ACSf/ACSfx - Scott Safety

Komentarze

Transkrypt

ACSf/ACSfx - Scott Safety
ACSf/ACSfx
Samodzielny aparat oddechowy
Instrukcja użytkownika
Nr artykułu 2023427
Wydanie A
AS/NZS1716 : 2003 - Respiratory Protective Devices
Lic. 5021 BSI Benchmark
09. 2010
Samodzielny aparat oddechowy
Spis treści
OSTRZEŻENIA............................................................................................................................................. ii
1.
WSTĘP ............................................................................................................................................. 1
1.1
OGÓLNE SCHEMATY ZESTAWU ............................................................................................... 1
1.2
POWIETRZE DO ODDYCHANIA ................................................................................................. 2
1.3
ZASILANIE Z LINII SPRĘŻONEGO POWIETRZA ....................................................................... 2
1.4
PRZESZKOLENIE PERSONELU ................................................................................................. 2
1.5
SERWISOWANIE ......................................................................................................................... 2
1.6
CZĘŚCI ZAMIENNE ORAZ AKCESORIA..................................................................................... 2
1.7
GWARANCJA............................................................................................................................... 2
2.
OPIS APARATU ............................................................................................................................... 3
2.1
INFORMACJE OGÓLNE .............................................................................................................. 3
2.2
MASKI TWARZOWE .................................................................................................................... 3
2.3
ZAWÓR ODDECHU „NA ŻĄDANIE” (DV) .................................................................................... 4
2.4
REDUKTOR/ŁĄCZNIK ZAWORU BUTLI ...................................................................................... 4
3.
PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA ..................................................................................................... 5
3.1
SPRAWDZANIE APARATU.......................................................................................................... 5
3.2
WYMIANA POJEDYNCZYCH BUTLI ........................................................................................... 5
3.3
ZEROWANIE ZAWORU ODDECHU „NA ŻĄDANIE” (DV) ........................................................... 6
3.4
TEST CIŚNIENIA/ SZCZELNOŚCI BUTLI .................................................................................... 6
3.5
ZAWÓR DV I MASKA TWARZOWA ............................................................................................. 6
3.6
WĘŻE ........................................................................................................................................... 6
3.7
REGULACJA WYSOKOŚCI MODUŁU PASKA (TYLKO DLA WERSJI FX) ................................. 6
4.
PROCEDURA NAKŁADANIA, SPRAWDZANIE PRZED UŻYCIEM I W ODSTĘPACH
MIESIĘCZNYCH .............................................................................................................................. 7
4.1
NAKŁADANIE APARATU ............................................................................................................. 7
4.2
SPRAWDZENIE ZAWORU DV/OTWARCIE ZAWORU BUTLI ..................................................... 7
4.3
NAKŁADANIE MASKI TWARZOWEJ ........................................................................................... 8
4.3.1
Maski twarzowe z uprzężą z tkaniny..................................................................................... 8
4.3.2
Maski twarzowe z uprzężą z siatki ........................................................................................ 8
4.4
TEST CIŚNIENIA DODATNIEGO ................................................................................................. 8
4.5
TEST USZCZELKI MASKI TWARZOWEJ .................................................................................... 9
4.6
TEST GWIZDKA ........................................................................................................................... 9
4.7
KONTROLE KOŃCOWE .............................................................................................................. 9
4.8
ZŁĄCZA LINII POWIETRZA ......................................................................................................... 9
5.
INSTRUKCJA ZDEJMOWANIA ..................................................................................................... 10
5.1
ZDEJMOWANIE APARATU ....................................................................................................... 10
5.2
ZDEJMOWANIE BUTLI .............................................................................................................. 10
6.
PO UŻYCIU .................................................................................................................................... 11
6.1
CZYSZCZENIE ........................................................................................................................... 11
6.1.1
Maska twarzowa ................................................................................................................. 11
6.1.2
Zawór oddechu „na żądanie” (DV) ...................................................................................... 11
6.1.3
Uprząż i podkładka na plecy ............................................................................................... 11
6.2
PRZECHOWYWANIE W STANIE GOTOWOŚCI DO UŻYCIA ................................................... 12
6.3
ZAPISYWANIE SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI O TESTACH.............................................. 12
7.
HARMONOGRAM KONSERWACJI............................................................................................... 13
7.1
W ODSTĘPACH MIESIĘCZNYCH ............................................................................................. 13
7.2
W ODSTĘPACH ROCZNYCH .................................................................................................... 13
DEKLARACJA ZGODNOŚCI - DYREKTYWA DOTYCZĄCA WYPOSAŻENIA MORSKIEGO .................. 14
Zarejestrowane biuro: Scott Health and Safety Limited, Pimbo Road, West Pimbo,
Skelmersdale, Lancashire, WN8 9RA, England.
i
OSTRZEŻENIA
Niniejszy dokument należy uważnie przeczytać i w pełni
przyswoić sobie zawarte w nim informacje
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla personelu przeszkolonego w użyciu i
konserwacji aparatu oddechowego na sprężone powietrze. Nieprzeszkoleni użytkownicy
NIE MOGĄ jej używać jako podręcznika do samodzielnej nauki. Niezrozumienie instrukcji
użytkownika urządzenia ACS lub niestosowanie się do zawartych w niej wskazówek może
być przyczyną obrażeń lub śmierci.
