Informator SGB 5/160/2011 - Spółdzielcza Grupa Bankowa

Komentarze

Transkrypt

Informator SGB 5/160/2011 - Spółdzielcza Grupa Bankowa
W cyklu z wizytą u…
Południowo – Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku
– str. 14-17
Spółdzielcza Grupa Bankowa
Zrzeszenie 207 banków spółdzielczych
– str. 1-5 i 20-23
INFORMATOR SGB
Poznań, wrzesień-październik 2011 nr 5/160
SGB-Bank S.A.
1800 placówek • 1100 bankomatów
Solidna spółdzielcza marka
BS Leasing
– str. 18-19
Akademia Lidera (program szkoleniowy
dla kadry zarządzającej) – str. 26-27
Ubezpieczenia w tym m. in.
OC Banku – str. 28-29
Spokojnie, to tylko awaria
P
bagatela, ok. 1,5 mld euro. Co więcej,
oprzedni felieton zatytułowałem
greckie Ministerstwo Finansów niejaCzy leci z nami pilot?, nawiąko postawiło pozostałe państwa strezując do znanej amerykańskiej
fy euro pod ścianą, ogłaszając, że brak
komedii. Od tamtego czasu okazało się,
terminowej wypłaty pomocy finansoże zmiany rzeczywistości gospodarczej
wej sprawi, że w połowie listopada
następują tak szybko, że nawet hollyskończą się środki na wypłatę emewoodzcy scenarzyści nie byliby w starytur i pensji pracownikom greckiej
nie za nimi nadążyć, ani tym bardziej
sfery budżetowej. A stąd tylko krok
ich przewidzieć. Nie potrafią tego uczydo ogłoszenia bankructwa tego kraju.
nić również politycy w krajach strefy
Przed realizacją takiego scenariueuro i w USA. Zamiast programów
sza drżą francuskie i niemieckie inzdecydowanych reform serwują dziś
stytucje kredytowe. Oznaczałby on
ogólnikowe zapewnienia, które możbowiem utratę szans na odzyskanie
na by krótko streścić frazesem: będzie
choćby części środków ulokowanych
dobrze. Zupełnie jak gdyby podążali zaw greckich papierach skarbowych.
sugerowanym przeze mnie w ostatnim
Chociaż tu akurat szanse i tak wielkie
wydaniu Informatora SGB tropem, na- dr Michał Jurek – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
(fot.
archiwum
autora)
nie są – po zakończonej przed termiwiązując do amerykańskiej kinematonem wizycie w Grecji przedstawiciele
grafii, a konkretnie do sequela komedii
tzw. trojki (KE, MFW i EBC) w nieoficjalnych wypowiedziach
wspomnianej w pierwszym zdaniu tego felietonu, i powtarzadali do zrozumienia, że udział prywatnych inwestorów w reją dziś jak jeden mąż: Spokojnie, to tylko awaria.
dukcji greckiego zadłużenia może wynieść aż 75%, a nie 21%,
Czy można im wierzyć? Jest to bardzo trudne, zwłaszcza
jak zakładano jeszcze w lipcu. Oliwy do ognia dolał dyrektor
gdy obserwuje się kontredans europejskich polityków wokół
MFW na Europę, A. Borges, sugerując, że europejskie banki
fiskalnego węzła gordyjskiego krajów PIIGS. Brakuje zgodności
potrzebują dokapitalizowania na ok. 100-200 mld euro. Po upuw podstawowych sprawach. Mianowicie, Niemcy sprzeciwiają
blicznieniu tych informacji zachwiał się w posadach francuskosię zwiększeniu środków, którymi miałby dysponować Euroeuropejski bank Dexia, który w swoich aktywach zgromadził
pejski Fundusz Stabilności Finansowej ponad limit uzgodniony
znaczne ilości greckich obligacji. Kurs jego akcji spadł w ciągu
podczas lipcowego spotkania Eurogrupy. Nie chcą też wyrazić
jednego dnia o 22%. Z odsieczą pospieszyły wprawdzie rządy
zgody na emisję wspólnych obligacji przez wszystkie kraje
Francji i Belgii, zapowiadając podział banku i jego nacjonalizastrefy euro. Sprzeciw ten jest poniekąd zrozumiały, zważywszy
cję, nasuwa się jednak pytanie, kto je uratuje? Dług publiczny
na to, że partia kanclerz Angeli Merkel ponosi kolejne porażki
tych państw w relacji do PKB ma wynieść w 2011 roku odpow lokalnych wyborach, a niemieckie społeczeństwo ma dość fiwiednio 85% i 97%…
nansowania krajów PIIGS i coraz głośniej powiada: niech radzą
Nie lepiej wygląda sytuacja we Włoszech. Dług publiczny
sobie sami! Brytyjczycy natomiast stają okoniem przeciw platego kraju przekroczył już 1,9 bln euro, czyli 122% PKB, wzranom regulacji i nadzoru rynku pozagiełdowych instrumentów
stając w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 77,5 mld euro. W strefie
pochodnych, a także ewentualnemu wprowadzeniu podatku
euro wyższy poziom tej relacji występuje jedynie w Grecji.
od transakcji tymi instrumentami. Dlaczego? I tu odpowiedź
Przyjęty przez włoski parlament plan cięć wydatków na sumę
jest prosta – Wielka Brytania ma ponad połowę udziału w tym
niemal 54 mld euro, między innymi dzięki podwyżce stawki
rynku. Nie koniec to jednak sporów. Część krajów strefy euro
podatku VAT z 20% do 21%, wprowadzeniu dodatkowego
z dużą niechęcią podchodzi do realizacji już uzgodnionego
podatku dla osób zarabiających powyżej 300 tysięcy euro
programu pomocy finansowej dla krajów PIIGS – dopiero po
i wydłużeniu wieku emerytalnego kobiet do 65 lat, wywołał
wielotygodniowych negocjacjach udało się przełamać opór
protesty społeczne. Nie wiadomo też, czy uda się go zrealiFinów, którzy domagali się dodatkowych gwarancji i zabezpiezować w warunkach prognozowanego niskiego wzrostu goczeń dla środków finansowych, które mają zostać przekazane
spodarczego, który ma wynieść 0,7% w 2011 roku i zaledwie
Grekom. Brak zgodności wśród polityków krajów członkow0,6% w 2012 roku. Biorąc to pod uwagę, agencje ratingowe
skich strefy euro w sprawie jej funkcjonowania jest więc coraz
dokonały obniżki ratingu Włoch, które to decyzje dodatkowo
wyraźniejszy.
pogorszyły warunki finansowania tego kraju na rynku długu.
Jednak uczciwie przyznać trzeba, że kraje PIIGS nie dostarNie mając nadziei na pozytywne informacje z Europy, inweczają wielu argumentów, które przemawiałyby za ich dalszym
storzy, złaknieni dobrych nowin niczym kania dżdżu, zwrócili
wspieraniem. W ostatnich dniach Grecja przyjęła zmodyfikosię w kierunku USA. Niestety. Założenia zawartego na początku
wany plan budżetowy, zakładając deficyt finansów publiczsierpnia porozumienia w sprawie podniesienia limitu długu
nych w wysokości 8,8% PKB, zamiast uzgodnionego wcześniej
publicznego i redukcji deficytu finansów publicznych, zostały
z EBC, KE i MFW 7,6%. Dziura w budżecie ma więc wynieść,
cd
III str. okładki
Aktualności
Fordy Ka zaparkowały na lokatach
Rusza nowa edycja „Lokaty z Nagrodami” (jesień 2011)
„Nie ma ryzyka, jedynie stracone szanse z własnej woli! A te szanse tylko
można mnożyć – według własnego uznania. Wystarczy wpłata 500 zł! I jest to
równoznaczne z otrzymaniem jednego
losu (w wypadku lokaty trzymiesięcznej,
zaś lokata sześciomiesięczna zapewnia
od razu dwa losy) – każde kolejne wpłaty
sięgające pułapu 500 zł sprawiają, że wielokrotnie zwiększa się osobistą pulę losów uczestniczących w losowaniu. Sukces
może być podwójny – do nagrody dochodzą zyski z lokaty. Tak działa bardzo popularna „Lokata z Nagrodami” (już ponad
20 edycji i tysiące laureatów), dostępna
jedynie w placówkach związanych z SGB!
Nagrody są jak marzenie, przybierające natychmiast realne kształty – siedem
(wzorem „siedmiu wspaniałych”) nowych
Fordów Ka, z niezwykle atrakcyjną linią
nadwozia. To ten rodzaj samochodów,
o których się mówi, że przykuwają uwagę. Do tego cała paleta innych cennych
i pożytecznych nagród – od markowych
telewizorów i skuterów, przez praktycz-
ne wypiekacze do chleba i mikrowieże
umożliwiające słuchanie muzyki w komfortowej wersji, aż po CB radia z anteną,
skutecznie poszerzającą zasięg. W sumie
807 rewelacyjnych nagród o łącznej wartości 968 000 zł!
Termin promocji: rozpoczęcie 17 października br. – zakończenie 23 grudnia br.
Losowanie nagród 11 lipca 2012 r. To jest
ten dzień, w którym możesz się znaleźć
wśród grona wielu szczęśliwych osób.
Nie przegap tej okazji i dzięki własnej
operatywności ulokuj siebie wśród tych
szczęśliwców – to dobre towarzystwo, by
dzielić swoją radość z wygranej!”.
W ten sposób promujemy m.in. na
naszych bankowych stronach internetowych najnowszą „Lokatę z Nagrodami”
(jesień 2011), która z każdą kolejną edycją zyskuje rzesze zwolenników. O jej
popularności świadczy nie tylko fakt, iż
powiększa się praktycznie za każdym razem pula nagród do zdobycia. Także konkurencje instytucje finansowe zaczynają
wprowadzać w swojej ofercie podobne
produkty, dostrzegając ich niepodważalne
zalety. Działania promocyjne oczywiście
obejmują także prasę i telewizję, gdzie
zamieszczane są stosowne ogłoszenia.
O czasie trwania promocji i nagrodach
informują również ciekawie zaprojektowane plakaty. Ten projekt graficzny wykorzystany jest również w innych przekazach reklamowych typu: ulotka, wobler,
stand, hanger.
Jesienna edycja „Lokaty z Nagrodami”
wyróżnia się nie tylko zwiększoną liczbą
nagród, ale także tym, iż w tej puli znalazło się aż siedem samochodów – tym
razem są to Fordy Ka (skojarzenia z popularnym tytułem filmowym „Siedmiu
wspaniałych”, opowiadającym historię
o siedmiu podziwianych rewolwerowcach, którzy walczą w szlachetnej intencji, nasuwają się automatycznie). Zwielokrotnienie szans na wygranie nowego
auta o uznanej w branży renomie zapewne sprawi, że będzie to edycja ciesząca się
rekordowym zainteresowaniem.
207 Banków Spółdzielczych jest uczestnikami SGB
Do 150 Banków Spółdzielczej Grupy Bankowej dołączyło 57 dotychczas zrzeszonych z MR Bankiem S.A.
W
Warszawie w połowie września br. podpisano Umowy
zrzeszenia, tym samym liczba
członków Spółdzielczej Grupy Bankowej
zwiększyła się do 207. Powiększona SGB
obecnie to oprócz zwiększonej sieci placówek bankowych banków spółdzielczych,
także większa liczba placówek banku
zrzeszającego po połączeniu dotychczasowego GBW S.A. z MR Bank S.A.
Konsekwencją powiększonego Zrzeszenia jest nowy, obecnie 25-osobowy skład
Rady Zrzeszenia, który przedstawia się
następująco:
1. Tadeusz Krotoszyński – Przewodniczący, LBS w Strzałkowie.
2. Elżbieta Kuźmicz – Wiceprzewodnicząca, BS w Pruszczu Gdańskim.
3. Marian Grzegorczyk – Wiceprzewodniczący, BS w Przysusze.
4. Przemysław Pilarski – Wiceprzewodniczący, GBS w Mosinie.
5. Ewa Piotrowicz – Sekretarz,
BS w Santoku.
6. Jacek Baldy – Członek, BS w Wołczynie.
7. Jerzy Bibro – Członek, BS w Białogardzie.
8. Jerzy Błochowiak – Członek, BS Towarzystwo Oszczędnościowo Pożyczkowe „PA-CO-BANK” w Pabianicach.
9. Andrzej Górski – Członek,
BS w Smętowie Granicznym.
10. Mieczysław Grad – Członek,
PBS w Tomaszowie Mazowieckim.
11. Radosław Grygier – Członek,
BS w Kościanie.
12. Jan Grzesiek – Członek, BS w Jarocinie.
13. Bożenna Guzanek – Członek,
BS Mazowsze w Płocku.
14. Zdzisław Kozicki – Członek,
PBS w Strzelinie.
15. Bogdan Kozieł – Członek,
BS w Grudusku.
16. Zbigniew Krasicki – Członek,
BS w Kowalewie Pomorskim.
17. Waldemar Krzewina – Członek,
BS w Kruszwicy.
18. Janusz Pawlak – Członek, BSZW w Białej.
19. Paweł Pawłowski – Członek, SGB-Bank S.A.
20. Stanisław Pyszka – Członek,
NBS w Białośliwiu.
21. Wiesława Radziak – Członek,
BS w Nadarzynie.
22. Halina Radziejewska – Członek,
BS w Kowalu.
23. Tomasz Sobolewski – Członek,
BS w Goleniowie.
24. Mirosław Stachowiak – Członek,
NBS w Rakoniewicach.
25. Leokadia Danuta Tołwińska
– Członek, BS w Malborku
Informator SGB nr 160
1
Z życia SGB
Umowy Zrzeszenia podpisało 57 Banków Spółdzielczych –
BS w Glinojecku, Tadeusz Łubiński, Joanna Zagórska
BS w Zwoleniu – Irena Zawadzka, Wojciech Machnik
BS w Nadarzynie – Wiesława Radziak, Barbara Kukulska
BS w Gąsocinie – Edmund Michalski
2
Informator SGB nr 160
BS w Żychlinie – Henryka Gurazdowska, Danuta Plichta
BS w Opocznie – Krzysztof Kowalewski, Danuta Świątek
BS w Grójcu – Teresa Przychodzień, Jerzy Kopczyński
PBS w Tomaszowie Mazowieckim – Mieczysław Grad, Krystyna Adaszkiewicz
BS w Białymstoku – Anastazja Truszkowska, Jadwiga Kostro
BS w Chełmie – Janina Śmigielska
BS w Białobrzegach – Julian Kacprzak, Elżbieta Karasek
Z życia SGB
– zdecydowana większość w dniach 15-16 września 2011 r.
BS im. Stefczyka w Belsku Dużym – Stanisław Woźniak, Tomasz Kabas
BS w Lesznowoli – Zofia Korczak, Danuta Gajowska-Serafin
BS w Krośniewicach – Stanisław Łopatowski, Henryka Borucka
BSRz w Łodzi – Zbigniew Trzeciak
BS w Głowaczowie – Kazimierz Koniarski, Krystyna Cichowlas
BS w Iłowie – Danuta Mazur, Agnieszka Piechucka
BS w Teresinie – Wanda Wróblewska, Bożena Pomarańska
BS w Strzelcach – Barbara Olesińska, Janina Dzięgielewska
BS w Strzegowie – Sławomir Fabisiak, Barbara Ludwiczak
BS w Warce – Lidia Malinowska, Izabela Makuch
BS w Głownie – Czesława Fortuna, Katarzyna Jasińska
Informator SGB nr 160
3
Z życia SGB
BS „Wspólna Praca” w Kutnie – Teresa Augustynowicz, Halina Kubicz
BS w Lipsku – Antoni Szczygieł, Halina Lewandowska
BS w Przedborzu – Stanisław Janiec, Paweł Sarna
BS w Nowym Dworze Gdańskim – Ewelina Pałubicka, Beata Artypowicz-Frelik
BS w Lipnie – Maria Roman, Anna Kozłowska
4
Informator SGB nr 160
SBL w Elblągu – Kazimierz Radziewicz
BS w Malborku – Leokadia Danuta Tołwińska, Stanisław Słomski
BS w Skaryszewie – Danuta Wilanowicz, Danuta Kozicka
BS w Strykowie – Grzegorz Kuna, Piotr Szczepaniak
BS Ziemi Łęczyckiej – Jadwiga Piaskowska, Grażyna Góra
BS PA-CO BANK w Pabianicach –
BS w Pułtusku – Zbigniew Wałachowski,
Z życia SGB
BS w Starej Białej – Włodzimierz Żeberkiewicz, Marcin Łukasik
BS w Sokołach – Danuta Perkowska
Jerzy Błochowiak, Teresa Mikołajczyk
Katarzyna Zawada
BS „Mazowsze” w Płocku – Bożenna Guzanek, Adam Siwiec
BS w Przysusze – Marian Grzegorczyk, Halina Wilk
BS w Gąbinie – Jadwiga Garstka, Małgorzata Ostrowska
BS w Nowym Stawie – Ryszard Matura, Regina Bernacka
BS Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. – Maciej Snokowski, Wiesław Puto
BS w Działdowie z/s w Lidzbarku – Andrzej Bartoszewicz, Sławomir Celmer
BS w Halinowie – Stefan Wanke, Jan Kołodziejski
BS w Nasielsku – Ireneusz Górecki, Roman Kraszewski
Informator SGB nr 160
5
Z życia SGB
Emisja obligacji gminy
Smołdzino
Bank Spółdzielczy w Ustce propagatorem nowych źródeł finansowania inwestycji samorządów
L
idia Orłowska-Getler wójt Gminy oraz Bożena Rosińska skarbnik, podpisały dokumenty związane z emisją obligacji komunalnych Gminy Smołdzino.
Na mocy umowy zawartej z Gminą Smołdzino, SGB-Bank S.A. pełni funkcję agenta emisji obligacji, a także gwaranta dojścia emisji
obligacji do skutku. Łączna wartość nominalna emisji wyniosła 2,3
mln złotych. Wykup obligacji następował będzie w latach 2016-2021.
Środki pozyskane z emisji przeznaczone są na sfinansowanie
i zrefinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy
Smołdzino na 2011 rok. Wśród tych inwestycji są m. in. obiekty sportowe: budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Smołdzinie,
budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu
„Moje Boisko – Orlik 2012”
oraz modernizacja świetlicy
wiejskiej w Klukach. Ponadto
instalacja oświetlenia drogowego w Gminie Smołdzino,
zakup wozu asenizacyjnego,
zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, modernizacja dróg publicznych i chodUrząd Gminy w Smołdzinie, 5 października 2011 r. od
ników w gminie Smołdzino,
lewej: Lidia Orłowska-Getler, Bożena Rosińska, Maciej
przebudowa odcinków dróg
Wołoszyński– SGB-Bank S.A.
powiatowych, budowa wodociągu w Gminie Smołdzino oraz budowa sieci kanalizacyjnej.
Inicjatorem współpracy pomiędzy SGB-Bankiem S.A. i Gminą
Smołdzino był Bank Spółdzielczy w Ustce, który zapewnia obsługę
bankową Gminy Smołdzino, a w obecnym roku inicjował m.in. emisje Gminy Słupsk oraz Gminy Kępice.
SGB-Bank S.A. organizuje
pierwszą emisję obligacji
na Mazowszu
Powiat Zwoleński emituje obligacje
Z
większenie obszaru działania Spółdzielczej Grupy Bankowej o nowe banki spółdzielcze przynosi kolejne
wymierne efekty. SGB-Bank S.A. umożliwia klientom
nowych banków spółdzielczych przeprowadzanie emisji obligacji. Oferta dotyczy zarówno gmin oraz powiatów jak
i przedsiębiorstw. Powiat Zwoleński obsługiwany przez Bank
Spółdzielczy w Zwoleniu przeprowadził w dniu 6 października 2011 emisję obligacji. Celem emisji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Zwoleńskiego w 2011
roku z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury drogowej.
Uroczyste podpisanie dokumentów emisyjnych w siedzibie
Powiatu Zwoleńskiego. Od lewej strony: Waldemar Urbański-Starosta Zwoleński, Irena Zawadzka – Prezes Banku
Spółdzielczego w Zwoleniu, Wiesław Bazaniak – Dyrektor Departamentu Skarbu SGB-Bank S.A., Elżbieta Lange – Skarbnik
Powiatu, Arkadiusz Sulima – Wicestarosta.
Emisja obligacji Gminy Kępice
N
a mocy umowy z Gminą Kępice SGB-Bank S.A. pełnił funkcję
agenta emisji obligacji, a także
zagwarantował dojście emisji do skutku.
19 września br. w Urzędzie Miejskim
w Kępicach Burmistrz Miasta, Magdalena
Gryko oraz Skarbnik, Anna Kurzawa-Gerczak
podpisały dokumenty związane z emisją obligacji komunalnych Gminy Kępice.
Emisja obligacji komunalnych o łącznej
wartości 3,1 mln złotych, została podzie-
6
Informator SGB nr 160
lona na osiem serii, z których ostatnia
zostanie wyemitowana w grudniu br. Wykup obligacji następować będzie w latach
2012-2019. Wysokość oprocentowania
obligacji uzależniona została od stawki
WIBOR dla okresu sześciu miesięcy.
Środki pozyskane z emisji obligacji
przeznaczone zostaną na sfinansowanie
wydatków inwestycyjnych Gminy Kępice,
takich jak rozbudowa systemów wodnokanalizacyjnych, przebudowa i moderni-
zacja dróg gminnych, budowa Gminnego
Centrum Ratownictwa w Kępicach, remont zabytkowych obiektów sakralnych
w Gminie oraz budowa boisk sportowych.
Inicjatorem współpracy pomiędzy SGBBankiem S.A. i Gminą Kępice był Bank
Spółdzielczy w Ustce, który prowadzi
obsługę bankową Gminy Kępice.
Z życia SGB
3. Emisja obligacji powiatu żnińskiego realizowana za pośrednictwem SGB-Banku S.A.
W
ładze powiatu żnińskiego kolejny, 3 raz powierzyły SGBBankowi S.A. pełnienie funkcji
agenta i gwaranta dojścia do skutku emisji powiatowych obligacji.
29 września br. w siedzibie Banku
Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie władze
powiatu podpisały dokumenty emisyjne.
Powiat reprezentowali: Starosta Żniński,
Zbigniew Jaszczuk, Wicestarosta, Robert
Luchowski oraz Skarbnik, Elżbieta Nowak. Ze strony Spółdzielczej Grupy Bankowej w spotkaniu uczestniczyli: Irena
Starczewska, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie oraz Anna
Szantyr-Biedrzycka, zastępca dyrektora
Departamentu Skarbu SGB-Banku S.A.
