Prusy Królewskie

Komentarze

Transkrypt

Prusy Królewskie
Ź R Ó D Ł A
D Z I E J O W E .
TŁOCZNIA WL. ŁAZARSKIEGO, WARSZAWA, MARSZAŁKOWSKA 114
Wydawnictwa
To w a r z y s|fcw^a N a u k o w e g o W a r s z a w s k i e g o
Wydział IIflaukfliitropologicztycli,Społecznych, Hlstoryl l filozofii
K o m i s y a Historyczna
ŹRÓDŁA DZIEJOWE
TOM XXIII.
P O L S K A XVI W I E K U
POD WZGLĘDEM
GEOGRAFICZNO-STATYSTYCZNYM.
TOM XII.
PRUSY KRÓLEWSKIE
CZĘŚĆ I
wydał
I. T. BARANOWSKI.
WARSZAWA
NAKŁADEM TOWARZYSTWA NAUKOWEGO WARSZAWSKIEGO
1911
EDJT10JVES COltEGJJ ftłSTOJ{JCl
ęociETJiTJs
scmmjAĄum
MRSJitmmis
fOHTES IIS H S POLOIUHEILUISMTES
VOL,
XXIII
s
PRUSSIA REGALIS
PARS I.
VARSAVIAE
SUMPTIBUS SOCIETATrS SCIENTIARUM
1911
PRUSY KRÓLEWSKIE
CZĘŚĆ'I.
PRUSSIA REGALIS
PARS I.
SPIS RZECZY.
Str.
I
Regestrum contributionis palatinatus Culmensis 1570 r
„
„
„
Marienburgensis 1582 r. .
,,
„
„
Pomeranensis 1570 r. . .
Dopełnienie do księgi poborowej województwa Chełmińskiego .
Dodatki
Wykaz osobowy
1
69
99
289
I
PRZEDMOWA,
Obecny tom „Źródeł Dziejowych", obejmujący t. zw. „Prusy
królewskie", winien był właściwie wyjść zaraz po łomie dotyczącym „Podlasia", więc po XVII-ym; wychodzi zaś dopiero,
jako XXIII, już po tomie odnoszącym się do „Ziem Ruskich"
Rzplitej, z'powodu, iż początkowo nie był objęty planem wydawnictwa „Polski XVI-go wieku pod względem geograficznostatystycznym", jakiśmy byli ułożyli ze ś. p. prof. Adolfem
Pawińskim, z którym podzieliliśmy się byli następną pracą,
biorąc na siebie — on krainy rdzennie polskie z Podlasiem,
ja — „Ziemie RuskieTeraz
więc dopiero, gdy już wydałem
nietylko wszystkie tomy „Ziem" tych dotyczące, lecz i Atlas
ich historyczny, a nadto, przypadające z programatu na dział
nieodżałowanego towarzysza, „Podlasie", wydane w ych częściach, jako tom XVH-ty, przyszła kolej, przed przystąpieniem
do „ W. Księstwa Litewskiego" jeszcze, na pominięte „Prusy".
Zebranie przecie i opracowanie odpowiednie należytego matęryału nie mogłem już, zajęty czem innem, wziąć na siebie;
wyręcza mnie w tem młody a znany już' zaszczytnie historyk
I. T. Baranowski. Przy okoliczności muszę też zaznaczyć, iż
nie uchylając się i nadal od czynności wydawniczej, oddałem
całe wydawnictwo „Źródeł Dziejowych" Towarzystwu Naukowemu Warszawskiemu. Pod jego tedy już „szczytem" będą
wychodzić następne tomy, dotyczące ziem i województw W. Ks.
Litewskiego etc., etc. Zanim do tego wszakże dojdzie, mają być
X
wydane jeszcze „Inflanty",* jako tom XXIV-ty, oraz^ „Siewierze"
(województwo Czerniehowskie), jako tom XXV-ty} Co zaś do
owego „Siewierza", stanowiącego „ultima Xhule" Rzplitej na
Zadnieprzu, a prawdziwą „terra incognita" nie tylko dla naszej his tory ograf ii—to wyszukaniem i opracowaniem odnośnego
materyału zajmą się sam jeszcze* fa jeśli me zdołam tego wy, dać, to zawsze pozostanie po mnie materyał ten tak przygotowany, ze go łatwo będzie uporządkować. Oczywiście — wychodzi
„Siewierze", jako wojewodztwo Czerniehowskie, poza ręby«chronologiczne „Polski XVI-go wieku", ale gdy zarysowuje się
niespodzianie możność zdobycia pożądanego, a nieprzewidywanego materyału, byłoby z wielką szkodą historyografli, gdyby
się dla formalizmu, odłożyło „ad feliciora tempora" on&go wydanie. „IV. Księstwo Litewskie" rozpocznie tom XXW-ty.
Jfleksander
Jabłonowski
W S T Ę P .
Według pierwotnego zamiaru do tomu obecnego „Źródeł"
miały wejść o^ok ksiąg poborowych także lustracye starostw pruskich z r. 1564, 1569; plan ten jednak został zaniechany z tego
powodu, iż dr. Paczkowski z Berlina opracowuje wydanie nietylko
rewizyi, ale i wszystkich inwentarzy do województw pruskich odnoszących się. Dopóki lustracye d-ra Paczkowskiego nie zostaną wydane, nie można przystąpić do opracowania obrazu życia wewnętrznego Prus królewskich w tym zakresie, w jakim to uczynił
Jabłonowski w tomach „źródeł" poświęconych Rusi i Podlasiu.
Na razie więc wydawnictwo nasze ogranicza się tylko do podania
ksiąg poborowych w stanie surowym, odkładamy zaś na czas
dalszy zarówno opracowanie materyału, jak i zgrupowanie go
statystyczne. Uważając tablice statystyczne umiejętnie ułożone
za wielkie ułatwienie dla przyszłych badaczy, jesteśmy jednak
zdania, że księgi poborowe pruskie z XVI wieku powinny były
poprzednio być wydane in extenso. Nie należy się bowiem zapatrywać na księgi poborowe jedynie tylko jako na materyäl
statystyczny, przeciwnie, są one niesłychanie cenne jako źródło
do historyi gospodarczej, a także jako materyał heraldyczny.
Wreszcie księgi poborowe specyalnie pruskie, drukowane in extenso, stają się źródłem do historyi języka polskiego na Pomorzu,
do dziejów narodowości polskiej w Prusach królewskich. Czyż
nie mają doniosłości terminy polskie wplątywane w tekst niemieckich ksiąg poborowych, lub waryanty nazw i nazwisk niemieckich o polskiem brzmieniu, które świadczą o postępach polskości na Pomorzu już w stuleciu XVI?
Rękopisy, które wydrukowane zostały w tomie niniejszym,
znajdują się w archiwum Skarbowem. Z nich rękopis, oznaczony
sygnaturą „Księga poborowa 52", wielki tom in folio, oprawny
w skórę cielęcą grubości 15 cent. wielkości 36,6X24, składa się
XII
z luźnych dokumentów, a>więe kwitów, uniwersałów, korespondencyi, taryf etc. Sądząc z oprawy, został on z e b t a n y dopifero
w wieku XVIII. Znajdują się w tym tomie: f), ,Fraginent brulionu
księgi poborowej województwa Chełmińskiego z r. 1662. 2) Szer e g protokółów z przysiąg danych w grodach chełmińskich n a
potwierdzenie, iż r e g e s t r osóbf sporządzony przez poszczególne
dobra j e s t prawdziwie spisany. P r o t o k ó ł y te odnoszą 'się również
do roku 1662. 3) R e g e s t r a subsidii generalis miast województwa Pomorskiego 1662. R e g e s t r a te pisane częścią na języczkach,
częścią in folio p o p r z e p l a t a n e są dalszemi protokółami przyśiąg.
4) Dalej idą takież r e g e s t r a i „juramenta" województwa Malborgskiego z tegoż roku 1662. 5) R e g e s t r a pogłowia g e n e r a l n e g o
powiatów pomorskich, tudzież województw Malborgskiego i Chełmińskiego. Drugą część t e g o rękopisu zajmują dopiera dokum e n t y odnoszące się do podatków opłacanych pfzez ziemie, pruskie 1570, 1572 i 1577 r., są tu więc: uniwersały, r e j e s t r a wyb r a n i a cyzy, dalej „Spisek objachania granicie pruskiej na przecze postanowienia komór dla wibierania mitha od szoli pruskiej,
którą powiążą do płockiej ziemi") listy Andrzeja K r a s i ń s k i e g o
sędziego ciechanowskiego i arendarza p o b o r ó w województwa Mazowieckiego. Dalej następują na oddzielnych arkuszach in folio
r e g e s t r a p o b o r o w e 1570 i 1571 r. z poszczególnych kluczy * magnackich, duchowieństwa, pisane częścią po polsku, częścią po
niemiecku, opatrzone pieczęciami herbowemi oddawców p o b o r u .
Na karcie 461 zaczyna się właściwa księga poborowa, po k t ó r e j
następują kwity miast i szlachty.
Uważając, że regestra przedstawiane przez latyfundia duchow n e i świeckie są bądź co bądź źródłem pierwotnem, już z tego
względu zasługującem na uwagę, że są pisane czysto po polsku,
a nie po niemiecku, jak właściwa księga poborowa, wydrukowaliśmy je, porównawszy poprzednio z tekstem księgi poborowej. Natomiast w samej księdze poborowej 1570 r, opuściliśmy
odpowiednie pozycye, zaczynając jej druk dopiero od tego miejsca, gdzie rozpoczynają się d o b r a szlacheckie (str. 31).*)
'•") Wydawca czuje się w obowiązku usprawiedliwić przed Czytelnikami, iż część regestrów województwa Chełmińskiego, które powinijy
znajdować się na początku książki po stronicy 31, znalazły się dopiero
na jej końcu w dopełnieniach, a to z przyczyn od niego niezależnych.
XIII
Drugim rękopisem, jaki wyzyskaliśmy przy układzie niniejszego tomu,- j e s t księga poborowa Malborgska 1576 1. J e s t to
cienki zeszyt in folio ,w miękkiej oprawie, nie zawierający nic
ponad tablicet poborowe.
Trzecio? rękopisem, z ktorego korzystaliśmy, jest przepięknie przepisana księga poborowa Pomorska. Jest to folio 3 3 , 7 X 2 2
o 237 s t $ , bez k a r t y tytułowej, oprawa z połpłotna pochodzą
z ostatnich lat dziesiątków. Foliant ten nie zawiera nic innego
oprócz księgi poborowej.
Co się tyczy samej metody wydawniczej, to przedewszystkiem zaznaczyć musimy, iż modernizowaliśmy tylko pisownię
tekstów łacińskich i polskich, starając się natomiast pozostawić
bez zftiiany pisownię tekstów niemieckich. Zarówno w nazwiskach, jak i nazwach miejscowości pozostawialiśmy bez zmiany
pisowńię. Natomiast w odnośnikach i wykazach staraliśmy się
pfzedstawić współczesne brzmienie nazw, opierając się w tym
względzie n a cennym dziele W . Kętrzyńskiego „Nazwy miejscowe
polskie P r u s zachodnich, wschodnich i Pomorza wraz z przezwiskami ni'emieckiemi", n a doskonałych artykułach ks. F r y d r y chowicza i F a n k u n d e j s k i e g o w słowniku Geograficznym, wreszcie
na mapie Chrzanowskiego. O ile j a k a miejscowość posiada n a z w ę
polską, lub spolszczoną, uważaliśmy ją za podstawową, sprowadzając do niej wszelkie waryanty.
Co do układu indeksów, to szliśmy ściśle śladami Jabłonowskiego, j e d y n ą zmianę pod tym względem stanowi prbba
wprowadzenia do ksiąg poborowych wykazu rzeczowego. Zaznaczyć winniśmy, że w wykazie rzeczowym uwzględniliśmy tylko
te terminy, które nie spotykały się stale w każdej wsi, wymienionej
w księdze poborowej. Z tego powodu n p . nie umieściliśmy szynków, ani kotłów gorzałczanych, zaznaczyliśmy natomiast tartaki,
podobnie pominęliśmy^ np. „ H u b e n " , natomiast notujemy termin
„źrebie" o ile się t e n spotyka w naszym tekście.
J. BWarszawa w lipcu 1911 r.
Omyłki dostrzeżone.
Wydrukowano
Szweinia
Magdetiburgensis
Mathes
Retae
Nobilis
Scotores
Oppidu
Miszechicziewski
Joannessic
Tauchensem
Jungera
Satlmski
Schfochaw
Mansos
Powinno
być
Szwiecia
Marienburgensis
Matheus
Rotae
Nobiles
Sartores
Oppidum
Wiszechiczewski
Joannes (sic)
Tauchensium
Jugera
Sabiński
Schlochaw
Mansis
Str.
bb
68
78
110
13E>
136
139
153
178
201
208
214
228
289
Regestrum contributionis Palatinatus Culmensis.
Pobór1) wybrany K. J. M. przez mnie Jana Zakrzewskiego służebnika J. Mościów p. kanoników i kapitały wszystki
kościoła Chełmińskiego od poddanych wszystkich tak szlachciców węlnych i innych poddanych z włók osiadłych młynów, karczem, Ogrodników, rzemieślników 0 powiatu* Kurnickiego, tudzież i/inszych wsi do kościoła należących wedle uniwersału
K'J. M., który pobór oddałem w Chełmży szlach. panu Janowi Ostromieckiemu poborcy króla J. M. C. 21 dnia księżyca
czerwca roku 1570.
Miasteczko Kurnik.
Z włók osiadłych 23 z włóki po 20 gr. Z domów rynku
ze 2 od każdego po 4 gr. Z domów ulicznych ze 20 od każdego
po 2 gr., z bud 2 po 2 gr., z domów n ę d z n y c h 10 od każdego
po 1 gr. Szewców 5 z rzemiosła po 2 gr. Kowal z rzemiosła *
2 g r . Zdun z rzemiosła 2 gr. O d 3 garnców palenia gorzałki
od g a r n c a po 24 gr.
Wieś Brosze.
Z osiadłych kmieci 32, którzy różno trzymają wespół z sołtyskiemi, z włók 92 z każdej włóki po 20 gr. Z 10 ogrodników,
którzy robią robotę panom swym, z każdego po 2 gr. Z karczmy
kupnej^ po 2 gr., od szynkowania gorzałki gr. 6.
Wieś Gwiździny.
Kmieci osiadłych 26, włók 80 z sołtyskiemi; z każdej włóki
gr. 20. Kowal z rzemiosła gr. 2. 3 krawcy z rzemiosła gr. 6.
Księga poborowa w Archiwum Skarbowem w Warszawie N° 52.
Źródła dziejów«.
1
—
2 —
Ogrodnik z kupnego ogrodu gr. 6. Ogrodników 13^ ,którzy robią
panom swym od każdego po 2 gr. Z karczmy kopnej gr. 20,
od gorzałki palenia gr* i2 ? od gorzałki szynkowarfia gr. 6.
Wieś Krzeminiewo.
Kmieci osiadłych 20, włók 58 z sołtyskieifii, z- każdej po
20 gr. Ogrodnicy 2 z kupnych ogrodów gr. 12. 5 ogrodnikow,
którzy roboty robią panom swym z każdego po 2 gr. Kowal
z rzemiosła gr. 2.
Z Lesina Małego i Wielkiego.
Kmieci osiadłych 14, włók 42, z włóki po 24 gr., od 5 ogrodników^ którzy robią panom swym, od każdego po 2 g r . Z ogrodu
kupnego gr. 6. Qd 2 ubogich niewiast komornych gr. §.< Z karczmy dorocznej gr. 12.
Wieś Pacołtowa.
Kmieci osiadłych 15, włok 40 z sołtyskiemi, z włóki dają
po 20 gr. Ze 2 młynów po jednem kole od koła po 12 gr.
Ogrodnikow 3 z kupnych ogrodow po 6 gr. Ogrodników 5, którzy roboty robią panom swym, po 2 gr.
Wieś Sugajno.
Simkowski szlachcic wolny od kmieci swoich 6 z włok 12
po 20 gr. z każdej włóki. Paweł Patrikowski z włok folwarkowych 6 po 12 gr. Kmieci 4 pańskich z włók 13 z sołtyskiemi
włóki po 20 gr. Ogrodnikow 8 od każdego po 2 gr.
Wieś Zembrze.
Lakorski szlachcic wolny z włok folwarkowych 20 po 12 gr.
Sarnowie z włók folwarkowych 8 z włóki po 12 gr. Kmieci 4
z włok osiadłych 16 z sołtyskiemi z włóki po 20 gr.
Wieś Boleszyn.
Kmieci osiadłych 20, włók 31 z sołtyskiemi, z każdej włóki
po 20 groszy.
_
3 —
Z karczfciy dorocznej gr. 20.
Ogrodników 8 z każdego po 2 gr.
Ogrodnik z kupnego ogrodu gr. 6.
Kowal z rzemiosła gr. 2.
Od szynliowania gorzałki gr. 6.
Wieś Melbark
(Nelborsk).
Kmieci osiadłyóh 9, włók 24 z sołtyskiemi—z włóki po 20 gr.
Z e młyna od koła j e d n e g o gr. 12.
Ogrodnik z ogrodu kupnego gr. 6.
Ogrodników 7 z każdego po 2 gr.
Wieś Radoszki.
Ślachcic wolny z włók swoich folwarkowych 22 z każdej
włóki po 12 gr.
Kmieci osiadłych 12; z włók 30 po 20 gr. z każdej włóki.
Ogrodników 8 z każdego po 2 gr.
Kowal z rzemiosła groszy 2.
Świec z rzemiosła groszy 2.
Z karczmy kupnej gr. 20.
Wieś Slup.
Ślachcic wolny Bernat Słupski ód czterech kmieci swoich
z włók 8 z włóki po 20 gr.
Ambrozina Słupska wdowa od kmieci swoich 3 z włók 6
z włóki po 20 groszy.
Mikołajowa Słupska wdowa od kmieci swoich 4 z włók 8
po 20 gr. z włóki po 12 gr.
Kowal z rzemiosła gr. 2.
Kołodziej z rzemiosła gr. 2.
Z Jcarczmy kupnej gr. 20.
Wieś Zalesie.
Zalescy ślachcicy wolni z włók folwarkowych 24; z każdej
włoki po 12 gr.
—
4 —
Wieś Klonowo.
Kmieci osiadłych 7, włók 20; z włóki po 20 ^r.
Z karczmy kupnej gr. 20.
Ogrodników 2 z ogrodów kupnych gr, 12.
Ogrodników 6 po 2 gr. z każdego.
Wieś Sarnin pusta.
Janusz Samiński 2V3 włók folwarkowych po 12 gr. z włóki.
Wroczlawki folwark.
Ogrodników 6 po 2 gr. od każdego.
Morczyny folwark:
Ogrodników 3 po 2 gr. od każdego.
1
Wieś Skampe,
Kmieci osiadłych 5 włók 19; wespół z sołtyskie
po 20 groszy.
Ogrodników 10 po 2 gr. od każdego.
Z karczmy dorocznej gr. 12.
Ze młyna wietrnego od koła j e d n e g o gr. 10.
Bieiczyny folwark.
Ogrodników 7 z każdego po 2 gr.
Wieś Biskupicze.
Kmieci osiadłych 10, włók 23 z sołtyskiemi, po 20 groszy
z każdej włoki.
Ogrodnik gr. 2.
Komornikow 3, którzy bydło mają po 4 gr. od każdego.
Karczmarz z karczmy dorocznej gr. 12.
Wieś Kanczewicze.
Kmieci osiadłych 9, włók 32 z sołtyskiemi, z włóki po 20 gr.
Tamże młynarz ze dwu włók, które do młyna należą, 40 gr.
k
\
—
5 —
Młynarz' od młyna ze 2 kół 48 gr.
Z karcimy dorocznej 12.
Ogrodni|óW 6 z każdego po 2 gr.
Komornicze niewiasty, dwie po 4 gr., bydło mają.
Krawieę z rzemiosła gr. 2.
Wieś Witkowo.
Kmieci' osiadłych 7, włók 14 po 20 gr.
Ogrodników 8 z każdego po 2 gr.
O d 2 komornic, które bydło mają, po 4 gr.
Z karczmy dorocznej gr. 12.
Młyn Waldowo.
Ze dwu kół gr. 48.
Młynarzyk z rzemiosła pół gr.
Ogrodnik jeden gr. 2.
/a Wojciech Kanczki, urzędnik z Lipna Jego Mości Pana
Gdańskiego, oddałem pobór:
,
Pobór imienia Lipnickiego Jego Mości Panu Janowi Ostromieckiemu, poborczy ziemii Chełmińskiej, z każdej wsi zosobna
od każdej osiadłości po 20 groszy. Roku Bożego 1570.
Naprzód wieś KonratÓWl gburów jest tam 13, sołtys groszy 2 0 dał.
Item ogrodników w tej wsi jest 7, każdy dał p o 2 gr.
Item w najemnych chałupach mieszka N. 5, dał każdy po
6 groszy.
Item komorników w tej wsi 10, dał każdy po 4 grosze.
, Item karczmarz doroczny dał od szynku 12 gr. a od morgu
roli dał gr. 20.
Item wieś Krosno! jest tam gburów osiadłych 10, każdy dał
z swych osiadłości po 20 groszy; jest karczmarz doroczny, dał
od szynku 12 groszy.
Item ogrodników w tej wsi 6, dał każdy po 2 gr.
Item w najemnych chałupach jest N. 5, dał każdy po 6 gr.
Item komorników jest 6, dał każdy po 4 gr.
Item wieś Pniewilce.' w k t ó r e j tam gburów osiadłych 23, dał
każdy z osiadłości 20 groszy. Sołtys j e d e n dał 20 gr.
Item o g r o d n i k o w w tej wsi jest 11, dał każdy po 2 g r .
Item, którzy w n a j e m n y c h chałupach mieszkają, j e s t ich 7,
każdy dał po 6 groszy.
Item komorników w t e j wsi jest N. 4, dał każdy po 4 gr.
Item karczmarz doroczny od szynku dał 12 groszy*
Item wieś Dąbrówka* jest gburów osiadłych 12, każdy dał
z swej osiadłości po 20 groszy.
Item karczmarz doroczny 1 dał groszy 12.
Item Ogrodników w tej wsi jest 5, dał każdy po 2 grosze,
Item w chałupach n a j e m n y c h mieszkają 2 po 6 gr.
Item komorników w t e j wsi 4, dał każdy po 2 grosze.
Item wieś Mielonkowo*. w której wsi jefet kmieci osiadłych 20,
sołtys 1; każdy z kmieci z osiadłości dał gr. 20.
Item karczmarz doroczny dał 12 gr.
Item w tej wsi ogrodników 8, dali po 2 grosze.
Item w n a j e m n y c h chałupach j e s t N. 5 po dali 6 groszy.
Item komorników w t e j wsi 8, po 4 gr. dali.
Item w tej wsi pszczelnik 1, dał groszy 12.
Item w i e ś ' LiSOWO! j e s t tam kmieci osiadłych 30, sołtys 1,
który dał 20 groszy; każdy gbur z osiadłości 20 groszy dał.
Item tam Wojciech Komorski ze 3 włók dał 24 grosze.
Item j e s t w tej wsi karczmarzy 3 dorocznych, każdy dał
p o 12 groszy.
Item ogrodników tamże 20, dali po 2 grosze.
Item w n a j e m n y c h chałupach mieszkający dali p o 6 g r .
Item komorników tamże 14, dali po 4 grosze.
Item wieś Drzonowo! jest tam kmieci osiadłych 15, sołtys 1;
groszy 20 dał każdy; między temi 2 pogorzało, a tak ich nie dało
poboru j e n o 13.
Item karczmarz doroczny j e d e n dał 12 groszy.
Item trzeci karczmarz od morgu roli 12 groszy.
Item ogrodników w tejże wsi 8, dali każdy po 2 grosże.
Item komorników tamże w tej wsi 7, dali po 4 gr.
Item wieś Gronowo: w k t ó r e j j e s t kmieci osiadłych g, dziesiąty pogorzał; dali po 20 gr. z osiadłości.
Item karczmarz od karczmy 20 groszy.
Item ogrodników 6 dali po 2 gr.
Item kbmornic starych ubogich 5, dali po 3 gr.
Item w najemnych chałupach jest ich 3, dali po 6 groszy.
Item wjeś Szwierkoczynoi jest tam kmieci osiadłych 9, dali
po 20 groszy.
Item karczmarz z karczmy dał groszy 20.
Iteth ogrodników tam jest N. 3, dali po gr. 2.
Item komorników tamże 3, dali p o ' g r . 3.
Item wieś Lipno, w której jest ogrodników 11, dali po 2 gr.
Item, którzy w najemnych chałupach mieszkają, jest ich 7
dali po 6 gr.
Item karczpiarz doroczny dał 12 gr.
Item tamże w Lipnie rybacze 2 dali po 8 gr.
Ilem folwark Strusin, przy którym tam ogrodników jest 8,
däli po d grosze.
Item folwark Boczen, przy którym ogrodników tam jest 11,
dali po 2 grosze.
Item tamże rybak jeden dał 8 gr.
Item tenże rybak od szynkowania piwa dał 12 groszy.
Item folwark Surokopas; jest tam ogrodników 8, dali po 2 gr.
Item- folwark Firlliz; jest tam ogrodników 6, dali po 2 gr.
Item tamże komornik 1 dał groszy 4.
Item w Lipnie 3 młyny wietrzne, od których dano 1 floren.
If^m wieś Kotnowo; jest tam lemanów 4, dali z osiadłości
po 20 groszy.
Item ogrodników 6, dali po 2 grosze.
Suma wszystkiego poboru flor. 135 gr. 21.
Dla lepszej wiadomości pieczęć moją przykładałem.
Anno domini Millesimo quingentesimo septuagesimo die
undecima Juni.
Ja Chrisof Kliński, namiestnik Jego Mości Pana starosty
Rogozińskiego, Brańskiego, Surażskiego etc., zeznawam, izem
pobor Jego Królewskiej Mości ze wszystkich wsi, które przysłuszają ku dzierżawie, a starostwu zamku Rogozińskiego, którem
odebrał od sołtysów i takiem też sam zupełnie oddał, jako to
według tego podatku. Anno i f j o r. juni 18.
Villa Grutta.
Z sołtysowskich włók 9V2 po 20 groszy,
Z włók czynszowych 12473 po 20 gr. — czynił włók 134.
Z karczem 5 po 20 gr.
Od dorocznej karczmy 12 groszy.
Od trzech garnców gorzałczanych po 12 groszy czyni ma-
rek 11/916.
Od ogrodników u po 6 gr. czyni mar. 3 gr. 6.
Od i o ogrodników, którzy szarwarkują, po 2 grosze upzyni
groszy 20.
Z domu 6 groszy.
^ Kowal 6 gr., kuśnierz 2 gr.
Świec 6 gr.
Od komornic, komorników 11 bydło mających po 4 gyosze
czyni gr. 44.
Od 2 luźnych po 12 gr.
Od 4 rybaków po 8 gr.
Od szkota, który wózkiem w j e d e n koń jeździ z towarem,
3 grosze.
Gburów tej wsi 2 pogorzało, od tych poborów nie jest wzięto.
Suma pieniędzy gotowych z tej wsi marek 149 gr. 18.
Villa Dąbrówka.
Od osiadłych włók 49 po 20 gr.
Od sołtyskich włók 4'/a po 20 gr. — czyni 53 V».
Z karczmy 20 groszy, tenże od trzech morgów roli gr. 2;
od rzemiosła kowalskiego gr. 2.
Z drugiej karczmy 12 gr.
Ogrodników T2, którzy robią do zamku, gdzie im rozkażą
^a na gminskich ogrodziech sadzą, po 1 gr.
Od 5 komorników, którzy bydło mają, po 4 gr. czyni gr. 20.
Komornica jedna, bydła nie mająca 6 gr.
Suma pieniędzy tej wsi mar. 57 gr. 16.
Villa Rogoźno.
Od osiadłych włók 54 po 20 gr.
Sołtyskich włók 6 po 20 gr. — czyni 60 włók.
—
9 —
Karczmarzy 2: od osiadłości mającego 20 gr.; od dorocznego 12 gr* Z karczem uczyni 1 '/a m./2 gr.
Od szynkowania gorzałki 6 gr.
Od 10 ogrodników po 2 grosze czyni gr. 20.
Krawiec od domku i ogrodu 6 gr., od rzemiosła 2 grosze;
od ogrodnika 12 gr.
Od 3 komorników, którzy bydło mają, po 4 gr. czyni gr. 12;
od komorniczych żon 3 gr. 6.
Szwiec 4 gr.
O d szynkoWania gorzałki gr. 20.
Suma gotowych pieniędzy m. 65/6.
Villa Szimbruk i Szimbruczek.
Od osiadłości 62 po 20 groszy.
Sołtyskich włók 13 po 20 groszy.
Lemańskich 4 po 20 gr.
Suma tych włók 79.
Karczmarzy 2, z których 1 od osadzenia karczmy 20 gr.;
drugi 12 groszy.
Suma m. i 1 ^ gr.
Ogrodników 7, od których po 2 grosze, bo szarwarkują do
zamku i na ogrodziech gburskich siedzą, czyni 14 gr.
Szwiec 4 gr.; krawiec 4 gr.
Kołodziei 2 po 4 grosze.
Cieśla nowopobudowany 6 gr.
Od 6 komorników po 4 gr.
Od szynkowania gorzałki 6 gr.
Od rybaków po 8 gr.
Młyn w tej wsi o 2 kołach krupnych, od koła po 24 g r .
Piła od koła gr. 12.
Villa Sikonowo.
Osiadłych włók 54; sołtyskich włók 4.
W tej wsi tylko od 12 włók jest wzięty pobór; p'rzyczyna
j e s t ogniem szkoda, ku temu popadki nie małe.
Sołtys i karczmarz też pogorzeli.
Od karczmarzów 2 po 12 gr., piwa przewoźnik 1.
—
10 —
Od 5 ogrodnikow po 4 gr.; od 6 ogrodników, którzy szarwarkują, po 2 gr.
,
Od komorników i komornic • 8, nie majągych bydła, po
2 gr. — 16 gr.
Villa Szepanki.
Od osiadłych włók 77 po 20 groszy.
Z sołtyskich włók 7 po 20 groszy.
Od 2 włók gmińskich po 20 groszy.
Z karczmy osiadczyzny gr. 20.
Od dorocznego szynkowania gr. 12.
Od palenia gorzałki 12 gr.
Od sizynkowania 6 gr.
Od 6 ogrodników po 2 gr.
Od ogrodnika, który dom swój i ogród ma bez roboty, 6 gr*
Od 6 komorników po 2 gr.
Krawiec od rzemiosła gr. 2.
Kowal od rzemiosła gr. 2.
Villa Słup.
Od osiadłych włók 54 po 20 gr.
Sołtyskich włók 6 po 20 gr.
Lemańskich 6, od których po 20 gr.
Karczmarzów 2, z których jeden od osiedliszcza karczmy
dał 20 gr. i jeszcze z roli 6 gr.; drugi karczmarz 12 gr.
Od 12 ogrodników gburskich dorocznych i do zamku robiących po 2 gr.
Krawiec od domku swego i od rzemiosła 6 gr.
Kowal od domku i ogrodu 6 gr.
Ogrodnik, który ma domek i ogród swój bez roboty 6 gr.
Komornicy trzej bydła n i e j n a j ą po 4 gr.
Suma marek 10 gr. 12.
Villa Zajączkowo.
. Od osiadłych włók 38 po 20 gr.
Sołtys od półwłóczka 10 gr.
Gbur jeden w tej wsi pogorzał poboru nie wzięto.
—
11 —
Od karczmarzów osiedlicznych po 20 groszy, roli mają morgów 16; od morgu po szelągów 2.
Od rybaków 2 — 16 groszy.
Od 9 ogrodników po 2 grosze.
Robią co im rozkażą do folwarku.
Od i- komornic po 2 grosze 14 groszy. ,
Villa Trzniano.
Jest osiadłości włók 2 6 po gr. 20.
Sołtys od włók 6V9 po 2 grosze.
Z karczmy 20 groszy.
Tenże od 3 morgów roli po 2 grosze.
Qd 0 ogrodników po 2 gr. t z y n i gr. 18.
O d cieśli gr. 2.
Od bednarza gr. 2.
Od szynkowania gorzałki 6 gr.
Rybak od najmu wody gr. 8.
Suma w tej wsi marek 35/8.
1
Villa Wieldacz.
Od osiadłych włók 29 po 20 groszy; sołtysowskich włók 5
po 20 groszy.
Od ogrodników 4 po gr. 2.
Od komorników i komornicy, którzy bydło mają po gr. 4,
których jest 7 czyni gr. 28.
Kowal z rzemiosła 2 grosze.
Kołodziej od rzemiosła 2 grosze.
Suma pieniędzy gotowych marek 47.
Villa Gorin.
Od osiadłych włók 30 po 20 gr.
Od sołtysów 3 po 20 gr. czyni mar. 30.
Z karczmy 12 gr.
Od 8 ogrodników groszy 16 po 2 grosze.
Komorników 3.
Od trzech po 4 gr. bydła nie mających.
Suma marek 35.
—
12
Villa Nowa Wieś.
<
(
Od osiadłych włók 36 po 20 groszy.
Z sołtyskich włók 5 po 20 groszy.
Z karczem dorocznych 24 gr.
Od 3 ogrodników po 8 gr.; od 6 po 2 gr. czyni gr. 12.
Komornic 3 po gr. 6 ubogich*
Bednarz od rzemiosła gr. 2.
Kołodziej 2 gr.
Kopanka (sic) od rzemiosła 2 gr.
Praedium Rogoźniki.
Od 7 ogrodników po 2 gf. czyni gr. 14.
Bednarz 4 gr.; tkacz 4 gf.; ceglarz 4 gr.
Młyn pod Zamkiem.
Od 2 kół groszy 24.
Od piły na korbie groszy 6.
Praedium Rogunik.
Od 3 - ogrodników groszy 6.
Praedium Gubiny.
Od ogrodników 3 groszy 6.
Przedworze folwark.
Ogrodników przy tym folwarku 7, od których poboru gr. 14.
Z karczmy gr. 12; kowal od rzemiosła gr. 2.
Ogrodnik jeden gr. 2.
^
Ostrowite.
W Ostrowitem kmieci osiadłych piętnaście; dziesięci zapłacili po 20 groszy; a pięciu nie zapłacili, bo nowo osiadli i panu
podatków nie dają.
Sołtys zapłacił 6 włók po 20 groszy facit ma'rek 6.
Karczmarz z dziedzicznej karczmy 12 gr.
Komornicze niewiasty ubogie po gr. 2.
13 —
^
Kurkoczyn.
W Kurfcoczynie kmieci osiadłych dziewiętnaście; każdy z nich
zapłacił za osiadłości groszy 20^ mar. 19.
Sołtys 2e czterech włók zapłacił 20 groszy.
Karcziparz z karczmy dorocznej 12 groszy.
Luźnych 4 po 12 groszy.
^
Ogrodnik j e d e n 2 grosze.
Komornickie niewiasty 4 ubogie po 2 grośze.
Kowal groszy 2.
Sołtys w tej wsi warzy sobie piwo.
Lipnica.
i
W Lipnice osiadłych kmieci 12, każdy z nich zapłacił po
20 groszy.
Lemany także po 20 groszy z sześci włók zapłacili mar. 6.
Sołtys ze 4 włók po 20 groszy soluit 4 marki.
/ Karczmarz od - szynkowania piwa zapłacił z dziedzicznej
karczmy 20 gr.; a z roli j e d n e j włóki osobliwie zapłacił 20 gr.
Ogrodników 6 po 2 gr. — groszy 12.
Kowal groszy 2.
Od roli 3 morgów groszy 2.
Summa od tych ogrodników z tych wsi czyni marek 4
groszy 18.
Summa summarum poborowych pieniędzy czyni marek
157/12/2, rachując po 20 groszy.
Villa Munizowy.
Było puste imienie ale teraz za jmci P a n a Starosty zezwoleniem n o w o są ogrodnicy od roku 1567.
A tak nie dał J. K. M. poboru.
Anno domini ijjo r. regestra wydawania poboru Jego
K. M. z starostwa Gołubskiego 29 Juni.
Ja Christoph Kostka na Gołubiu Kościerzynie starosta
etc. wyznawam pisaniem niniejszem, żem oddał pobór J. K. M.
I
—
14 —
z dzierżawy swojej starostwa Gołubskiego z dziesięciu wsią za
dziesięć młynów, z każdej wypisując wiele a z czego posełam.
Skąpsk.
W tej wsi kmieci osiadłych trzynaście wszystkidb i zapłacili
z ziemiecz z osiadłości po 20 groszy, a czterej nie zapłacili, iż
nowo osiadli są, a podatków nie dają — facit marek 9.
Sołtys z pófpiętej włóki zapłacił z ka&dej po 20 groszy —
facit marek 4.
Karczmarz z szynkowania piwa z dorocznej karczmy zapłacił
12 groszy.
Radomiska.
W Radomiskach osiadłych gburów 21; j e d e n nie zapłacił bo
nową rolą przyjął.
Sołtysi z sześciu włók po 20 gr.
Ogrodników 5 zapłacili po 2 gr.
Karczmarz z dziedzicznej karczmy od szynkowania piwa
20 groszy; tenże karczmarz sobie piwo robi.
ÜSSQW0.
W Lissowie kmieci osiadłych wszystkich 19; czterej nie dali,
bo nowo przyjęli rolę i panu czynszu nie dawają. Piętnaście
zapłacili po 20 groszy.
*
Sołtys z sześciu włók po 20 gr. zapłacił.
Komorniczki ubogie trzy po 2 gr.
Ogrodnik j e d e n 2 gr.; luźnych nie masz.
Źeleń.
W Źeleniu kmieci osiadłych wszystkich x8; j e d e n nie dał,
bo nowo osiadł i panu nie szarwarkuje.
Sołtys z pięciu włók po 20 gr. zapłacił.
Karczmarz z dziedzicznej karczmy 20 gr.
Komornicy 2 po 4 grosze.
Ogrodnicy 2 po 2 gr.
—
15 —
Pluskonasze.
W .Pluskonaszach kmieci osiadłych 18 wszystkich. Pięć
ich nie zapłaciło bo pogorzeli, drudzy nowo osadzeni; facit m. 13.
Sołtysi-zapłacili z dziedzicznych włók po 20 gr.; facit m. 10.
Karczmąfz od szynkowania piwa z dorocznej karczmy 12 gr.
Luźny oh 2 po 12 groszy.
Ogrodników II po 1 groszu.
Od palenia gorzałki 12 groszy.
W tej wsi warzy sołtys piwo.
Pułkowo.
*
W Pułkowie kmieci osiadłych 10, każdy zapłacił po 20 gr.
marek i b .
Sołtys z 6 włók zapłacił po 20 groszy, ale ze dwu nie zapłacił bo w boru ma wymierzone 8 mansos na prawie swym.
Karczmarz z dorocznej karczmy 12 gr.
Ogrodników 5 po 2 gr.
Rzemieślników 2 po 2 gr.
Komorniczki 2 ubogie baby po 2 gr.
Łobdowo.
W Łobdowie kmieci osiadłych 16; dwa nie zapłaciły, bo
nowo osadzeni są na roli i panu podatku nie dają — 14 marek.
Sołtys z ośmiu włók po 20 groszy zapłacił marek 6.
Karczmarz od szynkowania piwa z karczmy dziedzicznej
20 groszy.
Ogrodników 7 po 2 grosze.
Komornica jedna uboga 2 grosze.
Kowal 2 gr.
Od palenia gorzałki 12 gr. (w tej wsi sołtys piwo warzy).
Ogrodników zamkowych wszystkich 33, każdy zapłacił po
2 grosze.
Młyn.
Frekstiss zapłacił od 2 kół z dziedzicznego młyna po 20 gr.
Lessny zapłacił od 3 kół po 20 gr.
Kałdunek zapłacił od 2 kół po 24 gr.
—
16 —
Stanisko od 3 kół po 24 „grosze.
Erazm zapłacił od koła jednego 24 gr.
Motyka zapłacił od 3 kół po 24 gr.
Lisowski młyn zapłacił od 3 kół po 24 gr.
Nowy młyn zapłacił od 2 kół po 24 gr.
T a r t y młyn zapłacił od kół 4 po 24 gr.
Który podatek wyżej opisany pilnie w y b r a n y wiernie, a cale,
okrom wszelakiej chytrości, oddałem urodzonemu szlachetnemu
panu Janowi Ostromeckiemu, poborcy chełmińskiej ziemi, a dla
lepszego świadectwa pieczęć swą własną przyłożyłem. Datum
w Gołubiu 1 Julii 1570 r.
Liczba urodzonego Wawrzyńca Belińskiego, jurgielłnika
Króla J. Mości, z poborów wybranych przezeń w województwie
Chełmińskiem, na sejmie warszawskiem roku 15jo uchwalonych.
Percepta z starostwa Radzińskiego.
Naprzód ze wsi ZelnOWO.
Z włók 40 po groszy 10. Od ogrodników 6 robotnych po
gr. 2; od ogrodnika jednego najemnego gr. 6; od komorników 3
po gr. 4; od kowala od rzemiosła gr. 2, a z ogrodu gr. 6; od
karczmy dziedzicznej gr. 20; od gorzałki szynkowania gr. 6.
Facit fl. 15 gr. 14.
Ze wsi Nowy Dwór.
Z włók 30 po groszy 10; od karczmy dorocznej gr. 12; od
ogrodników 14 po gr. 2; robotnych albo gburskich od komorników 4 po groszy 4.
Facit flor. 11/26.
Ze wsi Linowo.
Z włók 67 po gr. 10; od ogrodników 14 gburskich albo
robotnych po gr. 2; od ogrodników wolnych albo najemnych 3 po
gr. 6; od rzemieślników 3 po gr. 2; od komorników 14 po gr. 4;
od szynkowania gorzałki gr. 6; z młyna dorocznego od dwu kół
po gr. 12; z karczem dwu dziedzicznych po gr. 20.
Facit flor. 28/8.
\
Ze wsi Swiecze.
Z włók 44 po gr. 10; z młyna od 3 kół po gr. 24; z karczem 2 dorocznych po gr. 12; od szynkowania gorzałki gr. 6; od
kowała z ogroda gr. 8; od rzemieślników innych 3 po gr. 2; od
robotnych ogrodników gburskich po 2 gr.; od ogrodników dworskich robotnych 8 po gr. 2.
Facit flor. 19/8.
. Z Nowego Młyna.
Z włók 10 po gr. 10; z młyna od 3 kół—od koła po gr. 24;
-dd trzech ogrodników robotnych po gr. 2.
Facit flor. 5/24.
Ze wsi Rychnowo.
Z włók 32 po gr. 10; od ogrodników 7 gburskich robotnych
po gr. 2; z młyna dorocznego od 2 kół po gr. 12; z karczmy
dziedzicznej gr. 20; od 3 komorników po gr. 4; od luźnego ubogiego gr. _6; od hultaja Pawła Babika gr. 12; od rzeźnika gr. 4.
Facit flor. 13/22.
Zfe wsi Burznowo.
Z włok 37 po gr. 10; od ogrodników robotnych po gr. 2,
których jest 13; od szynkowania gorzałki gr. 6; od ogrodników 2
najemnych po gr. 6; od 2 rzemieślników po gr. 2; z karczmy
dziedzicznej gr. 20.
Facit flor 14/18.
Ze wsi Blizne.
Z włók 34 po gr. 10; od ogrodników 11 robotnych bez ról
po gr. 2; od kowala z ogrodu wolnego i od rzemiosła gr. 8; piwowar arbire winien zapłacić w tej wsi.
Facit flor. 12 gr. 18.
Ze wsi Liwald.
Z włók 18 po gr. 10; od karczmy dziedzicznej gr. 20; od
palenia gorzałki i szynkowania jej gr. 10; od hultaja gr. 12; od
ogrodników 8 po gr. 2.
Facit flor. 7/28.
Ze wsi Gołębiewo.
Z włók 40 po gr. 10; od karczmy dziedzicznej gr. 20; od
ogrodników i robotników po gr. 2; od kowala z ogrodem gr. 8;
od szynkowania gorzałki gr. 6.
Facit flor. 15/2.
Zrodła dziejowe
Tom XXIII
2
—
18 —
Z e wsi Czeczewo.
Z włók 12 po gr. 10; od ogrodników 5 bez^ ról po gr. 2;
od karozmy dorocznej gr. 12; od hultaja nędzneg© gr. 6.
Facit flor. 4/58.
Ze wsi Jawolitwicze.
Z włók 59 po gr. 10; od ogrodników wolnych gminnych 4
po gr. 6; od 5 robotnych po gr. 2; od 2 karczem: ż^dorocznej
gr. 12, a z dziedzicznej gr. 20; od rzemieślników 5 po gr., 2.
Facit flor. 22/6.
Ze wsi Łąkosz Wielki.
Z włók 36 po gr. 10; od ogrodnika 1 wolnego gr. 6; od
ogrodników 8 robotnych po gr. 2; od karczmy dziedzicznej gr. 20.
Mniej tu włók 13, z których panu Ostromęckiemu zapłacili, podstarości powiedział teraz być spustostało. Od krawca gr. 2.
Facit flor. 13/14.
Ze wsi Lipnisko.
Z włok 45 po gr. 10; od rudnika gr. 30; od ogrodników
gminskich albo wolnych 4 po gr. 6; od ogrodników 3 robotnych
po groszy 2.
Facit flor. 17.
Z inszych wsi ku temu starostwu poboru nie zapłacono,
należą z nich, to jest z małego Łąkorka, z Golębiewka, z Małego
Bliźniego z ogrodników pod zamkiem. Także i arbire w niektórych wsiach u piwo warów zatrzymano. Przysięga sołtysów na
sprawiedliwe oddanie poboru i wybranie j e g o we wsiach każdego
z nich nie stała się.
Suma wziętych pieniędzy facit flor. 202/2.
Ze wsi Łopatki dzierżawy pana Stanisława Przyj emskiego
przy Radzyni.
Z włok 20 po gr. 10; od ogrodników 6 robotnych po gr. 2;
z karczmy dorocznej gr 12; od rzemieślnika gr. 2; z młyna gr. 12.
Facit flor. 7/12.
Z starostwa Grudzieńskiego.
Naprzód ze wsi Blendowo.
Z włok 51, z każdej włoki po gr. 10; od karczmy jednej
gr. 20; od 15 ogrodników robotnych co i role mają po gr. 4;
/
—
19 —
od rzemieślników 5 po gr. 2; od komorników po gr. 4; od ubogich koniórników 2 po gr. 2.
Facit flor. 20/28.
Ze_ wsi Łątkowy.
Z włók 45, z każdej-włóki po gr. 2; od karczem 2 dziedzicznych po gr. 20; od szynkowania gorzałki gr. 6.
Facit flor. 17/22.
Z e w s i BZOWO.
Z włók 70 po gr. 10; od karczem 2 dziedzicznych po gr.
20; od ogrodników 6 gminskich albo wolnych po gr. 6; od ogrodników 7 gburskich po gr. 4; od gorzałki szynkowania gr. 6; rzemieślnicy 2 po gr. 2; z roli swej 2 po gr. 8.
Facit flor. 27/20.
' Ze wsi Nowa Wieś.
Z włók 43, z każdej włóki po gr. 10; od karczmy dziedzicznej gr. 20; od ogrodników 9 gburskich po gr. 4; luźni 2 ubodzy po gr. 6.
Facit flor. 16/18.
Ze wsi Zaluszewo.
Z włók 13'/a z każdej włóki po gr. 10; od karczmy dziedzicznej gr. 20; od szynkowania gorzałki gr. 6; od ogrodników 3
po gr. 2; od hultai gr. 6.
Facit flor. 5/23.
Ze wsi Mokre.
Z włók 23 z każdej po gr. 10; od karczmy dziedzicznej gr.
20; od dwojga szj^nkowania gorzałki gr. 12; od ogrodników 6
gburskich po gr. 4; od rzemieślników 3 po gr. 2; od luźnego
groszy 12.
Facit flor. 10/4.
Retent: T a b e r n a haereditaria Knibloch.
Ze wsi Duszoczino.
Z włók 43 z każdej włóki po gr. TO; od karczmy dziedzicznej gr. 20; od palenia i szynkowania gorzałki gr. 10; od ogrodnika gminskiego gr. 6; od ogrodników 9 po gr. 4; od rzemieślników 3 po gr. 2; od luźnych 2 po gr. 12.
Facit flor. 17/22.
Ze wsi Ruda.
Z włók 26, z każdej po gr. 10; od karczmy dziedzicznej
—
20 —
gr. 20; od szynkowania gorzałki gr. 6; od ogrodników 8 gburskich po gr. 4; młynarz od kola jednego gr. 12; od rzemieślników 3 po gr. 2; od luźnego gr. 6; od komornicy alho hultajki
ubogiej gr. 6.
Retent: 3 mansi arendati.
Facit flor. 11/18.
Ze wsi Wola.
Z włók 12 z każdej po gr. 10, a od 4 sołtyskich pogofżąłych nie dał; od karczmy dziedzicznej gr. 20; od ogrodników 2
gminskich po gr. 6; od ogrodników 7 gburskich po gr. 4; od rzemieślników 2 po gr. 2.
1
Facit flor. 6 gr. 4.
Od ogrodników przed zamkiem:
Od ogrodników 17 robotnych po gr. 4; od komornic 4 ubogich po gr. 2.
Facit flor. 2/16.
Z młynów nie zapłacono ze 2 przy mieście, z których w nagórnym są 3 koła, w nadolnym 5 kół. Trzeci młyn Klorzka—mila
od miasta.
Percept z starostwa Pokrzywnickiego.
Od poddanych przy zamku:
Karczmarz z włóki 1 gr. 10; od karczmy dziedzicznej gr. 20;
od ogrodników 18 po gr. 2; rzemieślnicy 2 od ogrodów i od rzemiosła gr. 16.
Facit flor. 2/22.
Ze wsi Wiewiórki.
Z włók 51 po gr. 10; od 9 ogrodników po 2 gr.; od ogrodników gminskich, albo chałup najemnych 5 po gr. 6; od komornika gr. 4.
^
Facit flor. 18/22.
Ze wsi Skarzewo.
Z włók 34 po gr. 10; od 2 ogrodników po gr. 2; od karczmy dorocznej gr. 12; od ogrodników 3 z ról po gr. 4; z komorników po gr. 4.
Facit flor. 12/16.
Ze wsi Niszwalt.
Z włók 44 po gr. 10; od ogrodników 11 po 2 gr.; od kar-
—
21 —
czmy dorocznej gr. 12; od szynkowania gorzałki gr. 6; od 3 komornic nędznych gr. 6; od 4 rzemieślników po gr. 2.
Facit flor. 16/14.
Ze wsi Okonin.
Z włók 41 po gr. 10; od karczmy dorocznej gr. 12; od szynkowania gorzałki gr. 6; od ogrodników 8 po 2 gr.; od ogrodnika
gminnego gr. 6.
Faęit flor. 15.
Z e wsi Węgrowo.
Z włók 4 po gr. 10; od karczmy dorocznej gr. 12; rzemieślnik od rzemiosła i z ogrodu gr. 8; od 4 ogrodników gr. 2.
Facit flor. 2/8.
Z e młynów:
Z młyna Maruszy od 2 kół po gr. 24, a z roli 2 włók po
gr. 10; z młyna • Nowomińskiego od 2 kół po gr. 24, z włók
roli 2 po gr. 10.
Facit flor. 4/16.
Suma z starostwa wziętych pieniędzy 1
Facit flor. 72/8.
t
Percept z starostwa Kowalewskiego.
Naprzód ze wsi Pliwaczewo.
Z włók 54 po gr. 10; od sołtysa z włók 6 po gr. 10; od
ogrodników 15 po gr. 2; od komornika gr. 3.
Facit flor. 21/3.
Z e wsi Sierakowo.
Z włók 36 po gr. 10; od sołtysa z włók 4 po gr. 10; od
9 ogrodników po gr. 2; od komorników gr. 3.
Facit flor. 21/8.
Z e wsi Bielsk.
Z włók 48 po gr. 10; od ogrodników 12 po gr. 2; od komornika ubogiego gr. 1.
Facit flor. 16/21.
Karczmy:
W tych trzech wsiach są 3 karczmy doroczne, z których
po gr. 12. Facit flor. 1/6.
—, 22 —
Młyny:
Z młynów 3; ze 2 dziedzicznych, w których są koła 4, o d
każdego po gr. 24, trzeci doroczny od 2 kół po gr. 12., Facit
flor. 4.
Ogrodnicy przed zamkiem:
Od ogrodników 18 po gr. 2. Facit flor. j / 6 ,
W Cholewiczach od 5 ogrodników po gr. 2.
Suma z starostwa wziętych-pieniędzy fącit' flor. 58/20,
Płata z WypCZU.
Z włók 30 po gr. 10; od ogrodników 2 po gr. 2; od karczmy dziedzicznej gr. ęto) od komorników 4 po gr. 4.
Facit flor. 12.
Kapituła Chełmińska.
Jego Mość X. Ross administrator biskupstwa Chełmińskiego i kapituły tamecznej sam przez sługi i sprawce biskupstwa wybrał pobór ten w Warszawie roku 15*]o uchwalony
z kluczów i dzierżaw, i oddał do rąk pobarczynych sumami
pieniędzy trzemy raty, jako to znaczno jest z rekognicyi Jego
Mości.
Naprzód roku 1572 dnia 24 januar. flor. 178/2.
Potem przez pana ekonoma Lubawskiego Szklincza z wsi ku
Lubawie i z miasta Lubawy flor. 470/24/9.
Trzecią ratę z Kurnika kapitulnego klucza flor. 192.
Suma od kapituły facit flor. 841/18.
Akcyza w Lubawie.
P. Ekonom Lubawski z rozkazania J. M. X. Administratora, wybierając szosu z miasta, od nowego lata akcyzę ustanowił począć się ma, na czem przestał poborca.
Percept z szosu.
Odbieranie pieniędzy z miast województwa Chełmińskiego
przez poborcę, pobór szosowy i inny i postanowienie akcyz od
którego czasu.
—
23
—
Naprzód z miasta R a d z y n a .
Dnia 4 novembris roku 1571 burmistrz z radą wybranych
przez nie poborowych pieniędzy w mieście z ról domów i wszelakiego szosu podług opisania uniwersału dalszego oddały, jak
recognitia ich omawia flor.' 100 gr. 28.
W temże miasteczku Radzyniu postanowiła się i poczęła
akcyza od dnia Ś-tego Michała, to jest od dnia 29 septembris
roku ^ 5 7 1 . Na którą akcyzę zostawił pan poborca membran swoich cechowych na słody do młynów N. 150 u burmistrza.
Miasto Grudziądz.
Burmistrz z radą dnia 27 octobris 1571 r. ad rationem poboru szosowego etc. oddali wybranych przez się w mieście Grudziądzkiem pieniędzy flor. 82/28/13. Drugim razem w poniedziałek po kwiatnej niedzieli roku 1572 oddali fl. 30/24, jako się
to pokazuje z ich recognitii mieć: facit flor. 118/22.
W temźe mieście postanowiła się i poczęła akcyza od Ś-tego
Marcina w roku 1571 to jest a die 11 novembris. I Szykarsz
mieszczanin stateczny człowiek kil wybieraniu poboru czynszowego
i czopowego postanowion legitime. Membran czechowych zostało
przy nim flor. 372.
Miasto Brodnica.
Burmistrz z radą miasta Brodnicy poboru wybranego przez
się z miasta 1 ze wsi, ku niemu należących, podług uniwersału
Warszawskiego, oddał podług opisania ich recognitii dnia 4 decembris roku 1571 pieniędzy do rąk poborcy flor. 135/2.
W temże mieście Brodnicy postanowiono i poczęto wybierać czopowe od dnia 17 decembris 1571 roku. Pisarz miejski
ku wybieraniu takowego naznaczony od p. Poborcy: przy którem
cechowych membran poborowych zostało N. 168.
Miasto Golub.
Burmistrz z radą miasta Gołub poboru wybranego przez
się z miasta szosu wszelakiego, podług uniwersału sejmu Warszawskiego, oddali dnia 20 januar. roku 72 pieniędzy flor. 36/15.
—
24 —
Tamże akcyza i czopowe a deus me j u d i c a 1 ) postanowiono
w r. 1572, której sprawa eksakcyi pan poborca zlecił przysięźnemu
pisarzowi Marcinowi Brunczerowi, na co mu d a n o m e m b r a n czechowych N. 80.
Miasto Kowalewo.
Dnia 21 j a n u a r i i a n n o 1572 burmistrz z radą ratione szosu
wszelakiego przez nie w miasteczku w y b r a n e g o oddali pieniędzy
flor. 11/18, akcyza i czopowe od dnia 22 j a n u a r . poczęła się,
burmistrzowi ta s p r a w a poruczona i o d d a n e mu są membrany
cechowe N. 100.
Nowe Miasto.
R o k u 1572 dnia 12 martii burmistrz z radą w y b r a n y c h p r z e z , .
nich p o b o r o w y c h pieniędzy szosu wszelakiego w miasteczku to
j e s t od d o m ó w gasznich p o g r . 2, suma czyni flor. 8; od chałup
nędznych gr. 16; od garnców gorzałcźanych 22 gr. fac. flor. 2/28;
od szynkarek 2 g r . ro; od komorników 10 po g r . 4 fac. flor. 1/10;
od rzemieślników, co szosu n i e płacą, 8 po g r . 2 fac. gr. 16;
z włók 34 po gr. 10 fac. flor. 11/10; od 7 kół we dwu młyniech
dorocznych po gr. 12 fac. flor. 2/24; oddali do r ą k p a n a Poborcze co uczyni wszystko flor. 32/28.
Akcyza poczęła się w tem miasteczku od zapust; w temźe
roku czopowe; m e m b r a n cechowych pisarzów zostawiono N. 120.
Miasto Wąbrzeźno.
Burmistrz z radą oddali szosu wszelakiego przez nie wyb r a n e g o w mieście ad rem poboru Warszawskiego w ręce p a n a
p o b o r c y dnia 2 aprilis a n n o 1572 podług ich recognitii flor.
34/23/6.
Akcyza się i czopowe od dnia wielkanocnego poczęła ku
wybieraniu się stan. Kurzątkowski j u r a m e n t a uczynił i membran
czechowych zostało przy nim 100.
Miasto Chełmno.
Burmistrz z radą ad rem szosu w mieście Chełmno oddał
dnia 4 aprilis roku 1572 podług recogaitii s w e j flor. 49/10.
M 23 marca.
\
—
25
—
AkOyza poczęła się od niedzieli kwietniej w roku 1572,
odbięranie pieniędzy poruczono Conradowi Kioskowi ławnikowi,
na którą cyzę i czopowe wziął membran czechowych N. 170.
R e t e n t ze wsi Chełmni należących.
Miasto Łasin.
Burmistrz z radą dnia 12 apr. roku 72 w Toruniu ad rationem szosu wszelakiego przez nie w miasteczku wybranego i ze
wsi Łasińskiej z włók 82 i półwłóki po gr. 30 oddały swej recognicyi w ręce p. Poborcy flor. 35/8.
Akcyza tamże poczęła w powietrze, sam ją urząd stanowił
od dnia Ś. Marcina w roku 1571. Burmistrz sprawuje. Membran czechowych zostało przy burmistrzu 126.
Miasto Chełmża.
Oddali szosu wybranego z miasteczka dnia 11 maja roku
1570 flor. 7/20/0.
Akcyza miała się począć od tegoż dnia i membran czechowych zostało przy burmistrzu N. 200, także czopowe.
Suma szosów z miast flor. 683/5/1.
Wybieranie pieniędzy ad rationem akcyzy i czopowego
w mieście Lubawa.
Teodor Stenhodorf mieszczanin Lubawski pisarz poborów
Warsz. dnia 15 marca roku 1572 oddał z kwartału pierwszego
ratione od Bożego Narodzenia ad dominicadem de ramis palmarum
exacta akciza w mieście Lubawskim do rąk p. Poborcy według
jego recognitii fac. flor. 84/0.
Brodnica.
Burmistrz z radą miasta Brodnicy d. 18 marca ratione wybranych pieniędzy za czas przez kwartał j e d e n to jest od Ś-tej
Lucyi w roku prżeszłym do Ś-tego Gregoria w roku 1572 oddał
w ręce pana poborcy flor. 135/9/6, a czopowego oddał z tego
kwartału flor. 14/13. Jako ich recognitia szerzej opisuje. Flor.
169/22.
-
26
—
Grudziądz.
Jan Fikart mieszczanin grudziądzki pisarz pobord ad rationem akćyzy i czopowego z kwartału przeszłego pierwszego, który
w roku przeszłym a die S. Martini jest się począł, oddał do r ą k
pana poborcy w poniedziałek po kwietniej niedzieli 1572 r.
flor. 372.
Łasin.
Burmistrz z radą Łasina ad rationem akcyzy Lczopowego,
które się w miasteczku od dnia 5 marca w r. 1571 poczęły i tem
porządkiem oddawali pieniądze do r ą k pana pobórcy, jako się
okazuje z ich recognitii. Naprzód przez ręce pana Krzysztofa
Klińskiego ekonoma Rogozińskiego oddali flor. 62/20. Dnia
- 1 aprilis roku 1572 oddali sami w Lasznie flor. 39/16/9, dnia
12 aprilis oddali w Toruniu flor. 20 — facit' flor. 122^6/9.
Summa perceptu de Akcyza et czopowe facit floren.
748/28/15.
Summa perceptu contribution. Warschaw. per. d. Boliewsky fac. flor. 3044/6/7.
„
Percepta ex retentii, którą pan Ostromiecky listownie podał.
Ze wsi Wypczu pana Plata.
Z włók 35 po gr. 20; od ogrodników 3 po gr. 2; z karczmy dziedzicznej gr. 20; z karczmy dorocznej gr. 12J od komorników 8 po gr. 4.
Facit flor. 25/20.
Rynkowscy ziemianie.
Z włók ziemiańskich 35 po gr. 12; z młyna od 1 koła gr.
12; od 3 ogrodników po gr. 2; od rzemieślnika i zagrodnika gr. 6.
Facit flor. 14/29.
Lokakowski z włók 3 ziemiańskich po gr. 12.
Facit flor. T/6.
Wiszniewski z Targowska. "
Z włók kmiecych 18 po gr. 20 fac. flor. 12.
Liczbark.
Burmistrz z radą przy nich zatrzymanego czopowego po recognitii oddali flor. 7/0.
Summa fac. flor. 60/20.
—
27 —
Okrom tych żaden nic nie dał, którzy są wypisani przez
Ostromieckiego.
Melchior z Mor łęgi oddał pobór z imion Pokrzywińskich.
Naprzód z. Okonina. 13 kmieci, każdy 'po 3 włóki, od każdej
włóki po t marce; z sołtystwa 5 włók, od nich 5 mar.; z karczmy
od palenia gorzałki 12 gr.; 3 chłopi na wiejskich ogrodziech bez
robót od nich 18 gr.; od szynkowania gorzałki 6 gr.; tamże w tej
wsi '9 ogrodników szarwarkowych, od każdego po 2 gr.; 2 luźni—
24 gr.; krawiec od rzemiosła 2 gr. Suma z tej wsi 49 marek.
Skarszewo druga wieś. 15 w niej chłopYSw po 2 wł. dzierży,
od włóki po marce •— czyni 30 m.; sołtysich 6 włók — 6 marek;
karczma doroczna T2 gr.; 3 ogrodnicy, co szarwarkują od nich
po 2 gr.; krawiec od rzemiosła 2 gr. Suma 37 marek.
Nyszwald trzecia wieś. W tej wsi chłopów 22, każdy po
2 włóki, od każdej włóki po 20 gr., czyni 44; sołtystwa 6 włók—
6 mar.; ogrodników bez r o b ó t 3—18 gr.; od chłopa luźnego 12 gr.;
z karczmy 1 mar.; robotnych ogrodników 15 od nich po groszu;
od 3 rzemieślników po 2 gr. Summa summarum 54 m. 6 gr.
Czwarta wieś Wiewiórka. Chłopów 13 trzymają po 3 włóki,
4 chłopi co trzymają po 2 wł., sołtystwa 4 wł.; karczma doroczna
od niej 12 gr.; 3 ogrodnicy bez r o b ó t — 1 8 gr., od tych od rzemiosła 6 gr.; ogrodników co na robocie ich 9 od nich 18 gr.
Suma 53 m. 14 gr.
Piąta wieś W§gr0W0. 2 chłopi po 2 wł. trzymają, od nich
4 mar.; z karczmy dorocznej 12 gr.; od szynkowania gorzałki
6 gr., 1 ogrodnik bez roboty 6 gr., od rzemiosła 2 gr.; 3 ogrodnicy robotni od nich 6 gr. Suma 5 mar. 12 gr.
W Pokrzywnie chłopów nie masz robotnych. Stamtąd od
^15 ogrodników robotnych 30 gr.; 3 ogrodników na czynszu bez
robót od nich 30 gr.; od rzemiosł 2 gr.; karczmarz od karczmy
1 m. i od włóki 1 m.; od gorzałki szynkowania 6 gr., 2 młyny
Smaruskiego od 2 kół 48 gr.; ze młyna Nowowieskiego 48 gr.;
od włók tenże młynarz 2 m. Suma 12 m. 12 gr.
Mortęgi wieś z folwarkiem. Tam włók wymiernych nie
mają chłopi. Także w Rakowiczach, w Synowcu, w Tuszowie, bo
szlachta przed tem mieszkała. Kluczami rolę trzymają, połowicę
mniej niż insze wsi wyżej omienione dawają, od siedliska po
— 28 —
20 gr. Tamże w tej wsi 21 chłopów od nich 21 m.; lemanstwa
5 wł.; ogrodników robotnych 8 od nich 18 gr.; karczma doroczna
12 gr. Suma 17 m. 8 gr.
Rakowiec wieś 14 chłopów; od siedliska 20 gr., czyni 14 m.;
9 ogrodników robotnych od nich 18 gr.; z karczmy 20 gr. Suma
15 m. 18 g r .
Lynowiec wieś 22 chłopów; od siedliska po 20 gr., czyni
22 m.; 17 ogrodników robotnych od nich 34 gr.; z karcztny 12.
gr. Suma 24 m. 6 gr.
W i e ś Tryszewo 14 chłopów; od siedliska po 20 gr., czyni
14 m.; młynarz 2 Kole 48 gr., od x rołi 3 m.; ogrodnicy bez robót
12 gr. 5 od nich od rzemiosła po 2 gr.; 6 ogrodników robotnych
12 gr. Suma 26 m. 16 gr.
Młyn Liorkowski 2 kole od nich 48 gr.; tenże z tych Lórk
od piły 12 gr. Młyn w Linowcu 2 kole 48 gr. Młyn w Parowsku 2 kole 48 gr. Z tych młynów suma 7 m. 16 gr.
Czaple, także folwarki; też bywali chłopi z supelni 2 nie
dawają ani pomiernych włók mają; w tej wsi 8 chłopów, od siedliska po 20 gr czyni 8 m.; 6 ogrodników robotnych od 12 gr.
W i e ś Sczykowy. Chłopów 11 od siedliska 20 gr.; sołtystwa
3 włóki 3 m.; z karczmy 1 m.; ogrodników 7 robotnych od nich
14 gr. Suma 15 m. 14 gr.
Ja Marcin Kosowski urzędnik J. K. M. zeznawam, żem
oddał poboru z powiatu Buczkowskiego dzierżawy pana wojewody Brzeskiego w ziemi Chełmińskiej.
Ze wsi Grzywni, w której jest kmieci 11, sołtys dwunasty, 34
wł.; ogrodn. 11; z karczmy dziedzicznej gr. 20; rzemieśln. 2 po 2 gr.;
od niewiasty, co gorzałki szynkuje 6 gr.; komorników 4 dali po 4 gr.
Ze wsi Wytrembowice, W której kmieci 10 dają z włóki po
20 gr., jest włok 32; ogrodników 8 dali po 2 gr.; rzemieślników
3 dali po 2 gr.; komorników 5 dali po 4 gr.; z karczmy dorocznej 12 g r ; od niewiasty co gorzałkę szynkuje 1 m.
Ze wsi Piązi, w której kmieci 8 dali z włók 11 po 20 gr.; ogrodników 2 dali po 4 gr.; rzemieśln. 2 dali po 2 gr.; z karczmy gr. 20.
Ze wsi Kwarcza, w której ogrodn. 3 dali po 2 gr.; rzemieśln. 2
dali po 2 gr.; młynarz z dorocznego młyna gr. 25 ?; z karczmy
dorocznej 12 gr.; od jednej niewiasty co gorzałkę szynkuje gr. 6.
— 29 —
Folgen derer von Adle Recognitiones, aus dem Altenhausischen Gebiete.*)
Parochia Kiewo.
Mathias D o r p o w s k y .
Aus dem Dorffe Dorposz
v o n 7 G e r t n e r n 14 gros,
v o n 7 H u b e n zu 20 gr.
v o n 1 K r ü g e 12 gr.
von 1 K ü r s s n e r 2 gr.
von 1 Büttner 2 gr.
v o n 1 Schmiede 2 gr.
von 2 Dienstlossen zu 2 gr.
von 1 W i n d m ü h l e l o gr.
v o n 1 Müller 5 gr.
Aus dem Dorffe Rybincza
von 12 H u b e n zu 20 g r .
v o n 2 G e r t n e r 4 gr.
v o n 1 Krüge 12 gr.
A u s dem Dorffe Brankowa
Von 9 H u b e n zu 20 gr.
v o n 3 G e r t n e r 6 gr.
v o n 1 K r ü g e 12 gr.
Summa 22 fl. 5 gr.
Michael Baiersky.
Aus dem Dorff Bajerza und
L i n d e von 28 H u b e n zu 20 g r .
vom K r ü g e 12 gr.
vom S c h m i e d e 2 gr.
von den W i n d t m ü l e n 10 gr.
vom Müller 5 gr.
v o n 6 G e r t t n e r n 12 gr.
v o n 3 Kammerleuthe so Vieh
haben 12 gr.
v o n 3 G e r t n e r n 6 -gr.
Starogród.
z
) Szymborno.
v o n 1 K a m m e r m a n n e 6 gr.
vom K r ü g e zur L i n d e 12 gr.
S u m m a macht 21 fl. 7. g r .
Mathias P l o t o w s k y .
V o n 8 H u b e n zu 12 gr.
von 2 G e r t t n e r 4 g r .
Macht 3 flor. 10 g r .
Paulus Plotowsky.
V o n 8 H u b e n zu 12 gr.
von 3 G e r t t n e r n zu 2 gr.
Macht '3 flor. 12 gr.
P e t r u s Kyewsky.
V o n 3 7a H u b e n aus dem Dorffe
Kiewo zu 12 gr.
aus dem Dorffe Krzeczkowa v o n
2 H u b e n zu 12 g r .
von 1 G e r t t n e r 2 gr.
Macl^t 2 flor. 8 gr.
J o h a n n e s Napolsky.
Von 11 Huben zu Kiewo u n d
Napole zu* 12 g r .
vom K r ü g e 12 gr.
vom Schmiede 2 g r .
v o n 4 G e r t t n e r n 8 gr.
von 1 K a m m e r w e y b e 6 g r .
Macht 5 flor. 10 g r .
J o h a n n e s Schonborsky.
Aus dem Dorffe Schonborna2)
v o n 5 P a u e r n 40 gr. t
vom 6 G e r t t n e r n zu 2 gr.
von 2 Kammerleuthe zu 6 gr.
vom S c h n e i d e r 2 gr.
vom K r ü g e 12 gr.
vom R ü m e r 2 gr.
von d e r W i n d m ü l e n 10 gr.
vom Müller 5 gr.
v o n 1 T a g e l o n e r 12 gr.
Aus dem Dorffe Plothowo
v o n 4 H u b e n zu 20 gr.
vom K r ü g e 12 gr.
v o m H a n d t w e r k e r 2 gr.
v o n 1 G e r t t n e r 2 gr.
A u s dem D o r f f s Schlomowo1)
v o n 6 H u b e n zu 120 gr.
v o n 2V3 H u b e n p u 20 g r .
v o n 1 Kameeriufcnne 4 gr.
vom d e s Jacobi Darzabinsky
Güttern 20 gr.
Summa macht 18 fl. 19 g r .
Summa Summarum aus dieser P a r o c h i a Kiewo /macht
46 flor. 9 g r .
Parochia Unisław.
Michael Goloczky.
V o n 3 P a u e r n aus dem Dorffe
Medno2) 4 flor.
von 1 G e r t t n e r 2 gr.
aus dem Dorffe Golothrom3) folwerk 2 flor. 6 g r .
v o n 3 G e r t t n e r n 6 gr.
Macht 6 flor. 14 gr.
Johannes Wolsky.
V o n besatzten H u b e n 17 flor.
und 10 gr., aus dem Dorffe
Stawlowicz von G e r t t n e r n und
H a n d t w e r k e r n 1 flor. 2 gr.
vom K r ü g e 12 gr.
Macht 18 flor. 24 g r .
Macht 11 flor. 4 gr.
Albertus Goloczky.
V o n 7 H u b e n zu 12 gr.
von 4 G e r t t n e r n zu 2 gr.
von Kammerleuthe 8 gr.
Macht 3 flor. 10 gr.
1
) Słomowo.
a
) Melno?
Felix Raczinowsky.
A u s den G ü t t e r n Raczinowo4)
u n d GlazeWO 8 H u b e n zu 20 gr.
vom K r ü g e 12 gr.
v o n 1 W i n d t m ü l e n 12 gr.
von 2 Kammerleuthe, so nicht
vieh haben zu 6 gr.
von 5 G e r t t n e r n zu 2 gr.
vom Schmiede 2 gr.
A u s dem Dorffe PszesmtlO
v o n 3 P a u e r n , so zu H u b e n hab e n 4 flor.
von 2 Gerttnern 4 gr.
v o n 1 G e r t t n e r zum Boleminek
2 gr.
Georgius Raczinowsky.
Aus dem Dorffe RaczidOWO4)
und Glazewo von 16 besatzten
Huben zu 20 gr.
3
) Gołoty.
4
) Raciniewo.
von
vom
vom
von
von
vom
von
von
v
von
5 Gferttnern IQ gr.
K r ü g e 20 gr.
Brantjtweinschank 6 gr.
1' Diepstlossen 12 gr.
1 W i n d t m ü l e n 10 gr.
Schmiede 2 gr*
1 S e e g e 12 gr.
1 Müller 5 gr.
1 a n d e r e n G e r t t n e r 2 gr.
Macht 13 flor. 9 gr.
Stanislaus Plotowsky.
A u s dem 1Dorff Głodowo
v o n 8 H u b e n zu 12 g r .
vom G e r t t n e r 2 g r .
von 3 Pauern, aus dem
Plutowo 4 flor.
v o n 2 G e r t t n e r zu 2 gr.
f
aus dem Dorffe Wiscza v o n 5
P a u e r n zu 40 gr.
vom G e r t t n e r 2 gr.
aus dem Dorffe Wiscza von 3
besatzten H ü b e n zu 20 gr.
" Macht 16 flor. 4 gr.
T h o m a s Lochtowsky.
Von 37a H u b e n , z u 12 gr.
v o n 3 G e r t n e r n 6 gr.
vom S c h u s t e r 2 gr.
Macht 1 flor. 20 g r .
v
A n d r e a s Lochtowsky.
Von 37a H u b e n zu 12 gr.
Macht 1 flor. 12 gr.
Gutt
Summa Summarum ex Parochia Kiewo facit fl. 72 g r . 7.
2
Parochia Trzepcz. )
Johannes Trzepsky.
Aus dem Dorffe Zygland1)
von 5 H u b e n zu 12 gr.
vom K r ü g e 12 gr.
v o n 4 G e r t t n e r n 8 gr.
von 2 gemitten Huben 24 gr.
Macht 3 flor. 14 g r .
A n d r e a s Laszinsky.
Von 1 H u b e n im Gutt Trzepcz2)
12 gr.
Sigismundus T r z e p s k y .
V o n 7 7s H u b e n zu 12 g r .
von 5 G e r t t n e r n 10 gr.
Macht 3 flor. 10 g r .
Idem n o m i n e Pauli T r z e p s k y
Von 5 H u b e n zu 12 gr.
vom K r ü g e 12 gr.
») Zeigland, Zyglad.
2
von 4 G e r t t n e r 8 gr.
Macht 2 flor. 22 gr.
Idem n o m i n e 2 artificum 16 gr.
Christopherus Plotowsky.
Aus dem Dorffe Bagarth3)
v o n 4 H u b e n zu 12 gr.
v o n 2 G e r t t n e r n zu 2 gr.
Macht 1 flor. 22 g r .
Jacobus Plotowsky.
Von 4 H u b e n in dem
Dorffe
3
Bagarth ) zu 12 gr.
von 1 H u b e zu P ł o t o w a 12 gr.
von 2 Gerttnern 4 gr.
Macht 2 flor. 4 gr.
) Trzebcz.
Summa ex P a r o c h i a Trzepcz
macht 14 flor. 10 gr.
a
) Baumgart, Bagart.
Aus dem Papauischen Gebiete.
Ex Parochia Wapcza.
Christopherus Oborsky.
Von 5 H u b e n zu 12 gr.
v o n 1 G e r t n e r 2 gr.
Macht 2 flor. 2 gr.
T h o m a s Kalckstein.
Von 12 H u b e n zu 12 g r .
vom K r ü g e 12 gr.
v o n 4 G e r t t n e r n 8 gr.
vom M ü l r a d e 12 gr.
Macht 5 flor. 26 gr.
Jacobus Stinwaczky.
V o n 3 beśatzten H u b e n zu
vom K r ü g e 12 gr.
v o n 3 K a m m e r l e u t h e n zu
v o n 3 G e r t t n e r n 6 gr.
von 1 Dienstlossen 12 g r .
Macht 2 flor. t 8 gr.
von 4 G e r t t n e r n zu fst g r .
von 1 Dienstlosen W e i b e r 12 gr.
Macht 4 flor. 2 gr»
Martin us Dulsky •
Aus dem Gutt Paparzina
v o n 6 P a u e r n 6 flor. 20 gr.
v o n 15 G e r t t n e r n 1 flor.
von 2 K a m m e r v e y b e m 24 gr.
vom Krüge 12 gr.
Aus dem Dorffe Kamlartk2)
v o n i P a u e r n 40 g r .
v o n 1 G e r t t n e r 2 gr.
20 gr.
v o n 2 Kammerleuthen 8 g r .
Aus dem Dorffe Czapie
6 gr.
v o n 3 G e r t t n e r 6 gr.
Macht 12 flor. 22 gr.
Felix Obosky
A u s dem Dorffe Wielgi Obory
J o h a n n e s Kalckstein.
von 4 besatzten H u b e n zu 20 gr.
Von 6 G e r t t n e r n zu 2 gr.
vom K r ü g e 12 gr.
vom K r ü g e 12 gr.
v o n . 3 G e r t t n e r n zu 2 gr.
v o n 1 Insmanne 6 gr.
vom Schmiede 2 gr.
v o n 1 Mülrade 12 gr.
Mächt 2 flor. 10 gr.
Macht 6 flor. 6 gr.
D o r o t h e a Ditlewska
L a m p e r t h u s Piathkoczky
Aus dem Dorffe Kamlartk und
Aus dem Dorffe Pyathkowa1) Thytlewa vos 2 H u b e n zu 20 gr.
von 10 H u b e n zu 12 gr.
von 3 G e r t t n e r n zu 2 g r .
von 1 G e r t t n e r 2 gr.
Macht 1 flor. 16 gr.
von 1 Kammerweybe 2 gr.
- Georgius W a p c z i n s k y
Macht 4 flor. 4 gr.
v o n 10 H u b e n zu 20 gr.
vom K r ü g e 12 g r .
G e o r g i u s Gogolinsky
vom Schmiede 2 gr.
Aus dem Gutt Gogolincza
' von 5 Gerttnern i o gr.
v o n 7V2 H u b e n zu 12 gr.
von 1 H u b e im Gutt Obori 12 gr.
1
) Piątków.
2
) Kamlarki.
Macht 7 flor. 4 g r .
—
Martinus Gogolinsky
von 5 3 / 4 H u b e n zu 12 gr.
von 1 Gerttner 2 gr.
Macht 2 flor. 11 gr.
Georgius Wierzbowsky
Aus dem Gutt Wierzbowa
von 3 P a u e r n 4 flor.
von 4 G e r t t n e r n 8 gr.
vom Schmiede 2 g r .
vom Greber 2 gr.
vom Krüge 12 gr.
Macht 4 flor. 24 gr.
Idem nomine Christophori
Mieldziftsky
Aus dem Gutt Linewcza*)
von 4 Pauern zu 40 gr.
vom Krüge 12 gr.
vom Meitzer 2 gr.
vom Krügers G e r t t n e r 2 gr.
von 1 Kammermanne 6 gr.
Macht 6 flor. 2 gr.
Mathias Linsky
von 14 H u b e n zu 12 gr.
von 3 Gerttnern 6 gr.
Macht 5 flor. 24 gr.
Heyk Wapczinsky
Aus dem Gutt Wapcza
v o n 6 Huben 4 flor.
von 4 G e r t t n e r n 8 gr,
vom Schneider 2 gr.
Macht 4 flor, 2 gr.
33
—
Idem nom. Magdal. Watliewsky
Aus dem Gutt Watliewo
von 7 Huben zu 12 g r .
vom Krüge 12 gr.
von 4 Gerttnern zu 2 gr.
Macht 3 flor. 14 gr.
Lukas Watliewsky nomine
Hedwigis Kiewskiei
von 11 H u b e n z u 12 gr.
von 1 Gerttner 2 gr.
vom Schneider 2 gr.
Macht 1 flor. 10 gr.
Johannes Kobylsky
von 12 Huben zu 12 gr.
von 4 G e r t t n e r n 8 gr.
Macht 5 flor. 2 gr.
Barbara Gogolinska
von 3 Huben zu 12 gr.
von 2 Gerttnern 4 gr.
Macht 1 flor. 10 gr.
Georgius Wierzbowsky
Aus dem Gutt Barthoszewicz
von 9 Huben zu 12 gr.
von 3 Gerttnern 6 gr.
von 2 Fischern 16 gr.
vom Brandtweinschank 6 gr.
vom Bretschneider 2 gr.
vom Krüge 12 gr.
Macht 5 flor.
Summa ex Parochia Wapcza
macht 86 flor. 29 gr.
Parochia Papau2).
Lukas Watliewsky
von 11 Huben zu 12 gr.
Linowiec.
2
von 3 Gerttnern 6 gr.
Macht 4 flor. 18 gr.
) Papowo.
Źródła dziejowe. Tom XXIII.
3
—
34
Christopherus Zigartowsky
Felix Bialobloczky
Aus den Güttern Beleniecz und
Aus dem Dorffe Szymilowa
Zygartowicz und Szlomowa
von 57a H ü t e n zu 12 gr.
von 7 Pauern so zu 2 H u b e n von 4 G e r t n n e r n 8 %r.
haben zu 20 gr.
Macht 2 flor. 14 gr.
v o n 2 P a u e r n so zu 3 Huben
Georgius Plyemieczky
haben zu 2 flor.
Aus dem Dorffe Plyemieth
von 1 Pauer z 2V3 Huben hatt
von 6 Pauern so zu 2 Huben
2 flor. 10 gr.
haben -zu 20 gr.
vom Krüge 12 gr.
von 5 Gerttnern 10 gr
vom Brandtweinschank 6 gr.
vom Kröge 12 g r .
von 7 G e r t t n e r n 14 gr.
von 2 Pauern so 2 Huben havom Kammermanne 4 gr.
ben zu 40 gr.
vom Schneider 4 gr.
Macht 11 flor. 12 gr.
von 1 KammerWeybe 4 gr.
von 1 Kammermanne 4 gr.
Thomas Sokolowsky
Aus dem Dorffe Dambrówka
Summa macht 16 fl. 18 gr.
von 3 P a u e r n 4 flor.
Balthazar Niemez
von 9 Gerttnern 18 gr.
Aus dem Dorff Barthlomeicz
vom Schmiede 2 gr.
von 3 Pauerhuben zu 20 gr.
Aus dem Dorffe Pyothekowa
vom Krüge 12 gr.
von 8 P a u e r n zu 10 flor.
von 6 G e r t n e r n zu 2 gr.
vom Krüger 12 gr.
von 2 Kammerweybern zu 6 gr.
von 6 Gerttnern 12 gr.
Macht 3 flor. 6 gr.
Aus dem Dorffe Rpguszewo
von 9 Pauern 12 flor.
Petrus Zeglenezky
vom Krüge 20 gr.
von 2 H u b e n zu 12 gr.
von 1 Hube 20 gr.
Alexander Pieczewsky
von 2 Mülradern 24 gr.
von 2 Huben zu 12 gr.
von 1 Gerttner und Handtwerker
Aus dem Dorffe Burznewka
Lukas Gluchowsky
von 3 Huben 2 flor.
Aus dem Dorffe Waienczino
vom Krüge 12 gr.
von 12 Hüten zu 20 gr.
v
o n 2 G e r t t n e r n 4 gr.
vom Krüge 12 gr.
von 8 Gerttnern 16 gr.
Aus dem Dorffe Robanowo
von 9 Pauern zu 20 gr.
von 1 a n d e r e n Gertner 2 gr.
vom Krüge 12 gr.
Macht 14 flor. 14 gr.
—
von 7 G e r t t n e r n 14 g r .
von 3 Gferttnern 6 gr.
Aus dem Dorffe Trzebyoluch
v o n 9 P a u e r n 12 gr.
vom K r ü g e 20 gr.
v o n 4 G e r t t n e r n 8 gr.
Macht 52 flor. 8 gr.
Albertus Brochoczky.
A u s dem Dorffe Szimilowa
von 3 H u b e n zu 12 gr.
v o n 2 G e r t n e r n zu 2 gr.
Macht 1 flor. 10 gr.
Daniel Pliemieczky.
Aus dem Dorffe Dembina
von P a u e r n 5 flor. 10 gr.
v o n G e r t t n e r n 14 gr.
vom Schmiede 2 gr.
35
—
von Buttner 2 gr.
v o n 4 K a m m e r l e u t t e n 8 gr.
von 4 G e r t t n e r n und 1 Weidtw e n so aus 1 G a r t e n w o n e t t
(sie) 9 gr.
v o n 2 Insleutten 10 gr.
vom K r ü g e 12 gr.
Macht 9 flor. 1 g r .
J o h a n n e s Gluchowsky.
v o n 4 P a u e r n zu 40 gr. von 3 G e r t t n e r n 6 gr.
von 2 Dienstlossen 24 gr.
Macht 7 flor. 20 gr.
Summa von Adel so in Papau zur 6 Kirchen gehoei t
macht 40 flor. 9 gr.
Parochia Cziste.
Mathias Lisky.
Aus dem Dorffe Jelienca
von 2 H u b e n zu 20 gr.
v o n 5 G e r t t n e r n 10 gr.
vom K r ü g e 12 gr.
Macht 2 flor. 2 g r .
Albertus Kanczky nomine Johannis Niemoiewsky.
Aus dem Gutt Storiusz
von 12 H u b e n zu 12 gr.
von 4 G e r t t n e r n zu 2 gr.
Macht 5 flor. 2 g r .
S u m m a macht 7 flor. 4 g r .
Aus dem Rhednischenn *) Gebiete.
P e t r u s Bobrowsky.
Aus dem Gutt Sapod
von 2 l/a H u b e n zu 20 gr.
Aus dem Gutt Tuszewia
von 4 H u b e n 20 gr.
l
) Radzyńskiej,
von 1 Pauern, so ll4 H u b e n hatt
27 gr.
von 3 G e r t t n e r n aus dem Gutt
Bubwino und Szymbruka 2 gr.
Macht 5 flor. 13 gr.
36 —
Felix Meldzinsky.
Von 16 Huben zu 20 gr.
von 4, Gertnern 8 gr,
vom Schuster 2 gr.
vom Schneider 2 gr t
von 2 K r ü g e r n , so gebranten
W e i n brennen und Bier schenken 24 gr.
vom brandten W e i n Schenkern
6 gr.
von 1 Dienstlosen 12 gr.
Aus dem Dorffe Pląchaw
von 5 besatzten Huben zu 20 gr.
v o n 14 G e r t t n e r n 14 gr.
vom Krüge 12 gr.
Aus dem Dorffe Waldowa
' von 77s H u b e n zu 20 gr.
von 2 G e r t t n e r n 4 gr.
von 1 Mülrade im selbigen Dorffe
24 gr.
Aus dem Dorffe Sapoth
von 24 Huben zu 20 gr.
von des Scholtzen Huben 1 flor.
12 gr.
vom Krüge 12 gr.
Von seines Brüdern Samuelis
Panern aus dem Gutt Rinsk und
Pliemieth 6 flor. 20 gr.
von Gerttnern 8 gr.
vom Schneider 2 gr.
von Kammerleutten 6 gr.
vom Krüge 12 gr.
Macht 14 flor. 6 gr.
Thomas Skurgiewsky.
Aus dem Dorffe Saßflth
von 21/? Huben zu 20 gr,
von 1 Gerttner aus dem Dorffe
Bobrowo 2 gr.
von 1 Pauer aus dem Dorffe Trze*
Ilia von i 1 /* Huben ^ 7 gr.
Macht 2 flor. 19 gr.
Johannes Dambrowsky.
Von 5 Pauern aus dem Gutt
Kamiona zu 40 gr.
von 3 Kammerleutten zu 6 'gr.
von 2 G e r t t n e r n zu 2 gr.
Macht 7 flor. 12 gr.
Johannes Zakrzewsky.
Aus dem Dorffe Zakrzewo
von 6 Huben zu 20 gr.
von 6 Gerttnern zu 2 gr.
Aus dem Dorffe Szczuplinky
von 10 Huben zu 20 gr.
von 6 G e r t t n e r n zu 2 gr.
von 2 Krüger zu 12 gr.
Macht 12 flor. 8 gr.
Paulus Lichtenhain.
Aus dem Dorffe KitnOWa
von 4 P a u e r n so 6 Huben halten von iederer Hube 20 gr.
vom Krüge 12 gr.
von 11 G e r t t n e r n 22 gr.
vom Schmiede 2 gr.
von 2 Kammerleutten 12 gr.
Ąus dem Dorffe Czeczewa
von 6V4 Huben zu 20 gr.
vom Krüge 12 gr.
von 2 Gerttnern 4 gr.
von 1 Kammerweybe 6 gr.
Macht 10 flor. 20 gr.
Philippus Pliemieczky.
Aus dem Dorffe Mgowo
von 20 Huben zu 20 gr.
Aus dem Dorffe Gawlowicz
—
37 —
von 14 Huben zu 20 gr.
von 2 Krügen zu 12 gr. <
A u s dem Dorffe Rinsk
v o n 8 H u b e n zu 20> gr.
von 2 Mülradern zu 12 gr.
von 2 Dienstlosen zu 12 gr.
von 80 Gerttnern zu 2 gr.
von 2 Zimmerleutten 4 gr.
Macht 31 flor. 22 gr.
Summa vom A d e l so dem
Rhedzier Kirchen gehöret
• «lacht i 8 ó flor. 29 gr.
Lywald.
Parochia
f %
*
* *
Johannes Piakoczky,
Aus dem Dorffe Lywald
von ł/4 Huben 3 gr.
Johannes Strupczewsky. <
Aus • dem Dorffe Kamin
von 5 Huben zu 20 gr.
von
Gerttner 2 gr.
Aus -dem Dorffe Lywald
von 2 G e r t t n e r n 4 gr.
Macht 3 flor. 16 gr.
Idem nomini Martini Kownaczky.
Aus dem Dorffe Lywald
von 37s H u b e n zu 12 gr.
von 3 Gerttnern 6 gr.
Macht 1 flor. 18 gr.
Mathias Strupczewsky.
Aus dem Gutt Sapoth
von 1 Pauern 50 gr.
Aus dem Dorffe Szczepank 1 fl.
Aus dem Dorffe Bobrowa
von 2 Gerttnern 4 gr.
Aus dem Dorffe Lywald
von 4 Gerttnern 8 gr,
Macht 3 flor. 2 gr.
Stanislaus Paproczky,
Aus dem Dorffe Lywald
von 6 Huben zu 12 gr.
von 4 Gerttnern 8 gr.
vom Schmiede 2 gr.
vom Brandtweinkessel 12 gr«
vom Krüge 12 gr. t
Aus dem Dorffe Sosne in
Strasburgische Gebiete
von 4V2 Huben zu 12 gr.
v o n 3 Gerttnern 6 gr.
von 2 Brandtweinschenkerin zu
Lywald 12 gr.
Macht 5 flor. 28 gr.
Paulus Przeclawsky.
von 2 Huben zu Lywaldt 24 gr.
Jacobus 'Kaplunek.
von 3 Huben im Dorffe Lywald
zu 12 gr.
von 1 Gerttner 2 gr.
Macht 1 flor. 8 gr.
H a n s Chrinsky
Aus dem Dorffe Lywald
von 3 Huben 12 gr.
von 1 Gerttner 2 gr.
Macht 1 flor. 5 gr.
Sümma aus der Parochia Lywald macht 17 fl. 14 gr.
—
38 —
Parochia Jabłonowo.
Stanislaus Wycholsky; nomine 7 G e r t n e r n von 1 Mülrade 4 fl.
Hertmanni Wicholsky senioris. 16 gr.
Aus dem Dorffe Opalenicze
Idem nomine Georgii W y von 18 Huben zu 20 gr.
cholsky.
von 6 Gerttnern, vom Schmiede,
Aus den Güttern PincZBWO
Schneider und Krüge;
und Henikelewicz
Item aus dem Dorffe Bobrowa
von 1 P a u e r und 1 Gerttner
von 5 Huben 4 Gertnern, vom
22 gr. *
Schneider, Krüge und Schmiede.
Summa macht 39 floh 40 gr.
Macht 17 fl. 2 gr.
Pröcopius Pieczeiwsky.
Idem von freyen Güttern, aus
Aus dem Dorffe Nogath
lablonowo, Lork, Pieczewo, Henikelwicz, Ostrowite, Jardęgowo von 2 Huben zu 20 gr.
und Osselna 7 Pauern, so 1 Hu- von 1 G e r t t n e r 2 gr.
Aus dem Dorffe Pieczewo
ben halten, vom Schmiede, Zymmermanne, 2 Schneidern, Schu- von 2 Gertnfern 4 gr.
Macht 1 fl. 16 gr.
ster, und 1 Mülrade und von 6
Gerttnern entrichtett 5 fl. 24 gr.
Albertus Mileschowsky.
Idem nomine Bartholomei WiAus dem Gutt Szczepanky
cholsky, matrisque ejus Constan- von i '/a Huben 30 gr.
tiae Balinsky.
von 3 Gerttnern 6 gr.
Aus den Güttern Wycholacz,
Macht 1 flor. 6 gr.
Grzybno und Oleszna \ o n 15
Stanislaus Kaminsky.
Pauern, so zu 1 Hube halten,
von 2 '/j zu 12 gr.
vom Krüger Müller, Schmiede
von 1 G e r t t n e r 2 gr.
und 7 Gerttnern entrichtett 11
Macht 1 fl. 2 gr.
flor. 10 gr.
Idem nomine Hertmanni Wicholsky junioris.
Aus dem Güttern Jabłonowo,
Lork und Henikelewicz, von 5
Pauern so zu 1 Huben halten,
vom Schmiede, Fleischern, Zymmermanne, 1 Teichgreber und
Georgius Pieczewsky.
Aus dem Dorffe Nogath
von 3 besatzten Huben zu 20 gr.
Aus dem Gutt Pieczewa
von 1 G e r t t n e r 2 gr.
vom Krüge 12 gr.
Macht 2 fl. 14 gr.
—
39 —
Bartholomaus Henikelwiczky.
Von 5 Huben 2 fl.
Georgius Jakuschewsky.
Von 27a "Huben zu 12 gr.
von 1 Gerttner 2 gr.
Macht 1 fl. 2 gr.
Adam Pieczewsky.
A u s dem Gutt Pieczewo
von 17a Huben zu 12 gr.
Joseph Jakoschewsky.
Von 2 7a Huben zü 12 gr.
Johannes Pieczewsky.
Aus dem Gutt Pieczewo
von 4 Huben zu 12 gr.
von 3 G e r t t n e r n 6 gr.
Macht 1 fl. 24 gr.
Nicolaus Konoiaczky.
Aus dem Gutt Sadlno
von 1 P a u e r n 20 gr.
von 1 Gerttner und Ratayen
^ 4 gr.
Summa 24 gr.
Stanislaus Kaminsky.
Aus dem Dorffe Gorzuchowo
von 47a Huben zu 20 gr.
v o n 2 Pauern im Dorffe Jakllszewicz ZU 30 gr.
von 5 Gerttnern i o gr.
von 2 Kammerleuten 12 gr.
vom Krüger 12 gr.
Macht 6 fl. 4 gr.
Laurentius Szczepansky.
Von 3 Huben zu 20 gr.
von 3 Gerttnern 6 gr.
vom Krüge 12 gr.
vom W e b e r 2 gr.
Macht 2 fl. 20 gr.
Nicolaus
Aus dem
Kamin von
Gerttner 1
Swirkoczky.
Gutt Szczepank und
27, Huben und 1
fl. 2 gr.
Albertus Pieczewsky.
Von 3 Huben zu 12 gr.
von i Gerttner 2 gr.
Macht 1 fl. 8 gr.
Euphemia Kamińska.
Aus dem Dorffe Kamin, Gorzuchowo und Lynowka
von 3 Pauern so zu 1 Huben
haben 2 fl.
von 2 Gerttnern 4 gr.
vom Krüge 12 gr.
von 3 Kammerleuten 80 gr.
Macht 3 fl. 4 gr.
Eadem nomine Johannis Kaminsky.
Von 2 Pauern 2 fl. 20 gr.
von 5 Gerttnern 10 gr.
vom Kammermanne 6 gr.
Macht 3 fl. 6 gr.
Johannes Smyewsky.
Von 372 Huben im Gutt Dakoschewicz zu 12 g r .
von 1 Gerttner 2 gr.
Macht 1 fl. 14 gr.
Summa aus der Parochia Ja- <
błonowa macht 71 fl. 28 gr.
Parochia Bursnowo1).
Symon Byalobloczky.
Aus dem Gutt Gross Bialobloth
von 1V2 besatzte H u b e n 1 fl.