Firma Scott Health and Safety Limited dołożyła wszelkich starań, aby informacje zawarte
w instrukcji były dokładne, kompletne i zrozumiałe. Jednak personel działu szkolenia i
pomocy technicznej chętnie wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z instrukcją i odpowie
na pytania dotyczące aparatu oddechowego firmy SCOTT.
Poniższe ostrzeżenia są zgodne z wymogami określanymi przez instytucje
przyznające certyfikaty i odnoszą się do ogólnych zasad użytkowania aparatu
oddechowego:
Użytkownicy aparatu oddechowego muszą przejść pełne przeszkolenie w zakresie
użytkowania i konserwacji samodzielnego aparatu oddechowego na sprężone powietrze.
Należy upewnić się, że wybrany typ aparatu jest wystarczający jako zabezpieczenie w
przypadku podejmowanych zadań i zagrożeń, które mogą wystąpić. Informacje na ten temat
można znaleźć w odnośnych przepisach krajowych.
W niektórych silnie toksycznych atmosferach odpowiednia ochrona może nie być
zapewniona.
Testowanie i serwis aparatu należy prowadzić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale
7 – Harmonogram konserwacji oraz zgodnie z uwagami zamieszczonymi w rozdziale 1, w
punktach Przeszkolenie personelu i Serwisowanie.
Jakość powietrza używanego do zaopatrywania i ładowania aparatu oddechowego musi
spełniać wymogi określone w normach EN 12021 : 1999. Szczegółowe informacje można
znaleźć w rozdziale 1.
Należy upewnić się, że przyleganie maski twarzowej do twarzy zapewnia dostateczną
szczelność. Obecność brody, bokobrodów i okularów może niekorzystnie wpływać na
przyleganie maski twarzowej do twarzy użytkownika.
Aparat nie jest przeznaczony do używania pod wodą.
Uprzęży nie wolno używać jako samochodowych pasów bezpieczeństwa.
ZASTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek lub niewłaściwy sposób użytkowania
aparatu może spowodować: zgon, obrażenia lub szkody materialne; pociąga to za sobą
unieważnienie wszelkich gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.
PRAWA AUTORSKIE
Niniejszej instrukcji nie wolno powielać częściowo lub w całości, ani używać jej do celów
niezgodnych z przeznaczeniem bez pisemnego zezwolenia firmy Scott Health and Safety
Limited.
ii
ACSf/ACSfx
1. WSTĘP
1.1
OGÓLNE SCHEMATY ZESTAWU
Klucz:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
1
Podkładka na plecy
Górny pasek
naramienny
Wąż wysokiego
ciśnienia
Przedni zatrzask
przytrzymujący wąż
Regulowana klamra
paska naramiennego
Dolny pasek
naramienny
Pasek
Klamra paska
Mechanizm regulacji
wysokości (ACSfx)
Regulowany pasek
paska
Wąż średniego
ciśnienia
Zawór oddechu „na
żądanie”
Gwizdek
ostrzegawczy
Manometr
Tylny zatrzask
przytrzymujący wąż
Stelaż butli
Zatrzask
przytrzymujący wąż
Taśma butli
Regulowana klamra
paska
Reduktor ciśnienia
Łącznik butli
Taśma butli
Wspornik mocujący
reduktor
ACSf/ACSfx
1.2
Miejscowi dystrybutorzy lub personel
działu szkolenia i pomocy technicznej
firmy Scott Health and Safety Limited
chętnie
dostarczą
szczegółowych
informacji na temat kursu szkoleniowego
oraz przykładowe fragmenty umów
serwisowych.
POWIETRZE DO
ODDYCHANIA
Powietrze do oddychania, używane do
zaopatrywania lub ładowania aparatu,
może być naturalne lub syntetyczne i
musi spełniać wymogi normy EN 12021 :
1999 lub AS/NZS1715 : 1994.
1.3
1.6
ZASILANIE Z LINII
SPRĘŻONEGO
POWIETRZA
Personel
działu
obsługi
klienta
zapewnia efektywny i wygodny dla klienta
kontakt w sprawach związanych z
zamawianiem nowych aparatów, części
zamiennych oraz akcesoriów. Zespół
może
także
dostarczyć
ogólnych
informacji na temat produktów firmy
SCOTT.
Powietrze
stosowane
w
liniach
sprężonego powietrza musi spełniać
wymogi określone w normach EN 12021 :
1999 lub AS/NZS1715 : 1994, a jego
punkt rosy musi być dostatecznie niski,
aby zapobiegać zamarzaniu wewnątrz
urządzenia, gdy aparat jest użytkowany w
temperaturze poniżej 4°C.
1.4
1.7
GWARANCJA
Produkty produkowane w naszych
fabrykach w Skelmersdale i Vaasa są
objęte 12-miesięczną gwarancją (o ile nie
podano inaczej) na części, pracę i powrót
na miejsce. Okres gwarancyjny trwa od
dnia zakupu przez użytkownika.
PRZESZKOLENIE
PERSONELU
Członkowie
personelu
używający
samodzielnego aparatu oddechowego na
sprężone powietrze muszą przejść pełne
przeszkolenie zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w niniejszej instrukcji i z
przepisami krajowymi.