Emisja obligacji nastąpi w październiku br., a ich wartość nominalna wynosi 8
mln zł. Obligacje powiat wykupi w latach
2019-2022, a ich oprocentowanie oparte
jest o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych.
Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na przebudowę dróg powiatowych, w ramach realizacji projektu,
który jest częścią planu przebudowy dróg
powiatowych na terenie gmin Żnin, Janowiec Wlkp., Rogowo, Gąsawa, Barcin,
Łabiszyn.
Współpraca pomiędzy powiatem żnińskim a SGB-Bankiem S.A. zapoczątkowana
została w roku 2006 kiedy to Bank Spółdzielczy „Pałuki”, prowadzący obsługę
bankową powiatu, wyszedł z inicjatywą
złożenia przez naszą Grupę oferty obsługi
emisji powiatowych obligacji. Pierwsza
emisja wyniosła 7 mln złotych,
Kolejną emisję o wartości nominalnej
emitowanych obligacji 3 mln złotych, powiat przeprowadził w roku 2008.
W obu przypadkach ostateczny termin
wykupu obligacji określono na 10 lat od
dnia emisji.
Przedłużone licencje Orzeł Agrobiznesu:
Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim,
Bank Spółdzielczy w Skoczowie,
Bank Spółdzielczy w Chełmnie,
Nadwarciański Bank Spółdzielczy
w Działoszynie,
W finale XXXVI edycji nagrodę „Orzeł
Agrobiznesu 2011” za sukces rynkowy
w działaniach na rzecz agrobiznesu otrzymał Bank Spółdzielczy w Lesznowoli.
Przewodniczącym kapituły nagrody
jest Franciszek J. Stefaniuk – Poseł na
Sejm RP. Honorowym Patronem nagrody
Orzeł Agrobiznesu jest
Ewa Kierzkowska - Wicemarszałek Sejmu RP. Nagrodę Orła Agrobinzesu z rąk Posła F. Stefaniuka oraz Wicemarszałek E. Kierzkowskiej w imieniu Banku odebrała Danuta
Gajowska-Serafin.Wiceprezes Zarządu.
Za rekomendowanie Banku Spółdzielczego w Lesznowoli do nagrody dziękujemy Wójt Gminy Lesznowola. Maria
Jolanta Batycka-Wąsik, wójt, otrzymała
z tego tytułu wyróżnienie
ŁK
Orły Agrobiznesu
7
września br. w Warszawie w Domu
Literatury odbył się finał XXXVI
edycji konkursu o nagrodę Orła
Agrobiznesu.
Laureaci: Orzeł Agrobiznesu Grand
Prix: Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
Orły Agrobiznesu:
Bank Spółdzielczy w Lesznowoli,
Bank Spółdzielczy w Starym Sączu ,
Bank Spółdzielczy w Raciborzu,
Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK w Pabianicach,
Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku.
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie z Koszalińskim Denarem,
Nagrodą Gospodarczą Roku 2010
W
Koszalińskim w Teatrze Variete MUZA, 10 września 2011r.,
odbyła się uroczysta Gala,
podczas której Ryszard Mroziński Prezes
Zarządu odebrał wyróżnienie dla Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie
– „Srebrnego Denara” w kategorii Przedsiębiorstwo Średnie.
Fundacja Nauka dla Środowiska nagrodziła Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Wyróżnieniem dla Firmy pozytywnie
wpływającej na otoczenie w 2010 roku.
Koszalińska
Izba
Przemysłowo – Handlowa, organizator konkursu
od 2002 roku, ma na celu
promowanie przedsiębiorstw
działających na terenie województwa zachodniopomorskiego, wyróżniających
się ponadprzeciętnymi
sukcesami, efektywnością
ekonomiczną, innowacyjnością i aktywnością
społeczną. Nagradzane są firmy, w 4 kategoriach: mikro, małe,
średnie i duże przedsiębiorstwa.
ŁK
Informator SGB nr 160
7
Z życia SGB
Skrzydła KRD
dla Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie
„Skrzydła KRD” za promowanie etyki
i rzetelności w biznesie przyznane zostały już po raz czwarty. Wręczenie statuetek laureatom odbyło się podczas
gali zorganizowanej 13 października
2011 roku w Teatrze Dramatycznym
im. Gustawa Holoubka w Warszawie. W uroczystości wzięło udział
ponad 250 osób.
Galę poprowadzili Agnieszka Szulim prezenterka Telewizji Polskiej
w towarzystwie Adama Łąckiego
prezesa Zarządu Krajowego Rejestru
Długów BIG SA.
Skrzydła KRD to specjalna nagroda,
przyznawana w tym roku po raz czwarty,
dla przedsiębiorstw, dziennikarzy, insty-
tucji, które w sposób szczególny wyróżniają się w promowaniu zasad rzetelności
w swojej działalności. Łącznie przyznano
26 statuetek. Nagrody wręczali państwo Małgorzata i Maciej
Kaczmarscy wraz z prezesem
Adamem Łąckim.
W imieniu Pomorskiego Banku Spółdzielczego nagrodę odebrał Wiceprezes Zarządu Tomasz
Święs. Galę zakończył występ
Grupy MoCarta i Ireneusza Krosnego.
Fot. KRD
Nowoczesny oddział Banku
W
trosce o wygodę klientów Oddział Banku w Wiązowie przeniesiony zostanie do nowego
lokalu na Rynku. W nowej lokalizacji zadbaliśmy przede wszystkim o funkcjonalność
oraz maksymalne dostosowanie do potrzeb
klientów i pracowników. Wiązowska siedziba Banku zlokalizowana będzie w prestiżowym i atrakcyjnym miejscu w samym centrum miasta. Mam nadzieję, że nowy
Oddział będzie służył naszym klientom,
a korzystanie z usług Banku będzie czystą przyjemnością – powiedział Prezes
Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie Ryszard Żuraw.
Wiązowski Oddział Banku Spółdzielczego przeniesiono do nowego
lokalu przy ul. Kościelnej 2. W sobotę
24 września br. obyło się oficjalne
otwarcie nowej siedziby oddziału, po
zakończeniu trwającej kilka miesięcy modernizacji budynku, w którym
wcześniej mieściło się miejskie przedszkole.
W odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Banku w uroczystości otwarcia
wzięli udział znamienici goście, m.in.
Posłowie na Sejm RP R.Kaczor i N.
Raba, Starosta Powiatu Strzelińskiego
J.Krochmalny, Sekretarz Miasta i Gminy Wiązów K.Kłapko, Burmistrz Oła-
8
Informator SGB nr 160
wy F.Październik, Dyrektor wrocławskiego oddziału SGB-Banku S.A. J.Kowalska,
przedstawiciel wrocławskiego oddziału
NBP, przedstawiciele okolicznych sołectw,
wykonawcy przebudowy budynku, strategiczni Klienci Oddziału w Wiązowie i inni.
Zmiana lokalizacji Oddziału w Wiązowie to kolejny z elementów planu unowocześniania i podnoszenia standardów
jakości sieci placówek Banku Spółdzielczego w Oławie.
Placówka dostępna jest dla Klientów
od 3 października br. od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00-18.00.
Uroczystemu otwarciu placówki towarzyszył również zorganizowany przez
Bank na wiązowskim Rynku Festyn dla
mieszkańców miasta. Wśród wielu atrakcji znalazły się m.in. dmuchany
zamek, występy bajkowych postaci,
malowanie twarzy, konkursy i zabawy. Każdy chętny mógł również
spróbować pysznej wojskowej grochówki lub waty cukrowej. W festynie uczestniczyły tłumy wiązowian i wszyscy świetnie się bawili.
Nowy Oddział w pigułce:
• powierzchnia użytkowa 211,75
m²,
• dwie kondygnacje + poddasze
• na parterze sala operacyjna banku o powierzchni 86 m² (stanowiska obsługi klienta, kasy, bankomat)
• na piętrze o powierzchni 82,50m²
pokoje kredytowe i gabinet dyrektora
• na poddaszu pomieszczenie konferencyjne
BS Oława
Z życia SGB
BS w Santoku otworzył oddział w Gorzowie Wlkp.
P
owstanie kolejnej placówki BS
Santok jest potwierdzeniem silnej
pozycji na mapie gospodarczej regionu, dobrej kondycji finansowej oraz
tego, iż bank należy do czołówki najdynamiczniej rozwijających się banków
w Spółdzielczych w Polsce.
Otwarcie w Gorzowie Wielkopolskim
Oddziału Banku Spółdzielczego w Santoku odbyło
się 14 września br. W nowo otwartej placówce przy
Placu Staromiejskim pod nr
2, Ewa Piotrowicz, Prezes
BS Santok, powitała przybyłych gości, wśród których
byli: Paweł Pawłowski Prezes SGB-Bank S.A., Prezesi
zaprzyjaźnionych Banków
Spółdzielczych: Zbigniew
Górny GBS Międzyrzecz, Tadeusz Drabik GBS Choszczno, wiele znakomitości
związanych z Gorzowem Wlkp. Wśród
nich byli m. in.: Grażyna Wojciechowska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta,
Józef Kruczkowski Starosta Powiatu Gorzowskiego, Joanna Kasprzak-Perka Prezes Centrum Rehabilitacyjno Sportowego
„Słowianka” Sp. z o.o., Ryszard Rzemieniecki Dyrektor Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Gorzowie Wlkp., Roman Mizerny
Wiceprezes Zachodniej Izby Przemysłowo
Handlowej w Gorzowie Wlkp., strategiczni klienci Banku oraz Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej „Dolinki”.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Paweł Pawłowski, Jan Kowalewski Przewodniczący Rady Nadzorczej BS Santok
oraz Ewa Piotrowicz. Następnie
obiekt poświecony został przez
zaproszonych duchownych: Proboszcza Zbigniewa Samociaka
oraz Ojca Henryka Cieniucha.
Prezes Ewa Piotrowicz w mowie powitalnej powiedziała, iż
bez wątpienia nowo otwarty
Oddział dzięki wysokiej jakości
świadczonych w nim usług oraz
atrakcyjnej lokalizacji sprawi,
że mieszkańcy Gorzowa Wlkp.
chętnie korzystać będą z bogatej
oferty handlowej banku.
Owocna współpraca banków w Ustce i Kappeln
O
d dwunastu lat Bank Spółdzielczy w Ustce współpracuje z niemieckim bankiem Volks und Raiffeisenbank w Kappeln. Ustka i Kappeln
to partnerskie miasta. W czasie spotkań,
które odbywają się na przemian w Ustce
i Kappeln, wymieniane są doświadczenia w zakresie zmieniających się potrzeb klientów i uwarunkowań gospodarczych.
Inicjatorem nawiązania współpracy był
ówczesny burmistrz Kappeln Udo Rust –
wspomina prezes BS w Ustce Irena Klein.
– To właśnie Udo Rust zaproponował ten
konkretny bank spośród kilku działających w Kappeln. Najpierw przyjechała do
nas delegacja z Niemiec, następnie od nas
na wymianę doświadczeń pojechały dwie
nasze pracownice – mówi prezes Klein.
W czasie wizyty w Ustce w 2004 roku goście z Kappeln zaproponowali, aby
ustecki bank objął honorowym patronatem jedną z cegiełek z brązu z wize-
runkiem kappelneńskich śledzi. W płycie
chodnika, przed siedzibą Volks und Raiffeisenbank przy ulicy Muhlenstrasse w Kappeln, osadzona została cegła z brązu z wizerunkiem ryby, na której wygrawerowane są słowa „Bank Ustka” i umieszczone
jest logo Spółdzielczej Grupy Bankowej.
Uroczyste wmurowanie cegły w płytę
Ustecka ryba na ulicy Muhlenstrasse w Kappeln
chodnika odbyło się w obecności prezesów niemieckiego banku: Clausa Heinricha i Johannesa Jansena oraz byłego
burmistrza Udo Rusta. Ustecka ryba była
już 222. w całej „płynącej” przez Kappeln
ławicy. Ta niepowtarzalna rzeka zaczyna
swój bieg w skrzyni rybaka z brązu sie-
dzącego na schodach kappelneńskiego
portu, a potem wije się uliczkami miasta,
by niemal w tym samym miejscu znaleźć
swoje ujście.
W 2004 roku Volks und Raiffeisenbank
w Kappeln połączył się z Suderbrarup
i stworzył większy bank. – W ubiegłym
roku doszło do kolejnego połączenia z dużym bankiem w Szlezwiku. Obecnie nasz
partner nosi nazwę Volks und Raiffeisenbank eG – informuje prezes Irena Klein.
– W Kappeln jest teraz sześcioosobowy
oddział tego banku. W dniach 12 – 14
września br. w Kappeln oraz w Szlezwiku przebywała dwuosobowa delegacja
z usteckiego Banku Spółdzielczego: Irena
Klein prezes oraz Barbara Dudek, sekretarz Rady Nadzorczej BS. – Odwiedziłyśmy zarówno centralę banku w Szlezwiku, jak i oddział w Kappeln – mówi
prezes Klein. – Dowiedziałyśmy się jak
wygląda bank kapitałowo po fuzji, ile ma
oddziałów.
Informator SGB nr 160
9
Z życia SGB
Delegacja BS Ustka w towarzystwie gospodarzy przy Mobilbanku
Panie miały też okazję zobaczyć jak
działa tzw. Mobilbank – Jest to specjalny
opancerzony samochód, który przyjeżdża
do klientów w małych miejscowościach.
W konkretne dni i godziny pojawia się na
parkingu i mieszkańcy mogą na miejscu
dokonać podstawowych operacji, takich
jak wpłaty, wypłaty, przelewy. Mobilbank
obsługuje jedna osoba, która jest zarazem
kierowcą, kasjerem, inkasentem. Auto jest
wyposażone w komputer z Internetem
i ma bezpośrednią łączność z centralą
banku. Do środka może wejść tylko jeden
klient.
– Taki bank na kołach to pomysł do
przeniesienia na nasz grunt – uważa
prezes Irena Klein. – Problem w tym, że
taki samochód jest bardzo drogi i na razie naszego banku po prostu nie stać na
taki wydatek. Takie bankowozy są dość
popularne w Szwajcarii. W Niemczech to
nowość.
Info. BS Ustka
Nowe placówki SGB
W
obecności znamienitych gości, Rady Nadzorczej, Zarządu oraz pracowników został
oficjalnie oddany do użytkowania nowy
budynek Oddziału w Choczewie Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Jerzy Budnik
– Poseł na sejm RP; Bogdan Sokołek –
reprezentujący Wiceministra Rolnictwa
Kazimierza Plocke; Damian Dudziński
– reprezentujący Prezesa SGB-Bank S.A.
Pawła Pawłowskiego oraz przedstawiciele
lokalnych władz samorządowych m.in.
10
Informator SGB nr 160
Krzysztof Łasiński – Przewodniczący Rady
Gminy Choczewo i Wiesław Gębka – Wójt
Gminy Choczewo.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonano w południe 10 września br. a proboszcz choczewskiej parafii ks. Antoni
Duszyk dokonał poświęcenia nowego
obiektu.
Budynek Banku wyposażony jest w system ogrzewania geotermalnego, klimatyzację, windę a także dostosowany jest do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zarząd Kaszubskiego Banku Spółdzielczego jest dumny z rozwoju Banku oraz
dąży, aby wszystkie placówki były nowoczesne i zapewniały komfortowe warunki
pracy, a wykwalifikowani i kompetentni
pracownicy profesjonalnie obsługiwali
klientów – mówiła na otwarciu placówki
Krystyna Tomaszunas – Prezes Zarządu
Kaszubskiego Banku Spółdzielczego.
Z życia SGB
Bank z Włoszakowic sponsorem Jarmarku Rolniczego
P
rezentacja najpiękniejszych koni,
pokaz maszyn rolniczych, degustacja tradycyjnych polskich potraw to tylko część atrakcji Jarmarku
Rolniczego, który obył się w Bukówcu
Górnym, w gminie Włoszakowice. Na
zakończenie imprezy energetyzujący koncert dał zespół Belfast. Artyści wystąpili
na specjalne zaproszenie wicewojewody
wielkopolskiego Przemysława Paci. Swoje
stoisko na jarmarku miał też Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach. Bank od
lat wspiera wydarzenia społeczno – kulturalne odbywające się na terenie gminy.
Sponsoruje „Bieg sokoła” oraz konkurs
„Mówimy Gwarą”.
– Nasza obecność w Bukówcu Górnym
to przede wszystkim okazja do nieformalnych spotkań z obecnymi i potencjalnymi
klientami. Na jarmarku jesteśmy obecni
od samego początku – powiedziała prezes
zarządu banku Dorota Grygiel, która również była obecna w Bukówcu.
XVI Gminny Jarmark uroczyście otworzyli wójt gminy Włoszakowice Stanisław
Waligóra i wicewojewoda Przemysław
Pacia. Tradycyjnie jarmark został połączony z festynem szkolnym. Dzieci mogły
rozwijać swoje artystyczne talenty, brać
udział w konkursach. Dorośli oglądali
sprzęt rolniczy.
Dużym zainteresowaniem cieszyły
się pokazy zanikających zawodów, swój
kunszt rzemieślniczy prezentowali m.
in. kowale. Do Bukówca przyjechali też
hodowcy koni. Właściciele najdorodniejszych zwierząt otrzymali okolicznościowe
puchary oraz... worki paszy.
Kulminacyjnym punktem jarmarku był
występ zespołu Belfast, który wykonuje
przeboje legendarnej grupy Boney M.
Licznie zgromadzona publiczność żywiołowo reagowała na dźwięki takich
nieśmiertelnych hitów jak „Sunny” czy
„Babylon”.
ROS
19 października br. w Łowiczu obchodzono 110 rocznicę
powstania Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej
Fot. A.Malanowski
Z historii BSZŁ:
Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w Łowiczu w roku 1901 zakładał Władysław
Grabski – późniejszy minister skarbu i Premier, twórca
reform finansowych w Polsce: skarbowej i walutowej,
ojciec złotego, Twórca Banku
Polskiego.
ŁK
Informator SGB nr 160
11
Z życia SGB
Skład Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. na lata 2010 – 2013
Stan na dzień 14. 09. 2011 r.
1) Władysław Dymek
Przewodniczący Rady
2) Daniela Rycka
Z-ca Przewodniczącego 3) Andrzej Szwejkowski Z-ca Przewodniczącego 4) Marek Byzdra
Z-ca Przewodniczącego
5) Zbigniew Brzeziński Sekretarz 6) Marek Banaszak Członek Rady
7) Marek Bieliński Członek Rady
8) Roman Dawidowski Członek Rady
9) Tadeusz Drabik Członek Rady
10) Marian Fita Członek Rady
11) Zdzisław Inglot
Członek Rady
12) Jan Kołodziejski
Członek Rady
13) Zofia Korczak
Członek Rady
14) Józef Kubanek Członek Rady
15) Zenon Mazur
Członek Rady
16) Zdzisław Nosewicz
Członek Rady
17) Janina Śmigielska
Członek Rady
18) Władysław Święs
Członek Rady
19) Zbigniew Trzeciak Członek Rady
20) Jan Tygielski Członek Rady
21) Zbigniew Wałachowski Członek Rady
22) Stefan Wanke
Członek Rady
23) Jan Wojtczak Członek Rady
Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu
Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią
Bank Spółdzielczy w Sierakowicach
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Bank Spółdzielczy w Bełchatowie
Bank Spółdzielczy w Starej Białej
Bank Spółdzielczy w Lesznowoli
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko – Sierakowskiego w Sierakowie
Bank Spółdzielczy w Zwoleniu
Bank Spółdzielczy w Sztumie
Bank Spółdzielczy w Chełmnie
Bank Spółdzielczy w Ustce
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie
Bank Spółdzielczy w Pułtusku
Bank Spółdzielczy w Halinowie
Bank Spółdzielczy w Raszkowie
W wrześniu na Poznańskich Podolanach oraz
w Radojewie odbyły się lokalne festyny związane tematycznie z pożegnaniem lata. Jednym
ze sponsorów tych imprez została Spółdzielcza
Grupa Bankowa.
Podczas festynów w namiocie SGB można było poczęstować się słodkościami i otrzymać balonik z logo SGB. Licznegrono maluchów odwiedzało namiot SGB w poszukiwaniu popularnych krówek, które zawsze znajdowały uznanie wśród
najmłodszych. Była to jedna z wielu atrakcji przygotowanych
przez Spółdzielczą Grupę Bankową dla uczestników festynów.
Niemałym zainteresowaniem cieszyła się również grupa teatralna, która to dzielnie wspierała pracowników II oddziału
SGB-Banku S.A. w Poznaniu. Z pomocą przemiłych pań z teatru można było umalować sobie twarz i przez chwilę poczuć
się jak w XVII-wiecznej Francji, paradując w strojach rodem
z tej epoki. Strojów do przebrania było wiele, jak i koncepcji
co do zmiany wizerunku. Podczas festynów odbywało się
wiele konkursów oraz loterii z cennymi nagrodami. Pogoda
jak na końcówkę lata była wspaniała. Słońce towarzyszyło
nam do późnych godzin wieczornych, co wprawiało wszystkich obecnych we wspaniały nastrój, więc smutek wiążący się
z pożegnaniem lata stawał się przez to jakby mniejszy.
Łukasz Machowina, II O/Poznań,
SGB-Bank S.A.
12
Informator SGB nr 160
Edukacja
Certyfikaty ZBP w rękach bankowców – spółdzielców
W
warszawskim Klubie Bankowca 29 września br. odbyła się uroczystość wręczenia
Certyfikatów ZBP w ramach Systemu
Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Była to już 43. uroczystość
wręczenia Certyfikatów, w której 276.
pracowników banków otrzymało stopnie zawodowe: Samodzielnego Pracownika Bankowego i Dyplomowanego Pracownika Bankowego. W spotkaniu zorgani-
dardów Kwalifikacyjnych w Bankowości
Polskiej, Włodzimierz Grudziński witając uczestników w swoim wystąpieniu
powiedział m.in., że wysoko wykwalifikowane kadry bankowe są gwarantem
sprawnego funkcjonowania instytucji finansowych. Szczególne gratulacje i słowa
uznania złożył wszystkim absolwentom
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych dr Mariusz Zygierewicz, Dyrektor
ZBP.
Certyfikat odbiera Anna Niedolistek …oraz Marcin Teterycz
zowanym pod patronatem miesięcznika
finansowego BANK, pisma Nowoczesny
Bank Spółdzielczy oraz portalu alebank.
pl wzięli udział przedstawiciele zarządów
banków z Polski i szkół bankowych –
uczestników Systemu Standardów Kwalifikacyjnych.
