ul. Antka Kochanka - Nieruchomości

Transkrypt

ul. Antka Kochanka - Nieruchomości
Portal nieruchomości
www.nieruchomosci.pgnig.pl
ul. Antka Kochanka
Wałbrzych, woj. dolnośląskie
Kategoria
Grunty
Powierzchnia użytkowa (m2)
Powierzchnia gruntu (m2)
1404
Cena
42 956 PLN
Sprzedaż w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 198/20, o powierzchni 1404 m2,
położonej w Wałbrzychu przy ul. Antka Kochanka.
Niezabudowana działka gruntu, AM 10, obręb Biały Kamień Nr 18 w pośredniej, północno – wschodniej części
miasta w obrębie terenów pokopalnianych oraz terenów niezabudowanych niezurbanizowanych, pojedynczej
zabudowy rozproszonej o charakterze magazynowo – składowym. Od strony południowej działka bezpośrednio
graniczy z urządzeniami infrastruktury gazowej. Przez nieruchomość przebiega sieć gazowa.
Działka 198/20 formalnie posiada dostęp do drogi publicznej (drogi dojazdowej od strony północnej – dz. 195),
to w praktyce nie posiada dostępu do drogi publicznej. Droga dojazdowa jest zasypana, porośnięta drzewami i
krzewami, co całkowicie wyklucza możliwość dojazdu.
Kształt działki prostokątny. Teren poeksploatacyjny byłych kopalń węgla. Działka porośnięta jest roślinnością
trawiastą, krzaczastą i pojedynczymi drzewami.Nieruchomość nie została objęta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha (uchwała nr XXI/180/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha),
zgodnie z którym działka położona jest w obszarze oznaczonym na planie symbolem G5.1. – teren
ekstensywnego rolnictwa, zabudowa usługowa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej (gazociągi, linie
energetyczne).
Niniejsze ogoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani te czci takiej oferty lub
jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w ogoszeniu zostay podane w dobrej wierze, nie mog by jednake
traktowane, jako owiadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okolicznoci.
Kontakt
Anna Stefanowska
71-364-9558
[email protected]