A u s dem Gutt BurSHOWO
v o n 2 P a u e r n zu 30 g r .
v o n 8 G e r t t n e r n 16 gr.
vom K r ü g e 12 gr.
v o n 2 des H a n s P i a k o w s k y gemitteten H u b e n 24 gr.
von 2 besatzten H u b e n des Mathias Piatkowsky zu 20 gr.
Macht 6 fl. 2 gr.
L u k a s Byalobloczky.
A u s dem G u t t K l e y n Byaloblotll
. v o n 2 P a u e r s H u b e n zu 20 gr.
vom K r ü g e r 12 g r .
von 8 G e r t t n e r n 16 gr»
vom W e b e r 2 gr.
v o n '/a H ü n e n 12 gr.
Macht 2 fl. 22 gr,
Mathias Kitnowsky.
Von 6 H u b e n zu 12 gr,
v o n 4 G e r t t n e r n 8 gr.
v o n 1 K a m m e r w e y b e 6 gr.
von 1 W y d f r a u e n im selbigen
Dorffe Kitnowa
v o n 1V2 besatzte H u b e n 1 fl.
von 5 G e r t t n e r n zu 2 gr.
Macht 4 fl. 6 gr.
Summa aus d e r Parochia Bursnowo von Adell macht 13 fl.
Parochia Ostrowithe.
Jacobus Wapczinsky.
A u s dem G u t t Ostrowithe
von 2 besatzten H u b e n zu 20 gr,
v o n 3 G e r t t n e r n 6 gr.
Macht 1 fl. 10 gr.
Sebastian Conojaczky.
Aus dem Gutt Ostrowithe
v o n 4 b e s a t z t e n H u b e n zu 20
gros.
von 3 G e r t t n e r n 6 gr.
Macht 2 fl. 26 gr.
Felix Conojaczky.
A u s dem Gutt Ostrowithe
v o n 4 besatzten H u b e n z u 20 gr.
v o n 4 G e r t t n e r n 8 gr.
Macht 2 fl. 28 gr.
Summa aus der Parochia Ostrowithe macht 7 fl. 10 gr.
Parochia Plowasz2).
Michael Nowowiesky.
Aus dem Dorffe Nowawiesz
von 11 H u b e n 20 gr.
*) Bursztynowo.
2
) Płowęż.
'
von 3 G e r t t n e r n 6 gr.
v o n 1 Gerttneriss 2 gr.
von 3 H a n d t w e r k e r n 6 gr.
—
vom
vom
von
von
K r ü g e 12 gr.
T e i c h g r e b e r 12 gr.
1 Dienstlossen 12 g r .
2 K a m m e r w e y b e r n 12 gr.
Macht 9 fl. 12 gr.
Martinus Nowowiesky.
A u s dem Gutt Mirzinka
v o n 3 G e r t t n e r n 6 gr<
41 —
A u s dem Dorffe NowawfeSZ
von 2 G e r t t n e r n 4 gr.
v o n 4 H u b e n zu 20 gr.
v o n 1 G e r t t n e r 2 gr.
v o n 2 K a m m e r w e y b e r n 12 gr.
Macht 3 fl. 14 gr.
Summa aus d e r Parochia Plowasz macht 12 fl. 26 gr.
Aus dem Gchowseischen 0 Gebitte.
Parochia Plosznicza2).
J a c o b u s Orlowsky.
Aus dem Gutt Orłowa
v o n 8 H u b e n zu 12 gr.
von 2 Dienstlossen 24 gr.
vom K r ü g e 12 gr.
v o n 6 G e r t t n e r n 12 g r .
vom Fischer 8 gr.
vom Schmiede 2 gr.
vom W e b e r 2 gr.
vom B r a n d w e i n s c h a n k 6 gr.
Macht 7 fl. 16 gr.
Bartholomeus Jagustinowsky.
V o n 3 H u b e n zu 12 gr.
vom G e r t t n e r 2 gr.
Macht 1 fl. 8 gr.
Kylianus W i p c z y n s k y .
Aus dem Gutt Plosznica 2 )
v o n 6 H u b e n zu 12 gr.
von 2 G e r t t n e r 4 gr,
Macht 2 fl. 16 gr.
Mathias W i p c z y n s k y .
Aus dem Gutt Plosznicza 2 )
von 4 H u b e n zu 12 gr.
>) Głuchowo
v o n 2 G e r t t n e r 4 gr.
vom K r ü g e 12 g r .
Macht 2 fl. 4 g r .
B a r b a r a Qwiatkowska.
Aus dem Gutt Qwiatkowicz 3 )
von 4 besatzten H u b e n zu 20 gr.
v o n 4 G e r t t n e r n zu 2 gr.
Aus dem Dorffe Ploznicze
von 1 besatzten H u b e 20 gr.
v o n 3 H a n d w e r k e r n zu 2 gr.
Aus dem Dorffe JagustinOWiCZ4)
von 2 besatzten H u b e n zu 20 gr.
v o n 1 G e r t t n n e r 2 gr.
Macht 5 fl. 6 gr.
J o h a n n e s Jagustinowsky.
Von 4 Huben zu 12 gr.
v o n 4 Gerttiiern 8 gr.
Macht 1 fl. 26 gr.
Christopherus Kielczewsky.
Aus dem Dorffe OrlOWO
v o n 6 H u b e n zu 12 gr.
von 1 G e r t t n e r 2 gr.
Macht 2 fl. 14 gr.
Płużnica. *) Kwiatki. 4) Augustynowicze, Augustynki
Sigismondus Napolsky.
Aus dem Dorffe Napolia
von 6 Huben zu 12 gr.
von 3 G e r t t n e r n zu 2 gr.
vom Schmiede 2 gr.
Macht 2 fl. 20 gr.
Valentinus Jagustinowsky.
Aus dem Dorffe JagustinowiCZ
von 3 Huben zu 12 gr.
Macht 1 fl. 6 gr.
Adam Kielczeyvsky.
Aus dem Gutt Orłowa
von 4 G e r t t n e r n 8 gr.
Bartholomeus Qwiatkowsky.
Aus dem Dorffe Qwiatkowa
von Rauche 12 gr.
von 3 G e r t t n e r n 6 gr.
Macht 18 gr.
Sigismondus Napolsky nomine
Valentini Napolsky.
Aus dem Gutt Napolie
von 2 Huben zu 12 gr.
von 1 Gerttner 2 gr.
Macht 26 gr.
Michael Kielczewsky.
Aus dem Dorffe Orłowo
von 6 Huben zu 12 gt.
vom H a n d t w e r k e r 2 gr.
von 3 Gerttnern 6 gr.
Macht 2 fl. 20 gr.
Summa aus der Parc hia Plosznicza ist 31 fl. 8 gr.
Parochia Gostkowo.
Georgius Gluchowsky.
Aus dem Dorffe TlirznO
von 8 Huben zu 20 gr.
von 4 Gerttnern 8 gr.
vom Krüger 12 gr.
von der Windtmülen 10 gr.
von 2 Kammerleutten zu 6 gr.
von Schmiede 2 gr.
von eynem alten 6 gr.
von 1 Dienstlossen 6 gr.
Martinus Kaminsky.
Aus dem Dorffe Ramiona1)
von 3 Pauern zu 40 gr.
von 1 Kammerweybe so auch
Brantenwenischenkhalt 10 gr.
Aus dem Dorffe Kawki?
von 4 besatzten Huben zu 20 gr.
von 2 G e r t t n e r n 4 gr.
v o n i Kammermanne 6 gr.
Macht 7 fl. 10 gr.
Aus dem Gutt Pilewicz
von 4 Huben zu 20 gr.
von 6 Gerttnern 12 gr.
vom Krüger 12 gr.
von Büthner 2 gr.
von Kammerweybe 4 gr.
Macht 10 fl. 26 gr.
Felix Kaminsky.
Von 6 Huben zu 20 gr.
von 5 Gertnern 10 gr.
von 1 Kammerweybe 4 gr.
vom Krüge 12 gr.
Aus dem Gutt Kawki?
von 2 Huben zu 20 gr.
'
—
von i Gerttner 2 gr.
Macht 6 fl. 8 gr.
1
J o h a n n e s Lipniczky.
A u s ' d e m Dorffe Lipnicz
von 6 besatzten hüben zu 20 gr.
Aus dem Dorffe Kurczwal
v o n 6 H u b e n zu 20 gr.
von 7 G e r t t n e r n zu 2 gr.
vom K r ü g e 12 gr.
Macht 6 fl. 2 6 g r .
Adam Byalobloczky.
Von 1 Va H u b e n zu 20 gr.
von 4 G e r t t n e r n zu 2 gr<
Macht 1 fl. 8 gr.
Michael T u r z i n s k y .
V o n 8 H u b e n zu 20 gr.
v o n 5 G e r t t n e r n 10 gr.
vom Zymmermanne 2 g r .
v o n 1 K a m m e r w e y b e 6 gr.
vom Dienstlossen 12 gr.
Macht 6 fl. 10 gr.
43
—
Idem nom. Valentirti Omiensky.
Aus dem Gutt PrU8ka Łąka
v o n 7 H u b e n zu 12 gr.
von 3 G e r t t n e r n zu 2 gr.
Idem nom. Caspari Borowsky.
V o n 4 Huben zu 12 gr.
von 2 G e r t t n e r n zu 2 gr.
von K a m m e r m a n n e 6 gr.
Macht 1 fl. 28 gr.
Valerianus Lędziczky.
Aus den G ü t t e r n Kleyn und
Gros Lędzic
von 3 H u b e n zu 20 gr.
von 2 Gerttnern 4 gr.
Macht 2 fl. 4 g r .
Martinus Lędziczky.
Aus dem Dorffe Gros Lędzicze
von 8 H u b e n zu 12 gr.
von 3 G e r t t n e r n zu 2 gr.
Macht 3 fl. 12 gr.
J o h a n n e s Lędziczky.
Aus dem Dorffe Gros Lędzicz
von 10 Hube zu 12 gr.
von 4 G e r t t n e r n 8 gr.
Macht 4 fl, 8 gr.
Summa macht 57 fl. 12 gr.
Stanislaus Borowsky.
Von 4 Huben, zu 12 g r .
von 2 G e r t t n e r n 4 gr.
Macht 1 fl. 22 gr.
Parochia Sarnowo.
Melchior Gluchowsky.
Aus dem Dorffe Pilywicz 1 )
von 5 H u b e n zu 20 gr.
v o n 2 Mülrädern 24 gr.
Aus dem Dorffe Sarnowo
v o n 4 G e r t t n e r n 8 gr.
') Pilawice.
von H a n d t w e r k e r 2 gr.
vom Krüge 12 gr.
Macht 8 fl. 26 gr.
Adam Gorsochowsky.
A u s dem Gutt Gorzochowa
von 9 H u b e n zu 12 gr.
v o n 2 G e r t t n e r n 4 gr.
Macht 3 flor. 22 gr.
von 2 G e r t t n e r n 4 g r .
Macht 4 fl. 28 gr.
Bartholomeus Kobrzinsky.
A u s dem Dorffern Działowo,
Zagwierth 1 ) und Kydack?
von 14 H u b e n zu 12 gr.
von 3 G e r t t n e r n zu 2 gr.
J o h a n n e s Klenczkowsky.
Aus den Güttern Borowna und
4
Kleczkowo
von 2 0 H u b e n zu 12 gr.
vom K r ü g e 12 gr
v o n 2 G e r t t n e r n 4 gr.
Macht 8 f l IO gr.
Macht 5 fl. 24 g r . .
Katharina Dzyalowska.
V o n 12 H u b e n zu 12 g r .
Summa atis dieser Parochia
macht 20 fl. 26 gr.
Parochia Ląky.
Mathias Orlowsky.
A u s dem Dorffe Richnowa
von 10 P a u e r n 13 fl. 10 g r .
von 6 G e r t t n e r n 12 gr.
v o n H a n d t w e r k e r n 8 gr.
von 1 Handwerkgesellen 1 gr.
Aus dem Dorffe Borowna
von 6 P a u e r n 8 flor.
von 5 Kammerleutten so viech
haben 20 gr.
A u s dem Dorffe Piąthkowa
von 10 Pauern 16 fl. 20 gr.
v o n 13 G e r t t n e r n 26 gr.
Aus dem Dorffe Nawra
v o n 5 P.auern 6 flor. 20 gr.
v o n 4 G e r t t n e r n 8 gr.
Aus dem Dorffe Grgiwna
von 2 G e r t t n e r n 4 gr.
von 1 Kammermanne 4 gr.
Macht 47 fl.- 13 gr.
Parochia Dwierzno2).
Georgius Rokuss
Aus dem Dorffe OstrOWO
"von 26 H u b e n zu 20 gr.
v o n 2 F i s c h e i n 16 gr.
von 2 Kammerleutten 12 gr.
vom K r ü g e 12 gr.
v o n 4 G e r t t n e r n 8 gr. aus B a r
toschewicz
Aus dem Dorffe Żeglna
Zengwierth.
2
v o n 4 3 '/« H u b e n zu 20 gr.
vom K r ü g e 12 gr.
v o n 4 G e r t t n e r n 8 gl.
v o n 1 Dienstlossen 12 gr.
Aus dem Dorffe Dzwierzna
von 27 H u b e n zu 20 gr.
vom Kruge 12 gr.
von 14 G e r t t n e r n zu 2 gr,
von 2 W i n d t m u l e n 20 gr.
) Dźwierzno, Schwirsen
—
45
—
Aus dem Dorffe Zajonczkowa
von 25 Huben zu 20 gr.
von 5 Dienstlossen zu 12 gr.
von 3 L e d i g e n W e y h e r zu J2 gr.
vom S c h m i e d e ' 2 gr.
vom Krüger 12 gr.
Macht 89 fl. 10 gr.
von 10 Huben zu 20 gr.
von 3 Gerttnern 6 gr.
vom K r ü g e 12 gr.
Aus dem Dorffe Kowaliewicza
von 2 Huben zu 20 gr.
vom Krüge 12 gr.
Aus dem Dorffe Wychorz '
von
3 Gerttnern zu 2 gr.
Idem nomine Hedwigis Osiecz1
von
3
Mülradern 24 gr.
kowski.
*
Aus dem Dorffe Grobna
Aus dem Gutt Szwirczin
vom
8 Huben zu 20 gr.
von 12 Huben zu 20 gr.
Macht 28 fl. 28 gr.
Aus dem Dorffe Ossiena *)
von 8 Huben zu 20 gr.
Summa macht aus dieser Pavon 4 Gerttnern zu 2 gr.
rochia 118 fl. 8 gr.
Aus dem Dorffe Czelna
Parochia Kielbaszin.
Johannes Zaliesky.
Von 6 Huben zu 20 gr.
von 5 G e r t t n e r n 10 gr.
von 2 Fischern zu 8 gr.
vom Schmiede 2 gr.
vom Krüge 12 gr. .
vom Brandtweinschank 6 gr.
vom Kammerweybe 6 gr.
Macht 5 fl. 22 gr.
vom. Krüge 12 gr.
von 2 G e r t t n e r n 4 gr,
vom Kammermanne 6 gr.
Achacius Konopaczky.
A u s dem Dorffe Mirakowo
von 9 Gerttner 18 gr.
vom Krüge 12 gr,
von 2 Windtmülen 30 gr. Aus dem Dorffe Kurczwal2)
von 34 Va Huben zu 20 gr.
vom Schneider 2 gr.
vom Schmiede 2 gr.
von 1 Kammerweybe 6 - g r .
Aus dem Dorffe Przyszkowąsz3)
von 20 H u b e n zu 20 gr.
von ,4 Gerttnern 8 gr.
vom Krüge 12 gr.
») Ocień.
ł
) Kuczwal.
J
Aus dem Dorffe Warszewicz
von 20 Huben zu 20 gr.
von 5 G e r t t n e r n 10 gr.
vom Schmiede 2 gr.
von 2 Kammerleutten 12 gr.
vom Krüge 12 gr.
Aus dem Dorffe Przeszno
von 2 Huben zu 20 gr.
. Macht 55 fl. 28 g r .
Summa aus dieser Parochia
macht 61 fl. 20 gr.
) Pluskowąsy.
Parochia Culmsehe1).
Stanislaus Obrempsky.
Von 6 H u b e n zu 12 gr.
von 1 G e r t t n e r 2 gr.
vom Fischer 8 gr.
vom Schneider 2 gr.
Macht 2 fl. 24 gr.
B e n e d i c t u s Obrempsky.
Von 6 H u b e n zu 12 gr.
vom Fischer 8 gr.
vom Bierschank 12 gr.
vom Z y m m e r m a n n e 2 gr.
vom K a m m e r w e y b e 6 gr.
M a c h t 3 fl. 10 g r .
Valerianus Gluchowsky.
V o n Pauern, G e r t t n e r n , K r ü g e ,
Kammerleutten und 1 Fischer
6 fl. 14 gr.
Nicolaus Kobrzinsky.
Von 2 H u b e n im Gutt Wyndak
24 gr.
Sixtus Pliemięczky, canonicus
Culmensci.
V o n 9 P a u e r n 6 flor.
Aus dem Dorffe Wronia
v o n 7 G e r t t n e r 14 gr.
vom K r ü g e 12 gr.
vom Müller aus d e r W i n d t m ü l e n
5 Sr'
vom
vom
vom
vom
S c h n e i d e r 2 gr.
R u d e m a c h e r 2 gr.
Schuster 2 gr.
Z y m m e r m a n n e 2 gr.
Macht 7 fl. 9 gr.
Achacius Nydaczky.
Aus dem "Gutt Nydak
von 2 H u b e n 24 gr.
Summa aus dieser Parochia
macht 21 fl. 15 g r .
Aus dem Birglawischenn Gebiette.
Parochia Grzibna.
Sebastian Browinsky.
Aus dem Dorffe Browini
von 2V3 H u b e n 30 gr.
v o n 1 l/a gemitteten H u b e n 18 g r .
Aus dem Dorffe Lymwirth
von i 1 /» H u b e n 18 gr.
von 2 K a m m e r l e u t t e n 8 gr.
Summa macht 2 fl. 14 gr.
Christophorus Browinsky.
Aus dem Dorffe Browini
l
) Chełmża.
von 2 '/j H u b e n zu 12 gr.
v o n 1 G e r t t n e r 2 gr.
Macht 1 fl. 2 gr.
J o h a n n e s Browinsky.
Aus dem Dorffe Browini
v o n 5 Huben zu 12 gr.
von 3 G e r t t n e r n zu 2 gr.
vom Kammermanne 4 gr.
Macht 2 fl. IO gr.
—
47
Georgius Ostaszewsky.
V o n i besatzten H u b e n 20 g r .
v o n 2 G e r t n e r n 4 gr.
Macht 24 gr.
Nicolaus K o b r z e n s k y .
A u s dem Dorffe Lingwirth
von 3 Huben zu 12 g r .
v o n 2 G e r t t n e r n 4 gr.
Macht 1 fl. 10 gr. x
Stanislaus Kobrzinsky.
Aus dem Dorffe Lingwirth
v o n 2 H u b e n 24 gr.
J o h a n n e s Liesky.
Aus dem Dorffe Braknowo
von 2 H u b e n 24 gr.
Idem nomine Jacobi Liesky.
Aus dem Dorffe BraknOWO
von 6 H u b e n zu 12 gr.
—
v o n 2 G e r t t n e r n 4 gr.
Macht 2 fl. 16 gr.
Idem nomine Bartholomei Liesky.
Aus dem Dorffe BraknOWO
v o n 4 Huben zu 12 gr.
v o n 1 G e r t t n e r 2 gr.
Macht i fl. 20 gr.
Idem nomine Pauli Liesky.
Aus dem Dorffe Braknowa
v o n 2 H u b e n 24 gr.
Jacobus Liesky.
Aus dem Dorffe BraknOWO
v o n 4 H ü b e n zu 12 gr.
von 2 G e r t t n e r n 4 gr.
Macht 1 fl. 22 gr.
Summa aus dieser Parochia
macht 16 flor. 10 gr.
Parochia Przesmno2).
Albertus Sliedz Przesminsky.
V o n 5 Huben zu 12 gr.
von 5 G e r t t n e r n zu 2*gr.
Macht 4 fl. 22 gr.
G e r t r u d i s Plachawska.
Aus
von 6
von 4
von 1
dem Dorffe Przesmno
H u b e n zu 20 gr.
G e r t t n e r n zu 2 gr.
Mittmanne 6 gr.
Macht 4 fl. 14 g r .
Nicolaus Baiersky.
A u s dem Dorffe Przesmno
v o n 5 Huben zu 12 gr.
von 3 G e r t t n e r n 6 gr.
Macht 2 fl. 6 gr.
Gertrudis Plachawska.
Vom K r ü g e 12 gr.
v o n des K r ü g e r s halbe H u b e n
10 gr.
v o n 3 G e r t t n e r n 6 gr.
Macht 28 gr.
Summa macht 12 flor. 10 gr.
*) Brankowo.
') Przeczno.
—
48
Parochia Szwirczin1).
Elisabeth Lieska.
Jacobus Piwniczky.
Von 18 H u b e n zu 12 g r . "
v o n 9 G e r t t n e r n zu 4 g r .
v o n B ü t t n e r 2 gr.
vom Schmiede 4 g r .
Macht 8 fl. 18 gr.
A u s dem Dorffe Topor8isk
Iron 10 besatzten H q b e n zu 20 gr.
von 2 Gerttnern 4 gr.
von 1 Kamm e r m a n n e 6 gr.
v o n freyem H a n d t w e r k e 2 gr.
von 4 Kammerleutten 16 g r .
vom K r ü g e 12 gr.
B a r b a r a Lieska.
A u s dem Dorffe Liesa 2 )
von 3 H u b e n zu 12 gr.
Aus dem Dorffe Liesa
v o n einer H u b e n im Dorffischen v o n 3 G e r t t n e r n 6 gr.
Widak 12 gr.
von K a m m e r m a n n e 6 gr.
- Macht 1 fl. 16 gr.
Macht 8 flor. 12 gr.
Summa aus dieser P a r o c h i a macht 18 fl. 18 gr.
Parochia Lazin8).
Bartholemeus Lazynsky.
Stanislaus G ę s o w s k y .
A u s dem Dorffe Lazinka 4 )
von 5 H u b e n zu 12 gr.
von 2 G e r t t n e r n 4 gr.
Macht 2 flor. 4 g r .
vom
vom
vom
vom
von
Dawid Rzeczkowsky.
A u s dem Dorffe RzeczkOWO
von 6 H u b e n zu 12 gr.
v o n 3 G e r t t n e r n zu 6 gr.
v o n 3 T a g l o c h n e r i n zu 6 gr.
Macht 3 fl. 18 gr.
Barbara Rzenczkowska.
v o n 3 P a u e r n so 2 H u b e n haben zu 20 gr.
von 3 G e r t t n e r n 6 gr.
vom S c h m i e d e 2 gr.
vom Dienstlossen 12 gr.
Macht 4 fl. 20 g r .
J o h a n n e s Dorpowsky.
Von 5 P a u e r n so zu 2 Huben
haben zu 40 gr.
A u s dem Gutt Kladzewo
von 4 G e r t t n e r n zu 2 gr.
') Swierczyn.
ł
) Lesiec.
3
Schmiede 2 gr.
T ö p f e r 2 gr.
Zigelsteicher 2 gr.
Krüge 12 gr.
d e r W i n d t m ü l e n 10 gr.
Macht 7 fl. 26 gr.
Valentinus Thurzinsky.
V o n 11 P a u e r n so 22 H u b e n
haben, von j e d e r e r H u b e zu
20 gr.
) Lążyn.
*) Łążynek,
—
49
von 8 G e r t t n e r n 16 gr.
von 6 Handtwerk,ern zu 2 gr.
von 2 Kammerweybern 8 g r .
Macht 15 fl. 26 gr.
—
i
vom Bettnar 6 gr.
Macht 2 flor. 10 gr.
Nicolaus Przeczkowsky.
Von 6 Huben zu 12 gr.
Georgius Borowsky
> von 3 Gertnern 2 gr.
Macht 2 fl. 18 gr.
Aus dem Gutt Kleyn Lusintz
Summa aus dieser Parochia
von 4 H(uben zu 20 gr.
von 2 Gerttnern zu 2 g r .
30 fl. 2 gr.
1
1
Parochia Bolemin.
Jacobus et A n d r e a s Gierkowsczi.
Von eyneiti Pauer so ändert halbe Huben hat zu 30 gr.
von 3 Gerttnern 6 gr.
von a Windttmulen 20 gr.
von Müller 10 gr.
Andreas Gierkowsky.
Von 1 besatznen H u b e n 20 gr.
von 3 Gerttnern 6 gr.
vom Schmiede 2 gr.
(
vom Krüge 12 gr.
Summa 3 fl. 16 gr.
Johannes Kruszinsky.
Aus dem Dorffe Gros Bolemin
von 3 Huben zu 12 gr.
vom Gertner 2 gr,
v o n Kammermanne 6 gr.
Summa 1 fl. 14 gr.
Albertus Bolieminsky.
von 5 Huben zu 12 gr,
von 1 Gerttner 2 gr.
Summa 2 fl. 2 gr.
Źródła dziejowe.
Toni XXIII.
Ambrosius Waldowsky.
Aus dem Gutt Waldowo und
Kleyn Bolemnik 24 gr.
von 6 Gerttner 12 gr.
Summa 1 flor, 6 gr.
Johannes Wipczinsky.
Aus dem Gutt Cichorat
von 5 Huben zu 12 gr.
vön 1 Gerttner 2 gr.
Summa i fl t 2 gr.
Michael Gierkowsky.
Von 3 Padrer so zu i'/a Huben haben zu 30 gr.
von 4 Gerttner zü 2 gr.
vom Schmiede 2 gr.
vom Schneider 2 gr.
vom Kruge 12 gr.
Summa 3 fl. 26 g r .
J o h a n n e s Dorpowsky nomine
Caspari Bolieminsky.
Aus dem Gutt Bolemin
von 3 l /a Huben zu 21 gr.
von 3 Gerttner 6 gr.
Summa 1 fl. 18 gr.
50
J o h a n n e s Bolieminsky.
V o n 6'/a H u b e n zu 12 gr.
von G e r t t n e r n 2 gr.
Summa 2 fl. 20 g r .
Summa aus dieser P a r o c h i a macht 18 fl. 14 gr.
Parochia Ostromiecz.
Simon Ostromieczky.
Aus dem Dorffe Reptowo
v o n 7 P a u e r so zu zweyen Huben haben zu 40 gr.
von 4 Kammerleutten zu 4 gr.
v o n i G e r t t n e r 2^gr.
Aus dem p o r f f e Izbiczö,
v o n 2 G e r t t n e r n ?u 2 gr,
vom Müller 5 gr.
" v
Summa 13 fl. 9 g r . ,
Aus dem Dorffe Ostromiecz.
von 2 Gerttner 4 gr.
J
v o n 1 Dienstlosen 12 g r .
v o n 1 Mülrade 12 gr.
v o n 1 G e r t t n e r zu Izbięzć 2 g r .
vom Bierschank 12 gr.
vom P a u e r n G e r t t n e r ,2 g r . ,
vom W e b e r 2 gr;
,
. ,
Summa 6 fl. 26 gr.
Summa aus d e r P a r o c h i a
Ostromiecz macht 17 flor.
Jacobus Ostromieczky.
V o n 4 P a u e r n im Dorffe Izbicze
so 8 H u b e n haben zu 20 g r .
5 gr-
' '." * ' V .
Parochia Freydeck *).
Barbara Golczewska.
Aus derą
Dorffe Golczewo <
•
von 10 P a u e r n zu 20 gr.
vom K r ü g e 12 gr.
v o n 6 G e r t t n e r n zu 2 gr.
Aus dem Dorffe Nielllb
von 10 P a u e r n zu 20 gr.
vom K r ü g e 12 gr.
v o n 10 G e r t t n e r n zu 2 g r .
Summa 15 fl. 6 gr.
Stanislaus K u r z ą t k o w s k y notarius F r e d e c e n s i s nomine D.
Doctoris S i m e o n i s Mauricii.
l
Aus dem Dorffe Czistochleb
v o n 1 P a u r e r 20 gr.
von 5 G e r t t n e r 10 gr.
von 1 F i s c h e r 4 gr.
Aus dem Dorffe Wadzin
v o n 2 P a u e r n , so j e d e r 1 Huben hatt zu 20 g r .
v o n 2 G e r t t n e r n 4 gr.
Aus dem Dorffe Gniloblöthi
vom K r ü g e r 12 gr.
v o n des Poliaskowsky aus dem
Dorffe Wadzin von 6 besatzten
H u b e n v o n j e d e r e r Hube 20 gr.
Summa 7 fl.
) Frydek, Wąbrzeźno, Briesen.
1
—
Paulus Gaschinsky.
Aus dem Dorffe Trzczano
v o n 5 H u b e n zu 12 gr.
v o n 2 G e r t t n e r n 4 gr.
vom S c h n e i d e r 2 g r .
vom F i s c h e r 8 gr.
vom K r ü g e 12 gr.
51 —
von 6 G e r t t n e r n 12 gr.
Summa 4 flor. 12 gr.
J o h a n n e s Wieliczky.
Aus dem Dorffe Trzczano
v o n 2 H u b e n 24 gr.
von 1 T a g e l ö h n e r 12 gr.
Summa 1 flor. 6 gr.
V o n d e s Broskowsky The'il
vom R a u c h e 12 g r .
Summa 3 flor. 8 g r .
Simeon et J o h a n n e s Koszowsczi.
J e d e r e r vom 1 R a u c h e 12 gr. vom
1
J o h a n n e s Bolieminsky.
wüsten Gutte
v o n 2 besatzten H u b e n zu 20 g r . v o n 3 G e r t t n e r n 6 gr.
v o n 2 G e r t t n e r 4 gr.
Summa 1 fl.
Summa 1 flór. 14 gr.
Gregorius Pieczewsky.
Stanislaus Notarius F r e d e c e n Aus dem Dorffe Piakoth
sis nomine J o h a n n i s Zanguirsky. v o n 5 H u b e n zu 12 gr.
Von 1 1 / 9 H u b e n in Gutt Zangu- von 3 G e r t t n e r n zu 2 gr.
irtt 1 ) 18 gr.
Summa 2 flor. 6 gr.
N
Summa aus dieser
36 fl. 10 gr.
Simeon Pniewsky.
Von 3 P a u e r n 4 fl.
Parochia
Parochia Golub.
Paulus Chlebowsky.
Aus dem Dorffe Napolia
v o n 2 H u b e n zu 12 g r .
von G e r t t n e r 2 gr.
Summa 26 gr.
Mathias Gajewsky.
Aus dem Dorffe GajeWO
v o n 2 H u b e n zu 12 gr.
v o n %3 G e r t t n e r n zu 2 g r .
. Summa 1 fl.
Jacobus Gajewsky.
Aus dem Dorffe GajeWO
1
) Zengwirth.
von 8 H u b e n zu 12 gr.
von 5 G e r t t n e r n zu 2 g r .
Idem nomine Gregory G a j e w sky.
Aus dem Dorffe GajeWO
v o n 2 H u b e n zu 12 gr.
v o n 2 G e r t t n e r n zu 2 gr.
Summa 28 gr.
Albertus W y c h o r s k y .
Aus dem Dorffe GajeWO
v o n 2 gemitteten H u b e n zu 12
gr.
von i G e r t t n e r 2 gr 4
Summa 26 g r .
von 2 G e r t t n e r 4 gr<
Summa 1 flor. , ł 6 gr.
Felix Liesky.
V o n 3 H u b e n zu 20 g r .
v o n 1 K a m m e r m a n n e 6 gr.
Summa aus dieser P a r o c h i a
macht 5 flor. 24 gr.
Parochia Strasburgk*).
J o h a n n e s Choinsky 2 8 Junii
Von 1 besatzten H u b e n 20 gr.
v o n 3 gemitteten H u b e n zu 12 g r .
v o n 4 Gerttnern zu 2 gr.
Summa 2 flor. 4 gr.
Idem n o m i n e Gregorii W a m p i e r s k y Scabini t e r r a e Michaloviensis.
Aus dem Dorffe Schabda 2 )
v o n 2 H u b e n zu 24 gr.
von d e s Scholzen 4 H u b e n zu
20 gr.
v o n 1 G e r t t n e r 2 gr.
Summa 3 flor. 16 gr.
A n d r e a s Choinsky.
Von 9 H u b e n zu 12 gr.
v o n 5 G e r t t n e r n 10 gr.
Summa 3 fl. 28 gr.
%
Stanislaus Pyatkowicz.
Aus dem Dorffe Choina
von 47s H u b e n zu 12 gr.
von 1 G e r t n e r 2 gr.
Stanislaus J a w o r s k y .
Aus dem Dorffe Choino
l
) Brodnica.
2
) Szabda.
v o n 67a H ü b e n zu 12 gr.
v o n 1 G e r t t n e r 2- gr.
^ Summa 2 fl. 2 0 gr.
Jacobus Choinskyf
V o n 3 H u b e n zu 12 gr.
v o n 1 G e r t t n e r 2 gr.
Summa 1 fl. 8 g r .
T h o m a s Lysziczky.
V o n 47s H u b e n zu 12 gr.
v o n 5 G e r t t n e r zu 2 gr. •
Summa 2 flor. 4 gr.
/
T h o m a s Choinsky.
v o n 47a H u b e n zu 12 g r .
1 fl. 24 g r .
JacoDus Kunnisky nomine G r e gory Wampiersky.
A u s dem Gutt Szamin 3 )
von 2 H u b e n zu 12 gr.
vom Mülrade 12 gr.
von 2 G e r t t n e r n 4 gr.
Summa 1 flor. 10 g r .
Summa aus dieser P a r o c h i a '
macht 20 flor. 20 gr.
») Samin.
Parochia Lembargk.
Nicolaus Konoiaczky.'
Aus dem Gutt Gros Konojatz
von 6 P a u e r n 8 fl.
von 9 Gerttner 8o gr.
, i pummą 8 flor; 18 gr.
Vithus : Mileschewsky. *
Von 9 Pauern «zu 20 gr.
von. 6 Gerttner 12 gr.
Summa 6 flor. 12 grt
Ambrosius Konojaczky.
Von 9 Pauern zu 20 gr.
von 3 Gerttnern 6 gr.
vom Schneider 2 gr.
vom Krüge 12 g r .
Summa 6 flor. 20 gr.
N
Summa aus dieser Parochia
macht 21 flor. 20 gr.
Parochia Bobrowo.
Sebastian Colmer nomine Pauli Sosnowsky
,
Von 1 Hube 12 gr.
Idem n o m i n e Petri Lopaczky.
Aus dem Gutt Sosne
von 2 Huben 24 gr.
Johannes Czekanowsky.
Von 3 l / a Huben zu 12 gr.
/
Georgius Elzanowsky.
Von 1 l j 2 besatzten Huben 30 gr.
von 4 Gerttnern 8 gr.
vom Brandtweinschenk 6 gr.
Summa 1 flor. 14 gr.
Michael Elzanowsky.
Von 4 Pauern so zu 1 1 / 2 Hubert
halben von änderer Hube 20 gr.
von 2 Gerttnern 4 gr.
vom Bierschank 12 gr.
vom Kammerweibe 4 gr.
Macht 4 fl. 20 gr,
Salomon Elzanowsky.
Von 6 Huben zu 12 gr.
von 4 Gerttnern 8 gr.
Summa 2 flor. 20 gr.
Stanislaus Elzanowsky.
Von 2 P a u e r n zu 30 gr.
vom Schmiede 2 gr.
vom Fischer 8 gr.
von 4 Gerttnern 8 gr.
Summa 2 flor. i 8 x g r .
Albertus Sumowsky.
Von 3*/2 Huben zu 12 gr.
v o n 1 Gerttnern 2 gr.
Martinus Sosznowsky.
von 3 Huben zu 12 gr.
Mathias Konoiaczky.
Von 2 Pauern 2 fl.
vom Gerttner 2 gr.
vom Bierschanck 12 gr.
• Summa 2 fl. 14 gr.
54
Mathias Czekanowsky.
Von 3 P a u ć r n zu 30 gr. ,
vom K r ü g e 12 gr.
von 5 G e r t t n e r n zu 2 gr.
Summa 3 f l o n 23 g r .
T h o m a s Buczkowsky.
Aus dem G u f t Buczk 1 )
v o n 2 3 / 4 H u b e n zu 12 gr.
Hedwigis Czekanowska. *
v o n 4V2 H u b e n zu 12 g r .
Laurentius Buczkowsky.
von 2 3 / 4 H u b e n zu 12 g r .
Barbara Radominska.
A u s dem Gutt Naymowka von
ihren 5 H u b e n und ihrer Söhn e s K i n d e r 5 H u b e n zu 12 ßr.
v o n 2 G e r t t n e r n 4 gr*
^ Summa 4 flor. 4 g r .
Stanislaus Buczkowsky.
V o n I5/8 H u b e n zu 12 gr.
GrögoriuS Buczko wfeky."
V o n 2 1 / 2 H u b ö n zu 12 gr. • Summa aus d i e s e l Paröchia
macht 32 flor. 29 gr.
Parochia Nicziwencz2).
Dobrogost Szczutowsky.
A u s den G ü t t e r n Jaworza,
Iwank und Siedmiwlok v o n i1/«*
H u b e n zu 12 gr.
Johannes
Aus dem
Aus dem
Aus dem
9 gr.
Piakoczky.
Dorffe Iwank 24 g r
Dorffe Jaworza
Dorffe Siedmiwlok
Albertus Dembolenczky.
V o n 11 P a u e r n zu 40 gr.
von 5 P a u e r n zu 30 gr.
von 13 G e r t t n e r n zu 2 g r .
vom K r ü g e 12 gr.
Summa 20 flor. 28 gr.
J o h a n n e s Ligowsky.
V o n i l j 2 H u b e n zu 12 gr.
Stanislaus Marczikowicz.
A u s dem Gutt Jaworza
von 3 H u b e n zu 12 gr.
G e o r g i u s Iwankowsky.
Aus den G ü t t e r n Iwank, Jaworza und Siedmiwlok
von 7 H u b e n zu 12 gr.
v o n 1 G e r t t n e r 2 gr.
Summa 2 fl. 26 g r .
)
Stanislaus Iwankowsky.
A u s den G ü t t e r n Iwank, Jaworza und Siedmiwlok
v o n 8 H u b e n zu 12 gr.
Valentinus Borowsky.
Aus dem Gutt Jaworza
von einer Halben Huben 6 gr.
Mathias Peczinsky.
Aus dem Dorffe Jaworza,
Iwank u n d Siedmiwlok
v o n 1^2 H u b e n zu 12 gr.
L a u r e n t i u s Miedzwieczky.
Von
H u b e n zu 12 gr.
vom G e r t t n e r 2 gr.
Summa aus dieser Parochia macht 34 fl. 28 g r .
Buczek.
1
2
) Nieżywiec.
—
55 —
Parochia Pokrzydowo.
' Jacobus Kantbilowsky.
/
Aus dem Dorffe Kantitla
v o n 7 H u b e n zu 12 g r .
von 2 G e r t t n e r n zu 2 gr.
Aus d e m - D o r f f e Szwincia
v o n i Va H u b e n zu 12 gr.
• >.
vomi G e r t t n e r 4 g n
": .
J o h a n n e s Zäkrzewsky n o m i n e
SzramöwökieyVviduäe 27 Jünii
Aus dem Gutt Szramowo
von 4 H u b e n zu 2 0 gr.
v o n 1 K r ü g e 20 g n , .
v o n 4 G e r t t n e r n zu 2 gr.
vom S c h u s t e r 2 g r .
Benedictas Dźiedziczky.
A u s dem Gutt Szwincia
von 5 H u b e n zu 12 gr.
Christoph Bańtkowsky.
Aus dem Dorffe Szwincicz
von 3'Sf4 H u b e n zu 12 gr.
vom Gerttner- 2 gr.
Idem n o m i n e Nicolai KantilJowsky.' .
Aus dem Gutt Kantiila
v o n 2 H u b e n zu 12 gr.
A u s ' d e m Gutt Szwince
von 1 b e s a g t e n H u b e n 20 gr.
von 1 Kammerweybe 6 gr.
Summa 1 fl. i o gr.
Idem nörriine Adami Swieczky.
Aus dein Gutt Szwieiicin
von 5 3 / 4 Huben zu 12 g r .
von 2 G e r t t n e r n 4 gr; '
G e o r ą i u s Szwieczky.
Ąus dem Gutt Szwiecitl
vom 5 H u b e zu 12 gr.
von 2 G e r t t n e r n 4 gr. Valerianus Ziianieczky.
Aus dem Dorffe Szwieca
v o n 5 H u b e n zu 12. g r .
vom G e r t t n e r 2 gr.
Summa 2 fl. 2 gr.
/
Jacobus Smiewsky.
Aus dem Dorffe Szweinia
von 2 H u b e n zu 12 g r .
vom G e r t t n e r 2 gr.
Summa aus
20 flor;
dieser
Parochia
Parochia Gros Gorczincza1).
Jacobus Sokolowsky.
Aus dem Dorffe Klein Gorczincza
J
) Gorczenica.
v o n 5 P a u e r n zu 20 gr.
von 2 G e r t t n e r n 4 gr.
vom Mülrade 12 gr.
—
56
—
Parochia Pluskowaz1).
Paulus Piakoczky.
A u s dem Dorffe Pyakoth
Von iVa Hyben zu 12 g r .
v o n 1 G e r t t n e r 2 gr.
Summa 20 gr.
Martinus Napolsky.
Aus dem Dorffe Napolia
v o n 2 H u b e n zu 12 g r .
Simon V ä l e r i a n u s
Piatkowicz.
Andreas»
Aus dem Gutt Piątkowo 2 )
v o n 10 H u b e n £U 12 g r .
von 1 Gerttnern 2 gr.
von 1 Kammerweybe 2 gr.
Nicolaus Piakoczky.
Aus dem Doi-ffe Pyakoth
v o n 3V2 H u b e n zu 12 gr.
vom G e r t t n e r 2 gr.
»
Summa 1 fl. 14 gr.
Summa macht 7 fl, 2 g r .
Parochia Nawry.
Anna Wolska.
Aus dem Dorffe Trzepez
v o n 6 P a u e r n 8 flor.
vom G e r t t n e r 2 gr.
von Fischer 8 gr.
Summa 8 fl. xo g r .
vom
vom
vom
von
vom
Eadem.
Aus dem Dorffe Iglad 3 )
v o n 2 P a u e r n 2 fl. 20 gr.
Eadem.
Aus dem Dorffe Bolemina
v o n 4 3 / 4 Huben zu 20 g r , ,
v o n 3 G e r t t n e r n 6 gr.
Summa 3 flor. 11 gr.
t
'
Paulus Schachoczky und S y kleniczky.
A u s dem Dorffe Lygland 3)
v o n 2 H u b e n 24 gr.
Eadem.
Aus dem Gutt Czarża
von 6 P a u e r n 4 fl.
v o n 8 G e r t t n e r n 16 gr.
vom K r u g e 12 gr.
Summa 4 fl. 20 gr.
Eadem.
A u s dem Dorffe Nawra
von 6 P a u e r n 8 fl
v o n 8 G e r t t n e r n 16 gr.
vom S c h n e i d e r 2 g r .
Pluskowęsy.
s
) Piątkowo.
,
Dienstlossen 12 gr.
Kammermanne 6 gr.
S c h m i e d e 2 gt.
3 Gerttnern 6 gr.
K r u g e 12 g r .
Summa 9 fl. 26 g r .
P e t r u s Czielirsky.
Aus dem Dorffe Nawry
v o n 2 H u b e n 1 fl. 10 gr.
Summa
aus dieser
31 & 9 gr*
3
) moze Żygląd.
Parochia
Paroch<a Laszin.
1
J o h a n n e s Lichtenhau 13 Junii
Idem nomine fratrum suorum
Georgii et Stanislai Lichtenhau*
Aus dem Dorffe Penczlawicz
v o n 17 Patiern 22 fl. 20 g n
vom K r ü g e 12 gr.
v o n 6 Päufcr G e r t n e r i n 12 j*r.
vom Schmiede z gr.
Aus dem Dorffe Medrzy 2 )
vor! 17 Hauswirten als G e r t n e r n
und H a n d t w e r k e r n zu 2 gr.
vom K r ü g e 12 gr.
vom Kammermanne 6 g r .
vom K a m m e r w e ^ b e r n 12 gr.
Aus dem Dorffe Bogdantz
v o n 11 G e r t t n e r n zu 2 gr.
vom K r ü g e 12 gr.
v o n 2 Mülradern 24 gr.
A u s dem Dorffe JaklibkoWQ
v o n j. G e r t t n e r n 8 gr.
Summa 27 fl. 26 gr.
Jacobus Smiewsky.
Aus dem Dorffe Widlicz
v o n 3 H u b e n zu 12 gr.
J o h a n n e s Szwieczky.
V o n 6'/ 2 Huben zu 20 gr,
v o n 6 G e r t t n e r n 2 gr.
4 fl. 22 gr.
Martinus Wydliczky.
V o n 2 H u b e n zu 12 gr.
vom Gerttner' 2 gr.
J o h ą n n e s Lichtenhau nomine
sororis suae A n n a e Jaszinskiey.
V o n 2 Pauern 2 fl. 20 g r .
von 4 ó e r t t n e r , so 1 Bierschenker ' i 8 gr.
Summa 3 fl. 8 gr.
Christopherus Widliczky.
Aus dfem Dorffe Wydlicz
von 3 Huben zu 20 gr.
vom G e r t t n e r n 2 gr.
T h o m a s Wydliczky.
Aus dem Dorffe Wydlicz
v o n 3 H u b e n zu 12 g r .
vom G e r t t n e r 2 gr
Summa aus dieser
40 flor. 14 gr.
Parochia
Parochia jankowicz.
Christopherus Kostka aus
Golub und Kossczerzin Hauptmann.
Aus dem Dorffe Jankowicz
vom 21 P a u e r n zu 20 gr.
vom G e r t t n e r 2 gr.
Summa 14 fl. 2 gr.
l
) Pęsławice.
ł
) Mędrzyce.
Sanislaus Kostka.
Von 15 P a u e r n zu 20 gr.
v o n 30 G e r t t n e r zü 2 gr.
vom K r u g e r 12 gr.
vom Brandttweinschank 6 gr.
v o n 2 Mülradern 24 gr.
Summa 12 fl. 8 gr.
,Nicolaus Brochoczky.
^ von 9'/a H u b e n ' z u i a gr.
Aus dem Dorffe Szwiethe
von 3 Gerttnern zu 2 gr.
Summa aus dieser Parochia macht 30 fl. 10 gr.
1
Parochia Broker
).
1
>
1
Anna Bialochowska.
v o n 1 Kamm ermanne 4 gr.
Aus dem Gutt Gorzuchowa
von 2 Kammerweybern 4 gr.
von 9 Huben zu 12 gr.
Aus dem Dorffe BialOChÓwka
von 2 Gerttnern 4 gr.
von 2 P a u e r n zu 30 gr.
'
I
V
Aus
dem Gutt BialachóWka
1
> t
Franciskus Borowsky. ^
von i' Paurer 30 gr.
Von
8 Huben zu 12 gr.
von d G e r t t n e r n 4 gr.
26
von
7
G e r t t n e r n zu 2 gr.
' ' Summa 4 A.
'
1
vom Krüge 12 gr.
Johannes Borowsky.
vom Kammernjianne 6 gr.
Aus dem Gutt Bialachowko
Bartholomeus r Skurpiewsky.
von 4 Paufcrn zu 30 gr.
Von .6 Huben zu 12 g h
\
vom Krüge 12 gr.
von
2
Gerttnern
zu
2
gr.
von 3 Gerttnern zu 2 gr.
Summa 2 fl. 16 g h
vom Kammermanne 6 gfr.
Summa 4 fl. 24 gr.
Franciskus Byalochowsky.
Thomas Bialöchowsky.
Aus dem Gutt Byalochowa
Aus dem Gutt Bialochowo < • von 1 'Paurer 30 gr.
von 1 Pauer 30 gr.
von 4 Gerttnern 8 gr.
von 4 Gerttnern zu 2 gr.
Aus dem Dorffe Byalochówka
vom Krüge 12 gr.
von 3 P a u e r n zu 30 gr.
von 1 freyen Garten 6 gr.
vom Krüge 12 gr.
Aus dem Dorffe BialOChÓwka
. , Summa 4 flor. 20 gr.
von 1 Pauer 30 gr. '
Adam Byalochowsky.
vom Gerttner 2 gr.
Aus dem Dorffe Byalochówka
Summa 2 fl. 28 gr.
v o n 1 Pauer 30 gr.
Andreas Bialochowsky.
vęn 6 Gerttnern 12 gr.
Aus dem Gutt BiaiOChOWO
1 fl. 12 gr.
v6n 1 P a u e r 1 fl.
von 9 G e r t t n e r n 18 gr.
Johannes Bialochowsky.
von 1 Krüge 12 gr.
Aus dem Dorffe Skurgiew
Mokre, Mockran.
—
von 2 P a u e r n zu 40 gr.
von 4 Gerttnern 8 gr.
59 —
von 2 fryen Garten 12 gr.
Summa 3 fl. 10 gr.
Summa 1 aus dieser Parochia macht 33 fl. 2 gr.
Parochia Gruta.
Sebastian Lichtenhain.
Aus dem Dorffe Orlia
von 6 P a u e r n źu 30 gr.
yon 5 Gerttnern 10 gr.
Aus dem Dorffe Cielunth
von 9 Pauern 10 fl. 20 gr.
von 5 Gerttriern 10 gr.
Summä 17 fll rö 'gr.
Fabian Lichtenhain.
Aus dem Gutt Örlja
v o n 9 Huben zu 20 gr.
von 7 Gerttnern zu 2 gr.
von 1 Fischer 8 gr.
vom Krüge 12 gr.
Aus dem Gutt Czielunth1)
von 17 Huben zu 12 gr.
von 5 ,Gerttneur IO gr;
von 1 Kammermanne 4 : gr.
von; 1 Kammerweybe 6 gr.
vom Krüge 12 gr.
Summa 19 fl. 16 gr.
GeorgiuS Jaszinsky.
Von 17 Hube'n zu 12 gr.
von 10 G e r t t n e r n zu 2 gr.
von 2 Krügen 24 gr.
vom Mülrade 12 gr.
Summa 13 fl. 6 gr.
Summa aus dieser Parochia
macht 50 fl. 2 gr.
Parochia Szinfałdt2).
vom G e r t t n e r 2 gr.«
Adam Zawaczky.
Summa 6 fl. 28 gr.
Paulus Chojensky.
A n d r ć a s Kozik Zawaczky.
Georgiuś Kiszieliewsky.
Adam Zawaczky
Petrus Küköwsky.
von 7 Huben zu> 12 gr.
Aus dem Dorffe Nogath
von 2 Gerttnern zu 4 gr.
von 4V3 Huben zu 20 gr.,
Paulus Choinsky
vom Qerttner 2 gr.
von 4.V9 Huben z u ' 1 2 g r .
Petrus Kukowsky
von 2 Gerttnern 4 gr. '
Andreas Zawaczky Kozik ge- von 2 besatzten Huben zü 20 gf.
von 2 G e r t t n e r n zu 2 gr.
nantt
Summa 3 fl. 13 gr.
von 5 Huben zu 12 gr.
») Cielęta.
J
) Szenwald.
60
Johannes Nogaczky
von 4 3 / 4 Huben zu 20 gr.
vom Gerttner 2 gr.
Summa 1 fl. 29 gr.
Jacobus Przeslawsky
von 5V2 Huben zu 12 gr.
von 2 G e r t t n e r n zu 2 gr.
vom Kammermanne 6 gr.
Surtima 2 fl. 16 gr.
Korencia Sawadzka.
Barbara Sawadzka.
Huben zu 12 gr.
2V9 gemitteten Huben zu 12 gr.
von 4 Gerttnern 8 gr.
Barbara Zawadzka
von 2 '/a Huben zu 12 gr.
von 1 Gerttner 2 gr.
Summa 6 fl. 16 gr.
Summa aus dieser Parochia macht 21 fl. 12 gr.
Parochia Chelman1!.
Thomas Elszanowsky.
Aus dem Gutt Chelmanicz und
Szewa
von 4 P a u e r n zu 20 gr.
von 7 Gerttnern 14 gr.
vom Schuster 2 gr.
von 2 Kammerleutten 4 gr.
vom Krüge 12 gr.
Summa 2 fl. 22 gr.
von 4 P a u e r n zu 40 gr.
vom Krüge 12 gr.
von 5 Gerttnern 10 gr.
von 2 Fischern 16 gr.
von 2 Mülradern 12 gr.
Aus dem Gutt Swirczin
von 7 P a u e r n zu 40 gr.
Aus dem Gutt Chelmatl
von 2 Pauern 40 gr.
von
2 Mülradern zu 24 gr.
Idem nomine Junioris ElszaSumma 48 fl. 4 gr.
nowsky.
Caspar Gajewsky
Aus dem *Gutt Elszanowo
von
2 besatzten Huben zu 20 gr,
von 8 Pauern zu 40 gr.
von
2
G e r t t n e r n zu 2 gr.
von 5 Gerttnern 10 gr.
1
fl. 14 gr.
vom Schmiede 2 gr.
vom Kurssner 2 gr.
vom Schneider 2 gr.
vom Krüge 12 gr.
Aus dem Gutt Pruska Łąka
von 10 Pauern zu 40 gr.
von 2 Kammerleutten 12 gr.
vom Krüge 12 gr.
**
Aus dem Dorffe Oszinczk
*) Chehnonie.
\
Idem nomine Johannis Konarsky
von 4 P a u e r n zu 40 gr.
* von 4 Gerttnern «u 2 gr,
von i Büttner 4 gr.
vom Schneider 2 gr.
vom Brandweinschank 6 fl.
Summa 6 fl.
—
61
Thomas Elszanowsky
von 6 Pauern 8 fl.
Aus dem Dorffe Szewa
vom Gerttner 2 gr.
A u s dem Dorffe Chelmaniecz
von 2 P a u e r n zu 2 fl.
von i '/a Huben in Dorffe GajeWO i fl.
Aus d,em-Dorffe Cheiman
von i Pauer 40 gr.
—
von 8 Gerttnern und 1 Schmiede 18 gr.
von 2 Mülradern 48 gr.
vom Müllers Gerttner 2 gr.
von 2 Teichgreber 4 gr.
von 2 ihren Gesellen 1 gr.
Summa 14 fl. 25 gr.
Summa aus dieser Parochia
macht 74 fl. 5 gr.
1
1
Parochia Wliewsk ).
Thomas Gocz.
Aus dem Gutt Wliewsk
von 8 Huben zu 12 gr.
von 2 Gerttnern 4 gr.
Summ^ 3 fl. 10 gr.
Marcus Wliewsky.
Von 2 Huben 24 gr.
Michael Wliewsky.
Aus dem Gutt Wliewsk
von 2 Huben zu 12 gr.
Johannes Wliewsky.
Von 1 Huben 12 gr.
Jacobus Wliewsky.
Aus dem Gutt Wliewsk
von 1 '/a Huben 18 gr.
Bartholomeus Karwowsky.
Aus dem Gutt Wliewsk
von 3 Huben zu 12 gr.
Martinus Szukowsky.
Von i besatzten Huben im Gutt
Wliewsk 20 gr.
Summa macht 7 fl. 24 gr.
Parochia Sumplawo2).
Andreas Gocz von Sumplawo.
Von 6 Huben zu 20 gr.
von 4 Gerttnern 8 gr.
von des Edelen H a n s e n Stargowsky 2 Huben aus dem
Gutt Sumplawi zu 20 gr.
Summa 5 fl. 18 gr.
Wlewsk.
Sampława.
Johannes Dębek.
Aus dem Dorffe Stargowis
von 1 besatzten .Huben 20 gr.
von 2 Gerttnern 4 gr.
vom Mülrade 12 gr.
Aus dem Dorffe Dembowa
vom Krüger 20 gr.
—
62
vom Gerttner 2 gr.
Summa i fl. 28 gr.
Christophorus Sumpflawsky.
Von 18 Huben zu 20 gr.
vom Gerttner 2 gr.
vom Krüge 20 gr.
von 2 Mülredern 24 gr.
Aus dem Gutt Sumplawo
von 18 Huben zu 20 gr.
von anderen 2 vorsatzten Hub e n zu 20 gr.
—
vom Bierschank 1 2 ' g r .
von xo G e r t t n e r n 20 gr.
vom Schneider 2 gr.
Aus dem Dorffe Montaw 1 )
von 8 Huben zu 20 gr. ł
von 4 G e r t t n e r n 8 gr.
vom Krüge 20 gr.
vom Schmiede 2 gr.
Macht 34 fl. 10 gr.
Summa macht 41 fl. 26 gjr.
Parochia Roguszno2).
Nicolaus Bartoschewsky.
Aus dem Gutt SaMÓwka
von 2 Huben zu 20 gr.
von 3 Gertnern 6 gf.
von anderen 2 Gerttnern 4 gr.
vom Krüge 12 gr.
Macht 2 fl. 2 gr.
Mathias Szynfalsky.
{
Aus dem Dorffe SartlÓwka
von 1 Pauer 40 gy»
von 4 Gerttnern 8 gr.
von 2 Kammerleutte 12 gr.
Macht 2 flor.
Summa aus dieser Parochia macht 2 fl. 2 gr.
Parochia Radowiesz3).
Samson Radowiczky.
Von 26 Huben zu 20 gr.
von 9 Gerttnern zu 2 gr.
vom Krüge 12 gr.
Macht 18 fl. i o gr.
Parochia Graudencz4).
Gothard Lnisky.
Von 4 Pauern 4 fl.
von 7 Gerttnern 14 gr.
Macht 4 fl. 14 gr.
Johannes Farzinsky.
Montowo.
s
Von
von
von
vom
Mülen 2 fl. 2 gr.
12 Gerttnern 24 gr.
14 Huben zu 20 gr.
Krüge 12 gr.
Macht 13 fl. 80 gr.
) Rogoźno. ») Radowisk.
4
) Grudziądz.
—
63
—
Parochia Qszieczk.
Mathias Oszieczkowsky.
Aus dem Dorffe Szwirczin
von 6 Huben zu 20 gr.
von 2 Gerttnern zu 2 gr.
Aus dem Dorffe Oszieczk
von 2 Gerttnern 4 gr.
Macht 4 fl. 8 gr.
i
1
v
Parochia Culmensis.
Stanislaus Orlowsky.
Von 14 Huben Nzu 20 gr.
Aus dem Dorffe Grobno *)
vom Krüge 12 gr.
von 1 Windtmülen 10 gr.
von 4- G e r t t n e r n 8 gr.
Aus dem Dorffe Ribienicz2)
von 4 Pauern zu 40 gr.
von 2 G e r t t n e r n zu 2 gr.
von 1 Kammermanne 6 gr.
Aus dem P o r w e r k e zu Gogolincz
von 6 Gerttnern 12 gr.
vom Schmiede 2 gr.
vom Kammermanne aus dem
Dorffe Grobno 6 gr.
vom 1 Kammerweybe 6 gr.
Macht 6 fl. 26 gr.
Parochia Wroczky.
Christopherus Zaremba.
Von 3 7 j Huben zu 12 gr.
von 2 Gerttnern zu 2 gr.
Macht 1 fl. 16 gr.
Parochia Smiewa3).
Albertus Smiewsky.
Aus dem Gutt Kleyn Smiewka
von 77s Huben zu 12 gr.
von 2 Gerttnern 4 gr.
Macht 3 fl. 4 gr.
Parochia Gotartowo.
Stanislaus Komorowsky
Bartholomeus Gothartowsky
Grubno.
2
Mathias Gothartowsky
Paulus Gothartowsky Baran
) Rybno. *) Żmijewo.
Albertus Gothartowsky
Petrus Gothartowsky.
Von 12 Huben, welche oben geschrieben von Gothartowo am
f
selbigen Gutt zusammen 1 halten żu 12 gr.
1
von 1 Gerttner 2 ^r.
Macht 4 fl, 26 gr.
1
Parochia Łopatki.
Niemierza Wampiersky,
Im namen Sebastiani Cziborsky
s>
von 2 Huben 24 gr.
nomine Johannis Kuna von 2
Huben zu 20 gr.
von wegen Thomae Cziborsky
v o n 3V4 Hubęn zu 13 gr.
von wegen Lauren ty Cziborsky
von 1V4 z ü 1 2
nomine Johannis Küna v o $ 2
Hüben 24 gr,
von wegen Thomae Cziborsky
von 3V4 zu 12 gr.
von wegen Laurentii Czihorsky
v o n I3/4 ZU 12 gr.
von vegen Michaelis Kuna von
3 3 / 4 zu 12 gr.
von des Pawlowsky 51/» H u b e n
zu 12 gr.
ł
von des Alberti Cziborsky 3 Huben zu 12 gr.
im namen Gregorii Wampiersky
von 6 1 /, Huben zu 12 gr.
von wegen Lenarth,. Cziborsky
3 H u b e n zu 12 gr.
von 4 deś Lęczky von C^iborza
3 ' / j Huben zu 1 2 . g r .
Mächtr' 13 fl. 11 gr.
Ulricus t | a w e n s b e r y k im Namen £elix Fincken Hauptmans
aufs Soldau.
Aus dem Dorffe Tylitz
von 8 Huben zu 20 gr,
von 4 G e r t t n e r n 8 gr.
vom Bier und Brandweinschank
80 gr.
von 1 Kammermanne 4 gr.
Macht 6 fl. 10 gr.
Bartosz Morzusky im Nähme
des H e r r n Gwurzel Przyjemsky
Aus dem Dorffe Lopathky
von 20 Huben zu 20 gr.
von, Hausern zu 12 gr.
vom Krüge 12 gr.
Jan Sadlewsky von Ostrowithe
v o n 1 Pauer und Gerttner.
Parochia in Grodzisno1) ex bonis Katlewo.
Die Besitzter des Gutts Kaliewo als Macz Kukozinsky, Petro Kraffczyk, Matt Borsky Nules?, Jan Zakesky, Alberth, Ja>
Grodziczno
cob, Petro, Andersz, Osly ?, Am«
brossy, Jan, Mutts, Kotlewsczy
von 30 Huben zu 12 gr.
von 3 Gerttner zu 2 gr,
i
—
gütern
65
—
Folgenn
die Bürger
von Thorenn
so von deren
die Königliche
Contribution
entrichtet.
Tidemannus K r ü g e r .
Aus dem Gutt Sakker
von 30 Huben zu 20 gr.
von 4 G e r t t n e r n zu 2 gr.
v o n 5 Kammerleutten zu 6 gr.
vom Krüge 12 gr.
vom Schmiede 2 gr.
von 2 besatzten zu 2 gr.
Macht 23 fl. 2 gr.
Lucas Kröger.
Aus dem Dorffe Kirhthauer
von 30 H u b e n zu 20 gr.
vont Krüge 20 gr.
vom ßrandtweinschank 6 gr.
von 4 Gerttnern zu 2 gr.
von 3 Kammerleutten zu 6 gr.
vom Schuster 2 gr.
Macht 21 fl. 24 gr.
Katharina Armanewa.
Aus dem Dorffe Braknowa
von 14 Huben zu 20 gr.
vom Krüge 12 gr.
vom Kammerweybe 6 gr.
v o n 5 Gerttnern 10 gr.
von 2 Mülrädern 24 gr.
Macht u flor. 2 gr.
Henricus Krüger.
Von 23 Huben zu 20 gr.
von 8 Gerttnern 16 gr.
vön 3 Dienstlossen 36 gr.
v o n 1 Kammerweybe 6 gr.
vom Krüge 12 gr.
von 2 Handtwerkern 4 g r .
Macht 17 fl. 24 gr.
Źródła dziejowe. Tom XXIII.
Land-
Lorencz Preusse.
Von 12 Huben zu 12 gr.
von 7 Gerttnern 14 gr.
Macht 5 fl. 8 gr.
Lucas Schachman und Benedictas Koye vorsetzer des Hospitals und Kloster zum Heiligen
Geiste.
Aus dem Gutt Brisse
'von 18 Huben zu 20 gr.
von Gerttnern, Kammerleutten
und Krüger 1 fl. 4 gr.
Aus dem Gutt Legem
von 14 Huben, Gerttnern, Kammerleutten und Krüger 11 fl.
18 gr.
Aus dem Gutt Nowemhoffe
von 12 J^uben, und Kammerleutten, G e r t t n e r n , Krüger,
Handttwerkern 9 fl. 18 gr.
Macht 34 fl. 10 gr.
Johannes Strobanth.
Aus dem Gutt Nieder Brissen
von 20 Huben zu 20 gr.
vom K r ü g e r 20 gr.
vom ßrandtweinschank 6 gr.
von Kammerleutten 11 fl. 28 gr.
Aus dem Gutt Lanken
von 51 Huben zu 20 gr.
vom ßrandtweinschank 6 gr.
von Gerttner, Kammerleutten,
Dienstlossen 5 fl. 18 gr.
v o n 3 Mülen: Dudemmöll hatt
2 Rhäder, Kinart 2 Rhäder,
5
—
66
—
Caspar Koye.
A u s dem Kirchdorf Sieminaw
von 54 Huben zu yao gr.
vom Krüge 20 gr.
f
vom Brandtweinschank 6 gr.
von 8 G e r t t n e r n zu 2 gr.
von 5 Kammerleutten zu 6 gr.
vom Schmiede 2 gr.
Brethanteich 3 Rhäder -— 24
gr. von Rhade.
Macht 62 fl. 6 gr.
Johannes Eske.
Aus dem Güttern Kleyn Ostesthaw und Gross Ostesthaw
von 16 Huben zu 20 gr.
vom Krüge, G e r t t n e r n und Kammerleutten 1 fl. 16 gr.
Macht 12 fl. 6 gr.
Macht 38 flor. 14 gr.
'
Summa von der Bürger von T h o r e n Landttgüttern
macht 226 fl. 6 gr.
Folgen
etzliche
Lucas Lehman
von 4 Huben zu
von 3 G e r t t n e r n
Macht 2 fl.
Scholtze
und
von Kuc^wal
20 gr.
6 gr.
26 gr.
Johannes Scholcz von Nawra
von vierde halbe Huben zu 20 gr.
vom Gerttnern 2 gr.
vom Dienstlossen 12 gr.
Macht 2 fl. 24 gr.
Krüger
auch
Lehmanne.
Johannes Scholtz von Lynowo
in den Rhednisthen Haupttmaschaftt.
Vom Bier brenn u n d schenker sonsten Czopowe nant 5 fl.
und 10 gr.
Martinus Krüger von Lynowo
in der 'Rhednisthen Haupttmanschaftt czopowe entrichtet 10 fl.
Pobór z miast i miasteczek woj. Chełmińskiego
w roku 1570.
Ja Burmistrz z radą miasta Radzyń wyznawamy tym szwym
oblicznym pisaniem, żem poboru oddali J. K. M. jako szlachetnemu panu Janowi Ostromięckiemu na ten czasz poborczą będącemu, tym sposobem, jako tu inszy napisano stoii naprzód.
Z domów w rynku 30 po 16 gr., z domów ulicznych 90 po
8 gr., od 3 małych domków przy murzech po 4 gr., od bud, co
szynkują gorzałkę, 7 po 6 gr., od 2 domków na przedmieściu po
4 gr., od 1 mieskiego bartnika 2 gr., od Ostrowiczkich ogrodników 4 po 2 gr., od 2 rzemieślników, co domów swych nie mają,
—
67
—
po 4 gr., od 18 towarzyszów po '/a gr., od garnczy gorzałczanych
12 po 24 gr., od szynkarek 7 po 12 gr., od komorników 10 po
7 gr., od 2 komorników ubogich po 4 gr., od 1 luźnego 12 gr.,
od 5 szotów, co na sobie króbki noszą, 5 zł., od 38'/a włók miejskich i 6 zagonów po 20 groszy od włóki., od 13 włók duchownych, które między miejskiemi włókami leżą, nic nie dano, od
ludzi, którzy do miasta należą i pod jednym prawem z miastem
siedzą; którzy mają włóki w miejskich granicach i mieszkają blizu
miasta we wsi folwark Zochony, to jest od i S 1 ^ włóki po 20 g r .
.Tamże w folwarku od 17 ogrodników po 2 gr. Od imienyczka
Mazanki, które należą do miasta, których jest 1472, ale iż jest
puste, tylko stukami roli rozkopane, dajem od pich, 3 grzywien,
tamże od 2 ogrodników 4 gr. Dan w Radżytii 1570 r.
Chełmno.
De mansis locatis 75 per gr.; ex villa nova Sugayno de
mansis 40 flor. 26 gr. 20; ex domibus 21 in circulo extructis per
gr. 4; de domibus in plateis 85 per gr. 2; de gasis 14 per gr. 4;
sze,wcy z towarzyszem 1 gr. 12V2, krawcy gr. 16, towarzysz gr. 1,
dekarz gr. 4, tkacze gr. 12, towarzysze tkaccy gr. 3, kuśnierz
gr. 8'/a; zdun gr. 4, zduński towarzysz 1 gr., czapnik gr. 4, od
komorników zł. 3 gr. 22, od 1 hultaja i 2 ogrodników gr. 13, od
ogrodników Sugainskich gr. 20, od kotłów gorzałczanych 26 po
gr. 24, od 10 szynkar^ów gorzałkowych po gr. 6. Rok 1570.
Liudbark*).
Od włók 34 po gr. 20, od 7 domów rynkowych po 4 gr.,
od domów w gasach po 4 gr. i od chałupek małych po 2 gr.
wybrano zł. 74 gr. 26, od komorników 20 wybrano zł. 4, od rzemieślników 9 wybrano zł. 1 gr. 9 % , od 21 garncy gorzałczanych
wybrano zł. 17 gr. 18. Rok 1570.
Fredek2).
Od 62 włók osiadłych po gr. 20, od garnców gorzałkowych
22 po 24 gr., od domów rynkowych ulicznych, przedmiejskich,
Lidzbark.
2
) Wąbrzeźno.
z chałup nędznych, od ogrodów przy domach zł. l a gr. 22, od
komorników i od komornic 1 zł. gr. 10, od 2 rybaków gr. 16,
od 7 rzemieślników gr. 28, od towarzyszów wszelakiego rzemiosła gr. 12, od szotów 4 fl. 4, od bud 5 po gr. 4. Rok 1570.
Golub.
Z domów rynkowych 10 zł. 1 gr. 9, z ulicznych flor. 10
gr. 10, z bud w rynku flor. 3 gr. 4, z komorników flor. 4, 2 luźnych flor. 2 gr. 24, z gorzałki flor. 15 gr. 12, z dubasów flor. 9,'
z roli flor. 2 to jest z 3 włók* z półmurków gr, 26^ 1570 r.
i
Regestrum Contributionis Palatinatus
Magdenburgensis
1582 r.
(Księga pobor. N. 123.)
Districtus
A
ab
ab
ab
Stumensis.
Pagus Neumark.1)
flor.
mansis possessionatis et parochiae N. 66 .
hortulanis N. t i a singulis per gros. 4
artifice fabro
.
.
.
\
.
.
inquilinis N. 2 per gr. 7
Summa fl. 68 gr. 6.
Malaw. 2 )
A mansis possessionatis N. 13
ab hortulano
. ' .
.
.
Summa fl. 13 gr. 4 /
.
.
Kolsam.3)
A mansis possessionatis N. 20 7s
ab hortulanis N. 3 per gr. 4
ab inquilinis
Summa fl. 21 gr. 5.
Labe.
A mansis possessionatis N. 20
ab hortulano
Summa fl. 20 gr. 4.
*) Nowy-targ.
a
) Malewo.
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
s
.
.
.
) Kołoząb.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
66
1
—
—
gr.
—
14
12
14
13
—
—
4
20
—
—
15
12
8
20
—
—
4
—
70
—
Losendorff.
A mansis possessionatis N. 12 Va
A
ab
ab
ab
ab
Willenbergk.
mansis possessionatis N. 54V2
artificibus varii generis N. 6 per gr. 4
hortulanis N. 17 per gr. 4
hortulanis N. 4 per gr. 6
hortulanis haereditariis N* 2 p e r gr. 12
Summa fl. 59 gr. 27.
flor.
12
gr.
15
,54
15
24
8
24
24
Achatius Schwenczer civis Marienburgensis
de praedio suo
a , mansis possessionatis N. 2V2
Generosus et magnificus Dnus Palatinus Marienburgensis
ab hortulanis juxta Castrum Stumenselm N. 4 .
ab hortulanis in praedio Wüsnitz N. 6
ab hortulanis in praedio Läse N. 4
ab inquilino N. 1
Summa fl. 1 gr. 28.
15
16
24
16
•
Paulus Kochainski civis Marienburgensis
a mansis propriae culturae N. 6
ab hortulanis N. 2 per gr. 4 .
a mansis pascuorum N. 9 per. gr. 10
Summa flor. 6 gr. 8.
Praedium regale BarlewiCZ >
ab hortulanis N. 7 per gr. 4
.
Summa gr. 28.
Lichtenfelde.
a mansis possessionatis et parochiae N. 62
ab hortulanis haereditariis N. 13 per. gr. 12
ab hortulanis N. 6 per gr. 4 .
ad hunc ab ejusmodi hortulanis N. 20 .
a vagis N. 2 per gr. 24
.
.
.
ab artificibus varii generis N. 2 per gr. 4
a rota molendinaria
.
.
.
.
Summa fl. 73 gr. 10.
28
'
62
6
2
1
24
20
18
8
24
—
A
ab
ab
ab
71 —
flor.
Peterswalde.*)
mansis possessionatis et parochiae N. 44
hortulanis haereditariis N. 3
inquilinis N. 2
hortulano
.
.
.
.
.
.
Summa fl. 75 gr. 14.
44
6
4
4
Kösling.2)
A mansis possessionatis et parochiae N. 42
ab hortulanis haereditariis N. 4
Summa fl. 43 gr. 18.
42
1
Neudorff.
A mansis possessionatis et parochiae N. 51
a rotis molendinorum N. 5
a machina ferraria
.
.
.
.
.
ab hortulanis haereditariis N. 8
a propola
Summa flor. 59 gr. 3.
r
5
6
T2
34
8
24
Grunenhaus.
A mansis possessionatis N. 33
ab hortulanis haereditariis N. 2
ab hortulanis N. 2 per gr. 4
Summa fl. 34 gr. 2.
33
24
8
Moreinen.4)
mansis possessionatis N. 16
hortulanis N. 3 per gr. 4
hortulanis N. 5 per gr. 4
inquilinis N. 2
16
12
20
4
Polix.
A mansis possessionatis N. T 4 V 2
ab hortulanis N. 3 per gr. 4 .
') Pietrzwałd.
2
) Kośhnka. 3) Dąbrówka.
18
5i
4
Deutsch Dameran.3)
Ą mansis possessionatis et parochia N. 34
ab hortulanis N. 2 per gr. 4 .
ab hortulanis N. 2 per gr. 12
A
ab
ab
ab
gr.
14
4
15
12
) Mirosławice, Morawy.
—
72
—
ab hortulanis haereditarii N. 2
,
ab inquilinis N. 2
.
.
.
.
.
Summa flor. 15 gr. 25.
.
Meinten.*)
A mansis possessionatis N. 4
.
.
.
.
ab hortulanis N. 4 per gr. 4
.
.
.
.
ab hortulanis in Reichandecz2) N. 6 per. gr. 4
A
ab
ab
ab
ab
Jorgensdorff.
mansis possessionatis N. 3
.
.
.
.
hortulanis haereditariis N. 4
.
.
hortulanis N. 3 per gr. 4
.
.
.
artifice sartore .
.
.
.
.
.
.
inquilinis N. 2
Summa flor. 32 gr. 14.
*
.
Tesmesdorf.
A mansis possessionatis N. 3 4 V 9
.
.
.
.
ab hortulanis N. 2 per gr. 12
.
.
.
.
ab hortulanis N. 6 per gr. 4
.
.
.
.
ab inquilinis N. 2
vidua in Neunhuben a mansis propriae culturae
Conradswaide.3)
A mansis possessionatis et parochiae N. 54 .
ab hoitulanis N. 8 per gr 4
.
.
.
.
a fabro
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ab hortulanis haereditariis N. 6
.
.
Summa fl. 60 gr. 8.
Braunswalde.4)
A mansis possessionatis N. 53
ab hortulanis haereditariis N. 7
ab hortulanis N. 5 per gr. 4
.
.
ab inquilina
.
.
.
.
.
.
a fabro
Summa flor. 56 gr. 20.
Minięta.
2
) Rychendrysy.
3
.
.
) Koniecwald.
.
.
4
.
.
.
flor.
—
—
gr.
24
4
21
—
—
—
16
24
31
—
—
—
—
—
24
12
4
4
34
—
—
—
1
15
24
24
4
7V3
54
1
—
2
—
2
8
12
53
2
—
—
—
—
24
20
2
4
) Bruszwald.
—
73
—
flor.
gr.
Martinus Kudisch de Mirani a mansis liberis N. 4
—
4
Scultetus in Sadluk: a mansis liberis N. 4
—
4
Kalbe. »)
mansis possessionatis et parochiae N. 40
hortulanis N.-2 per gr. 4
.v
.
inquilinis N. 2 per gr. 2
.
.
.
hortulanis N. 5 per gr. 12
.
.
.
.
Schrope.2)
A mansis possessionatis per N. 40
.
.
ab hortulanis N. 7 per gr. 4
a .rotis molendinorum N. 2 per gr. 24 .
.
Summa fl. 4 gr. 16.
A
,ab
ab
ab
Igell. 3 )
A mansis possessionatis N. 6
ab hortulanis N. 11 p e r gr. 4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dittrichsdorff.
A mansis possessionatis et parochiae N. 52 .
a fabro
a propola
ab hortulanis N. 9 per gr. 4
.
.
.
.
Summa flor. 54.
Moreinen.
A mansis possessionatis N. 15
1
) Kai we. •) Szropy.
3
) Igły.
.
.
—
8 •
4
—
.
.
4°
—
1
—
28
18
.
6
1
—
14
.
4
—
15
20
'
.
17
—
—
—
—
24
12
2
.
52
—
—
1
—
12
12
6
.
15
—
.
Joannes et Valentinus Ruckski fratres
a mansis propriae culthurae N. 9 .
.
.
ab hortulanis N. 5 per gr. 4
.
.
.
.
Summa fl. 5 gr. 5.
Preuschische Dameraw.
A mansis possessionatis N. 17
ab hortulanis N. 6 per gr. 4
a propola
ab inquilino
Summa fl. 18 gr. 20.
. 4 0
.
—
.
—
2
.
,
ab hortulanis N. 5 per gr. 4
ab inquilino
Summa fl. 15 gr. 22.
.
Spottshoff.
A mansis possessionatis N. 6
ab hortulanis N. 8 per gr. 4
Summa fl. 7 gr. 2.
.
.
.
Stumischdorff.
A mansis possessionatis N. 53
ab hortulanis N. 4 per gr. 4
.
ab artifice sartore .
.
.
.
ä fabro
.
.
.
.
. , .
ab hortulanis N. 4 per gr. 8
Summa fl. 55 gr. 4.
A
ab
ab
ab
Jornsdorff.
mansis possessionatis N. 23
hortulanis haereditaris
.
hortulanis N. 2 per gr. 4 .
inquilino
Summa fl. 23 gr. 22.
Pestelen Pagus
Christoburgenśi.
relatus
Trzcianno.
.
.
.
. "
.
.
.
. <
.
.
.
.
•
gr.
—
—
20
6
I
—2
53
—
—
J
—
T'
—
2
12
4
2
*
.
.
.
.
est
in
Nickelsdorff N. 28
ab hortulanis N. 4 per gr. 4
ab artifice N. 3 per gr.
a conparatore .
.
.
.
.
ab inquilinis N. 16
a fornace picea
.
.
.
.
Summa fl. 32 gr. 24.
Honigfeldt.1)
A mansis possessionatis N. 62
ab hortulanis N. 3 per gr. 6
ab hortulanis N. 5 per gr. 4
.
nor.
.
.
23
—
—
—
.
•
8
2
praefectura
28
—
1
.
.
.
.
.
.
13
.
.
.
.
.
.
.
—
—
2
.
.
.
.
.
62
—
—
—
^
6
12
20
—
—
18
20
-
—
75 —
flor.
gr.
10
ab inquilinis N. 5
.
Summa fl. 63 gr. 18.
Parschweiten. *)
36
A mansis possessionatis N. 36
a fabro
.
.
.ab hortulanis N. 6 per gr. 4
a propola
.
.
.
.
ab inquilino
.
.
.
.
Summa fl. 37 gr. 16.
8
24
12
2*
Ibidem Simon Rudkowsky.
A mansis possessionatis N. 36
a fabro
it
36
—
-
—
—
—
ab hortulanis N. 6 per gr. 4
a propola
.
.
.
.
ab inquilino
.
.
.
.
Ibidem Simon Rudkowsky.
A mansis possessionatis N. 2 per 20 gr
8
24
12
2
20
Sadluck.
201
A mansis possessionatis N. 20
a mansis desertis N. 2
a hortulanis N. 4 per gr. 4
ab inquilinis N. 2
a fabro
.
.
.
.
.
Summa fl. 22 gr. 2.
16
4
12
Balaw.2)
A mansis possessionatis N. 13
a manso deserto
ab hortulanis N. 8 per gr. 4 .
ab artifice N. 6 per. gr. 8
ab inquilinis N. 4
Summa fl. 1 6 . g r . 13.
15
1
1
8
Budisch.
Ab incerto numero mansorum possessionatorum
») Portschweiten, Pierzchowice.
16
2
18
2
) Balewo.
—
76
—
flor.
nobil. Fabiani Szorka
in summa
.
contribution. ab
.
.
.
.
hortulanis
.
.
.
gr.
17
Crashauden.
A mansis possessionatis N. 177«
ab hortulanis N. 4 .
ab inquilino
.
.
.
.
.
Summa flor. 17 gr. 25V2.
17
.
.
.
.
.>
.
7V9
i6
V2
Ziegenf us.*)
A mansis possessionatis N. 24
ab h o r t u l a n o
.
.
.
.
Summa flor. 24 gr. 4.
.
.
.
.
24
Bienhoff. 2 )
10
10
18
12
16
Ab u n o manso pascuorum
a piscatoribus N. 5 p e r gr. 8
ab hortulanis N. 5 p e r gr. 8
ab hortulanis haereditariis N. 11
ab inquilinis N. 8
Summa fl. 7 gr. 28.
f
Blumlacken.3)
A mansibus possessionatis N. 22
nota hic duplex exactio de a n n o praeterito 81 usq.
praes. 82; ab hortulanis anni 81 N. 7 p e r . gr. 4
ab hortulanis haereditariis N. 2
ab hortulanis a n n i p r a e s e n . 82 N. 9 per g r . 4
ab hortulanis haereditariis N. 2
Summa duplae exactionis fl. 4 gr. 22.
44
28
24
6
24
T r o j e c t o r in Wernsdorf a dimidio manso in
duplo d e d e t
T r o j e c t o r in Monte Albo 4 ) a dimidio manso in
duplo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tilemiile
a rotis molendinorum N. 2 p e r gr. 24
l
) Cygusy.
łagóra.
18
.
*) Bonhof, Benowo. ») Blunaki.
4
) Weissenberg, Bia-
—
77
—
Nobilium et eorundem subditorum
Thomas Liski
i>
a mansis possessionatis N. 7 .
.
a mansis desertis N. 4
ab hortulanis N. 4 p e r gr. 4
a sartore
Joannes Machwicz
a mansis possessionatis N. 8 .
.
ab hortulanis N. 4 per gr. 4 .
. >
Summa fl, 8 gr. 16.
A picifactore qui in fornace distillat
Johannes Kalckstein
a mansis possessionatis N. 8
ab hortulano
.
.
contributio
flor.
gr.
.
.
.
7
2
—
—
—
—
16
12
.
.
.
.
.
.
8
—
—
16
1
—
8
—
—
4
—
16
2
—
—
4
4
—
—
—
24
4
.
.
.
.
.
.
In Polesko
ab hortulano N. 4 per gr
Stanislaus Bembnowski
a mansis propriae culturae N. 4
ab hortulano
.
.
.
.
.
Summa fl. 2 gr. 4.
.
.
Andreas Watkowski
a mansis possessionatis N. 4
ab hortulano N. 6 per gr. 4 .
a fabro
Summa flor. 4 gr. 28.
Anseimus Brandt
a mansis propriae culturae N. 9
ab hortulanis N. 6 per gr. 4
a fabro
Summa fl. 5 gr. 21.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
—
—
15
24
12
.
10
—
—
—
—
24
28
2
Justina relicta vidua Wiczewska
a mansis propriae culturae N. 2
.
.
a rota molendinaria
.
.
.
.
.
.
ab hortulanis N. 7 per gr. 4
.
.
.
.
, ab inquilina
'
Summa flor. 11 gr. 24.
—
78
—
Georgius B r a n d t a Cantke *)
a mansis propriae culturae N. 9
ab hortulanis N. 6 p e r gr. 4 .
Sebastianis Milewski
ab hortulanis N. 4 .
.
flor.
.
.
.
.
.
.
.
-
4
—
gr.
15
24
—
16
19
—
—
28
6
—
7'/a
28
12
—
—
28
14
1
—
—
—
14
12
6
15
—
5
—
—
24
—
15
2
Johannes a Strescheu )
a mansis possessionatis N. 19
.
.
.
.
im Buchwalde et Rampten 3 )
ab hortulanis N. 7 p e r gr. 4
Summa fl. 19 gr. 28.
.
.
Matthes B r a n d t
a mansis p r ö p r i a e culturae N. 127a
ab hortulanis N. 7 p e r gr. 4
Summa fl. 7 gr. 5V2.
.
.
Mathias Kostka
a mansis. propriae culturae N. 24
ab hortulanis N. 2 per gr. 4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vidua Magnifici et generosi Domini Christophori a Czema
De pago Hennigurtt
a mansis possessionatis N. 14
.
.
.
.
ab hortulanis N. 11 p e r gr. 4
.
.
.
.
ab hortulanis h a e r e d i t a r i i s
.
.
.
.
ab inquilinis N. 3
.
.
.
.
.
.
Summa fl. 16 gr. 2.
D e pago Altendorf
a mansis possessionatis N. 15
.
.
.
Sparrau 4 )
a mansis d e s e r t i s N. 10
.
.
.
.
.
5
Lautensee )
ab hortulanis N. 6 per gr. 4
6
Cammerad )
a manso deserto
.
.
.
.
.
.
.
') Kątki. 2) Straszewo. 3) Ramoty. 4) Sporowo. s) Litewki. *) Komorowo.
xrn
—
79
—
Georgius Brandt in Hatzendorff
a mansis propriae culturae N. 15 .
ab hortulanis N. 4 per gr. 8 .
Summa fl. 8 gr. 17.
Fabianus Brandt
a mansis propriae culturae N. 15
ab hortulanis N. 8 per gr. 4
.
.
.
.
In Kleczew
ab hortulanis N. 3
.
.
.
.
.
J o h a n n e s Schmulcz
a mansis possessionatis N. 8
Idem de Gurken
a mansis possessionatis N. 4
a mansis. desertis N. 2
ab hortulanis N. 4 .
.
.
.
in Michorowo
ab hortulanis in Meiranen 1 ) N. 3 .
Summa flor. 13 gr. 28.
Philippus Rodt
a mansis propriae culturae N. 2V2
ab hortulano
.
.
.
.
Summa fl. 1 gr. 11V2.
.
.
.
Joannes Saczszewski
a mansis possessionatis in T e s n i e s d o r f 2 ) N. 14
a mansis desertis N. 2
In praedio Lincken.
ab hortulanis N. 5 per gr. 4 .
ab hortulanis N. 2 per gr. 4 .
a rotis molendinorum N. 2
a propola
.
.
.
.
Summa fl. 17 gr. 4.
.
Lobostein
a mansis propriae culturae N. 8
Mirany.
2
) Tessendorf, Nowa Wieś.
.
.
**
—
80
ab hortulanis N. 4
a molendino ventili
.
.
Summa fl. 4 gr? 26.
—
.
J o a n n e s Peczewski
a mansis .possessionatis N. 4 .
ab hortulanis N. 4 per gr. 4
Summa flor. 4 gr. 16.
.
.
.
Laurentius Schmutz
a mansis propriae culturae N. 7
ab hortulanis N. 3 per gr. 4
^
Summa fl. 3 gr. 27.
Fabianus Locka
a manso possessionatio
ab hortulanis N. 6 per
a rota molendinaria
ab hortulanis N. 4 per
Summa flor.
.
flor.
—
—
gr.
16
10
.
.
.
4
—
—
.
.
.
3
—
15
12
1
\
—
—
—
6
12
i0
28
1
—
—
—
—
—
14
8
4
10
24
4
—
—
—^
12
16
>8
—
/
in Cozlen
gr. 6
.
gr. 4 .
ß gr. 4.
.
.
.
.
.
.
.
,
Georgius Reittein de Schönewicze
a mansis possessionatis et parochiae N. 28
ab hortulanis per gr. 4 N. 11
. / .
a fabro
.
.
.
.
.
.
a sartore .
.
.
.
.
.
.
.
ab inquilinis N. 5
a rotis molendinorum N. 2
Summa flor. 31.
Oswaldus Kleis
a mansis propriae culturae N. 8
a rota molendinaria
.
.
a hortulanis N. 4
Summa flor. 4 gr. 28.
.
.
.
.
.
.
.
'
.
.
Dna Justina Rabina de pagis suis sequentibus
Waples2)
a mansis possessionatis N. 8
l
) Schönwiese, Krasnałąka.
.
2
.
,
) Waplewo.
.
.
(
ab hortulanis artificibus et inquilinis
Summa flor. 10 gr. 16.
Rammeten
a mansis possessionatis N . I i
ab hortulanis artificibus et inquilinis
Summa flor. 13 g r . 4.
"Hiendorf
a mansis possessionatis N. 8 .
ab hortulanis artificibus et inquilinis
Summa flor. 9 gr. 8.
Vidua a T r a n k w i c z
a mansis p r o p r i a e culturae N. 12
ab hortulanis N. 5 per gr. 4 .
Summa flor. 6 gr. 20.
A n d r e a s Sawaczki
a mansis propriae culturae N. 9
ab hortulanis N. per gr. 4
.
Summa flor. 5 gr. 1.
Paulus Schadliński
ab hortulanis N. 4 per gr. 4
.
.
. * .
.
D. Georgius Sokołowski
dedit de suis infrascriptis pagis sub recognitione
Schnellach
ab hortulanis N. 16 per gr.
a piscatoribus N. 4 p e r gr.
a mansis possessionatis N.
a rotis molendinorum N. 2
4
8
30 per gr. 10
p e r gr. 24
Nota: a rotis 2 deb. tantum 1 flor. gr.
illi viro i g n o r a n t e r in abundanti d e d . gr. 18.
Möntk2)
a mansis possessionatis N. 4
ab hortulanis N. 3 p e r gr. 4
J
) Ramoty.
Źródła dziejowe.
2
) Montki.
Tom XXIII.
.
.
—
82
—
i
Polkowicz*)
a mansis possessionatis N. 12
ab hortulano haereditario
.
a crematione vini
.
.
.
ab hortulanis N. 5 p e r gr. 4 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kleczewo
a mansis possessionatis N. 12
ab hortulanis N. 3 per g r . 4
.
.
.
.
.
.
.
flor.
12
—
—
—
gr.
—
12
12
20
.
.
.
.
.
.
.
.
12
—
—
12
.
.
.
.
—
14
16
1
—
6
46
—
—
—
—
16
6
6
10
—
—
12
Dubiela
a mansis possessionatis N. 14
2
Görgensdorff )
a mansis possessionatis N. 16
ab hortulanis N. 9 per g r . 4 .
Tessensanau?
a mansis possessionatis N. 46
a fabris duobus p e r gr. 8
.
a sartore
.
.
.
.
ab inquilinis N. 3 p e r gr. 2 .
Rotthoff
a mansis possessionatis N. 10
ab hortulanis N. 3 per g r . 4 .
Watkowicz
a mansis possessionatis N. 8
ab hortulanis N. 3 p e r gr. 4
.
.
Poleschko
ab hortulanis N. 5 p e r gr. 4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
—
—
12
12
.
.
.
—
20
60
4
—
24
Praefectura Christburgensis3).
Pagus Posilia 4 )
a mansis possessionatis N. 66
.
ab hortulanis propolis et inquilinis
Summa flor. 64 gr. 24.
1
.
.
.
.
.
) Pułkowice. 2) Georgensdorf — Jurkowice.
pork. 4) Posylia, Żuławka.
.
3
; Dzierzgoń, Kisz-
—
83
—
Altenmarcht r )
flor.
68
a mansis possessionatis N. 68
ab hortulanis propolis et inquilinis
a rotis molendinorum N. 3
Summa flor. 76 gr. 4.
gr.
22
12
5
2
Tropen 2 )
29
2
a mansis possessionatis N. 29
ab hortulanis et inquilinis
15
8
3
Tieffensee )
a mansis possessionatis N. 38
ab inquilinis et hortulanis
.
Summa flor. 4 g r . 10.
.
.
.
.
38
. . .
.
20
a mansis possessionatis N . 66
.
.
.
.
Nota. Contributio a 6 mansis propter comburationem nihil exacta est.
ab hortulanis et inquilinis summa
.
.
.
.
60
.
.
.
.
.
.
10
3
Meinten4)
a mansis possessionatis N. 20
ab hortulanis ip. summa
.
•
.
.
.
.
14
Baumgartt 5 )
20
Pestelen 6 )
a mansis possessionatis N. 60
ab hortulanis
.
.
.
.
.
.
.
.
52
1
16
7
Piscatores in Küieborn )
24
a piscatoribus N. 3 per gr. 8
a rotis molendinorum ante oppidutn N. 5 a singulis
p e r gr. 24
.
.
^
a molendino cordonario
.
.
.
.
.
.
a molendino serrario
.
.
.
.
.
.
ab hortulanis ad praedium pertinentibus
Summa summarum h u j u s praefecturae
') Starygród, Starytarg. 2) Trupy.
gart. «) Postolin. ') Kühlborn, Rybaki.
3
15
15
6
8
3 5
23
6
) Tywęzy. *) Minięta.
ł
) Bą-
—
84
—
Praefectura Tolkemistensis').
Pagus Newkirche
a mansis possessionatis N. 80
ab hortulanis .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
flor.
80
—
gr.
—
4
.
40
—
14
15
30
—
.
Conradtswalde
a mansis possessionatis N. 40
.
.
.
Klakendorff 2 )
a mansis possessionatis N. 14V2
.
Schonbuch
a mansis possessionatis N. 30
.
.
.
.
.
Neudorff
a mansis possessionatis N. ą1^
15
Meybaum
20
a mansis posssessionatis N. 20
ab hortulano
.
.
.
.
.
ab hortulanis N. 18 per. gr. 4
a rotis molendinorum Tolkemith N. 2
a rotis molendinorum Cadinii N. 2
2
1
1
4
12
18
18
17
—
—
12
.
40
—
.
2
—
20
6
Generosi Dni Georgius et Ludovicus fratres
a Baysen de suis pagis:
Cadien3)
a mansis possessionatis N. 17
ab hortulano haereditariis
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rebergk
a mansis possessionatis N. 40
.
.
.
Scharffenbergk
a mansis pascuorum N. 8
ab hortulano
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sequentes pagi ad caenobium S. Brigittae quod
est Gedani pertinentes in duplo contribuerunt de
praeterito anno praesent an. 82.
') Tolkmicko.
A
2
) Klauzendorf.
3
) Kadyny.
/
—
85
—
Krebsdorff
a mansis possessionatis N. 53 et 3 juger.
flor.
107
gr.
18
68
—
8
—
.
9
—
—
12
.
35
—
—
—
24
9
14
2
15
24
20
—
—
—
20
12
.
.
Karschaw
a mansis possessionatis N. 34
.
.
.
.
Nota. 6 mansi ibidem sunt immunes propter
comburationem.
Summa mansor. ibidem 40.
R. Dus. Echardus a Kempen Decan. Capituli
Frauenburgensis
a mansis propriae culturae N. 8 in duplo a singulis
15
gr
Summa hujus praefecturae fl. 455 gr. 22.
Suburbium Marienburgense sub jurisdictione
castrense in summa contributionis fl. 44 gr. 17.
Ex Insula Minori.
1
Pagus Parwergk )
ä mansis possessionatis N. 9 .
ab hortulanis N. 3 per 4 gr.
.
.
.
.
.
.
.
Reichenfelde
a mansis possessionatis N. 35
ab hortulanis N. 2 per gr. 12
ab hortulanis N. 2 p e r gr. 4
Summa flor. 36 gr. 2.
.
.
.
.
.
.
.
Noczendorf f 2 )
a mansis possessionatis et parochiae N. i4Va
ab hortulanis N. 7 per gr. 12
.
.
.
Summa flor. 17 gr.^9.
:
.
Klettendorff
a mansis possessionatis N. 20
ab hortulanis N; 5 per gr. 4
ab hortulano haereditario
Parwark.
2
) Notzendorf.
.
.
.
.
.
.
.
.
—
86
—
Schöne Wiese
a mansis possessionatis N. 35
ab hortulanis per gr. 4 N. 12
.
Summa flor, 36 gr. 18.
.
.
.
flor.
35
1
gr.
—
18
24
1
—
—
—
6
8
4
16
—
—
8
52
—
—
—
—
—
—
—
1
—
4
12
8
12
2
24
12
6
6
—
—
4
38
—
—
—
—
12
12
12
Sommeraw ł )
a mansis possessionatis N. 24
ab hortulanis N. 9 per gr. 4
ab artificibus N. 2 per gr. 4 .
ab inquilinis, N. 2 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Summa flor. 25 gr. 18.
Proppendorff 2 )
a mansis possessionatis N. 16
ab hortulanis N. 2 . .
Summa flor. 16 gr. 8.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kaczennase 3 )
a mansis possessionatis N.
ab artifice fabro
.
.
ab artifice textore . t
ab inquilino pecus habente
a sartore .
.
.
.
ab inquilino
.
.
.
ab hortulanis N. 2 per gr.
a propola
.
.
.
ab hortulanis N. 9 per gr.
Summa flor. 55
52
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12
.
.
.
.
.
.
4 .
.
.
gr. 20.
J o a n n e s Kedloff in Lekenan
a mansis possessionatis N. 6 .
ab hortulano
.
.
.
.
.
Summa flor. 6 gr. 4.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Preusch. Konigsdorff
a mansis possessionatis N. 38
.
