegowej powinno być
utrzymywane między 7,0 a 8,2, a twardość wapniowa powinna utrzymywać się na poziomie od 100 do 300 ppm
(jako CaCO3) przez cztery do ośmiu tygodni po rozruchu lub do czasu, aż świeżo ocynkowane powierzchnie
staną się ciemnoszare. Jeśli po powrocie do standardowych parametrów roboczych wskaźnika pH dochodzi do
tworzenia się białego osadu na powierzchniach ze stali galwanizowanej, może być konieczne powtórzenie
procesu pasywacji.
Urządzenia ze stali nierdzewnej oraz urządzenia zabezpieczone powłoką hybrydową BALTIBOND®, w
których nie ma galwanizowanej wężownicy, nie wymagają pasywacji.
Jeśli nie można utrzymać poziomu pH poniżej 8,2, zaleca się w drugim podejściu przeprowadzenie chemicznej
pasywacji przy użyciu nieorganicznego fosforanu lub błonotwórczych czynników pasywacyjnych. W kwestii
specjalnych zaleceń skonsultować się ze specjalistą w dziedzinie uzdatniania wody.
Króciec przelewowy
W przypadku włączonych wentylatorów nawiewowych niewielka część wody może wydostawać się przez
przelewy. Jest to zjawisko normalne spowodowane panującym wewnątrz urządzenia nadciśnieniem. Część
powietrza wydostającego się na zewnątrz moze zawierać krople wody.
3 Jakość wody
3 Jakość wody
13
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
CXV-D
EKSPLOATACJA W NISKICH TEMPERATURACH
4
Eksploatacja w niskich temperaturach
Urządzenia firmy BAC mogą pracować w temperaturach niższych od punktu zamarzania pod warunkiem
przedsięwzięcia właściwych środków zaradczych, takich jak:
1. Ochrona przed zamarznięciem wody w wannie, gdy układ pracuje w trybie jałowym.
2. Regulacja wydajności zapobiegająca tworzeniu się lodu podczas pracy.
Poniżej przedstawiono ogólne wytyczne, których należy przestrzegać w celu zminimalizowania ryzyka
zamarznięcia. Niniejsze wytyczne mogą nie obejmować wszystkich aspektów możliwego toku eksploatacji
urządzenia, dlatego projektant układu oraz osoba go obsługująca powinni dokładnie przeanalizować cały układ,
umiejscowienie urządzenia, elementy sterujące i oprzyrządowanie, aby zapewnić zawsze niezawodne działanie
sprzętu.
Ochrona przed zamarznięciem wody w wannie
Zamontowanie grzałek jest konieczne w celu zapobiegania zamarzaniu wody w wannie. Termostaty dla
elektrycznych grzałek wanny przeznaczone do tego rodzaju urządzeń są ustawione na podtrzymywanie
temperatury wody w wannie na poziomie 4°C. Przy sezonowym odstawianiu urządzeń na okres niskich
temperatur należy upewnić się, że rury wody uzupełniającej są odcięte, zawór wody uzupełniającej całkowicie
opróżniony, a rury wody uzupełniającej są opatrzone przewodami grzejnymi w celu uniknięcia zamarzania.
Regulacja wydajności
Należy nie tylko zabezpieczyć wodę w wannie, ale też wszystkie odsłonięte rury wodne, szczególnie rury wody
uzupełniającej, należy opatrzyć kablami grzejnymi i zaizolować.
Nie wolno dopuścić, aby temperatura wody obiegowej zbliżyła się do punktu zamarzania, gdy układ pracuje pod
obciążeniem. Najbardziej «krytyczna» sytuacja występuje wtedy, gdy praca w temperaturze poniżej punktu
zamarzania odbywa się jednocześnie pod niskim obciążeniem. Dla ochrony wody obiegowej zasadnicze
znaczenie ma regulacja wydajności dokonywana przez regulację przepływu powietrza w sposób zapewniający
utrzymanie temperatury wody obiegowej minimalnie powyżej punktu zamarzania. Jako regułę przyjmuje się
temperaturę 5°C, lecz istnieją zastosowania, w których akceptowalne są temperatury jeszcze niższe. (W celu
uzyskania pomocy należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy BAC Balticare).
W celu dopasowania wydajności wieży do zmiennego obciążenia cieplnego i warunków pogodowych należy
regulować ilość przepływu powietrza. Można to robić poprzez cykliczne włączanie wentylatorów (ale zawsze
WSZYSTKICH wentylatorów w określonej celi), zastosowanie silników wielobiegowych lub sterowanie
przetwornicami częstotliwości. Odradza się cykliczne włączanie pompy zraszacza jako środka regulacji
wydajności jednostki.
14
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
4 Eksploatacja w niskich temperaturach
4 Eksploatacja w niskich temperaturach
Gdy dwa silniki prędkościowe są wykorzystywane do kontroli wydajności, podczas przełączania z prędkości
wysokiej na niską należy poczekać co najmniej 15 sekund. Nagłe przełączenie może uszkodzić układ napędowy
silnika.
W przypadku eksploatacji urządzenia z falownikiem regulującym obroty wentylatora konieczne jest podjęcie
działań zapobiegających pracy urządzenia z „prędkością krytyczną wentylatora” lub zbliżoną oraz poniżej 15 Hz w
przypadku jednostki z napędem pasowym (lub wentylatorów z napędem bezpośrednim) lub 20 Hz w przypadku
jednostki z przekładnią. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciel firmy BAC Balticare.
W przypadku jednostek z falownikami pracujących z częstotliwościami powyżej znamionowych należy
pamiętać, że grozi to przeciążeniem silnika lub uszkodzeniami mechanicznymi.
Zaleca się wyposażenie falownika w filtry falowe, które zapobiegają uszkodzeniu łożysk w silnikach
wentylatorów.
Ostrożność
PRZED PROGRAMOWANIEM FALOWNIKA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMACJĄ NA
TABLICZCE ZNAMIONOWEJ SILNIKA WENTYLATORA
Przełącznik odłączania niskiego poziomu służy do ochrony pompy przed pracą na „sucho” w przypadku awarii
układu uzupełniania wody lub gwałtownej utraty wody. Status alarmu można sprawdzić przed włączeniem pompy,
nie należy jednak tego robić w trakcie w pierwszej minucie po jej włączeniu, ponieważ włączenie pompy może
spowodować spadek poziomu wody i w konsekwencji włączenie alarmu. Standardowo poziom wody jest po
krótkim czasie stabilizowany przed układ uzupełniania wody.
W przypadku wystąpienia sygnałów alarmu niskiego poziomu, które informują o zbyt małej ilości wody w wannie
wody zimnej dla zapewnienia prawidłowego działania, należy zatrzymać pompę (po czasie oczekiwania równym
60 sekund) i uruchomić ręcznie jedynie po upewnieniu się, że poziom wody w wannie jest równy lub zbliżony do
poziomu przelewowego.
W przypadku zatrzymania pompy przez alarm niskiego poziomu należy zastosować odpowiednią logikę
sterowania w celu zapobiegania zjawisku wahliwości silnika pompy. Po zatrzymaniu pompy zraszacza
zawieszona woda spłynie z powrotem do zbiornika, skutkując wzrostem objętości powyżej poziomu alarmowego,
co z kolei spowoduje natychmiastowe wyzerowanie alarmu. Zaleca się ręczne wyzerowanie alarmu po usunięciu
zasadniczej przyczyny wygenerowania alarmu. Częste uruchamianie/zatrzymywanie lub wahliwość spowoduje
uszkodzenie silnika.