Gwarantuje się, że produkty te są wolne
od wad materiałowych i wad w robociźnie
w chwili dostawy. Firma Scott Health
and
Safety
Limited
nie
bierze
odpowiedzialności za żadne wady
powstałe
w
wyniku
umyślnego
uszkodzenia
sprzętu,
zaniedbania,
nieprawidłowych
warunków
pracy,
nieprzestrzegania oryginalnych instrukcji
producenta,
nieprawidłowego
wykorzystania lub nieautoryzowanych
modyfikacji albo napraw.
Wskazówki te nie mogą zastąpić
akredytowanego kursu szkoleniowego w
zakresie prawidłowego i bezpiecznego
użytkowania aparatu oddechowego firmy
SCOTT,
prowadzonego
przez
instruktorów z pełnymi kwalifikacjami.
1.5
CZĘŚCI ZAMIENNE
ORAZ AKCESORIA
SERWISOWANIE
Urządzenie ACS musi być serwisowane
w
odstępach
zgodnych
z
harmonogramem
przez
członków
personelu, którzy ukończyli formalny kurs
szkoleniowy
i
posiadają
aktualny
certyfikat
upoważniający
do
przeprowadzania serwisu i napraw
aparatu oddechowego firmy SCOTT.
Szczegółowe informacje na temat
harmonogramu serwisowania można
znaleźć w podręczniku serwisowym
urządzenia
ACS
firmy
SCOTT;
egzemplarze podręcznika mogą uzyskać
wyłącznie zarejestrowani posiadacze
aktualnych certyfikatów.
Do każdej reklamacji złożonej w okresie
gwarancyjnym
należy
dołączyć
poświadczenie daty zakupu. Wszelkie
reklamacje należy kierować do działu
obsługi klienta, zgodnie z obowiązującą
w firmie procedurą zwrotu towaru.
2
ACSf/ACSfx
2. OPIS APARATU
2.1
INFORMACJE OGÓLNE
Urządzenie ACS jest samodzielnym,
pracującym
w
obwodzie
otwartym
aparatem oddechowym (BA) na sprężone
powietrze, przeznaczonym dla strażaków
i
do
zastosowań
przemysłowych
wymagających
wysokiego
stopnia
ochrony układu oddechowego.
Uprząż urządzenia ACS jest wykonana z
KevlarTM będącego mieszanką tworzyw o
opóźnionym
spalaniu.
Manometr
mechaniczny
oraz
gwizdek
są
zamontowane
na
lewym
pasku
naramiennym.
Urządzenie ACSfx posiada mechanizm
regulacji wysokości, który umożliwia
użytkownikowi ustawienie jednej z trzech
wysokości modułu paska względem
podkładki na plecy w celu poprawy
komfortu użytkownika.
Klucz
A=
B=
C=
Urządzenie ACS zostało zatwierdzone
zgodnie z następującymi standardami
międzynarodowymi:
•
EN 137: 2006 – łącznie z aneksem
A:
Klasyfikacja
samodzielnych
aparatów oddechowych: Typ 2 – do
zastosowań
związanych
z
pożarnictwem;
•
Dyrektywa dotycząca wyposażenia
morskiego;
•
AS/NZS1716.
D=
E=
F=
G=
H=
I=
J=
K=
Urządzenie ACS ma oznaczenie „CE”
zgodnie z dyrektywą EWG WE/686/1986
z późniejszymi poprawkami.
2.2
Znaczenie
Symbol - patrz instrukcja obsługi
Nazwa marki produktu
Model/oznaczenie produktu
f=
Pożarnictwo
x=
Regulowana wysokość
Opis aparatu
Standardy, zgodnie z którymi aparat
uzyskał certyfikat
Numer instytucji zatwierdzającej
Numer seryjny aparatu
Data produkcji
Data oddania aparatu do użytku
Instrukcje eksploatacji aparatu
Szczegółowe dane do kontaktowania się z
producentem
MASKI TWARZOWE
Urządzenie ACS zostało zatwierdzone do
stosowania
z
pełnymi
maskami
twarzowymi
Vision
3,
PanaSeal,
PanaVisor i Promask PP; wszystkie
spełniają wymogi określone w normach
EN 136, klasa 3.
INSTYTUCJA NOTYFIKOWANA:
BSI Product Services (0086)
Kitemark House,
Maylands Avenue,
Hemel Hempstead,
HP2 4SQ,
England.
Wszystkie
są
dostępne
z
pięciopunktowymi, w pełni regulowanymi
uprzężami z tkaniny lub uprzężami
nagłownymi z siatki i paskami na szyję.
Urządzenie ACS nosi oznaczenia zgodne
z normami EN 137: 2006 i AS/NZS1716:
2003. Obok zamieszczono wyjaśnienie
wspomnianych oznaczeń:
Poliwęglanowe przyłbice są zgodne z
wymogami odporności na uderzenie,
określonymi w normach EN 166 stopień B
i AS/NZS 1337 : 1992.