.
.
.
ab hortulano haereditario
a propola
.
.
.
.
.
.
.
.
ab hortulanis N. 3 per gr. 4 .
.
.
.
Summa flor. 39 gr. 16.
f
l
) Ząbrowo.
2
) Pruppendorf.
a
) Kaczynos.
.
—
87
—
Thiergarten l )
a mansis possessionatis N. 42 Vs
Nota: mansi 14V« p r o p t e r conflagration bonorum liberi sunt
ab hortulanis N. 8 p e r gr. 4 .
"ab hortulanis haereditariis N. 6
Summa flor. 31 gr. 14.
flor.
28
gr.
2
12
Rosengarten
a mansis possessionatis N.
ab hortulanis haereditariis
ab hortulanis N. 3 per gr.
Summa flor. 35
34
N. 3
1.
4 .
gr. 18.
34
1
6
12
Krikriten
a mansis possessionatis N. 10
ab
.
.
.
.
t hortulano
ab inquilino
.
.
.
.
Summa flor. .10 gr. 6.
10
.
.
.
.
.
.
Fischau
a mansis possessionatis N. 45 V2
ab hortulanis haereditariis N. 3
a propola
.
.
.
.
ab hortulanis N. 15 per gr. 4
a sartore
.
.
.
.
Summa flor. 49 gr. 2.
45
1
15
6
12
10
—
—
—
12
12
Schlabelau
a mansis possessionatis N. 10
ab hortulanis N. 3 .
a sartore
.
.
.
.
.
Summa flor. 10 gr. 24.
Kiakendorff
a mansis possessionatis N. 16
ab h o r t u l a n i s N. 5 per gr. 4
Summa flor. 16 gr. 2 0 .
0 Tyrgart.
16
20
88
Aldenfelde 1 )
a mansis possessionatis N. 42 Vs
.
ab hortulanis N. 6 .
a fabro
.
.
.
.
.
.
a vago sartore
.
.
.
.
•
.
.
•
.
.
.
flor.
42
< .
.
gr.
15
24
4
24
Summa flor. 44 gr. 7.
2
Stall )
a mansis possessionatis N. 20
ab hortulano haereditario
.
ab hortulanis N. 11 per gr. 4
Summa flor. 21 gr. 26.
20
.
.
.
.
.
.
12
14
.
.
Gzernau
ax mansis possessionatis N. 23
a mansis 6 nihil exactum est propter comburationem
ab hortulanis N. 7 p e r gr. 9 .
a propola
.
.
.
.
.
. ' .
Summa flor. 18 gr. 10.
17
28
12
Konigesdorff
a mansis possessionatis et parochiae N. 45
Mansi 4V3 liberi ratione uniwersalium litterarum
propter comburationem
ab hortulanis N. 10 per gr.
a propola
ab inquilinis N. 3
ab artifice textore .
a fabro
.
.
.
.
ab hortulano haereditario
Summa flor. 43 gr. 19
40
10
12
6
12
12
12
lonsdorff
a mansis possessionatis N. 34
ab hortulanis N. 10 per gr. 4
ab hortulano haereditario
.
a propola
.
.
.
.
.
.
.
Summa flor. 36 gr. 4.
Summa insulae Minoris flor. 581 gr. 14.
») Altefelde, Stare pole.
2
) Stalewo.
34
1
10
12
12
—
89
—
Ex Insula Majori.
R e v e r e n d . D. Abbas Olivensis
a mansis N. 67 2 juxta oppidu Neuteich *) in duplo
dedit quia a n n o p r a e t e r i t o 81 nihil contribuit.
A pago B r i s k e 2 )
a mansis possessionatis
ab hortulanis N. 2 p e r
ab hortulanis N. 5 p e r
Summa flor.
A
a
a
a
mansis
mansis
mansis
mansis
idem
N. 467a
.
gr. 12
gr. 4
.
47 gr. 29.
flor.
46
.
parochiae in Oppido Neuteich 4
parochiae in Gross Lichtnau N. 5
pascuor. N. 8 .
parochiae in T a n s e e N. 4
.
.
4
5
2
.
gr.
15
24
20
20
4
Gnoiau
a mansis possessionatis et parochiae N. 57
ab hortulanis N. 14
.
.
.
.
a fabro
.
.
.
.
.
.
.
Summa flor. 59 g r . 4.
.
.
.
.
57
1
26
8
Irgang 3 )
a mansis possessionatis N. 17 minus 5 i n g e r
16
25
4
Leissau )
a mansis possessionatis N. 44
a mansis pascuor. N. 5 .
ab hortulanis haereditariis
ab hortulanis N. 22 per. gr. 4
a fabro
.
.
.
.
.
ab artificib. N. 3 per gr. 4
ab inquilino
.
.
.
Summa flor. 49 gr. 26.
44
1
20
12
28
12
12
2
Alte Weisseil
a mansis possessionatis N. 45
ab hortulanis N. 4 p e r gr. 4 .
*) Nytych.
2
) Brzózki.
3
) Martąg.
45
16
*) Liessau, Lisewo.
—
90
—
flor.
a sartore
.
.
.
.
Summa flor. 45 gr. 20.
—
gr.
4
Simensdorff
22
2
a mansis possessionatis N. 22'/«
a mansis conductis N. 2
ab hortulanis N. 4 .
ab artifici textore
a conponatoreo
'
Summa flor. 25 gr. 25.
15
16
12
i
12
Damerau 2 )
a mansis possessionatis N. 40
ab hortulanis N. 5 per gr. 4
ab hortulanis haereditaris
a propola
.
.
.
.
a fabro
.
.
.
.
.
Summa flor. 41 gr. 22.
40
20
12
12
8
Altenau
a mansis possessionatis N. 14
14
3
Neidau )
a mansis possessionatis N. 29V2
a hortulanis N 6
ab artifice N. 2
Summa flor. 30 gr. 17.
29
15
24
8
Eichwaldt 4 )
a mansis possessionatis N. 40
ab hortulanis N. 3 .
ab hortulano haereditario
ab artificibus N. 2 .
Summa flor. 41 gr. 2.
40
12
12
8
Beisterfeldt 5 )
a mansis possessionatis N. 36
ab hortulanis N. 10
Summa flor. 37 gr. 10.
l
) Szymon.
2
) Dąbrowa.
3
) Nidowo. *) Dąbina.
36
1
s
) Bystrze.
10
—
91
—
Parschau
a mansis possessionatis N. 31
ab hortulanis N. 2
Summa flor. 3 gr. 8.
.
.
.
.
flor.
31
—
gr.
—
8
87
15
2
2
28
24
16 —
—
15
12
12
4
—
51
j
—
—
—
15
18
12
12
8
58
1
1
—
—
—
2
6
4
12
56
—
Gros Lichtenau ^
a mansis possessionatis N. 87V2
.
.
.
.
de mansis 5 pterit. an. non contribuerunt igitur
nunc in duplo dederunt 10 florenos
ab hortulanis N. 22 per gr. 4 .
.
. ^
.
> ab artific. N. 7 per gr. 12
.
Summa flor. 94 gr. 1.
Blumenstein
a mansis possessionatis N. 16V2
a sartore .
.
.
.
.
.
a textore
Summa flor. 17 gr. 9.
.
.
.
.
.
.
.
Martinus Feldstet
a mansis propriae culturae N. 8
2
(Hintzendorf f )
a mansis possessionatis N. 51V2
.
.
ab hortulanis N. 12 per gr. 4
ab hortulanis haereditariis
.
.
.
.
a propola
.
.
.
.
.
.
.
a fabró
Summa flor. 54 gr. 5.
/
.
.
.
.
Barrenten 3 )
a mansis possessionatis N. 58
.
.
.
.
ab hortulanis N. 8 .
.
.
.
.
.
ab artificibus N. 3 per gr. 12 .
.
.
.
a sartore
.
.
.
.
.
.
.
.
a propola
.
.
.
.
.
.
.
.
Summa flor. 60 gr. 24.
.
Tansee
a mansis possessionatis N. 56
ł
) Lichnowy.
2
) Kończewice.
.
3
.
) Boręty.
.
.
—
ab artificibus N . 2
ab artificibus N. 3
ab hortulanis N. 4
ab inquilino N. 5
a sartore
.
92
per gr. 12
per gr. 4 .
p e r gr. 6 .
.
.
.
—
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
flor.
—
—
—
—
—^
gr^
24
12
24
10
12
39
—
—
—
—
24
4
4
12
—
71
—
1
—
—
—
10
26
12
20
30
—
—
—
12
4
37
15
28
—
—
—
12
8
Paleschau*)
a mansis possessionatis
ab hortulanis N. 6 per
a sartore
.
.
a fabro
Summa flor.
N. 39
gr. 4
.
.
.
.
.
.
,
40 gr. 2.
Trapenfelde 2 )
a mansis possessionatis N . 12
.
.
.
.
Klein Lichtenau
a mansis possessionatis N. 71
.
.
.
a molendino ventili
.
.
.
.
.
.
ab hortulanis N. 14 per gr. 4
.
.
.
.
a propola
.
.
.
.
.
.
.
.
ab artificibus N. 5 per gr. 4
Summa flor. 74 gr. 8.
.
Prangau
a mansis possessionatis N. 30
.
ab hortulano haereditario
.
.
1
ab hortulano
Summa flor. 30 gr. 16.
.
.
.
.
.
Neuteich
a mansis possessionatis N. 37Va
Trageheim
a mansis possessionatis N. 28
.
ab hortulanis haereditariis
.
.
ab hortulanis N. 2 per gr. 4 .
.
Summa flor. 28 gr. 20.
*) Palczewo.
2
) Trępofald.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
—
93
—
Gros Muntau 1 )
a mansis possessionatis et parochiae N. 50
ab hortulanis N. 3 per gr. 12
.
.
.
ab hortulanis N. 23 per gr. 4
.
.
.
a piscatoribus N. 2 per gr. 8 .
.
.
ab artificibus N. 2 per gr. 12
a propola
.
.
.
.
.
.
.
.
flor.
5°
J
3
—
—
—
gr.
—
6
2
16
24
12
92
2
—
—
—
—
—
—
—
—
24
8
12
12
8
6
8
8
25
—
—
4
33
—
—
—
12
20
50
1
1
—
—
—
6
2
6
12
Summa flor. 56.
Lesewicz 2 )
a mansis possessionatis et
ab hortulano N. 7 per gr.
ab hortulanis N. 2 per gr.
a propola
.
.
.
a crematione Vini .
.
a sartore
.
.
.
.
a sartore
.
.
.
ab inquilinis N. 4 .
.
a fabro
.
.
.
.
Summa flor. 96
parochiae
12
.
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
gr. 26.
N. 92
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Pordenaw
a mansis possessionatis N. 25
.
.
ab hortulano
.
.
.
.
.
.
Summa flor. 25 gr.' 4.
.
.
.
.
Pliraw
a mansis possessionatis N. 33
a b hortulanis haereditariis
ab hortulanis N. 5 per gr. 4
Summa flor. 34 gr. 2.
Lindenaw
a mansis possessionatis
ab hortulanis N. 3 per
ab hortulanis N. 8 per
ab inquilinis N. 3 .
a propola
.
.
Summa flor.
') Mątwy.
2
N.
gr.
gr.
.
.
52
50
.
.
.
12
.
.
.
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
gr. 26.
) Lasowice, Leźwice.
.
.
.
.
—
94
—
flor.
2
J o h a n n e s Milinski
a mansis p r o p r i a e culturae N. 5V2 .
gr.
22V2
Tralau
a mansis possessionatis N. 4 .
ab hortulanis N. 2 .
Summa flor. 21 g r . 8.
Schadewaldt
a mansis possessionatis 8 parochiae N. 40
ab hortulanis N. 4 per gr. 12
ab hortulanis N. 3 p e r . gr. 4
a fabro
.
.
.
.
.
.
.
a sartore
.
.
.
.
.
.
Summa flor. 42 gr. 8.
40
1
18
12
4
4
Alt Münsterbergk
a mansis possessionatis et parochiae N. 60
ab hortulanis N. 12 per gr. 4
ab hortulano h a e r e d i t a r i o
a crematione vini N. 2 .
ab artificibus N. 2 .
Summa^flor. 63 g r . 2.
60
1
18
12
24
8
Schönaw
a mansis possessionatis et
ab hortulanis N. 7 p e r gr.
a fabro
.
.
.
Summa 41 flor.
parochiae N. 40
4 .
.
.
.
.
6 gr.
40
28
8
Melencz
a mansis possessionatis et parochiae N. 50V3
ab hortulanis N. u per gr. 4
a propola
\
.
.
.
.
.
ab hortulanis haereditariis N. 2
Summa flor. 53 gr. 5.
50
1
15
14
12
24
Koseliszkil)
a mansis possessionatis N. 44
ab hortulano
.
.
.
Kościeleczki, Koźliczki.
.
.
.
44
—
—
4
—
95
—
ab inquilinis
.
.
.
.
.
a fabro
.
.
.
.
.
.
Summa flor. 44 gr. 16.
.
.
.
.
flor.
—
—
.
.
Consul Planaburgensis Joachim Gedner
a mansis possessionatis N. 6 .
.
.
.
a mansis possessionatis N. 14 et 5 jugęr.
. ,
^
Summa flor. 10 gr. 21V2 den. 3.
.
.
gr.
4
8
6
—
4 21 3 d.
Newkirch r)
a mansis possessionatis
ab hortulanis N. 4 per
ab artificibus N. 2 per
ab hortulanis N. 6 per
ab inquilina
.
.
a piscatore
.
.
Summa flor.
N.
gr.
gr.
gr.
.
.
58
55'
12
.
.
.
.
12 .
.
.
.
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,gr. 16.
55
1
—
—
—
—
—
18
'24
24
2
8
29
—
—
—
12
8
.
16
1
.
46
—
—
—
12
4
.
.
.
17
—
—
—
15
24
16
2
.
Trampenau 2 )
a mansis possessionatis N. 29
.
ab hortulano haereditario
.
.
ab hortulanis N. 2
Summa flor. 29 gr. 20.
Halbstadt
.
.
.
.
.
.
.
a mansis possessionatis N. 16 et unum juger.
Schönhorst
a mansis possessionatis N. 46 .
.
ab hortulanis haereditariis
.
.
ab hortulano
Summa flor. 46 gr. 16.
.
.
.
.
.
Brodtsark
a mansis possessionatis N.
ab hortulanis haereditariis
ab hortulano N. 4 per gr.
ab inquilino
.
.
.
Summa flor. 18
Nowa-cerkiew.
2
17V3
.
N. 2
4 .
.
.
.
.
gr. 22.
) Trępnowo.
.
.
.
.
.
.
.
.
—
Philippus Schtechting
a mansis possessionatis N. 6
96
—
.
flor.
6
gr
Wernersdorff
a mansis possessionatis N. 60
ab hortulanis N. 18 per gr. 4
a sartore
.
.
.
.
a propola
.
.
.
.
a crematione vini
Summa flor. 63 gr. 14.
D. Ernestus W e y e r
a mansis possessionatis juxta specific, recognition.
N. 541 et 2 juger. in Insula Majori soitis contribuit
N o t a b e n e : Quot iuxta numerum mansorum
tot florenorum non sunt exacti, ea facta est ratione,
quod possessores mansorum duodecim in pago Schonensee, nec non mansorum 7 in pago iodekop, quamvis
propter conflagrationem bonorum suorum, a contributione immunes erant, nihilominus tarnen, litteris universalibus non intellectis, exactionem Rei pub. plene
adnumeraverunt A° praeterito 81 Quam non secus
ad hujus anni exationem subduxerunt.
Insuper etiam in praedicto pago Schönsee 10
mansi agri culti ab inundatione aquarum submersi
sunt, a quibus possessores eorundem nihil comraolire percipere potuerunt.
Decesserunt floreni
24 a mansis 12 in duplo
14 a mansis 7 in duplo
flor.
10 a mansis 10 submersis
Summa decessus
ab artific. varii gener. N. 14 per gr. 12
ab artific. varii gener. N. 17 per gr. 4
ab hortulanis per gr. 4 N. 47
ab hortulanis per gr. 4 N. 5 .
ab inquilinis per gr. 4 N. 5
ab inquilinis per gr. 2 N. 35 .
a propola per gr. 12 N. 7
60
2
12
8
12
12
493
18
8
20
8
20
10
24
—
97
flor.
a molendinis ventilibus N. 5 per gr. 5
Summa lat. flor. 27 gr. 13.
gr.
25
.
N o t a : Gruscham pagus sub ejusdem jurisditione in palatinatu Pomerelliae hoc anno e^actionem suam deposuit.
D. Reinholdus Krakau.
Pagus Berwalde
a mansis possessionatis N. 24V2
a mansis pascuorum p e r gr. 10 N. 14
a fabro
.
.
.
.
a molendinis ventilibus N. 2
ab hortulanis N. 4 per gr. 4
a fabro
.
.
.
.
ab inquilinis N. 2 per gr. 2
Summa flor. gr. 9.
24
*5
4
20
4
20
IO
l6
4
4
Pagus Fürstenwerder
a mansis possessionatis N. 62
ab 4V2 mansis nil exactum est propter incendium
ab hortulanis et inquilinis juxta recogn.
a sartore
.
.
.
.
.
.
.
.
Summa flor. 59 gr. 9.
15
53
20
4
*
Neu Miinsterbergk
a mansis possessionatis N. 50
a mansis 15 et juger. 22V2 nihil exactum est propter incendium
ab artific. hortulanis et inquilinis .
.
. . .
a mansis pascuorum N. 6
.
.
.
.
.
Summa flor. 38 gr. 7V2.
34
7V2
2
2
—
—
Summa insulae Majoris flor. 2393 gr. 16 den. 12.
Summa exactionis juxta hoc regestrum pro anno 82 flor.
5597 g r - 5 denar. 12;
additis 295 flor. 23Va gros, exationis cerevisiarum erit tota
summa flor. 5892 gr. 29 den. 3.
Ad rationem traditi sunt.
Ad mandatum magnif. et generös, domini Joannis Dulski
Źródła d z i e j o w e .
T o m XXIII.
*
7
—
98
—
regni thesaurarii ad manus Danieli Plemeczsky 17 Februarii flor.
170 gr. 1.
In thesaurum ad manus ejusdem Generös, et Magnif. d o m .
28 maii flor. 4739 gr. 28.
Ad mandatum ejusdem Magn. et Gener. ad manus G e o r g i i
Elszanowski 6 Augusti flor. 200.
In thesaurum ad manus Dom. Thesaurari R e g n i Varsoviae
die 21 Novembr. flor. 321 gr. 17.
In thesaurum regni Varsoviae die 17 Februarii v ac 83 flor.
265 gr. 1.
Summa extraditae pecuniae flojr. 5696 gr. 17.
P r o salario cesserunt flor. 196 gr. 12.
Nulla reluta sunt retenta.
i
Regestrum Contributionis Palatinatus
Pomeranensis.
(Księga pobor. 106.)
In Districtu Dirschoviensi.1)
S e p t e m b r i s A n n o 1570. Mewa 2 ) oppidum in districtu Dirschoviensi h o n e s t i ac p r u d e n t e s viri, consul et s e n a t o r e s regiam contribucionem tradiderunt.
ad l 6 gros.
39 A e d e s in foro
8 n
59 A e d e s in plateis
»
21 T e c t a m e r c a t o r u m infra curiam
8 n
»
4 Alia tecta variarum mercium
» 12
j)
16 T e c t a mercator. p r o p e muros oppidi
6 »
n
3 A e d e s ad coquendam cerevisiam
8 n
u
2 A e d e s ad p r a e p a r a n d a m ptisanam
extra oppidum
4 »
»
8 M
20 Opifices in foro
»
35 Opifices in foro
8
»
»
8 »
35 Opifices in plateis
. . . . .
n
1 n
22 Socii opificum .
.
.
*
25 Inquilini
n 12
32 Hortulani ad oppidum p e r t i n e n t e s .
w 4 »
2 »
10 H o r t i sine aedibus
n
8 »
12 P i s c a t o r e s .
n
7 A h e n a vini adusti
.
n 24
»
6
8 T i n a e mulsi venditi
n
»
236 Lasti fruumenti, navi emissi
»
5 »
*) Tcżew.
2
) Gniew.
—
100
—
2 Scaphae magnae alias dubas
.
.
ad 45 gros.
2 Scaphae leves alias lichtarz
.
.
»30
„
50 Mansi circa oppidum
.
.
.
.
„ 20 „
15 Scoti
.
.
„ 30 „
3 Urnae vini venditi
„
w 30
Item schos in duplo ä diebus Jeiunior. A n n i 70 usque ad
Jeiun. Anni 71 flor. 685 gr. 24 denar. 9.
Summa facit flor. 865 gr. 20 den. 9.
Broden villa, in districto« Dirschoviensi ad parochiam et
arcem Mewansem pertinens solummodo hortulanos habet.
A n n o 70. Magnificus Dns Achatius a Zhem palatinus Pomeraniae, capitaneus in Mewa de his regiam contributionem soluit.
1 Caupona annua
ad 12 gros.
Czopowe
20 „
1 H o r t u s sculteti
6 „
3 Hortulani
„ ' 4, „
Summa facit flor. 1 gr. 20.
(
Arx Mewa in districtu Dirschovien. tantum hortulanos habet.
Martii Magnificus Dns Achatius a Zhem palatinus Pomeraniae, capitaneus Mewensis de his regiam contributionem soluit.
. . . .
ad 24 gros
6 Rotae ad molendinam
1 Molendina in qua scinduntur ligna .
12 „
„
1 Caupona prope Istulam
» 12
Czopowe Vincent Gyl
» 13
»
„
1 Caupona
» 12
Czopowe Mathiae Zigan
»
13 »
12 w
1 Caupona annua
»
Czopowe Laurentii Grossek
w 10 „
Piscatio
8 „
»
12 „
1 Caupona de villa G r o n e n .
4 „
»
9 Hortulani ibidem
12 Hortulani ad arcem pertinentes
w 4 »
8 „
»
3 Hortulani ad Warmhoff
12
„
1 Caupona
»
6 „
1 Hortus Dibigeri
n
Summa facit flor. 12 gr. 8.
—
101
—
Sprauda in districtu Dirschoviensi in qua villa templum,
ad arcem Mewensem pertinens, habet 44 mansos, de quibus parochus 4 et scultetus 4 mansos habet.
Magnificus Dns Achatius a Zhem palatinus Pomeraniae, capitaneus in Mewa, de his regiam contributionem soluit.
40 Mansi possessi . . . . . .
ad 20 gros.
Czopowe
flor. 4
i Caupona a n n u a
.
.
.
^
ad 20 gros.
13 Inquilini
12 „
1 Opifex et illius hortus . . . .
„
8 „
2 Socii opificum
" 1 „
Ubi vinum adustum venditur .
.
„
6 „
7 Hortulani
4 „
2 Hortulani
6 „
1 Faber et illius hortus . . . .
„ 8 „
Summa facit flor. 38 gr. 201
Damera villa, in qua templum, in districtu Dirschoviensi
ad arcem Mewensem pertinens, habet 58 mansos de quibus parochus 4 mansos, et 14 mansi nuper possessi, et 4 nuper igni
perierunt.
Martii Anno 7Ö. Magnificus Dns Achatius a Zhem palatinus Pomeraniae, capitaneus in Mewa de his regiam contributionem soluit.
36 Mansi possessi
ad 20 gros.
2 Cauponae annuae
20 „
2 Hortulani
4 „
2 Hortulani
6 t}
2 Opifices et illorum horti
. . .
„
8 „
Czopowe
fl. 1 gr. 15.
Item unus, qui cauponam magis non vult retinere
Summa flor. 28 gr. 1.
T i m a w v i l l a , in qua templum, in districtu Dirschoviensi
ad arcem Mewensem pertinens, habet 60 mansos de quibus parochus 4 et scultetus 6 mansos habent.
Thieman, Tymawa.
102
Anno 70. Magnificus Dns Achatius a Zhem palatinus Pomeraniae, capitaneus in Mewa de his regiam contributionem soluit«
56 Mansi possessi
ad 20 gros.
20
2 Cauponae annuae
3 Hortulani
6
1 Inquilinus .
12
i Hortulanus .
4
Czopowe de duab. Cauponis
35
Summa facit f l o r / 4 2 gr. 4.
Jaszwiszko *) in districtu Neuenburgensi ad parochiam Timaw in Dirschoviensi.
Junii A n n o 1570. Nobilis Georg. Franiski regiam contributionem, quantum ad suam partem, soluit.
5V9 Mansi possessi
ad 20 gros.
2 Hortulani
20 „
Julii. Nobilis Joannes Oliesky regiam contributionem soluit.
23 Mansi possessi
ad 20 gros.
5 Hortulani
„ 20 „
1 Hortulanus
„
2 „
1 Caupona annua
12 „
Summa facit flor. 20 gr. 12.
Bobaw villa in qua templum in Dirschoviensi districtu,
ad arcem Mewensem pertinens, habet 79 mansos, de quibus parochus 4 mansos, scultetus 4, et 4 nuper possessi sunt.
A n n o 70. Magnificus Dns Achatius a Zhem palatinus Pomeraniae capitaneus in Mewa regiam contributionem soluit.
71 Mansi possessi
ad 20 gros.
3 Cauponae annuae .
20
Czopowe de tribus cauponis
5o
12
1 Ahenum vini adusti
6
1 Qui vinum adustum vendit
1 Tectum, variarum mercium
7
6
Varia g e n e r a mercium .
5 Opifices
Jesewitz, Jaźwisko.
—
1
11
9
1
6
2
Socius
Hortulani
.
Hortulani
.
Hortulanus
.
Opifices soli
Opifices
.
103
—
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
•
.
ad
i gros.
„
4
„
„
6
.
.
.
.
y,
2
»
.
.
.
„
12
„
.
.
.
j,
8
„
Summa facit flor. 62.
P e s z k a l ) villa, in qua templum in f)irschoviensi districtu,
ad arcem Mewensem pertinens, habet 50 mansos de quibus parochus 4 et scultetus 5 mansos habent.
Martii, A n n o 70. Magnificus Dns Achatius a Zhem palatin u s Pomeraniae, capitaneus Mewensis regiam contributionem
soluit.
46 Mansi possessi
ad 30 gros.
1 Caupona annüa
20 „
Czopowe
flor. 3
2 Hortulani
ad 6 gros.
2 Opifices
, 2 „
Summa facit flor. 34 gr. 26.
Reckowiczu 2 ), in districtu Dirschowiensi, ad parochiam
Reszka, ad arcem Mewense pertinens, habet 40 mansos, de quibus scultetus 4 habet, et 6 mansi nuper possessi et 3 vacui.
Martii A n n o 70. Magnificus Dns Achatius a Zhem palatinus Pomeraniae, capitaneus Mewensis regiam contributionem
soluit.
31 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Caupona annua
12 „
» 1 Caupona haereditaria . . . .
„ 20 ,,
Variarum mercium genera . . . .
8 „
Czopowe de 2 cauponis
.
.
.
1 fl. 20 „
1 Hortulanus
4 »
2 Opifices
16 „
2 Inquilini
24 „
Summa facit flor. 25 gr. 2.
') Pehsken, Piaseczno.
2
) Rakowiec.
— ' 104
—
Jelenia*) in Dirschoviensi districtu ad parochiam Reszka,
ad arcem Mewensem partinens, habet 40 mansos.
Martii, A n n o 70. Magnificus Dns Achatius a Zhem palatinus P o m e r a n i a e , capitaneus Mewensis regiam contributionem
soluit.
40 Mansi possessi
ad 20 g r o s .
1 Caupona a n n u a
„ 20 „
4 Hortulani
„
4 „
Czopowe
„ 35 „
Summa facit flor. 29 g r . 1.
Gabelaw Villa in qua templum in Dirschoviensi districtu,
ad arcem Mewansem pertinens, habet 66 mansos, de quibus parochus 6 mansos habet, et scultetus 2 mansos liberos.
A n n o 70. Magnificus Dns Achatius a Z h e m palatinus Pom e r a n i a e , capitaneus Mewensis regiam contributionem soluit.
60 Mansi possessi
ad 20 gros.
Cauponae a n n u a
20
Czopowe
.
.
35
8
Opifices
Hortulani
4
6
Hortulani
Summa facit flor. 45 gr. 16.
Owitz in Dirschowiensi districtu ad parochiam Gabelaw.
A n n o 70. Nobilis Jacob Gutt, regiam contributionem quantum ad suam partem soluit.
6 Mansi
ad 12 gros.
1 Caupona a n n u a
12 „
Czopowe
12 „
Summa facit flor. 3 gr. 6.
Polnische Dameraw in districtu Dirschoviensi ad parochiam
Gabelaw.
A n n o 1570. Nobilis Dns Dambrowski regiam contributionem soluit.
l
i
) Jeleń.
—
105
—
i'/s Mansi
ad 12 gros.
1 Hortulanus
4 „
Notłilis Paul Choba regiam contributionem soluit.
1V2 Mansi
ad 12 gros.
Nobilis J o a n n e s Zoskotzinski regiam contributionem soluit.
8 Mansi
ad 12 gros.
Summa facit flor. 4 gr. 16.
P a n t z s c h a w *) villa, in qua templum, in Dirschoviensi districtu, ł ad arcem Mewensem p e r t i n e n s , h a b e t 60 mansos, de quibus p a r o c h u s 4 mansos et scultetus 4 habet.
A n n o 1570. Magnificus Dns Achatius a Zhem palatinus P o meraniae, capitaneus Mewensis regiam contributionem soluit.
56 Mansi possessi .
ad 20 gros.
2 Cauponae h a e r e d i t a r i a e
» 20
»
6
6 Hortulani .
*
w
10 Hortulani .
ff 6 »
1 Piscator
ff 8 ff
Qui vinum adustum vendit
ff 6 »
Ahenum vini adusti
» 12
ff
3 Opifices
ff 8 ff
2 Inquilinae .
ff I 2 ff
Czopowe caupo unus
»
45
o
Czopowe alter caupo
»
35
»
Summa facit flor. 46 gr. 18.
Wonnenthal 2 ) in districtu Dirschoviensi ad parochiam Pantzschaw, ad arcem Mewensem p e r t i n e n s , habet 50 mansos, de quibus scultetus 5 habet.
A n n o 1570. Magnificus Dns a Zhem palatinus P o m e r a n i a e ,
capitaneus Mewensis regiam contributionem soluit.
ad 20 gros.
50 Mansi possessi .
1 Caupona haereditaria
« 2 0
»
3 Hortulani .
»
4
»
6
1 Hortulanus .
»
»
2 Inquilini
.. 12 „
') Ponschau, Pączewo.
s
) Wollenthal.
i
—
106
—
i P a u p e r thulier
Qui vinum adustum v e n d i t
.
.
Czopowe
Summa facit flor. 37 gr. 11.
.
ad 8 gros.
„
6 ,,
„ 45 „
r
^
e
Wiszoka vel Wissenwaide*) in Dirschoviensi districtu,' ad
arcem Mewensem p e r t i n e n s , ad parochiam P a n t z s c h a w , habet
50 mansos.
A n n o 1570. Magnificus D n s Achatius a Zhem pelatinus P o meraniae, capitaneus Mewensis regiam contributionem sołuit.
50 Mansi possessi
. . . .
.
ad 20 gros.
1 Caupona haereditaria
20 »
•
»
1 C a u p o n a annua
12 »
•
»
Czopowe de 2 cauponis
'
»
35 »
1 Ahenum vini adusti
»
» 12
2 Hortulani
•
»
4 »
1 Opifex
8 »
6 Hortulani
6
•
r>
Qui vinum adustum v e n d i t
6 »
•
»
Summa facit flor. 39 gr. 2.
S c h w a r t z e n w a l d t 2 ) villa in qua templum, in Dirschoviensi
districtu, ad arcem Mewensem pertinens, h a b e t 54 mansos de his
habet p a r o c h u s 4 mansos.
A n n o 1570. Magnificus Dns Achatius a Zhem palatinus P o meraniae, eapitaneus Mewensis regiam contributionem soluit.
50 Mansi possessi . . . . . .
ad 20 gros.
1 Cauponae haereditariae
. . .
„ 20 „
i Inquilinus
12 „
3 Hortulani
4 „
Czopowe unus caupo
fl. 1 gr. 15
Item, alter caupo, non magis vult v e n d e r e cerevisiam
Summa facit flor. 38 gr. 11.
Langeseng 3 ) in Dirschoviensi districtu ad paroch. Schwartzenwald, ad arcem Mewensem pertinens, habet 60 mansos, de
quibus 12 mansi n u p e r possessi et t r e s mansi vacui.
5
Wiesenwalde, Wysoka.
2
) Schwarzwald.
3
) Langer See, Długie.
—
107 —
Martii A n n o 1570. Magnificus Dns Achatius a Zhem palatinus Pomeraniae, capitaneus Mewensis regiam contributionem
soluit.
45 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Caupona haereditariae . . . .
„ 20 „
5 Hortulani
„
4 „
Czopowe
45 „
Summa facit flor. 33 gr. 25.
Reckaw*) Villa, in qua templum in Dirschoviensi districtu,
ad arcem Mewensem pertinens, habet 108 mansos qui censum
dant, et 10 mansos sculteti, et 4 mansos parochiae.
Martii, A n n o 1570. Magnificus Dns Achatius a Zhem, capitaneus Mewensis regiam contributionem soluit.
ad 20 gros.
I i 8 Mansi possessi
2 Cauponae haereditariae .
» 20
»
Czopowe Georg. Lemmcke
n
» 90
Czopowe Joannes Pachora
n
» 5o
3^Inquilini
12
»
»
2 A h e n a vini adusti
tt 12
n
6 Opifices .
8 »
w
6 Hortulani
6 n
»
1 Hortulanus .
4
»
n
Qui vinum adustum vendunt
6 n
»
Summa facit flor. 90.
Junii, A n n o
nem tradidit.
25 Aedes in
i n Aedes in
108 Mansi ad
24 Mansi in
70.
Dirschaw oppidum, regiam
foro
plateis
oppidum pertinentes
villa Seliwitza . .
16V3 Jugera
93 Inquilini
7 Aedes extra oppidum .
3 Horti sine aedibus
.
Raickau, Rajkowy.
.
.
.
.
contributio-
ad 16 gros.
„
8 M
.
„ 20 „
. .
flor. 16
.
.
ad 2 solidos
ad 12 gros.
„
4 „
2
—
108
—
34 Tecta mercatorum in oppido .
47 Hortulani extra oppidum .
38 Socii opificum
8 Sutores
5 Lanii
4 Pistores panis lenis
. . . .
3 Pistores panis duri
. . . .
4 Sartores
5 Pelliones
11 T e x t o r e s linei
.
.
6 Fabri
2 Fabri tenues
4 Qui lignea vasa parant
6 Fi guli
1
3 Qui laqueos et funes faciunt
3 Qui stanneos cantharos parant .
5 Qui rotas faciunt
5 Qui ligneas merjsas conficiunt .
15 Piscatores (
2 Qui urnas faciunt
2 Qui placentas coquunt
. . . .
2 Vitriarii
2 Ephippiarii
2 Fabri lignarii
1 Aurifaber
1 Barbitonsor
1 Sculptor
1 Opifex muri
1 Qui pileos facit
1 Alutarius
1 Solearius
5 Qui pro precio cerevisiam coquunt
1 Qui curros facit
7
7 Ahena, vini adusti
7 Qui cibarias et alias res vendunt .
10 Tecta, variarum mercium
6 Qui vinum adustum vendunt
ad
»
n
»
»
»
ff
ff
ff
t>
n
n
(
»
n
tf
#
»
»
tf
»
ff
#
»
tf
ff
ff
y
ff
ff
»
ff
ff
ff
ff
n
»
4 gros.
6 ff
1 n
8 »
8 ff
8 n
8
8 »
8 »
8 ff
8 ff
8 fi
8 ff
8 ff
8 »
8 ff
8 ff
8 n
8 ft
8 Tf
8 »
8 »
8 n
8 tf
8 »
8 ff
8 ff
8 »
8
8 ff
8 »
8 «»
8 ff
24 ff
12 ff
8 ff
6 M
8 »
„
—
109
—
3 U r n a e vini venditi
ad 30 gros.
30 Lasti frumenti, navi etnissi
.
.
„
5 „
17 '/i vasa cerevisiae dantiscanae .
.
„ 12 „
Item schos in duplo ä diebus Jeiunior. A n n i 70 usque ad
Jeiunior. A n n i 71 flor 1502 gros. 2 d e n a r . 3.
Summa facit flor. 1745 gr. 7 den. 3.
C z i s z k e n d o r f f i n Dirschoviensi districtu ad parochiam
Dirschovien., habet 22 mansos, de his 2 mansi ad praedium
pertinent.
Junii H o n e s t u s Cort Suchten S e n a t o r civitatis Gedanensis
regiam contributionem soluit.
ad 20 gros.
20 Mansi possessi .
12 „
1 Caupona annua
12 Hortulani
i Hortulanus
1 Opifex .
1 Opifex .
1 Piscator
Czopowe caupo
4
»
6
„
2
V
8 „
8
5
2
«
Summa facit flor. 17 gr. 26.
Rokitka ad Parochiam Dirschoviensem habet 30 mansos.
Magnificus D n s Kostka castellanus G e d a n e n s i s regiam contributionem soluit.
30 Mansi
ad 20 gros.
1 Hortulanus
4 „
I Caupona haereditaria
. . . .
„ 20 „
Czopowe
„ 20 „
Summa facit flor. 21 gr. 14.
Stangenbergk 2 ) ad parochiam Dirschoviensem.
A n n o 70. Nobilis ac honesta Domina J o h a n n a W e r d i n regiam contributionem soluit.
6 Mansi possessi
ad 20 gros.
I I Hortulani
6 „
') ZeKgendorf, Czyżykowy.
2
) Sztemburg.
—
110
—
i Caupona annua
Czopowe
Summa facit flor. 7 gr. 8.
ad 12 g r o s .
„ 20 „
Kniebau *) villa ad parochiam Dirschoviensem.
Octobris, Anno 70. Nobilis ac honesta matrona Barbara,
D-ni Jacobi Knibawski piae memoriae relicta vidua, regiam contributionem soluit.
1 Caupona annua
12 gros.
2 Hortulani
ad 6 „
1 Inquilini
.
„ 12 „
1 Piscator
„
8 „
Summa facit flor. 1 gr. 14.
L a w e n a w 2 ) ad parochiam Dirschowiens. habet 28 mansos.
Octobris, A n n o 70. Nobilis Joannes Knibawski regiam contributionem soluit.
28 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Caupona annua
12 „
Czopowe
„ 25 „
Summa facit flor. 19 gr. 27.
Baldaw 3) ad parochiam Dirschoviens. habet 34 mansos.
Decembris A n n o 70. Nobilis Georgius Trebnitz regiam
contributionem soluit.
5V3 Mansi
ad 20 gros.
1 Caupona haereditaria
20 „
Czopowie
1 flor.
Eodem Nobilis Georgius Pirsche habet 13V2 mansos, de
quibus ad praedium 10 mansi pertinent, regiam contributionem soluit.
3 '/a Mansi
ad 20 gros.
Eodem Nobilis Stentzel Darringawski regiam contributionem soluit.
8 Mansi colonorum
ad 20 gros.
1 Hortulanus
6 „
Sumtna facit flor. 13 gr. 6.
') Knibawa
i
2
) Lunau, Suchostrzygi.
s
) Baldau, Bałdowo
__
111 —
Villa Dirschaw tantum hortulanos habet.
A n n o 70. Magnificus Dns Johannes Kostka, castellanus
Gedanensis regiam contributionem soluit.
8 Retae ad Molam
ad 24 gros.
1 Mola, in qua ligna seinduntur .
„ 12 „
7 Hortulani
4 „
3 Opifices in Monasterio
.
.
.
.
„
8
„
Summa facit flor. 7 gr. 16.
Supkaw l ) villa in qua templum in districtu Dirscho-viensi,
habet 68'/, mansos, de quibus parochus 4 mansos et scultetus
4 habent.
Junii, A n n o 70. Magnificus Dns Johan Kostka, castellanus
Gedanensis, regiam contributionem soluit.
64 Va Mansi possessi
ad 20 gros.
4 Cauponae haereditariae
. . .
„ 20 „
16 Hortulani
4 „
4 Opifices
2 „
1 Faber
8 „
1 Tectum variarum mercium . . .
„
6 „
2 Hortulani
6 „
1 Ahenum vini adusti
. . . .
„ 12 „
Ubi vinum adustum venditur . . .
„
6 „
Summa facit flor. 49 gr. 16.
Czopowe Nicolaj Obrempski
flor. 1
Czopowe Nicolaj Schmolnick
1
Czopowe Mathiae Kobusch
.
.
.
fl. 1 gr. 20
Czopowe Petri Plancken .
.
.
.
fl. 1 gr. 20
Summa flor. 54 gr. 26.
Teudtschlandt ad parochiam Supkaw, habet 20 mansos de
quibus ad praedium 15, et 5 mansi ad scultetum pertinent.
Februarii A n n o 70. Magnificus Dns Achatius a Zhem palatinus Pomeraniae, capitaneus in Mewa, regiam contributionem soluit.
5 Mansi possessi
ad 20 gros.
Subkowy.
—
8 Hortulani
. .
1 Caupona annua .
Czopowe
1 Piscator
. .
1 Opifex
1 Inquilinus
. .
Summa facit flor.
112
.
.
—
.
.
.
ad
»
4 gros.
12
2
.
5
8
8
12
.
. .
6 gr. 17.
»
»
n
n
Brzieszno l ) ad pai-ochiam S u p k a w habet 20 mansos.
Junii. Magnificus D n s J o h a n Kostka, castellanus G e d a n e n sis cegiam r o n t r i b u t i o n e m soluit.
20 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Inquilina
„ 12 „
Summa facit flor. 13 gr. 22.
Klein Wartzimirsz 2 ) ad parochiam S u p k a w .
A n n o 70. Nobilis P e t r u s Jatzkaw regiam contributionem
soluit.
ad 12 g r o s . = flor. 6.
1 5 Mansi
Gros Wartzimirsz ad parochiam S u p k a w .
Junij A n n o 1 5 7 0 . Nobilis J o h a n n e s Dembitzki regiam eon
tributionem soluit.
ad 20
gros.
i4 ł /s flfansi possessi
» 2 »
2 Hortulani .
1 Caupona a n n u a
» 1 28
«
»
»
1 Opifex .
Czopowe
.
20 „
Novembris. Nobilis Christophorus Bistram regiam contributionem soluit.
ad 12 gros.
7 '/a Mansi
1 Hortulanus
»
4 n
Summa facit flor. 14 .gr. 9.
Rodistaw 3 ) ad parochiam Supkaw.
A n n o 7 0 . V e n e r a n d u s Dns Caspar
Oliwa regiam contributionem soluit.
l
) Brzeźno.
') Waczmiers, Warcimierz.
3
Geszkaw.
Abbas
in
) Radostowo, Rathsstube.
—
113 —
i o Hortulani
i Caupona a n n u a
.
i Qui cibarias et alias r e s v e n d i t
Czopowe
i Inqulinus
ad
»
»
*>
»
4 gros
12 „
6
12
12
„
„
„
Summa facit flor. 2 gr. 22.
Brusche
ad parochiam Supkaw, habet 40 mansos, de quibus
scultetus 4 m a n s o s habet.
Decembris, A n n o 70. V e n e r a n d u s D n s Caspar G e s z k a w 2 )
abbas in Oliwa regiam contributionem soluit.
40 Mansi possessi
ad 20 gros.
7 Hortulani
4 „
2 Inquilini
„ 12 „
2 Opifices
„
2 „
$
1 Caupona haereditaria
20 „
Czopowe
facit flor. 1 gr. 10.
Summa facit flor. 30 gr. 16.
Welglaw ad parochiam Supkaw, habet 24 mansos.
Decemoris, A n n o 70. V e n e r a n d u s Dns Caspar Geszkaw
abbas in Oliwa regiam contributionem soluit.
24 Mansi possessi
ad 20 gros.
5 Hortulani
„
4 „
1 Caupona a n n u a
12 w
Czopowe
„ 15 „
Ubi vinum adustum v e n d i t u r . . .
„
6 „
4 Mercenarii
' .
„ 12 „
Summa facit flor. 19 gr. 11.
Gnischaw s ) ad parochiam Supkaw, habet 30 mansos, de quib u s scultetus 3 mansos habet.
Decembris, A n n o 70. Nobilis J o a n n e s Loijtz regiam contributionem soluit.
30 Mansi
ad 20 gros.
•) Brust, Brzuszcz? *) Kaspar Geskau — był opatem 1558—1560
i 1569—1584 r. ») Gnieschau, Gniszewo.
Źródła dziejowe.
Tom XXIII.
8
__
4 Hortulani
1 Inquilinus
1 C a u p o n a haereditaria
Czopowe
114
.
—
.
.
.
ad 4 gros.
„ 12 ff
„ 20 „
„ 15 „
Summa facit flor. 23 g r . 8.
Gordziądzieija villa, in qua templum, habet 60 mansos, d e
quibus p a r o c h u s 4 mansos, et scultetus 6 m a n s o s habent, unus
vero mansus ante triennium n u p e r possessus.
'
Junii, A n n o 70. Magnificus D n s J o a n n e s Kostka, castellanus Gedanensis, regiam contributionem soluit.
55 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Caupona h a e r e d i t a r i a . . . .
„ 20 „
2 Hortulani
„
4 „
1 Inquilini
12 ' „
2 Hortulani
6 „
2 Opifices
8 „
1 Socius
1 „
2 Mercenarii
12 „
Czopowe
„ 50 „
Summa facit flor. 41 gr. 25.
Mielebantz 2 ) villa, in qua templum, habet 37 mansos de
quibus ad praedium 8 mansi p e r t i n e n t , parochus 2 mansos et
scultetus 2 m a n s o s habent.
Junii, A n n o 70. Magnificus Dns J o h a n Kostka, castellanus
Gedanensis regiam contributionem soluit.
ad 20
2 Mansi possessi
2 Cauponae h a e r e d i t a r i a e
» 20
»
1 Inquilinus
2 Qui vinum adustum v e n d u n t
1 Tectum cibariarum et aliar. mercium
1 Opifex
Czopowe de 2 cauponis
. . . .
Summa facit flor. 25 gr. 12.
!) Gerdien, Gorzędziej.
2
) Miłobądź, Mühlbanz.
»
»
»
»
»
4
12
6
6
8
8
—
115 —
Z i l s z l a w l ) ad parochiam Melebantz in Dirschoviensi districtu habet 30 mansos, de quibus ad praedium 18 mansi pertinent.
Martii A n n o 70. Nobilis Stenzel a Schirnaw. regiam contributionem soluit.
12 Mansi possessi
ad 20 gros.
2 Cauponae annuae
„ 12 n
1 Inquilina
„ 12 „
1 Faber
„
2 „
Czopowe
„ 12 „
N
Summa facit flor. 9 gr. 20.
L i e b e n h o f f 2 ) ad parochiam Milebantz in Dirschoviensi districtu
solumodo h o r t u l a n o s habet.
Junii A n n o 70. Magnificus Dns J o h a n Kostka, castellanus
Gedanensis regiam contributionem soluit.
9 Hortulani
ad
T Caupona annua
Czopowe
4 gros.
„ 12
facit T2
M
„
Summa facit flor. 1 gr. 28.
DanenbrawiTa 3 ) ad parochiam Milebantz habet 24 l /a mansos.
de quibus scultetus 2Vv m a n s o s habet.
Junii A n n o 70. Magnificus D n s J o h a n Kostka, castellanus
G e d a n e n s i s regiam contributionem soluit.
ad 20 gros.
24 Vs Mansi possessi
1 Caupona haereditaria
» 2 0
»
1 Hortulani
»
4
n
6
1 Opifex
. . . .
»
»
Czopowe
. . . .
» 40 »
Summa facit flor. 19 gr. 6
Mosten 4) ad parochiam Milebantz, in Dirschoviensi districtu,
h a b e t 23Va m a n s o s de quibus scultetus 2 habet, et unus colonus
ante triennium igne periit cum 3V2 mansis.
J
) Zelisławki.
2
) Zajączkowo.
3
) Dąbrówka.
4
) Mieśzczyn.
116
Junii A n n o 70» Magnificus -Dns J o h a n Kostka, castellanus
Gedanensis regiam contributionem soluit.
20 Mansi possessi
ad 20 gros.
2 Hortulani .
» 12
»
2
2 Opifices
»
»
1 Caupona haereditaria
» 2°
„
Czopotae
. . . .
» 15 »
Summa facit flor. 15 gr. 1.
Pszczółki alias Hogenstein ad parochiam Mielebäntz habet
33 mansos, de quibus scultetus 3 mansos habent.
\
Maii A n n o 70. Nobilis Georgius a Baisen, c a p i t ä n e u s in
Schöneck
regiam contributionem soluit.
33 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Caupona h a e r e d i t a r i a . . . .
facit 20 w
7 Hortulani
ad 4 „
1 Opifex
facit 6 „
Czopowe
facit 1 flor. 20 „
Summa facit flor. 25 gr. 24.
Malinienow 2 ) ad parochiam Mielebantz, habet 26 mansos d e
quibus scultetus 2 mansos habet.
Junii A n n o 70. Magnificus Dns J o h a n Kostka, castellanus
G e d a n e n s i s regiam contributionem soluit.
26 Mansi possessi .
ad 20
gros.
» 2° *
1 Caupona haereditaria
3 Hortulani
»
4
»
1 Opifex
. . . .
facit 8 „
Czopowe
. . . .
1 flor.
Summa facit flor. 19 gr. 20.
Lokoczin 3 ) ad parochiam Mielebantz in Dirschoviensi districtu.
Junii A n n o 70. Nobilis Cftristophorus a Rambaw ad suam
partem regiam contributionem soluit.
9 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Caupona haereditaria
*
facit 20 gros.
Skarszewy.
2
) Malinin.
s
) Łukocin.
\
—
117
—
Czopowe
Summa facit 7 flor. 20 g r .
facit i flor.
Koldinck 1 ) ad parochiam Mielebantz in Dirschoviensi districtu
habet 30 mansos.
Decembris A n n o 70. Magnificus Dns Fabian a Zhem palatinus Marienburgensis, capitaneus in S t a r g a r t regiam contributionem ^oluit.
12 Mansi possessi
a d 20 gros.
1 C a u p o n a haereditaria . . . .
„ 20 „
1 Hortulanus
facit 4 „
1 Hortulanus
6 „
Czopowe .
.
,
.
/
.
.
.
„
1 flor.
1
J a n u a r i i A n n o 71. Nobilis Albrecht a R a m b a w regiam contributionem soluit.
18 Mansi possessi
ad 20 g r o s .
Summa facit flor. 22.
S c h o n n e w a r n c k e 2 ) ad parochiam Mielębantz in
districtu habet 40 mansos.
Februarii A n n o 71. Nobili^ J o h a n n e s Dulski,
R o g g e n h a u s e n 3 ) regiam contributionem soluit.
40 Mansi possessi
ad
2 Cauponae haereditariae
*
»
5 Hortulani
4 Hortulani
. facit
1 Opifex
1 Qui cibarias et alias r e s vendit
•
»
ad
3 Opifices
2 Socii
Czopowe . '
Sumrtia facit flor. 30 gr. 20.
Dirschoviensi
capitaneus in
20 gros.
20
6
4
8
6
6
1
0
Monasterium Polpelin 4 ) in Dirschoviensi districtu.
Junii. V e n e r a n d u s D n s L e o n h ą r d t a R a m b a w . 5 ) abbas Monasterii Polpelin regiam contributionem soluit.
*) Kolnik. 2) Schónwarling, Skowarcz. 3) Rogoźno.
*) Leonard Rembowski — był opatem 1563—1590 r.
4
) Pelplin.
-
118
—
/
15 Hortulani
12 Opifices
1 Caupona annua
. . .
4 R o t a e ad molam
. . .
1 Mola in qtia scinduntur ligna
1 Molendinum
1 Opifex
Czopowe
ad
.
.
.
•
»
•
»
•
»
•
n
.
facit
4
2
12
24
12
20
8
1 flor.
Summa facit flor. 8 gr. 26.
Pohemen 1 ) praedium ad parochiam Monasterii Polpelin.
Junii A n n o 70. V e n e r a n d u s D n s L e o n h a r d t a Rambaw.
abbas Monasterii P e l p e l i n regiam contributionem soluit.
6 Hortulani
ad 4 gros.
2 Hortulani
6 „
1 C a u p o n a annua
20 „
(
15 I u g e r a cauponis
2 ,,
Qui vinum adustum vendit
. . .
„
6 „
Czopowe
facit 2 flor.
Summa facit flor. 4 gr. 12.
N e u h o f f ad parochiam Monasterii Polpelin.
Junii A n n o 70. V e n e r a n d u s D n s L e o n b a r d t a R a m b a w .
abbas Monasterii P e l p e l i n regiam contributionem soluit.
2 Hortulani
ad 4 gros.
1 Hortulanus .
6
1 2
1 Caupona annua .
»
2
»
1 Opifex .
Czopowe .
facit 12
Summa facit flor. 1 g r . 13.
Altenhoff ad parochiam Monasterii Polpelin.
Junii A n n o 70. V e n e r a n d u s Dns L e o n h a r d t a R a m b a w .
abbas Monasterii Pelpelin regiam contributionem soluit.
1 Hortulanus
facit 4 gros.
Pomyje?
—
119
—
Ropuch 1 ) 1 ad parochiam Monasterii Pelpelin.
Junii Anno 70. Venerandus Dns Leonhardt a Rambaw.
abbas in Pelpelin regiam contributionem soluit.
6 Mansi possessi
ad 6 gros.
1 Caupona annua
facit 20 „
Czopowe
1 flor.
Summa facit flor. 5 gr. 20.
Rosenthal 2 ) ad parochiam Monasterii Pelpelin habet 40
mansos.
Junii A n n o 70. Venerandus Dns Leonhardt a Rambaw.
abbas in Pelpelin regiam contributionem soluit.
40 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Caupona haereditaria .
.
.
.
,, 1 20 ,,
5 Hortulani
4 »
Ubi vinum adustum venditur . . .
„ 6 „
1 Mercenarius
12
Czopowe
52 „
Summa facit flor. 30 gr. 10.
Neukirchen 3) villa, in qua templum in Dirschoviensi districtu,
habet 50 mansos, de quibus parochus 4 mansos habet.
Junii A n n o 70. Venerandus Dns Leonhardt a Rambaw.
abbas in Pelpelin regiam contributionem soluit.
46 Mansi .
.
.
.
. *.
.
ad 20 gros.
20 Hortulani
„ 4 „
3 Hortulani
„ 6 „
6 Opifices
2 „
2 Cauponae haereditariae
. . .
„ 20 „
2 Ahena vini adusti
, 12 „
2 Qui vinum adustum vendunt .
„
6 „
3 Inquilini
12 „
1 Socius fabrorum
» 9 den.
Czopowe
facit 1 fl. 20 gros.
Czopowe
„ 2 fl. 20
Summa facit flor. 42 gr. 12 denar. 9.
*) Ropuchy.
4
) Rozental. *) Nowa Cerkiew.
—
120
—
Keilendorff
a parochiam Neukirch
bus tres mansi sunt vacui.
Junii A n n o 70. V e n e r a n d u s Dns
abbas in Pelpelin regiam contributionem
23 Mansi possessi
1 Caupona h a e r e d i t a r i a
4 Hortulani .
1 Faber
. . . .
2 Socii fabrorum .
Czopowe
. . . .
habet 29 mansos de quiL e o n h a r d t a Rambaw.
soluit.
ad 20 gros,
facit 20 „
ad 84 „
»
»
l
» U 1*
fäcit 1 fl. 20 ,,
Summa facit flor. 18 gr. 15.
\
M e r t z d o r f f vel Gantomo 2 ) ad parochiam Neukirch in Dirschov i e n s i districtu, habet 27 m a n s o s de quibus 6 mansi vacui.
Junii A n n o 70. V e n e r a n d u s D n s L e o n h a r d t a R a m b a w .
abbas in Pelpelin regiam contributionem soluit.
21 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Caupona h a e r e d i t a r i a . . . .
„ 20 „
1 Hortulanus
„
6 „
„
2 solid.
5 Hortulani
» 4
gros.
3 Inquilini
„ 12 „
Czopowe
facit 15 „
Summa facit flor. 17 gros. 8 d e n a r . 6.
L e i p n e r s d o r f f 3) ad parochiam Neukirchen in Dirschoviensi
districtu, habet 50 mansos, de quibus 12 mansi vacui.
Junii Anno 70. V e n e r a n d u s Dns L e o n h a r d t a Rambaw.
abbas in Pelpelin regiam contributionem soluit.
38 Mansi possessi
ad 20 gros.
5 Hortulani .
4
facit 2
1 Opifex
1 Opifex
8
1 Inquilina
12
20
1 Caupona haereditaria
Kulice. *) Geistomie.
z
) Lipy?
—
121
—
Czopowe
Summa facit flor. 28 gr. 12.
facit 1 flor.
Resten ad parophiam Neukirchen in Dirschoviensi districtu
habet 45 mansos.
Junii Anno 70. Venerandus Dns Leonhardt a Rambaw.
abbas Monasterii Pelpelin regiam contributionem soluit.
45 Mansi possessi
ad 20 gros.
20
1 Caupona annua
4 Hortulani
4
2 Opifices
8
1 Opifex
facit 2
6 Inquilini
ad 12
Czopowe .
52
Summa facit flor. 35 gr. 28.
Konigswalde *) ad parochiam Neukirchen in Dirschoviensi districtu, habet 43 mansos, de quibus sunt 12 mansi vacui et parochus habet tres mansos.
Junii Anno 70. Venerandus Dns Leonhardt a Rambaw.
abbas Monasterii Pelpelin regiam contributionem soluit.
28 Mansi possessi
ad 20 gros.
3 Hortulani .
4
1 Opifex
. . . .
8
1 Caupona haereditaria
20
6
1 Hortulanus
Czopowe
. . . .
30
Summa facit flor.\ 21 gr. 6.
Barckaw 2 ) ad parochiam Neukirch in Dirschoviensi districtu.
Junii Anno 70. Venerandus Dns Leonhardt a Rambaw.
abbas in Pelpelin regiam contributionem soluit.
1 Caupona annua
facit 12 gros.
2 Rotae ad molam
ad 12 „
1 Mola in qua scinduntur ligna
.
.
„ 12 „
Czopowe
o „
Summa facit flor. 1 gr. 18.
*) Królów las. ») Borkowo.
—
122
—
Gartz villa in qua est templuip in Dirschoviensi districtu,
habet 45 V2 mansos.
Julii A n n o 70. Nobilis Michael a Szilszlaw regiam contributionem soluit.
'
45 '/a Mansi
ad 20 g r o s .
1 Caupona a n n u a
20
5 Mercenarii
12
3 Hortulani .
4
2
6 Hortulani .
6s
2 Opifices
1 Hortulanus
6
Czopowe caupo
40
Summa facit flor. 35 gr. 22.
D o r f f k e n ad parochiam Gartz in Dirschoviensi districtu.
Julii A n n o 70. Nobilis Michael a Szilśzlaw regiam contributionem soluit.
14 Hortulani .
ad 4 gros.
* 12 „
3 Mercenarii .
8
1 Piscator
»
»
2
0
1 Caupona haereditaria
»
»
facit 20 ,,
Czopowe
. . . .
Summa faeit flor. 4 g r . 20.
Räuden
ad parochiam Gartz in Dirschoviensi districtu, habet 60 mansos.
Decembr. Scultetus villae regiam contributionem soluit.
ad 20 g r o s .
60 Mansi possessi
6
11 Hortulani
2
1 Opifex
6
1 Qui cibarias et alias r e s v e n d i t
12
1 Ahenum vini adusti
7
6
Qui vinum adustum v e n d i t
8
1 Opifex
Summa facit flor. 43 gr. 10.
l
i\
) Rudno.
—
123
—
Liebanaw*) villa in qua templum in Dirschoviensi districtu,
habet 69 mansos, de quibus p a r o c h u s 4 mansos habent.
Decembr. A n n o 70. Scultetus villae regiam contributionem
soluit.
65 Mansi possessi
. . . .
8 Hortulani
17 H o r t u l a n i
5 Opifices
1 Qui cibarias et alias r e s v e n d i t
1 Faber
Qui vinum adustum v e n d i t
ad 20 gros.
»
6
V
n
4
»
n
2
»
,,
IO
„
»
8
„
6
Summa facit flor. 48 gr. 10.
Gremblem 2 ) parochiam Gartz in Dirschoviensi dietrictu, habet 30 mansos.
Junii A n n o 70. V e n e r a n d u s D n s L e o n h a r d t a Rambaw.
abbas in Pelpelin regiam contributionem soluit.
.
.
ad 20 g r o s
30 Mansi possessi
20 „
1 Caupona annua
»>
2 Hortulani
4 »
ii
1 Opifex
8 „
12
1 Inquilina
>>
>,
1 Hortulanus
.
6 „
Czopowe
52 »
»»
Summa facit flor. 23 gr. 16.
J a n i e s c h a w 3 ) ad parochiam Liebenaw in Dirschoviensi districtu, habet 54 mansos d e quibus scultetus 5 m a n s o s habet.
Junii. Scultetus villae regialm contributionem soluit.
54 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Caupona haereditaria
» 20 „
7 Hortulani
6
J>
1 Sartor.
2
1 Inquilinus
12
Czopowe
30
Summa facit flor. 39 gr. 16.
Liebenau, Lignowy.
2
) Grębliny.
3
) Janiszewo, Janischau.
—
124 —
Comerstein*) ad parochiam Liebenaw i n Dirschoviensi districtu, habet 30 mansos,
Junii A n n o 70. Magnificus D n s F a b i a n a Zhem palatinus
Marienburgensis, capitaneus in S t a r g a r t regiam contributionem
soluit.
30 Mansi possessi
5 Hortulani
1 Opifex
5 Mercenarii
1 Caupona haereditaria
ad 20 gros.
4
M 8
' M 10
>1 20
»
.
v
„
„
„
Summa facit flor. 23 g r . 18.
Nowa Wiess alias Muhlwaldt Villa, in qua est templum in '
Dirschoviensi districtu, habet 60 mansos, d e quibus parochus
4 mansos habet et 20 mansi Vacui.
J u n i i A n n o 70. Magnificus D n s Fäbiän a Zhem palatinus
Marienburgensis, capitaneus in S t a r g a r d t regiam contributionem
soluit.
36 Mansi possessi
ad 20 gros.
6 Hortulani
„
4 „
2 Hortulani
„
6 ,,
1 C a u p o n a haereditaria
.
.
.
.
„
20
„
Summa facit flor. 25 gr. 26.
LlłbiechOWa 2 ) villa, in qua templum, in Dirschoviensi districtu,
habet 50 mansos, de quibus p a r o c h u s 4 mansos habet et 22
mansi sunt vacui, duo vero mansi hoc a n n o possessi.
Maii A n n o 70. Magnificus Dns Fabian a Zhem, palatinus
Marienburgensis, capitaneus in S t a r g a r d t regiam contributionem
soluit.
22 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Caupona haereditaria
. " .
.
.
„ 20 „
7 Hortulani
„
4 „
4 Hortulani, qui in vacuis mansis arant.
Summa facit flor. 17 gr. 26.
ł
) Kursztyn.
\
2
) Lubichowo.
„
12
„
—
125 —
Ossowa ad parochiam Lubiechowa in Dirschoviensi districtu
habet 30 mansos, de quibus 12 mansi sunt vacui.
Maii A n n o 70. Magnificus Dns Fabian a Zhem palatinus Marienburgsis, capitaneus in S t a r g a r d t regiam contributionem soluit.
18 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Caupona haereditaria . . . .
„ 20 ,,
3 Hortulani
4 „
Summa facit flor. 13 gr. 2.
S t e c k e i n a 1 ) ad parochiam Lubiechowa in Dirschoviensi districtu.
Junii A n n o 70. Nobilis F a b i a n Klinski regiam contributionem soluit.
1 Piscator
ad 8 gros.
5 Hortulani
2 „
Summa facit gr. 14.
Lileska ad parochiam Lubiechowa in Dirschoviensi districtu,
praedium vacuum.
Junii.
Nobiles Jacob Gliński et Jacob Lileski putant, quod
ibi 2 mansos a r a r e possunt ad 12 gros.
Summa facit 24 gros.
Biotowo ad parochiam Lubiechowa in Dirschoviensi districtu.
Julii A n n o 70. Nobilis Jacob Gliński regiam contribution e m soluit.
4V2 Mansi
ad 12 gros.
1 Hortulanus
„
2 „
Julii. Jacob Lilewski regiam contributionem soluit.
4 Mansi
ad 12 gros.
2 Hortulani
.
.
.
.
.
.
,,
4 „
Eodem Nobilis Woijciech Kenszicki regiam contribut. soluit.
I'/J Mansi
ad 12 gros.
Eodem Nobilis Gregorius Kulia regiam contributionem soluit.
5V2 Mansi
. . . " . . . .
ad 12 gros.
Summa facit flor. 6 gr. 10.
Steklm.
126
Zblewa *) villa, in qua est templum in Dirschoviensi districtu,
habet 50 mansos, de quibus 23 mansi vacui sunt.
Martii A n n o 70. Magnificus Dns F a b i a n a Zhem palatinus
Marienburgensis, capitaneus in S t a r g a r d t regiam contributionem
soluit.
27 Mansi possessi
. . . .
ad 20 gros.
2 Cauponae a n n u a e .
„ 20
6 Hortulani
»
4
2 R o t a e ad molam
1 Mola in qua scinduntur ligna
>1
2
4
12
Summa facit flor. 22 gr. 16.
Borziechowa 2) ad parochiam Zblewa in Dirschoviensi districtu,
habet 60 mansos, de quibus p a r t e m unam ad praedium a r a n t
p a r s v e r o altera est vacua.
Maii A n n o 70. Magnificus Dns F a b i a n a Zhem palatinus Marienburgensis, capitaneus in S t a r g a r d t regiam contributionem soluit.
15 Mansi possessi
ad 20 gros.
2 Cauponae haereditariae
» 20
»
7 Hortulani .
'n
4
»
12
3 Hortulani qui in vacuis mansis a r a n t
M
1 Opifex
,> 8 >»
..
8 ..
1 Piscator
Summa facit flor. 14.
Nieradowa ad parochiam Zblewo in Dirschoviensi districtu,
habet 40 mansos, de quibus 28 cum vacuis mansis ad praedium
pertinent.
Januarii A n n o 71. Nobilis Christopherus Klinszki regiam
contributionem soluit.
ad 20 gros.
12 Mansi possessi
2 Hortulani
4
»»
M
12 łł
1 Caupona a n n u a
"
2 »
1 Opifex
»
facit 10 J ł
Czopowe
Summa facit flor. 10 gr. 2.
*) Hoch Stüblau.
2
) Bordzichów.
—
127
—
Reicheneck *) alias Klonowski villa, in qua templum in Dirschoviensi districtu.
Rabenwalde ad parochiam Reicheneck in Dirschoviensi districtu, habet 45 mansos, de quibus sunt 2 liberi, quos nobiles
ad S p a n g a w tenent, et 4 a n t e annum igne perditi sunt.
Maii A n n o 70. Magnificus Dns F a b i a n a Zhem, palatinus
Marienburgensis, capitaneus in S t a r g a r d t regiam contributionem
. soluit.
39 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Caupona haereditaria
,, 20 „
T
1 Opifex
„
8 „
4 Hortulani
6 ,,
Novembr. S e b a s t i a n Spangawski regiam contribution. soluit.
2 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Hortulan US .
.
.
.
.
.
.
4 ri
Summa facit flor. 29 gr. 4.
Rosenbergk villa in qua templum in Dirschowiensi districtu,
habet 34 mansos, de quibus parochus 4 mansos habet.
D e c e m b r . A n n o 70» Magnificus Dns Fabian a Zhem palatinus Marienburgensis, capitaneus in S t a r g a r d t regiam contributionem soluit.
30 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Caupona h a e r e d i t a r i a . . . .
„ 20 ,,
1 Faber
„
2 „
7 Hortulani
4 ,,
3 Inquilini
„ 12 „
Czopowe
,, 60 „
Summa facit flor. 24 gr. 14.
Kokoszkowa 2 ) villa, in qua templum in Dirschoviensi districtu,
habet 60 mansos, de quibus parochus 4 habet et 7 mansi ad
praedium pertinent.
Mai, A n n o 70. Magnificus Dns Fabian a Zhem palatinus Marienburgensis, capitaneus in S t a r g a r d t regiam contributionem soluit.
Rajkowy.
2
) Kokoszki.
—
49
2
5
i
128
—
ad 20 gros.!
i>
» 20
4 »>
8 >>
tt
Mansi possessi
.
.
.
C a u p o n a e haereditariae
Hortulani
Faber
• .
Summa facit flor. 34 gr. 28.
Gros Linowik ad parochiam Kokoszkowa in Dirschoviensi
districtu, habet 50 mansos de quibus 9 mansi s u n t vacui, et t r e s
mansi a n t e biennium possessi, tres v e r o a n t e annum possessi sunt.
Mai A n n o 70. Nobilis Georgius a Baiisen in Schöneck — 1
capitaneus, regiam contributionem soluit.
31 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 C a u p o n a haereditaria . . . .
facit 20 „
^
Czopbwe .
facit 1 fl. 15
1 Hortulanus
facit 4 „
1 Hortulanus
„
2 „
Summa facit flor. 25 gr. 13.
1
Decćmbr. Magnificus D n s Fabian a Zhem palatinus/Marienb u r g e n s i s , capitaneus in S t a r g a r d t regiam czopowe de bis sequentibus villis soluit.'
Borziechaw, J o a n n e s Klug caupo .
.
.
flor. 1
Borziechaw, Lucas caupo
„ 1
Lllbiechaw, A a n d r e a s
gros. 20
Ossowa, A n d r e a s P l e w a
flor. 1
Zblewa. Stasek caupo
„ x
Zblewa, Broda caupo
„ 1
Babonwalde, Michael Czarnowski . . .
„ 3
Kokoszkowa, Stentzel Bartoss
.
.
fl. 1 gr. 15
Kokoszkowa, Urban Surij .
.
.
.
„ 1 „ 15
Conerstein, caupo
,, 1 ,, 10
Nowa Wiess, Sinek Caupo
.
.
.
.
flor. 1
Summa facit flor. 14.
Zaben *) ad parochiam Kokoszkowa in Dirschoviensi districtu,
habet 36 mansos, et 14 mansi s u n t vacui.
') Zabno
—
129
—
Mai. Nobilis Georgius a "Baiisen, capitaneus in Schöneck
regiam contributionem soluit.
ig Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Caupona a n n u a
,, 12 „
Czopowe
„ ^20 ,,
Summa facit flor. 13' g r . 22.
Cziechalaw
ad parochiam Kokoszkowa i n Dirschoviensi districtu, habet 40 mansos.
< » 1 Junii Anno 70. Nobilis G o t h a r d t Bistrąm habet 7 V2 mansos ad praedium et regiam contributionem soluit.
2 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Hortulanus
„
2 „
Julii. Nobilis Georgius Machwitz, ad suam partem ö mansos possessos habet
ad 20 gros.*
J a n u a r i i A n n o 71. Nobilis G e o r g i u s Cziecholiewski ad suam
partem 22 mansos habet, de quibus ad praedium 14 mansi pertinent et regiam contributionem soluit.
7 Mansi possessi .
.
.
.
.
ad 20 gros.
2 Hortulani
4 „
f
Summa facit flon 7 gr. 20.
Krangen 2 ) ad parochiam Kokoszkowa in Dirschoviensi districtu, habet 50 mansos.
Novembr. Simon Schlage molitor regiam contributionem
ad suam parten* soluit.
2 R o t a e molendini
ad 24 gros.
1 Molendi in quo ligna scinduntur
,
„ 12 „
2 Mansi possessi .
.
. * .
.
. , ,, 20 ,,
J a n u a r . Nobilis F r i d e r i c u s Machwitz habet ad suam partem
24 mansos, de quibus ad praedium 18 m a n s i p e r t i n e n t , regiam
contributionem soluit.
6 Mansi possessi 4
.
.
.
.
ad 20 gros.
1 Hortulanus
4 „
Eod. Nobilis Sebastian Odrowski regiam contribution. soluit.
5'/, Mansi
a d 12 gros.
Summa facit flor. 9 g r . 20.
*) Ciecholewy.
Źródła dziejowe
2
) Krąg.
Tom XXIII
1
—
130
—
Orziechawo *) ad parochiam Kokoszkowa in Dirschoviensi districtu, habet 30 mansos. *
Decembr. A n n o 70. Nobilis Jacob Jaczaw 12 mansis ad
praedium utitur, et 18 mansi sunt vacui, vult eos colonis in
possessionem dare, regiam contributionem soluit ad 12 gr.
Summa facit flor. 4 gr. 24.
P o g u t k a w 2 ) praedium, ubi etiam templum, ad monasterium
Pelpelin p e r t i n e n s .
Julii A n n o 70. V e n e r a n d u s D n s L e o n h a r d t a Rambaw.
abbas in Polpelin regiam contributionem soluit.
v
3 Hortulani
.
.
ad 2 g r o s .
i Caupona annua
„ 12 „
1 Piscator
,,
8 „
1 Hortulanus
„
4 „
1 F a b e r de officina et domo .
.
. facit 8 ,,
1 Mola haereditaria cum 1 rota
.
.
ad 24 ,,
Czopowe
1 flor.
Summa facit flor. 3 gr. 2.
Kolebaw 3 ) ad parochiam Pogutkaw in Dirschoviensi districtu,
habet 40 mansos, de quibus 2 coloni cum 6 mansis igni p e r diti sunt.
Julii, A n n o 70. V e n e r a n d u s D n s L e o n h a r d t a R a m b a w .
abbas in Polplin, regiam contributionem soluit.
34 Mansi possessi
ad 20 gros.
4 Hortulani
4 w
n
1 F a b e r de officina et domo
.
. facit 8 „
1 Caupona annua
„ 20 „
Czopowe
30 „
Summa facit flor. 25 gr. 4.
K o w a l k o w a 4 ) ad parochiam Pogutkaw in Dirschoviensi districtu, habet 30 mansos, de quibus 14 mansi sunt vacui.
Julii, A n n o 70. V e n e r a n d u s Dns L e o n h a r d t a Rambaw.
abbas in Polpelin regiam contributionem soluit.
') Orzechowo. 2) Pogutkowy, Pogódki.
3
) Kobyle. *) Kowałikowo.
1
—
131 —
i 6 Mansi possessi
i Hortulanus
i Caupona annua
Czopowe
i Opifex .
Summa facit flor. u
ad 20 g r o s .
M
4
»
12
»
>1
facit 20 ..
gr. 28.
Glodaw 1 ) ad parochiam P o g u t k a w in Dirschoviensi districtu,
habet 40 mansos, de quibus 24 mansi vacui sunt.
Julii, A n n o 70. V e n e r a n d u s D n s L e o n h a r d t a Rambaw.
abbas in Polplin regiam contributionem soluit.
16 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 C a u p o n a hoc a n n o aedificata ideo libera est.
Czopowe Jan Dembek
1 flor.
Summa facit flor. 11 gr. 20.
J u n g f e r b e r g k 2 ) ad parochiam P o g u t k a w . 3 )
J e r o s z o w a 4 ) ad parochiam Pogutkaw in Dirschoviensi districtu, habet 30 mansos, de quibus 13 mansi vacui sunt.
Junii, A n n o 70. V e n e r a n d u s Dns L e o n h a r d t a Rambaw.
abbas in Polplin regiam contributionem soluit.
17 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Hortulanus
„
4 „
1 Opifex
„
2 „
1 Caupona haereditaria . . . .
,, 20 „
Czopowe de caupona
60 ,,
Ubi vinum adustum v e n d i t u r .
.
. facit 6 „
Summa facit flor. 17 gr. 2.
Klieszczaw 5) a d parochiam Pogutkaw in Dirschoviensi districtu, habet 50 mansos, de quibus 14 mansi sunt vacui.
Julii, A n n o 70. Nabiiis L e o n h a r d t a Rambaw regiam contributionem soluit.
\
J
) Głodowo. 2) Jungfernber?, Junkrowy. 3) W oryginale brak
danych od Jungferbergu. 4) Jarischau, Jaroszewy. ł ) Kleszczewo.
—
132
—
36 Mansi possessi .
2 Hortulani
1 Opifex
. . . .
1 C a u p o n a haereditaria
Czopowe
. . . .
ad 20 g r o s :
»
4 v
»» 2 1»
» 20 »>
i> 5 2 »
Summa facit flor. 2$ gr. 22.
Koszminki a d parocfyiam Pogutkaw in Dirschoviensi districtu,
habet 40 mansos, d e quibus 24 mansi vacui sunt.
Julii, A n n o 70. V e n e r a n d u s D n s L e o n h a r d t a R a m b a w .
Abbas in Polplin regiam contributionem soluit.
16 Mansi possessi
ad 20 gros.
4 Hortulani
„
4 „
1 Caupona haereditaria .
.
.
.
20 „
Czopowe
2 flor.
Summa facit flor. 13 gr. 26.
Wietzkaw 1 ) ad parochiam Pogutkaw in Dirschoviensi districtu,
habet 40 mansos, de quibus 4 mansi sunt vacui, et 8 mansi igni
perditi.
Julii, A n n o 70. Nobilis G e o r g i u s a Ratabaw terrarum Dirschoviensis districtus scabinus regiam contributionem soluft.
28 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Caupona a n n u a
.
.
.
»„ 12 „
Czopowe
facit 12 „
Summa facit flor. 19 gr. 14.
Kieschaw 2 ) villa, in qua est templum, in Dirschoviensi districtu, habet 60 mansos, de quibus sunt 8 mansi vacui et 7 a n t e
a n n u m igni perierunt et parochus habet 4 mansos.
Junii, A n n o 70. Nobilis J o a n n e s Schortz, capitaneus in
Kieschaw regiam contributionem soluit.
41 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Hortulanus
. . . . . .
„
4 „
1 Piscator
8 „
1 Hortulanus
„
6 „
') Wentzkau, Więckowy.
2
) Kischau, Kiszewa.
133
i Opifex
1 Opifex
2 Cauponae haereditariae .
Czopowe
ad
2 gros.
Summa facit flor. 31 gr. 18.
Kieschaw Arx, in Dirschoviensi districtu.
Junii, A n n o 70. Nobilis J o a n n e s Schortz, capitaneus
Kieschaw, regiam contributionem soluit. '
2 R o t a e a d molam
ad 12 gros.
m
Summa facit gr. 24.
Illekowitz*) a d parochiam P o g u t k a w in Dirschoviensi districtu
praedium vacuum.
Augusti. Nobilis J o a n n e s Schortz, capitaneus in Kieschaw,
regiam contributionem soluit.
2 Mansi possessi
ad ? o gros.
2 Piscatores
„
8 „
Summa facit flor. 1 gr. 26.
'
Gwarszno 2 ) ad parochiam Kieschaw in Dirschoviensi districtu.
Junii. Nobilis Julius Czapski regiam contributionem soluit.
7 Mansi possessi
ad 20 gros.
Junii. Nobilis P e t r u s Schortz regiam contributionem soluit.
4V2 Mansi colonor.
. . . . .
ad 20 gros.
4 Hortulani
. . . . * . . .
„
4 „
Summa facit flor. 8 gr. 6.
Bozepol 8 ) ad parochiam Kieschaw in Dirschoviensi districtu.
Octobris, A n n o 70. Nobilis Paulus Malischewski ad suam
partem regiam contributionem soluit.
2 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Caupona haereditaria
.
.
.
.
„,20
„
Czopowe
„ 20 ,,
Summa facit flor. 2 gr. 20,
Malkowitz.
») Chwarzno.
3
) Bożepole.
—
134 —
Klein Gwarszno ad parochiam"Kieschaw.
Julii, A n n o 70. Nobilis Bartosz Kentczinski ad
tem regiam contributionem soluit.
7V3 Mansi
ad 12
Julii. Nobilis Paul S w a r z i n s k i ad suam partem
10 Mansi
ad 12
suam pargros.
soluit.
gros.
Summa facit flor 7.
P a l a s z k a w 1 ) villa, in qua est templum in Dirschoviensi districtu, h a b e t 50 mansos, de quibus p a r o c h u s 2 mansos habet et
*
i
30 mansi sunt vacui.
Octobris, A n n o 70. Nobilis Franciscus a Garczin regiam
contributionem soluit.
18 Mansi colonor
ad 20 g r o s .
2 R o t a e a n n u a e ad molas
.
.
.
„ 12 „
1 Caupona a n n u a
10 „
Czopowe
12 „
2 Opifices
2 „ t
5 Hortulani
„
2 „
Summa facit flor. 14 gr. 2.
Pinszina villa, in qua templum habet 40 mansos, de quibus
p a r o c h u s 4 mansos, et 13 mansi s u n t vacui, et 3 mansi hoc a n n o
igni perditi.
Junii, A n n o 70. Nobilis J o a n n e s Schortz, capitaneus in
Kieschaw, regiam contributionem soluit.
20 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Caupona a n n u a
12 „
1 Hortulanus
„
4 „
Czopowe
„ 20 „
Summa facit flor. 14 gr. 16.
Semlino 2 ) ad parochiam Pinszino habet 50 mansos, de quibus
27 mansi vacui.
Junii, A n n o 70. Nobilis J o a n n e s Schortz, capitaneus in Kieschaw, regiam contributionem soluit.
ł
) Polaszki, Polaskowy, Alt-Paleschken,
2
) Samlin.
—
23 Mansi possessi
1 Hortulanus
.
1 Inquilitius
1 Caupona annua
Czopowe
135
. * .
—
.
.
.
ad 20 g r o s .
,,
4
„ 12 ,,
„ 12 ,,
„ 20 ,,
' Summa facit flor. 16 gr. 28.
Szetzemin 1) ad parochiam Pinszino in Dirschoviensi districtu.
Februarii, A n n o 70. Nobilis Otto J o a n n e s Golian Lucas
et Jacob a Schetzemin regiam contributionem soluit.
18 Mansi
ad 12 gros.
Julii. Nobilis Jendrzeii Gliński regiam contribution. sę)luit.
5 3 / 4 Mansi
ad 12 gros.
1 Hortulanus
„
2 „
Summa facit flor. 9 gr. 17.
Gorchen a ) ad parochiam Pinszino habet 51 mansos.
Decembr. A n n o 70. Nobilis Adrian a R a m b a w habet 38 1 l i
mansos, de quibus 15 74 mansi s u n t vacui, et 8 mansi ad praedium p e r t i n e n t , e t 6 mansi a n t e annum possessi, regiam contributionem soluit.
8 Mansi possessi
ad 12 gros.
2 Hortulani
. . . .
4
»
1 Caupona h a e r e d i t a r i a
20 „
10 „
7a Caupona ad suam partem
1 flor.
Czopowe
20 gros.
Czopowe Jacob caupo
Summa facit flor. 8 gr. 8
S t a r g a r d t oppidum in Dirschoviensi districtu.
Julii, A n n o 70. H o n e s t i ac p r u d e n t e s viri consul et senat o r e s regiam contributionem soluerunt.
48 A e d e s in foro
ad 16 gros.
87 A e d e s in plateis
„
8 „
54 Mansi ad oppidum p e r t i n e n t e s .
.
„ 20 ,,
16 Mansi in praedio Cotisch .
.
fl. 10 gr. 20
') Sucymin.
2
) Góra.
t
—
136
—
22 Jugera quibus cives per se utuntur gr. 14
ad
26 Aedes extra oppidum . „ .
s
3 Rotae
raolariae
.
.
»
13 Tecta mercium infra curiam
1»
8 Qui cibarias et alias res vendunt .
>»
41 Tecta mercium prope muros oppidi
3 Qui vinum adustum vendunt .
»1
1 Ahena vini adusti
1 Molendinum alutariorum
. »
2 Scoti
1 Scotus de equis
17 Scotores
* ,
6 Lanii
»
9 Pistores
10 Sutores
9 T e x t o r e s panni
6 Textores lintei
. . . . .
u
10 Fabri
tt
5 Qui rotas faciunt .
.
»
4 Figuli
M
3 Qui lignea vasa parant
3 Qui pro pretio cerevisiam coquunt
3 Qui ptisanam parant
. . . .
3 Fabri lignarii
49 Socii oppificum
2 Qui ligneas mensas conficiunt .
2 Fabri aerarii
>>
2 Crumenarii
M
2 Alutarii
2 Opifices murorum
2 Qui pileos faciunt
2 Qui urnas faciunt
>»
1 Aurifaber .
.
.
.- .
1 Barbaetonsor
1 Qui stanneos cantharos facit
1 Qui habenas et loras facit
1 Ephiphiarii
1 F a b e r ensium
.
.
den
4 gros«
30 »
8 »
12 »
4
6
24
24
30
60
8
8
8 ,
8
8
ß
8
8
8
8
M
1>
ł>
ff
tl
»
>>
f)
)>
h
V
»
»
»»
»
8
8 »
8
1
8 w
8 >»
8 11
8 >>
8 t»
8 ( >>
8 n
8 j»
8 u
8 M
8 M
8 »»
8 »»
—
137
—
i Vitrarius
8 gros.
i Qui curros facit
8 „
i Tonsor panni
8 „
i Qui laqueos et funes facit . . . .
8 „
s
,
i F a b e r bombardarutn
8 „
i Balnearius
8 „
12 Hortulani
ad 6 „
16 Inquilini
„ 12 „
Schos in duplo a dieb. J e u i n o r . A n n i 70, usque ad Jeuin.
A n n i 71 flor. 924 gr. 23.
>
Summa facit flor., 1096 gr. 22.
S t a r g a r d t praedium, ad parochiam oppidi.
Maii, A n n o 70. Magnificus D n s Fabian a Zhem palatinus
Pomeraniae, capitaneus in S t a r g a r d t regiam contributionem soluit.
ad 24
gros.
6 R o t a e ad molam
. . . .
» 1 2 >»
2 Molae in quibus ligna scinduntur
4 Hortulani
»
48 ,1
»
»
1 Opifex
.
24 „
ad 8
2 Piscatores
Summa facit flor. 7 gr. 22.
Rokoczin x ) ad parochiam oppidi S t a r g a r d t , habet 40 mansos,
de quibus 26 cum vacuis ad praedium p e r t i n e n t , et duo mansi
a n t e annum possessi.
Junii, A n n o 70. Nobilis A n d r e a s Brandt terrarum Dirschoviensis districtus scabinus regiam contributionem soluit.
ad 20 gros.
12 Mansi possessi
12 „
1 C a u p o n a annua
2
2
1
1
2
1
Hortulani .
Opifices
Opifex
Socius opific. .
R o t a e ad molam
Inquilinus .
Rokoschin, Rokocin.
2
6
8
12
12
>t
„
..
-
138
—
Czopowe
i flor.
Summa facit flor. I I gr. 12 d e n a r . 9.
Kollincz *) alias Dernehuben ad parochiam oppidi S t a r g a r d t .
Julii, A n n o 70. Nobilis C h r i s t o p h e r u s P r z e p e n d a w s k i ad
suam partem regiam contributionem soluit.
8 Mansi
.x
ad 12 g r o s .
1 Hortulanus
4 „
N o v e m b r . Nobilis Philip Bistram ad suam partem regiam
contributionem soluit.
3 Mansi
ad 12 g r o s .
Decembris. Nobilis J o a n n e s Wiąglikowski regiam contributionem soluit.
6 Mansi
ad 12 g r o s .
Eodem. Nobilis J o a n n e s Kollinski regiam contributionerń
soluit.
2V2 Mansi
ad 12 gros.
E o d e m . Nobilis Mauritius Dambrowski regiam contributionem soluit.
F e b r u a r i i , A n n o 70. Nobilis Achatius Jaczkaw regiam contributionem soluit.
1 Hortulanus
.
2 gros.
1 Caupona a n n u a
12 „
Czopowe
15 „
Summa facit flor. 9 g r . 27.
Szumino 2 ) ad parochiam oppidi S t a r g a r d t habet 55 mansos.
Decembr. A n n o 70. Nobilis A d r i a n a Rambaw, habet 26
mansos de quibus 20 ad praedium et duo mansi hoc a n n o
possessi, regiam contributionem soluit.
4 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Hortulanus
2 „
Eodem. Nobilis et honesta m a t r o n a Catharina Dulska habet
18 mansos, de quibus ad praedium 6 mansi, et unus colonus
2 mansos hoc a n n o in possessionem aecepit regiam contribution e m soluit.
Kollenz. «) Sumin.
- 139
i o Mansi possessi
2 Hortulani
1 Caupona haereditaria
Czopowe
.
—
.
.
.
ad 20 gros.
„
4 „
„ 20 „
10 ,,
Summa facit flor. 10 gr. 20.
Gemlitz *) villa in qua templum in Dirschoviensi districtu hab e t 43 mansos, de quibus parochus 4 mansos habet, et 4 mansi
ad praedium p e r t i n e n t .
Decembr. A n n o 70. Nobilis J o a n n e s L o y k e regiam contributionem soluit.
»
37 Mansi possessi
ad 20 gros.
8 Hortulani
6 „
1 Caupona haereditaria . . . .
„ 20 „
1 Hortulanus
„
4 „
Czopowe
80 „
13 J u v e n e s
12 „
Summa facit flor. 34 gr. 28.
S c h ö n e c k 2 ) oppidum in Dirschoviensi districtu.
Julii, A n n o 70. H o n e s t i ac p r u d e n t e s Dni consul et senat o r e s regiam contributionem soluerunt.
34 A e d e s in foro
ad 16 gros.
72 A e d e s in plateis
8 A e d e s extra oppidum . . . .
„ 4
8 Hortulani
4
, , 6
61 Mansi ad oppidu p e r t i n e n t e s
20
11 Sutores
8
11 S a r t o r e s
8
6 Pistores
8
9 Fabri .
8
2 Pelliones
8
4 Lanii
8
4 T e x t o r e s panni
8
10 Qui rotas faciunt
8
2 Figuli .
8
') Giemlice, Gięblice.
2
) Skarszewy.
140
4 Qui ptisanam parant
. . . .
ad 8 gros.
11 Qui pro pretio cerevisia coqunt
„ 8 »
2 . Textor es lintei
>1 ' 8 i»
3 Opifices murorum
» 8 i»
4 Qui lignea vasa parant
„ 8 »1
1 Sculptor
,, 8 u
2 Fabri lignarii
. . . . . .
„
8 11
1 Alutarius
,, 8 u
1 Faber tenuis
,1 8 11
3 Qui cibarias et alias res vendunt- .
u
11
1 Tectum variarum mercium .
1, 8 u,
14 Socii opificum
„
„
1 i«
4 Qui vinum adustum v e n d u n t ' .
u 6 u
21 Ahena vini adusti ,
1, 2 4 u
23 Inquilini
.
„ 12
Item schos, in duplo a .diebus Jeuinor. .Anni 70, usque Jeuin.
Anni 71 flor. 614 gr. 25.
Summa facit flor. 747 gr. 20.
Arx Schöneck in Dirschoviensi districtu.
Maii, Anno 70. Nobilis Georgius a Baiisen,
Schöneck regiam contributionem soluit.
ad
4 Rotae ad molam
»
1 Mola in qua.ligna scinduntur
1 Mola fullaria
.
1 Mola allutariorum
. . . .
1 Molae in quibus ferra et alia exterunt.
Summa facit flor. 5 gr. 6.
capitaneus in
24 gros.
12
12
12
12
Lindenaw 1 ) ad parochjam Schöneck habet 60 mansos, de
quibus sunt 30 mansi vacui, et caupo praeterito die Michaelis
igni periit.
Maii, Anno 70. Nobilis Geofgius a Baiisen, capitaneus in
Schoneck regiam contributionem soluit.
27 Mansi possessi
ad 20 gros.
Summa facit flor. 18.
l
) Lindenowo.
1
141
Mirraw *) ad parochiam Schöneck in Dirschoviensi districtu
habet 40 mansos, de quibus 3 mansi a n t e annum possessi.
Maii, A n n o 70. Nobilis G e o r g i u s a Baiisen, capitaneus in
Schoneck regiarp contributionem soluit.
ad 20 gros.
37 .Mansi possessi
»> 20 „
1 Caupona haęreditaria
»
4
»>
2 Hortulani .
1»
1»
1 Sartor
1 flor.
Czopowe
. . . .
8
Summa facit flor. 26 gr. 26.
NeUQUdt2) ad parochiam Schöneck in Dirschoviensi districtu
habet 54 Vs mansos, de quibus scultetus 5'/» mansos, et 3 mansi
ante annum i g n i ' perierunt.
Maii, A n n o 70; J Nobilis Georgius a Baiisen, capitaneus in
Schöneck et Szobowicz regiam contributionem soluit.
52Vs Mansi possessi
ad 220
gros.
>* 0 ».
1 Caupona haereditaria
Czopowe
» 40 „
1 Hortulanus
.
.
.
.
.
Summa facit flor. 36 gr. 14.
,
Bozepol 3) ad parochiam Schöneck habet 40 mansos de quibus 11 mansi vacui s u n t et 13 mansi igni p e r i e r u n t .
Maii. Nobilis G e o r g i u s a Baiisen, capitaneus in Schoneck
et Szobowicz regiam "contributionem soluit.
ad 20 gros.
16 Mansi possessi
. . . .
1 Vitriärius
» 306
„
»
>•
5 Socii
1 Caupona igni hoc anno perdita
»>
>»
1 flor.
Czopowe
Summa facit flor. 13 gr. 20.
D e m i i n a d parochiam Schöneck in Dirschoviensi districtu
habet 40 mansos.
,
') Mirowo.
s
) Nygut.
s
) Boże pole.
*) Dęblin.
—
142
—
Maii, A n n o 70. Nobilis G e o r g i u s a Baiisen, capitaneus in
Schöneck et Szobowicz regiam contributionem soluit.
40 Mansi possessi /
ad 20 gros.
1 C a u p o n a haereditaria . . . .
„ 20 „
Czopowe
50 „
3 Hortulani
4 ,,
1 Hortulanus
6 „
2 Opifices
„
6 „
1 Faber
8 „
Summa facit flor. 30 g r . 8.
Kameraw *) ad parochiam S c h ö n e c k in Dirschoviensi districtu
habet 40 mansos possessos.
Maii, A n n o 70. Nobilis Georgius a Baiisen, capitaneus in
Schöneck et Szobowicz habet praedium, et regiam contributionem soluit.
4 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Caupona annua
20 „
Czopowe
1 fl. 10 „
Summa facit flor. 4 gr. 20.
C z o d r o w a 2 ) villa, in qua templum in Dirschoviensi districtu
habet 60 mansos, de quibus 31 mansi sunt vacui.
Maiii, A n n o 70. Nobilis Georgius a Baiisen regiam contributionem soluit.
29 Mansi possessi
.
ad 20 gros.
12
1 Caupona a n n u a
Czopowe caupo
30
»»
>»
3 Hortulani
6
u
M
1 Mola cum 2 rotis
>> 24
»>
5 J u g e r a in singulis campis facit 15 jugera, singulum j u g e r u m
ad 2 solid.
Summa facit flor. 23 gr. 2.
S t r i p p o w a 3 ) ad parochiam Czodrowa in Dirschoviensi districtu
h a b e t 40 mansos, de quibus 12 mansi sunt vacui.
Kamirowo.
4
) Szczodrowo, Schadrau.
3
) Trzepowo.
143
Maii, A n n o 70. Nobilis Georgius a Baiisen capitaneus in
S c h ö ü e c k et Szobowicz regiam contributionem soluit.
28 Mansi possessi
1 Caupona haeäreditaria
Czopowe
. . . .
2 Hortulani
1 Hortulanus .
Summa facit flor. 20 g r o s 21.
Nowo-Wietzichie ł ) ad parochiam Czodrowa in Dirschoviensi
districtu,
Novembr. A n n o 70. Nobilis P a u l u s Wietzki regiam contributionem soluit.
6 Mansi
ad 12 gros.
E o d e m . Nobilis Laurentius et Matthias W i e t z k i regiam contributionem soluit.
10 Mansi
' .
ad 12 g r o s .
1 Opifex
2 ,,
1 Hortulanus
6 „
Eodem. Nobilis C h r i s t o p h e r u s Wietzki regiam contributionem soluit.
5 Mansi
ad 20 gros.
Eodem. Nobilis Sebastian Wietzki iegiam contribut. soluit.
2 Mansi
ad 12 gros.
Eodem. Nobilis Martinus Plachetzki regiam contribution e m soluit.
2V2 Mansi
ad 12 gros.
E o d e m . Nobilis S t e n z e l Parza regiam contributionem soluit.
2 Mansi
ad 12 gros.
Eodem. Nobilis J o a n n e s Schramma regiam
contribution e m soluit.
1V2 Mansi
ad 12 gros.
Summa facit flor. 11 gr. 26.
Stari Wietziczie ad parochiam Czodrowo in Dirschoviensi
districtu, habet 23 mansos.
Nowo Wieceze.
—
144, —-
1
Novembr. A n n o 70. Nobilis Franciscuś Garczinski habet
2 mansos vacuos et regiam contributionem soluit.
' 0*
1 Hortulanus .'
.
.
. , .
.
.
6 gros.
Eodem. Nobilis Christophorus Maliećzinski h a b e t 4 mansos regiam contributionem soluit.
4 Mansi
ad 12 gros.
Eodem. Nobilis T h o m a s Wietzlinski regiam contributionem soluit.
*
3 Mansi
ad 12 gros.
< " E o d e m . ' Nobilis Waiiczech Kempka regiam contributionem soluit.
*
4 Mansi
ad 12 gros.
Eodem. Nobilis Caspar Szumlieszka regiam contributio^
nem soluit.
,
6 Mansi
ad 12 gros,
Eodem. Nobilis Matthias Klisskowski regiam contribütio- J
n e m soluit.
4 Mansi
.
.
.
.
i•
.
.
.
ad 12 gros.
Summa facit flor. 8 gr. 16.
Sczulpin ad parochiam Czodrowa in Dirschoviensi districtu,'
praedium vacuum, de hoc nihil solutum est. E t m a n s o s h a b e n t
ut' sequitür.
.
r
r
Nobilis
Nobilis
Nobilis
Nobilis
Nobilis
Nobilis
Nobilis
Franciscus Gartzinski habet 1 mansum.
Christophorus Maliechinski habet 1 mansum.
T h o m a s Witzlinski habet 1 mansum.
Woiiczech Kempa habet 3 mansos.