4 Eksploatacja w niskich temperaturach
4 Eksploatacja w niskich temperaturach
15
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
CXV-D
PROCEDURY KONSERWACJI
5
Kontrole i regulacje
WANNA WODY ZIMNEJ I FILTRY SIATKOWE
Należy regularnie dokonywać przeglądu misy wody zimnej. Wszelkie okruchy, które mogły się zgromadzić w
misie lub na sitach, należy usunąć.
Jeśli te osady nie będą okresowo usuwane, mogą doprowadzić do korozji i zepsucia metalowych złączy misy.
Podczas przepłukiwania misy sita powinny pozostawać na miejscu, aby osady nie dostały się z powrotem do
układu urządzenia. Po przepłukaniu misy sita należy wyjąć, wyczyścić i na powrót zamontować, a dopiero po tym
misę należy na powrót napełnić świeżą wodą.
Ostrożność
DO CZYSZCZENIA SIT NIE WOLNO UŻYWAĆ KWASU
Misa zewnętrzna
Poziom wody w misie urządzenia zaprojektowany dla pracy z misą zewnętrzną jest funkcją szybkości przepływu
wody obiegowej, rozmiaru złącza wlotowego wody, jej ilości i położenia oraz rozmiaru i konfiguracji rur
wylotowych. Jednostka działająca z misą zewnętrzną jest dostarczana bez podzespołu do uzupełniania wody i
regulacja poziomu roboczego misy w trybie pracy z misą zewnętrzną nie jest możliwa.
Wanna ociekowa wody ochłodzonej i filtr siatkowy
16
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
5 Procedury konserwacji
5 Procedury konserwacji
POZIOM ROBOCZY ORAZ ILOŚĆ WODY UZUPEŁNIAJĄCEJ
Ponieważ woda krążąca w wieży jest chłodzona, gromadzi się w misie wody zimnej i przepływa przez sita do
układu.
Roboczy poziom wody jest regulowany zaworem wody uzupełniającej i powinien być utrzymywany zgodnie z
danymi w poniższej tabeli.
Nr modelu
Poziom wody w misie wody zimnej
(mm)
CXV-D645x - CXV-D944x
267
Poziomy robocze w misie wody zimnej urządzeń
Roboczy poziom wody w wanniej ociekowej wody zimnej jest w pewnym stopniu zależny od obciążenia cieplnego
układu (szybkości parowania), stosowanej szybkości upustu i ciśnienia, z jakim dostarczana jest woda
uzupełniająca. Ponieważ typowe obciążenie w zimie jest mniejsze niż latem, szybkość parowania w zimie często
jest mniejsza niż szybkość parowania latem. Wobec wolniejszego parowania w zimie poziom wody w wannie
ociekowej wody zimnej zwiększy się, o ile pływak nie zostanie inaczej wyregulowany. Roboczy poziom wody
należy sprawdzać co miesiąc, a pływak regulować w razie konieczności, aby utrzymać zalecany poziom roboczy.
Zespół uzupełniania wody z pływakiem stanowi standardowe wyposażenie wyparnego urządzenia chłodniczego.
Umieszczony jest we wnętrzu jednostki i łatwo do niego sięgnąć od drzwi dostępowych.
Standardowy podzespół uzupełniania wody (zob. rysunek poniżej) składa się zaworu wody uzupełniającej
podłączonego do ramienia pływaka i sterowanego plastikowym pływakiem o dużej średnicy. Pływak jest
zamontowany na pręcie gwintowanym, który zamocowany jest nakrętkami motylkowymi. Roboczy poziom wody
w wannie ociekowej wody zimnej reguluje się przez zmianę położenia pływaka i pręta gwintowanego za pomocą
dostępnych nakrętek motylkowych.
Podzespół uzupełniania wody należy co miesiąc poddawać przeglądowi i w razie konieczności wyregulować.
Sam zawór należy poddawać przeglądowi co roku, sprawdzając, czy nie przecieka, i w razie konieczności
wymieniając jego gniazdo. Aby zawór działał prawidłowo, ciśnienie dostarczanej wody uzupełniającej należy
utrzymywać między 100 a 450 kPa.
Aby ustawić położenie początkowe wody w misie, należy napełnić wannę wodą do wysokości 2 cm powyżej
poziomu roboczego. Za pomocą nakrętek motylkowych należy wyregulować położenie kuli pływaka, tak aby
zawór uzupełniający był całkowicie zamknięty. Przed pierwszym uruchomieniem jednostki wannę należy napełnić
do wysokości 1 cm poniżej poziomu przelewowego (zanurzyć kulę pływaka). W warunkach normalnego
obciążenia to ustawienie powinno zapewnić poprawny poziom roboczy. W warunkach niskiego obciążenia poziom
roboczy podniesie się, co będzie wymagać korekty.
Misę zespołu należy dokładnie cały czas kontrolować i w razie konieczności regulować poziom wody przez
pierwsze 24 godziny eksploatacji.
5 Procedury konserwacji
5 Procedury konserwacji
17
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
Zestaw zaworu wody uzupełniającej
1.
Kula pływaka
2.
Pręt całkowicie gwintowany
3.
Nakrętki motylkowe
4.
Ramię pływaka
5.
Zawór pływakowy
Ostrożność
CIŚNIENIE PODAWANE DO MECHANICZNYCH ZAWORÓW WODY UZUPEŁNIAJĄCEJ
POWINNO WYNOSIĆ OD 1 DO 4,5 BARA.
Aby sprawdzić poziom roboczy, należy:
1. Wyłączyć wentylator (wentylatory), ale pozostawić włączoną pompę (pompy).
2. Zmierzyć wysokość od dna wanny do poziomu wody i porównać z wartością nominalną z tabeli.
3. Sprawdzić, czy zawór nie przecieka, i w razie konieczności wymienić jego gniazdo.
4. Sprawdzić, czy ramię pływaka porusza się swobodnie oraz czy pływak unosi się na wodzie i zamyka zawór.
5. Upewnić się, czy woda uzupełniająca dostarczana jest w odpowiedni sposób.
Ta procedura nie dotyczy
• sprzętu wyposażonego w elektryczną regulację poziomu wody
• instalacji z zewnętrznym zbiornikiem wody
SPUST
W przypadku stosowania spustu ciągłego z zaworem pomiarowym na rurze upustowej należy sprawdzać, czy
zawór jest drożny i czy woda spustowa może spływać swobodnie. Pomiar przepływu spustowego polega na
notowaniu czasu potrzebnego na napełnienie określoną objętością wody.
W przypadku spustu automatycznego opartego na badaniu przewodności należy sprawdzać, czy sonda
konduktometryczna jest czysta i czy elektromagnetyczny zawór spustowy jest sprawny. Jeżeli nie jest
stosowana specjalna metoda regulacji, punkty graniczne powinna sprawdzać i ustawiać firma zajmująca się
uzdatnianiem wody.
18
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
PAKIET GRZAŁKI WANNY
Grzałek wanny wolno używać tylko w zimie w celu zapobiegania zamarznięciu wody w wannie, gdy pompa
(pompy) wody i wentylator (wentylatory) są wyłączone. W żadnym razie grzałek wanny nie wolno używać w
innym czasie, ponieważ mogą podgrzewać wodę do temperatur sprzyjających rozwojowi flory bakteryjnej. Co
sześć miesięcy należy czyścić i należycie ustawiać termostat grzałek. Ponadto należy sprawdzać, czy
urządzenia sterujące i zabezpieczające, takie jak wyłączniki odcinające zasilanie w razie niskiego poziomu, są
sprawne, czyste i prawidłowo włączone w obwód sterowania.
