Dokumentowanie przebiegu zdarzeń FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Transkrypt

Dokumentowanie przebiegu zdarzeń FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Dokumentowanie przebiegu zdarzeń
Pracownik Działu Głównego Dyspozytora Portu Gdynia Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
przyjmujący zgłoszenie o zaistnieniu zdarzenia zobowiązany jest zastosować „formularz
zgłoszenia” umieszczony poniżej.
Wszystkie podmioty włączone w akcję zwalczania zanieczyszczeń winny prowadzić rejestr
zdarzeń poprzez dokonywanie zapisów odnośnie otrzymanych zgłoszeń, informacji i/lub
podjętych działaniach celem ograniczenia lub usunięcia zanieczyszczenia wraz ze wskazaniem
czasu ich rozpoczęcia i zakończenia.
Rejestry te mogą być prowadzone osobno lub wg systemu jaki już istnieje w danej
jednostce.
FORMULARZ
ZGŁOSZENIA
WYSTĄPIENIA
ZANIECZYSZCZENIA WÓD PORTOWYCH
ZAGROŻENIA
Data i godzina zgłoszenia
1
Dane osoby zgłaszającej
Imię i nazwisko
2
Numer telefonu
Nazwa firmy, w której pracuje zgłaszający
Stanowisko służbowe
Miejsce zdarzenia
3
Basen, nazwa
Nabrzeże, nazwa
Charakter zdarzenia
Rodzaj zanieczyszczenia
4
Źródło zanieczyszczenia
Statek, nazwa
Firma działająca na nabrzeżu, nazwa
Czas zdarzenia
Mienie, które uległo zanieczyszczeniu lub uszkodzeniu
Woda
5
Nabrzeże
Gleba
Mienie osób trzecich
Inne
LUB

Podobne dokumenty