Casparus Szumlieski habet 2 mansos.
Matthias Kliskowski h a b e t 4 mansos.
Sickula Paulowska habet 2 mansos.
T r a m p k e l ) in qua templum in Dirschoviensi districtu habet
50 mansos, de quibus parochus 4 mansos habet.
Maii, Anno 70. Nobilis Georgius a Baiisen, capitaneus in
Schöneck et Szobowicz regiam contributionem soluit.
46 Mansi possessi
ad 20 gros.
») Trąbki.
'
1 Caupona haereditaria
2 Opifices
3 Hortulani
Czopowe
ad 20 gros.
i< 8 „
4
60
Summa facit flor. 34 gr. 8.
Klempin ad parochiam T r a m p k e in Dirschoviensi districtu,
h a b e t 20 mansos.
Maii, A n n o 70. Nobilis Georgius a Baiisen, capitaneus in
Schöneck et Szobowicz, habet 20 mansos possessorum.
20 Mansi possessi
.
.
.
.
.
ad 20 g r o s .
12
1 Caupona a n n u a
' 2 Hortulani .
4
1 Hortulanus
2
Czopowe .
40
Summa facit flor. 15 gr. 12.
Szobowitz*) Arx in Dirschoviensi districtu ad parochiam
Trampke.
v
Maii, Anno 70. Nobilis Georgius a Baiisen, capitaneus in
Schöneck regiam contributionem soluit.
.
. . ad 20 g r o s .
2 Mansi possessi
. . . .
20
1 C a u p o n a haereditaria
•
•
»
12 u
3 A n n u a e rotae ad molam
'
•
»
2 fi
9 Hortulani
8 if
1 Faber
8 ff
Czopowe
30 ff
Summa facit flor. 5 g r . 18.
Ulganowa 2 ) ad parochiam T r a m p k e in Dirschoviensi districtu,
habet 40 mansos.
Decembris, A n n o 70. Nobilis J o a n n e s Bistram ad suam
partem regiam contributionem soluit.
4V2 Mansi possessi
ad 20 g r o s .
1 Hortulanus
2 ,,
ł
) Sobowidz.
Źródła dziejowe.
') Ełganów.
Tom XXIII.
10
—
146
—
Julii, A n n o 70.^ Nobilis J a c o b Kupieczki ad suam partem
regiam contributionem soluit.
2'/a Mansi
ad 12 gros.
Februarii, A n n o 70. Nobilis Achatius Jaczkaw ad suam
partem suluit.
3 Mansi possessi
ad <20 gros.
1 Hortulanus
„
2 „
Summa facit flor. 5 gr. 4.
Niedamaw
villa in qua templum in Dirschoviensi districtu,
habet 40 mansos de quibus parochus 4 mansos habet.
Martii, A n n o 70. Nobilis J o a n n e s Przewoski ad suam partem ioVa mansos habet, de quibus 4V2 mansi ad praedium> regiam
contributionem soluit.
1
6 Mansi posäessi
ad 20 g r o s .
Novembris. Nobilis Balthasar Toschtner habet 12 mansos,
de quibus ad praedium 4 mansi pertinent, regiam contributionem
soluit.
8 Mansi possessi
ad 20 gros.
Decembr. A n n o 70. Nobilis Michael Przewoski regiam contributionem soluit.
4 Mansi possessi
ad 20 gros.
Eodem. Nobilis J o a n n e s Prezewoski regiam contributionem
soluit.
3 Mansi possessi
ad 20 gros.
Summa facit flor. 14.
Klein Pollesche ad parochiam Niedamaw in Dirschoviensi
districtu.
Februarii, A n n o 70^ Nobilis Michael et Matthias Polliesken
regiam contributionem soluit.
6 Mansi possessi .
.
.
ad 20 gros.
1 Hortulanus
Summa facit flor. 4.
') Niedamowo, Jadamowy.
u
„
4
„
—
147 —
Stawiszka ad parochiam Niedamaw in Dirschoviensi districtu.
Julii. Nobilis Blaszek Gawrzial regiam contributionem soluit.
16 Mansi
ad 12 gros.
Summa facit flor. 6 gr. 12.
Lubanie ad parochiam Niedamaw in Dirschoviensi districtu.
Julii, A n n o 70. Nobilis Matthias Pienta regiam contributionem soluit.
12 Mansi
ad 12 gros.
Summa facit flor. 4 gr. 24.
Gross Poiliesche ad parochiam Niedamaw.
Februarii, Anno 71. Nobilis Achatius Jatzkau regiam contributionem soluit.
16 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Caupona annua
'
„ 12 „
Czopowe .
.
. '
12 „
Summa facit flor. 11 gr. 14.
' 1
Bukowitz ad parochiam Niedamaw habet 40 mansos, de quibus 27 mansi cum vacuis ad praedium pertinent et 2 mansi hoc
anno delati sunt.
Januar. A n n o 71. Nobilis Philippus Teschmer regiam contributionem soluit.
10 Mansi possessi
ad 20 gros.
Summa facit flor. 6 gr. 20.
Grosz Klintz ad parochiam Niedamaw in Dii schoviensi districtu, habet 26 mansos sine praedio, de quibus hoc anno duo
mansi possessi et 4 igne perierunt.
Junii, Anno 70. Nobilis Joachim Woiienaw, regiam contributionem per Petrum Wilhelm civem Stargardensem soluit.
20 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Hortulanus
,, 4 „
2 Annua rotae ad molam
. . .
„ 12
„
t
Summa facit flor. 14 g r . 8.
_
148
—
i
Garczin
' Julii,
tem
Anno
regiam
*6
villa in
70.
templum
Mansi
in
Dirschoviensi
Nobilis -Joannes
contributionem
Garczinski
ad
suam
ad
20
gros.
possessi
B
2
„
1
Opifex
„
8
„
Nobilis
22
Francis.
Garczinski
ad
suam
partem
possessi
.
.
.
.
ad
20
„
2
„
12
„
12
„
6
„
4 Hortulani
Caupona
annua
Czopowe
1
Hortulanus
Summa
facit flor. 2 0
Gros Linowo
strictu
habet
et
2
60
butionem
ad
hoc
Anno
gn
parochiam
mansos,
mansi
Octobr.
de
anno
70.
sunt
10.
Garczin
quibus
Mansi
2
24
in
mansi
Dirschoviensi
ad
praedium
Andreas
Pircka
possessi
Caupona
1
Rota
regiam
ad
Lllbeschin
Octobr.
tributionem
9V4
gros.
12
ad
facit flor.
ad
Anno
molam
24
15
17
parochiam
gr.
25.
Garczin
70. Nobilis
in
Dirschoviensi
Franciscus a Garczin
districtu.
regiam
con-
soluit.
Mansi
Item
4
possessi
mansi
colonus
nihil
1
20
annua
haereditaria
Summa
1
contri-
2
|Czopowe
quibus
di-
perti-
possessi.
Nobilis
Hortulani
1
unus
gro,s.
soluit.
24
et
regiam
soluit.
Mansi
1
par-
soluit.
Hortulani
contributionem
nent,
districtu.
2
Octobr.
\
qua
in
hoc
. anno
2 mansis
.
.
possessi,
igne
.
.
de
periit,
ad
quibus
et
9
20
gros.
nihil
mansi
solutum,
vacui
solutum.
Rota
haereditaria
Paulo
a
Caupona
Schedlin
ad
molam,
tribuitur
haereditaria
.
potius
.
.
ad suam partem
ad
.
24
10
gros.
„
de
149
i
Hortulanus
.
6
Czopowe
Summa
Ruwne*)
facit flor. 7 gr.
ad
Februarii
tributionem
parochiam
soluit
ad
Mansi
1
Hortulanus
Junii
4
ad
suam
2V2
,
et
in
4
Thomas
districtu.
Plachetzki
ad
12
gros.
70.
Anno
Garczin
quibus
Nobilis
„
18.
parochiam
de
suam
soluit.
facit flor. 2 gr.
3 7 Vs m a n s o s
in
aliquot
Joannes
Dirschoviensi
sunt
di-
vacui.
Dziendzielski
regiam
soluit.
ad
Summa
Szobancza 4 )
Decembr.
facit flor. 2
gr.
70.
Nobilis
contributionem
in
Dirschoviensi
districtu.
Dziendzielski
ad
soluit.
contributionem
Joannes
suam
,
ad
Nobilis
gros.
Joannes
Mansi
Decembr.
12
12.
ad parochiam Garczin
Anno
regiam
Szobanski
ad
12
suam
gros.
partem
re-
soluit.
Mansi
Eodem.
»
Dirschoviensi
Mansi
2 7a
»
soluit.
Czierniewski
ad
con-
gros.
12
Joannes
Decembr.
9V4
12
ad
contributionem
giam
Paul
ad
Mansi
habet
districtu.
regiam
10.
Garczin
contributionem
Klein Lieniwko 3)
partem
Rubinski
.
parochiam
Summa
6
Dirschoviensi
Mansi
Nobilis
strictu
in
Stentzel
partem.
70. N o b i l i s
Anno
regiam
Garczin
Nobilis
„
27.
facit flor. 3 gr.
Summa
Płachta 2 )
partes
70.
Anno
8
v
gros.
12
Nobilis
regiam
contributionem
l
) Rawne, Równe.
ad
Christophorus
Szobanski
ad
12
gros.
suam
soluit.
2
) Płachty.
3
) Liniewko.
4
) Sobącz.
partem
—
6
Dalvin
bet
—
Mansi
ad
Summa
/
150
60
villa,
mansos,
Maii
in
de
Anno
Schöneck
56
facit flor.
et
70.
templum
in
parochus
Nobilis
Dirschoviensi
4
mansos
Georgius
regiam
a
Opifices
1
Tectum
variarum
ad
20
w
„
2
.
Czopowe
Summa
facit flor. 4 2
RekllSChin
ad
Maii A n n o
Schöneck
et
1
Nobilis
Szobowitz
16 Mansi
gr.
parochiam
70.
Dalwin
habet
Georgius
regiam
a
2 0
V
6
»
»' 70
»
16
facit flor.
.
.
.
regiam
Anno
71.
contributionem
7
Mansi
„
Obąszino
mansos
ad
butionem
23
alias
Anno
20
gros.
20
„
20
„
in
Albrecht
Dirschoviensi
Dulski
ad
districtu.
suam
partem
ad
gr.
Thomaswalde
20
gros. .
20.
villa
in
qua
templum,
aliquot
habet.
71.
Nobilis
Joannes
Locke
regiam
contri-
soluit.
Mansi
possessi
1
Caupona
2
Rotae
ad
in
soluit.
facit flor. 4
praedium
Februarii
Nobilis
possessi
Summa
capitaneus
12.
Lllkotzinad parochiam Dalvin
Januarii
»
soluit.
Czopowe
Summa
«
mansos.
ad
.
gros4
»
4
Baiisen,
contributionem
haereditaria
in
14.
possessi
Caupona
capitaneus
.
mercium
ha-
soluit.
Hortulani
5
districtu,
Baiisen,
contributionem
haereditaria
gros.
habet.
poss&ssi
Caupona
12
6.
quibus
Szobowitz
Mansi
1
qua
7 gr.
12
ad
annua
molam
Rokoszyn, Rokocin.
2
) Lukocin.
20
gros.
12
„
24
„
—
i
Mola
in
qua
ligna
151
—
scinduntur
.
.
.
Czopowe
Summa
Wisssino *)
habet
60
mansi
ante
facit flor.
villa,
mansos,
annum
Decembr.
butionem
in
de
Anno
19 gr.
qua
in
Dirschoviensi
parochus
4
mapsos
Opifices
2
Hortulani
2
Cauponae
70.
Nobilis
Joannes
Loiitz
regiam
Jacob
Czopowe
Simek
40
ad
haereditariae
Czopowe
.
.
et
2
contri-
gros.
8
,,
„
6
„
„
20
„
1
Deik
flor.
1 f l . TO
gr.
quibus
20
gros.
26.
ad parochiam Wissino
de
.
20
Selk
facit flor. 4 0
mansos,
11V2 m a n s i
mansi
in Dirschoviensi
ad
praedium
districtu,
pertinent,
et
vacui.
Junii
Anno
70.
Nobilis
Timoteus
Bux
regiam
contributio-
soluit.
8V2 M a n s i
possessi
Summa
ad
facit flor. 5
gr.
scultetus
1
mansum
liberum
et
20
gros.
20.
I l l O W i l l t z 3) a d p a r o c h i a m W i s s i n o h a b e t
tres
qui
16
mansos, de
censum
dant,
quibus
hoc
anno
perditum.
Januarii
butionem
12
Anno
71.
Nobilis
Felix
Dameraw
regiam
contri-
soluit.
Mansi
possessi
Summa
Szumliesza
Novembr.
habet
districtu,
habet,
perierunt.
possessi
3
Gillowintz2)
igni
„
24.
templum
quibus
igni
Summa
nem
gros.
soluit.
54 Mansf
habet
12
2 fl. 2
regiam
ąd
facit flor.
alias
Anno
2
ad
parochiam
Wissino.
70. Nobilis B a l t h a s a r T e s c h n e r ibi
) Gilnitz.
3
gros.
8.
Schöneflisz4)
contributionem
Wyseń.
20
soluit.
) Iłownica.
4
) Szumlis.
praedium
2
Mansi
i
Hortulanus
possessi
Summa
Pollenzino
.
facit flor.
praedium
.
i
ad
.
.
gr.
ad
20
»i
2
gros,
in
Dirschoviensi
»
12.
parochiam Wissino
districtu.
Decembris.
Nobilis
Joannes
Loiitze
regianv
contributionem
soluit.
2
Hortulani
i
Opifex
.
Summa
Skritlowo
habet
40
ad
mansos,
Decembr.
butionem
facit gr.
8
Mansi
1
Inquilinus
2
Rotae
50
„
r
districtu
vacui.
Joannes
Loiitze
regiam
contri-
ad
molam
gr.
.
.
„
20
gros.
12
„
24
„
10/
parochiam Wissino habet
40
mansos, de
quibus
contribution.
soluit.
vacui.
Nobilis J o a n n e s
Mansi
Kolpin2)
sunt
gros.
Dirschoviensi
ad
facit flor. 7
Loiitz
regiam
possessi
Summa
bet
Nobilis
haereditariae
Decembr.
2
sunt
32
possessi
Sarapati *) a d
mansi
in
mansi
70.
2
soluit.
Summa
28
Wissino
quibus
Anno
6
„
14.
parochiam
de
ad
facit flor.
villa,
mansos,
ad
de
in
qua
quibus
1 gr.
20
gros.
10.
templum
parochus
in D i r s c h o v i e n s i districtu
4
mansos
habet,
et
12
ha-
mansi
vacui.
Decembr.
vensis
regiatr^
34
Mansi
Venerabiiis
soluit.
possessi
1
Hortulanus
7
Cauponae
Summa
ł
Casparus Geskaw abbas monasterii
contributionem
) Szatarpy.
haereditariae
facit flor. 2 4
2
ad
) Kełpin.
.
gr.
4.
.
.
„
20
gros.
4
„
20
„
Oli-
—
Szamonnino
viensi
ad
parochiam
—
Kolpin,
praedium
est
iti
Dirscho-
districtu.
Decembr.
Olivensis
2
Venerabiiis
regiam
Rotae
haereditariae
40
villa,
mansos,
mansos
in
de
Geskaw
abbas
monasterii
ad
gros.
soluit.
.
facit gr.
Gorenczino
habet
Casparus
contributionem
Summa
4
153
12
24.
qua
templum
quibus
i8Va
in Dirschoviensi
mansi
vacui
sunt
districtu
et
parochus
habet.
Decembr.
Olivensis
Venerabiiis
regiam
18 Mansi
Casparus
contributionem
Geskaw
Opifex
5
Hortulani
1
Caupona
.
haereditaria
Summa
facit flor.
monasterii
ad
20
gros.
»
4
»
» 20
„
soluit.
possessi
1
abbas
13 gr.
28.
i
'
Ostricze 1 )
-habet
11
ad p a r o c h i a m G o r e n c z i n o in Dirschoviensi
Decembr.
nasterii
Anao
Olivensis
11
Zrzebia
70. Venerabiiis
regiam
Hortulanus
1
Rota
haereditaria
de
Anno
quibus
9 ad
Eodem.
Nobilis
Eodem.
fratre
ł
.
.
Nobilis
) Ostrzyce
regiam
ad
20
„
4
„
„
24
„
regiam
Marrika
Gruba
regiam
Miszechicziewski
contributionem
20
mansos.
11
soluit.
man-
soluit.
gros.
contributionm
ad
Bartholo
habet
contributionem
ad
Petrus
mo-
gros.
Gorenczino habet 40
Świątek
.
Gregorio
Geskaw abbas
soluit.
8.
parochiam
praedium
possessi
Mansi
ad
gr.
70. Nobilis
2 Mansi
5
molendini
facit flor. 8
Wicziesziechowa
Decembr.
Casparus
contributionem
possessi
1
Summa
sos,
districtu,
zrzebia.
20
gros.
una
cum
soluit.
suo
—
9'/<
1?4
—
Mansi
Eodem.
ad
gros.
Nobilis Marcus Jaczkaw habet 10 m a n s o s — s u n t
Eodem.
Nobilis
Summa
Rotii
20
ad
Valentinus
facit flor. 8
parochiam
Decembr.
Rusek
gr.
habet
4 %
vacui.
mansos-
11.
Gorentzin.
Nobilis
Martiin
a Rambaw regiam
contributionem
soluit.
1V2 M a n s i
1
Eodem.
2V4
mansos,
63/4
2
possessi
Nobilis
regiam
Mansi
.
.
habet,
.
.
habet
9
mansos
70.
.
consenserunt,
regiae
.
M a j es.
20
„
4
arat
gros.
„
1.
habet
Albertus
si
praedium
cedere,
et
decem
et T h o m a s
hoc
regiam
mansos.
Szlawkow-
plus
quam
10
contributionem
soluerunt.
*
10 Mansi
ad
Summa
Godischaw
facit flor.
villa,
in
Klein Goląmbkaw
viensi
de his
ad
.
Gorenczin
Nobiles
„
soluit.
gr.
parochiam
Anno
admonitione
mansos
Pirscha
facit flor. 6
Szalawkaad
Decembr.
Petrus
contributionem
possessi
Summa
gros.
8
Hortulani
sken,
a d .20
Hortulanus
gros.
4.
qua
ad
12
templum
in
parochiam
districtu, habet 20 mansos,
de
Dirschoviensi
Godischaw
quibus
ad
districtu.
in
Dirscho-
praedium
4
mansi
pertinent.
Junii,
butionem
Anno
70.
soluit.
16 M a n s i
Nobilis
possessi
Summa
de
Tratz
Anno
*) Salakowo.
ad
facit flor.
Mittel Goląmbkaw
Junii,
Georgius
regiam
contri-
'
70.
10 gr.
20
gros.
20.
ad parochiam Godischaw habet 32
Nobilis
Joannes
Golembewskij
mansos.
h ą b e t 1 9 '/a
—
mansos,
nem
de
quibus
10
ad
155
—
praedium
pertinent,
regiam
contributio-
soluit.
9V2
Mansi
possessi
1
Hortulanus
1
Caupona
1
Ahena
Qui
1
.
.
.
vini
vinum
»
vendunt
20
10
g r o s . 20
Franciscus
Klinskij
facit flor.
Nobilis
gros
Reyman
»
2 0
»
summarum
flor.
Golamkaw
ad
Anno
Nobilis
»
.
6
„
.
8
„
2 fl. 2 0
„
regiam
contributionem
facit flor. 8
Summa
gros.
» i2
adustüm
Summa
ad
4
adusti
Czopowe
soluit
20
»
haereditaria
Opifex
Junii.
ad
.
gr.
10
19.
parochiam
Godischaw
habet
30
mansos.
Januarii,
23
mansos,
nent
de
regiam
3
71.
quibus
ad
contributionem
Mansi
20
Golembewski
mansi
ad
Nobilis
Eodem.
Nobilis J o a n n e s
Summa
Rostiszaw
cum
20
perti-
gros.
Georgius Piszinski habet 4 rpansos
possessos.
Golembewski habet 3 mansos
facit flor.
praedium
habet
vacuis
soluit.
possessi
Eodem.
\iensi
Albertus
praedium
posses.
2.
ad
parochiam
Godischaw
in
JDirscho-
districtu.
Junii.
Nobilis
strictus judex
Fabian
regiam
1
Mansi
1
Caupona
Bistram
contributionem
terrarum
possessi
Czopowe
Summa
Szczinski l )
ad
annua
.
.
>
facit flor.
alias
Dirschoviensis
Labunki
1 gr.
di-
soluit.
20
gros.
12
„
10
„
12.
ad parochiam
G o d i s c h a w h a b e t 3 0 V2
mansos.
Junii,
Anno
Ściski.
70.
Nobilis
Wenzeslaw
Kawieczinski
habet
—
io'/a
mansos,
de
contributionem
quibus
Mansi
4
Hortulani
possessi
1
Opifex
praedium
4'/a
mansi
pertinent'regiam
.
.
.
.
.
.
ad
20
gros.
2
„
Januarii,
de
ad
—
soluit.
6
mansos,
156
Anno
71.
quibus
5
Nobilis
mansi
Petrus
sunt
a
vacui,
„
2
„
Woiienaw,
regiam
habet
20
contributionem
soluit.
15
Mansi
1
possessi
Caupona
Czopowe
.
facit flor.
Czierwiesczin *)
quibus
10
20
haereditaria
caupo
Summa
de
ad
mansi
ad
ad
15 g r .
parochiam
praedium
gros.
20
„
20
„
20.
Godischaw,
pertinetit,
et
habet
4
22
mansos,
mansi
igni
pe-
rierunt.
Junii,
tionem
Anno
70.
Nobilis
Gothart
Bistram
regiam
contribu-
soluit.
8
Mansi
2
Hortulani
possessi
ad
facit flor. 5 gr.
Gros Borrischaw 2 )
vacuis
habet
gros.
2
Summa
districtu
20
28
14.
ad parochiam Godischaw in
mansos,
de
„
quibus
ad
praedium
Dirschoviensi
20
mansi
cum
pertinent.
Januarii,
Anno
contributionem
70.
Nobilis
Melchior^
de
Eppinge
soluit.
8
Mansi
1
Faber
1
Caupona
possessi
ad
annua
Summa
Damaska 3 )
2
1
l
mansi
Caupona
20
6
Czopowe
quibus
regiam
facit flor. 6
ad
parochiam
sunt
„
12
„
10
„
8.
Godischaw,
habet
21
mansos
vacui.
haereditaria
) Szczerbięcin.
gr.
gros.
2
.
.
) Boroszewo.
3
.
.
) Domaszka.
ad
20
gros.
de
—
Czopowe
2 Hortulani
1 Piscator
.
.
.
157
.
—
.
.
.
ad
12 gros.
4 „
8 „
Summa facit flor. 14 gr. 8.
Gros T u r r e ad parochiam Godieschaw habet 17 mansos.
Decembr. Nobilis Albertus Turski, ad suam partem 8 Va mansos habet, de quibus ad praedium 7 mansi, regiam contributionem soluit.
1 '/a Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Hortulanus
4 „
1 Caupona annua .
.
.
.
* .
12 „
Czopowe
12 „
Decembr. Nobilis J o a n n e s Kostka, praefectus in Marienburgk habet 8 ' / a mansos regiam contributiotiem soluit.
8'/a Mansi possessi
1 Caupona
2 Hortulani
. . ' . . . .
1 Opifex
Summa facit flor. 8 gr. 10.
i
.
ad 20 gros.
„ 12 „
» 4 »
„
2 „
Klein T a w e r ad parochiam Godischaw, habet 16 mansos de
quibus 9 mansi ad praedium pertinent.
,
Junii, Anno 70. Nobilis Christopherus a Rambaw regiam
contributionem soluit.
7 Mansi possessi
ad 20 gros.
4 Hortulani
2 „
1 Sartor
2 „
2 Hortulani ad Zakziew
. . . .
„
2 „
Summa facit flor. 5 gr. 4.
Kobierzilinie. ad parochiam Godischaw in Dirschoviensi distric tu.
Junii, Anno 70. Nobilis Adam Waliewski regiam contributionem soluit.
7 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Hortulanus
6
Item 1V2 mansi sunt vacui.
Eodem. Nobilis Michael Wicharski ad suam partem regiam
contributionem soluit.
iVa Mansi possessi
1 Hortulanus
ad 20 gros.
,,
2 „
Summa facit flor. 5' gr. 20.
Clodawe villa in qua
habet.
templum
in
Dirschoviensi districtu
L a g e s c h a w 2 ) ad parochiam Clodaw, habet 45 mansos de quibus ad praedium 18 mansi p e r t i n e n t .
F e b r u a r i i , A n n o 70. Nobilis P e t r u s Beheme s e n a t o r regiae
civitatis Gedanensis regiam cóntrib(Utionem soluit.
27 Mansi possessi .
ad 20 gros.
2
3 R o t a e ad molam
*
4
«
1 Caupona
« 20 „
7 Hortulani
«
4
»
2
2 Inquilini
ff I
ff
r Opifex et socius
ff 2
Czopowe
w I50 „
„
S u m m a facit lor. 27 gr. 27.
Jadotaw ad parochiam Clodawe in Dirschoviensi districtu
habet.
Maii. Nobilis F e l i x Damaraw a W o i i e n a w h a e r e s regiam
contributionem soluit.
4 Mansi possessi
ad 20 gros.
E o d e m . Nobilis et honesta Bertlinski habent 12 mansos de
quibus 3 mansi vacui, et 1 mansus nuper possessus, regiam contributionem soluerunt.
8 Mansi possessi
ad 20 g r o s .
1 Caupona a n n u a
12 „
2 Hortulani
4 „
1 Opifex
8 „
Czopowe
» 30 «
Summa facit flor. 9 g r . - 2 8 .
') W tekście niema danych o tej miejscowości
2
) Laguszewo.
—
159 —
Bartlinye
praedium ad parochiam Clodawa in Dirschoviensi
districtu.
Maii. Nobilis ac honesta m a t r o n a Bertlinska habet ad p r a e dium 7 mansos, regiam contributionem soluit.
2 Hortulani
ad 4 gros.
Summa facit gr. 8.
1
Reckczin praedium in Dirschoviensi districtu ad parochiam
Clodawa.
'
Maii, A n n o 70. Nobilis ac honesta matrona Bertlinska hab e n t ad praedium 7 mansos regiam contributionem soluerunt.
1 Hortulanus
4 gros.
> Summa facit gr. 4.
Klein Kleszkaw ad parochiam Clodawa in Dirschoviensi districtu.
Junii, A n n o 70. Nobilis J o a n n e s Lukoczki aliquod mansos
ad praedium habet, et regiam contributionem soluit.
20 gros,
14 Mai\si possessi
8 Hortulani
4 n
12 r>
3 Inquilini
20 n
1 Caupona haereditaria
20 »
Czopowe
2 n
1 Hortulanus .
Summa facit flor. 13.
Bendieszin 2 ) ad parochiam Clodawa in Dirschoviensi districtu.
Junii, A n n o 70. Nobilis Franciscus Klinszkij regiam contributionem soluit.
i
5 Mansi possessi
ad 20 gros.
Julii, A n n o 70. Nobilis W e n z e s l a w Lubodzienski terrarum
Schwitzensis districtus j u d e x regiam contributionem soluit.
'12 Mansi possessi
ad 20 gros.
2 Hortulani
4 „
1 Caupona haereditaria
.
.
„ 20 „
f.
Czopowe
20 „
Summa facit flor 13 gr. 8.
'j Bartlin
2
) Bangszyn.
—
160
—
Klein Trampki alias Kaczki ad parochiam ClodaWa in Dirsęhoviensi districtu.
Novembr. Nobilis Jacob Szobanski regiam contributionem
soluit.
2Vs Mansi
ad 12 gros.
Eodem. Nobilis Martinus Trampski regiam contributionem
soluit.
4V2 Mansi
ad 12 gros.
Summa facit flor. 2 gr. 24.
\
Mittel Trampki ad parochiam Clodawa in Dirschoviensi districtu.
Decembr., A n n p 70. Nobilis Michael Trampski regiam con- ,
tributionem soluit.
3V2 Mansi possessi
ad jt2 gros.
Summa facit flor. 1 gr. 12.
1
1
Klobuchiewo ad parochiam Clodawa in Dirschoviensi dii
strictu.
Januarii, Anno 70. Nobilis Jacob Klobucziewski regiam
contributionem soluit.
4 Mansi
ad 12 gros.
Eodem. Nobilis Lucas Klobucziewski regiam contributionem'
soluit.
4 Mansi
ad 12 gros.
Eodem. Nobilis J o a n n e s
2 mansos habet
ad 12 gros.
Summa facit flor. 3 gr. 6.
Sukczino *) praedium ad parochiam Clodawa in Dirschoviensi
districtu.
Borchfelt ad parochiam Clodawa in Dirschoviensi districtu,
habet 12 mansos.
Decembr., Anno 70. Nobiles Joannes Loytz regiam contributionem soluit.
Zukczyn.
\
—
12 Mansi
161
—
.
ad 20 gros.
Summa facit flor. 8.
S w i n c z a l ) ad parochiam Clodawa in Dirschoviensi districtu.
Decemhris, Anno 70. Nobilis Mathias a Stentzlau regiam
contributionem soluit.
9 Mansi
ad 12 gros.
1 Hortulanus .
»
4
»
1 Caupona annua
Czopowe
2 „
Eodem. Nobilis Petrus Jatzkaw habet praedium et regiam
contributionem soluit.ad 20 gros.
2 Mansi possessi
Summa facit flor. 5 gr. 16.
Stressin 2) praedium ad parochiam Clodawa in Dirschoviensi
districtu.
Januarii, Anno 71. Nobilis ac honesta matrona Melchioris
Glaubitzen relicta vidua, regiam contributionem soluit.
3 -Rotae haereditariae ad molam .
.
ad 24 gros.
2 Rotae molariae
3° »
6 Socii opificum
„ 6 „
3 Hortulani
„ 4 „
1 Opifex
2 „
1 Caupona annua
12 „
Czopowe
12 „
Summa facit flor. 6 gros. 26.
S. Albertus villa, in qua templum, in Dirschoviensi districtu.
Woyenaw 3) praedium in Dirschoviensi districtu, ad parochiam
S. Alberti.
Januarii, Anno 71. Nobilis Felix Dameraw, Woyenaw haeres habet 20 tnansos, de quibus ad praedium 12 mansi, regiam
contributionem soluit.
') Swincz.
Źródła dziejowe.
2
) Straszyn.
Tom XXItl.
3
) Wojanowo.
11
162
8 Mansi possessi *
3 Hortulani
i Caupona a n n u a .
Czopowe . ł .
i Opifex .
ad '20 gros.
4
12
20
2
Summa facit flor. 6 gr. 26.
RllSZChin Ł) ad parochiam S. Alberti h a b e t 20 mansos, de quibus 2 mansi sunt vacui.
Januarii, A n n o 71. Nobilis Felix Damaraw W o y e n a w haer e s , regiam contributionem soluit*
18 Mansi possessi
ad 20 gros.
5 Hortulani
„
4 „
2 Cauponae haereditariae
. . .
„ 20 „
Czopowe caupo unus
1 flor. 10 „
Czopowe alter caupo .
.
.
.
1 „
— „
2 R o t a e haereditariae ad molam .
1 ,,
18 „
Summa facit flor. 17 gr. 20.
Reckczin 2 ) ad parochiam S. Alberti in Dirschoviensi districtu.
Decembris, A n n o 70. Nobilis Albertus Lissewski regiam
contributionem soluit.
9 3 / 4 Mansi
ad 12 gros.
1 Hortulanus
„
4 „
Summa facit flor. 4 gr. 1.
ianiechaw 3 ) praedium ad parochiam S. Alberti in Dirschoviensi districtu.
Decembr. Nobilis J o a n n e s Loytz regiam contribution. soluit.
2 Hortulani
.
ad 6 gros.
Summa facit gr. 12.
v
Spangaw villa, in qua templum in Dirschoviensi districtu.
Januarii, A n n o 71. Nobilis J o a n n e s Pieche, ad suam partem 18 mansos habet, de quibus ad praedium 12 mansi p e r t i n e n t
regiam contributionem soluit.
ł
) Rusocin.
2
) Reksin.
3
) Jenkau, Janichowo, Jankowo.
—
163 —
6 Mansi possessi
ad 20 gros.
5 Hortulani
„
4 „
1 Faber
„
2 „
1 Sartor
„
2 „
Januarii. Nobilis Christophorus Czekanowski ad suam partem regiam contributionem soluit.
9 Mansi
ad 12 gros.
Summa facit flor. 8 gr. 12.
Zduni alias S c h a r f e n d o r f f ad parochiam Spangawin in Dirschoviensi districtu.
Junii, A n n o 70. Nobilis Georgius de Francze, ad suam
p a r t e m regiam contributionem soluit.
9 Mansi possessi
ad 20 gros.
Januarii, A n n o 71. Nobilis Albertus Dulski ad suam partem
regiam contributionem soluit.
12 Mansi possessi
ad 20 gros.
1 Caupona annua
12 „
Czopowe
„
8 „
Summa facit flor. 14 gr. 2 0 . .
P r a n g a w * ) villa, in qua templum in Dirschoviensi districtu.
Maii. V e n e r a n d u s Dns Nicolaus Kosz, canonicus in Frawenburgk, regiam contributionem soluit.
1 R o t a a n n u a ad molam . . . . .
12 gros.
1
1 Jugerum agri
1 Caupona annua
12
1 Jugerum agri
1
Czopowe
20
ad 4
3 Hortulani
Item ibidem praedium est, nomine Popauko, n u p e r aedificaad 24 gros.
tum, et 2 mansi soluli sunt
Summa facit flor. 2 gr 22.
Prędzin
districtu.
praedium
Prągowo.
ad parochiam Prangaw in Dirschoviensi
—
164
—
i
Junii, Anno 70. Nobilis Wilhelmus Ertzischewski indicavit,
se hoc anno igni periisse, ideo liber est.
Januarii, Anno 71. Honestus J o a n n e s Westerwicki civis
Gedanensis regiam contributionem soluit.
3 Rotae ad molam
ad 24 gros.
3 Rotae molariae .
» 130
»
» 0 »
Vi Mansi
. . . .
6
4 Opifices et Socii
»
w
1 Caupona annua .
.
12
„
Czopowe
. . . .
.
24 „
Summa facit flor. 7 gr. 27
Chudomina ad parochiam Prangaw in Dirschoviensi districtu.
Julii. Nobilis Joannes Gartzinski ad suam partem 12 mansos habet, de quibus 3 mansi sunt vacui, regiam contributionem soluit.
9 Mansi
. •
ad 20 gros.
1 Hortulanus
2 „
1 Hortulanus
4 „
1 Caupona annua
12 „
Czopowe
8 „
Summa facit flor. 6 gr. 26.
Schirschaw ad parochiam Prangaw habet 43 mansos.
Octobr., Anno 70. Senatus civitatis Gedanensis regiam
contributionem soluit.
43 Mansi
ad 12 gros.
1 Caupona haereditaria
20 „
Czopowe
.
.
.
.
.
.
.
1 flor.
3
„
Summa facit flor. 18 gr. 29.
Cziernaw ad parochiam Prangaw in Dirschoviensi districtu
habet 60 mansos.
A n n o 70. Nobilis Stentzeslaus et Fabian a Cziernaw ad
Zbielszlaw colonos 'habent, nihil solunt.
Nobilis Jacob a Cziernaw habet cum suis patruelibus: 20
mansos ad 12 gr., 1 hortulanus 4 gr., 1 caupona annua 12 gr.,
czopowe 15 gr.
—
165 —
Nobilis Matthias Orliewski regiam contributionem soluit: 13
mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 4 gr.
Nobilis Gregorius Gantz regiam contributionem soluit: 6 mansi
ad 12 gr., 1 hortulanus 4 gr.
* Nobilis Achatius Jatzkaw habet 1 mansum loco hypothecae,
eoque ipse utitur, et alibi colonos habet, nihil soluit.
Summa facit flor. 16 gr. 27.
Billekaw 1 ) ad parochiam Prangaw.
Nobilis Nicolaus Schwarczinski regiam contributionem soluit:
3 mansi possessi ad 20 gr.
A n n o 70. Nobilis Michael Czierniewski ad suam partem
soluit: 9'/» mansi ad 12 gr., 2 hortulaiii ad 4 gr.
Nobilis P e t r u s Dameraw Woyenaw haeres regiam contributionem soluit: 6 '/a mansi ad 20 gr.
NoDilis Adrian Jatzkaw ad suam partem 6 mansos possessos
habet.
Nobilis Petrus de Ertzischaw 3'/« mansos possessos habet.
Summa facit flor. 10 gr. 12.
•
Gros Billekaw ad parochiam Prangaw.
A n n o 70. Honesta matrona Vicentii Anhaltsh regiam contributionem soluit: 2 rotae ad molam ad 24 gr., 6 jugera agri ad 2 solidor. Summa facit flor. 1 gr. 22. *
Kleszkaw 2) ad parochiam Prangaw, habet 30 mansos, de quibus 6 mansi vacui.
Anno 71. Nobilis Felix Dameraw W o y e n a w haeres regiam
contributionem soluit: 24 mansi possessi ad 20 gr., 3 hortulani
ad 4 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 1 caupona annua 12 gr.,
czopowe caupo unus 1 flor. 10 gr., czopowe alter caupo 10 gr.
Summa facit flor. 19 gr. 4.
Kosina 3 ) ad parochiam Prangaw.
Anno 70. Nobilis ac honesta matrona Bartlinska regiam
contributionem soluit: 12'/a mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona
l
) Bielkowo. *) Kleszczewo.
s
) Goszyn.
—
166, —-
a n n u a 12 gr., czopowe 1 flor., item 2 mansi hoc a n n o possessi
de quibus nihil solutum est. Eodem. Nobilis N. L u b a n s k i h a b e t
2 mansos. Summa facit flor. 9 gr. 22^
Zaskoczima*) ad parochiam P r a n g a w .
Nobilis Gregorius G ą n e s ad suam partem regiam contributionem soluit: 5 mansi ad 12 g r . Nobilis Jacob J a r e k ad suam partem contributionem soluit: 5 mansi ad 12 gr. Nobilis P e t r u s
Lottinski regiam contributionem soluit: 4 mahsi ad 12 gr. Nobilis T h o m a s Gostomski ad suam partem regiam contributionem
solüit: 2V4 mansi ad 12 gr
Nobilis Paulus Palubiczki ad suam
p » l e m regiam contrihutionem soluit: 3 mansi ad 12 gr. Nobilis
Jost Zakoczinski ad suafti partem regiam contributionem soluit:
1V2 mansi ad 12. gr. A n n o 71. Nobilis Felix a Dameraw W o y e naw haeres, ad suam partem 11 mansos habet illisque ad praedium utitur. Nobilis Georgius cum s o r o r e sua Bozepolski habet
7 mansos ad 12 gr. Summa facit flor. 11 gr. 3.
Domachowa ad parochiam P r a n g a w . A n n o 70. Nobilis Stenzeslaw Domachawski ad suam partem regiam contributionem soluit:
3V2 mansi ad 12 gr. Nobilis Albertus Jiesziewski ad suam partem
regiam contributionem söluit: 3V2 mansi ad 12 gr. Summa facit
flor. 2 gr. 24.
R e i c h e n b e r g 2 ) villa, in qua templum in W e r d e r 3 ) .
Q u a d e n d o r f f ad parochiam R e i c h e n b e r g k .
Nobilis J o a n n e s a W e r d e n , capitaneus in Neuenburgk 4 ), habet
praedium et regiam contributionem soluit 14V2 mansi ad 20 gr.
Summa facit flor. 9 gr. 20.
Stubbelaw 5) in qua templum in W e r d e r .
•s
Radzieijowa alias Rautenbergk ad parochiam Stubelaw.
A n n o 70. Nobilis Fabian Klinski regiam contributionem
soluit: 12 mansi possessi ad 20 gr., 2 piscatores ad 8 gr., 1 caup o n a a n n u a 25 gr. Summa facit flor. 9 gr. 23.
1
) Zaskoczyno. 2) Rychemberk.
3
) Żuławy. *) Nowe. *) Steblewo.
—
167 —
Kosczierszni alias Bern *) oppidum; senatus regiam contributionem soluit: 34 mansi ad 10 gr., 25 aedes in foro ad 4 gros.,
65 a e d e s in plateis ad 2 gr., 49 horti circa aedes ad 1 gros.,
6 stitores ad 2 gr., 3 s a r t o r e s ad 2 gr., 2 fabri ad 2 gr., 3 qui
lignea vasa p a r a n t ad 2 gr., 6 a h e n a vini adusti ad 12 gr. Summa
facit flor. 24 gr. 9. Item schos in duplo a 30 die Junii A n n i
70 usque ad 15 Decembr. in oppido Koszcziersznii datum flor. 36
gr. 25 den. 12. Summa summarum flor. 61 gr. 4 d e n a r . 12.
S t a n i c z c z a 2 ) villa in qua templum.
Nobilis Christophorus Kostka, capitan. Koszcziersznii regiam
contributionem soluit: 1 colonus sicuti possessus ad 2 gr. Item
2 coloni et scultetus hoc a n n o igni p e r i e r u n t : 1 caupona haereditaria ad 20 gr., qui vinum adustum v e n d i t ad 6 gr., 3 inqui
lini ad 12 gr. Summa facit flor. 2 gr. 22.
Kalisz ad Koszczierszni p e r t i n e n s .
Nobilis Christophorus Kostka, capitaneus in Koszcziersznii,
regiam contributionem soluit: n coloni sicuti sunt possessi ad
20 g r . , - 1 rota ad molam 24 gr., 1 inquilinus 12 gr., 1 caupo non
dedit. Summa facit flor. 8 gr. 16.
Korzno 3) ad Koszczierszni pertinens.
Nobilis Christophorus Kostka regiam contributionem soluit:
5 coloni sicuti possessi ad 20 gros., 1 rota ad molam 24 gros.
Summa facit flor. 4 gr. 4.
Lubiana ad Koszczierszni p e r t i n e n s .
Nobilis Christophorus Kostka, capitaneus in Koszcziersznii,
regiam contributionem soluit: 7 coloni sicuti possessi ad 20 gr.,
3 hortulani ad 6 gr., 1 inquilinus 12 gr., 1 h o r t u l a n u s 2 gros.
Summa facit flor. 5 gr. 22.
S k o r c z i e w o 4 ) ad Koszc?ierszni pertinens.
Nobilis Christophorus Kostka, capitaneus in Koszcziersznii,
regiam contributionem soluit: 15 coloni sicuti possessi ad 20 gr.,
1 caupona haereditaria 20 gr., 1 opifex 2 gr., 1 socius opificum
Kościerzyno, Berent.
2
) Stężyca.
3
) Korne.
4
) Skorzewo.
—
ł
/2 gr., 2 hortulani ad
flor. 11 gr. 2 den. 9.
168 —
4 gr., 1 h o r t u l a n u s 2 gr.
Summa facit
Radin *) ad Koszczierszni p e r t i n e n s .
Nobilis Christophorus Kostka, capitaneus in Koszcziersznii, "
regiam contributionem soluit: 7 coloni sicuti possessi ad 20 gr.,
i caupona haereditaria 20 gr., 3 hortulani ad 2 gr., 1 inquilinus
12 gr. Summa facit flor. 6 gr. 10.
Dziąmianii 2 ) ad Koszczierszni pertinens.
Nobilis Christophorus Kostka» capitaneus Koszcziersznii, regiam contributionem soluit: 1 colonus sicuti possessus 20 gros.,
1 hortulanus 2 gr. Summa facit gr. 22.
Barkoczin ad Koszczierszni pertines.
Nobilis Christophorus Kostka, capitaneus Koszcziersznii, r e giam contributionem soluit: 1 hortulanus 2 gr. Summa facit gr. 2.
Gostomije ad Koszczierszni pertinens.
Nobilis Christophorus Kostka, capitaneus in Koszcziersznii,
regiam contributionem soluit: 2 coloni sicuti possessi ad 20 gr.,
1 opifex 2 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 2 hortulani ad 4 gr.
Summa facit flor. 2 gr. 10.
LipilSZ ad Koszczierszni p e r t i n e n s .
Nobilis Christophorus Kostka, capitaneus in Koszcziersznii,
regiam contributionem soluit: 15 coloni sicuti possessi ad 20 gr.,
1 caupona haereditaria 20 gr., 1 rota haereditaria ad molam 24
gr., 2 inquilini ad 12 gr., 2 hortulani ad 6 gr. S u m m a facit
flor. 12 gr. 20.
Szidlicze 3) ad Koszczierszni p e r t i n e n s .
Nobilis Christophorus Kostka, capitaneus in Koszcziersznii,
regiam contribution. soluit: 2 hortulani ad 2 gr. Summa facit gr. 4.
Nowa Wiess ad Koszczierszni pertinens.
Nobilis Christophorus Kostka, capitaneus in Koszcziersznii,
*) Raduń.
8
) Dziemiany
3
) Sidlice.
__
169
—
regiam contributionem soluit: i rota ad molam 24 gr., 1 hortulanus 2 g r . "Summa facit gr. 26.
Summa ex Koszcziersznii accepta, facit fl. 55 gr. 10 den.^9.
Wiąglikaw Ł) ad parochiam Kosczierszni.
A n n o 70. Nobilis Joachim W a i i e n n a w sine praedio, regiam
contributionem soluit: 6 mansi possessi ad 20 gr. Summa facit fl. 4.
S z a r n a w 2 ) ad parociam Kosczierszni.
Nobilis J o a n n e s Kulicke regiam contributionem soluit: 10
mansi ad 12 gr. Nobilis Sigmundus R i e d e r regiam contributionem soluit: 10 mansi ad 12 gr. Summa facit flor. 8.
Klein Klintz ad parochiam Kosczierszni.
A n n o 70. Nobilis Georgius Artzischewski regiam contribut i o n e m soluit: 8 mansi possessi ad 20 gr. Summa facit fl. 5 gr. 10.
Sikorzina ad parochiam Kosczierszni.
Nobilis Michael Sikorski ad suam partem regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad 20 gros. Item 18 mansi ad
praedium p e r t i n e n t . Summa facit flor. 1 gr. 10.
Rekownicza 3 ) ad parochiam Kosczierszni.
A n n o 71. Nobilis Stentzeslaw Orliewski, habet praedium,
ex p a r t e mansi quibus utitur, et quidam mansi s u n t vacui, regiam
contributionem soluit: 2 mansi possessi ad 20 gr., 1 rota annua
ad molam 12 gr. Summa facit flor. 1 gros. 22.
Pollieskowo 4 ) habet templum et 50 mansos de quibus ad parochum 2 et ad praedium 18 mansi p e r t i n e n t .
Nobilis J o a n n e s Niemoiiewski regiam contributionem soluit.
Lllbieschaw 5) villa in qua templum, habet 27 mansos de quibus parochus et templum 8 mansos.
Magnificus D n s J o a n n e s Kostka, castellanus G e d a n e n s i s regiam contributionem soluit: 19 mansi possessi ad 20 gr., 2 caup o n a e h a e r e d i t a r i a e ad 20 gr., 6 hortulani ad 4 gr., 1 opifex
Węglikowice.
biszewo.
2
) Sarnowo.
8
) Rakownica.
4
) Polaszki.
s
) Lu-
- 170
—
2 gr., czopowe i flor. gr. xo, czopowe
facit flor. 17 gr. 11.
x flor. 5 gr. Summa
SchwarOSZin *) ad parochiam Lubieschaw.
A n n o 70. Nobilis Nicolaus Schwarosinski ad suam partem
regiam contributionem soluit, habet 35 mansos, de quibus t r e s
mansi n u p e r possessi: 32 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona
haereditaria 20 gr., 2 hortulani ad 4 gr., 2 opifices ad 2 gr.,
czopowe. •—A A n n o 71. Nobilis J o a n n e s Pirche ad suam partem
h a b e t 1 4 V 2 mansos de quibus 2V2 mansi vacui, regiam contributionem soluit: 12 mansi ad 20 g r o s . Summa f a c i t fl. 30 gr. 12.
Klein Molsaw 2) ad parochiam Lubieschaw.
x
/Nobilis C h r i s t o p h e r u s Broda alias Malsziewski regiam contributionem soluit: 6 mansi, quos ipse arat, ad 12 gr.
A n n o 7 1 . Nobilis Georgius a Rambaw ad suam partem
1 8 V 2 mansos habet, de quibus 1 2 V 2 mansi ad praedium -pertinent,
regiam contributionem soluit: 6 mansi possessi ad 2 0 gr. Summa
facit flor. 6 gr. T2.
S t e n s l a w 3 ) ad parochiam Lubieschaw.
A n n o 70. Nobilis Christopherus a Steinszlaw habet 15 mansos, de quibus ad praedium 9 mansi pertinent, regiam contributionem soluit: 4 mansi possessi ad 20 gros., 1 caupona a n n u a
20 gr., 1 hortulanus 2 gr., czopowe 17 gr. Nobilis P e t r u s a Steinslaw ad suam partem regiam contributionem soluit: 9 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus ad Barziewko 4 gr. Summa facit
flor. 10 gr. 3.
W ą t k a w 4 ) ad parochiam Lubieschaw.
Nobilis L e o n h a r d t a W ą t k a w ad suam partem 40 mansos
habet de quibus sunt 28 mansi vacui, sed eos, ad possidendum
curabit, regiam contributionem soluit: 12 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 4 gr., 2 a n n u a e rotae a d molam ad 12 gr., 1 caupona
a n n u a 12 gr., czopowe 15 gr. Nobilis Matthias Wipczinski habet
20 mansos, cum vero hoc a n n o aedes struxit, secundum universale
nihil soluit. Summa facit flor. 16 gr. 18.
') Swarożyn.
2
) Małżew.
3
) Stanisław.
4
) Wętkowy.
—
171
—.
Leniwko *) ad parochiam Lubieschaw.
Anno 71. Nobilis Petrus a Woynaw regiam contributionem
soluit: 2 mansi possessi ad 20 gr. Item 14 mansi sunt vacui.
Summa facit flor. 1 gr. 10.
Grosz Mlllszaw 2) ad parochiam Lubieschaw, habet 30 mansos,
de quibus 21 mansi ad praedium pertinent.
Anno 71. Nobilis Albertus Dulski regiam contributionem
soluit: 9 mansi possessi ad 20 gr., 3 hortulani ad 4 gr., 1 sutor
2 gr., 1 caupona annua 12 gr., czopowe 10 gr. Summa facit
'flor. 7 gr. 6.
(
ZgrzinkO molendinum ad parochiam Lubieschaw.
Nobilis Thomas Szokolawski regiam contributionem soluit:
2 rotae molendini ad 24 gr., 2 mansi possessi ad 20 gr. Summa
facit flor. 2 gr. 28.
Nierzieszino 3) alias Meisterwaldt villa, in qua templum habet
60 mansos, de quibus parochus 4 mansos habet, et unus mansus
est vaeuus.
Nobilis Joannes Schortz, capitaneus in Kieschaw, regiam
contributionem soluit: 55 mansi possessi ad 20 gr., 2 cauponae
haereditariae ad 20 gr., 1 hortulanus 4 gr., czopowe singula caupona 2 thaler. (flor. 4 gr. 12). Summa facit flor. 42 gr. 16.
Pamelaw praedium vaeuum ad parochiam Nierzieszino.
Nobilis Georgius Kuntor regiam contributionem soluit: 1 mansos 12 gros.
Mariensehe praedium vaeuum ad parochiam Nierzieszino.
Nobilis Georgius Kunthor regiam contributionem soluit:
3 mansi ad 12 gr. Summa facit flor. 1 gr. 6.
Falkenaw 4 ) habet templum in Dirschoviensi districtu, habet
57 mansos, de quibus parochus 4 mansos habet.
Nobilis Michael a Zilslaw regiam contributionem soluit: 53
mansi possessi ad 20 gr., 2 cauponae haereditariae ad 20 gr.,
M Liniewko.
2
) Małżew.
3
) Mierzyszyn.
4
) Walichnowy.
—
172 —.
1 abenum vini adusti 12 gr., 2 mercenarii ad 12 gr., 19 hortulani ad 2, gr., 5 opifices ad 6 gr., 1 tectum variarurn mercium
ad 6 gr., hortulani ad 4 gr., 1 faber 8 gr., czopowe 2 cauponae
ad 40 gr. Summa facit flor. 48 gr. 2.
Neuen Teiche l ) Oppidum in Marienburgensi districtu.
Breszka 2 ) in Marienburgensi districtu ad parochiam Neuen
Teiche habet 46V2 mansos.
Venerabiiis Casparus Geska abbas monasterii Olivensjs regiam contributionem soluit: 46V2 mansi possessi ad 20 gros.,
2 hortulani ad 4 gr., 5 hortulani ad 12 gr., 1 hortulanus 6 gr.,
1 caupona haereditaria 20 gr., czopowe IOO gr. Summa facit
flor. 37 gr. 14.
Langenaw3) parochia in Dirschoviensi districtu, habet 49 mansos, de quibus parochus 2 mansos habet, et 5 mansi igni perierunt.
Anno 71. Nobilis Joannes Dulski, capitaneus in RoggenHausen 4) regiam contributionem soluit: 42 mansi possessi ad 20
gros., 2 cauponae haereditariae ad 20 gr., 5 hortulani äd 6 gr.,
7 hortulani ad 4 gr., 1 opifex 8 gr., 4 opifices ad 2 gr., 1 hortulanus 6 gr., czopowe
czopowe
qui vinum
adustum vendit
Summa facit flor. 32.
Schlancza5) ad parochiam Supkoviensem, habet 16 mansos.
Anno 71. Nobilis Anna de Zilslaw regiam contributionem
soluit: pro 16 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria
20 gr., 1 hortulanus 6 gr., czopowe cauponarius 12 gr. Summa
facit flor. 11 gr. 28.
Kosczirszni alias Bern 6 ) oppidum ad parochiam ibidem.
Anno 71. Honestus Senatus regiam contributionem de accisa in duplo de 15 Decembri ad 30 Junii soluit. Summa facit
flor. 55 gr. 25 den. 12.
ł
) Nytych.
Bröske, Brzoski.
•) Kościerzyna, Berent.
3
) Łęgowo.
4
t Rogoźno.
4
) Słońca.
—
173 —.
Gostomia ad parochiam Kosczirsznensem habet 30 mansos.
Anno 71. Nobilis Adamus Gostomski pro se et vicinos regiam contributionem soluit pro 30 mansis, quos sua simul colunt
ad 12 gr. Summa facit flor. 12.
In summa contributio regia in districtu Dirschoviensi facit
florenos 8,014 grossos 16 denar. 15.
In Neuenburgensi districtu.
Senatus oppidi Neuenburgk *) regiam contributionem soluit:
22 aedes in foro ad 16 gr., 98 aedes in plateis ad 8 gr., 10 tecta
mercium infra curiam ad 8 gr., 3 qui varias merces vendunt ad
12 gr., 2 i aedes extra oppidum ad 4 gr. (Item 2 aedes in platea igni perierunt et est locus vacuus cum stabulo). 14 inquilini
ad 12 gr., 9 ahena vini adusti ad 24 gr., 7 qui vinum adustum
vendunt ad 6 gr., 1 qui curros facit 8 gr., 2 qui rotas faciunt
ad 8 gr., 10 sutores, de quibus unus igni periit, ad 8 gr., 11 sartores ad 8 gr., 2 pelliones ad 8 gr., 2 qui laqueos et funes faciunt ad 8 gr., 4 fabri ad 8 gr., 2 qui lignea vasa parant ad
8 grM 5 pistores ad 8 gr., 1 faber tenuis 8 gr., 1 opifex murorum 8 gr., 4 figuli ad 8 gr., 6 lanii ad 8 gr., 1 qui ligneas mensas facit ad 8 gr., 4 textores lintei ad 8 gr., 1 sculptor ad 8 gr.,
2 fabri lignarii ad 8 gr., 1 vitriarius 8 gr., 22 socii opificum ad
1 gr., 1 scapha magna alias Dubas 45 gr., 1 scapha minor alias
Lichtkan 30 gr., 80 lasti frumenti navi emissi ad 5 gr. Summa
facit flor. 95 gros. 9. Item schos in duplo a diebus Jeuin. anno
70, usque ad Jeuin. änni 71. Summa summarum flor. 755 gr. 18.
Arx Neuenburgk. Nobilis Joannes a Werden, capitaneus in
Neuenburgk, habet 12 mansos ad arcem, regiam contributionem
soluit: 41 mansi, quibus oppidum utitur, ad 20 gr. (Item oppidum
habet praedium vacuum quod Zapust vocatur ibi arant.) 4 mansi
ad 20» gr., 11 piscatores ad 8 gr., 11 hortulani ad 4 gr., 4 rotae
ad molam ad 24 gr., 1 rota in qua ligna scinduntur ad 12 gr.,
') Nowe.
—
174 —.
9 hortulani ad -4 gr., 1 caupona annua 12 gr. Summa facit lior.
39 gr. 18.
Richalawa *) ad parochiam Neuenburgensem. Nobilis Laurentius Kopitzki ad suam partem regiam sontributionem soluit: 4 mansi
possessi ad 20 gr. Nobilis Joannes Olieski ad suam partem regiam contributionem soluit: 8 mansi possessi ad 20 gr. Nobilis
Nicolaus Schwarosinski ad suam partem regiam contributionem
soluit: 4 mansi colonorum ad 20 gr. Summa facit fl. 10 gr. 20.
i
Koszielliecz 2) ad parochiam Neuenburgk habet 40 mansos de
quibus 36 mansi sunt vacui et duo mansi hoc anno nuper possessi.
Nobilis Jacob Klonawski regiam contributionem soluit:
2 mansi possessf ad 20 gros., 3 hortulani ad 4 gr., 1 piscator
8 gr., 1 caupona annua 12 gr., ezopowe 15 gr. Summa facit
flor. 2 gr. 27.
Mieliwka 3 ) ad parochiam Neuenburgensem. Nobilis Joannes
Oliewski regiam contributionem soluit: 13 mansi possessi ad 20
gr., 2 hortulani ad 4 gr. Nobilis Jacob Mieliwski ad suam partem regiam contributionem soluit: 9 mansi possessi ad 20 gr.,
4 hortulani ad 2 gr. Nobilis Jerom. Mieliwski ad suam partem
regiam contributionem soluit: 12 mansi possessi ad 20 gr. Summa
facit flor. 23 gr. 6.
Laliekaw 4) villa in qua templum.
Kamyanka 5 ) ad parochiam Lalekaw. Anno 70. Nobilis matrona Anna de Steinberck, capitanea in Swiecza, regiam contributionem soluit: 10 mansi possessi ad 20 gr. Nobilis Joannes
Trampski ad suam partem regiam contributionem soluit: 4V2 mansi
ad 12 gr., 1 hortulanus 4 gr. Nobilis Stentzesl Franczky ad
suam partem regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad
20 gr., 1 hortulanus 6 gr. Nobilis Joannes Oliewski ad suam
partem regiam contributionem soluit: 8 mansi possessi ad 20 gr.
Nobilis Nicolaus Schwarozinski regiam contributionem * soluit:
3 mansi possessi ad 20 gr. Item 2 mansi vacui sunt et duo
l
a
) Rychłowa.
2
) Kozielec.
3
) Mieliwko.
4
) Lalkowa.
5
) Kamionka. .
—
175
—.
mansi igni perierunt, de his nihil soluit.
gros* 14.
Summa facit flor. 17
Klein Schenantaw ad parochiam Lalekaw. Nobilis Georgius
de Frantze habet praedium et regiam contributionem soluit:
6 hortulani ad 2 gr. Summa facit gr. 12.
Binkowki 2 ) ad parochiam Lalekaw. Nobilis matrona Anna de
Steinbergk, capitanea in Swiecza, regiam contributionem soluit:
6 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona annua 12 gr., 4 hortulani
ad 2 gr. Nobilis Matthias Bialoploczki ad suam partem regiam
contributionem soluit: 6 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona annua 12 gr., 6 hortulani ad 2 gr., 1 opifex 2 gr., 1 socius V2 gr.
Summa facit flo,r. 9 gr. 16 den. 9.
Frantza 3) ad parochiam Lalekaw. Nobilis Stentzeslaus Frantzki ad suam partem regiam contributionem soluit: 9 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 6 hortulani ad
2 gr., 2 hortulani ad 4 gr., 1 opifex 8 gr., 2 inquilini ad 12 gr.,
czopowe 40 gr. Nobilis Joannes Czielinski regiam contributionem soluit: 5 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 2 gr. Summa
facit flor. 13 gr. 4.
Udzieszu 4) ad parochiam Lalekaw praedium vacuum. Nobilis
Stentzeslaus Frantzki regiam contributionem soluit: 1 piscator
8 gr., i hortulanus 4 gr., 1 opifex 2 gr., 1 hortulanus 2 gros.
Summa facit gros. 16.
Kopitkaw 5) ad parochiam Lalekaw. Nobilis Laurentius Kopitzki regiam contributionem soluit: 10 mansi possessi ad 20 gr.,
3 hortulani ad 2 gr., 3 hortulani ad 4 gr. Nobilis Joannes Olieski regiam contributionem soluit: 9 mansi possessi ad 20 gros.
Nobilis Nicolaus a Schwaroszin regiam contributionem soluit:
6 mansi possessi ad 20 gr., 2 hortulani ad 4 gr., 1 hortulanus
2 gr. Nobilis Stentzeslaus Kopiczki regiam contributionem soluit:
3 mansi possessi ad 20 gr. Summa facit flor. 19 gr. 18.
') Smętówko.
2
) Bukowiny.
3
) Fronca.
4
) Udzież.
5
) Kopytkowo.
—
176 —.
Floszczenicza, Floschienicza 1 ) ad parochiam Lalekaw. Anno
70. Nobilis Stentzeslaus Kopiczki regiam contributionem soluit:
1 hortulanus qui dant censum ad 4 gr. Summa facit gr. 4.
Gros Smantaw 2 ) ad parochiam Lalekaw. Nobilis Sigmundus
Bochlinski, habet 8 mansos, de quibus 2 mansi nuper possessi,
regiam contributionem soluit: 6 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 4 gr., 1 caupona annua 12 gr. Nobilis Stentzeslaus Kopiczki ad suam partem regiam contributionem soluit: 5 mansi ad
20 gr. Nobilis Andreas Brandt terrarum Dirschoviensis districtus
scabinus regiam contributionem soluit: 3'/s mansi possessi ad 20
gros, (item 2V3 mansi sunt vacui), 2 hortulani ad 4 gr. Summa
facit flor. 10 gr. 14.
Bochlin ad parochiam Lalekaw. Nobilis Sebastian Lippinski,
nomine sororis suae de Bochlinski, regiam contributionem soluit:
8 mansi possessi ad 20 gr. (item 10 mansi ad praedium utuntur),
4 hortulani ad 4 gr., 1 caupona annua 12 gros. Summa facit
flor. 6 gr. 16.
Komorskiey 3) habet templum sine praedium 46 mansos habet
de quibus ad parochus 4 mansi pertinent.
Anno 70. Nobilis Matthias Zalinski, capitaneus in Tauchel,
regiam contributionem soluit: 43 mansi possessi ad 20 gr., 2 cauponae haereditariae ad 20 gros., 6 hortulani ad 2 gr., 1 opifex
6 gr., 1 opifex 8 gr., 1 annua rota ad molam 12 gr., 1 ahenum
vini adusti 12 gr., qui vinum adusti vendit 6 gr., 1 inquilinus
12 gr. Summa facit flor. 32 gr. 8.
Warliup 4) ad parochiam- Komorskieii habet 30-ttiansos. Anno
70. Nobilis Matthias Zalinski, capitaneus in Tauchel, regiam contributionem soluit: 30 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 1 hortulanus 6, gr., 2 hortulani ad 2 gr., 1 opifex
2 gr., 2 inquilini ad 12 gr. Summa facit flor. 21 gr. 26
Rulowie 5) ad parochiam Komorskieii. Nobilis Laurentius Kopiczki ad suam partem regiam contributionem soluit: 5V2 mansi
Włosienica.
*) Smętowo.
3
) Komorsk.
4
) Warlab'.
5
) Rulewo,
—
177
—
possessi ad 20 gr., 1 faber lignarius 2 gr., 1 hortulanus 2 gros.,
2 mansi igne perditi. Nobilis Michael a Szilszlaw habet 25 mansos de quibus 2 mansi vacui regiam contributionem soluit: 23
mansi possessi ad 20 gr., T caupona haereditaria 20 gr., czopowe
40 gr., 2 rotae ad molam Buszin ad 24 gr., 1 mola in qua ligna
scinduntur 12 gr. Summa facit flor. 23 gr. 4.
Pienązkowie habet 18 mansos de quibus parochus 1V2 mansos, et i'/ 3 mansi sunt vacui. Nobilis Matthias Zalinski, capitaneus in Tauchel, regiam contributionem soluit: 15 mansi possessi
ad 20 gr., 1 caupona annua 12 gr., 3 hortulani ad 4 gr. Summa
facit flor. 10 gr. 22.
Klein Swierkuczin praedium ad parochiam Pienązkowo. Nobilis Michael a Dzialin colmischensis succamerarius regiam contributionem soluit: 4 hortulani ad 2 gr., 2 annuae rotae ad molam
ad 24 gr. Summa facit flor. 1 gr. 2.
Schmarzowa 2 ) ad parochiam Pienązkowa habet 20 mansos
possessos, de quibus 2 mansi hoc anno igni perierunt.
Anno 70. Nobilis Michael a Dzialin regiam contributionem
soluit: 18 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 6 gr., 1 opifex
2 gr., 1 inquilinus 12 gr., 1 caupona annua 12 gr., czopowe 20
gros. Summa facit flor. 13 gr. 22.
Grosz Swierkuczin ad parochiam Pienązkowa. Anno 70.
Nobilis Joannes Czierniewski ad suam partem regiam contributionem soluit: 7 rnansi ad 12 gr., 1 hortulanus 2 gros. Nobilis
Jacob Kosput ad suam partem regiam contributionem soluit:
7 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 2 gr. Summa facit flor. 5 gr. 22.
O s t r o w i e t i i 8 ) praedium cum Danebraw et H a l f d o r f f ad paro-
chiam Pienązkowa. Nobilis Dns Joannes Olieszki regiam contributionem soluit: 39 mansi possessi ad 20 gr., 7 hortulani ad 2 gr.,
1 caupona annua 12 gr., 2 annuae rotae ad molam 24 gr. Summa
facit flor. 28 gr. 14.
l
) Pieniązkowo.
Źródła d z i e j o w e .
2
) Smarzewo.
T o m XXIII.
3
) Ostrowite.
12
—
178
—
Osziek praedium.
Anno 70. Nobilis Adamus Waliewski, castellanus Elbingensis, regiam contributionem soluit. 17 hortulani ad 2 gr., 2 hortulani ad 4 gr., 5 piscatores ad 8 gr., 3 opifices ad 2 gr., 2 cauponae ad 12 gr. Summa facit flor. 3 gr. 22.
Schenbergk alias Barlusznie *) Villa in qua est templum habet
70 mansos, de quibus 4 ad parochum pertinent et ad templum 2.
Nobilis Joannessic Waliewski, castellanus Elbingensis, regiam
contributionem soluit: 64 mansi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria
20 gr., 17 hortulani ad 4 gr., 1 opifex 8 gr., 5 opifices ad 2 gr.,
2 inqüilini ad 12 gr., 8 mercenarii ad 12 gr., 8 socii opificum
ad V« gr., 2 ahena vini adusti 24 gr. Summa facit flor. 51 gr. 4.
Mirotki ad parochiam Schenckenbergk habet 50 mansos, de
quibus ad praedium 31 mansi pertinent.
Nobilis Adamus Waliewski, castellanus Elbingensis, regiam
contributionem soluit: 19 mansi possessi ad 20 gr., 6 hortulani
ad 2 gr„ 1 caupona ännua ad 12 gr. Summa facit fl. 13 gr. 22.
Item czopowe, per totum aunum a 17 lastis ad coquendam
cerevisiam 9 sumpta in Schenckenbergk; singulus lastus ad 2 flor.
2 gr., facit flor. 45 gr. TO.
Gąnczierowiczu 2) ad parochiam Schenckenbergk nuper possessum. Nobilis Adamus Waliewski, castellanus Elbingensis, regiam contributionem soluit: 24 mansi possessi ad 20 gr., 3 hortulani ad 2 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr. Summa facit flor.
16 gr. 26.
Skórcz villa in qua templum, de quibus parochus 6 mansos
habet. Nobilis Adamus Waliewski, castellanus Elbingensis, regiam contributionem soluit: 82 mansi ad 20 gr,, 30 hortulani ad
4 gr., 9 opifices ad 2 gr., 2 socii opificum ad Vs gr., 6 inqüilini
ad 12 gr., 3 mercenarii ad 12 grM 2 cauponae ad 20 gr., 1 rota
ad molam 24 gr., 1 ahenum vini adusti 12 gr., 1 tectum variarüm
mercium 6 gr. Item czopowe per totum annum de cerevisia
l
) Barłożno.
\
2
) Gąsiorki.
—
179 —.
coquenda consumpta 16 lasti ptisanae ad 2 flor. 20 gr., facit flor.
42 gr. 20. Summa facit flor. 108 gr. 9.
Wielbrądowa*) ad parochiam Skórcz habet 50 mansos, de
quibus 2 mansi vacui, et tres mansi nuper possessi. Nobilis
Adamus Waliewski, castellanus Elbingensis, regiam contributionem' soluit: 45 mansi possessi ad 20 gr., 7 hortulani ad 4 gr.,
5 opifices ad 2 gr., 1 inquilinus 12 gr., x caupona haereditaria
20 gr. Summa facit flor. 32 gr. 10.
Grabowa villa in qua templum habet 54 mansos, de quibus
parochus 4 mansos habet. Nobilis Adamus Waliewski, castellanus
Elbingensis, regiam contributionem soluit: 50 manśi possessi ad
20 grM 7 hortulani ad 4 gr., 3 opifices ad 2 gr., 3 mercenarii
ad 12 gr., 1 caupona haereditarja 20 gr. Item czopowe vel schos
in duplo per totum annum de 9^/2 lastis ptisanae ad 2 flor. 20
gr., facit flor. 25 gr. 10. Summa facit flor. 61 gr. 20.
Molae ad praedium Oszick. Nobilis Adamus Waliewski,
castellanus Elbingensis, regiam contributionem soluit: 2 rotae
in mola ad Kierwaldn ad 12 gr., 3 rotae in mola, ubi ligna scinduntur ad 12 gr., 3 rotae in nova mola ad 12 gr., 2 rotae in
mola ad Lippagocze ad 12 gr. Summa facit flor. 3 gr. 18.
Jessowo2) in qua templum.
Tassiewo 3 ) in Schwietensi districtu ad parochiam Jieszowo.
Nobilis Georgius Rastenburgk regiam contributionem soluit:
6 mansi ad 12 gr., 5 hortulani ad 2 gr., 1 caupona annua 12 gr.,
czopowe 15 gr., 1 inquilinus 12 gr. Nobilis Michael a Zilslaw
ad suam partem regiam contributionem soluit: 20 mansi possessi
ad 20 gr., 1 caupona annua 12 gr., czopowe 15 gr. Summa facit
flor. 18 gr. 8.
Jascz 4) in Swetensi districtu ad parochiam Jieszowo. Nöbilis
Georgius Rastenburgk ad suam partem regiam contributionem
Wielbrandowo.
2
) Jeżewo.
3
) Taszewo.
4
) Jaszcze.
—
180 —.
soluit: 15 mansi ad 12 gr., 2 annuae rotae ad molam ad 12 gr.,
1 mola in qua ligna scinduntur 12 gr., 3 hortulani ad 2 gros.
Summa facit flor. 7 gr. 12.
Krąmpowiczu in Swietensi districtu ad parochiam Jeszowo.
Nobilis Georgius Niewiczinski habet praedium et decem mansos,
regiam contributionem soluit. Nobilis Paulus Kosch regiam contributionem soluit: 4V2 mansi possessi ad 20 gr. Nobilis Adamus
Waliewski regiam contributionem soluit: 16 mansi possessi ad 20
gr., 1 hortulanus 2 gr. Summa facit flor. 13 gr. 24.
Czierska Ł ) in Swietensi districtu ad parochiam Jeszowo, habet
14 mansos possessos. Nobilis Adamus Waliewski, castellanus
Elbingensis, regiam contributionem soluit: 14 mansi possessi ad
20
gr., 3 hortulani ad 2 gr., 1 caupona annua 12 gr. Summa
facit flor. 9 gr. 28-.
Laszkowitz 2 ) in Swietensi districtu ad parochiam Jeszowo.
Nobilis Joannes Laszkowski nomine partis suae regiam contributionem soluit: 4 mansi possessi ad 20 gr. (item 4 mansi nuper
igni perditi), 2 hortulani ad 2 gr., 3 socii opificum ad 1 gros.
Nobilis Joannes Laskowski regiam contributionem soluit: 4 mansi
possessi ad 20 gr. (4 mansi hoc anno igni perditi, nihil soluunt),
2 hortulani ad 2 gr., 1 caupona annua 12 gr., czopowe 30 gros.
Summa facit flor. 7 gr. 3.
Lippna in Swietensi districtu ad parochiam Jeszowo. Nobilis Paulus Kosch senior regiam contributionem soluit: 4 mansi
possessi ad 20 gr., 2 hortulani ad 4 gr., 1 caupona annua 12 gr.,
czopowe 35 gr., 1 hortulanus 4 gr. Nobilis Stentzeslaus Slofsski
regiam contributionem soluit: 6 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 6 gr., 2 hortulani ad 2 gr. Nobilis Lazarus Lippinski
regiam contributionem soluit:-4 mansi possessi ad 20 gr., 4 hortulani ad 2 gr., 1 caupona annua 12 gr. (czopowe usque ad hoc
tempus, et non amplius cerevisiam vendit), 3 opifices ad 6 gr.
Summa facit flor. 13 gr. 7.
') Czersk.
2
) Laskowice.
—
181 - —
Oszlowie Ł ) in Swietensi districtu ad parochiam Jeszowo. Nobilis Paulus Kosz senior regiam contributionem soluit: 6 mansi
possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 2 gros. Nobilis Stentzeslaus
Oszlowski regiam cotributionem soluit: 4V2, mansi possessi ad 20
gr., 1 hortulanus 20 gr., 1 opifex 8 gr. Summa facit flor. 7 gr. 12.
BllCzek in Swietensi
Adamus Waliewski regiam
4 mansi possessi ad 20 gr.
eoque pro se utitur, nihil
districtu ad parochiam Jeszowo. Nobilis
contributionem ad suam partem soluit:
Nobilis Paulus Kosch habet praedium,
soluit. Summa facit flor. 2 gr. 20.
Bialieii 2 ) in Swietensi districtu ad parochiam Jeszowo. Nobilis matrona Anna de Steinbergk, capitanea in Swietza, regiam
contributionem soluit: 8 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus
2 gr. Nobilis Martinus Czapski regiam contributionem stiluit:
15 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona annua 12 gr., czopowe
40 gr. Summa facit flor. 17 gr. 4:
Piszkarki 3 ) in Swietensi disfrictu ad parochiam Jeszowo.
Nobilis Bartholomeus Piskarziewski regiam contributionem soluit
ad süam partem: 3 mansi possessi ad 20 gr., 7 hortulani ad 7 gr.,
1 caupona annua ad 12 gr., czopowe 15 gr. Summa facit flor. 3
gros. 11.
Biedlno 4) in Swietensi districtu ad parochiam Jeszowo. Nobilis Paulus Kosz! senior regiam contributionem soluit: 2 mansi
possessi ad 20 gr. (idem 2 mansi nuper igni perditi), 1 caupona
annua 12 gr., 2 hortulani ad 2 gr., czopowe 18 gr., 1 annua
rota ad molam 12 gr. Nobilis Paulus Kosch junior regiam con' tributionem soluit: 3 mansi possessi ad 20 gr. (item 3 mansi igni
perierunt), 6 hortulani ad 2 gr. Summa facit flor. 5 gr. 18.
Brzieszno 5 ) in Swietensi districtu ad parochiam Jeszowo.
Nobilis Nicolaus Trzebiński regiam contributionem soluit: 6 mansi
possessi ad 20 gr., 5 hortulani ad 2 gros. £>umma facit flor. 4
gros. 10.
Osłowo.
2
) Biała.
3
) Piskark.
4
) Belno.
5
) Briesen, Brzeźno.
—
182 —.
Oppalino Villa in qua templum habet- 28 mansos de quibus
parochus 3 mansos habet, ad praedium vero 4 mansi pertinent
et 3 mansi hoc anno nuper possessi. Nobilis Albertus Konaiieczki
regiam contributionem soluit: 18 mansi possessi ad 20 gr., 1 opifex 8 gr. Summa facit flor. 12 gr. 8.
Misterwalde ad parochiam Oppalino. Nobilis Albertus Ko- ,
naiietzki habet praedium et 5 colonos, regiam contributionem soluit: 10 mansi possessi ad 20 gr., 5 hortulani ad 2 gr., 2 rotae
ad molam ad 24 gr., 1 opifex 2 gr., 3 cauponae annuae ad 12
gr., 2 piscatores ad 8 gr. Summa facit flor. 10 gr. 12.
v
Plochoczino habet templum. Nobilis Stentzeslaus Jaszinski
regiam contributionem soluit:' 12 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 9 hortulani ad 2 gr., 1 opifex 8 gr.,
1 socius opificis Va gr., 1 piscator 8 gr., 1 hortulanus 4 gr., czopowe 30 gr.; eodem nobilis Joannes Jaszinski regiam contributionem soluit: 4 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus ąd 2 gros.
Summa facit flor. 13 gr. 20 den. 9.
Banckhaw*) ad parochiam Plochoczino. Nobilis Julius Czapski regiam contributionem soluit: 4 hortulani ad 2 gros. Idem
1 mola hoc anno defluxit, et molitor a 4 annis liberatus, secundum universalia nihil soluit. Summa facit gr. 8.
Benckowa ad parochiam Plochoczino. Nobilis Jacob Plachowski re^am contributionem soluit: 6 mansi ad 12 gr. Summa
faciit flor. 2 gr. 12.
Kirchengeng 2 ) habet templum et 38 mansos de quibus parochus 3 mansos habet. Nobilis Matthias Schortz regiam contributionem soluit: 4 mansi possessi ad 12 gr., 1 hortulanus 2 gr.
Nobilis Bartholomeus Luskowski regiam contributionem soluit:
6 mansi ad 12 gr. Nobilis Georgius Schortz regiam contributionem soluit: 4 mansi possessi ad 20 gr. Nobilis Laurentius Kopiczki regiam contributionem soluit: 4 mansi ad 20 gr., 1 caupona
haereditaria 20 gros., 1 qui vinum adustum vendit 6 gros. Nol
) Bąkowo.
2
) Kirchen Jahn, Jania Kościelna.
—
183 —.
bilis Andreas Brandt, terrarum Dirschoviensis districtus scabinus,
regiam contributionem soluit: 7 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 4 gr. Nobilis Nicolaus Schwarozinski regiam contributionem soluit: 3 mansi possessi ad 20 gr. Suijima facit flor. 17
gros. 14.
Alte Kirchen ad parochiam Kirchengeng. Nobilis Joannes
Kostka, praefectus in Marienburgk, regiam contributionem soluit:
24 mansi possessi ad 20 gr., 1 cauppna 20 gr., 6 hortulani ad
6 gr., 3 inquilini ad 12 gr. Summa facit flor. 18 gr. 20
, Komorskiei*) parochialis villa. Anno 72. Nobilis N. Modrziewski, vicecapitaneus in Komorskiei, regiam contributionem soluit: pro czopowa de 2 cauponis ad 40 gr. Summa facit
flor. 2 gr. 20.
Warliup 2 ) ad parochiam in Komorskiei. Anno 72. Nobilis
N. Modrziewski, vicecapitaneus in Komorskiei, regiam contributionem soluit: pro czopowa de 1 caupona 25 gr.
Pienąszkowa villa parochialis. Anno 72. Nobilis N. Modrziewski, vicecapitaneus in Komorskiei, regiam contributionem soluit pro czopowe ab una caupona 15 gr.
Summa regiae contributionis districtus Neuenburgensis facit
floren. 1572 gros. 16 denar. 12.
In Swietensi districtu.
Swietscha 3 ) oppidum. Consul et senateres regiam contributionem solverunt: 16 sutores ad 8 gr., 13 sartores ad 8 gros.,
12 lanii ad 8 gr., 11 pistores ad 8 gr., 5 fabri ad 8 gr., 2 fabri
tenues ad 8 gr., 5 textores ad 8 gr., 4 pelliones ad 8 gr., 9 figuli
ad 8 gr., 3 qui ligna vasa parant ad 8 gr., 25 socii opificum ad
1 gr., 64 aedes extra oppidum ad 4 gr., 1 scapha magna alias
dubass Stentzeslaus Zech 45 gr., 2 scapha magna alias dubass
') Komorsk.
2
) Warlub'
') Świecze.
~
184
—
Melchiorus Jaiier ad 45 gr., 1 scapha magna alias dubass Valtin N.
45 gros., 3 equi scotorum ad 60 gr., 11 tecta variarum mercium
ad 12 gr., 2 parva tecta mercium ad 4 gr., 3 abena vini adusti
ad 24 gr., 78 inquilini ad 12 gr., 5 qui vinum adustum vendunt
ad 6 gr. ßumma facit flor. 81 gr. 29. Item in foro sunt 32 aedes
sine locis vacuis. Item in plateis sunt 69 aedes Item oppidum
pro se habet campum limitatum. Haec omnia usque ąd declarationem regiae maiestatis restant.
Szulnowe J ) ad oppidum Swietscha pertinens/ Senatus oppidi
Schwietschae regiam contributionem soluit: 14 mansi ad 20 gr.,
2 hortulani ad 4 gr., 3 hortulani ad 2 gr., 1 caupona artnua "12
g r , czopowe 25 gr. Summa facit flor. 11 gr. 1.
Szulnowo1) ad parochiam Swietensem. Nobilis matrona Anna
de Steinbergk, capitanea in Swietscha, regiam contributionem soluit: 22 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona 20 gr., 5 hortulani
ad 2 gr., 3 mansi sculteti ad 20 gr. Summa facit flor. 17 gr. 20.
Prziechowa 2 ) ad parochiam Swietensem. Nobilis matrona
Anna de Steinbergk, capitanea in Swietscha regiam contributionem soluit: 27 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria
20 gr., 15 hortulani ad 2 gr. Summa facit flor. 19 gr. 20.
Prziechowa 2 ) ad parochiam Swietensem. Nobilis matrona
Anna de Steinbergk, capitanea in Swietscha, regiam contributionem soluit: 9 rotae ad molam ad 12 gr., 1 mola in qua tundunt
12 gr. Summa facit flor. 4.
Morszk 3) a d parochiam oppidi. Nobilis matrona Anna de
Steinbergk, capitanea in Swietscha, regiam contributionem soluit:
16 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gros.,
6 hortulani ad 2 gr. Summa facit flor. 11 gr. 20.
Wiąga 4 ) ad parochiam oppidi. Nobilis Anna de Steinbergk,
capitanea in Swietscha, regiam contributionem soluit: 7*/2 mansi
possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 3 hortulani ad
2 gr., 1 piscätor 8 gr. Summa facit flor. 6 gr. 4.
Sulnowo.
2
) Przechowo.
3
) Morsk.
4
) Wiąg.
v
—
185
—.
KOSZIOWO *) ad parochiam Swietscha. Nobilis Joannes Koszlawski habet 6 mansos, de quibus 2 mansi nuper possessi, regiam
contributionem soluit: 4 mansi possessi ad 20 gr., 3 hortulani ad
2 gr., 1 caupona annua 12 gr., 1 opifex 8 gr., 1 mola in qua
ligna scinduntur 12 gr., czopowe 18 gr. Nobilis Valentinus Zimerman regiam contributionem soluit: 3 rotae ad molam ad 24
gros., i rota in qua ligna scinduntur 12 gr., 3 rotae molitorum
ad 30 gr., 1 mola in qua tundunt 24 gr., 1 mola in qua ferra
exteruntur 12 gr., 2 hortulani ad 2 gr., 2 mansi possessi ad 20
5 j u j? e r a ad 2 solidos, 1 opifex 6 gr., 3 inquilini ad 12 gr.
Summa facit flor. 14 gros. 15 den. 6.
Arx Schwietza ad parochiam oppidi. Nobilis matrona Anna
de Steinbergk, capitanea in Swietza, regiam contributionem soluit: 11 piscatores ad 8 gr., 3 rotae molitorum in Suchii ad 30
gr., 4 socii ad 6 gr. Summa facit flor. 6 gr. 24.
Klein Czapel alias Popussin ad parochiam Swietensem. No, bilis Martinus Czapski, praedium habet, et regiam contributionem
soluit: 12 mansi possessi ad 20 gr., 4 hortulani ad 2 gr., 1 caupona annua 12 gr., 1 opifex 8 gr., czopowe 30 gr. Summa facit
flor. 9 gr. 28.
Conopat 2 ) ad parochiam Swietensem. Nobilis ac honesta
matrona Anna de Stangenbergksic, capitanea in Swietza, regiam
contributionem soluit: 10 mansi possessi ad 20 gr.-, 1 caupona
haereditaria 20 gr., 6 hortulani ad 2 gr., 2 rotae ad molam ad
24 gr. Summa facit flor. 9 gr. 10.
Drzietczin 3 ) villa in qua templum. Nobilis matrona Anna de
Stangenbergk, capitanea in Swietza, 41 mansi possessi ad 20 gr.,
3 hortulani ad 4 gr., 5 hortulani ad 2 gr., 2 opifices ad 2 g r n
2 cauponae haereditariae ad 20 gr. Summa facit flor. 29 gr. 26.
Ossie ad parochiam Drzietczin. Nobilis matrona Anna de
Steinbergk, capitanea in Swietza, regiam contributionem soluit:
19 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 4 hortulani ad 2 gr. Summa facit flor. 13 gr. 18.
!
) Kozłowo
2
j Konopat.
8
) Drzycin.
—
186 —.
Miedźno ad parochiam Drzietczin. Nobilis matrona Anna
' de Steinbergk, capitanea in Swietza, regiam contributionem soluit:
15 mansi possessi ad 20 gr., 4 hortulani ad 2 gr., 1 caupona
haereditaria 20 gr. Summa facit flor. 10 gr~ 28.
Szieroszlowo *) ad parochiam Drzietczin. Nobilis Anna Konopaczka, capitanea in Swietza, regiam contributionem soluit:*
15 mansi possessi ad 20 gr., 3 hortulani ad 2 gr., 1 caupona
haereditaria 20 gr. Summa facit flor. 10 gr. 26.
Goczki 2 ) ad parochiam Drzietczin. Nobilis matrona Anna de
Steinbergk, capitanea in Swietza, regiam contributionem soluit:
38 mansi possessi ad 20 gr. 2 cauponae haereditariae ad 20 gr. *
Summa facit flor. 26 gr. 20.
\
Więtsie 3 ) ad parochiam Drzietczin. Nobilis matrona Anna
de Steinbergk, capitanea in Swietza, regiam contributionem soluit: 30 mansi possessi ad 20 gr., 3 hortulani ad 2 gr., 1 caupona
Haereditaria 20 gr. Summa facit flor. 20 gr. 26.
LnaniO 4 ) ad parochiam Drzietczin. Nobilis matrona Anna
de Steinbergk, capitanea in Swietza, regiam conti ibutionem soluit: 18 mansi possessi ad 20 gr., 7 inqüilini ad 12 gr , 1 caupona haereditaria 20 gr., 2 hortulani ad 2 gros. Summa facit
flor. 14.
Groczki 5 ) ad parochiam Drzietczin. Nobilis matrona Anna
de Stangenbergk, capitanea in Swietza, regiam contributionem
soluit: 6 hortulani ad 2 gr., 2 rotae ad molam ad 12 gr., 1 mola
in qua ligna scinduntur 12 gr. Summa facit flor. 1 gr. 18.
Rowiencza 6) ad parochiam Drzietczin. Nobilis Lucas Rowiński ad suam partem regiam contributionem soluit: 7 mansos, quos
pro se arat, ad 12 gr., 2 horfulani ad 4 gr. Nobilis Matthias
Splawski habet praedium et regiam contributionem soluit: 3 hortulani ad 2 gr. Summa facit flor. 3 gr. 8.
Szerosław.
wienica.
a
) Gacki.
3
) Wętvue. *) Lmanno. 5) Gródek
6
) Ro-
*
—
187 —.
Dulszka*) ad parochiam Drzietczin. Nobilis matrona Anna
Dulska regiam contributionem ad suam partem soluit. 14 mansi
possessi ad 20 gr. Eodem nobilis Quirinus Kalckstein regiam
contributionem ad suam partum soluit: 4 mansi possessi ad 20 gr.
Summa facit flor. 12.
*
Szaliesza 2 ) ad parochiam Drzietczin. Nobilis Stentzeslaus
Kowalskowski ad suam partem regiam contributionem soluit:
8 mansi possessi ad 20 gr., 2 hortulani ad 2 gr. Summa facit
flQT. 5 gr. 18.
Wieri s ) ad parochiam Drzietczin. Nobilis Matthias Splawski
ad suam partem regiam contributionem soluit: 4 mansi possessi
ad 20 gr. Nobilis Joannes Weszolawski ad suam partem regiam
contributionem soluit: 4 mansi possessi ad 20 gr., 3 hortulani ad
2 gr., 2 inquilini ad 12 gr. 1 caupona annua 12 gr., czopowe
I
5 g r - Summa facit flor. 7 gr. 7.
Szplawa 4) ad parochiam Drzietczin. Nobilis' Matthias Splawski ad suam partem regiam contributionem soluit: 4 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 2 gr., 1 caupona annua 12 gr.,
czopowe 12 gr. Nobilis ac honesta matrona Anna de Steinbergk,
capitanea in Swietza, regiam contributionem soluit: 3 rotae mollitorum ad 30 gr., 4 socii ad 6 gr., 1 rota ad molam 12 gros.
Summa facit flor. 7 gr. 22.
»V
Szwinioliesziia 5 ) ad parochiam Drzietczin. Nobilis Albertus
Szwinioliewski regiam contributionem soluit: 12 mansi ad 12 gr.,
5 hortulani ad 2 gr., 1 inquilinus 12 gr. Summä facit fl. 5 gr. 16.
Lllbochina ad parochiam Drzietczin. Nobilis ac honesta
matrona Anna Dulska ad suam partem regiam contributionem
soluit: 2 mansi possessi ad 20 gr., 3 hortulani ad 2 gr., 1 caupona annua 12 gr., 1 opifex 8 gr., czopowe 15 gr., 1 rota annua ad molam 12 gr. Summa facit flor. 3 gr. 3.
Dulzig, Dulsk.
2
) Zalesie.
3
) Wery
*) Spławie.
5
) Swinoles.
—
188 —.
Lubodzieszu ł ) ad parochiam Drzietczin. Nobilis Wentzeslaus
de Lubodziesz terrarum Swietensis districtus judex habet praedium et regiam contributionem soluit: 7 mansi possessi ad 20 gr.,
10 hortulani ad 2 gr., 1 opifex 8 gr., 1 caupona haereditaria
20 gr., czopowe 15 gr., 1 inquilinaö gr. Summa facit flor. 6
gros. 29.
Sziemkaw 2 ) ad parochiam Drzietczin. Nobilis Wentzeslaus
de Lubodziesz terrarum Swietensis districtus judex regiam eon*
tributionem soluit: 16 mansi possessi ad 20 gr. Item 20 mansi
infra 3 annos possessi. 1 caupona annua 20 gr., 4 hortulani ad
2 gr., i opifex 4 gr., 1 inquilinus 12 gr., czopowe 15 gr. Summa
facit flor. 12 gr. 19.
r
Dameraw 3 ) ad parochiam Drzietczin. Nobilis Wentzeslaus
de Lubodziesz, terrarum Swietensis districtus judex, regiam contributionem soluit: 8 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 4 gr.,
Summa facit flor. 5 gr. 14.
Msziano 4 )
wierski regiam
tulani ad 2 gr.
tionem soluit:
facit flor. 5 gr.
ad parochiam Drzietczin. Nobilis Ludovicus W e contributionem soluit: 6 mansi ad 12 gr., 2 horNobilis Cbristophorus Zplawski regiam contribu6 mansi ad 12 gr., 2 hortulani ad 2 gr. Summa
2.
Slivitze 5) villa in qua templum in Swietensi districtu. Nobilis ac honesta matrona Anna de Steinbergk, capitanea in Swietza, regiam contributionem soluit: 32 mansi possessi ad 20 gr.,
2 cauponae haereditariae ad 20 gr., 5 hortulani ad 2 gr. Summa
facit flor. 23.
Lanczku 6) ad parochiam Slivitze. Nobilis ac honesta matrona
Anna de Steinbergk, capitanea in Swietza, regiam contributionem
soluit: 22 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20
gr. 4 hortulani ad 2 gr. Summa facit flor. 15 gr. 18.
') Lubsee, Lubodzież. 2 ) Szemkau, Szymkowo.
Mszano. s ) Śliwice. 6 ) Łązek.
3
) Dąbrowo.
4
)
—
189
—.
Linszk
ad parochiam Sliviczu. Nobilis Michael a Wolkaw
regiam contributionem soluit: 16 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 1 hortulanus 2 gr. Summa facit flor.
11 gros. 12.
Przieszierszk 2 ) villa in qua templum in Swietensi districtu.
Nobilis ac honesta matrona de Steinbergk, capitanea in Swietza,
regiam contributionem soluit: 56 mansi possessi ad 20 gr., 2 cauponae haereditariae ad 20 gr., 7 hortulani ad 4 gr., 5 hortulani
ad 2 gr., 3 socii opificum ad 1 gr. Summa facit flor. 40 gr. 1.
Pniewno 3) ad parochiam Prziesziersk. Nobilis Michael Wulkaw, nomine mulieris Niewiesczinska, habet praedium et regiam
contributionem soluit: 12 hortulani ad 2 gr. Nobilis Matthias
Jerzibinski regiam contributionem soluit: 12 mansi ad 12 gros.,
1 hortulanus 2 gr. Summa facit flor. 1 gr. 20.
Roszanna4) ad parochiam Prziesziersk. Nobilis ac honesta
matrona Anna de Steinbergk regiam contributionem soluit: 14
mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria ad 20 gr., 2 hortulani ad 4 gr. Summa facit flor. 10 gr. 8.
Droszdowa 5 ) ad parochiam Prziesziersk. Nobilis Michael Ruwinski regiam contribution. soluit: 1 Vs mansi possessi ad 20 gr.
Nobilis Mattheus Baginewski regiam contributionem soluit: 8 mansi
ad 20 gr., 5 hortulani ad 10 gr. Summa facit flor. 6 gr. 20.
Łąki ad parochiam Prziesziersk. Nobilis Quirinus Kalckstein ad suam partem regiam contributionem soluit: 4 mansi possessi ad 20 gr. Nobilis Andreas Pawlawski regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad 20 gr. Nobilis Raphael Lantzki
regiam contributionem soluit ad suam partem: 6 mansi possessi
ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 5 hortulani ad 20 gr.,
1 hortulanus 4 gr.,. 1 inquilinus 12 gr., 1 opifex 2 gr., czopowe
20 gr. Summa facit flor. 10 gr. 8.
l
s
) Lińsk. 2i Przysziersk, Heinrichsdorf.
) Drozdowo. 6 ) Lonk, Łąkie.
3
) Pniewno.
Różanna.
—
190 —.
Bllkowiczu *) ad parochiam Prziesziersk. Nobilis ac matrona
Anna Steinberg regiam contributionem soluit: 6 mansi possessi
ad 20 gr., 2 hortulani ad 2 gr., 1 caupona annua 12 gr., czopowe 20 gr. Nobilis Andreas Krupaczki regiam contributionem
soluit: 2 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 2 gr. Summa
facit flor. 6 gr. 18.
Więtzkowko 2 ) ad parochiam Prziesziersk. Nobilis ac honesta
matrona Anna Szembowska regiam contributionem soluit: 1 hortulanus 2 gr. Nobilis Nicolaus Czielinski regiam contributionem
soluit: 1 hortulanus 2 gr. Nobilis Joannes Więtzkowski regiam
contributionem soluit: 3 mansi possessi ad 20 gr., 1 opifex 6 gr.,
1 caupona annua 12 gr., czopowe 15 gr., 3 hortulani ad 2 gr.,
item 2 mansi hoc anno igni perierunt. Nobilis Felix Więtzkowski regiam contributionem soluit: iVa mansi possessi ad 20 gr.,
2 hortulani ad 2 gr., 3 hortulani ad 6 gr. Summa, facit flor. 4
gros. 15.
Biechowa 3 ) ad parochiam Prziesziersk. Nobilis Christophorus
Biechawski regiam contributionem soluit: 4 mansi ad 20 gros.,
1 hortulanus 2 gr. Nobilis Petrus Biechowski regiam contributionem soluit: 1 mansos possessos 20 gr., 1 hortulanus 2 gros.,
Nobilis Raphael Kosz regiam contributionem soluit: 18 mansi possessi ad 20 gr., 7 hortulani ad 2 gę., 1 opifex 6 gr., 1 caupona
annua 12 gr., czopowe 20 gr. Summa facit flor. 16 gr. 4.
Kawieczino 4) ad parochiam Prziesziersk. Nobilis Stentzeslaus
Kawieczinski regiam contributionem soluit: 7 mansi ad 20 gr.,
3 hortulani ad 2 gr., 1 sutor 2 gr., 1 hortulanus 4 gr., 1 opifex
6 gr., 1 caupona annua 12 gr., czopowe 15 gr. Summa facit
flor. 6 gros. 5.
Budin 5 ) ad parochiam Prziesziersk. Nobilis Stentzeslaus Kawieczinski regiam contributionem soluit: 9 mansi possessi ad 20
gr., 1 opifex 2 gr., 1 caupona annua 12 gr., czopowe 15 gros.
Summa facit flor. 6 gr. 29.
czyti.
s
Bukowiec.
) Budyń.
2
) Więckowo.
3
) Biechowo.
4
) Kawaczyn, Kawie-
—
191 —.