Ostrożność
GRZAŁKI WANNY MOGĄ BYĆ GORĄCE.
Grzałka wanny
UKŁAD NAPĘDOWY
Napęd pasowy
Układ napędowy składa się ze specjalnie zaprojektowanego pasa, koła pasowego wentylatora i koła pasowego
silnika. Wysokosprawny pas zapewnia znakomitą jakość niezbędną w eksploatacji wyparnego sprzętu
chłodniczego.
Razem części te sprawiają, że system jest wysoce niezawodny i wymaga minimalnej konserwacji. Układ
napędowy należy okresowo poddawać przeglądom w celu sprawdzenia napięcia pasa oraz stanu pasa i kół
pasowych, a w razie konieczności wyregulować napięcie pasa. Zalecane okresy serwisowe podano w innym
miejscu.
• Pierwszy rozruch: jeśli urządzenie było dostarczane w postaci złożonych głownych sekcji napęd został
wyosiowany i ustawiony w fabryce. Także w tym przypadku zaleca się aby zawsze sprawdzić wyosiowanie
napędów i naciąg pasków. Jeśli urządzenie zostało dostarczone w stanie całkowicie rozmontowanym (KD,
knocked-down), to należy sprawdzić osiowość napędu i napięcie pasa zgodnie z przedstawioną niżej
procedurą.
• Rozruch sezonowy: Ponownie wyregulować napięcie pasa. Sprawdzić stan kół pasowych.
• Eksploatacja: Po początkowym rozruchu jednostki lub założeniu nowego pasa konieczne jest ponowne
wyregulowanie napięcia po 24 godzinach eksploatacji. Potem stan pasa należy sprawdzać co miesiąc i
regulować napięcie w razie konieczności, lecz nie rzadziej niż co 3 miesiące.
5 Procedury konserwacji
5 Procedury konserwacji
19
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
Ostrożność
ŻADNYCH PRAC SERWISOWYCH NA PRZEKŁADNI NAPĘDOWEJ NIE WOLNO WYKONYWAĆ
BEZ UPRZEDNIEGO UPEWNIENIA SIĘ, ŻE SILNIKI WENTYLATORA I POMPY ZOSTAŁY
ODŁĄCZONE OD ZASILANIA, OPATRZONE KARTKĄ Z INFORMACJĄ I ZABLOKOWANE W
POZYCJI WYŁĄCZONEJ.
Przekładnia napędowa
1.
Koło pasowe wentylatora
2.
Pas(y)
3.
Koło pasowe silnika
Napinanie pasa
Napięcie pasa należy sprawdzić w następujący sposób:
1. Wyłączyć wentylator (wentylatory).
2. Obrócić koło pasowe wentylatora o pół pełnego obrotu, aby równomiernie rozłożyć naprężenia w pasie przed
przystąpieniem do pomiaru.
3. Sprawdzić napięcie pasa, weryfikując, czy zachodzą poniższe warunki.
- Ugięcie 10 mm na metr długości wolnej części pasa (zob. rysunek poniżej).
- Siła uginająca powinna mieścić się w przedziale wyznaczonym wartościami minimalnymi i maksymalnymi
podanymi w poniższej tabeli.
Ostrożność
PODCZAS WYMIANY PASÓW WENTYLATOR MUSI BYĆ ZABLOKOWANY.
20
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
Kontrola i regulacja pasa wentylatora
1.
Koło pasowe wentylatora
2.
Pas
3.
Koło pasowe silnika
4.
Ugięcie 10 mm/m = prawidłowe ugięcie pasa
5.
Prosta listwa
Profil pasa
B
Średnica (mm)
Koło pasowe silnika
od 100 do 118
od 125 do 140
od 150 do 170
>180
Siła uginająca (kG)
Minimalny
Maks.
1.5
1.5
2.0
2.5
2.0
2.5
2.5
3.0
Siły przy sprawdzaniu napięcia pasa
Napięcie nowych pasów należy regulować po 24 godzinach eksploatacji.
Jeśli konieczne jest wyregulowanie napięcia pasa, należy postąpić według następującej procedury:
1. Poluzować nakrętki zabezpieczające na śrubach regulacyjnych podstawy silnika.
2. Śruby regulacyjne podstawy silnika obrócić w prawo, aby zwiększyć napięcie pasa, lub w lewo, aby pas
poluzować. Podczas regulacji napięcia pasa należy kilkakrotnie ręcznie zakręcić napędami, aby napięcie
równomiernie rozłożyć na długości pasa.
3. Gdy pas jest prawidłowo napięty, dokręcić nakrętki zabezpieczające na śrubach regulacyjnych podstawy
silnika.
Gdy silnik wentylatora zostanie uruchomiony, nie powinny być słyszalne żadne zgrzyty ani piski.
Osiowanie napędu
Prawidłowa osiowość napędu zapewnia maksymalną trwałość pasa. Osiowanie w wypadku napędów
standardowych po skorygowaniu napięcia pasa sprawdza się przez przyłożenie prostej listwy do obu kół
pasowych jednocześnie, jak na rysunku poniżej.
Osiowanie kół pasowych napędów standardowych
1.
Koło pasowe silnika
2.
Koło pasowe wentylatora
3.
Punkty styczności
Gdy napędy są prawidłowo wyosiowane, prosta listwa przylega we wszystkich wskazanych czterech punktach.
Odchylenie od czterech punktów styczności nie może przekraczać 1.5 mm. Jeżeli wymagana jest korekta
osiowości, należy poluzować koło pasowe silnika i wyosiować je względem koła pasowego wentylatora. Przy
dokręcaniu śruby tulejowej należy pozwolić na dociągnięcie o ok. 6 mm.
5 Procedury konserwacji
5 Procedury konserwacji
21
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
Kołnierz blokujący
Mimośrodowy kołnierz blokujący łożyska po stronie napędu zapewnia mocowanie wewnętrznego pierścienia
nośnego łożyska do wału wentylatora. Kołnierze blokujące można ustawiać według poniższej procedury (zob.
rysunek poniżej).
1. Wyłączyć wentylator (wentylatory) i pompę (pompy).
2. Poluzować śruby dociskowe.
3. Za pomocą wybijaka umieszczonego w otworze kołnierza stuknąć kołnierz stycznie do jego obwodu i zgodnie
z kierunkiem obrotów, jednocześnie przytrzymując wał.
4. Dokręcić śrubę.
5. Zamknąć drzwi dostępowe jednostki i uruchomić pompę (pompy) i wentylator (wentylatory).
Kołnierz blokujący
1.
Kołnierz blokujący
2.
Smarowniczka
3.
Otwór na śrubę dociskową
UKŁAD Z NAPĘDEM ZĘBATYM
Przegląd: Wszystkie napędy zębate są dostarczane już napełnione olejem. Początkowy poziom oleju powinien
wypadać w środku lub w pobliżu środka wziernika poziomu oleju; poziom oleju należy utrzymywać tak, aby
zawsze był widoczny w okienku wziernika, gdy jednostka pracuje jałowo lub nie jest podłączona do zasilania, a
olej ma temperaturę otoczenia. Przed rozruchem należy sprawdzić, czy na żadnym ze złączy napędu zębatego
nie ma widocznych wycieków. Oleje standardowo dostarczane w układach napędów zębatych firmy BAC są
olejami mineralnymi. Opcjonalnie dostępne są również syntetyczne środki smarne. Typ oleju dostarczany z
określonym układem napędu zębatego podany jest na tabliczce znamionowej jednostki.
