Noże listwowe - Dienes Polska

Komentarze

Transkrypt

Noże listwowe - Dienes Polska
Szanowni Pañstwo,
Grupa Dienes skupia w sobie 8 wyspecjalizowanych firm, które swoj¹ dzia³alnoœci¹ w
po³¹czeniu z licznymi przedstawicielstwami na ca³ym œwiecie, obejmuj¹ najwa¿niejsze
rynki naszego globu. Nasze narzêdzia znane s¹ od 1913 roku . Obecnie oprócz no¿y
oferujemy równie¿ szpalty, oprawy no¿owe, systemy automatycznego pozycjonowania
do bobiniarek i krajarek oraz elementy rozprê¿ne jak: wa³y, g³owice do odwijaków i
nawijaków.
Zalety naszej firmy takie jak: szeroki asortyment oferowanych produktów, wysoka
precyzja ich wykonania, stosowanie nowoczesnych technologii powoduj¹, ¿e Dienes ma
na rynku siln¹ pozycjê i podstawy do jej zachowania w przysz³oœci.
Specjalistyczna wiedza pracowników Dienes Polska, szybkoœæ dzia³ania, oferta serwisu
szlifierskiego oraz umiejêtnoœæ rozwi¹zywania ró¿nych problemów w zakresie techniki
ciêcia, czyni¹ z nas partnera, któremu warto zaufaæ.
Artur Ciesielski
Prezes Zarz¹du Dienes Polska Sp. z o.o.
NO¯E DO PRZEMYS£U PAPIERNICZEGO
I POLIGRAFICZNEGO, SZPALTY PODNO¯OWE
W naszej ofercie znajduj¹ siê no¿e do najbardziej popularnych
maszyn u¿ywanych w przetwórstwie papieru oraz w poligrafii.
Oferta obejmuje:
•
•
•
no¿e do przekrawaczy i gilotyn
no¿e dzielone
trójno¿e
oraz
•
•
•
szpalty
no¿e perforacyjne
taœmy stalowe
NO¯E INTROLIGATORSKIE DO GILOTYN
Najbardziej popularne maszyny, w których znajduj¹
zastosowanie nasze no¿e to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AM Graphics
Apollo
Bielomatik
Brehmer-Stahl
Como
Dorries Aiken
Ehinger / EBA
F.L.
Guowei
Herold
Horauf
Horizon
Hunkeler
Itoh Iron Wirks
Itoh Trimmer
Jagenberg
JUD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kolbus
Mandelli
Maxima
Muller-Martini
Nagai
OMAC
Osako
Perfecta
Pivano
Polar
Sheridan
Schneider Senator
Strachan
Strecker
Wohlenberg
i inne
NO¯E INTROLIGATORSKIE DO TRÓJNO¯Y
Szpalty podno¿owe
Do wszystkich typów no¿y oferujemy wysokiej
jakoœci szpalty w nastêpuj¹cych kolorach:
•
•
•
czerwone - zalecane do no¿y wykonanych ze stali
szwedzkiej;
szare - zalecane do no¿y wykonanych ze stali CRG10,
CRK 12 oraz do no¿y z wk³adkami HSS i HM;
bia³o-¿ó³te - zalecane do wszystkich typów no¿y,
w szczególnoœci do trójno¿y przy masowej produkcji.
SZPALTY
3
MATERIA£Y Z KTÓRYCH WYKONYWANE S¥ NO¯E, TYPY FAZ
Stal szwedzka - standardowa stal narzêdziowa zawieraj¹ca miêdzy innymi dodatek stopowy: Cr 1,5%.Osi¹gana twardoœæ
wynosi 60 HRC. Zalecana do produkcji no¿y przeznaczonych do ciêcia papieru o niskiej i œredniej gramaturze, do maszyn
pracuj¹cych do oko³o 3 godzin dziennie.