Palliedno ł ) ad parochiam Prziesziersk. Nobilis Waiiczech
Lokutewski regiam contributionem soluit: 2'/2 mansi ad 12 gr.,
1 hortulanus 2 gr. Nobilis Stentzeslaus Prziemski regiam contributionem soluit: 10 mansi possessi ad 20 gr. (item 3 mansi
hoc anno nuper possessi), 1 rota annua ad molam 12 gr., 3 rotae malleorum ad 30 gr., 5 socii ad 6 gr., 4 hortulani ad 4 gr.,
1 caupona annua 12 gr., czopowe 24 gr., 1 hortulanus 6 gros.
Summa facit flor. 14 gr. 2.
Trzepcziwa 2 ) in Tauchensi districtu ad parochiam Slivicza.
Nobilis Wawrzieniecz Szitczinski regiam contributionem soluit:
4 mansi possessi ad 12 gr., r hortulanus 2 gr. Nobilis ac honesta matrona Anna de Steinbergk, capitanea in Swietza, regiam
contributionem soluit: 2 rotae ad molam ad 24 gr., 1 rota in qua
ligna scinduntur 12 gr. Summa facit flor. 3 gr. 20.
Święta villa in qua templum in Swietensi districtu. Nobilis Georgius Niewieszczinski regiam contributionem soluit:
2 mansi possessi ad 20 gr., t hortulanus 2 gros. Summa facit
flor. 1 gr. 12.
^
Sartowicz 3) ad parochiam Święte. Nobilis Georgius Jaczkau
regiam contributionem soluit: 6 mansi possessi ad 20 gr., 2 cauponae annuae ad 12 gr., czopowe de 2 cauponis ad 30 gr., 2 opifices ad 2 gr., 8 hortulani ad 2 gr., 2 piscatorcs ad 8 gr., 1 inquilinus 12 gr., 1 hortulanus 4 gros. Eodem nobilis Georgius
Niewieczinski, habet ibi praedium, regiam contributionem soluit:
1 caupona annua 12 gr., czopowe 30 gr., 8 hortulani ad 2 gr.,
1 piscator 8 gr., 1 inquilinus 12 gr. Nobilis matrona Anna de
Steinbergk, capitanea in Swietza, regiam contributionem soluit:
7'/s mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gros.,
3 hortulani ad 2 gr., 1 piscator 8 gr. Summa facit flor. 17 gr. 8.
Grosz Stwoiino 4) ad parochiam Święte. Nobilis ac honesta
matrona Anna de Steinbergk, capitanea in Swietza, regiam contributionem soluit: 24 mansi possessi ad 20 gr., 2 cauponae haereditariae ad 20 gr., 1 hortulanus 4 gr., 14 hortulani ad 2 gr.,
*) Poledno.
2
) Trzebczyny.
3
) Sartawice.
4
) Stwolno.
~
192
—
1 opifex 2 gr., 7 hortulani ad praedium ad 2 gr.
flor. 18 gr. 28.
Summa facit
Pratsiil*) ad parochiam Święte. Nobilis ac honesta matrona
Anna de Steinbergk, capitanea in Swietza, regiam contributionem soluit: 22 J/a mansi ad 20 gr., 1 caupona annua 20 gr.,
15 hortulani ad 2 gr., 1 inquilinus 12 gr. Summa facit flor. 17
gros. 2.
Marszie 2 ) ad parochiam Święte. Nobilis Michael Zilszlaw
regiam contributionem soluit: 10 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona annua 12 gr., 8 hortulani ad 4 gr., 3 rotae haereditariae
ad molam circa Święte ad 24 gr., 1 mola in qua ligna scinduntur 12 gr. Summa facit flor. 10 gr. 28,
Niewieszchin 3 ) Villa in qua templum in Swietensi distridtu.
Nobilis Georgius Niewieszczinski regiam contributionem soluit:
2 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 2 gr. Nobilis Michael
a Wulkaw regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad 20
gr. honesta matrona Anna Zembawska regiam contributionem
soluit: 2 mansi possesi ad 20 gr., 1 hortulanus 2 gr. Nobilis ,
Nicolaus Czielinski regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad 20 gr. Nobilis Albertus Niewieszczinski regiam contributionem soluit: 11 mansi possessi ad 20 gr., 3 hortulani ad 2 gr.,
1 caupona annua 12 gr., 1 opifex 6 gr., czopowe 40 gr. Nobilis
Joannes Jelinski regiam contributionem soluit: 6 mansi ad 12 gr.
Summa facit flor. 17 gr. 20.
Praust 4 ) ad parochiam Niewieschin. Nobilis Michael de Wulkau regiam contributionem soluit: 14 mansi possessi ad 20 gr.,
item 2 mansi igni perierunt. Nobilis Matthias Waldawski regiam
contributionem soluit: 4 mansi possessi ad 20 gr. (item 2 mansi
hoc anno igni perierunt), 1 eaupona annua 12 gr., 2 hortulani
ad 2 gr., czopowe 30 gr. Nobilis Fabiann Bagniewski regiam
contributionem soluit: 6 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 2 gros.
Summa facit flor. 16.
') Bratwin.
2
) Marzy.
3
) Niewieścia.
4
) Pruszcz.
—
193 —.
Szamponina*) ad parochiam Niewieschin. Nobilis ac honesta
matrona Anna de Steinbergk, capitanea in Swietza, regiam contributionem soluit: 22 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona annua
12 g r , 1 caupona haereditaria 20 gr., 10 hortulani ad 2 gr.
Summa facit flor. 16 gr. 12.
Szembowa2) ad parochiam Niewieschin. Nobilis ac honesta
Anna Szembowska regiam contributionem soluit: 9 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., czopowe 30 gr.,
6 hortulani ad 2 gr. Eodem nobilis Nicolaus Czielinski regiam
contributionem soluit: 3 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus
4 gr. Summa facit flor. 10 gr.'6.
/
Czielieszina3) ad parochiam Niewieschin. Nobilis ac honesta
matrona Anna Szembawska regiam contributionem soluit: 3 mansi
possessi ad 20 gr. Eodem nobilis Nicolaus Czielinski regiam contributionem soluit: 8 mansi possessi ad 20 gr., 6 hortulani ad
2 gr., 1 caupona annua 12 gr., 2 opifices ad 2 gr., czopowe 25 gr.
Nobilis Jacob Czielinski regiam contributionem soluit: 57a mansi
ad 12 gr., 1 hortulanus 2 gr. Summa facit flor. 11 gr. 11.
Gwaldowa 4) ad parochiam Niewiesczin. Nobilis ac honesta
matrona Dorothea Waldawska regiam contributionem soluit:
6 mansi possessi ad 20 gr., 4 hortulani ad 2 gr. Summa facit
flor. 4 gr. 8.
Grosz Czieliesznia 5 ) ad parochiam Niewieszczin. Nobilis
a Conopat, habet 16 7a mansos, regiam contributionem soluit:
16V3 mansi possessi ad 20 gr., 2 hortulani ad 4 gr., 1 caupona
annua 12 gr., czopowe 30 gr. Summa facit flor. 12 gr. 20.
Kosziellietz 6 ) ad parochiam Niewiesczin. Nobilis Joannes
Loiitz regiam contributionem soluit: 8 magistri metalli aluminis
ad 6 gr., 2 inquilini ad 2 gr., 1 qui cibarias et alias res vendit
6 gr., 7 opifices ad 6 gr., 6 socii opificum ad 1 gr., 1 caupona
annua 12 gr., 1 ahenum vini adusti 12 gr., 1 qui vinum adustum
*) Soponin. s ) Zębowo.
Cielenczin. 6 ) Kozielec
x
Źródła dziejowe.
Tom XXIII.
3
> Cieleszyn.
*) Wałdowo.
5
) Cieleszyn,
13
—
194
—.
vendit 6 gr., 4 hortulani ad 2 gr., 2 molae annuae < a vento agitatae ad 10 gr., 3 piscatores ad 8 gr., czopowe, 1 opifex 2 gr.,
Summa facit flor. 13 gr. 20.
'
Zbrochlina l ) ad parochiam Niewiesczin. Nobilis Albertus
Liszewski ad praedium 14 mansos habet, et 6 mansi sunt possessi, regiam contributionem soluit: 6 mansi posseśsi ad 20 gr.,
1 caupona annua 12 gr., czopowe 12 gr. Summa facit flor. 4
gros. 24.
Sziechotowa 2 ) in qua templum in Swietensi districtu. Nobilis Georgius Zalinski, podkomorzy, regiam contributionem
soluit: 15V3 mansi possessi ad öo'gr., 1 caupona annua T2 gr.,
8 hortulani ad 2 gr. Summa facit flor. 11 gr. 8.
Wstąnski 3 ) ad parochiam Sziechotowa. - Nobilis ac honesta
matrona Barbara Joannis Niwisczinski relicta vidua regiam contributionem Soluit: 21 mansi possessi ad 20 gr , 1 caupona haereditaria 20 gr., 4 hortulani ad 2 gr. Nobilis ac honesta matrona
Anna Dulski regiam contributionem soluit: 14 mansi possessi
ad 20 gr., 1 caupona annua 12 gr., 4 hortulani ad 2 gr., czopowe
30 gr. Summa facit flor. 25 gr. 28.
Krupotzino 4) ad parochiam Sziechotowa. Nobilis Waiitzech
Krupotzkii regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad 20
gr., 2 hortulani ad 2 gr., 1 caupona annua 12 gr., czopowe 15
gr. Eodem nobilis Waytzech Krupotzkii senior regiam contributionem soluit: 17 mansi possessi ad 20 gr., 4 hortulani ad 2 gr.,
1 caupona annua 20 gr., 1 opifex 8 gr., czopowe 15 gr. Nobilis
Joannes Krupotzki regiam contributionem soluit: 4 mansi possessi ad 20 gr., 3 hortulani ad 2 gr., 1 opifex 8 gr. Nobilis Carolus Wipczinski regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi
ad 20 gr., 1 hortulanus 2 gr. Nobilis Carolus et Vitus Wipczinski testimonium a Swietensis districtus judice, mihi attulerunt,
se tempore autumni, anno 1569 igni periisse, ( ideo liberi sunt.
Summa facit flor. 19 gr. 28.
») Zbruchlin.
2
) Świekatowo.
3
) Stąszki.
4
) Krupocin
—
195 —.
Sziewno l ) ad parochiam Sziechotowa. Nobilis Woyczech
Krupotzki senior ad suam partem regiam contributionem soluit:
4 hortulani ad 2 gr., 1 cai^pona annua 12 gr., czopowe 1 0
1 inquilinus 12 gr. Eodem nobilis Waczlaw Krupoczki regiam
contributionem soluit: 7 mansi possessi ad 12 gr., 1 hortulanus
2 gr., 1 hortulanus 6 gr. Summa facit flor. 4 gr. 14.
Brenszia 2 ) ad parochiam Sziechotowa. Nobilis Wentzeslaus
de Lubodzien regiam contributionem soluit: 8 mansi possessi ad
20 gr., 1 rota haereditaria ad molam 24 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 4 hortulani ad 2 gr., czopowe 15 gr. Summa facit
flor. 7 gr. 17.
Ostrowitey 3 ) Villa ad parochiam Sziechotowa. Anno 70. Npbilis Petrus Skurgiewski regiam contributionem soluit: 6 mansi
ad 12 gr., 1 hortulanus 2 gr. Nobilis Georgius Lasziewski regiam contributionem soluit: 1 hortulanus 2 gr., 1 piscator 8 gr.,
1 hortulanus 4 gr., 1 caupona annua 12 gr., czopowe 10 gros.
Nobilis Sebastian Timawski ad suam partem regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 4 gr. Summa facit
floren. 5.
Koritshaw 4 ) ad parochiam Sziechotowa. Nobiliś Matthias Kosz
regiam contributionem soluit: 6 ftiansi possessi ad 20 gr., 3 hortulani ad 2 gr , 1 caupona annua 12 gr., czopowe 15 gr. Summa
facit flor. 5 gr. 3.
Groczno 5) villa in qua templum in Swietensi districtu, habet
62 mansos, de quibus parochus 1 mansos habet et ad praedium
10 mansi pertnent. Nobilis Joannes Loiitz regiam contributionem
soluit: 51 mansi possessi ad 20 gr., 9 hortulani ad 4 gr.', 5 opifices ad 8 gr., 1 opifex 2 gr., 11 hortulani ad 6 gr., 11 opifices
ad 6 gr., qui vinum acjustum vendit 6 gr., 1 tectum variarum
mercium 6 gr., 3 caupona annua ad 12 gr., 3 rotae malleorum
ad 30 gr., 2 rotae ad molam ad 24 gr., 6 mercenarii ad 12 gr.,
3 socii fabrorum ligna ad 1 gr., czopowe 90 gr. Summa facit
flor. 52 gr. 21.
Siewno.
2
) Branica.
3
) Ostrowite.
4
) Koryta.
5
) Gruczno.
~
196
—
Topolico ad parochiam Grotzno. Nobilis Michael a Wulkaw
haeres, haeres Topolicensis, regiam contributionem soluit: 6 mansi
possessi ad 20 gr., 15 hortulani ad 2 gr„ 6 opifices ad 2 gr.,
2 piscatores ad 8 gr., 2 cauponae haereditariae ad 20 gr. Summa
facit flor., 6 gr. 28,
Krostkowo ad parochiam Grotzno. Nobilis Michael a Wulkaw regiam contributionem Soluit: 2 mansi possessi ad 20 gr.
Eodem nobilis Georgius. Schartowski fegiam contributionem soluit:
2 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona annua 12 gr., 3 hortulani
ad 2 gr., 1 piscator 8 gr. Summa facit flor. 3 gr. 24.
Koszowa1) ad parochiam Grotzno. Nobilis Paulus Koszawski
regiam contributionsm soluit: 4 mansi possessi ad 20 gr., 5 hortulani ad 2 gr., 2 piscatores ad 8 gr., 2 hortulani ad 2 gr. Nobilis Joannes Kosziewski regiam contributionem soluit: 2 mansi
possessi ad 20 gr., 1 inquilinus 12 gr., 4 hortulani ad 2 gr. Nobilis Joannes Kawieczinski ad suam partem soluit: £ hortulani
ad 2 gr., l mansos possessos 20 gr., 1 caupona annua 12 gr.,
czopowe 15 gr. Summa facit flor. 7 gr. 23.
Liuszkowo 2 ) ad paroćhiam Grotzno. Nobilis Miclfeel a Wulkaw regiam contributionem soluit: i1/» mansi qui consum dant
ad 20 gr., 2V4 mansi sculteti ad 20 gr., 24 mansi colonorum ad
20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 3 hortulani ad 2 gr.
Nobilis Joannes Luszkowski regiam contributionem soluit: 6 mansi
possessi ad 20 gr., 3 hortulani ad 2 gr., 1 opifex 6 gr., 1 caupona annua 12 gr., czopowe 15 gr. Summa facit flor. 24 gr. 25.
Parlino ad parochiam Grotzno. Nobilis Andreas Paulawski
regiam contributionem soluit 12 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona annua 12 gr., 4 hortulani ad 2 gr., 1 opifex 2 gr., 1 opifex 6 gr. Nobilis Quirinus Kalckstein regiam contributionem
soluit: 8 mansi possessi ad 20 gr., 2 hortulani ad 2 gr., 1 caupona annua 12 gr., 1 opifex 2 gr., czopowe de duabus cauponis
ad 10 gr. Summa facit flor. 15 gr. 16.
*) Kosowo.
t\
2
) Luszkowo.
—
197 —.
Cziechowa ad parochiam Grotzno. Nobilis Felix Buchawski
regiam contributionem soluit: 4 mansi ad 30 gr., 5 hortulani ad
2 gr. Nobilis Joannes Kobierszinski regiam contributionem soluit:
2 'mansi ad 12 gr. Nobilis Matthias Ląnszinski regiam contributionem soluit: 9 mansi ad 12 gr., 2 hortulani ad 2 gr., 1 opifex
6 gr., 1 caupona annua 12 gr., czopowe 15 gr., 1 inquilinus 12
gr. Nobilis Joannes Luskowski regiam contributionem soluit:
2 mansi possessi ad 20 gr., 3 hortulani ad 4 gr., 1 caupona annua 12 gr., czopowe 15 gr. Sumtaa facit flor. 11 gr. 20.
\
Cziechowa ad parochiam Grotzno. Nobilis Vitus Czechowski regiam contributionem soluit: 7 mansi ad 12 gr. Summa facit
flor. 2 gr. 24.
1
Bagniewo ad parochiam Grotzno. Nobilis Laurentius Bagniewski regiam contributionem ad suam partem soluit: 2 mansi
posseśsi ad äo gr., 1 hortulanus 2 gr. Nobilis Gabriel Bagniewski regiam contributionem ad suam partem soluit: 2 mansi possessi ad 2 0 gr., 2 hortulani ad 2 gr., 1 opifex 6 gros. Summa
facit flor. 3 gr. 2.
Parlino Mofendinum ad parochiam Grotzno. Nobilis ac magnifica D-na Anna de Stangenberg, capitanea in Swietza, regiam
contributionem soluit: 2 rotae ad molam ad 12 gros. Summa
facit gros. 24.
Szieroczka l ) villa in qua templum. Nobilis Georgius Zalinski, podkomorzy, regiam contributionem soluit: 15 mansi possessi ad 20 gr. (itein 8 coloni et 5 hortulani hoc anno igni perierunt), 1 opifex 2 gr., 4 hortulani ad 2 gr., 1 caupona annua
12 g^:. Summa facit flor. 10 gr. 22.
Goluszczicza2) ad parochiam Szieroczka. Nobilis Georgius
Lasziewski regiam contributionem soluit: 20 mansi possessi ad
20 gr., 4 hortulani ad 2 gr., 1 hortulanus 6 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., czopowe 30 gr. Summa facit flor. 15 gr. 14.
*) Sieroczek.
s
) Gołuszyce.
~
198
—
L o w i n n e k a d parochiam Szieroczka. Nobilis Joannes Niemoiewski habet praedium et regiam contributionem soluit: 14
mansi possfcssi ad 20 gr., 1 caupona annua 12 gr., 7 hortulani
ad 2 gr., 2 opifices ad 2 gr., 1 opifex 6 gr. Summa facit flor.
10 gr. 15.
i
v
Lowinna 2 ) ad parochiam Szieroczka. Nobilis Joannes Niemoiewski habet praedium et regiam contributionem soluit: 38
mansi possessi ad 20 gr., 5 hortulani ad 2 gr., 2 fabri ligna ad
6 gr., 2 cauponae annuae ad 12 gr. Summa faćit flor. 26 gr. 26.
.
1
,
Lanki ad parochiam Szieroczka. Nobilis Joannes Niemoiewski regiam contributionem soluit: 8 mansi possessi ad 20 gr.,
2 /rotae annuae ad molam ad 12 gr., 1 caupona annua 12. gr.
Summa facit flor. 6 gr. 16.
Lasziewo 3 ) ad parochiam Szieroczka. Nobilis Matthias Kosz
regiam contributionem soluit: 24 mansi possessi ad 20 gr. (item
duo mansi hoc anno igni perierunt), 3 hortulani ad 2 gr., 1 hortulanus 4 gr., 1 opifex 8 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., czopowe 40 gr. Summa facit flor. 18 gr. 18.
Michelawo 4) villa in qua templum, habet 44 mansos de quibus parochus 4 mansos habet. Nobilis Michael a Szilszlaw regiam
contributionem soluit: 40 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona
annua 20 gr., czopowe 30 gr. Summa facit flor. 28 gr. 10.
Swiecza oppidum. Anno 72. Honestus senatus oppidi
Swiecensis regiam contributionem solverunt: pro 18 domibus
in foro ad 16 gr., 32 aedibus in plateis ad 8 gr., 12 aedibus
desertis
, pro czopowa pro cerevisia in civitate flor. 31,
pro regia accisa in duplo per totum annum Anno 70 incipiente
in Septembri durante ad Annum 71 in Septembri fl. 215 gr. 25.
Summa facit flor. 264 gr. 29.
Summa regiae contributionis
flor. 1321 gr. 9 den. 6.
Lo winek.
2
) Löwin
3
totius
) Łasze wo.
4
districtus
) Mochale
Swiecensis
~
199 —
In Tauchensi districtu.
, Taucha 1 ) oppidüm. Anno 70. Consul et senatores regiam
contributionem solverunt: 40 aedes in foro ad 16 gr., 83 aedes
in plateis ad 8 gr., aliquod jugera et horti ad oppidum pertinentes
10 flor. 18 gr. 10 denar., 5 textores panni ad
gr., *J4<,sutores
ad 8 gr., 10 sartores ad .8 gr., 6 pistores ad 8 gr., 5 opifices
videlicet fabri, auri-fabri et fabri tenues -ad 8 gr., 3 pelliones
ad 8 gr., 4 qui peras faciunt ad 8 gr., 2 textores lintei ad 8 gr.,
8 qui ptisana parant ad coquendam cerevisjam ad 8 gr., 2 ephippiarii ad 8 gr., 5 figuli ad 8 gr., 2 .qui urnas faciunt ad 8 gr.,
18 socii opificum ad 1 gr.,i 8 mercatores infra curiam ad 12 gr.,
5 qui vinum adustum vendunt ad 6 gr., 9 ahena vini adusti ad
24 gr., 73 aedes extra oppidum ad 4 gr., 5 aedes prope oppidum
ad 4 gr., 37 inquilini ad 12 gr. Item schos in duplo a ptisana
per totum annum a diebus Jeiun. usque ad Jeiun. flor. 599 gr.
16 den. 3. Summa facit flor. 709 gr. 9 den. 15.
Koszlinki 2) extra oppidum Tauchensem habet 56 mansos, de
quibus parochus tres mansos habet et 6 mansi ad- praedium pertinent. Nobilis• Georgius Zalinski, podkomorzy, regiam contributionem soluit: 47 mansi possessi ad 20 gr., 12 hortulani ad
2 gr., 1 caupona annua 12 gr., czopowe 40 gr. Summa facit
flor. 33 gr. 26.
Ruda ad parochiam Tauchensem. Nobilis Georgius Zalinski,
podkomorzy, regiam contributionem soluit: 2 r.otae ad molam
ad 24 gr., 3 rotae malleorum ad 30 gr., 4 socii ad 6 gr. Summa
facit flor. 5 gr. 12.
Bladowa 3 ) ad parochiam Tauchensem habet 55!^ mansos,
de quibus 23 V2 mansi vacui sunt et duo mansi perierunt igni.
Nobilis Georgius Zalinski, podkomorzy, regiam contributionem
soluit: 30 mansi possessi ad 20 gr., 3 hortulani ad 2 gr., 1 caupona annua 12 gr., czopowe 30 gr. Summa facit flor. 21 gr. 18.
1
) Tuchola, Tauchel.
4
) Kozlinki.
3
) Bladau.
—
200 —.
Colpin x) ad parochiam Tauchensem habet 60 mansos de quibus 16 mansi sunt vacui. Nobilis Georgius ? Zalinski, podkomorzy, regiam contributionem soluit: 44 mansi possessi ad 20 grM
1 caupona annua ad 12 gr., 6 hortulani ad 2 gr., 1 opifex 6 gr.,
czopowe 30 gr. Summa facit flor. 31 gr. 10.
Gross Bisslaw 2 ) villa in qua templum, habet 100 mansos,
de quibus 62 mansi vacui sunt et 6 mansi nuper possessi duo
vero mansi igni perierunt. Nobilis Georgius Zalinski, podkomorzy, regiam contributionem soluit: 30 mansi possessi ad 20 gr.,
7 hortulani ad 2 gr., 2 cauponae haereditariae ad 20 gr., qui
vinum adustum vendit 6 gr., 1 opifex 6 gr., • czopowe Wojczech
Starosta 50 gr., czopowe Nicolai Deila 20 gr. Sufnma facit flor.
24 gr. 16.
Niennjekowie 8) . ad parochiam Gross Bisslaw. Nobilis Adamus Zalinski, terrarum Tauchensium judex, regiam contributionem
soluit: 22 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona annua 12 gros.
Summa facit flor. 15 gr. 2.
Klein Bisslaw 2 ) ad parochiam Bisslaw. Nobilis Adamus Zalinski, terrarum Tauchensium judex, regiam contributionem soluit:
2 mansi possessi ad 20 gr., 3'opifices ad 2 gr., 1 caupona annua 12 gr., 1 rota ad molam 24 gr., 6 hortulani ad 2 gr. Summa
facit flor. $ gr. 4.
1
Wlllpin 4 ) ad parochiam Tauchensem habet 28 mansos ad
praedium. Nobilis Joannes Borowski regiam contributionem soluit: 1 mansos possessos 20 gr., 5 hortulani ad 2 gr, Sümma
facit flor. 1.
Lubliewa 5 ) villa in qua templum habet 40 mansos, de quibus
parochus 2 mansos habet et 20. mansi sunt vacui, octo vero
mansi hoc anno possessi. Nobilis Andreas Luckotzki, suc-capitaneus in Kamin, regiam contributionem soluit: 10 mansi possessi
ad 20 gr., 2 opifices ad 2 gr., (1 caupona nuper aedificata adl
) Kiełpin.
*) Bysław.
») Ninikowo.
4
) Wełpin.
*) Lubiewo.
—
201 —.
huc censum non dat, ideo libera est), czopowe 20 gr.
facit flor. 7 gr. 12.
Summa
Bląndzin ad parochiam Lubliewa. Nobilis ac Magnifica D-na
Anna de Stangenberk, capitanea in Swie,tza, regiąm contributionem soluit: 14 mansi possessi ad 20 git., 1 caupona haereditaria
20 gr., 1 hortulanus 2 gr. NSumma facit flor. 10 gr. 2.
'
Truthnowie ad parochiam Lubliewo. Nobilis Adamus Zalinski, terrarum Tauchensem judex, regiam contributionem soluit:
6 mansi possessi ad 20 gr., (item 2 coloni nuper possessi), 2 hortulani , ad 2 gr. Summa facit /flor. 4 gr. 4.
Slichi praedium ad parochiam Lubiewa. Andreas Lukoczki,
suc-capitaneus in Kamin, regiam contributionem soluit: 6 mansi
possessi ad 20 gr., 5 hortulani ad 2 gr., 1 opifex 2 gr., 1 caupona annua 12 gr., 1 ahenum vini ädusti 12 gr., czopowe 30 gr.,
2 rotae annuae ad molam ad 12 gr., 1 mola in qua ligna scinduntur 12 gr. Summa facit flor. 7 gr. 20.
Jielenietz *) villa in qua templum, habet 40 mansos, de quibus parochus 2 habet mansos et 16 mansi sunt vacui. Nobilis
Georgius Zalinski, podkomorzy, regiam contributionem soluit:
22 mansi possessi ad 20 gr., 2 hortulani ad 2 gr., 1 opifex 6 gr.
Summa facit flor. 15.
Grosz Kenszawa 2 ) ad parochiam Jielienietz. Nobilis Christopherus Szukowski regiam contributionem soluit: 4 mansi ad 12
gr., 2 hortulani ad 2 gr. Nobilis Mattheus Grabowski regiam 1
contributionem soluit: 2 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus
2 gr., 1 opifex 8 gr. Nobilis Woiiczech Kenszawski regiam contributionem soluit: 10 V2 mansi ad 12 gr., 2 hortulani ad 2 gr.
Summa facit flor. 7 gr. 22.
Klein! Kenszowa 2 ) ad parochiam Jielienietz. Nobilis Joannes
Kenszowski regiam contributionem soluit: 6 mansi possessi ad
20 gr., 2 hortulani ad 2 gr. Eodem nobilis Jacob Szitzinski
ł
) Jeleńcz.
2
) Kęsowo.
i
—
202
—
regiam contributionem soluit: 3 mansos ad 12 gr., 1 hortulanus
2 gr. Nobilis Andreas Kenszawski regiam contributionem soluit:
2 mansi possessi ad 20 gr., 3 hortulani ad 2 gr., 1 inquilinus
12 gr. Nobilis Joannes Linowśki regiam contributidrtem soluit:
3 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 2 gr. Nobilis Stentzeslaus Kenszowski regiam contributionem soluit: 6'/a mansi ad 2 gr., 1 hortulanus 2 gr. Summa facit flor. 11 gr. 8.
Okierszki
molendinum ad parochiam Jielienietó. k Nobilis
Georgius Zalinski, podkomorzy, regiam contributionem soluit:
2 rotae ad molam ad 24 gr. Summa facit fjor. 1 gr. t8.
Szitczin 2 ) ad parochiam Jielienietz. Nobilis Valentinus Szit-czinski regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi a d r 2 0 g r . ,
1 hortulanus 2 jgr. Nobilis Jacob Szitcżinski ad suam partem
regiam contributionem soluit: 2 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus
2 gr. Summa facit flor. 1 gr. 22.
Tucholka ad parochiam Jielienietz. Nobilis Joannes Golinski
regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad 20 gr., 2 rotae
haereditariae ad molam ad 24 gr., 1 ł/a mansi molitoris iad 20 gr.,
2 hortulani ad 2 gr. Eodem nobilis Benedictus Jesziewski regiam
contributionem soluit: 4 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 2 gr.
Nobilis Joannes Tucholski regiam contributionem soluit: 3 '/a
mansi ad 12 gr. Summa facit flor. 7 gr. 4.
Jaszienietz Arx ibi etiam templum est. Nobilis Georgius
Zalinski, podkomorzy, regiam contributionem soluit: 9 hortulani
ad 2 gr., i annua rota ad molam 12 gr., 1 rota ad molam 24 gr.,
1 caupona annua 12 gr. Summa facit flor. 2 gr. 6.
Szumbrzienicza 3) ad parochiam Jaszienietz. Nobilis Georgius
Zalinski regiam contributionem soluit: 2 rotae annuae ad molam
ad 12 gr. Summa facit gr. 24.
Klonowo ad parochiam Jaszienietz. Nobilis Georgius Zalinski regiam contributionem soluit: 16 mansi possessi ad 20 gr.,
*) Okierszk.
2
) Sieciny.
8
) Ząbrzeźnica.
~
203
—
i caupona annua 12 gr., 2 hortulani ad 2 gr. Summa facit flor.
u gr. 6.
Recząnsz ł ) villa in qua templum, habet 33 mansos, de quibus
parochus 3 mansos habet et 17 mansi ante annum igni perierunt. Nobilis Georgius Zalinski regiam contributionem soluit:
13 mansi possessi ad 20 gr<, 3 hortulani ad 2 gr., 1 caupona
haereditaria 20 gr., 1 opifex 6 gr., 2 rotae haereditariae ad molam ad 24 gr., czopowe 15 gr. Summa facit flor. 12 gr. 25.
Lubecziniie 2 ) ad parochiam Recząnsza. Nobilis Adamus Zalinski terrarum Tauchensium judex, regiam "bontributibnem soluit:
8 mansi possessi ad 20 gr., 2 hortulani ad 2 gr. Summa facit
flor. 5 gp. 14.
•
Stobna 3 ) ad parochiam Recząnsza, habet 60 mansos, de quibus
18 mansi vacui sunt et 24 mansi ante biennium igni perierunt.
Nobilis Georgius Zalinski, podkomorzy, regiam contributionem
soluit: 18 mansi possessi ad 20 gr., 7 hortulani ad 2 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 2 rotae haereditariae ad molam ad 24
gr., czopowe Mattheus Tuna 30 gr., item unus caupo ante annum igni periit. Summa facit flor. 16 gr. 22.
Grochowo ad parochiam Recząnsza. Nobilis Georgius Zalinski podkomorzy, regiam contributionem soluit: 10 mansi possessi ad 20 gr. Summa facit flor. 6 gr. 20.
Piastoszino 4 ) ad parochiam Recząnsza habet 28 mansos.
Nobilis Georgius Zalinski podkomorzy, regiam contributionem
soluit: 28 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20
gr., 3 hortulani ad 2 gr., 1 faber 2 gr., czopowe 40 gr. Summa
facit flor. 20 gr. 28.
Wiszoka 5) ad parochiam Recząnsza. Nobilis Joannes Wiszoczki regiam contributionem soluit: 12 mansi possessi ad 20 gr.,
5 hortulani ad 2 gr., 1 opifex 2 gr., 1 caupona annua 12 gr.,
czopowe 30 gr. Summa facit flor. 9 gr. 24.
5
J
) Raciąż, Raeetz.
) Wysoka.
2
) Lubocin.
3
) Stobno.
4
) Petztn, Piastoszyn
—
204 —.
Szal no l ) ad parochiam Recząnsza. Nobilis Georgius Zalinski,
podkomorzy, regiam contributionem soluit: 30 mansi possessi
ad 20 gr., 6 hortulani ad 2 gr., 1 opifex 2 gr., vi caupona annua
12 gr. Summa facit flor. 20 gr. 26.
Grosz Komorsza 2) ad parochiam Recząnsza, habet 22 mansos.
Nobilis Paulus Grabawski regiam contributionem soluit: 22 mansi
ad 12 gr., 2 hortulani ad 2 gr., 1 inquüina 12 gr. Summa facit
flor. 9 gr. 10.
>
Klein Komorsza 2) ad parochiam Recząnsza habet 24 mansos.
Nobilis Caspar Maliechinski regiam contributionem soluit: 6 mansi
ad 12 gr. Eodem nobilis Joannes Komorski ad suam partem regiam contributionem soluit: 6 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 2«gr.
Nobilis Joannes Komorski senior ad suam partem regiam contributionem soluit: 6 mansi ad 12 gr., 1 caupona annua 12 gros.
Summa facit flor. 7 gr. 20.
Gros Czterkwicza 8 ) villa in qua templum, habet 35 mansos,
de quibus parochus 3 mansos habet et 6 mansi praedium pertinent. Nobilis Andreas Lukotzki, suc-capitaneus in Kamjn, regiam contributionem soluit: 26 mansi possessi ad 20 gr., 2 caupona haereditariae ad 20 gr., 5 hortulani ad 2 gr., 1 faber de
officina 6 gr., i mola annua 12 gr., czopowe de 2 caupo ad 35 gr.
Summa facit flor. 21 gr. 28.
Drozdzienicza ad parochiam Grosz Czierkwicza. Nobilis
Georgius Zalinski, podkomorzy, regiam contributionem soluit:
18 mai^si possessi ad 20 gr. Eodem nobilis Matthias Darpowski
regiam contributionem soluit: 17 mansi possessi ad 20 gr., 6 hortulani ad 2 gr., 1 opifex 6 gr., 2 cauponae annuae ad 12 gr.,
1 rota ad molam ad 24 gr. Nobilis Joannes Obarski» regiam
contributionem soluit: 6 mansi possessi ad 20 gr., czopowe 30 gr.,
item alter caupo nom magis vendet cerevisiam. Summa facit
flor. 30 gr. 16.
>) Zalno.
2
) Komorza.
8
) Gros Zirkwitz, Cerekwica.
—
205 —.
Radziema1) ad parochiam Czierkwicza. Nobilis Matthias Pruszibtzki regiam contributionem soluit: 2'/s mansi, quos ipse arat,
ad 12 gr. Nobiles Lucas et Matthias Radzienski ad suam partem
soluunt: 16 mansi ad 12 gr. Nobilis Albertus Rodziński regiam
contributionem soluit: 4 mansi ad 12 gr. Summa facit flor. 9.
1
Dameraw villa in qua templum habet 30 mansos, de quibus
parochus duos mansos habet ad templum vero '/« mansos pertinent et 2'/a mansi sunt vacui. Nobilis Andrejs Lukoczki, succapitaneus in Kamin, regiam contributionem soluit: 25 mansi pos' sessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 3 jugera ad 2 gr.,
5 hortulani ad 2 gr., 1 opifex 6 gr., czopowe 45 gr. Summa
facit flor. 'i9 gr. 13.
Mendromirsza 2 ) villa in qua templum habet 60 mansos, de
quibuS parochus 4 mansos habet et 6 mansi ante annum perierunt igni. Nobilis georgius Zalinski, podkomorzy, regiam contributionem soluit: 51 mansi possessi ad 20 gr., 2 cauponae hae• reditariae ad 20 gr., 5 hortulani ad 2 gr., 1 opifex 6 gr., czopowe de 2 caupo ad 45 gr. Summa facit flor. 28 gr. 26.
!
Klein Mendromirsza 2 ) ad parochiam Mendromirsza habet 51
mansos et 3 mansi ante annum nuper possessi. Nobilis Georgius
Zalinski, podkomorzy, regiam contributionem soluit: 48 mansi
possessi ad 20 gr., 1 caupona annua 12 gr., 1 opifex 6 gr., 4 hortulani ad 2 gr., 2 inquilini ad 12 gr., czopowe 45 gr. Summa
facit flor. 35 gr. 5.
Li uszko WO3) ad parochiam Gros Mendromirsza habet 40 mansos, de quibus 36 mansi ad praedium pertinent. Nobilis Andreas
Liuskowski regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad
20 gr. (item 2 mansi hoc anno nuper possessi sunt), 1 hortulanus 2 gr., 1 opifex 2 gr., 1 hörtulanus 6 gr. Summa facit
flor. 1 gr. 20.
\
Wieszcziczie4) ad parochiam Gros Mendromirsza. Nobilis
Woyczech Liuskowski regiam contributionem soluit: 6 mansi pos') Resmin, Radzim.
2
) Mędromierz.
3
) Lyskowo.
*) Wieszczyce.
—
206 —.
sessi ad 20 gr., 1 caupona annua 12 gr., 3 hortulani ,ad <2 gr.,
qui cibarias et alias res vendit 6 gr. Nobilis Andreas Wieczki
regiam contributionem soluit: 4 3 / 4 mansi' ad 12 gr., 2 hortulani
ad 4 gr. Nobilis Waiczech Wiesziczki regiam contributionem
soluit: 3V2 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 2 gr. Nobilis Matthias
Wiesziczki regiam contributionem soluit: 3 % mansi ad 20 gr.
Surfima facit flor. 10 gr. 24.
*
Brzuchowa ad parochiam Gros Mandromirsza. Nobilis Lucas Brzinski regiam contributionem soluit ad suam partem: 12
mansi ad 12 gr., 2 hortulani ad 2 gr.. Summa facit* flor. 4 gr. 28. x
t
Schlawentin *) villa in qua tpmplum habet 62 mansos, de quibus parochus 4 mansos habet. Nóbilis Georgiuś ( Zalinski, podkomorzy, regiam contributionem soluit: 58 mansi'possessi"kd 20
gr., 4 hortulani ad 2 gr., 2 cauponae haereditariae ad 20 gr.,
1 faber 6 gr., 12 jugera agri ad 2 solidos,-cfcdpowe de 2 caupo
ad 45 gr. Summa facit flor. 43 gr. 22.
Franckenhagen alias Szidlno 2 ) villa in qua templum, habet
60 mansos, de quibus parochus 4 mansos habet. Nobilis Georgius Zalinski, podkomorzy, regiaiö coütfibiitiotiem soluit: 56
mansi possessi ad 20 gl*., 2 cauponae haereditariae ad 20 gr.,
5 hortulani ad 2 gr., 1 faber de officina 6 gr., 2 opifices ad 2 gr.,
2 fota ad molam ad 24 gr., 2 caupo czopowe ad 40 gr. Summa
facit flor. 43 gr. 18.
Raczlawka 3) ad parochiam Franckenhagen habet 20 mansos.
Nobilis Michael Becker, testimonium a terrarum Tauchensium judice attuliit, se praeterito anno igni periise, ideo liber est. Eodem
nobilis Joannes Jeszorski regiam contributionem soluit: 2 mansi
ad 12 gr. Nobilis Jacob Dörring regiam contributionem soluit:
2 mansi possessi ad 20 gr. Nobilis Martinus Störmer regiam
contributionem soluit: 3 mansi ad 12 gr. Nobilis Adamus Störmer regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 gros. Summa
facit flor. 4 gr. 16.
'
ł
) Sławęcin.
2
) Silno.
3
) Rocławki.
—
207 —.
Butzendorff alias Obieszicze l ) ad parochiam Franckenhagen
alias Sziedlno. Nobilis Michael a Wulkaw regiam contributionem
soluit: 20 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona annua 20 gr.,
1 hortulanus 2 gr. Summa facit flor. 14 gr. 2.
Gotzkowo 2) ad parochiam Franckenhagen. Nobilis Franciscus
Goczkowski ad suam partem regiam contributionem soluit: 2 mansi
possessi ad 2 gr., 2 hortulani ad 2 gr. Summa facit flor. 1 gr. 14.
Goszticzino 3) villa in qua est templum, habet 80 mansos, de
quibus parochus 4 mansos habet et 2 mansi sunt vaeui.^ Nobilis
Georgius Zalinski, podkomorzy, regiam contributionem soluit:
74 mansi possessi ad 20 gr , 2 cauponae haereditariae ad 20 gr.,
9 hortulani ad 2 gr., 1 opifex 6 gr., czopowe 50 gros. Summa
fäcit flor. 54 gr. 24.
Koszcziewincza molendinum ad parochiam Gosticzino.
bilis Georgius Zalinski, podkomorzy, regiam contributionefn
luit: 2 rotae haereditariae ad molam ad 24 gr., 1 mola in
ligna scinduntur 6 gr., 15 jugera agri ad 2 solidos. Summa
flor. 2 gr 4.
Nosoqua
facit
Przierowa 4 ) ad parochiam Gosticzino. Nobilis Martinus Przewoski regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad» 2 gr.,
3 hortulani ad 4 gr. Summa facit: flor. 1 gr. 22.
Cziekczino 5 ) in qua templum, habet 60 mansos, de quibus
parochus 4 mansos habet, undecim vero mansi sunt vacui et
2 mansi antę annum puper possessi. Nobilis Georgius Zalinski,
podkomorzy, regiam contributionem soluit: 43 mansi possessi
ad 20 gr., 2 cauponae haereditariae ad 20 gr., 12 hortulani ad
2 gr., 4 opifices ad 6 gr., czopowe 40 gr. Summa facit flor. 34
gros.* 8.
Szumnio 6 ) ad parochiam Cziekczino. Nobilis Szczeszny Szumminski recognitionem a judice terrarum Tauchensium ättuiit, se
x
5
) Objezierze 2 ) Gockowice 3) Gostycyn, Liebenau. *) Przyrowo.
) Ciechocinek, Cekzin. 6 ) Suminy.
—
208
igni periisse, regiam contributionem soluit: 2 hortulani ad 2 gr.
Summa facit gros. 4.
,
Zamarta 1 ) ad parochiam Cziekczino. Nobilis Andreas Kawieczinskii habet 14 mansos, de quibus ad praedium 12 mansi
pertinent, regiam ' contributionem soluit: 2 mansi possessi ad 20
gr. Eodem nobilis Petrus Zamartha regiam contributionem soluit:
2 mansi, quos ipse possidćt, ad 12 gr., 4 hortulani ad 2 gros.
Sümma facit flor. 2 gr. 12.
Osterwick 2 ) villa in qua templum, habet 84 mansos, de quibus 4 mansi ad parochiam pertinent. Nobilis Georgius Zalinski, ,
podkomorzy, regiam contributionem soluit: 80 mansi possessi
ad 20 gr., 2 cauponae haereditariae ad 20 gr., 4 hortulani ad
2 gr., 1 opifex 6 gr., t opifex 2 gr., czopowe 50 gr. > Summa
facit flor. 58 gr. 16.
\
i,
Deutsch Cziekczina3) ad parochiam Osterwick habet 45 mansos. Nobilis Georgius Zalinski regiam contributionem soluit: 45
mansi possessi ao 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 1 faber
de offiicina 6 gr., 3 hortulani ad 2 gr., czopowe 40 gr. Summa
facit flor. 32 gr. 12.
Lichtenaw villa in qua templum, habet 84 mansos, de quibus parochus 4 habet mansos, unus vero mansus ad templum
pertinet et nobilis ßartholomeus Hennigowski 2 mansos habet.
Nobilis Georgius Zalinski, podkomorzy, regiam contributionem
soluit: - 7 7 mansi possessi ad 20 gr., 1 opifex 6 gr., 1 caupona
haereditaria 20' gr., czopowe 40 gr. Summa facit flor. 53 gr. 16.
Gronaw 4 ) ad parochiam Lichtenaw 25 mansos. Nobilis Georgius Zalinski, podkomorzy, regiam contributionem soluit: 25
mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., czopowe
40 gr., 15 jungera agri ad 2 solid. Summa facit flor. 19.
Kamień 5 ) oppidum.
') Zamarte.
Wawryszkowo
2
) Ostrowite.
3
) Cekzin.
1
4
) Gronowo.
s
) Kamień,
~
209
—
Ovilaw ad parochiam Kamien. Nobilis Andreas Luckotzki,
suc-capitaneus in Camin, regiam contributionem soluit: 7 hortulani ad 2 gr. Summa facit gros. 14.
Orszielliek*) in Schlochaviensi districtu ad parochiam Kamin, habet 30 mansos, de quibus 12 V2 mansi vacui sunt, et 2
mansi ante annum possessi. Nobilis Andreas Zalinski, suc-capitaneus in Kamin, regiam contributionem soluit: 15'/s mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria ad 20 gr., 1 opifex 2 gr.,
czopowe 30 gr. Summa facit flor. 12 gr. 2.
Zalieszia villa in qua templum.
Pamientowa ad parochiam Zalieszia, ultra limites Borussiae.
Nobilis Matthias Darpowski regiam contributionem soluit: 14
mansi possessi ad 20 gr., 3 hortulani ad 2 gr., 1 caupona annua
12 gr., 1 rota ad molam 24 gr., 1 opifex 6 gr., czopowe 30 gr.
Summa facit flor. 11 gr. 28.
Czierszka 2 ) villa in qua templum, habet 27 mansos, de quibus
parochus 4 mansos habet. Nobilis Georgius Zalinski, podkomorzy, regiam contributionem soluit: 23 mansi possessi ad 20 gr.,
3 hortulani ad 2 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 1 caupona
annua 12 gr., 1 rota haereditaria ad molam ad 24 gr., i s j u g e r a
agri ad 2 solid., 1 opifex 6 gr., 1 opifex 2 gr., czopowe singulus caupo ad 30 gr. Summa facit flor. 19 gr. 29.
Mokri ad parochiam Czierszka. Nobilis Woiczech Mokierski
et Woiczech Oszawski regiam contributionem soluunt: 10 mansi
ad 12 gr. Summa facit flor. 4.
Maliechino 3 ) ad parochiam Czierszka. Nobilis Jacob Malieczinski regiam contributionem soluit: 5 mansi ad 12 gr. Nobilis
Paulus Malieczinski regiam contributionem soluit: 5 mansi ad 12
gr. Summa facit flor. 4.
Legmundt 4 ) ad parochiam Czierszka, praedium vacuum. Nobilis Georgius Zalinski podkomorzy, regiam contributionem soluit:
Orzełek.
Źródła dziejowe.
2
) Czersk.
T o m XXIII.
*) Malachin.
4
) Ligmunt, Lekbąd.
14
—
210
—
i mansi possessi 20 gros., 1 caupona haereditaria 20 gr., 1 hortulanus 4 gr., czopowe 20 gr. Summa facit flor. 2 gr. 4.
Nieszierawa *) ad parochiam Czierszka. Nobilis Blaszek Nieszierawski ad suam partem regiam contributionem soluit: 5 mansi
ad 12 gr. Eodem nobilis Simon Nieszierawski regiam contributionem soluit: 2V3 mansi ad 12 gr. Nobilis Michael Nieszierawski regiam contributionem soluit: 1V2 mansi ad 12 gr. Summa
facit flor. 3 gr. 18.
Lllthom ad parochiam Czierszka, habet 20 mansos. Nobilis
Michael Lutomski regiam contributionem soluit: 5 mansi ad 12
gr., 1 hortulanus 2 gr. Eodem nobilis Albertus Lutomski regiam
contributionem soluit: 5 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 2 gr. Nobilis Bartoss Lutomski regiam contributionem soluit: 5 mansi ad
12 gr., 1 hortulanus 2 gr. Eodem nobilis Stentzel Lutomski
praedium habet, et in alio loco colonos. Summa facit flor. 6 gr. 6.
Zapendowa ad parochiam Czierszka. Nobilis Joannes Zapendawski regiam contributionem soluit: 71/? mansi ad 12 gros.
Eodem nobilis Zapendawski Regiam contributionem soluit: 2V2
mansi ad 12 gr. Nobilis Petrus Zapendawski regiam contributionem soluit: 2 '/a mansi ad 12 gr. Summa facit flor. 5..
Wiela 2 ) villa, in qua templum, habet 60 mansos, de quibus
parochus 4 mansos habet, et 35 mansi sunt vacui. Nobilis Georgius Zalinski podkomorzy, regiam contributionem soluit: 21
mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 2 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 1 caupona annua 12 gr., czopowe singulus caupo
ad 20 dr. Summa facit flor. 15 gr. 14.
Dąmbrawa ad parochiam Wiela praedium est. Nobilis Georgius Zalinski podkomorzy, regiam contributionem soluit: 3 mansi
possessi ad 20 gr. Summa facit flor. 2.
Borszk molendinum ad parochiam Wiela. Nobilis Georgius
Zalinski podkomorzy, regiam contributionem soluit: 1 rota hae') Nieżorawa, Isedau.
1
2
) Wiele.
—
211 —.
reditaria ad molam 24 gr., 1 mansos possessos 20 gr.
facit flor. 1 gr. 14.
Summa
Czieszowa *) ad parochiam Wiela, habet 16 mansos. Nobilis
Michael Cziesziewski regiam contributionem soluit: 8 mansi ad
12 gr., 2 hortulani ad 2 gr. Eodem nobilis Georgius Cziesziewski regiam contributionem soluit: 4 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 2 gr. Nobilis Christophorus Cziesziewski regiam contributionem soluit: 4 mansi ad 20 gr. Summa facit flor. 6 gr. 18.
Przitharnia 2 ) (in Swietensi districtu) ad parochiam Wiela, habet 14 mansos, de quibus sunt 4 mansi vacui. Nobilis Georgius
Zalinski regiam contributionem soluit: 10 mansi possessi ad 20 gr.
Summa facit flor. 6 gr. 20.
Glirki ad parochiam Wiela habet 20 mansos, de quibus
8 mansi vacui sunt. Nobilis Georgius Zalinski podkomorzy, regiam contributionem soluit: 12 mansi possessi ad 20 gr. Summa
facit flor. 8.
Karszino 3) ad parochiam WTiela habet 60 mansos de quibus
17 mansi vacui sunt. 43 mansi possessi ad 20 gr., 2 caupona
haereditaria ad 20 gr., 1 hortulanus 2 gr., czopowe de 2 cauponis ad 30 gr. Summa facit flor. 32 gr. 2.
Pąndziencza molendinum ad parochiam Wiela. Nobilis Georgius Zalinski, podkomorzy, regiam contributionem soluit: 1 rota
haereditaria ad molam 24 gr., 3 jugera agri ad 2 solia. Summa
facit gi os. 26.
Oszowa4) ad parochiam Wiela. Nobilis Matthias Oszowski
regiam contributionem soluit: 2 mansi ad 12 gr. Eodem nobilis
Matthias Oszowski alias Kliczkowski regiam contributionem soluit:
1 mansos 12 gr. Nobilis Gregorius Oszowski regiam contributionem soluit: 6Vs mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 2 gr. Nobilis
Paulus Oszowski regiam contributionem soluit: 4 mansi ad 12 gr.
Summa facit flor. 5 gr. 14.
*) Cisewie.
2
) Przytarnia, Wildau.
3
) Karsin.
4
) Osowo.
—
212 —.
Woithal ad parochiam Wiela. Nobilis Matthias Gwiaz regiam contributionem soluit: i caupona haereditaria ad 20 gros.,
czopowe 30 gr. Summa facit flor. 1 gr. 20.
Odrow
ad parochiam Wiela. Nobilis Simon Odrowski regiam contributionem soluit: 13 mansi ad 12 gr. Nobilis Matthias
Sebastian et Jacob Odrowski ad suas partes regiam contributionem soluunt: 6 mansi ad 12 gr. Nobilis Christophorus Odrowski
regiam contributionem soluit: 5 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus
2 gr. Nobilis Woiczech Odrowski regiam contributionem suluit:
6 mansi ad 12 gr. Summa facit flor. 12 gr. 2.
Kliczkowie 2 ) ad parochiam Wiela. Nobilis Martinus Kliczkowski regiam contributionem soluit: 2 mansi ad 12 gr. Nobilis
Joannes Kliczkowski regiam contributionem soluit: 2 mansi ad 12
gr. Nobilis Stassek Krucha regiam contributionem soluit: 1 l/a
mansi ad 12 gr. Nobilis Gregorius Kliskowski regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 gr. Nobilis Simon Zarapaty regiam
contributionem soluit: 1 mansos 12 gr. Nobilis Wojtek Kundel
regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 gr. Nobilis Simon
Grundel regiam contributionem soluit: 1 mansos 12 gr. Nobilis
Matthias Mszik regiam contributionem soluit: 1 mansos 12 gr.
Nobilis Wojtek Dzięncziel regiam contributionem soluit: i'/ 9
mansi ad 12 gr. Summa facit flor. 6 gr. 12.
Ląnga 3) villa in qua templum, habet 31 mansos,
parochus 4 mansos habet. Nobilis Georgius Zalinski
rzy, regiam contributionem soluit: 27 mansi possessi
3 hortulani ad 2 gr., 2 cauponae haereditariae ad 20
lus ad 25 gr. Summa facit flor. 21 gr. 6.
de quibus
podkomoad 20 gr.,
gr., singu-
Prusi ad parochiam Langa. Nobilis Laurentius Mokierski
regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad 20 gr., 2 hortulähi ad 2 gr. Eodem nobilis Joannes Pruski regiam contributionem soluit: i'/ 9 mansi ad 12 gr. Nobilis Wojczech Pruski
regiam contributionem soluit: 10 mansi ad 12 gr. Summa facit
flor. 6 gr. 2.
Odry.
A
2
) Kliczkowy.
s
) Łęg.
—
213 —.
Bęndziemirowiczu*) ad parochiam Ląnga. Nobilis Petrus Bendziemirowski regiam contributionem soluit: 6 mansi ad 12 gros.
Nobilis Martinus Bendziemirowski regiam contributionem soluit:
8 mansi ad 12 gr. Nobilis Sebastian Bendziemirowski regiam
contributionem soluit: 4 mansi ad 12 gr. Summa facit flor. 6.
BriłSS2) villa in qua templum. Anno 72. Nobilis Georgius
Szaliński succamerarius regiam contributionem soluit: pro 50
mansis possessis ad 20 gr., 4 hortulanis ad 2 gr., 2 cauponis
haereditariis ad 20 gr., czopowe de 2 cauponis ad 20 gr. Summa
facit flor. 36 gr. 8.
Koszubuda3) ad parochiam Brusz habet 39 mansos sine praedio. Nobilis Georgius Zalinski podkomorzy, regiam contributionem soluit: 33 mansi possessi ad 20 gr., 2 hortulani ad 2 gr.,
1 caupona haereditaria 20 gr., czopowe 25 gros. Summa facit
flor. 23 gr. 19.
Liszno ad parochiam Brusz, habet 40 mansos, de quibus
parochus 4 mansos habet. Nobilis Georgius Zalinski podkomorzy, regiam contributionem soluit: 36 mansi possessi ad 20 gr.,
2 cauponae haereditariae ad 20 gr., 5 hortulani ad 20 gr. Summa
facit flor. 27.
Zaliessia ad parochiam Brusz, habet, de quibus sunt 17
mansi vacui. Nobilis Georgius Zalinski podkomorzy, regiam
contributionem soluit: 13 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus
2 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., czopowe 15 gr. Summa
facit flor. 9 gr. 27.
SziczkOWie 4) ad parochiam Brusz, habet 38 mansos. Nobilis
Georgius Zalinski, podkomorzy, regiam contributionem soluit:
36 mansi possessi ad 20 gr. (item 2 mansi hoc anno nuper possessi), 1 opifex 6 gr., 1 caupona. haereditaria 20 gr., czopowe
30 gr. Summa facit flor. 25 gr. 26.
ł
4
) Będziemirowice, Schoenberg.
) Żukowo, Zuckau.
8
) Brusz, Brusy.
8
) Kosobuda.
—
214
—.
Lubline *) ad parochiam Brusz, habet 20 mansos, de quibus
7 mansi sunt vacui. Nobilis Georgius Zalinski regiam contributionem soluit: 13 mansi possessi ad 20 gr. Summa facit flor. 8
gros. 20.
Cholmiey Wielki 2 ) ad parochiam Brusz. Nobilis Stenzel Lutowski regiam contributionem soluit: i l /s mansi possessi ad 12
gr., 1 hortulanus 2 gr. Nobilis Jacob Cholmowski regiam contributionem soluit: 5 mansi ad 12 gr. Nobilis Waiiczech Czarnowski regiam contributionem soluit: 2 mansi ad 12 gr. Summa
facit flor. 3 gr. 26.
Maliey Cholmiey 3) ad parochiam Brusz. Nobilis Albertus Czarnowski regiam contributionem soluit: 2 mansi ad 12 gr. Nobilis
Jacob et Stentzeslaus de Cholmowski regiam contributionem soluunt: 12 mansi ad T2 gr. Summa facit f l o o 5 gr. 81.
Szabno4) ad parjochiam Brusz. Nobilis Stentzel Szabinski regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 gr. Nobilis Urbanus
Salinski regiam contributionem soluit: 3% mansi ad 12 gr. Nobilis Christophorus Sabinski regiam contributionem soluit: 3 3 / 4
mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 2 gr. Nobilis Raphael Sabinski
regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 gr. Nobilis Jacob
Zander regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 gr. Nobilis
Balthasar Gran regiam conributionem soluit: 2 ! / 4 mansi ad 12 gr*
Summa facit flor. 7 gr. 17.
Czapiewiczu 5) ad parochiam Brusz. Nobilis Matthias Wunk
ad suam partem regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 gr.
Nobilis Simon Jaiieczek regiam contributionem soluit: 2V4 mansi
ad 12 gr. Nobilis Laurentius Cholmowski regiam contributionem
soluit: i'/j mansi colonorum ad 12 gr., 1 hortulanus 4 gr. Nobilis Joannes Prusak regiam contributionem soluit: 3 mansi ad
12 gr. Nobilis Jacob Czapiewski regiam contributionem soluit:
2V4 mansi ad 12 gr. Nobilis Joannes Zoramski regiam contributionem soluit: I3/4 mansi ad 12 gr. Nobilis Christophorus Cza1
) Lubnia.
2
) Chełmy.
3
) Chełmki.
*) Żabno.
5
) Czapiewice.
—
215
—.
piewski regiam contributionem soluit: I 3 / 4 mansi ad 12 gr. Summa
facit flor. 6 gr. 22.
Czapieczin ad parochiam Brusz. Nobilis Bartholomaeus Gran
regiam contributionem soluit: 2 mansi ad 12 gr. Nobilis Gregorius Gran regiam contributionem soluit: 2 mansi ad 12 gr. Nobilis Martinus Czapiewski regiam contributionem soluit: 4'/^ mansi
ad 12 gr. Nobilis Mathias Rumel regiam contributionem soluit:
2 3 / 4 mansi ad 12 gr. Summa facit flor. 4 gr. 12.
Glowcziewicztl *) ad parochiam Brusz. Nobilis Andreas KordaGlowcziewski regiam contributionem soluit: 10 mansi ad 12 gr.
Eodem nobilis Joannes Glowcziewski regiam contributionem soluit: 2 mansi ad 12 gr. Nobilis Georgius Klopat ad suam partem
soluit: 3 3 / 4 mansi ad 12 gr. Nobilis Christophorus Koszaka regiam contributionem soluit: 3^3 mansi ad 12 gr. Nobilis Bartholomaeus Nayesch regiam,contributionem soluit: 1 mansos 12 gr.
Summa facit flor. 7 gr. 26.
Czarnowa ad parochiam Brusz. Nobilis Matthias Rumel regiam contributionem soluit: 6 mansi ad 12 gr. Nobilis Joannes
Czarnowski regiam contributionem soluit: 4V2 mansi ad 12 gros.
Nobilis Joannes Czarnowski alter regiam contributionem soluit:
3 mansi ad 12 gr. Nobilis Gregorius Czarnowski regiam contributionem soluit: 2 mansi ad 12 gr. Nobilis Bartholomaeus
Czarnowski regiam contributionem soluit: 2 mansi ad 12 gr. Nobilis Urbanus Czabinski regiam contributionem soluit: 1 mansos
12 gr. Nobilis Matthias Wnuck ad suam partem regiam contributionem soluit 1V2 mansos ad 12 gr. Nobilis Woiczech Czarnowski regiam contributionem soluit: 7 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 4 gr. Nobilis Urbanus Czarnowski regiam contributionem
soluit*. 3 mansi ad 12 gr. Summa facit flor. 11 gr. 22.
Karczewo molendinum ad parochiam Brusz. Nobilis Nicolaus Grzimąlowski regiam contributionem soluit: T rota haereditaria ad molam 24 gr., 8 mansi ad 12 gr. Summa facit flor. 4.
Główczewice.
— 216 —.
Trziesk molendinum ad parochiam Brusz. Nobilis Georgius
Zalinski podkomorzy, regiam contributionem soluit: i rota haereditaria ad molam 24 gr., 15 jugera agri ad 2 solid.' Summa
facit flor. 1 gr. 4.
Liesznia*) villa in qua templum ad Koszczirszni pertinens.
Orliku 2) ad parochiam Liesznia. Nobilis Joannes Orlikowski
regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad 20 gr. Summa
facit flor. 1 gr. 10.
Trziebon 3) (in Mirrachovensi districtu) ad parochiam Liesznia
in Tauchensi. dis. Nobilis Jacob Szczavinski a Szczavin capitaneus
in Mirrachaw regiam contributionem soluit: 6 mansi possessi ad
20 gr., 1 hortulanus 2 gr. (item 5 mansi ibi sunt vacui)r Summa
facit flor. 4 gr. 2.
Summa regiae contributionis totius districtus Tucholiensis
facit flor. 1970 gr. 21 den. 15.
In Schlochaviensi districtu.
Schlochaw 4 ) oppidum. Senatus et senatores oppidi Schlochaw regiam contributionem soluit: 20 aedes in foro ad 4 gr.,
25 aedes in plateis ad 2 gr., 25V2 mansi ad 20 gr., 6 ahena vini
adusti ad 24 gr., 1 pistor 4 gr., 1 faber tenuis 4 gr., 1 faber
4 gr., 1 textor lintei 4 gr., 1 qui ligneas mensas facit 4 gr.,
2 sutores ad 4 gr., 1 qui rotas facit 4 gr., 2 mercenarii ad 12
gr., 3 inquilini ad 12 gr., 2 hortulani ad 2 gr., 3 qui cibarias
et varias merces vendunt ad 7 gr. Item schos in duplo de ptisana a diebus Jeiun. praeteriti Anni, usque ad Jeiun. Anni flor.
26 gr. 22. Summa facit flor. 56 gr. 23.
Klaweszfeldt ad parochiam Schlochaw. Est vacuum praedium. Nobilis Christophorus Hoppe et Michael Hoppe regiam
contributionem soluunt: 3 mansi ad 20 gr. Summa facit flor. 2.
*) Leśno.
2
) Orlik.
3
) TrzebuiL
4
) Człuchowo.
—
217 —.
Moszczienicza habet templum et 31 mansos. Nobilis Adamus Zalinski terrarum Tauchensium judex, regiam contributionem
soluit: 31 mansi possessi ad 20 gr., 1 rota annua ad molam ad
12 gr., 1 caupona annua 12 gr., 2 opifices ad 2 gr. Summa facit
flor. 21 gr. 18.
Dorąngowiczu r ) ad parochiam Moszchienicza habet 13 mansos.
Nobilis Mattheus et Stenzeslaus Dorąngawski ad praedium 3V3
mansos habent, regiam contributionem soluunt: 9V3 mansi.possessi
ad 20 gr., 1 hortulanus 2 gr., 1 rota ad molam 24 grŁ Summa
facit flor. 7 gr. 6.
Soldan (in Tauchensi districtu) ad parochiam Moszczienicza,
habet 16 mansos, de quibus 14 mansi ad praedium pertinent.
Nobilis Casparus Soldan regiam contributionem soluit: 2 mansi
possessi ad 20 gr. Summa facit flor. 1 gr. 10.
Ogorziellinach 2 ) villa in qua templum. Nobilis Adamus Zalinski terrarum Tauchensium judex, regiam contributionem soluit:
6 mansi possessi ad 20 gr. Nobilis Felix et Christophorus Konarski regiam contributionem soluunt: 44 mansi possessi ad 20
gr., 1 caupona annua 12 gr. Nobilis Casparus Soldan regiam
contributionem soluit: 3 mansi possessi ad 20 gr. Nobilis Georgius Lewaldt, haeres Powalka, regiam contributionem soluit: 28
mansi possessi ad 20 gr., 1 rota ad molam 24 gr., 1 caupona
annua 12 gr. Summa facit flor. 55 gr. 18.
Nowidwor 3 ) (in "Tauchensi districtu) ad parochiam Ogorziellinach. Nobilis Augustinus Neuhoff ad suam partem 1774
mansos habet, de quibus ad praedium 1572 pertinent, regiam
contrilautionem soluit: 2 mansi possessi ad 20 gr. Summa facit
flor. 1 gr. 10.
• Buckoltz 4 ) villa in qua templum, habet 74 mansos, de quibus
parochus 4 mansos habet et sculteti 2 mansos habent consensu
D-ni capitauei. Nobilis Andreas Obieszierski, suc-capitaneus in
4
') Döringshof, Doręgowice.
) Bukowo.
2
) Görsdoi-f, Ogorzeliny.
9
) Neuhof
—
218
—.
Schlochaw, regiam contributionem soluit: 68 mansi possessi ad
20 gr., 6 hortulani ad 2 gr., 4 opifices ad 2 gr., 2 caupona haereditaria ad 20 gr., 4 jugera agri ad 2 solid. Item czopowe de
2 cauponis ad 60 gr. Summa facit flor. 51 gr. 12 solid. 12.
Mossin 1 ) villa in qua templum, habet 40 mansos, de quibus
parochus 4 mansos habet. Nobilis Andreas Obieszierski, succapitaneus in Schlochaw, regiam contributionem soluit: 70 mansi
possessi» ad 20 gr., 2 cauponae haereditariae ad 20 gr., 1 hortulanus 2 gr,, 1 opifex 2 gr., czopowe singulus caupo ad 66 gr.
Summa facit flor. 52 gr. 16.
^
Platendienst 2 ) ad parochiam Mossina. Nobilis Matthias Wot- .
Schlager regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad 20 gr.
Nobilis Petrus Wolschlager regiam contributionem soluit: 3 mansi
kd 12 gr. Nobilis Thomas Wohrleman regiam contributionem
soluit: i1/«, mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 4 gr. Nobilis Matthaeus
Wolschlager regiam contributionem soluit: 1 mansos possessos
12 gr., 1 hortulanus 4 gr. Nobilis Petrus Kolaw regiam contributionem soluit: 1'/» mansi ad 12 gr. Nobilis Urbanus Wolschlager regiam contributionem soluit: 2 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus
2 gr. Nobilis Georgius Störmer regiam contributionem soluit:
2 mansi ad 12 gr. Summa facit flor. 6 gr. 2.
Steinborn 3) Villa in qua templum habet 47 mansos, de quibus
parochus 4 mansos habet et 1 mansus nuper est possessus. Nobilis Andreas Obieszierski, suc-capitaneus in Schlochaw, regiam
contributionem soluit: 42 mansi possessi ad 20 gr., 2 cauponae
haereditariae ad 20 gr., 2 hortulani ad 2 gr., 1 opifex 2 gr., 12
jugera agri ad 2 solid., czopowe singulus caupo ad 45 gr. Summa
facit flor 32 gr. 24.
#
Jącznick 4 ) villa in qua templum habet 67 mansos, de quibus
parochus 4 mansos habet et 12 mansi nuper possessi, Septem
vero mansi vacui sunt. Nobilis Andreas Obieszierski, suc-capitaneus in Schlochaw, regiam contributionem soluit: 54 mansi posJ
) Moszyna.
czonki, Jęczniki.
2
) Platendynk.
3
) Sztymborno, Szemborno.
4
) Ję-
~
219
—
sessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 1 opifex 2 gr.,
3 jungera agri ad 2 solid., czopowe ad 35 gr., 1 rota ad molam
24 gr. Summa facit flor. 38 gr. 23.
Glandaw *) ad parochiam Jącznicku, habet 13 mansos, de quibus 11 ad praedium pertinent. Nobilis Stentzeslaus Dorągowski
regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad 20 gr., 2 hortulani ad 2 gr. Summa facit flor. 1 gr. 14.
Klein Jącnik ad parochiam Jącznik. Nobilis Matthaeus Warleman regiam contributionem soluit: 3 7a mansi ad 12 gr. Nobilis
Petrus Kolaw regiam contributionem soluit: 37a mansi ad 12 gr.
Summa facit flor. 2 gr. 24.
Richanaw 2 )" villa habet templum et 79 mansos, de quibus parochus 4 mansos habet, 16 vero mansi interierunt peste et 37
mansi sunt vacui. Nobilis Andreas Obieszierski, suc-capitaneus
in Schlochaw, regiam contributionem soluit: 22 mansi possessi
ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 1 opifex 2 gr., 3 jugera agri ad 2 solid., czopowe 25 gr. Summa facit flor. 16 gr. 9.
Lichtenhagen villa in qua templum, habet 48 mansos, de
quibus parochus 4 mansos habet. Nobilis Andreas Obieszierski,
suc-capitaneus in Schlochaw, regiam contributionem soluit: 44
mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 2 opifices ad 2 gr., 2 jugera agri ad 2 solid., czopowe 20 gr. Summa
facit flor. 30 gr. 5 solidos 6.
Berkoveldt 3 ) villa in qua templum, habet 80 mansos, de quibus 4 mansi ad parochum pertinent et 14 mansi sunt vacui. Nobilis Andreas Obieszierski, suc-capitaneus in Schlochaw, regiam
contributionem soluit: 62 mansi possessi ad 20 gr., 2 cauponae
haereditariae ad 20 gr., 1 opifex 2 gr., 1 mola haereditaria 24
gr., 3 hortulani ad 2 gr., 4 jugera agri ad 2 solid., czopowe singulus caupo ad 33 gr. Summa facit flor. 46 den 12.
Landeck 4 ) villa habet templum. Nobilis Andreas Obieszierski,
suc-capitaneus J in Schlochaw, regiam contributionem soluit: 19
l
) Giełdan?
2
) Richnau. Rychnowy
') Barkenfelde.
Lendy czek.
—
220 —.
hortulani ad 4 gr., 2 cauponae haereditariae ad 20 gr., 1 rota
haereditaria ad molam 24 gr., 1 mola in qua scinduntur ligna
12 gr., czopowe singulus caupo 25 gr. Summa facit fl. 6 gr. 22.
Kristveldt*) villa in qua templum, habet 70 mansos, de quibus parochus 4 mansos habet et 2 mansi pertinent, 19 vero
mansi sunt vacui. Nobilis Andreas Obieszierski, suc-capitaneus
in Schlochaw, regiam contributionem soluit: 45 mansi possessi
ad 20 gr., 3 cauponae haereditariae ad 20 gr., 1 opifex 2 gr.,
1 rota haereditaria ad molam 24 gr., 2 jugera agri ad 2 solid.,
czopowe de 2 cauponis 40 gr. altera vero 30 gr., item tertius
caupo intra 6 annos non vendit cerevisiam. Summa facit flor.
35 gr. 7 den. 6.
Berwaldt 2 ) ad parochiam Kriestveldt habet 50 mansos. Nobilis Paulus Winter, habet praedium et regiam contributionem
soluit: 6 mansi possessi ad 20 gr., 2 hortulani ad 4 gr., 1 rota
ad molam 24 gr. Eodem nobilis Balthasar Winter habet 8 mansos, de quibus 2 ad praedium pertinent, regiam contributionem
soluit: 6 mansi possessi ad 20 gr. Nobilis ac honesta Domina
Darringsche regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad
20 gr. Nobilis Martinus Winter regiam contributionem soluit:
8 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 4 gros. Summa facit
flor. 15 gr. 26.
Pettersswaldt 3 ) villa in qua templum, habet 70 mansos, de
quibus parochus 4 mansos habet et 21 mansi sunt vacui. Nobilis
Andreas Obieszierski, suc-capitaneus in Schlochaw, regiam contributionem soluit: 45 mansi possessi ad 20 gr., 2 cauponae haereditariae ad 20 gr., 1 rota haereditaria ad molam 24 gr., 1 opifex 2 gr., 1 hortulanus 2 gr., 4 jugera agri ad 2 solid. Summa
facit flor. 32 gr. 10 denar. 12.
Virchaw 4) villa in qua templum, habet 60 mansos, de quibus
parochus 4 mansos habet et novem mansi sunt vacui. Nobilis
Andreas Obieszierski, suc-sapitaneus in Schlochaw, regiam conl
) Christfelde.
2
j Bärenwald.
4
) Wierzchowo.
—
221
—.
tributionem soluit: 47 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 3 rotae ad molam ad 24 gr., czopowe 35 gr.,
1 opifex 2 gr. Summa facit flor. 35 gr. 19.
Mannekaw *) (in Tauchensi districtu)
Joannes Störmer regiam contributionem
item 2 mansos vacuos frater eius habet.
Störmer regiam contributionem soluit: 2
facit flor. 2 gr. 2.
habet 6 mansos. Nobilis
soluit: 4 mansi ad 12 gr.,
Eodem nobilis Georgius
mansi ad 12 gr. Summa
Koczalla 2 ) villa in qua templum habet 60 mansos, de quibus
parochus 4 mansos habet et 24 mansi sunt vacui. Nobilis Andreas Obieszierski, suc-capitaneus in Scblochaw, regiam contributionem soluit: 32 mansi possessi ad 20 gr., 2 cauponae haereditariae ad 20 gr., 1 opifex 2 gr., 1 rota ad molam 24 gr., 5 jugera ad 2 solid. Summa facit flor. 23 gr. 19 den. 6.
Grabowo ad parochiam Koczalla habet 36 mansos. Nobilis
Balthasar Grabowski habet 12 mansos, de quibus ad praedium
3 mansi pertinent, regiam contributionem soluit: 3 mansi possessi ad 20 gr., item 9 mansi ad praedium. Nobilis Nicolaus
Rock regiam contributionem soluit: 2 mansi ad 12 gr. Nobilis
Blasius Wirszbandt regiam contributionem soluit: 2 mansi ad 12
gr. Nobilis Joannes Wirszbandt regiam contributionem soluit:
2 mansi ad 12 gr. Nobilis Paulus Bienneck regiam contributionem soluit: 2 mansi ad 12 gr. Nobilis Matthias Wirszbandt regiam contributionem soluit: 2 mansi ad 12 gr. Nobilis Joannes
Wirszbandt alter regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 gr.
Nobilis Thomas Wirszbandt regiam contributionem soluit: 2 mansi
ad 12 gr. Nobilis Paulus Wirszbandt regiam contributionem soluit: 2 mansi ad 12 gr. Nobilis Martinus Schultz regiam contributionem soluit: 1 mansos 12 gros. Nobilis ac honesta Domina
Wirszbansche regiam contributionem soluit: 6 mansi ad 12 gr.,
1 opifex 2 .gr. Summa facit flor. 11 gr. 20.
Prechalaw 3 ) villa in qua templum, habet 45 mansos, de quibus parochus 4 mansos habet. Nobilis Andreas Obieszierski, suc') Mękowy, Mank au.
2
) Koczały, Flötenstein.
3
) Przechylewo.
—
222 —.
capitaneus in Schlochaw, regiam contributionem soluit: 41 mansi
possessi ad 20 gr., 2 cauponae haereditariae ad 20 gr., 3 hortulani ad 6 gr., 1 opifex 2 gr., 2 rotae haereditariae ad molam ad
24 gr., 1 mola in qua ligna scinduntur 12 gr., 4 jugera agri ad
2 solid., czopowe singulus caupo ad 40 gr. Nobilis Mattheus Darangawski regiam contributionem soluit: 2 mansi ad 20 gr. Nobilis Mattheus Urban a Prechalaw regiam contributionem soluit:
2 mansi ad 12 gr. Nobilis Andreas Hogenwaldt regiam contributionem soluit: 1 '/a mansi ad 12 gr. Nobilis Urbanus Butner
regiam contributionem soluit:
mansi ad 12 gr. Summa facit
flor. 37 den. 12.
Dąmbrowa (in Tauchensi districtu) ad parochiam Prechalaw
habet 30 mansos. Nobilis ac honesta matrona Wirszbrentscha
regiam contributionem soluit: 30 mansi possessi ad 20 gr., 1 rota
haereditaria ad molam 24 gr., 1 mola in qua ligna scinduntur
12 gr. Summa facit flor. 21 gr. 6.
Roszenveldt l ) villa in qua templum habet 80 mansos, de quibus parochus 4 mansos habet et 32 mansi sunt vacui. Nobilis
Andreas Obieszierski, suc-capitaneus in Schlochaw, regiam contributionem soluit: 44 mansi possessi ad 20 gr., 3 cauponae haereditariae ad 20 gr., 1 rota haereditaria ad molam 24 gr., 20 jugera agri ad 2 solid., 2 hortulani ad 2 gr. Summa facit flor. 32
gr. 21 den. 6.
HinrichSWaldt 2 ) villa in qua templum habet 8 mansos, de quibus parochus 4 mansos habet et 6 mansi vacui sunt. Nobilis
Andreas Obieszierski, suc-capitaneus in Schlochaw, regiam contributionem soluit: 70 mansi possessi ad 20 gr., 3 cauponae haereditariae ad 20 gr., 1 opifex 2 gr., 4 jugera agri ad 2 solid.,
czopowe de 1 caupona 20 gr. Nobilis Jacob Hoppe regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad 12 gr. Nobilis Michael
Mrowski regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad 20 gr.
Nobilis Matthias Schmit regiam contributionem soluit: 4 mansi
ad 12 gr. Nobilis Urbanus Rost regiam contributionem soluit:
2 mansi ad 12 gr. Summa facit flor. 54 gr. 16 den. 12.
Rozenfelde.
2
) Heinrichswalde.
~
223
—
Schonnewarnke *) ad parochiam Hinrichswalde habet 24 mansos, de quibus ad 2 praedia 8 mansi pertinent. Nobilis Gerhardt
et Lucas Manteufel regiam contributionem soluit: 16 mansi possessi ad 20 gr., 3 hortulani ad 2 gr., 1 rota ad molam 24 gros.
Summa facit flor. 11 gr. 20.
Sterczin 2) villa in qua templum, habet 58 mansos, de quibus
parochus 4 mansos habet et tres ad templum pertinent. Nobilis
Andreas Obieszierski, suc-capitaneus in Schlochaw, regiam contributionem soluit: 51 mansi possessi ad 20 gr., 2 cauponae haereditariae ad 20 gr., 5 hortulani ad 2 gr., 1 rota haereditaria
ad molam 24 gr., 1 opifex 2 gr., 5 jugera agri ad 2 solid., czopowe 90 gr. Nobilis Christophorus Hoppe regiam contributionem soluit: 10 mansi possessi ad 20 gros. Summa facit flor. 46
gr. 9 den. 6.
Schiltberg 3) ad parochiam Streczin habet 10 mansos. Nobilis
Jacobus Schiltberg regiam contributionem soluit*. 6 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 4 gr. Nobilis Michael Mrowski regiam contributionem' soluit: 1 hortulanus 2 gros. Summa facit
flor. 2 gr. 18.
Preuschwaldt 4 ) ad parochiam Streczin, habet 80 mansos, de
quibus 49 mansi vacui sunt. Nobilis Andreas Obieszierski, succapitaneus in Schlochaw, regiam contributionem soluit: 31 mansi
possessi ad 20 gr., 3 cauponae haereditariae, de quibus una hoc
anno nuper possessa est ad 20 gr., 2 hortutlani ad 2 gr., (18 jugera agri habent caupones et adhuc sunt vacua), czopowe de
3 cauponis ad 15 gr. Summa facit flor. 24 gr. 19.
Reczenicza 5) villa in qua templum, habet 80 mansos, de quibus parochus 4 mansos habet et 26 mansi sunt vacui. Nobilis
Andreas Obieszierski, suc-capitaneus in Schlochaw, regiam contributionem soluit: 50 mansi possessi ad 20 gr., 2 cauponae haereditariae ad 20 gr., 1 opifex 2 gr., 1 rota haereditaria ad mo-
*) Schoenwerder. 2 ) Strzeczona, Stretzin. 3> Szylbark. ') Prycenwałd, Prutzenwalde. 5) Rzeczęca.
—
224
—
lam 24 gr., 2 mansi molitoris ad 20 gr. 4 jugera agri ad 2 solid.
Summa facit flor. 36 gr. 28 den. 12.
Dąbnicza villa in qua templum, habet 60 mansos, de quibus
parochus 4 mansos habet, et 12 mansi sunt vacui. Nobilis Andreas Obieszierski, suc-capitaneus in Schlochaw, regiam contributionem soluit: 44 mansi possessi ad 20 gr., 3 cauponae haereditariae, de quibus una caupona nuper possessa ad 20 gr., 1 opifex
2 gros., 1 rota ad molam 24 gr., 4 jugera agri ad 2 solid., czopowe de 2 cauponis ad 20 gr. Summa facit flor. 32 gr. 28 den. 12.
Maliei Choinitz l ) villa in qua templum, habet 50 mansos, de
quibus parochus 4 habet et 4 mansi nuper possessi sunt, novem
vero vacui. Nobilis Andreas Obieszierski, suc-capitaneus in Schlochaw, regiam contributionem soluit: 33 mansi possessi ad 20 gr.,
1 caupona haereditaria ad 20 gr., 1 opifex 2 gr., 1 rota haereditaria ad molam 24 gr., czopowe 30 gr. Summa facit flor. 24
gros. 16.
Karsziekaw 2) ad parochiam Maliei Choinitz. Nobilis Andreas
Obieszierski, suc-capitaneus in Schlochaw, regiam contribationem
soluit: 18 hortulani ad 4 gr., 1 caupona annua 12 gr., czopowe
30 gr. Summa facit flor. 3 gr. 24.
Czartolomiei 3 ) ad parochiam Maliei Choinitz, habet 24 mansos, de quibus 18 cum vacuis ad praedium pertinent. Nobilis
Nicolaus Kunt regiam contributionem soluit: 6 mansi possessi ad
20 gr., 1 hortulanus 2 gr. Summa facit flor. 4 gr. 2.
Biennin 4) ad parochiam Maliei Choinitz. Nobilis ac honesta
D-na Barbara Wirszbandtsche regiam contributionem soluit: 21
mansi possessi ad 20 gr. Eodem nobilis Matthias Jerucziewski
regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad 20 gr., item
3 mansi nuper possessi. Nobilfs Leonhardt Jerucziewski regiam
contributionem soluit: 1 mansus qui intra tres annos igni periit
secundum testimonium terrarum Schlochaviensium judicis. Summa
facit flor. 15 gr. 10.
Chojniczki, Könitz.
8
) Charzykowo.
3
) Czartołom.
*) Zbynin.
_
225
— _
/
Czandersedorff l ) ad parochiam Maliei Choinitz. Nobilis ac
honesta D-na Barbara Wirszbandtsche regiam contributionem soluit ad suam partem: 3 mansi possessi ad 20 gr., 3 hortulani ad
v
2 gr. Summa facit flor. 2 gr. 28.
Biszkupnicza 2 ) yilla in qua templum, habet 60 tnansos, de
quibus parochus 4 mansos habet et 2 ad templum pertinent, 14
vero sunt vacui. Nobilis Andreas Obieszierski, suc-capitaneus
in Schlochaw, regiam contributiorfem soluit: 40 mansi possessi
ad 20 gr., 2 cauponae haereditariae ad 20 gr., 1 opifex ad 2 gr.,
> 2 hortulani ad 2 gr., 4 jugera agri ad 2 solid., 2 cauponae czopowe ad 30-^r. Summa facit flor. 30 gr. 8 den. 12.
Brzieszno 3 ) villa in qua templum, habet 51 mansos, de quibus parochus 4 mansos habet. Nobilis Andreas Obieszierski, succapitaneus In Schlochaw, regiam contributionem soluit: 47 mansi
possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 1 opifex 2 gr.,
czopowe 35 gr., 1 hortulanus 2 gr. Summa facit flor. 33 gr. 9.
Petterkaw 4 ) ad parochiam Brzieszno, habet 80 mansos, de
quibus 70 mansi vacui sunt Nobilis ac honesta D-na Thomae
Wierssbienten, relicta vidua regiam contributionem soluit: 10 mansi
possessi ad 20 gr. Summa facit flor. 6 gr. 20.
Nowi-Czierkwie 5 ) villa in qua templum, in Schlochaviensi
districtu, habet 40 mansos, de quibus parochus 4 mansos habet
et 10 mansos regia Majestas aliis mutandas (sie) dedit, et 14
mansi sunt vacui. Nobilis Andreas Obieszierski, suc-capitaneus
in Schlochaw, regiam contributionem soluit: 12 mansi possessi
ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 1 faber 2 gr., 2 hortulani ad 2 gr., czopowe 15 gr. Summa facit flor. 9 gr. 11.
Krainki ad parochiam Nowi-Czierkiew, habet 33 mansos.
Nobilis Matthias Lewaldt habet ad suam partem 26 mansos, de
quibus 9 mansi ad praedium pertinent et unus colonus cum
2 mansis igni perijt, regiam contributionem soluit: 15 mansi pos') Czarnice, Berglau. 2 ) Bischofswalde, Gębarzewo. 3 ) B n e s e n ,
Brzeźno. 4) Peterkau, Pietrzykowy. &) Neukirch bei Könitz.
"* Zrodła dziejowe.
Tom XXIII
—
226
— '
feessi ad 20 gr , 1 caupona 12 gr., 2 hortulani ad 2 gr., r'opifex
2 gros. Nobilis Christophorus Wiszoczki regiam contributionem
soluit: 7 mansi possessi ad 20 gros. Summa facit flor. 14 gr. 8.
*
Kłodawie l ) ad parochiam Nowi-Czierkiew. Nobilis Georgius
Lewaldt habet 1773 mansos, de quibus 2 ,mansi igrii perierunt,
regiam contributionem soluit: 15 mansi possessi ad 20 gr. Nobilis Georgius Lewaldt, haeres Jeszorka 2 ), regiam contributionem
soluit: 17 '/2 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona t 2 gr,, 1 hortulanus 2 gr,, 2 rotae ad molam in Czandersdorff ad 24 gr., czopowe 15 gr. Summa facit flor. 24 g n 7. ,
s
Droszienicza 8 ) ad parochiam Nowi-Czierkiew, habet 14 mansos, de quibus 7 mansi sunt vacui. Nobilis Georgius Lewaldt
regiam contributionem soluit: 7 mansi possessi ad 20 gr. Summa
facit flor. 4 gr. 20.
Lottin ad parochiam Neukirchen habet 60 mansos. Nobilis
Nicolaus et Balthasar a Platen 2 habent praedia et regiam contributionem soluunt: 12 mansi possessi ad 20 gr., r hortulanus
2 gros. Nobilis Andreas Proch habet 15 mansos, de quibus ad
praedium 13 mansi pertinent regiam contributionem soluit: 2 mansi
possessi ad 20 gr. Summa facit flor. 9 gr. 12
Zarziecza ad parochiam Neukirchen. Nobilis Gregorius Kutelnóga regiam contributionem soluit: 7 mansi ad 12 gr., 1 caupona 12 gr., czopowe 14 gros. Eodem nobilis Simon Skoczek
regiam contributionem soluit: 4 mansi ad 12 gr. Nobilis Paulus
Lutowski legiam contributionem soluit: 7 mansi ad 12 gr., 2 hortulani ad 2 gr. Nobilis Stentzeslaus Lutowski regiam contributionem soluit: 2 hortulani ad 2 gr. Summa facit flor. 8 gr 10.
t,
Szilkaw 4 ) ad parochiam Nowi-Czierkiew. Nobilis Paulus Żabiński regiam contributionem soluit: 1 mansus 1 ti gr., 1 hortulanus 4 gros. Eodem nobilis Paulus Suckowski junior regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 gr. Nobilią Paulus Suckowski
l
) Kłodawa. 2 ) Jeziorki.
bruch. *) Zukowo.
3
) Drozdzienica, Drausnitz m Zwangs-
—
227 —
senior regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 gr. Nobilis
Laurentius Suckowski regiam contributionem soluit: 3 mansi ad
12 gr. Nobilis Joannes Skarbska regiam contributionem soluit:
2 mansi ad 12 gr. Nobilis Laurentius Zapendowski regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 4 gr. Summa
facit flor. 6 gr. 8.
Gwiarszno*) ad parochiam Nowi-Czierkiew. Nobilis Paulus
Żabiński ad suam partem regiam contributionom soluit: 3 mansi
ad 12 gr. Nobilis Laurentius Szuckowski junior regiam contributionem soluit: 9 mansi ad 12 gr. Summa facit flor. 4 gr. 24.
Krąmpsk 2 ) villa in qua templum, habet 60 mansos, de quibus
parochus 4 mansos habet, et 9 mansi sunt vacui, 2 vero nuper
possessi. Nobilis Andreas Obieszierski, suc-capitaneus in Schlochaw, regiam contributionem soluit: 45 mansi ad 20 gr., 2 cauponae haereditariae ad 20 gr., 1 hortulanus 2 gr., 1 opifex 2 gr.,
1 rota ad molam 24 gr., czopowe de 2 cauponis ad 45 gros.
Summa facit flor. 35 gr. 10.
Stoltzenf elda 3) ad parochiam Krampsk, habet 60 mansos Nobilis Balthasar Weidelstedt habet 30 mansos, de quibus ad praedium 24 mansos, regiam contributionem soluit: 6 mansi possessi
ad 20 gr., 2 hortulani ad 4 gr. Eodem nobilis Petrus Klaman
habet 6 mansos, hoc anno igni periit, regiam contributionem soluit: 1 hortulanus 4 gr. Nobilis Christophorus Klaman habet 24
mansos, de quibus 18 mansi ad praedium pertinent, regiam contributionem soluit: 6 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 4 gr.,
1 opifex 2 gr. Summa facit flor. 8 gr. 18.
Furstenowo 4) villa in qua templum, habet 70 mansos, de quibus parochus 4 mansos habet et 24 mansi sunt vacui. Nobilis
Andreas Obieszierski, suc-capitaneus in Schlochaw, regiam contributionem soluit: 42 mansi possessi ad 20 gr., 2 cauponae haereditariae ad 20 gr., 2 hortulani ad 2 gr., 1 opifex 2 gr. Summa
facit flor. 29 gr. 16.
') Chwarzno.
2
) Krępsk.
3
) Sztotfeld.
4
) Forstenau> Fersztnowo.
—
228
—
Elsenaw
ad parochiam Furstenaw, habet 60 mansos, de quibus aliquod mansi ad praedium pertinent et quidam vacui sunt.
Nobilis Joachim Zadaw regiam contributionem soluit: ro mansi
possessi ad 20 gr., 1 rota ad molam 24 gr. Summa facit flor. 7
gros. 14.
Colpin2) alias Woiterszdorff villa in qua templum habet 60
mansos, de quibus 34 mansi vacui sunt et 2 mansi nuper possessi, quatuor vero mansos parochus habet. Nobilis Karsteh Manteuffel regiam contributionem feoluit: 20 mansi possessi ad 20 gr.,
1 caupona ^annua 12 gr., czopowe 18 gr. Summa facit flor. 14
gros. 10.
N
Polnicz 3 ) ad parochiam Colpin, habet 54 mansos1, de quibus
9 mansi ad nobiles pertinent. Nobilis Andreas Obieszierski, succapitaneus in Schlochaw, regiam contributionem soluit: 45 mansi
possessi ad 20 gr., 1 opifex 2 gr., 2 cauponae haereditariae ad
20 gr., 2 rotae ad molam ad 24 gr., 12 jugera agri ad 2 -solid., «
czopowe singulus caupo ad 40 gr. Nobilis Georgius Bogosch
regiam contributionem soluit: 3 mansi possessi ad 20 gr. Summa
facit flor. 37 gr. 28.
Molendina ad arcem Schlochaw pertinentia. Nobilis Andreas Obieszierski, suc-capitaneus in Schfochaw, regiam contributionem soluit: 1 rota molendini in Borowo 24 gr., 1 mola in
qua ligna scinduntur 12 gr., V2 mansos molitoris ad 20 gros.,
1 rota molendini in Osząnczniczki 24 gr., 3 rotae molendini in
Bląnfeldt ad 24 gros., 1 mola in qua ligna scinduntur 12 gros.,
1 caupona in Sickczii 20 gr. Summa facit flor. 5 gr. 24.
Czarnoszicze ad parochiam Colpin. Nobilis ac honesta D-na
Katharina Petri Bogosch relicta vidua regiam contributionem soluit: i'/g mansi possessi ad 20 gr., item 3V2 mansi, quibus pro
sfe utitur. Nobilis Matthias Lebanski regiam contributionem soluit:
9 mansi ad 12 gr. Nobilis Joachim Lebanski regiam contributionem soluit: 6 mansi ad 12 gr. Nobilis Bastian Lebanski reElsenau, Eizanowo.
2
) Kiełpin.
3
) Pollnitz, Polenica.
1
—
229
-
giam contributionem soluit: 6 mansi ad 12 gr. Nobilis Joannes
Rątki regiam contributionem soluit: 5 mansi ad 12 gr. Summa
facit flor. 11 gr. 12.
Friedelandt Ł) oppidum. Consul et senatores oppidi Friedelandt regiam contributionem solverunt: 30 aedes in foro ad 4 gr.,
82 aedes in plateis ad 2 gr., 15 parvae aedes extra oppidum ad
1
gr«, 90 mansi ad oppidum pertinentes ad 20 gr., 1 sartor 4 gr.,
2 .textores panni ad 4 gr., 2 sutores ad 4 gr., x sculptor 4 gr.,
2 figüli ad 4 gr., 1 pistor 4 gr., 1 faber tenuis 4 gr., 2 rotae
mölendini ad 24 gr., 6 socii ad molam ad Va gr., 3 abena vini
adusti ad 6 gr. Summa facit flor. 73 gr. 48. Item schos in duplo de ptisana a diebus Jeiunii anni 70 usque ad Jejunium
anni 71, flor. 40 gr. 22. Die 8 May nobilis ac honesta matrona
Christophori Hoppen relicta vidua regiam contributionem soluit:
8 mansi possessi ad 20 gros.
Summa summarum flor. 11g gr. 20.
,
Hamerstein 2 ) oppidum. Consul et senatores oppidi Hamerstein regiam contributionem soluunt: 42 aedes in foro ad 4 gr.,
36 aedes in plateis ad 2 gr., 3 sutores ad 4 gr., 2 sartores ad
4 gr., 7 textores panni ad 4 gr., 2 fabri ad 4 gr., 1 qui lignas
mensas facit 4 gr., 10 mansi, quibus oppidum ad Mockernicz utitur, ad 20 gr.; item oppidum habet 100 mansos praecipue silvas,
de quibus tarnen 4 mansi runcati sunt, ad 20 g r o s ; item ad
Falckenwalde, 12 mansos oppidum habet, ad 20 gr.; item 1 mansus ad caupona 20 gr.; summa facit flor. 28. Item srhos in duplo de ptisana a 1 Junii anni 70, per totum annum, usque ad
4 Maii flor. 14; 1 rota mölendini 24 gr., 1 mola in qua ligna
scinduntur 12 gr., 2 rotae mölendini novi ad 12 gr.; summa facit
flor. 16. Summa summarum flor. 44.
Demin3) ad parochiam Hamerstein habet 40 mansos, de quibus 28 mansi vacui sunt. Nobilis Matthias Brannek regiam contributionem soluit, pro se et fratribus suis: 12 mansi ad 12 gr.,
2 molae in qua ligna scinduntur ad 12 gr., 1 hortulanus 2 gros.
Summa facit flor. 5 gr. 22.
Frydląd.
2
) Hamersztyö, Czarne.
3
) Deminek.
—
230 —.
Falckenwalde, Villa in qua templum habet 80 mansos, de
quibus parochus 4 mansos habet et oppidum Hamerstein habet
12 mansos, ad praedium vero ^cum vacuis 23 mansi pertinent.
Nobilis Felix Konarski,, capitaneus in Hamerstein, regiam contributionem soluit: 41 mansi possessi ad 20 gr., 3 sartoreS ad 2 gr.,
1 caupona annua 12 gr., 1 faber 6 gr., 2 hortulani ad 2 gios.,
6 hortulani ad 4 gr. Summa facit flor. 29 gr. 2.
Hanszweldt*) villa in qua templum habet 70 mansos, de quibus parochus 4 mansos habet, et ad praedium, cum vacuis, 31 v
mansi pertinent. Nobilis Felix Konarski, capitaneus in Hamerstein, regiam contributionem solüit: 35 mansi possessi ad 20 gr., _
2 cauponae haereditariae ad 20 gr., 1 opifex 6 gr. Summa fa^it
flor. 24 gr. 10.
~
Domiszlaw 2 ) villa in qua templum, habet 50^mansos, de quibus parochus 4 mansos habet et 7 mansi ad praedium pertinent.
Nobilis Felix Konarski, capitaneus in Hamerstein, regiam contributionem soluit: 39 mansi possessi ad 20 gros., 3 hortulani ad
4 gr., 2 fabri ad 6 gr., 3 hortulani ad 2 gr. Summa facit flor. 27.
Rautenberg ad parochiam Domiszlaw. Nobilis ac honesta
D-na Ewaldt Bornosche regiam contributionem soluit: 12 mansi
possessi ad 20 gros., item aliquod mansi ad praedium pertinent.
Summa facit llor. 8.
Baldenberg 3 ) oppidum. Consul ac senatores huius oppidi regiam contributionem soluunt: 28 aedes in foro ad 4 gr., 53 aedes
in plateis ad 2 gr., 2 opifices ad 4 gr., 77 mansi, de quibus parochus 6 mansos habet, restant 71 mansi ad 20 gr., 1 mola in
qua ligna scinduntur 12 gr., 1 rota molendini 12 gros. Summa
facit flor. 55 gr. 20.
Wittenfelda ad parochiam Baldenburg, habet 30 mansos,
de quibus 14 mansi nuper igni perierunt. Nobilis Felix Konarski, capitaneus in Hamerstein, regiam contributionem soluit: 16
*) Stary Dwór, Janpole
2
) Domysław
3
) Białobór
—
231 —.
mansi possessi ad 20 gros., 2 hortulani ad 4 gr , 1 hortulanus •
2 gr., 1 opifex 6 gr. t 1 caupona^annua 12 gr. Summa facit flor.