Napęd zębaty z pojedynczym przełożeniem
1.
Smarowniczka
22
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
Jednostki napędów zębatych z silnikami wewnętrznymi są prawidłowo zamontowane i wyosiowane już w
fabryce. Wszystkie elementy mocujące są fabrycznie dokręcone, lecz po instalacji należy je sprawdzić. W
wypadku jednostek dostarczanych z silnikami zewnętrznymi silnik i wał napędowy należy zamontować i
wyosiować zgodnie z instrukcjami montażowymi dostarczonymi wraz z jednostką. Zalecane jest wyosiowanie i
ponowne sprawdzenie wszystkich zewnętrznych elementów mocujących po dwóch tygodniach eksploatacji.
Eksploatacja: W okresie docierania zbędne są jakiekolwiek specjalne procedury poza ponownym sprawdzeniem
osiowości i zewnętrznych elementów mocujących.
Nadmierny hałas lub drgania w początkowym okresie eksploatacji wskazują na jedną lub kilka spośród
następujących sytuacji:
1. Brak osiowości
2. Niewyważenie wentylatora lub inne wirującej części
3. Niewłaściwie ustawione łopaty wentylatora
4. Praca z prędkością obrotową wywołującą rezonans wyposażenia mechanicznego
Ostrożność
JEŚLI HAŁAS LUB DRGANIA UTRZYMUJĄ SIĘ, NALEŻY WYŁĄCZYĆ JEDNOSTKĘ I PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO DALSZEJ EKSPLOATACJI USUNĄĆ PRZYCZYNĘ.
W instalacjach z silnikami dwubiegowymi, gdy zwalniają po wyłączeniu wysokiego biegu, należy odczekać co
najmniej 15 sekund przed załączeniem uzwojenia niskiego biegu. W razie zmiany kierunku obrotów należy
odczekać, aż wentylator całkowicie się zatrzyma, a dopiero potem znów włączyć silnik.
Eksploatacja z przemiennikiem częstotliwości
W instalacji z silnikami wyposażonymi w falowniki nie wolno używać standardowych napędów zębatych, gdy
prędkość obrotowa silnika jest niższa niż 450 obr./min (wejściowa prędkość obrotowa przekładni). Aby możliwa
była eksploatacja z wejściowymi prędkościami obrotowymi niższymi niż 450 obr./min, niezbędne są modyfikacje
w układzie smarowania lub specjalne pompy oleju przekładniowego.
Ciągła praca w warunkach rezonansowej prędkości obrotowej prowadzi do drgań skrętnych w przekładni,
mogących uszkodzić wszystkie części układu. Najczęstszym zjawiskiem wskazującym na drgania skrętne jest
nietypowy hałas, dudnienia lub zgrzytania, dochodzący z napędu zębatego przy ściśle określonej prędkości
obrotowej. Hałas ten zanika wraz ze wzrostem lub spadkiem prędkości. Hałas ten nie świadczy o uszkodzeniu,
lecz powstaje, gdy wibracyjny moment obrotowy przekracza napędowy moment obrotowy, powodując bardzo
szybkie uderzanie o siebie zębów przekładni. W układach z regulacją prędkości falownikiem należy unikać pracy
z prędkością obrotową bliską rezonansowej, a przejście przez zakres prędkości rezonansowych powinno się
odbywać szybko.
Przy rozruchu falownik powinien zwiększyć prędkość od 0 obr./min do maksymalnej prędkości obrotowej silnika.
Podczas wzrostu prędkości należy obserwować układ napędu zębatego, odnotowując, przy jakich prędkościach
pojawi się nietypowe dudnienie lub zgrzytanie. Te prędkości rezonansowe (+/–10%) powinny być „odcinane”
falownikiem. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z procedurą rozruchową zalecaną przez
producenta falownika.
5 Procedury konserwacji
5 Procedury konserwacji
23
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
OBROTY WENTYLATORÓW I POMP
Wentylatory powinny obracać się swobodnie; zarówno wentylatory, jak i pompy muszą się obracać we
właściwym kierunku, oznaczonym strzałkami umieszczonymi na urządzeniu. Prawidłowe działanie należy
sprawdzić następująco:
1. Włączyć wentylator (wentylatory) i pompę (pompy).
2. Obrócić wentylator ręcznie, aby upewnić się, że obraca się swobodnie. Jeśli istnieje przeszkoda utrudniająca
ruch, to należy ją usunąć.
3. Uruchomić pompę (pompy) i sprawdzić, czy kierunek obrotów jest zgodny ze wskazywanym strzałką na
pokrywie pompy. Jeśli obroty są niewłaściwe, należy zatrzymać pompę i poprawić połączenia elektryczne.
4. Uruchomić wentylator (wentylatory) i sprawdzić, czy kierunek obrotów jest zgodny ze wskazywanym strzałką
na obudowie wentylatora. Jeśli obroty są niewłaściwe, należy zatrzymać wentylator (wentylatory) i poprawić
połączenia elektryczne silnika wentylatora.
NAPIĘCIE I NATĘŻENIE PRĄDU SILNIKA
Sprawdzić napięcie i natężenie na wszystkich trzech zaciskach silników pomp i wentylatorów. Prąd nie powinien
przekraczać wartości podanej na tabliczce znamionowej. Po dłuższym okresie przestoju urządzenia, przed jego
ponownym uruchomieniem konieczne jest sprawdzenie izolacji silnika za pomocą miernika oporności izolacyjnej.
1. Pomiar rezystancji izolacji — minimalna wartość powinna wynosić 1 megaom (1 mln omów).
2. Jeśli zastosowano termistory, ich zdolność przewodzenia należy sprawdzać za pomocą multimetru, a nigdy
za pomocą próbnika izolacji.
3. Upewnić się, że napięcie i częstotliwość zasilania są zgodne z podanymi na tabliczce znamionowej silnika.
4. Upewnić się, że wał obraca się swobodnie.
5. Silnik podłączyć zgodnie ze schematem połączeniowym podanym na tabliczce znamionowej silnika i/lub
skrzynce zaciskowej silnika.
6. Włączyć jednostkę i sprawdzić, czy pobór prądu nie przekracza wartości podanej na tabliczce znamionowej.
Przechowywany silnik powinien znajdować się w czystym i suchym miejscu, a jego wał powinien być co
pewien czas obracany. W miejscu przechowywania nie powinny występować drgania.
Ostrożność
SZYBKIE NAPRZEMIENNE WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE MOŻE DOPROWADZIĆ DO
PRZEGRZANIA SIĘ SILNIKA WENTYLATORA.
Zalecane jest ustawienie ograniczeń, które by pozwalały maksymalnie na 6 cykli włączania-wyłączania na
godzinę. W wypadku używania silników dwubiegowych rozrusznik silnika powinien mieć 15-sekundową zwłokę,
gdy następuje przełączenie z biegu wysokiego na niski.
NIETYPOWE ODGŁOSY I DRGANIA
Nietypowe hałasy i/lub drgania są objawem niesprawności części mechanicznych lub problemów
eksploatacyjnych (niepożądanego tworzenia się lodu). Jeżeli się one pojawią, konieczne jest przeprowadzenie
szczegółowej kontroli urządzenia oraz niezwłoczne podjęcie czynności naprawczych. W razie wątpliwości
zalecamy skontaktowanie się z przedstawicielem firmy BAC Balticare.