3
ACSf/ACSfx
2.3
ZAWÓR ODDECHU „NA
ŻĄDANIE” (DV)
2.4
REDUKTOR/ŁĄCZNIK
ZAWORU BUTLI
Zawór DV działa w połączeniu z zaworem
wydechowym
maski
twarzowej,
utrzymując dodatnie ciśnienie wewnątrz
maski twarzowej.
Połączony reduktor ciśnienia i łącznik
zaworu
butli
zmniejszają
wysokie
ciśnienie powietrza z butli do średniego
ciśnienia wynoszącego od 5 do 9 barów.
Zawór DV ma przycisk zerowania
umożliwiający użytkownikowi zamknięcie
przepływu powietrza przez zawór, co
pozwala zdjąć maskę twarzową bez
utraty powietrza z butli.
Połączenie z butlą składa się z
gwintowanego pokrętła na łączniku
zaworu butli, który znajduje się na
zaworze butli. Szczegółowe informacje
można znaleźć w rozdziale 3.2.
Po nałożeniu aparatu zawór DV jest w
warunkach normalnych „wyzerowany”
(zamknięty)
i
zostaje
otwarty
(uruchomiony), gdy użytkownik po raz
pierwszy wykonuje wdech.
Główne elementy:
(28) Pokrętło łącznika
(29) Pierścień łącznika
Główne elementy:
(24)
(25)
(26)
(27)
Przycisk zerowania
Pokrętło urządzenia omijającego
Zatrzask blokujący
Pierścień gniazda wylotowego
4
ACSf/ACSfx
Poluzuj taśmę butli (18) i wyjmij butlę
przesuwając ją w obu kierunkach.
3. PRZYGOTOWANIE
DO UŻYCIA
3.1
5.
Wsuń naładowaną do pełna butlę
przez poluzowaną taśmę butli (18). Włóż
wylot zaworu butli do łącznika i zakręć
pokrętło (28).
SPRAWDZANIE
APARATU
Sprawdź wzrokowo urządzenie ACS, aby
upewnić się, że jest czyste i w dobrym
stanie. Sprawdź, czy wszystkie zatrzaski
przytrzymujące wąż (4) i (15) są zapięte.
Całkowicie rozluźnij pasek oraz paski
naramienne przygotowane do użycia.
UWAGA:
Przed
zakręceniem
pokrętła
na
gnieździe
zaworu
sprawdź,
czy
pierścień łącznika pokrętła (29) i
gwinty łącznika są czyste i w dobrym
stanie.
Jeżeli
urządzenie
ACS
ma
być
użytkowane z linią powietrza, sprawdź
czy:
i)
Linia powietrza jest w dobrym
stanie oraz nie ma w niej pęknięć,
wybrzuszeń i otarć.
ii)
Łącznik linii powietrza jest w
dobrym stanie i tworzy stabilne
połączenie z korektorem linii
powietrza urządzenia ACS.
iii)
Źródło powietrza spełnia wymogi
określone w normach EN 12021 :
1999 lub AS/NZS1715 : 1994 (patrz
rozdział 1.2).
iv)
Złącze do linii powietrza urządzenia
ACS jest w dobrym stanie.
3.2
1.
6.
Napnij taśmę butli (18).
WYMIANA
POJEDYNCZYCH BUTLI
Zamknij zawór butli.
2.
Otwórz
pokrętło
urządzenia
omijającego DV (25), aby wypuścić
powietrze z systemu.
3.
Odkręć pokrętło łącznika butli (28).
7.
Wciśnij klamrę butli (22) aż do jej
zamknięcia.
W razie konieczności regulacji rozmiaru
taśmy butli:
i)
Upewnij się, że klamra butli jest
odblokowana i otwarta.
ii)
Wyreguluj napięcie taśmy butli.
iii)
Zamknij klamrę butli i sprawdź, czy
butla jest stabilnie przytrzymywana. W
razie konieczności powtórz opisane
działania.
4.
Jednocześnie wciśnij dwa przyciski
klamry butli i pociągnij za klamrę butli
(22), aby zwolnić ją z butli.
5
ACSf/ACSfx
3.3
blokujący
(26)
jest
całkowicie
zatrzaśnięty. Aby to potwierdzić, obróć
delikatnie zawór DV.
ZEROWANIE ZAWORU
ODDECHU „NA
ŻĄDANIE” (DV)
3.6
1.
Naciśnij przycisk zerowania (24) w
bocznej części zaworu DV i sprawdź, czy
pokrętło urządzenia omijającego (25) jest
obrócone, co powoduje, że płaskownik na
pokrętle jest ustawiony w jednej linii z
wylotem zaworu DV.
1.
Sprawdź wszystkie węże, czy nie
wykazują
oznak
uszkodzeń
lub
nadmiernego zużycia. Zegnij węże, aby
uwidocznić wszelkie rozdarcia i duże lub
małe pęknięcia (nieznaczne pęknięcia są
dopuszczalne).
2.
Sprawdź, czy pierścień (27) na
wylocie zaworu DV jest czysty i w dobrym
stanie.
3.4
WĘŻE
2.
Sprawdź wszystkie złącza, czy nie
wykazują
oznak
uszkodzeń
lub
nadmiernego zużycia; upewnij się, że
dają się otworzyć.
TEST CIŚNIENIA/
SZCZELNOŚCI BUTLI
3.