11 gros. 18«
Stremelaw*) ad parochiam Baldenburgk habet 14 mansos.
Nobilis Felix Konarski, capitaneus in Hamerstein, regiam contributionem soluit: 14 mansi possessi ad 20 gr Summa facit flor. 9
gros. 10.
Schonnebprge 2 ) ad parochiam Baldenburgk. Nobilis Felix Konarski, capitaneus in Hamerstein, regiam contributionem soluit:
10 mansi possessi ad 20 gr. Summa facit flor. 6 gr. 20.
Eiversfelda 3 ) ad parochiam Baldenburgk, habet 20 mansos}
de quibus 7 mansi ad praedium pertinent. Nobilis Martinus Zartha regiam contributionem soluit: 13 mansi possessi ad 20 gros.,
1 hortulanus 4 gr. Summa facit flor. 8 gr. 24.
Jiesziorka villa in qua templum. Nobilis Georgius Lewaldt
habet praedium et regiam contributionem soluit: 1 rota ad molam
24 gros.
CHoihitz oppidum. Consul et senatores huius oppidi regiam
contributionem solverunt: 100 mansi eorum, qui extra oppidum
Choinitz habitant, ad 20 gr., 6 mansi ad oppidum pertinentes ad
20
grM 33 aedes in foro ad 16 gr., 149 aedes in plateis ad 8 gr.,
42 aedes in novo oppido ad 8 gr., 4 aedes ad 4 gros., 12 tecta
mercium infra curiam ad 8 gr., 4 tecta opificum ad 12 gr., 15
hortulani extra oppidum ad 6 gr., 55 textores panni ad 8 gros.,
19 sutores ad 8 gr., 12 sartores ad 8 gr., 16 textores lintei ad
8 gr , 13 fabri ad 8 gr., 4 qui pileos faciunt ad 8 gr., 4 qui ligneas mensas faciunt ad 8 gr., 5 pistores ad 8 gr., 4 lanii ad
8 gr., 3 pelliones ad 8 gr., 1 alutarius 8 gr., 2 figuli ad 8 gr.,
2 qui stanneos cantharosi faciunt ad 8 gr., 1 vitriarius ad 8 gr ,
3 qui lignea vasa faciunt ad 8 gr., 2 qui laqueos et funes faciunt
ad 8 gr., 2 qui urnas faciunt ad 8 gr., 2 qui ligneas patinas faciunt ad 8 gr., 2 qui habenas et lora faciunt ad 8 gr., 4 ahena
Stremlowo.
2
) Schonberg* Kaliska.
s
) Eickfuhr?
i
—
232
—
vini adusti ad 24 gr. t 1 qui vinum adustum vendit 6 gr., 2- i n - v
quilinae ad 12 gr., 2 rotae molendini ad 24 gr., 1 mola fullonia
24 gr. Summa facit flor. 194 gr. 4. Item schos in duplo de ptisana a die 4 Maii anni 1570 usque ad 4 diem Maii anni 71, facit
flor. 643 gr. 17. Summa summarum flor ; 837 gr. 21.
Niesziewąncz *) ad parochiam oppidi Choinitz. Nobilis Martinus Nieszewąncz habet 20 mansos ad 12 gros.,\2 hortulani äd
2 gr. Eodem Valentinus Nieszewantz et fratruum svorurn piae
memoriae Leonhardi et Georgi liberi relicti habent 20 mansos
ad 12 g r , 2 hottulani ad 2 gr. Summa facit flor. 16 gr, 8.
/
Grosz Conarszill 2 ) habęt templum. Nobilis Michael Konarski
terrarum Schlochaviensium judex habet 15 manśos, de quibus
3 mansi ad praedium pertinent, regiam contributionem soluit: 12
iriansi possessi ad 20 gr , 1 hortulanus 2 gr., 1 caupona haereditaria 12 gr. Nobiles Joannes Bendziemirowski et Augustinus
Pawłowski habent 15 mansos, de quibus Joannes Behdziemirowski ad praedium 4*/j mansos habet, Augustinus Pawłowski vero
4 mansos ad praedium habet, regiam contributionem soluit:
7 mansi possessi ad 20 gr. Summa facit flor. 13 gr. 4
3
) ad parochiam Grosz Conarszin. Nobilis Thomas et fratres ipsius a Cziechalaw habent 3672 mansos, de quibus 26 mansi ad praedium pertinent, regiam contributionem soluit: 10V2 mansi possessi ad 20 gr., 2 hortulani ad 2 gr. Summa
facit flor. 7 gr. 4.
Cziechalaw
K l e i n K o n a r s i n ad parochiam Grosz Conarszin, habet 3 0
mansos, de quibus 17 mansi ad praedium pertinent. Nobilis Michael Konarski terrarum Schlochaviensium judex regiam contributionem soluit: 13 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 12 gr., 1 mola cum 2 rötis ad 24 gr. Summa facit flor.
10 gros. 20.
Szickczie 4 ) ad parochiam Grosz Conarszin. Nobiles Martinus
Szickczi et Lorentz Sziczinski et Martinus Boriskowski habent
*) Niesewanz, Niezywiec
2
) Konarzyny
3
) Ciecholewy
4
) Zychce
—
233
"
—
25 m a n s o s ad 20 gr., 1 caupona ^haereditaria 20 gr., 2 hortulani
ad 2 gr., 2 opifices ad 2 gr. Eodem nobilis J o a n n e s Sziczki regiam contributionem soluit: 5 mansi ad 12 gr. Nobilis Thomas,
Matthias, J e n d r z i e j , P a u l u s et Albertus a Sziczken regiam contributionem soluunt: 10 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 2 gros.
Nobilis J o a n n e s Kenszowski regiam contributionem soluit: 6 mansi
possessi ad 20 gr. S u m m a facit flor. 27 gr. 20.
Krommesehe ł ) habet templum et 4 mansos, de quibus 2 mansi
vacui sunt. Nobilis J o a n n e s Kleist regiam contributionem soluit:
38 mansi possessi ad 20 gr., 2 hortulani ad 4 gr., 1 opifex 2 gr.,
. ' 1 rota molendini 24 gr., 1 mola in qua ligna scinduntur, in ea
n e m o habitat, de qua V2 mansum habet, Lucas v e r o et G e r h a r d t
> Manteufel regiam contributionem soluunt 6 gr. Summa facit flor.
26 gros. 20.
Schonaw 2 ) villa in qua templum. Nobiliś H e n n i g H e r t z b e r g
habet praedium et regiam contributionem soluit: 32 mansi possessi ad 20 gr., 3 hortulani ad 4 gr. Summa facit flor. 21 gr. 22.
Szanpolnieii 3 ) villa in qua templum, habet 54 mansos, de qui* bus parochus 4 mansos habet. Nobilis Michael Konarski, terrarum
Schlochaviensium j u d e x regiam contributionem soluit: 44 mansi
possessi ad 20 gr., 1 rota molendini 24 gr., x caupona annua
12 gr., 2 hortulani ad 2 gr., 1 opifex 2 gr. Nobilis Felix Dameraw ad Woiienaw h a e r e s legiam contributionem soluit: 6 mansi
possessi ad 20 gr. Summa facit flor. 34 gr. 22.
Nowa Wiesz ad parochiam Szampolin, habet 22 mansos, d e
quibus 2 mansi n u p e r possessi sunt. Nobilis Michael Konarski
terrarum Schlochaviensiu/n judex regiam contributionem soluit:
20 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 2 gr. Summa facit
flor. 13 gr. 12.
Geilenfelda 4 ) villa in qua templum, habet 24 mansos, de quibus 4 mansi igni perierunt. Nobilis Matthias a W a l d e regiam
contributionem soluit: 20 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona
*) Krumsee
2
) Schönau, Szonówko
3
) Sępolno.
4
) Gilgenfeld.
—
234 " —
a n n u a 12 gr., 1 opifex 8 gr., c z o p o w e 10 gros. Eodem nobilis
Jacobus Becker babet 8 mansos, de quibus 4 mansi s u n t vacui,
regiam contributionem soluit: 4 mansi possessi ad 12 g r . Summa
facit flor. 15 gr. 26.
Goczkowa 1 ) ad parochiam Geilenfelda, habet 30 mansos. Nobilis J o s t Becker habet 15 mansos, de quib\is 13 mansi ad praedium p e r t i n e n t , regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi
ad 20 gr. E o d e m nobilis Joachim Becker regiam contributionem
soluit: 7 mansi a d 12 gr. Nobilis P a u l u s H e r t z b e r g regiam contributionem soluit: 4 mansi ad 12 g r . Summa facit flor. 5 gr. 22.
Pawel owa 2 ) Villa in qua templum, habet 76 mansos, de quibus parochus
mansos habet. Nobilis L a u r e n t i u s Pawłowski
habet 24 mansos, de quibus 12 mansi sunt possessi; A n d r e a s Pawłowski habet 15 mansos possessos; Graczian "Pawłowski habet
13 mansos, de quibus 3 mansi possessi sunt; Christophorus H o p p e
habet 10 mansos, de quibus 3 mansi possessi sunt,, et 5 mansi
sculteti; regiam contributionem soluunt: 38 mansi possessi ad 20
gr., 2 hortulani ad 2 gr., 1 opifex 2 gr., 1 hortulanus Graczian
Pawłowski 2 gr., t hortulanus Christophorus H o p p e 2 ' g r . , 1 hortulanus A n d r e a s Pawłowski 2 gr. Nobilis Albertus Gutt habet
5 mansos, de quibus 2 mansi sunt vacui, regiam contributionem
soluit: 3 mansi possessi ad 20 gr., 2 hortulani ad 2 gr. Summa
facit flor. 27 gr. 26.
Borziszkowo villa in qua templum, regiam contributionem
soluunt: Nobilis Stefan Borziszkowski 2 mansi ad 12 gr.; Nobilis
Martinus Borziszkowski 1 '/a mansi ad 12 gros.; Nobilis U r b a n u s
Borziszkowski 2V2 mansi ad 12 gr.; Nobilis Joannes, Borziszkowski i'/a mansi ad 12 gros.; Nobilis Stentzeslaus Borziszkowski
1 mansus possessus 20 gr.; Nobilis J o a n n e s Borziszkowski alter
1 l/a mansi a d 12 gros.; Nobilis Jacobus Borziszkowski 1 mansus
12 gr.; Nobilis Petrus Borziszkowski 2 mansi ad 12 gr.; Nobilis
Jacob Misk Borziszkowski 3V2 mansi ad 12 gr.; Nobilis Christophorus Borziszkowski 3V2 mansi ad 12 gr.; Nobilis Michael Kiach
ł
) Gockowy.
2
) Paylau, Pawłowo.
y
—
235
"
—
Borziszkowski 1V2 mansi ad 12 gr., 1 faber 2 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., czopowe 20 gr., 3 mansi sculteti ad Schlochaw
p e r t i n e n t e s ad 20 gr.; Nobilis Matthias Kpiąz 3 mansi possessi
ad 20 g n ; Npbilis Martin P ą n i c z Borziszkowski 1V2 mansi ad 12
gros. Item 3 mansi parochae sunt liberi. Summa facit flor. 14
gros. 26.
Ląnki *) ad parochiam Borziszkowie habet 65 mansos. Georgius L ą n c z k i habet 5 mansos, de quibus i unus mansus n u p e r possessus regiam contributionem soluit: 4 mansi possessi ad 20 gr.
Eodem P e t r u s Ląntzki regiam contributionem soluit: 4 V 2 mansi
possessi ad 20 gr. Nobilis J a c o b u s L ą n t z k i regiam contributionem soluit: 4 v mansi ad 12 gr. Nobilis J a c o b u s P a s z ą n t k i regiam
contributionem soluit; 2'/a mansi ad 12 gr. Nobilis Georgius et
L a u r e n t i u s M ą n d r y habet 16 mansos, de quibus 6 mansi ad p r a e - •
dium pertinent, regiam contributionem soluunt: 10 mansi possessi
ad 20 gr. Święty P a s z ą n t k i regiam contributionem soluit: 2 V 2
v
mansi ad 12 gr., 1 rota molendini 24 gr., 1 faber 2 gr., 1 mansos possessos Petri Borziszkowski 20 gr. Nobilis T h o m a s Pasząntki regiam contributionem soluit: 1 Va mansi ad 12 gr. Nobilis Matthias Mądry regiam contributionem soluit: '/a mansi 6 gr.
Nobiles Michael et T h o m a s Pasząntki habent 1 0 V 2 mansos, regiam
contributionem soluunt: io l /a mansi possessi ad 12 gr. Nobilis
Laurentius Pasząntki ad praedium 4'/« mansos habet et alibi colonos. Nobilis Matthias P r ą n d z i e n s k i pro se et fratribus suis soluit: 4 mansi possessi ad 20 gros. Nobiles A n d r e a s et Petrus
„ P r ą n d z i e n s k i regiam contributionem soluunt: 2V4 mansi possessi
ad 20 gr. Nobilis Georgius P r ą n d z i e n s k i regiam contributionem
soluit: 2 mansi possessi ad 20 gros., 2 hortulani Laurentii P a sząntki ad 2 gr. Nobilis P e t r u s P r ą n d z i e n s k i regiam contributionem soluit: 3 mansi possessi ad 20 gr. Summa facit flor. 32
g r o s . 27.
Prąndzona ad parochiam Borziszkowie, regiam contributionem soluunt: Nobilis Martinus Passątki 3 mansi ad 12 gr. Nobilis Matthias M ą n d r y 12 '/a mansi ad 12 gr. Nobilis ac honesta
*) Ląkie.
Domina Reckowska i mansus possessus 20 gr., 1 rota molendini
24 g r . Item P e t r u s P r ą n d z i e n s k i habet 1 mansum, igni perditum,
ideo liber est. Summa facit flor. 3 gr. 20.
Glieszno*) ad parochiam Borziszkowie, regiató contributionem
soluunt: Nobilis Jacob Gliński 3 ) 3V3 mansi ad 12 gr. Nobilis Matthias Gliczinski 4 mansi ad 12 gr. Nobilis Augustinus Gliczinski
3 mansi ad 12 gr. Nobilis *MartinJ3roszeck 2 % mansi ad 12 gr.
Nobilis Bartholomaeus Gliczinski 3 1 / 2 mansi ad 12 gr. - Nobilis
P e t r u s Gliczinski a ' / j mansi ad 12 gr. Nobilis J a c o b Dym 2 %
mansi ad t a gr. Nobilis J o a n n e s Barziszkowski i'/s mansi ad
12 gr. Nobilis Nicolauś Chamiersz 3 mansi ad 12 g r . ' Nobilis
Martin Gliczinski 1 mansi ad 12 gros. Nobilis G e o r g i u s Mnda
1 mansi 12 gr. Nobilis J o a n n e s Chamiersz 2 m a n s i ad 12 gr.
Summa facit flor. 12.
Liepienicza 3 ) ad parochiam Borziszkowie. Nobilis P a u l u s
Klinck habet 6 mansos, de quibus ad praedium 3 l/s mansi p e r tinent, regiam contributionem soluit: 2'/? mansi possessi ad 20
g r . Eodem regiam contributionem soluunt: Nobilis Paulus Suchy
1 mansos 12 gr. Nobilis J o a n n e s W u n k 1 xh mansos ad 12 g r .
Nobilis Michael W n u k 2 mansi ad 12 g r o s . > Nobilis Adamus
Gregorius 1 mansus 12 gros. Nobilis P e t r u s S z a k 1 mansus t 2 gr. Nobilis T h o m a s Pasząski 2 mansi ad 10 gr. Nobilis
Paulus Pech 3 mansi ad 12 gr. Nobilis Jacobus P u p k a 1 mansus
12 gr. Nobilis Stentzeslaus Kra$k 1'/» mansi ad 12 gr. Nobilis
Georgius Krayk '/« mansi ad 12 gros. Nobilis Jendrziey 1 mansus 12 gros. Nobilis Jacobus Karskowski 1 mansus 12 gros.
Nobilis Gregorius J ą n t 1V» mansi ad 12 gr. Nobilis P e t r u s Pupka
1 mansus r s gros. Nobilis Felix J ą n t 1 mansus 12 gr. Nobilis
Jan Wisck 1 mansos 12 gr. Nobilis Jan Wisck alter 1 mansus
12 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., czopowe 25 gr. Summa
facit flor. 12 gr. 12.
Kiedrowicz 4 ) ad parochiam Borziszkowie, regiam contributionem soluunt: Nobilis P e t r u s Paszątki i l /a mansi ad 12 gr. NoJ
) Glisno. 2) zapewne Glicziński.
drau, Kiedrowice.
3
) Liepnitz, Lipienice.
4
) Kie-
/
—
237
—
bilis Michael Orlek > J mansus 12 gr. Nobilis Laurentius Oilek
1 mansus 12 gros. Nobilis J o a n n e s Reszka 1 mansus 12 gros.
Nobilis Thomas Maczey 1 mansus 12 gros
Nobilis Stentzeslaus Okatey 1V2 mansi ad 12 gros. Nobilis Stentzeslaus Okatey alter 1V2 mansi ad 12 gr. Nobilis Thomas Paszątki 1 mansus passessus 12 gr. Nobilis Thomas Pasck 1 mansus 12 gros.
Nobilis Christophorus Choytalek 1 mansus 12 gr. Nobilis An- >
dreas Reska 1 mansus 12 gr. Nobilis Matthias Choytalek 1 mansus 12 gr. Nobilis Christophorus Reska 1 mansos 12 gr. Nobilis
Swientek -Kiedrowski 1V2 mansi ad 12 gr. Nobilis Lucas Kiedrowski 1 mafisus 12 gr., 4 hortuolani ad 4 gr., ,1 caupona haereditaria 20 gr., czopowe 20 gr. Summa facit flor. 8 gr. 28. •
/
Berenwaldt villa in qua templum. Nobilis Michael Mrawski
regiam contributionm soluit, habet 7 mansos, de quibus 5 ad
praedium pertinent, 2 mansi possessi ad 20 gros. Summa facit
flor. i . g h 10.
Brzieszno villa in qua templum. Nobilis Georgius Prędzięnski habet 8 mansos, de quibus ad praedium 4 mansi pertinent,
regiam contributionem soluit: 4 mansi possessi ad 20 gr., 2 hortulani ad 2 gr. Nobilis Petrus Pręndzięnski regiam contributionem soluit: 2V2 mansi ad 12 gr. Nobilis Otto Pręndzięnski rfegiam contributionem soluit: 2V2 mansi ad 12 gr. Nobilis Paulus
Pręndzięnski cum patruelibus suis 7 mansos habet et ad praedium 4V2 mansos regiam contributionem soluit: 2V2 mansi possessi
ad 20 gros. Nobiles Georgius Bartholomaeus et Martinus Prandzienski regiam contributionem soluunt: 1V2 mansi ad 12 gr. Nobilis Matthias Prądzienski regiam contributionem soluit: 2 3 / 4 mansos possessos ad 12 gr. Nobilis Joannes Lipiński regiam contributionem soluit: I 3 / 4 mansos possessos ad 20 gr. Nobilis Petrus
Prandzienski regiam contributionem soluit. I 7 / 8 mansos ad 12 gr.
Nobilis Martinus Barcziskowski regiam contributionem soluit:
1 mansus 12 gr. Nobilis Bartholomaeus Brzieszinski regiam contributionem soluit: 2 mansi ad 12 gr. Nobilis Joannes Brzieszinski regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad 20 gros.
Nobilis Joannes Brzieszinski regiam contributionem soluit: I 3 / 4
mansi possessi ad 20 gr. Nobilis Matthias Prandzienski, igni
periit in uno manso. Summa facit flor. 14 gr. 14.
—
238
—
Blomenfeldt villa in qua templum, h a b e t 54 mansos. NobUis
Adamus T r e b e n i t z habet 4 mansos, de quibus 2 n u p e r possessi,
regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad 20 gr. Nobilis
P e t r u s W o l s c h l a g e r habet
mansos ad 12 g r . Nobilis Bruzwaldt Mrowslti regiam contributionem soluit: 7 mansi ad 12 gr.,
1 mansus possessus ad 20 gr., 2 hortulani ad 2 gr. Nobilis Michael Mrawski regiam contributionem soluit: 1 mansus possesśus
20 gr. Nobilis J o a n n e s T r e b n i c z ad praedium 13 mansos habet,
d e quibus 2 possessi ad 20 gr. Nobilis Melchior -Trebnicz habet
12 mansos, de • quibus 10 mansi ad praedium pertinent, regiam
contributionem sdluit: 2 mansi posäessi ad 20 gr., 2 hortulani ad
4*gr. Nobilis Augustinus T r e b n i c z habet 12 mansos, de quibus
ad praedium 10" mansi pertinent, regiam contributionem soluit:
2 mansi possessi ad 20 gr., 4 hortulani ad 4 g r .
flor. 12 g r . 6.
Summa facit
1
Jacobsdorff alias Zamartha. Nobilis A d a m u s T r e b n i t z cum
suis liberis habet 24 mansos, de quibus ad praedium 4 mansi
p e r t i n e n t , regiam contributionem soluit: 20 mansi possessi ad 20
gr. Item ibi etiam est praedium vacuum, h a b e t 16 mansos, de
quibus ad praedium cum vacuis 10 mansi pertinent, regiam contributionem soluit: 6 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona a n n u a
ad 12 gr., czopowe 20 gr., 2 hortulani ad 2 gr., 1 opifex 2 g r .
Summa facit flor. 18 gr. 18.
Sternberg ad parochiam Blomenfeldt. Nobilis J o a n n e s Stern e b e r g regiam contributionem soluit: 1 hortulanus 4 gr.
PreilSSdorff ad parochiam Blomenfeldt. Nobilis Adamus
T r e b n i t z regiam contributionem soluit: 10V3 mansi possessi ad
20 gr Nobilis J o a n n e s S t e r n e b e r g regiam contributionem soluit:
4 mansi possessi ad 20 gr. Summa facit flor. 9 gr. 20.
Loiisen *) villa in qua templum. Nobilis Matthias a W a l d e
habet praedium et regiam contributionem soluit: 12 mansi possessi ad 20 gr. (item 2 mansi hoc anno nuper possessi sunt),
3 hortulani ad 4 g r . Summa facit flor. 8 gr. 12.
') Loosen, Loża.
—
/
239 —
Rautenberg ad parochiam Loiisen. Nobilis Matthias a Walde regiam contributionem soluit: 4 mansi possessi ad 20 gr. Nobilis Bartholomaeus Darągowski regiam contributionem soluit:
4 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 4 gros. Summa facit
flor, 5 gr. 14.
Richenwaldt 2 ) ad parochiam Loiisen habet 55 mansos et est
vacuus. Nobilis Silvester W e i d e l s t e d e regiam contributionem soluit: 4 mansi possessi a d 20 g n , 2 hortulani ad 4 gr. Summa
facit flor. 2 gr. 28.
Czitno 3 ) villa in qua templum. Nobilis Michael a Czechalaw
_ regiam contributionem soluit: 8 mansi possessi ad 20 gr., 2 hortulani ad 2 gr., 2 cauponae a n n u a e ad 12 gr., czopowe de 2 cauponis ad 20 gr.', 1 opifex ad 20 gr. Nobilis Bartholomaeus Dorangawski regiam contributionem soluit: 4 mansi possessi ad 20
gr., 5 hortulani ad 4 gros. Nóbilis ac honesta D-na Barbara
Wierszbandtsche regiam contributionem soluit: 10 mansi possessi
ad 20 gr. Summa facit flor. 17 gr. 20.
Pawelkaw 4 ) ad parochiam Czitno. Nobilis Michael a Zechalaw p r o se et fratribus suis soluit: 16 mansi possessi ad 20 gr.,
2 hortulani ad 2 g r , 1 rota haereditaria molendini 24 gr. Summa
facit flor. 3 gr. 18.
Pakotielski 5 ) ad parochiam Czitno. Nobilis Christophorus
Conarski h a b e t ibi praedium et regiam contributionem soluit:
, 4 mansi possessi ad 20 gr. (item 8 mansi intra 4 a n n o s igni pepierunt), 3 hortulani ad 4 gr. Summa facit flor. 3 gr. 2.
Plaszczicza ad parochiam Czitno. Nobilis Thomas *et frat r e s ipsius a Cziechalaw regiam contributionem soluit: 10 mansi
possessi ad 20 gr. Summa facit flor. 6 gr. 20.
Zawada ad parochiam Czitno. Nobiles A n d r e a s , J o a n n e s ,
Mattheus a R u s k e n regiam contributionem soluunt: 7V2 mansi ad
*) Ruthenberg. 2) Rychwałd. 3) Szczytno, Ziethen. *) Pagelkau,
Pawłówko. *) Pogdanzig, Pakotolsk.
—
240 " —
12 gr. Nobilis Laurentius B u d n e r regiam contributionem soluit: ^
3 mansi ad 12 gr. Nobilis Szwiącz Węgrowo* regiam contributionem soluit: 2'/a mansi ad 12 gr., i h o r t u l a n u s 2 gr. S u m m a '
facit flor. 5 gr. 8.
,
Gwiazda ad parochiam Czitno. Nobiles Gregorius Michael et J o h a n n e s a Czinkert regiam contributionem soluunt: 7V2 mansi
ad 12 gr. Nobilis P e t r u s Wittenfeldt habet 20 mansos, de quibus
ad praedium 14 mansi p e r t i n e n t regiam contributionem soluit:
mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 2 gr. Nobilis F r a n c i s - cus Klinczki regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad
20 gr., 2 hortulani ad 4 g r . Summa facit flor. 8 gr. 8.
Lisziewo *) ad parochiam Cziten. Nobilis Matthias P r o c h regiam contributionem soluit: 7 mansi ad 12 gr. Nobilis ac honesta D-na Barbara "Wierszbandtsche regiam contributionem. soluit:^
24 mansi possessi ad 20 gr. Summa facit flor. 18 gr. 24.
/
2
Hangowicz ) villa in qua templum, habet 40 mansos. Nobilis
J o a n n e s Hennigowski habet 5 mansos, de quibus 3V2 mansi ad
praedium pertinent, regiam contributionem Soluit: 1V2 mansi possessi a d 20 gr., 1 hortulanus 2 gr. Nobilis Jacobus H e n n i g o w ski habet 10 mansos, de quibus ad praedium 8 mansi pertinent,
regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 2 gr. Nobilis Bartholomaeus Hennigowski regiam contributionem soluit: 10 mansi possessi ad 20 gr., item 10 mansi
ad praedium p e r t i n e n t . Nobilis Franciscus Goczkowski regiam
contributionem soluit: 2 mansi possessi ad 2 gr., item 3 mansi
sunt vacui. Sumra^ facit flor. 10 gr. 14.
Marienfeldt 3 ) villa in qua templum, habet 34 mansos,^ sine
praedio, de quibus 4 mansi nuper possessi. Nobilis J o a n n e s Podewelsz regiam contributionem. soluit: 30 mansi possessi ad 20
g r . , 1 hortulanus 2 gr. Summa facit flor. 20 gr. 2.
Ostrowitzki villa in qua templum. Nobilis Laurentius Ląntzki regiam contributionem soluit: 1 mansus possessus ad 20 gr.
Lisewo
*) Hangowice.
») Mszano.
v
—
241 " —
/
Eodem nobilis A n d r e a s et P e t r u s P r ą n d z i e n s k i habent 3V2 mansos possessos ad £0 gr. Nobilis Matthias P r ą n d z i e n s k i regiam
contributionem soluit: 37» mansi possessi ad 20 gr. Nobilis Christophorus P r ą n d z i e n s k i regiam contributionem soluit: 2 mansi
possessi ad 20 gr. Nobilis Michael Barziskowski regiam contributionem soluit: 1 mansus possessus 20 gr., 1 mansus, quem ipse
arat, 12 g h Nobilis Simon Barziskowski regiam contributionem
soluit: 47a mańsi possessi ad 20 gr., item unus mansus n u p e r
possessUs. Eodem sculteti habent 6 mansos, de quibus n u p e r
in 2 , mansis aedificatum est, regiam contributionem soluunt:
4 mansi possessi ad 20 gr. Nobilis Georgius L ą n c z k i regiam
contributionem soluit: 1 mansus possessus ad 20 gr. Nobilis
Stentzeslaus Krayk regiam contributionem soluit: 1 mansus 12 gr.
Nobilis Gregorius J ą n t h regiam contributioriem soluit: l mansus
12 gr. Nobilis Michael Barrosch regiam contributionem soluit
7a mansos ad 12 gr. Nobilis Lucas et Jacob Kiedrowski regiam
contributionem solunt: 2 mansi ad 12 gr. Nobilis Paulus Herman regiam contributionem soluit: T mansus .12 gr. Nobilis Philippus Ostrowski regiam contributionem soluit: 1 mansus 12 gr.,
1 caupona haereditaria 20 gr., czopowe 25 gr. Nobilis Franciscus Ostrowski regiam contributionem soluit:
mansi hoc anno
igni perierunt. Nobilis Nicolaus Mathiesek habet unum mansum
et hoc anno igni periit. Summa facit flor v 18 gr. 5.
Opkasz l ) villa in qua templum habet 30 mansos, de quibus
parochus 2 mansos habet et 1472 mansi sunt vacui, unus etiam
mansus n u p e r possessus et 372 mansi igni perditi. Nobilis A n d r e a s Luckoczki, suc-capitaneus in Kamin, regiam contributionem
soluit: 10 mansi possessi ad 20 gr., 4 hortulani ad 2 gr. (item
caupo igni periit), czopowe 20 gr. Summa facit flor. 7 gr. 18.
. Schönnefeldt alias Jaruczewo villa in qua templum. Nobilis A n d r e a s Labanczki regiam contributionem soluit: 4 mansi
ad 12 gr. Nobilis Matthias Jerucziewski regiam contributionem
soluit: io72 mansi possessi ad 20 gr., item 2'/2 mansi s u n t vacui
et 2 mansi n u p e r possessi. Summa facit flor. 8 gr. 18.
') Obkaz.
Źródła dziejowe.
/
Tom XXIII.
16
—
242 " —
Brethfelda*) villa iil qua templum. Nobilis P e t r u s et' Marcus
B o r n a regiam contributionem soluunt: 28 mansi possessi ad 20
gr., 2 hortulani ad 4 gr., 1 faber 2 gr., 2 inquilina ad 12 gr.
Nobilis Bartholomaeus Dorągawski regiam contributionem soluit:
14 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 4 gr., 1 rota mölendini 24 gr. Nobilis T h o m a s B o r n a regiam contributionem soluit:
117s mansi possessi ad 20 gr. Summa facit flor. 37 gr. 22.
Zawada ad parochiam Czitno. A n n o 71. Nobilis Gregorius Broda h a e r e s in R e i n e f e l d t regiam contributionem soluit:
pro 2 mansos, quos i p s e ' c o l i t , ad 12 gr. Summa facit gr. 24.
i
Koczczalla 2 ) villa parochialis. Nobilis A n d r e a s _ Obiesziefski, vice-capitaneus Schlochaviensis, _ regiam contributionem soluit p r o czopowe de c a u p o n a flor. 2.
Szickczie 3 ) ad parochiam maioris Conarsin. A n n o 71. Nobilis A n d r e a s Obieszierski, vice-capitaneus Schlochaviensis regiam contributionem soluit p r o czopowe de caupona gr. 15.
Hinrichswaldt Villa parochialis. A n n o 72. Nobilis A n d r e a s
Obieszierski, vice-capitaneus Schlochaviensis, regiam contributionem soluit: p r o 2 cauponis czopowe ad 2 g r . Summa facit
flor. 1 gr. 10.
Rosenfelt villa parochialis. A n n o 72. Nobilis A n d r e a s
Obieszierski, vice-capitaneus Schlochaviensis, regiam contribu' tionem soluit: pro czopowe ab 1 caupona flor. gr. 3. Item advocatus ibidem j u r a m e n t o suo confessus est alteras cauponas n o n
propinasse unquain.
Lichtenhagen parochialis villa. A n n o 72. Nobilis A n d r e a s
-Obieszierski, vice-capitaneus Schlochaviensis, regiam contributionem soluit p r o czopowe ab 1 caupona 25 gros.
Reczienicza 4 ) parochialis villa. A n n o 72. Nobilis A n d r e a s
Obieszierski, vice-capitaneus Schlochaviensis, regiam contribuBreitenfeld.
2
) Koczała, Flötenstein.
s
) Zydtce.
4
) Rzecząca.
— 243 " —
tionem soluit p r o czopowe ab j caupona 33 gr. Advocatus ibidem juramento suo recognovit alterum cauponarium in tribus annis n o n propinasse.
FursteilOWO*) Villa parochialis. A n n o 72. Nobilis A n d r e a s
Obieszierski, vice-capitaneus Schlochaviensis, regiam contributionem soluit p r o czopowe ab 2 cauponis a 33 gr. Summa facit
flor. 2 g r . 6.
Biskupnicza Villa parochialis. A n n o 72. Nobilis A n d r e a s
Obieszierski,- vice-capitaneus Schlochaviensis regiam contribu• tionem soluit: pro 1 caupona czopowe 25 gr.
Peterswald villa parochialis. A n n o 72. Nobilis A n d r e a s
Obieszierski, vice-capitaneus Schlochaviensis, regiam contributionem soluit pro czopowe de duobus cauponis ad 20 gr. t Summa
facit flor. i gr. 10.
Summa regiae contributionis totius districtus Schlochaviensis
facit flor. 2986 gr. 24.
In Gedanensi districtu.
Gedanum civitas.
Grosz Kolpin ad parochiam civitatis Gedanensis. Nobilis
Bartholomaeus Kolpinski regiam contributionem soluit: 4 % mansi
a d 12 gr. Summa facit flor. 1 gr. 27.
Langefort a d parochiam Gedanensem. Anno 71. H o n e s t a
domina Barbara Famati D-ni Tidemanni piae memoriae relicta
vidua regiam contributionem soluit: 4 mansi possessi ad 20 gr.
(item 5 mansis p r o se utitur). Summa facit flor. 2 gr. 20.
Hohe COlpin ad parochiam G e d a n e n s e m . Nobilis Jacobus
Colpinski ad suam partem regiam contributionem soluit: 1 hortulanus 4 gr., item habet 8 mansos sed ante annum igni periit.
Ferst no wo.
—
244 " —
N u n i e k a w a d parochiam O h r e habet 34 m a n s o s . Nobilis
T h o m a s Szokolawski regiam contributionem soluit: 34 mansi
possessi ad 20 gr., 3 hortulani ad 6 gr., 1 caupona haereditaria
20 gr., czopowe 90 gr. Summa faćit flor. 26 gr. 28.
Schiedliczu ad parochiam G e d a n e n s e m .
Hoppenbruck ad parochiam G e d a n e n s e m .
Schotlandt ad parochiam G e d a n e n s e m .
Stolzenberg ad parochiam Gedanensem.
Ohre parochia. 2 )
Schönefeldt ad parochiam Ohre, habet 20 mansos. Nobilis
A n d r e a s a Schedlin ad suam p a r t e m regiam contributionem soluit: 18 mansi posSessi ad 20 gr., 1 caupona a n n u a 12 gr., czop o w e 15 gr., 2 hortulani ad 6 gr. Eodem honestus Gregorius
Lütke habet 2 mansos, 2 r o t a e molendini ad 20 gr. Summa facit
flor. 13 gr. 9.
Kokoszka alias Burggraf f i n ad parochiam O h r e . Nobilis
ac honesta D-na a W e r d i s c h e regiam contributionem soluit: 15
mansi possessi ad 20 gr., 2 hortulani ad 6 gr. Summa facit
flor. 10 gr. 12.
Oczlaw habet templum. 3 )
Nassenhoffe ad parochiam Oczlaw. Nobilis ac honesta*
D-na a W e r d i s c h e regiam contributionem soluit: 18 mansi possessi ad 20 gr., 10 jugera agri ad 2 solid., 4 hortulani ad 6 gr.,
1 opifex 2 gr., 1 molendinum ventile 10 gr. Summa facit flor. 13
gr. 12 d e n . 12.
Hochtzeit ad parochiam Otzlaw. Nobilis ac honesta D-na
a W e r d i s c h e regiam contributionem soluit: 28 mansi possessi ad
Nonnenhof?
2
) Orunia.
s
) Wacławy.
\
—
245 " —
20 g r »j 3 hortulani ad 6 gr., i caupona anua 12 gr., 1 piscator
8 gr., 1 opifex 2 gr., czopowe 30 gr. Summa facit flor. 21.
Munche Grabin*) ad parochiam Oczlaw. Nobilis J o a n n e s
Loitze habet praedium et regiam contributionem soluit: 13 mansi
possessi ad 20 gr. Summa facit flor. 8 g r . 20.
F a m a t u s T h e o d o r i c u s Lillio civis G e d a n e n ś i s regiam contributionem soluit: 11V2 jugera pratorum jurisdictione episcopi juxta
' S c h o n l a n d t sita ad 2 solid. Summa facit gr. 7 d e n a r . 12.
1
Schukaw 2) monasterium habet 42 mansos, de quibus 7 mansi
sunt vacui. Venerabiiis» G e o r g i u s de E d e n prior in Suckaw regiam contributionem soluit: 35 mansi possessi ad 20 gr., 15 hortulani ad 2 gr., 7 opifices ad 2 gr., 5 cauponae haereditariae ad
20
3 r o t a e haereditariae ad molendinum a d 24 gr., czopowe
singulus caupo ad 40 gr. Summa facit flor. 38 gr. 6.
Grosz Liesen 3 ) ad parochiam Suckaw. Nobilis Adolphus
H o p p e civis G e d a n e n s i s regiam contributionem soluit: 22 mansi
possessi ad 20 gr., 1 hortulanus ad 4 gr., 1 caupona haereditaria ad 20 gr., 3 j u g e r a agri ad 2 solid., czopowe 30 gr. Summa
facit flor. 16 gr. 18.
Klein Liesen ad parochiam monasterii Suckaw. Nobiles
A n d r e a s et Georgius a Loisen f r a t r e s regiam contributionem
soluunt: 11 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 2 gr., 2 rotae molendini in Streli sitae, in quibus cuprum tunditur, ad 30 gr., 1 magister molendini 6 g r . Summa facit flor. 6 gr. 20.
GrOSZ Mniszaw 4) ad parochiam Szuckaw habet 24 mansos.
Nobilis Matthias Mnisziewski regiam contributionem soluit: 8 mansi
ad 12 gr., 1 opifex 8 gr. Eodem nobilis Gregorius Mnisziewski
regiam contributionem soluit: 4V4 mansi ad 12 gr. Nobilis Melchior Mnisziewski regiam contributionem soluit: 4V4 mansi ad
12 gr. Nobilis Mkttheus 'Jaczkaw ad suam partem 7V2 mansos
ad praedium habet. Summa facit flor. 6 gr. 26.
szewo.
Mönchen Grebin, Grabiny. 2) Żukowo, Zuckau. 3) Lerno. 4) Mni*
—
246 " —
T o k a r i e i l ) ad parochiam monasterii Szuckaw, habet 40 mansos. Nobilis Albertus T o k a r s k i regiam contributionem soluit:6 mansi ad 12 gr. Eodem nobilis ac honesta D-na^ Elżbieta Galannika regiam contributionem soluit: 8 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 4 gr. Nobilis Albertus T o k a r s k i alter regiam contributionem soluit: 3 V 3 mansi ad 12 gr. Nobilis Martinus Jadamowski
regiam contributionem soluit: 3V2 mansi ad 12 gr. Nobilis And r e a s Marika regiam contributionem soluit: 5 7 a mansi ad 12 g r .
Nobilis A n d r e a s P i e n t a regiam contributionam soluit: 8 mansi
qui vacui sunt. Nobilis Swiętosz Marica habet 5'/» mansos, a n t e
dimidium a n n u m igni periit. S u m m a facit flor. 10 g r . 22.
Borkowo ad parochiam monasterii Szuckaw, habet 16 mansos. Nobilis Jacobus Borkowski regiam contributionem soluit:
4 mansi ad 12 gr. Eodem nobilis Fabian Borkowski contribution e m soluit: 4 mansi ad 12 gr. Nobilis T h o m a s Borkowski regiam
contributionem soluit: 4 mansi ad 12 g r . Nobilis Albertus Borkowski regiam contributionem soluit: 4 mansi ad 12 gr., 1 hort u l a n u s 4 gr. Summa facit flor. 6 gr. 16.
1
Klein Glintz 2 ) ad parochiam Szuckaw habet 15 mansos. Nobilis P e t r u s Gliński habet 4 mansos regiam contributionem soluit:
4 mansi ad 12 gr. Nobilis T h o m a s Borkowski regiam contributionem soluit: 4 mansi ad 12 gr. Nobilis G r e g o r i u s Witek regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 gr. Nobilis Michael
Gliński regiam contributionem soluit: 2 mansi 12 g r . Nobilis
J o a n n e s Gliński regiam contributionem soluit: 2 mansi ad 12 gr.
Summa facit flor. 6.
Pamppaw 3 ) ad parochiam monasterii Szuckaw, habet 42 mansos. Nobilis Matthias a P a m p p a w regiam contributionem soluit:
14 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 4 gr. Nobilis Christopherus
a P a m p p a w regiam contributionem soluit: 14 mansi ad 12 g r o s .
Nobilis Martinus a P a m p p a w habet 14 mansos ad praedium, cum
v e r o alio in loco colonos habet, nihil soluit. Summa facit flor.
11 gros. 10.
») Tokary.
2
) Glincz.
3
) Pępowo.
—
247 " —
Exaw *) ad parochiam monasterii Szuckaw habet 16 mansos
ad 2 p r a e d i a . Nobilis J o a n n e s E x a w regiam contributionem soluit: 7Va mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 4 gr. Nobilis Michael
de Exaw regiam contributionem soluit: 8 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 4 gr., 3 rotae malleorum ad 30 gr., 1 mansus fabri malleorum ad 20 gr., 3 socii ad 6 gr. Summa facit flor. 10 gr. 12.
Rambkaw ad parochiam monasterii Szuckaw habet 26 mansos. Venerabiiis Georgius de E d ą n monasterii Szuckaw praepositus regiam contributionem soluit: 26 mansi possessi ad 20 gr.,
1 rota haereditaria ad molam 24 gr., 1 caupona haereditaria
20 gr., 1 hortulanus 6 gr., czopowe 20* gr. Summa facit flor. 19
g r o s . 20.
Ottomin ad parochiam monasterii Szuckaw habet 17 mansos, de quibus 11 mansi vacui sunt. Venerabiiis Georgius de
E d e n monasterii Szuckaw praepositus regiam contributionem soluit: 6 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona a n n u a 12 gr., 1 hortulanus 4 gr., czopowe 30 gr. Summa facit flor. 5 gr. 16.
Seheressen (in Mirrachaviensi districtu) ad parochiam monasterii Szuckaw, habet 30 mansos, de quibus 18 mansi ad praedium p e r t i n e n t . Prudentiss. Dns C o n s t a n t i n u s F e r b e r pro-consul
civitatis G e d a n e n s i s regiam contributionem soluit: 12 mansi possessi ad 20 gr., 4 hortulani ad 4 gr., 1 cauppna haereditaria
20 gr., czopowe 15 gr., 1 molendinum cum 2 rotis in Messaw
singula rota ad 30 gr., 3 opifices ad 8 gr., 2 rotae mölendini
ad 24 gr., 3 r o t a e malleorum ad 30 gr., 2 socii ad 12 gr. Summa
faait flor. 17 g r . 15.
Malkowo ad parochiam Szuckaw habet 33 mansos, de quibus 11 mansi vacui sunt. Venerabiiis Casparus Geskaw abbas
monasterii Olivensis regiam contributionem soluit: 22 mansi possessi ad 20 gr. > Summa facit flor. 14 gr. 20.
Smolszino 2) ad parochiam Szuckaw habet 30 mansos, de quibus 7 mansi vacui sunt. Venerabiiis Casparus Geskaw abbas moJ
) Exau, Kczewo.
8
) Smolnik.
—
248 " —
nasterii Olivensis regiam contributionem soluit: 23 mansi possessi
a d 20 gr. Eodem nobilis Ludovicus a W e r d e n h a b e t 1 molendinum. Summa facit flor. 15 gr. 10.
Czupel *) ad parochiam Szuckaw habet 30 mansos,
tres mansi vacui sunt. A n n o 71. Nobilis Ludovicus
regiam contributionem soluit: 27 mansi possessi ad 20
tulani ad 4 gr., 1 hortulanus 2 gr. Summa facit flor.
de quibus •
a Werden
gr., 2 horT8 gr. 10.
Reinfeit 2 ) villa in qua templum habet 59 mansos, de quibus
p a r o c h u s 4 mansos h a b e t et 14 mansi sunt vacui. Honebtus ac
F a m a t u s D n s Heinricus 'Niderhoff s e n a t o r civitatis G e d a n e n s i s
regiam contributionem soluit: 45 mansi possessi ad 20 gr., 6 hortulani ad 4 gr., 1 carbonarius 6 gr., 1 opifex 8 gr., 1 caupona
a n n u a 12 gr., czopowe 52 gr. Summa facit flor. 33 gr. 12.
»
Nestenpol 3 ) ad parochiam Reinfeldt habet 30 mansos, de quibus ad praedium 9 mansi pertinent. H o n e s t u s ac F a m a t u s Dns
Heinricus Niederhoff s e n a t o r civitatis G e d a n e n s i s regiam contributionem soluit: 21 mansi possessi ad 20 gr., 1 c a u p o n a a n n u a
12
Sr t 3 opifices ad 8 gr., czopowe 30 gr. Summa facit flor.
16 gros. 6.
*
Cziepelko 4) habet templum et 40 mansos, de quibus ad praedium 76 mansi pertinent. Nobilis Wilhelmus Jaczkaw regiam
contributionem soluit: 13 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus
4 gr., 1 m e r c e n a r i u s 12 gr., 1 caupona annua 12 gr., czopowe
12 gr.' Nobilis Gotschalck Zimmerman regiam contributionem
soluit: 2 r o t a e haereditariae ad molam ad 24 gr. Summa facit •
flor. 11 gr. 18.
Klonowo ad parochiam Cziepelka. Famatus Dns J o a n n e s
a Kempen habet praedium, i n t r a 3 a n n o s aedificatum, regiam
contributionem soluit: 2 h o r t u l a n i ad 2 gr., 2 mercenarii ad 12
gr., 1 piscator 12 g r . Summa facit flor. 1 gr. 2.
Stangwaldt 5 ) ad parochiam Cziepelka habet 40 mansos, d e
quibus 19 mansi sunt vacui. Nobilis Wilhelmus Jaczkaw regiam
') Czapel.
2
) Przyjaźń.
3
) Niestępowo
4
) Czapielsk.
5
) Stęgwałd.
—
249 " —
contributionem soluit: 21 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus
4 gr., • 1 caupona a n n u a 12 gr., czopowe 12 gr. Summa facit
flor. 14 gr. 28.
Gros Szumprczie *) ad parochiam Cziepielka habet 30 mansos,
d e quibus 18 mansi vacui sunt. A n n o 71. Nobilis Wilhelmus
Jaczkaw regiam contributionem soluit: 12 mansi possessi ad 20
gr., 1 hortulanus 4 gr., 1 piscator 8 gr., 1 caupona annua 12 gr.,
czopowe 12 gr. Summa facit flor. 9 gr» 6.
Klein Szumprczie ad parochiam Cziepielka habet 25 mansos,
d e quibus 17 mansi sunt vacui. A n n o 71. Nobilis Wilhelmus
Jaczkaw regiam contributionem soluit: 8 mansi possessi ad 20
gr., 1 caupona a n n u a 12 gr., czopowe 12 gr. Summa facit flor.
6 g r . 4.
Szulawka 2 ) villa in qua templum habet 40 mansos, de quibus
parochus 4 mansos habet, et 8 mansi ad praedium p e r t i n e n t , 12
v e r o mansi sunt vacui. A n n o 71. Nobilis P e t r u s Jaczkaw regiam contributionem soluit: 17 mansi possessi ad 20 gr., 3 hortulani ad 4 gr., 1 caupona a n n u a 12 gr., czopowe 12 gr. Summa
facit flor. 12 gr. 16.
Chmielna 3) villa in qua templum habet 25 zrzebia, de quibus
i4Va zrzebia vacua sunt. Venerabiiis Georgius de E d e n monasterii Szuckaw p r a e p o s i t u s regiam contributionem soluit: 10 7a
zrzebia possessi ad 20 gr., 1 rota h a e r e d i t a r i a ad molam 24 gr.,
1 caupona haereditaria 20 gr., 1 opifex 2 gr., 1 mansus molitoris
20 gr., czopowe . . . .
Summa facit flor. 9 gr. 6.
Szawen 4) (in Mirrachaviensi districtu) ad parochiam Chmielna
habet 15 zrzebia, de quibus 9 zrzebia vacua sunt. A n n o 70.
Venerabiiis Georgius de E d e n monasterii Szuckaw praepositus
regiam contributionem soluit: 6 zrzebia possessi ad 20 gros.
Summa facit flor. 4.
J
) Rząbe, Zambrze, Sommerkau.
no. ) Sowia Karczma?
4
2
) Żuławka, Kl. Saalau. 3) Chmiel-
—
250
—
Reszkaw*) (in Mirrachaviensi districtu) ad parochiam Chmielna habet 15 zrzebia, de quibus 7 zrzebia vacua sunt. Venerabiiis G e o r g i u s de E d e n monasterii Szuckaw praeposituą regiam
contributionem soluit: 8 zrzebia possessi ad 20 gr., 1 hortulanus
6 gr. Summa facit flor. 5 gr. 16.
Rameschaw 2 ) (in Mirrachaviensi districtu) ad parochiam
Chmielna habet 15 zrzebia. Veiierabilis G e o r g i u s d e E d e n monasterii Szuckaw p r a e p o s i t u s regiam contributionem soluit: 15
zrzebia possessi ad 20 gr. Summa facifc flor. 10.
Borrostowo 8 ) (in Mirrachaviensi districtu) ad parochiam
Chmielna habet 9 mansos. Nobileś L a u r e n t i u s A l b e r t u s et Gregorius Borrowski regiam contributionem soluunt: 9 mansi a d 12
gr., 1 hortulanus 4 gr. Summa facit flor. 3 g r . 22.
Kosziczkowa (in Mirrachaviensi districtu) ad parochiam
Chmielna h a b e t 9 mansos. N o b i l e s A n d r e a s et J o a n n e s W a i t e n
regiam contributionem soluunt: 3 % mansi ad 12 gr, E o d e m nobilis Gregorius W e l t z e r s z habet 2V4 mansos regiam contributionem soluit: 2 m a n s i ad 12 gr. Nobilis Matthias Kosziczki regiam contributionem soluit: 3 % mansi ad 12 gr., 1 hortulanus
4 gr., 1 mola a n n u a 12 gr. Summa facit flor. 4 g r . 4.
Czieszienye 4 ) (in Mirrachaviensi districtu) ad parochiam
Chmielna habet aliquot mansos vacuos. Nobilis Bartholomaeus
F a l regiam contributionem soluit: 4V2 mansi ad 12 g r , 1 hortulanus 4 gr. Summa facit flor. 1 gr. 28.
Lapalicze 5 ) (in Mirrachaviensi districtu) ad parochiam Chmielna, habet 7 mansos, de quibus unus mansus vacuus est A n n o 71.
Nobilis Jacobus Szczavinski a Szczavin capitaneus in Mirrachaw
regiam contributionem soluit: 6 mansi possessi ad 20 gr. Summa
facit flor. 4.
Garcz (in Mirrachaviensi districtu) ad parochiam Chmielna
habet 12 mansos, de quibus 6 mansi vacui sunt. A n n o 71. No') Reskau, Reszkowo.
szonki? s) Lapalice.
2
) Remboszewo,
3
) Borzystowo.
4
) Cie-
i
—
251
—
bilis Jacobus Szczavinski a Szczavin, c a p i t a n e u s in Mirchaw, regiam contributionem soluit: 6 mansi possessi ad 20 gr., 1 h o r tulanus 2 gr. Summa facit flon 4 gr. 2.
Miechuczino*) (in Mirrachaviensi districtu) ad parochiam
Chmielna habet 10 mansos, de quibus 5 mansi vacui sunt. A n n o
71. Nobilis Jacobus Sczavinski a Sczavin, capitaneus in Mirrachaw, regiam contributionem soluit: 5 mansi possessi ad 20 gr.
Summa facit flor. 3 gr. 10.
1
ChwaszillO 2 ) villa in qua templum ad monasterium Olivensem
p e r t i n e n s habet 40 mansos, de quibus parochus 4 mansos habet
et 5 mansi sunt vacui. Venerabiiis Casparus Geskaw monasterii
Olivensis abbas regiam contributionem soluit: 31 mansi possessi
ad 20 gr., 1 hortulanus 6 gr., 1 c a u p o n a haereditaria 20 gr.,
czopowe 40 gr. Summa facit flor. 22 gr. 26.
Tuchomie ad parochiam Chwaszino, habet 40 mansos, de
quibus 28 mansi sunt vacui. Venerabiiis Casparus Geskaw abbas
monasterii Olivensis regiam contributionem soluit: 12 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 4 gr. Summa facit flor. 8 gr. 4.
Grosz Catze 3) ad parochiam Chwaszino habet 39 mansos, de
quibus 18 mansi sunt vacui. Venerabiiis C a s p a r u s Geska abbas
Olivensis regiam contributionem soluit: 21 mansi possessi ad 20
gr., 3 hortulani ad 4 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., czopowe
40 gr., 1 molendinum haereditaria 24 gr. Summa facit flor. 17
gros. 6.
Lubiiewo 4 ) Villa in qua templum.
Banckaw 5) ad parochiam Lubiiewo habet 38 mansos. A n n o
71. Nobilis ac honesta D-na Dorothea Jaczkawen ad suam partem 25^3 mansos habet, de quibus i 7 1 / 3 mansi ad praedium pertinent, regiam contributionem soluit: 8 mansi possessi ad 20 gr.,
5 hortulani ad 4 gr., 1 opifex 2 gr., czopowe 12 gr., 1 caupona
J
) Miechucm. 2) Chwaszczyn, Kwasm. 3) Kac Wielki, Kaczki
Wielkie. 4) Loblau, Lubiewo. 5) Bankau, Bąkowo.
—
252
—
annua 1 2 gr. Nobilis Adrian J a c k a w cum suo fratre habet i 2 5 / 6
mansos, de quibus ad praedium 10Va et 1 / 3 mansi pertinent, regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad 20 gr., 2 hortulani ad 4 gr., 1 caupona a n n u a 12 gr., czopowe 12 gr., 1 mercenarius 12 gr. Summa facit flor. 9 gr. 20.
Klein Goląmbkaw x) ad parochiam Lubliewo habet 30 mansos,
d e quibus 15 mansi s u n t vacui. Nobilis ac h o n e s t a D-na a Stressin regiam cóntributionem soluit: 15 mansi possessi ad 2C) gr.,
facit flor, 10.
Köllen 2 ) villa irv qua templunT^iabet 40 mansps, de quibus
parochus 4 mansos habet e t 19 mansi cum vacuis ad praediurh
p e r t i n e n t . A n n o 71, Nobilis Ludovicus a W e r d e n regiam contributionem soluit: 17 mansi possessi ad 20 gr., 1 r o t a haereditaria ad molam 24 gr., 1 caupona h a e r e d i t a r i a 20 gr., 2 opifices
ad 8 gr,, 2 hortulani ad 4 gr. S u m m a facit flor. 13 gr. 18.
Doniomirsz 3 ) (in Mirrachaviensi districtu) ad parochiam Köllen habet 12 mansos. Nobiles J o a n n e s , Albertus, Jacob et Matthias a Doniomirsza regiam contributionem soluunt: 12 mansi ad
12 gr., facit flor. 4 gr. 24.
Klein Mniszaw1) ad parochiam Köllen habet 12 mansos. Nobilis Matthias Mnisziewski regiam contributionem soluit: 4 mansi
a d 12 gr., 1 hortulanus 4 gr. Nobilis Martinus Jadamowski et
Albertus T o k a r s k i regiam contributionem soluunt: 4 mansi ad
12 gr. Famatus T h e o d o r i c u s Lillie civis Gedanensis regiam
contributionem soluit: 4 mansi ad 12 gr. Summa facit flor. 4
gros. 28.
Dobrziewin ad parochiam Köllen habet 16 mansos. Nobilis
Georgius Klawinski habet 3 mansos ad 12 gr. Nobilis Adamus
Maczkowicz regiam contributionem soluit: 6 mansi ad 12 gr,
Nobilis Felix Dobrziewinski regiam contributionem soluit: 3 mansi
ad 12 gr. Nobilis Blasius Marricka regiam contributionem soluit:
>) Gołębiewko.
szewko.
2
) Kielno, Kolno. 8) Donnemörse, Dolnierz.
4
) Mni-
—
253
—
3 mansi ad 12 gr. Item 1 mansus vacuus inter illos omnes, de
bis regiam contributionem soluunt. Summa facit flor. 6 gr. 12.
Kloszaw l ) ad parochiam Köllen habet 60 mansos. Nobilis
Wilhelmus a K e m p e n ad praedium et ovile 20 mansos habet, et
40 mansi sunt vacuit, et tarnen in animo habet, eos in possessionem, quibusdam dare, sicuti ex parte aliqua coloni quidam in his
habitant, 20 mansi ad 12 gr. Summa facit flor. 8.
WiCZÜno2) a d parochiam Köllen habet 16 mansos. Nobilis
Laurentius Karczin regiam contributionem soluit: 4 j n a n s i ad 12
gr. Nobilis ac honesta domina Hedewich J o a n n i s Karczin relicta
vidua regiam contributionem soluit: 4 mansi ad 12 gr. Nobilis
J o a n n e s Zielanka regiam contributionem soluit: 1 mansus 12 gr.
Nobilis Jacobus Koszlawski regiam contributionem soluit: 2 mansi
ad 12 g r . Nobilis L a u r e n t i u s Jarmuth regiam contributionem soluit: 1 mansus 12 gr. Nobilis Gregorius Zielonka regiam contributionem soluit: 2 mansi ad 12 gr. Nobilis Matthias Lutki regiam
contributionem soluit: 2 mansi ad 12 gr. Summa facit fl. 6 gr. 12.
Varsznio 3 ) ad parochiam Köllen habet 30 mansos, de quibus
19 sunt vacui. Venerabiiis Casparus Geska abbas monasterii
Olivensis regiam contributionem soluit: 11 mansi possessi ad
20 gr. Summa facit flor. 7 gr. 10.
Bojan ad parochiam Köllen habet 15 zrzebia.
Nobilis Ludovicus a W e r d e n regiam contributionem
zrzebia possessi ad 20 gr., 1 caupona h a e r e d i t a r i a 20
tulanus 2 gr., 1 carbonarius 6 gr. Summa facit flor.
A n n o 71.
soluit: 15
gr., 1 hor10 gr. 28.
Sehefeldt 4 ) villa in qua templum habet 40 mansos, de quibus
parocha 4 mansos habet et 13 mansi sunt vacui. A n n o 71. Nobilis Ludovicus a W e r d e n regiam contributionem soluit: 22 mansi
possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 1 opifex 8 gr.,
8 hortulani ad 4 gr., 3 rotae haereditariae ad molam ad 24 gr.,
qui vinum adustum vendit 6 gr., ahenum vini adusti 12 gr. Summa facit flor. 19 g r . 20.
*) Kłosowo.
2
) Wiślin.
3
) Warzno. *) Seefeld.
—
254
—
Schönnewaidt villa in qua templum. habet 40 mansos, de
quibus parochus 4 mansos habet et 18 mansi sunt vacui. A n n o
Nobilis Ludovicus a W e r d e n regiam contributionem soluit: 18
mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 2 hor/
tulani ad 6 gr. Summa facit flor. 13 gr. 2. '
Przotkaw 1 ) villa in qua templum.
Bastenhagen ad parochiam P r z o t k a w habet IÖ'/S mansos.
Nobilis T h o m a s Szokolawski regiatn Contributionem soluit: 16 7i
mansi possessi ad 20 gr., facit flor. 11.
A
Koszowie 2 ) ad parochiam P r z o t k a w habet 25 mansos. Nobilis
T h o m a s Szokolawski regiam contributionem soluit: 25 mansi possessi ad 20 gr., 3 hortulani ad 6 gr<, 1 c a u p o n a h a e r e d i t a r i a
20 gr., czopowe 50 g r . Summa facit flor. 18 gr. 18.
Klein Kacze Villa in qua templum. Nicölaus Tidemarc civis
G e d a n e n s i s regiam contributionem soluit: 1 molendinum haereditarium 24 gr., 1 mansus 20 gr. F a m a t u s Martinus a T h o r n e cum
suis sociis regiam contributionem soluit: 3 rotać malleorum ad
30 gr., 2 socii ad 6 gr. Famatus Augustinus H a c k e regiam contributionem soluit: 3 r o t a e malleorum a d 30 gr., 3 socii ad 6 gr.,
1 carbonarius 6 gr., 4 j u g e r a agri ad 2 solid. Famatus J o a n n e s
Busch regiam contributionem soluit: 3 r o t a e malleorum ad 30 gr.,
1 caupona a n n u a 12 gr., czopowe 28 g r . Summa facit flor. 12
g r . 22 d e n . 12.
Swarszino 3 ) ad parochiam Klein-Catze habet 30 mansos, de
quibus 15 mansi vacui sunt. Famatus Augustinus Hacke, H e i n rich Brewicz, Martinus a T h o r n regiam contributionem soluunt:
15 mansi ad 20 gr. Summa facit flor. 10.
Kolliepka ad parochiam Klein Catze habet
quibus nobilis A n d r e a s Knibawski 117 1 mansos
A n d r e a s Knibawski ad praedium 6 mansos habet
butionem soluit: 57a mansi possessi ad 20 gr.,
Przodkowo.
2
) Kosowo.
3
23 mansos, de
habet. Nobilis
regiam contri3 hortulani ad
) Swarzan, Swarzewo.
— • 255
—
4 gros., i caupona haereditaria 20 gros., czopowe 30 gros.
Nobilis Bartholomaeus Przeorski et Golembewski fratres, habent
1 1 7 a mansos, regiam contributionem soluunt 1 1 7 a mansi possessi
ad 20 gr., 4 hortulani ad 6 gr., 1 sartor 8 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr. Czopowe Nicolai D o n n e r ad 8 gr. (flor. 8 gr.
20), 1 qui cibarias et alias r e s v e n d i t 6 gr., qui vinum adustum
v e n d i t 6 gr., 1 hortulanus 6 gr. Item in e o loco sunt rotae malleorum et etiam molendina, de quibus dimidia pars ad regiam
p e r t i n e n t , altera v e r o p a r s ad p r a e n o m i n a t o s nobiles regiam cont tributionem soluunt: 3 rotae malleorum Heinrici Brewicz ad 30
gr. (flor. 3), 3 socii ad 6 gr., 6 j u g e r a agri ad 2 solid., 3 rotae
' malleorum Simonis Nietagk ad 30 gr. (flor. 3), 3 socii ad 6 gr.,
2 rotae haereditariae ad molam Heinrici Brewicz ad 24 gr. Summa
facit flor. 33 gr. 10.
Oliwa monasterium. Venerabiiis Casparus Geskaw regiam
contributionem soluit: 5 opifices ad 8 gr., 3 rotae malleorum ad
30 gr., 4 socii ad 6 gr., i7a mansi ad 20 gr., 3 rotae malleorum
Matthei Huck ad 30 gr., 2 socii ad 6 gr., 1 mansus 20 gr. Summa
facit flor. 9 gr. 26.
Brzieszno
ad parochiam Oliwensem. Venerabiiis Casparus
Geskaw regiam contributionem soluit: 2 mansi sculteti ad 20 gr.,
22 piscatores ad 8 gr., 5 inquilini ad 12 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., czopowe 40 gr., 22 hortulani ad 4 gr. Summa
facit flor. 14 gr. 4.
Streisz 2) ad parochiam Olivensem habet 38 mansos. V e n e rabilis C a s p a r u s Geska abbas Olivensis regiam contributionem
soluit: 28 mansi possessi ad 20 gr., 3 hortulani ad 4 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., czopowe Nicolaus Kolbergk 40 gr.
P r u d e n t i s s . J o a n n e s Schachtman senator civitatis G e d a n e n s i s regiam contributionem soluit: 2 rotae malleorum ad 30 gr., 1 socius 6 gr. Famatus Jacobus Schelle regiam contributionem soluit:
1 mola in qua ligna scinduntur cum 2 rotis ad 12 gr., 1 socius
1 gr. H o n e s t u s Paulus Montag regiam contributionem soluit:
') Brzeźno, Brösen. *) Strzyż.
—
256 " —
2 rotae malleorum ad 30 gr., 2 socii ad 12 gr. H o n e s t u s Ciriacus L u b n e r regiam contributionem soluit: 2 r o t a e malleorum ad
30 gr., 1 j u g e r a agri 2 solid. Nobilis J o a n n e s L o y t z e regiam
contributionem soluit: 5 rotae molendini ad 24 gr., 3 j u g e r a prati
ad 2 solid., 5 opifices ad 8 gr., 7 socii a d Va gr., 1 mola fullonia 24 gr. Nobilis R e i n h o l t ' M o l l e r regiam contributionem soluit:
3 rotae malleorum ad 30 gr., 2 socii ad 6 gr., 5 opifices ad 8 gr.,
2 mansi ad 20 gr., 2 socii opificum a d Va g r . Summa facit flor. 1
47 gr. 22 d e n a r . 3.
ialatkowo ad parochiam Olivensem. V e n e r a b i i i s C a s p ą r u s
Geskaw abbas Olivensis regiam contributionem soluit: 2 mansi
possessi ad 20 gr., 20 piscatores ad 8 gr., 20 hortulani a d 4 gr.,
i caupona a n n u a 12 gr., czopowe 20 g r . Summa facit flor. 10.
Hamer ad parochiam Olivensem. Nobilis J o a n n e s C o n r a d
regiam contributionem soluit: 6 rotae malleorum ad 30 gr.,
4 socii ad 6 gr., 1 rota haereditaria ad molam 24 gr., 1 1 mola
in qua ligna s c i n d u n t u r 12 gr., 8 opifices ad 8 gr., 4 socii opificum ad 1 gr., 6 mansi possessi ad 20 gr. Summa facit flor.
14 gros. 8.
1
Szopot ad parochiam Olivensem hahet 30 mansos, de quibus 10 mansi sunt vacui. Venerabiiis Casparus Geskaw abbas Olivensis regiam contributionem soluit: 20 mańsi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 4 hortulani ad 4 gr., czopowe 20 gr»
Summa facit flor. 15 gr. 6.
%
Barnowicz *) ad parochiam Olivensem habet 50 mansos, d e
quibus 15 mansi sunt vacui. Venerabiiis Casparus Geskaw abbas
Olivensis regiam contributionem soluit: 35 mansi possessi ad
20 gr., facit flor. 23 g r . 10.
Witstock ad parochiam Olivensem.
Sandt Krug 4) ad parochiam Olivensem. F a m a t u s Gotschalck
Zimmerman regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad
20 gr., facit flor. 1 gr. 10.
') Barnewitz, Barnowiec.
2
) Sandkrug, Rzym.
—
257 " —
West Krug ad parochiam Olivensem. A n n o 71. Famätus
Israel J a s k a regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad
20 gr., 1 caupona a n n u a 12 gr., czopowe ad 18 gr. (flor. 3 gr. 10).
Summa facit flor. 5 g r . 2.
Sant Matherna 1 ) villa in qua templum habet 40 mansos, de
* quibus parochus 4 mansos habet. Venerabiiis Casparus Geskaw
regiam contributionem soluit.
Banino a d parochiam Sant-Matherna h a b e t 40 mansos, de
- quibus 8 mansi s u n t vacui. Venerabiiis Casparus Geskaw abbas
Olivensis regiam contributionem soluit: 32 mansi possessi ad 20
gr., facit 21 ą r . 10.
Klukowo ad parochiam Sant-Matherna habet 25 mansos.
Venerabiiis Casparus Geskaw abbas Olivensis regiam contributionem soluit.
Boszowie 2) ad parochiam Sant-Matherna habet 16 7J mansos.
Nobilis T h o m a s Szokolowski regiam contributionem soluit: 16 7s
mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 6 gr. Summa facit flor.
11 g r . 6.
Klein Colpin 8 ) ad parochiam Sant-Matherna habet 14 mansos.
Nobilis ac honesta domina Sophia Kolpinska regiam contributionem soluit: 4Vj mansi a d 12 gr., facit flor. 1 gr. 24.
Szmiengorzino 4 ) ad parochiam Sant-Mathernae habet 147«
mansos. Nobilis Christophorus Borkowski regiam contributionem
soluit: 8 mansi ad 12 gr., 2 hortulani ad 4 gr. E o d e m nobilis
Gregorius Smengorzinski regiam contributionem soluit: 6'/ a mansi
ad 12 gr., 1 hortulanus 4 gr., 1 caupona annua 12 gr., czopowe
15 gr. Summa facit flor. 7 gr. gr. 3.
Szarnowicz 5) monasterium. Venerabiiis Casparus Geskaw abb a s Olivensis regiam contributionem soluit: 10 hortulani ad 2 gr.,
l
s
) Maternia, Matern.
) Żarnowiec, Sarnewiz.
Źródła dziejowe.
Tom XXIII.
2
) Bysewo.
8
) Mały Kiełpin.
4
) Smęgorzyn.
17
—
258 " —
2 opifices ad 2 gr., 1 caupona a n n u a ad 12 gr., czopowe 10 gr.,
qui vinum adustum v e n d i t 6 g r . Summa facit flor. 1 gr. 22.
Szlaweschino *) ad parochiam Szarnowicz monasterii, h a b e t
3 0 mansos, de quibus unus mansus vacuus. Venerabiiis Casparus
Geskaw abbas Olivensis regiam contributionem soluit: 29 mansi
possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 2 gr. Summa facit flor. 19 g r . 12.
Odergaw 2 ) ad parochiam monasterii Szarnowicz habet 10
zrzebia. Venerabiiis C a s p a r u s G e s k a w abbas Olivensis regiam
contributionem soluit: 10 zrzebia possessi ad 20 gr., 2 hortulani
ad 2 gr. Summa fadit flor. 6 gr. 24.
Szobienicza 3 ) ad parochiam monasterii Szarnowicz h a b e t
21 mansos, "de quibus 9 mansi s u n t vacui. Venerabiiis C a s p a r u s
Geskaw abbas Olivensis regiam contributionem soluit: 12 mansi
possessi ad 20 gr., 1 h o r t u l a n u s 2 gr. Summa facit fl. 8 gr. 2.
Swieczin 4 ) ad parochiam monasterii Szarnowicz habet 16
zrzebia, de «quibus ad praedium 2 zrzebia p e r t i n e n t et 5 zrzebia
sunt vacua, duo etiam zrzebia igni p e r i e r u n t . Venepibilis Casparus Geskaw regiam contributionem soluit: 7 zrzebia ad 20 gr.,
1 rota a n n u a ad molam 12 gr., 1 mansus molitoris 20 gr. Summa
facit flor. 5 gr. 22.
Cartossin 5 ) ad parochiam monasterii Szarnowicz habet 9 zrzebia, de quibus 1 zrzebia vacuum. Venerabiiis Casparus Geskaw
abbas Olivensis regiam contributionem soluit: 8 zrzebia possessi
ad 20 gr., facit flor. 5 gr. 10.
Nadolie ad parochiam monasterii Szarnowicz habet 8 zrzebia, de quibus 2 zrzebia vacua. V e n e r a b i i i s Casparus Geskaw
abbas Olivensis regiam contributionem soluit: 6 zrzebia possessi
ad 20 gr., facit flor. 4.
Lubkaw 6 ) ad parochiam monasterii Szarnowicz. Venerabiiis
C a s p a r u s Geskaw abbas Olivensis regiam contributionem soluit:
') Sławoszyn. 2) Odargowo.
toszyno. ®) Lubikowo.
3
) Sobieńczyce. *) Świecino. *) Kar-
—
259 " —
37a zrzebia possessi ad 20 gr., 2 hortulani ad 2 gr., 1 caupona
annnua 12 gr., czopowe 10 gr. Summa facit flor. 3 gr. 6.
Kalkaw ad parochiam monasterii 5 Szarnowicz habet 15 zrzebia. Nobilis Joachim Kalkaw habet 4 zrzebia, de quibus 1 zrzebia ad praedium pertinent regiam contributionem soluit: 3 zrzebia
possessi ad 20 gr. Nobilis Mathias Kalkaw regiam contributionem, soluit: 1 zrzebia possessi 20 gros. Nobilis Christophorus
Kalkaw habet 4 zrzebia, de quibus 2 zrzebia ad praedium pertinent, regiam contributionem soluit: 2 zrzebia possessi äd 20 gr.
Nobilis Michael Kalkaw habet 3 zrzebia, de quibus 2 zrzebia
arat, regiam contributionem soluit: 1 zrzebia possessi 20 gros.
Nobilis Laurentius Kalkaw habet 3 zrzebia, de quibus 1 zrzebia
ad praedium, regiam contributionem soluit: 2 zrzebia possessi ad
20 gr., 1 molendinum annuum 12 gr., 2 hortulani ad 6 gr. Summa
facit flor. 6 gr. 24.
Oppalin *) ad parochiam monasterii Szarnowicz habet 6 zrzebia. Nobilis Joachim Kalkaw Pucensis districtus judex regiam
contributionem soluit: 7a possessi 10 gr. Eodem nobilis Matthias
Kalkaw habet 4 zrzebia, de quibus ad praedium 2 7a zrzebia pertinent, regiam contributionem soluit: i7a zrzebia possessi ad 20
gr. Nobilis Christophorus Kalkaw regiam contributionem soluit:
1 zrzebia possessum 20 gr. Nobilis Laurentius Kalkaw regiam
contributionem soluit: 7a mansi zrzebia possessi 10 gr., 1 faber
2 gr. Summa facit flor. 2 gr. 12.
Lllboczina 2 ) ad parochiam Szarnowicz habet 11 zrzebia, de
quibus nuncius terrestris 1 zrzebia habet. Nobilis Michael Lubaczki habet 11 zrzebia, de quibus ad praedium 1 zrzebia pertinent, regiam contributionem soluit: 10 zrzebia possessi ad 20 gr.,
1 molendinum annuum 12 gr. Summa facit flor. 7 gr. 2.
Klein Luboczino ad parochiam Szarnowicz. Nobilis Michael
Luboczki habet praedium et regiam contributionem soluit: i7a
zrzebia possessi ad 20 gr., facit flor. 1.
ł
) Opaiin, Opalno. *) Lubocin.
— 260 " —
Szkrziesziewo *) ad parochiam N habet 60 mansos, de quibus
20 mansi sunt vacui. A n ń o 71. Nobiles Stentzeslaus, J o a n n e s
et A n d r e a s Szkrziesziewski regiam contributionem soluunt: 4 mansi
ad 12 gr., 2 hortulani ad 2 g r . Summa facit flor. 16 gr. 4.
Solomin 2) ad parochiam N habet 9 mansos. A n n o 71. Honestus Nicolaus Hubel G e d a n e n s i s regiam c o n t r i b u t i o n e m soluit
pro 9 mansis possessos ad 20 gr., facit flor. 6.
Summa regiae contributionis / totius districtus
facit flor. 983 g r . 5 d e n a r 3.
Gedanensis
1
In Mirrachaviensi districtu.
Strziepcza 3 ) villa in qua templum h a b e t 14 mansos, de quibus 6 mansi vacui sunt. A n n o 71. Nobilis Jacobus Sczavinski,
capitaneus in Mirrachaw, regiam contributionem soluit: 8 mansi
possessi ad 20 gr., 2 hortulani a d 2 gr., 2 c a u p o n a e h a e r e d i t a riae ad 20 gr. Summa facit flor. 6 gr. 24.
Szwianowo 4 ) ad parochiam Strziepcza, vaeuum praedium est.
A n n o 71. Nobilis Jacobus Sczavinski a Sczavin, capitaneus in
Mirrachaw, regiam contributionem soluit: 1 mansus possessus 20
gr., 1 h o r t u l a n u s 2 gr., 3 hortulani ad 4 gr. Summa facit flor. 1.
Stawisziewo ad parochiam
perditi.
Strziepcza, a n t e 2 a n n o s igni
Szmazino 5) ad parochiam Strziepcza habet 8 mansos, de quibus 4 mansi sunt vacui. A n n o 71. Nobilis Jacobus Sczavinski
a Sczavin, capitaneus in Mirrachaw, regiam contributionem soluit:
4 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona h a e r e d i t a r i a 24 gr. Summa
facit flor. 3 gr. 14.
MiłOSZiewO ad parochiam Strziepcza habet 10 mansos, de
quibus 3 mansi vacui sunt. A n n o 71. Nobilis Jacobus Sczavinski
ł
) Skrzeszewo, Krzeszewo, Krissau.
Strepsch. *) Sianowo. ł ) Smażyn.
2
) Somonin.
®) Strzepcz,
— • 261
—
a Sczavin, capitaneus in Mirrachaw regiam contributionem soluit:
7 mansi possessi ad 20 gr., facit flor. 4 g r . 20.
Mirrachaw 1 ) praedium ad parochiam Strziepcza. A n n o 71.
Nobilis Jacobus Sczavinski a Sczavin, capitaneus in Mirrachaw,
regiam contributionem soluit: 1 caupona haereditaria 20 gr.,
4 hortulani ad 2 gr. Summa facit gr. 28.
Linia ad parochiam Strziepcza habet 13 mansos, de quibus
sunt 4 mansi vacui. A n n o 71. Nobilis Jacobus Sczavinski
a Sczavin regiam contributionem soluit: 9 mansi possessi ad 20
facit flor. 6.
Tlucziewo ad parochiam Strziepcza habet 10 mansos, de
quibus 8 mansi vacui sunt. A n n o 71. Nobilis Jacobus Sczavinski a Sczavin, capitaneus in Mirrachaw regiam contributionem
soluit: 2 mansi possessi ad 20 gr., facit flor. 1 gr. 10.
Lewino 2) ad parochiam Strziepcza habet 13V3 mansos. Nobiles Matthias, J o a n n e s et Chistophorus Liewinski regiam contributionem soluunt: 8V2 mansi ad 12 gr. Nobiles Jacob et Sivert
Roiick regiam contributionem soluunt: 5 mansi ad 12 gr. Summa
facit f l o r . 5 gr. 12.
Bedrgawo 3) ad parochiam Strziepcza habet 11 */< mansos, de
quibus nobilis J o a n n e s Luboczki 3 % mansos habet. Nobiles Albertus Martinus Sicula B e n d e r g o w s k i regiam contributionem soluunt: 7Va mansi ad 12 gr., facit flor. 3.
Liebno 4) ad parochiam Strziepcza habet 9 mansos. Nobilis
Matthias Lubiński habet 1 Va mansos vacuos, hoc a n n o primum
aedificatoos. E o d e m nobilis Matthias Lubiński alias W o l o w i regiam
contributionem soluit: 2l/4 mansi ad 12 gr. Nobilis J o a n n e s Borgawski regiam contributionem soluit: 2 V4 mansi ad 12 gr. Nobilis J o a n n e s Robakowski regiam contributionem soluit: 1V2 mansi
ad 12 gr. Nobilis Mathias Kosziczkowski regiam contributionem
soluit: i1/3 mansi ad 12 gr., 1 h o r t n l a n u s ad 4 gr. Summa facit
flor. 3 gr. 4.
0 Miruchowo.
2
) Lewin.
*) Będargowo.
*) Łebno.
—
262 " —
Dargoliewa ad parochiam Strziepcza. Nobilis Franciscus
Czieczielski regiam contributionem soluit: ą1/, mansi ad 12 gr.,
1 molendinum annuum ad 12 gr. Summa facit flor. 2 gr. 6.
Szamelaw *) (in Gedanensi districtu) ad parochiam Strziepcza
habet 30 mansos, de quibus 6 mansi sunt vacui et 2 mansi hoc
anno perierunt igni. Venerabiiis Georgius a E d e n praepositus
monasterii Succaw regiam contributionem soluit: 22 mansi possessi ad 20 gr., 1 rota haereditaria ad molam 24 gr., 1 hortulanus 6 gr. Summa facit flor. 15 gr. 20.
Poploczie 2 ) ad parochiam Strziepcza habet 18 mansos. Nobilis Michael Dellek regiam contributionem soluit: 3 8 / l f t mansos
ad 12 gr., 1 hortulanus 4 gr. Nobilis Marcus Koszcziennek regiam contributionem soluit: i'/a mansi ad 12 gi\-, f 2 hortulani ad
6 gr. Nobilis Matthias Horsanius alias Wiesziczki regiam contributionem soluit: 2 7 / 16 mansi ad 12 g r . Nobilis Gregorius Gliński et Joannes Kisch regiam contributionem soluunt: 2 7 / 16 mansi
ad 12 gr. Nobilis Matthias Poplaczki regiam contributionem soluit: 3 3 / 8 mansi ad 12 gr. Nobilis Martinus Poplaczki regiam
contributionem soluit: TVS mansi ad 12 gros. Nobilis Matthias
Liebinski alias Wolowi regiam contributionem soluit: 1 Vi mansi
ad 12 gr. Nobilis Michael Koszczionnek regiam contributionem
soluit:
mansi ad 12 gr. Nobilis Wojtek Poploczki-Sziedwa
regiam contributionem soluit: i ' / s mansi ad "12 gr. Nobilis Caspar Koszcziennek regiam contributionem soluit: 3 / 4 mansi ad 12
gros. Summa facit flor. 8 gr. 3 den. 9.
Tempcza 3 ) ad parochiam Strziepcza habet 18 mansos. Nobilis Balthasar WTieszka ad suam partem 9 mansos habet, de
quibus praedium 6 mansi pertinent, regiam contributionem soluit:
3 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 4 gr. Nobilis Fabian
Zdunii regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 4 gros. Nobilis Georgius Biczigk regiam contributionem soluit: 6 mansi ad 12 gros., 1 hortulani 4 gros. Summa
facit flor. 6.
J
) Zemlewo. *) Pobłocie.
3
) Tępcz.
—
263 " —
Parchaw ł ) villa in qua templum habet 28 mansos, de quibus
15 mansi sunt vacui. Nobilis Jacobus Sczavinski a Sczavin, capitaneus in Mirrachaw, regiam contributionem soluit: 13 mansi
possessi ad 20 gr., 3 cauponae h a e r e d i t a r i a e ad 20 gr., 1 rota
molendini ad 24 gr., 2 hortulani ad 2 gr. Summa facit flor. 11
gros. 18.
ZakOWO 2) ad parochiam P a r c h a w habet 11 mansos, de quibus
5 mansi vacui. A n n o 71. Nobilis Jacobus Sczavinski a Sczavin,
capitaneus in Mirrachaw, regiam contributionem soluit: 6 mansi
possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 2 g r . Summa facit flor. 4 gr. 2.
Sliezna 3) ad parochiam P a r c h a w habet 15 mansos, de quibus
11 mansi s u n t Vacui. Nobilis Jacobus Sczavinski a Sczavin, capitaneus in Mirrachaw, regiam contributionem soluit: 4 mansi
possessi ad 20 gr., 1 rota molendini 24 gr., 1 hortulani 2 gr.
Summa facit flor. 3 gr. 16.
Naklia 4 ) ad parochiam P a r c h a w habet 14 mansos, de quibus
5 mansi vacui sunt. Nobilis Jacobus Sczavinski a Sczavin, capitaneus in Mirrachaw, regiam contributionem soluit: 9 mansi
possessi ad 20 gr., 1 caupona a n n u a 12 gr., 2 hortulani ad 4 gr.
Summa facit flor. 6 g r . 24.
Goltziewo 5) ad parochiam Parchaw habet 28 mansos, de quibus 15 mansi vacui. A n n o 71. Nobilis Jacob Sczavinski a Sczavin,
capitaneus in Mirrachaw, regiam contributionem soluit: 13 mansi
possessi ad 2 gr., 1 h o r t u l a n u s 2 gr. Summa facit flor. 8 gr. 22.
iamno ad parochiam P a r c h a w habet 40 föansos, de quibus
24 mansi vacui sunt. A n n o 71. Nobilis Jacobus Sczavinski
a Sczavin, capitaneus in Mirrachaw: 16 mansi possessi ad 12
gr., 1 caupona 20 gr. Summa facit flor. 11 gr. 10.
Kistowa 6 ) ad parochiam P a r c h a w habet 12 mansos, de quibus 3 mansi vacui sunt. A n n o 71. Nobilis L a u r e n t i u s Jarosch
ł
5
) Parchowo, Parchau.
) 5Golicewo. 'LKistowo.
2
) Żakowo.
3
) Silczna, Siliczno. *) Nakło.
—
264 " —
regiam contributionem soluit: 9 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus
4 gr. Summa facit flor. 3 gr. 22.
Szukowka 1 ) ad parochiam Parchaw habet 24 mansos. Nobilis J o a n n e s Cziecbalaw scabinus terrestris regiam contributionem soluit: 3 mansi possessi ad 20 gr., idem 3 ad praedium habet. Eodem nobilis Georgius Cziechalaw scabinus terrestris habet
13Va mansos, de quibus ad praedium 6 mansi pertinent, regiamcontributionem soluit: 7 */s mansi possessi ad 20 gr. Nobilis Albertus Cziechalaw habet 4V9 mansos, de quibus ad praedium
3 mansi, regiam contributionem soluit: 1 Va mansi \ possessi ad
20 gr. Nobilis Georgius et J o a n n e s Cziecholiewski regiam contributionem soluit: 1 molendinum haereditarium 24 gr. Sumula
facit flor. 8 gr. 24.
Szolieczino ad parochiam Parchaw habet 21 mansos. Nobilis Otto Bielaw regiam contributionem soluit: 21 mansi possessi
ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 1 hortulanus 4 gr.,
1 molendinum haereditarium 24 gr., czopowe 80 gr. Summa
facit flor. 18 gr. 8.
Chosznicza2) ad parochiam Parchaw habet 12 mansos. A n n o
70. Nobilis Urbanus Dionomirsz regiam contributionem soluit:
2 '/ł mansi ad 12 gr. Nobilis Adamus Kentszinski regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 gr. Nobilis Matthias Mandry
regiam contributionem soluit: 3 / 4 mansi ad 12 gr. Nobilis Jacobus Klieczka regiam contributionem soluit: i 1 / , mansi ad 12 gr.
Nobilis Mattheus Witek et Laurentius Mach regiam contributionem soluunt: 2 l / 4 mansi ad 12 gr. Nobilis Joannes Lasz regiam
contributionem soluit: 3 / 4 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 4 gros.
Nobilis Simon Pallabeczki regiam contributionem soluit: 1V2 mansi
ad 12 gr. Summa facit flor. 4 gr. 28.
Grabowo ad parochiam Parchaw habet 9 mansos. Nobilis
Jacobus Grabawski regiam contributionem soluit: 9 mansi ad 12
gr., facit flor. 3 gr. 18.
Żukówko.
a
) Chosnitz, Chośnica.
—
265 " —
Podjezdo *) ad parochiam Parchaw habet 18 mansos. A n n o
70. Nobilis Martinus Kostka habet 3 % mansos cum vero in alio
loco colonos habet, nihil soluit. Nobilis Michael H e n n i n g habet
4 1 / 8 mansos, hoc a n n o igni periit, nihil soluit. Nobilis Jacobus
Kostka regiam contributionem soluit: 4 x / 8 mansi ad 12 gr. Nobilis P e t r u s Mach regiam contributioiiem soluit: 1V2 mansi ad 18
gr. t Nobilis J o a n n e s Małek regiam contributionem soluit: 1V2
mansi ad 12 gr. Nobilis J o a n n e s Gąntzck regiam contributionem
soluit: 1V2 mansi ad 12 gr, Nobilis Gregorius Girsch regiam
contributionem soluit: 3 / 4 mansi 9 gr. Nobilis Laurentius Russek
regiam contributionem soluit: 3 / 4 mansi 9 gr., 1 molendinum annuum 12 gr., 1 gr. Summa facit flor. 4 gr. 17 den. 9.
Szierakowicz 2 ) villa in qua templum. A n n o 71. Nobilis Jacobus Sczavinski a Sczavin, capitaneus in Mirrachaw, habet praedium et regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad 20 gr.,
1 hortulanus 2 gr.^ 1 hortulanus 4 gr. Summa facit flor. 1 gr. 16.
Kamiennicza ad parochiam Szierakowitz habet 8 mansos, de
quibus 2 mansi sunt vacui. A n n o 71. Nobilis Jacobus Sczavinski a Sczavin, capitaneus in Mirrachaw, regiam contributionem soluit: 6 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 2 gros.,
1 rota molendini 24 gr. Summa facit flor. 4 gr. 26.
Szalakowo 3 ) ad parochiam Szierakowitz habet 14 mansos, de
quibus 6 mansi vacui sunt. A n n o 71. Nobilis Jacobus Sczavina Sczavin, capitaneus in Mirrachaw, regiam contributionem soluit:
8 mansi possessi ad 20 gr., facit flor. 5 gr. 10.
Liszniewo 4) ad parochiam Szierakowitz habet 10 mansos, de
quibus 5 mansi vacui. A n n o 71. Nobilis Jacob Sczavinski
a Sczavin, capitaneus in Mirrachaw, regiam contributionem soluit: 5 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 2 gr., 1 rota molendini 24 gr. Summa facit flor. 4 gr. 6.
Gowidno 5 ) ad parochiam Szierakowitz habet 9 mansos, de
quibus 6 mansi vacui sunt. A n n o 71. Nobilis Jacob Sczavinski
ł
*) Podjass, Podjazy.
) Gowidlino.
2
) Sierakowice.
8
) Załakowo. *) Lyśniewo.
—
266 " —
a Sczavin, capitaneus in Mirrachaw regiam contributionem soluit:
3 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 2 gr. Summa facit
flor. 2 gr. 2.
Tuchlino') ad parochiam Szierakowitz habet 18 mansos. Nobilis Gregorius P e t r u s et Georgius Tuchlinsken regiam contributionem soluunt: 9 mansi ad 12 gr., 1 h o r t u l a n u s 4 gr., 1 molendinum a n n u u m 12 gr. Nobilis Pijoch Tuchlinski regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 gr. Summa facit flor. 5 gr. 10.
Pliszdrowo 2 ) ad parochiam Szierakowicz habet 18 mansos.
Nobilis J o a n n e s Szadza regiam contributionem soluit: 9 mansi
ad 12 gr. Nobilis P a u l u s Baian regiam contributionem soluit:
1V2 mansi ad 12 gr. Nobilis Bartholomeus Boijan regiam^ contributionem soluit: i1/? mansi ad 12 gr. Nobilis J a c o b u s Girsch
regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 gr. Nobiliś Marthin
Girsch regiam contributionem soluit: 3 mansos ad 12 gr., 1 hortulanus 4 g r . Summa facit flor. 7 gr. 10.
Pollabicze 3 ) ad parochiam Szierakowicz habet 12 mansos.
Nobilis Stephan Szuchta regiam contributionem soluit: 4V2 mansi
ad 12 gr., 1 hortulanus 4 gr. Nobilis Matthias Pollabiczki regiam
contributionem soluit: i l U mansi ad 12 gr. Nobilis J o a n n e s Pollabiczki regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 4 gr. Nobilis P e t r u s Pallubo regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 gr. S u m m a facit flor. 5 gr. 2.
Lipusch 4 ) habet templum, in Principatu Pomeraniae.
Thuskowi 5 ) ad parochiam Lipusch habet 10 mansos, de quibus 7 mansi sunt vacui. A n n o 71. Nobilis Jacobus Sczavinski
a Sczavin, capitaneus in Mirrachaw, regiam contributionem soluit:
3 mansi possessi ad 20 gr., 1 rota molendini 24 gr. Summa facit
flor. 2 gr. 24.
Labun 6 ) in qua templum in Principatu P o m e r a n i a e .
Tuchlin.
•) Lubań.
a
) Puzdrowo.
3
) Pałubice. *) Lipusz.
ł
) Tuszkowy.
—
267 " —
Okalicze 1) ad parochiam Labun. Nobilis A n t h o n i u s Czieczowicz, capitaneus in Beutha, habet praedium et regiam contributionem soluit: i mansus possessus 20 gr., 1 mola annua 12 gr.
Summa facit flor. 1 g r . 14.
Zakcziewo 2) ad parochiam Labun in Principatu Pomeraniae.
Nobilis Matthias D r e w a regiam contributionem soluit: 3 mansi
ad 12 g r ; Nobilis L a u r e n t i u s D r e w a regiam contributionem soluit: 3 mansi a d 12 g r . Nobilis Albertus Drewa regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus 4 gr. Nobilis
Christophorus D r e w a regiam contributionem soluit: 3 mansi ad
12 gr., 1 hortulanus 4 gr. Nobilis Jacobus Brzieczka regiam
contributionem soluit: 1V2 mansi ad 12 g r . Nobilis Stentzeslaus
Zielasko regiam contributionem soluit: I 5 / 6 mansi ad 12 gr. Nobilis Laurentius Russek habet 1V2 mansos vacuos, nihil soluit.
Summa facit flor. 6 gr.. 12.
Bukowin 3) villa in qua templum in principatu
Pomeraniae.
Niepocziowiczu 4 ) ad parochiam Bukowin habet 12 mansos.
Nobilis T h o m a s Pella regiam contributionem soluit: 2V4 mansi
ad 12 gr. Nobilis Georgius Pella regiam contributionem soluit:
1V2 mansi ad 12 gr. Nobilis Jacob Pella alias Donomirsz regiam
contributionem soluit: 1V2 mansi ad 12 gr. Nobilis J o a n n e s Borsk
regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus
6 gr. Nobilis ^Paulus Niemierowicz regiam contributionem soluit:
21/« mansi ad 12 gr. Summa facit flor. 5.
Roszlaszona 5) villa in qua templum in principalu P o m e r a n i a e .
Kentrzino ad parochiam Roszlaszona habet 15 mansos. Nobilis Jacobus Kentrzinski terrarum Mirrachaviensium judex regiam
contributionem soluit: 5 mansi ad 12 gr. Nobilis Christophorus
Kentrzinski regiam contributionem soluit: 2'/ 2 mansi ad 12 gros.
Nobilis Philippus Kentrzinski regiam contributionem
soluit:
5 mansi ad 12 gr. Nobilis Simon Zelasko regiam contributionem
soluit: 2V2 mansi ad 12 g r . Summa facit flor. 6.
*) Okalice. 2) Zakrzewo, Wilhelmsdorf.
czyłowice. ł ) Rozlazin.
3
ł
) Bukowina.
,
) Niepo-
—
268 " —
l
) monasterium. Venerabiiis Casparus Geskaw abbas
monasterii Olivensis regiam contributionem soluit: 3 hortulani ad
4 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr. Summa facit flor. 1 gr. 2.
Cartausz
ad parochiam Carteusz, habet 9 Zrzebia. V e n e r a biiis Casparus G e s k a w abbas monasterii Olivensis regiam contributionem soluit: 9 zrzebia possessi ad 20 gr., facit flor. 6.
Prokowo
Stenzićza2)
villa in qua templum ad Koszirsni p e r t i n e n s .
L a n c z i n o ad parochiam Stenzićza.
Nobilis J o a n n e s Prziewoszki n o m i n e patris sui regiam contributionem soluit: 16 mansi
possessi ad 20 gr., 1 rota haereditaria mölendini 24 gr., 2 hortulani 4 gr. Summa facit flor. 11 gr. 22.
Msczicziewiczie3)
ad parochiam Stenzićza habet 3 0 mansos.
Nobilis L u c a s Wolff cum suis fratribus Gregorius, Bartholomaeus
et Jacob regiam contributionem soluit: 87* mansi ad 12 gr. Nobiles Wentzeslaus, Bartholomaeus et L a u r e n t i u s Graben regiam
contributionem solunt: 9 mansi ad 12 g r . Nobilis Martinus Ko-,
stka h a b e t io7a mansos, de quibus
mansi ad praedium pertinent, regiam contributionem soluit: 3 mansi possessi ad 20 gr.,
1 hortulanus 4 gr. Summa facit flor. 9 g r . 2.
Wiąszoriey4)
ad parochiam Stenzićza habet 3o7a mansos.
Nobilis Paulus Kostka regiam contributionem soluit: 47a mansi
ad 12 gr. Nobilis Bartholomaeus Wolowi regiam contributionem
soluit: 2 74 mansi ad 12 gr. Nobilis Michael Pallabiczki regiam
contributionem soluit: z l / 4 mansi ad 20 gr. Nobilis J o a n n e s et
Bartholomaeus Kostka regiam contributionem soluunt: 474 mansi
ad 12 gr. Nobilis Georgius D r e w a regiam contributionem soluit:
47< mansi ad 12 gr. Nobilis Matthias Pallabiczki regiam contributionem soluit: 2 mansi ad 12 gr. Nobilis S i m o n Gruchał r e giam contributionem soluit: i7a mansi ad 12 gr. Nobilis P a u l u s
Dillak et A l b e r t u s Gruchallek h a b e n t 77a mansos. Nobilis Jacobus
Pallabiczki habet 2 mansos, 1 hortulanus. Summa facit fl. 8 gr. 12.
l
) Karthaus, Kartuzy.
Mściszewice.
Węsiory.
^
2
) Stendsitz, Stężyca.
8
) Mischischewitz,
— 269 " —
B o r r u c z e w o *) ad parochiam Stenzicza habet 9 mansos. Nobilis Martinus Gruba regiam contributionem soluit: 4V2 mansi ad
12 gr. Nobilis J o a n n e s D r e w a regiam contributionem soluit: 4V2
mansi ad 12 gr., 1 molendinum annuum 1 g r . Summa facit fl. 4.
ad parochiam Stenzicza habet 9 mansos. Nobilis ac honesta domina Catharina Szieromska regiam contributionem soluit: 6 mansi ad 12 gr. Nobilis Jacobus Lubietowski
regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 g r . Summa facit
flor. 3 g r . 18.
\
Pirszcziewo 3 ) ad parochiam Stenzicza habet 16 mansos. Nobiles T h o m a s et J o a n n e s Pirszcziewski regiam contributionem
soluunt: 8 mansi ad 12 g r . Nobilis S t e n t z e s l a u s Pierszcziewski
regiam contributionem soluit: 8 mansi ad 12 gr. Summa facit
flor. 6 gr. 12.