24
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
Przeglądy i działania zaradcze
OGÓLNY STAN URZĄDZENIA
Podczas przeglądu szczególną uwagę należy zwrócić na następujące kwestie:
• uszkodzenie ochrony antykorozyjnej
• oznaki powstawania kamienia lub korozji
• gromadzenie się zanieczyszczeń i okruchów
• obecność filmu biologicznego
Mniejsze uszkodzenia ochrony antykorozyjnej można naprawić samodzielnie. W Powłoka hybrydowa
BALTIBOND ® należy użyć odpowiedniego zestawu (nr katalogowy RK1057). Większe uszkodzenia należy
zgłosić miejscowemu przedstawicielowi firmy BAC Balticare.
Jeśli występuje osad kamienia kotłowego (więcej niż 0,1 mm) lub korozja, dostawca środków uzdatniających
musi zweryfikować sposób uzdatniania wody i odpowiednio go skorygować.
Wszelkie zanieczyszczenia i okruchy należy usunąć według "Procedury czyszczenia" on page 34.
Jeśli występuje film biologiczny, układ z instalacją rurową włącznie należy opróżnić, przepłukać i wyczyścić ze
śluzu i innych zanieczyszczeń organicznych. Układ należy ponownie napełnić wodą i zastosować dezynfekcję
środkiem w dawce uderzeniowej. Sprawdzić odczyn (wartość pH) i działanie bieżącej dezynfekcji.
SEKCJA WYMIANY CIEPŁA I ELIMINATORY UNOSU
Procedura przeglądu jest następująca:
1. Wyłączyć wentylator (wentylatory) i pompę (pompy).
2. Otworzyć lub zdjąć drzwi dostępowe i eliminatory.
3. Dokonać przeglądu wężownicy/ociekacza pod kątem:
- zatorów,
- uszkodzeń,
- korozji,
- zamulenia.
4. Po przeglądzie zamontować eliminatory i drzwi dostępowe, po czym uruchomić pompę (pompy) i wentylator
(wentylatory).
Należy usunąć wszelkie zatory z sekcji wymiany ciepła.
Wszelkie uszkodzenia lub skorodowane miejsca należy naprawić. W celu uzyskania pomocy należy
skontaktować się z przedstawicielem firmy BAC-Balticare.
Niewielkie zamulenie zwykle można usunąć chemicznie lub przez tymczasową zmianę w programie uzdatniania
wody. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z dostawcą środków do uzdatniania wody. Duże
zamulenie wymaga czyszczenia i płukania według "Procedury czyszczenia" on page 34.
Regularne kontrole całkowitej liczebności bakterii tlenowych (TAB, Total Aerobic Bacteria) i utrzymywanie jej na
akceptowalnym poziomie są kluczowe dla zapobiegania zamuleniu.
5 Procedury konserwacji
5 Procedury konserwacji
25
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
ROZPROWADZANIE WODY
Procedura przeglądu jest następująca:
1. Wyłączyć wentylator (wentylatory), ale pozostawić włączoną pompę (pompy).
2. Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować ciśnienie zraszania.
(Nie dotyczy modeli z wężownicami i standardowymi pompami).
3. Sprawdzić, czy natrysk z dysz jest równomierny i wygląda tak, jak na poniższym rysunku (rysunkach).
4. Wyczyścić układ rozprowadzania wody, usuwając zanieczyszczenia i okruchy. Upewnić się, że
odgałęzienia i dysze zraszaczy znajdują się na swoich miejscach i są czyste. Wymienić dysze uszkodzone
lub zamontować brakujące.
5. Włączyć wentylator (wentylatory) i pompę (pompy).
Sposób rozprowadzania wody z dysz w skraplaczu
ZESPOLONE OSŁONY WLOTOWE
Zespolone osłony wlotowe są zamontowane po stronie wlotu powietrza. Mają zapobiegać oświetlaniu wody w
wannie światłem UV i eliminować zasysanie zanieczyszczeń i drobin unoszących się w powietrzu. Dodatkowo
mają zapobiegać wychlapywaniu wody z jednostki po stronie wlotu powierza podczas wirowania wentylatora.
Należy regularnie dokonywać przeglądów i usuwać ciała obce, które mogą pogarszać przepływ powietrza. W
razie potrzeby części uszkodzone lub brakujące należy wymienić. Zaniedbanie wymiany uszkodzonych osłon
spowoduje utratę wody na skutek rozpryskiwania.
1. Wykręcić śrubę rzymską i otworzyć drążek poprzeczny
2. Odciąć plastikowe opaski zaciskowe
Drążek poprzeczny i opaski dla zespolonych osłon wlotowych
1.
Śruba rzymska
2.
Opaski zaciskowe
26
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
3.
Widok wnętrza urządzenia
3. Aby usunąć połączone zespolone osłony wlotowe, należy unieść każdą sekcję do góry i pociągnąć za ich
dolny koniec.
Usuwanie zespolonych osłon wlotowych
4. Zamontować wyczyszczone zespolone osłony wlotowe.
5. Zamontować drążek poprzeczny.
6. Stalowej taśmy wsporczej nie trzeba na powrót montować, ponieważ jest wymagana jedynie jako
zabezpieczenie na czas transportu.
7. Upewnić się, że profil zespolonych osłon wlotowych utrzymuje wodę wewnątrz urządzenia. W prawidłowym
położeniu pozioma część jest zwrócona w zewnątrz urządzenia, a pochyła część skierowana w stronę jego
wnętrza.
Orientacja zespolonej osłony wylotowej
5 Procedury konserwacji
5 Procedury konserwacji
27
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
WAŁ WENTYLATORA
Nieosłonięte miejsca wału wentylatora są powleczone miękkim uszczelniaczem dla zwiększenia ochrony
antykorozyjnej. Zalecane jest sprawdzanie ciągłości tej powłoki co kwartał lub nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
Wszelkim oznakom korozji powierzchni należy przeciwdziałać. Działanie te obejmują:
1. Usunięcie powłoki ochronnej odpowiednim środkiem czyszczącym.
2. Usunięcie korozji powierzchni przy użyciu płótna ściernego.
3. Ponowne powleczenie wału miękkim uszczelniaczem.
Wał wentylatora
WENTYLATOR OSIOWY
Ze względu na swój rozmiar i prędkość obrotową wentylator osiowy, jeśli jest uszkodzony, może łatwo
powodować obrażenia ciała i zniszczenia. Należy go poddawać drobiazgowym przeglądom, a w razie potrzeby
wymieniać uszkodzone lub wykazujące zużycie łopaty wentylatora. Przegląd powinien obejmować wentylator,
cylinder wentylatora i osłonę wentylatora i dotyczyć:
• szczeliny wierzchołkowej łopat wentylatora,
• kąta pochylenia,
• momentu dokręcenia śrub,
• nadmiernych wibracji,
• zużycia zespołu wentylatora.
W razie konieczności należy dokonać napraw lub regulacji.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac demontażowych należy zaznaczyć wzajemne położenie
łopat wentylatora i jego piasty, aby przy ich ponownym montażu można było uzyskać właściwy kąt
pochylenia łopat.
Ostrożność
ŻADNYCH PRAC SERWISOWYCH NA WENTYLATORACH, SILNIKACH I NAPĘDACH, W ICH
POBLIŻU LUB WEWNĄTRZ JEDNOSTKI NIE WOLNO WYKONYWAĆ BEZ UPRZEDNIEGO
UPEWNIENIA SIĘ, ŻE SILNIKI WENTYLATORA I POMPY ZOSTAŁY ODŁĄCZONE OD
ZASILANIA, OPATRZONE KARTKĄ Z INFORMACJĄ I ZABLOKOWANE W POZYCJI
WYŁĄCZONEJ.