Kiedy są zamknięte, sprawdź, czy
tworzą stabilne połączenia.
1.
Powoli otwórz całkowicie zawór
butli i odczekaj 10 sekund, aż ciśnienie
wewnątrz aparatu przyjmie odpowiednią
wartość.
4.
Wymień
zużyte.
3.7
2.
Sprawdź, czy według wskazań
manometru (14) butla jest NAPEŁNIONA
co najmniej w 80% (240 barów w
przypadku butli o ciśnieniu 300 barów,
170 barów w przypadku butli o ciśnieniu
200 i 207 barów). Sprawdź, czy nie
rozlega się dźwięk świadczący o
przecieku.
węże
uszkodzone
lub
REGULACJA
WYSOKOŚCI MODUŁU
PASKA (TYLKO DLA
WERSJI FX)
Jeżeli to konieczne, wyreguluj wysokość
modułu paska względem podkładki na
plecy.
3.
Zamknij zawór butli i przez minutę
obserwuj manometr. Jeżeli w tym czasie
odczyt spadnie o ponad 10 barów,
świadczy to o istnieniu przecieku o
niedopuszczalnej wielkości.
4.
Jeżeli wynik testu szczelności
systemu jest negatywny: zamknij zawór
butli, wypuść powietrze z systemu przez
otwarcie urządzenia omijającego zawór
DV (25). Sprawdź wszystkie połączenia
pneumatyczne, po czym powtórz test.
OSTRZEŻENIE:
NIE używaj aparatu ze zbyt dużym
przeciekiem.
Dołącz
do
aparatu
notatkę z objaśnieniem problemu i
zwróć aparat do serwisu.
3.5
i)
Ściśnij ze sobą dwie części
zatrzasku zwalniającego za pomocą
palców i kciuka (A).
ii)
Przesuń
moduł
paska
do
wybranego położenia (B) upewniając się,
że mechanizm regulujący jest stabilnie
ustawiony na jednym z trzech uprzednio
ustawionych położeń wysokości.
ZAWÓR DV I MASKA
TWARZOWA
1.
Sprawdź, czy maska twarzowa jest
czysta i nieuszkodzona.
2.
Przymocuj zawór DV do maski
twarzowej i sprawdź, czy zatrzask
6
ACSf/ACSfx
4. PROCEDURA
NAKŁADANIA,
SPRAWDZANIE
PRZED UŻYCIEM I W
ODSTĘPACH
MIESIĘCZNYCH
4.1
NAKŁADANIE APARATU
Uwaga:
Użytkownicy-eksperci
(na
przykład
członkowie służb ratowniczych) mogą
stosować
odmienne
procedury
nakładania, zgodne z odpowiednimi,
oficjalnymi przepisami, akceptowanymi
przez firmę Scott Health and Safety
Limited.
5.
Pociągnij do przodu za regulowane
paski paska (10) aż do bezpiecznego i
wygodnego zamocowania na biodrach.
1.
Sprawdź, czy uprzęże urządzenia
ACS i maski twarzowej są całkowicie
rozluźnione, a zawór DV jest podłączony
do maski twarzowej.
2.
Zawieś maskę ochronną na szyi za
pomocą paska na szyję.
3.
Przesuń prawe ramię przez pasek
naramienny (2), zarzuć podkładkę na
plecy (1), po czym wsuń lewe ramię w
przeciwległy pasek naramienny (2).
6.
Ściągnij końce dolnego paska
naramiennego (6) aż aparat będzie
wygodnie dopasowany.
4.2
SPRAWDZENIE
ZAWORU DV/OTWARCIE
ZAWORU BUTLI
1.
Sprawdź, czy płaskownik na
pokrętle urządzenia omijającego zaworu
DV (25) jest ustawiony w jednej linii z
wylotem zaworu DV, po czym naciśnij
przycisk zerowania (24).
4.
2.
Prawą ręką otwórz powoli zawór
butli,
lewą
ręką
przytrzymując
jednocześnie manometr (14). Sprawdź,
czy manometr wskazuje, że butla jest
NAPEŁNIONA w 80% (170 barów w
przypadku butli o ciśnieniu 200 i 207
barów oraz 240 barów w przypadku butli
o ciśnieniu 300 barów).
Zapnij klamrę paska (8).
7
ACSf/ACSfx
4.3
4.3.1
NAKŁADANIE MASKI
TWARZOWEJ
4.3.2
Maski twarzowe z uprzężą
z siatki
1.
Przytrzymaj maskę za boczną
część uprzęży z siatki, włóż podbródek
do miseczki na podbródek i naciągnij
maskę na twarz. Uchwyć naciągane paski
w tylnej części uprzęży z siatki i naciągnij
siatkę na głowę.
Maski twarzowe z uprzężą
z tkaniny
1.
Przytrzymaj dolne paski uprzęży
nagłownej, włóż podbródek do miseczki
na podbródek i naciągnij paski na tylną
część głowy, odgarniając włosy spod
uszczelki twarzowej.
2.
Zaciśnij boczne paski uprzęży. NIE
WOLNO ZACISKAĆ ZBYT MOCNO.
2.