SGB-Bank S.A. reprezentował Tomasz
Łysiak, doradca zarządu i członek prezydium Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych oraz Danuta Twardowska,
przedstawiciel Departamentu Organizacji
i Kadr. Przewodniczący Komitetu ds. StanBeata Skoniecka
Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.
Składając gratulacje wszystkim absolwentom nawiązała do cytatu Jana Pawła II
„Myślimy o naszej przyszłości, a przyszłość
zaczyna się dziś”. Obecni na uroczystości usłyszeli, że dla wszystkich zaczyna
się nowa przyszłość na tej sali od dziś,
bo tytuł ten zobowiązuje, podnosi prestiż i ważne jest, aby każdy umiał go
dzielić w swoim środowisku, w którym
pracuje. Uroczystość prowadził Wojciech
Certyfikaty otrzymali pracownicy
banków Spółdzielczej Grupy Bankowej:
w Goleniowie, Włocławku, Stegnie, Koronowie, Przysusze, Chojnie, Działoszynie,
Kościanie, Ruścu i Ustce oraz pracownicy
SGB-Bank S.A.
Danuta Twardowska, podziękowała
władzom Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych oraz Związkowi Banków
Polskich, który od lat patronuje temu
przedsięwzięciu, za możliwość zdobywania wiedzy na poziomie europejskim
przez uczestników Systemu Standardów
Agnieszka Wierzbicka – Wacław
Ilona Borzęcka
Golicz, członek Prezydium i Sekretarz koordynujący prace Systemu Standardów
Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.
Absolwenci uczcili tradycyjną lampką winą otrzymane Certyfikaty ZBP, które potwierdzają ich poziom wiedzy i praktycznych umiejętności, ale przede wszystkim
zobowiązują do rzetelnej pracy na rzecz
swoich pracodawców i klientów.
Danuta Twardowska
Departament Organizacji i Kadr
Adam Szlaski
Informator SGB nr 160
13
W cyklu „Z wizytą u…”
Bankowcy z pasją
Rozmowa z dr Krzysztofem Sadurskim, prezesem Zarządu Południowo – Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku
Bank Spółdzielczy w regionie
Pierwszy raz w historii w naszym cyklu
„Z wizytą u.. Bank Spółdzielczy w regionie”, gościmy Południowo – Mazowiecki
Bank Spółdzielczy w Jedlińsku, który wraz
z innymi bankami spółdzielczymi powiększył Spółdzielczą Grupę Bankową. Kilka
tygodni temu bank uroczyście świętował
100-lecie swojej działalności.
Prezes zarządu Krzysztof Sadurski prezentuje kartę zbliżeniową, jeden z najnowocześniejszych produktów płatności bezgotówkowych
– Przed wejściem do centrali banku
wiszą trzy flagi: Polski, Unii Europejskiej
i spółdzielczości.
– To symbole, z którymi utożsamia
się nasz bank. Polska flaga podkreśla,
że jesteśmy polskim, lokalnym bankiem.
Sztandar unijny mówi o tym, że jesteśmy w Zjednoczonej Europie, jesteśmy
bankiem otwartym na nowe trendy, nowoczesnym, ale z tradycjami. Z kolei spółdzielczość informuje, że służymy lokalnej
spółdzielczości. Tu także łączymy tradycję
z nowoczesnością.
– Ta tradycja pielęgnowana jest już
przez 100 lat. We wrześniu br. Południowo – Mazowiecki Bank Spółdzielczy
w Jedlińsku obchodził swój jubileusz i to
w wyjątkowym miejscu.
– Uroczystość zorganizowaliśmy w jedynym w Polsce Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Od lat bank jest jednym z mecenasów tej kulturalnej placówki. W muzeum odbywa się rocznie ponad
50 wydarzeń. Nieskromnie powiem, że
ostatnio podziękowania otrzymałem od
żony pisarza Rity Gombrowicz. Powięk-
Krzysztof Sandurski, prezes BS w Jedlińsku, odebrał
statuetkę „Superlidera Regionu Radomskiego” podczas
gali laureatów z rąk Ewy Kopacz Ministra Zdrowia,
która wraz z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Adamem Struzikiem, była honorowym
członkiem kapituły przyznającej nagrody „Lider
Regionu 2011”.
Nagroda przyznawana jest przez redakcję
„Echa Dnia”. Podstawowymi kryteriami, branymi
pod uwagę w tym cieszącym się uznaniem konkursie
gospodarczym, są nie tylko osiągane bardzo dobre
wyniki finansowe i dynamika rozwoju firmy, ale
także działania podejmowane na rzecz lokalnej społeczności.
14
Informator SGB nr 160
szona kopia listu dziś zdobi mój gabinet.
Powiem więcej, na sąsiedniej ścianie eksponowany jest obraz przedstawiający
zabytkową rezydencję pałacową z 1914
roku, w której mieści się muzeum. Otrzymałem go od pana prezesa SGB-Banku S.A.
Pawła Pawłowskiego. Pan prezes znakomicie trafił w nasze gusta.
– Jubileusz jest okazją do refleksji
i podsumowania dotychczasowych osiągnięć. Co uważa Pan za największy sukces banku?
– Powiem szczerze, że na początku
XXI wieku obawialiśmy się o naszą przyszłość. Próg kapitałowy w wysokości 300
tysięcy EURO wydawał się niemożliwy do
osiągnięcia. Szukałem banku, z którym
moglibyśmy się połączyć, niestety wysiłki
zakończyły się fiaskiem. Wówczas podjęliśmy wyzwanie: będziemy samodzielnym
bankiem. Spotkałem się z pracownikami
i uczciwie powiedziałem, że walczymy
o swoją przyszłość, że nie będzie podwyżek tylko jeszcze cięższa praca i oszczędzanie niemal na wszystkim. Rozpocząłem wizyty u potencjalnych klientów,
proponowałem usługi finansowe. Nasza
strategia zaczęła przynosić efekty. Patrząc
z perspektywy lat, udało nam się na bazie
małego banku stworzyć stosunkowo silną
organizację finansową, dobrze postrzeganą przez liczne grono klientów, wśród których jest wielu naszych przyjaciół. Z banku, który prowadził działalność finansową
tylko w centrali, staliśmy się bankiem z jedenastoma placówkami, niektóre pracują
na dwie zmiany.
W cyklu „Z wizytą u…”
Opinie klientów
Oryginalne okulary
i walizka , których używał
Witold Gombrowicz
– Wspomniał Pan o kadrze,
wówczas bank zatrudniał ledwie dziewięć osób.
– Dziś zatrudniamy 60 pracowników. Z dumą mogę powiedzieć, że zarządzam fantastycznym zespołem ludzi, którzy wykonują swoje obowiązki
z pasją. U nas każdy ma szansę
na awans, rozwój zawodowy, Wejście do centrali banku w Jedlińsku
na rynku nie tylko jakością oferty, ale który
ma możliwość podnoszenia swobędzie również postrzegany przez klientów
ich kwalifikacji. Mamy stosunkowo młojako jedyna w swoim rodzaju firma, aktywdą kadrę, która żyje bankiem. Myślę, że
nie dbająca o ich interesy finansowe i stale
mam intuicję do ludzi i wiem, kto rokuje
umacniająca z nimi więzi”. Tej misji zona dobrego bankowca. Kadra jest jednym
stała
podporządkowana strategia banku,
z głównych źródeł naszego sukcesu. Druskutecznie realizowana. Nasze działania
gim to niekonwencjonalne podejście do
zostały zauważone, czego dowodem jest
klienta. Kiedy banki komercyjne podchoprzyznanie nam tytułu Superlidera Redziły do drobnych przedsiębiorców z dygionu Radomskiego. Kapituła konkursu
stansem, my dla nich przygotowywaliśmy
doceniła wkład banku w rozwój kultury,
specjalne oferty. Dziś to właśnie oni są
pomoc udzielaną organizacjom pozarząnaszymi wiernymi klientami. Obecnie to
dowym. Ta nagroda bardzo cieszy, poniewielkie przedsiębiorstwa zatrudniające
waż w regionie działa kilkadziesiąt banpo kilkaset osób. Mamy dla niech ofertę
ków, w tym kilkanaście spółdzielczych,
w niczym nie odbiegającą od propozycji
a jednak to my zdobyliśmy prestiżowe
banków komercyjnych.
wyróżnienie. Odbierając nagrodę czułem
– Niedawno bank został laureatem nawielką satysfakcję, ale nie zapomniałem
grody Superlidera. Czym dla banku jest
o odpowiedzialności, która w związku
to wyróżnienie?
z tym na mnie spoczywa. Nie możemy
– Misją naszego banku jest: „Stworzenie
poprzestać na tym, co osiągnęliśmy, mutakiego banku, który będzie wyróżniał się
Jubileusz 100 – lecia banku odbył się w salach pałacu we Wsoli, w którym znajduje się Muzeum Grombrowicza
Stanisław Bernady,
przedsiębiorca, mieszkaniec Radomia
Prowadzę biznes od
ponad dwudziestu lat i zawsze współpracowałem
z naszym bankiem spółdzielczym. W interesach ważne są technologie,
maszyny, obiekty produkcyjne, ale najważniejsza jest dobra współpraca i zaufanie do partnerów biznesowych. Dla mnie takim partnerem
jest bank, który wiele lat temu zaufał mojej
wizji rozwoju przedsiębiorstwa. Prezes banku
jest nie tylko utalentowanym menagerem, ale
człowiekiem, który był i jest uczciwy. Zawsze
pomaga przedsiębiorcom. Dziś moja firma zatrudnia ponad 250 osób, nie byłoby to możliwe,
gdybym wiele lat temu na swojej drodze nie
wstąpił do Banku Spółdzielczego.
Tadeusz Świniarski,
właściciel Zakładów
Przetwórstwa Mięsnego
„Sadełko”, mieszkaniec
Radomia
Branża przetwórstwa
mięsnego jest bardzo
zmienna i dochody zależą od koniunktury. Ceny
są niestabilne, rosną koszty energii, paliwa itp.
Ale mając takie wsparcie, jakie ma moja firma
ze strony Południowo – Mazowieckiego Banku Spółdzielczego, prowadzenie biznesu jest
łatwiejsze. Cenię bank za profesjonalne podejście do klienta. Bez wątpienia to, co wyróżnia
bank to nie tylko liczne usługi finansowe, ale
profesjo­nalne doradztwo. Relacje z bankiem
buduję od lat. W 1996 roku moja firma przeszła na pełną księgowość, wtedy tylko Bank
Spółdzielczy wyszedł mi naprzeciw i pomógł
rozwinąć biznes.
Anna Malinowska,
współwłaścicielka firm
„Malbut” i „AWM”,
mieszkanka Jedlińska
Ostatnio odebrałam
telefon, dzwoniła pani
z jakiegoś banku. Miłym
głosem przekonywała, że specjalnie dla mnie
i mojej firmy przygotowała wyjątkową ofertę.
Spytałam, czy wie, czym zajmuje się moja firma, w jakiej działa branży. Wówczas po drugiej
stronie słuchawki zapadło milczenie. Dla banku
komercyjnego ja jestem jedną w wielu anonimowych klientek. Inaczej jest w naszym Banku
Spółdzielczym, tam czuję się jak u siebie.
simy nieustannie poprawiać jakość naszej
obsługi, poszerzać ofertę, szukać nowych
nisz rynkowych. Uzyskany tytuł zobowiązuje do jeszcze większej pracy.
Informator SGB nr 160
15
W cyklu „Z wizytą u…”
Historia Południowo – Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku
Korzenie bankowości spółdzielczej na Mazowszu sięgają początków XX wieku. Pierwsze
zręby spółdzielczości powstały w licznych miejscowościach i miastach. Zawsze prekursorami powstania banku, byli najbardziej przedsiębiorczy mieszkańcy. W przypadku Jedlińska pomysł powołania Towarzystwa Finansowego zrodził się wśród ziemian, bogatych
rzemieślników i rolników. Jednym z założycieli był także proboszcz parafii w Jedlińsku.
A było to w 6 września 1911 roku, bank zrzeszał wtedy 37 członków. Kilka lat później
Towarzystwo przyjęło nazwę Kasa Stefczyka – spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną w Jedlińsku.
Po II wojnie bank, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, podlegał bankowi
BGŻ. W 1975 roku przyjął nazwę Bank Spółdzielczy w Jedlińsku. Po zmianach społeczno
– gospodarczych zapoczątkowanych w 1989 roku bank miał trudności w uzyskaniu wymaganych progów kapitałowych, ale dzięki sprawnemu zarządzaniu przetrwał najtrudniejsze
czasy. Rozpoczął nowy rozdział budując sieć placówek. Pierwszą otworzył już w 2003 roku. W 2007 roku połączył się z bankiem w Szydłowcu, wówczas przyjął nazwę Południowo – Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku.
Obecnie P-M BS w Jedlińsku posiada 11 placówek: w Jedlińsku, 3 w Radomiu, 2 w Szydłowcu, Chlewiskach, Wierzbicy, Jastrzębiu, Orońsku, Jastrzębi w organizacji. Bank
prowadzi działalność finansową na terenie 11 powiatów województw mazowieckiego
i świętokrzyskiego. Zarządza 11 bankomatami. Jest jednym z bardziej znaczących banków
w regionie.
z odświeżoną, nowoczesną grafiką, przy– Wspomniał Pan o nowych rynkach.
jazna w obsłudze, ma już ponad 100 tysięZ badań wynika, że klienci Banków Spółcy wejść. Przyznam, że czasem pomysły
dzielczych nie należą do najmłodszych.
czerpię od moich synów dla których InterW jaki sposób bank chce zainteresować
net
to standard.
swoją ofertą młode pokolenie?
– Na jakiego klienta nastawiony jest
– Już dawno zauważyliśmy, że musimy
bank?
być bankiem uniwersalnym z ofertą do– Gdy dekadę temu walczyliśmy o przepasowaną do odpowiednich grup klientrwanie,
wówczas zrozumiałem, że musitów. Działając w środowisku wiejskim
my zdywersyfikować swoje usługi, docei miejskim nie odczuwamy, że zwiększa
nić każdego klienta. Początkowo podobnam się liczba klientów w starszym wienie, jak większość banków spółdzielczych
ku. Powiem więcej, zauważamy przypływ
byliśmy bankiem głównie dla rolników.
młodych, wyedukowanych klientów, któGdybyśmy jednak nie szukali klientów
rzy oczekują od banku nowoczesnych
produktów. My takie produkty mamy. Zabytkowy kościół pw. Św. Piotra i Andrzeja w Jedlińsku
W naszym regionie byliśmy jednym
z pierwszych banków, który wprowadził bankowość elektroniczną. Ta
oferta jest atrakcyjna dla młodych
ludzi. Klienci z tej grupy wiekowej
wchodząc do banku, wiedzą, jakich
produktów potrzebują. Jeśli je posiadamy, oni nie szukają dalej.
– Jesteście też jednym z pierwszych banków spółdzielczych, który
wprowadził płatności zbliżeniowe.
– Posiadamy w ofercie karty płatnicze najnowszej generacji z funkcjami płatności zbliżeniowej Pay Wave,
możliwość wypłacania gotówki
w sklepach i innych punktach usługowych tzw. Pay Back. Oferujemy karty,
którymi można płacić w Internecie.
Mamy wszystkie nowinki technologiczne. Nasza strona internetowa
16
Informator SGB nr 160
z innych segmentów gospodarki, to dzisiaj nie byłoby naszego banku. W założeniach strategii, zdecydowaliśmy się na
stworzenie banku uniwersalnego i to nam
się udało.
– Za nami wybory do parlamentu. Premier w wywiadach mówi, że musimy się
przygotować do nowej fali kryzysu. Jak
wygląda kryzys z Pana punktu widzenia,
prezesa banku? Czy rzeczywiście grozi
nam spowolnienie?
– Gdybym wiedział, jak potoczy się
przyszłość, jak rozwinie się sytuacja ekonomiczna, to miałbym szansę na nagrodę
Nobla z dziedziny ekonomii. Ale mówiąc
poważnie, z mojego punktu widzenia,
kryzys jest zagrożeniem dla każdej firmy,
banku, obywatela. Zakładam, że nie dotrze do nas kryzys, będziemy mieli jedynie
spowolnienie gospodarcze. My je chcemy
wykorzystać. Obsługujemy głównie klientów z sektora MSP, a to koło zamachowe
gospodarki. Przedsiębiorcy są bardzo elastyczni i szybko reagują na zmiany rynkowe w przeciwieństwie do dużych korporacji. Bardziej niż kryzysu obawiam się działań konkurencyjnych banków, które, żeby
zdobyć klienta stosują reklamy niewiele
mające wspólnego z przejrzystą ofertą.
– Czy Pana zdaniem poprzedni kryzys
czegoś nas nauczył?
– Myślę, że wielu z nas nauczył przede
wszystkim pokory. Udowodnił, że nawet najlepiej zarządzana firma, musimy
uwzględniać wszystkie zagrożenia
jakie niesie ze sobą gospodarka wolnorynkowa. Dzisiaj nie można sobie
pozwolić na błędne, ryzykowane
decyzje. Ale tak, jak wspomniałem
kryzys, jak mówił legendarny amerykański menager Lee Iacocca, to także
szanse, które należy wykorzystać.
– Czy dla Pana przyjście do pracy
do banku było też szansą? Jak Pan
trafił do pracy w banku?
– Na pewno było to nowe wyzwanie zawodowe. Praktycznie od
początku kariery jestem związany
ze spółdzielczością. Karierę rozpoczynałem w Wojewódzkim Związku
Gminnych Spółdzielni, później ponad
trzydzieści lat temu przyszedłem do
pracy w Jedlińsku, do Gminnej Spółdzielni. W 1995 roku Rada Nadzorcza banku zaproponowała mi obję-
W cyklu „Z wizytą u…”
cie funkcji prezesa zarządu. Wiedziałem,
co to jest spółdzielczość, miałem wizję
rozwoju banku i przyjąłem ofertę. Swoją
funkcję piastuję do dzisiaj.
– Jakie ma Pan dalsze plany na rozwój
banku?
– Żyjemy w świecie cyfryzacji, mobilnego Internetów, Ipadów, Ipodów itp. Informacja stała się towarem, klienci dzięki
powszechnemu dostępowi do nowinek
technicznych, mają wobec usługodawców coraz większe oczekiwania. Są coraz
bardziej wykształceni, za swoje pieniądze
chcą otrzymywać usługi i produkty na
najwyższym poziomie. Wymaga to od nas
bankowców przygotowywania przyjaznej oferty po atrakcyjnej cenie. Cały czas
musimy doskonalić procesy sprzedaży,
tworzyć nowe, lepsze produkty bankowe.
To jest możliwe, dzięki ludziom, którzy
Muzeum Gombrowicza we Wsoli, którego mecenasem jest
bank
ze mną pracują. Naszym kapitałem, jak
wspomniałem wcześniej są pracownicy,
potrafiący pracować w zespołach. Stworzyliśmy dobre warunki pracy, które moty-
wują do działania. Sukcesem naszego banku jest otwartość kadry na nowe pomysły.
Przyszłość naszego banku to doskonalenie
tego, co posiadamy. W najbliższym czasie
chcemy koncentrować się na rynkach, na
których już jesteśmy. Będziemy umacniać
swoją pozycję, budować wizerunek banku lokalnego, o mocnych fundamentach,
wspierającego lokalne społeczności. To
w skali mikro, natomiast w skali makro,
jestem przekonany o szybkim, zrównoważonym rozwoju Spółdzielczej Grupy
Bankowej. Duże nadzieje wiążemy z SGB,
której jesteśmy członkiem. Jestem przekonany, że słynna poznańska gospodarność,
pozwoli na wzmocnienie naszej pozycji
na rynku usług finansowych.
– Dziękuję za rozmowę.
Roman Szewczyk
Lokalny patriotyzm
Rozmowa z Wojciechem Walczakiem, wójtem Gminy Jedlińsk
– Od kiedy urząd posiada rachunek
w Południowo – Mazowieckim Banku
Spółdzielczym w Jedlińsku?
– Gmina Jedlińsk od początku swojego powstania posiadała rachunki w Południowo – Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku z kilkuletnią przerwą
na przełomie wieków. Przez cały ten czas
bank dał się poznać jako partner rzetelny
i sumienny. Zawsze obsługiwani jesteśmy
terminowo i traktowani jak najważniejsi
klienci firmy.
– Jakimi kryteriami kierował się samorząd przy wyborze banku do obsługi
budżetu?
– Przede wszystkim ekonomią, ale również wygodą i patriotyzmem lokalnym.
Rachunek w P-MBS w Jedlińsku umożliwił
likwidację kasy w urzędzie, nie musieliśmy konwojować gotówki, a przelewy
elektroniczne przyspieszyły i usprawniły
obieg gotówki.
– Jak układa się współpraca z władzami banku?
– Bardzo dobrze, jakość proponowanych usług w niczym nie stepuje dużym
bankom komercyjnym. Ale bank oferuje nam także wartość dodaną. Zawsze
Fot. Archiwum UG Jedlińsk
wspiera inicjatywy społeczno – kulturalne, które organizujemy. Angażuje się
w działalność charytatywną. Jest mecenasem Muzeum Witolda Gombrowicza
we Wsoli.
– Jakie najpilniejsze zadania ma przed
sobą samorząd?
– Gmina Jedlińsk to gmina średniej
wielkości, zamieszkiwana przez 14 tysięcy mieszkańców a jej budżet to niecałe
50 mln złotych. Od 2002 r., na inwestycje przeznaczaliśmy ponad 20% środków
a w ostatnich dwóch latach inwestycje
stanowiły ponad 35% budżetu. Od 2007
roku wybudowaliśmy lub zmodernizowaliśmy ponad 62 km dróg gminnych w tym
5 mostów oraz wspólnie z Powiatem Radomskim 15 km dróg. Na
termomodernizację i remonty szkół
w Ludwikowie, Jedlińsku, Jedlance,
Starych Zawadach, Wierzchowinach
i Wsoli wydaliśmy prawie 3 mln.
zł. W bieżącym roku kończymy budowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierwcach za ponad 3 mln
zł. Wybudowaliśmy i oddaliśmy
do użytkowania dwa ośrodki zdrowia w Bierwcach i Wsoli. Kultura
i sport pochłonęły w tym czasie ponad 4,5 mln. zł. Znaczne koszty związane
są z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi, w tym nowa oczyszczalnia ścieków
o przepustowości 600-700 m³ na dobę,
20 km nowej sieci kanalizacji, prawie 25
km sieci wodociągowej. Na terenie gminy
rozpoczęły się prace przy budowie sieci
kanalizacyjnej oraz w kolejnych miejscowościach trwają kolejne inwestycje
drogowe, sportowe.