28
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
SILNIK WENTYLATORA
Standardowy silnik wentylatora dla tej linii jednostek jest silnikiem typu TEFC (całkowicie zamknięty, chłodzony
wentylatorowo). Silnik o rozmiarze ramy nie większym niż 200L ma trwale nasmarowane łożyska kulkowe i
specjalną ochronę przeciwwilgociową na łożyskach, wale i uzwojeniach. Jedyną pracą serwisową wymaganą
podczas eksploatacji jest czyszczenie zewnętrznej powierzchni silnika przynajmniej co kwartał w celu
zapewnienia właściwego chłodzenia silnika. Po dłuższych przestojach, przed ponownym uruchomieniem silnika
konieczne jest sprawdzenie jego izolacji za pomocą miernika oporności izolacyjnej.
Silnika nie wolno myć, jeśli nie jest on klasy IP66. Sprawdzenia co kwartał:
• połączenia elektryczne,
• urządzenia zabezpieczające silnik,
• pobór prądu
• łożyska silnika pod kątem hałasu/przegrzewania,
• śruby mocujące silnik,
• zewnętrzną powierzchnię silnika pod kątem korozji.
Jeśli silnik jest wyposażony w grzałki przestrzeni silnikowej, muszą zostać włączone, gdy silnik jest na biegu
jałowym, dla zapobieżenia skraplaniu w jego wnętrzu.
Ostrożność
NIE URUCHAMIAĆ/WŁĄCZAĆ SILNIKA (SILNIKÓW) WENTYLATORA W PRZYPADKU BRAKU
OBCIĄŻENIA CIEPLNEGO.
POMPA WODY ZRASZACZA
Między obudową a silnikiem pompy BAC znajduje się uszczelka mechaniczna. Aby zapewnić prawidłowe
działanie, uszczelkę należy sprawdzać co kwartał i w razie potrzeby wymieniać.
ELEKTRYCZNY REGULATOR POZIOMU WODY (OPCJONALNY)
Elektryczny regulator poziomu wody (opcjonalny) utrzymuje stały poziom wody w wannie wody zimnej
niezależnie od zmian obciążenia chłodniczego i wahań ciśnienia dostarczanej wody. Co sześć miesięcy należy
sprawdzać, czy wszystkie elementy (zawór, czujniki poziomu) są sprawne i czyste.
Podczas przekazania do eksploatacji urządzenie powinno być ręcznie napełnione aż do poziomu przelewowego
(zanurzyć kulkę pływaka), aby zapobiec zasysaniu powietrza przez pompę podczas pierwszego uruchomienia.
Ostrożność
W PRZYPADKU DEMONTAŻU WYŁĄCZNIKA PŁYWAKOWEGO DO CZYSZCZENIA NALEŻY
ZADBAĆ, ABY NA POWRÓT GO ZMONTOWAĆ DOKŁADNIE W TYM SAMYM POŁOŻENIU, W
PRZECIWNYM RAZIE NIE BĘDZIE DZIAŁAĆ PRAWIDŁOWO.
5 Procedury konserwacji
5 Procedury konserwacji
29
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
Smarowanie
ŁOŻYSKA WAŁU WENTYLATORA (JEDNOSTKI Z NAPĘDEM PASOWYM)
Wał wentylatora wspiera się na dwóch łożyskach kulkowych z oprawą dzieloną (zob. rysunek poniżej), z których
każda wyposażona jest w smarowniczkę i kołnierz utrzymujący/blokujący dla odizolowania wilgoci.
W normalnych warunkach eksploatacji łożyska należy smarować co 1000 godzin eksploatacji i nie rzadziej niż co
sześć miesięcy. Łożyska należy smarować jednym z niżej wymienionych wodoodpornych smarów z inhibitorami,
nadających się do temperatur otoczenia w zakresie od -20°C do 120°C.
.
Łożysko kulowe
1.
Łożysko z kołnierzem blokującym
2.
Smarowniczka
3.
Przedłużona linia smarownicza
Do smarowania łożysk należy zawsze używać ręcznej smarownicy tłokowej. Nie wolno używać
wysokociśnieniowych smarownic tłokowych, ponieważ mogą doprowadzić do pęknięcia uszczelnień łożyska.
Podczas smarowania należy usunąć stary smar z łożyska, stopniowo wprowadzając nowy smar, dopóki na
uszczelce nie pojawi się powłoka ze smaru. Zwłaszcza gdy zamontowane są przedłużone linie smarownicze,
należy się upewnić, że CAŁY stary smar został usunięty i że nowy smar wypływa spod uszczelnienia.
Po wymianie łożysk należy dosmarować nowo zamontowane łożyska. Upewnić się, że nowe łożyska są w pełni
nasmarowane (nie należy przeprowadzać pełnego smarowania zapasowych łożysk).
Zalecane smary – patrz tabela poniżej
ŁOŻYSKA SILNIKA
Łożyska silnika są nasmarowane trwale.
30
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
ZALECANE SMARY
Shell
Alvania Grease RL3
od -20℃ do +120℃
Texaco
Multifak Premium 3
od -30℃ do +140℃
Klüber
Isoflex LDS Special A
od -50℃ do +120℃
Mobil
Mobilith SHC 100
od -40℃ do +175℃
Total Fina Elf
Multis 3
od -20℃ do +120℃
Zalecane smary
REGULOWANA PODSTAWA SILNIKA (JEDNOSTKI Z NAPĘDEM PASOWYM)
Śrubę regulacyjną podstawy silnika (zob. rysunek poniżej) należy co sześć miesięcy powlekać dobrej jakości
smarem antykorozyjnym, na przykład jednym z zalecanych do smarowania łożysk wału wentylatora.
Regulowana podstawa silnika
1.
Sanie podstawy silnika
2.
Śruba regulacyjna
Układ z napędem zębatym
SMAROWANIE
Należy używać tylko olejów przekładniowych z inhibitorami rdzy i utleniania zgodnie z normą 9005-D94 AGMA
(American Gear Manufacturer’s Association). W wypadku typowych warunków eksploatacji numer AGMA i
odpowiednia klasa ISO powinny być takie, jak podano w poniższych tabelach olejów mineralnych oraz
syntetycznych środków smarnych (na tabliczce znamionowej jednostki należy sprawdzić, czy zastosowano
syntetyczny środek smarny). W wypadku eksploatacji w skrajnie wysokich lub niskich temperaturach otoczenia
należy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy BAC Balticare w celu otrzymania konkretnych
zaleceń.
Rozruch w temperaturze otoczenia poniżej –7°C wymaga użycia grzałek oleju smarnego (w wypadku olejów
mineralnych) lub oleju syntetycznego (temperatura otoczenia do –29°C). Każda jednostka jest przystosowana do
zamontowania wewnętrznej grzałki zbiornika oleju. Grzałki i olej syntetyczny stanowią wyposażenie dostępne za
dodatkową opłatą i można je zamówić wraz z nowymi jednostkami lub zamówić osobno i zainstalować w już
posiadanych jednostkach.
Wały pionowe i poziome są wyposażone w uszczelnienia podwójne ze smarem stałym. Dosmarowywanie jest
zbędne.
5 Procedury konserwacji
5 Procedury konserwacji
31
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
Temperatura otoczenia napędu zębatego
od -7℃ do 49℃
Numer AGMA
5
Klasa ISO
220
Producent
Typ oleju*
Chevron Oil Co.
Machine Oil A W 220
Conoco
Hydroclear Multipurpose R&O Oil 220
Exxon Co.