Wyreguluj górny pasek maski
twarzowej, aby znajdowała się ona na
odpowiednim poziomie na twarzy, a
podkładka uprzęży nagłownej leżała
pośrodku tylnej części głowy. Zaciśnij
paski uprzęży w następującej kolejności:
dolne, środkowe, górne. NIE WOLNO
ZACISKAĆ ZBYT MOCNO.
3.
Wykonaj głęboki wdech, aby
uruchomić zawór DV. Następnie oddychaj
normalnie.
4.4
TEST CIŚNIENIA
DODATNIEGO
3.
Wykonaj głęboki wdech, aby
uruchomić zawór DV. Następnie oddychaj
normalnie.
Przy otwartym zaworze butli włóż palec
pod uszczelkę twarzową i sprawdź, czy
następuje jednostajny wypływ powietrza
na zewnątrz. Wyjmij palec, co pozwoli na
ponowne uszczelnienie maski.
8
ACSf/ACSfx
4.5
TEST USZCZELKI MASKI
TWARZOWEJ
4.8
1.
Zamknij zawór butli i przytrzymaj
pokrętło. Wstrzymaj oddech na 10
sekund i słuchaj uważnie, czy nie rozlega
się dźwięk świadczący o przecieku.
Obecność przecieku spowoduje spadek
wskazań manometru.
1.
Sprawdź wielkość przepływu i
ciśnienie linii powietrza. Zdejmij osłonki
ochraniające przed pyłem i sprawdź, czy
nie wykazują one oznak zużycia i
uszkodzeń.
2.
Podłącz aparat do odpowiedniego
łącznika
dostarczającego
sprężone
powietrze do oddychania (patrz rozdział
1.3).
2.
Jeżeli wynik testu szczelności
maski twarzowej jest negatywny: otwórz
zawór butli, poluzuj uprząż nagłowną i
wyreguluj maskę, po czym powtórz test.
4.6
OSTRZEŻENIE:
•
Linie powietrza powinny mieć co
najmniej 15 metrów długości.
•
W atmosferach z obecnością
substancji
łatwopalnych
lub
wybuchowych należy używać
węży antystatycznych.
•
Podczas oddychania powietrzem
z linii zamknij zawór butli.
TEST GWIZDKA
1.
Przy nadal zamkniętym zaworze
butli wykonaj powolny wydech, aby
usunąć powietrze z systemu. Sprawdź,
czy gwizdek (13) wydaje czysty dźwięk,
gdy wskazania manometru spadną
poniżej 55 barów (±5 barów).
2.
Kiedy rozlegnie się dźwięk gwizdka,
otwórz całkowicie zawór butli.
3.
Sprawdź, czy połączenie jest
stabilne i czy łącznik daje się łatwo
odłączać bez blokowania się.
OSTRZEŻENIE:
NIE używaj aparatu z negatywnym
wynikiem opisanego testu. Dołącz do
aparatu
notatkę
z
objaśnieniem
problemu i zwróć aparat do serwisu.
4.7
ZŁĄCZA LINII
POWIETRZA
4.
Naciśnij przycisk zerowania zaworu
DV (24).
5.
Poddaj
złącza
działaniu
odpowiedniego ciśnienia i sprawdź
szczelność wszystkich połączeń. Upewnij
się, że łącznik żeński złącza linii
powietrza jest szczelny.
KONTROLE KOŃCOWE
1.
Sprawdź, czy zawór butli jest
całkowicie otwarty, a manometr (14)
wskazuje dostateczną ilość powietrza.
OSTRZEŻENIE:
NIE używaj złączy, które wykazują
oznaki nadmiernego zużycia lub
uszkodzeń
albo
zbyt
dużego
przecieku.
2.
Odkręć
pokrętło
urządzenia
omijającego zaworu DV (25) i sprawdź,
czy
następuje
jednostajny
napływ
powietrza do maski. Zakręć pokrętło
urządzenia omijającego zaworu DV.
6.
Załóż
ponownie
ochraniające przed pyłem.
9
osłonki
ACSf/ACSfx
5. INSTRUKCJA
ZDEJMOWANIA
5.1
ZDEJMOWANIE
APARATU
OSTRZEŻENIE:
•
NIE WOLNO zdejmować aparatu
przed całkowitym opuszczeniem
obszaru zagrożenia.
•
W przypadku korzystania z
nieprzepuszczalnego dla gazów
ubioru przeciwchemicznego NIE
WOLNO zdejmować go przed
zakończeniem
procedur
odkażania.
•
Podczas długotrwałych procedur
odkażania
podłącz
linię
powietrza
do
złącza
linii
powietrza.
6.
Rozluźnij
paski
naramienne
pociągając regulowane klamry (5) ku
górze.
7.
5.2
ZDEJMOWANIE BUTLI
1.
Zamknij zawór butli i wypuść
powietrze z systemu pneumatycznego,
otwierając
pokrętło
urządzenia
omijającego (25). Odkręć pokrętło zaworu
łącznika butli (28).
1.
Wstrzymaj oddech i naciśnij
przycisk zerowania zaworu DV (24).
2.
Zwolnij
uprząż
nagłowną,
pociągając ku tyłowi klamry uprzęży.
Zdejmij maskę i zawieś ją na pasku na
szyję.
2.