– Czy Pan osobiście korzysta z usług
banku?
Tak, ja i moja rodzina korzystamy
z usług Naszego banku
– Dziękuję za rozmowę.
Informator SGB nr 160
17
Leasing
Koszty dobrze dopasowane
Leasing – czyli jak
mądrze płacić podatki.
Myślimy, że o nieuchronności płacenia
podatków, przekonali się już wszyscy.
Nie stoimy jednak na straconej pozycji
i mamy możliwość wpływu na wysokość
i czas przekazania środków na rzecz Skarbu Państwa. Niezwykle wygodnym i efektywnym narzędziem z którego w tym celu
możemy skorzystać jest leasing.
Szybka tarcza podatkowa
Jedną z największych zalet leasingu
jest to, że można w stosunkowo krótkim
czasie zaliczyć do kosztów całą wartość
przedmiotu leasingu.
W przypadku zakupu za gotówkę lub
w kredycie przedsiębiorca musi amortyzować zakupiony sprzęt i nie może
zwiększać umorzenia ponad stawkę określoną w Klasyfikacji Środków Trwałych.
Przeanalizujmy sytuację na przykładzie
samochodu osobowego, czyli najpopularniejszego przedmiotu leasingu. Kupując nowy samochód za gotówkę firma
przyjmuję do wiadomości że w związku
z 20% roczną stawką amortyzacji będzie
musiała dokonywać umorzenia środka
trwałego przez 5 lat i dopiero po tym
okresie uzyska pełen efekt kosztowy.
W przypadku gdyby zdecydowała się na
leasing operacyjny taki sam efekt kosztowy można uzyskać podpisując umowę
z firmą leasingową na niecałe 3 lata. Podobnie wygląda to przy zakupie maszyn
i urządzeń, które w większości amortyzują się stawką 14%. W związku z tym
przy zakupie za gotówkę lub w kredycie
należałoby je amortyzować przez ponad
7 lat. W przypadku zakupu w leasingu ten
czas można skrócić do okresu nieznacznie
przekraczającego 4 lata.
18
Informator SGB nr 160
Kolejnym argumentem przemawiającym za wyborem leasingu jako formy
finansowania inwestycji jest fakt, iż można odpowiednio rozłożyć koszty w roku,
co jest niemożliwe podczas amortyzacji.
W związku z tym można zaplanować
zwiększone raty w okresach, w których
przewidujemy zwiększone przychody, a mniejsze gdy firma spodziewa się
zmniejszonych obrotów. Jest to szczególnie istotne dla działalności sezonowych
– pozwala utrzymać płynność finansową
w słabszych okresach roku oraz może zapobiec odnotowywaniu straty na wyniku
firmy. Ponadto zapobiega nadmiernym
obciążeniom podatkowym w okresach
bardziej dochodowych.
Jesienna ochrona
Wielu przedsiębiorców obawia się „podwójnego” opodatkowania w listopadzie,
tutaj również leasing wychodzi naprzeciw oczekiwaniom korzystających. Już
przy podpisaniu umowy leasingu można
ustalić, że raty listopadowe będą wyższe
od pozostałych, co znacznie zwiększy
koszty w danym miesiącu, a co za tym
idzie obniży zobowiązanie wobec Urzędu
Skarbowego.
Koszty na zlecenie
Oczywiście nie zawsze można zaplanować wszystko z kilkuletnim wyprzedzeniem w związku z tym klient zawsze
może zwrócić się do naszej firmy z prośbą o zmianę wysokości rat. Przeważnie
klienci decydują się na takie rozwiązanie, gdy generują większe, jednorazowe
przychody, np. otrzymują dofinansowanie
unijne bądź zapłatę za wykonanie dużego
kontraktu.
Korekta wyniku
Wielu przedsiębiorców zawiera umowy
leasingu pod koniec roku, gdy znane są
już prognozy dotyczące realizacji planu
firmy. Analizując wyniki pragną zapewnić firmie odpowiedni stosunek przychodów do kosztów i dokonują dodatkowych
zakupów. Jeżeli zakup dokonywany jest
w leasingu to do kosztów można zaliczyć
już pierwszą ratę leasingową.
Auto – 100% kosztów
W poprzednim artykule poruszaliśmy
wykorzystanie leasingu do finansowania
zakupu pojazdów. Jednym z rozpatrywanych aspektów była możliwość zakwalifikowania kosztu amortyzacji samochodu
osobowego. Zgodnie z Ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych (art. 23
ust. 1, punkt 4) wysokość umorzenia jest
limitowana. Obecnie nie uznaje się za
koszty uzyskania przychodów, odpisów
amortyzacyjnych samochodu osobowego, dokonywanych w części ustalonej od
wartości pojazdu przewyższającej równowartość 20 000,00 euro (około 80 000,00
zł). Z przepisu tego wynika, że wszelkie
kwoty umorzenia przewyższające limit
nie będą umniejszały podstawy opodatkowania. Rozwiązaniem tej kwestii jest
zawarcie umowy leasingu operacyjnego.
Ponieważ podobnie jak najem, leasing
jest usługą, po stronie klienta nie podlega
amortyzacji oraz związanym z nią ograniczeniom. W związku z tym kosztem
leasingobiorcy są wszystkie płatności za
tą usługę takie jak raty, ubezpieczenie
i inne opłaty leasingowe (np. koszty rejestracji). Niezależnie od sumy jaką osiągną
wydatki w leasingu operacyjnym, zawsze
stanowią one w 100% koszt uzyskania
przychodu i chronią nas przed zbyt dużymi podatkami.
Maciej Jasiński i Piotr Idczak
Doradcy leasingowy
SGB-TRANS-LEASING PTL
Z życia SGB
m
specjalna
Informator SGB nr 160
19
Informacje
Wzmocniona Spółdzielcza Grupa Bankowa
207 zrzeszonych banków spółdzielczych, 1800 placówek i ponad 1100 bankomatów własnych na terenie
całego kraju – tak obecnie prezentuje się Spółdzielcza Grupa Bankowa, konsekwentnie wzmacniająca
swoją strukturę.
P
ołączenie banków zrzeszających
banki spółdzielcze – Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. w Warszawie doprowadził,
zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami,
do zmiany nazwy GBW S.A. na SGBBank S.A. Konsekwencją połączenia jest
formalno-prawne potwierdzenie przystąpienia do SGB Banków Spółdzielczych,
dla których MR Bank S.A. był dotychczas
bankiem zrzeszającym. Z pewnością jest
to ostatnio jedno z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku finansowym.
Analitycy rynku bankowego z uznaniem
wypowiadają się o dotychczasowym
sprawnie przeprowadzonym procesie łączeniowym i podkreślają istotną rolę, jaką
ma szansę odegrać taka powiększona
Grupa w otoczeniu innych instytucji finansowych.
BS w Wiskitkach – Zofia Grzelak
Zatem to dobry moment, by dokonać
krótkiego podsumowania głównych wydarzeń, które doprowadziły do zwieńczonego sukcesem finału. Jego mocnym akordem było przystąpienie do SGB wszystkich banków spółdzielczych, dotychczas
zrzeszonych z MR Bankiem S.A.
BS w Bieżuniu – Maria Rudzińska, Wiesław Olewnik
Impuls do konkretyzowania działań,
prowadzonych w poprzednich latach,
nastąpił z początkiem bieżącego roku.
20
Informator SGB nr 160
Już 5 stycznia w Jachrance k/Warszawy doszło do merytorycznego spotkania
przedstawicieli Banków Spółdzielczych
Zrzeszenia MR Banku S.A. z przedstawicielami Spółdzielczej Grupy Bankowej.
Najistotniejszym ustaleniem, jakie wówczas podjęto, było zapewnienie o podtrzymaniu woli połączenia się obu Banków i Zrzeszeń. Kolejne merytoryczne
spotkania, jak w sprawnie opowiedzianej filmowej historii zakończonej happy endem, odbywały się już regularnie,
zgodnie z przyjętym harmonogramem,
i skutkowały szczegółowym opracowaniem i przyjęciem planu procesu łączeniowego. Finalnie efekty prowadzonych działań były widoczne podczas ogłaszania
wyników głosowań, dotyczących uchwał
łączeniowych, przeprowadzonych w trakcie czerwcowych walnych zgromadzeń
w MR Banku S.A. i GBW S.A. (odpowiednio 27 i 28 czerwca br.). O tym, iż ten
okres przygotowawczy wykorzystano
racjonalnie, doprowadzając do osiągnięcia porozumienia i znalezienia rozwiązań
satysfakcjonujących obie strony, świadczy
fakt, iż za połączeniem Banków, zarówno
w jednym, jak i w drugim przypadku,
opowiedziało się ponad 90 proc. akcjonariuszy. – Odczuwam satysfakcję, iż udało się pomyślnie sfinalizować koncepcję,
która już od pewnego czasu nabierała
realnego kształtu. Głosowanie na walnych
zgromadzeniach odebrałem jako przejaw
nie tylko bardzo pozytywnego myślenia.
W moim przekonaniu fakt, że 90 proc.
akcjonariuszy zadeklarowało „tak”, zarówno w przypadku GBW S.A, jak i w MR
Banku S.A., pokazuje jak duże zaufanie
pokładane jest w tym rozwiązaniu. Nie
było w ogóle wątpliwości, iż taki krok
należy uczynić. To rozstrzygnięcie pożą-
dane i oczekiwane przez banki spółdzielcze oraz przez klientów obydwu Banków
i Zrzeszeń – podkreśla Paweł Pawłowski
prezes zarządu SGB-Bank S.A.
BS w Kleszczowie – Jadwiga Podawca, Anna Roczek
Kolejne fazy przebiegały również
zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Od 5 września br., kiedy sąd dokonał
wpisu do rejestru przedsiębiorców o przyłączeniu MR Banku S.A. do GBW S.A.,
funkcjonuje już jeden silny podmiot gospodarczy. Z dniem 15 września br. ulega
zmianie nazwa połączonego banku z „Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.” na
„SGB-Bank S.A.”. Zmieniona nazwa podkreśla ścisły związek banku zrzeszającego
ze Spółdzielczą Grupą Bankową. Równocześnie wzmocniona została Spółdzielcza
Grupa Bankowa wskutek przystąpienia
do niej Banków Spółdzielczych, dotąd
zrzeszonych z MR Bankiem S.A. W dniach
15-16.09. br. odbyło się uroczyste podpisywanie umów zrzeszenia. Ze strony
Banków Spółdzielczych zrzeszonych z MR
Bankiem SA. swoje podpisy składali prezesi i wiceprezesi zarządów poszczególnych banków, a ze strony SGB-Bank S.A.
stosowne dokumenty podpisali prezes
BS w Bełchatowie – Zdzisław Inglot
Informacje
zarządu Paweł Pawłowski i wiceprezes
Danuta Kowalczyk. Do SGB przystąpiło
57 banków spółdzielczych, czyli wszystkie zrzeszone dotychczas z Mazowieckim
Bankiem Regionalnym S.A.
BS w Chynowie – Ineza Putkiewicz-Choińska, Danuta Ambroziak
Obecnie Spółdzielcza Grupa Bankowa
skupia w sumie 207 banków oraz SGBBank S.A., jako bank zrzeszający, i dysponuje siecią ponad 1800 placówek, a także ponad 1100 bankomatami własnymi,
a to sprawia, że przypada jej rola jednej
z ważniejszych instytucji finansowych
w kraju, jeśli chodzi o dostępność i łatwy
kontakt z klientem. Suma bilansowa połączonej Grupy wynosi ponad 35 mld zł,
a fundusze własne prawie 3 mld zł. SGB
zapewnia w tym momencie miejsca pracy
dla ponad 12 tys. pracowników.
skiej Spółdzielczości S.A. Jak nowy układ
przełoży się na rynek? – Nie mam wątpliwości, że będzie to raczej „przyjazne
współistnienie” niż „szorstka przyjaźń”,
o której niegdyś było tak głośno i która
stała się wręcz przysłowiowa, kiedy chodzi o nazywanie relacji pozbawionych
pozytywnych emocji. Konkurencyjność,
także między bankami zrzeszającymi,
jest normalną, pożądaną sprawą. Nic tak
dobrze nie wpływa na jakość działań,
nic tak dobrze nie mobilizuje i wymusza
doskonalenia własnej oferty, jak obecność twórczej konkurencji na horyzoncie.
A zyskują na tym wyłącznie klienci, gdyż
to ich zadowolenie i akceptacja danego
produktu czy usługi stanowią miernik
wszelkich poczynań – zapewnia Paweł
Pawłowski. Nie jest tajemnicą, że BPS S.A.
także czynił starania, by stworzyć grupę
z MR Bankiem S.A. oraz zrzeszonymi tam
bankami spółdzielczymi. Akcjonariusze
MR Bank S.A. wybrali GBW S.A. wraz ze
Spółdzielczą Grupą Bankową, czyli bardzo
mocnym zapleczem, atrakcyjną ofertą, zaawansowaną technologią informatyczną
i fachową kadrą, uznając, iż to rozstrzygniecie gwarantuje wymierne korzyści
oraz przyszłość usadowioną na solidnych
filarach.
BS w Mszczonowie – Bernard Banasiak, Małgorzata Wojtczak
Coraz bardziej oblegany rynek usług
finansowych, z występującymi na nim
często bezwzględnymi komercyjnymi graczami, wymaga tego, by się konsolidować.
Obydwa banki zrzeszające – GBW S.A.
i MR Bank S.A. – współpracowały już ze
sobą harmonijnie i z powodzeniem przy
różnych projektach (dobrym przykładem
jest tu cieszący się wielką popularnością
wspólny produkt „Lokata z Nagrodami”),
wyznawały te same zasady, wyrastały
z tej samej tradycji, zatem naturalnym
zjawiskiem było stworzenie jednolitego,
solidnego podmiotu wspieranego przez
zrzeszone banki spółdzielcze.
Dotąd na rodzimym rynku funkcjonowały trzy zrzeszenia banków spółdzielczych. W rezultacie fuzji największym
„konkurentem” SGB pozostaje Bank Pol-
BS w Mławie – Jan Ocalewicz, Małgorzata Dobiegała
Połączenie się dwóch banków zrzeszających jest również czynnikiem wzmacniającym przyjętą strategię SGB na lata
2011-2015. Z pewnością jeszcze większej
dynamiki nabiorą działania marketingowe, niezbędne dla dalszego kreowania
solidnej spółdzielczej marki. Funkcjonowanie w ramach Grupy daje gwarancję,
iż każdy z banków spółdzielczych będzie
mógł się identyfikować z rozpoznawalną marką i korzystać z wysokiej jakości
prowadzonych akcji promcyjnych. Już we
wrześniu przeprowadzona została intensywna kampania wizerunkowa w telewizji, radiu i internecie – zauważona
nie tylko przez branżę, o czym świadczą
kontakty ze strony firm pragnących nawiązać współpracę z SGB na różnych obszarach. Przesłaniem owej kampanii było
utrwalenie w świadomości potencjalnych
klientów wiedzy na temat poszerzonej
Grupy i jej znaczenia na rynku finasowym. Wszystkie kolejne przedsięwzięcia
będą także nastawione na kreowanie wizerunku budzącego zaufanie, zwiększanie
rozpoznawalności, wywoływanie pozytywnych skojarzeń. Hasło „SGB – rośnie
na zaufaniu” oddaje w pełni obecne realia, w jakich funkcjonuje Grupa, i dobrze
wkomponowuje się w jej dotychczasowe
osiągnięcia, gdzie akcentowane są najważniejsze cechy wyróżniające ją spośród
innych instytucji finansowych: z jednej
strony oparcie w tradycji, długiej obecności w pejzażu lokalnej Polski, a z drugiej
strony – znaczący skok modernizacyjny,
polegający na korzystaniu z najnowocześniejszych rozwiązań, umożliwiających
łatwe, bezpośrednie kontaktowanie się
z klientami, stwarzający warunki do poszerzania palety swoich usług i oferowanych produktów. Priorytetem z pewnością jest kształtowanie i upowszechnianie
marki SGB, kojarzonej niezwykle pozytywnie, obecnej w każdym zakątku „małych ojczyzn” – zgodnie z dewizą: „Być
również w miejscach, w których inni nie
potrafią tego zrobić”. Klienci podróżujący
po kraju, napotykając na swojej drodze
placówki związane z Grupą, utwierdzają
się w ten sposób w przekonaniu, że mają
do czynienia z Bankiem i Grupą o ugruntowanej pozycji, dysponującą solidnie
rozbudowną siecią placówek. Ponadto
liczącym się posunięciami marektingowymi są promocje produktów, wywołujących spore zainteresowanie klientów,
typu: lokata z nagrodami, kredyt gotówkowy z dopłatą, loteria promocyjna płacimy za Twoje zakupy, a także oferta
skierowana do młodych.
BS Ziemi Łowickiej – Marek Byzdra
Informator SGB nr 160
21
Informacje
Kalendarium – „kamienie milowe” procesu łączeniowego
5 stycznia 2011 r.
Spotkanie Banków Spółdzielczych zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. z przedstawicielami Spółdzielczej Grupy
Bankowej – efektem spotkania było jednoznaczne, kierunkowe podtrzymanie przez Banki Spółdzielcze Zrzeszenia MR Banku S.A.
woli dalszych prac zmierzających do dokonania połączenia Spółek oraz zrzeszeń.
20 styczeń 2011 r.
Spotkanie konsultacyjne Rad Nadzorczych oraz Rad Zrzeszeń obu Spółek Zrzeszeń, którego efektem było dokonanie ustaleń
w zakresie planu połączenia.
Pierwszy tydzień lutego 2011 r.
Grupowe spotkania GBW S.A. z Bankami Spółdzielczymi zrzeszenia Mazowieckiego Bank Regionalnego S.A.
9 luty 2011 r.
NWZA MR Banku S.A., którego efektem była kierunkowa uchwała w sprawie połączenia MR Banku S.A. z GBW S.A.
27 czerwca 2011 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MR Banku S.A.
28 czerwca 2011 r.
Walne Zgromadzenie akcjonariuszy GBW S.A.
Akcjonariusze obu banków podęli decyzję o połączeniu GBW S.A. z MR Bankiem S.A. oraz Zrzeszeń.
5 września 2011 r.
Sąd Rejonowy w Poznaniu dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców o przyłączeniu MR Banku S.A. do GBW S.A. Od tej chwili
funkcjonuje już jeden silny podmiot gospodarczy.
15 września
Zmienia się, zgodnie z zapisami prawnymi, nazwa połączonego banku z „Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.” na „SGB-Bank S.A.”.
15-16 września
Odbywa się uroczyste podpisanie umów zrzeszenia. Do SGB przystępuje 57 banków, czyli wszystkie banki dotychczas zrzeszone
z MR Bankiem SA.
26 września
Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Prezesów i Rady Zrzeszenia Spółdzielczej Grupy Bankowej po połączeniu – miejsce Jachranka k/Warszawy. Zgromadzenie Prezesów m.in. podejmuje uchwałę w sprawie uzupełnienia Rady Zrzeszenia o nowych przedstawicieli i zapoznaje się z informacją dotyczą realizacji łączenia GBW S.A. i MR Bank S.A. Natomiast Rada Zrzeszenia poszerza skład
swojego prezydium o jednego wiceprzewodniczącego, reprezentującego dotychczasowe zrzeszenie MR Bank S.A.
Niezbędne w obliczu tych zamierzeń
jest udoskonalenie struktury organizacyjnej SGB, skoncentrowanie się na optymalizacji zadań i zasobów. Bez sprawnej
organizacji trudno byłoby zrealizować
nawet najlepsze koncepcje. W tym wypadku ważną rolę odgrywa kreatywna,
inspirująca działalność Banku zrzeszającego. SGB-Bank S.A. w świadczeniu usług
zrzeszniowych odwołuje się do doświadczenia i fachowej wiedzy swoich pracowników oraz najlepszych praktyk bankowych. – Jestem przekonany, że zainteresowanie naszą ofertą będzie systematyczne
wzrastało. Każdego roku nasze wyniki są
coraz lepsze, a po połączeniu potencjał
Grupy, powiększony o banki spółdzielcze
zrzeszone dotychczas w MR Banku S.A.,
prezentuje się imponująco. Sukces SGB
opiera się głównie na fachowym, precyzyjnym diagnozowaniu potrzeb rynku
i oczekiwań klientów, a także konsekwencji w działaniu – podkreśla prezes Paweł
22
Informator SGB nr 160
Pawłowski. Wzmocniona struktura zapewnia również szersze możliwości działania
poszczególnych Banków Spóldzielczych.
Korzyści są bowiem niebagatelne: lepszy
serwis, efektywniejsze wdrażanie konkretnego produktu czy usług, np. usług
elektronicznych, bez których trudno sobie
wyobrazić w obecnych czasach obsługę
jakiejkolwiek działalności gospodarczej,
wspomniane spójne działania marketingowe. Występuje w tym wypadku klasyczny efekt skali: jedno dobre posunięcie
przekłada się na kolejne korzystne rozstrzygnięcia. To na czym korzysta bank,
PMBS w Jedlińsku – Krzysztof Sadurski, Jolanta Głuch
automatycznie sprzyja klientowi – w grę
bowiem wchodzi optymalizacja kosztów
jednostkowych.
Banki spółdzielcze bez większych
strat przetrwały najgroźniejsze fale kryzysu. Jaka jest na to recepta? – Dewizą
Spółdzielczej Grupy Bankowej jest solidność i zaufanie. Bankowość nie może być
jak prognoza pogody – często zmienna,
nieprzewidywalna, z anomaliami. Nasi
klienci muszą czuć tę pewność, że otrzymują najlepszy produkt, najmocniejsze
gwarancje i najkorzystniejsze dla siebie
rozwiązania. Usytuowanie banków spółdzielczych w tradycji sięgającej 160 lat,
to kapitał nie do przecenienia. I nie jest
to hasło reklamowe pozbawione treści.