Szorominijo2)
Golllbia 4 ) habet 30 mansos de quibus 9 mansi sunt vacui.
Venerabiiis Casparus Geskaw abbas monasterii Olivensis regiam
contributionem soluit: 21 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona
h a e r e d i t a r i a 20 gr., 2 hortulani ad 4 gr., 1 molendinum haereditarium 24 gr. Summa facit flor. 15 gr. 22.
Bucholtz ad parochiam Lusin habet 40 mansos, ex
29 una cum incultis' ad praedium p e r t i n e n t . A n n o 71.
J o a n n e s Luboczki regiam contributionem soluit: pro 11
possessis ad 20 gr., pro caupona h a e r e d i t a r i a 20 gr., pro
8 gr. Summa facit flor. 8 gr. 8.
quibus
Nobilis
mansi
opifice
Summa regiae contributionis totius districtus Mirrachaviensis
facit fl. 289 gr. I I .
In Pucensi districtu.
Pauczigk 5 ) oppidum. Consul ac s e n a t o r e s oppidi Pautzigk
regiam contributionem solverunt: 39 a e d e s in foro ad 16 gr., 66
5
') Boruschin, Borucin.
) Puck, Peck, Putzig.
2
) Żuromin.
3
) Pierszczewo.
4
) Golubie.
—
270 " —
aedes in plateis ad 8 gr., 40 tecta mercium extra oppidum ad
4 gr., 14 tecta ad extra ad 4 gr., 9 sutores ad 8 gr., 10 sartores ad 8 gr., 7 fabri ad 8 gr., 4 pistores ad 8 gr., 3 qui lignea
vasa parant ad 8 gr., 4 lanii ad 8 gr., 3 textores panni ad 8 gr.,
5 pelliones ad 8 gr., 2 qui ligneas patinas faciunt ad 8 gr., 1 vitriarus 8 gr., 5 qui rotas faciunt ad 8 gr., 1 figulus 8 gr., 2 fabri
lignarii ad 8 gr., 6 textores lintei ad 8 gr., 1 qui urnas facit
8 gr., 3 qui pannum scindunt ac vendunt ad 8 gr., 2 opifices
murorum ad 8 gr., 2 qui asseres scindunt ad 8 gr., 3 qui ligneas
mensas faciunt ad 8 gr., 4 qui pro precio cerevisiam coquunt
ad 8 gr., 2 barbae tonsores ad 8 gr., 1 qui laqueos et funes facit
8 gr., 4 qui cibarias et alias res vendunt ad 12 gr., 4 scaphae
alias jacken ad 30 gr., 14 socii opificum ad 1 gr., 27 horti ad
1 gr., 4 inquilini ad 12 gr., 8 mansi ad 20 gr., 21 piscatores ad
8 gr., 1 ahenum vini adusti 24 gr., 2 qui vinum adustum vendunt ad 6 gr. Summa facit flor. 87 gr. 19. Item schos in duplo
a ptisana per totum annum a festo Martini anno 70 usque ad
Martini anni 71, facit flor. 408 gr. 7 denar. 6. Summa summarum flor. 495 gr. 26 den. 6.
Pauczkerdorff ad parochiam Pucensem habet 60 mansos, de
quibus oppidum 8 mansos et parochus 4 mansos habent, 14 V«
mansi ad praedium pertinent et Reinholt Krakaw habet 2 mansos. Nobilis Thomas Piszkorski suc-capitaneus Pucensis regiam contributionem soluit: 31 '/a mansi possessi ad 20 gr., 7 hortulani ad
4 gr. Summa facit flor. 21 gr. 28.
Czielbowa 1 ) ad parochiam Pucensem habet 30 mansos, de
quibus 1 mansus vacuus. Nobilis Thomas Piszkorski suc-capita- neus Pucensis regiam contributionem soluit: 29 mansi possessi
ad 20 gr., facit flor. 19 gr. 10.
Molendina ad arcem Pucensem pertinentia. Nobilis Thomas
Piszkorski suc-capitaneus Pucensis regiam^ contributionem soluit
i rota molendini ad Czarnowo 24 gr., 15 jugera agri ad 2 solid.,
1 rota molendini ad Gora 24 gr., 1 jugerum agri 2 solid., 1 rota
*) Celbowo.
•
—
271 " —
molendini ad Gorczicznii alias Primki 24 gr., 15 j u g e r a agri ad
2 solid., 2 rotae molendini ad Pauczigk ad 24 gr., 2 rotae molendini ad Brzieszno ad 24 gr., 1 mola alutariorum 24 gr. Summa
facit flor. 7 gr. d e n 12.
Plllchewo *) ad parochiam Pucensem habet 14 zrzebia. Nobilis Thomas Piszkorski suc-capitaneus Pucensis regiam contributionem soluit: 14 zrzebia possessi ad 20 gr., facit flor. 9 gr. 10.
Brildziewo ad parochiam Pucensem habet 30 mansos, de
quibus 7 mansi sunt vacui. Nobilis Thomas Piszkorski suc-capitaneus Pucensis regiam contributionem soluit: 23 mansi possessi
ad 20 gr., 1 hortulanus 4 gr. Summa facit flor. 15 gr. 14.
Pelczino 2 ) ad parochiam Pucensem habet 58 Va mansos. Nobilis Thomas Piszkorski suc-capitaneus Pucensis regiam contributionem soluit: 58 Va mansi possessi ad 20 gr., facit flor. 39.
Mrzieszino 3) ad parochiam Pucensem. Praedium est. Nobilis
Thomas Piszkorski suc-capitaneus Pucensis regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad 20 gr., 9 hortulani ad 4 gros.
Summa facit flor. 2 gr. 16.
Blenczechowa 4) ad monasterium Cartausz pertinens, ad parochiam Pucensem, habet 26 mansos, de quibus 6 mansi vacui sunt.
Venerabiiis Casparus Geszkaw abbas Olivensis regiam contributionem soluit: 20 mansi possessi ad 20 gr., facit flor. 13 gr. 10.
Oszloniei 5 ) ad parochiam Pucensem habet 40 mansos. Venerabilis Casparus Geszkaw abbas Olivensis regiam contributionem
soluit: 40 mansi possessi ad 20 gr., 3 hortulani ad 4 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 3 inqüilini ad 4 gr., 1 rota haereditaria molendini 24 gr. Summa facit flor. 28 gr. 24.
RllCZOWO6) ad parochiam Pucensem. Nobilis J o a n n e s Loiitz
regiam contributionem soluit: 4 hortulani ad 4 gr., facit gr. 16.
ł
) Polchowo.
) Rzucewo.
6
2
) Połczyn. *) Mrzezin.
4
) Błądzikowo.
J
) Osłanin.
—
272 " —
Szmollin 1) ad parochiam Pucensem habet
J o a n n e s Loiitz regiam contributionem soluit:
ad 20 gr., 2 hortulani ad 4 gr., item eo loco
cuum norum Zielsznowo, de quo nihil soluit.
20 gros. 8.
30 mansos. Nobilis
30 mansi possessi
est praedium vaSumma facit flor.
Zilstrawo 2 ) ad parochiam Pucensem habet 40 mansos, de
quibus 7 mansi sunt vacui et 11 mansi perierunt igni. Nobilis
Andreas a Schedlin regiam contributionem soluit: 22 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 6 gr., 1 piscator 8 gr. Summa facit
flor. 15 gr. 4.
Slavethaw 3 ) ad parochiam Pucensem. Anno 71. Nobilis Joa n n e s Knibawsfei regiam contributionem soluit ad suam partem:
8 zrzebia possessi ad 20 gr. r item 16 zrzebia ad praedium utitur.
A n n o 71. Nobilis A n d r e a s Knibawski regiam contributionem
soluit ad suam partem: pro 8 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulano 4 gr., 2 rotae annuae ad 12 gr. Summa facit flor. 11 gr. 18.
Strzellino 4) villa in qua templum habet 31 mansos, de quibus parochus 2 mansos habet et 2 mansi sunt vacui. Nobilis
Thomas Piszkorski suc-capitaneus Pucensis regiam contributionem soluit: 27 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria
20 gr., czopowe 12 gr., 1 hortulanus 4 gr. Summa facit flor. 19
gros 6.
<
Ostrowo ad parochiam Strzellino habet 7 zrzebia. Nobilis
Thomas Piszkorski suc-capitaneus Pucensis regiam contributionem soluit: 7 zrzebia possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 6 gros.,
1 caupona haereditaria 20 gr., czopowe 20 gr. Summa facit
flor. 5 gr. 6.
Tupatli 5 ) ad parochiam Strzellino habet 10 zrzebia. Nobilis
Thomas Piszkorski suc-capitaneus Pucensis regiam contributionem
soluit: 10 zrzebia possessi ad 20 gr., 10 piscatores ad 8 gros.
Summa facit flor. 9 gr. 10.
Smolno. 2) Żelistrzewo. 3) Sławutowo.
4
) Strzelno. 5) Tupadły.
—
273
"
—
Miruszino *) ad parochiam Strzellino habet 36 mansos. Nobilis T h o m a s Piszkorski suc-capitaneus Pucensis regiam contributionem soluit: 36 mansi possessi ad 20 gr., facit flor. 24.
Karwia 2 ) ad parochiam Strzellino. Nobilis T h o m a s Piszkorski
regiam contributionem soluit: 7 piscatores ad 8 gr., 7 hortulani
ad 6 gr. Summa facit flor. 3 gr. 8.
Lisznewo 3 ) ad parochiam Strzellino. Nobilis Gregorius Jadamka habet praedium et regiam contributionem soluit: 2 mansi
possessi ad 2 0 gr , facit flor. 1 gr. 10. ~
PozerSSl'no 4) ad parochiam Strzellino. Nobiles A n d r e a s et
J o a n n e s Poczierszinski regiam contributionem soluunt: 3 mansi
,ad 12 gr. Nobilis G r e g o r i u s Poczierszinski regiam contributionem soluit: VD mansus 6 gr. Item nobilis Adrian Jaczkaw habet
j '/2 mansos vacuos. Summa facit flor. 1 g r . 12.
Szwarziewo 5) villa in qua templum habet 40 mansos, de quibus parochus 2 mansos habet et Sebastian Kunczinski 4 mansos.
Nobilis T h o m a s Piszkorski suc-capitaneus Pucensis regiam contributionem soluit: 34 mansi possessi ad 20 gr. Nobilis Sebastian
Kunczinski regiam contributionem soluit. 4 mansi ad 12 gros.
Summa facit flor. 24 gr. 8.
Koszveldt 6 ) ad parochiam Szwarziewo. Nobilis T h o m a s Piszkorski suc-capitaneus Pucensis regiam contributionem soluit: 1 caup o n a haereditaria 20 gr., 20 j u g e r a agri ad 2 solid., czopowe
12 gr. Summa facit flor. 1 gr. 15 d e n . 6.
Zesterna 7) ad parochiam Szwarziewo. Nobilis Thomas Piszkorski suc-capitaneus Pucensis regiam contributionem soluit: 7 piscatores ad 8 gr., 7 hortulani ad 6 gr., 1 caupona a n n u a 12 gr.,
czopowe 10 gr., 14 j u g e r a agri ad 2 solid. Summa facit flor. 4
gr. 9 den. 6.
*) Miruszyn, Mierwszyn. 2) Karwen, Karwień, Bfoto. s) Lissman,
Liśniewo. 4) Poczernino. 5) Schwartzau, Swarzewo. 6) Kusfelt. ') Heisternest, Jastarnia.
Źródła dziejowe.
T o m XXIII.
18
—
274 " —
Wielgawiesz ad parochiam Szwarziewo habet 33 mansos,
de quibus 4V2 mansi i n t r a 2 annos igni p e r i e r u n t et 6 mansi
intra 4 a n n o s . Nobilis T h o m a s Piszkorski suc-capitaneus Pucensis regiam contributionem soluit: 22'/« mansi possessi ad 20 gr.,
1 caupona haereditaria 20 gr., 2 hortulani ad 4 gros., czopowe
15 gr. Summa facit flor. 16 gr. 13.
Gnieszdowo*) ad parochiam Szwarziewo habet 40 mansos.
Nobilis T h o m a s Piszkorski suc-capitaneus P u c e n s i s regiam con- .
tributionem soluit: 40 mansi possessi ad 20 gr., facit fl. 26 g r . 20.
Liepcze 2 ) villa in qua templum habet 62 V« mansos, de'quibus
13'/a mansi vacui sunt, et parochus habet 4 "mansos. Nobilis
T h o m a s Piszkorski suc-capitaneus P u c e n s i s regiam contributio- nem soluit: 45 mansi possessi ad 20 gr., 2 hortulani ad 4 gros.»
Summa facit flor. 30 gr. 8.
Chlappowa 3 ) ad parochiam Liepcze habet 30 mansos, de quibus 10 mansi vacui sunt. Nobilis T h o m a s Piszkorski suc-capitaneus Pucensis regiam contributionem soluit: 20 mansi possessi
ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 2 j u g e r a agri ad 2 solid., czopowe 20 gr. Summa facit flor. 14 gr. 21 d e n . 6.
Reda villa in qua templum habet 22 mansos, de quibus parochus 1 mansum habet et 6 mansi sunt vacui. Nobilis T h o m a s
Piszkorski suc-capitaneus Pucensis regiaifi contributionem soluit:
15 mansi possessi ad 20 gr., 2 hortulani ad 4 gr., 1 caupona
haereditaria 20 gr., czopowe 128 gr. Summa facit flor. 15 gr. 6.
Lanczicze 4) ad parochiam R e d a habet 7 zrzebia, de quibus
1 zrzebia vacua. Nobilis T h o m a s Piszkorski suc-capitaneus Pucensis regiam contributionem soluit: 6 mansi possessi ad 20 gr.,
facit flor. 4.
Zagorze ad parochiam R e d a habet 7 zrzebia, de quibus
1 zrzebia vacua. Nobilis T h o m a s Piszkorski suc-capitaneus PuGnesdau, Gnieździewo.
sitz, Łęźyce.
2
) Lepcz. 3) Chlapau, Chłapowo.
3
) Len-
—
275
"
—
censis regiam contributionem soluit: 6 zrzebia ad 20 gr., 1 caup o n a haereditaria 20 gr., 1 hortulanus 6 gr., 1 inquilinus 12 gr.,
czopowe 120 gr., 2 rotae malleorum ad 30 gr., 1 rota haeredit a r i a molendini 24 gr., 2 socii ad 6 gr., 1 hortulanus 4 gr. Summa
facit flor. 12 gr. 18.
Cziechoczin *) ad parochiam R e d a habet 37 mansos. Nobilis
T h o m a s Piszkorski suc-capitaneus Pucensis regiam contributionem
soluit: 37 mansi possessi ad 20 gr M 1 hortulanus 4 gr. Summa
facit flor. 24 gr. 24.
Rekowo 2 ) ad parochiam R e d a h a b e t 50 mansos, de quibus
5 mansi sunt vacui et 30 ad praedium pertinent. Nobilis T h o m a s
Piszkarski suc-capitaneus Pucensis regiam contributionem soluit:
15 mansi possessi ad 20 gr., facit flor. 10.
Gniewowo 3) ad parochiam
s u n t vacui. Nobilis T h o m a s
regiam contributionem soluit:
haereditaria molendini 24 gr.
R e d a habet 32 mansos, et 12 mansi
Piszkarski suc-capitaneus Pucensis
20 mansi possessi ad 20 gr., 1 rota
Summa facit flor. 14 gr. 4.
Pelszaw 4 ) praedium ad parochiam Reda. Nobilis Thomas
Piszkarski suc-capitaneus Pucensis regiam contributionem soluit:
1 hortulanus 4 gr.
Gora villa in qua templum habet 18 zrzebia, de quibus
templum 2 zrzebia habet et 4 zrzebia sunt vacua. Nobilis Thomas Piszkarski suc-capitaneus P u c e n s i s regiam contributionem
soluit: 12 zrzebia ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 1 opifex 8 gr., 3 j u g e r a agri ad 2 solid., czopowe 20 gros. Summa
facit flor. 10.
Kniewo 5) ad parochiam Gora habet 38 mansos, de quibus
2 mansi sunt vacui. Nobilis T h o m a s Piszkarski suc-capitaneus
Pucensis regiam contributionem soluit: 36 mansi possessi ad 20
gr., 1 caupona a n n u a 12 gr., 4 hortulani ad 4 gr., czopowe
11 gr. Summa facit flor. 25 gr. 9.
4
') Ciechocin. 2) Rekau, Rekowo, Rakowo. 3) Gnewau, Gnewowo.
) Pelrau, Pieleszewo. 5) Kniewenbruch, Kniewo.
—
276
Piętkowiczu *) ad parochiam Gora habet 8 zrzebia, de quibus
4 zrzebia igni p e r i e r u n t . Nobilis T h o m a s P i ą t k o w s k i regiam c o n tributionem soluit: 4 mansi ad 12 gr., facit flor. 1 g r . '18.
Bieszkowiczu 2 ) ad parochiam Gora, est praedium vacuum
habet 3 0 mansos. Nobilis J o a n n e s P i e n t a regiam contributionem
soluit: 1 mansus 12 gr.
>
3
Szbichowo ) ad praedium G o r a habet 60 mansos. Nobilis
A n d r e a s P i e n t a h a b e t 20 mansos, de quibus 14 mansi s u n t vacui,
regiam contributionem soluit: 6 mansi possessi ad 20 gr. Eodem
nobilis P e t r u s P i e n t a habet 20 mansos, de quibus 14 mansi vacui
sunt, regiam contributionem soluit: '6 mansi possessi ad 20 g r .
Nobilis J o a n n e s P i e n t a habet 10 mansos, de quibus 9 mansi
vacui sunt, regiam contributionem soluit: 1 mansus 12 gr. Nobilis Adrian Jaczkaw hąfcet 10 m a n s o s vacuos. Summa facit
flor. 8 gr. 12.
Ribna 4 ) ad parochiam Gora. Nobilis Bartholomaeus Ribinski
habet 2 mansos ad suam partem regiam contributionem soluitt
2 mansi ad 12 gr. E o d e m P e t r u s Ribinski regiam contributionem soluit: 2 mansi ad 12 g r . Nobilis Matthias Ribinski regiam
contributionem soluit: 2 mansi ad 12 gros. Nobilis F r a n c i s c u s
Ribinski regiam contributionem soluit: 2 mansi ad 12 gr. Item
praenominati habent 40 mansos p r a t o r u m in Rieska ad 2 solid.
Summa facit flor. 4 gr. 2 d e n . 12.
Szielawie 5) ad parochiam Gora habet 6 mansos. Nobilis Michael Szielewski regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 g r .
Nobilis Waytzech Bach regiam contributionem soluit: 3 mansi
ad 12 gr. Summa facit flor. 2 gr. 12.
Szmiechaw 6 ) ad parochiam, Gora. Nobilis A d r i a n J a t z k a w
regiam contributionem soluit: 8 zrzebia possessi ad 20 gr. (item
1 caupona igni periit), 2 r o t a e molendini ad 12 gr., 1 mola in
*) Pentkowitz, Pętkowice. 2) Bieszkowitz, Zbieszkowice, Bieszkowice. 3) Sbichau, Zbiechowo 4) Rieben, Rybna. 5) Zelewö. 6) Schmechau, Śmiechowa.
<\
\
—
277 " —
qua scinduntur ligna 12 gr., 1 mola in qua paratur pulvis 12 gr.,
3 hortulani ad 2 gr. Summa facit flor. 7 gr. 4.
Nanicza ł ) ad parochiam Gora habet 8 zrzebia. Nobilis Adrian
Jatzkaw regiam contributionem soluit: 8 zrzebia ad 20 gr., 1 caup o n a a n n u a 12 gr., czopowe 20 g r . Summa facit flor. 6 gr. 12.
Bollieschaw 2 ) ad parochiam G o r a habet 4 zrzebia. Nobiles
J e r a z l a w et J o s u a a Bollieschaw regiam contributionem soluunt:
p r o 4 zrzebia possessi ad 20 gr. (caupona hoc a n n o primum extructa nihil solutam), 2 rotis annualibus ad 12 gr., 1 molendinum
cisotium 12 gr., 1 hortulano 2 gr. Summa facit-flor. 3 gr. 28.
Worlie 3 ) ad parochiam Gora. Nobiles Joraczlaw et Josua
Bollieschawski regiam contributionem soluunt: pro 3 zrzebia possessi ad 20 gr., 2 hortulanis ad 2 g r . Summa facit flor. 2 gr. 4.
Llltzin 4) villa in qua templum habet 51 mansos, de quibus
parochus 4 mansos habet et 11 mansi s u n t vacui. Venerabiiis
G e o r g i u s de E d e n praepositus monasterii Suckaw r e g i a m contributionem soluit: 36 mansi possessi ad 20 gr., 1 rota mölendini
24 gr., i caupona haereditaria 20 gr., 3 hortulani ad 4 gros.,
1 mansus molitoris 20 gr. Summa facit flor. 25 gr. 16.
Kamelaw 5) ad parochiam Lutzin habet 6 zrzebia. Nobilis Michael Lubacźki regiam contributionem soluit: 6 zrzebia possessos
ad 20 gr., facit flor. 4.
Uslorbowa 6 ) ad parochiam Lutzin habet 12 mansos. Nobilis
P e t r u s P i e n t a habet ad praedium 4 mansos, et in alio loco colonos, nihil soluit. Nobilis A n d r e a s P i e n t a habet 4 mansos et in
alio loco colonos, nihil soluit. Nobilis J o a n n e s P i e n t a regiam
contributionem soluit: 2 mansi ad 12 gr., 1 molendinum 12 gr.
Nobilis A d r i a n Jaczkaw habet ad praedium 2 mansos, et in alio
loco colonos, nihil soluit. Summa facit flor. 1 gr. 6.
*) Nanitz, Naniec. 2) Bolszewo. 3) Orle.
lau, Kębłowo. 6) Usterbau, Ustarbowo.
4
) Lusino, Luzino.
5
) Kam-
—
278 " —
Gowin ad parochiam Lutzin habet 60 mansos. Nobilis Joachim Mirschaw regiam contributionem soluit: 8 3 / 4 mansi ad 12
gr. Nobilis T h o m a s Pachę regiam contributionem soluit: 8 3 / 4
mansi ad 12 gr. Nobilis Matthias P a c h ę regiam contributionem
soluit: 8 3 / 4 mansi ad 12 gr. Nobilis Paulus P a c h ę habet 7 mansos et regiam contributionem soluit: 7 mansi ad 12 gr. Nobilis
Matthias P a c h ę alter regiam contributionem soluit: 8 3 / 4 mansi ad
12 gr. Nobilis Jeraczlaw et J o s u a Balschaw h a b e n t 4 mansos
vacuos. Nobilis L a u r e n t i u s P a c h ę regiam contributionem soluii:
7 mansi ad 12 gr. Nobilis Marcus J a c z k a w habet 7 mansos vacuos. Summa facit flor. 19 gr. 18.
Dambrawka *) ad parochiam Lutzin. Nobilis J o a n n e s Marczin
habet 7 mansos sed a n t e biennium igni periit, regiam contributionem soluit: 4 mansi ad 12 gr. Nobilis Simon Jalek regiam
contributionem soluit: 1 mansus 12 gr. Nobiles J o a n n e s , A n d r e a s
et P e t r u s Pienta h a b e n t 2 mansos vacuos. Summa facit flor. 2.
«
Szopieszino 2) ad parochiam Lutzin. Nobilis Michael Kobosch
regiam contributionem soluit: 8'/ 3 zrzebia ad 12 gr., 1 hortulanus 4 gr., 1 inquilinus 12 g r . Nobiles P e t r u s et Matthias Gorski
regiam contributionem soluunt: 3 Va zrzebia ad 12 gr. Nobilis
Laurentius Risz regiam contributionem soluit: 3 zrzebia ad 12 gr.
Summa facit flor. 6 gr. 16.
Robakowo 3 ) ad parochiam Lutzin. Nobilis Bartholomaeus
Robakowski regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 gros.
Nobilis Matthias Otta regiam contributionem soluit: 47? mansi ad
12 gros. Nobilis Jacob Miodanka regiam contributionem soluit:
5 mansi ad 12 gr., 1 hortulanus ad 4 gr. Nobilis Gregorius
Trzebielinski regiam contributionem soluit: 5 mansi ad 12 g r o s .
Summa facit flor. 7 gr. 4.
Gostentin 4 ) ad parochiam Lutzin habet 16 zrzebia. Nobiles
Jaraczlaw et Josua Bollieschaw regiam contributionem soluunt:
Damerkau, Dąbrówka.
tin, Gościnien.
2
) Sopieszyn.
3
) Robbackau. *) Gosen-
—
279 " —
pro 16 zrzebia possessi ad 20 gr., 3 zrzebiis incultis ad — gr.,
caupona haereditaria 20 gr., czopowe 60 gr. Summa facit flor.
13 gros. 10.
Częnstkowa 1 ) ad parochiam Lutzin
les Gregorius, Jacobus, Michael, J o a n n e s
skien regiam contributionem soluunt: 12
tulani ad 4 gr. Summa facit flor. 5 gr.
habet 12 mansos. Nobiet Albertus Czienstkowmansi ad 12 gr., 3 hor6.
Trziebellino 2 ) ad parochiam Lutzin habet 13'/« mansos. Nobilis Michael Trzebellinski regiam contributionem soluit: 7 Va
mansi ad 12 gr. Nobilis Paulus B o r n e regiam contributionem
soluit: 3 mansi ad 12 gr. Nobilis Mauritius Bachen regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 gr., 1 rota a n n u a ad molendinum 2 gr., i hortulanus 4 gr., 1 hortulanus 6 gr. Summa facit
flor. 6 gr. 4.
/
Wyszieczino 3) ad parochiam Lutzin habet 24 mansos. Nobilis
Erasmus Wiszieczki regiam contributionem soluit: 6 mansi ad
12 gros. Nobilis Albertus Z d u n a regiam contributionem soluit:
9 mansi ad 12 gr. Nobilis Melchior Sikula regiam contributionem soluit: 3 mansi ad 12 gr. Nobilis Matthias Erasmus regiam
contributionem soluit: 1 1 / 8 mansi ad 12 gros. Nobilis Albertus
Erasmus regiam contributionem soluit: 1'/a mansi ad 12 gr. Nobilis Paulus Bach regiam contributionem soluit: 1V2 mansi ad
12 gr. Nobilis Balthasar Bach regiam contributionem soluit: 1 '/a
mansi ad 12 gr., r molendinum annum 12 gros. Summa facit
flor. 10.
Milwino (in Mirrachoviensi districtu) ad parochiam Lutzin
habet 9 mansos. Nobile^ Thomas, J o a n n e s et Laurentius Wielwinski regiam contributionem soluunt: 9 mansi ad 12 gr., facit
flor. 3 gr. 18.
Crakaw 4 ) villa in qua templum, habet aliquot zrzebia ad
praedium. Nobilis Reinholt Krakaw regiam contributionem soluit:
2 zrzebia possessi ad 20 gr., 5 hortulani ad 2 gr., 1 molendinum
') Czenstkau. 2) Strziebielino.
3
) Wyszeczyn. 4) Krokow, Krokowo.
—
280 " —
annuum 12 gr., qui vinum adustum v e n d u n t 6 gr., 2 cauponae
annüae ad 12 gr., czopowe de 2 cauponis ad 10 gros. Summa
facit flor. 3 gr. 22.
Parszczicza *) ad parochiam Crakaw. Nobilis J o a n n e s Dargowski regiam contributionem soluit: 4 V3 mansi ad 12 gros.,
2 hortulani ad 4 gr. Nobilis Reinholt K r a k a w r e g i a m contributionem soluit: 4 zrzebia possessi ad 20 gr. Summa facit flor. 4
gros. 22.
\
Gellenszin 2 ) ad parochiam Crakaw habet 10 zrzebia. Nobilis
Reinholt Krackaw regiam contributionem soluit: 10 zrzebia possessi ad 20 gr., facit flor. 6 gr. 20.
Warsziszewo 3 ) ad parochiam Crakaw habet 8 zrzebia. Nobiles Sebastian et Matthias W a r s z i e w s k i regiam contributionem
soluunt: 8 mansi ad 12 gr., facit flor. 3 gr. 6.
Gosczin 4) ad parochiam Crakaw habet 11 zrzebia. Nobilis
R e i n h o l t Krakaw regiam contributionem soluit: 11 zrzebia possessi ad 20 gr., facit flor. 7 gr 4 10.
Minkowiczu 5) ad parochiam C r a k a w . Nobilis J o a n n e s Gudt
regiam contributionem soluit: 1 '/< zrzebia ad 12 gr. Nobiles Marthinus et Nicolaus Spat regiam contributionem soluunt: I 3 / 4 zrzebia ad 12 gr. Nobilis Reinholt Krakaw regiam contributionem
soluit: 3 zrzebia ad 20 gr. Summa facit flor. 3 gr. 6.
Szoliczicz 6) ad parochiam Crakaw habet 12 zrzebia. Nobilis
Bartholomaeus Szoliczicze regiam contributionem soluit: 3 zrzebia
ad 12 gr., 2 hortulani ad 4 gr. Nobilis Franciscus Marczellicz
regiam contributionem soluit: 2 zrzebia possessi ad 20 gr. (item
habet 4 zrzebia ad praedium), 4 hortulani ad 4 gr., 1 opifex
6 gr., 1 rota annua ad molendinum 12 gr. Nobilis Pucholoski
regiam contributionem soluit: 2 zrzebia possessi ad 20 gr. (item
habet zrzebia vacua), 1 hortulanus 4 g r / Summa facit fl. 5 gr. 12.
*) Parschitz, Parzczyce. 8) Gołędzino. •) Warzewo. ł ) Gościcino.
) Metikwitz, Minkowice. 6) Sullitz, Sulicice.
5
—
281 " —
Starin villa in qua templum in principatu P o m e r a n i a e .
Parszkowa 1 ) ad parochiam Starin habet J8 m a n s o s de quibus
8 a d praedium p e r t i n e n t . Nobilis Joachim Kalckaw judex t e r r e stris regiam contributionem soluit: 10 mansi ad 20 gr., 1 molendinum annuum 12 gr. Summa facit flor. 7 gr. 2.
Chilona 2 ) villa in qua templum habet 30 mansos, de quibus
parochus 2 habet. Nobilis Georgius Szokolowski regiam contributionem soluit: 28 mansi possessi ad 20 gr., 7 hortulani ad 6 gr.,
4 hortulani a d 4 gr., 1 inquilinus 12 gr., 2 opifices ad 2 gros.,
1 caupona haereditaria 20 gr., qui vinum adustum vendit 6 gr.,
2 molendina haereditaria ad 24 gr., 8 carbonarii ad 6 gr., 17
j u g e r a agri ad 2 solid., czopowe Paulus Grosmalter 10 g r . Summa
facit flor. 28 gr. 27 d e n a r . 6.
Czieszowa 3) ad parochiam Chilona habet 20 mansos. Nobilis
Georgius Szokolowski regiam contributionem soluit: 20 mansi
possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20 gros., qui vinum
adustum v e n d i t 6 gr., 2 hortulani ad 6 gr., 6 inquilini ad 4 gr.,
2 hortulani ad 4 gr., 1 mercenarius 12 gr., 3 r o t a e malleorum
ad 30 gros., 1 opifex 2 gr., 3 socii ad 6 gr., 10 carbonarii ad
6 gr., 1 hortulanus 6 gr., czopowe 140 gr. Summa facit flor. 26
gros. 18.
Szanowcza 4) villa in qua templum in principatu P o m e r a n i a e .
Lanlzowicze 5 ) ad parochiam Szanowcza. Nobilis Melchior
Glaub regiam contributionem soluit: 2 m a n s i ad 12 gr., 1 hortulanus 4 gr. Nobilis Wawrzinicz Nagacz regiam contributionem
soluit: i ' / a mansi ad 12 g r . Nobilis P e t r u s Gutt regiam contributionem soluit: 1 Va mansi ad 12 gr. Summa facit flor. 2 gr. 10.
Liszaw 6) ad parochiam Szanowcza. Nobilis Michael Lisziewski regiam contributionem soluit: 3 zrzebia ad 12 gr., 2 hortulani
ad 4 gr., 1 molendinum annuum 12 gr. Nobiles Sebastian et MatParschkau, Parskowo. 2) Kielau, Chylonia. 3) Czieszenie, Czeczowa. ) Żarnowiec. 5) Lensitz, Łężyce. 6) Lissau, Lisewo.
4
—
282
—
thias Warsziewski regiam contributionem soluit: 3 zrzebia ad 12
gr. Summa facit flor. 3 gr. 2.
Starzino villa in qua templum habet 50 mansos, de quibus
p a r o c h u s 4 mansos h a b e t et 21 mansi s u n t vacui. Venerabiiis
Casparus Geskaw abbas monasterii Olivensis regiam contribution e m soluit: 25 mansi possessi ad 20 gr., 1 hortulanus 6 gros.,
2 hortulani ad 4 gr., 1 caiipona haereditaria 20 gr. Summa facit
flor. 17 gr. 24.
Starzin praedium a d parochiam Starzina. Venerabiiis Casp a r u s Geskaw abbas monasterii Olivensis regiam contributionem
soluit: 1 molendinum h a e r e d i t a r i u m facit 24 gros.
Wierblino
ad parochiam Starzina habet 40 mansos. Venerabilis* Casparus Geskaw abbas monasterii Olivensis regiam contributionem soluit: 40 mansi possessi ad 20 gr., 3 hortulani ad
6 gr., 2 hortulani ad 4 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr. Summa
facit flor. 28 gr. 6.
Plllchowie 2) ad parochiam Starzino. Nobilis Franciscus Lisz
regiam contributionem soluit: 5V2 zrzebia ad 12 gr. Nobilis Laurentius Mijązko regiam contributionem soluit: 4 zrzebia ad 12 g r .
Item Michael Luboczki habet 3 s / 4 zrzebia et in alio loco colonos,
hic nihil soluit. Item nobilis Joachim Chudominski habet 3'/«
zrzebia, sed alibi etiam habet colonos, nihil soluit. Summa facit
flor. 3 gr. 24.
Rodochowo 3 ) ad parochiam Starzino habet 10 zrzebia. Nobilis Martinus Gutt habet 3
zrzebia et ipse arat ad 12 g r o s .
Nobilis J o a n n e s Balda regiam contributionem soluit: 1 Va mansi
12 gr. Nobilis P e t r u s Binski regiam contributionem soluit:
mansi ad 12 gr. Nobilis Georgius Gule regiam contributionem
soluit: 4 mansi ad 12 gr. Summa facit flor. 4.
Klianowo 4) ad parochiam Starzino. Nobilis Franciscus Marczelliecz regiam contributionem soluit: 2 mansi possessi ad 20 gr.
l
) Werblin, Warblin. 2) Pelchau, Polchowo. 3) Radoszewo. 4) Kłanin.
\
—
283 " —
Nobilis J o a n n e s Vibasch regiam contributionem soluit: 2 mansi
ad 12 gr. Nobilis Christophorus Klinski regiam contributionem
soluit: 4 mansi ad 12 gr. Item nobilis Michael Luboschki habet
4 mansos, et in alio loco colonos, nihil soluit. Summa facit
flor. 3 g r . 22.
Miechaw*) villa in qua templum habet 60 mansos, de quibus
ad templum 4 mansi p e r t i n e n t et 16 mansi vacui sunt, 12
vero mansi igni p e r i e r u n t . Venerabiiis Casparus Geskaw abbas
monasterii Olivensis regiam contributionem soluit: 28 mansi possessi ad 20 gros., 5 hortulani ad 4 gr., 1 c a u p o n a h a e r e d i t a r i a
20 gr., 1 molendinum haereditaria 24 g r . Summa facit flor. 20
gros. 24.
New Mieehaw ad parochiam Alte Miechaw habet 40 mansos, de quibus 24 mansi vacui sunt. Venerabiiis Casparus Geskaw abbas monasterii Olivensis regiam contributionem soluit: 16
mansi possessi ad 20 gr., facit flor. 10 gr. 20.
Darliup 2) ad parochiam Alte Miechaw habet 40 mansos, de
quibus 4 mansi sunt vacui. Venerabiiis Casparus Geskaw abbas
Olivensis regiam contributionem soluit: 36 mansi possessi ad 20
gr., facit flor. 24.
Dumotowa 3 ) ad parochiam Alte Miechaw habet 40
de quibus 20 mansi vacui sunt. Venerabiiis Casparus
abbas Olivensis regiam contributionem soluit: 20 mansi
ad 20 gr., 1 hortulanus 4 gr. Summa facit flor. 13 gr.
mansos,
Geskaw
possessi
14.
Rlimi ja 4 ) habet parochiam ad monasterium Olivense p e r t i n e n tem et 60 mansos, de quibus parochus 4 mansos habet et 6 mansi
sunt vacui. Venerabiiis Casparus Geskaw abbas monasterii Olivensis regiam contributionem soluit: 50 mansi possessi ad 20 gr.,
2 hortulani ad 6 gr., 6 hortulani ad 4 gr., 1 faber 8 gr., 1 caupona haereditaria 20 gr., 1 rota haereditaria ad molendinum 24
gros. Summa facit flor. 36 gr. 8.
*) Mechowo.
*) Rahmel, Rumia.
2
) Darszlub, Darzlubie.
3
) Domatau, Domatowo.
—
284 " —
Oszick 1 ) villa in qua templum in principatu P o m e r a n i a e .
Bszino 2) ad parochiam Oszick habet 20 zrzebia. Nobilis Ernestus W a i g e r regiam contributionem soluit: p r o 20 zrzebia possessi ad 20 gr., unum molendinum cum una rota 24 gr. S u m m a
facit flor. 14 gr. 4.
Pruszowo 3) ad parochiam Oszick habet 33Va mansos, de quibus 10 mansi v a c u i sunt. Nobilis Ernestus W e i g e r regiam contributionem soluit: p r o 24 mansos possessos ad 20 gr., 1 rota
molendini 24 gr., 1 manso molendini 20 gros., u n u s hortulanus
4 gr. Summa facit flor. 17 g r . 28.
Wirschoczin 4 ) (in L a w e n b u r g e n s i districtu) ad monasterium
Szarnowitz in P o m e r e l l e n pertinens. Venerabiiis Casparus Geskaw abbas monasterii Olivensis cum haec villa in principatu Pomeraniae sita sit, contributionem regiam n o n soluit.
Oxiwa 5) villa in qua templum ad monasterium Suckaw p e r tinens, habet 25 mansos de quibus parochus 3 mansos habet.
Venerabiiis Georgius de E d e n praepositus monasterii Suckaw regiam contributionem soluit: 22 mansi possessi ad 20 gr., 2 caup o n a e h a e r e d i t a r i a e ad 20 gr., 1 m o l e n d i n u m cum 1 rota 24 gr.,
9 hortulani ad 4 gr., 3 piscatores ad 8 gr. Summa facit flor. 18
gros. 24.
Obluszie 6) ad parochiam Oxiwa habet 40 mansos, de quibus
14 mansi sunt vacui. Venerabiiis Georgius de E d e n p r a e p o s i t u s
monasterii S u c k a w regiam contributionem soluit: 26 mansi possessi ad 20 gr., 5 hortulani ad 4 gr., 1 caupona haereditaria
20 gr. Summa facit flor. 18 gr. 20.
Pogorszie 7) ad parochiam, Oxiwa habet 17 mansos. V e n e r a biiis Georgius de E d e n praepositus monasterii Suckaw regiam
contributionem soluit: 17 mansi possessi ad 20 gr., facit flor. 11
gros. 10.
Osieki. 2) Reckendorf, Bzin. 3) Priissau, Prusewo.
chucin. s) Oxhoff, Oksywa. 6 ) Oblusz, Obłuża. ') Pogórze.
4
) Wierz-
—
285 " —
Gdigna*) ad parochiam Oxiwa ad Cartausz pertinens, habet
34 mansos, de quibus 16 mansi sunt vacui. Venerabiiis Caspar u s Geskaw abbas monasterii Olivensis regiam contributionem
soluit: 18 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20
gr., 4 hortulani ad 4 gr., 4 inquilini ad 4 g r . Summa facit flor.
13 g r o s . 22.
Riedlaw (in Gedanensi districtu) ad parochiam Oxiwa habet
39 mansos. Nobilis T h o m a s Sżokolawski regiam contributionem
soluit: 29 mansi possessi ad 20 gr., 1 caupona haereditaria 20
gr., czopowe 90 gr., 4 hortulani ad 6 gr., 4 hortulani ad 4 gr.,
4 hortulani ad 2 gr. Summa facit flor. 24 gr. 18.
VetllS Mechaw 2 ) villa parochialis. Venerabiiis Casparus Geskaw abbas monasterii Olivensis regiam contributionem soluit:
p r o czopowe cauponarius facit flor. 3 gr. 10.
Werblino 3 ) ad parochiam Starszino. A h n o 71. Venerabiiis
Casparus Geskaw abbas Olivensis regiam contributionem soluit:
p r o czopowe cauponarius facit 20 g r .
Rumia 4 ) villa parochialis. A n n o 71. Venerabiiis C a s p a r u s
Geskaw abbas Olivensis regiam contributionem soluit: p r o czopowe cauponarius facit flor. 2 gr. 20.
Kamelow 5 ) ad parochiam Gora habet 18 zrzebia. A n n o 71.
Nobilis J o a n n e s Luboczki regiam contributionem soluit ad suam
partem: p r o 9 zrzebia possessi ad 20 gros., 1 haereditaria rota
molendini 12 gr.. annuali caupona 12 gr., czopowe 10 gr. Summa
facit flor. 7 gr. 4.
Summa regiae contributionis totius districtus Pucensis facit
flor. 1538 gros. 11.
') Gdingen, Gdynia. 2) Mechau, Mechowo.
) Rachmel. s ) Kamlau, Kębłowo.
4
3
) Warblin, Werblin.
Dopełnienie do księgi poborowej
województwa Chełmińskiego.1}
Rkp. Archiwum Skarbowego Na 52.
i
Der Pobur so gegebenn aus dem Lobąusschenn und Freideckischen Gebiete.
Anno Domini ißjo — 2j Junii.
Ich Andreas Łacewsky itziger zeit Bürgraff Irer hochwürdigen Gnaden des Herren Bischoffen zur Colmsche auf
Lebaw thue kunt und bekenne dass ich dem Edlenn Herren
Johann Ostromietzken, Königliche Poln. verordenten Pobortzen
ertzlich aus der Stadt und Vorstadt Lebau, dergleichen aus
dem gantzen Lebausschen Gebiete von Adel und Underthenen,
auch aus dem Freideckschen und Ploversischen, von Huben,
Krügern, Gärtnern, Handwerksleuten und Kammerleuten überantwort habe wie folget.
Von den H a u s e r n , am Ringe, Gassen, und an der Maurer
in der S t a d t Lebau und von den Büdern g e g e b e n 19 mar.
V o n d e r H a n t w e r k e r so zur Miette w o n e n und Insleutteng e b e n 9 mar.
Von den Handwerksgesellen geben 18 gr.
V o n den B r a n t w e i n T e p p e n und von S c h ä n k e gegeben 12 gr.
Item V o r s t a d t Lebau *) hatt 69 H u b e n , dawon g e b e n 69 m.;
von Insleuten und G ä r t n e r n geben 13 mar. 16 gr.; von 3 Mühlen
zur 2 Rudern und eine Schmiede Mühlenn dorbei g e b e n n 7 m. 16 gr.
Tergwisch. 2 )
Hatt. Ire G n a d e mein Gnädigen H e r r 22 Huben, d a w o n n
g e g e b e n 22 pfl.; von K r ü g e 1 m.
Löbau, Lubawa.
Źródła diiejowe.
2
) Targowisko, Therwisch.
Tom XXltf.
19
—
290 " —
Bischwaltt.
H a t t 66 hüben d a w o n geben 66; K r ü g e r v o n h o e k e n Bier i ;
v o n Insleuten und H a n d w e r k l e u t e n , U l t a y e n 2 7a mar. 27s gr.
Kasenitz.
H a t t 66 H u b e n dawon g e b e n 66 pfl.; v o n Insleuten und
H a n d w e r k e r U l t a y e n geben 3 mar. 3 gr.
Schilkendorff.
Hatt 30 H u b e n d a w o n g e b e n 30 gr.; 2 G ä r t n e r g e b e n 12
gr.; J G ä r t n e r von S c h ä n k e 12 gr.
Rosenthall. 2 )
H a t t 96 P a u e r H u b e n dawon g e b e n 96 m.; item Insleuten,
Handwerksleuten, U l t a y e n geben 4 mar. 14 gr.; v o n Mühle mit
1 R a d e g e b e n 24 gr.
Grabau. 3 )
Hatt 46 H u b e n d a w o n g e b e n 46 m.; von G ä r t n e r , Insleuten,
H a n d w e r k e r geben 3 mar.
Waldeck. 4 )
Hatt 50 Huben, d a w o n g e b e n 50 mar.; von Insleuten 10 gr.;
von hoekenbire, S c h ä n k e g e b e n 1 m.
Goltbach. 5 )
H a t t 76 H u b e n d a w o n n geben 76 mar.; von e i n e r Mühlen
mit ein G a n g e g e b e n 24 gr.; von Insleuten, H a n d w e r k s l e u t e n
g e b e n 1 llź mar.
Tynwaldt.
H a t t 60 H u b e n d a w o n g e b e n 60 mar.; von e i n e r Mühle mit
1 Gange g e b e n 24 gr.; von Insleuten g e b e n n 18 gr.; v o n Hoekenbier Schank g e b e n 1 mar.
Omiila. 6 )
Hatt 60 Huben, d a w o n n g e b e n n 60 mar.; v o n Insleuten
und H a n d w e r k s l e u t e n g e b e n i7a mar. 4 gr.
6
Kuzanice.
) Omyle.
^
2
) Rozental.
3
) Grabowo.
4
) Wałdyki.
s
) Złotowo.
—
291 " —
Tylitz. i)
H a t t 6 8 H u b e n d a w o n g e b e n 68 mar.; v o n Insleuten und
H a n d w e r k s l e u t e n g e b e n 2 m. 18 gr.; von Bierschank g e b e n 1 m.
Gross Mroszno.
H a t t 96 P a u e r H u b e n dawon g e b e n n 96 mar.; von e i n e r
Mühlen mit ein G a n g e g e b e n 24 gr.; von Insleuten, H a n d w e r k s leuten, Ultayen g e b e n 3 mar. 15 gr.
Klein Mroczno.
H a t t 60 P a u e r H u b e n dawonn. g e b e n 60 mar.; von Insleuten, Ultayen, g e b e n i'/a mar. 12 gr.; von Bierschank g e b e n 1 m.
Prantnitz. 2 )
H a t t 56 H u b e n d a w o n n g e g e b e n 56 mar.; Insleuthe, Handwerksleuthe, U l t a y e n g e b e n 3 m.; v o n Bierschank g e b e n 1 mar.
Sansthenn. 3 )
H a t t 60 H u b e n d a w o n g e b e n 60 gr.; eine Mühle mit einem
g a n g e g e b e n 24 gr.; Insleuthe, Handwerksleuthe, Ultayen geben
3 mar. 9 gr.; v o n Bierschank geben 1 mar.
Rumyanne.4)
H a t t 56 P a u e r H u b e n dawon geben 56 mar.; von einer
Mühlen mit eine G a n g e geben 24 gr.; von Insleuthen, H a n d w e r k s leuthen, geben 1 mar.; v o n Bierschänck geben 1 mar.
Sthirnewenn. 5 )
H a t t 56 P a u e r Huben dawon g e b e n 56 mar.; von Insleuthen,
H a n d w e r k s l e u t e n geben 3 mar.
Rumnitz. 6 )
H a t t 60 Huben, dawon g e b e n 60 mar.; von Insteuthen gebenn 30 gr.
Keybern. 7 )
H a t t 44 H u b e n dawon g e b e n 44 mar.; von Insleuthen geben 30 mar.; von Bierschank hat gegeben 1 mar.
Lebau.
H a t t 8 freie H u b e n dawon gegeben 4 mar.. 4 gr.
s
') Tylice. *) Pronikau, Prątnica. 3) Sendzitz, Sędzice, 4) Rumian.
) Sternowizna, Gniazd owo. 6) Romen, Rumienica. 7) Kerbershof.
—
292 " —
Pomirenn. 1 )
H a t t 12 H u b e n geben 7 mar. 4 gr.; von Insleuthen, U l t a y e n
g e b e n 19 gr.; v o n G ä r t n e r , H o e k e n b i e r , Schinker g e b e n 12 g r .
Kollodziey.
Hatt 10 H u b e n d a w o n g e b e n 6 mar.; v o n Mühle mit e i n e
Gange g e b e n 24 mar.; von Insleuthen g e b e n 12 gr.; von H o e k e n b i e r s c h ä n k ein G e r t n e r 6 gr.
Grabau.
H a t t 4 freie Huben d a w o n n g e b e n n 2 mar. 8 gr.; v o n Insleuthen, G ä r t n e r g e b e n 10 g r .
Wysnaw. 2 )
H a t t 16 Huben; von d e n haben die P a u r e r 6 H u b e n , dawon g e g e b e n 6 mar.; von dten a n d e r e r als von V o r w e r g nicht
geben von den Gertnern 8 gr.
Stiepensdorff. 3 )
H a t t 40 H u b e n d a w o n die P a u r e r getzaltt von 22 H u b e n ;
22 die a n d e r e g e h o e r e n zum V o r w e r k ; von den G ä r t n e r g e b e n
12 gros.
Trosczyn.4)
Hatt 50 H u b e n von 40 H u b e n g e b e n 24 gr. Michel Pilgrin
hat selbst zehn H u b e n , dawon die P a u r e r 10 m.; von den Gärtn e r n 1V3 m.; der Krüger, so e i n u g e n e K r u g hatt g e g e b e n 1 m.;
von Brantweintoppe 12 g r .
Dambienn. 5 )
Hatt 30 Huben dawon geben 18 gr.; ein G ä r t n e r 22 gr.;
der K r ü g e r v o n S c h ä n c k e gebt 1 mar.; von B r a n t w e i n t o p p e
G ä r t n e r 12 gr.
Nagoiczaw. 6 )
Hatt 30 H u b e n
g e b e n 14 gr.
dawon geben
1 mar.; von d e n
Gärtner
Beybenn. 7 )
H a t t 8 freie H u b e n dawon g e b e n von d e n P a u r e r von 3 HuPomierki. 2) Wiśniowo. 3) Stephansdorf, Szczepankowo. *) Truszczyny. 5) Dębien. 6) Naguszewo. ') Rybno.
—
293 " —
b e n 3 mar.; die 5 hatt d e r J u n k e r zum F o r w e r g ; von den Gärtn e r g e b e n 6 mar.
Hartowitz.*)
H a t t 40 H u b e n , 3 Junker, so keine P a u r e n haben, g e b e n
v o n 13 H u b e n 7 mar. 16 gr.; der Burgraff 16 Huben ein P a u r e r
gibtt I'/J mar. das ander g e h ö r t zum F o r w e r g k e ; eine W i t f r a u
hat 11 Va H u b e n ein pahter; von 2 H u b e n gegeben 2 mar. d a s
a n d e r e g e h ö r t zum Folwerk; von d e n G e r t n e r gegeben 22 gr.;
v o n H o e k e n b i e r Schänk g e g e b e t ein G ä r t n e r 12 gr.
Tartzin. 2 )
H a t t 15 H u b e n dawon g e b e n 9 mar.; v o n den G ä r t n e r geb e n n 8 mar.
Gros Tylitz.
H a t t 4 freie H u b e n d a w o n n geben 9 mar. 8 gr.
Klein Schwimern. 3 )
H a t t H u b e n die H ä l f t e ' getzalt zur 12 mar. thut 9 mar.;
v o n den a n d e r e n 15 H u b e n die P a u r e r von 6 H u b e n g e b e n
6 mar.; von den G ä r t n e r n g e b e n 8 mar.; v o n H a n d t w e r k e n geben
4 mar.; von d e n Mühle g e b e n 24 mar.; mehr von G ä r t n e r geb e n 4 mar.
Klein Tilitz.
H a t t 10 Huben, d a w o n g e b e n 6 gr.; von d e n G e r t n e r geben 6 gr.
Kowalkau. 4 )
H a t t 20 H u b e n d a w o n geben 12 gr.; von d e n G ä r t n e r gegeben 18 gr.
Guttau. 5 )
Von 10 G e r t n e r g e g e b e n 20 gr.
Lobstein 6 ) Folwerk.
Von 9 G e r t n e r n g e g e b e n 18 gr.
Gerlegs 7) ein Folwerk.
V o n 3 G e r t n e r gegeben 6 gr.
J
6
) Hartowiec. 2) Tarczyny.
) Lubsztyn. ') Görlitz, Gierłoża.
s
) Źwiniarz.
4
) Kowaliki.
s
) Gutowo.
— 294 " —
Plowegse *) ein F o l w e r k .
V o n G e r t n e r g e b e n 23 y9 gr.; v o n Zoller g e g e b e n 24 gr.;
von 2 H a n t w e r k e r 4 gr. ein E r b k r u g so selbst b r e n n t .
Lewaltt.
H a t t 29 H u b e n d a w o n n geben 29 gr.; v o n H a n d t w e r k e r
g e b e n 4 gr.; v o n 11 G e r t n e r g e g e b e n 22 gr.; ein E r b k r i g e r , so
selbst brennt.
Das Freidecksche Amtt.
Mssano.
H a t t 55V2 H u b e n d a w o n n gefallen 5V3 m.; ein E r b k r i g e r so
H o e k e n b i e r schinckt g e b e t 20 gr.; v o n G e r t n e r g e b e n 14 gr.;
2 G e r t n e r so o h n e Scharwark sitzen g e b e n 12 gr.; ein H a n d w e r k e r g e b e t 2 gr.; ein I n s m a n n 4 gr.
Sgniloblodtt.
H a t t 36 H u b e n d a w o n gefallen 36 mar.; v o n G e r t n e r gegeben 12 gr,
Mislywecz.
H a t t 32 H u b e n dawon g e g e b e n 32 mar.; ein P a c h t e r v o n
H o r k e n b i e r s c h ä n c k g e g e b e 12 gr.; von den G e r t n e r g e g e b e n 8 gr.
Prussy.
Hatt 6 freie Huben, keinen Paurer,
gr. 2 gros.
Schitno.
V o n 7 Gertner,
dawon
gegebene 3 V 3
so i h r e n H e r r e n arbeiten g e g e b e t 14 g r .
Freideck im Schlosse.
Der K o b s m ö l l e r ? g e g e b e n e n 2 gr.; der Ziegelstreicher 2 gr.;
2 F i s c h e r g e g e b e n 4 gr.
Suma sumarum 1680 mar. 4 gr.
Ja Lenarth Wąpierski wyznawam tem swoim cyrografem,
żem oddał panu Janowi Osłromiączkiemu poborcy z ramienia
Plowęż, Plowenzersee.
— 311 " —
J. K. M., pana Michała Działyńskiego, podkomorzego Chełmińskiego, starosty ziemi Dobrzyńskiej, iżem z imion Luczbarskich, dodawając ostatku poboru królewskiego, część Król. J. M.
był posłał przez służebnika mego urodzonego pana Adama Cobielskiego, jako już odpisano. •
Naprzód wieś Wąpiersko.
Jest kmieci 21, trzymają 20 kmieci po 2 włóki, a jeden jednę włókę; oddano już poboru panu poborcy 21 mar., a teraz
dano 20 mar.; lehmani trzymają 14 włók, oddano panu poborcy
4 mar., a teraz dano 10 mar.
Wieś Jelienie
Jsst kmieci 21, z których jeden pogorzał, na woli siedzi;
trzymają 20 kmieci po 2 włóki, oddano już panu poborcy 20 m.,
a teraz dano 20 mar. Lehmani trzymają 18 włók, oddano już
panu poborcy 9 mar. a teraz dano 9 mar.
W i e ś Dwór.
Jest kmieci 13, z których jeden nowoosadzony wolny: trzymają kmiecie po 2 włóki, a 3 kmiecie po 1 włóce; oddano już
panu poborcy 12 mar., a teraz dano 9 mar. Lehmani trzymają
7 włók: oddano panu poborcy 2 mar., a teraz dano 3 mar.
W i e ś Jemielnik.
Jest kmieci 15; kmieci 4, którzy iż sami przez się pomarli,
na to ich miejsce drudzy osiedli; nie są wolni. Potem drugi usłyszawszy o poborze sczekł z roli. Okrom tych 4, trzymają kmiecie 15 po 2 włóki, oddano panu poborcy 15 mar. a teraz dano 15.
Lehmani trzymają 7 włók, oddano poboru 3 mar. a teraz dawają
4 mar. Bartnik 2 włóczę, oddał panu poborcy 20 gr. a teraz
dano 20 gr.
Wieś Czekanowo.
Jest kmieci 13, trzymają kmiecie po 2 włóce, a 4 kmiecie
po 1 włóce; oddano panu poborcy 13 marek, a teraz dano 9.
Lehmani trz3Tmają 4 włóki, oddano panu poborcy 2 marki, a teraz dano 2 marki. W d o w a uboga włóki nie miała, dała
gr. 10, które też oddano panu poborcy. Bartnik trzyma 2 włóce,
oddaao panu poborcy 20 gr. a teraz dano 20 gr. Od ogrodników
-
296 —
tak pańskich, jak i lemańskich panu poborcy oddane już było.
18 junii 1470 r.
Adam Kobielsky wyznawam tym pisaniem, żem oddał imieniem J. M. pana Michała Działyńskiego podkomorzego
Chełmińskiego,, starosty ziemi Dobrzyńskiej z dzierżawy J. Mości Liuczbarku pobór króla J. Mości urodzonemu panu Janowi
Ostromieczkiemu poborcy ziemi Chełmińskiej, jako niżej opisano.
W Wąpierskll jest kmieci 21, od każdego po 20 gr.; od lemanów 2 od każdego po 20 gr.; od sołtysów dwu od każdego
po 20 g r ; od ogrodników kmiecych 8 od każdego po 2 gr.; od 7
karczmarzów dziedzicznych 2 od każdego po 20 gr., trzeci karczmarz na roli kmiecej mieszkał, ci karczmarze opisani sami piwo
warzują.
W Jeleniu we wsi jest kmieci 21, z których jeden pogorzał
i nie dał poboru, a ci drudzy karczmarze każdy dał 20 gr.; spólnik 1 dal 20 gr.; z lemaństw oddał każdy po 20 gr.
Jest na lemaństwie 2 niewiasty ubogie, k t ó r ^ p o półwłóczku
mają, przeto żadnej posługi nie czynią, dali po 10 gr. każda
z nich; od ogrodników pańskich po 2 gr.; Krakowicz dał 2 gr.
od rzemiosła; komornicy 2, którzy dali po 1V2 gr.; od karczmarzy
10, którzy piwo sobie warzują, każdy po 20 gr.
Na Nowodworze
20 gr., spólnik jeden
wiejskich 6, każdy po
karczmarz doroczny 1
we wsi kmieci 12, każdy z nich dał po
dał 20 gr., leman dał 20 gr.; ogrodników
2 gr.; 13 karczmarzy każdy dał 20 gr.,
dał 12 gr.
W e wsi Jemielniku kmieci 15: 4 kmiecie sami przez się pomarli, na to ich miejsce drudzy osiedli, nie są wolni; potem drudzy usłyszawszy o poborze uciekli z roli. Okrom tych trzymają
kmieci 15 po 2 włóki, oddano .panu poborcy 15 marek, a teraz
dano 15. Leniani trzymają 7 włók, oddano poboru 3 mar. a teraz dawają 4 mar. Bartnik na roli 1 dał 20 gr., spólników 2,
każdy po 20 gr., leman 1 dał 20 gr.
W Czekanowie we wsi jest kmieci 13, każden z nich dał
po 20 gr.; karcemarz doroczny jeden dał 12 gr. Lemanów 2
— 297 " —
każdy po 20 gr. Na lemaństwie jest wdowa uboga dała 10 gr.,
włóki nie miała ani połowy.
Przy folwarku Lyczbarskim jest ogrodników 10, każdy z nich
po 2 gr.
Przy Liczbarkll miasteczku jest młyn doroczny, do ktorego
kół 4 od każdego po 12 gr. J e d n o koło foluszowe, od którego
12 gr. Piła albo młyn tarski, .którego koło jedno od którego 6 gr.
13 juni 1570 r.
Ja Bartosz Sławiński służebnik J. M. pana Jana z Działy nia wojewody Chełmińskiego pisarz zamku Bratniańskiego
wyznawam, żem urodzonemu panu Janowi Ostromięckiemu poborcy ziemi Chełmińskiej oddał z rozkazania J. Mości pana
swego poboru, którym wybrał od poddanych J. M. w starostwie Bratniańskim tym obyczajem.
Naprzód od ogrodników, którzy są przy zamku Bratniańskim,
od 10 po gr. 2; tamże od 2 karczem dorocznych po gr. 12; tamże
od młyna 3 kół po gr. 12. Item ze wsi Radomina od osiadłych
gburów 30 od każdego po 20 gr. Item od ogrodników 9 bez roli
po 2 gr. Item od jednej komornicy 2 gr. Item od karczmarza,
który sam piwowarzy gr. 24, od tegoż z roli gr. 10. Item od
sołtysa w tej wsi z 10 włók po gr. 12. Item od 1 koła we młynie dorocznym gr. 12.
Z
Lickarth.
Z tej wsi Lickarth oddałem od osiadłych gburów 15 od
każdego z osiadłości po gr. 20. Item od ogrodników 3 bez roli
po gr. 2. Item od 1 bartnika z roli po gr. 20. Item od szynkowania piwa z karczmy gr. 12. Item od od sołtysa do czasu
, poruczonego z osiadłości gr. 20.
Z
Płaczinowa.
Od 22 gburów od każdego z osiadłości po gr. 20; od 14
ogrodtiików bez roli od każdego po gr. 2. Z karczmy od szynku
gr. 12. Od roli ku karczmie gr. 20. Od sołtysa z tejże wsi od
włók 7 po gr. 12.
— • 298
—
Wawrowicze.
Z t e j wsi W a w r o w i c z y oddałem od osiadłych gburów 13
od każdego z ich osiadłości po gr. 20. Item od o g r o d n i k ó w . 3
bez roli po gr. 2. Z karczmy od szynku i od V< roli gr. 20.
Z Kartin.
O d 23 g b u r ó w po 20 gr., od 4 bartników z rolami po 2Q
gr., od 10 o g r o d n i k ó w bez roli po 2 gr., od 2 komornic po 2 gr M
z karczmy od szynku gr. 12, od tegoż karczmarza z roli gr. 20,
od sołtysa w tej wsi od włók 7 po g r . 12.
Vonna.*)
Z tej wsi oddałem poboru od gburów 5, od każdego z osobna z osiadłości p o g r . 20. Od 1 bartnika gr. 20, a od 1 bartnika też z roli 1 flor. O d o g r o d n i k ó w 3 bez roli od każdego
po gr. 2. Z karczmy od szynku gr. 12. Od sołtysa z tejże wsi
od włók 10 z każdej włóki gr. 12.
Nawra.
Z tej wsi Nawri oddałem poboru od gburów 15 po 20 gr.
O d 10 ogrodników bez roli p o gr. 2. Z karczmy od szynku gr. 12.
Kiełpiny.
Oddałem p o b o r u od gburów 24 po gr. 20.
ków bez roli po 2 gr. Z karczmy od szynku
przy karczmie gr. 20. Od młynarza dorocznego
od tegoż z roli g r . 10. O d sołtysa 6 włók po
O d 14 ogrodnigr. 12. Od roli
od 1 koła gr. 12,
12 gr.
Chrośle.
Od 14 g b u r ó w po 20 gr. Od bartnika 2. roli gr. 20. Od ogrodników 3 bez roli po gr. 2. Z karczmy od szynku gr. 12, a od
roli przy tej karczmie gr. 10. Od sołtysa z tejże wsi od włók 5
p o g r . 12.
Nowodwór.
Oddałem*pobór od gburów 13 po gr. 20. O d ogrodników 3
p o gr. 2. Z karczmy od szynku g r . 12, a od roli przy tejże
karczmie gr. 18. O d porucznego sołtysa z osiadłości gr. 30.
l
) Wonna.
—" 299
Jemłelnik.
N
« Od gburów 6 po gr. 20. Od 2 ogrodników po gr. 2.
sołtysa w tejże wsi od włók 5 po gr. 12.
Od
Grizliny.
Od gburów 6 oddałem po 20 gr.
roli gr. 2.
Od ogrodników 3 bez
Folwark Krotosziny.
Od gburów 3, którzy przy tym folwarku, od każdego z osiadłości po gr. 20. Od 8 ogrodników bez roli po gr. 2. Od rataja gr. 4. Z karczmy od szynkowania piwa gr. 12.
Folwark Mowno.
Od ogrodników 5 bez roli po 2 gr.
Od rataja 4 gr.
Folwark Bielicze.
Od gburów po 20 gr. Od ogrodników 4 bez roli po gr. 2.
Od młynarza kupnego że młyna od 2 kół po 24 gr.
Folwark Kuligi.
Oddałem poboru od ogrodników 6 po gr. 2.
W Brodnicy dzień 5-tego Lampartego 1571.
Heiick Dambrowski starosta Rodziński wyznawam tą swoją
recognitią, iżem poboru oddał ze wszystkich wsi do zamku Radzyńskiego należących tym obyczajem.
W i e ś Zelnowo.
Od włók 40 grzywien 40; od 5 ogrodników po 2 gr.; od v
4 komorników po 6 gr.; od 1 komornicy z bydłem 4 gr.; od
karczmy dziedzicznej 20 gr.; od szynkowania gorzałki 6 gr.
N o w y Dwór.
Od 30 włók 30 grzywien; od 5 ogrodników po 2 gr.; od
2 komorników po 6 gr.; od dorocznej karczmy 12 gr. Suma 31
grzywien 14 gr.
Lynowo. *)
Od 67 włók grzywien 67; od karczem dorocznych po 12 gr.;
') Lindenau.
—
300 " —
od 3 rzemieślników po 2 gr.; od szynkowania gorzałki 6 gr.;
od młynnika od 2 kół p o 12 gr.; od 13 o g r o d n i k ó w po 2 gr,; od
2 luźnych człowieka po 12 gr. Suma grzywien j o 1 / ^
Szwieczie. *)
Od 44 włók grzywien 44; z młyna dziedzicznego od 3 kół
po 24 gr.; od 5 rzemieślników po 2 gr.; od karczmy d o r o c z n e j
12 gr.; od luźnego 12 gr.; od karczmy dziedzicznej 20 gr.; od
2 komornic z bydłem po 4 gr. Suma z t e j wsi g r z y w i e n 50 gr. 14.
Nowy Młyn.
O d 10 włók j j r z y w i e n 10; z młyna dziedzicznego od 3 kół
po 24 gr.; od 2 ogrodników po 2 gr. Suma 13 g r z y w . 16 gr.
Rycznowo. 2 )
Od 31 włók 31 grzywien; od karczmy dziedzicznej 20 gr.
S u m a 33 grzyw. 6 g r .
Burnowo. 3 )
Od 36 włók grzywien 36; od karczmy dziedzicznej 20 gr.;
od 11 o g r o d n i k ó w po 2 gr.; od 3 komorników po 6 gr. Suma
z tej wsi g r z y w i e n 39.
Wielkie Blizne.
Od 34 włók grzywien 34; od karczmy dziedzicznej 20 gr.;
od 10 ogrodników po 2 gr.; od 3 komorników z bydłem po 4 gr.
Suma grzywien 36 i 12 gr.
Lywald.4)
Od 18 włók grzywien 18; od karczmy dziedzicznej 20 gr.;
od 6 ogrodników po 2 gr.; od kotła gorzałczanego 12 gr. Suma
w tej wsi g r z y w i e n 20 i 4 gr.
Golembiewo.
/
Od 40 włók 40 g r z y w i e n . "Od karczmy dziedzicznej 20 gr.
O d komornika 6 gr. Od 2 rzemieślników po 2 gr. O d ogrodników po 2 gr. Suma w tej wsi g r z y w i e n 4 i groszy 8.
ł
) Świecze, Poln. Swetze. 2) Rychnowo, Rychenau.
nowo, Foerstenau. 4) Rywałd, Liebenwałd.
8
) Burszty-
—
Czeczewo.
O d 12 włók grzywien
O d j e d n e g o ogrodnika 2 gr.
301 " —
12. Od karczmy dorocznej 12 gr.
Suma grzywien 12 i 14 gr.
Jaratowicze. 1 )
Od 58 włók grzywien 58. O d karczmy dziedzicznej 20 gr.
O d 3 komorników po 6 gr. Od 9 ogrodników po 2 gr. Od
4 rzemieślników po 2 gr. Suma 61 grzywien i 4 gr.
Wielki Lakorz. 2 )
Od 49 włók g r z y w i e n 49. Od karczmy dziedzicznej 20 gr.
Od 10 ogrodników po 2 g r . Suma grzywien 51.
Lipinki.
Od 48 włók g r z y w i e n 48. O g r o d n i k ó w 8 po 2 gr. O d rudnika 30 g r . Suma grzywien 50 i 6 gr.
Mały Lakorch. 3 )
O d 12 ogrodników po 2 gr. Od karczmy d o r o c z n e j 12 gr.
Od szynkowania gorzałki 6 gr. Od młynarza dorocznego od 2 kół
po 12 gr. Od komornic z bydłem p o 4 gr. O d 5 rybaków 8 gr.
O d 4 bartników po 6 g r . Suma 7 grzywien 2 gr.
Gołembiewka.
Z młyna d o r o c z n e g o od 4 kół po 12 gr. O d 6 ogrodników
po 2 gr. Suma 2 g r z y w n y 8 g r .
Małe Blizne.
O d 15 ogrodników po
Kioriczkiego od 6 po 2 gr.
po 2 gr. O d kowala 2 gr.
rybaków 8 gr. O d karczmy
i z Przedzamcza 4 g r z y w n y
2 gr. Od ogrodników z folwarku
Z Przedzamcza od 17 ogrodników
O d jego 2 kowalczyków 1 gr. O d
dorocznej 12 gr. Suma z Bliznego
i 19 gr.
Suma sumarum wszystkiego 574 g r z y w n y
grzywnę rachują po 20 g r .
^.Jarantowice, Arnsdorf. *) Ląkorz.
s
i 1 gr.; każdą
) Weykersdorf.
—
302 " —
Roku ijjo dnia
sepłembris.
Ja Mikołaj Koss na ten czas dzierżawca klucza Górzyńskiego imienia Jego Mości księdza Biskupa Płockiego zeznawam, iżem spełna oddał poboru K. Jego Mości ze wsi IX klucza Górzyńskiego z każdej włóki osiadłej po gr. 20, które należą
do województwa Chełmińskiego, panu Janowi Ostromieckiemu,
poborcy ziemie Chełmińskiej, tak z karczem, lóżnych i ogrodników według uniwersału.
W i e ś Niedzwiecz. *)
Ma włók 15, z każdej po gr. 20. Sołtystwa z lemaństwem
włók 6, z każdej po gr. 20. Ogrodników 19 fl. 1 gr. 8. Rzemieślnicy 2 gr. 4. Luźni 3 po gr. 12. Z karczem g r . 12. Suma
flor. 10.
W i e ś Mykolaikowice.
Ma włók 23, z każdej po gr. 20. Sołtystwa włók 4, z każdej po gr. 20. Ogrodników 8 gr. 16. Z karczem gr. 12. Suma
flor. 18 gr. 28.
W i e ś Janowo Niemoczkie. 2 )
Ma włók 5, z każdej po gr. 20. Sołtystwa włók 3, z każdej
po gr. 20. Ogrodników 6 gr. 12. Karczma gr. 12. S u m a flor. 6
gros. 4.
W i e ś Laszewo. 3 )
Ma włók 10, z każdej po gr. 20. Sołtystwa włók 4 z każd e j po gr. 20. O g r o d n i k ó w 2 g r . 4. Karczma g r . 12. Suma
flor. 9 gr. 26.
W i e ś Gołkowo Małe. 4 )
Ma włók 8, z każdej po gr. 20. O g r o d n i k ó w 2 gr. 4. Z mtyna
od kół 2 po gr. 24. Karczma gr. 12. Suma flor. 7 gr. 14.
W i e ś Jastrzębie.
Ma włók 20, 5 drugich pogorzeły, z każdej po gr. 20. Sołtystwa włók 6, z każdej po g r . 20. O g r o d n i k ó w 3 gr. 3, insi
pogorzeły. Z karczem 2 po gr. 12. Z m ł y n a od kół 2 po g r . 24.
Suma flor. 19 gr. 24.
!) Niewieś.
2
) Janowo Niemieckie.
3
) Łaszewo.
ł
) Gołkowsk.
—
i
303
—
W i e ś Brzozę Polskie.
Ma włók 24, z każdej po gr. 20. Sołtystwa włók 18, z każdej po gr. 20. Ogrodników 3 gr. 6. Karczem 2 gr. 24. Suma
flor. 29.
W i e ś Głęboczek
Mały.
Ma włók 9, z każdej po gr. 20, 3 drugich pogorzały.
tystwa włók 8, z każdej po gr. 20. Ogrodników 4 gr. 8.
czma gr. 12. Z młyna od koła 1 gr. Suma fl. 6 gr. 24.
SołKar-
W i e ś Głęboczek Wielgy.
Ma włók 3, drudzy na woli, z każdej po gr. 20. Sołtystwa
włók 8, z każdej po gr. 20. Ogrodników 2 gr. 4. Z młynów 3:
Bachorskiego, Zemporskiego i Sosnowego kół 5 po gr. 24. Suma
flor. 11 gr. 14.
Suma sumarum flor. 132 gr. 18.
I\
D o d a t k i .
Źródła dziejowe. Tom XXIII.
20
Regestrum ejus pecuniae, quae circa festum pentecostes
hujus ij8o anni ex contributione mensi Februario Culmae promissa a dominis deputatis omnium ordinum terrarum Prussiae Thoruniae allata est.*)
A terrigenis:
A Rmo D. Episcopo Culmensi r a t i o n e arcis Lubaviensis
et duorutn p t a e d i o r u m Gutlaw et Plowese flor. 60 gr. 8.
A venerabili capitulo Culmensi r a t i o n e duorum molendinorum Cunczewicz et W a l d a w flor. 37 gr. 9.
Ex districtu Radzinensi per exactorem Georgium Lichtenhau
flor. 71 gr. 3.
A domino capitaneo Radzinensi flor. 48 gr. 12.
Ex districtu Strasburgensi seu Brodnicensi per Erthmannum
ab Eicholtz flor. 55 gr. 21.
Ex districtu Starogrodensi et Papoviensi flor. 21 gr. 18.
A domino capitaneo Engelsburgensi seu Pokrziwnensi fl. 22.
E x districtu Graudentinensi et Rogosznensi flor. 57 gr. 3.
Ex molendino Dirschoviensi per D. Simowski flor. 78.
Ex districtibus Golubiensi et Covaloviensi seu Schenenschensi
p e r Florianum Gatczenski flor. 142 gr. 23.
A Bartholomeo Plemienski ratione mölendini ejusdam quod
a v e n t i s agi tat flor. 10.
1
Summa ejus pecuniae quae a terrigenis collecta et allata facit flor. 655 gr. 19.
') Rękopis Archiwum Skarbowego Ks 52, fol. 388.
—
ł
308 " —
Ex civitatibus et oppidis:
Ex episcopatu Varmiensi flor. 2466 gr. 20.
Ex civitate Thorunensi flor. 1199 gr. 13.
Accepit autem in usus publicos sub certo foenore seu interesse, quod nunc etiam bona fide contulit flor. 1964 gr. 24.
E x civitate Elbingensi flor. 1833 gr. 10.
»
Quae etiam supra id quod nunc debuit in usu§ M-tis regiae
et reipub. sub foenore seu interesse accepit et numeravit flor.
2598 gr. 21.
Ex civitate Gedanensi flor. 4000.
Ea vero pro fide et subjectione e r g a M-tem regiam in usus
publicos sub certo foenore" quoque accepit et nunc numeravit
flor. 7000.
Ex oppido Mariaburgensi flor. 1333.
Sub usuris quoque accepit et in usus publicos tantundem
contulit flor. 1333 gr. 10.
Ex oppido Graudentinensi flor. 293 gr. 3.
Ex oppido Radzinensi non ita pridem igni absumpto flor.
43 gr. 10 den. 9.
Ex oppido Golubensi sub foenore, tantundem contulit fl. 100
gr. 21 den. 9.
Ex oppido Nouoforensi flor. 196 gr. 18
sub foenore tantundem flor, 196 gr. 18.
Ex civitate Culmensi flor. 69 gr. 15 den. 4V2
sub foenore tantundem flor. 69 gr. 15 den. 4V3.
E x oppido Lautenbergensi flor. 55
sub foenore tantundem flor. 55.
Ex oppido Lubaviensi flor. 313 gr. 16
sub foenore tantundem flor. 313 gr. 16.
E x oppido Culmenscha flor. n o 1
sub foenore tantundum flor. 110.
Ex oppido Schonenschensi seu Covaieviensi flor. 50
sub foenore tantundem flor." 50.
Ex oppido Friedecensi flor. 40
sub foenore tantundem flor. 40.
Ex oppido Cawernicensi flor. 27 gr. 10
sub foenore tantundem flor. 27 gr. 10.
E x duabus insulis et oppido Neotichens'l flor. 487 gr. 10.
—
309 " —
Ex oppido Stumensi flor. 26 gr. 20
sub foenoro tantundem flor. 26 gr. 20.
Ex oppido Tolckemit flor. 85 gr. 17 den. 7V«
sub foenore tantundem flor. 85 gr. 17 den. 7 */a •
Ex oppido Kirschburgensi flor. 71 gr. 13
sub foenore tantundem flor. 71 gr, 13.
Exv oppido Mevensi flor. 200
sub foenore tantundem flor. 200.
Ex "oppido Starogardensi flor. 215
sub foenore tantundem flor. 215.
Ex oppido Schweczensi flor. 100
sub foenore tantundem flor. 100.
Ex oppido Schoneck flor. 154 gr. 20
sub foenore tantundum contulit flor. 154.
E x ' o p p i d o Tucholoviensi flor. 102
sub foenore tantundem flor. 102.
Ex oppido Gofticza flor. 150
sub foenore tantundem flor. 150.
E x oppido Neoburgensi flor. 36
sub foenore tantundem flor. 50.
Ex oppido Pucensi flor. xi gr. 9.
Ex oppido Friedlandt flor. 45 gr. 15.
Ex oppido Schlochawiensi flor. 35 gr. 20.
Ex oppido Hamerstein flor. 31 gr. 15.
Ex oppido Baldenburg flor. 8 gr. 4.
Ex Schlochawiensi districtu tabernis et a quibusdam rusticis
flor. 27 gr. 6.
Summa summarum flor. 30000.
Regestr z księgi statków i towarów> które z Prus pławiono i ku górze prowadzono w roku 1579. *)
P a n ó w z stai*ostw Pruskich:
Sedecimo die aprilis.
P a n a Konopaczkiego starosty Świeczkiego sługa J a k u b Ribieczki plawieł skute w n i e j z starostwa z bora łasztóA? 23, grochu 11 beczek, ćwierci 24 a własnego urodzaju z bora łasztów 4
bez 10 ćwierczeń.
26 aprilis w tej^ skucie ku górze śledzi 4 beczki, soli 2 becze.
Primo* die maii.
P a n a starosty R a d z i ń s k i e g o 2 ) sługa Michał E i g n e r pławieł
skute i lichtarz, w nich z starostwa z bora łasztów 35.
7 maii: w n i e j ku górze śledzi 1V4 łaszta.
T e r t i o die maii.
P a n a Konopaczkiego starosty Świeczkiego sługa Jakub Ribiczki pławieł skute pissaną 16 aprilis: w niej z bora łasztów 23
z starostwa smoły łasztów.
,
7 maii. W niej ku górze soli 4 beczki, dorffu beczka.
Q u a t u o r decimo die maii.
P a n a Konopaczkiego starosty Świeczkiego sługa Jakub Ribiczki pławieł skute pissaną 16 aprilis, w niej z starostwa z bora
łasztów 26.
17 maii szła ku górze czco.
') Rękopis Archiwum Skarbowego.
2
) Jan Dąbrowski.
—
312"—
Decimo septimo die maii.
(
Pana starosty Brodniczkiego sługa Stanisław Proczinski pławie! 2 skucie i lichtarz, w nich z starostwa z bora łasztów 47
mąki 10 łasztow.
22 maii szła skuta i lichtarz ku górze czco.
29 maii szła druga, w niej soli 4 łaszty, śledzi 2 becze.
Decimo septimo die maii.
Pana starosty Bratiańskiego sługa Melcher Katlewski_pławieł skut 3, w nich starostwa z bora łasztów 58. '
24 maii w nich ku górze soli 9 łasztów, śledzi łaszt, beczek 2.
Vigesimo quarto die maii.
Pana Konopaczkiego starosty Świeczki ego sługa Wilhelm
pławieł skutą pisaną 16 aprilis Ns 1. W nich smoły z starostwa
1
łasztów 56.
27 maii szla ku górze w niej soli 6 beczek.
P a n a starosty Radzińskiego sługa Michał Eigner pławieł
skutę i lichtarz pissani 1 maii Ns 3, w nich z starostwa z boru
łasztow 35 'U.
24 maii: w nich ku górze śledzi 14 beczek, soli 15 beczek,
piwa 2 becze, tranu beczka.
Quarto die junii.
P a n a starosty Brodniczkiego sługa Thomasz pławieł skutę
pisana 17 maii JsTs 1. W niej z starostwa zboża łasztów 20.
Quinto die junii.
P a n a starosty Brodniczkiego sługa Wojciech Kwiatkowski
pławieł skutę pisana 17 maii Na 1, w niej z starostwa zboża
łasztów 26
Szły ku górze w nich soli 6 łasztów, śledzi łaszt, wina 3 fasy.
Tredecimo die junii.
P a n a starosty Radzińskiego sługa Michał E i g n e r pławieł
skutę i lichtarz pissane 1 maii. W nich z starostwa zboża łaszt ó w 31V«. •
W nich ku górze soli 4 łasztów, śledzi 2 łasztów, wina
Rindzkiego wina, tranu beczka, soli drobnej 2 becze, spiży do
—
313 " —
• dzwonów 12 centnarów, item poddanich jego soli 6 beczek, śledzi 2 Vi beczka.
Decimo octavo die junii.
Pana Konopaczkiego starosty Świeczkiego sługa Jakub Ribieczki pławieł skute pissaną 16 aprilis. W nich z starostwa
smoły łasztów 55.
W niej ku górze śledzi 3 beczki, taffelbeiru 2 becze, soli
4 beczki.
Quatuofdecimo die julii.
Pana starosty Bratiańskiego sługa Melcher Katlewsky pła- wieł 2 skuczie pissanie 17 maii
II, w nich starostwa z boru
łasztów 39, mąki 4 łaszty.
/
W nich ku górze soli 5 łasztów, śledzi łaszt, dorfru 2 becze.
x
Vigesimo secundo die julii.
Pana starosty Radzińskiego sługa Michał Eigner pławieł
skutę pisaną 1 maii JNs 3, w niej z boru z starostwa łasztów 26y 2 .
Vigesimo tertio die julii.
Pana Konopaczkiego starosty Świeczkiego sługa Jakub Ribiczki pławieł skutę pissaną 16 aprilis i Philippa Polka dubass.
W nich z starostwa z boru łasztów 40V 3 , smoły 5 łasztów.
30 julii szły ku górze w nich soli 5 beczek, piwa Gdańskiego 4 fassy i 2 becze.
Octavo die augusti.
Pana starosty Brodniczkiego sługa Thomasz pławieł lichtarz
pissany 17 maii, w nim z starostwa mąki łasztów 17.
W nim ku górze wina 4 fassy, śledzi 8 beczek, sukna
4 postawy.
Duodecimo die augusti.
Pani starościny Gniewskiej szła łódź do Gdańska dla potrzeb.
Vigesimo quinto die augusti.
P a n a Konopaczkiego starosty Gniewskiego sługa Jakub Ri-
biczki pławieł skutę pissaną 16 aprilis, w niej z starostwa z bora
łasztów 14 '/s, smoły łasztów 24.
Szła ku górze w niej soli łaszt.
Quatuordecimo die septembris.
Pana Konopaczkiego .starosty Świeczkiego sługa Jakub Ribiczki pławieł skutę pissaną 16 aprilis Ns^i, w niej z boru pana
Mikołaja Strzebińskiego własnego łasztów 24.
' Szła ku górze, w niej tafelbieru beczka.
-\ *
Ultimo die septembris.
P a n a starosty Bratiańskiego sługa Mikołaj pławieł skutę
pisaną 17 maii N° 11, w niej z boru Bratjańskigo popiołu łasztów 30.
W niej ku górze soli łasztów 10, winą 4 fassy i 3 beczki.
i
1
Decimo septimo die octobris.
P a n a starosty Brodniczkiego, sługa Stanisław Proczinsky
pławieł skutę pisaną 17 maii, w niej i'/a pręta drew.
W niej ku górze śledzi 5 łasztów, soli 6 łasztów, wina
w fassie.
WYKAZ OSOBOWY.
Bartliński ob. Bertliński 158.
Bartoss Stentzel 128.
Ahaltsch Wincenty 165.
Bartoszewski Mikołaj 62.
Arciszewski ob. Artziszewski, Ert- / Baysen ob. Baisen.
ciszewski, Ertcischaw.
Bazeński ob. Baisen.
Armanewa Katarzyna 65.
Becker Joachim 234.
Artziszewski Jerzy 169.
Becker Jost 234.
Becker Michał 206.
Beheme Piotr 158.
B.
Bembnowski Stanisław 77.
Bendergowski Marcin 261.
Babik Paweł 17.
Bendergowski Sikuła 261.
Bach Baltazar 279.
. Bendergowski Wojciech 261.
Bach Paweł 279.
Bendziemirowski Jan 232.
Bachen Maurycy 279.
Bendziemirowski Marcin 213.
Baginiewski Mateusz 189.
Bendziemirowski Piotr 213.
Bagniewski Fabian 192.
Bertliński 158.
Bagniewski Gabryel 197.
Bieneck .Paweł 221.
Bagniewski Wawrzyniec 197.
Białobłocki Adam 43.
Bajan Bartłomiej 266.
Białobłocki Feliks 34.
Bajerski Michał 29.
Białobłocki Łukasz 40.
'Bajerski Mikołaj 47.
ä Baisen Jerzy 84, 116, 128, 129, Białobłocki Maciej 171.
140, 141, 142, 143, 148, 150. Białobłocki Szymon 40.
Białochowska Anna 58.
ä Baisen Ludwik 84.
Białochowski Adam 58.
Balda Jan 282.
Białochowski Franciszek 58.
Balińska Katarzyna 38.
Białochowski Jan 58.
Bantkowski Krysztof 55.
Białochowski Tomasz 58.
Barrosch Mikołaj 241.
Biczigk Jerzy 262.
Bartlińska 165.
A.
II
Biehowski Krysztof 190.
Biechowski Piotr 190.
Bielaw Otto 264.
Bieliński Wawrzyniec 16.
Bieneck Paweł 221.
Biński Piotr 282.
Bistram Fabian 155.
Bistram Filip 138.
Bistram Gotard 129, 156.
Bistram Jan 145.
Bistram Krysztof 112.
Bobrowski Piotr 35.
Bochliński Zygmunt 176.
Bogosz Jerzy 228.
Bogosz Katarzyna 228.
Bojan pat. Bajan.
Bolemiński Jan 50, 51.'
Bolemiński Kasper 49.
t
Bolemiński Albert 49.
Boleschawski Jarosław 277, 278.
Boleschawski Josue 277, 278»
Borgawski Jan 261.
Borikowski Marcin 232.
Borkowski Fabian 246.
Borkowski Jakub 246.
Borkowski Krysztof 257.
Borkowski Tomasz 246.
Borkowski Wojciech 246.
Borner Ewaldowa 230.
Borna Marek 242.
Borna Piotr 242.
Borna Tomasz 242.
Borne Paweł 279.
Borowski Franciszek 58.
Borowski Jan 58, 200.
Borowski Jerzy 49, 250.
Borowski Kasper 43.
Borowski Stanisław 43.
Borowski Walenty 54.
Borowski Wawrzyniec 267.
Borsk Jan 267.
Borski Mateusz 64.
Borzyszkowski Jakub 234.
Borzyszkowski Jakub Misk 234.
Borzyszkowski Jan 236.
Borzyszkowski Krysztof 234.
Borzyszkowski Marcin 232, 234,
237.
Borzyszkowski Marcin Panicz 235.
Borzyszkowski Michał 241.
Borzyszkowski Michał Kiach 235.
Borzyszkowski Piotr 234.
Borzyszkowski Stefan' 234.
Borzyszkowski Stentzel 234.
Borzyszkowski Szymon 241. t
Borzyszkowski Urban 234.
Bożepolski 166.
Brandt Andrzej 183.
Brandt Anzelm 77.
>
Brandt Fabian 79.
Brandt Jerzy 79.
Brandt Mateusz 78.
Brandt Matias 229.
Brewicz Henryk 254, 255.
Brochocki Mikołaj 58. '
Brochocki Wojciech 35.
Broda 128.
Broda Grzegorz 242.
Broda Krzysztof 170.
Broskowski 51.
Broszek Marcin 236.
Browmski Jan 46.
Browiński Krysztof 46.
Browiński Sebastyan 46.
Brunczer Marcin 24.
Brzeziński Bartłomiej 237.
Brzeziński Jan 237.
Brzieczka Jakub 267.
Brziński Łukasz 206.
Buchawski Felix 197.
Buczek 181
Buczkowski Grzegorz 54.
Buczkowski Stanisław 54.
Buczkowski Tomasz 54.
Buczkowski Wawrzyniec 54.
Budner Wawrzyniec ob. Butner
240.
Busch Jan 254.
Butner Urban 222.
Bux Tymoteusz 151.
III
c.
Chamierz Jan.
Chamierz Mikołaj 236.
Chlebowski Paweł 51.
Choba Paweł 105_.
Choiński Andrzej 52.
Choiński Jan 37, 52.
Choiński Jakub 52.
Choiński Paweł 59.
Choiński Tomasz 52.
Chojeński Paweł 54.
Chojtalek Krysztof 237.
Chojtalek Maciej 237.
Cholmowski Jakub 214.
Cholmowski Stentzel 214.
Cholmowski Wawrzyniec 214.
< Cłradomiński Joachim 282.
Cisewski ob. Czeszewski.
Colmer Sebastyan 53.
Conrad Jan 256.
Czabiński Urban 215.
Czapiewski Jakub 214.
Czapiewski Krysztof 214.
Czapiewski Marcin 215.
Czapski Juliusz 133, 182.
Czapski Marcin 181, 185.
Czarnowski Bartłomiej 215.
Czarnowski Grzegorz 215."
Czarnowski Jan 215.
Czarnowski Michał 128.
Czarnowski Urban 215.
Czarnowski Wojciech 214, 215.
a Czechalaw Michał 239.
a Czechalaw Tomasz 237, 239.
a Czechalaw ob. Czecholewski.
Czecholewskl Jan 264.
Czecholewski Jerzy 124.
Czechowski Wit 197.
Czecielski Franciszek 262.
Czekanowska Jadwiga 54.
Czekanowski Jan 53.
Czekanowski Krysztof 163.
Czekanowski Maciej 54.
Czeliński Mikołaj 190, 192, 193.
Czerna Achacy 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 111.
Czerna Fabian 117, 124, 125, 126,
127.
Czerna Krysztof 78.
Czenstkowski Grzegorz 279.
Czenstkowski Jakub 279.
Czenstkowski Jan 279.
Czenstkowski Michał 279.
Czenstkowski Wojciech 279.
a Czernaw Fabian 164.
a Czernaw Stentzeslaus 164.
Czerniewski Jan 177.
Czerniewski Michał 165.
Czeszewski Jerzy 211.
Czeszewski Krysztof 211.
Czeszewski Michał 21.
Cziborski Sebastian 64.
Cziborski Tomasz 64.
Cziborski Wawrzyniec 64.
Cziborski Wojciech 64.
Czelirski Piotr 56.
Cziernaw, Czierniewski ob. Czernaw, Czerniewski.
a Czinken Grzegorz 240.
Czinken Jan 240.
Czyborski Wawrzyniec 64.
D.
Dambrowski Haik star. Radziński 299.
Dambrowski Jan 36.
Dambrowski Maurycy 138.
a Dameraw ob. a Wojechaw.
a Dameraw Felix 151, 161, 162,
165, 166, 233.
Darągowski Bartłomiej 239, 242.
Darągowski Maciej 217.
Darągowski Mateus 222.
Darągowski Stenzel 110, 219.
Darpowski Maciej 204.
Darringowski ob. Darągowski.
Dargowski Jan 280.
Darzabiński Jakub 30.
IV
Deik Szymek 151.
Dellek Michał 262.
Dillak Paweł 268.
Dembitzki Jan 112.
Dembolewski Wojciech 54.
Dąbek Jan 61.
Dibiger 100.
Dionomirsz Urban 264.
Ditlewska Dorota 32.
Dobrzewiński Felix 252.
Domochawski Stentzel 166.^
Doniomirsz ob. Dionomirsz.
a Doniomirsz Jakub 252.
a Doniomirsz Jan 252.
a Doniomirsz Matias 252.
a Doniomirsz Wojciech 252.
Donner Mikołaj 255.
Dorpowski Jan 48, 49.
Dorring Jakub 206.
Drewa Jan 269.
Drewa Jerzy 268.
Drewa Krysztof 267.
Drewa Maciej 267.
Drewa Wawrzyniec 267.
Drewa Wojciech 267.
Dulska Anna 187.
Dulska Katarzyna 138.
Dulski Jan star. Rogoziński 7,
Eicholtz 307.
Eigner Michał 311.
Elżanowski Jerzy 53.
Elżanowski Michał 53.
Elżanowski Salomon 53.
Elżanowski Stanisław 53.
Elżanowski Tomasz 60, 61.
de Eppinge Melchior 156.
Erazm Maciej 279.
Erazm Wojciech 279.
Erthman 307.
de Ertzisehaw Piotr 165.
Ertziszewski Wilhelm 164.
Eske Jan 66.
^
Exaw Jan,247.
Exaw Michał 247.
F.
Farzyński Jan 62.
Ferber Konstanty 247.
Fikart Jan 26.
Fincke Felix 64.
Franczki Jerzy 75.
Franczld Mikołaj 163.
Franczki Stentzel 174, 175.
de Francze, de Frantze, ob. Franczki.
Frekstis 15.
117, 172.
Dulski Marcin 32.
Dnlski Wojciech 150, 171.G.
Dym Jakub 236.
Działowska Katarzyna 44.
Gajewski Grzegorz 51.
a Działyń ob. Działyński.
Gajewski Jakób 51.
Działyński Jan woj. Chełmiński Gajewski Kasper 60.
Działyński Michał Podkomorzy Gajewski Maciej 51.
Chełmiński 177, 295, 296.
Galańska Elżbieta 246.
Dzięcioł Wojtek 212.
„Ganes Grzegorz 166.
Dziedzicki Benedykt 55.
Gantz Grzegorz 165.
Dziendzielski Jan 149.
Gantzek Jan 265.
Garczyński Jan 164.
Garczyński Franciszek 134, 144,
E.
148.
i
de Eden Jerzy 245, 247, 250, Garczyński Jan 148.
Gaszyński Paweł 51.
262, 277, 284.
\
V
Gatczeński Floryan 307.
Gołocki Albert 30.
Gawrzial Błaszek 147.
Gołembiowscy bracia 256.
Gąsowski Stanisław 48.
Gołembiowski Jan 154, 155.
Gedner Joachim 45.
Gołembiowski Wojciech 155.
Gemlitz 139.
Goliński Jan 202.
Geskau Kasper, opat Oliwski 112, Górski Maciei 278.
113, 152, 153, 172, 247, 253, Górski Piotr 278.
- 255, 256, 257, 258, 268, 269, Gorsochowski Adam 43.
Gostomski Adam 173.
271, 282, 283, 284, 285.
Gostoinski Tomasz 166.
Geszkaw Kasper ob. Geskau.
Gothartowski Bartłomiej 63.
Gierkowski Andrzej 49.
Gothartowski Mathias 63.
Gierkowski Jakub 49.
Gothartowski Paweł Baran 63.
Gierkowski Michał 49.
Gothartowski Piotr 64.
Gil Wincenty 100.
Gothartowski Wojciech 64.
Girsch Grzegorz 265.
Graben Bartłomiej 268.
Girsch Jakub 266.
Graben Wawrzyniec 268.
Girsch Marcin 266.
Graben Wentzel 268.
Glaub Melchior 281.
Grabowski Baltazar 221.
Glaubitz Melchior 161.
Grabowski Jakub 264.
Gliczyński Augustyn 236.
Grabowski Maciej 201.
Gliczyński Bartłomiej 236.
Grabowski Paweł 204.
Gliczyński Jakub 236.
Gran Baltazar 214.
Gliczyński Maciej 236.
Gran Bartłomiej 215.
Gliczyński Marcin 236.
Gran Grzegorz 215.
Gliczyński Piotr 236.
Gliczyński ob. Gliński Jakub 236. Grosmalter Paweł 281.
Grossek Wawrzyniec 100.
Gliński Andrzej 135.
Gruba Marcin 269.
Gliński Grzegorz 262.
Gruba Piotr 153.
Gliński Jakub 125, 236.
Gruchał Szymon 268.
Gliński Jan 246.
Gruchalek Albert 268.
Gliński Michał 246.
Grundel Szymon 212.
Główczewski Andrzej 215.
Grundel patrz Kundel 212.
Główczewski Jan 215.
Grzymałowski Mikołaj 215.
Głuchowski Jan 35.
Gudt Jan 280.
Głuchowski Jerzy 42.
Gudt Jakub 104.
Głuchowski Łukasz 34.
Gudt Wojciech 234.
Głuchowski Melchior 43.
Gule Jerzy 282%
Głuchowski Waleryan 46.
Gockowski Franciszek 207, 240. Gwiaz Maciej 212. •
Gyl Wincenty 100.
Gocz Andrzej 61.
Gocz Tomasz 61.
Gogolińska Barbara 33.
H.
Gogol iński Jerzy 32.
Gogoliński Marcin 33.
Hacke Augustyn 254.
Golczewska Barbara 50.