Zwolnij klamrę butli (22) i zdejmij
butlę – patrz rozdział 3.2 niniejszej
instrukcji. Oznacz butlę jako pustą,
zmagazynuj w innym miejscu niż butle
naładowane i zwróć w celu naładowania.
3.
Pociągnij pokrętło zaworu butli i
zakręć je, aby zamknąć zawór butli.
Ewentualnie zwolnij mechanizm blokujący
pokrętło i zamknij zawór butli.
4.
Otwórz
pokrętło
urządzenia
omijającego DV (25), aby zredukować
ciśnienie
w
systemie.
WYŁĄCZ
urządzenie omijające.
5.
Zdejmij aparat.
Rozepnij klamrę paska (8).
10
ACSf/ACSfx
6.1.2
6. PO UŻYCIU
Czyszczenie i testowanie urządzenia
ACS należy przeprowadzać zgodnie z
poniższymi wskazówkami.
6.1
UWAGA:
NIE WOLNO zanurzać zaworu DV w
płynach.
CZYSZCZENIE
1.
Załóż
zaworu DV.
UWAGA:
•
NIE WOLNO zanurzać reduktora
ciśnienia
(20)
i
zestawu
pneumatycznego w płynach.
•
NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE
podanych metod i materiałów.
NIE WOLNO używać wybielaczy,
rozpuszczalników, detergentów,
ani
ściernych
środków
czyszczących.
•
Przed
zmagazynowaniem
urządzenie
należy
dokładnie
wysuszyć
z
dala
od
bezpośrednich źródeł ciepła oraz
promieni słonecznych.
6.1.1
zawór
DV
od
żółtą
nasadkę
na
wylot
2.
Jeżeli
stan
urządzenia
tego
wymaga, użyj małej szczotki (np.
szczoteczki do zębów) i słabego roztworu
mydła w ciepłej wodzie, żeby wyczyścić
miejsca wokół zatrzasku blokującego (26)
i pokrętła urządzenia omijającego (25).
3.
Wyczyść
korpus
zaworu
niepozostawiającą
włókien
tkaniną
zwilżoną słabym roztworem mydła w
ciepłej
wodzie.
NIE
WOLNO
magazynować aparatu przed całkowitym
wysuszeniem.
4.
Użyj
kilka
razy
zatrzasku
blokującego (26) zawór DV oraz pokrętła
urządzenia omijającego (25) i sprawdź,
czy poruszają się swobodnie. Jeżeli
któreś z urządzeń nie porusza się
swobodnie, dołącz do niego notatkę z
objaśnieniem problemu i zwróć do
serwisu.
Maska twarzowa
1.
Odłącz
twarzowej.
Zawór oddechu „na
żądanie” (DV)
maski
2.
Dokładnie umyj i zdezynfekuj
maskę w roztworze składającym się ze
środka TriGeneTM i ciepłej wody (patrz
uwaga zamieszczona niżej).
6.1.3
3.
Dokładnie przepłucz maskę czystą,
bieżącą wodą. Zwróć szczególną uwagę
na przepłukanie zaworu wydechowego.
Uprząż i podkładka na
plecy
1.
Sprawdź, czy parciane paski i
łączniki uprzęży nie są porwane ani
uszkodzone i czy klamry oraz zapięcia są
w pełni sprawne. Aparat z poważnymi
usterkami należy zwrócić do serwisu z
dołączoną
notatką
zawierającą
objaśnienie problemu.
4.
Zawieś maskę za pasek na szyję i
pozostaw do dokładnego wyschnięcia z
dala od bezpośrednich źródeł ciepła oraz
promieni słonecznych.
5.
Po wyschnięciu przetrzyj uszczelki
maski
twarzowej
ściereczkami
dezynfekującymi TriGeneTM.
2.
Uprząż i podkładkę na plecy można
wymyć gąbką za pomocą słabego
roztworu mydła w ciepłej wodzie lub, po
wyjęciu
systemu
pneumatycznego,
można je ręcznie wyprać w roztworze
czyszczącym lub dezynfekującym albo
wyprać w pralce automatycznej zgodnie z
poniższymi instrukcjami:
6.
Wyczyść wewnętrzną i zewnętrzną
powierzchnię
przyłbicy
czystą,
niepozostawiającą włókien tkaniną i
rozluźnij
uprząż
nagłowną,
aby
przygotować ją do użycia.
Uwaga:
Płyn TriGeneTM i ściereczki dezynfekujące
TriGeneTM są dostępne w ofercie firmy
Scott Health and Safety Limited.
3.
Aby wyjąć system pneumatyczny,
zwolnij
węże
z
zatrzasków
przytrzymujących wąż (4) i (15) i wyjmij je
11
ACSf/ACSfx
z zatrzasków przytrzymujących wąż (17)
na stelażu butli (16).
6.3
4.
Obróć reduktor (20) o 90 stopni i
całkowicie wyjmij system pneumatyczny
ze wspornika mocującego reduktor (23).
Szczegółowe informacje o testach należy
zapisywać zgodnie z miejscowymi
przepisami
w
Dzienniku
aparatu
oddechowego (dostępny w ofercie firmy
Scott Health and Safety Limited).
UWAGA:
Nie
należy
podejmować
prób
wyjmowania
systemu
pneumatycznego
z
zatrzaśniętymi
wężami.