Bankom spółdzielczym w znakomitej
większości udało się uniknąć bolesnych
ciosów, zadanych przez kryzys bankom
komercyjnym czy innym instytucjom finansowym, ponieważ zdecydowały o tym
rozważne inwestycje, przemyślana stra-
Informacje
tegia i niepodejmowanie ryzykanckich
ruchów – zauważa prezes Paweł Pawłowski. I dodaje: – Efektywność ekonomiczna
nie może bowiem być oddzielona od
odpowiedzialności społecznej – stąd się
wzięły dobre wyniki banków spółdzielczych w kryzysie. W całej Europie bankowość spółdzielcza ma obecnie bardzo
dobre notowania. Można wręcz mówić
o jej renesansie. We Francji, Niemczech,
Holandii czy Anglii banki spółdzielcze
odgrywają ważną, czasami nawet dominującą rolę na rynku finansowym. Dobry
stan banków spółdzielczych potwierdzają
niezależne badania różnych agend gospodarczych. Z tych analiz wynika, że aż 20
BS w Raciążu – Piotr Pniewski
proc. klientów bankowych w Europie jest
klientami banków spółdzielczych!
Podsumowując: w ciągu zaledwie kilku
miesięcy udało się sprawnie przeprowadzić złożony proces łączeniowy banków
zrzeszających i samych zrzeszeń. Zazwyczaj finalizacja tak dużych projektów,
jednoczących dwa podmioty gospodarcze, ciągnie się o wiele dłużej, a po drodze mnożą się perturbacje. Natomiast
ten wyjątkowy sukces został osiągnięty
dzięki konsekwentnej pracy wielu ludzi i zgodnemu realizowaniu przyjętych
wspólnie założeń, prowadzących szybko
do wyznaczonego celu. Najlepszą rekomendacją dla poczynionych starań są
wyniki głosowań akcjonariuszy podczas
walnych zgromadzeń, a następnie przystąpienie wszystkich banków zrzeszonych z MR Bankiem S.A. do SGB. Przed
poszerzoną Grupą stają spore wyzwania
i równie spore szanse. Proces połączeniowy zakończył się powodzeniem, trwający
etap integracyjny, dostosowujący wszyst-
BS w Żurominie – Kazimierz Bulkowski, Danuta Rochowicz
kie procedury i kwestie organizacyjne,
umożliwiające stworzenie sprawnie działającego jednolitego organizmu, jak dotąd również przebiega bez zakłóceń. SGB
wkracza w nowy etap swojej historii na
pewno silniejsza i warto wykorzystać
ten potencjał do takiego wykreowania
jej marki, podejmowania wspólnych kreatywnych przedsięwzięć, by zyskiwały na
tym wszystkie zrzeszone w Grupie banki
spółdzielcze. To zaś przełoży się na zadowolenie klientów, którzy będą kojarzyli
symbol SGB z solidnością, pewnością,
profesjonalizmem oraz ofertą godną zainteresowania i polecenia innym.
Polemika do artykułu „Co dalej z def3000”
Informator SGB nr 159 (autor: Zbigniew Górny)
P
o przeczytaniu artykułu „Co dalej
z def3000”, jako jedyny (na razie)
wśród Banków Spółdzielczych SGB
i to usatysfakcjonowany użytkownik systemu def3000, czujemy się zobowiązani zająć
stanowisko w kwestii tego projektu. Bylibyśmy nieodpowiedzialni, gdybyśmy pozwolili
na funkcjonowanie w środowisku przedstawionej oceny i koncepcji z którą się niemal
całkowicie nie zgadzamy, a przecież to chyba my – jako bank pilotażowy – powinniśmy
ocenić ten zintegrowany system.
Wybór został dokonany – czas na
szybkie wdrożenie
Nie jest prawdą, że nasze Zrzeszenie
poszukuje rozwiązania w zakresie podstawowego zintegrowanego systemu informatycznego, gdyż znalazło je ponad 5 lat
temu, podejmując decyzję o wdrożeniu
def3000. BPS SA pewnie jeszcze poszukuje, ale my na szczęście już realizujemy projekt, na razie jednak zbyt wolno
i trzeba się skoncentrować na tym, jak
przyspieszyć ten trudny proces. Dyskusja
na temat wyboru systemu po tylu latach,
tylu wydatkach i po takim wysiłku, i to
po zakończonym sukcesem pilotażowym
wdrożenia systemu def3000 w naszym
Banku, jest nieporozumieniem. Na pewno
warto podjąć nawet bardzo radykalne
kroki w kwestii def3000, z ewentualnym
wykupem systemu i samodzielnym jego
rozwijaniem, choć sensowniejsza i bardziej realna wydaje się próba poprawy
relacji/umowy z ASSECO Poland, ale na
pewno nie wolno zrezygnować z tego systemu. Na marginesie przestawiona w artykule koncepcja wspólnego działania
z BPS SA, w świetle ocenianej przez nas
dotychczasowej współpracy pomiędzy
Zrzeszeniami, mogłaby się okazać mniej
owocna niż z ASSECO...
Gdybyśmy poszukiwali nowego systemu, a następnie dostosowywali go lub
tworzyli, szkolili się, testowali i wdrażali
pilotażowo, stracimy kolejnych bezcennych ładnych kilka lat. W błoto zostałyby
też wyrzucone już wydane grube miliony i mam wątpliwości czy nasz Bank
Zrzeszający a także cała SGB by to wytrzymała finansowo. Banki Spółdzielcze
nie powinny też zapominać o ogromnym
trudzie związanym z projektem def3000,
który poniósł nasz Bank, inne Banki Spółdzielcze będące w trakcie migracji czy
SGB-Bank S.A. Współpracując z SGB-Bankiem S.A. w zakresie def3000, wiemy, że
ich struktury i procedury zostały dostosowane do def3000. Zostały też opracowane
uniwersalne interfejsy pozwalające na
współpracę def-a z systemami peryferyjnymi umożliwiające kolejnym BS-om
maksymalne i sprawne wykorzystanie
możliwości systemu.
Nie wypowiadamy się na temat szczegółów umowy zawartej pomiędzy SGBBank S.A. a ASSECO Poland, gdyż ich na
tyle nie znamy, ale liczymy, że stanowisko
w tej sprawie zajmie SGB-Bank S.A. Niezbędna jest tu przede wszystkim rzetelna informacja, a jeżeli coś sensownego
Informator SGB nr 160
23
Informacje
można poprawić to trzeba spróbować to
zrobić.
Rzeczywiście współpraca z ASSECO
nie jest łatwa. Wprawdzie my od czasu
wdrożenia nie mamy już bezpośrednich
kontaktów z ASSECO, co też jest istotnym
plusem, ale widzimy, że SGB-Bank S.A.,
który jest stroną w tych kontaktach, nie
ma lekkiego życia.
Odnośnie kosztów użytkowania
def3000 trzeba wziąć pod uwagę oszczędności, które daje zintegrowany system,
jak chociażby brak konieczności tworzenia i utrzymywania serwerowni i centrum zapasowego, zdecydowane odciążenie służb informatycznych BS i back
office, wyeliminowanie szeregu wykonywanych wcześniej przez BS czynności,
HelpDesc i CallCenter.
Z poważaniem
Zenon Błański
Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Starogardzie
Gdańskim
Starogard Gdański, 23 września 2011 r.
Z jakich banków korzystają internauci?
G
emius SA zaprezentowało wyniki V fali badania „Finanse i plany finansowe polskich internautów”. Respondenci odpowiadali na
pytania dotyczące produktów i usług
oferowanych przez polskie banki oraz
planów finansowych na kolejne pół roku. Internautów pytano m.in. o postrzeganie bezpieczeństwa bankowości internetowej oraz o wpływ kryzysu na ich
codzienne życie.
Wyniki V fali badania „Finanse i plany
finansowe polskich internautów” zostały
zaprezentowane w raporcie o tym samym
tytule. Zestawiono w nim dane otrzymane w pięciu falach badania, zrealizowanych od marca 2009 r. do marca 2011 r.
Zebrano 4 500 kwestionariuszy wypełnionych przez użytkowników Internetu,
w wieku co najmniej 18 lat.
Udzielone przez internautów odpowiedzi pozwoliły uzyskać ciekawe informacje, z których niektóre prezentujemy
poniżej.
Z jakich banków korzystają internauci?
Najpopularniejszym bankiem wśród
badanych respondentów jest PKO BP – korzysta z niego 24% wszystkich biorących
udział w badaniu. Drugi w rankingu jest
Pekao SA, a trzeci – ING Bank Śląski. Użytkownicy Internetu pytani o banki, których
posiadają konto osobiste, kartę debetową
i możliwość debetu na koncie, wymieniali
PKO BP, ING Bank Śląski oraz mBank.
Wybierając konto osobiste, respondenci
zwracali uwagę przede wszystkim na
24
Informator SGB nr 160
opłaty za prowadzenie konta – tę odpowiedź wskazało 50 proc. respondentów.
Kredyty i pożyczki gotówkowe internauci
zaciągali najczęściej w PKO BP, Pekao SA
oraz Banku Spółdzielczym.
Popularność usług bankowych
Najbardziej popularnym produktem finansowym wśród polskich użytkowników
internetu jest niezmiennie konto osobiste
– jego posiadanie zadeklarowało blisko
2/3 badanych. Mniej popularne są konta
oszczędnościowe (28 proc.) oraz karty
kredytowe (26 proc.). Z lokaty korzysta
20 proc. respondentów. Jedynie 8 proc.
internautów posiada jednostki funduszy
inwestycyjnych, a 5 proc. korzysta z oferowanych przez banki Indywidualnych
Kont Emerytalnych (IKE). Porównując
tegoroczną falę badania z poprzednią
można zauważyć, że internauci rzadziej
korzystają z karty kredytowej, debetu na
koncie, zakupów na raty oraz pożyczki
gotówkowej.
Spośród usług finansowych oferowanych przez inne podmioty niż banki,
badani najchętniej korzystali z możliwości dokonywania przelewów i opłat na
poczcie (około 1/3 badanych). Nieco mniej
niż jedna piąta respondentów wskazała
płacenie rachunków w specjalnych punktach i zakupy na raty.
Konto online i poczucie bezpieczeństwa
67 proc. badanych posiadających konto osobiste lub oszczędnościowe korzy-
Międzynarodowa firma badawcza,
Gemius, lider i prekursor w dziedzinie
badań internetu i przez internet w Europie założona w Polsce w roku 1999
prowadzi działalność w 20 krajach
Europy i Bliskiego Wschodu. Gemius
oferuje profesjonalne rozwiązania badawcze, usługi analityczne i doradcze,
od badań typu site-centric i user-centric, po zaawansowane technologicznie
narzędzia do badania zachowania
internautów na witrynach (gemiusTraffic), ich profilu społeczno-demograficznego (gemiusProfile), jakości dostępu
do serwisów WWW (gemiusUsability)
czy też skuteczności prowadzonych
w internecie kampanii reklamowych
(gemiusEffect).
sta z niego przez internet. Respondenci
najczęściej deklarują sprawdzanie jego
stanu, wykonywanie przelewów jednorazowych oraz sprawdzanie historii transakcji. Popularne jest również wykorzystanie konta do doładowania telefonu
komórkowego – około 50 proc. korzysta
z tej możliwości. 47 proc. korzystających
z konta przez internet nie spotkało się
z żadnymi problemami podczas używania
tej usługi. Ci, którzy spotkali się z takimi
problemami, najczęściej wskazywali niedziałający serwis banku (17 proc.).
Badanie zrealizowano za pomocą ankiet CAWI (kwestionariusz internetowy).
Ankiety emitowane były losowo od 18 do
30 marca 2011 roku.
na postawie
www.gemius.pl
ŁK
Informatyka
Systemy muszą być dostępne 24 godziny na dobę a ich awaryjność musi być zminimalizowana.
S
ystemy bankowe z uwagi na ich kluczową rolę w dzisiejszym świecie
można określić mianem systemów
krytycznych. Awaria, a co za tym idzie, brak
dostępu do takiej usługi powoduje ogromne
straty – zarówno finansowe jak i wizerunkowe. Systemy muszą być dostępne 24 godziny
na dobę a ich awaryjność musi być zminimalizowana. Środowisko IT odpowiedziało na
te potrzeby oferując rozwiązania zwane systemami wysokiej dostępności (ang. HA – High
Availability) potocznie zwanymi klastrami
– zarówno sprzętowymi jak i aplikacyjnymi.
Poniższy artykuł opisuje rozwiązania stosowane przez firmy Microsoft oraz VMware. Nie
są natomiast poruszane technologie stosowane przez Red Hat oraz IBM.
Klaster jest to system składający się
z kilku niezależnych serwerów członkowskich zwanych węzłami. Poszczególne
węzły nieprzerwanie wymieniają pomiędzy sobą informacje na temat wzajemnej dostępności, tzw. puls (ang. heartbeat)
i w przypadku stwierdzenia awarii któregoś z członków klastra inny przejmuje jego
obowiązki do czasu neutralizacji awarii.
Pozwala to na bezawaryjną pracę, a co najważniejsze, brak problemów widocznych
po stronie użytkownika. Klastry stosuje się
nie tylko przy niwelowaniu awarii – mogą
one również służyć do wykonywania prac
konserwacyjnych bez konieczności wyłączania całego środowiska oraz do równoważenia obciążenia pomiędzy kilkoma
węzłami tego samego systemu.
Jednym z rozwiązań oferowanych
przez firmę Microsoft jest klaster równoważenia obciążenia sieciowego (ang.
NLB – Network Load Balancing). Jako przykład zastosowania w Spółdzielczej Grupie
Bankowej można wskazać dostęp do systemu kredytowego SIOKP. Rozwiązanie to
polega na połączeniu kilku serwerów oraz
udostępnieniu świadczonych przez nie
usług pod jednym adresem sieciowym.
Dzięki temu osoba chcąca uzyskać dostęp
do usługi loguje się na dany adres oraz
zgodnie z konfiguracją NLB jest przekierowywana do jednego z serwerów członkowskich. NLB pozwala na zdefiniowanie
wag z jakimi użytkownicy są przekiero-
wywani na poszczególne serwery. Praktycznie oznacza to ustawienie, jak często
użytkownik będzie się łączył z serwerem
A, a jak często z serwerem B. W przypadku, gdy jeden z węzłów ulegnie awarii,
ruch jest kierowany do pozostałych członków klastra. Dany serwer można również
oznaczyć jako „wychodzący” z klastra –
oznacza to, że nowi użytkownicy nie
będą na niego kierowani. Dzięki temu
w sytuacji, gdy ostatni, uprzednio zalogowany na danym serwerze użytkownik
wyloguje się, serwer będzie można poddać pracom konserwacyjnym bez ryzyka
nagłego odłączenia użytkownika. Typowe
zastosowania klastrów NLB to serwery
sieci Web, usługi terminalowe.
Innym rodzajem klastra jest klaster
przełączania awaryjnego (ang. Failover
Cluster). Składa się on z serwerów członkowskich podłączonych do sieci lokalnej
LAN lub globalnej WAN oraz posiadających bezpośrednią łączność pomiędzy sobą. Zazwyczaj węzły mają skonfigurowany
dostęp do wspólnego zasobu dyskowego
podłączonego przy pomocy sieci pamięci
masowej (ang. SAN – Storage Area Network).
Normalnie w przypadku awarii serwera,
usługa na nim świadczona przestałaby
działać do momentu naprawy serwera.
Dzięki klastrowi przełączania awaryjnego,
stan dostępności węzłów aktywnie świadczących usługi jest stale monitorowany
i w przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia świadczona usługa bądź aplikacja
jest automatycznie restartowana na innym
węźle klastra. Interwencja administratora
nie jest wymagana – przełączenie awaryjne następuje w sposób automatyczny. Moment awarii może być zauważony poprzez
chwilowy brak dostępności usługi bądź
aplikacji. Po przełączeniu użytkownicy mogą dalej korzystać z aplikacji nie będąc
świadomymi, że jest ona uruchomiona
na innym serwerze. Typowe zastosowania klastrów przełączania awaryjnego to
serwery aplikacji i usług takie jak serwery
plików, baz danych czy poczty e-mail.
Klaster odporny na awarię (ang. FT
– Fault Tolerant) został stworzony tak,
aby móc nieprzerwanie pracować na-
wet w przypadku awarii części sprzętu
lub oprogramowania. System taki powinien składać się z minimum dwóch
węzłów, aby w przypadku uszkodzenia
węzeł zapasowy mógł przejąć rolę węzła
głównego. Rozwiązanie z jednym węzłem
zapasowym jest z angielskiego nazywane Single Point Tolerant i jest obecnie
najczęściej stosowaną implementacją.
Pozwala to na minimalizację kosztów
(każdy dodatkowy węzeł zapasowy jedynie zwiększa niezawodność całego klastra, nie wpływa jednak na zwiększenie
jego wydajności). Jest to uzasadnione
z uwagi na to, że prawdopodobieństwo
jednoczesnej awarii obu serwerów lub
awarii drugiego węzła przed dokonaniem
naprawy pierwszego jest bardzo małe.
Konfiguracja klastra odpornego na awarię pozwala na prace konserwacyjne lub
naprawę jednego z węzłów bez jakiejkolwiek przerwy w świadczeniu usługi. Jest
to kluczowa różnica przy porównaniu
z klastrem przełączania awaryjnego – klastry FT pracują nieprzerwanie, podczas
gdy klastry Failover ulegają awarii bardzo
rzadko. Przy tworzeniu klastra odpornego
na awarię zaleca się, aby konfiguracja
sprzętowa węzłów była jak najbardziej
zbliżona. Pozwala to na bezproblemowe
przełączanie operacji pomiędzy węzłami
i zwiększa stabilność całego rozwiązania.
W społeczeństwie informacyjnym, gdzie
informacja staje się towarem często ważniejszym od dóbr materialnych, wzrasta
presja na niezawodność i dostępność do
jej źródeł. Odcięcie od globalnej wioski
prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji
i trudno przewidywalnych skutków. Często nadrobienie powstałych przez to zaległości jest czasochłonne i skomplikowane.
Powyższe incydenty wymuszają tworzenie
środowisk niezawodnych, bądź o bardzo
małej awaryjności. W takiej sytuacji słusznym staje się stosowanie coraz większej
liczby rozwiązań klastrowych zapewniających bezpieczeństwo oraz spokój zarówno administratorów jak i najważniejszych
w tym wszystkim klientów.
Tomasz Kozłowski
Informator SGB nr 160
25
Edukacja
Akademia Lidera polsko-niemiecki program szkoleniowy dla
kadry zarządzającej Banków Spółdzielczych
D
oświadczenie niemieckie a praktyka polskich banków spółdzielczych w zakresie tworzenia
i wdrażania strategii – pierwsze wrażenia
z realizacji polsko-niemieckiego programu
szkoleniowego dla kadry zarządzającej
Banków Spółdzielczych Akademia Lidera.
Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. zrealizował pierwsze szkolenie w ramach polsko-niemieckiego programu Akademia Lidera, przygotowanego
we współpracy z niemieckim ośrodkiem
szkoleniowym Akademie Deutscher Genossenschaften e.V. i pod patronatem Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
Przedmiotem szkolenia, które odbywało
się w dniach 22-23 września br. były
kwestie związane z planowaniem i wdrażaniem strategii w Banku Spółdzielczym.
Zajęcia prowadzone były przez Malte
Ummelamanna, niemieckiego trenera rekomendowanego przez ADG e.V., który
zdobył przychylność uczestników świetnym przygotowaniem, dużą wiedzą teoretyczną i praktycznym doświadczeniem
w zakresie szeroko pojętego zarządzania
strategicznego, a także zaangażowaniem
w prowadzenie zajęć. Szkolenie miało
formę mini-seminarium, uzupełnionego
o zajęcia warsztatowe, case study i dyskusje, wzbogacające udział w szkoleniu
o możliwość wymiany doświadczeń i opinii pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne Banki Spółdzielcze, i różne podejście do omawianych zagadnień. Wśród
18 uczestników, byli przede wszystkim
członkowie zarządów Banków Spółdzielczych, ale także osoby pełniące lub przygotowywane do pełnienia funkcji kierowniczych w Banku. Przeprowadzone ankiety ewaluacyjne potwierdziły, że szkolenie
spotkało się z pozytywnym odbiorem
uczestników: wiedza wykładowcy oceniona została na 4,9, a sposób prowadzenia
zajęć na 4,6 w 5-stopniowej skali ocen.
Ocena pierwszego szkolenia zrealizowanego w ramach programu Akademia
Lidera potwierdziła także słuszność założenia na którym opierała się koncepcja całego cyklu, że polskie banki spółdzielcze
stoją w obliczu podobnych wyzwań jak
banki niemieckie i z doświadczeń zachodnich partnerów mogą wyciągać cenne
wnioski i wskazówki dla własnej działalności. Podczas zajęć ujawniło się wiele
podobieństw między polskimi a niemieckimi bankami spółdzielczymi wynikają-
cych m.in. ze wzrastających wymagań
klientów, zachowań konkurencji, wymogów nadzoru prawnego (wytyczne Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego),
czy też zmieniającej się pod wypływem
kryzysu gospodarczego sytuacji makroekonomicznej. Wzmocniony akceptacją
uczestników i dobrą oceną pierwszego
szkolenia Bankowy Ośrodek Doradztwa
i Edukacji Sp. z o.o. rozpoczął przygotowania do realizacji kolejnego. Będą to
warsztaty zakresu doskonalenia zdolności
przywódczych, określone w programie
Akademia Lidera hasłem: Kierowanie. Program szkolenia zawiera takie elementy
jak: style zarządzania, skuteczne kierowanie pracownikami, własne zachowania
i komunikacja, zarządzanie czasem, prowadzenie spotkań celowych. Szkolenie
odbędzie się w terminie 12-13 grudnia
br. i prowadzone będzie przez Gabriel
Peters Kühlinger – trenerkę z wieloletnim
doświadczeniem w zakresie kierowania
i tzw. team bulidng, czyli budowania zespołu. Szczegółowych informacji w sprawie programu Akademia Lidera udziela:
Małgorzata J. Palma, Bankowy Ośrodek
Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., tel. 061 85
62 368, e-mail: [email protected]
Elżbieta Nowakowska-Akkermans Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie, uczestniczyła w szkoleniu „Zarządzanie strategiczne”, zrealizowanym w ramach polsko-niemieckiego programu
szkoleniowego dla kadry zarządzającej „Akademia Lidera” i zgodziła się odpowiedzieć na kilka pytań
odnośnie oceny szkolenia
BODiE: Jak ocenia Pani zrealizowane
właśnie szkolenie z zakresu zarządzania
strategicznego, czyli modułu I w ramach
polsko-niemieckiego programu szkoleniowego Akademia Lidera?
Elżbieta Nowakowska-Akkermans:
Zarządzanie strategiczne może być podstawą sukcesu lub porażki banku. Dlatego
inicjatywa organizacji szkolenia w szczególności z uwzględnieniem dorobku i doświadczeń niemieckiej bankowości była bardzo
26
Informator SGB nr 160
cenna. Szkolenie świetnie łączyło elementy
nowoczesnej teorii z doświadczeniem banków spółdzielczych w Niemczech.