Teresstic 220
Mobil Oil Corp.
DTE Oil BB
Shell Oil Co.
Morlina 220
Texaco Inc.
Regal 220 R&O, Code 1531
Atlanta Richfield Co.
Duro 220
Cities Service Oil Co.
Citgo Pacemaker 220
Gulf Oil Corp.
Harmony 220
Pennzoil
Pennzbell R&O 220
Philips Petroleum Co.
Magnus 220
Sun Oil Co.
Sunvis 999
Total
Carter 220
Zalecane oleje mineralne
Temperatura otoczenia napędu zębatego
od -29℃ do 66℃
Numer AGMA
5S
Klasa ISO
220
Producent
Typ oleju*
Chevron Oil Co.
Clarity 220 Synthetic
Conoco
Syncon 220 – R7 0
Exxon Co.
Teresstic SHP 220
Mobil Oil Corp.
SHC 630
Shell Oil Co.
Omala RL220
Zalecane syntetyczne środki smarne
** Marki na liście mają umożliwiać identyfikację typów i nie należy ich traktować jako wyłącznie zalecane.
32
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
SYNTETYCZNE ŚRODKI SMARNE
Syntetyczne środki smarne dają takie korzyści, jak dłuższą trwałość eksploatacyjną, szerszy zakres temperatur
roboczych, obniżone tarcie oraz możliwość utrzymania wyższej wytrzymałości warstewki smarnej, dzięki której
możliwe jest przedłużenie żywotności napędu zębatego. W wypadku typowych warunków eksploatacji numer
AGMA i odpowiednia klasa ISO powinny być takie, jak podano w niżej zamieszczonej tabeli. Syntetyczne środki
smarne mogą się składać z różnych substancji bazowych chemicznie niekompatybilnych z niektórymi częściami
napędu zębatego, dlatego żadnych syntetycznych środków smarnych, których nie wymieniono w tym
podręczniku, nie wolno używać bez uprzedniej konsultacji z firmą Baltimore Aircoil Int. nv.
OKRESY WYMIANY
Oryginalny olej należy wymienić po 500 godzinach lub po czterech tygodniach eksploatacji, zależnie od tego,
który okres upłynie wcześniej. Kolejne wymiany należy przeprowadzać co 2500 godzin lub 6 miesięcy. Zalecane
jest spuszczanie oleju przez korek spustowy, gdy ma temperaturę roboczą. Napęd należy napełniać przez otwór
odpowietrznika środkiem smarnym zalecanego typu i w zalecanej ilości, jak podano w niżej zamieszczonych
tabelach. Rozmieszczenie smarowniczek napędu zębatego przedstawiono na rysunku "Układ z napędem
zębatym" on page 31.
KONSERWACJA
Co tydzień należy sprawdzać poziom oleju podczas jałowej pracy jednostki. Olej należy uzupełnić, jeśli jego
poziom znajduje się poniżej wskaźnika poziomu oleju. Normalne objętości robocze oleju napędu zębatego podano
w niżej zamieszczonej tabeli. Numer modelu przekładni dla danego urządzenia można odnaleźć na tabliczce
znamionowej napędu zębatego.
Model przekładni
Litry
65
2
85
4
110
8
135
11
155
19
175
21
Normalne objętości robocze oleju
Zalecane jest codzienna kontrola wzrokowa pod kątem wycieków oleju oraz obserwacja pod kątem nietypowych
hałasów i drgań. Jeśli wystąpią którekolwiek z nich, jednostkę należy wyłączyć, po czym znaleźć przyczynę i ją
usunąć.
Okresowo należy kontrolować, czy wszystkie podzespoły układu mają prawidłową osiowość i czy żadne
śruby i zewnętrzne elementy mocujące nie są luźne.
Na czas wyłączenia z eksploatacji konieczne jest podjęcie szczególnych środków zapobiegawczych.
Napęd zębaty jest podatny na korozję, gdy jego części wewnętrzne nie są stale omywane środkiem smarnym jak
podczas eksploatacji. Najlepiej odczekać około 4 godzin od wyłączenia urządzenia, aż napęd się schłodzi, po
czym na około 5 minut uruchomić wentylator. W ten sposób wewnętrzne części napędu zostaną powleczone
chłodnym olejem. Potem wentylator należy uruchamiać na pięć minut co tydzień przez cały okres wyłączenia
urządzenia, aby na wewnętrznych częściach napędu zębatego stale utrzymywała się warstewka oleju.
5 Procedury konserwacji
5 Procedury konserwacji
33
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
W wypadku wyłączenia sezonowego zalecane jest całkowite napełnienie jednostki napędowej olejem.
Można to zrobić, wlewając olej przez otwór odpowietrznika. Napęd należy okryć impregnowanym
brezentem lub inną zabezpieczającą osłoną.
Ostrożność
PRZED PONOWNYM PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI NAPĘDU ZĘBATEGO NALEŻY
SPUŚCIĆ NADMIAR OLEJU.
Postępowanie zgodne z powyższymi procedurami zapewni wieloletnią pomyślną eksploatację każdego układu z
napędem zębatym firmy BAC.
Procedury czyszczenia
CZYSZCZENIE MECHANICZNE
Utrzymanie wyparnego urządzenia chłodniczego (i współdziałającego układu) w czystości zapewnia jego
skuteczność i przeciwdziała niekontrolowanemu rozwojowi mikroorganizmów. Poniżej opisano zalecane
procedury czyszczenia:
1. Odłączyć silniki wentylatora i pompy i wyłączyć dostarczanie wody uzupełniającej.
2. Zdjąć osłony, eliminatory, panele i drzwi dostępowe i spuścić wodę z układu. Nie wyjmować sita wanny.
3. Za pomocą miękkiej szczotki usunąć okruchy po stronie zewnętrznej i z wentylatora (wentylatorów), w razie
potrzeby użyć wody z mydłem.
4. Wyczyścić wnętrze wodą (z mydłem) i miękką szczotką, w razie potrzeby użyć strumienia wody pod wysokim
ciśnieniem.
5. Usunąć wszelkie okruchy z układu rozprowadzania wody oraz wyczyścić wszelkie zatkane dysze. W razie
potrzeby dyszę i pierścień uszczelniający można do czyszczenia zdemontować.
6. Usunąć okruchy z sekcji wymiany ciepła (wężownica).
7. Spłukać czystą wodą i spuścić wodę w celu usunięcia zgromadzonych zanieczyszczeń.
8. Wyjąć, wyczyścić i na powrót zamontować sito (sita) wanny.
9. Osłony i eliminatory oczyścić z okruchów strumieniem wody, po czym je zamontować.
10. Z drzwi i paneli dostępowych usunąć okruchy za pomocą miękkiej szczotki i wody (z mydłem), po czym je
zamontować.
11. Zamknąć spust i otworzyć dostarczanie wody uzupełniającej. Napełnić układ do poziomu przelewowego
czystą wodą.
DEZYNFEKCJA
Dezynfekcja układu chłodzenia może być konieczna w razie wysokiej koncentracji bakterii tlenowych i/lub bakterii
z rodzaju Legionella. W wypadku wyparnych układów chłodzenia w razie stwierdzenia lub podejrzenia wysokiego
stopnia zanieczyszczeń bakteriologicznych dezynfekcja zalecana jest również przed przystąpieniem do
procedury czyszczenia.
Według niektórych lokalnych lub krajowych wytycznych dezynfekcja jest zalecana również przed pierwszym
rozruchem, po długotrwałym wyłączeniu, po czyszczeniu rutynowym lub gdy do układu chłodzenia wprowadzono
znaczne zmiany.