Hawensberg Udalryk 64.
i
VI
Hennigowski Bartłomiej 208, 240.
Hennigowski Jakub 240.
Hennigowski Jan 240.
Henikelewśki Bartłomiej 39.
Henning Michał 265.
Herman Paweł 241.
Hertzberg Hans 233.
Hertzberg Paweł 234.
Hogenwald Andrzej 222.
Hoppe Adolf 245.
Hoppe Jakub 222.
Hoppe Krysztof 216, 223, 229,
234.
Horsaniils Maciej ob. Wieszęcki.
Hubel Mikołaj 260.
Jatzkaw Adryan 252, 273, 276,
277.
Jatzkaw Dorota 251.
Jatzkaw Jakub 130.
Jatzkaw Jerzy 191.
Jatzkaw Maciej 245.
Jatzkaw Piotr 112, 161, 249.
Jatzkaw Wilhelm 248, 249.
Jaworski Stanisław 52.
Jeliński Jan 192.
Jeruczewski Leonard 224.
Jerucziewski Maciej 224, 241. '
Jeszewski Benedykt 202.
,
Jeszerski Jan 206.
Jeszewski Wojciech 166.
I.
K.
Iwankowski Jerzy 54.
Iwankowski Stanisław 54.
J.
Jaczkaw ob. Jatzkaw.
Jadamka Gregor 273
Jadamowski Marcin 246, 252.
Jagustinowski Bartłomiej.
Jagustinowski Jan 41.
Jagustinowski Walenty 42.
Jajeczek Szymon 214.
Jakuszewski Jerzy 39.
Jakuszewski Józef 39.
Jalek Szymon 278.
Jant Felix 236.
Jant Grzegorz 241.
Jarek Jakub 166.
Jarmuth Walenty 253.
Jarosch Wawrzyniec 263.
Jasińska Anna 5^.
Jasiński Jan 182.
Jasiński Jerzy 59.
Jaska Izrael 257.
Jaworski Stanisław 52.
Jatzkaw Achacy 138.
Jatzkaw Marek 154.
Kalckaw Joachim 259, 281. x *
Kalckaw Maciej 254.
Kalckaw Wawrzyniec 259.
Kalckstein Jan 32, 77.
Kalckstein Kwiryn 157, 196.
Kalckstein Tomasz 32.
Kałdunek 15.
Kamińska Eugenia 39.
Kamiński Jan 39.
Kamiński Marcin 42.
Kamiński Stanisław 38, 39.
Kanczki Wojciech 5, 35
Kanthilowski Jakub 55.
Kanthilowski Mikołaj 55.
Kapłunek Jakub 37.
Karczyn Jan 253.
Karczyn Wawrzyniec 253.
Karskowski Jakub 236
Karwowski Bartłomiej 61.
Katlewski Melchior 312.
Katlewski Michał 313.
Kawieczyński Andrzej 208.
Kawieczyński Jan 196.
Kawieczyński Stanisław 190.
Kawieczyński Wacław 155.
Kącki ob. Konczki.
Kedrowski Łukasz 241.
YII
a Kempen Echardus 85.
a Kempen Jan 248.
a Kempen Wilhelm 253.
Kempka Wojciech 144.
Kenszawski Andrzej 202.
Kenszawski Jan 201, 233.
Kenszawski Stanisław 202.
Kenszawski Wojciech 201.
Kenszycki Adam 264.
Kenszowski ob. Kenszawski.
Kentcziński ob. Kętrzyński. Kentsziński ob. Kętrzyński.
Kętrzyński Adam 264.
Kętrzyński Bartosz 134.
Kętrzyński Filip 267.
Kętrzyński Jakub 267.
Kętrzyński Krysztof 267.
Kiach Michał ob. Borzyszkowski
234.
Kiedrowski Jakub 241.
Kiedrowski Łukasz 237.
Kiedrowski Świątek 237.
Kiełczewski Adam 42.
Kiełczewski Krysztof 41.
Kiełczewski Michał 42.
Kiewska Jadwiga 33.
Kisch Jan 59.
Kisielewski Georg 59.
Kitnowski Maciej ,40.
Klaman Krysztof 227.
Klawiński Jerzy 252.
Kobierzyński Jan 197.
Kobosch Michał 278.
Kobrzyński Bartłomiej 44.
Kobrzyński Mikołaj 46, 47.
Kobrzyński Stanisław 47.
Kłeczka Jakub 264.
• Kłeczka Jakub 264.
Kleis Oswald 80.
Kleist Jan 233.
Klenczkowski Jan 44.
Kliczkowski Jan 212.
Kliczkowski Marcin 212.
Kliczkowski ob. Ossowski 211.
Klink Paweł 236.
Kliński Fabian 125, 166.
Kliński Franciszek 155, 159.
Kliński Krysztof 7, 26, 126.
Kliskowski Grzegorz 212.
Kliskowski Maciej 144.
Klobuczewski Jakub 160.
Klobuczewski Łukasz 160.
Klonawski Jakub 174.
Klopat Georg 215.
Klosek Konrad 25.
Klug Jan 128.
Knibawska Barbara 110.
Knibawski Andrzej 254, 272.
Knibawski Jan 110, 272.
Kpiaz Maciej 235.
Kobusz Maciej 111.
Kobylski Jan 33.
Kolaw Piotr 218, 219.
Kolberg Mikołaj 255.
Kolliński Jan 138.
Kolpińska Zofia 257.
Kolpiński Andrzej 243.
Kolpiński Jakub 243.
Komorski Jan 204.
Komorski Wojciech 6.
Konarski Krysztof 217.
Konarski Felix star. hamersztyński 230, 231.
Konarski Jan 60.
Konarski Krysztof 239.
Konarski Michał 232, 233.
Konojacki Ambroży 53.
Konojacki Feliks 40.
Konojacki Maciej 53.
Konojacki Mikołaj 39, 53.
Konojacki Sebastyan 40.
Konojacki Wojciech 182.
Konopacka Anna 186.
Konopacki Achacy 45.
Konopacki star. gniewski 313.
Konopacki star. świecki 311, 312,
313.
Kopicki Stentzeslaus 176.
Kopicki Wawrzyniec 174, 175,
182.
21
VIII
Korda Główczewski Apdrzej
Kościenek Kasper 212.
Kosput Jakub 177.
Koss Mikołaj 302.
Kostka Bartłomiej 268.
Kostka Jakub 265.
Kostka Jan kaszt! gdański 5,
112, 114, 115, 157, 168,
183, 208.
Kostka Krysztof 13, 57.
Kostka Maciej 78. Kostka Marcin 265, 268.
Kostka Paweł 268.
Kosz Maciej 195, 198.
Kosz Mikołaj 163. ~
Kosz Paweł 180, 181.
Kosz Rafał 190.
Koszaka Krysztof 215.
Koszcziennek Marek 262.
Koszcziennek Michał 262.
Koszowski Jan 51, 196.
Koszowski Marcin 28.
Koszowski Michał 196.
Koszowski Szymon 51.
Koszycki Maciej 250.
Koszyczkowski Maciej 261.
Kotlewski Ambroży 64.
Kotlewski Andrzej 64.
Kotlewski Jakub 64.
Kotlewski M. 64.
Kotlewski O. 64.
Kotlewski Wojciech 64.
Kownacki Marcin 37.
Koye Benedykt 65.
Koye Kasper 66.
Kozłowski Jan 185.
Kozłowski Jakub 253."
Krafczyk Piotr 64.
Krajk Jerzy 236.
Krajk Stentzel 236.
Krakaw Rajnold 97, 270,
280.
Krucha Staszek 212.
Krtiger Henryk 65.
Krüger Łukasz 65.
215.
111,
169,
Krüger Tideman 65.
Krupacki Andrzej 190.
Krupacki Wojciech 194, 195.
Kruszyński Jan 49.
Kuczyński Sebastyan 273.
Kudisch Marcin 73.
Kula Grzegorz 125.
Kuna Jan 64.
Kuna Michał 64.
Kukowski Piotr 59.
Kukożyński 64.
Kulicki Jan 160.
Kumniski Jakub 52.
Kundel ob'. Grundel.
Kundel Wojtek 212»
Kunt Mikołaj 224.
Kuntor Jerzy 171.
Kupiecki Jakub 146.
Kutelnoga Grzegorz 226.
Kurzątkowski 24.
Kurzątkowski Stanisław 50.
Kwiatkowska Barbara 41.
Kwiatkowski Bartłomiej 42.
Kwiatkowski Wojciech 312.
L.
Labancki Andrzej 241.
Lakorski 2.
Lancki, Lanczki ob. Łącki.
Lanken 65.
Lasz Jan 264.
Laszkowski Jan 180.
Lebański Bastian 228.
Lebański Joachim 228.
Lebański Maciej 228.
Lebański Maciej alias Wołowy
262.
Lemcke Georg 107.
z Lepienicy Adam Jerzy 236.
279, z Lepienicy Andrzej 236.
Lessny 15.
- Lewald Jerzy 226, 231.
Lewald Jerzy Powałka 217.
LewTald Maciej 225.
IX
Lewiński Jan 261.
Lewiński Krysztof 261.
Lewiński Maciej 261.
Lędziczki Jan 43.
Lędziczki Marcin 43.
Lędziczki Walery 43.
Lichtenhain Fabian 59.
Lichtenhain Jan 57.
Lichtenhain Jerzy 57, 307.
Lichtenhain Paweł 36.
Lichtenhain Sebastyan 59.
Lichtenhain Stanisław 57.
Lieska Barbara 48.
Lieska Elżbieta 48.
Lieski Bartłomiej 47.
Lieski Feliks 52.
Lieski Jakub 47.
Lieski Jan 47.
Lieski Paweł 47.
Ligowski Jan 54.
Lileski Jakub 125.
Lilie Teodoryk 245, 252.
Linowski Jan 202.
Liński Maciej 33.
Lipiński Jan 237.
Lipiński Sebastian 176.
Lipiński Wawrzyniec 180.
Lipnicki Jan 43.
Lisicki Tomasz 52.
Liski Maciej 35.
Liski Tomasz 77.
Lisowski 16.
Liszewski Michał 281.
Liszewski Wojciech 194.
Lisz Franciszek 282.
Lniski Gotard 62.
Lochtowski Andrzej 31.
Lochtowski Tomasz 31.
Locka Fabian 80.
Locke Jan 150.
a Loisen Andrzej 245.
a Loisen Jerzy 245.
Loitz Jan 113, 151, 193,
271, 272
Loitze Jan 152, 245, 256.
Lokakowski 26.
Lokutewski ob. Łokutewski.
Lottiński Piotr 166.
Loyke Jan 139.
Loytz Jań 160.
Lubietowski Jakub 269.
Lubiński Maciej 261.
Lubner Cyriak 256.
Lubocki Jan 261. 269, 285.
Lubocki Michał 259, 277, 282.
de Lubódzień Wacław 195.
Lubodzieński Wacław 159.
Lukocki Andrzej 241.
Lukocki Jan 159.'
Luskowski Andrzej 205.
Luszkowski Jan >196, 197.
Lütke "Maciej 253.
Lütke Grzegorz 244.
Lutomski Bartosz 210.
Lutomski Michał 210.
Lutomski Stentzel 210.
Lutomski Wojciech 21Ö.
Lutowski Paweł 226.
Lutowski Stentzel 219.
Ł.
195,
Łaszewski Jerzy 195, 197.
Łaszyński Andrzej 31.
Łaszyński Bartłomiej 48.
Łącki Jakub 235.
Łącki Jerzy 235, 245.
Łącki Wawrzyniec 240,
Łącki Piotr 235.
Łącki Rafał 189.
Lochtowski Tomasz 31.
Łokutewski Wojciech 191.
Łopacki Piotr 53.
Lukocki Andrzej 200, 201, 204,
209.
Łukowski Marcin 61.
X
M.
Modrziewski N. 183.
Mrowski Michał 222, 223, 237,
238.
Mrowski Bruzwaldt 238.
Mokierski' Wawrzyniec 212.
Mokierski Wojciech 209.
Molier Rajnold 256.
Montag Paweł 255.
z Mortęgi Melchior 27.
Morzuski Bartosz 64.
Mszyk Maciej 212.
Muda Jerzy 236.
Myszkowski Piotr, biskup płocki
302.
Mach Piotr 265.
Mach Wawrzyniec 264.
Machwitz Fryderyk 124.
Machwitz Jan 77.
Machwitz Jerzy 129.
Maczej Tomasz 237.
Maczkowicz, Adam 252.
Maleczyńskr Jakub 209.
Maleczyński Krysztof 144.
Małek Jan 265.
Maliszewski Paweł 133.
Manteufel Gerhardt 233.
Manteufel Karsten 228.
Manteufel Łukas^ 233.
N.
Marcin Jan 278.
Marczykowicz Stanisław 54.
Marczellecz Franciszek 280, 282. Nagacz Wawrzyniec 281.
Marrika Andrzej 246.
Najesz Bartłomiej 215.
Marrika Błażej 252.
Napolski Marcin 56.
Marrika Świątek 153, 240.
Napolski Walenty 42.
Matiesek Mikołaj 241.
Napolski Zygmunt 42.
Mauritius Szymon 50.
Neuhoff Augustyn 217.
Mądry Jerzy 235, 264.
Nidacki Achacy 46.
Mądry Wawrzyniec 233.
Niederhof Henryk 242.
Meldziński ob. Miedziński.
Niemcz Baltazar 34.
Miedzwieczki Wawrzyniec 54.
Niemierowicz Paweł 267.
Mieldziński Feliks 36.
Niemojewski Jan 35, 169, 198.
Mieldziński Krysztof 33.
Nieszerawśki Błażek 210.
Mileschowski Wit 53
Nieszerawski Michał 210.
Mileschowski Wojciech 38.
Nieszerawski Szymon 210.
Mieliwski Hieronim 174.
Nieszewanc Jerzy 232.
Mieliwski Jakub 174.
Nieszewancz Leonard 232.
Mielwiński Jan 279.
Nieszewancz Marcin 232.
Mielwiński Tomasz 279.
Nieszewancz Walenty 232.
Mielwiński Wawrz\niec 279.
Nietagk Szymon 255.
Mijarko Wawrzyniec 282.
Niwisczińska Barbara 194.
Milewski Sebastyan 78.
~ Niwiszczyński Jerzy 180, 191,
Miliński Jan 94.
192.
Miodanka Jakub 278.
Niwiszczyński Wojciech 192.
Mirschaw Joachim 278.
Nogacki Jan 60.
Mniszewski Maciej 245, 252.
Nowowieski Marcin 41.
Mniszewski Melchior 245.
Nowowieski Michał 40.
Motyka 16.
XI
o.
Obiezierski Andrzej, podkomorzy
człuchowski 217, 218, 220, 221,
222, 223, 224, 227, 228, 242.
Obarski Jan 204.
Oborski Krysztof 32.
Oboski Feliks 32.
Obrempski Benedykt 46.
Obrempski Mikołaj 111.
OdroWski Jakub 212.
Odrowski Maciej 212.
Odrowski Sebastian 129.
Odrowski Szymon 212.
Odrowski Wojciech 212.
Okatej Stentzel 237.
OJieski 174, 175, 177.
Omieciński Walenty 43.
Orlek Michał» 237.
Orlek Wawrzyniec 237.
Orlewski Maciej 165.
Orlewski Stentzel 169.
Qrlikowski Jan 216.
«
Orłowski Jakub 41.
Orłowski Maciej 44.
Orłowski Stanisław 63.
Osiowski Stentzel 181.
Osowski Grzegorz 211.
Osowski Maciej 211.
Osowski Paweł 211.
Ostaszewski Jerzy 47.
Ostromięcki Jakub 50.
Ostromięcki Jan 1, 5, 16, 50, 66,
294, 296, 297.
Ostrowski Filip 241.
Ostrowski Franciszek 241.
Oszeczkowska Jadwiga 45.
Oszeczkowski Maciej 63.
Oszewski Wojciech 209.
Otto Maciej 270.
P.
Pachora Jan 107.
a Pampaw Krysztof 246.
a Pampaw Maciej 246.
a Pampaw Marcin 246.
Pallabicki ob. Pollabicki.
Palluba Piotr 266.
Paprocki Stanisław 37.
Parza Stenzel 143.
Paszhe Maciej 278.
Paszhe Paweł 278.
Paszhe Tomasz 237, 278.
Paszątki Jakub 235.
Paszątki Maciej 235.
Paszątki Michał 235.
Paszątki Piotr 236.
Paszątki Święty 235.
Paszątki Tomasz 236, 237.
Paszątki Wawrzyniec 235.
Patrykowski Paweł 2.
Pawłowski Sikula 144.
Pawłowski 64.
Pawłowski Andrzej 189, 196, 234.
Pawłowski August 232.
Pawłowski Grzegorz 234.
Pawłowski Wawrzyniec 234.
Pażęcki ob. Paszątki.
Pech Paweł 236.
Peczewski Jan 80.
Peczyński Maciej 54.
Pella Jakub Donomirsz 267.
Pella Jerzy 267.
Pella Tomasz 267.
Piakocki Jan 37, 54.
Piakocki Lampert 32.
Piakocki Mikołaj 56.
Piakocki Paweł 56.
Piatkowicz Waleryan Andrzej 56.
Piatkowicz Stanisław 52.
Piątkowski Hans 40.
Piątkowski Maciej 40.
Piątkowski Tomasz 276.
Pieczewski Adam 39.
Pieczewski Aleksander 34.
Pieczewski Grzegorz 39.
Pieczewski Jan 39.
Pieczewski Jerzy 38.
Pieczewski Prokop 38.
XII
Pieczewski Wojciech 39.
Piąta Andrzej 246.
Pięta Jan 276, 277, 278.
Pięta Maciej 147.
Pilgrin Michał 292.
Pirche Jan 170.
*
Pirsche Piotr 154.
Pirsche Jerzy 110.
Pirka Andrzej 148.
Pirszczewski Jan 269.
Pirszczewski Stentzel 269.
Pirszczewski Tomasz 269.
Piskarzewski Bartłomiej 181.
Piskorski Tomasz 270, 271, 272,
273.
Piszyński Jerzy 155.
Piwnicki Jakub 48.
Plachawska Gertruda 47.
Płachecki Marcin 143.
Płacbecki Paweł 149.
Płachecki Tomasz 149.
Plachowski Jakub 182.
Plancken Piotr 111.
Piat 26.
a Platen Baltazar 226.
a Platen Mikołaj 226.
Plemięcki Bartłomiej 307.
Plemięcki Daniel 35.
Plemięcki Filip 36.
Plemięcki Jerzy 34.
Plemięcki Sykstus 46.
Plewa Andrzej 128.
Plotowski Jakub 31.
Płotowski Krysztof 31.
Płotowski Paweł 29.
Płotowski Stanisław 31.
Pniewski Szymon 51.
Poczerzyński Grzegorz 273.
Poczerzyński Jan 273.
Podewelsz Jan 240.
Poliaskowski 50.
Polk Filip 313.
Pollabicki Jakub 268.
Pollabicki Jan 266.
Pollabicki Maciej 268.
Pollabicki Michał 266, 268.
Pollabicki Paweł 160.
Pollabicki Szymon 269.
Polleski Maciej 146.
Poleski Michał 1 4 6 /
Popłocki Maciej 262.
Popłocki Marcin 262.
Popłocki Szedwa Wojtek 262.
Popłoczki ob. Popłocki.
Prądzeński, Prądzieński ob. Prądzyński.
Prądzyiiski Andrzej 235, 241.
Prądzyński Jerzy 235, 237.
Prądzyiiski Krysztof 241.
Prądzyński Maciej 235, 237.
Prądzyński Marcin 237.
7
Prądzyński Ofto 227.
Prądzyński Paweł 237.
Prądzyński Piotr 285, 2^7, 241.
a Preehalaw Matetisz 222.
Proch Andrzej 226.
Proch Maciej 240.
Proczyński Stanisław 312, 314.
Prusak Jan 214.
Pruski Jan 212. '
Pruski Wojciech 212.
Przecławski Paweł 37.
Przeczkowski Mikółaj 49.
Przeorski Bartłomiej 255.
Przependowski Krysztof 138.
Przesławski Jakub 60.
Przesmiński Wojciech Śledź 47.
Przewoski Jan 146, 268.
Przewoski Marcin 207.
Przewoski Michał 146.
Przyj emski 64.
Przyj emski Stanisław 18.
Pucholski 280.
Pupka Jakub 236.
Pupka Piotr 236.
R.
Rabina Justyna 80.
Raczynowski Jerzy 30.
XIII
Radomińska Barbara ,54.
Radowiczki 62.
Radzieński Łukasz 205.
Radzieński Maciej 205.
a Rambaw Andrzej 135.
a Rambaw Jerzy 170.
a Rambaw Leonard 117,118,119,
120, 121, 123, 130, 131, 132.
a Rambaw Krysztof 116, 157.
a Rambaw Marcin 154.
Reittein Jerzy 80.
Rembowski ob. a Rambaw.
Reska Andtzfej 237.
Reska Krysztof 237.
Reska Jan 237.
Ribiński 276.
Rieder Zygmunt 169.
Risz Wawrzyniec 278.
Robakowski Bartłomiej 278.
Rock Mikołaj 221.
Rowiński Łukasz 186.
Royk Jakub 261.
Royk Siwert 261.
Rodt Filip 79.
Rokuss Jerzy 44.
Ross ks. 22.
Rost Urban 222.
Rubiński Stentzel 149.
Rudkowski Szymon 75.
Rumel Maciej 215.
a Rusken Andrzej 239.
a Rusken Jan 239.
Ruckski Jan 73.
Ruckski Walenty 73.
a Rusken Mateusz 239.
Russek Wawrzyniec 267.
Ruwiński Michał 189.
Rybiecki Jakub 211.
Rybiński Bartłomiej 276.
Rybiński Franciszek 276.
Rybiński Maciej 276.
Rybiński Piotr 276.
Rysikowscy 26.
Rzenezkowska Barbara 48.
Rzenczkowski Dawid 48.
S.
Sabiński ob. Żabiński 214.
Saczszewski Jan 79.
Sadlewski Jan 64.
Samiński Janusz 4.
Sarnowie 2.
Sawaczki ob. Zawadzki.
Schachoczki Paweł 56.
Schachtman Jan 254.
Schadliński Paweł 81.
Schadliński ob. a Schedlin.
Schaman Łukasz 65.
Schechting Filip 96,
a Schedlin Andrzej 244, 272.
Schelle Jakub 255.
a Schetzemin Golian 135.
a Schetzemin Jan 135.
a Schetzemin Jakub 135.
a Schetzemin Łukasz 135.
a Schetzemin Otto 135.
a Schirnaw Stentzel 115.
Schmidt Maciej 222.
Schmolnick Mikołaj 111.
Schmulcz Jan 79.
Schmutz Wawrzyniec 80.
Schwarczyński ob. Szwarczyński.
Schwarożyński ob. Szwarożyński.
Schlage Szymon 129.
Schonborn 29.
Schortz Jan 132, 133, 134, 171.
Schortz Jerzy 182.
Schramme Jan 143.
Schultz Marcin 221.
Schwenczer Achacy 70.
Selk Jakub 151.
Sieciński ob. Szytczyński 201.
Siemplawski Krysztof 62.
Sikorski Michał 169.
Sikula Melchior 279.
Sinkowski 2.
Skarbski Jan 227.
Skoczek Szymon 226.
Skrzeszewski Andrzej 260.
XIV
Skrzeszewski Jan 260.
Skurgiewski Piotr 195.
Skurgiewski Tomasz 36.
Skurpiewski Bartłomiej 58.
Slowski Stentzel 180.
Słupska Ambrożyna 3.
Słupska Mikołajowa 3.
Słupski Bernat 3.
Smengorzyński Grzegorz 257.
Smiewski ob. Żmijewski 55.
Sobański Jakub 160.
Sobański Jan 149.
Sobański Krysztof 149.
Sokołowski Jakub 55.
Sokołowski Jerzy 281.
Sokołowski Tomasz 34, 171, 244,
254, 257, 285.
Soldan Kasper 217.
Solomin 268.
Sosnowski Marcin 53.
Sosnowski Paweł 53.
Stórmer Jan 221.
Spat Marcin 280.
Spat Mikołaj 280.
Spławski ob. Zpławski.
a Stresin pani 252.
de Stangenberg 201.
de Stangenberg ob. de Stanberg.
Stanisław rejent Frydecki 51.
de Steinberg Anna 174, 175, 181,
184, 185, 186, l'89, 190, 191,
192, 193.
a Steinszlaw Krysztof 170.
Stenhodorf 25.
a Stentzlaw Maciej 161.
Sterneberg Jan 238.
Stinowacki Jakub 32.
Störmer Adam 206.
Störmer Marcin 206.
Straszewski ob. a Streschen.
a Streschen Jan 78.
Strobanth Jan 65.
Strupczewski Jan 37.
Strupczewski Maciej 37.
Strzebniński Mikołaj 314.
A
Suckowski ob.. Żukowski.
Suchten Kust 109.
Suchy Paweł 236.
Sucymiński ob. a Schetzemin.
Sumiński Szczęsny 207.
Sumowski' Albert 53.
Sykleniczky 56.
Szachocki ob. Schachoczky.
Szadza Jan 266.
Szak Piotr ob. Żak 236.
Szaliński Jerzy ob. Żaliński 213.
Szartowski Jerzy 196.
Szczawiński Jakub/ Star. Mirachowski 216, 250, 251, 260,
261, 265, 266. 1
Szczepański Wawrzyniec 39.
Szczutowski Dobrogost 54.
Szembowska Anna 190, 192, 193.
Sziczki ob. Życki.
Szielewski Michał ob. Żelewski
276.
Sieromska Katarzyna ob. Żeromska 269.
a Szilszlaw Michał 122, 177.
Siczyński ob. Życzyński.
Szitczinski Jakub 201, 202.
Szitczyński Walenty 202.
Szitczyński Wawrzyniec 191.
Szitziński ob. Szitcziński.
Szklincz 22.
Szlawkowski Wojciech 154.
Szlawkowski Tomasz 154.
Szobański ob. Sobański.
Szokolawski ob. Sokołowski,
de Szoliczyce Bartłomiej 280.
Szorka Fabian 76.
Szramowska 55.
Szuchta Stefan 266.
Szukowski ob. Żukowski 201.
Szumiński ob. Sumiński.
Szumlieski Kasper 144.
Szwarczyński Mikołaj ob. Szwarożyński 165.
Szwarożyński Mikołaj 170, 174,
175, 177.
XV
Waldawski ob. a Walde,
a Walde Maciej 192, 233, 238,
239.
Walewski Adam kaszt, ellblągski
157, 178, 179, 180.
Wampierski Grzegorz 52, 64.
Wampierski Niemierza 64.
Wapczyński Jerzy 32.
Wapczyński Heyk 33.
Wapczyński Jakub 40.
Watkowski Andrzej 77.
Watlewska Magdalena 33.
Watlewski Łukasz 33.
Warleman Mateusz 219.
Warszewski Maciej 280, 282.
Warszewski Sebastian 280, 281.
a Wątkaw Leonard 170.
Weidelstedt Baltazar 227.
Weidelstedt Sylwester- 239.
Weiger Ernest 284.
Weltzersz Grzegorz 250.
a Werden Jan 166, 173.
a Werden Ludwik 248, 252, 253,
254.
Werdische domina 244.
Wesołowski Jan 187.
Westerwicki Jan 164.
Weyer Ernest 96.
a Węgrowo Świącz 240.
Wiąglikowski Jan 138.
Wichawski Michał 158.
Wiehl iński Tomasz 144.
Wicholski Bartłomiej 38.
Wicholski Hertman 38.
Wiczewska Justyna 77.
Widlicki Krysztof 57.
Widlicki Tomasz 57.
Wieczki ob. Wieszycki i Wietzki
206.
Wielicki Jan 51.
Wiersbandtli ob. Wirsbandt.
Wierzbowski Jerzy 33.
Wieszka Baltazar 262.
238, Wieszyczki Andrzej 206.
Wieszyczki Maciej 206.
Szwieczki Adam 55.
Szwieczki Jerzy 55.
Szwieczki Jan 57.
Szyczki Marcin ob. Życzyński.
Szynfalski Maciej 62.
T.
Teschmer Filip 147.
Teschner Baltazar 146, 151.
a Thorne Marcin 254.
Tidemann Barbara 248.
Timański Sebastian 1£5.
Tokarski Wojciech 246, 252.
Toschmer ob. Teschmer.
Trampski Marcin 160.
Trampski Michał 160.
a Tran kwicz wdowa 181.
Tratz Jerzy 154.
Trebenitz Adam 288.
Trebnitz Augustyn 288.
Trebnitz Jan 238.
Trebnitz Jerzy 110.
Trebnitz Melchior 238.
Trze bieliński Grzegorz 278.
Trzebieliński Michał 279.
Trzepski Jan 31.
Trzepski Paweł 31.
Trzepski Zygmunt 31.
Tuchliński Jerzy 266.
Tuchliński Piotr 266.
Tuchliński Pyoch 266.
Tucholski Jan 202.
Turski Wojciech 157.
Turziński Michał 43.
Turziński Walenty 48.
W.
Waiten Andrzej 250.
Waiten Jan 250.
Waldawska Dorota 193.
Waldawski Ambroży 49.
Waldawski Maciej 192, 233,
239.
Źródła dziejów«•. Toin XXIIf.
21*
XVI
Wieszyczki Wojciech 206.
Wietzki Krysztof 143.
Wietzki Maciej 14ą.
Wietzki Paweł ,143.
Wietzki Sebastyan 143.
Wietzki Wawrzyniec 143.
Więtzkowski Jan 190.
Winter Baltazar 220.
Winter Marcin 220.
Winter Paweł 220.
Wipczyński Jan 49.
Wipczyński Karol 194.
Wipczyński Kylian 41.
Wipczyński Maciej 41, 170. ,
Wipczyński Wit 194.
Wirsbandt Barbara 221, 222, 224,
225, 239, 240.
Wirsbandt Błażej 221
Wirsbandt Jan 22L.
Wirsbandt Maciej 221.
Wirsbandt Paweł 221.
Wirsbandt Tomasz 221.
Wisck Jan 236.
Wisck Jan II 236.
Wiszecki Erazm 279.
Wiszniewski 26.
Witek Grzegorz 246.
Witek Mateusz 264.
Wittenfeld Piotr 240.
Wliewski Jakub 61.
AVliewski Jan 61.
Wliewski Marek 61.
Wliewski Michał 61.
Wohrleman Tomasz 218.
a Woienaw Felix 158.
a Wojenaw Joachim 147, 169.
a Wojenaw Piotr 156, 171.
a Wojenaw ob. Dameraw.
Wolff Bartłomiej 268.
Wolff Grzegorz 268,
Wolff Jakub 268.
Wolff Łukasz 268.
a Wolkaw Michał 189.
Wolschlager Maciej 218.
Wolschlager Mateusz 218.
Wolschlager Piotr 238.
Wolschlager Urban 218.
Wolski Jan 30.
Wołowy Bartłomiej 268.
a Wulkaw Michał 192, 196, 207.
Wunck Jan ,236.
Wunck Maciej 214.
Wunck Marcin 215.
Wujiek Michał 236.
Wycholski Jerzy 38.
Wycliolski Stanisław 38.
Wychorski Wojciech 51.
Wyczechiczeski Bartłomiej 153.
Wydlicki Marcin 57.
Wypczyński oh. Wipczyński.
Wysocki Jan 203.
Wysocki 'Krysztof 226.
Z.
Zadaw Joachim 228.
Zakesky Jan 64.^
Zakocziński Jost 166.
Zakrzewski Jani 1, 36, 55.
Zalescy 3.
Zaleski Jan 45.
Zamartha Piotr 208.
Zander Jakub 214.
Zangwirski Jan 51.
Zapendawski Jan 210.
Zapendawski Piotr 210.
Zapendawski Wawrzyniec 227.
Zarapaty Szymon 212.
Zaremba Krysztof 63.,
-Zartha Marcin 231.
Zawadzka Barbara 60.
Zawadzka Korencia 60.
Zawadzki Adam 59.
Zawadzki Andrzej 81.
Zawadzki Andrzej Kozik 59.
Zduna Fabian 262.
Zduna Wojciech 279.
a Zechalaw Michał 239.
Zech Stenzeslaus 184.
XVII
Zembawska Anna^ob. Szembawska.
Zenglencki Piotr 34.
a Zhem ob. Czerna.
Zielonka Grzegorz 253.
Zielonka Jan 253.
a Zelslaw Anna 172.
a Zelslaw Michał 171, 179, 192,
198.
Zimmerman ftotschalk 248, 256.
Zimmerman Walenty 185.
Znaniecki Walery 55.
Zoramski Jan 2 1 4 . '
Zoskoczyński Jan 105.
Zygarthowski Krysztof 34.
;
*
&
Żabiński Krysztof 214.
Żabiński Paweł 226, 227. .
Żabiński Rafał 214.
Żabiński Stentzel 214.
Żabiński Urbati 214.
Żak Piotr 236.
Żaliński 'Adam, sędzia tucholski
201, 203, 217.
Żaliński Andrzej 209.
Żaliński Jerzy, podkomorzy 194,
197, 199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207," 208, 211,
212, 214, 216.
Żaliński Maciej 176, 177.
Żelasko Stentzel 267.
Żelasko Szymon 267.
Żelewski Michał 276.
Żelesławski Stanisław 289.
Żelesławski ob. a Zelsław.
Żeromska ob. Szieromskal
Żeromska Katarzyna 269.
Żmijewski Jakub 55, 57.
Żmijewski Jan 39.
Żmijewski Wojciech 63.
Żukowski Krysztof 201.
Żukowski Paweł 226.
Żukowski Wawrzyniec 227.
Życki Jędrzej 233. '
1
Życki Maciej 233.
Życki Paweł 233:
Życki Tomasz 233.
Życki Wojciech 233.
WYKAZ MIEJSCOWOŚCI.
A.
S. Albertus 161.
Aldenfelde ob. Stare Pole 88.
Alte Weisseil 89.
Alte Kirchen 183.
Altenau 90.
Altendorf 78.
Altenhoff 118.
Altenmarcht ob. Stary Gród 83.
Alt Münsterbergk 94.
Alt Paleschen ob. Polaszki 134.
Arnsdorf ob. Jarnutowice.
B.
Bagarth ob. Baumgart 31.
Bagniewo 197.
Bajerza 29.
Balaw ob. Balewo 75.
Baldaw ob. Bałdowa 110.
Baldenberg ob. Białobór 230.
Baldenburg 309.
Balewo 75.
Bałdowo 110.
Bangrzyn 159.
Banino 257.
Bankaw ob. Bąkowo 182, 251.
Barckaw ob. Borkowo 121.
Bärenwald 220, 237.
Barkenfelde 219.
Barkoczyn 168.
Barlewia 70
Barlusznie ob. Barłożno 178.
Barłożno 178.
Barnowicz ob. Barnowiec 256.
Barrenten ob. Boręty 91.
Bartlin 159.
Bartlom ei cz 34.
Baumgart ob. Bagart 31.
Baumgart ob. Bągart 83.
Bągart 83.
Bąkowo 251.
Bedrgawo ob. Będargowo 261.
Beisterfeldt ob. Bystrze 90.
Beleniecz 34.
Benckowa 182.
Bendzieszyn ob. Bangrzyn 159.
Benkowa 182.
Benowo 76.
Berent ob. Kościerzyno 167.
Berglan ob. Czarnice 225.
Berkoveldt ob. Barkenlelde 219.
Bern ob. Kościerzyno 167.
Berwald 220, 237.
Berwalde 97.
Będargowo 261.
XIX
Będziemirowice 213
Bialachówka 58..
Bialachowo 58 ^
Biała 181.
Białagóra 76.
Białobiot Gross 40.
Białobór 230.
Biechowo 190.
Biedlno ob. Bielno 181.
Bielczyny 4.
'Bielicze 299.
Bielkowo 165.
Bienhoff ob. Benowo 76.
Bieniu ob. Zbynin 224.
Bieszkowicze ob. Zbieszkowice
276.
Billekaw ob. Bielkowo 165.
Binkowki ob. Bukowiny 175.
Biotowo 125.
Bischofswalde ob. Gębarzewo 225.
Bischwaldt 290.
Biskupicze 4
Biskupnica ob. Gębarzewo 225.
Biskupnicza 243.
Blado w a 199.
Blanfeld 228.
Blądzin 201.
Blen czechowa ob. Błądzikowo
271.
Blendowo 18.
Blizne 17.
Blizne Wielkie 300.
Blomenfeld 238.
Blumenstein 91.
Blumlacken ob. Blunaki 76.
Blunaki 76
Błądzikowo 271.
Błoto ob. Karwen 273.
Bobaw 102.
Bobiowa 36, 37, 38, 53.
Bochlin 176.
Boczeń 7.
Bogdantz 57.
Bolemin 49, 56.
Bolemin Gross 49.
Boleminek 30.
Bolemnik Klein 49.
Boleszyn 2.
Bolleszaw ob. Bolszewo 277.
Bolszewo 277.
Bönhof ob. Benowo 76.
Borchfeldt 160.
Bordzichów 126.
Borkowo 121, 246.
Boroszewo 156.
Borowna 44.
Borowo 228.
Borostowo ob. Borzystowo 250.
Borsk 210:
Borucin 269.
Boruszewo ob. Borucin 269.
Borzechaw 128.
Borzechowa ob. Bordzichow 126."
Borzystowo 250.
Borzyszkowo 234.
Boszowie ob. Bysewo 257.
Bożepole 133, 141.
Braknowa 65.
Braknowo ob. Brankowo 47.
Branica 195.
Brankowa 29.
Bratwin 192.
Braunswalde ob. Bruszwald 72.
Breitenfeld 242.
Brensza ob. Branica 195.
Breszka ob. Brzoski 89.
Brethfelda ob. Breitenfeld 242.
Briesen ob. Brzeźno 181, 225.
Briske ob. Brzózki 89.
Brisse 65.
Brissen Nieder 65.
Brodnica 23, 25, 52.
Brodtsark 95.
Brösen ob. Brzeźno 255.
Bröske ob. Brzoski 172.
Brosze 1.
Browiny 46.
Brudziewo 271.
Brusche ob. Brzuszcz 113.
Brass ob. Brusy 218.
XX
Cantke ob. Kątski 78.
Bruszwald 72.
Ciekzin ob. Ciechocinek 207, 208.
Brusy 213.
Brzeszno ob. Brzeźno ob. Brziesz- Celbowo 270.
Cerekwica 204.
no 225.
Charzykowo 224.
Brzeźno 112, 181, 255.
Brzieszno ob. Brzeźno 112, 237, Chelman ob. Chełmonie 60,761.
'Chełmanicz 60.
255.
Chełmno 24, 67, 308.
Brzozę Polskie 303.
Chełm onią 60.
Brzózki 89.
Chełmy małe 2 1 4 /
Brzuchowa 206.
Chełmy wielkie 214.
Brzusza 113.
Chełmża 25, 308.
Bszino ob. Bzin 284.
Chilonia ob. Chylonia 281.
Bubwino 35.
Chlapan ob. Chłapowo 274.
Bucholtz 269.
Chłapowo 274.
Buchwald 78.
Chmielno 249.
Buckoltz ob. Bukowo 217.
Choina 52.
Buczek 54, 181.
Choino 52.
Budeń ob. Budyń 190.
Chojnice 309;
Budisch 75.
Chojniczki 224.
Budyń 190.
Choinitz ob. Chojnice 231.
Bukowiczu ob. Bukowiec 190.
Cholewicze 22.
Bukowiec 190.
Choinica 264.
Bukowin 267.
Chosznicza 264.
Bukowitz 147.
Chosnitz 264.
Bukowo 217.
Chrośle 298.
Burgrafin 244.
Burnowo ob. Bursztynowo 300. Chrisburg ob. Dzierzgoń 82. 309.
Christfelde 220.
Bursnowo ob. Bursztynowo 40.
Chudomina 164.
Bursztynowo 40.
Bursztynowo ob. Foerstenan 300. Chwaszczyn ob. Kwasin 251.
Burzniewka 34.
Chwaszyno ob. Kwasin 251.
Burznowo 17.
Chwarzno 227.
Butrendorff 207.
Chważno 227.
Bzin 284.
Chylonia 281.
Bzowo 19.
Cichorat 49.
Bysewo 257.
Ciechocin 275.
Bysław 200.
Ciechocinek 207.
Bystrze 90.
Ciecholewy 128, 129, 232.
Cielenczyn 193.
Cieleszyn 193.
C.
Cielęta 59.
Cielunth od. Cielęta 59.
Cieszenie 250.
Cadien ob. Kadyny 84.
Cieszonki 250.
Camerad ob. Komorowo 78.
Cisewie 211.
Cartausz ob. Kartuzy 268.
XXI
Clodawe ob Kłodawa 158.
Colpiń ob. Kiełpin 200, 228, 243,
257.
Comerstein ob. Kursztyn 124,128
Conradswalde ob. Koniecwałd 72.
Cozleń ob Koźleń 80.
Crakaw ob. Kraków 279.
Crashauden 76.
Qulmsche ob. Chełmia 46.
Cuntrendorff ob. Kończenice 91.
Cygnsy 76.
Czandersdorff ob. Czarnice 225.
Czapiedzyn 215.
Czapiewice 214.
Czaple 28, 32.
Czarne 229.
Czarnice 225.
Czarnoszyce 228.
Czarnowa 215.
Czarnowo 270.
Czartołom 224.
Czarża 56.
Czechalaw ob. Ciecholewy 128,
129, 232.
Czechocin 275.
Czechowa 197.
Czeczewo 18, 301.
Czeczowa 36.
Czekanów 296.
Czekanowo 295.
Czekczyno ob. Ciechocinek 207.
Czelna 45.
Czenstkowa ob. Czenstkau 279.
Czepelki 248.
Czersk 180, 209.
Czerwieszczyn ob. -Szczerbięcin
156.
Czeszowa 211^ 281
Cziechalaw pb. Ciecholewy 128,
129, 232.
Cziernaw 164.
Czieszenie ob. Czeszowa 281.
Cziszkendorf ob. Czyżykowy / 109.
Człuchowo 216.
Czodrowa ob. Szczodrowo 142.
Czupel 248
Czystochleh 50. v
Czytno ob. Szczytno 239.
Czyżykowy 109.
P-
Dal win 150.
Damaska 156.
Dambienn oh. Dębien 292.
Dambrawka 278.
Dambrówka 34.
Damera 101.
Dameran ob. Dąbrowa 90, 188.
Danieraw 205.
Danebraw 177.
Danebrawka ob. Dąbrówka 115.
Dargolewa 262.
Darliup 283.
Darzlub ob. Darliup 283
Darzlubie ob Darliup 283.
Dąbnicza 224.
Dąbrawa 210.
Dąbrowa 222.
Dąbrówka 6, 8, 71, 115.
Dąbrówka ob. Dameraw.
Dąbrowo 188.
Dembina 35.
Demblin 141.
Dembowa 61.
Demin 229.
Deminek 229.
Demiin ob. Demblin 141.
Dernchuben ob. Kollenz 138.
Deutsch Cekzin ob. Ciekcin 208.
Deutschland 111
Deutsch Dameran ob. Dąbrówka
71.
Dębien 292.
Dębiny 90.
Dirschau ob. Tczewo 107, 110.
Dirschaw ob. Dirschau.
Dittrichsdorff 73.
XXII
Gilnitz 151.
Długie 106
Dobrzewin 252.
Dołnierz 252.
Domachowa 166.
Domascka 156
Domatan ob. Domatowo 288.
Domysław 230.
Doniomirsz ob. Dołnierz 252. •
Donnemörse ob. Dołnierz 252.
Doręgowice 217.
Dorffken 122.
Döringshoff 217.
Dorposz 29.
Drausnitz in Zwangsbruch ob.Droździenica 226.
Droszenica ob. Drożdzenica 226.
Drozdowa 189.
Drozdzienicza 204.
Drzonowo 6.
Drzycin ob. Drzietczin 185.
Dubiela 82.
DuJsk 187.
Dulszka ob. Dulsk 187.
Dulzig ob. Dulsk 187.
Dumotowa ob. Domatowo 283.
Duszczyno 19.
Dwór 295.
Działowo 44.
Dziamiany ob. Dziemiany 168. »
Dziemiany 82.
Dzierzgoń 82, 309.
Drzwierzno 44.
E.
Eichwald ob. Dębiny 90.
Eickfuhs 231.
Eirersfelda 231.
Elbląg 308.
Elsenau ob. Elianowo 228.
Elszanowo 66.
Elianowo 228.
Ełganów 145.
Exaw ob. Kczewo 247.
F.
»
Falckenau ob. Walichnowy 171.
Falckenwalde 229, 230.
Ferstnowo 243.
Firluz 7.
Fischau 87.
Flötenstein ob Koczały 221, 242.
Floszewica ob. Włosienica 176.
Frankenhagen ob. Silno 206.
Frantza ob. Fronca 175.
Fredek ob. Wąbrzeźno 67, 294..
Freideck ob. Wąbrzeźno 67^ 294.
Friedelaridt ob. Frydląd 227, 229,
309.
Fronca'175.
Frydląd 229, 309.
Furstenowo 243
Fürstenwerder 97.
'
G.
Gabalewo 104.
Gacki 186.
Gajewo 51, 61.
Gantomie 120.
Garcz 251.
Garczyn 148.
Gartz"l22.
Gawlowicz 36.
Gąnczierowiczu ob. Gąsiorki 178.
Gąsiorki 178.
Gdańsk 243, 308.
Gdigna ob. Gdynia 285.
Gdingen ob. Gdynia 285.
Gdynia 285.
Geilenfelda ob. Gilgenfeld 233. .
Gellenszyn ob. Gołędzino 280
^Gerdien ob. Gorzędziej 114.
Gerlegs ob. Gierłoża 293.
Giełdan 219.
Giemlice 139.
Gierłoża 293.
Gięblice 139
Gillowintz ob Gilnitz 151^
XXIII
Glandaw 219.
Glieszno ob. GMSBO 236.
Glincz 246.
Glisno 236.
Glodaw ob. Głodowo 131.
Głodowo 31.
Głazew 30.
Głęboczek Mały 303
Głęboczek Wielgi 303.
Głodowo 131
Głowczewice 215.
* Głuchowo 41.
Gnesdau ob. Gnieździe wo 274.
Gniazdowo 291.
Gnie schau 113.
GnieW ob. Mewa 99, 309.
Gnie wo wo ob. Gnewau 275.
Gniezdowo ob. Gnieździewo,274.
Gniłobłoty 50.
Gniszewo 113.
Gnojan 89.
Gockowa ob. Gockowy 234.
Gockowice 207.
Gockowo ob. Gockowice 207.
Gockowy 234.
Goczki ob. Gacki 186.
Godischaw 154.
Gogolincza 32.
Gołąmkaw Klein ob. Gołębiewko
252.
GoJczewo 50.
Golombkaw 154.
Golothrom ob. Gołoty 30.
Goltbach ob. Złotowo 290.
Goltziewo ob. Golicewo 263.
- Golubia 269.
Gołębiewo 17.
Gołędzino 280.
Gołębiewo 300.
Gołębiewko 252.
Gołkowo małe 302.
Gołub 23, 68.
Gołuszyce 197.
Góra 135, 270, 275.
Gorchen ob. Góra 135.
Gorczyncza Klein 55.
Gordziądzieja ob. Gorzędziej 114*
Gorenczyno 163. Görgensdorff ob. Jurkowice 82.
Görlitz ob. Gierłoża 293.
Görsdorf ob. Ogorzeliny 217.
Gorzędziej 114.
Gorzochowa 43.
Gorzochowo 39;
Goryn 11.
Gościnino 280.
Goscz^n ob. Gościnino 280.
Gosentin 278.
Gostćntin ob. Gosentin 278.
Gostomia 173.
Gostomie 168.
Gostycyn ob. Gostyczyno 207
Goszyn 165.
Gotartowo 63.
Gotzkowo 207.
Gowin 278.
Gowidno 265.
Grabau ob. Grabowo 290.
Grabiny 245.
Grabowa 179.
Grabowo 264, 221, 290
Graudentz ob. Grudziądz 62.
Gremblen ob. Grębliny 123.
Grębliny 123.
Grobna 45.
Grobno ob. Grubno 63.
Groczki ob. Gródek 186.
Groczno ob. Gruczno 195.
Grodziczno 64.
Gron en 100.
Gronowo 6, 208.
Gros Billekaw ob. Bielkowo 165.
Gros Borischaw 156.
Gros Bysław 260.
Gros Cielesznia ob. Cieleszyn 193.
Gros Czierekwicza 204.
Gros Katze 251.
Gros Kenszowa 201.
Gros Klmtz 147.
Gros Komorza 204.
XXIV
Gros Konarzyn 232.
Gros Lichtenau ob. Lichnowy 91.
Gros Liesen ob. Lesno 245. ,
Gros Linowisk 128.
Gros Linowo 148.
'Gros Malszew ob. Małżew 171.
Gros Mniszaw ob. Mniszewo 245.
Gros Muntan ob. Mątwy 93.
Gros Poleszi 147.
Grosz Stwolino ob. Stwolno 191.
Gros Sjnantaw ob. Smętowo 176.
Gros Swierkuczyn 177.
Gros Szumpcze ob. Zembrze 249*
Gros Turre 157.
Gros Zirknitz ob. Cerekwica 204.
Gruczno 195.
Grudziądz 23, 26, 62, 3Ó8.
Grunenhaus 71.
Grusham 97.
Grutla 8, 59.
Gryźliny 299.
Grzybno 38.
Grzywna 44.
Grzywni 28.
Gurken 79.
Gurki 211.
Gutan ob Gutowo 293.
Gwaldowa 193.
Gważno ob. Chważno 133.
Gwiarszno ob. Chwarzno 227.
Gwiazda 240.
Gwizdziny 1.
H.
Halbstadt 95.
Halfdorff 177.
Harnet- 256.
Hamerstein ob Czarne 229.
Hamersztyn 309.
Hangowice 240.
Hanszweld ob. Janpole 230.
Härtowiec 293.
Hartowitz ob. Hartowiec 293.
Hatzendorff 79.
Heinrichsdorff ob Przysiersk 189.
Heisternest ob. Jastarnia 273.
Henikelwicz 38.
Hennigurtl 78
Henrichswald ob. Heinrichswalde
222.
Ilinrichswald 242.
Hoch Stüblau ob. Zblewa 126.
Hochtzeit 244.
Hogenstein ob. Pszczkłki 116.
Honigsfeldt ob. Trzcianno 7 4 /
Hoppenbruck 244.
Howintz 151.
I.
Igell ob. Igły 73. '
Igląd ob. Zygląd 56.
Igły 73.
Iłownica 151.
Irgang ob. Martąg 89.
Isedau 210.
Iwank 34.
Izbice 50.
J.
Jabłonowo 38.
Jacobsdorff 238.
Jadamowy 146.
Jadotaw 158.
Jagustinowicz ob. Augustynki 41.
Jakubkowo 57.
Jalatkowo 256.
Jamno 263.
Janichowo 162.
Janiechaw ob. Janichowo 162.
Janischaw ob. Janiszewo 123.
Janiszewo 123.
Jankowicz 57.
Jankowicze 57.
Jankowo ob. Janichowo 162.'
Jankowy 131.
Janowo Niemoczkie — Janowo
Niemieckie 302.
Janpole 230.
I
xxv
Jarantowice 301.
Jardęgowo 38.
Jarischau ob. Jaroszewy 131.
Jaroszewy 131.
Jaraczewo 241.
Jascz ob. Jaszcze 179.
Jasienica 202.
Jastrzębie 302.
Jaszwiszko ob. Jaźwisko 102.
Jawolitnicze 18.
Jaworza 54.
Jaźwisko 102.
Jącznick 218. Jeleń 296.
Jelenica ob. 104.
Jelenie 295.
Jelenia 35.
Jelerfbz 201.
Jelenietz ob. Jelenicz 201.
Jemielnik 295, 296, 299.
Jenkau ob. Janichowo 162.
Jeroszewa ob. Jaroszewy 131.
Jesewitz ob. Jaźwisko 102.
Jeszswo ob. Jeżewo 179.
Jeziorka 231.
Jeżewo 179.
Jęczniki 218.
Jęczonki 218.
Jllekowitz ob. Malkowitz 133.
Jodekop 96.
Jonsdorff 88
Jorgensdorff 72.
Jornsdorff 74.
Jungternberg ob. Junkrowy 131.
Jurkowice 82.
K.
Kacze Klein 254.
Kaczennase ob. Kaczynos 86.
Kaczynos 86.
Kadyny 84.
Kalbe 73.
Kaliska 231.
Kalisz 167.
Kalkaw 259.
Kalwe 73.
Kamelaw ob. Kębłowo 277.
Kamelow ob. Kębłowo 285.
Kamerad ob. Komorowo 78.
Kameraw ob. Kamirowo 142."
Kamień 208.
Kamiencza 265.
Kamin 37, 39.
Kamiona 37, 42.
Kamionka 174.
Kamirowo 142.
Kamlarki 32.
Kamlartk ob. Kamlarki 32.
Kamlaw ob. Kębłowo 285.
Kancewicze 4.
Kantilla 55,
Karczewo 215.
Karschaw 85.
Karsin 211.
Karszickaw ob. Charzykowo 224.
Karszyno ob. Karsin 211.
Kartoszyn 258.
Kartyny 298.
Karwen ob. Karwia 273.
Karwia 273.
Kasenitz 290.
Kawaczyn 190.
Kawernick ob. Kurzętnik 308.
Kawieczyno ob. Kawaczyn 190.
Kątki 78.
Keilendorff ob. Kulice 120.
Kełpin 152.
Kentrzyno 267.
Kerbershof 291.
Keybern ob. Kerbershof 291.
Kębłowo 277, 255.
Kęsowo 201.
Kiedraw ob. Kiedrowice 236.
Kiedrowia ob. Kiedrowice 236.
Kielau 281.
Kiel no ob. Kolno 252.
Kiełbasin 45.
Kiełpin 200.
Kiełpin Mały 257.
Kiełpiny 298.
XXYI
Kierwaldn 179.
Kijewo 29.
Kirchengeng 182.
Kirchthauer 65.
Kiwschburg ob. Kiszpork 309
Kischaw ob. Kiszewo 132.
Kistowo 263.
Kiszewa 132, 133.
Kiszpork ob. Dzierzgoń 82, 309.
Kitnowa 36, 40.
Klakendorf ob. Klansendorf 84.
Klakendorff 87.
Klanzendorff 84.
Klaweszfeld 216.
Kleczew 79.
Kleczewo 82.
Kleczkowo 44.
Klein Bysław 200.
Klein Colpin 257.
Klein Czapel ob. Czapelki 185.
Klein Glintz 246.
Klein Golombkaw 154.
Klein Gołąmbaw ob. Gołębiewko
252.
Klein Gwarzno 134.
Klein Jącnik 219.
Klein Kacze 254.
Klein Kenszowa 201.
Klein Klintz 169.
Klem Kleszkaw 159.
Klein Konarzyn 232.
Klein Lichtenau 92.
Klein Lieniwko ob. Linewko 149.
Klein Liesen 245.
Klein Lubocin 259.
Klein Lusintz 49.
Klein Molsaw 170.
Klein Pollesche 146.
Klein Schenantau ob. Smetowko
175.
Klein Swierkoczyn 177.
Klein Tawer 157.
Klein Trąpki ob. Kaczki 160.
Klempin 145.
Kleszczewo 131, 165.
Kleszkaw ob. Kleszczewo 165.
Klianowo 282.
Kliczkowy 212.
Klinc 147.
Klobuszewo 160k
Klonowo 4, 202, 248.
Klonowski ob. Rajko wy 127. ,
Kloszewo ob. Kłosowo 253.
Klukowo 257.
Kładzewo 48.
Kłodawa 158, 226.
Kłosowo 253.
Kniawenbruch ob. Kniewo 275.
Knibawa 110.
Kniebawa ob. Knibawa 110.
Knibloch 19.
Kobierzyn 157.
Koczała ob. Flötenstein 24^.
Koczała ob. Koczały 221.'
Koczały 221.
Koszkowa 128.
Kokoszki 127.
Kokoszkowa ob. Kokoszki 127,
128.
Kolebaw ob. Kobyle 130.
Kołepka 254.
Köllen ob. Kolno 252.
Kollincz ob. Kollencz 138.
Koli odziej 292.
Kolnik 117.
Kołpin ob. Hohe Kołpin, Gros
Kołpin 243.
Kolsam ob Kołoząb 69.
Kołożąb 69.
Kołpin ob. Kełpin 152.
Kołpin 257.
Komerstein ob. Kursztyn 124.
Komorowo 78.
Komorsk 176 183.
Komorza 204. Konarzyny 232
Kończewice 91.
Konersztyn 128.
Konic ob. Chojniczki 224.
Koniecwald 72.
i
XXVII
Konigesdorf 88.
Konigswalde ob. Królówlas 121.
Könitz ob. Chojnice 231, 309.
Konojatz Gros 53.
Konopat 185.
Konradtswalde ob. Conradtswalde
84.
Konratów 5.
Kopitkaw ob. Kopytków 175.
Kopytkowo 175.
^Koryta 195. '
^Korzno ob. Korne 167.
Koszczewiiicza 207.
Koseliszki ob. Koźliczki 94.
Kościeliszki ob. Koźliczki 94.
Kościerzyn 167, 172.
*
Kościerzyno 167.
Kosina ob. Goszyn 165.
KösJing ob Koślinka 71.
Koślinka 71.
Kosoboda 213.
Kosowo 196, 254.
Koszelec ob. Kozielec 174.
Koszminki 132.
Koszowa ob. Kosowo 196, 254.
Koszubuda ob. Kosobnda 213.
Koszyczkowa 250.
Kotnowo 77.
Kowalewicza 45.
Kowalewo ob. Schönsee 24, 308.
Kowaliki 293.
Kowalkaw ob. Kowaliki 293.
Kowalkowo 130.
Kozewo '247.
Kozielec 174, 193.
Kozi en 80.
Kozliczki 94.
Kozlinki 199
Kozłowo 185.
Krainki 225.
Krakaw 270.
Krangen ob Krąg 129.
Krashauden 76.
Krąg 129.
Krąmpowiczu 180.
Krebsdorff 85.
Krępsk ob. Krąpsk 227.
Krikriten 87.
Kristfeld ob Christfelde 220.
Krisan ob. Strzeszewo 260.
Kroków 279.
Krokowo 279.
Królów las 121.
Krommesche ob. Krumsee 233
Krosno 5.
Krostkowo 196.
Krotoszyny 299.
Krumsee 233.
Krupocin 194.
Krzeczkowo 29.
Krzeminiewo 2.
Krzeszewo ob. Skrzeszewo 260.
Küleborn ob. Rybaki 83.
Kuligi 299.
Kurczwal 43, 45.
Kurkoczyn 13.
Kurnik l .
Kurzętnik 308.
Kusfelt 273.
Kwarcza 28.
Kwasin 251.
Kwiatki 41. .
Kwiatków 42.
Kwiatkowicz ob. Kwiatki 41.
Kydak 44.
L.
Labe 69.
Łabuń ob Lubań 266
Labunki ob. Szczinski 155.
Lageschaw ob. Łaguszewo 158.
Lalekaw ob. Lallkowa 174.,
Lallkowa 174.
Lanczino 268.
Lanczicze ob. Łężyce 274.
Lanczku ob. Łążek 188.
Lanczycze ob. Lensitz 274.
Landek ob. Lendyczek 219.
Langefort 243.
XXVIII
Langenaw ob. Łęgowo 172.
Langersee 106.
Langeseng ob. Długie 106.
Laniżowice ob. Łężyce 281.
Lanken 65.
Lapalicze ob. Lapalitze 250.
Läse 70.
Laskowice 180.
Lasowice 93.
Laszyn 57
Łątkowy 19
Lautensee ob. Litewki 78.
Lawenaw ob. Suchostrzygi 110.
Ląnga ob. Łęg 212.
Lebau ob. Lubawa 289, 291.
Lebno 261.
Legmundt ob. Lekbąd 209. «
Leipnersdorff 120.
Leissau ob. Lisewo 89.
Lekenau 86.
Lemborg 53.
Lendyczek 219.
Leniwko 171.
Lensitz ob. Łężyce 281
Lepa 274.
Lepienicza ob. Lipienice 236.
Lesewicz ob. Lasowice 93.
Lesin Mały 2.
Lesin Wielki 2.
Leśnia 216.
Lewaltt 294.
Lewin 261.
Lezwice ob. Lasowice 93.
Lędzie Gross 43.
Lądzie Klein 43.
Lichnowy 91.
Lichtenau 208.
Lichtenau Klein 92.
Lichtenfelde 70.
Lichtenhagen 219, 242.'
Lickarth 297.
Liczbark 26, 67, 297.
Liebenau ob. Gostycyn 207.
Liebenau ob. Lignowy 123.
Liebenhof ob. Zajączkowo 115.
Liepcze ob. Lipa 274.
Liepienice 236.
Liepnitz ob. Lipienice 236.
Liesa ob. Leszec 48.
Ligmunt ob. Lekbąd 209.
Lignowy 123.
Li leska 125.
Lindbar ob. Lindobark 67.
Lindenau ob. Lindenowo 93,140,
Linden owo 140.
Linewcza ob._Linowiec 33.
Linewko 149. ,
Lingwisk 47".
Liniewko 149.
Linia 261.
Linowiec 28, 33,
Linów^a 39.
Linowo 16.
Lińsk 189.
Lipienice 236.
Lipinki 301.
Lipna 180.
Lipnica 13.
Lipnicz 43.
Lipnisko 1$.
Lipno 7.
Lippagocze 179.
Lipusz 168, 266.
Lipy ob. Leipnerdorff 120.
Lisewo 89, 240, 281.
Liśniewo 273.
Lisowo 6.
Lissau 281.
Ltósmau ob. Liśniaw 27p.
Lissowo 14.
Liszaw ob. Lisewo 281.
Lisznewo ob. Liśniewo 273.
Liszno 213.
Litewki 78.
Liwald 17.
Lnanio 186.
Löbau ob. Lubawa 289.
Loblau ob. Lubiewo 251.
Lębostein 74."
Lobstein ob. Lubsztyn.
XXIX
Lonk ob. Łąkie 189.
Łążek 188.
Loosen ob. Łoża 238.
Łebno 261.
Lork 38.
Łęgowo 172.
Losendorff 70.
Łężyce 281.
Lottin 226.
Łobdowo 15.
Łopalice 250
Lowinek 198.
Łopatki 18, 64.
Luban 266.
Łowin 1 9 8 /
Lubanie 147.
Lora 238.
•Lubawa 25, 289.
Łukocin 116, 150.
Lubeczynie ob. Lubocin 203.
Łyśniewo 265.
Lubiana 107.
Lubichowo 124. ~ '
Lubiechaw 128.
M.
Lubieehaw ob. Lubichowo 124.
Lubieschaw ob. Lubiszewo 169. Maiachin 209.
MaJborg 308.
Lubkow 258.
Malechino ob. Maiachin 209.
Lubiewo 200, 251.
'Malinin 116.
Lubline ob. Lubnia 214.
Malkowitz 133.,
Lubocin 203, 259.
Malkowo 247.
Lubovdzień 188.
Małe Chełmy 214.
Luboszyn 148.
,Małe GWarzno 134
Lubsee 188.
Mały Choinie ob. Choiniczki 224.
Lubsztyn 293.
Małżew 170.
Lunau ob. Suchostrzygi 110.
Lusintz Klein 49.
Mankau ob. Mękowy 221.
Luszkowo 196.
Mannekaw ob. Mękowy 221.
Lutom 210.
Marienield ob Mszano 240.
Lutzyn ob. Luzino 277.
Mariensee 171.
Lygland 56.
Marsze ob. Marzy 192.
Lymwirt 46.
Martąg 89.
Lynowiec 28.
i
Marzy 192.
Lynowo ob. Lindenau 299.
Maternia 257.
Lyskowo 205.
Mątwy 93.
Lywald 37, 300.
Mechaw Vetus ob Mechowo 285.
Mechowo 283.
i
Medno 30.
Ł.
Meinten ob. Minięta 72, 83.
Łasin 25, 26.
Meiranen 79.
Łaszewo 198, 302.
Meisterwald 171.
Melbark ob. Nelborsk 3.
Łazin ob. Łązyń 48.
Melencz 94.
Łazinka ob. Łążynek 48
Mendromirze ob. Mędromierz 205.
Łąki ob. Łąkie 235.
Menkwitz ob. Minkowice 280.
Łąki 44, 189.
Mesten ob. Mieszczyn 115.
Łąkie 235.
Mertrdorff ob. Gdstomie 120.
Łąkosz Wielki 18, 3 0 i .
\
xxx
1
*
Mewa 90, 100.
Montowo 62.
Mewe ob. Gniew 309.
Morawy 71.
Morczyny 4. 1
Mędromiesz 205.
Mądrzyce 57.
Moreinen ob. Morawy 71, 73.
Morsk 184.
Mękowy 221.
Mortęgi 27.
Mgowo 36.
Mosin ob. Moszyna 218.
Michelawo ob. Maehole 198.
Moszczenica 217.
Miechaw ob. Mi echowo 283.
Moszyna 218
Miechaw Neu 283.
Mroszno Gross 291.
Miechucin 251.
Mroszno Klein 291.
Michorowo 79.
Mrzeszyno 271.
Miechuczyn ob. Miechucin 251.
Mrzeszyno ob. Mrzecin 271.
Miedźno 186.
Mściszewice 268.
Mielebantz ob. Miłobądz 114.
Mszczyczewicze 268.
Mielinka 174.
Mszano 188, 240, 294.
Mielonkowa 6.
Mühlbaum ob. Miłobądz 114.
Mierwszyn ob. Miruszyn 273.
Munirowy 13.
Mieszczyn 115.
Münsterberg 97.
Mikołajkowice 302
Muntau ob. Mątwy 93.
Miłoszewo 200.
Minięta 72, 83.
Minkowice 280.
N.
Mirakowo 45.
Nadole 258.
Mirosławie 71.
Nagolczaw ob. Naguszewo 292.
Mirotki 178.
Najmówka 54.
Mirraw ob. Mirowo 141.
Nakło 263.
Mirowo 141.
Naniec 277.
Miruchowo 261.
Nanitz ob Naniec 277.
Miruszyn 273.
Napole 29.
Miruszyno ob. Mierwszyn 273.
Napolia 51.
Mislywiec 294.
Napolia 56
Misterwalde 182.
Nassenhofe 244.
Mittel Golombkaw 154.
Nawra 44, 56, 298.
Mittel Trampki 160.
Mniszew Klein ob. Mniszewko Nawry 42, 56.
Neidau ob. Nidowo 90.
252.
Nelberg 309.
Moker ob. Mokre 58.
Nellbonk 3.
Mokernic 229.
Nestenpol 248.
Mokrau ob. Mokre 58.
Neubaum 84.
Mokre 19, 58.
'
Neudorff 71, 84.
Mokry 209.
Mönchen Grebni ob. Grubiny 245. Neue Teiche ob. Nytych 172.
Neuenburg ob. Nowe 173.
Möns Alba ob. Białagóra 76.
Neugudt ob. Nvgut 191.
Montaw 62.
Neuhoff 118.
Möntki 81.
XXXI
Neukirch ob. Nowa Cerkiew 95,225.
Neukirche 84.
Neukirchen ob. Nowra Cerkiew 119.
Neumark 68.
Neuteich ob. Nytych 89, 92. 308.
Nickeldorff 74.
Niczywencz ob. Nieżywiec 54.
Nidowo 90.
Niedamaw ob. Jadamowy 146.
Ńiedamowo ob. Jadamowy 146.
Nielub 50.
Niepoczyłowice 267.
-Nierudowa 426.
Nierzeszyno ob. Mierzy szyn 171.
Nieszewanc ob Nieżywiec 232.
Nieszewancz 232.
Niewieścin 192.
Niewieszchin ob. Niewieszczyn
192.
Nieżorowa 210.
Nieżywiec 54, 232.
Ninikowo 200.
Niszwald 20.
Niunickaw 244.
Nogath 38, 56
Nonnenhof 244.
Notrendorff 88.
Nowa Cerkiew 95, 119.
Nowa Wieś 12, 19, 40, 79, 124,
1^8, 168, 233.
'Nowa Wieś ob. Tessendorf 79.
Nowe 173.
Nowe Miasto 24.
Nowenhoffe 63.
Nowi Cerkwie ob. Neukirch 225.
Nowodwór 298
Nowo Wieceże 143.
Nowo Wietzicze ob. Nowo Wieceże 143.
Nowy Dwór 16, 217, 296, 299.
Nowy Młyn 17.
Nowy Targ 69, 116.
Nygut 141.
Nyszwald 27.
Nytych ob. Neuteich 89, 172, 308.
Źródła dziejowe.
Toin X X I I I .
O.
Obąszino 150.
Oblusz ob. Obłuża 284.
Obłuża 284.
Ocień 45
Oczlaw. ob. Wacławy 244.
Odargowo 258.
Odergaw ob. Odargowo 258.
Odrów 212.
Ogorzelinach ob. Ogorzeliny 217.
Ogorzeliny 217.
Ohre ob. Orunia 244.
Okalicze 267.
Okouin 21, 27.
Oksywa 284.
Oleszna 38.
Oliwa 255.
Opalen icze 38.
Opkasz 241.
Oppalin 259.
Orlicz 59.
Orłowa 41, 42.
Orunia 244.
Osieck 284.
Osłanin 271.
Ossiena ob. Oczeń 45.
Ossowa 128.
Ostesthaw 66.
Ostromiecz 50.
Ostrowite 13, 40, 177, 195.
Ostrowo 44, 272.
Oszick ob. Osieki 284.
Oszinczk 60.
Osslony ob. Osłanin 271.
Oszowa ob. Osowo 211.
Ottomin 247.
Owitz 104.
Oxhoff ob. Oksywa 284.
Oxiwa 284.
P.
Pacołtowa 2.
Pagelkau ob. Pawłówko 239.
22
\
XXXII
PajJan 239.
Pakotielski ob. Pakotolsk 239.
Pakotolsk 239.
Palaszkau ob. Polaszki 134.
Palczewo 92.
Paledno ob Poledno 191.
Paleschem ob. Palczewo 92.
Pałubice 266.
Pamelaw 171.
Pamientowa 209.
Pampaw ob. Pępowo 246.
Panizschaw ob. Pączewo 108.
Paparzyna 32.
Papau ob. Popowo 33.
Papowo 33.
Parchowo 263.
Parschweiten ob. Pierzchowice 75.
Parwark 85.
Parwery ob. Parwark 85.
Pauczkerdorff 270.
Pautzig ob. Puck 269.
Parlino 196, 197.
Parschau 191.
Parschitz ob. Parzczyce 280.
Parskowo 281.
Parszkowa ob. Parschkau 281.
Pawelkau ob. Pawlowko 239.
Pawelowa 234.
Pawłówko 234.
Pawłowo 234.
Pączewo 105.
Pądziencza 211.
Peck ob. Puck 269.
Pehsken ob. Piaseczno 103.
Pelcham ob. Pelchowo 282.
Pelczyno ob. Połczyn 271.
Pelplin 117.
Pelrau 275.
Pelszaw ob. Pieleszewo 275.
Penczlawicz 57.
Pestelen ob. Postolin 83.
Peska ob. Piaseczno 103.
Peterswald 243.
Petlerswald 220.
Peterswalde ob. Pietrzwałd 71.
Petrin ob. Piastoszyn 203.
Pęsławice 57.
Pętkowice 276.
Piakot 56.
Piakoth 151
Piaseczno 103.
Piastoszyn 203.
PiatkoWa 32.
Piątkowa 44.
Pieczewo 38, 39.
Pieniążkowa 183.
Pieniążkowie ob. Pieniążkowo 177.
Pieniążkowo 177.
Pierszczewo 269.
Pietrwałd 71. <
Piętkowiczu ob. Piętkowice 276.
Pilawice 43.
Pilewicze 42.
Pilywicz ob. Pilawiec 43.
Pinszyna 134.
Piotekowa 34.
Piskark 181.
Platendiemt ob. Plutendynk 218.
Pląchaw 36.
Plązy 28.
Pliraw 93.
Pliemiet 34.
Piiwanczewo 21.
Plochocino 182.
Plotowo 30.
PJowasz ob. Płowęż 40.
Plowegse ob. Płowęż 294.
Pluskonasze 15.
Pluskowąż 56.
PJutowo 31.
Płachta ob. Płachty 149.
Płachty 149.
Płaczynowo 297.
Płosznica ob. Płożnica 41.
Płowęż 294.
Płużnica 41.
Pniewilce 6.
Pniewno 189.
Poczernino 273.
Podjazdy ob. Podjezdno 265.
\
XXXIII
Podjezdno 265. ~
Pogdanzig ob. Pakotolik 239.
Pogine 284.
Pogódki 130.
Pohemen ob. Pomyje 118.
Pokrzydowo 55. .
Pokrzywno 27.
Polabicze ob. lałubice 266.
Polaszki 134.
Polchowo ob. Pulchewo 270.
Polchowo 282.
Polemino 152.
Polliesche 147.
Polesko 77.
Poleskowo ob. Polaszki 169.
Polkowicz ob. Pułkowice 82.
Polnicz ob. Polenica 228.
Polnische Dameraw 104.
Polnische Swetze ob. Świecie 300.
Połczyn ob. Pełczyno 271.
Pomierki 292.
Pomirenu ob. Pomierki 292.
Ponschau ob. Pączewo 105.
Popasin ob. Czapelki 185.
Popłoeie 262.
Pordenaw '93.
Portschweilen ob. Pierzchowice
75.
Pozersino ob. Poczernino 273.
Prangau 92.
Prangaw ob. Prągowo 163.
Prantnitz ob. Prątnica 291.
Pratsin ob.. Bratwin 192.
Praust ob. Pruszcz 192.
Prądzona 235.
Prągowo 163.
Prechalaw ob. Przechyle wo 221.
Preuch Königsdorff'86.
Preuschiche Dameraw 73.
Preuschwald ob. Prycenwald 223.
Preussdorff 2-38.
Prędzin 163.
^
Prokowo 268.
Pronikau ob. Prąhnica 291.
Proppendorff ob. Pruppendorff 86.
Pruppendorff 86.
Pruska łąka 43, 60.
Prüssau ob. Prusewo 284.
Prusy 212, 294.
Pruszcz 192.
Prutzenwalde ob. Preuschwald
223.
Przechowo 184.
Przechylewo 221.
Przesmno 30, 47.
Przodkowo 254.
Przodkaw ob. Przodkowo 254.
Przytarnia 211.
Przeszno 45.
Przyrowa 207.
Przysiersk 189.
Pszczółki 116.
Ptaszczyca 239.
Puck 269, 309.
Pulchewo 271.
Pułkowice 82.
Pułkowo 15.
Puzdrowo 266.
Q.
Quadendorff 166.
Quiatkowicz ob. Kwiatki 41.
R.
Rabenwalde 127,128.
Raciąż 203.
Raczynowo 30.
Radin ob. Raduü 168.
Radomina 297.
Radomiska 14.
• Radostowo 112.
Radoszki 3.
Radowiesz 62.
Radowisk 62.
Raduń 168.
Radziejowa 166.
Radzim 205.
Radzyń 23.
XXXIV
Radzyń 66, 308.
Rińsk 36.
Raetz ob. Raciąż 203.
Robakowo 278.
Rahmel ob. Rumia 283.
Robanowo 34.
Raickau ob. Rajkowy 107.
Robbackau 278.
Rajkowy 107. 127.
Roclawki 206.
Rakownica 169.
Rodochowo 282.
Rakowicze 27.
Rodostowo ob. Radostowo 112.
Rakowiec 28, 103.
Rogoźn iki 12.
Rambków 247.
Rogoźno 9, 62, 172.
Rameschaw ob. Rembaszew 250. Rogunik 12.
Rammeten ob. Ramoty 81.
Roguszewo 34.
Ramoty 78, 81.
Roguszno 62.
Rokitka 109.
Rampten 78.
Rathstube 112.
Rokocin 137, 150.
Räuden 122.
Rokoschin ob. Rokocin 137.
Rautenberg ob. Ruthenberg 230, Ropuch ob. Ropuchy 119.
239.
Rosenberg 127.
Rautenberg ob. Radziejowa 166. Rosenfeld 242.
Rawne ob. Równe.
Rosengarten 87.
Reberg 84.
Rostiszaw 155.
Reckaw ob. Rajkowy 107.
Roty 154.
Reckendorf ob. Bzin 284.
Rowiencza 186.
Reckowiczu ob. Rakowiec
Równe 149.
Reczenicza ob. Rzeczęca 223,242. Rosenfelde 222.
Reda 274.
Rozental 119.
Reichenberg ob. Rychemberg 166. Rozenthal 290.
Reichendecz ob. Rychendrysy 72. Rozłaszona 267.
Reinefeld 242, 248.
Rożanna 189.
Rekau 275.
Ruczowo ob. Rzucewo 271.
Ruda 19, 199.
Rekczyn ob. Reksin 159, 162.'
Rudna 122.
Rekowo ob. Rakowo 275.
Rulewo 176.
Rekuszyn ob. Rokoszyn 150.
Reptowo 50.
Rumen ob. Rumienica 291.
Reskau ob, Reszków o 250.
Rumicz 283.
Resten 121.
Rumiczu 291.
Reszków o 250.
Rumnitz ob. Rumienica 291
Reybenn ob. Rybno 292.
Ruńsk 37.
Reyman ob. Goląmbkaw 155.
„Rusocin 162.
Ribna ob. Rybna 276.
Ruszchin ob. Rusocin 162.
Rieben ob. Rybna 276.
Ruthenberg 239.
Richenwald ob. Rychwald 239.
Ruwne ob. Równe 149.
Richnau ob. Rychnowy 219.
Rybaki 8 3 . ^
Richanau ob. Rychnowy 219.
Rybienicz 63.
Richolawa ob. Rychłowa 174.
Rybineza 29.
Riedlaw 285.
Rybna 276.
xxxv
Rybno 63, 292.
Rychen&rysy 72.
Rychnowo" 17, 44, 300.
Rychwald 239.
Rycznowo ob. Rychnowo 300.
Rząbe ob. Zambne 249.
Rzecząca 243.
Rzeczkowo 48.
Rzym 256.
S.
Sad!no 39.
Sakker 65.
Salakowo 154.
8amlin 134.
Sandkrug ob. Rzym 256.
Sansthenn ob. Sędzice 291.
Sanct Albertus 161.
Sanct Materna ob. Materna 257.
Sapod 35.
Sapoth 37.
Sapotłi 36.
Sarapaty ob. Szatarpy 152.
Sarnowka 62.
Sarnowo 43, 169.
Sartawiec 191.
Sbichau ob. Zbieehowo 276.
Schabda 52.
Schadewaldt 94.1
Schadrau ob. Szczodrowo 142.
Scharfenberg 84.
Seharfendorff ob. Zduny 163.
Schenberg ob. Barłożno 178.
Scherresen 247.
Schiedliczu 244.
Schilkendorff 290.
Schiltberg ob. Szylbark 223.
Schirschaw 164.
Schlabelau 87
Schlancza ob. Słozica 172.
Schlochau ob. Człuchowo 216,304.
Schlomowo 30.
Schlwentin ob. Sławęcin 206.
Schnellach 81.
Schönau 94, 233.
Schönberg 213.
Schonborna 28.
Schonbuch 84.
Schöneck ob. Skarszewy 139, 309.
Schönfels 244.
Schönewicze ob. Krasnałąka 80.
Schöne Wiese 86.
Schöneflisz ob. Szumlis 151.
Schonensee 96.
Schönhorst 95.
Schönfeld ob. Janiczew 241.
Schönnewald 254.
Schonnewarncke ob. Schönwender 223.
Schonnewarncke ob. Schönwarling 117.
Schönsee ob. Kowalewo 129.
Schönwerder 223.
Schön wise ob. Krasnałąka 80.
Schotland 244.
Schroppe ob. Szropy 73.
Schukaw ob. Żukowo 245.
Schwarzenwaldt ob. Schwarcwald
Schwaroicin ob. Swarożyn 170.
Schwartzau ob. Swarzewo 273.
Schwarzwald 106.
Schwimern ob. Zwiniarz 293.
Schwirsen ob. Dzwierzno 44.
Sczulpin 144.
Sczytno 294
Seefeld 253.
Seliwitza 107.
Semlino ob. Samlin 134.
Sędzice 291.
Sępolno 233.
Sianowo 260.
Sidlice 168.
Sieciny 202.
Riedmiwlok 54.
Sierakowo 21.
Sieroczek 197.
Siewno 195.
Sikczy 228.
Sikonowo 9.
Sikorzyna 169.
XXXVI
Siliczna 263.
Silno 206
Simensdorff ob. Szymon 90.
Skampe 4.
Skarszewo 20, 27.
Skarszewy ob. Schöneck 309.
Skąpsk 14.
Skórcz 178.
Skorczewo ob. Skorzewo\ 167.
Sk o warcz 117.
Skrytłowo 152.
Skrzeszewo 260.
Skurgiew 58.
Slaw.etaw ob Sławtowo 272.
Śliczna ob. Silczna 263.
J i w i c e 188.
Sławęcin 206.
Sławoszyn 258.
Sławutowo 272.
Słońca 172.
Słup 3, 10.
Smarze'wu 177.
Smażyn 260.
Smęgorzyn 257.
Sinętówko 175.
Smolno 272
Smolszyno 247.
Sobącz 149.
Sobieńczjce 258.
Sobowidz 145.
Stanisław 170.
Stare pole 88.
Staro Wierzyce 143.
Stargard 135, 137, 309.
Stargardt 137.
Stargowis 61.
Stary dwór ob. Jampole 230.
Stary gród ob. Stargard 135.
Staryn 281.
Stary targ ob. Stary gród 83.
Starzyn 282.
Starzym 282.
Stanicza ob. Stężyca 167.
Stawiska 147
Stawiszewo 260.
Stawłowicze 30.
Stąrszki 194.
Steblewo 166
Stekelna ob. Steklin 125.
Steinborn ob. Szemborno 218
Stendsitz ob. Stężyca 268.
Stenslaw ob. Stanisław 170.
Stephansdorf 292.
Sterczin ob. Strzeczona 22*3.
Sternberg 238.
Sternowizna ob. Gniazdowo 291.
Stenżicza 167.
Stenżyca 268.
Stęgwałd 248.
Sthirnewenn ob. Gniazdowo 291.
Stiepensdorff ob. Szczepankowo
Soldan 217.
Solomin ob Somonin 260.
292.
Somerkau ob. Zambrze 249.
Stobno 203.
Stoltzenberg 244.
Soponin 193.
Stoitzenfelda 227.
Sowia Karczma 249.
Storlusz 35.
So&ne 37, 53.
Struszyn 101.
Sparau ob. Sporowo 78.
Strasburg ob. Brodnica 52.
Spławne 187.
Straszewo 78.
Sporowo 78
Strein ob. Strzyż 255.
Spottshoff 74.
Streinelaw ob. Stemlewo 231,
Sprauda 101.
Stremlewo 231.
Stalewo 88
Streschew ob. Straszewo 78.
Stall ob Stalewo 88.
Stangonberjk ob. Sztemberg 109. Stresin ob.'Straszyn 161.
Strippowa ob. Trzepowo 142.
StangwaJdt ob. Stęgwałd 248.
XXXVII
Sretzin ob. Strzeczona 223.
Strusiu 7.
Strzebielirio 279.
Strzelino 272.
Strzepcz 260.
Strzyż 255.
Stubelaw ob. Steblewo 166.
Stum 309.
Stumischdorff 74.
. Stwolno 191.
Subkowy 111.
Suchostrygi 110.
Suchv 201.
Sucymin 135.
Sugujno 2.
Sukczyno ob. Zakczyn 160.
Sulicice 280.
Sullitz 280. '
Sulnowo 184.
• Sura in 138.
S\iminy 207.
Sumplwawy 61.
Supkaw ob. Subkowy 111.
Surokopas 7.
Suski 155.
Suzino 277.
Swarożyn 170.
Swarszino ob. Swarzewo 254.
Swarzewo 254, 273.
Swiecino 258.
Swiecza 198.
Świecie 17.
Swiecze 17.
Świekatowo 194.
Swierczyn 48.
Swierkuczyn Klein 177.
Swierkuczyn Gros 177.
Święta 191.
.Swincza 161.
Swinoles 187.
Swirczyn 60.
Synowiec 27.
Szabno ob. Żabno 214.
v Szalakowo ob. Załakowo 265.
Szalawka ob. Salakowo 154.
Szalno ob. Żalno 204.
Szamelaw ob. Zemlewo 262.
Szamin 52.
Szamonino 153.
Szampolno ob. Sępolno 283.
Szamponina ob. Soponin 193.
Szarnaw ob. Sarnowo 169.
Szarnov\iecz ob. Żarnowiec 257.
Szatarpy 152.
Szawen ob. Sowia Karczma1 249.
Szczepanki 37, 38.
Szczerbięcin 156.
Szczuplinki 36.
Sczykowy 28.
Szczytno 239.
Szechotowa ob. Świekatowo 194.
Szeclawie ob Żelewo '276.
Szemborno 218.
Szembowa ob. Zębowo 193.
Szenwald 59.
Szepanki 10.
Szerukowice 265.
Szeroczka ob. Sieroczek 197.
Szerosławo ob. Szerosław 186.
Szetzeiiiin ob. Sucymin 135.
Szewa 60, 61.
Sziczkowie ob. Żukowo 213.
Szidlicze ob. Sidlice 168.
Szidlno ob. Silno 206.
Szinfald ob. Szenwald 59.
Sziniechaw ob. Smiechawa 270.
Szmiengorzyno ob. Smęgorzyn
257.
Szmoliu ob. Smolno 272.
Szobancza ob. Sobącz 149.
Szobowitz ob. Sobowidz 145.
Szoleczino 264.
Szoliczin 280.
Szonówko 233.
Szopieszyno ob. Sopieszyn 278.
Szopot ob. Sopoty 256.
Szoromino ob. Żaromicn 264.
Szowdrowo 142.
Szram owo 55.
Szropy 73.
XXXVIII
Thomas Walde ob. Obąszino 150.
Thorenn ob. Toruń 65.
Thytlewa 32.
Tieffensee ob. Tywęzy 83.
Tilemiihle 76.
Tilendorff 81.
Tilitz Klein 293.
Timaw ob. Tymawa 101.
Tłuczewo 261.
Tokary 246.
Tolkemuth 84, 309.
Tollkemiitl 84, 309.
Tolkmicko 84.
Topolico 196.
Toporsisk 48.
Toruń 65, 308.
Trageheim 92.
Tralau 94.
Trampenau 95.
Trampki ob. Kaczki 160.
Trampki Mittel 160.
Trampki ob. Trąbki 144.
Trapenfelde ob. Trąpofuld 92.
Trąbki 144.
Trępotfald 92.
Tropen ob. Trupy 83.
Trosczyn ob. Trzeszczyny 292.
Trupy 83.
T. s
"
Trutnowie 201.
- Tansee 91.
Tryszewo 28.
Trzczano 51.
Tarczyny 273.
Trzebczyny 191.
Targowisko 26, 289.
Trzebielmo ob. Strzebielino 279.
Tartzin ob. Tarczyny 293.
Trzebioluch 35.
Tasze wo 179.
Trzebuń 216.
Taucha ob. Tuchola 199.
Trzeńca 36.
T»ver 157.
Trzepcz 31, 56.
Tczewo ob. Dirschau 107.
Tzzepczywa ob. Trzebczyny 191.
Tergursch ob. Targowisko 289.
Trzepowo 142.
Tesmensdorff 72.
Trzesk 216.
Tesniesdorff 79.
Trzniano 11.
icssusanau 82.
I^uschlandt ob. Deutschland 111. Tuchlind 266.
Tępcz 262.
Tuchola 130, 199.
Tuchomie 251.
Thieman ob. Tymawa 101.
Thiergarten ob. Tyrgart 87.
Tnpadły 272.
Sztemburg 109.
Sztymborno 218.
Szukowka ob. Żukówko 264.
Szulawka ob. Żuławka 249.
Szumbrzenica ob. Zybrzeżnica
202.
Szumliesza ob. Srumlis 151.
Szumlis 151.
Szumino ob. Sumin 188.
Szweinia 55.
Szwieca 55.
Szwiecze 300.
Szwie nczin 55.
Szwierkoczyno 7.
Szwince 55.
Szwierczyn 45.
Szwiethe 58.
Szykce ob. Żychce 232, 242.
Szylbusk 223.
Szymbruczek 9.
Szymbruk 35.
Szymilowa 34, 35.
Szymkowo 188.
Szymon 90.
Szytczyn ob. Sieceny 20.
XXXIX
Tnrzno 42.
^ Tuskowy 266.
Tuszewia 35.
Tuszów 27.
Tylice 291.
Tylitz ob. Tylice 291.
Tymawa 101.
Tynwaldt 290.
Tyrgardt 87.
Tytlewa 32.
Tywęży 83.
U.
Udzieszcz ob. Udzież 175.
Udzież 175.
Uiganowa ob. Ełganów 145.
Unisław 30.
Usterbau 277.
Ustorbowa 277.
V.
Varszno ob. Warszno 253.
Yirehaw ob. Wierzchowo 220.
Vonna ob. Wonna 298.
W.
Waczmierz ob. Warcimierz 112.
Wadzin 50.
W al deck ob. Wałdyki 290.
Waldowa 5, 36, 49, 193.
Walenczyno 34.
Wałdowo ob. Waldowa 193.
Wałdyki 290.
Wapcza 33.
Waples ob. Waplewo 80.
Warblin 282, 285.
Warcimierz 112.
Warlub' 173, 183.
Warmhoff 100.
Warszyszewo ob. Waszewo 280.
Wacławy 244.
Wartzimirsz ob. Warcimierz 112.
Warzewo 280.
Watliewo 33.
Wawrowicze 298.
Wawryszkow 208
Wąbrzeźno ob. Freidek 24, 67,
294, 308.
Wąpiersk 295, 296.
Wapiersko ob. Wąpiersk 295, 296.
Warszewicz 45.
Wątkaw ob. Wętkowy 170.
Weissenberg ob. Biała góra 76.
Welglaw 113.
Wełpin 200.
Wentrkau ob. Wiąckowy 132.
Werblino ob..Warblin 285.
Wernsdorf 76.
Wery 187.
West Krug 257.
Wewiorki 20.
Weykersdorf ob. Lipink 301.
Węglikowice 169.
Wągrowo 21, 27.
Wątkawy 170.
Wiąga ob. Wiąg 184.
Wiąglikaw ob. Węglikowice 169.
Wiąszery ob. Węsiory 268.
Wiczechowa 153.
Wiczlino ob. Wiśliń 253.
Widak 48.
Widlicz 57.
Wielbrandowo 179.
Wieldacz 11.
Wiele 210.
Wielga Wiesz 274.
Wielgi Obory 32.
Wielkie Chełmy 214.
Wielki Linowik 128.
Wielkie Linowo 148.
Wierblino ob. Werblin 282.
Wierzbowa 33.
Wierzchucin 284.
Wiesenwalde 106.
Wieszczyce 205.
XL
Wietrkau ob. Wentzkau 132.
Wiewiórki 27.
Więckowo 190.
Więckowy 132.
Więtrkówko ob. Więckowo 190.
Wildau ob. Przytarnia 211.
Wilhelmsdorf ob. Zakrzewo 267.
Willenbergk 70.
Willenfelda 230.
Wirschoczin ob. Wierzcbocin 284.
Wiscza 31.
Wiśniowo 252.
Wiszoka ob. Wysoka 106.
Witkowo 5
Witstock 256.
Woithal 212.
Wola 20.
Wollenthal 105.
Woltersdorf 228.
Wonna 298.
Wonnenthal ob. Wollenthal 105.
Worle 277.
Woyenaw 161.
Wrocławki 4.
Wroczki 63.
Wronia 46.
Wstąski- ob. Stąszki 194.
Wüsnitz 70.
Wycholacz 38.
Wychorz 45.
Wyczeszechowa 153.
Wypcz 22, 26.
Wyseń 151.
Wysono ob. Wyseń 151.
Wysoka 106, 203. ,
Wyszeczyn 274.
Wytrembowice 28.
Wiznaw ob. Wiśniowo 292.
Z.
Zagórze 274.
Zagwierth ob. Zengwierth 44.
Zajączkowa 45.
Zajączkowo 10, 115.
Zakrzewo 36, 267.
Zalesia 213.
Zalesie 3, 187, 209.
Zaluszewo 19.
Zattiarta 238.
Zamarte 208.
Zambrze 249. ,
Zangwirth ob. Zengwirth 51.
Zapendowa 210.
Zarzecze 226.
Zaskoczyma ob. Zaskoczyno 166.
Zaskoczyno 166.
Zawada 239, 242.
Ząbrowo 86.
Ząbrzeżnica 202.
Zbiechowo 276.
Zblewa ob. Hoch Stüblau 126.
Zblewo 128.
Żbrochlina ob. Zbrnchlin 194.
Zbruchlin 194.
Zbynin 224.
Zukczyn 160.
Zdyszny 163.
Zeigland ob. Zygland 31.
Zeisgendorf ob. Czyżykowy 109.
Zelistrzewo 272.
Zelnowo 16, 299.
Zembrze 2.
Zemlewo 262.
Zengwierth 44, 51.
Zesterna ob. Jastarnia 273.
Zgnitoblodt ob. Zgniłobłoto 294.
Zgrzinki 171.
Ziegenfus ob. Cygusy 76.
Ziethen ob. Szczytno 239.
Zilstraw 272.
Zilszlaw ob. Zelisławki 115.
Złotowo 290.
Zochony 67.
Zoppot ob. Sopoty 256.
Zuckau ob. Żukowo 213, 245.
Zukczyn 160.
Zychce 242.
Zygartowice 34.
Zygland 31.
XLI
Z.
Żaben ob. Żabno 128.
Żabno 128, 214.
Żalno 204.
Żarnowiec 257.
Żeleń 14.
Żelewo 276.
Żelisławki 115.
Żębowo 193.
Żmijewo 63.
Żukowo ob. Żukówko 213, 214,
226, 245, 263.
Żuławka ob. Posylia 82, 249.
Żuromin 269.
Żwiniarz 293.
WYKAZ RZECZOWY.
H.
A.
Aptekarze 108.
Arbira 17, 18.
Hipoteka 165.
B.
Bartnicy 66.
Bednarze 11, 12, 29, 4 2 , 4 8 , 140.
173, 183.
Blacharze 108.
C.
Ceglarz 48.
Cieśle 8, 11, 38, 43, 46, 69, 74,
86, 88, 89, 93, 94, 97, 101,
108, 136, 140, 173, 177, 183,
199, 216, 270.
Cyrulicy 108, 136, 270.
Czapnicy 108, 137, 231.
Czaprakarz 136.
F.
Folusze 140, 232, 256.
a.
Garncarze 48, 108, 138, 139, 179,
229, 231.
Grabarz 33, 38, 41, 61.
Grochy 311.
K.
Kaletnicy 136.
Kołodzieje 3, 9, 11, 12, 41, 108,
139, 173, 216.
Konwisarze 231.
Kotlarze 136.
Kowale 1, 3, 8, 10, 11, 13, 16,
31, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 42,
45, 48, 49, 53, 56, 57, 60, 61,
62, 65, 108, 140, 195, 229,
231, 247, 254, 255, 256, 289.
Krawcy 1, 5, 10, 30, 33, 34, 36,
38, 45, 53, 60, 62, 82, 86, 87,
91", 93, 94, 108, 141, 163, 167,
173, 183, 199, 229, 231.
Kupcy wiejscy 82, 86, 87, 88, 91,
93.
Kuśnierze 8, 29, 60, 67, 108, 139,
173, 183, 199, 231.
L.
Lemani 7, 9, 10, 295, 296.
Luźni 8, 13, 17, 27, 31, 32, 36,
XLII
37, 41, 45, 48, 56, 65, 67, 290,
302.
Rrzeźbiarze 108, 140, 173, 199,
229.
Rrzeźnicy 38, 107, 136, 139.
Ł.
Łaziennicy 137.
S.
M.
Miechownicy 199.
Miecznicy 136.
Mąka 313.
Młyny i wiatraki 2, 3, 4, 5, 7,
8, 17, 18, 21, 22, 28, 30, 31,
32, 34, 38, 42, 43, 46, 49, 50,
53, 57, 59, 61, 62, 65, 73, 76,
77, 78, 79, 89, 97, 111, 118,
129, 130, 134, 137, 142, 167,
168, 169, 177, 178, 179, 182,
191, 192, 201, 202, 209, 213,
228, 235, 244, 247, 249, 252,
253, 254, 256, 262, 264, 266,
267, 268, 269, 270, 276, 280,
285, 290, 297.
Mularze 108, 140.
P.
Piekarze 108, 139, 173, 229,
Piwowarzy 17, 18, 29.
Płatnerze 231.
Postrzygacz 137.
Powrożnicy 108, 136, 173,
270.
Pożary 83, 97. 101, 140, 141,
147, 151, 167. 173, 180,
203, 225, 226, 237, 262,
270.
231,
147,
181,
272,
Sandalarz 108.
Siodlarz 199.
Śledzie 311, 312.
Słodownicy 33, 136, 140.
Smoła 311, 313- 1
Spiż 312. '
Stelmachy 108.
Stolarze 108. 136, 1 7 3 , 1 1 6 , 2 3 1 ,
270
Sukiennicy 183, 270.
Sukna 313.
Szewcy 1, 3, 8, 9, 31, 36, 38,
55, 60, 65, 72, 80, 108, 167,
183, 199, 229, 231, 270.
Szklarz 108, 137, 141, 17,3, 231.
Szkoci 8, 67, 100, 136.
T.
Tafelbir 314.
Tartak 8, 12, 28, 31, 83, 100,
111, 118, 129, 137, 140, 207,
220, 222, 228, 229, 233, 256.
Tkacze 23, 39, 41, 50, 67, 86,
88, 91, 130, 137, 173, 173,
183, 199, 216, 270.
Tran 312.
W.
Wina 312.
R.
Z.
Rybacy 7, 8, 9, 11, 33, 41, 44,
45, 46, 50, 51, 53, 46, 59, 68,
76, 81, 89, 93, 99, 100, 108,
109, 112, 122, 137, 139, 182,
231, 270.
Zaraza 219.
Zduni 1, 67.
Złotnicy 108, 136, 199.
Żrebie 153, 249, 250, 253, 259,
280.

Podobne dokumenty