– Jakie według Pani Prezes były największe zalety szkolenia Zarządzanie strategiczne? A jakie były jego największe
wady?
– Banki niemieckie działają w otoczeniu prawie tych samych banków globalnych jakie działają już na rynku polskim.
Nie bez znaczenia w tej sytuacji jest
informacja – jak budują swoją przewagę
konkurencyjną, bo przecież trend przemian wystąpi w Polsce. Zaletą szkolenia
były dodatkowo prowadzone warsztaty
praktyczne i dyskusje, które pobudzają
myślenie i inspirują.
Można by powiedzieć, że wadą była
konieczność tłumaczenia – jednak w tym
przypadku jego jakość była bardzo wysoka (zrozumiała treść w pięknej gramatycznie formie). Mogę tak stwierdzić,
Edukacja
gdyż znam język niemiecki a pozostali
członkowie naszego Zarządu nie mieli
najmniejszego problemu z logicznym zrozumieniem trenera.
Można też „arogancko” powiedzieć, że
mamy własne doświadczenia i nie potrzebujemy porady „z zewnątrz” – ale
w mojej ocenie takie myślenie jest działaniem na szkodę rozwoju własnego banku,
bo nawet uporządkowanie i uzupełnienie
aspektów zarządzania strategicznego jest
cenne. Nie można przecież zapominać
jak dynamiczny jest rozwój scenariuszy
w globalnej bankowości i mimo, że w niej
nie uczestniczymy bezpośrednio to nie
należy jej lekceważyć – jak każdego konkurenta.
– Czy wiedza i umiejętności zdobyte
podczas szkolenia będą mogły być w sposób praktyczny wykorzystane w Państwa
Banku?
– W szkoleniu uczestniczył cały Zarząd
naszego Banku, gdyż razem kreujemy
wizję i kierunki rozwoju a każdy członek
Zarządu na inne aspekty zwrócił szczególną uwagę i z pewnością przełoży się
to na większą kreatywność w pracy nad
rozwiązaniami strategicznymi.
Zdziwiłam się niezbyt wysoką frekwencją Zarządów banków. A przecież bez
wysokich kosztów wyjazdów zagranicznych i mitręgi podróży otrzymywało się
wiedzę przekazywaną w profesjonalny
i przyjazny sposób a przede wszystkim
uzupełnioną konkretnymi doświadczeniami i rozwiązaniami.
Dziękuję za rozmowę.
nansowych w dobie kryzysu finansowego,
••
czy w związku z tym , że Państwa,
w większości są zbytnio zadłużone, nie
powinno się poszukiwać bodźców, żeby
prywatny kapitał przejął cześć finansowania sektora społecznego i rozwoju
lokalnego.
W dniach 6-8 września br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się 2. Konferencja Aktywna Europa.
Honorowy Patronat nad konferencja objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.
Konferencja odbyła się w ramach programu Polskiej Prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej.
Konferencja miała charakter Europejski.
Swój udział w konferencji zgłosiło 225
osób z 19 krajów. Byli wśród nich przedstawiciele Rządu, instytucji i programów
unijnych, banków, uczelni, firm świadczących usługi mikrofinansowe, przedsiębiorstw społecznych, fundacji i stowarzyszeń działających w obrębie ekonomii
społecznej i nie tylko.
W trakcie sesji plenarnych, warsztatów
i imprez towarzyszących, eksperci z Europy rozmawiali nt. sytuacji gospodarczej
i kryzysu w Europie, roli ekonomii społecznej przedsiębiorstw społecznych oraz
sposobów ich finansowania.
Głównymi organizatorami konferencji
byli: Europejska Federacja Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBEA), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK),
Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych FISE (PL), Fundacja Gospodarki
i Administracji Publicznej (FGAP) oraz
Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych (TISE SA). Partnerami FEBEA
przy realizacji Konferencji była także Spółdzielcza Grupa Bankowa oraz Bankowy
Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.
Celem Konferencji było m.in. przedstawienie istniejących rozwiązań, ofert oraz
problemów w dziedzinie mechanizmów
finansowania rozwoju regionalnego ze
szczególnym zwróceniem uwagi na problemy społeczno – gospodarcze inkluzji
społecznej w Europie w tym także w Polsce. Przedmiotem szczególnego zainteresowania przedstawicieli Zrzeszenia SGB
były kwestie związane z instrumentami
finansowania podmiotów ekonomii społecznej, zwłaszcza w zakresie tworzenia
oferty bankowej.
Podczas Konferencji postawiono wiele
pytań istotnych dla przyszłości i rozwoju
Unii Europejskiej jako całości i każdego
z państw członkowskich, m.in.:
••
o nową wizję dla UE, alternatywy dla
planów oddłużeniowych zastosowanych w przypadku Włoch i Portugalii
oraz roli i obszarów jakie zająć powinna polityka spójności i inkluzji społecznej i terytorialnej.
••
o rolę Rządu, Parlamentu, Nadzoru Finansowego w tworzeniu regulacji fi-
Kontynuacją sesji plenarnej było sześć
warsztatów tematycznych prowadzonych
przez reprezentantów organizacji rządowych i pozarządowych, przedstawicieli
komisji i dyrekcji generalnych UE, przedstawicieli samorządu terytorialnego instytucji finansowych i mikrofinansowych,
uczelni, fundacji. Tematami warsztatów
były m.in. instrumenty finansowe i sposoby finansowania instytucji mikrofinansowych oraz podmiotów ekonomii społecznej jako odpowiedź na bezrobocie
i efektywną integrację społeczną, Nowa
Umowa Kapitałowa Bazylea III lub Community Reinvestment Act – w poszukiwaniu strategii finansowania polityki społecznej, rozwój lokalny, spójność terytorialna i integracja społeczna, i inne.
Ważnym wydarzeniem towarzyszącym
konferencji było wydanie polskiej wersji
„Atlasu dobrych praktyk inkluzji społecznej i zawodowej” oraz reedycja wersji
francuskiej. Wydanie i opracowanie Atlasu przygotowała Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznym (FISE).
Informator SGB nr 160
27
Ubezpieczenia
Bank kompleksowo ubezpieczony
C
oncordia Ubezpieczenia rozszerzając ofertę skierowaną do swoich
Partnerów biznesowych przygotowała nowoczesny Program Ubezpieczeniowy dedykowany specjalnie dla Banków Spółdzielczych. Obejmuje on ochroną
majątek Banku za sprawą ubezpieczenia
mienia oraz Odpowiedzialności Cywilnej
Banku. Ponadto proponuje ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Organu Banku i Ochronę Prawną
Członków Zarządu i Pracowników Banku,
a także szeroki pakiet polis dla jego Pracowników.
Decydując się na ubezpieczenie majątku Banków, Concordia oferuje polisy pozwalające na wypłacenie odszkodowania
z tytułu wyrządzonych szkód przez ogień
i inne zdarzenia losowe. Ubezpieczenie
chroni także majątek utracony w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku.
Zabezpiecza szyby w budynku Banku, likwidując szkody wynikające ze stłuczenia
i pęknięcia szyb. Polisy obejmują również
uszkodzenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk w tym spowodowanych
błędem ludzkim. Concordia Ubezpieczenia zabezpiecza Bank przed roszczeniami
osób trzecich w stosunku do Banku z tytułu ubezpieczenia Odpowiedzialności
Cywilnej.
W skład Kompleksowego Programu dla
Banków wchodzą również ubezpieczenia
pracownicze o szerokim spektrum ochro-
28
Informator SGB nr 160
ny od następstw nieszczęśliwych wypadków po ubezpieczenia zdrowotne dla Pracowników Banku. Już w podstawowym
wariancie tej polisy Pracownik Banku korzysta z nielimitowanego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej i wybranych
specjalistów oraz badań laboratoryjnych
i specjalistycznych. Concordia bardzo rzetelnie przygotowała się do wprowadzenia
tego produktu zapewniając dostęp do
ponad 1200 placówek medycznych.
Jakie korzyści płyną z wykupienia polisy? Jedna z najważniejszych to zapewnienie pomocy medycznej przez siedem dni
w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
Ubezpieczenie to daje także swobodny
dostęp do wysokiej jakości usług medycznych świadczonych w renomowanych
placówkach medycznych. Co więcej mają
one charakter bezgotówkowy, Klient nie
musi więc wykładać w okresie obowiązywania polisy swoich własnych pieniędzy. Ma także poczucie bezpieczeństwa
o własne zdrowie, niezależnie od miejsca
pobytu, bowiem ma dostęp do placówek
w całej Polsce, nawet w małych miejscowościach. Jest to niezwykle istotne
w czasie wyjazdów np. na delegację czy
wakacje. Klient zyskuje także czas, który
jest istotny w leczeniu poprzez szybki
dostęp do lekarzy i badań. Pakietem ubezpieczeniowym może także objąć rodzinę,
rozszerzając polisę.
Mówiąc o szybkości pomocy medycznej dzięki wykupieniu polisy zdrowotnej warto
przyjrzeć się standardowym terminom
gwarantowanym przez Concordia Ubezpieczenia:
– na realizację wizyty u lekarza internisty/lekarza rodzinnego pacjent nie czeka
dłużej niż 1 dzień roboczy od momentu
telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby
(operator konsultuje z klientem terminy
i miejsca wizyt)
– na realizację wizyty u lekarza specjalisty pacjent nie czeka dłużej niż 5 dni
roboczych od momentu telefonicznego
zgłoszenia takiej potrzeby.
Concordia Ubezpieczenia w ramach
kompleksowego ubezpieczenia Banków
posiada także ofertę skierowaną do Członków Zarządu Banków. Dotyczy ona ich
Odpowiedzialności Cywilnej. Członkowie
Zarządu podejmując ważkie decyzje związane z funkcjonowaniem firmy muszą
liczyć się z błędami w działaniu lub zaniechaniem działania narażającymi Bank na
szkody finansowe. W takiej sytuacji konsekwencją może być konieczność naprawienia zaistniałej sytuacji, co wiąże się
często z pokaźnymi sumami pieniężnymi.
Ubezpieczenie chroni majątek Członka
Zarządu przed roszczeniami z tego tytułu. Ochrona obejmuje roszczenia także
w stosunku do Rady Nadzorczej lub innej
kluczowej osoby w Banku gwarantując
jednocześnie zwrot kosztów poniesionych w związku z obroną interesu majątkowego Członka Zarządu.
Ubezpieczenie przygotowane przez
Concordia Ubezpieczenia obejmuje m.in.:
wypłacenie odszkodowania zasądzonego na podstawie orzeczenia sądowego
lub arbitrażowego wydanego przeciwko
Ubezpieczonemu; odszkodowania wynikające z ugód wynegocjowanych za
uprzednią pisemną zgodą Ubezpieczyciela; koszty i wydatki związane z obsługą
prawną zasądzone od Ubezpieczonego,
a także koszty obrony.
Dlaczego warto skorzystać z kompleksowego ubezpieczenia najlepiej pokazują
przykłady zdarzeń, które prezentowane
są poniżej.
Ubezpieczenia
Szkoda – Zalanie przez deszcz
nawalny
Po gwałtownej ulewie, która miała
miejsce w lipcu 2010 roku nastąpiło zalanie piwnic w budynku oddziału Banku.
Zalany został skarbiec, kotłownia oraz po-
mieszczenie bankomatu. Woda sięgała 30
cm powyżej powierzchni podłogi. Doszło
do zamoczenia podłogi i ścian, uszkodzeniu uległ kocioł gazowy w kotłowni oraz
drzwi w skarbcu. Bank posiadał polisę
w Concordii, w związku z tym zostało wypłacone odszkodowanie, które zostało powiększone o koszty wynajmu zastępczych
urządzeń. W tym Banku i w tej lokalizacji
Ubezpieczyciel pokrywa szkodę z zalania
przez deszcz nawalny drugi raz w ciągu 3
lat, ponieważ nieruchomość znajduje się
w zagłębieniu terenu.
Szkoda – Zalanie z instalacji
W Banku doszło do awarii klimatyzatora. Powolny wyciek niewielkich ilości wody zanieczyszczonej kurzem z powietrza
z odczynem alkalicznym spowodował
uszkodzenie centrali alarmowej zainstalowanej poniżej klimatyzatora. Bank został
pozbawiony ochrony w wyniku awarii
alarmu. Ubezpieczyciel pokrył koszty naprawy systemu. W trakcie prac dokonano
wymiany części uszkodzonych zastępując
je nowocześniejszymi, ponieważ istniejące zamienniki były droższe niż najnowsze
modele. Concordia zapłaciła także za pracę pracowników w godzinach nadliczbowych, którzy zmuszeni byli nadzorować
budynek Banku.
Szkoda – OC Banku
Klientka odwiedziła Bank w czasie
odwilży. Wchodząc do budynku została
uderzona kawałkiem zmrożonego śniegu
spadającego z dachu. Kobieta odniosła
niegroźne uszkodzenia głowy i twarzy
oraz zniszczona została torebka i płaszcz.
Wypłacono jej z tytułu OC Banku odszkodowanie za pobyt w poradni, w tym dniu
nie była bowiem w pracy
oraz pokryto koszty zniszczonego okrycia – łącznie
w kwocie 2300 zł. To jednak nie był finał całego
zdarzenia. Po miesiącu pojawiły się zawroty głowy,
kłopoty z utrzymaniem
równowagi. Po upływie
kolejnych dwóch miesięcy
kobieta zmarła w wyniku
pęknięcia nieoperacyjnego tętniaka mózgu. Jakiego zadośćuczynienia za
ból zażąda mąż z dwójką małych dzieci?
Szkoda – OC Członków Zarządu
Bank udzielił kredytów hipotecznych na
budowę nieruchomości. Powódź w 2010
roku zniszczyła wiele z tych nieruchomości. Sporo zostało zalanych czy też uległo
poważnej degradacji i zniszczeniu. Wiele
budynków powódź zmyła z powierzchni
ziemi. Przykładowy Bank w miejscowości B przed powodzią udzielił kredytów
hipotecznych na budowę nieruchomości.
Nie zostały one spłacone, bo termin ich
uregulowania rozłożony był na wiele lat.
W wyniku działania powodzi hipoteki
straciły na wartości. Bank poniósł ewidentne straty, trudne do przewidzenia
w momencie udzielenia kredytu. Co więcej, w wyniku przeprowadzonej analizy
dokumentów kredytowych okazało się, że
Bank co prawda pobierał polisę na zabezpieczenie od ognia i innych zdarzeń, ale
w wielu przypadkach nie było w zakresie
ubezpieczenia ryzyka powodzi. Ponieważ
zakres oczekiwanej ochrony zgodnie z Rekomendacją powinien obejmować szkody powodujące zmniejszenie wartości
przedmiotu zabezpieczenia, uznano, że
winę za szkodę Banku wynikającą z braku procedur ponosi Członek Zarządu
odpowiedzialny za ten obszar działania.
Bank ocenił szkodę na różnicę pomiędzy
niespłaconymi kredytami i kapitałem odzyskanym z hipotek. Odszkodowanie za
opisaną sytuację pokrył Ubezpieczyciel
z polisy OC Członka Zarządu, który skorzystał z polisy oferowanej przez Concordia Ubezpieczenia.
Szkoda – OC Członków Zarządu
W Banku X zjawiła się rutynowa kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy. W czasie jej trwania stwierdzono, że pan Jan
Kowalski miał problem z wykorzystaniem
urlopu. Fakt, Członek Zarządu Banku,
bezpośredni przełożony pana Jana, kilkukrotnie przesuwał mu termin urlopu.
Nie wynikało to jednak ze złej woli, ale
pan Jan należy do grona niezastąpionych
pracowników. Zawsze więc było coś pilnego i ważnego co musiał zrobić. Dni
mijały, a urlop był wciąż przesuwany.
Państwowa Inspekcja Pracy nie okazała
się wyrozumiała w stosunku do Członka
Zarządu Banku i wymierzyła mu karę
w wysokości 10.000 zł za utrudnienie
wykorzystania przez pracownika urlopu. Był on jednak ubezpieczony polisą
dla Członków Zarządu i Ubezpieczyciel
przejął odpowiedzialność do pełnej wysokości z uwagi na rozszerzenie w polisie:
kary i grzywny administracyjne. Nie było wątpliwości co do odpowiedzialności
stwierdzonej przez Państwową Inspekcję
Pracy. Zatem, czy istniało zobowiązanie
zakładu ubezpieczeniowego do wypłaty
świadczenia? Z zasady kary są wyłączone z zakresu ochrony, ale w warunkach
SWU Concordii istnieje pod limit na kary
administracyjne, a zatem powyższa kara
została pokryta.
Jak widać z przytoczonych przykładów
Program ubezpieczenia Banku jest istotnym elementem jego funkcjonowania.
Jak się bowiem okazuje zdarzenia, których skutki ponosi Bank dotyczą wielu
sfer życia i pojawiają się niespodziewanie, jak powódź czy awaria klimatyzatora. W związku z tym Concordia oferuje
w programie dla Banków pełną ochronę
na zasadzie ubezpieczenia dobrowolnego.
Oznacza to, że Bank wybiera zakres i poziom ochrony zależnie od własnej oceny
ryzyka, a także od posiadanego budżetu.
Jedno jest pewne, że to po stronie Banku
leży najbardziej odpowiedzialna decyzja,
które z ryzyk zawartych w programie
można przenieść na Ubezpieczyciela.
Informator SGB nr 160
29
Historia spółdzielczości
Prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski/Uniwersytet Gdański
Od początków spółdzielczości do nowoczesności
K
olebką nowoczesnej bankowości
spółdzielczej w Europie są Niemcy.
W połowie XIX wieku dzięki pomysłom i zaangażowaniu dwóch wielkich
myślicieli i społeczników H. Schulze – Delitzscha i F. W. Raiffeisena powstały tam
pierwsze spółdzielnie kredytowe. Stanowiły one odpowiedź na postępującą wraz
z rozwojem kapitalizmu koncentrację kapitału, która prowadziła do pogorszenia
się sytuacji ekonomicznej drobnych producentów, rzemieślników i kupców niebędących w stanie konkurować z dużymi
i silnymi kapitałowo przedsiębiorstwami.
Drugim czynnikiem leżącym u podstaw
tworzenia szczególnie rolniczych spółdzielni kredytowych, była bieda wśród
ludności wiejskiej. Stąd pojawiła się konieczność stworzenia instytucji finansowych, które udzielałyby tanich kredytów,
możliwych do spłacenia przez osoby o niskich dochodach, uniezależniając je od lichwiarskich pożyczek i kredytów.
F. W. Raiffeisen jest twórcą znanych
na całym świecie wiejskich banków
spółdzielczych, nazywanych od jego
imienia bankami Raiffeisena. W 1847
roku w Weyerbusch Nadrenia), gdzie był
burmistrzem, założył spółkę zajmującą
się dostarczaniem zboża i ziemniaków
dla biednej ludności wiejskiej zagrożonej głodem. Dwa lata później w okręgu
Flammersfeld utworzył pierwszą spółkę o cechach spółdzielni kredytowej,
mającą udzielać pożyczek w oparciu
o środki pozyskane od zamożniejszej
ludności wiejskiej. Kiedy jednak taka
koncepcja działalności finansowej nie
sprawdziła się, F. W. Raiffeisen idąc
śladami H. Schulze – Delitzscha, założył
w 1862 roku w Anhausen pierwszą kasę
oszczędnościowo – pożyczkową opartą
na zasadach spółdzielczych i solidarnej odpowiedzialności członków za jej
zobowiązania. Kasa ta zapoczątkowała
ekspansję kas/banków Raiffeisena w
Niemczech i innych krajach. Banki spółdzielcze Raiffeisena funkcjonowały i
funkcjonują nadal równolegle z bankami
ludowymi typu Schulzego, ze szczególnym ukierunkowaniem na środowisko
wiejskie.
30
Informator SGB nr 160
Celem wszystkich spółdzielni kredytowych – niezależnie od tego, czy funkcjonowały one jako miejskie banki ludowe
Schulzego, czy jako wiejskie kasy Raiffeisena – było świadczenie pomocy słabym
ekonomicznie warstwom społeczeństwa
w zaspakajaniu ich potrzeb finansowych
(umożliwienie oszczędzania i udzielanie
pożyczek), a ponadto dążenie do podniesienia poziomu kulturalnego i moralnego
swoich członków. Były to instytucje samopomocowe, do których członkowie wnosili udziały pieniężne i w których osobiście
ponosili ryzyko z tytułu prowadzonej
działalności.
Idea spółdzielczości kredytowej szybko
rozpowszechniła się w Europie, najpierw
w krajach sąsiadujących z Niemcami: Austrii, Szwajcarii, Belgii i Holandii, a później także we Włoszech, Francji i innych
krajach. Powstające jak grzyby po deszczu banki spółdzielcze nawiązywały zarówno do modelu spółdzielni kredytowej
Schulze – Delitzscha, jak i modelu kasy
Raiffeisena. Walnie przyczyniały się do
przezwyciężenia biedy i zacofania w środowisku wiejskim oraz ułatwiały kupcom,
rzemieślnikom i drobnym producentom
w małych miastach finansowanie bieżącej
działalności gospodarczej, i tym samym
stymulowały rozwój ich firm. Początkowo banki spółdzielcze udzielały kredytów
wyłącznie swoim członkom, później poszerzyły krąg kredytobiorców także na innych klientów z obszaru swego działania
i to na bardzo korzystnych warunkach.
Polska spółdzielczość bankowa również
zrodziła się w drugiej połowie XIX wieku,
jej początki przypadają więc na okres
rozbiorów państwa polskiego. Utworzone w tym czasie spółdzielnie kredytowe funkcjonowały w oparciu o przepisy
prawne o spółdzielniach lub stowarzyszeniach państw zaborczych i dlatego różny
był ich rozwój i formy organizacyjne
w poszczególnych zaborach. Choć przy
ich organizowaniu korzystano ze wzorców zachodnich, polski ruch spółdzielczy
cechował się pewnymi specyficznymi rozwiązaniami. Na podkreślenie zasługuje
fakt, że z inicjatywą utworzenia banku
spółdzielczego na ziemiach polskich często wychodzili światli ziemianie i księża,
jak np. ks. Augustyn Szamarzewski i ks.