Dezynfekcja musi być przeprowadzana zgodnie z właściwą procedurą i zachowaniem bezpieczeństwa
pracowników zajmujących się czyszczeniem i dezynfekcją.
34
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
Typowa dezynfekcja polega na użyciu roztworu wodorotlenku sodowego tak, aby przez okres do 6 godzin krążył
w układzie, utrzymując wartość rezydualną na poziomie 5–15 mg/l wolnego chloru. Możliwe jest stosowanie
wyższych stężeń chloru przez krótszy okres, lecz wymagana jest przy tym lepsza ochrona antykorozyjna niż
zapewniana przez samą galwanizowaną stal. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z
przedstawicielem firmy BAC Balticare.
Należy unikać nadmiernych stężeń chloru, ponieważ mogą one prowadzić do szybkiej korozji i uszkodzeń w
układzie.
Chlorowaną woda należy odchlorować przed spuszczeniem jej z układu, a po dezynfekcji układ należy dokładnie
przepłukać czystą wodą.
Należycie i regularnie nadzorowany program stosowania biocydów znacznie ogranicza potrzebę
wykonywania prac czyszczących i dezynfekcyjnych.
5 Procedury konserwacji
5 Procedury konserwacji
35
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
CXV-D
KONSERWACJA KOMPLEKSOWA
6
Konserwacja kompleksowa
Dla zapewnienia maksymalnej sprawności i minimalnych przestojów wyparnego układu chłodzenia zalecane jest
sporządzenie i realizowanie programu konserwacji profilaktycznej. W sporządzeniu i wdrożeniu takiego programu
pomoże lokalny przedstawiciel firmy BAC Balticare. Program konserwacji profilaktycznej musi nie tylko
zapobiegać nadmiernym przestojom w nieprzewidzianych i niepożądanych sytuacjach, lecz również musi
zapewniać, że będą używane tylko autoryzowane części zamienne, które pasują do urządzenia i mają pełną
gwarancję fabryczną na zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. W celu zamówienia fabrycznie
autoryzowanych czeoci nale?y skontaktowaa sie z przedstawicielem firmy BAC Balticare. Przy zamawianiu
wszelkich części należy pamiętać o podaniu numeru seryjnego urządzenia.
Części, na których prace podczas serwisowania urządzenia powinny być wykonywane ręcznie:
• Bańka pływaka zaworu wody uzupełniającej (jeśli jest stosowana)
• Zawór uzupełniający (jeśli jest stosowany)
• Łożyska wału wentylatora
• Dysze i pierścienie uszczelniające zraszaczy
• Pierścienie uszczelniające odgałęzień rozprowadzających zraszaczy
• Zestawy pasów (jeśli są stosowane)
• Zestawy naprawcze BALTIPLUS/BALTIBOND ®
Należy stosować fabrycznie autoryzowane części, aby zapobiec utracie skuteczności urządzenia i zagrożeniom
podczas eksploatacji, do których może dojść w razie zastosowania części nieautoryzowanych.
Długotrwałe przechowywanie na zewnątrz
Jeżeli urządzenie (urządzenia) przed instalacją i/lub rozruchem było (były) przechowywane poza budynkiem przez
około miesiąc lub dłużej bądź było (były) przechowywane w niekorzystnych warunkach klimatycznych, instalator
musi wykonać określone czynności w celu utrzymania urządzeń w pierwotnym stanie. Należy wykonać między
innymi następujące czynności:
• Raz w miesiącu obrócić wentylator (wentylatory) o co najmniej 10 obrotów.
• Raz w miesiącu należy wykonać co najmniej 10 obrotów wałami wszystkich silników zamontowanych
w urządzeniu(-ach). Dotyczy to także silnika pompy.
• Wprowadzić środki suszące do wnętrza panelu sterowania.
• Zawinąć silnik w materiał ochronny niewykonany z tworzywa sztucznego.
• Otworzyć spusty mis wody zimnej.
• Upewnić się, że urządzenie znajduje się na równym podłożu.
• Zdjąć i schować pasy wentylatora oraz uszczelki drzwi serwisowych.
• Cynkowane ogniowo wężownice skraplaczy BAC są fabrycznie wypełniane gazem obojętnym pod niskim
ciśnieniem przed wysyłką, co zapewnia optymalną wewnętrzną ochronę przed korozją. Zaleca się
sprawdzanie nadciśnienia co sześć miesięcy (do zaworu należy podłączyć manometr).
36
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
6 Konserwacja kompleksowa
6 Konserwacja kompleksowa
•
Zastąpić stary smar łożysk nowym smarem na początku okresu przechowywania i powtórzyć tę czynność
przed rozruchem.
• Zabezpieczyć wszystkie elementy ze stali czarnej środkiem RUST VETO lub innym odpowiednim materiałem
antykorozyjnym.
Pełne instrukcje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy BAC-Balticare.
6 Konserwacja kompleksowa
6 Konserwacja kompleksowa
37
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
CXV-D
DALSZE INFORMACJE I POMOC
7
Balticare
Firma BAC założyła specjalistyczną niezależną firmę Balticare, zajmującą się kompleksowym serwisem. Oferta
firmy BAC Balticare obejmuje wszystkie elementy niezbędne do zapewnienie bezpiecznej i sprawnej pracy
urządzeń chłodniczych wyparnych: od wszechstronnej oceny zagrożeń po selektywne uzdatnianie wody,
szkolenia, testy, prowadzenie zapisów i corocznych przeglądów układu. W celu poznania szczegółów należy
skontaktować się z firmą BAC Balticare pod adresem www.balticare.com. Ponadto aby uzyskać dalsze
informacje i konkretną pomoc, można skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy BAC pod adresem
www.BaltimoreAircoil.eu.
Dalsze informacje
LITERATURA
•
•
•
•
•
Eurovent 9-5 (6) Recommended Code of Practice to keep your Cooling System efficient and safe.
Eurovent/Cecomaf, 2002, 30p.
Guide des Bonnes Pratiques, Legionella et Tours Aéroréfrigérantes. Ministères de l'Emploi et de la Solidarité,
Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie, Ministère de l'Environnement, Juin 2001, 54p.
Voorkom Legionellose. Minsterie van de Vlaamse Gemeenschap. December 2002, 77p.
Legionnaires' Disease. The Control of Legionella Bacteria in Water Systems. Health & Safety Commission.
2000, 62p.
Hygienische Anforderungen an raumlufttechnische Anlagen. VDI 6022.
INTERESUJĄCE WITRYNY WWW
•
•
•
•
•
•
•
•
www.BaltimoreAircoil.eu
www.Balticare.com
www.eurovent-certification.com
www.ewgli.org
www.ashrae.org
www.uniclima.org
www.aicvf.org
www.hse.gov.uk
38
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
7 Dalsze informacje i pomoc
7 Dalsze informacje i pomoc
WWW.BAL TIMOR EAIR C OIL .EU
WIEŻE CHŁODNICZE
WIEŻE CHŁODNICZE Z OBIEGIEM ZAMKNIĘTYM
MAGAZYNUJĄCE ENERGIĘ CHŁODNICZĄ W LODZIE
SKRAPLACZE WYPARNE
PRODUKTY HYBRYDOWE
CZĘŚCI & USLUGI
www.BaltimoreAircoil.eu
[email protected]
www.balticare.com
[email protected]
Adres lokalnego przedstawiciela znajdziesz
Industriepark - Zone A, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgium
© Baltimore Aircoil International nv

Podobne dokumenty