Zwykle zapisywane informacje obejmują:
•
nazwisko i adres pracownika
odpowiedzialnego za aparat;
•
producenta, numer modelu lub opis
oznakowania wyróżniającej się
cechy,
wystarczające
do
zapewnienia dokładnej identyfikacji;
•
datę kontroli wraz z nazwiskiem,
podpisem lub niepowtarzalnym
znakiem
identyfikacyjnym
sprawdzającego;
•
stan aparatu, szczegółowy opis
wykrytych usterek oraz podjętych
działań korygujących, w tym
również dane na temat wszelkich
urządzeń
zasilających,
wchodzących
w
skład
linii
powietrza, używanych łącznie z
aparatem;
•
ciśnienie powietrza w butli.
5.
Po całkowitym wyschnięciu uprzęży
i podkładki na plecy należy z powrotem
założyć system pneumatyczny.
6.
Umieść reduktor na wsporniku
mocującym i obróć go o 90 stopni, aby
wszystkie węże były skierowane ku
górnej części podkładki na plecy.
7.
Zatrzaśnij węże w zatrzaskach
przytrzymujących po stronie stelaża butli.
8.
Zamocuj węże w zatrzaskach
przytrzymujących wąż, aby manometr
wysokiego ciśnienia, gwizdek i wąż
znajdowały się po stronie lewego paska
naramiennego, a wąż średniego ciśnienia
i zawór DV po stronie prawego paska
naramiennego.
6.2
ZAPISYWANIE
SZCZEGÓŁOWYCH
INFORMACJI O
TESTACH
PRZECHOWYWANIE W
STANIE GOTOWOŚCI
DO UŻYCIA
1.
Całkowicie
rozszerz
paski
naramienne, pasek i uprząż nagłowną
maski twarzowej.
2.
Aparat musi być przechowywany w
czystym, suchym środowisku z dala od
bezpośrednich
źródeł
ciepła
oraz
promieni słonecznych. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna
wykraczać poza przedział od –10°C do
+40°C.
12
ACSf/ACSfx
7.2
7. HARMONOGRAM
KONSERWACJI
7.1
W ODSTĘPACH
ROCZNYCH
Urządzenie ACS należy co roku zwrócić
w
celu
przeprowadzenia
serwisu
warsztatowego,
a
w
odstępach
sześcioletnich – w celu gruntownego
serwisu warsztatowego.
W ODSTĘPACH
MIESIĘCZNYCH
Urządzenie ACS należy testować zgodnie
instrukcjami podanymi w rozdziale 3 i 4
niniejszej
instrukcji.
Szczegółowe
informacje o testach należy zapisywać w
Dzienniku
aparatu
oddechowego.
Prowadzenie
takich
rejestrów
jest
obowiązkowe w Wielkiej Brytanii i w
większości
krajów
Wspólnoty
Europejskiej; muszą być one stale
aktualne i dostępne na wypadek kontroli.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w rozdziale 6.3.
Po każdym serwisie warsztatowym należy
przeprowadzić kontrole użytkownika,
opisane w rozdziale 3 i 4 niniejszej
instrukcji, zanim będzie można ponownie
skierować
urządzenie
ACS
do
eksploatacji.
Należy sprawdzić, czy szczegółowe
informacje
na
temat
serwisu
warsztatowego zostały wpisane do
Dziennika aparatu oddechowego.
13
ACSf/ACSfx
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
DYREKTYWA DOTYCZĄCA WYPOSAŻENIA MORSKIEGO
Scott Health and Safety Limited
Pimbo Road, West Pimbo,
Skelmersdale, Lancashire,
WN8 9RA, England.
oświadcza, że następujące urządzenia ochrony osobistej:
„Samodzielne aparaty oddechowe na sprężone powietrze Sigma ACSm, ACSi, ACSf i
ACSfx”
•
Są zgodne z wytycznymi dyrektywy Rady 96/98 WE w sprawie wyposażenia
morskiego. Dotyczy tego certyfikat typu/badania BSI/A.1/3,7/541173 wydany przez
BSI Product Services (instytucja notyfikowana nr 0086).
•
Są zgodne z wytycznymi dyrektywy Rady 89/686/EWG dotyczącej wyposażenia
ochrony osobistej, według oceny na podstawie dostosowanego standardu BS EN137.
Dotyczy tego certyfikat typu/badania nr CE536078 wydany przez BSI Product
Services (instytucja notyfikowana nr 0086).
•
Zostały wyprodukowane na podstawie systemu kontroli jakości, którą pomyślnie
oceniono według wymogów określonych w artykule 11 części B dyrektywy Rady
89/686/EWG, 96/98 WE MED MODULE D oraz Production Quality Assurance,
Module D. Dotyczy tego certyfikat BSI/MED/PC/90907 wydany przez BSI Product
Services (instytucja notyfikowana nr 0086).
Robert Carr
Dyrektor techniczny,
Scott Health and Safety Limited.
24 czerwca 2008
14
Scott Health and Safety Limited
Pimbo Road, West Pimbo,
Skelmersdale, Lancashire,
WN8 9RA, England.
Tel: +44 (0) 1695 711711
Fax: +44 (0) 1695 711775

Podobne dokumenty