Piotr Wawrzyniak, a do realizacji tych projektów angażowano także chłopów, którzy wnosili do spółdzielni odpowiednie
kapitały. Czołowi działacze z trzech zaborów, mający różne poglądy na temat form
i metod budowania ruchu spółdzielczego,
korespondowali ze sobą i spotykali się
osobiście, co sprzyjało wzajemnej wymianie poglądów i doświadczeń. Wszystkie
banki spółdzielcze na ziemiach polskich
łączył jeden cel – walka z lichwą oraz
działania na rzecz utrzymania polskiego stanu posiadania, a więc utrzymanie
w polskich rękach ziemi i innego majątku
produkcyjnego oraz zachowanie tożsamości narodowej.
Najwcześniej zaczęto tworzyć spółdzielnie kredytowe w Wielkopolsce i na
Pomorzu. W 1859 roku z inicjatywy
M. Łyskowskiego powstało Towarzystwo
Oszczędności i Pożyczek w Śremie, które
później zostało przekształcone w Bank
Ludowy w Śremie. W 1861 roku z inicjatywy m.in. Hipolita Cegielskiego utworzono
Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców m. Poznania, które uznawane
jest powszechnie za pierwszy polski bank
spółdzielczy. W kolejnych latach w Wielkopolsce powstały następne spółdzielnie
kredytowe, m.in. Towarzystwa Pożyczkowe w Brodnicy i Golubiu, które do dzisiaj
funkcjonują jako najstarsze banki spółdzielcze. Do końca lat sześćdziesiątych
XIX wieku pod zaborem pruskim powstało około 30 podobnych instytucji. Były
to banki ludowe zrzeszające rolników,
rzemieślników i ludzi innych zawodów,
wzorowane na spółdzielniach kredytowych typu Schulzego.
W 1871 roku powołano w Poznaniu
pierwszy polski związek spółdzielczy –
Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych, a w 1885 roku pierwszą polską
spółdzielczą centralę finansową – Bank
Związku Spółek Zarobkowych. Bank ten
stał się z czasem największym polskim
Historia spółdzielczości
bankiem pod zaborami. Przetrwał on pomyślnie okres I wojny światowej i wniósł
znaczący wkład w rozwój spółdzielczości
i gospodarki w odrodzonej Polsce.
Ideą przewodnią funkcjonowania spółdzielni kredytowych w Wielkopolsce było
hasło „własną pracą i pomocą a siłami
zjednoczonymi” sformułowane w Poznaniu w 1871 roku na pierwszym zjeździe
polskiej spółdzielczości.
W zaborze austriackim od lat 60. XIX
wieku zaczęto tworzyć dwojakiego rodzaju instytucje drobnego kredytu:
• towarzystwa zaliczkowe, oparte na zasadach Schulzego i wzorowane na wielkopolskich bankach ludowych;
• kasy oszczędnościowo-pożyczkowe,
oparte na modelu banku spółdzielczego Raiffeisena, później nazwane kasami
Stefczyka.
Natomiast w zaborze rosyjskim rozwój
spółdzielczości kredytowej rozpoczął się
później niż w innych zaborach i przebiegał wolniej z powodu niskiego poziomu rozwoju społeczno – ekonomicznego ziem Królestwa Polskiego i utrudnień
biurokratycznych. Pierwsza spółdzielnia
oszczędnościowo – pożyczkowa na tych
terenach powstała w 1872 roku w Grójcu,
a następna w 1873 roku w Wiskitkach.
Zapoczątkowały one rozwój bankowości
spółdzielczej na Mazowszu. W Królestwie
Polskim zakładano też towarzystwa kredytowe, oparte na modelu banku Raiffeisena. Ich kapitał nie pochodził z udziałów członkowskich, lecz z pieniędzy ofiarowanych przez filantropów i kredytów
zaciągniętych w bankach. Ekspansja towarzystw kredytowych nastąpiła w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku i na
początku nowego stulecia.
W Królestwie Polskim tworzono też kasy pożyczkowe przemysłowców, towarzystwa wzajemnego kredytu i gminne kasy
oszczędności, ale odgrywały one mniejszą
rolę. W 1903 roku powołano w Warszawie
przy Towarzystwie Popierania Przemysłu
i Handlu Komisję Spółdzielczości, której głównym zadaniem było doradzanie
spółdzielniom kredytowym w sprawach
finansowych i promowanie idei spółdzielczych, zaś w 1910 roku utworzony został Bank Towarzystw Spółdzielczych jako
centrala finansowa spółdzielczości kredytowej w zaborze rosyjskim.
Krótko przed wybuchem I wojny światowej na ziemiach polskich istniało około 5 tysięcy spółdzielni oszczędnościowo
– kredytowych różnego typu (najwięcej
w Galicji), które zrzeszały ponad 2 miliony
członków. Były one silnie ukierunkowane
na sprawy narodowe, stanowiąc ważną
płaszczyznę walki o utrzymanie polskiego
stanu posiadania, głównie w rolnictwie
i drobnej wytwórczości. Troszczyły się
też o rozwój oświaty i wspierały materialnie szeroko pojętą kulturę polską.
Po zakończeniu I wojny światowej dużym wysiłkiem członków odbudowano
i zreorganizowano polską spółdzielczość
kredytową. Duże znaczenie dla dalszego
rozwoju spółdzielczości miało uchwalenie
w 1920 roku ustawy spółdzielczej.
W 1938 roku w Polsce było 5597
spółdzielni oszczędnościowo – pożyczkowych, które zrzeszały ponad półtora
miliona członków. Wśród nich dominowały małe rolnicze kasy Stefczyka. Ich
centralą finansową była Centralna Kasa
Spółek Rolniczych w Warszawie. Silniejsze
kapitałowo były banki ludowe, dla których najważniejszą centralą był poznański Bank Związku Spółek Zarobkowych.
W czasie II wojny światowej w wyniku
działań wojennych i represji okupanta
niemieckiego, i sowieckiego polska spółdzielczość bankowa poniosła duże straty.
W 1850 roku H. Schulze – Delitzsch
założył w miejscowości Delitzsch (Saksonia) pierwsze stowarzyszenie zaliczkowe
grupujące rzemieślników i robotników,
oparte na zasadzie samopomocy jego
członków. Jego celem było pozyskiwanie
na korzystnych warunkach drobnych
oszczędności i udzielanie na tej podstawie tanich kredytów. Stowarzyszenie
to utorowało drogę do działalności
w późniejszych latach spółdzielczych
banków ludowych w Niemczech i wielu
innych krajach. W 1859 roku H. Schulze
– Delitzsch doprowadził do utworzenia
pierwszego krajowego związku spółdzielni kredytowych, poprzednika istniejącego dziś w Niemczech Federalnego
Związku Banków Ludowych i Banków
Raiffeisena. Z jego inicjatywy stworzone
też zostały fundamenty prawne funkcjonowania spółdzielni w postaci prawa
spółdzielczego. Przyjęta przez parlament
pruski w 1867 roku ustawa Prawo spółdzielcze po nowelizacji w 1884 roku w
zasadniczej części obowiązuje w Niemczech do dzisiaj.
Po drugiej wojnie światowej spółdzielnie kredytowe wznowiły działalność
w formach organizacyjnych i na zasadach wykształconych przed 1939 rokiem.
Jednocześnie w oparciu o przedwojenne statuty i zasady utworzono nowe
spółdzielnie kredytowe na Ziemiach Odzyskanych. Większe zmiany organizacyjne początkowo odnosiły się tylko do
związków spółdzielczych. Jednakże wraz
z wprowadzaniem w Polsce gospodarki
centralnie sterowanej nasilały się tendencje centralistyczne w sektorze spółdzielczości kredytowej. Prowadziły one
do zastępowania spółdzielczości przez
państwo i likwidacji w spółdzielniach samorządu spółdzielczego. Na mocy dekretu
o reformie bankowej z 1948 roku zaczęto
w 1950 roku przekształcać wiejskie spółdzielnie oszczędnościowo – pożyczkowe
w gminne kasy spółdzielcze (GKS), które
organizacyjnie zostały podporządkowane
Bankowi Rolnemu, stając się jego aparatem pomocniczym. W 1953 roku funkcje
centrali organizacyjnej i finansowej GKS
przejął Narodowy Bank Polski.
W wyniku zmiany polityki rolnej i liberalizacji życia politycznego w Polsce
w roku 1956 zwiększyły się kompetencje
banków oraz przywrócono w nich organy
samorządowe. Opracowany przez rząd
wzorcowy statut, zmienił nazwę GKS na
kasy spółdzielcze, które uzyskały m.in.
prawo do własnej działalności oszczędnościowo – pożyczkowej i działalności
zapomogowej dla swoich członków, którymi mogły być jedynie osoby związane
z rolnictwem.
Ustawa z 13 kwietnia 1960 roku Prawo bankowe określiła status spółdzielni
oszczędnościowo – pożyczkowych i zakres ich działalności oraz uprawniła je
do używania nazwy „bank” z dodatkiem
„spółdzielczy’ lub „ludowy”. Przywrócenie spółdzielniom kredytowym ich spółdzielczego charakteru ożywiło działalność
organów samorządowych, a rozszerzenie
uprawnień bankowych SOP spowodowało
wzrost ich znaczenia w zakresie finansowania indywidualnego rolnictwa, rzemiosła i handlu. Głównym terenem działania
banków spółdzielczych/ludowych była
wieś. Nie były one jednak samodzielnymi
bankami, np. zarówno oprocentowanie
depozytów, jak i kredytów ustalone było
Informator SGB nr 160
31
Historia spółdzielczości
drogą administracyjną, istniały też liczne
ograniczenia w zakresie podziału czystej
nadwyżki. Mimo ciągle niekorzystnych
warunków politycznych w latach 1956
– 1975 nastąpił pewien rozwój spółdzielczości kredytowej w Polsce. Liczba banków spółdzielczych w tym czasie wzrosła
z 1294 do 1664, a liczba ich członków
zwiększyła się z 450 tys. do prawie 3,5
mln.
W 1975 roku w związku z postępującą
centralizacją zarządzania państwem i gospodarką zaczął się kolejny etap przemian
polskiej spółdzielczości bankowej. Spółdzielnie oszczędnościowo – pożyczkowe
zostały zobligowane do używania jednolitej nazwy bank spółdzielczy i zrzeszania
się w Banku Gospodarki Żywnościowej,
który stał się dla nich centralą finansową,
organizacyjną i rewizyjną. Prezes BGŻ
mianował dyrektorów, którzy jednoosobowo kierowali bankiem spółdzielczym.
W 1989 roku u progu transformacji
ustrojowej w Polsce funkcjonowały 1662
banki spółdzielcze, które skupiały ponad
2,5 mln członków i zatrudniały około 32
tys. pracowników. Wśród nich olbrzymią
większość stanowiły małe banki, słabe
pod względem kapitałowym i kadrowym,
zlokalizowane na terenach wiejskich o niskiej aktywności gospodarczej. Bez głębokich zmian nie były one zdolne do samodzielnego działania na konkurencyjnym
rynku bankowym, który w Polsce zaczął
się tworzyć w latach dziewięćdziesiątych.
W procesie restrukturyzacji spółdzielczego sektora bankowego popełniono
wiele błędów, zarówno przy tworzeniu
ustaw i innych regulacji dotyczących banków spółdzielczych, jak i w samych bankach, Błędy te w latach 1990 – 2008 były
istotną przyczyną likwidacji 50 i upadłości 131 banków spółdzielczych oraz wysokich kosztów społecznych restrukturyzacji pozostałych banków spółdzielczych.
Na początku lat dziewięćdziesiątych
sytuacja ekonomiczna większości banków
spółdzielczych była bardzo trudna. Pod
koniec 1993 roku ponad 680 BS realizowało programy naprawcze, a 250 BS
kwalifikowało się do upadłości. Na koniec grudnia 1994 roku 33,4% należności
kredytowych brutto od podmiotów niefinansowych stanowiły należności nieregularne, a 13,4% należności stracone.
32
Informator SGB nr 160
Przeciętny współczynnik wypłacalności
w banku spółdzielczym wynosił zaledwie
2,2%, a fundusze własne tylko 39,4 tys.
PLN. Prawie jedna trzecia wszystkich banków spółdzielczych miała ujemny wynik
finansowy.
Aby przezwyciężyć kryzys w spółdzielczym sektorze bankowym, Sejm 24 czerwca 1994 roku uchwalił Ustawę o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku
Gospodarki Żywnościowej, która przewidywała wprowadzenie trójszczeblowego
systemu organizacyjnego spółdzielczego
sektora bankowego. Ustawa ta oraz inne
regulacje, w tym ustawa o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym i prawo bankowe, umożliwiły zastosowanie różnorodnych instrumentów i mechanizmów pomocy finansowej, które przyczyniły się do
stopniowej poprawy sytuacji finansowej
banków spółdzielczych w naszym kraju. Jednak mimo pozytywnych rozwiązań
ustawa tzw. „świętojańska” była przykładem nadmiernej ingerencji legislacyjnej
w spółdzielczy sektor bankowy. Oprócz
trzech już działających niezależnych banków zrzeszających powoływała ona do
życia aż dziewięć banków regionalnych,
które okazały się zbyt dużym ciężarem dla
banków spółdzielczych. Błędnym rozwiązaniem okazało się też połączenie procesu
restrukturyzacji spółdzielczego sektora
bankowego z procesem restrukturyzacji
BGŻ.
W grudniu 2000 roku uchwalona została Ustawa o funkcjonowaniu banków
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Uwzględniła ona
postulaty banków spółdzielczych dotyczące zmiany ustawy „świętojańskiej”
i nakreśliła ogólne kierunki przekształceń
spółdzielczego sektora bankowego. Wyciągając wnioski z niepowodzenia koncepcji budowy trójszczeblowej struktury
bankowości spółdzielczej, wprowadzono
na mocy powyższej ustawy model dwuszczeblowy i jednocześnie poprzez podwyższenie wymogów kapitałowych dla
banków zrzeszających stworzono bodźce
dla ich łączenia się. Znacznemu rozszerzeniu uległ zakres uprawnień banków
spółdzielczych, które będąc bankami uniwersalnymi mogą wykonywać większość
czynności bankowych. Jeżeli ich fundusze
własne są mniejsze niż równowartość
5 milionów euro, to mają obowiązek zrzeszenia się w jednym z banków zrzeszających. Zerwano z zasadą wzajemnego
niekonkurowania w obrębie bankowego
sektora spółdzielczego.
Konsekwencją odstąpienia od koncepcji konsolidacji sprawozdań finansowych
było wprowadzenie w ustawie progów
kapitałowych dla banków spółdzielczych,
które prowadzić miały do wzmocnienia
kapitałowego tych banków. Banki spółdzielcze zostały ostatecznie zobligowane
do zwiększenia funduszy własnych do
poziomu równowartości: 300 tys. euro do
31 grudnia 2001 roku, 500 tys. euro do 31
grudnia 2005 roku i 1 mln euro do końca
2007 roku. Natomiast banki zrzeszające
musiały osiągnąć próg kapitałowy o równowartości 20 mln euro do końca 2005
roku. Najtrudniejsze dla wielu banków
spółdzielczych było spełnienie pierwszego progu kapitałowego. Często nie byłoby
to możliwe bez połączenia się dwóch lub
więcej banków w jeden. Najwięcej fuzji
było w 1999 roku (406), po czym tempo
procesów łączeniowych się zmniejszyło. Pod koniec 2001 roku funkcjonowały
w Polsce 642 banki spółdzielcze.
U progu 2011 roku w Polsce było 576
banków spółdzielczych. Posiadały one
prawie 3864 placówek bankowych i zatrudniały ponad 32 tys. pracowników. Ich
udział w sumie bilansowej systemu bankowego wynosił 6,1%, ale udział w obsłudze klientów detalicznych banków był
ponad dwa razy wyższy. Udzielają one 2/3
wszystkich kredytów rolniczych. Banki
spółdzielcze działają nie tylko na terenach
wiejskich, gdzie często są jedynymi instytucjami finansowymi w promieniu wielu
kilometrów, ale także w miastach, w tym
coraz częściej w dużych aglomeracjach.
Mocną stroną banków spółdzielczych
w Polsce jest dysponowanie przez nie
silną bazą depozytową, która bez trudu
umożliwia im refinansowanie swojej akcji kredytowej. Banki spółdzielcze nie są
więc uzależnione tak bardzo jak banki
komercyjne od rynku międzybankowego
czy rynku kapitałowego, co okazało się
ich ważnym atutem w dobie globalnego
kryzysu finansowego. Zagrożeniem zaś
z punktu widzenia przyszłości banków
spółdzielczych jest ich silne ukierunkowanie na finansowanie rolnictwa, którego
Prawo
udział w tworzeniu PKB i zatrudnieniu
w gospodarce narodowej systematycznie
się zmniejsza.
Na koniec 2010 roku współczynnik
wypłacalności dla spółdzielczego sektora
bankowego wyniósł 13,8%, co świadczy
o jego wysokim bezpieczeństwie, Banki
spółdzielcze w minionym roku uzyskały
przeciętnie wyższą rentowność mierzoną wskaźnikami ROA ROE (odpowiednio
1,14% i 9,35%) niż banki komercyjne
(1,12% i 8,87%).
Obecnie w wyniku fuzji istniejących
banków regionalnych i zrzeszających
ukształtowały się w Polsce dwa banki
zrzeszające banki spółdzielcze:
• Bank Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie, który powstał w wyniku przyłączenia w marcu 2002 roku do GBPZ
we Wrocławiu 5 banków zrzeszających
z siedzibą w Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, Warszawie i Olsztynie. Następnie w lipcu 2002 roku przyłączono
do niego przeżywający duże trudności
Dolnośląski Bank Regionalny we Wrocławiu.
• SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu,
który przyłączył kolejno w 2001, 2002
i 2011 trzy banki regionalne z siedzibą
w Koszalinie, Bydgoszczy i Warszawie.
Banki zrzeszające oprócz funkcji usługowych na rzecz zrzeszonych banków
spółdzielczych realizują operacje komercyjne na swój rachunek, wykorzystując
do tego celu własne placówki bankowe.
Należy podkreślić, że dzisiaj banki spółdzielcze swój podstawowy cel, jakim jest
wspieranie swoich członków, realizują już
nie tylko poprzez udzielanie im kredytów
na korzystnych warunkach, lecz także poprzez atrakcyjne oprocentowanie udziałów członkowskich (wypłatę dywidendy).
Istotną korzyścią z członkostwa w banku
spółdzielczym jest też możliwość współdecydowania o jego polityce oraz to,
że mają blisko do banku, w którym są
„u siebie”, będąc klientami „pierwszej
kategorii” i który wspiera finansowo róż-
ne przedsięwzięcia społeczne, kulturalne
i inwestycyjne służące lokalnej społeczności.
Warto zaznaczyć, że Organizacja Narodów Zjednoczonych proklamowała rok 2012
Międzynarodowym Rokiem
Spółdzielczości. Jego hasłem
jest „Spółdzielnie budują lepszy świat”, które podkreśla
ogromną rolę spółdzielczości, w tym banków spółdzielczych, w rozwoju społecznogospodarczym ludzkości we
wszystkich krajach.
Świadectwo pracy – prawa pracownika, obowiązki pracodawcy
J
ednym z podstawowych obowiązków
pracodawcy, związanym z ustaniem
stosunku pracy, jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy. Sposób oraz
termin, w jakim pracodawca winien wywiązać się z tego zobowiązania, został
wskazany w art. 97 k.p.1 oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego
wydawania i prostowania2. Niespełnienie
tego obowiązku jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, za które grozi
kara grzywny (art. 282 § 1 pkt 3 k.p.).
Wydanie świadectwa pracy
Wydanie świadectwa pracy winno nastąpić bezpośrednio w dniu, w którym
doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia
stosunku pracy, chyba że z uwagi na określone okoliczności nie jest to możliwe, jednakże wówczas pracodawca zobowiązany
jest doręczyć pracownikowi świdectwo
najpóźniej w ciągu 7 dni, od dnia ustania
stosunku pracy. Ustawodawca
nie przewiduje żadnych okoliczności, które zwalniałyby
pracodawcę z obowiązku wydania świadectwa pracy, taką
okolicznością zgodnie z przepisami prawa nie jest też brak
rozliczenia się pracownika
z pracodawcą.
O ile jasna wydaje się być sytuacja pracownika, który był zatrudniony u pracodawcy w ramach jednego stosunku pracy,
ponieważ świadectwo wręcza mu się wraz
z ustaniem tego stosunku, o tyle pewne
wątpliwości, co do terminu spełnienia
przez pracodawcę obowiązku wydania
świadectwa pracy powstają w przypadku,
gdy dany pracownik po rozwiązaniu lub
wygaśnięciu poprzedniej umowy, zawiera
z tym samym pracodawcą kolejną umowę
o pracę. Regulujący tą kwestię art. 97 § 11
k.p. w brzmieniu, jakie miał przez zmianą
dokonaną ustawą z dnia 5 stycznia 2011r.
o zmianie ustawy – Kodeks pracy3, która
weszła w życie z dniem 21 marca 2011r.
stanowił, że jeśli strony po
ustaniu jednej umowy o pracę zawarły następną umowę,
pracodawca nie miał obowiązku wydania takiemu pracownikowi świadectwa pracy
niezwłocznie po zakończeniu
poprzedniej umowy o pracę,
gdyż obowiązek ten powstawał dopiero, gdy pracownik wyraźnie
zażądał wydania świadectwa.
Przepisy art. 97 § 11 – 1 3 k.p., obowiązujące od 21 marca br., również stanowią
odstępstwo od zasady, że pracodawca ma
obowiązek niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
niemniej regulacja w nich zawarta jest
bardziej złożoną od tej, obowiazującej
przed nowelizacją. Ustawodawca wskazał
mianowicie, że pracodawca, który zatrudnia pracownika na podstawie umów terminowych takich jak umowa na okres próbny,
umowa na czas określony lub umowa
o pracę na czas wykonywania określonej
Informator SGB nr 160
33
Prawo
pracy (nie ma wymogu, aby każda kolejna umowa obowiązywała bezpośrednio
po ustaniu poprzedniej) zobowiązany jest
wydać mu świadectwo obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie
takich umów zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej
z nich (konkretnie od dnia zawarcia pierwszej terminowej umowy o pracę po dniu
wejścia w życie ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy,
ponieważ przepisy wprowadzone tą nowelizacją mają zastosowanie tylko do stosunków pracy nawiązanych na podstawie
terminowych umów o pracę, poczynając
od dnia 21.03.2011r.4). Wyjątek stanowi
sytuacja, gdy rozwiązanie lub wygaśnięcie
umowy nawiązanej przez upływem terminu 24 miesiecy, przypada po upływie tego
terminu, pownieważ w tych okolicznościach świadectwo pracy winno być wydane w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia tej
ostatniej umowy.