CRG 10 - stal narzêdziowa o podwy¿szonej zawartoœci dodatków stopowych miêdzy innymi: Cr 1,8%.Osi¹gana twardoœæ
wynosi 61 HRC. W stosunku do stali szwedzkiej charakteryzuje siê trwa³oœci¹ do 10% wy¿sz¹. Mo¿e byæ stosowana do
produkcji no¿y przeznaczonych do ciêcia ró¿nych rodzajów papieru w tym papierów o wysokiej gramaturze i kartonu.
CRK 12 - stal narzêdziowa zbli¿ona do CRG 10, ale zawieraj¹ca miêdzy innymi: Cr 12 %. Osi¹gana twardoœæ wynosi 61-62
HRC. Charakteryzuje siê ona do 50% wy¿sz¹ trwa³oœci¹ w stosunku do stali szwedzkiej. Stosowana jest g³ównie do
produkcji trójno¿y.
HSS - stal szybkotn¹ca, wyró¿nia j¹ zawartoœæ dodatku stopowego Cr 12%, W 18%. Charakteryzuje siê do 60% wy¿sz¹
trwa³oœci¹ w stosunku do stali szwedzkiej. Osi¹gana twardoœæ ostrza wynosi 62-64 HRC. No¿e konstruowane s¹ zwykle w
postaci korpusu wykonanego ze zwyk³ej stali wêglowej oraz ostrza jako wk³adki ze stali szybkotn¹cej. No¿e wykonane z tej
stali stosowane s¹ do ciêcia wszystkich gatunków papieru i kartonu.
HM - wêglik wolframu z dodatkiem kobaltu i innych pierwiastków, wykonany w technologii kompresji izostatycznej (HIP).
Sk³ad wêglika i rozmiar ziarna dobierane s¹ w zale¿noœci od zastosowania no¿a. No¿e konstruowane s¹ zwykle w postaci
korpusu wykonanego ze zwyk³ej stali wêglowej oraz ostrza jako wk³adki z HM. Osi¹gana twardoœæ ostrza wynosi 74 HRC.
Charakteryzuj¹ siê one najwy¿sz¹ odpornoœci¹ na œcieranie i tym samym najwy¿sz¹ trwa³oœci¹, siêgaj¹c¹ do 200% w
stosunku do stali HSS. No¿e z wk³adk¹ HM zalecane s¹ do ciêcia przy masowych nak³adach z materia³u jednego gatunku.
No¿e z wk³adk¹ HM stosowane s¹ równie¿ do ciêcia blachy i innych materia³ów.
ASP/CPM - stale proszkowe zawieraj¹ce miêdzy innymi Cr 4-7,5%, V 4-14,5%, Mo 1,30-3,10%, W 2,20-4,20%.
Standardowa wielkoœæ ziarna wystêpuj¹ca w tych stalach wynosi: 0,003 - 0,004 mm. Jednak najwy¿sz¹ jakoœæ ciêcia
uzyskuje siê przy zastosowaniu narzêdzi wykonanych ze stali proszkowych o drobnym ziarnie tj. 0,001 mm. Gatunki tych
stali oznaczane s¹ jako K40 lub K50.
PRODUKCJA MATERIA£U ASP
ZIARNISTOŒÆ MATERIA£U ASP
4
W narzêdziach wykonanych ze stali drobnoziarnistych w ograniczonym stopniu wystêpuje efekt tworzenia siê
mikroszczelin na krawêdzi ostrza, które dalej prowadz¹ do szybszego zu¿ycia no¿a.
KRAWÊD NO¯A WYKONANEGO ZE STALI HSS W POWIÊKSZENIU
KRAWÊD NO¯A WYKONANEGO ZE STALI ASP W POWIÊKSZENIU
Dziêki wiêkszej w porównaniu do stali np. HSS jednorodnoœci struktury, narzêdzia wykonane ze stali ASP lub CPM
charakteryzuj¹ siê:
• wy¿sz¹ trwa³oœci¹ i odpornoœci¹ na œcieranie;
• wy¿sz¹ odpornoœci¹ na obci¹¿enia dynamiczne;
• lepszymi w³aœciwoœciami skrawnymi (³atwe ostrzenie).