Fakt, iż normy prawne precyzują w tym
zakresie termin wywiązania się przez
pracodawcę z nałożonych na niego obowiązków, nie pozbawia jednak pracownika prawa do wcześniejszego uzyskania
świadectwa pracy, w związku z ustaniem
konkretnego stosunku pracy. Prawo takie
pracownik nabywa na podstawie art. 97
§ 1 3 k.p., zgodnie z którym, może on żądać od pracodawcy wydania świadectwa
pracy w związku z rozwiązaniem lub
wygaśnieciem każdej z w/w umów terminowych, jak również świadectwa stwierdzającego łączny okres zatrudnienia na
podstawie kilku takich umów, w każdym
czasie tj. w każdym przypadku, gdy jego
zatrudnienie ustało przed upływem wskazanego terminu 24 miesięcy. W takich
okolicznościach, pracodawca obowiązany
jest wydać świadectwo w ciągu 7 dni od
otrzymania od pracownika pisemnego
wniosku w tym przedmiocie.
Z porównania uchylonych i obowiązujących obecnie przepisów wynika, że regulacja zawarta w art. 97 § 11-13 k.p.
dotyczy jedynie sytuacji, gdy pracownik
jest zatrudniany na podstawie kolejnych
terminowych umów o pracę, natomiast nie
obejmuje ona przypadku, gdy po zakończeniu terminowej umowy o pracę z pracownikiem jest on ponownie zatrudniany,
ale na podstawie umowy o pracę na czas
34
Informator SGB nr 160
nieokreślony. W związku z powyższym należy przyjąć, iż w takich okolicznościach
pracodawca ma zawsze obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy po
zakończeniu terminowej umowy o pracę,
zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 97
§ 1 k.p. Rozróżnienia takiego ustawodawca
nie przewidział w stanie prawnym obowiazującym przed zmianą przepisów.
W związku z wprowadzonymi zmianami do ustawy Kodeks zmiany, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej opracowało projekt zmian w rozporządzeniu
w/w Rozporządzeniu z dnia 15 maja
1996r., które to zmiany mają uporządkować i uszczegółowić terminy, w jakich
pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy (w dniu
08.09.2011r. projekt skierowano do
uzgodnień zewnętrznych).
Doręczenie świadectwa
Zgodnie z przepisami powołanego
w artykule rozporządzenia, podstawowym sposobem doręczenia pracownikowi
świadectwa pracy jest bezpośrednie wręczenie mu go bądź też wydanie go osobie
upoważnionej na piśmie przez pracownika, natomiast w sytuacji gdy żaden z tych
sposobów nie może być wykorzystany,
pracodawca zobowiązany jest przesłać
świadectwo pracownikowi lub wskazanej
przez niego osobie, za pośrednictwem
poczty lub w inny sposób (np. przesyłką
kurierską). W przypadku, gdy doręczenie
pracownikowi świadectwa pracy nie jest
możliwe w związku z jego śmiercią, pracodawca zobowiązany jest sporządzone
świadectwo pracy włączyć do akt osobowych pracownika i wydać członkowi
rodziny zmarłego pracownika lub innej
osobie będącej jego spadkobiercą, gdy
zwróci się ona w tej sprawie ze stosownym wnioskiem.
W przypadku, gdy pracownik odmawia przyjęcia świadectwa, pracodawca
może pozostawić je w jego aktach osobowych czyniąc odpowiednią adnotację.
Pracodawca nie jest zobowiązany w tych
okolicznościach do wysłania świadectwa,
poniważ odmowa pracownika nie kwalifikuje się jako obiektywna niemożliwość
wydania świadectwa w rozumieniu § 2
ust. 2 powołanego rozporządzenia.
Treść świadectwa
Świadectwo pracy jest dokumentem
o ściśle określonej treści, na którą według
art. 97 § 2 k.p. winny się składać informacje dotyczące:
• okresu i rodzaju wykonywanej pracy;
• zajmowanych stanowisk (należy wmienić wszystkie zajmowane przez pracownika w trakcie okresu zatrudnienia);
• trybu rozwiązania albo okoliczności
wygaśnięcia stosunku pracy
oraz inne, niezbędne do ustalenia
uprawnień pracowniczych i uprawnień
z ubezpieczenia społecznego, których zakres szczegółowo określa Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy
oraz sposobu i trybu jego wydawania
i prostowania, poprzez wskazanie, iż informacje te mają dotyczyć:
1) wymiaru czasu pracy pracownika
w czasie trwania stosunku pracy;
2) podstawy prawnej rozwiązania lub
wygaśnięcia stosunku pracy, w tym
również podstawy wynikającej z przepisów szczególnych np. gdy rozwiązanie umowy o pracę dokonywane
jest na podstawie przepisów ustawy
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników5;
3) urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek
pracy;
4) wykorzystania dodatkowego urlopu
albo innego uprawnienia lub świadczenia przewidzianego przepisami
prawa pracy (dot. np. wykorzystania
urlopu ojcowskiego, uzyskania odprawy rentowo – emerytalnej);
5) należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania stosunku pracy,
z braku środków finansowych;
6) okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;
7) wykorzystanego urlopu wychowawczego;
8) liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art.
Prawo
92 k.p. (świadczenie przysługujące
w okresie czasowej niezdolności do
pracy), w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
9) wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
zwolnienia na opiekę nad dzieckiem
(art. 188 k.p.);
10)okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze
skróceniem okresu wypowiedzenia
umowy o pracę na podstawie art. 361
§ 1 k.p.;
11)okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych (w okresie zatrudnienia);
12)okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
13)okresów nieskładkowych, które przypadają w okresie zatrudnienia u pracodawcy wydającego świadectwo pracy,
uwzględnianych przy ustalaniu prawa
do emerytury lub renty;
14)danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika (np. na podstawie
art. 97 § 2 k.p. na żądanie pracownika
w świadectwie należy podać informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach).
Uznaje się, że do obowiązkowej treści
świadectwa pracy należy zaliczyć także,
mimo że przepisy nie regulują tej kwestii wprost, informacje o liczbie przepracowanych przez pracownika godzin
nadliczbowych w roku ustania stosunku
pracy, gdyż limit dopuszczalnej pracy
w godzinach nadliczbowych dotyczy roku
kalendarzowego, a każdy pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy z uwzględnieniem pracy
w godzinach nadliczbowych.
Poza wymienionymi elementami, które
znajdują swoje odzwierciedlenie we wzorze świadectwa pracy, stanowiącego załącznik do Rozporządzenią Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu
i trybu jego wydawania i prostowania, na
podstawie art. 884 § 2 k.p.c. w zw. z art.
97 § 2 k.p., w świadectwie pracy, pracodawca zobowiązany jest również zamieścić informację o zajęciu wynagrodzenia
za pracę w trybie egzekucji sądowej lub
administracyjnej.
Sprostowanie świadectwa
W sytuacji, gdy po otrzymaniu świadectwa, pracownik kwestionuje zgodność
zawartych w nim informacji ze stanem
faktycznym, ma on prawo, w ciągu 7 dni
od jego otrzymania, wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie.
Jeśli pracodawca nie uwzględni tego
wniosku, na co ustawodawca wyznaczył
mu termin 7 dni od dnia jego otrzymania,
pracownik ma dalsze 7 dni, od otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa, na wystąpienie z tym
żądaniem do sądu pracy.
Brak wyczerpania przez pracownika
trybu zgłoszenia tego roszczenia w pierwszej kolejności do pracodawcy, w przypadku, gdyby uznać je za wezwanie dłużnika
do dobrowolnego spełnienia świadczenia, może mieć wpływ na orzeczenie
sądu o kosztach postępowania (w tym
przypadku o zwrocie kosztów zastępstwa procesowego pracodawcy) zgodnie
z art. 101 k.p.c., można się jednak spotkać
w doktrynie również ze stanowiskiem, że
w takiej sytuacji sąd pracy winien przekazać pozew pracownika – pracodawcy,
zgodnie z art. 464 § 1 k.p.c., jako wniosek o sprostowanie świadectwa pracy
(druga z koncepcji nie znajduje jednak
uzasadnienia w orzecznictwie, z uwagi na
fakt, iż w tym zakresie przyjmuje się, że
„innym organem”, o którym mowa w art.
464 § 1 k.p.c. jest organ administracji
publicznej6).
Sąd pracy bada z urzędu, czy pracownik dochował zarówno terminu do
wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy
o sprostowanie świadectwa pracy, jak
i czy dochował terminu do wystąpienia z powództwem w tym przedmiocie
przeciwko pracodawcy i o ile sąd nie może uwzględnić powództwa pracownika
o sprostowanie świadectwa pracy, jeżeli
pracownik uchybił tym terminom, o tyle
jednak pracodawca może dobrowolnie
uwzględnić spóźniony wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy.
W sytuacji, gdy sprawa zostanie jednak ostatecznie rozstrzygnięta przez sąd,
który uwzględni powództwo pracownika
o sprostowanie świadectwa, winno ono
być wydane pracownikowi w ciągu 3 dni
od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
Zmiana treści świadectwa pracy będzie miała miejsce również w przypadku, uprawomocnienia się orzeczenia sądu pracy o przywróceniu pracownika do
pracy lub przyznaniu mu odszkodowania
z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub
rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia (bez winy pracownika), ponieważ wówczas pracodawca, na żądanie
pracownika, jest zobowiązany uzupełnić
treść wydanego mu uprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację o tym
orzeczeniu. Jeśli orzeczenie, o którym wyżej mowa, zostało wydane w związku
z rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy
pracownika, z naruszeniem przepisów
o rozwiązywaniu w tym trybie umów
o pracę, pracodawca jest natomiast zobowiązany wydać pracownikowi, w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia
się orzeczenia sądu, nowe świadectwo
pracy zawierające informację o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem
dokonanym przez pracodawcę, powołującą art. 97 § 3 k.p. (§ 5 ust. 4 w/w rozporządzenia). Obowiązek dotyczący podania podstawy prawnej dokonanej zmiany budzi jednak kontrowersje, gdyż jest
sprzeczny z nałożonym na pracodawcę
obowiązkiem wydania świadectwa pracy
zawierającego informację, która całkowicie zatrze fakt, że było dokonane rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia
z winy pracownika. Z uwagi na powyższe
należy przyjąć, iż uzupełnienie to nie jest
konieczne, ponieważ jego podstawą jest
przepis rozporządzenia, który przekracza
upoważnienie ustawowe z art. 97 § 4 k.p.
Konieczność dokonania zmiany treści
świadectwa pracy nastąpi również w sytuacji, gdy sąd pracy orzeknie o odszkodowaniu na rzecz pracodawcy z tytułu
nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 k.p.
(art. 611 k.p.). Pracownik jest obowiązany
wówczas przedłożyć pracodawcy wydane
mu świadectwo pracy w celu uzupełnienia jego treści o informację o wydanym
orzeczeniu sądu. Jeśli pracownik nie spełInformator SGB nr 160
35
Prawo
ni tego obowiązku, pracodawca ma prawo wezwać pracownika do niezwłocznego przedłożenia świadectwa pracy w celu
zamieszczenia w nim takiej informacji.
Podstawę do zmiany świadectwa pracy
stanowi też art. 99 § 4, zgodnie z którym
zmiana ta winna mieć miejsce na skutek
orzeczenia o odszkodowaniu w związku
z niewydaniem w terminie lub wydaniem
niewłaściwego świadectwa pracy.
Odszkodowanie dla pracownika
Na podstawie art. 99 k.p. pracownik,
który doznał szkody z powodu niewydania mu w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy (np. w postaci
niemożności zarejestrowania się w urzędzie pracy i otrzymania zasiłku dla bezrobotnych) może żądać od pracodawcy
jej naprawienia, w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy
z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6
tygodni. Obowiązek udowodnienia szkody oraz wykazania związku przyczynowego pomiędzy niewydaniem świadectwa
w terminie lub wydaniem niewłaściwego
świadectwa pracy, a wyrządzoną szkodą,
spoczywa na pracowniku.
Jeśli sąd uwzględni powództwo pracownika o odszkodowanie w związku
z wydaniem niewłaściwego świadectwa
pracy, pracodawca zobowiazany jest
wydać pracownikowi niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od
uprawomocnienia się wydanego w sprawie orzeczenia, nowe świadectwo pracy.
Roszczenie pracownika o odszkodowanie
za błędne świadectwo pracy przedawnia
się z upływem trzech lat7
W związku z wystawieniem błędnego
świadectwa pracodawca ponosi odpowiedzialność nie tylko wobec pracownika,
ale może odpowiadać również wobec
ZUS. Sytuacja taka będzie miała miejsce,
gdy pracodawca poda nieprawdziwe dane
w treści świadectwa, a w wyniku tego
pracownik otrzyma z ubezpieczeń społecznych nieprzysługujące mu lub zawyżone świadczenie, wówczas bowiem ZUS
na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych7, może
dochodzić zwrotu tego świadczenia bezpośrednio od płatnika.8
Przypisy:
Ustawa Kodeks pracy z dnia 26.06.1974r.,
t.j. Dz.U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 z późn.
zm.
2
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie szczegółowej treści
świadectwa pracy oraz sposobu i trybu
jego wydawania i prostowania z dnia 15
maja 1996 r., Dz.U. Nr 60, poz. 282
3
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, Dz. U. Nr 36,
poz. 181
4
Art. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
o zmianie ustawy – Kodeks pracy, Dz. U.
Nr 36, poz. 181,
5
Ustawa z 13.03.2003r., Dz.U. Nr 90, poz.
844 z późn. zm.
1
tak m.in. SN w postanowieniu z dnia
09.08.2006r.; III PK 41/05
7
Uchwała SN z 19.01.2011r., I PK 63/10 Monitor Prawa Pracy 2011/2/58
8
Art. 84 ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych z 13.10.1998r., t.j. Dz.U.
z 2009r.Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.
9
Tak też: SA w Białymstoku w wyroku
z dnia 21.09.2000r., III AUa 499/00, OSN
Nr 3/2001, poz. 12
6
Katarzyna Uryzaj
radca prawny
Kancelaria Radców Prawnych
A. Pieścik W. Pietrzykowski
W. Wolniewicz
Spółka Komandytowa z siedzibą
w Poznaniu
Konferencja Solidarny Bank – wartości spółdzielcze źródłem
przewagi konkurencyjnej
Na rynek pracy wkraczają dziś młodzi Polacy urodzeni po 1986 roku. W prognozie na najbliższe dziesięciolecia to ostatnia tak liczna grupa młodych napływających do firm – grupa dzisiejszych 15-24-latków to aż 6 mln osób, za to osób w wieku 5-14 lat jest już
o połowę mniej! Efektywne skorzystanie z tego wysychającego źródła bogactwa wymaga dobrego zrozumienia specyfiki pokolenia Y.
Czy Państwa Bank jest przygotowany na ich przyjęcie? Czy ma dobrą ofertę dla tego pokolenia?
A jakie wartości są dla pokolenia X oraz Y ważne i czy można na nich budować wzajemne relacje biznesowe?
Jak jest postrzegany bank spółdzielczy? Czy jest on jeszcze solidarny, czy komercyjny? A może nieważne, jaki jest bank, tylko
jakie oferuje produkty?
Inspirującym źródłem do odpowiedzi na te pytania będzie konferencja „SOLIDARNY BANK – wartości spółdzielcze źródłem
przewagi konkurencyjnej”, która odbędzie się 16.11.2011 r. w Falentach k. Warszawy. Uzupełnieniem będą praktyczne warsztaty
w dniu 17.11.2011 r.
Szczegóły na stronie www.bodie.pl
36
Informator SGB nr 160
dokończenie
z II str. okładki
zaledwie kilka tygodni później poważnie naruszone. Prezydent
USA, B. Obama, przedłożył Kongresowi pakiet stymulujący gospodarkę USA, zakładający wzrost wydatków na infrastrukturę, edukację i opiekę medyczną o łącznej wartości ok. 447 mld
USD. Nie wyjaśnił tylko, jak pogodzić jego realizację z planem
redukcji deficytu. Otuchy w serca inwestorów nie wlał też
Przewodniczący Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej, B. Bernanke. Staje się bowiem coraz wyraźniejsze, że
w arsenale Fed-u nie ma już narzędzi, użyciem których mógłby
on doprowadzić do silniejszego wzrostu gospodarczego. Zamiast tego, Fed tańczy w rytmie twista, zgodnie z założeniami
tzw. operacji twist, sprzedając obligacje o krótkim terminie
zapadalności, a kupując obligacje długoterminowe. A wszystko po to, by jeszcze bardziej obniżyć długoterminowe stopy
procentowe. Czy jednak umożliwi to osiągnięcie pożądanych
rezultatów i stworzy warunki dla ożywienia gospodarczego?
No cóż, operację taką próbowano już raz przeprowadzić w USA
w latach sześćdziesiątych. Wtedy się nie udało.
W tej sytuacji nie dziwi, że inwestorzy w panice poszukują
bezpiecznych przystani dla swojego kapitału. Nie jest to jednak proste. Po bezprecedensowym umocnieniu kursu franka
szwajcarskiego bank centralny tego kraju rzekł: non possumus
i ustalił oficjalny kurs wymiany franka na euro na poziomie
1,20 EUR/CHF, deklarując kupowanie walut zagranicznych
w nieograniczonych ilościach w razie potrzeby. Deklaracje te
mają pokrycie w ponad 250 mld CHF oficjalnych rezerw walu-
towych, którymi bank ten dysponuje. Również złoto okazało
się inwestycją dla zuchwałych, bowiem po osiągnięciu historycznego rekordu wyceny 6 września na poziomie przekraczającym 1900 USD za uncję, jego cena runęła, by zatrzymać
się na poziomie o 300 USD niższym. Zdesperowani inwestorzy
powrócili więc do dłużnych aktywów dolarowych, wierząc, że
na tak płynnym rynku wahania cen będą mniejsze.
Qou vadis, światowa gospodarko? Tego nie wie dziś nikt. To,
co dzieje się na światowych rynkach oraz bezsilność polityków
i władz monetarnych nie pozwalają jednak na snucie optymistycznych scenariuszy. Oby tylko nie sprawdziło się jedno
z praw Murphy’ego, zgodnie z którym sprawy pozostawione
samym sobie mają tendencję, aby zamieniać się ze złych na jeszcze
gorsze.
Sprostowanie
W poprzednim numerze Informatora SGB (4/159) wkradł się
błąd w tekście dotyczącym Banku Spółdzielczego w Pruszczu
Gdańskim, w rozmowie z Elżbietą Kuźmicz. Chodziło o kredyt
technologiczny a nie – jak napisano – o kredyt na zakup kolektorów.
Redakcja
www.bodie.pl
Tego jeszcze nie było!
Bezpłatne szkolenia i doradztwo
To jedyna okazja aby wziąć udział w bezpłatnych stacjonarnych warsztatach
komputerowych, szkoleniach e-learningowych oraz doradztwie dla małych
i średnich Banków Spółdzielczych.
Tematy szkoleń oraz kursów e-learningowych obejmują:
•
wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych Excel w bieżącej pracy w banku – szkolenia dla
początkujących i średniozaawansowanych,
•
zastosowanie matematycznych rozwiązań w kredytowaniu oraz pomiarze i analizie ryzyka.
Dzięki udziałowi w tych szkoleniach Państwa pracownicy:
•
poznają praktyczne narzędzia niezbędne w pracy nowoczesnego bankiera,
•
udoskonalą umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych, co wpłynie na skuteczność i sprawność ich pracy,
•
będą potrafili efektywnie pracować nad pomiarem ryzyka poprzez wykorzystanie arkusza
kalkulacyjnego,
•
usystematyzują wiedzę i rozwiną umiejętności wykorzystywane przy pomiarze i zarządzaniu ryzykami oraz analizie i ocenie kredytowej.
Dla Banku oznacza to:
INFORMATOR Spółdzielczej
Grupy Bankowej
nr 5/160/2011
ISSN 1429-902X
nakład 1500 szt. Pismo branżowe
RADA PROGRAMOWA:
Ryszard Lorek (przewodniczący)
wiceprezes zarządu SGB-Bank S.A.
Józef Kubanek
członek Rady Nadzorczej SGB-Bank S.A.
prezez BS Pojezierza
Międzychodzko-Sierakowskiego
Czesław Banaszewski
dyrektor I Oddziału SGB-Bank S.A.
w Poznaniu
Adres redakcji
Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.
ul. Mielżyńskiego 20, 61-725 Poznań
tel. 61 856 23 50, fax 61 856 23 67
e-mail: [email protected]
•
obniżenie kosztów szkoleń,
•
usprawnienie pracy, dzięki wykorzystaniu skutecznych narzędzi,
•
przeanalizowanie obecnej sytuacji banku w zakresie wykorzystania technologii informatycznych, spotkania z ekspertem realizującym doradztwo w siedzibie banku,
Redaktor Naczelny
•
przygotowanie do skutecznego konkurowania na rynku finansowym.
Łucja Kamińska
Nie czekaj i już dziś zgłoś na szkolenia pracowników swojego Banku!
Więcej informacji o bezpłatnych szkoleniach na najbliższych spotkaniach informacyjnych:
w Gdańsku 27 października 2011; w Koszalinie 7 grudnia 2011;
w Warszawie 9 listopada 2011; w Krakowie 19 stycznia 2012;
w Poznaniu 24 listopada 2011
oraz telefonicznie pod numerami Biura Projektów w Poznaniu:
61/8 562 362, 61/8 562 352, 61/8 562 366, 61/8 562 355.
Szkolenia rozpoczynają się w listopadzie 2011 roku.
Szczególnie zapraszamy osoby, które ukończyły 45 rok życia.
Wydawca
SGB-Bank S.A.
Szarych Szeregów 23a, Poznań
tel. 61 856 24 00, fax 61 852 27 30
e-mail: [email protected].pl
www.sgb.pl
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Postaw na zysk i wygraną!
Fordy Ka i setki atrakcyjnych nagród czekają na zwycięzców.
Postaw na nową Lokatę z nagrodami i skorzystaj na tym podwójnie. Wystarczy 500 zł! Każda
kolejna taka kwota to dodatkowy los w naszej loterii, czyli dodatkowe zyski i większa szansa
na sukces. Załóż lokatę z nagrodami w najbliższej placówce SGB.
Bezpłatna infolinia: 800 888 888
www.sgb.pl
Lokata z nagrodami dostępna w wybranych placówkach Spółdzielczej Grupy
Bankowej. Szczegółowy regulamin promocji wraz z opisem i dostępnością
wybranych nagród na www.sgb.pl. Promocja trwa do 23.12.2011 r.