Typy faz
Dobór w³aœciwej fazy ostrza no¿a jest bardzo wa¿ny i ma istotny wp³yw na jego trwa³oœæ oraz na jakoœæ ciêcia. Pojedyncz¹
fazê w przedziale od 19° do 24° stosuje siê przy ciêciu ró¿nych materia³ów w no¿ach wykonanych ze stali szwedzkiej, CRG
10, HSS (patrz rys. 1).
Na ostateczny wybór wielkoœci k¹ta ma tak¿e wp³yw rodzaj ciêtego materia³u. W przypadku ciêcia np. kartonu, gumy czy
stali, przedmiotowy k¹t jest dobierany indywidualnie.
W no¿ach z wk³adk¹ z wêglika wolframu (HM) stosuje siê dwie lub wiêcej faz, w tym fazê wstêpn¹ o szerokoœci od 0,5 do
1,0 mm. Rozwi¹zanie to zwiêksza stabilnoœæ ostrza i zmniejsza koszty jego eksploatowania. Analogicznie jak w przypadku
no¿y z jedn¹ faz¹, dobór k¹tów zale¿y od rodzaju ciêtego materia³u (patrz rys. 2).
19 - 24
a
b
g
0,5-1 mm
Rys. 1
Rys. 2
5
NO¯E DO PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA STALI ORAZ
METALI NIE¯ELAZNYCH
W naszej ofercie znajduj¹ siê no¿e do poprzecznego ciêcia blachy do nastêpuj¹cych typów maszyn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Amada
Atlantic
Beyeler/Sagita
Cidan
Cincinnati
Darley
Edwards
EHT
Fischer
Fimi
Haco
LDM
Lindeman
Lotze
LVD
Novastilmec
Promecam
RAS
Safan
VMI
i inne
Wykonujemy równie¿ no¿e nietypowe wed³ug przedstawionego wzorca (rysunku).
LATAJ¥CA NO¯YCA TYPU FLY TRONIC W AGREGACIE CIÊCIA POPRZECZNEGO PRODUKCJI NOVASTILMEC
Materia³y z których wykonywane s¹ no¿e:
•
•
•
•
Stale stopowe: CRG 10, CRK 12
Stale szybkotn¹ce: HSS
Wêglik wolframu :HM
Stale proszkowe: ASP/CPM
(pe³en opis na str. 4 i 5)
6
SERWIS SZLIFIERSKI
Firma Dienes Polska oferuje profesjonalny serwis szlifierski do wszystkich typów no¿y o ca³kowitej d³ugoœci do 2,4 m,
wykonanych z ró¿nych gatunków stali oraz no¿y z wk³adkami z HSS i HM.
Dziêki precyzyjnej obróbce, gwarantujemy w³aœciwoœci no¿a identyczne z nowym narzêdziem.
Posiadamy profesjonaln¹ szlifierkê firmy Göckel, spe³niaj¹c¹ najwy¿sze wymagania w zakresie parametrów technicznych
niezbêdnych do w³aœciwego przebiegu procesu szlifowania.
Korzystaj¹c z naszego serwisu zwiêksza siê:
• produktywnoœæ
• trwa³oœæ no¿y
• jakoœæ krawêdzi ciêcia
• efektywnoœæ
Jednoczeœnie zmniejsza siê:
• koszty wynikaj¹ce ze stosowania no¿y
• przestoje maszyn
• emisjê py³u podczas ciêcia
Przed wysy³k¹ do klienta, ka¿dy naostrzony nó¿ poddawany jest dok³adnej kontroli.
7
NL2011.09
Dienes Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlana 15
88-100 Inowroc³aw
tel./fax.: +48 52 35 77 033
www.dienes.com.pl
[email protected]
N 52o 46'
E 18o 15'

Podobne dokumenty